EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0078(01)

EEZ Apvienotās Komitejas Lēmums Nr. 78/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XIV pielikumu (Konkurence), 21. protokolu (par uzņēmumiem piemērojamo konkurences noteikumu īstenošanu), 22. protokolu [attiecībā uz terminu «uzņēmums» un «apgrozījums» definīciju (56. pants)] un 24. protokolu (par sadarbību uzņēmumu koncentrācijas kontroles jomā)

OV L 219, 19.6.2004, p. 13–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/78(2)/oj

19.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/13


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 78/2004

(2004. gada 8. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma XIV pielikumu (Konkurence), 21. protokolu (par uzņēmumiem piemērojamo konkurences noteikumu īstenošanu), 22. protokolu [attiecībā uz terminu “uzņēmums” un “apgrozījums” definīciju (56. pants)] un 24. protokolu (par sadarbību uzņēmumu koncentrācijas kontroles jomā)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar ko pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā – “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIV pielikums ir grozīts ar 2003. gada 14. oktobrī Luksemburgā parakstīto nolīgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (1).

(2)

Līguma 21. protokols ir grozīts ar 2003. gada 14. oktobrī Luksemburgā parakstīto nolīgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā.

(3)

Līguma 22. protokolu EEZ Apvienotā komiteja līdz šim nav grozījusi.

(4)

Līguma 24. protokolu EEZ Apvienotā komiteja līdz šim nav grozījusi.

(5)

Līguma 57. pants paredz juridisko pamatu koncentrāciju kontrolei Eiropas Ekonomikas zonā.

(6)

Līguma 57. pants jāpiemēro saskaņā ar 21. un 24. protokolu un XIV pielikumu, kas paredz noteikumus, kurus piemēro koncentrāciju kontrolei.

(7)

Padomes 1989. gada 21. decembra Regula (EEK) Nr. 4064/89 par uzņēmumu koncentrācijas kontroli (2), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1310/97 (3), ir iekļauta Līguma XIV pielikumā un 21. protokolā un minēta 24. protokolā.

(8)

Līguma XIV pielikums un 21. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 1998. gada 27. marta Lēmumu Nr. 27/1998 (4), ar ko Līgumā iekļāva Padomes 1997. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1310/97, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 4064/89, ievērojot mērķi saglabāt dinamisku un homogēnu EEZ, kuras pamatā ir kopīgi noteikumi un līdzvērtīgi konkurences apstākļi.

(9)

Ar Regulu (EK) Nr. 1310/97, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 4064/89, tiek grozīts šīs regulas 5. panta 3. punkts. Ir ieteicams attiecīgi grozīt Līguma 22. protokolu.

(10)

Ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (5) atceļ un aizstāj Regulu (EK) Nr. 4064/89.

(11)

Regula (EK) Nr. 139/2004 jāiekļauj Līguma XIV pielikumā un 21. protokolā, un uz to jāizdara atsauce 24. protokolā, lai saglabātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus visā EEZ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma XIV pielikumu groza, kā norādīts šā lēmuma I pielikumā.

2. pants

Līguma 21. protokolu groza, kā norādīts šā lēmuma II pielikumā.

3. pants

Līguma 22. protokolu groza, kā norādīts šā lēmuma III pielikumā.

4. pants

Līguma 24. protokolu aizstāj, kā norādīts šā lēmuma IV pielikumā.

5. pants

Regulas (EK) Nr. 139/2004 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 9. jūnijā ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (6).

7. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 8. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

S. GILLESPIE


(1)  OV L 130, 29.4.2004., 3. lpp.

(2)  OV L 395, 30.12.1989., 1. lpp.

(3)  OV L 180, 9.7.1997., 1. lpp.

(4)  OV L 310, 19.11.1998., 9. lpp., un EEZ pielikums Nr. 48, 19.11.1998., 190. lpp.

