EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023D2133-20231017

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/2133 (2023. gada 13. oktobris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 un deviņas apakškombinācijas, no tām sastāv vai ir no tām ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 6739) (Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/2023-10-17

02023D2133 — LV — 17.10.2023 — 000.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/2133

(2023. gada 13. oktobris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 un deviņas apakškombinācijas, no tām sastāv vai ir no tām ražoti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 6739)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 2133, 17.10.2023., 1. lpp)


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 90152, 7.3.2024, lpp 1 ((ES) 2023/21332023/2133)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/2133

(2023. gada 13. oktobris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 un deviņas apakškombinācijas, no tām sastāv vai ir no tām ražoti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 6739)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālie identifikatori

Ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.), kura specificēta šā lēmuma pielikuma b) punktā, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 65/2004 tiek piešķirti šādi unikālie identifikatori:

a) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

b) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

c) 

►C1  ģenētiski modificētajai kukurūzai MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6; ◄

d) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

e) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

f) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MON 89034 × 1507 × MIR162 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;

g) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

h) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai 1507 × MIR162 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

i) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

j) 

ģenētiski modificētajai kukurūzai MIR162 × DAS-40278-9 – unikālais identifikators SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

2. pants

Atļaujas piešķiršana

Saskaņā ar šajā lēmumā izklāstītajiem nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā atļaujas piešķir šādiem produktiem:

a) 

pārtikas produkti un pārtikas sastāvdaļas, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražoti;

b) 

barība, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražota;

c) 

produkti, kas satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu vai no tās sastāv, jebkādiem citiem lietojumiem, kas nav paredzēti a) un b) punktā, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķējums

1.  
Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteikto marķēšanas prasību labad organisma nosaukums ir “kukurūza”.
2.  
Tādu produktu marķējumā, kuri satur 1. pantā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu vai no tās sastāv, izņemot 2. panta a) apakšpunktā minētos produktus, kā arī tiem pievienotajos pavaddokumentos norāda frāzi “nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Detektēšanas metode

Šā lēmuma 1. pantā minētās ģenētiski modificētās kukurūzas detektēšanai izmanto pielikuma d) punktā izklāstītās metodes.

5. pants

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

1.  
Atļaujas turētājs nodrošina, ka tiek ieviests un īstenots pielikuma h) punktā norādītais vidiskās ietekmes monitoringa plāns.
2.  
Atļaujas turētājs Lēmumā 2009/770/EK norādītajā formātā iesniedz Komisijai gada ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

6. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju iekļauj Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. panta 1. punktā.

7. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Corteva Agriscience LLC, ko Savienībā pārstāv Corteva Agriscience Belgium BV.

8. pants

Spēkā esamība

Šo lēmumu piemēro 10 gadus, sākot ar tā izziņošanas dienu.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Amerikas Savienotās Valstis, ko Savienībā pārstāv uzņēmums Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Beļģija.
PIELIKUMS

a)    Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājsNosaukums:

Corteva Agriscience LLC

Adrese:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054 (Amerikas Savienotās Valstis),

ko Savienībā pārstāv: Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Beļģija;

b)    Produktu apzīmējums un specifikācija

1) 

Pārtikas produkti un pārtikas sastāvdaļas, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražoti.

2) 

Barība, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu, no tās sastāv vai ir no tās ražota.

3) 

Produkti, kas satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu vai no tās sastāv, lietojumiem, kas nav paredzēti 1. un 2. punktā, izņemot audzēšanu.

Ģenētiski modificētā kukurūza MON-89Ø34-3 ekspresē gēnus cry1A.105 un cry2Ab2, kuri nodrošina aizsardzību pret noteiktiem zvīņspārņu kārtas kaitēkļiem.

Ģenētiski modificētā kukurūza DAS-Ø15Ø7-1 ekspresē gēnu cry1F, kas nodrošina aizsardzību pret noteiktiem zvīņspārņu kārtas kaitēkļiem, un gēnu pat, kas piešķir noturību pret amonija glufozināta herbicīdiem.

Ģenētiski modificēta kukurūza SYN-IR162-4 ekspresē gēnu vip3Aa20, kas nodrošina aizsardzību pret noteiktiem zvīņspārņu kārtas kaitēkļiem. Turklāt gēns pmi, kas kodē proteīnu PMI, tika izmantots kā selekcijas marķieris ģenētiskās modifikācijas procesā.

Ģenētiski modificētā kukurūza MON-ØØ6Ø3-6 ekspresē gēnus cp4 epsps un cp4 epsps l214p, kas piešķir toleranci pret glifozātu saturošiem herbicīdiem.

Ģenētiski modificētā kukurūza DAS-4Ø278-9 ekspresē gēnu aad-1, kas piešķir noturību pret 2,4-dihlorfenoksietiķskābes (2,4-D) un ariloksifenoksipropionāta (AOPP) herbicīdiem;

c)    Marķēšana

1) Regulas (EK) Nr. 1830/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā noteikto marķēšanas prasību labad organisma nosaukums ir “kukurūza”.

2) Tādu produktu marķējumā un pavaddokumentos, kuri satur e) punktā minēto ģenētiski modificēto kukurūzu vai no tās sastāv, izņemot b) punkta 1. apakšpunktā minētos produktus, norāda frāzi “nav paredzēts audzēšanai”.

d)    Detektēšanas metode

1) Notikumspecifiskas kvantitatīvas polimerāzes ķēdes reakcijas detektēšanas metodes ir metodes, kas individuāli validētas ģenētiski modificētās kukurūzas notikumiem MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 un DAS-4Ø278-9 un papildus verificētas, izmantojot kukurūzu MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9.

2) Validēta ES references laboratorijā, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un publicēta vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3) References materiāls AOCS 0906 (kukurūzai MON-89Ø34-3) ir pieejams American Oil Chemist Society tīmekļa vietnē https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF418 (kukurūzai DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF446 (kukurūzai SYN-IR162-4), ERM®-BF415 (kukurūzai MON-ØØ6Ø3-6) un ERM®-BF433 (kukurūzai DAS-4Ø278-9) ir pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) vietnē https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)    Unikālais identifikators

▼C1

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

▼B

f)    Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

[Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācijas numurs: pēc paziņošanas tiek publicēts Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā]

g)    Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, to izmantošanai vai darbībām ar tiem

Nav.

h)    Vidiskās ietekmes monitoringa plāns

Vidiskās ietekmes monitoringa plāns, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam.

[Saite: Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā publicētais plāns]

i)    Pēctirgus uzraudzības prasības attiecībā uz pārtikas produktu izmantošanu cilvēka uzturā

Nav.

Piezīme.  Laika gaitā var būt jāmaina saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Minētās izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus Kopienas Ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā.

Top