Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0206(01)

Nolīgums starp Japānas valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību kodolenerģijas izmantošanā mierīgiem nolūkiem

OJ L 32, 6.2.2007, p. 65–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 100–110 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 197 - 207

In force

6.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/65


NOLĪGUMS

starp Japānas valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību kodolenerģijas izmantošanā mierīgiem nolūkiem

JAPĀNAS VALDĪBA UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA (TURPMĀK TEKSTĀ “KOPIENA”),

vēlēdamies turpināt un turpmāk attīstīt ilgtermiņa stabilu sadarbību mierīgā un ar sprādzienierīcēm nesaistītā kodolenerģijas izmantošanā, kas dotu labumu Japānai, Kopienai un trešām pusēm, balstoties uz savstarpēja ieguvuma un savstarpīguma principu;

atzīstot, ka Japāna, Kopiena un tās dalībvalstis ir sasniegušas salīdzinoši augstu līmeni kodolenerģijas mierīgā izmantošanā un drošībā, kas panākts ar atbilstošiem likumiem un noteikumiem attiecībā uz veselību, drošumu, kodolenerģijas mierīgu izmantošanu un vides aizsardzību;

vēloties arī izstrādāt vienošanos par ilgtermiņa sadarbību mierīgā un ar sprādzienierīcēm nesaistītā kodolenerģijas izmantošanā prognozējamā un praktiskā veidā, ņemot vērā to attiecīgo kodolenerģijas programmu vajadzības un veicinot tirdzniecību, pētniecību un attīstību, un citas sadarbības darbības starp Japānu un Kopienu;

no jauna apstiprinot Japānas valdības, Kopienas un tās dalībvalstu valdību stingro apņemšanos attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu, ieskaitot saistīto drošības kontroles un eksporta kontroles režīmu stiprināšanu un efektīvu pielietošanu, saskaņā ar kuriem būtu jāveic sadarbība kodolenerģijas mierīgas izmantošanas jomā starp Japānu un Kopienu;

no jauna apstiprinot Japānas valdības, Kopienas un tās dalībvalstu valdību atbalstu Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (turpmāk tekstā “Aģentūra”) mērķiem un tās drošības kontroles sistēmai un vēlēšanos veicināt vispārēju 1968. gada 1. jūlija Līguma par kodolieroču neizplatīšanu (turpmāk tekstā “Neizplatīšanas līgums”) ievērošanu;

ievērojot, ka kodoldrošības kontroles pasākumi tiek piemēroti visās Kopienas dalībvalstīs saskaņā ar 1957. gada 25. marta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu (turpmāk tekstā “Euratom līgums”);

atzīstot kodolmateriālu, aprīkojuma un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītu materiālu brīvas aprites principu Kopienā, ko paredz Euratom līgums un

atzīstot arī augsta līmeņa pārredzamības nozīmi attiecībā uz plutonija pārvaldību, lai samazinātu kodolieroču izplatīšanas risku un nodrošinātu darbinieku, sabiedrības un vides aizsardzību,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO:

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā izmantoti šādi termini:

(a)

Termins “Puses” nozīmē Japānas valdību un Kopienu. Termins “Puse” nozīmē vienu no iepriekšminētajām “Pusēm”.

(b)

Abas termina “Kopiena” nozīmes:

(i)

juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar Euratom līgumu un

(ii)

teritorijas, uz kurām attiecas Euratom līgums.

(c)

Termins “personas” nozīmē jebkuru fizisku personu, uzņēmumu vai citu organizāciju, kuras darbību regulē atbilstošie likumi un noteikumi Pušu attiecīgajā teritoriālajā jurisdikcijā, taču neietver Puses.

(d)

Termins “attiecīgā iestāde” Japānas valdības gadījumā nozīmē valdības aģentūru, ko noteikusi Japānas valdība, un Kopienas gadījumā – Eiropas Komisiju vai citu līdzīgu iestādi, par ko Kopiena jebkurā laikā var rakstiski paziņot Japānas valdībai.

(e)

Termins “neklasificēta informācija” nozīmē informāciju, kurai nav uzlikta drošības klasifikācija, ko izdara kāda no Pusēm vai individuāla Kopienas dalībvalsts.

(f)

Termins “kodolmateriāls” nozīmē

(i)

“izejmateriālu”, proti, urānu, kas satur dabā sastopamu izotopu maisījumu; ar 235.izotopu noplicinātu urānu; toriju; visas iepriekš minētās vielas metāla, sakausējumu, ķīmisku savienojumu vai koncentrātu formā; jebkuru citu materiālu, kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētām vielām ar tādu koncentrācijas pakāpi, kādu Aģentūras valde nosaka saskaņā ar 1956. gada 26. oktobra Aģentūras statūtu XX pantu (turpmāk tekstā “Statūti”), un par kuru abu pušu atbilstošās iestādes rakstiskā formā sniedz viena otrai savu piekrišanu; citu materiālu, ko Aģentūras valde nosaka saskaņā ar statūtu XX pantu un par kuru abu pušu atbilstošās iestādes rakstiskā formā sniedz viena otrai savu piekrišanu.

(ii)

“speciālo skaldmateriālu”, proti, plutoniju; urānu-233; ar 233. vai 235.izotopu bagātinātu urānu; jebkuru materiālu, kas satur vienu vai vairākus no iepriekšminētajiem materiāliem; un citu materiālu, ko Aģentūras valde nosaka saskaņā ar Statūtu XX pantu un par kuru abu pušu atbilstošās iestādes rakstiskā formā sniedz viena otrai savu piekrišanu. “Speciālā skaldmateriāla” definīcija neietver “izejmateriālu”.