(5)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(6)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


I PIELIKUMS

Līguma XIV pielikuma 1. punkta tekstu (Padomes Regula (EEK) Nr. 4064/89) aizstāj ar šo:

32004 R 0139: Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

Regulas noteikumus Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

regulas 1. panta 1. punktā aiz vārdiem “neskarot 4. panta 5. punktu” iekļauj vārdus “vai atbilstīgos EEZ līguma 21. protokola un 24. protokola noteikumus”;

turklāt apzīmējumu “Kopienas mēroga” aizstāj ar vārdiem “Kopienas vai EBTA mēroga”;

b)

regulas 1. panta 2. punktā apzīmējumu “Kopienas mēroga” aizstāj ar vārdiem “attiecīgi Kopienas vai EBTA mēroga”;

turklāt apzīmējumu “apgrozījums Kopienā” aizstāj ar vārdiem “apgrozījums Kopienā vai EBTA”;

pēdējā daļā apzīmējumu “dalībvalsts” aizstāj ar “EK dalībvalsts vai EBTA valsts”;

c)

regulas 1. panta 3. punktā apzīmējumu “Kopienas mēroga” aizstāj ar vārdiem “attiecīgi Kopienas vai EBTA mēroga”;

turklāt apzīmējumu “apgrozījums Kopienā” aizstāj ar vārdiem “apgrozījums Kopienā vai EBTA”;

tās 1. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā apzīmējumu “dalībvalstis” aizstāj ar “EK dalībvalstis vai katrā no vismaz trim EBTA valstīm”;

pēdējā daļā apzīmējumu “dalībvalsts” aizstāj ar “EK dalībvalsts vai EBTA valsts”;

d)

regulas 1. panta 4. un 5. punktu nepiemēro;

e)

tās 2. panta 1. punkta pirmajā daļā apzīmējumu “kopējais tirgus” aizstāj ar “EEZ līguma darbība”;

f)

tās 2. panta 2. punkta beigās apzīmējumu “kopējais tirgus” aizstāj ar “EEZ līguma darbība”;

g)

tās 2. panta 3. punkta beigās apzīmējumu “kopējais tirgus” aizstāj ar “EEZ līguma darbība”;

h)

tās 2. panta 4. punkta beigās apzīmējumu “kopējais tirgus” aizstāj ar “EEZ līguma darbība”;

i)

tās 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā apzīmējumu “dalībvalsts” aizstāj ar “EK dalībvalstis vai EBTA valsts”;

j)

regulas 4. panta 1. punkta pirmajā daļā apzīmējumu “Kopienas mēroga” aizstāj ar vārdiem “Kopienas vai EBTA mēroga”;

turklāt pirmajā teikumā aiz vārdiem “... jāpaziņo Komisijai” iekļauj vārdus “saskaņā ar EEZ līguma 57. pantu”;

regulas 4. panta 1. punkta otrajā daļā apzīmējumu “Kopienas mēroga” aizstāj ar vārdiem “Kopienas vai EBTA mēroga”;

k)

pēdējo daļu 5. panta 1. punktā formulē šādi:

“Apgrozījumu Kopienā vai EK dalībvalstī veido pārdotie ražojumi un sniegtie pakalpojumi uzņēmumiem vai patērētājiem Kopienā vai attiecīgajā EK dalībvalstī. Tas pats attiecas uz apgrozījumu EBTA valstu teritorijā kopumā vai atsevišķā EBTA valstī.”;

l)

pēdējo daļu 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā formulē šādi:

“Kredītiestādes vai finanšu institūcijas apgrozījumu Kopienā vai EK dalībvalstī veido iepriekš definētie ienākumi, ko saņem attiecīgās institūcijas filiāle vai nodaļa, kas atrodas Kopienā vai attiecīgajā EK dalībvalstī. Tas pats attiecas uz kredītiestādes vai finanšu institūcijas apgrozījumu EBTA valstu teritorijā kopumā vai atsevišķā EBTA valstī.”;

m)

regulas 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā pēdējos vārdus “jāņem vērā bruto prēmijas, kas attiecīgi saņemtas no Kopienas iedzīvotājiem un dalībvalsts iedzīvotājiem” aizstāj ar šo:

“jāņem vērā bruto prēmijas, kas attiecīgi saņemtas no Kopienas iedzīvotājiem un vienas EK dalībvalsts iedzīvotājiem. Tas pats attiecas uz bruto prēmijām, ko attiecīgi saņem no iedzīvotājiem visā EBTA valstu teritorijā un no iedzīvotājiem vienā EBTA valstī.””


