Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0626(01)

Nolīgums starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Kopienu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu

OJ L 172, 26.6.2001, p. 3–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2006

22001A0626(01)

Nolīgums starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Kopienu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu

Oficiālais Vēstnesis L 172 , 26/06/2001 Lpp. 0003 - 0032
CS.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
ET.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
HU.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
LT.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
LV.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
MT.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
PL.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
SK.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34
SL.ES Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 5 - 34


Nolīgums

starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Kopienu

par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu

Lai, veicinot energoefektīvu ražojumu piedāvājumu un pieprasījumu, maksimāli palielinātu enerģijas ietaupījumus un labvēlīgu ietekmi uz vidi, Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Kopiena, še turpmāk "Līgumslēdzējas puses", ir vienojušās par šo nolīgumu.

I pants

Vispārējie principi

1. Līgumslēdzējas puses izmanto kopīgu energoefektivitātes specifikāciju komplektu un kopīgu logotipu, lai ražotājiem noteiktu konsekventus mērķus, tā maksimāli palielinot katra ražotāja ieguldījumu šādu veidu ražojumu piedāvājumā un pieprasījumā.

2. Līgumslēdzējas puses izmanto kopīgo logotipu, lai energoefektīvos ražojumus identificētu pēc kategorijām, kas noteiktas C pielikumā.

3. Līgumslēdzējas puses nodrošina to, ka ar kopīgajām specifikācijām veicina efektivitātes paaugstināšanu, ņemot vērā augstākā līmeņa tehnisko praksi, kāda ir pieejama tirgū.

4. Līgumslēdzējas puses nodrošina to, ka patērētājiem ir iespēja identificēt efektīvos ražojumus tirgū pēc marķējuma.

II pants

Definīcijas

1. Šajā nolīgumā:

a) "Energy Star" ir ASV reģistrēta pakalpojumu zīme, kas parādīta A pielikumā un kas ir Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrijas (US EPA) īpašums;

b) "kopīgais logotips" ir ASV reģistrēts sertifikācijas marķējums, kas parādīts A pielikumā un kas ir US EPA īpašums;

c) "Energy Star" marķējumi ir Energy Star nosaukums un kopīgais logotips, kā arī jebkuras šo marķējumu versijas, kādas pārvaldības struktūras vai programmas dalībnieki var izstrādāt vai modificēt saskaņā ar definīcijām, kas ir šajā nolīgumā, to skaitā zīme vai marķējums, kurš ir A pielikumā, un kurus pieņem Eiropas Kopiena, lai izpildītu šā nolīguma noteikumus;

d) "Energy Star marķēšanas programma" ir programma, ko vada pārvaldības struktūra, izmantojot kopīgās energoefektivitātes specifikācijas, marķējumus un pamatnostādnes, kuras jāpiemēro attiecīgo veidu ražojumiem;

e) "programmas dalībnieki" ir ražotāji, tirgotāji vai tālākpārdošanas pārstāvji, kas pārdod apzīmētos energoefektīvos ražojumus, kuri atbilst specifikācijām, un kas ir izvēlējušies piedalīties Energy Star marķēšanas programmā, reģistrējoties kādas Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūrā vai slēdzot līgumu ar to;

f) "specifikācijas" ir energoefektivitātes un izpildes prasības, ieskaitot testēšanas metodes, kas iekļautas C pielikumā un ko pārvaldības struktūras un programmas dalībnieki izmanto, lai noteiktu energoefektīvo ražojumu atbilstību kopīgajam logotipam.

III pants

Pārvaldības struktūras

Katra Līgumslēdzēja puse norīko pārvaldības struktūru, kas atbild par šā nolīguma izpildi ("pārvaldības struktūras"). Eiropas Kopiena norīko Eiropas Kopienu Komisiju ("Komisija") par savu pārvaldības struktūru. Amerikas Savienoto Valstu valdība norīko US EPA par savu pārvaldības struktūru.

IV pants

Energy Star marķēšanas programmas vadība

1. Abas pārvaldības struktūras vada Energy Star marķēšanas programmu to energoefektīvo veidu ražojumu marķēšanai, kas iekļauti C pielikumā un uz ko attiecas šā nolīguma noteikumi. Pie programmas vadības pieder programmas dalībnieku brīvprātīga reģistrācija, programmas dalībnieku un atbilstīgo ražojumu sarakstu uzturēšana un B pielikumā noteikto logotipa lietošanas pamatnostādņu noteikumu ievērošanas nodrošināšana.

2. Energy Star marķēšanas programmā izmanto specifikācijas, kas noteiktas C pielikumā.

3. Abas pārvaldības struktūras veic efektīvus pasākumus, lai informētu patērētājus par Energy Star marķējumiem saskaņā ar logotipa lietošanas pamatnostādnēm, kas noteiktas B pielikumā. Šie pasākumi var ietvert patērētāju informēšanu par labumiem, ko iegūst, pērkot energoefektīvus ražojumus, kuri atbilst specifikācijām, un mārketinga vai izglītojošus pasākumus, ar ko veicina marķētu ražojumu pieprasījumu tirgū.

4. Abas pārvaldības struktūras sedz izdevumus, kas rodas no jebkuriem pasākumiem, kurus veic saskaņā ar šo nolīgumu.

V pants

Piedalīšanās Energy Star marķēšanas programmā

1. Jebkurš ražotājs, tirgotājs vai tālākpārdošanas pārstāvis var pievienoties Energy Star marķēšanas programmai, reģistrējoties par programmas dalībnieku kādas Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūrā.

2. Programmas dalībnieki var lietot kopīgo logotipu, lai ražojumus, kas testēti to iekārtās vai ko testējušas neatkarīgas testēšanas laboratorijas un kas atbilst C pielikumā noteiktajām specifikācijām, identificētu pēc kategorijām, un var paši sertificēt ražojumu atbilstīgi kategorijai.

3. Energy Star marķēšanas programmas dalībnieka reģistrāciju, ko izdara vienas Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūra, atzīst otras Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūra.

4. Lai atvieglotu programmas dalībnieku atzīšanu Energy Star marķēšanas programmā saskaņā ar 3. punktu še iepriekš, pārvaldības struktūras sadarbojas, lai uzturētu kopīgus visu programmas dalībnieku un to ražojumu sarakstus, kuri atbilst kopīgā logotipa prasībām.

5. Neatkarīgi no pašsertifikācijas procedūrām, kas noteiktas 2. punktā še iepriekš, abas pārvaldības struktūras patur tiesību testēt vai citādi pārskatīt produktus, kurus pārdod vai kuri ir pārdoti to teritorijā (Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā, ja tas attiecas uz Komisiju), lai noteiktu, vai ražojumi ir sertificēti saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas C pielikumā. Pārvaldības struktūras savstarpēji pilnībā sazinās un sadarbojas, lai nodrošinātu to, ka visi ražojumi, uz kuriem ir kopīgais logotips, atbilst C pielikumā noteiktajām specifikācijām.

VI pants

Programmas koordinēšana starp Līgumslēdzējām pusēm

1. Šā nolīguma izpildes pārskatīšanai Līgumslēdzējas puses izveido tehnisku komisiju, kuras sastāvā ir pārvaldības struktūru pārstāvji.

2. Tehniskā komisija sanāk reizi gadā un pēc vienas pārvaldības struktūras pieprasījuma apspriežas, lai pārskatītu Energy Star marķēšanas programmas darbību un vadību, C pielikumā noteiktās specifikācijas, attiecinājumu uz ražojumiem, patērētāju informēšanas pasākumus un virzību uz šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

3. Personas, kas nav Līgumslēdzējas puses (to skaitā citas valdības un nozaru pārstāvji) drīkst piedalīties tehniskās komisijas sanāksmēs novērotāja statusā, ja abas pārvaldības struktūras nevienojas citādi.

VII pants

Energy Star marķējumu reģistrācija

1. US EPA, kas ir Energy Star marķējumu īpašniece, var meklēt iespējas reģistrēt šos marķējumus Eiropas Kopienā. Komisija nemeklē iespējas reģistrēt Energy Star marķējumus vai kādu to variantu vai iegūt to reģistrāciju kādā valstī.

2. Ja US EPA reģistrē marķējumus Eiropas Kopienā vai kādā tās dalībvalstī, tad US EPA apņemas neuzskatīt par šo marķējumu lietošanas pārkāpumu to, ka Komisija vai kāds cits programmas dalībnieks, ko reģistrējusi Komisija, lieto zīmi vai marķējumu, kurš saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem iekļauts A pielikumā.

VIII pants

Izpilde un neatbilstība

1. Lai aizsargātu Energy Star marķējumus, abas pārvaldības struktūras savā teritorijā (Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā Komisija) nodrošina Energy Star marķējumu pareizu lietošanu. Abas pārvaldības struktūras nodrošina to, ka Energy Star marķējumus lieto tikai A pielikumā noteiktajā formā. Abas pārvaldības struktūras nodrošina to, ka Energy Star marķējumus lieto tikai tā, kā noteikts logotipa lietošanas pamatnostādnēs, kuras izklāstītas B pielikumā.

2. Abas pārvaldības struktūras nodrošina to, ka pret programmas dalībniekiem veic tūlītēju un adekvātu rīcību, ja konstatē, ka programmas dalībnieks ir lietojis neatbilstīgu marķējumu vai ar Energy Star marķējumiem marķējis ražojumu, kas neatbilst C pielikumā noteiktajām specifikācijām. Cita starpā pie šādas rīcības pieder:

a) programmas dalībnieka informēšana rakstveidā par tā neatbilstību Energy Star marķēšanas programmas noteikumiem;

b) izmantojot apspriešanos, plāna izstrāde atbilstības sasniegšanas nodrošināšanai; un

c) pēc vajadzības programmas dalībnieka reģistrācijas izbeigšana, ja atbilstību nevar sasniegt.

3. Abas pārvaldības struktūras nodrošina to, ka jebkuru pamatotu rīcību veic, lai izbeigtu Energy Star marķējumu neatļautu lietošanu vai to, ka persona, kas nav programmas dalībnieks, lieto neatbilstīgu marķējumu. Cita starpā pie šādas rīcības pieder:

a) tās personas informēšana par Energy Star marķēšanas programmas prasībām un logotipa pareizas lietošanas pamatnostādnēm, kura lieto Energy Star marķējumus; un

b) personas pamudināšana kļūt par programmas dalībnieku un reģistrēt atbilstīgos ražojumus.

4. Katra pārvaldības struktūra nekavējoties paziņo otras Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūrai par jebkuru Energy Star marķējumu lietošanas pārkāpumu, ko tā konstatējusi, un par rīcību, kura veikta, lai izbeigtu šādu pārkāpumu.

IX pants

Procedūras nolīguma un tā A un B pielikuma grozīšanai un jaunu pielikumu pievienošanai

1. Abas pārvaldības struktūras var ierosināt šo nolīgumu un tā A un B pielikumu grozīt, un tās var ierosināt šim nolīgumam pievienot jaunus pielikumus.

2. Grozījumu ierosina rakstveidā un apspriež nākamajā tehniskās komisijas sanāksmē, ja tas ir darīts zināms otrai pārvaldības struktūrai vismaz sešdesmit dienas pirms šādas sanāksmes.

3. Šā nolīguma, tā A un B pielikuma grozījumus un lēmumus pievienot jaunus pielikumus pieņem, Līgumslēdzējām pusēm savstarpēji vienojoties.

X pants

Procedūras C pielikuma grozīšanai

1. Pārvaldības struktūra, kas vēlas grozīt C pielikumu, lai pārskatītu esošās specifikācijas vai pievienotu jauna veida ražojumu ("ierosinātāja pārvaldības struktūra") ievēro procedūras, kuras noteiktas IX panta 1. un 2. punktā, un savā pieteikumā iekļauj:

a) pierādījumu tam, ka, pārskatot specifikācijas vai pievienojot jauna veida ražojumu, panāktu nozīmīgus enerģijas ietaupījumus;

b) pierādījumu tam, ka ir tehnoloģija, ar ko bez lielām izmaksām varētu ietaupīt enerģiju, negatīvi neietekmējot ražojuma darbību;

c) informāciju par prognozēto to ražojuma modeļu skaitu, kas atbilstu ierosinātajai specifikācijai, un aptuvenu attiecīgo tirgus daļu;

d) informāciju par to nozaru grupu viedokļiem, kuras ierosinātais grozījums var ietekmēt; un

e) ierosināto jauno specifikāciju spēkā stāšanās dienu, ņemot vērā ražojuma aprites ciklus un ražošanas grafikus.

2. Ierosinātie grozījumi, ko akceptē abas pārvaldības struktūras, stājas spēkā dienā, par kuru pārvaldības struktūras savstarpēji vienojas.

3. Ja pēc ierosinājuma saņemšanas saskaņā ar IX panta 1. un 2. punktu otra pārvaldības struktūra ("oponējošā pārvaldības struktūra") uzskata, ka ierosinājums neatbilst prasībām, kas noteiktas 1. punktā še iepriekš, vai citādi iebilst pret ierosinājumu, tad tā nekavējoties (parasti līdz nākamajai tehniskās komisijas sanāksmei) rakstveidā paziņo ierosinātājai pārvaldības struktūrai par savu iebildumu un paziņojumā iekļauj visu pieejamo informāciju, uz kuru pamatojas iebildums, piemēram, informāciju, ar ko pierāda, ka pieņemšanas gadījumā ierosinājums:

a) nesamērīgi un negodīgi piešķirtu tirgus spēju vienam uzņēmumam vai nozaru grupai;

b) apdraudētu visu nozares piedalīšanos Energy Star marķēšanas programmā;

c) būtu pretrunā tās normatīvo un administratīvo aktu prasībām; vai

d) uzliktu apgrūtinošas tehniskās prasības.

4. Pārvaldības struktūras dara visu iespējamo, lai par ierosināto grozījumu panāktu vienošanos pirmajā tehniskās komitejas sanāksmē pēc ierosinājuma iesniegšanas. Ja pārvaldības struktūras nespēj vienoties par ierosināto grozījumu šajā tehniskās komitejas sanāksmē, tad tās cenšas vienoties rakstveidā līdz nākamajai tehniskās komitejas sanāksmei.

5. Ja līdz nākamās tehniskās komitejas sanāksmes beigām Līgumslēdzējas puses nespēj vienoties, tad ierosinātāja pārvaldības struktūra atsauc savu ierosinājumu; un, ja ierosinājumi attiecas uz esošo specifikāciju pārskatīšanu, tad līdz dienai, par ko rakstveidā vienojas pārvaldības struktūras, attiecīgā veida ražojumu izņem no C pielikuma. Par šo izmaiņu un par procedūrām, kas jāievēro, lai to īstenotu, informē visus programmas dalībniekus.

XI pants

Vispārīgi noteikumi

1. Šis nolīgums neattiecas uz citām vides marķēšanas programmām, un tās var izstrādāt un pieņemt katra no Līgumslēdzējām pusēm.

2. Visus pasākumus saskaņā ar šo nolīgumu veic, ievērojot piemērojamos katras Līgumslēdzējas puses normatīvos un administratīvos aktus un iedalīto līdzekļu un resursu pieejamību.

3. Nekas šajā nolīgumā neskar nevienas Līgumslēdzējas puses tiesības un pienākumus, kas izriet no divpusējas, reģionālas vai daudzpusējas vienošanās, kuru tā noslēgusi līdz šā nolīguma spēkā stāšanās brīdim.

4. Neskarot citus šā nolīguma noteikumus, katra pārvaldības struktūra var vadīt marķēšanas programmas, kas attiecas uz tādu veidu ražojumiem, kuri nav iekļauti C pielikumā. Neskarot nevienu citu šā nolīguma noteikumu, neviena Līgumslēdzēja puse nekavē neviena ražojuma importu, eksportu, pārdošanu vai izplatīšanu tāpēc, ka uz tā ir otras Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūras energoefektivitātes marķējumi.

XII pants

Stāšanās spēkā un darbības termiņš

1. Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad abas Līgumslēdzējas puses viena otrai ir rakstveidā paziņojušas, ka tās attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā, ir izpildītas.

