EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0168

2005/168/EK: Ar ES un Čīles SPS nolīgumu izveidotās Asociācijas komitejas (Apvienotās pārvaldības komitejas) Lēmums Nr. 1/2003 (2003. gada 24. oktobris) par reglamentu Asociācijas komitejai (Apvienotās pārvaldības komitejai), kas izveidota ar ES un Čīles SPS nolīgumu (turpmāk tekstā – APK)

OJ L 55, 1.3.2005, p. 93–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/168/oj

1.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/93


Tiek izveidots ar 89. panta 3. punktu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, un minēts 16. pantā Nolīgumā par sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, augu, augu produktu un citu preču tirdzniecībā un dzīvnieku labturībā, kurš pievienots kā IV pielikums Asociācijas līgumam, turpmāk tekstā – SPS nolīgums.

1. pants

Vadība

1.   APK pārmaiņus 12 mēnešus vada Eiropas Kopienas Komisijas amatpersona Kopienas un tās dalībvalstu uzdevumā un Čīles valdības augstākā līmeņa amatpersona.

2.   Vadības pirmais periods sākas dienā, kad notiek Asociācijas padomes sēde, un beidzas tā paša gada 31. decembrī. Šajā un katrā turpmākā 12 mēnešu periodā APK vada tā puse, kas vada Asociācijas padomi.

2. pants

Sēdes

1.   APK sēdes sasauc tā puse, kas vada komiteju, dienā un vietā, par ko abas puses ir savstarpēji vienojušās, ņemot vērā biežumu, kādu paredz SPS nolīguma 16. panta 1. punkta noteikumi.

2.   Ja puses par to ir vienojušās, APK sēdes var rīkot kā video vai telefonkonferences.

3.   Lai APK varētu risināt jautājumus sarakstes veidā, nesasaucot sēdes, pusēm par to attiecīgi jāvienojas. Informācijas apmaiņa jāveic saskaņā ar SPS nolīguma 12. panta 5. punktu.

3. pants

Delegācijas

Pirms katras sēdes otra puse dara zināmu APK priekšsēdētājam sēdes dalībnieku sastāvu, ko tā paredz no savas puses.

4. pants

Informācijas apmaiņa

Visi APK dokumenti, kas paredzēti šā reglamenta 6., 7. un 9. pantā, jānosūta Čīles pārstāvniecībai Eiropas Savienībā un Komisijas delegācijai Čīlē, kā arī sekretāriem un Asociācijas padomes priekšsēdētājam.

5. pants

Atklātība

Ja nav nolemts citādi, APK sēdes nav atklātas.

6. pants

Sēdes darba kārtība

1.   Puses kopīgi izstrādā katras sēdes pagaidu darba kārtību. To nosūta priekšsēdētājam vēlākais 15 dienas pirms sēdes sākuma.

2.   APK katras sēdes sākumā pieņem sēdes darba kārtību.

3.   Jautājumus, kas nav paredzēti pagaidu darba kārtībā, var iekļaut sēdes darba kārtībā, ja vien puses par to vienojas.

4.   Priekšsēdētājs var aicināt ekspertus, lai piedalītos sēdēs un sniegtu informāciju par īpašiem jautājumiem, ja vien otra puse tam piekrīt.

5.   Puses sēdes sākumā vienojas par sēdes darba valodu un par sēdes protokolu.

7. pants

Protokols

1.   Puses kopīgi katrai sēdei, cik ātri vien iespējams, izstrādā protokola projektu.

2.   Sēdes protokolā parasti attiecībā uz katru darba kārtības jautājumu norāda šādu informāciju:

a)

dokumenti, kas iesniegti APK;

b)

jebkurš paziņojums, ko APK biedrs lūdzis ierakstīt protokolā;

c)

pieņemtie lēmumi, ieteikumi, sniegtie paziņojumi, kuros ir panākta vienošanās, un secinājumi par īpašajiem jautājumiem.

3.   Protokolā iekļauj arī sēdes dalībnieku sarakstu.

4.   Abas puses protokolu apstiprina rakstveidā divu mēnešu laikā no sēdes dienas. Pēc protokola apstiprināšanas priekšsēdētājs un otras puses amatpersona, kas ir līdzīga pēc amata līmeņa, paraksta šā protokola divus autentiskus eksemplārus un katra no pusēm saņem vienu šā dokumenta oriģinālu. Protokola kopiju nosūta Asociācijas padomes priekšsēdētājam un sekretāriem.

8. pants

Rīcības plāns

APK pieņem rīcības plānu, kas atspoguļo turpmāko rīcību, par kādu puses sēdē ir savstarpēji vienojušās. APK nākamajā sēdē ziņo, kā puses izpilda minēto rīcības plānu.

9. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   Ja APK saskaņā ar SPS nolīguma IV pielikumu ir tiesības pieņemt lēmumus vai ieteikumus, tad šādiem dokumentiem piešķir nosaukumu, attiecīgi – “Lēmums” vai “Ieteikums”, kam seko sērijas numurs, dokumenta pieņemšanas diena un tēmas apraksts. Katrā lēmumā norāda dienu, kad tas stājas spēkā.

2.   Ja vien APK pieņem lēmumu, tad mutatis mutandis ir piemērojams Asociācijas padomes reglamenta 10. , 11. un 12. pants.

3.   APK lēmumi un ieteikumi jāsūta uz adresēm, kuras noteiktas 4. panta 1. punktā.

10. pants

Izdevumi

1.   Čīles Republika un Eiropas Kopiena katra sedz jebkādus izdevumus, kas tām radušies saistībā ar līdzdalību APK sēdēs; tie ir gan personāla, komandējuma un uzturēšanās izdevumi, gan izdevumi par pasta un telekomunikāciju pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sēžu praktisko organizāciju, sēžu mutvārdu tulkošanu un dokumentu pavairošanu sedz tā puse, kas rīko sanāksmi.

3.   Izdevumus saistībā ar sēžu mutvārdu tulkošanu un dokumentu tulkošanu no spāņu valodas angļu valodā un otrādi sedz tā puse, kas rīko sanāksmi. Izdevumus par mutvārdu tulkošanu un rakstisku tulkošanu uz vai no citām Kopienas oficiālajām valodām sedz Kopiena.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Image

Macarena Vidal Ogueta

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Image

Alejandro Checchi Lang

European Commission, DG SANCO

Food Safety, plant health, animal health and welfare, international questions


Top