II PIELIKUMS

Līguma 21. protokola 3. panta 1. punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 4064/89) 1. apakšpunktu aizstāj ar šo:

32004 R 0139: 4. panta 4. un 5. punkts, 6. līdz 12. pants, 14. līdz 21. pants un 23. līdz 26. pants Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulā (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).”


III PIELIKUMS

Līguma 22. protokola 3. panta tekstu aizstāj ar šo:

“Apgrozījuma vietā izmanto:

a)

attiecībā uz kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm – zemāk minēto ienākumu summu, kā definēts Padomes Direktīvā 86/635/EEK, vajadzības gadījumā atskaitot pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar šiem ienākumiem:

i)

procentu ienākumus vai līdzīgus ienākumus;

ii)

ienākumus no vērtspapīriem:

ienākumus no akcijām un citiem mainīgā procenta vērtspapīriem,

ienākumus no līdzdalības,

ienākumus no daļām saistītos uzņēmumos;

iii)

iekasēto komisijas naudu;

iv)

tīro peļņu finanšu operācijās;

v)

pārējos uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumus.

Kredīta vai finanšu iestādes apgrozījums teritorijā, uz ko attiecas Līgums, ietver iepriekš definētos ienākumus, ko saņem šīs iestādes filiāle vai nodaļa, kas reģistrēta teritorijā, uz kuru attiecas Līgums;

b)

attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumiem – bruto parakstīto prēmiju vērtību, kas ietver visas summas, ko uzņēmums saņēmis vai saņems saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem, ko izsniedzis apdrošināšanas uzņēmums vai kas izsniegti tā vārdā, tajā skaitā cedētās pārapdrošināšanas prēmijas, un pēc nodokļu un parafiskālo maksājumu vai nodevu atskaitīšanas, ko aprēķina, ņemot vērā individuālo prēmiju summu vai kopējo prēmiju vērtību; attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 3. punkta b), c) un d) apakšpunktu un 1. panta 2. un 3. punkta pēdējo daļu jāņem vērā bruto prēmijas, kas attiecīgi saņemtas no tās teritorijas iedzīvotājiem, uz ko attiecas Līgums.”


IV PIELIKUMS

Līguma 24. protokolu aizstāj ar šo:

24. PROTOKOLS

par sadarbību koncentrāciju kontroles jomā

VISPĀRĪGI PRINCIPI

1. pants

1.   EBTA Uzraudzības iestāde un EK Komisija pēc vienas vai otras uzraudzības iestādes pieprasījuma apmainās ar informāciju un konsultē viena otru par vispārējiem politikas jautājumiem.

2.   Gadījumos, uz kuriem attiecas Līguma 57. panta 2. punkta a) apakšpunkts, EK Komisija un EBTA Uzraudzības iestāde sadarbojas, pārbaudot uzņēmumu koncentrāciju, kā paredzēts turpmāk izklāstītajos noteikumos.

3.   Šajā protokolā termins “uzraudzības iestādes teritorija” EK Komisijai nozīmē to EK dalībvalstu teritoriju, kurās ir spēkā Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, ievērojot minētajā līgumā paredzētos noteikumus, bet EBTA Uzraudzības iestādei šis termins nozīmē to EBTA valstu teritorijas, kurās ir spēkā EEZ līgums.

2. pants

1.   Sadarbība notiek saskaņā ar šajā protokolā izklāstītajiem noteikumiem tad, ja:

a)

attiecīgo uzņēmumu kopējais apgrozījums EBTA valstu teritorijā ir vismaz 25 procenti no to kopējā apgrozījuma teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, vai

b)

katram no vismaz diviem attiecīgajiem uzņēmumiem apgrozījums EBTA valstu teritorijā pārsniedz 250 miljonus eiro, vai

c)

koncentrācija var nopietni kavēt efektīvu konkurenci EBTA valstu teritorijā vai būtiskā tās daļā, jo īpaši tādēļ, ka rodas vai palielinās dominējošais stāvoklis.

2.   Sadarbība notiek arī tad, ja:

a)

koncentrācija atbilst kritērijiem, kas noteikti 6. pantā;

b)

EBTA valsts vēlas noteikt pasākumus, lai aizsargātu likumīgās intereses, kā izklāstīts 7. pantā.

PROCEDŪRU SĀKUMPOSMS

3. pants

1.   EK Komisija EBTA Uzraudzības iestādei trīs darbdienu laikā nosūta 2. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunktā minēto gadījumu paziņojumu kopijas un iespējami drīz nosūta kopijas no vissvarīgākajiem dokumentiem, kas iesniegti EK Komisijai vai ko tā izdevusi.

2.   Ciešā un pastāvīgā sadarbībā ar EBTA Uzraudzības iestādi EK Komisija veic procedūras, kas paredzētas Līguma 57. panta prasību īstenošanai. EBTA Uzraudzības iestāde un EBTA valstis var katra izteikt savu viedokli par minētajām procedūrām. Lai piemērotu šā protokola 6. panta 1. punktu, EK Komisija iegūst informāciju no attiecīgās EBTA valsts kompetentās iestādes un dod tai iespēju darīt zināmu tās viedokli katrā procedūru posmā līdz pat lēmuma pieņemšanai saskaņā ar minēto pantu. Šim nolūkam EK Komisija dod pieeju lietai.

Dokumentus no Komisijas uz EBTA valsti un no EBTA valsts uz Komisiju saskaņā ar šo Protokolu sūta ar EBTA Uzraudzības iestādes starpniecību.

UZKLAUSĪŠANA

4. pants

Gadījumos, kas minēti 2. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunktā, EK Komisija aicina EBTA Uzraudzības iestādi piedalīties attiecīgo uzņēmumu uzklausīšanā. Minētajā uzklausīšanā tāpat var būt pārstāvētas arī EBTA valstis.

EK PADOMDEVĒJA KOMITEJA UZŅĒMUMU KONCENTRĀCIJAS JAUTĀJUMOS

5. pants

1.   Gadījumos, kas minēti 2. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunktā, EK Komisija laikus informē EBTA Uzraudzības iestādi par dienu, kad notiek EK Padomdevējas komitejas uzņēmumu koncentrācijas jautājumos sanāksme, un nosūta attiecīgo dokumentāciju.

2.   Visus dokumentus, kas šim nolūkam nosūtīti no EBTA Uzraudzības iestādes, tostarp dokumentus, kurus izsūta EBTA valstis, nodod EK Padomdevējai komitejai uzņēmumu koncentrācijas jautājumos kopā ar citu attiecīgo dokumentāciju, kuru izsūtījusi EK Komisija.

3.   EBTA Uzraudzības iestāde un EBTA valstis ir tiesīgas piedalīties darbā, ko veic EK Padomdevēja komiteja uzņēmumu koncentrācijas jautājumos, un izteikt savu viedokli; tomēr tām nav balsstiesību.

ATSEVIŠĶU VALSTU TIESĪBAS

6. pants

1.   EK Komisija ar lēmumu, ko bez kavēšanās paziņo attiecīgajiem uzņēmumiem, EK dalībvalstu kompetentajām iestādēm un EBTA Uzraudzības iestādei, var pilnīgi vai daļēji nodot paziņotas uzņēmumu koncentrācijas lietu EBTA valstij šādos gadījumos:

a)

koncentrācija būtiski apdraud konkurenci tirgū attiecīgajā EBTA valstī, kurai piemīt visi atsevišķa tirgus raksturlielumi, vai

b)

koncentrācija ietekmē konkurenci attiecīgās EBTA valsts tirgū, kam piemīt visi atsevišķa tirgus raksturlielumi un kas neveido nozīmīgu tās teritorijas daļu, uz ko attiecas Līgums.

2.   Gadījumos, kas minēti 1. punktā, jebkura EBTA valsts var iesniegt apelāciju Eiropas Kopienu Tiesā, ievērojot tādus pašus principus un nosacījumus kā EK dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 230. un 243. pantu, un pieprasīt īstenot pagaidu pasākumus, lai piemērotu šīs valsts konkurences tiesību aktus.

3.   (Nav)

4.   Pirms paziņošanas par koncentrāciju Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 1. punkta nozīmē personas vai uzņēmumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 2. punktā, var, izmantojot pamatotus iesniegumus, informēt EK Komisiju, ka koncentrācija var būtiski ietekmēt konkurenci EBTA valsts tirgū, kurai piemīt atsevišķa tirgus raksturlielumi, un tāpēc EBTA valstij tas pilnībā vai daļēji jāpārbauda.

EK Komisija nekavējoties nosūta visus iesniegumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 4. punktu un šo punktu EBTA Uzraudzības iestādei.

5.   Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 139/2004 3. pantā definēto koncentrāciju, kas nav Kopienas mēroga koncentrācija minētās regulas 1. panta nozīmē un ko var izskatīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem konkurences jomā vismaz trijās EK dalībvalstīs un vismaz vienā EBTA valstī, personām vai uzņēmumiem, kas minēti šīs regulas 4. panta 2. punktā, pirms jebkāda paziņojuma kompetentajām iestādēm jāinformē EK Komisija, iesniedzot pamatotu iesniegumu, ka koncentrācija būtu jāizskata Komisijai.

EK Komisija nekavējoties nosūta visus iesniegumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 5. punktu EBTA Uzraudzības iestādei.

Ja vismaz viena attiecīgā EBTA valsts ir izteikusi neapmierinātību attiecībā uz prasību nodot lietu izskatīšanai, kompetentā(-ās) EBTA valsts(-is) saglabā kompetenci, un lieta paliek EBTA valstij saskaņā ar šo punktu.

7. pants

1.   Lai gan Kopienas mēroga koncentrācija ir vienīgi EK Komisijas kompetencē, kā norādīts Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004, EBTA valstis var veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu likumīgās intereses, izņemot tās, kas ņemtas vērā saskaņā ar iepriekšminēto regulu, un ir saderīgas ar vispārējiem principiem un citiem noteikumiem, kādi tieši vai netieši paredzēti Līgumā.

2.   Sabiedrības drošību, informācijas līdzekļu plurālismu un uzraudzības noteikumus uzskata par likumīgajām interesēm 1. punkta nozīmē.

3.   Visas citas sabiedrības intereses dara zināmas EK Komisijai, un EK Komisijai tās atzīst, pirms tam izvērtējot to saderību ar vispārējiem principiem un citiem noteikumiem, kādi tieši vai netieši paredzēti Līgumā, un tikai tad drīkst veikt iepriekš minētos pasākumus. EK Komisija par savu lēmumu informē EBTA Uzraudzības iestādi un attiecīgo EBTA valsti 25 darbdienu laikā pēc minētās paziņošanas.

ADMINISTRATĪVĀ PALĪDZĪBA

8. pants

1.   Ja EK Komisija ar lēmumu pieprasa informāciju personai, uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai, kas atrodas EBTA Uzraudzības iestādes teritorijā, EK Komisija EBTA Uzraudzības iestādei nekavējoties nosūta lēmuma kopiju. Pēc EBTA Uzraudzības iestādes īpaša pieprasījuma Komisija nosūta EBTA Uzraudzības iestādei arī vienkāršu pieprasījumu kopijas attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar paziņotu koncentrāciju.

2.   Pēc Komisijas pieprasījuma EBTA Uzraudzības iestāde un EBTA valstis EK Komisijai sniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu pienākumus, kas tai uzlikti ar Līguma 57. pantu.

3.   Ja EK Komisija, saņemot piekrišanu, iztaujā fizisku vai juridisku personu EBTA Uzraudzības iestādes teritorijā, EBTA Uzraudzības iestāde par to laikus jāinformē. Iztaujāšanā var piedalīties EBTA Uzraudzības iestāde, kā arī tās konkurences iestādes amatpersonas, kuru teritorijā notiek iztaujāšana.

4.   (Nav)

5.   (Nav)

6.   (Nav)

7.   Ja EK Komisija izmeklēšanu veic Kopienas teritorijā, gadījumos, uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts, EK Komisija informē EBTA Uzraudzības iestādi par to, ka šāda izmeklēšana notikusi, un pēc pieprasījuma atbilstošā veidā nosūta attiecīgos izmeklēšanas rezultātus.

