EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2268-20220714

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2268 (2021. gada 6. septembris), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/2022-07-14

02021R2268 — LV — 14.07.2022 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

▼C2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2268

(2021. gada 6. septembris),

ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

▼B

(OV L 455I, 20.12.2021., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/975 (2022. gada 17. marts),

  L 167

35

24.6.2022


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 029, 10.2.2022, lpp 46 (2021/2268)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 115, 13.4.2022, lpp 187 (2021/2268)
▼B

▼C2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2268

(2021. gada 6. septembris),

ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza šādi:

1) 

regulas 1. pantu groza šādi:

a) 

pirmajā daļā pievieno šādu f)–i) apakšpunktu:

“f) 

gadījumos, kad PRIIP izveidotājs ir sabiedrību grupas daļa juridiskiem, administratīviem vai tirdzniecības mērķiem, šādas grupas nosaukums;

g) 

ja PRIIP ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU) vai alternatīvu ieguldījumu fonds (AIF), PVKIU vai AIF identifikācija, tostarp akciju kategorija vai ieguldījumu nodalījums (norādāms pamanāmi);

h) 

attiecīgā gadījumā informācija par darbības atļauju;

i) 

ja PRIIP ir PVKIU vai AIF un ja PVKIU pārvaldību nodrošina pārvaldības sabiedrība, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai ja tā ir ieguldījumu sabiedrība, kā norādīts minētās direktīvas 27. pantā (kopā “PVKIU pārvaldības sabiedrība”), kas attiecībā uz šo PVKIU īsteno tiesības, kuras noteiktas minētās direktīvas 16. pantā, vai ja AIF pārvaldību nodrošina alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks (AIFP), kas attiecībā uz konkrēto AIF īsteno tiesības, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES ( *1 )* 31., 32. un 33. pantā, papildu paziņojums par šo faktu.

b) 

pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas g) apakšpunkta vajadzībām ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas gadījumā PVKIU vai AIF nosaukumu norāda aiz ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas nosaukuma. Ja pastāv PVKIU vai AIF, ieguldījumu nodalījuma vai akciju kategorijas identifikācijas koda numurs, tas ir daļa no PVKIU vai AIF identifikācijas.”;

2) 

regulas 2. pantu groza šādi:

a) 

pievieno šādu 2.a, 2.b un 2.c punktu:

“2.a.  

Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” informācija aptver šīs būtiskās PVKIU vai AIF pazīmes, par kurām informē privāto ieguldītāju, pat tad, ja šī pazīmes neveido mērķu un ieguldījumu politikas aprakstu PVKIU prospektā, kā norādīts Direktīvas 2009/65/EK 68. pantā, vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstu, kā norādīts Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā, tostarp:

a) 

atbilstīgo finanšu instrumentu pamatkategorijas, kas ir ieguldījumu priekšmets;

b) 

iespēju, ka privātais ieguldītājs var atpirkt PVKIU vai AIF sertifikātus pēc pieprasījuma, šo paziņojumu papildinot ar norādi par sertifikātu darījumu biežumu vai attiecīgā gadījumā papildinot paziņojumu ar informāciju, ka nav iespējams izpirkt sertifikātus pēc pieprasījuma;

c) 

to, vai PVKIU vai AIF ir konkrēts mērķis attiecībā uz kādām rūpnieciskajām, ģeogrāfiskajām vai citām tirgus nozarēm vai īpašām aktīvu kategorijām;

d) 

to, vai PVKIU vai AIF pieļauj izvēles iespējas attiecībā uz konkrētajiem veicamajiem ieguldījumiem un vai šāda pieeja ietver vai netieši ietver atsauci uz etalonu, un, ja tā ir, norāda to;

e) 

to, vai ieņēmumi no dividendēm tiek sadalīti vai ieguldīti atkārtoti.

Attiecībā uz pirmās daļas d) apakšpunktu, ja ir atsauce uz etalonu, norāda rīcības brīvības pakāpi attiecībā uz šo etalonu, un, ja PVKIU vai AIF mērķis ir sekot kādam noteiktam indeksam, to attiecīgi norāda.

2.b.  

Informācija, kas minēta 2.a punktā, attiecīgā gadījumā ietver šādu informāciju:

a) 

ja PVKIU vai AIF iegulda parāda vērtspapīros, norāda, vai šos parāda vērtspapīrus emitē uzņēmumi, valdības vai citas struktūras, un – attiecīgā gadījumā – visas prasības attiecībā uz minimālo kredītvērtējumu;

b) 

ja PVKIU vai AIF ir strukturēts ieguldījumu fonds, vienkāršā valodā izskaidro visus elementus, kas vajadzīgi, lai varētu pareizi izprast izmaksājamo summu un faktorus, kuriem paredzama ietekme uz darbības rezultātiem, vajadzības gadījumā iekļauj atsauces uz PVKIU prospektā vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstā ietverto detalizēto informāciju par algoritmu un tā darbības principu;

c) 

ja aktīvu izvēli nosaka konkrēti kritēriji, izskaidro šos kritērijus, piemēram, “pieaugums”, “vērtība” vai “augstas dividendes”;

d) 

ja izmanto īpašus aktīvu pārvaldības paņēmienus, kas var ietvert riska ierobežošanu, arbitrāžu vai sviras efekta izmantošanu, vienkāršā valodā izskaidro paredzamos faktorus, kas varētu noteikt PVKIU vai AIF darbības rezultātus.

2.c.  

Informācijā, kas minēta 2.a un 2.b punktā, nošķir ieguldījumu vispārīgās kategorijas, kas norādītas 2.a punkta a) un c) apakšpunktā un 2.b punkta a) apakšpunktā, un pieeju šiem ieguldījumiem, kas jāpieņem PVKIU pārvaldības sabiedrībai vai AIFP, kā noteikts 2.a punkta d) apakšpunktā un 2.b punkta b), c) un d) apakšpunktā.

Pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” var iekļaut citus aspektus, kas nav uzskaitīti 2.a un 2.b punktā, tostarp PVKIU vai AIF ieguldījumu stratēģijas aprakstu, ja šādi aspekti ir vajadzīgi, lai pienācīgi raksturotu PVKIU vai AIF mērķus un ieguldījumu politiku.”;

b) 

pievieno šādu 6. un 7. punktu:

“6.  
Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, šīs regulas II un III pielikumā minēto risku identifikācija un skaidrojums ir atbilstošs iekšējam riska identificēšanas, vērtēšanas, pārvaldības un uzraudzības procesam, ko pieņēmusi PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai AIFP saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Ja pārvaldības sabiedrība pārvalda vairāk nekā vienu PVKIU vai ja AIFP pārvalda vairāk nekā vienu AIF, riskus identificē un izskaidro vienotā veidā.
7.  

Ja PRIIP ir PVKIU vai AIF, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju par katru dalībvalsti, kuras tirgū darbojas PVKIU vai AIF:

a) 

depozitārija nosaukums;

b) 

kur un kā iegūt papildu informāciju par PVKIU vai AIF, PVKIU prospektu kopijas vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstu kopijas, pēdējo PVKIU gada pārskatu un jebkuru nākamo pusgada pārskatu, kā norādīts Direktīvas 2009/65/EK 68. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, vai pēdējo AIF gada pārskatu, kā norādīts Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā, norādot, kurā valodā vai valodās dokumenti ir pieejami un ka tos var saņemt bez maksas;

c) 

kur un kā var iegūt citu praktisku informāciju un kur atrast informāciju par jaunākajām sertifikātu cenām.”;

3) 

regulas 5. pantu groza šādi:

a) 

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecīgos gadījumos pievieno pamanāmu brīdinājumu par papildu izmaksām, ko var iekasēt personas, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai kas pārdod PRIIP.”;

b) 

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  

Pamatinformācijas dokumenta iedaļas “Kādas ir izmaksas?” tabulā “Izmaksu sastāvs”PRIIP izveidotāji norāda šādu izmaksu veidu kopsavilkuma rādītājus:

a) 

jebkuras vienreizējas izmaksas, piemēram, ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas un ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas;

b) 

jebkuras atkārtotas izmaksas, nodalot portfeļa darījumu izmaksas un citas atkārtotas izmaksas;

c) 

jebkuras nejaušas izmaksas, piemēram, no darbības rezultātiem atkarīgas maksas vai peļņas procentuālā daļa.”;

c) 

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.  
PRIIP izveidotāji raksturo katru no dažādajām izmaksām, kas iekļautas pamatinformācijas dokumenta iedaļas “Kādas ir izmaksas?” tabulā “Izmaksu sastāvs”, atbilstoši VII pielikumam un norāda, kur un kā šīs izmaksas var atšķirties no faktiskajām izmaksām, kas var rasties privātajiem ieguldītājam, un kur un kā šādas izmaksas var būt atkarīgas no tā, vai privātais ieguldītājs izmanto vai neizmanto noteiktas iespējas.”;
4) 

regulas 8. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.  

Attiecībā uz VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem PVKIU, minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem AIF vai minētā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem tirgum piesaistītajiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Cita svarīga informācija” norāda:

a) 

saiti uz tīmekļa vietni vai atsauci uz dokumentu, kurā publicēta tāda informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem, ko publicējis PRIIP izveidotājs saskaņā ar VIII pielikumu;

b) 

to gadu skaitu, par kuriem līdzšinējie darbības rezultāti dati tiek norādīti.

Attiecībā uz II pielikuma 1. daļas 5. punktā minētajiem PRIIP, kas ir kopieguldījumu fondi, vai uz PRIIP, kam var pieteikties, iepriekšējos darbības rezultātu scenārijus publicē katru mēnesi un iedaļā “Cita svarīga informācija” norāda, kur meklējami šie aprēķini.”;

5) 

regulas II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“II NODAĻA

SPECIĀLI NOTEIKUMI PAR PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTU, KO SAGATAVO PRIIP AR VAIRĀKU IEGULDĪJUMU IESPĒJU PIEDĀVĀJUMU”;

6) 

regulas 10. panta a) un b) punktu aizstāj ar šādu:

“a) 

pamatinformācijas dokuments par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju PRIIP ietvaros saskaņā ar I nodaļu, tai skaitā informācija par PRIIP kopumā, katrā pamatinformācijas dokumentā atspoguļojot gadījumu, kad privātais ieguldītājs iegulda tikai vienā ieguldījumu iespējā;

b) 

vispārīgs pamatinformācijas dokuments, kurā PRIIP aprakstīts saskaņā ar I nodaļu, ja vien 11.–14. pantā nav noteikts citādi, tostarp aprakstot, kur atrodama konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju.”;

7) 

regulas 11. pantā svītro c) punktu;

8) 

regulas 12. pantu groza šādi:

a) 

panta 1. punkta d) apakšpunktu svītro;

b) 

panta 2. punktu svītro;

9) 

regulas 13. un 14. pantu aizstāj ar šādiem:

“13. pants

Vispārīgā pamatinformācijas dokumenta iedaļa “Kādas ir izmaksas?”