(g)

Termins “paaugstināta riska kodolmateriāls” nozīmē atdalītu plutoniju (ieskaitot plutoniju, ko satur jaukto oksīdu degviela) vai urānu, kas līdz vairāk kā 20 % bagātināts ar 235.izotopu un/vai urānu-233.

(h)

Termins “aprīkojums” nozīmē iekārtu, mašīnu vai mēraparatūru vai tās galvenās sastāvdaļas, kas ir īpaši projektētas vai izgatavotas izmantošanai kodolenerģijas izmantošanas darbībās un kas ir noteiktas šā nolīguma A Pielikuma A daļā.

(i)

Termins “ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistīts materiāls” nozīmē smago ūdeni vai jebkuru citu materiālu, kas ir piemērots izmantošanai kodolreaktorā, lai palēninātu liela ātruma neitronus un palielinātu turpmākas pārveidošanās iespējamību, kā noteikts šā nolīguma A Pielikuma B daļā.

(j)

Termins “kodolmateriāls, kas atgūts vai izgatavots kā blakusprodukts” nozīmē speciālo skaldmateriālu, kas iegūts no kodolmateriāla, nodota saskaņā ar šo nolīgumu, vai iegūta vienā vai vairākos procesos no saskaņā ar šo nolīgumu nodota kodolreaktora un tā iekārtu izmantošanas un, ja Japānas valdība un Eiropas Komisija pēc konsultācijām starp Eiropas Komisiju un attiecīgo Kopienas dalībvalsts valdību rakstiski vienojas pirms tā nodošanas, jebkuru citu aprīkojumu, kas noteikts šā nolīguma A Pielikuma A daļā un kuru ir paredzēts nodot saskaņā ar šo nolīgumu.

2. pants

Sadarbības joma

1.   Puses sadarbojas šā nolīguma ietvaros, lai veicinātu un sekmētu tirdzniecību, pētniecību un attīstību kodolenerģijas jomā, un citas darbības starp Japānu un Kopienu mierīgai un ar sprādzienierīcēm nesaistītai kodolenerģijas izmantošanai savstarpējās ražotāju, kodoldegvielas cikla nozares, uzņēmumu, pētniecisko un attīstības institūtu un patērētāju interesēs, ievērojot neizplatīšanas principus.

2.   Puses sadarbojas šādos veidos:

a)

jebkura no Pusēm vai pilnvarotās personas var piegādāt un saņemt no otras Puses vai pilnvarotām personām kodolmateriālus, aprīkojumu un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītus materiālus ar tādiem nosacījumiem, par kuriem piegādātājs un saņēmējs var vienoties;

b)

jebkura no Pusēm vai pilnvarotās personas var sniegt kodoldegvielas cikla pakalpojumus un citus pakalpojumus šā nolīguma izpratnē vai saņemt šādus pakalpojumus no otras Puses vai pilnvarotām personām ar tādiem nosacījumiem, par kuriem piegādātājs un saņēmējs var vienoties;

c)

Puses veicina savstarpēju sadarbību un sadarbību starp personām, apmainoties ar ekspertiem. Kad sadarbībai saskaņā ar šo nolīgumu ir nepieciešama ekspertu apmaiņa, Puses atvieglo ekspertu iebraukšanu un uzturēšanos Japānā un Kopienā;

d)

Puses veicina piegādi un apmaiņu ar neklasificētu informāciju, par ko var vienoties savstarpēji, starp personām vai starp kādu no Pusēm un personām;

e)

Puses var sadarboties un veicināt savstarpēju sadarbību un sadarbību starp personām citos veidos, kurus Puses uzskata par atbilstošiem.

3.   Sadarbība, kas noteikta iepriekšminētajā 1. un 2. punktā, ir pakļauta šā nolīguma noteikumiem un attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem, likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā Japānā un Kopienā.

3. pants

Nolīguma priekšmets

1.   Kodolmateriāli, ko Japāna un Kopiena nodevusi viena otras rīcībā neatkarīgi no tā, vai tas ir veikts tieši vai caur trešu valsti, kļūst par šā nolīguma priekšmetu brīdī, kad tie ir nokļuvuši saņēmējas Puses teritoriālajā jurisdikcijā, ja vien piegādātāja Puse ir rakstiski paziņojusi saņēmējai Pusei par paredzēto nodošanu un saņēmēja Puse ir rakstiski apliecinājusi, ka šie materiāli tiek uzskatīti par šā nolīguma priekšmetu un ka piedāvātais saņēmējs, ja tā nav saņēmēja Puse, ir pilnvarota persona saņēmējas Puses teritoriālajā jurisdikcijā.

2.   Aprīkojums un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītie materiāli, ko Japāna un Kopiena nodevusi viena otras rīcībā neatkarīgi no tā, vai tas ir veikts tieši vai caur trešu valsti, kļūst par šā nolīguma priekšmetu brīdī, kad tie ir nokļuvuši saņēmējas Puses teritoriālajā jurisdikcijā, ja vien:

(a)

nodošanas gadījumā no Japānas uz Kopienu Japānas valdība vai nodošanas gadījumā no Kopienas uz Japānu attiecīgā Kopienas dalībvalsts valdība vai, attiecīgi, Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka šādu priekšmetu nodošana notiek šā nolīguma ietvaros;

(b)

piegādātāja Puse ir rakstiski paziņojusi saņēmējai Pusei par paredzēto nodošanu un saņēmēja Puse ir rakstiski apliecinājusi, ka šie priekšmeti tiek uzskatīti par šā nolīguma priekšmetu un ka piedāvātais saņēmējs, ja tā nav saņēmēja Puse, ir pilnvarota persona saņēmējas Puses teritoriālajā jurisdikcijā.

3.   Rakstiskie paziņojumi un apstiprinājumi, kas pieprasīti saskaņā ar 1. un 2. punktu, tiek sagatavoti saskaņā ar procedūrām, kas minētas šā nolīguma 14. pantā.

4.   Kodolmateriāli, aprīkojums un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistīti materiāli, kas ir pakļauti šim nolīgumam, turpina būt šā nolīguma priekšmets, līdz brīdim, kad:

(a)

šie priekšmeti tiek pārvietoti ārpus saņēmējas Puses teritoriālās jurisdikcijas saskaņā ar šā nolīguma attiecīgajiem noteikumiem;

(b)

Puses vienojas, ka šie priekšmeti vairs netiek uzskatīti par šā nolīguma priekšmetu;

(c)

kodolmateriālu gadījumā saskaņā ar drošības kontroles pārtraukšanas noteikumiem, kas atrodami šā nolīguma 8. panta 1. punktā minētajos attiecīgajos nolīgumos, ir noteikts, ka kodolmateriāli ir patērēti vai atšķaidīti tādā veidā, ka tie vairs nav izmantojami kodolenerģijas izmantošanas darbībās, uz kurām attiecas drošības kontroles pasākumi, vai tie ir kļuvuši praktiski neatgūstami.

4. pants

Sadarbība kodolpētniecības un attīstības jomā

1.   Saskaņā ar šā nolīguma 2. pantu Puses attīsta sadarbību pētniecības un attīstības jomā mierīgai un ar sprādzienierīcēm nesaistītai kodolenerģijas izmantošanai savā starpā vai starp to aģentūrām un attiecībā uz Kopienu tiktāl, ciktāl to aptver Kopienas īpašās programmas. Puses vai, attiecīgi, to aģentūras var atļaut zinātniekiem un organizācijām no visām pētniecības nozarēm, tai skaitā no universitātēm, laboratorijām un privātā sektora, piedalīties šīs sadarbības īstenošanā. Puses veicina arī šāda veida sadarbību starp personām šajā jomā.

2.   Puses slēdz atsevišķu nolīgumu par veicamo pasākumu turpmāku attīstību un sekmēšanu saskaņā ar šo pantu.

5. pants

Nolīguma ieviešana

1.   Šā nolīguma noteikumus ievieš godprātīgi tādā veidā, lai izvairītos no traucēšanas, kavēšanas vai nepiemērotas iejaukšanās kodolenerģijas izmantošanas darbībās Japānā un Kopienā un lai nodrošinātu atbilstību apdomīgas pārvaldības praksei, kas nepieciešama ekonomiskai un drošai to kodolenerģijas izmantošanas darbību vadībai.

2.   Šā nolīguma noteikumi nav izmantojami, lai iegūtu komerciālas vai rūpnieciskas priekšrocības vai kavētu Pušu vai pilnvaroto personu vietējo vai starptautisko komerciālo vai rūpniecisko interešu īstenošanu, kā arī lai kavētu Pušu vai Kopienas dalībvalstu valdību kodolenerģijas politikas īstenošanu, traucētu mierīgu un ar sprādzienierīcēm nesaistītu kodolenerģijas izmantošanas veicināšanu, traucētu saskaņā ar šo nolīgumu noteikto priekšmetu vai priekšmetu apriti, par kuriem tiek paziņots saskaņā ar šo nolīgumu, vai nu Pušu attiecīgajā teritoriālajā jurisdikcijā vai starp Japānu un Kopienu.

3.   Ar kodolmateriāliem, kas ir šā nolīguma priekšmets un kas tiek ir izmantoti sajaukšanas procesos, kur tie zaudē savu identitāti vai tiek uzskatīts, ka tie to zaudēs, konversijas, degvielas ražošanas, bagātināšanas vai atkārtotas pārstrādes procesā, rīkojas, balstoties uz aizvietojamības un proporcionalitātes principiem.

4.   Ieviešot šā nolīguma noteikumus, Japāna, Kopiena un tās dalībvalstis rīkojas saskaņā ar Kodoldrošības konvencijas noteikumiem, kas stājās spēkā 1996. gada 24. oktobrī.

6. pants

Intelektuālais īpašums

Puses nodrošina šā nolīguma ietvaros radītā intelektuālā īpašuma un nodotās tehnoloģijas atbilstošu un efektīvu aizsardzību saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem, likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā Japānā un Eiropas Kopienās vai to dalībvalstīs.

7. pants

Mierīga izmantošana

1.   Sadarbību šā nolīguma ietvaros veic tikai mierīgiem un ar sprādzienierīcēm nesaistītiem nolūkiem.

2.   Kodolmateriālus, aprīkojumu un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītos materiālus, kas nodoti saskaņā ar šo nolīgumu, un kodolmateriālus, kas atgūti vai izgatavoti kā blakusprodukts, nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, izņemot mierīgus, kā arī tos nedrīkst lietot jebkurā kodolsprādzienierīcē, jebkādu kodolsprādzienierīču pētījumos vai attīstībā.

8. pants

Aģentūras un Euratom kodoldrošības kontrole

1.   Šā nolīguma ietvaros noteiktās sadarbības īstenošanai, attiecīgi, ir nepieciešama kodoldrošības kontroles ieviešana no Kopienas puses saskaņā ar Euratom līgumu un apstiprinājums par kodoldrošības kontroles ieviešanu no Aģentūras puses saskaņā ar šādiem nolīgumiem par drošības kontroli:

(a)

Nolīgums starp Japānas valdību un Aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, kas parakstīts 1977. gada 4. martā (turpmāk tekstā “Nolīgums par drošības kontroli ar Japānu”), ko papildina Papildprotokols, kas parakstīts 1998. gada 4. decembrī;

(b)

Nolīgums starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Slovākijas Republiku, Kopienu un Aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu (turpmāk tekstā “Nolīgums par drošības kontroli starp Kopienas dalībvalstīm, izņemot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Francijas Republiku”), ko papildina Papildprotokols, kas parakstīts 22, 1998. gada 22. septembrī un kas turpmāk grozīts;

(c)

Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, Kopienu un Aģentūru par drošības kontroles piemērošanu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē saistībā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu, kas parakstīts 1976. gada 6. septembrī (turpmāk tekstā “Nolīgums par drošības kontroli ar Apvienoto Karalisti”), ko papildina Papildprotokols, kas parakstīts 1998. gada 22. septembrī;

(d)

Nolīgums starp Franciju, Kopienu un Aģentūru par drošības kontroles pasākumu īstenošanu Francijā, kas parakstīts 1978. gada 27. jūlijā (turpmāk tekstā “Nolīgums par drošības kontroli ar Franciju”), ko papildina Papildprotokols, kas parakstīts 1998. gada 22. septembrī.

2.   Kodolmateriāli, kas nodoti saskaņā ar šo nolīgumu, un kodolmateriāli, kas atgūti vai izgatavoti kā blakusprodukts:

(a)

kamēr atrodas Japānā, tiek pakļauti Aģentūras drošības kontrolei saskaņā ar Nolīgumu par drošības kontroli ar Japānu;

(b)

kamēr atrodas Kopienā, tiek pakļauti drošības kontrolei, kuru īsteno Kopiena saskaņā ar Euratom līgumu un, attiecīgajos gadījumos, Aģentūras drošības kontrolei saskaņā ar Nolīgumu par drošības kontroli starp Kopienas dalībvalstīm, izņemot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Francijas Republiku, Nolīgumu par drošības kontroli ar Apvienoto Karalisti vai Nolīgumu par drošības kontroli ar Franciju noteikumiem.

3.   Gadījumā, ja jebkādu apstākļu dēļ Aģentūra nepiemēro drošības kontroli, kā tas ir noteikts augstākminētajā 2. punktā, Puses nekavējoties savstarpēji konsultējas, lai veiktu korekcijas pasākumus, un šādu korekcijas pasākumu neesamības gadījumā bez kavēšanās veic pasākumus, kas atbilst Aģentūras drošības kontroles principiem un procedūrām, un nodrošina efektivitāti un kontroli, kas ir līdzvērtīga tai, kuru bija paredzēts nodrošināt, īstenojot 2. punktā noteikto drošības kontroli.

9. pants

Tālāknodošana

1.   Kodolmateriālus, aprīkojumu un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītus materiālus, kas nodoti saskaņā ar šo nolīgumu, un kodolmateriālus, kas atgūti vai izgatavoti kā blakusprodukts, nedrīkst nodot tālāk ārpus saņēmējas Puses teritoriālās jurisdikcijas, izņemot piegādātājas Puses teritoriālo jurisdikciju, ja vien saņēmējai Pusei ir nodrošinātas garantijas attiecībā uz šā nolīguma B Pielikuma izpildīšanu atbilstošā veidā vai ja šādu garantiju neesamības gadījumā tiek iepriekš iegūta piegādātājas Puses rakstiska piekrišana.

2.   Papildus augstākminētā 1. punkta noteikumu ievērošanai saskaņā ar šo nolīgumu bez iepriekš iegūtas piegādātājas Puses rakstiskas piekrišanas ārpus saņēmējas Puses teritoriālās jurisdikcijas, izņemot piegādātājas Puses teritoriālo jurisdikciju, nedrīkst nodot tālāk šādus priekšmetus:

(a)

paaugstināta riska kodolmateriālus;

(b)

aprīkojumu smagā ūdens bagātināšanai, atkārtotai pārstrādei vai ražošanai,

izņemot gadījumu, ja priekšmetus nododot no Japānas uz Kopienu, tie būs pakļauti atbilstošiem divpusējiem nolīgumiem par sadarbību kodolenerģijas mierīgai izmantošanai starp Japānas valdību un saņēmējas trešās valsts valdību vai, ja priekšmetus nododot no Kopienas uz Japānu, saņēmēja trešā valsts ir iekļauta sarakstā, ko sastāda Kopiena, un saņēmēja Puse sniedz piegādātājai Pusei paziņojumu par šādu tālāknodošanu.

10. pants

Pārredzamība

Puses apmainās ar informāciju par saskaņā ar šo nolīgumu nodoto kodolmateriālu, aprīkojuma un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītu materiālu drošu un efektīvu pārvaldību.

11. pants

Fiziskā aizsardzība

1.   Kodolmateriāliem, kas nodoti saskaņā ar šo līgumu, un kodolmateriāliem, kas atgūti vai izgatavoti kā blakusprodukts, Japānas valdība, Kopienas dalībvalstu valdības un, atbilstošā gadījumā, Eiropas Komisija piemēro fiziskās aizsardzības pasākumus saskaņā ar kritērijiem, ko tās ir individuāli pieņēmušas un kas nodrošina aizsardzību vismaz tajā līmenī, kas noteikts šā nolīguma C Pielikumā.

2.   Attiecībā uz kodolmateriālu starptautisko pārvadāšanu saskaņā ar šo nolīgumu Japāna, Kopienas dalībvalstis un, atbilstošā gadījumā, Eiropas Komisija rīkojas saskaņā ar Starptautisko konvenciju par kodolmateriālu fizisko aizsardzību, kas stājās spēkā 1987. gada 8. februārī un kurai tās ir pievienojušās.

12. pants

Pašreizējie nolīgumi

1.   Šā nolīguma noteikumi tiek uzskatīti par papildinājumu noteikumiem, kas iekļauti Nolīgumā starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Japānas valdību par sadarbību kodolenerģijas mierīgai izmantošanai, kas parakstīts 1998. gada 25. februārī, un noteikumiem, kas iekļauti Nolīgumā starp Japānas valdību un Francijas Republikas valdību par sadarbību kodolenerģijas mierīgai izmantošanai, kas parakstīts 1972. gada 26. februārī un kas grozīts saskaņā ar 1990. gada 9. aprīļa Protokolu starp tām pašām Pusēm, un, atbilstošā gadījumā, tie ir primāri attiecībā pret iepriekšminētajos divpusējos nolīgumos iekļautajiem noteikumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos divpusējos nolīgumos Japānas valdībai, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdībai vai Francijas Republikas valdībai noteiktās tiesības un pienākumi, kas ir ārpus tiem, kurus nosaka šis nolīgums, tiks arī turpmāk ieviesti minēto divpusējo nolīgumu ietvaros.

3.   Neatkarīgi no šā nolīguma 3. panta 1. punkta noteikumiem šā nolīguma noteikumi attiecas uz kodolmateriāliem, kas ir nodoti starp Japānu un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un starp Japānu un Francijas Republiku saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem, atsauce uz kuriem ir iekļauta šā panta 1. punktā, pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

4.   Neatkarīgi no šā nolīguma 3. panta 1. punkta noteikumiem šā nolīguma noteikumi attiecas uz kodolmateriāliem, kas ir nodoti starp Japānu un Kopienas dalībvalstīm, kas nav Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karaliste vai Francijas Republika, pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, ja Puses vienojas, ka šie kodolmateriāli būs šā nolīguma priekšmets.

13. pants

Apturēšana un pārtraukšana

1.   Ja Kopiena, kāda no tās dalībvalstīm vai Japāna jebkurā laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā:

(a)

pārkāpj šā nolīguma 7., 8., 9. vai 11. punkta noteikumus vai šķīrējtiesas lēmumus, kas minēti šā nolīguma 15. pantā, vai

(b)

izbeidz vai materiāli pārkāpj kādu no šā nolīguma 8. panta 1. punktā minētajiem drošības nolīgumiem, kas noslēgti ar Aģentūru,

Japānas valdībai vai Kopienai attiecīgi ir tiesības pilnībā vai daļēji pārtraukt turpmāku sadarbību šā nolīguma ietvaros vai pārtraukt šo nolīgumu un pieprasīt atgriezt jebkurus kodolmateriālus, kas nodoti saskaņā ar šo nolīgumu.

2.   Ja Kopiena vai kāda no Kopienas dalībvalstīm, kas nav Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karaliste un Francijas Republika, uzspridzina kodolsprādzienierīci, Japānas valdībai ir tiesības rīkoties saskaņā ar šā panta 1. punktā noteikto.

3.   Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karaliste vai Francijas Republika uzspridzina kodolsprādzienierīci, izmantojot jebkādu kodolmateriālu, kas nodots saskaņā ar šo nolīgumu, Japānas valdībai ir tiesības rīkoties saskaņā ar šā panta 1. punktā noteikto.

4.   Ja Japāna uzspridzina kodolsprādzienierīci, Kopienai ir tiesības rīkoties saskaņā ar šā panta 1. punktā noteikto.

5.   Pirms kāda no Pusēm sper soļus virzienā uz sadarbības pilnīgu vai daļēju pārtraukšanu saskaņā ar šo nolīgumu vai nolīguma darbības pārtraukšanu, vai kodolmateriālus atgriešanas pieprasīšanu, Puses konsultējas par korektīvu pasākumu veikšanu un, atbilstošā gadījumā, ņemot vērā vajadzību izveidot citas šādas atbilstošas vienošanās, kuras var būt vajadzīgas, rūpīgi izvērtē turpmāko:

(a)

šādas darbības sekas;

(b)

vai fakti, kas lika pieņemt šādus pasākumus, netika radīti ar nolūku.

6.   Atbilstoši šim pantam piešķirtās tiesības tiek izmantotas tikai tad, ja otra Puse nepieņem korektīvos pasākumus atbilstīgā laika posmā pēc konsultācijām.

7.   Ja jebkura no Pusēm izmanto tai dotās tiesības pieprasīt atgriezt jebkuru kodolmateriālu, kas nodots saskaņā ar šo nolīgumu, tā kompensē otrai Pusei vai attiecīgajām personām to patieso tirgus vērtību.

14. pants

Darbības procedūras

Pušu attiecīgās iestādes izstrādā un, ja nepieciešams, groza darbības procedūras, kas paredzētas šā nolīguma noteikumu efektīvai ieviešanai.

15. pants

Apspriešanās un šķīrējtiesa

1.   Ar nolūku veicināt sadarbību šā nolīguma ietvaros Puses pēc vienas no Pušu pieprasījuma var savstarpēji konsultēties ar diplomātisko kanālu vai citu konsultatīvo forumu starpniecību.

2.   Ja rodas jebkāds jautājums attiecībā uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Puses pēc vienas no Pušu pieprasījuma savstarpēji konsultējas.

3.   Ja visas domstarpības, kas rodas interpretējot vai piemērojot šo nolīgumu, neizdodas atrisināt ar sarunu, starpniecības, samierināšanas vai citu procedūru palīdzību, Puses var vienoties par to iesniegšanu šķīrējtiesas tribunālam, kurš sastāv no trīs šķīrējtiesnešiem, kurus ieceļ atbilstoši šā punkta noteikumiem. Katra Puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi, kas var būt Japānas vai Kopienas dalībvalsts pilsonis, un šie divi šādi izraudzītie šķīrējtiesneši ievēl trešo, kas ir kādas citas valsts – ne Japānas, ne Kopienas dalībvalsts – pilsonis un kas ir šķīrējtiesas tribunāla priekšsēdētājs. Ja trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad iesniegts šķīrējtiesas pieprasījums, kāda no Pusēm nav izraudzījusi šķīrējtiesnesi, kāda no Pusēm var pieprasīt, lai šķīrējtiesnesi ieceļ Starptautiskās Tiesas priekšsēdētājs. Šo pašu procedūru piemēro tad, ja 30 dienu laikā pēc otrā šķīrējtiesneša nozīmēšanas vai iecelšanas nav ievēlēts trešais šķīrējtiesnesis, ņemot vērā, ka šādā veidā ieceltais trešais šķīrējtiesnesis nedrīkst būt Japānas vai Kopienas dalībvalsts pilsonis. Šķīrējtiesas tribunāla locekļu vairākums sastāda kvorumu, un visu lēmumu pieņemšanā nepieciešama divu šķīrējtiesnešu līdzdalība. Šķīrējtiesas procesu nosaka tribunāls. Tribunāla lēmumi ir saistoši Pusēm.

16. pants

Pielikumu statuss

Pielikumi ir šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa. Tos var mainīt saskaņā ar Japānas valdības un Eiropas Komisijas abpusēju rakstisku piekrišanu, neveicot grozījumus šajā nolīgumā.

17. pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1.   Šis nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kad notika Pušu apmainīšanās ar diplomātiskajām notām, kurās tās viena otru informē, ka to attiecīgās iekšējās procedūras, kas ir vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā, ir pabeigtas, un tas ir spēkā trīsdesmit gadus (1).

Šis nolīgums tiek automātiski pagarināts uz piecus gadus ilgiem termiņiem, ja vien jebkura no Pusēm rakstiski nepaziņo otrai Pusei par nolīguma pārtraukšanu ne vēlāk kā sešus mēnešu pirms līguma termiņa izbeigšanās dienas.

2.   Neatkarīgi no daļējas vai pilnīgas turpmākas sadarbības pārtraukšanas šā nolīguma ietvaros vai nolīguma pārtraukšanas jebkura iemesla dēļ, šā nolīguma 7., 8., 9. un 11. panta noteikumi paliek spēkā.

Šis nolīgums un tā pielikumi ir sagatavoti divos eksemplāros dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, itāļu, japāņu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā. Neatbilstību gadījumā nolīguma angļu un japāņu valodā sagatavotajām versijām ir augstāks spēks nekā versijām citās valodās.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies attiecīgi Japānas valdības un Eiropas Atomenerģijas kopienas pilnvarotie ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Briselē, 2006. šā gada 24. februāris.

Japānas valdības vārdā:

T. KAWAMURA

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā:

A. PIEBALGS


(1)  Apmaiņa ar diplomātiskajām notām notika 2006. gada 20. novembrī. Saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem spēkā stāšanās diena ir 2006. gada 20. decembris.


A PIELIKUMS

A daļa

1.

Kodolreaktori un to iekārtas

Kodolreaktori, kas spēj darboties, uzturot kontrolētu, pašuzturošu kodoldalīšanās ķēdes reakciju, izņemot nulles jaudas reaktorus, t.i., reaktorus, kuru plutonija ražošanas projektētā jauda nepārsniedz 100 gramus gadā.

2.

Kodolreaktora korpuss

Metāla tvertnes vai to galvenās daļas, kas īpaši konstruētas vai sagatavotas, lai tajās atrastos kodolreaktora aktīvā zona, kā arī attiecīgie reaktora iekšējie komponenti, kas noteikti 8. punktā.

3.

Kodolreaktora degvielas iekraušanas un izkraušanas mašīnas

Degvielas elementa manipulācijas iekārta, kas speciāli radīta vai sagatavota, lai iekrautu vai izkrautu degvielu kodolreaktorā, kas noteikts 1. punktā še iepriekš.

4.

Kodolreaktora kontroles stieņi un aprīkojums

Īpaši projektēti vai sagatavoti stieņi, to atbalsta vai balstiekārtas, stieņu piedziņas mehānismi vai stieņu vadības caurules, lai regulētu kodolreakcijas procesu reaktorā, kas noteikts 1. punktā še iepriekš.

5.

Kodolreaktora spiediena caurules

Caurules, kas īpaši projektētas vai sagatavotas, lai tajās ievietotu degvielas elementus un primāro dzesētāju pie darba spiediena, kas pārsniedz 50 atmosfēras.

6.

Cirkonija caurules

Cirkonija un tā sakausējumi cauruļu vai cauruļu bloku formā un daudzumos, kas pārsniedz 500 kg jebkurā periodā 12 mēnešos un kas īpaši projektētas vai sagatavotas lietošanai kodolreaktorā, kas noteikts 1. punktā še iepriekš.

7.

Primārā dzesētāja sūkņi

Sūkņi, kas īpaši projektēti vai sagatavoti, lai nodrošinātu primārā dzesētāja cirkulāciju kodolreaktoros, kas noteikti 1. punktā še iepriekš.

8.

Kodolreaktora iekšējie komponenti

Kodolreaktora iekšējie komponenti, kas īpaši projektēti vai sagatavoti, lai lietotu kodolreaktorā, kas noteikts 1. punktā še iepriekš, arī aktīvās zonas balsti, degvielas kanāli, termiskais vairogs, starpsienas, aktīvās zonas režģu plāksnes un difūzeru plates.

9.

Siltummaiņi

Siltummaiņi (tvaika ģeneratori) kas īpaši projektēti vai sagatavoti lietošanai 1. punktā noteiktā kodolreaktora primārajā dzesētāja shēmā.

10.

Neitronu detektori un mērinstrumenti

Iekārtas, kas ir īpaši projektētas vai sagatavotas neitronu detektēšanai vai to plūsmas mērīšanai 1. punktā noteiktā reaktora aktīvajā zonā.

11.

Iekārtas kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti elementu pārstrādei un īpaši tām projektēts vai sagatavots aprīkojums.

12.

Iekārtas kodolreaktora degvielas elementu ražošanai un īpaši tām projektēts vai sagatavots aprīkojums.

13.

Iekārtas urāna izotopu atdalīšanai un īpaši tām projektēts vai sagatavots aprīkojums, kas nav analītiski instrumenti.

14.

Iekārtas smagā ūdens, deiterija un deiterija savienojumu ražošanai un īpaši tām projektēts vai sagatavots aprīkojums.

15.

Iekārtas urāna un plutonija pārvēršanai izmantošanai degvielas elementu ražošanā un urāna izotopu atdalīšanai, kā tas ir noteikts 12. un 13. punktā še iepriekš, un īpaši tām projektēts vai sagatavots aprīkojums.

B daļa

1.

Deiterijs un smagais ūdens

Deiterijs, smagais ūdens (deiterija oksīds) vai jebkurš cits deiterija savienojums, kurā deiterija attiecība pret ūdeņraža atomiem pārsniedz 1:5 000, izmantošanai kodolreaktorā, kā tas ir noteikts A daļas 1. punktā, tādos daudzumos, kas pārsniedz 200 kg deiterija atomu jebkurā periodā 12 mēnešos.

2.

Kodolkvalitātes grafīts

Grafīts, kurš satur mazāk par 5 miljonajām daļām bora ekvivalenta un kura blīvums lielāks par 1,50g/cm3, izmantošanai kodolreaktorā, kā tas ir noteikts A daļas 1. punktā, tādos daudzumos, kas pārsniedz 30 metriskās tonnas jebkurā periodā 12 mēnešos.


B PIELIKUMS

(i)

Tālāknodotie priekšmeti saņēmējā trešā valstī tiks izmantoti tikai mierīgiem un ar sprādzienierīcēm nesaistītiem nolūkiem.

(ii)

Ja saņēmējā trešā valsts ir valsts, kuras rīcībā nav kodolieroču, uz visiem kodolmateriāliem šajā valstī ir un tiks attiecināta Aģentūras īstenotā kodoldrošības kontrole.

(iii)

Gadījumā, ja kodolmateriāli ir tālāknodoti, uz kodolmateriāliem saņēmējā trešā valstī tiks attiecināta Aģentūras drošības kontrole.

(iv)

Gadījumā, ja kodolmateriāli ir tālāknodoti, saņēmējā trešā valstī tiks uzturēti atbilstoši kodolmateriālu fiziskās aizsardzības pasākumi vismaz tajā līmenī, kas noteikts C Pielikumā.

(v)

Tālāknodotie priekšmeti netiks turpmāk tālāknodoti ārpus saņēmējas trešās valsts citai valstij, ja vien pēdējā nodrošina garantijas, kas līdzvērtīgas B Pielikumā noteiktajām.


C PIELIKUMS

Fiziskās aizsardzības līmeņi

Fiziskās aizsardzības līmeņiem kodolmateriālu lietošanā, glabāšanā un transportēšanā, par kuriem ir panākta vienošanās un kurus jānodrošina Japānas valdībai, Kopienas dalībvalstu valdībām un, attiecīgi, Eiropas Komisijai saskaņā ar klātpievienotajā tabulā sniegto klasifikāciju, jāsatur vismaz šādi aizsardzības raksturlielumi:

III KATEGORIJA

Lietošana un glabāšana teritorijā, kurai ir kontrolēta pieeja.

Transportēšana, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā iepriekšēju vienošanos starp nosūtītāju, saņēmēju un pārvadātāju un iepriekšēju vienošanos starp subjektiem, kas pakļauti piegādātājas un saņēmējas valsts jurisdikcijai un regulēšanai, attiecīgi, starptautiska pārvadājuma gadījumā nosakot laiku, vietu un procedūras atbildības nodošanai par pārvadājumu.

II KATEGORIJA

Lietošana un glabāšana aizsargātā teritorijā, kurai ir kontrolēta pieeja, t.i., teritorija, kuru pastāvīgi uzrauga apsardze vai elektroniskas ierīces, kurai apkārt atrodas fiziska barjera ar ierobežotu ieeju skaitu, kas tiek atbilstoši kontrolētas, vai jebkura teritorija, kurai ir līdzvērtīgs fiziskās aizsardzības līmenis.

Transportēšana, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā iepriekšēju vienošanos starp nosūtītāju, saņēmēju un pārvadātāju un iepriekšēju vienošanos starp subjektiem, kas pakļauti piegādātājas un saņēmējas valsts jurisdikcijai un regulēšanai, attiecīgi, starptautiska pārvadājuma gadījumā nosakot laiku, vietu un procedūras atbildības nodošanai par pārvadājumu.

I KATEGORIJA

Kodolmateriāli, kas atrodas šajā kategorijā, no nesankcionētas lietošanas ir jāaizsargā ar īpaši uzticamām sistēmām šādā veidā:

Lietošana un glabāšana īpaši aizsargātā teritorijā, t.i., teritorijā, kas noteikta attiecībā uz II kategoriju; papildus tam teritorijai ir ierobežota pieeja personām, kuru uzticamība ir noteikta, un to uzrauga apsargi, kas atrodas ciešā saziņā ar attiecīgām reaģēšanas iestādēm. Šajā kontekstā veikto pasākumu mērķis būtu noteikt un novērst jebkādu uzbrukumu, nesankcionētu pieeju vai nesankcionētu pārvietošanu, kas attiecas uz attiecīgo kodolmateriālu.

Transportēšana, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus, kā tas ir noteikts II un III kategorijas kodolmateriāliem, un papildus tam pastāvīgā eskorta uzraudzībā un pie nosacījumiem, kas nodrošina ciešu saziņu ar attiecīgām reaģēšanas iestādēm.

Tabula

Kodolmateriālu kategorijas

Kodolmateriāls

Forma

I kategorija

II kategorija

III kategorija

1.

Plutonijs (1)

Neapstarots (2)

2 kg vai vairāk

Mazāk kā 2 kg, bet vairāk nekā 500 g

500 g vai mazāk (3)

2.

Urāns-235

Neapstarots (2)

 

 

 

urāns, kas līdz 20 % vai vairāk bagātināts ar 235.izotopu

5 kg vai vairāk

Mazāk kā 5 kg bet vairāk nekā 1 kg

1 kg vai mazāk (3)

urāns, kas līdz 10 %, bet mazāk kā 20 % bagātināts ar 235.izotopu

 

10 kg vai vairāk

Mazāk nekā 10 kg (3)

urāns, kas bagātināts virs dabīgā, bet mazāk kā par 10 % ar 235.izotopu (4)

 

 

10 kg vai vairāk

3.

Urāns-233

Neapstarots (2)

2 kg vai vairāk

Mazāk nekā 2 kg, bet vairāk nekā 500 g

500 g vai mazāk (3)

4.

Kodoldegviela ar samazinātu radioaktivitāti

 

 

Vājināts vai dabīgais urāns, torijs vai maz bagātināta degviela (satur mazāk nekā 10 % skaldmateriāla) (5)  (6)

 


(1)  Plutonijs, kurā plutonija-238 izotopu koncentrācija pārsniedz 80 %, nav iekļaujams.

(2)  Kodolmateriāls, kas nav apstarots reaktorā, vai kodolmateriāls, kas ir apstarots reaktorā, taču kura radiācijas līmenis ir vienāds ar vai mazāks nekā 1 Gy/h (100 radi/h) vienā neaizsegtā metrā.

(3)  Vajadzētu atbrīvot mazāk nekā radioloģiski nozīmīgu daudzumu, bet to būtu jāaizsargā saskaņā ar apdomīgu pārvaldības praksi.

(4)  Dabīgais urāns, vājinātais urāns, torijs un urāna daudzums, kas bagātināts par mazāk kā 10 %, kas neiekļaujas III kategorijā, būtu jāaizsargā saskaņā ar apdomīgas pārvaldības praksi.

(5)  Kaut gan tiek ieteikts šis aizsardzības līmenis, atbilstoši Japānas valdības, Kopienas dalībvalstu un Eiropas Komisijas ziņā ir pēc konkrēto apstākļu izvērtēšanas noteikt citu fiziskās aizsardzības kategoriju.

(6)  Citai degvielai, kas saskaņā ar tās oriģinālā skaldmateriāla saturu pirms apstarošanas tiek klasificēta I vai II kategorijā, var samazināt kategoriju par vienu līmeni, ja tās degvielas radiācijas līmenis pārsniedz 1 Gy/h(100 radi/h) vienā neaizsegtā metrā.


Top