2. Šis nolīgums sākumā paliek spēkā uz pieciem gadiem. Vismaz vienu gadu līdz šā sākuma perioda beigām Līgumslēdzējas puses tiekas, lai apspriestu šā nolīguma atjaunošanu.

XIII pants

Izbeigšana

1. Jebkura Līgumslēdzēja puse jebkurā laikā šo nolīgumu var izbeigt, par to trīs mēnešus iepriekš rakstveidā paziņojot otrai pusei.

2. Ja šo nolīgumu izbeidz vai neatjauno, tad pārvaldības struktūras par kopīgās programmas izbeigšanu informē visus programmas dalībniekus, kurus tās ir reģistrējušas. Bez tam pārvaldības struktūras informē programmas dalībniekus, kurus tās ir reģistrējušas, par to, ka katra pārvaldības struktūra var turpināt marķēšanas pasākumus saskaņā ar divām atsevišķām programmām. Šajā gadījumā Eiropas Kopienas marķēšanas programmā nelieto Energy Star marķējumus. Komisija nodrošina to, ka tā pati, Eiropas Kopienas dalībvalstis un jebkurš programmas dalībnieks, ko tā ir reģistrējusi, līdz dienai, par kuru rakstveidā ir vienojušās pārvaldības struktūras, pārtrauc lietot Energy Star marķējumus. Pienākumi, kas noteikti šajā XIII panta 2. punktā, paliek spēkā pēc šā nolīguma izbeigšanas.

Sagatavots divos eksemplāros Vašingtonā divtūkstošā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Eiropas Kopienas vārdā —

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

STARPTAUTISKAIS ENERGY STAR LOGOTIPS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

PAMATNOSTĀDNES PAREIZAI ENERGY STAR NOSAUKUMA UN STARPTAUTISKĀ LOGOTIPA LIETOŠANAI

Energy Star nosaukums un starptautiskais logotips ir ASV reģistrēti US EPA marķējumi. Šajā statusā šo nosaukumu un logotipu drīkst lietot tikai saskaņā ar šīm pamatnostādnēm un vienošanās memorandiem (MOU) vai Eiropas Komisijas reģistrācijas veidlapu, ko parakstījuši programmas dalībnieki, kas piedalās Energy Star marķēšanas programmā. Šīs pamatnostādnes ir izplatāmas tiem, kas atbild par Energy Star materiālu sagatavošanu jūsu vārdā.

US EPA (un Eiropas Komisija Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā) pārzina Energy Star nosaukuma un starptautiskā logotipa pareizu lietošanu. Tā ietver marķējumu uzraudzību tirgū un tiešu vēršanos pie tām organizācijām, kas tos lieto nepareizi vai bez atļaujas. Marķējumu ļaunprātīgas lietošanas sekas var ietvert programmas dalībnieka piedalīšanās izbeigšanu Energy Star marķēšanas programmā un attiecībā uz ražojumiem, ko importē ASV ar nepareizi lietotiem marķējumiem, šo preču iespējamu aizturēšanu ASV muitas dienestā.

I. IEVADS

Energy Star nosaukumu drīkst lietot vispārīgas informācijas nolūkos. Nosaukumu drīkst parādīt, aprakstot Energy Star marķēšanas programmu, piemēram, speciālā informatīvā brošūrā, periodiskā biļetenā, gada ziņojumā vai citā rakstā, kurā sniedz informāciju par programmu un programmas prasībām. (Sīkāk izstrādātu informāciju skatīt II iedaļā še turpmāk.)

Starptautisko logotipu drīkst lietot par ražojuma marķējumu, lai apzīmētu konkrētus ražojumus, kas atbilst specifikācijām, kuras ir Energy Star MOU vai Eiropas Komisijas reģistrācijas veidlapā. (Sīkāk izstrādātu informāciju skatīt III iedaļā še turpmāk.)

II. ENERGY STAR NOSAUKUMA VISPĀRĪGAIS INFORMATĪVAIS LIETOJUMS

Programmas dalībniekiem ir atļauts ietvert Energy Star nosaukumu vispārīgos informatīvos materiālos, kuros izklāsta Energy Star marķēšanas programmu. Pie tiem pieder brošūras, periodisko biļetenu raksti, gada ziņojumi u.c.

III. STARPTAUTISKĀ LOGOTIPA LIETOJUMS, KAD PROGRAMMAS DALĪBNIEKI TO LIETO RAŽOJUMA MARĶĒŠANAI

A. Starptautiskā logotipa lietojums uz ražojumiem

Starptautiskais logotips ir sertifikācijas marķējums, un to var lietot tikai, lai sertificētu konkrētus ražojumus, kuru atbilstība Energy Star marķēšanas programmas prasībām ir noteikta. Attiecībā uz minētajiem konkrētajiem ražojumiem starptautisko logotipu var lietot tieši uz ražojuma vai uz materiāliem, kas ar to saistīti, piemēram, uz iepakojuma vai ražojuma ieliktņiem. Lai uzturētu starptautiskā logotipa integritāti un Energy Star marķēšanas programmas ticamību, šo pamatnoteikumu nedrīkst pārkāpt.

Visi Energy Star programmas dalībnieki ir parakstījuši MOU vai Eiropas Komisijas reģistrācijas veidlapu, kas tiem uzliek pienākumu pareizi lietot starptautisko logotipu. Tas ietver starptautiskā logotipa lietošanu, kad to lieto dalībnieks pats un kad to lieto tā pilnvaroti pārstāvji, piemēram, reklāmas aģentūras, izplatītāji u.c. Tāpēc programmas dalībniekam šīs logotipa lietošanas pamatnostādnes jādara pieejamas jebkurai Līgumslēdzējai pusei, kas gatavotu materiālus programmas dalībnieka vārdā.

B. Starptautiskā logotipa lietošana reklāmās

Sagatavojot drukātas reklāmas vai brošūras, starptautiskais logotips jānovieto uz atbilstīgā ražojuma vai tieši pie tā. Ja reklāmā attēlo tikai vienu ražojumu (un šis ražojums ir atbilstīgs), tad starptautisko logotipu var novietot jebkurā lappuses vietā. Ja attēlo vairākus ražojumus, tad starptautiskais logotips jānovieto tikai blakus tiem ražojumiem, kuri ir atbilstīgi. Starptautisko logotipu nedrīkst novietot reklāmas apakšā vai malā, blakus citām vispārīgām zīmēm, ja visi reklāmā attēlotie ražojumi neatbilst Energy Star prasībām.

Ja starptautisko logotipu lieto vispārīgas ražojuma līnijas reklāmā, kur atbilstīgi ir tikai daži modeļi, tad programmas dalībniekam jāiekļauj verbāls paskaidrojums (piemēram: "(ražojuma modeļa nosaukums) atbilst Energy Star prasībām"), vai programmas dalībnieks var iekļaut īpašus verbālus līdzekļus zem katra atbilstīgā modeļa (piemēram, iekļaut ar punktu atzīmētu uzrakstu "atbilst Energy Star prasībām" ražojuma pazīmju sarakstā).

Programmas dalībnieks drīkst lietot starptautisko logotipu, nenorādot uz konkrētu ražojumu, tikai tad, kad programmas dalībnieks informē sabiedrību par to, ka marķējumam ir sertifikācijas nolūks. Piemēram, programmas dalībnieks var iekļaut deklarāciju "skatīt (starptautiskais logotips) uz mūsu ražojumiem. Tas nozīmē, ka ražojums atbilst Energy Star pamatnostādnēm, kas attiecas uz energoefektivitāti." Bez tam nekādā gadījumā nosaukumu vai logotipu nedrīkst lietot tā, ka no tā izriet, ka US EPA un/vai Eiropas Komisija ir apstiprinājusi uzņēmumu, tā ražojumus vai tā pakalpojumus.

C. Starptautiskā logotipa apstiprinājums

Ja programmas dalībnieks lieto starptautisko logotipu, tad, kā aprakstīts MOU un Eiropas Komisijas reģistrācijas veidlapā, tam vienmēr jābūt kopā ar šādu deklarāciju: "(uzņēmuma nosaukums), kas ir Energy Star dalībnieks, ir noteicis, ka šis ražojums atbilst Energy Star pamatnostādnēm, kas attiecas uz energoefektivitāti". Apstiprinājums jāpievieno logotipam, bet tiem nav jābūt cieši blakus; apstiprinājums var būt kopā ar paskaidrojošo informāciju. Piemēram:

- drukātās reklāmās vai plakātos: apstiprinājumu var novietot kopā ar citu standarta tirdzniecības zīmi un reģistrācijas datus reklāmas apakšā, kur atzīti citu uzņēmumu ražojumi (piemēram, "ražojums X ir XYZ Corp. reģistrēta tirdzniecības zīme; XYZ Corp., kas ir Energy Star dalībnieks, ir noteicis, ka šis ražojums atbilst Energy Star pamatnostādnēm, kuras attiecas uz energoefektivitāti"),

- uz brošūrām un rokasgrāmatām šim tekstam jābūt kopā ar pirmo lietojumu un/vai priekšlapā, kur atzītas citas tirdzniecības zīmes,

- ja logotipu lieto tieši uz ražojuma, tad programmas dalībnieks šo apstiprinājumu var ievietot lietotāja rokasgrāmatā vai novietot uz nosaukuma plāksnītes,

- ja logotips ir uz ražojuma iepakojuma, tad programmas dalībniekam nav jānovieto apstiprinājums uz iepakojuma; tā vietā programmas dalībnieks var lietot apstiprinājumu lietotāja rokasgrāmatā vai citos tirdzniecības un mārketinga documentos,

- parasti uzrakstam jābūt redzamam: ar vismaz 2,5 punktu rakstzīmju lielumu.

IV. STARPTAUTISKĀ LOGOTIPA ATVEIDOJUMS

Starptautiskais logotips ir pieejams krāsains un melnbalts diskā divos grafiskos formātos: .EPS (Encapsulated Postscript) un .BMP (Bitmap). Šīs datnes paredzētas piegādei jūsu klienta grafikas departamentam. .EPS versiju var lietot gan ar PC, gan Mac datoriem. (Pēc pieprasījuma ir pieejams arī .TIF formāts.)

Kā aprakstīts visos Energy Star MOU un reģistrācijas veidlapā, starptautisko logotipu nedrīkst nekā pārveidot, sadalīt vai atdalīt. Še ir sīkāk izstrādātas pamatnostādnes:

- logotipa izmērus drīkst mainīt, saglabājot proporcijas,

- četru krāsu logotipa krāsas jāatveido ticami (četru krāsu process),

- četru krāsu logotipu drīkst atveidot melnbaltos toņos,

- vienkāršoto kontūru jeb grafisko logotipu drīkst atveidot šādi:

- melnu vai baltu uz pamattoņa krāsām,

- vienkrāsas versijā ar krāsu pēc izvēles,

- divu krāsu versijā ar četru krāsu versijas krāsām, piemēram, zilu un dzeltenu, zaļu un zilu, dzeltenu un zilu.

V. REĢISTRĒTA ZĪME

Energy Star nosaukums un starptautiskais logotips ir ASV reģistrētas US EPA zīmes. Lietojot Energy Star nosaukumu vai starptautisko logotipu paziņojumos un mārketinga materiālos, programmas dalībniekam:

- atsaucoties uz Energy Star marķēšanas programmu vai tās programmas dalībniekiem, Energy Star nosaukums vienmēr jāraksta ar lielajiem sākumburtiem. Ir lietderīgi lietot arī nedaudz lielākus punktus katra vārda pirmajam burtam, piemēram, 12 punktus E un S rakstībā un 10 punktus pārējo burtu rakstībā: Energy Star,

- jānorāda zīmju reģistrētais statuss, iekļaujot reģistrēto simbolu (®) katru reizi, kad Energy Star nosaukumu vai starptautisko logotipu ASV tirgū lieto brošūrā, reklāmā, plakātā, uz ražojuma iepakojuma u.tml. (piemēram, ENERGY STAR®). (Lūdzu ievērot, ka US EPA izstrādātos materiālos, Energy Star nosaukumu lietojot atkārtoti, piemēram, logotipa lietošanas pamatnostādnēs, reģistrēto simbolu lieto tikai vienu reizi, lai nenovērstu lasītāja uzmanību.),

— UN —

Programmas dalībnieks ASV tirgū drīkst apstiprināt reģistrēto zīmi ar "ENERGY STAR ir ASV reģistrēta zīme". Līdzīgi apstiprinājumam reģistrētās zīmes apstiprinājumu drīkst novietot kopā ar parasto paskaidrojošo informāciju (piemēram, reklāmas vai plakāta apakšā vai attiecīgās lappuses apakšā rokasgrāmatā vai brošūrā, vai uz ražojuma iepakojuma).

VI. CITI ENERGY STAR LOGOTIPI (KAS NAV PAREDZĒTI LIETOŠANAI BIROJA IEKĀRTU PROGRAMMAS DALĪBNIEKIEM)

Starptautiskais logotips ir vienīgais logotips, kas programmas dalībniekiem jālieto uz saviem ražojumiem. Šajā logotipa versijā nav ne teksta, ne akronīmu. Lūdzu zvanīt uz US EPA (vai Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā), ja jums ir vajadzīgs jums nosūtītā logotipa eksemplārs disketē.

Noteikti tirgū esat redzējuši citas logotipa versijas. Šie logotipi ir vai nu novecojuši, vai lietojami attiecībā uz Energy Star ražojumiem citās jomās. Lūdzu NELIETOT šādus logotipus:

NOVECOJUŠU LOGOTIPU | LOGOTIPU, KAS PAREDZĒTS LIETOŠANAI CITU (HVAC, HOMES U.C.) PROGRAMMU DALĪBNIEKIEM |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

| |

VII. PAPILDU JAUTĀJUMI, KAS ATTIECAS UZ LOGOTIPA LIETOŠANU

Energy Star Hotline

ASV bezmaksas zvans: 1-88-STAR-YES (1-888-782-7937)

Ārpus ASV zvanīt: 202 775-6650

Fakss: 202 775-6680

EIROPAS KOMISIJA

TREN ģenerāldirektorāts

Telefons: (32-2) 295 22 04

Fakss (32-2) 296 42 54

--------------------------------------------------

C PIELIKUMS

RAŽOJUMU SPECIFIKĀCIJAS

I. DATORU SPECIFIKĀCIJAS

A. Definīcijas

1. Dators: galddators, torņkonfigurācijas vai mikrotorņkonfigurācijas dators vai portatīvais, ieskaitot jaudīgus galddatorus, darbstacijas, tīkla datoru galda aparātus, X termināļu vadības ierīces un datorizētus POS termināļus mazumtirdzniecībā. Lai atbilstu prasībām, aparātam jābūt darbināmam no tīkla izvada sienā, bet prasībām atbilstoši var būt arī aparāti, ko var darbināt gan no tīkla izvada siena, gan no baterijas. Ar šo definīciju paredzēts aptvert galvenokārt datorus, ko pārdod lietošanai uzņēmējdarbībā vai mājās. Šī datora definīcija neaptver datorus, ko pārdod vai citādi laiž tirgū datņu servera vai servera statusā.

2. Monitors: katodstaru lampa (CRT), plakana paneļa displejs (piemēram, šķidro kristālu displejs) vai cita displeja ierīce un ar to saistītā elektronika. Monitoru var pārdot atsevišķi vai iebūvētu datora korpusā. Ar šo definīciju paredzēts aptvert galvenokārt standarta monitorus, kas paredzēti lietošanai kopā ar datoriem. Tomēr šajā specifikācijā par monitoru var uzskatīt arī lieldatoru termināļus un fiziski atsevišķus displeja aparātus.

3. Integrēta datoru sistēma: sistēmas, kurās dators un vizuālā displeja monitors ir apvienoti vienā blokā. Šādām sistēmām jāatbilst visiem šiem kritērijiem: nav iespējams izmērīt katras sastāvdaļas patērēto jaudu atsevišķi; un sistēmu pievieno tīkla izvadam sienā ar kopīgu strāvas vadu.

4. Neaktivitāte: periods, kurā dators nesaņem nekādu lietotāja ievadu (piemēram, ar tastatūru vai peles kustību).

5. Mazjaudas jeb "miega" režīms: samazinātās jaudas stāvoklis, kurā dators pāriet pēc neaktivitātes perioda.

6. Modināšanas notikumi: lietotāja izraisīts, ieprogrammēts vai ārējs notikums vai stimuls, kas izraisa datora pāreju no mazjaudas/"miega" režīma aktīvajā darbības režīmā. Pie modināšanas notikumiem pieder peles kustība, tastatūras darbība vai pogas nospiešana uz korpusa un tādi ārēji notikumi, kas nodod stimulu pa telefonu, ar tālvadību, pa tīklu, kabeļmodēmu, satelītu u.tml.

B. Ražojumu atbilstība Energy Star logotipam

1. Tehniskās specifikācijas

a) datori: datoram, kas atbilst Energy Star prasībām, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

i) I pakāpe: to modeļu datori, kas pirmo reizi nosūtīti 1999. gada 1. jūlijā un līdz 2000. gada jūlijam:

a) datoram jāpāriet miega režīmā pēc neaktivitātes perioda;

b) ja nosūtītajam datoram ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj pāriet miega režīmā, darbojoties tīklā;

c) ja nosūtītajam datoram ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj miega režīmā saglabāt spēju reaģēt uz modināšanas notikumiem, kas vērsti uz datoru, tam darbojoties tīklā. Ja modināšanas notikums ir tāds, ka datoram jāiziet no miega režīma un jāizpilda uzdevums, tad pēc uzdevuma izpildes un pēc neaktivitātes perioda datoram jāatgriežas miega režīmā.

Arī datori, kuros izmanto alternatīvus līdzekļus šīs funkcionalitātes saglabāšanai miega režīmā tīklā, atbilst prasībām. Programmas dalībnieks drīkst lietot visus pieejamos līdzekļus, lai panāktu šajā apakšiedaļā aprakstīto reakciju;

d) datoram, kura barošanas maksimālā nepārtrauktā nominālā izejas jauda [1] ir 200 vati vai mazāka (≤ 200 W), automātiski jāpāriet 30 vai mazāk vatu mazjaudas/"miega" stāvoklī pēc noteikta neaktivitātes perioda. Datoram, kura barošanas maksimālā nepārtrauktā nominālā izejas jauda pārsniedz 200 vatus (> 200 W), pēc noteikta neaktivitātes perioda automātiski jāpāriet mazjaudas/"miega" stāvoklī, kurā tas patērē ne vairāk kā 15 procentus (15 %) barošanas maksimālās nepārtrauktās nominālās izejas jaudas.

Datori, kas vienmēr uztur 30 vai mazāk vatu jaudas patēriņu, atbilst šā nolīguma I pakāpes strāvas patēriņa prasībām, un tiem nav jāierīko A iedaļā aprakstītais miega režīms;

ii) II pakāpe: to modeļu datori, kas pirmo reizi nosūtīti 2000. gada 1. jūlijā vai pēc tam:

Ir divas pamatnostādnes – A un B – saskaņā ar kurām datoru var kvalificēt par atbilstīgu Energy Star prasībām. Abas pamatnostādnes ir izstrādātas, lai dotu programmas dalībniekiem brīvu pieeju jaudas pārvaldīšanai un energoefektivitātei dažādos veidos.

Šādu veidu datori jākvalificē saskaņā ar A pamtnostādni:

- nosūtītie datori, kas spēj darboties tīklos un kas var palikt mazjaudas/miega režīmā, to tīkla saskarnes adapteram saglabājot spēju reaģēt uz tīkla vaicājumiem,

- datori, kas nav nosūtīti ar tīkla saskarnes spēju,

- datori, kas nosūtīti bez spējas darboties tīkla vidē.

EPA gaida, ka datori, ko pārdod vai citādi laiž tirgū personālo datoru statusā, jākvalificē tikai saskaņā ar A pamatnostādni.

Nosūtītos datorus, kas spēj darboties tīklos, kuros pašlaik datora procesoram un/vai atmiņai jābūt iesaistītai tīkla pieslēguma uzturēšanā miega režīmā, var kvalificēt saskaņā ar B pamatnostādni. Gaidāms, ka datori, kas kvalificējami saskaņā ar B pamatnostādni, uztur identu tīkla funkcionalitāti miega režīmā un ārpus tā.

a) A pamatnostādne

1. Datoram jāpāriet miega režīmā pēc neaktivitātes perioda.

2. Ja nosūtītajam datoram ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj pāriet miega režīmā, darbojoties tīklā.

3. Ja nosūtītajam datoram ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj miega režīmā saglabāt spēju reaģēt uz modināšanas notikumiem, kas vērsti uz datoru, tam darbojoties tīklā. Ja modināšanas notikums ir tāds, ka datoram jāiziet no miega režīma un jāizpilda uzdevums, tad pēc uzdevuma izpildes un pēc neaktivitātes perioda datoram jāatgriežas miega režīmā. Programmas dalībnieks drīkst lietot visus pieejamos līdzekļus, lai panāktu šajā apakšiedaļā aprakstīto reakciju.

4. Datora jaudas patēriņam miega režīmā jābūt saskaņā ar 1. tabulu.

1. tabula

Barošanas maksimālā nepārtrauktā nominālā jauda [2] | Vati miega režīmā |

≤ 200 W | ≤ 15 W |

> 200 W ≤ 300 W | ≤ 20 W |

> 300 W ≤ 350 W | ≤ 25 W |

> 350 W ≤ 400 W | ≤ 30 W |

> 400 W | 10 % maksimālās nepārtrauktās nominālās izejas jaudas |

Datori, kas vienmēr uztur 15 vai mazāk vatu jaudas patēriņu, atbilst šīs specifikācijas I pakāpes jaudas patēriņa pra sībām, un tiem nav jāierīko A iedaļā aprakstītais miega režīms.

b) B pamatnostādne

1. Datoram jāpāriet miega režīmā pēc neaktivitātes perioda.

2. Ja nosūtītajam datoram ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj pāriet miega režīmā neatkarīgi no tīkla tehnoloģijas.

3. Datoram miega režīmā jāsaglabā spēja reaģēt uz visu veidu tīkla pieprasījumiem. Nedrīkst zust lietotājam pieejamā tīkla funkcionalitāte (piemēram, tīkla funkcionalitātei, kas lietotājam pieejama miega režīmā, jābūt tādai pašai, kāda tā ir bijusi līdz datora pārejai miega režīmā).

4. Miega režīmā dators nedrīkst patērēt vairāk par 15 % barošanas bloka maksimālās nepārtrauktās nominālās jaudas.

b) integrētās datoru sistēmas: integrētai datoru sistēmai, kas atbilst Energy Star prasībām, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

i) integrētajai datoru sistēmai jāpāriet miega režīmā pēc neaktivitātes perioda;

ii) ja nosūtītajai integrētajai datoru sistēmai ir spēja darboties tīklā, tad tai jāspēj pāriet miega režīmā, darbojoties tīklā;

iii) ja nosūtītajai integrētajai datoru sistēmai ir spēja darboties tīklā, tad tai jāspēj miega režīmā saglabāt spēju reaģēt uz modināšanas notikumiem, kas vērsti uz datoru, tam darbojoties tīklā. Ja modināšanas notikums ir tāds, ka datoram jāiziet no miega režīma un jāizpilda uzdevums, tad pēc uzdevuma izpildes un pēc neaktivitātes perioda integrētajai datoru sistēmai jāatgriežas miega režīmā.

Programmas dalībnieks drīkst lietot visus pieejamos līdzekļus, lai panāktu šajā apakšiedaļā aprakstīto reakciju.

iv) I pakāpe: integrēta datoru sistēma, kas pirmo reizi nosūtīta līdz 2000. gada 1. jūlijam, miega režīmā nedrīkst patērēt vairāk par 45 vatiem. Integrētas datoru sistēmas, kas vienmēr uztur 45 vai mazāk vatu jaudas patēriņu, atbilst šā nolīguma I pakāpes jaudas patēriņa prasībām, un tām nav jāierīko A iedaļā aprakstītais miega režīms.

II pakāpe: integrēta datoru sistēma, kas pirmo reizi nosūtīta 2000. gada 1. jūlijā vai pēc tam, miega režīmā nedrīkst patērēt vairāk par 35 vatiem. Integrētas datoru sistēmas, kas vienmēr uztur 35 vai mazāk vatu jaudas patēriņu, atbilst šā nolīguma jaudas patēriņa prasībām, un tām nav jāierīko A iedaļā aprakstītais miega režīms.

2. Nosūtīšanas iestatījumi: lai nodrošinātu to, ka maksimālais skaits lietotāju izmanto mazjaudas/"miega" režīmu, programmas dalībniekam datori un/vai integrētās datoru sistēmas jānosūta ar iestatītu jaudas pārvaldīšanas funkciju. Iepriekš iestatītais laiks visiem ražojumiem jāiestata tā, lai tas ir mazāks par 30 minūtēm. (EPA ieteic iepriekš iestatīto laiku no 15 līdz 30 minūtēm). Lietotājam jābūt iespējai mainīt laika iestatījumus vai atcelt mazjaudas/miega režīmu.

3. Operētājsistēmas: datora mazjaudas/miega režīma ieslēgšana parasti ir atkarīga no konkrētas operētājsistēmas versijas instalācijas un lietojuma. Ja programmas dalībnieks nosūta datoru ar vienu operētājsistēmu vai vairākām operētājsistēmām, tad datoram jāspēj pāriet mazjaudas/miega režīmā un pilnīgi atgriezties no tā, darbojoties vismaz vienā no šīm operētājsistēmām. Ja datoru nenosūta kopā ar operētājsistēmas programmatūru, tad programmas dalībniekam skaidri jānorāda mehānisms, ar ko nodrošina datora atbilstību Energy Star prasībām. Bez tam, ja miega režīma pareizai ieslēgšanai un iziešanai no tā ir vajadzīga speciāla programmatūra, dziņi vai palīgprogrammas, tad tām jābūt instalētām datorā. Programmas dalībniekam šī informācija jāiekļauj ražojuma dokumentācijā (piemēram, lietotāja rokasgrāmatā vai datu lapās) un/vai savā Interneta tīmekļa vietnē. Brošūru un reklāmu teksts jāformulē bez pārprotamiem izteikumiem.

4. Monitora vadība: datoram jābūt aprīkotam ar vienu mehānismu vai vairākiem mehānismiem, ar ko tas var ieslēgt Energy Star prasībām atbilstīga monitora mazjaudas režīmus. Programmas dalībniekam ražojuma dokumentācijā skaidri jānorāda, kā tā dators var kontrolēt Energy Star prasībām atbilstīgus monitorus, kā arī visi īpašie apstākļi, kas vajadzīgi, lai pārvaldītu monitora jaudu.

Programmas dalībniekam dators iepriekš jāiestata tā, lai monitora pirmā līmeņa mazjaudas jeb miega režīms ieslēdzas 30 lietotāja neaktivitātes minūtēs. Programmas dalībniekam iepriekš jāiestata arī laiks nākamā līmeņa jaudas pārvaldībai, lai monitorā 60 neaktivitātes minūtēs ieslēdzas otrais mazjaudas jeb "dziļā miega" režīms. Kopējais iepriekš iestatītais abu mazjaudas režīmu laiks nedrīkst pārsniegt 60 minūtes. Pēc programmas dalībnieka izvēles datoru var iestatīt tā, lai otrais mazjaudas jeb dziļā miega režīms monitorā ieslēdzas tieši 30 neaktivitātes minūtēs.

Lietotājam jābūt iespējai mainīt laika iestatījumus vai atcelt mazjaudas režīmus monitora kontrolei. Šī monitora kontroles prasība neattiecas uz integrētām datoru sistēmām. Tomēr integrētās datoru sistēmās, ko laiž tirgū un pārdod doksistēmas sastāvā, jābūt iespējai automātiski regulēt ārēji pieslēgta monitora jaudu.

II. MONITORU SPECIFIKĀCIJAS

A. Definīcijas

1. Monitors: katodstaru lampa (CRT), plakana paneļa displejs (piemēram, šķidro kristālu displejs) vai cita displeja ierīce un ar to saistītā elektronika. Ar šo definīciju paredzēts aptvert galvenokārt standarta monitorus, kas paredzēti lietošanai kopā ar datoriem. Tomēr šajā specifikācijā par monitoru var uzskatīt arī lieldatoru termināļus un fiziski atsevišķus displeja aparātus.

2. Pirmais mazjaudas jeb "miega" režīms: samazinātās jaudas stāvoklis, kurā monitora modelis pāriet pēc norādījumu saņemšanas no datora vai ar citu funkciju starpniecību. Šo režīmu raksturo tukšs ekrāns un jaudas patēriņa samazinājums. Monitors atgriežas pilnas jaudas režīmā, saņemot lietotāja pieprasījumu.

3. Otrais mazjaudas jeb "dziļā miega" režīms: otrais samazinātās jaudas stāvoklis, kurā monitors pāriet pēc norādījumu saņemšanas no datora vai ar citu funkciju starpniecību. Šo režīmu raksturo ievērojams jaudas patēriņa samazinājums. Monitors atgriežas pilnas jaudas režīmā, saņemot lietotāja pieprasījumu.

B. Ražojumu atbilstība Energy Star logotipam

1. Tehniskās specifikācijas

Energy Star prasībām atbilstošam monitoram jāspēj automātiski pāriet divos secīgos mazjaudas režīmos. Pirmajā mazjaudas miega režīmā pēc norādījumu saņemšanas no datora vai ar citu funkciju starpniecību monitoram jāpatērē 15 vati vai mazāk. Ja monitora dīkstāve turpinās, tad, saņemot norādījumus no CPU vai ar citu funkciju starpniecību, tam jāpāriet otrajā mazjaudas jeb dziļā miega režīmā. Energy Star prasībām atbilstīga monitora elektroenerģijas patēriņam šajā otrajā mazjaudas režīmā jābūt 8 vatiem vai mazākam. Monitori, kas spēj automātiski pāriet no aktīvā režīma 8 vai mazāk vatu mazjaudas režīmā, atbilst šā nolīguma jaudas patēriņa prasībām. Atjaunojoties lietotāja aktivitātei, monitoram automātiski jāatgriežas pilnīgas darbības stāvoklī. Ieteicams, ka darbību, kuras iniciators nav lietotājs, monitors izpilda mazjaudas režīmā.

Ja monitorā ietilpst USB centrmezgls/pieslēgvietas, tad tas jātestē, centrmezglam/pieslēgvietām nepieslēdzot nekādas ierīces vai augšupejošu vadu.

III. PRINTERU, FAKSA APARĀTU UN FRANKĒŠANAS APARĀTU SPECIFIKĀCIJAS

A. Definīcijas

1. Printeris: attēlu veidošanas iekārta, ko ražo pēc standarta modeļa un kas ir ierīce cieto kopiju izvadei, un kas spēj saņemt informāciju no atsevišķa lietotāja datora vai tīklā saslēgtiem datoriem. Turklāt aparātam jābūt darbināmam ar elektroenerģiju no sienas izvada. Ar šo definīciju paredzēts aptvert ražojumus, ko reklamē un pārdod ar printera nosaukumu, to skaitā printerus, kurus var uzlabot par daudzfunkcionālu ierīci (MFD) [3].

2. Faksa aparāts: attēlu veidošanas iekārta, ko ražo pēc standarta modeļa un kas ir ierīce cieto kopiju izvadei un kuras galvenā funkcija ir informācijas nosūtīšana un saņemšana. Šī specifikācija aptver standartpapīra faksa aparātus (piemēram, tintes strūklas, burbuļstrūklas, lāzera/LED un termopārneses aparātus). Turklāt aparātam jābūt darbināmam ar elektroenerģiju no sienas izvada. Ar šo definīciju paredzēts aptvert ražojumus, ko reklamē un pārdod ar faksa aparāta nosaukumu.

3. Apvienotais printeris/faksa aparāts: attēlu veidošanas iekārta, ko ražo pēc standarta modeļa un kas, pēc definīcijas še iepriekš, ir gan pilnīgi funkcionāls printeris, gan faksa aparāts. Ar šo definīciju paredzēts aptvert ražojumus, ko laiž tirgū un pārdod ar apvienota printera/faksa aparāta nosaukumu.

4. Frankēšanas aparāts: attēlu veidošanas iekārta, ar ko frankē pasta sūtījumus. Turklāt aparātam jābūt darbināmam ar elektroenerģiju no sienas izvada. Ar šo definīciju paredzēts aptvert ražojumus, ko reklamē un pārdod ar frankēšanas aparāta nosaukumu.

5. Drukāšanas ātrums: mēra lappusēs minūtē (ppm). Drukāšanas ātrums atbilst ražojuma drukāšanas ātrumam, ko reklamē programmas dalībnieks. Rindprinteru (piemēram, punktmatricas printeru/sitienprinteru) drukāšanas ātrums pamatojas uz ISO 10561 noteikto metodi.

Platformāta printeriem, kas paredzēti galvenokārt A2 vai 17″ × 22″ vai lielākam papīram, drukāšanas ātrumu izsaka ar monohromatiska teksta izvadi atbilstīgi iepriekš iestatītajai izšķirtspējai. Drukāšanas ātrums, ko izmēra atbilstīgi A2 vai A0 formāta izdrukai minūtē, jāpārvērš ātrumā, kurš atbilst A4 formāta izdrukai, šādi: a) viena A2 izdruka minūtē ir līdzvērtīga četrām A4 izdrukām minūtē; b) viena A0 izdruka minūtē ir līdzvērtīga 16 A4 izdrukām minūtē.

Frankēšanas aparātiem lappuses minūtē (ppm) uzskata par līdzvērtīgām pasta sūtījumu skaitam minūtē (mppm).

6. Palīgierīce: papildu aprīkojuma vienība, kas nav nepieciešama galvenā bloka standarta darbībai, bet ko var pievienot pirms vai pēc nosūtīšanas, lai uzlabotu vai mainītu printera darbību. Pie palīgierīcēm pieder papīra galīgās apstrādes ierīces, šķirotāji, papildu papīra padevēji un dupleksie bloki. Palīgierīci var pārdot atsevišķi ar savu modeļa numuru vai pārdot kopā ar galveno bloku printera sastāvā.

7. Aktīvais režīms: stāvoklis (vai režīms), kurā ražojums gatavo cietās kopijas izvadi vai saņem cietās kopijas ievadi. Jaudas patēriņš šajā režīmā parasti ir lielāks nekā jaudas patēriņš nodroses režīmā.

8. Nodroses režīms: stāvoklis, kurā ražojums negatavo cietās kopijas izvadi vai nesaņem cietās kopijas ievadi un patērē mazāk jaudas nekā tad, kad gatavo šādu izvadi vai saņem šādu ievadi. Pāreja no nodroses režīma aktīvajā režīmā nedrīkst radīt ievērojamu cietās kopijas izvades kavēšanu.

9. Miega režīms: stāvoklis, kurā ražojums negatavo cietās kopijas izvadi vai nesaņem cietās kopijas ievadi un patērē mazāk jaudas nekā tad, kad darbojas nodroses režīmā. Pāreja no miega režīma aktīvajā režīmā, nedaudz var kavēt cietās kopijas izvades gatavošanu, bet tā nedrīkst kavēt informācijas pieņemšanu no tīkla vai citiem ievades avotiem. Ražojumam jāpāriet šajā režīmā noteiktā laikā pēc pēdējās cietās kopijas izgatavošanas.

10. Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā: periods, kuru programmas dalībnieks iestata pirms nosūtīšanas un pēc kura ražojums pāriet miega režīmā. Iepriekš iestatīto laiku mēra no pēdējās cietās kopijas izvades izgatavošanas.

11. Abpusējā drukāšana: process, kurā sagatavo tekstu, attēlu vai tekstu kopā ar attēlu uz vienas lapas abām pusēm.

12. Standarta modelis: ar šo terminu apzīmē ražojumu un tā funkcijas, ar kurām programmas dalībnieks to laiž tirgū un pārdod un ar kurām to ražo paredzētajam lietojumam.

13. Modināšanas notikums: šajā nolīgumā "modināšanas notikums" ir lietotāja izraisīts, ieprogrammēts vai ārējs notikums vai stimuls, kas izraisa aparāta pāreju no nodroses vai miega režīma aktīvajā darbības režīmā. Saskaņā ar definīciju šajā specifikācijā "modināšanas notikums" neietver ar tīklu saistītus tīkla vaicājumus vai impulsus, kas parasti gadās tīkla vidēs.

B. Ražojumu atbilstība Energy Star logotipam

1. Tehniskā specifikācija

a) Miega režīms: Energy Star programmas dalībnieks piekrīt, ka Energy Star prasībām atbilst tikai tie ražojumi, kas pēc neaktivitātes perioda spēj pāriet miega režīmā vai uzturēt zemu jaudas patēriņa līmeni, kas atbilst no 2. tabulas līdz 11. tabulai (še turpmāk) noteiktajiem līmeņiem vai ir zemāks par tiem.

b) Iepriekš iestatītais laiks: Energy Star programmas dalībnieks piekrīt ražojumam iepriekš iestatīt miega režīma ieslēgšanās laiku tādās robežās, kādas noteiktas no 2. tabulas līdz 11. tabulai (še turpmāk), skaitot no pēdējā darba beigšanas (piemēram, no pēdējās cietās kopijas izvades izgatavošanas). Programmas dalībniekam ražojumi arī jānosūta ar iepriekš iestatītu laiku pārejai miega režīmā atbilstīgi līmeņiem, kas noteikti no 2. tabulas līdz 11. tabulai (še turpmāk).

c) Tīkla funkcionalitāte: Energy Star programmas dalībnieks piekrīt kvalificēt ražojumus, īpaši tos, kas paredzēti pieslēgšanai tīklam, pēc paredzamā lietojuma (II.A. iedaļas 12. punkts), kuram tos izmanto tiešais lietotājs. Energy Star programmas dalībnieks piekrīt, ka visiem ražojumiem, ko laiž tirgū, reklamē vai pārdod ar spēju darboties tīklā, jāatbilst Energy Star specifikācijām (še turpmāk), kad tie ir konfigurēti gatavi lietošanai tīklā (tas ir, ar tīkla funkcionalitāti).

1. Ja nosūtītajam ražojumam ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj pāriet miega režīmā, darbojoties tīklā.

2. Ja nosūtītajam ražojumam ir spēja darboties tīklā, tad tam jāspēj miega režīmā saglabāt spēju reaģēt uz modināšanas notikumiem, kas uz to vērsti, tam darbojoties tīklā.

d) Abpusējā drukāšana: attiecībā uz visiem standarta formāta printeriem ar drukāšanas ātrumu virs 10 lappusēm minūtē, kuros ir instalēts abpusējās drukāšanas bloks, Energy Star dalībniekam ieteicams izglītot savus pircējus par iegādāto abpusējās drukāšanas printeru lietošanu, kad abpusējās drukāšanas blokam ir iepriekš iestatīts drukāšanas režīms. Izglītot var ar informāciju par attiecīgā printera dzini un drukāšanas izvēlnes iestatījumu ražojuma rokasgrāmatās vai ar specifiskiem norādījumiem par printera dzini, instalējot abpusējās drukāšanas bloku.

e) Sīki izstrādātas specifikācijas: Energy Star programmas dalībnieks piekrīt kvalificēt ražojumus saskaņā ar šādām specifikācijām:

2. tabula 1. pakāpe

Standarta formāta printeri un apvienotie printeri/faksa aparāti [4] (1.11.2000. – 31.10.2001.)

(paredzēti galvenokārt A3, A4 vai 8,5″ × 11″ formāta papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) [5] | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 [6] | ≤ 5 minūtes |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 20 [6] | ≤ 15 minūtes |

20 < ppm ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 minūtes |

30 < ppm ≤ 44 | ≤ 40 | ≤ 60 minūtes |

44 < ppm | ≤ 75 | ≤ 60 minūtes |

3. tabula 1. pakāpe

Sitienprinteri, kas paredzēti galvenokārt A3 formāta papīram (1.11.2000. – 31.10.2001.)

Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

≤ 30 | ≤ 30 minūtes |

4. tabula 1. pakāpe

Lielformāta/platformāta printeri (1.11.2000. – 31.10.2001.)

(paredzēti galvenokārt A2 vai 17″ × 22″ formāta vai lielākam papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) [7] | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minūtes |

10 < ppm ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 30 minūtes |

40 < ppm | ≤ 100 | ≤ 90 minūtes |

5. tabula 1. pakāpe

Krāsu printeri [8] (1.11.2000. – 31.10.2001.)

(paredzēti galvenokārt A3, A4 vai 8,5″ × 11″ formāta papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) [9] | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 [10] | ≤ 30 minūtes |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 45 | ≤ 60 minūtes |

20 < ppm | ≤ 70 | ≤ 60 minūtes |

6. tabula

Savrupie faksa aparāti (1.11.2000. – 31.10.2002.)

(paredzēti galvenokārt A4 vai 8,5″ × 11″ formāta papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 5 minutes |

10 < ppm | ≤ 15 | ≤ 5 minutes |

7. tabula

Frankēšanas aparāti (1.11.2000. – 31.10.2002.)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 50 | ≤ 10 | ≤ 20 minūtes |

50 < ppm ≤ 100 | ≤ 30 | ≤ 30 minūtes |

100 < ppm ≤ 150 | ≤ 50 | ≤ 40 minūtes |

150 < ppm | ≤ 85 | ≤ 60 minūtes |

8. tabula 2. pakāpe

Standarta formāta printeri un apvienotie printeri/faksa aparāti [11] (1.11.2001. – 31.10.2002.)

(paredzēti galvenokārt A3, A4 vai 8,5″ × 11″ formāta papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 5 minūtes |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 minūtes |

20 < ppm ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 minūtes |

30 < ppm ≤ 44 | ≤ 40 | ≤ 60 minūtes |

44 < ppm | ≤ 75 | ≤ 60 minūtes |

9. tabula 2. pakāpe

Sitienprinteri, kas paredzēti galvenokārt A3 formāta papīram (1.11.2000. – 31.10.2002.)

Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

≤ 28 | ≤ 30 minūtes |

10. tabula 2. pakāpe

Lielformāta/platformāta printeri (1.11.2001. – 31.10.2002.)

(paredzēti galvenokārt A2 vai 17″ × 22″ formāta vai lielākam papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minūtes |

10 < ppm ≤ 40 | ≤ 65 | ≤ 30 minūtes |

40 < ppm | ≤ 100 | ≤ 90 minūtes |

11. tabula 2. pakāpe

Krāsu printeri [12] (1.11.2001. – 31.10.2002.)

(paredzēti galvenokārt A3, A4 vai 8,5″ × 11″ formāta papīram)

Drukāšanas ātrums lappusēs minūtē (ppm) | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais laiks pārejai miega režīmā |

0 < ppm ≤ 10 | ≤ 35 | ≤ 30 minūtes |

10 < ppm ≤ 20 | ≤ 45 | ≤ 60 minūtes |

20 < ppm | ≤ 70 | ≤ 60 minūtes |

2. Izņēmumi un paskaidrojumi. Pēc nosūtīšanas Energy Star programmas dalībnieks vai tā izraudzītā servisa pārstāvis nedrīkst izmainīt modeļus, uz kuriem attiecas šī specifikācija, tā, ka šādas izmaiņas skar ražojuma atbilstību še iepriekš izklāstītajām specifikācijām. Ir četri izņēmumi.

a) Integrētās datoru sistēmas: Tikai viena gada periodā un tiem ražojumiem, kuros ir integrēts dators, integrētā datora patērēto jaudu neiekļauj, ja ražojums atbilst Energy Star prasībām. Tomēr ražotājam jāizskaidro tiešajam lietotājam, ka printera patērētajā jaudā nav iekļauta integrētā datora patērētā jauda (tas ir, jauda, ko dators patērē papildus printera patērētajai jaudai, ieskaitot miega režīmā patērēto jaudu). Šis izņēmums attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad ražotājs integrē savrupu datoru, un neattiecas uz printeru kontrolleriem. (Skatīt 5. tabulas 1. zemsvītras piezīmi.)

b) Tīkla funkcionalitāte: Tikai uz viena gada periodu ir pieļaujama papildu 5 vatu pielaide tīkla funkcionalitātei ražojumiem ar pirmajiem diviem ātruma intervāliem (0 ppm ≤ 10 un 10 ppm ≤ 20) 2. tabulā un ražojumiem ar pirmo ātruma intervālu (0 < ppm ≤ 10) 5. tabulā. Šis izņēmums attiecas tikai uz tiem ražojumiem (iepriekšminētajās tabulās un ātruma segmentos), ko nosūta gatavus darbam tīklā (tas ir, ar tīkla karti vai funkcionalitāti ārpus bloka). Papildu vienreizējā 5 vatu pielaide neattiecas uz tiem ražojumiem, ko nosūta "negatavus darbam tīklā". (Skatīt 2. un 5. tabulas 2. zemsvītras piezīmi.)

c) Iepriekš iestatītie laiki: Pēc nosūtīšanas Energy Star programmas dalībnieks, izraudzītā servisa pārstāvis vai pircējs var mainīt iepriekš iestatītos laikus miega režīmam līdz ražotāja noteiktajam 240 minūšu maksimumam. Ja ražotājs vēlas konstruēt ražojumus ar vairāk nekā vienu jaudas pārvaldīšanas režīmu, tad iepriekš iestatīto laiku kopsumma nedrīkst pārsniegt 240 minūtes.

d) Miega režīma izslēgšana: Atsevišķā gadījumā, ja miega režīms pircējam rada ievērojamas neērtības tāpēc, ka nesader ar lietotāja īpašo lietošanas shēmu, tad programmas dalībnieks, izraudzītā servisa pārstāvis vai pircējs var izslēgt miega režīma funkciju. Ja programmas dalībnieks vēlas konstruēt tādu modeļu ražojumus, kas pircējam dod iespēju izslēgt miega režīma funkciju, tad izslēgšanas opcijai jābūt pieejamai citādi nekā laika iestatījumiem (piemēram, ja programmatūras izvēlne nodrošina miega režīma kavēšanas laikus, kas ir 15, 30, 60, 90, 120 un 240 minūtes, tad izslēgšanas funkcija nedrīkst būt šajā izvēlnē). Tai jābūt slēptai (vai mazāk redzamai) izvēlei vai iekļautai citā izvēlnē).

IV. KOPĒTĀJU SPECIFIKĀCIJAS

A. Definīcijas

1. Kopētājs: komerciāls reprogrāfisku attēlu veidošanas aparāts, kura vienīgā funkcija ir kopiju izgatavošana no grafiska cietās kopijas oriģināla. Kopētājam jābūt ar marķēšanas sistēmu, attēlu veidošanas sistēmu un papīra vadīšanas moduli. Šī specifikācija attiecas uz visām tehnoloģijām melnbalto kopiju izgatavošanai uz standarta papīra, tomēr īpaši to paredzēts attiecināt uz tādām plaši lietotām kopēšanas iekārtām kā optisko lēcu kopētājiem. Še turpmāk izklāstītās specifikācijas attiecas uz standarta formāta kopētājiem, kas paredzēti A4 vai 8,5″ × 11″ papīra apstrādei un lielformāta kopētājiem, kuri paredzēti A2 vai 17″ × 22″ vai lielākam papīram.

Kopēšanas ātrums: kopētāja reproducēšanas ātrumu mēra kopijās minūtē (cpm). Viena kopija ir viena 8,5″ × 11″ vai A4 formāta lappuse. Abpusējas kopijas uzskata par diviem attēliem un attiecīgi par divām kopijām, kaut arī abas ir uz vienas papīra loksnes. Visu modeļu kopētājiem, ko pārdod ASV tirgū, kopēšanas ātrums jāmēra, pamatojoties uz 8,5″ × 11″ formāta papīru. Attiecībā uz kopētājiem, ko pārdod tirgos, kuri nav ASV tirgi, kopēšanas ātrums jānoteic, pamatojoties uz 8,5″ × 11″ vai A4 formāta papīru atkarībā no tā, kurš ir standarts attiecīgajā tirgū.

Lielformāta kopētājiem, kas paredzēti galvenokārt A2 vai 17″ × 22″, vai lielāka papīra apstrādei, kopēšanas ātrums, kuru mēra A2 vai A0 formāta kopijās minūtē, jāpārvērš A4 formāta kopēšanas ātrumā šādi: a) viena A2 kopija minūtē ir līdzvērtīga četrām A4 kopijām minūtē, un b) viena A0 kopija minūtē ir līdzvērtīga 16 A4 kopijām minūtē.

Kopētājus, kas atbilst Energy Star prasībām, iedala piecās kategorijās: maza ātruma standarta formāta kopētājos, vidēja ātruma standarta formāta kopētājos, liela ātruma standarta kopētājos, maza ātruma lielformāta kopētājos un vidēja un liela ātruma lielformāta kopētājos.

A. Maza ātruma standarta formāta kopētāji: kopētāji ar ātrumu līdz 20 kopijām minūtē.

B. Vidēja ātruma standarta formāta kopētāji: kopētāji ar ātrumu vairāk par 20 kopijām un ne vairāk par 44 kopijām minūtē.

C. Liela ātruma standarta formāta kopētāji: kopētāji ar ātrumu vairāk par 44 kopijām minūtē.

D. Maza ātruma lielformāta kopētāji: kopētāji ar ātrumu līdz 40 kopijām minūtē (izsaka A4 formāta kopijās minūtē).

E. Vidēja un liela ātruma lielformāta kopētāji: kopētāji ar ātrumu vairāk par 40 kopijām minūtē (izsaka A4 formāta kopijās minūtē).

2. Galvenais bloks: attiecībā uz noteiktu ātrumu galvenais bloks ir vienkāršākās versijas kopētājs, ko faktiski pārdod un kas ir pilnīgi ekspluatējams modelis. Galveno bloku parasti izgatavo un nosūta vienā gabalā, un tajā neietilpst neviena ārēja palīgierīce, kas patērē jaudu un ko var pārdot atsevišķi.

3. Palīgierīce: papildu aprīkojuma vienība, kas nav nepieciešama galvenā bloka standarta darbībai, bet ko var pievienot pirms vai pēc nosūtīšanas, lai uzlabotu vai mainītu kopētāja darbību. Palīgierīci var pārdot atsevišķi ar savu modeļa numuru vai pārdot kopā ar galveno bloku kopētāja sastāvā. Pie palīgierīcēm pieder šķirotāji, lielas tilpības papīra padevēji u.c. Pieņem, ka palīgierīces pievienošana neatkarīgi no tā patērētās jaudas būtiski nepalielina (vairāk par 10 procentiem) galvenā bloka jaudas patēriņu izslēgtajā režīmā. Neviena palīgierīce nedrīkst traucēt normālu automātiskās izslēgšanās un mazjaudas funkciju darbību.

4. Kopētāja modelis: šajā specifikācijā kopētāja modelis ir galvenais bloks un viena speciāla palīgierīce vai vairākas speciālas palīgierīces, ko reklamē un pārdod patērētājiem ar vienu modeļa numuru. Ja galveno bloku reklamē un pārdod patērētājiem bez nekādām palīgierīcēm, tad arī to uzskata par kopētāja modeli.

5. Mazjaudas režīms: šajā specifikācijā mazjaudas režīms ir mazākās jaudas režīms, kurā kopētājs var automātiski pāriet kopētāja neaktivitātes periodā, faktiski neizslēdzoties. Kopētājam jāpāriet šajā režīmā noteiktā laikā pēc pēdējās kopijas izgatavošanas. Lai noteiktu jaudas patēriņu šajā mazjaudas režīmā, uzņēmums pēc savas izvēles var izmērīt mazāko patēriņu vai nu enerģijas taupīšanas režīmā, vai nodroses režīmā.

6. Enerģijas taupīšanas režīms: stāvoklis, kad aparāts neizgatavo kopijas, ir iepriekš sasniedzis darbības nosacījumus, bet patērē mazāk jaudas nekā tad, kad aparāts ir nodroses režīmā. Ja kopētājs ir šajā režīmā, tad tā spēja izgatavot nākamo kopiju var atjaunoties ar kavējumu.

7. Nodroses režīms: stāvoklis, kad aparāts neizgatavo kopijas, ir sasniedzis darbības nosacījumus un ir gatavs kopijas izgatavošanai, bet vēl nav pārgājis enerģijas taupīšanas režīmā. Ja kopētājs ir šajā režīmā, tad tā spēja izgatavot nākamo kopiju faktiski atjaunojas bez kavēšanās.

8. Izslēgšanās režīms: šajā specifikācijā izslēgšanās režīms ir stāvoklis, kad kopētājs ir pieslēgts attiecīgam strāvas avotam un ir tikko izslēdzies ar automātiskās izslēgšanās funkcijas [13] starpniecību. Mērot jaudu šajā režīmā, var neņemt vērā vadības iekārtu, kas paredzēta apkalpošanai ar tālvadību.

9. Automātiskās izslēgšanās funkcija: šajā specifikācijā automātiskās izslēgšanās funkcija ir kopētāja spēja pašam automātiski izslēgties noteiktā laikā pēc pēdējās kopijas izgatavošanas. Kopētājam pēc šīs funkcijas izpildes automātiski jāpāriet izslēgtā režīmā.

10. Pieslēguma režīms: stāvoklis, kad aparāts ir pieslēgts attiecīgam strāvas avotam un nav ieslēgts. Lai kopētāju ieslēgtu, lietotājam parasti kopētājs jārestartē manuāli ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

11. Iepriekš iestatītais laiks: periods, kuru programmas dalībnieks iestata pirms nosūtīšanas un pēc kura kopētājs pāriet dažādajos režīmos, tas ir, mazjaudas režīmā, izslēgšanās režīmā u.c. Iepriekš iestatītie izslēgšanās režīma laiki un iepriekš iestatītie mazjaudas režīma laiki jāmēra no pēdējās kopijas izgatavošanas.

12. Atkopšanas laiks: laiks, kas vajadzīgs, lai kopētājs pārietu no mazjaudas režīma nodroses režīmā.

13. Automātiskās abpusējās kopēšanas režīms: režīms, kurā kopētājs automātiski veido attēlus kopijas lapas abās pusēs, automātiski vadot kopijas lapu un grafisko oriģinālu cauri kopētājam. Piemēri ir vienpusēja vai abpusēja vienpusēju vai attiecīgi divpusēju oriģinālu kopēšana. Šajā specifikācijā uzskata, kopētāja modelim ir automātisks abpusējās kopēšanas režīms tikai tad, ja kopētāja modelim ir visas palīgierīces, kas vajadzīgas, lai atbilstu iepriekšminētajiem nosacījumiem, tas ir, automātisks dokumentu padevējs un palīgierīces automātiskai abpusējai kopēšanai.

14. Nedēļas taimeris: iekšēja ierīce, kas katru darbdienu kopētāju ieslēdz un izslēdz iepriekš iestatītos laikos.

Programmējot taimeri, pircējam jāizšķir darbdienas un brīvdienas/svētku dienas (tas ir, taimeris kopētāju neieslēdz sestdienu un svētdienu rītos, ja darbinieki sestdienās un svētdienās parasti nav birojā). Pircējam arī jābūt iespējai izslēgt taimeri. Nedēļas taimeri nav obligātas funkcijas un tāpēc Energy Star prasībām atbilstīgos kopētājos tiem nav jābūt obligāti. Ja kopētāju modeļos iekļauj nedēļas taimerus, tad tiem jābūt saderīgiem ar mazjaudas un automātiskās izslēgšanās funkcijas darbību.

B. Ražojumu atbilstība Energy Star logotipam

1. Tehniskās specifikācijas

Lai atbilstu Energy Star logotipa prasībām, kopētājam jāatbilst še turpmāk izklāstītajām specifikācijām.

12. tabula

Kritēriji Energy Star kopētājiem

Kopēšanas ātrums (kopijās minūtē) | Mazjaudas režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais mazjaudas laiks | 30 sekunžu atkopšanas laiks | Izslēgšanās režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais izslēgšanās režīma laiks | Automātiskās abpusējās kopēšanas laiks |

0 < cpm < 20 | Nav | NA | NA | < 5 | < 30 min. | Nav |

20 < cpm < 44 | 3,85 × cpm + 5 | 15 min. | Ir | < 15 | < 60 min. | Nav obligāts |

44 < cpm | 3,85 × cpm + 5 | 15 min. | Ieteicams | < 20 | < 90 min | Nav obligāts |

LIELFORMĀTA KOPĒTĀJI |

0 < cpm < 40 | NA | ΝΑ | ΝΑ | < 10 | < 30 min. | Nav |

40 < cpm | 3,85 × cpm + 5 | 15 min. | Ieteicams | < 20 | < 90 min. | Nav |

Programmas dalībniekam iepriekš jāiestata laiki automātiskajai funkcijai atbilstoši līmeņiem, kas noteikti tabulā še iepriekš. Iepriekš iestatītie izslēgšanās režīma laiki un iepriekš iestatītie mazjaudas režīma laiki jāmēra no pēdējās kopijas izgatavošanas.

Attiecībā uz visiem kopēšanas ātrumiem, kuriem abpusējas kopēšanas režīma iepriekšējs iestatījums nav obligāts, ja modeli nosūta ar automātiskās abpusējās kopēšanas funkcijām, tad ieteicams iepriekš iestatīt abpusējās kopēšanas režīmu. Programmas dalībnieks var dot lietotājiem iespēju nomainīt šo iepriekš iestatīto abpusējās kopēšanas režīmu, izgatavojot vienpusējas kopijas.

2. Izņēmumi un paskaidrojumi

Pēc nosūtīšanas programmas dalībnieks vai tā izraudzītā servisa pārstāvis nedrīkst izmainīt kopētāja modeli tā, ka šādas izmaiņas skar kopētāja atbilstību še iepriekš izklāstītajām specifikācijām. Ir pieļaujami daži izņēmumi iepriekš iestatīto laiku, izslēgšanās režīma un abpusējās kopēšanas režīma specifikāciju mainīšanā. Šie izņēmumi ir šādi:

a) iepriekš iestatītie laiki: Pēc nosūtīšanas programmas dalībnieks, izraudzītā servisa pārstāvis vai pircējs drīkst mainīt iepriekš iestatītos laikus mazjaudas režīmam un/vai izslēgšanās režīmam, bet tikai līdz programmas dalībnieka noteiktajam 240 minūšu maksimumam (tas ir, izslēgšanās režīma un mazjaudas režīma iepriekš iestatīto laiku kopsumma nedrīkst pārsniegt 240 minūtes);

b) jaudas patēriņš izslēgšanās režīmā: Dažos gadījumos programmas dalībniekam var būt jānosūta kopētāja modelis ar atvienotu pretmitruma ierīci, lai atbilstu izslēgšanās režīma jaudas patēriņa prasībām. Ja konkrētam pircējam tas rada ievērojamas neērtības, tad programmas dalībnieks (vai izraudzītā servisa pārstāvis) drīkst pieslēgt pretmitruma ierīci. Ja programmas dalībnieks noteic, ka konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā augsta mitruma dēļ pastāvīgi ir traucēta droša darbība, tad programmas dalībnieks var sazināties ar EPA programmas vadītāju un apspriest alternatīvus risinājumus. Programmas dalībnieki Eiropas Kopienas dalībvalstu teritorijā var sazināties ar Eiropas Komisiju. Piemēram, EPA vai Eiropas Komisija programmas dalībniekam var atļaut pieslēgt pretmitruma ierīces kopētāju modeļos, ko nosūta uz ļoti mitru ģeogrāfisko apgabalu;

c) automātiskās izslēgšanās funkcija: Atsevišķā gadījumā, ja automātiskās izslēgšanās funkcija pircējam rada ievērojamas neērtības tāpēc, ka nesader ar lietotāja īpašo lietošanas shēmu, tad programmas dalībnieks, izraudzītā servisa pārstāvis vai pircējs var izslēgt šo automātiskās izslēgšanās funkciju. Ja programmas dalībnieks vēlas konstruēt tādu modeļu ražojumus, kas pircējam dod iespēju izslēgt automātiskās izslēgšanās funkciju, tad izslēgšanās opcijai jābūt pieejamai citādi nekā laika iestatījumiem (piemēram, ja programmatūras izvēlne nodrošina izslēgšanās režīma kavēšanas laikus, kas ir 30, 60, 90, 120 un 240 minūtes, tad izslēgšanās funkcija nedrīkst būt šajā izvēlnē). Tai jābūt slēptai (vai mazāk redzamai) izvēlei vai iekļautai citā izvēlnē).

V. SKENERU SPECIFIKĀCIJAS

A. Definīcijas

1. Skeneris: šajā specifikācijā skeneris ir elektrooptiska ierīce, ar ko krāsainu vai melnbaltu informāciju pārveido elektroniskos attēlos, kurus var glabāt, rediģēt, pārveidot vai pārraidīt galvenokārt personālās skaitļošanas vidē. Šādi definētus skenerus parasti lieto, lai cieto kopiju attēlus pārveidotu ciparu formā. Šīs specifikācijas mērķis ir koncentrēties uz plaši lietotiem galdskeneriem (piemēram, plakanvirsmas skeneriem, lappadeves skeneriem un filmu skeneriem); tomēr arī jaudīgi biroja dokumentu apstrādes skeneri, kas atbilst še turpmāk izklāstītajām specifikācijām, var atbilst Energy Star logotipa prasībām. Šī specifikācija paredzēta savrupiem skeneriem; tā neaptver daudzfunkcionālus ražojumus, kam ir skenēšanas funkcijas, tīkla skenerus (tas ir, skenerus, ko pieslēdz tikai tīklam un kas spēj apstrādāt skenēto informāciju pārraidīšanai uz daudzām vietnēm tīklā) vai skenerus, kurus nedarbina tieši ar tīkla elektroenerģiju.

2. Galvenais bloks: vienkāršākās versijas skeneris, ko faktiski pārdod un kas ir pilnīgi ekspluatējams modelis. Galveno bloku parasti izgatavo un nosūta vienā gabalā, un tajā neietilpst neviena ārēja palīgierīce, kas patērē jaudu un ko var pārdot atsevišķi.

3. Skenera modelis: šajā specifikācijā skenera modelis ir galvenais bloks un viena speciāla palīgierīce vai vairākas speciālas palīgierīces, ko reklamē un pārdod patērētājiem ar vienu modeļa numuru. Ja galveno bloku reklamē un pārdod patērētājiem bez nekādām palīgierīcēm, tad arī to uzskata par skenera modeli.

4. Palīgierīce: jebkura papildu aprīkojuma vienība, kas nav nepieciešama skenera standarta darbībai, bet ko var pievienot, lai uzlabotu vai mainītu skenera darbību. Palīgierīci var pārdot atsevišķi ar savu modeļa numuru vai pārdot kopā ar galveno bloku skenera paketē vai konfigurācijā. Pie palīgierīcēm pieder automātiskie dokumentu padevēji (ADF) un caurspīdīguma adapteri.

5. Mazjaudas režīms: šajā specifikācijā mazjaudas režīms ir mazākās jaudas režīms, kurā skenerim automātiski jāpāriet pēc kāda neaktivitātes perioda, faktiski neizslēdzoties. Skenerim jāpāriet šajā režīmā noteiktā laikā pēc pēdējā attēla skenēšanas.

6. Iepriekš iestatītais laiks: periods, kuru programmas dalībnieks iestata pirms nosūtīšanas un pēc kura skeneris pāriet mazjaudas režīmā. Iepriekš iestatīto mazjaudas režīma laiku mēra no pēdējā attēla skenēšanas.

B. Ražojuma atbilstība Energy Star logotipam

1. Tehniskās specifikācijas

Programmas dalībnieks piekrīt piedāvāt vienu speciālu galveno bloku vai vairākus speciālus galvenos blokus, kas atbilst še turpmāk izklāstītajām specifikācijām.

13. tabula

Kritēriji Energy Star skeneriem

Mazjaudas režīms | Iepriekš iestatītais mazjaudas režīma laiks |

≤ 12 vati | ≤ 15 minūtes |

VI. DAUDZFUNKCIONĀLU IERĪČU SPECIFIKĀCIJAS

A. Definīcijas

1. Daudzfunkcionāla ierīce: daudzfunkcionāla ierīce (MFD) ir fiziski integrēta ierīce vai funkcionāli integrētu sastāvdaļu kombinācija (skatīt "galvenā bloka" definīciju še turpmāk), kas pavairo cietās kopijas no grafiskiem cieto kopiju oriģināliem (atšķirību no atsevišķu lapu mazumkopēšanas skatīt nākamajā ievilkumā) un izpilda vienu vai vairākas no šīm pamatfunkcijām: drukā dokumentus (no ciparu informācijas, ko saņem no tieši pieslēgtiem datoriem, tīklam pieslēgtiem datoriem, datņu serveriem un faksa pārraidēm) vai apstrādā (nosūta un saņem) faksus. MFD var ietvert arī ieskenēšanu datora datnē vai citas funkcijas, kas nav iekļautas šajā specifikācijā. Ierīci var pieslēgt tīklam, un tā var izgatavot melnbaltus, pelēkuma skalas vai krāsainus attēlus. EPA paredz, ka krāsaino attēlu tehnoloģijai attīstoties, beidzot var būt vajadzīga atsevišķa specifikācija krāsu ierīcēm, bet pašlaik šīs ierīces ir iekļautas šajā specifikācijā.

Šī specifikācija aptver ražojumus, ko laiž tirgū un pārdod ar tādas daudzfunkcionālas iekārtas nosaukumu, kuras galvenā funkcija ir kopēšana, bet kas var izpildīt vienu vai abas papildu pamatfunkcijas: drukāšanas funkciju un faksa funkciju. Ierīces, kurām galvenā ir faksa funkcija un kurām ir ierobežota skaita lapu kopēšanas funkcijas, (tā saucamā atsevišķu lapu mazumkopēšana), ir iekļautas printeru/faksu specifikācijā.

Ja MFD nav viens integrēts bloks, bet sastāv no vairākām funkcionāli integrētām sastāvdaļām, tad ražotājam jāapliecina, ka pareizas instalēšanas gadījumā visu MFD galvenā bloka sastāvdaļu patērētās jaudas summa atbilst zemākajiem līmeņiem, kas noteikti še turpmāk, lai MFD atbilstu Energy Star prasībām.

Dažus ciparu kopētājus var uzlabot par MFD, instalējot papildu ierīces, kas nodrošina drukāšanas vai faksu apstrādes funkcijas. Programmas dalībnieki var uzskatīt šo sastāvdaļu sistēmu par MFD un kvalificēt to saskaņā ar specifikācijām 13. un 14. tabulā. Tomēr, ja ciparu kopētāju nepārdod kopā ar papildu ierīcēm, tad kopētājam jāatbilst uzlabojamā ciparu kopētāja specifikācijām 15. un 16. tabulā.

Dažus printerus var uzlabot par MFD, instalējot papildu ierīces, kas nodrošina kopēšanas (ne tikai atsevišķu lapu mazumkopēšanas) un faksu apstrādes funkcijas. Programmas dalībnieki var uzskatīt šo sastāvdaļu sistēmu par MFD un kvalificēt to saskaņā ar MFD specifikācijām. Tomēr, pārdodot atsevišķi, printeri nevar uzskatīt par Energy Star prasībām atbilstīgu ierīci, ja tas neatbilst Energy Star printeru specifikācijām.

2. Attēlu reproducēšanas ātrums: attēli minūtē (ipm) ir attēlu reproducēšanas ātrums, ko izsaka ar monohromatiska teksta izvadi minūtē ar iepriekš iestatīto MFD izšķirtspēju. Viens attēls ir 8,5″ × 11″ vai A4 formāta drukas lapas izvade ar monohromatisku tekstu, kurā ir 12. lieluma punktu Times fonts, 1″ (2,54 cm) malas visapkārt lappusei un viena atstarpe starp rindām. Abpusēju druku vai abpusējas kopijas uzskata par diviem attēliem, kaut arī drukā uz vienas papīra lapas. Ja vēlāk EPA izstrādās testa procedūru speciāli drukāšanas ātruma mērīšanai, tad ar tādu testa procedūru jāaizstāj izvades ātruma specifikācijas, kas iekļautas šajā iedaļā.

Visu modeļu daudzfunkcionālajām ierīcēm ātrumu noteic, pamatojoties uz 8,5″ × 11″ vai A4 formāta papīru, atkarībā no tā, kurš ir standarts attiecīgajā tirgū. Ja kopēšanas un drukāšanas ātrumi atšķiras, tad ierīces kategoriju noteic pēc tā ātruma, kurš ir lielākais.

Lielformāta daudzfunkcionālo ierīču modeļiem, kas paredzēti A2 vai 17″ × 22″ vai lielākam papīram, reproducēšanas ātrums, kuru izmēra, pamatojoties uz A2 vai A0 formāta attēliem minūtē, jāpārvērš A4 formāta attēlu reproducēšanas ātrumos šādi:

a) viens A2 formāta attēls minūtē ir līdzvērtīgs četriem A4 formāta attēliem minūtē;

b) viens A0 formāta attēls minūtē ir līdzvērtīgs sešpadsmit A4 formāta attēliem minūtē.

Daudzfunkcionālās ierīces iedala šādās kategorijās.

Personālās daudzfunkcionālās ierīces: daudzfunkcionālās ierīces, kuru attēlu reproducēšanas ātrums ir līdz 10 attēliem minūtē.

Maza ātruma daudzfunkcionālās ierīces: daudzfunkcionālās ierīces, kuru attēlu reproducēšanas ātrums pārsniedz 10 attēlus minūtē un nepārsniedz 20 attēlus minūtē.

Vidēja ātruma daudzfunkcionālās ierīces: daudzfunkcionālās ierīces, kuru attēlu reproducēšanas ātrums pārsniedz 20 attēlus minūtē un nepārsniedz 44 attēlus minūtē.

Vidēja/liela ātruma daudzfunkcionālās ierīces: daudzfunkcionālās ierīces, kuru attēlu reproducēšanas ātrums pārsniedz 44 attēlus minūtē un nepārsniedz 100 attēlus minūtē.

Liela ātruma daudzfunkcionālās ierīces [14]: daudzfunkcionālās ierīces, kuru attēlu reproducēšanas ātrums pārsniedz 100 attēlus minūtē.

3. Galvenais bloks: attiecībā uz noteiktu ātrumu galvenais bloks ir vienkāršākās versijas daudzfunkcionāla ierīce, ko faktiski pārdod un kas ir pilnīgi ekspluatējams modelis. Galveno bloku var izgatavot un nosūtīt vienā gabalā vai kombinētu un funkcionāli integrētu sastāvdaļu veidā. Galvenajam blokam jānodrošina kopēšana un vismaz viena no abām papildu pamatfunkcijām: drukāšana vai faksu apstrāde. Galvenajā blokā neietilpst neviena ārēja palīgierīce, kas patērē jaudu un ko var pārdot atsevišķi.

4. Palīgierīce: papildu aprīkojuma vienība, kas nav nepieciešama galvenā bloka standarta darbībai, bet ko var pievienot pirms vai pēc nosūtīšanas, lai uzlabotu vai mainītu daudzfunkcionālas ierīces darbību. Pie palīgierīcēm pieder šķirotāji, lielas tilpības papīra padevēji, papīra galīgās apstrādes ierīces, lielformāta papīra padeves ierīces, izvades papīra kārtotāji un skaitītāji. Palīgierīci var pārdot atsevišķi ar savu modeļa numuru vai pārdot kopā ar galveno bloku daudzfunkcionālas ierīces paketē vai konfigurācijā. Pieņem, ka nekādu palīgierīču pievienošana ievērojami (vairāk par 10 procentiem attiecībā uz visām palīgierīcēm kopā) nepalielina galvenā bloka jaudas patēriņu mazjaudas vai miega režīmā (neatkarīgi no palīgierīču jaudas patēriņa). Neviena palīgierīce nedrīkst traucēt normālu mazjaudas un miega režīma funkciju darbību.

5. Daudzfunkcionālas ierīces modelis: šajā specifikācijā daudzfunkcionālas ierīces modelis ir galvenais bloks un viena speciāla palīgierīce vai vairākas speciālas palīgierīces, ko reklamē un pārdod patērētājiem ar vienu modeļa numuru. Ja galveno bloku reklamē un pārdod patērētājiem bez nekādām palīgierīcēm, tad arī to uzskata par daudzfunkcionālas ierīces modeli.

6. Nodroses režīms: stāvoklis, kad aparāts neizgatavo izvadi, ir sasniedzis darbības nosacījumus un ir gatavs cietās kopijas izvadei, bet vēl nav pārgājis mazjaudas režīmā. Ja daudzfunkcionālā ierīce ir šajā režīmā, tad tās spēja izgatavot nākamo cieto kopiju faktiski atjaunojas bez kavēšanās.

7. Mazjaudas režīms: šajā specifikācijā mazjaudas režīms ir stāvoklis, kad daudzfunkcionālā ierīce neizgatavo cietās kopijas izvadi un patērē mazāk jaudas nekā nodroses režīmā. Ja daudzfunkcionālā ierīce ir šajā režīmā, tad nākamās cietās kopijas izvades izgatavošana var nedaudz kavēties. Šajā režīmā nedrīkst kavēties informācijas pieņemšana no faksa vai drukāšanas vai skenēšanas ievades avotiem. Daudzfunkcionālā ierīce pāriet šajā režīmā noteiktā laikā pēc pēdējās cietās kopijas izvades neatkarīgi no ievades avota. Ražojumiem, kas atbilst mazjaudas režīma prasībām nodroses režīmā, nav vajadzīgi nekādi citi jaudas samazinājumi, lai atbilstu prasībām.

8. Miega režīms: šajā specifikācijā miega režīms ir daudzfunkcionālās ierīces mazākās jaudas režīms, kurā tā var automātiski pāriet, faktiski neizslēdzoties. Šajā režīmā var kavēties cietās kopijas izvade un attēlu informācijas pieņemšana no dažām ievades pieslēgvietām. Daudzfunkcionālā ierīce pāriet miega režīmā noteiktā laikā pēc pēdējās cietās kopijas izvades vai pēc pāriešanas mazjaudas režīmā, ja tāds ir.

9. Iepriekš iestatītais laiks: periods, kuru programmas dalībnieks iestata pirms nosūtīšanas un pēc kura daudzfunkcionālā ierīce pāriet dažādajos režīmos (tas ir, mazjaudas režīmā, miega režīmā u.c. Iepriekš iestatīto miega režīma laiku un mazjaudas režīma laiku mēra no pēdējās cietās kopijas izvades.)

10. Atkopšanas laiks: laiks, kas vajadzīgs, lai daudzfunkcionālā ierīce pārietu no mazjaudas režīma nodroses režīmā.

11. Automātiskās abpusējās kopēšanas režīms: režīms, kurā daudzfunkcionālā ierīce automātiski veido attēlus lapas abās pusēs, automātiski vadot kopijas lapu un grafisko oriģinālu cauri daudzfunkcionālajai ierīcei. Piemēri ir vienpusēja vai abpusēja vienpusēju vai attiecīgi divpusēju oriģinālu kopēšana, vai abpusēja drukāšana. Šajā specifikācijā uzskata, daudzfunkcionālas ierīces modelim ir automātisks abpusējās kopēšanas režīms tikai tad, ja daudzfunkcionālās ierīces modelim ir visas palīgierīces, kas vajadzīgas, lai atbilstu iepriekšminētajiem nosacījumiem (tas ir, automātisks dokumentu padevējs un palīgierīces automātiskās abpusējās kopēšanas funkcijām).

12. Nedēļas taimeris: iekšēja ierīce, kas katru darbdienu daudzfunkcionālo ierīci ieslēdz un izslēdz iepriekš iestatītos laikos. Programmējot taimeri, pircējam jāizšķir darbdienas un brīvdienas/svētku dienas (tas ir, taimeris daudzfunkcionālo ierīci neieslēdz sestdienu un svētdienu rītos, ja darbinieki sestdienās un svētdienās parasti nav birojā). Pircējam jābūt arī iespējai izslēgt taimeri. Nedēļas taimeri nav obligātas funkcijas un tāpēc Energy Star prasībām atbilstīgās daudzfunkcionālajās ierīcēs tiem nav jābūt obligāti. Ja daudzfunkcionālo ierīču modeļos iekļauj nedēļas taimerus, tad tiem jābūt saderīgiem ar mazjaudas un miega režīma funkciju.

13. Uzlabojams ciparu kopētājs: komerciāls reprogrāfisku attēlu veidošanas aparāts, kura vienīgā funkcija ir kopiju izgatavošana no grafiska cietās kopijas oriģināla, izmantojot ciparu attēlu veidošanas tehnoloģiju, bet kuru, instalējot papildu ierīces, var uzlabot par vairākfunkciju aparātu ar drukāšanas vai faksa funkcijām. Lai ierīci saskaņā ar MFD specifikāciju klasificētu par uzlabojamu ciparu kopētāju, uzlabojuma opcijām jābūt pieejamām tirgū vai paredzētām pieejamībai vienā gadā pēc galvenā bloka laišanas tirgū. Ciparu kopētājiem, kam nav paredzēti funkcionāli uzlabojumi, jāatbilst Energy Star logotipam saskaņā ar kopētāju specifikāciju.

B. Ražojuma atbilstība Energy Star logotipam

1. Tehniskās specifikācijas

Programmas dalībnieks piekrīt piedāvāt vienu speciālu daudzfunkcionālās ierīces modeli vai vairākus speciālus daudzfunkcionālās ierīces modeļus, kas atbilst tabulās še turpmāk izklāstītajām specifikācijām.

a) standarta formāta daudzfunkcionālās ierīces: Lai atbilstu Energy Star prasībām, daudzfunkcionālo ierīču modeļiem, kas paredzēti galvenokārt 8,5″ × 11″ vai A4 formāta papīra apstrādei, jāatbilst 14. tabulā noteiktajām specifikācijām. Visi ierīces ātrumi jāmēra, pamatojoties uz 8,5″ × 11″ vai A4 formāta attēlu skaitu minūtē, kā aprakstīts VI. iedaļas A. punkta 2. apakšpunktā še iepriekš.

14. tabula

Kritēriji Energy Star daudzfunkcionālajām ierīcēm

Daudzfunkcionālās ierīces darbības ātrums (attēlos minūtē) | Mazjaudas režīms (vatos) | 30 sekunžu atkopšanas laiks | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais miega režīma laiks | Automātiskās abpusējās kopēšanas režīms |

0 < ipm ≤ 10 | NA | NA | ≤ 25 | ≤ 15 min. | Nav |

10 < ipm ≤ 20 | NA | NA | ≤ 70 | ≤ 30 min. | Nav |

20 < ipm ≤ 44 | 3,85 × ipm + 50 | Ir | ≤ 80 | ≤ 60 min. | Nav obligāts |

44 < ipm ≤ 100 | 3,85 × ipm + 50 | Ieteicams | ≤ 95 | ≤ 90 min. | Nav obligāts |

100 < ipm | 3,85 × ipm + 50 | Ieteicams | ≤ 105 | ≤ 120 min. | Nav obligāts |

b) lielformāta ierīces: Lai atbilstu Energy Star prasībām, daudzfunkcionālo ierīču modeļiem, kas paredzēti galvenokārt A2 vai 17″ × 22″ formāta vai lielāka papīra apstrādei, jāatbilst 15. tabulā noteiktajām specifikācijām. Visi lielformāta ierīču ātrumi jāmēra, pamatojoties uz A4 formāta attēlu skaitu minūtē, kā aprakstīts VI iedaļas A. punkta 2. apakšpunktā še iepriekš.

15. tabula

Kritēriji Energy Star daudzfunkcionālajām ierīcēm

LIELFORMĀTA IERĪCES

Daudzfunkcionālas ierīces darbības ātrums (attēlos minūtē) | Mazjaudas režīms (vatos) | 30 sekunžu atkopšanas laiks | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais miega režīma laiks | Automātiskās abpusējās kopēšanas režīms |

0 < ipm ≤ 40 | NA | NA | ≤ 70 | ≤ 30 min. | Nav |

40 < ipm | 4,85 × ipm + 50 | Ieteicams | ≤ 105 | ≤ 90 min. | Nav |

c) uzlabojami ciparu kopētaji: lai ierīce saskaņā ar daudzfunkcionālas ierīces specifikāciju atbilstu Energy Star prasībām, uzlabojamiem ciparu kopētājiem, kas paredzēti galvenokārt 8,5″ × 11″ vai A4 formāta papīram, jāatbilst specifikācijām, kuras noteiktas 16. tabulā. Visi ierīču ātrumi jāmēra attiecībā pret 8,5″ × 11″ vai A4 formāta attēlu skaitu minūtē, kā aprakstīts IV iedaļas A punkta 2. apakšpunktā še iepriekš.

16. tabula

Kritēriji Energy Star daudzfunkcionālajām ierīcēm

UZLABOJAMI CIPARU KOPĒTĀJI

Daudzfunkcionālas ierīces darbības ātrums (attēlos minūtē) | Mazjaudas režīms (vatos) | 30 sekunžu atkopšanas laiks | Miega režīms [15] (vatos) | Iepriekš iestatītais miega režīma laiks |

0 < ipm ≤ 10 | NA | NA | ≤ 5 | ≤ 15 min. |

10 < ipm ≤ 20 | NA | NA | ≤ 5 | ≤ 30 min. |

20 < ipm ≤ 44 | 3,85 × ipm + 5 | Ir | ≤ 15 | ≤ 60 min. |

44 < ipm ≤ 100 | 3,85 × ipm + 5 | Ieteicams | ≤ 20 | ≤ 90 min. |

100 < ipm | 3,85 × ipm + 5 | Ieteicams | ≤ 20 | ≤ 120 min. |

Ievērot, ka kritēriji uzlabojamiem ciparu kopētājiem ir identi kritērijiem kopētāju specifikācijas 2. pakāpē.

d) uzlabojami lielformāta ciparu kopētaji: lai saskaņā ar daudzfunkcionālas ierīces specifikāciju atbilstu Energy Star prasībām, uzlabojamiem ciparu kopētājiem, kas paredzēti galvenokārt A2 vai 17″ x 22″ formāta vai lielākam papīram, jāatbilst specifikācijām, kuras noteiktas 17. tabulā. Visi ierīču ātrumi jāmēra attiecībā pret A4 formāta attēlu skaitu minūtē, kā aprakstīts specifikācijas VI iedaļas A punkta 2. apakšpunktā.

17. tabula

Kritēriji Energy Star daudzfunkcionālajām ierīcēm

UZLABOJAMI LIELFORMĀTA CIPARU KOPĒTĀJI

Uzlabojama ciparu kopētāja darbības ātrums (attēlos minūtē) | Mazjaudas režīms (vatos) | 30 sekunžu atkopšanas laiks | Miega režīms (vatos) | Iepriekš iestatītais miega režīma laiks |

0 < ipm ≤ 40 | NA | NA | ≤ 65 | ≤ 30 min. |

40 < ipm | 4,85 × ipm + 45 | NA | ≤ 100 | ≤ 90 min. |

2. Papildu prasības

Bez prasībām, kas noteiktas no 14. tabulas līdz 17. tabulai, jānodrošina atbilstība šādām prasībām.

a) Iepriekš iestatītais mazjaudas režīma laiks: Programmas dalībniekam jānosūta tādi MFD un uzlabojamu ciparu kopētāju daudzfunkcionālie modeļi, kuriem iepriekš iestatītais mazjaudas režīma laiks ir iestatīts uz 15 minūtēm. Programmas dalībniekam iepriekš jāiestata laiki miega režīmam atbilstoši līmeņiem, kas noteikti no 14. tabulas līdz 17. tabulai. Iepriekš iestatītie mazjaudas režīma laiki un iepriekš iestatītie miega režīma laiki jāmēra no pēdējās kopijas izgatavošanas vai no pēdējās lappuses izdrukāšanas.

b) Atkopšanas laiks no mazjaudas režīma: Ražojumiem, kam ir mazjaudas režīms, faktiskais atkopšanas laiks no mazjaudas režīma jānorāda ražojuma dokumentācijā.

c) Nedēļas taimeri: Ievērot, ka nedēļas taimerus var iebūvēt, bet tie nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt vai traucēt normālu mazjaudas vai miega režīma darbību. EPA paredz, ka visām pievienotajām funkcijām jāpapildina samazinātās jaudas režīmi, nevis jāneitralizē to efekti.

d) Automātiskās abpusējās kopēšanas režīmi: Abpusējai kopēšanai nevienā daudzfunkcionālā ierīcē nav jābūt iepriekš iestatītai. Tomēr visām daudzfunkcionālajām ierīcēm, kuru darbības ātrums pārsniedz 20 ipm, jābūt tās opcijai. Turklāt ieteicams daudzfunkcionālās ierīces nosūtīt ar iepriekš iestatītu automātisko abpusējo režīmu kopēšanai un visām citām iespējamām funkcijām, un instalējot par to informēt lietotāju.

3. Izņēmumi un paskaidrojumi: Pēc nosūtīšanas programmas dalībnieks vai tā izraudzītā servisa pārstāvis nedrīkst izmainīt daudzfunkcionālās ierīces modeli tā, ka šādas izmaiņas skar daudzfunkcionālās ierīces atbilstību še iepriekš izklāstītajām specifikācijām. Ir pieļaujami daži izņēmumi iepriekš iestatīto laiku un abpusējās kopēšanas režīma mainīšanā. Šie izņēmumi ir šādi:

a) Iepriekš iestatītie laiki: Pēc nosūtīšanas programmas dalībnieks, izraudzītā servisa pārstāvis vai pircējs drīkst mainīt iepriekš iestatītos laikus mazjaudas režīmam vai miega režīmam, bet tikai līdz ražotāja noteiktajam 240 minūšu maksimumam (tas ir, iepriekš iestatīto laiku kopsumma nedrīkst pārsniegt 240 minūtes).

b) Pretmitruma ierīces: Dažos gadījumos programmas dalībniekam var būt jānosūta daudzfunkcionālas ierīces modelis ar atvienotu pretmitruma ierīci, lai atbilstu miega režīma jaudas patēriņa prasībām. Ja konkrētam pircējam tas rada ievērojamas neērtības, tad programmas dalībnieks (vai izraudzītā servisa pārstāvis) drīkst pieslēgt pretmitruma ierīci. Ja programmas dalībnieks noteic, ka konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā augsta mitruma dēļ pastāvīgi ir traucēta droša darbība, tad programmas dalībnieks var sazināties ar EPA [16] programmas vadītāju (kas norādīts A piesaistnē) un apspriest alternatīvus risinājumus. Piemēram, EPA programmas dalībniekam var atļaut pieslēgt pretmitruma ierīces daudzfunkcionālu ierīču modeļos, ko nosūta uz ļoti mitru ģeogrāfisko apgabalu.

c) Miega režīma izslēgšana: Atsevišķā gadījumā, ja miega režīms pircējam rada ievērojamas neērtības tāpēc, ka nesader ar lietotāja īpašo lietošanas shēmu, tad programmas dalībnieks, izraudzītā servisa pārstāvis vai pircējs var izslēgt šo miega režīma funkciju. Ja programmas dalībnieks vēlas konstruēt tādu daudzfunkcionālu ierīču modeļus, kas pircējam dod iespēju izslēgt miega režīma funkciju, tad izslēgšanas opcijai jābūt pieejamai citādi nekā laika iestatījumiem (piemēram, ja programmatūras izvēlne nodrošina miega režīma kavēšanas laikus, kas ir 15, 30, 60, 90, 120 un 240 minūtes, tad izslēgšanas funkcija nedrīkst būt šajā izvēlnē). Tai jābūt slēptai (vai mazāk redzamai) izvēlei vai iekļautai citā izvēlnē).

VII. ENERGY STAR IEKĀRTU TESTA PAMATNOSTĀDNES

1. Testa apstākļi: Še turpmāk ir izklāstīti testa vides apstākļi, kas jānodrošina, mērot jaudu. Tie vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka testa rezultātus neietekmē ārēji faktori un ka vēlāk var pārbaudīt testa rezultātu sakritību.

a) datori, monitori, printeri/faksa aparāti un skeneri

Līnijas impedance < 0,25 omiem

Kopējais harmoniskais kropļojums: < 5 %

(Spriegums)

Ievada maiņstrāvas spriegums [17]: 115 VAC RMS ± 5 V RMS

Ievada maiņstrāvas frekvence [18]: 60 Hz ± 3 Hz

Vides temperatūra: 25 °C ± 3 °C,

b) kopētāji un daudzfunkcionālas ierīces

Līnijas impedance < 25 omiem

Kopējais harmoniskais kropļojums: < 3 %

(Spriegums)

Vides temperatūra: 21 °C ± 3 °C

Relatīvais mitrums: 40–60 %

Attālums no sienas: vismaz 60,96 cm

Citi tirgum specifiski kritēriji:

Tirgus | Papīra formāts | Spriegums/frekvence |

Amerikas Savienotās Valstis | 8,5″ × 11″ | 115 V RMS ± 5 V 60 Hz ± 3 Hz |

Eiropa | A4 | 230V RMS ± 10 V 50 Hz ± 3 Hz |

Japāna | A4 | 100 V RMS ± 5 V 50 Hz ± 3 Hz un 60 Hz ± 3 Hz 200 V RMS ± 10 V 50 Hz ± 3 Hz un 60 Hz ± 3 Hz |

2. Testēšanas aprīkojums: Testēšanas mērķis ir pareizi izmērīt ierīces vai monitora patieso jaudas patēriņu [19]. Šim nolūkam jālieto pareizs RMS vatmetrs. Ir pieejami dažādi vatmetri, bet ražotājiem jāizvēlas piemērota modeļa vatmetri. Pērkot mēraparātu un faktiski sagatavojot testu, jāapsver šādi faktori.

Svārstību maksimuma koeficients

Energy Star testēšanas procedūras iepriekšējā versijā bija prasība, ka ražotājam jālieto vatmetrs, kura svārstību maksimuma koeficients ir lielāks par 8. Kā norādīja daudzi programmas dalībnieki, šī prasība nav lietderīga vai nozīmīga. Turpmākajās daļās ir iztirzāti jautājumi, kas attiecas uz svārstību maksimuma koeficientu, un izskaidrots nepareizā sākotnējā noteikuma nolūks. Tomēr, lai labotu kļūdu, Energy Star nav iespēju noteikt īpašu prasību, kas attiecas uz aprīkojumu. Testēšana ir vienlīdz māksla un zinātne, un ražotājiem un testētājiem jāpaļaujas uz spriedumiem un testēšanas jautājumos kompetentiem cilvēkiem, lai izvēlētos piemērotu mēraparātu.

+++++ TIFF +++++

1. attēls

Vispirms ir svarīgi saprast, ka ierīces, kam ir pārslēdzama strāvas padeve, strāvu saņem tādu viļņu veidā, kuri atšķiras no parastās sinusoīdas veida strāvas [20]. Strāvas viļņu forma, kas raksturīga pārslēdzamai elektroniskai ierīcei, parādīta 1. attēlā. Standarta viļņu strāvu var izmērīt ar faktiski jebkuru vatmetru, bet grūtāk ir izvēlēties vatmetru neregulāras formas viļņu strāvas mērīšanai.

Ir būtiski, lai izvēlētais vatmetrs var nolasīt ierīces paņemto strāvu, nekropļojot iekšējo maksimumu (tas ir, nenogriežot strāvas viļņa virsotni). Tāpēc jāpārskata mēraparāta svārstību maksimuma koeficients [21] un mēraparātā iespējamās strāvas diapazoni. Piemērotāki ir mēraparāti ar augstākiem svārstību maksimuma koeficientiem un lielāku strāvas diapazonu izvēli.

Gatavojoties testam, vispirms jānoteic testējamās ierīces strāvas maksimums (ampēros). To var izdarīt ar osciloskopu. Pēc tam jāizvēlas strāvas diapazons, kurā mēraparāts var reģistrēt strāvas maksimumu. Konkrēti, izvēlētā strāvas diapazona pilnas skalas vērtībai, kas reizināta ar mērierīces svārstību maksimuma koeficientu (strāvai), jābūt lielākai nekā strāvas maksimumam, kuru nolasa no osciloskopa. Piemēram, ja vatmetra maksimuma koeficients ir 4 un strāvas diapazons ir iestatīts uz 3 ampēriem, tad mēraparāts var reģistrēt strāvas maksimumus līdz 12 ampēriem. Ja izmērītais strāvas maksimums ir tikai 6 ampēri, tad mēraparāts ir apmierinošs. Jāzina arī tas, ka gadījumā, ja strāvas diapazons ir iestatīts pārāk augsts, lai reģistrētu strāvas maksimumu, tad mēraparāts var nepareizi mērīt to strāvu, kas nesasniedz maksimumu. Tāpēc jāatrod līdzsvarots diapazons. Līdzīgi, jo plašāka strāvas diapazonu izvēle un augstāks svārstību maksimuma koeficients, jo labāki rezultāti.

Reakcija uz frekvenci

Izvēloties vatmetru, jānovērtē arī tā reakcija uz frekvenci. Elektroniska iekārta, kurai ir pārslēdzama elektroenerģijas padeve, rada harmonikas (parasti tiešas harmonikas līdz 21. kārtai). Šīs harmonikas jāņem vērā jaudas mērījumā, citādi jaudas mērījums ir nepareizs. Attiecīgi Energy Star programmā ražotājiem ieteicams iegādāties vatmetrus, kuri reaģē vismaz uz 3 kHz frekvenci. Ar tiem ņem vērā harmonikas līdz 50. kārtai, un tos ieteic IEC 555.

Izšķirtspēja

Iespējams, ka ražotājiem ir vajadzīgs mēraparāts, kas var nodrošināt 0,1 W izšķirtspēju.

Pareizība

Jānovērtē arī galīgā pareizība, kādu var sasniegt. Vatmetru katalogos un specifikāciju lapās parasti ir informācija par jaudas nolasījumu pareizību, kādu var sasniegt ar dažādiem diapazonu iestatījumiem. Ja ražojuma jaudas patēriņš ir ļoti tuvs testējamā režīma maksimālajam jaudas patēriņam, tad, testējot mērījums jāizdara ar tādu iestatījumu, kas dod lielāku pareizību.

Kalibrēšana

Vatmetri jākalibrē katru gadu, lai uzturētu to pareizību.

3. Testa metode. Ražotājiem jāmēra ierīču vidējais jaudas patēriņš, kad tās ir izslēgtā vai mazjaudas režīmā. Jāizmēra enerģijas patēriņš 1 stundā. Galīgo enerģijas patēriņu var izdalīt ar 1 stundu, lai aprēķinātu vidējo jaudu.

Jaudas mērīšana enerģijas taupīšanas režīmos: Šis tests jāizdara visiem enerģijas taupīšanas režīmiem (piemēram, mazjaudas, izslēgšanās, nodroses, miega režīmam), kas ir konkrētai Energy Star prasībām atbilstīgai ierīcei. Pirms šā testa sākšanas izslēgts aparāts jāpievieno ekspluatējamam strāvas vadam un jāstabilizē istabas apstākļos vismaz 12 stundas. Aparātam jāpieslēdz piemērots vatstundu skaitītājs, kas sagatavots tā, lai pareizi rāda aparāta enerģijas patēriņu, nepārtraucot enerģijas padevi no enerģijas avota. Šo mērījumu var izdarīt secībā ar izslēgšanās režīma jaudas mērīšanu; abu testu izpilde kopā nedrīkst aizņemt vairāk par 14 stundām, ieskaitot laiku, kas vajadzīgs, lai aparātu pieslēgtu strāvai un izslēgtu.

Ierīce jāieslēdz, un jāļauj tai izpildīt iesildīšanās ciklu. Kad iepriekš iestatītais enerģijas taupīšanas režīma laiks ir pagājis, jānolasa un jāreģistrē vatstundu skaitītāja rādījums un laiks (vai jāiedarbina hronometrs vai taimeris). Pēc vienas stundas atkal jānolasa un jāreģistrē vatstundu rādījums. Starpība starp abiem vatstundu skaitītāja nolasījumiem ir enerģijas patēriņš mazjaudas režīmā; to izdalot ar vienu stundu, iegūst vidējo nominālo jaudu.