Iedaļā “Kādas ir izmaksas?”PRIIP izveidotāji, atkāpjoties no 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, norāda šādu informāciju:

a) 

ja PRIIP izmaksas, kas nav izmaksas par pamatā esošo ieguldījumu iespēju, nevar norādīt ar vienu skaitli, tostarp arī tad, ja šīs izmaksas atšķiras atkarībā no izvēlētās pamatā esošās ieguldījumu iespējas:

i) 

ar PRIIP saistīto izmaksu diapazons VII pielikumā ietvertajās tabulās “Izmaksas laika gaitā” un “Izmaksu sastāvs”;

ii) 

paziņojums par to, ka izmaksas privātajiem ieguldītājiem var būt dažādas atkarībā no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām;

b) 

ja PRIIP izmaksas, kas nav izmaksas par pamatā esošajām ieguldījumu iespējām, var norādīt ar vienu skaitli:

i) 

izmaksas, kas norādītas atsevišķi no PRIIP piedāvāto pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksu diapazona VII pielikumā ietvertajās tabulās “Izmaksas laika gaitā” un “Izmaksu sastāvs”;

ii) 

paziņojums par to, ka kopējās privātā ieguldītāja izmaksas veido izvēlēto pamatā esošo ieguldījumu iespēju izmaksu un PRIIP citu izmaksu kombinācija un ka tās atšķiras atkarībā no pamatā esošajām ieguldījumu iespējām.

14. pants

Konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju

Konkrēta informācija par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju, kā norādīts 10. panta b) punktā, tiek sniegta noteiktā informācijas dokumentā, kas pievienots vispārīgajam pamatinformācijas dokumentam. PRIIP izveidotāji par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju norāda šādu informāciju:

a) 

attiecīgā gadījumā izpratnes brīdinājums;

b) 

ieguldījumu mērķi, to sasniegšanas līdzekļi un plānotais mērķtirgus, kā norādīts 2. panta 2. un 3. punktā;

c) 

risku kopsavilkuma rādītājs, apraksts un darbības rezultātu scenāriji, kā norādīts 3. pantā;

d) 

izmaksu atspoguļojums saskaņā ar 5. pantu, tostarp paziņojums par to, vai šajās izmaksās iekļautas visas PRIIP izmaksas, ja privātais ieguldītājs iegulda tikai attiecīgajā ieguldījumu iespējā;

e) 

attiecībā uz pamatā esošajām ieguldījumu iespējām, kas ir PVKIU, kā norādīts VIII pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā, AIF, kā norādīts minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, vai tirgum piesaistīti apdrošināšanas ieguldījumu produkti, kā norādīts minētā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā, – informācija par līdzšinējiem darbības rezultātiem, kā to nosaka 8. panta 3. punkts.

Šā punkta a)–e) apakšpunktā minētās informācijas izklāstā ievēro I pielikumā norādītās veidnes atbilstošo daļu struktūru.”;

10) 

regulā iekļauj šādu II.a nodaļu:

“II.a NODAĻA

SPECIĀLI NOTEIKUMI PAR PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTIEM KONKRĒTIEM PVKIU UN AIF

14.a pants

PVKIU vai AIF ieguldījumu nodalījumi

1.  
Ja PVKIU vai AIF veido divi vai vairāki ieguldījumu nodalījumi, izstrādā atsevišķu pamatinformācijas dokumentu par katru nodalījumu.
2.  

Katra 1. punktā minētajā pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” norāda šādu informāciju:

a) 

paziņojums par to, ka pamatinformācijas dokumentā raksturots PVKIU vai AIF nodalījums un ka attiecīgos gadījumos PVKIU prospekts vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti visam PVKIU vai AIF, kas minēts pamatinformācijas dokumenta sākumā;

b) 

tas, vai katra nodalījuma aktīvi un saistības tiek nošķirtas ar likumu un kā tas varētu ietekmēt ieguldītāju;

c) 

tas, vai privātajam ieguldītājam ir tiesības apmainīt savu ieguldījumu viena nodalījuma sertifikātos pret sertifikātiem citā nodalījumā, un, ja ir, kur var saņemt informāciju par to, kā šādas tiesības ir īstenojamas.

3.  
Ja PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP piemēro privātajam ieguldītājam maksu par viņa ieguldījuma apmaiņu saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu un ja šāda maksa atšķiras no standarta maksas par sertifikātu pirkšanu vai pārdošanu, šādu maksu norāda atsevišķi pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādas ir izmaksas?”.

14.b pants

PVKIU vai AIF akciju kategorijas

1.  
Ja PVKIU vai AIF veido vairāk nekā viena sertifikātu vai akciju kategorija, pamatinformācijas dokumentu sagatavo par katru sertifikātu vai akciju kategoriju.
2.  
Pamatinformācijas dokumentu, kas attiecas uz divām vai vairākām viena un tā paša PVKIU vai AIF akciju kategorijām, var apvienot vienā pamatinformācijas dokumentā, ja šis vienotais dokuments pilnībā atbilst visām prasībām par pamatinformācijas dokumenta garumu, valodu un noformējumu.
3.  
PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP var izvēlēties vienu kategoriju, kas pārstāv vienu vai vairākas citas PVKIU vai AIF kategorijas, ja šāda izvēle ir patiesa, saprotama un nemaldinoša potenciālajiem privātajiem ieguldītājiem šajās citās kategorijās. Šādos gadījumos pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?” iekļauj skaidrojumu par būtisko risku, kas attiecināms uz jebkuru no pārējām pārstāvētajām kategorijām. Pamatinformācijas dokumentu, kas balstīts uz reprezentatīvo kategoriju, var iesniegt privātajiem ieguldītājiem, kas iegulda pārējās kategorijās.
4.  
Atšķirīgas kategorijas neapvieno vienotā reprezentatīvā kategorijā, kas minēta 3. punktā.
5.  
PVKIU pārvaldības sabiedrība vai AIFP pastāvīgi dokumentē, kuras citas kategorijas pārstāv 3. punktā minētā reprezentatīvā kategorija, un šādas izvēles pamatojumu.
6.  
Attiecīgos gadījumos pamatinformācijas dokumenta iedaļu “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” papildina ar norādi par to, kura kategorija izraudzīta par reprezentatīvo kategoriju, izmantojot terminu, ar kādu tā apzīmēta PVKIU prospektā vai AIF ieguldījumu stratēģijas un mērķu aprakstā.
7.  
Minētajā iedaļā arī norāda, kur privātie ieguldītāji var iegūt informāciju par pārējām PVKIU vai AIF kategorijām, kas tiek tirgotas viņu dalībvalstī.

