EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0298

2005/298/EK: ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 8. marts) par ĀKK un EK apvienotās ministru komitejas tirdzniecības jautājumos reglamentu

OJ L 95, 14.4.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 359–361 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(1)/oj

14.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/48


ĀKK UN EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2005

(2005. gada 8. marts)

par ĀKK un EK apvienotās ministru komitejas tirdzniecības jautājumos reglamentu

(2005/298/EK)

ĀKK UN EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstīto partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna grupas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, turpmāk tekstā “nolīgums”, un jo īpaši tā 38. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar nolīguma 38. panta 1. punktu izveido apvienoto ministru komiteju tirdzniecības jautājumos.

(2)

Ar 2001. gada 24. aprīļa Lēmumu Nr. 4/2001 ĀKK un EK Vēstnieku komiteja pieņēma šīs ministru komitejas reglamentu, deleģējot kompetences.

(3)

Ir nepieciešami daži grozījumi, lai ņemtu vērā jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pievienošanos.

(4)

ĀKK un EK Ministru padomes 29. sanāksmē, kas notika Gaboronē, Botsvānā 2004. gada 6. maijā, pieņēma lēmumu attiecīgi grozīt reglamentu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Sastāvs

1.   Apvienoto ministru komiteju tirdzniecības jautājumos, še turpmāk “tirdzniecības komiteju”, veido, no vienas puses, viens ministrs no katras Eiropas Kopienas dalībvalsts un viens Eiropas Kopienu Komisijas loceklis un, no otras puses, ĀKK valstu ministri uz paritātes pamata.

2.   Katra līgumslēdzēja puse paziņo savu pārstāvju vārdus Tirdzniecības komitejas sekretariātam.

3.   Tirdzniecības komiteja var lemt izveidot ierobežotas grupas, ko veido vienāds skaits komitejas locekļu no ĀKK un EK, tostarp vienu Komisijas locekli, lai sagatavotu ieteikumus par 12. panta 1. punktā minētajiem īpašajiem jautājumiem.

2. pants

Priekšsēdētājs

Tirdzniecības komitejas priekšsēdētāja pienākumus rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem uzņemas Eiropas Kopienu Komisijas loceklis Eiropas Kopienas vārdā un viens ĀKK valstu pārstāvis. Par pirmo priekšsēdētāju kļūst ĀKK valstu pārstāvis.

3. pants

Sanāksmes

1.   Tirdzniecības komiteja sanāk vismaz reizi gadā vai biežāk, ja to lūdz viena no līgumslēdzējām pusēm.

2.   Tirdzniecības komiteja saskaņā ar tās pieņemto lēmumu sanāk vai nu Eiropas Savienības Padomes ierastajā sanāksmju vietā, vai ĀKK valstu grupas sekretariāta mītnē, vai arī kādas ĀKK valsts pilsētā.

3.   Tirdzniecības komitejas sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs.

4.   Tirdzniecības komitejas lēmumi ir spēkā tikai tad, ja apspriedē piedalās Eiropas Kopienas dalībvalstu pārstāvju vairākums, viens Eiropas Kopienu Komisijas loceklis un to ĀKK valstu pārstāvju, kas ir komitejas locekļi, vairākums.

4. pants

Pārstāvība

1.   Ja Tirdzniecības komitejas locekļi nevar piedalīties sanāksmē, viņus var pārstāvēt cita persona.

2.   Komitejas loceklim, kurš vēlas tikt pārstāvēts, ir pirms sanāksmes priekšsēdētājam jāpaziņo sava pārstāvja vārds.

3.   Tirdzniecības komitejas locekļa pārstāvim ir visas šī locekļa tiesības.

5. pants

Delegācijas

1.   Tirdzniecības komitejas locekļus var pavadīt tirdzniecības jomā kompetentas amatpersonas.

2.   Pirms katras sanāksmes priekšsēdētāju informē par abu līgumslēdzēju pušu delegāciju paredzamo sastāvu.

3.   Tirdzniecības komiteja ar abu līgumslēdzēju pušu piekrišanu var uzaicināt personas, kas nav tās locekļi, piedalīties sanāksmēs.

4.   ĀKK reģionālu vai apakšreģionālu organizāciju pārstāvji, kas iesaistīti ekonomiskās integrācijas procesā, var piedalīties sanāksmē kā novērotāji, ja to iepriekš apstiprinājusi tirdzniecības komiteja.

6. pants

Sekretariāts

ĀKK un EK Ministru padomes sekretariāts darbojas kā Tirdzniecības komitejas sekretariāts.

7. pants

Dokumenti

ĀKK un EK Ministru padomes sekretariāts atbild par visu tirdzniecības komitejas sanāksmēs vajadzīgo dokumentu sastādīšanu.

Ja tirdzniecības komitejas lēmumu pamatā ir rakstiski dokumenti, šos dokumentus kā tirdzniecības komitejas dokumentus numurē un izplata tās Sekretariāts.

8. pants

Sarakste

1.   Tirdzniecības komitejai vai tās priekšsēdētājam adresēto korespondenci nosūta tirdzniecības komitejas sekretariātam.

2.   Sekretariāts seko, lai korespondenci nogādātu tās adresātiem un 7. pantā minētajos gadījumos citiem tirdzniecības komitejas locekļiem. Izplatīto korespondenci nosūta Eiropas Kopienu Komisijas Ģenerālsekretariātam, Eiropas Kopienas dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām un ĀKK valstu pārstāvju diplomātiskajām pārstāvniecībām.

9. pants

Atklātība

Tirdzniecības komitejas sanāksmes nav atklātas, ja vien komiteja nelemj citādi.

10. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   Priekšsēdētājs sagatavo provizorisku darba kārtību katrai sanāksmei. Tirdzniecības komitejas sekretariāts to nosūta adresātiem vismaz 15 dienas pirms sanāksmes sākuma.

2.   Provizoriskajā darba kārtībā iekļauj punktus, par kuriem priekšsēdētājs no vienas vai otras līgumslēdzējas puses vismaz 21 dienu pirms sanāksmes sākuma ir saņēmis lūgumu iekļaut tos darba kārtībā. ĀKK tirdzniecības sadarbības apakškomiteja arī var iesniegt lūgumus iekļaut punktus darba kārtībā. Tādā gadījumā minētās apakškomitejas līdzpriekšsēdētājus aicina piedalīties sanāksmē.

3.   Līgumslēdzējām pusēm vienojoties, noteiktos termiņus var samazināt, lai ņemtu vērā īpašo gadījumu prasības.

4.   Darba kārtību tirdzniecības komiteja pieņem katras sanāksmes sākumā.

11. pants

Protokols

1.   Sekretariāts iespējami ātri kopīgi sagatavo katras sanāksmes protokola projektu.

2.   Parasti protokolā katram darba kārtības punktam norāda:

a)

tirdzniecības komitejai iesniegtos dokumentus;

b)

deklarācijas, kuras jāiekļauj protokolā pēc tirdzniecības komitejas locekļa lūguma;

c)

sniegtos ieteikumus, deklarācijas, par kurām ir panākta vienošanās un secinājumus, kas pieņemti par konkrētiem jautājumiem.

3.   Protokolā ietver to tirdzniecības komitejas locekļu vai viņu pārstāvju sarakstu, kas piedalījās sanāksmē.

4.   Protokola projektu iesniedz tirdzniecības komitejai apstiprināšanai nākamajā sanāksmē. Abas līgumslēdzējas puses to var apstiprināt arī rakstiski. Pēc apstiprināšanas divus vienlīdz autentiskus protokola eksemplārus paraksta Sekretariāts un saglabā abas līgumslēdzējas puses. Vienu protokola eksemplāru nodod katram no 8. pantā minētajiem adresātiem.

12. pants

Ieteikumi

1.   Tirdzniecības komiteja ar līgumslēdzēju pušu savstarpēju vienošanos sniedz ieteikumus par visiem tirdzniecības jautājumiem, tostarp par jautājumiem, kas saistīti ar daudzpusējām tirdzniecības sarunām, ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem, starptautisku sadarbību un par jautājumiem, kas attiecas uz izejvielām.

2.   Sanāksmju starplaikā tirdzniecības komiteja ar līgumslēdzēju pušu piekrišanu var sniegt ieteikumus rakstveida procedūrā. Rakstveida procedūrā abi Sekretariāta līdzsekretāri apmainās ar piezīmēm, rīkojoties ar līgumslēdzēju pušu atbalstu.

3.   Tirdzniecības komitejas ieteikumu virsrakstā iekļauj vārdu “ieteikums”, kam seko kārtas numurs, pieņemšanas datums un norāde uz to tematu.

4.   Tirdzniecības komitejas ieteikumu autentiskumu apstiprina Sekretariāts un priekšsēdētājs.

5.   Ieteikumus nosūta katram no 8. pantā norādītajiem adresātiem kā tirdzniecības komitejas dokumentu.

6.   Tirdzniecības komiteja regulāri sniedz atbilstīgus ziņojumus ĀKK un EK Ministru padomei.

13. pants

Valodas

Ja vien nav cita lēmuma, tirdzniecības komiteja pieņem lēmumus, pamatojoties uz tiem dokumentiem, kas sastādīti līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās.

14. pants

Izdevumi

Nolīguma 1. protokola 1. punktu par kopīgo iestāžu darbības izmaksām piemēro arī tirdzniecības komitejas izdevumiem.

15. pants

Ar šo lēmumu atceļ un aizstāj ĀKK un EK Vēstnieku komitejas 2001. gada 24. aprīļa Lēmumu Nr. 4/2001 par ĀKK un EK Apvienotās ministru komitejas tirdzniecības jautājumos reglamenta pieņemšanu.

Briselē, 2005. gada 8. martā

ĀKK un EK Ministru padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


Top