DIENESTA NOSLĒPUMS

9. pants

1.   Ziņas, kas iegūtas, piemērojot šo protokolu, izmanto tikai Līguma 57. pantā paredzēto procedūru vajadzībām.

2.   EK Komisija, EBTA Uzraudzības iestāde, EK dalībvalstu un EBTA valstu kompetentās iestādes, to amatpersonas, to darbinieki un citas personas, kas strādā šo iestāžu uzraudzībā, kā arī dalībvalstu un EBTA valstu citu iestāžu amatpersonas un darbinieki neatklāj informāciju, ko tie ieguvuši, piemērojot šo protokolu, un informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums.

3.   Noteikumi par dienesta noslēpumu un ierobežotu informācijas pieejamību, kas paredzēti līgumā vai Līgumslēdzēju pušu tiesību aktos, neaizliedz apmainīties ar informāciju un to izmantot, kā norādīts šajā protokolā.

PAZIŅOJUMI

10. pants

1.   Uzņēmumi adresē savus paziņojumus kompetentajai uzraudzības iestādei saskaņā ar Līguma 57. panta 2. punktu.

2.   Paziņojumus un sūdzības, kas adresētas iestādei, kura saskaņā ar Līguma 57. pantu nav kompetenta pieņemt lēmumu par konkrētu gadījumu, nekavējoties pārsūta kompetentajai uzraudzības iestādei.

11. pants

Paziņojuma iesniegšanas diena ir diena, kurā to saņēmusi kompetentā uzraudzības iestāde.

VALODAS

12. pants

1.   Attiecībā uz paziņojumiem uzņēmumi ir tiesīgi izvēlēties, kādā no EBTA valsts vai Kopienas oficiālajām valodām notiks saziņa ar EBTA Uzraudzības iestādi un EK Komisiju. Tas attiecas arī uz visiem procedūras posmiem.

2.   Ja uzņēmumi izvēlas saziņā ar uzraudzības iestādi izmantot valodu, kas nav kāda no to valstu oficiālajām valodām, kuras ir šīs iestādes kompetencē, vai kas nav šīs iestādes darba valoda, tie vienlaikus papildina visu dokumentāciju ar tulkojumu minētās iestādes oficiālajā valodā.

3.   Uzņēmumiem, kuri nav paziņojuma iesniegšanā iesaistītās puses, tāpat ir tiesības uz to, ka EBTA Uzraudzības iestāde un EK Komisija saziņā ar tiem izmanto attiecīgo EBTA valsts vai Kopienas oficiālo valodu vai to iestāžu darba valodu. Ja tie izvēlas vērsties pie uzraudzības iestādes valodā, kas nav kāda no to valstu oficiālajām valodām vai darba valodām, kuras ir šīs iestādes kompetencē, piemēro 2. punkta prasības.

4.   Valoda, ko izvēlas tulkojumam, nosaka valodu, ko kompetentā iestāde var izmantot saziņā ar šiem uzņēmumiem.

TERMIŅI UN PĀRĒJIE PROCEDŪRAS JAUTĀJUMI

13. pants

Attiecībā uz termiņiem un pārējiem procedūras jautājumiem, tostarp procedūras uzņēmumu koncentrācijas lietas nodošanai starp EK Komisiju un vienu vai vairākām EBTA dalībvalstīm, noteikumi, ar kādiem īsteno Līguma 57. panta prasības, ir spēkā arī sadarbībā starp EK Komisiju, EBTA Uzraudzības iestādi un EBTA valstīm, ja vien šajā protokolā nav paredzēts citādi.

Termiņus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 4. un 5. punktā un 9. panta 2. un 6. punktā, attiecībā uz EBTA Uzraudzības iestādi un EBTA valstīm aprēķina, sākot no brīža, kad EBTA Uzraudzības iestāde ir saņēmusi attiecīgos dokumentus.

PĀREJAS NOTEIKUMI

14. pants

Līguma 57. pants neattiecas uz uzņēmumu koncentrāciju, kas ir bijusi vienošanās vai paziņojuma priekšmets vai kur kontrole iegūta pirms Līguma spēkā stāšanās dienas. Tas nekādā ziņā neattiecas uz koncentrāciju, attiecībā uz kuru līdz minētajai dienai valsts iestāde, kas atbild par konkurenci, ir uzsākusi procedūru.

”.

Top