14.c pants

PVKIU vai AIF kā fondu fonds

1.  
Ja PVKIU ievērojamu savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā, konkrētā PVKIU mērķu un ieguldījumu politikas aprakstā, kas ietverts pamatinformācijas dokumentā, iekļauj īsu skaidrojumu par to, kā pastāvīgi jāizvēlas pārējie kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi. Ja PVKIU ir riska ieguldījumu fondu fonds, pamatinformācijas dokumentā iekļauj informāciju par ārpus ES esošu, neuzraudzītu AIF pirkšanu.
2.  
Ja AIF būtisku savu aktīvu daļu iegulda citos PVKIU vai AIF, mutatis mutandis piemērojams 1. un 2. punkts.

14.d pants

Pakārtotais PVKIU

1.  

Attiecībā uz pakārtoto PVKIU, kā noteikts Direktīvas 2009/65/EK 58. pantā, pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju, kas attiecas uz pakārtoto PVKIU:

a) 

paziņojums par to, ka galvenā PVKIU prospekts, pamatinformācijas dokuments un periodiskie pārskati un atskaites ir pieejamas pakārtotā PVKIU privātajiem ieguldītājiem pēc pieprasījuma, norādot, kā un kādā(-ās) valodā(-ās) tos var iegūt;

b) 

norāde par to, vai šā punkta a) apakšpunktā uzskaitītie dokumenti ir pieejami tikai papīra formātā vai citā pastāvīgā informācijas nesējā un vai par dokumentiem, kas netiek nodrošināti bez maksas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 63. panta 5. punktu, ir jāmaksā kāda maksa;

c) 

attiecīgs paziņojums, ja galvenais PVKIU ir nodibināts citā dalībvalstī, nevis pakārtotā PVKIU dalībvalstī, kā arī ja tas var ietekmēt pakārtotajam PVKIU piemērojamo nodokļu režīmu;

d) 

informācija par pakārtotā PVKIU aktīvu daļu, kas ieguldīta galvenajā PVKIU;

e) 

galvenā PVKIU mērķu un ieguldījumu politikas apraksts, attiecīgā gadījumā iekļaujot arī:

i) 

norādi par to, ka pakārtotā PVKIU ieguldījumu atdeve būs ļoti līdzīga galvenā PVKIU ieguldījumu atdevei; vai

ii) 

paskaidrojums par to, kā un kāpēc pakārtotā un galvenā PVKIU ieguldījumu atdeve var atšķirties.

2.  
Ja pakārtotā PVKIU riska un ienesīguma profils kādā būtiskā aspektā atšķiras no galvenā PVKIU riska un ienesīguma profila, šo faktu un tā iemeslu izskaidro pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”.
3.  
Jebkādu likviditātes risku un saikni starp pirkšanas un dzēšanas kārtību attiecībā uz galveno un pakārtoto PVKIU izskaidro pamatinformācijas dokumenta iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?”.

14.e pants

Strukturēts PVKIU vai AIF

Strukturēti ieguldījumu fondi ir PVKIU vai AIF, kas iepriekš noteiktos datumos izmaksā privātajiem ieguldītājiem uz algoritmu balstītu summu, kura saistīta ar finanšu aktīvu, indeksu vai atsauces portfeļu, vai PVKIU vai AIF ar līdzīgām iezīmēm darbības rezultātiem vai cenu izmaiņām, vai citu apstākļu īstenošanos.”;

11) 

regulas 15. panta 2. punktu papildina ar šādu d) apakšpunktu:

“d) 

vai etalons vai aizstājējs atbilst PRIIP mērķiem, ja darbības rezultātu scenāriju pamatā ir attiecīgi etaloni vai aizstājēji.”;

12) 

iekļauj šādu IV.a nodaļu:

“IV.a NODAĻA

MIJNORĀDES

17.a pants

Mijnorādes uz citiem informācijas avotiem

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1286/2014 6. pantu, pamatinformācijas dokumentā var iekļaut mijnorādes uz citiem informācijas avotiem, tostarp prospektiem un gada vai pusgada pārskatiem, ja pašā pamatinformācijas dokumentā ir iekļauta visa informācija, kas ir svarīga, lai privātie ieguldītāji izprastu ieguldījuma būtiskos aspektus.

Ir pieļaujamas mijnorādes uz PRIIP vai PRIIP izveidotāja tīmekļa vietni, tostarp jebkuras šādas tīmekļa vietnes daļu, kurā atrodams prospekts un periodiskie pārskati.

Pirmajā daļā minētās mijnorādes novirza privāto ieguldītāju uz konkrēto attiecīgā informācijas avota iedaļu. Vienā pamatinformācijas dokumentā var izmantot vairākas atšķirīgas mijnorādes, bet to skaitu samazina līdz minimumam.”;

13) 

regulas 18. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: “Regulas 14. panta 2. punktu piemēro līdz 2022. gada 30. jūnijam.”;

14) 

I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

15) 

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

16) 

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

17) 

IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu;

18) 

V pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu;

19) 

VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu;

20) 

VII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu;

21) 

šīs regulas VIII pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā VIII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ►M1  2023. gada 1. janvāra ◄ . Taču 1. panta 13. punktu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTA VEIDNE

PRIIP izveidotāji ievēro iedaļu secību un virsrakstus, kas izklāstīti veidnē, kurā tomēr nav noteikti parametri attiecībā uz atsevišķu iedaļu garumu un lapu pārtraukumu izvietojumu un kura nepārsniedz trīs A4 formāta lapas (izdrukātā veidā). 