[1] Barošanas bloka maksimālā nepārtrauktā nominālā izejas jauda ir vērtība, ko ražojumam pievienotā lietošanas pamācībā nosaka barošanas bloka izgatavotājs.

[2] Barošanas bloka maksimālā nepārtrauktā nominālā izejas jauda ir vērtība, ko ražojumam pievienotā lietošanas pamācībā nosaka barošanas bloka izgatavotājs.

[3] Ievērot, ka gadījumā, ja uz printera bāzētu aparātu uzlabo par MFD (piemēram, pievienojot fotokopētāju), tad viss ražojums jākvalificē saskaņā ar Energy Star MFD specifikāciju, lai ražojumam saglabātu Energy Star atbilstību.

[4] Ieskaitot monohromatisko elektrofotogrāfiju, monohromatisko termopārnesi un monohromatisko un krāsaino strūklas drukāšanu.

[5] Attiecībā uz printeriem, kuros izmanto funkcionāli integrētu datoru, kas atrodas printera korpusā vai ārpus tā, datora jaudas patēriņš nav jāiekļauj printera bloka miega režīma vērtībā. Tomēr datora integrācija nedrīkst traucēt printera spēju pāriet miega režīmā vai iziet no tā.Saskaņā ar šo noteikumu ražotājs piekrīt ar ražojuma dokumentāciju skaidri informēt iespējamos pircējus par to, ka integrētā datora patērētā jauda nav iekļauta printera bloka patērētajā jaudā, īpaši tad, ja printera bloks ir miega režīmā.

[6] I pakāpē ir pieļaujama vienreizēja 5 vatu pielaide tiem ražojumiem, kurus nosūta "gatavus darbam tīklā" (tas ir, ieskaitot tīkla funkcionalitāti ārpus bloka). Papildu vienreizējā 5 vatu pielaide neattiecas uz tiem ražojumiem, ko nosūta "negatavus darbam tīklā".

[7] Attiecībā uz printeriem, kuros izmanto funkcionāli integrētu datoru, kas atrodas printera korpusā vai ārpus tā, datora jaudas patēriņš nav jāiekļauj printera bloka miega režīma vērtībā. Tomēr datora integrācija nedrīkst traucēt printera spēju pāriet miega režīmā vai iziet no tā.Saskaņā ar šo noteikumu ražotājs piekrīt ar ražojuma dokumentāciju skaidri informēt iespējamos pircējus par to, ka integrētā datora patērētā jauda nav iekļauta printera bloka patērētajā jaudā, īpaši tad, ja printera bloks ir miega režīmā.

[8] Ieskaitot krāsu elektrofotogrāfiju un krāsu termopārnesi.

[9] Attiecībā uz printeriem, kuros izmanto funkcionāli integrētu datoru, kas atrodas printera korpusā vai ārpus tā, datora jaudas patēriņš nav jāiekļauj printera bloka miega režīma vērtībā. Tomēr datora integrācija nedrīkst traucēt printera spēju pāriet miega režīmā vai iziet no tā.Saskaņā ar šo noteikumu ražotājs piekrīt ar ražojuma dokumentāciju skaidri informēt iespējamos pircējus par to, ka integrētā datora patērētā jauda nav iekļauta printera bloka patērētajā jaudā, īpaši tad, ja printera bloks ir miega režīmā.

[10] I pakāpē ir pieļaujama vienreizēja 5 vatu pielaide tiem ražojumiem, kurus nosūta "gatavus darbam tīklā" (tas ir, ieskaitot tīkla funkcionalitāti ārpus bloka). Papildu vienreizējā 5 vatu pielaide neattiecas uz tiem ražojumiem, ko nosūta "negatavus darbam tīklā".

[11] Ieskaitot monohromatisko elektrofotogrāfiju, monohromatisko termopārnesi un monohromatisko un krāsaino strūklas drukāšanu.

[12] Ieskaitot krāsu elektrofotogrāfiju un krāsu termopārnesi.

[13] Šīs specifikācijas B iedaļas 1. punktā ir maksimālā jaudas patēriņa mērķi izslēgšanās režīmam. Gaidāms, ka daudzi uzņēmumi sasniedz šos izslēgšanās režīma jaudas patēriņa mērķus, kopētājā iebūvējot automātiskās izslēgšanās funkciju. Tomēr saskaņā ar šo specifikāciju ražotājam ir iespējams un atļauts automātiskās izslēgšanās funkcijas vietā izmantot mazjaudas režīmu, ja mazjaudas režīmā jaudas patēriņš nepārsniedz to mērķa jaudas patēriņu izslēgšanās režīmā, kas noteikts šajā specifikācijā. (Vairāk informācijas par šo jautājumu skatīt testa pamatnostādnēs).

[14] Ja iepriekšminēto metodi piemērojot daudzfunkcionālai ierīcei, var iegūt nepareizu rezultātu (tāpēc, ka ierīce nav pilnīgi iesildījusies pēc pirmā iesildīšanās cikla un 15 minūšu nodroses), tad var izmantot šādu procedūru (saskaņā ar ASTM standartu F757-94).Ieslēdz MFD un ļauj aparātam iesildīties un stabilizēties gatavības režīmā (= nodroses režīmā) divas stundas. Pirmajās 105 minūtēs novērš MFD pāriešanu mazjaudas režīmā (piemēram, šajā laikā izgatavojot vienu kopiju katrās 14 minūtēs). Pēdējo kopiju izgatavo 105 minūtes pēc MFD ieslēgšanas. Pēc tam gaida tieši 15 minūtes. Kad 15 minūtes pagājušas, nolasa un reģistrē vatstundu skaitītāja rādījumu un laiku (vai iedarbina hronometru vai taimeri). Pēc 1 stundas atkal nolasa un reģistrē vatstundu rādījumu. Starpība starp abiem vatstundu skaitītāja nolasījumiem ir enerģijas patēriņš mazjaudas režīmā; to izdalot ar vienu stundu, iegūst vidējo nominālo jaudu.

[15] Tādām MFD, kas sastāv no funkcionāli integrētām, bet fiziski atsevišķām vienībām, kurās ir ietvertas tādas sastāvdaļas kā printeris, skeneris un dators, visas sistēmas miega režīma jaudu var palielināt par tik vatiem, cik ir atļauti Energy Star prasībām atbilstīga datora miega režīmam.

[16] Par ražojumiem, kas reģistrēti Eiropas Komisijā, programmas dalībnieki var sazināties ar Eiropas Komisiju.

[17] Ražojumi, kas paredzēti pārdošanai Eiropā vai Āzijā, jātestē arī ar attiecīgo nominālo aparāta spriegumu un frekvenci. Piemēram, ražojumus, ko nosūta uz Eiropas tirgiem, varētu testēt ar 230 V un 50 Hz. Logotipu nedrīkst likt uz ražojumiem, ko nosūta uz Eiropu vai Āziju, ja iekārta neatbilst programmas jaudas prasībām vietējā sprieguma un frekvences apstākļos.

[18] Ražojumi, kas paredzēti pārdošanai Eiropā vai Āzijā, jātestē arī ar attiecīgo nominālo aparāta spriegumu un frekvenci. Piemēram, ražojumus, ko nosūta uz Eiropas tirgiem, varētu testēt ar 230 V un 50 Hz. Logotipu nedrīkst likt uz ražojumiem, ko nosūta uz Eiropu vai Āziju, ja iekārta neatbilst programmas jaudas prasībām vietējā sprieguma un frekvences apstākļos.

[19] Patieso jaudu izsaka (volti) × (ampēri) × (jaudas koeficients) un parasti paziņo vatos. Šķietamā jauda ir (volti) × (ampēri), un to parasti izsaka ar VA jeb voltampēriem. Jaudas koeficients iekārtai ar pārslēdzamu jaudas padevi vienmēr ir mazāks par 1,0, tāpēc patiesā jauda vienmēr ir mazāka par šķietamo jaudu.

[20] Svārstību maksimuma koeficients sinusoīdas veida 60 Hz strāvas viļņiem vienmēr ir 1,4. Svārstību maksimuma koeficients strāvas viļņu formai, kas saistīta ar PC vai monitoru, kuram ir pārslēdzama strāvas padeve, vienmēr ir lielāka par 1,4 (kaut arī parasti nepārsniedz 8). Strāvas viļņu formas svārstību maksimuma koeficients ir attiecība starp strāvas maksimumu (ampēros) un RMS strāvu (ampēros).

[21] Vatmetra strāvas svārstību maksimuma koeficients bieži ir paredzēts gan strāvai, gan spriegumam. Strāvai tā ir strāvas maksimuma attiecība pret RMS strāvu konkrētā strāvas diapazonā. Ja ir tikai viens strāvas svārstību koeficients, tad parasti tas ir strāvai. Vidējas patiesas RMS vatmetram strāvas maksimuma koeficients ir intervālā no 2: 1 līdz 6: 1.

--------------------------------------------------

Diplomātisko notu apmaiņa

1. nota

Diplomātiskā nota ASV no EK

Jūsu Ekselence!

Man ir gods norādīt uz Vašingtonā 2000. gada 19. decembrī sastādīto Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienas nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (še turpmāk "nolīgums").

Turklāt man ir gods minēt šādas vienošanās, kas attiecas uz nolīguma izpildi.

1. Lai maksimāli palielinātu savu biroja iekārtu energoefektivitātes atsevišķo programmu lietderību, Eiropas Kopiena un Amerikas Savienoto Valstu valdība lieto vienotu energoefektivitātes specifikāciju komplektu un kopīgu logotipu saskaņā ar nolīguma A pielikumu.

2. Eiropas Kopiena paredz lietot kopīgo logotipu, kas nolīgumā definēts ar Kopienas marķējumu energoefektīvas biroja iekārtas identificēšanai. Eiropas Kopienas dalībvalstis var ieviest vai turpināt citas biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmas pat Kopienas līmenī.

3. Eiropas Kopiena saprot, ka ar nolūku novērst jebkuru iespējamo strīdu, kas saistīts ar Energy Star marķējumiem Kopienas atsevišķajās dalībvalstīs, ASV Vides aizsardzības ministrija jau ir iesniegusi Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam Eiropas Kopienā pieteikumus Energy Star marķējumu reģistrēšanai par Kopienas tirdzniecības zīmēm.

4. Eiropas Kopiena saprot arī to, ka kopīgā logotipa pareizu lietošanu katrā Eiropas Kopienas dalībvalstī un Amerikas Savienotajās Valstīs kontrolēs citādi. Energy Star marķējumi ir ASV Vides aizsardzības ministrijas (US EPA) īpašums, un tā kontrolē šo marķējumu lietošanu, slēdzot saprašanās memorandu ar katru programmas dalībnieku, ko tā reģistrē. Eiropas Kopiena paredz izpildīt un kontrolēt Energy Star marķējumu pareizu lietošanu Kopienas dalībvalstīs, ievērojot speciālos tiesību aktus, kuros izklāsta starptautiskā Energy Star logotipa pareizas lietošanas nosacījumus.

5. Ar šo notu Eiropas Komisija informē Savienoto Valstu valdību, ka pret tās pieteikumiem Energy Star marķējumu reģistrēšanai atsevišķajās dalībvalstīs var rasties iebildumi, ja iepriekšminētie tiesību akti stāsies spēkā.

6. Eiropas Komisija saprot, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība turpinās iekšējo Energy Star marķēšanas programmu un turpinās reģistrēt programmas dalībniekus arī attiecībā uz tādu veidu ražojumiem, kas nav identificēti nolīguma C pielikumā.

7. Eiropas Komisija saprot, ka šajā nolīgumā neko nedrīkst interpretēt tā, ka kāda Līgumslēdzēja puse drīkst kavēt kāda ražojuma importu, eksportu, pārdošanu vai izplatīšanu tāpēc, ka tas ir vai nav marķēts ar otras Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūras energoefektivitātes marķējumiem.

8. Ar šo notu Eiropas Komisija informē Savienoto Valstu valdību par to, ka Eiropas Komisija jautājumos, kas attiecas uz tehniskajām specifikācijām, apspriežas ar Eiropas Parlamentu, kas būtu otra akta pieņēmējs līdzīgu iniciatīvu gadījumā Eiropas līmenī.

Man ir gods lūgt, lai Jūsu Ekselence dod rakstisku apstiprinājumu tam, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība piekrīt še iepriekš izklāstītajam.

Jūsu Ekselence, lūdzu, pieņemiet manus visaugstākos cieņas apliecinājumus.

(Atbilstošs paraksts)

2. nota

Diplomātiskā nota EK no ASV

Jūsu Ekselence!

Man ir gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu Ekselences 2000. gada 19. decembra 1. nota par saprašanos, kas attiecas uz to, kā izpilda Vašingtonā 2000. gada 19. decembrī sastādīto Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienas nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (še turpmāk "nolīgums").

Turklāt man ir gods informēt Eiropas Kopienu par to, ka Amerikas Savienoto valstu valdība piekrīt Jūsu Ekselences notā minētajiem saprašanās nosacījumiem šādi:

"1. Lai maksimāli palielinātu savu biroja iekārtu energoefektivitātes atsevišķo programmu lietderību, Eiropas Kopiena un Amerikas Savienoto Valstu valdība lieto vienotu energoefektivitātes specifikāciju komplektu un kopīgu logotipu saskaņā ar nolīguma A pielikumu.

2. Eiropas Kopiena paredz lietot kopīgo logotipu, kas nolīgumā definēts ar Kopienas marķējumu energoefektīvas biroja iekārtas identificēšanai. Eiropas Kopienas dalībvalstis var ieviest vai turpināt citas biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmas pat Kopienas līmenī.

3. Eiropas Kopiena saprot, ka ar nolūku novērst jebkuru iespējamo strīdu, kas saistīts ar Energy Star marķējumiem Kopienas atsevišķajās dalībvalstīs, ASV Vides aizsardzības ministrija jau ir iesniegusi Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam Eiropas Kopienā pieteikumus Energy Star marķējumu reģistrēšanai par Kopienas tirdzniecības zīmēm.

4. Eiropas Kopiena saprot arī to, ka kopīgā logotipa pareizu lietošanu katrā Eiropas Kopienas dalībvalstī un Amerikas Savienotajās Valstīs kontrolēs citādi. Energy Star marķējumi ir ASV Vides aizsardzības ministrijas (US EPA) īpašums, un tā kontrolē šo marķējumu lietošanu, slēdzot saprašanās memorandu ar katru programmas dalībnieku, ko tā reģistrē. Eiropas Kopiena paredz izpildīt un kontrolēt Energy Star marķējumu pareizu lietošanu Kopienas dalībvalstīs, ievērojot speciālos tiesību aktus, kuros izklāsta starptautiskā Energy Star logotipa pareizas lietošanas nosacījumus.

5. Ar šo notu Eiropas Komisija informē Savienoto Valstu valdību, ka pret tās pieteikumiem Energy Star marķējumu reģistrēšanai atsevišķajās dalībvalstīs var rasties iebildumi, ja iepriekšminētie tiesību akti stāsies spēkā.

6. Eiropas Komisija saprot, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība turpinās iekšējo Energy Star marķēšanas programmu un turpinās reģistrēt programmas dalībniekus arī attiecībā uz tādu veidu ražojumiem, kas nav identificēti nolīguma C pielikumā.

7. Eiropas Komisija saprot, ka šajā nolīgumā neko nedrīkst interpretēt tā, ka kāda Līgumslēdzēja puse drīkst kavēt kāda ražojuma importu, eksportu, pārdošanu vai izplatīšanu tāpēc, ka tas ir vai nav marķēts ar otras Līgumslēdzējas puses pārvaldības struktūras energoefektivitātes marķējumiem.

8. Ar šo notu Eiropas Komisija informē Savienoto Valstu valdību par to, ka Eiropas Komisija jautājumos, kas attiecas uz tehniskajām specifikācijām, apspriežas ar Eiropas Parlamentu, kas būtu otra akta pieņēmējs līdzīgu iniciatīvu gadījumā Eiropas līmenī."

Jūsu Ekselence, lūdzu, pieņemiet manus visaugstākos cieņas apliecinājumus.

(Sekretāra vārdā)

--------------------------------------------------

Top