Mērķis

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

[Produkta nosaukums]

[PRIIP izveidotāja nosaukums]

(attiecīgā gadījumā) [ISIN vai UPI]

[PRIIP izveidotāja tīmekļvietne]

[Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni [tālruņa numurs]]

[[Kompetentās iestādes nosaukums] ir atbildīga par [PRIIP izveidotāja nosaukums] uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu]

(attiecīgā gadījumā) [Šis PRIIP ir atļauts šajā dalībvalstī: [dalībvalsts nosaukums]]

(attiecīgā gadījumā) [[PVKIU pārvaldības sabiedrības nosaukums] ir pilnvarota [dalībvalsts nosaukums], un to regulē [kompetentās iestādes identifikācija]

(attiecīgā gadījumā) [AIFP nosaukums] ir pilnvarots [dalībvalsts nosaukums], un to regulē [kompetentās iestādes nosaukums]

[PID sagatavošanas datums]

[Brīdinājums (attiecīgā gadījumā) Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams]

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Termiņš

Mērķi

Paredzamais privātais ieguldītājs

[Apdrošināšanas ieguvumi un izmaksas]

Kādi ir riski, un ko es varu iegūt?

Risks

Riska un ienesīguma profila apraksts

Rādītājs

Riska kopsavilkuma rādītājs

SRI veidne un apraksts saskaņā ar III pielikumu, ietverot maksimālo iespējamo zudumu: vai varu zaudēt visu ieguldīto kapitālu? Vai es uzņemos risku, ka radīsies papildu finanšu saistības vai pienākumi? Vai tiek nodrošināta kapitāla aizsardzība pret tirgus risku?

Darbības rezultāti

Darbības rezultātu scenāriju veidnes un apraksti saskaņā ar V pielikumu

Scenāriji”

Scenāriji, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par nosacījumiem attiecībā uz atdevi privātajiem ieguldītājiem vai ietvertajām rezultātu maksimālajām robežvērtībām, kā arī paziņojums par to, ka privātā ieguldītāja piederībasdalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var ietekmēt faktisko izmaksu

Kas notiek, ja [PRIIP izveidotāja nosaukums] nespēj veikt izmaksu?

Informācija par to, vai ir ieviesta garantiju sistēma, garantijas sniedzēja vai ieguldītāju kompensācijas sistēmas operatora nosaukums, tostarp segtie un nesegtie riski.

Kādas ir izmaksas?

Apraksts par informāciju, kas jānorāda par citām izplatīšanas izmaksām

Izmaksas laika gaitā

Veidne un apraksti saskaņā ar VII pielikumu

Izmaksu sastāvs

Veidne un apraksti saskaņā ar VI pielikumu

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais [obligātais minimālais] turējuma laikposms: [x]

Informācija par to, vai ir iespējams atsaukt ieguldījumu pirms termiņa beigām, tā nosacījumi un piemērojamās maksas un soda naudas, ja tādas ir. Informācija par sekām, kādas rodas, ja līdzekļus izņem pirms termiņa beigām vai pirms ieteicamā turējuma laikposma beigām.

Kā iesniegt sūdzību?

Cita svarīga informācija

Attiecīgā gadījumā īss apraksts par informāciju, kas publicēta par iepriekšējiem darbības rādītājiem
II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 II pielikumu groza šādi:

1) 

1. daļu groza šādi:

a) 

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. 

PRIIP attiecina uz attiecīgo TRM kategoriju saskaņā ar šādu tabulu:TRM kategorija

VaR ekvivalentais svārstīgums (VEV)

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % un < 5,0  %

3

≥ 5,0  % un < 12  %

4

≥ 12  % un < 20  %

5

≥ 20  % un < 30  %

6

≥ 30  % un < 80  %

7

≥ 80  %”

b) 

13. punktu aizstāj ar šādu:

“13. 

VEV aprēķina šādi:

image

kur T ir ieteicamā turējuma laikposma ilgums gados.”;

c) 

17. punktu aizstāj ar šādu:

“17. 

VEV aprēķina šādi:

image

kur T ir ieteicamā turējuma laikposma ilgums gados. Tikai gadījumos, kad produkts ir atsaukts vai atcelts pirms ieteicamā turējuma laikposma beigām atbilstoši simulācijai, aprēķinā izmanto laikposmu gados līdz atsaukšanai vai atcelšanai.”;

d) 

23. punkta a) apakšpunkta ix) punktu aizstāj ar šādu:

“ix) 

projicējot atdeves datus uz trim galvenajiem īpašvektoriem, kas aprēķināti iepriekšējā solī, reizinot v) punktā iegūto NxM atdeves datu matricu ar viii) punktā iegūto īpašvektoru Mx3 matricu;”;

2) 

3. daļā iekļauj šādu 52.a punktu:

“52.a. 

Ja PRIIP izveidotājs uzskata, ka riska kopsavilkuma rādītāja skaitlis, kas piešķirts pēc tirgus un kredītriska apkopojuma saskaņā ar 52. punktu, atbilstoši neatspoguļo PRIIP riskus, PRIIP izveidotājs var izvēlēties paaugstināt šo skaitli. Nepieciešams dokumentēt šādas paaugstināšanas lēmumu pieņemšanas gaitu.”
III PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 III pielikumu groza šādi:

1) 

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. 

SRI atspoguļošanai pamatinformācijas dokumentā PRIIP izveidotāji izmanto turpmāk skatāmo formātu. Attiecīgo skaitli vizuāli izceļ (sk. turpmāk) atkarībā no tā, kāds ir attiecīgo PRIIP raksturojošais SRI.

image

2) 

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. 

Tieši zem SRI norāda ieteicamā turējuma laikposma termiņu. Papildus tam brīdinājumu zem SRI iekļauj, kā norādīts iepriekšminētajā veidnē, šādos gadījumos:

a) 

ja PRIIP risks tiek uzskatīts par ievērojami augstāku, ja turējuma laikposms ir atšķirīgs;

b) 

ja tiek uzskatīts, ka PRIIP piemīt būtiski nozīmīgs likviditātes risks, neatkarīgi no tā, vai tas būtībā ir vai nav līgumisks;

c) 

ja tiek uzskatīts, ka PRIIP ir nelikvīds, neatkarīgi no tā, vai tas būtībā ir vai nav līgumisks.”;

3) 

pievieno šādu 6.a punktu:

“6.a. 

Attiecībā uz 1. kategorijas PRIIP, kā definēts II pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā, izmantotā terminoloģija aprakstu skaidrojumos, kas papildina SRI, ir pēc vajadzības jāpielāgo, lai atspoguļotu PRIIP īpašās iezīmes, piemēram, sākotnējā ieguldījuma summas neesību.”
IV PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

DARBĪBAS REZULTĀTU SCENĀRIJI

Scenāriju skaits

1. Šajā regulā minētie darbības rezultātu scenāriji, kas atspoguļo iespējamo atdeves rādītāju diapazonu, ir šādi:

a) 

labvēlīgais scenārijs;

b) 

mērenais scenārijs;

c) 

nelabvēlīgais scenārijs;

d) 

spriedzes scenārijs.

2. Spriedzes scenārijā ir izklāstīta PRIIP nozīmīga nelabvēlīga ietekme, kas nav ņemta vērā nelabvēlīgajā scenārijā, kurš minēts šā pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā. Spriedzes scenārijs rāda starpposmus, ja šādi laikposmi ir atspoguļoti darbības rezultātu scenārijiem, kas minēti šā pielikuma 1. punkta a)–c) apakšpunktā.

3. Papildu scenāriju apdrošināšanas ieguldījumu produktiem balsta uz mēreno scenāriju, kas minēts šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, ja darbības rezultāti ir nozīmīgi ieguldījumu atdeves ziņā.

4. Tāpat minimālo ieguldījumu atdevi atspoguļo, neņemot vērā situāciju, kurā PRIIP izveidotājs vai puse, kam ir pienākums tieši vai netieši veikt attiecīgos maksājumus privātajam ieguldītājam, nespēj maksāt.

Nelabvēlīgā, mērenā un labvēlīgā scenārija vērtību aprēķins 2. kategorijas PRIIP ieteicamajam turējuma laikposmam

1. gadījums. VIII pielikuma 1. punktā minētie PRIIP ar pietiekamiem vēsturiskajiem datiem

5. VIII pielikuma 1. punktā minētajiem PRIIP piemēro turpmāk minētos noteikumus, ja aprēķina veikšanas brīdī ir izpildīti šādi kritēriji attiecībā uz PRIIP gada secīgo vēsturisko vērtību ilgumu:

a) 

tas ir lielāks par 10;

b) 

tas ir par pieciem gadiem ilgāks nekā PRIIP ieteicamā turējuma laikposma ilgums.

6. Ja ieteicamais turējuma laikposms ir pieci gadi vai īsāks, nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina par pēdējiem 10 gadiem no aprēķina veikšanas brīža. Ja ieteicamais turējuma laikposms pārsniedz piecus gadus, nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina par laikposmu, kas atbilst ieteicamajam turējuma laikposmam, kuram pieskaita piecus gadus no aprēķina veikšanas brīža.

7. Nelabvēlīgā, mērenā un labvēlīgā scenārija aprēķinā ietilpst šādas darbības:

a) 

šā pielikuma 6. punktā norādītajā laikposmā visu tādu apakšintervālu noteikšana individuāli, kuri pārklājas un kuri atbilst ieteicamā turējuma laikposma ilgumam, un kuri sākas vai beidzas katrā mēnesī vai katrā PRIIP vērtējuma datumā ar ikmēneša vērtējuma biežumu, kas ietilpst šajā laikposmā;

b) 

PRIIP, kuru ieteicamais turējuma laikposms pārsniedz vienu gadu, visu tādu apakšintervālu noteikšana individuāli, kuri pārklājas un kuri atbilst ieteicamā turējuma laikposma ilgumam vai ir īsāki par to, taču ir vienu gadu ilgi vai ilgāki, un kuri beidzas šā pielikuma 6. punktā noteiktā laikposma beigās;

c) 

katram apakšintervālam, kas minēts a) un b) apakšpunktā, PRIIP darbības rezultātu aprēķinu veic saskaņā ar turpmāko:

i) 

pamatojoties uz PRIIP darbības rādītājiem katra apakšintervāla konkrētā ilguma laikā;

ii) 

atskaitot visas piemērojamās izmaksas;

iii) 

ar nosacījumu, ka visi sadalāmie PRIIP ienākumi ir ieguldīti no jauna;

iv) 

izmantojot lineāru pārveidi, lai iegūtu darbības rādītājus apakšintervālos, kas ir īsāki par ieteicamo turējuma periodu, lai visu apakšintervālu ilgums būtu salīdzināms;

d) 

klasificēt noteiktos apakšintervālus saskaņā ar a) apakšpunktu atbilstoši darbības rezultātiem, kas aprēķināti saskaņā ar c) apakšpunktu, lai no šiem apakšintervāliem noteiktu pēc darbības rezultātiem vidējos un vislabākos apakšintervālus;

e) 

kopā klasificēt saskaņā ar a) un b) apakšpunktu noteiktos apakšintervālus atbilstoši darbības rezultātiem, kas aprēķināti saskaņā ar c) apakšpunktu, lai no šiem apakšintervāliem noteiktu pēc darbības rezultātiem vissliktāko apakšintervālu.

8. Nelabvēlīgajā scenārijā ir atspoguļota vissliktākā PRIIP vērtības attīstība saskaņā ar šā pielikuma 7. punkta e) apakšpunktu.

9. Mērenajā scenārijā ir atspoguļota vidējā PRIIP attīstība saskaņā ar šā pielikuma 7. punkta d) apakšpunktu.

10. Labvēlīgajā scenārijā ir atspoguļota vislabākā PRIIP vērtības attīstība saskaņā ar šā pielikuma 7. punkta d) apakšpunktu.

11. Scenārijus aprēķina vismaz reizi mēnesī.

2. gadījums. VIII pielikuma 1. punktā minētie PRIIP bez pietiekamiem vēsturiskajiem datiem un ar iespēju izmantot etalonu

12. VIII pielikuma 1. punktā minētajiem PRIIP nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 6.–11. punktu, izmantojot etalona datus, lai papildinātu PRIIP vērtības, no kurām atņem piemērojamās izmaksas, kur:

a) 

PRIIP vērtību ilgums neatbilst šā pielikuma 5. punktā izvirzītajiem kritērijiem;

b) 

etalons ir atbilstošs, lai aplēstu darbības rezultātu scenārijus saskaņā ar šā pielikuma 16. punktā norādītajiem kritērijiem, un

c) 

ir pieejami vēsturiskie dati etalonam, kas atbilst šā pielikuma 5. punktā norādītajiem kritērijiem.

Ja informācijā par PRIIP mērķiem ir iekļauta atsauce uz etalonu, tad šis etalons ir jāizmanto, ja ir izpildīti pirmajā apakšpunktā izvirzītie nosacījumi.

3. gadījums. VIII pielikuma 1. punktā minētie PRIIP bez pietiekamiem vēsturiskajiem datiem un bez etalona vai ar etalonu un bez pietiekamiem vēsturiskajiem datiem, vai cits 2. kategorijas PRIIP

13. VIII pielikuma 1. punktā minētajiem PRIIP, kas nav minēti 1. vai 2. gadījumā iepriekš, vai citiem 2. kategorijas PRIIP nelabvēlīgo, mēreno un labvēlīgo scenāriju aprēķina, kā norādīts šā pielikuma 6.–11. punktā, izmantojot etalonus, ko reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 ( 1 ). Šie etaloni pārstāv aktīvu klases, kurās PRIIP iegulda, vai pamatā esošos ieguldījumus, kam ir pakļauts PRIIP, lai papildinātu PRIIP vērtības vai etalonu, kas minēts šā pielikuma 12. punktā. Tiek ņemtas vērā visas aktīvu kategorijas, kurās PRIIP var ieguldīt vairāk nekā 25 % no tā aktīviem, vai pamatā esošie ieguldījumi, kas veido vairāk nekā 25 % no riska darījumiem. Ja šāda etalona nav, izmanto piemērotu aizstājēju.

14. Ja PRIIP iegulda dažādos aktīvu veidos vai piedāvā riska darījumus dažādu veidu pamatā esošajiem ieguldījumiem un ir noteikts vairāk nekā viens etalons, kas minēts šā pielikuma 13. punktā, scenārijus aprēķina, izmantojot “apvienoto etalonu”, ņemot vērā katra aktīvu veida vai pamatā esošo ieguldījumu aplēstās ieguldījumu vērtības.

15.  PRIIP 2. kategorijai, kurai nav piemērota etalona vai aizstājēja ar pietiekamiem vēsturiskajiem datiem, kas atbilst šā pielikuma 5. punktā izvirzītajiem PRIIP kritērijiem, scenāriju darbības rezultātus aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 21.–27. punktu, izmantojot PRIIP 15 gadu vēsturisko atdevi vai atbilstošu etalonu vai aizstājēju.

2. un 3. gadījums: Atbilstošu etalonu vai aizstājēju izmantošana

16. Lai novērtētu, vai konkrēta etalona vai aizstājēja izmantošana ir atbilstoša, lai aplēstu darbības rezultātu scenārijus, PRIIP izveidotājiem ir jāizmanto turpmāk norādītie kritēriji, ja šādi kritēriji atbilst PRIIP mērķiem un tiem līdzekļu veidiem, kuros PRIIP iegulda, vai pamatā esošajiem ieguldījumiem, kam PRIIP piedāvā riska darījumus un kas ir nozīmīgi PRIIP:

a) 

riska-atdeves profils, kur etalons vai aizstājējs un PRIIP ietilpst vienā un tajā pašā SRI kategorijā, vai svārstīgums un gaidāmā atdeve, vai abi;

b) 

gaidāmā atdeve;

c) 

aktīvu sadalījuma sastāvs (ja PRIIP aktīvu sastāvs atspoguļo salikto indeksu, atsauces etalons vai aizstājējs darbības rezultātu scenāriju aprēķinam konsekventi atspoguļo saliktā indeksa svērumus);

d) 

potenciālie aktīvi, kuros iegulda PRIIP, atbilst ieguldījumu politikai;

e) 

ar bāzes aktīvu kategorijām saistītie riska darījumi;

f) 

ģeogrāfiskie riska darījumi;

g) 

nozaru riska darījumi;

h) 

PRIIP ienākumu sadalījums;

i) 

likviditātes pasākumi (piem., dienas tirdzniecības apjomi, starpība starp pieprasījumu un piedāvājumu u. c.);

j) 

ilgums;

k) 

kredītreitinga kategorija;

l) 

svārstīgums vai vēsturiskais svārstīgums, vai abi.

PRIIP izveidotāji var izmantot citus kritērijus papildus tiem, kas uzskaitīti pirmajā apakšpunktā, ja tie var uzrādīt, ka šādi papildu kritēriji ir būtiski attiecībā uz PRIIP mērķiem un aktīvu veidu, kurā PRIIP iegulda, vai pamatā esošo ieguldījumu veidu, ar kuriem PRIIP piedāvā riska darījumu.

17.  PRIIP izveidotāji spēj uzrādīt etalonu atbilstību PRIIP mērķiem un dokumentē savu lēmumu, tostarp izmantotā etalona nepārprotamu pamatojumu.

2. kategorijas PRIIP spriedzes scenārija aprēķins

18. Attiecībā uz 2. kategorijas PRIIP spriedzes scenārija aprēķinu veic šādos posmos:

a) 

konstatē vienu apakšintervālu ar garumu w, kas atbilst šādiem intervāliem: 

1 gads

> 1 gads

Dienas cenas

21

63

Nedēļas cenas

8

16

Mēneša cenas

6

12

b) 

katram apakšintervāla garumam w konstatē vēsturiskās logaritmiski normālā sadalījuma atdeves rt, kur t = t1, t2, …, tw;

c) 

mēra svārstīgumu, pamatojoties uz šādu formulu, sākot ar ti = t1 slīdošo, līdz ti = t H w +1 kur H ir vēsturisko novērojumu skaits attiecīgajā laikposmā:

image

kur Mw ir novērojumu skaits apakšintervālā un image ir visu vēsturisko logaritmiski normālā sadalījuma atdeves rādītāju vidējais lielums attiecīgajā apakšintervālā.

d) 

atvasina vērtību, kas atbilst 99. procentīlei, ja turējuma laikposms ir 1 gads, un 95. procentīlei, ja turējuma laikposms ir citāds; šī vērtība ir svārstīgums spriedzes apstākļos &nbsp;image

19. 2. kategorijas PRIIP produktiem paredzamās vērtības ieteicamā turējuma laikposma beigās spriedzes scenārijā ir:

image

kur:

a) 

N ir tirdzniecības laikposmu skaits ieteicamā turējuma laikposma ietvaros un kur pārējie elementi ir definēti II pielikuma 12. punktā;

b) 

z α ir pienācīgi izraudzīta PRIIP vērtība galējā procentīlē, kas atbilst 1 %, ja turējuma laikposms ir 1 gads, vai 5 %, ja turējuma laikposms ir citāds.

20. Parādītā spriedzes scenārija vērtība nedrīkst būt labāka par nelabvēlīgā scenārija vērtību.

Scenāriju vērtību aprēķins ieteicamajam turējuma laikposmam noteiktiem 1. kategorijas PRIIP, 3. kategorijas PRIIP un 4. kategorijas PRIIP produktiem.

21. Labvēlīgā scenārijā PRIIP vērtība ir aplēsto iznākumu sadalījuma 90. procentīlē ieteicamajā turējuma periodā, no kura atskaitītas visas piemērojamās izmaksas.

22. Mērenajā scenārijā PRIIP vērtība ir aplēsto iznākumu sadalījuma 50. procentīlē ieteicamajā turējuma periodā, no kura atskaitītas visas piemērojamās izmaksas.

23. Nelabvēlīgā scenārijā PRIIP vērtība ir aplēsto iznākumu sadalījuma 10. procentīlē ieteicamajā turējuma periodā, no kura atskaitītas visas piemērojamās izmaksas.

24. Ja PRIIP izveidotājs uzskata, ka pastāv būtisks risks, ka šie scenāriji varētu sniegt privātajiem ieguldītājiem neatbilstošas cerības uz iespējamo atdevi, ko tie varētu saņemt, tad PRIIP izveidotāji var izmantot zemākas procentīles par tām, kas norādītas šā pielikuma 21., 22. un 23. punktā.

25. 3. kategorijas PRIIP produktiem paņēmiens, ar kuru nosaka PRIIP iznākumu aplēsto sadalījumu ieteicamajā turējuma laikposmā, ir identisks II pielikuma 19.–23. punktā norādītajam paņēmienam. Taču katra aktīva gaidāmā atdeve ir atdeve, kas novērota laikposma gaitā un aprēķināta, nediskontējot gaidāmos darbības rezultātus, izmantojot gaidāmo bezriska diskonta koeficientu.

26. 3. kategorijas PRIIP produktiem spriedzes scenārija aprēķinam veic šādas korekcijas salīdzinājumā ar aprēķiniem 2. kategorijas PRIIP produktiem:

a) 

atvasina spriedzes svārstīgumu image, pamatojoties uz metodiku, kas izklāstīta šā pielikuma 18. punkta a), b) un c) apakšpunktā;

b) 

pārrēķina vēsturiskās atdeves rt saskaņā ar šādu formulu:

image

c) 

piemēro substitūcijas (bootstrapping) paņēmienu ar image, kā aprakstīts II pielikuma 22. punktā;

d) 

aprēķina atdevi attiecībā uz katru līgumu, summējot atdeves rādītājus izraudzītajos laikposmos un šos atdeves rādītājus koriģējot, lai nodrošinātu, ka gaidāmā atdeve, ko aprēķina no simulētā atdeves sadalījuma, būtu šāda: