EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2015-20210901

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2015 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2015/2021-09-01

02019R2015 — LV — 01.09.2021 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 315, 5.12.2019., 68. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/340 (2020. gada 17. decembris),

  L 68

62

26.2.2021
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  
Šajā regulā ir noteiktas prasības, kas attiecas uz gaismas avotu – ar iebūvētu vadības bloku vai bez tā – marķējumu un papildu ražojuma informācijas sniegšanu par šādiem gaismas avotiem. Prasības piemēro arī gaismas avotiem, kurus laiž tirgū saturošā ražojumā.
2.  
Šo regulu nepiemēro gaismas avotiem, kas minēti IV pielikuma 1. un 2. punktā.
3.  
Gaismas avotiem, kas minēti IV pielikuma 3. punktā, jāatbilst tikai V pielikuma 4. punkta prasībām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“gaismas avots” ir ar elektroenerģiju darbināms ražojums, ar kuru paredzēts izstarot gaismu un/vai kuru tāda gaismas avota gadījumā, kas nav kvēles gaismas avots, iespējams ieregulēt, lai tas izstarotu gaismu ar visiem šādiem optiskajiem raksturlielumiem:

a) 

hromatiskuma koordinātas x un y šādā diapazonā:

0,270 < x < 0,530 ; un

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595 ;

b) 

gaismas plūsma < 500 lūmeni uz mm2 no projicētā gaismu izstarojošās virsmas laukuma, kā definēts I pielikumā;

c) 

gaismas plūsma starp 60 un 82 000 lūmeniem;

d) 

krāsu atveides indekss (CRI) > 0;

par apgaismojuma tehnoloģiju izmantojot kvēli, luminiscenci, augstas intensitātes lokizlādi, neorganiskās gaismas diodes (LED) vai organiskās gaismas diodes (OLED), vai to kombināciju, un kuru var verificēt kā gaismas avotu atbilstoši IX pielikumā paredzētajai procedūrai.

Nātrija augstspiediena (HPS) gaismas avotus, kas neatbilst a) apakšpunkta nosacījumam, šajā regulā uzskata par gaismas avotiem.

Par gaismas avotiem neuzskata:

a) 

LED mikroshēmas;

b) 

LED paketes;

c) 

gaismas avotu(-us) saturošus ražojumus, no kuriem minēto(-os) gaismas avotu(-us) var izņemt, lai veiktu verifikāciju;

d) 

gaismu izstarojošas daļas, ko satur gaismas avots, no kura minētās daļas nevar izņemt, lai tās verificētu kā gaismas avotu;

2) 

“vadības bloks” ir viena vai vairākas ierīces, kuras var būt vai var nebūt fiziski iebūvētas gaismas avotā, ar kurām ir paredzēts elektrotīkla spriegumu pielāgot vienam vai vairākiem gaismas avotiem, ievērojot robežnosacījumus, kas noteikti elektrodrošības un elektromagnētiskās savietojamības dēļ. Tas var ietvert barošanas sprieguma un starta sprieguma transformāciju, darba un priekšsildīšanas strāvas ierobežošanu, aukstā starta nepieļaušanu, jaudas koeficienta korekciju un/vai radiotraucējumu mazināšanu.

Termins “vadības bloks” neietver barošanas avotus, kas ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 278/2009 ( 1 ) darbības jomā. Termins neietver arī apgaismojuma regulēšanas daļas un ar apgaismojumu nesaistītās daļas (kā definēts I pielikumā), lai arī šādas daļas var būt fiziski integrētas vadības blokā vai var tikt pārdotas kopā kā viens ražojums.

Barošanas avota – Ethernet (PoE) slēdzi šajā regulā neuzskata par vadības bloku. “Barošanas avota – Ethernet slēdzis” jeb “PoE slēdzis” ir iekārta barošanas padevei un datu apstrādei, kas ir uzstādīta starp elektrotīklu un biroja iekārtu un/vai gaismas avotiem un kas veic datu pārsūtīšanu un barošanas padevi;

▼M1

3) 

“saturošais ražojums” ir ražojums, kas satur vienu vai vairākus gaismas avotus un/vai atsevišķus vadības blokus, t. sk., bet ne tikai, gaismekļi, kurus var izjaukt, lai varētu veikt tajos esošo gaismas avotu atsevišķu verifikāciju, mājsaimniecības iekārtas, kas satur gaismas avotus, mēbeles (plaukti, spoguļi, vitrīnas), kas satur gaismas avotus;

▼B

4) 

“gaisma” ir elektromagnētiskais starojums, kura viļņa garums ir no 380 nm līdz 780 nm;

5) 

“elektrotīkls” jeb “elektrotīkla spriegums” (MV) ir elektroapgāde ar 230 (± 10 %) voltu spriegumu un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

6) 

LED mikroshēma” ir gaismu izstarojoša pusvadītāja materiāla mazs bloks, uz kura izgatavo funkcionējošu LED shēmu;

7) 

LED pakete” ir atsevišķa elektriska daļa, ko galvenokārt veido vismaz viena LED mikroshēma. Tā neietver vadības bloku vai tā daļas, cokolu vai aktīvās elektroniskās sastāvdaļas, un tā nav tieši pieslēgta elektrotīkla spriegumam. Šādā paketē var būt viens vai vairāki optiskie elementi, gaismas pārveidotāji (luminofori), termiskas, mehāniskas un elektriskas saskarnes vai daļas, kas novērš elektrostatisko izlādi. Visas līdzīgas gaismu izstarojošas ierīces, kuras paredzēts izmantot tieši LED gaismeklī, uzskata par gaismas avotiem;

8) 

“hromatiskums” ir krāsas ierosinātāja īpašība, ko izsaka ar hromatiskuma koordinātām (x un y);

9) 

“gaismas plūsma” jeb “plūsma” (Φ) ir lūmenos (lm) izteikts lielums, ko iegūst no starojuma plūsmas (starojuma jaudas), novērtējot elektromagnētisko starojumu atbilstoši cilvēka acs spektrālajai jutībai. Ar to apzīmē kopējo plūsmu, ko gaismas avots izstaro 4π steradiānu telpiskā leņķī apstākļos (piemēram, strāva, spriegums, temperatūra), kas noteikti piemērojamajos standartos. Ar to apzīmē nevājināta gaismas avota sākotnējo plūsmu pēc īsa darbības perioda, ja vien nav skaidri norādīts, ka tā ir plūsma vājinātā stāvoklī vai plūsma pēc konkrēta darbības perioda. Gaismas avotiem, kurus var ieregulēt, lai tie izstarotu atšķirīgu spektru gaismu un/vai atšķirīgas maksimālās intensitātes gaismu, ar to apzīmē plūsmu, kas iestatīta “regulēšanas standartiestatījumos”, kā definēts I pielikumā;

10) 

“krāsu atveides indekss” (CRI) ir rādītājs, kas kvantificē gaismas avota ietekmi uz objektu šķietamo krāsu, apzināti vai neapzināti salīdzinot to ar šķietamo krāsu atsauces gaismas avota izstarotajā gaismā, un tas atbilst standartos definētajam pirmo astoņu testa krāsu (R1–R8) atveides vidējam Ra lielumam;

11) 

“kvēle” ir parādība, kas izpaužas tā, ka gaismu rada karstums gaismas avotā, ko parasti rada strāvu vadošs pavediens (“kvēldiegs”), kurš tiek sakarsēts, laižot tam cauri elektrisko strāvu;

12) 

“halogēnais gaismas avots” ir kvēles gaismas avots ar strāvu vadošu pavedienu, kurš izgatavots no volframa un atrodas gāzes vidē, kas satur halogēnus vai halogēnu savienojumus;

13) 

“luminiscence” vai “luminiscences gaismas avots” (FL) ir parādība vai gaismas avots, kas izmanto dzīvsudraba tvaiku zemspiediena elektrisko gāzizlādi, kurā lielāko daļu gaismas izstaro viens vai vairāki slāņi luminofora, ko ierosina ultravioletais starojums, kas rodas izlādē. Luminiscences gaismas avotiem var būt viens (“viencokola”) vai divi (“divcokolu”) savienotājelementi (“cokoli”), kas tos savieno ar elektrobarošanas avotu. Šajā regulā elektromagnētiskās indukcijas gaismas avotus arī uzskata par luminiscences gaismas avotiem;

14) 

“augstas intensitātes gāzizlāde” (HID) ir elektriskā gāzizlāde, kurā elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra un kurā elektriskā loka jauda pret spuldzes sieniņu pārsniedz 3 vatus uz kvadrātcentimetru. HID gaismas avoti ir metāla halogenīda, nātrija augstspiediena un dzīvsudraba tvaiku gaismas avoti, kā definēts I pielikumā;

15) 

“gāzizlāde” ir parādība, kas izpaužas tā, ka gaisma tieši vai netieši tiek radīta, elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, plazmas, metāla tvaiku vai gāzu un tvaiku maisījuma vidē;

16) 

“neorganiska gaismas diode” (LED) ir tehnoloģija, kurā gaisma tiek radīta no pusvadītāju ierīces ar p-n pāreju no neorganiska materiāla. Pāreja izstaro redzamo starojumu, kad to ierosina elektriskā strāva;

17) 

“organiska gaismas diode” (OLED) ir tehnoloģija, kurā gaisma tiek radīta no pusvadītāju ierīces ar p-n pāreju no organiska materiāla. Pāreja izstaro redzamo starojumu, kad to ierosina elektriskā strāva;

18) 

“nātrija augstspiediena gaismas avots” (HPS) ir augstas intensitātes gāzizlādes gaismas avots, kurā gaismas lielākā daļa rodas, izstarojot nātrijam, kura tvaika parciālais spiediens ir aptuveni 10 kPa. HPS gaismas avotiem var būt viens (vienā galā) vai divi (abos galos) savienotājelementi, kas tos savieno ar elektrobarošanas avotu;

19) 

“tirdzniecības vieta” ir fiziska vieta, kurā ražojumu izstāda vai kurā to klientam piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā.

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.  

Gaismas avotu piegādātāji nodrošina, ka:

a) 

katram gaismas avotam, kas tiek laists tirgū kā atsevišķs ražojums (t. i., nav iebūvēts saturošā ražojumā) un ir iepakojumā, nodrošina marķējumu, kas uzdrukāts uz iepakojuma, III pielikumā noteiktajā formātā;

▼M1

b) 

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā iekļautās parametru vērtības tiek ievadītas ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

▼B

c) 

pēc tirgotāja īpaša pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā;

d) 

VI pielikumā izklāstītais tehniskās dokumentācijas saturs ir iekļauts ražojumu datubāzē;

e) 

visās konkrēta modeļa gaismas avota vizuālajās reklāmās ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII un VIII pielikumā;

f) 

visos tehniskos reklāmas materiālos, tostarp internetā izvietotos tehniskos reklāmas materiālos, kuri attiecas uz konkrēta modeļa gaismas avotu un kuros aprakstīti tā konkrētie tehniskie parametri, ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII pielikumā;

g) 

tirgotājiem ir pieejams katra gaismas avota modeļa elektronisks marķējums, kura formāts un tajā ietvertā informācija atbilst III pielikumā noteiktajam;

h) 

tirgotājiem ir pieejama katra gaismas avota modeļa elektroniska ražojuma informācijas lapa atbilstīgi V pielikumā noteiktajam;

▼M1

i) 

atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 13. punkta b) apakšpunkta, pēc tirgotāju pieprasījuma un saskaņā ar 4. panta e) punktu ražojumu marķējuma skalas atjaunināšanai tiek nodrošināts drukāts marķējums tādas uzlīmes veidā, kas ir tikpat liela kā uz ražojuma jau esošais marķējums.

▼M1

1.a  
Atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 13. punkta a) apakšpunkta, piegādātājs, laižot gaismas avotu tirgū, līdz 2021. gada 31. augustam nodrošina tam esošo marķējumu un no 2021. gada 1. septembra – marķējumu ar atjauninātu skalu. Piegādātājs var izvēlēties jau nodrošināt marķējumu ar atjauninātu skalu gaismas avotiem, ko laiž tirgū periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. augustam, ja neviens pie tā paša modeļa vai līdzvērtīgiem modeļiem piederošs gaismas avots pirms 2021. gada 1. jūlija nav laists tirgū. Šādā gadījumā tirgotājs šos gaismas avotus pārdošanai nepiedāvā pirms 2021. gada 1. septembra. Piegādātājs pēc iespējas drīz par šīm sekām informē attiecīgo tirgotāju, arī gadījumos, kad tas šādus gaismas avotus iekļauj savos piedāvājumos tirgotājiem.

▼B

2.  

Saturošo ražojumu piegādātāji:

a) 

sniedz informāciju par saturošajā ražojumā esošo(-ajiem) gaismas avotu(-iem), kā noteikts V pielikuma 2. punktā;

b) 

pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma sniedz informāciju par to, kā gaismas avotus verifikācijas vajadzībām var izņemt, nenodarot gaismas avotam paliekošus bojājumus.

3.  
Energoefektivitātes klasi aprēķina saskaņā ar II pielikumu.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a) 

tirdzniecības vietā katram gaismas avotam, kas nav saturošā ražojumā, ir marķējums, ko piegādātāji nodrošina saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un gaismas avots ir izstādīts tā, lai marķējums vai energoefektivitātes klase būtu skaidri redzami, kā norādīts III pielikumā;

b) 

tālpārdošanas gadījumā ir nodrošināts marķējums un ražojuma informācijas lapa saskaņā ar VII un VIII pielikumu;

c) 

visās konkrēta modeļa gaismas avota vizuālajās reklāmās, t. sk. internetā izvietotās vizuālajās reklāmās, ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII pielikumā;

d) 

visos tehniskos reklāmas materiālos, tostarp internetā izvietotos tehniskos reklāmas materiālos, kuri attiecas uz konkrēta modeļa gaismas avotu un kuros aprakstīti tā konkrētie tehniskie parametri, ir norādīta attiecīgā modeļa energoefektivitātes klase un uz marķējuma attēlotais energoefektivitātes klašu diapazons, kā noteikts VII pielikumā;

▼M1

e) 

atkāpjoties no Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 13. punkta, esošo marķējumu uz gaismas avotiem tirdzniecības vietās aizstāj ar marķējumu ar atjauninātu skalu tā, lai nosegtu esošo marķējumu, arī tad, ja tas uzdrukāts uz iepakojuma vai piestiprināts pie tā, astoņpadsmit mēnešu laikā no šīs regulas piemērošanas dienas, un marķējumus ar atjauninātu skalu pirms minētās dienas neizmanto.

▼B

5. pants

Interneta mitināšanas platformu pienākumi

Ja mitināšanas pakalpojumu sniedzējs, kā minēts Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā, ļauj savā interneta vietnē pārdot gaismas avotus, pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju vizualizācijas mehānismā attēlot tirgotāja nodrošināto elektronisko marķējumu un elektronisko ražojuma informācijas lapu saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un informē tirgotāju par pienākumu tos vizualizēt.

6. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts II pielikumā.

7. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro IX pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija šo regulu pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un ne vēlāk kā 2024. gada 25. decembrī Apspriežu forumam iesniedz šādas pārskatīšanas rezultātus, kā arī attiecīgā gadījumā pārskatīšanas priekšlikuma projektu. Pārskatīšanā cita starpā novērtē energoefektivitātes klases, metodes, kas attiecas uz saturošajos ražojumos esošo gaismas avotu energoefektivitāti, un iespēju pievērsties aprites ekonomikas aspektiem.

9. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 atceļ no 2021. gada 1. septembra, izņemot tās 3. panta 2. punktu un 4. panta 2. punktu, ko atceļ no 2019. gada 25. decembra.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

▼M1

To piemēro no 2021. gada 1. septembra. Tomēr 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu piemēro no 2021. gada 1. maija un 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu piemēro no 2022. gada 1. marta.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1) 

“no elektrotīkla darbināms gaismas avots” (MLS) ir gaismas avots, kas var darboties tieši no elektrotīkla barošanas avota. Uzskata, ka gaismas avoti, kas darbojas tieši no elektrotīkla un var arī darboties no elektrotīkla netieši, izmantojot atsevišķu vadības bloku, ir no elektrotīkla darbināmi gaismas avoti;

2) 

“gaismas avots, kas nav darbināms no elektrotīkla” (NMLS) ir gaismas avots, kā darbības nodrošināšanai no elektrotīkla vajadzīgs atsevišķs vadības bloks;

3) 

“atsevišķs vadības bloks” ir vadības bloks, kas nav fiziski integrēts gaismas avotā un tiek laists tirgū kā atsevišķs ražojums vai kā saturošā ražojuma daļa;

4) 

“virzītas gaismas avots” (DLS) ir gaismas avots, no kura vismaz 80 % kopējās gaismas plūsmas krīt telpiskā leņķī π sr (kas atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120°);

5) 

“kliedētas gaismas avots” (NDLS) ir gaismas avots, kas nav virzītas gaismas avots;

6) 

“savienots gaismas avots” (CLS) ir gaismas avots, kas ietver datu savienojuma daļas, kuras fiziski vai funkcionāli nav atdalāmas no gaismu izstarojošajām daļām nolūkā uzturēt “regulēšanas standartiestatījumus”. Datu savienojuma daļas var būt iebūvētas gaismas avotā vienā nedalāmā korpusā, vai gaismas avots var būt komplektā ar atsevišķi nodalītām datu savienojuma daļām, kuras tirgū laiž kopā ar gaismas avotu kā vienu ražojumu;

7) 

“datu savienojuma daļas” ir daļas, kas pilda jebkuru no šādām funkcijām:

a) 

datu signālu uztveršana vai pārraidīšana pa vadiem vai pa bezvadu savienojumu un datu signālu apstrāde (izmanto gaismas izstarošanas funkcijas vadībai un varbūt arī citām vajadzībām);

b) 

sensora signālu uztveršana un apstrāde (izmanto gaismas izstarošanas funkcijas vadībai un varbūt arī citām vajadzībām);

c) 

minēto funkciju kombinācija;

8) 

“regulējamas krāsas gaismas avots” (CTLS) ir gaismas avots, ko var iestatīt tā, lai tas izstarotu ļoti daudzveidīgas krāsas gaismu ārpus 2. pantā noteiktā diapazona, bet ko var arī iestatīt tā, lai tas izstarotu baltās krāsas gaismu 2. pantā noteiktajā diapazonā, un tāpēc šis gaismas avots ir šīs regulas darbības jomā.

Regulējamas baltās krāsas gaismas avotus, ko var iestatīt tikai, lai tie izstarotu gaismu ar dažādām korelētām krāsas temperatūrām 2. pantā norādītajā diapazonā, un līdz siltai vājinātas (dim-to-warm) gaismas avotus, kas regulēšanas brīdī baltās krāsas gaismas atdevi maina uz zemāku korelēto krāsas temperatūru, imitējot kvēles gaismas avotus, neuzskata par CTLS;

9) 

“spektrālās krāsas tīrība” ir procentuāla attiecība, kas, izmantojot standartos sīkāk izklāstītu procedūru, aprēķināta CTLS, kurš iestatīts tā, lai izstarotu konkrētas krāsas gaismu, tālab krāstelpas diagrammā (x un y) no punkta, kura krāsu koordinātas ir x = 0,333 un y = 0,333 (ahromatisks krāskairinājums, 1. punkts), novelkot taisnu līniju, kas iet caur punktu, kurš ataino gaismas avota (x un y) krāsu koordinātas (2. punkts), un beidzas krāstelpas ārmalā (lokuss; 3. punkts). Spektrālās krāsas tīrību aprēķina, attālumu starp 1. un 2. punktu dalot ar attālumu starp 1. un 3. punktu. Līnijas pilns garums ataino 100 % krāsas tīrību (punkts uz lokusa). Ahromatiska krāskairinājuma punkts ataino 0 % krāsas tīrību (baltās krāsas gaisma);

10) 

“ļoti spilgts gaismas avots” (HLLS) ir LED gaismas avots, kura vidējais spilgtums maksimālā gaismas stipruma virzienā ir lielāks nekā 30 cd/mm2;

11) 

“spilgtums” (noteiktā virzienā, noteiktā reālas vai iedomātas virsmas punktā) ir gaismas plūsma, ko rada elementārs gaismas kūlis, ejot caur doto punktu un izplatoties telpiskā leņķī, kurā ietilpst noteiktais virziens, un ko dala ar šā gaismas kūļa, kurš iet caur doto punktu, šķērsgriezuma laukumu (cd/m2);

12) 

“vidējais spilgtums” (HLLS spilgtums) attiecībā uz LED gaismas avotu ir vidējais spilgtums tādā gaismu izstarojošā laukumā, kur spilgtums ir lielāks nekā 50 % no maksimālā spilgtuma (cd/mm2);

13) 

“apgaismojuma regulēšanas daļas” ir daļas, kuras iebūvētas gaismas avotā vai ir fiziski nodalītas, bet tiek tirgotas kopā ar gaismas avotu kā viens ražojums, un kuras nav obligāti vajadzīgas, lai gaismas avots izstarotu gaismu ar pilnu jaudu, bet kuras ļauj manuāli vai automātiski, tieši vai attālināti regulēt gaismas stiprumu, krāsainību, korelēto krāsas temperatūru, gaismas spektru un/vai gaismas kūļa leņķi. Gaismmaiņus arī uzskata par apgaismojuma regulēšanas daļām.

Šis termins attiecas arī uz datu savienojuma daļām, bet neattiecas uz ierīcēm, kas ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 1275/2008 ( 2 ) darbības jomā;

14) 

“ar apgaismojumu nesaistītās daļas” ir daļas, kuras iebūvētas gaismas avotā vai ir fiziski nodalītas, bet tiek tirgotas kopā ar gaismas avotu kā viens ražojums, un kuras nav obligāti vajadzīgas, lai gaismas avots izstarotu gaismu ar pilnu jaudu, un kuras nav “apgaismojuma regulēšanas daļas”. Tās var būt, piemēram, šādas daļas: (audio) skaļruņi, kameras, sakaru signālu retranslatori diapazona paplašināšanai (piemēram, WiFi), daļas, kas nodrošina tīkla līdzsvaru (vajadzības gadījumā pārslēdzoties uz iebūvēto akumulatoru), akumulatora uzlādi, vizuālu brīdinājumu par notikumiem (piemēram, vēstules pienākšana, durvju zvana atskanēšana, brīdinājuma signāls), Light Fidelity izmantošanu (Li-Fi ir ātrdarbīgu, divvirzienu, pilnībā satīklotu bezvadu sakaru tehnoloģija).

Termins ietver arī datu savienojuma daļas, ko izmanto citām funkcijām, nevis gaismas izstarošanas funkcijas vadībai;

15) 

“lietderīgā gaismas plūsma” (Φuse) ir gaismas avota gaismas plūsmas daļa, ko ņem vērā, nosakot tā energoefektivitāti:

— 
kliedētas gaismas avotiem tā ir kopējā plūsma, kas izstarota telpiskā leņķī 4π sr (atbilst 360° sfērai),
— 
virzītas gaismas avotiem, kuru gaismas kūļa leņķis ir ≥ 90°, tā ir plūsma, kas izstarota telpiskā leņķī π sr (atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120°),
— 
virzītas gaismas avotiem, kuru gaismas kūļa leņķis ir < 90°, tā ir plūsma, kas izstarota telpiskā leņķī 0,586 π sr (atbilst konusam ar virsotnes leņķi 90 °);
16) 

“gaismas kūļa leņķis” attiecībā uz virzītas gaismas avotu ir leņķis starp divām iedomātām līnijām plaknē caur gaismas kūļa optisko asi tā, ka šīs līnijas iet caur gaismas avota priekšējās virsmas centru un caur punktiem, kuros gaismas stiprums ir 50 % no gaismas stipruma gaismas kūļa centrā, kur gaismas stiprums gaismas kūļa centrā ir gaismas stipruma vērtība, kas iegūta, to mērot uz gaismas kūļa optiskās ass.

Attiecībā uz gaismas avotiem, kuriem dažādās plaknēs ir atšķirīgi gaismas kūļa leņķi, ņem vērā lielāko gaismas kūļa leņķi.

Attiecībā uz gaismas avotiem, kuru gaismas kūļa leņķi var regulēt lietotājs, ņem vērā gaismas kūļa leņķi, kas atbilst regulēšanas standartiestatījumam;

17) 

“pilna jauda” ir gaismas avota stāvoklis deklarēto ekspluatācijas apstākļu robežās, kurā tas izstaro maksimālo (nevājinātu) gaismas plūsmu;

18) 

“gaidstāves režīms” ir gaismas avota stāvoklis, kad tas pievienots barošanas avotam, bet gaismas avots ar nolūku noregulēts tā, ka tas neizstaro gaismu, un gaismas avots gaida vadības signālu, lai atsāktu izstarot gaismu. Apgaismojuma regulēšanas daļas, kas nodrošina gaidstāves funkciju, ir vadības režīmā. Ar apgaismojumu nesaistītās daļas atvieno vai izslēdz, vai to jaudas izmantojumu samazina līdz minimumam atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

19) 

“tīklierosas gaidstāves režīms” ir CLS stāvoklis, kad tas pievienots barošanas avotam, bet gaismas avots ar nolūku noregulēts tā, ka tas neizstaro gaismu un gaida attālināti ierosinātu palaišanas signālu, lai atsāktu izstarot gaismu. Apgaismojuma regulēšanas daļas ir vadības režīmā. Ar apgaismojumu nesaistītās daļas atvieno vai izslēdz, vai to jaudas izmantojumu samazina līdz minimumam atbilstīgi ražotāja norādījumiem;

20) 

“vadības režīms” ir apgaismojuma regulēšanas daļu stāvoklis, kad tās pievienotas gaismas avotam un veic funkcijas tā, lai būtu iespējams iekšēji ģenerēt vadības signālu vai pa vadiem vai bezvadu savienojumu uztvert attālināti ierosinātu palaišanas signālu un šos signālus apstrādāt tā, lai izraisītu gaismas avota izstarotās gaismas izmaiņas;

21) 

“attālināti ierosināts palaišanas signāls” ir signāls no ārienes, ko gaismas avots saņem pa tīklu;

22) 

“vadības signāls” ir analogs vai digitāls signāls, ko uz gaismas avotu pārraida pa bezvadu savienojumu vai pa vadiem, izmantojot sprieguma modulāciju atsevišķos vadības kabeļos vai modulētu signālu barošanas spriegumā. Signāls netiek pārraidīts pa tīklu, bet, piemēram, no iekšēja avota vai tālvadības ierīces, ko piegādā kopā ar ražojumu;

23) 

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

24) 

“jauda aktīvā režīmā” (Pon), izteikta vatos, ir jaudas izmantojums, gaismas avotam darbojoties ar pilnu jaudu, kad visas apgaismojuma regulēšanas daļas un ar apgaismojumu nesaistītās daļas ir atvienotas. Ja minētās daļas nav iespējams atvienot, tās izslēdz vai to jaudas izmantojumu samazina līdz minimumam atbilstīgi ražotāja norādījumiem. NMLS, kā darbības nodrošināšanai vajadzīgs atsevišķs vadības bloks, Pon var izmērīt tieši gaismas avota ieejā vai Pon nosaka, izmantojot vadības bloku ar zināmu efektivitāti, kura jaudas izmantojumu pēc tam atņem no izmērītās elektrotīkla ieejas jaudas vērtības;

25) 

“jauda gaidstāves režīmā” (Psb), izteikta vatos, ir gaismas avota jaudas izmantojums gaidstāves režīmā;

26) 

“jauda tīklierosas gaidstāves režīmā” (Pnet), izteikta vatos, ir CLS jaudas izmantojums tīklierosas gaidstāves režīmā;

27) 

“regulēšanas standartiestatījumi” (RCS) ir regulēšanas iestatījums vai regulēšanas iestatījumu kombinācija, ko izmanto, lai verificētu gaismas avota atbilstību šīs regulas prasībām. Šie iestatījumi attiecas uz gaismas avotiem, kas galalietotājam dod iespēju manuāli vai automātiski, tieši vai attālināti regulēt izstarotās gaismas stiprumu, krāsu, korelēto krāsas temperatūru, spektru un/vai gaismas kūļa leņķi.

Regulēšanas standartiestatījumi principā ir ražotāja iepriekšnoteiktas noklusējuma vērtības, kas lietotājam tiek piedāvātas pirmreizējās uzstādīšanas laikā (ražotāja iestatījumu vērtības). Ja uzstādīšanas procedūra paredz, ka pirmreizējās uzstādīšanas laikā notiek automātiska programmatūras atjaunināšana, vai ja lietotājam tiek piedāvāta iespēja veikt šādu atjaunināšanu, no tās izrietošās iestatījumu izmaiņas (ja tādas ir) tiek ņemtas vērā.

Ja ražotāja iestatījuma vērtība konkrētā nolūkā atšķiras no regulēšanas standartiestatījuma (piemēram, drošības apsvērumu dēļ iestatīts zema jaudas izmantojuma režīms), ražotājs tehniskajā dokumentācijā norāda, kā atiestatīt regulēšanas standartiestatījumus atbilstības verifikācijas vajadzībām, un sniedz tehnisku pamatojumu, kāpēc ražotāja iestatījuma vērtība ir iestatīta atšķirīgi no regulēšanas standartiestatījuma.

Gaisma avota ražotājs regulēšanas standartiestatījumus nosaka tā, ka:

— 
gaismas avots ir šīs regulas darbības jomā saskaņā ar 1. pantu un nav piemērojami nekādi izņēmuma nosacījumi,
— 
apgaismojuma regulēšanas daļas un ar apgaismojumu nesaistītās daļas ir atvienotas vai izslēgtas, vai gadījumā, ja tas nav iespējams, šo daļu jaudas izmantojums ir minimāls,
— 
ir sasniegts pilnas jaudas stāvoklis,
— 
tad, kad galalietotājs izvēlas atiestatīt ražotāja noklusējuma iestatījumus, tiek iegūti regulēšanas standartiestatījumi.

Gaismas avotiem, kas ļauj saturošā ražojuma ražotājam izvēlēties risinājumus, kas ietekmē gaismas avota raksturlielumus (piemēram, darba strāvas noteikšana; termālās īpašības) un ko galalietotājs nevar regulēt, regulēšanas standartiestatījumi nav jānosaka. Šādā gadījumā piemēro gaismas avota ražotāja noteiktos nominālos testa apstākļus;

28) 

“dzīvsudraba augstspiediena gaismas avots” ir augstas intensitātes gāzizlādes gaismas avots, kurā lielāko daļu gaismas tieši vai netieši rada galvenokārt iztvaicēta dzīvsudraba izstarojums parciālajā spiedienā, kas pārsniedz 100 kilopaskālu;

29) 

“metāla halogenīda gaismas avots” (MH) ir augstas intensitātes gāzizlādes gaismas avots, kurā gaismu rada metāla tvaiku, metāla halogenīdu un metāla halogenīdu disociācijas produktu maisījuma izstarojums. MH gaismas avotiem var būt viens (vienā galā) vai divi (abos galos) savienotājelementi, kas tos savieno ar barošanas avotu. MH gaismas avotu lokizlādes caurule var būt izgatavota no kvarca (QMH) vai keramiska materiāla (CMH);

30) 

“kompaktais luminiscences gaismas avots” (CFL) ir viencokola luminiscences gaismas avots ar izliektu cauruli, kas konstruēts tā, lai aizņemtu maz vietas. CFL pamatā var būt spirālveida (t. i., savītas formas) caurule vai vairākas paralēlas, savienotas caurules, ar otro apvalku spuldzes formā vai bez tā. CFL pieejami ar iebūvētu vadības bloku (CFLi) vai bez tā (CFLni);

31) 

“T2”, “T5”, “T8”, “T9” un “T12” ir cauruļveida gaismas avots, kura aptuvenais diametrs ir attiecīgi 7, 16, 26, 29 un 38 mm, kā noteikts standartos. Caurule var būt taisna (lineāra) vai izliekta (piemēram, U-veida, apļveida);

32) 

“LFL T5-HE” ir augstas efektivitātes lineārs luminiscences gaismas avots T5, kura darba strāva ir mazāka nekā 0,2 A;

33) 

“LFL T5-HO” ir lieljaudas lineārs luminiscences gaismas avots T5, kura darba strāva ir 0,2 A vai lielāka;

34) 

“HL R7 s” ir lineārs elektrotīkla sprieguma divcokolu halogēnais gaismas avots, kura cokola diametrs ir 7 mm;

35) 

“ar akumulatoru darbināms” nozīmē, ka ražojums darbojas tikai no līdzstrāvas (DC), kuru saņem no avota, kas ietverts tajā pašā ražojumā, un nav tieši vai netieši savienots ar elektrotīkla barošanas avotu;

36) 

“otrais apvalks” ir HID gaismas avota otrs ārējais apvalks, kas gaismas radīšanai nav vajadzīgs, piemēram, spuldzes ārējā kolba, kura novērš dzīvsudraba un stikla lausku nokļūšanu vidē gadījumā, ja spuldze plīst. Nosakot otrā apvalka esību, HID lokizlādes caurules neuzskata par apvalku;

37) 

“necaurspīdīgs apvalks” attiecībā uz HID gaismas avotu ir necaurredzams ārējais apvalks vai ārējā caurule, kurā gaismu radošā lokizlādes caurule nav redzama;

38) 

“pretapžilbes aizsargs” ir mehānisks vai optiski reflektīvs vai nereflektīvs necaurlaidīgs deflektors, kas paredzēts, lai bloķētu tiešo redzamo starojumu, ko izstaro virzītas gaismas avota gaismas starotājs, nolūkā novērst īslaicīgu daļēju aklumu (rīcībnespējas apžilbums), kas var rasties, skatoties tieši uz gaismas avotu. Šis termins neattiecas uz virzītas gaismas avota gaismas starotāja virsmas pārklājumu;

39) 

“mirgoņa” ir vizuālas nestabilitātes uztvere, kas rodas statiskam novērotājam statiskā vidē un ko izraisa gaismas ierosinātājs, kura spilgtums vai spektrālais sadalījums laika gaitā svārstās. Svārstības var būt periodiskas un neperiodiskas, un tās var izraisīt pats gaismas avots, barošanas avots vai citi ietekmējoši faktori.

Šajā regulā izmantotais mirgoņas rādītājs ir parametrs “Pst LM”, kur “st” nozīmē “īstermiņa” un “LM” apzīmē gaismas mirgoņas mērīšanas metodi, kas noteikta standartos. Vērtība Pst LM = 1 nozīmē, ka pastāv 50 % varbūtība, ka vidusmēra novērotājs uztvers mirgoņu;

40) 

“stroboskopiskais efekts” ir kustības uztveres izmaiņas, kas rodas statiskam novērotājam nestatiskā vidē un ko izraisa gaismas ierosinātājs, kura spilgtums vai spektrālais sadalījums laika gaitā svārstās. Svārstības var būt periodiskas un neperiodiskas, un tās var izraisīt pats gaismas avots, barošanas avots vai citi ietekmējoši faktori.

Šajā regulā izmantotais stroboskopiskā efekta rādītājs ir “SVM” (stroboskopiskās redzamības mērs), kā noteikts standartos. SVM = 1 ir redzamības slieksnis vidusmēra novērotājam;

41) 

“R9” ir krāsu atveides indekss standartos definētam sarkanam priekšmetam;

▼M1

42) 

“deklarētās vērtības” ir piegādātāja norādītās vērtības uz Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punkta pamata un saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu un VI pielikumu uzrādītajiem, aprēķinātajiem vai izmērītajiem tehniskajiem parametriem, kuru atbilstības verifikāciju veic dalībvalstu iestādes;

▼B

43) 

“gaismas stiprums” (kandela jeb cd) ir no gaismas avota noteiktā virzienā telpiskā leņķī izstarotās gaismas plūsmas attiecība pret telpisko leņķi;

44) 

“korelētā krāsas temperatūra” (CCT [K]) ir Planka starojuma avota (absolūti melna ķermeņa) starojuma temperatūra, kura uztvertā krāsa visprecīzāk atgādina konkrētā ierosinātāja krāsu pie tā paša spožuma un noteiktos novērošanas apstākļos;

45) 

“krāsas konsekvence” ir viena gaismas avota sākotnējo (pēc neilga laikposma) telpiski izlīdzināto hromatiskuma koordinātu (x un y) maksimālā novirze no ražotāja vai importētāja deklarētā hromatiskuma koordinātu viduspunkta (cx un cy), izteikta kā ap hromatiskuma koordinātu viduspunktu (cx un cy) izveidojušās Makadama elipses lielums (standartnovirzēs);

46) 

“nobīdes koeficients (cos φ1)” ir kosinuss no fāzes leņķa φ1 starp elektrotīkla barošanas sprieguma pamatharmoniku un elektrotīkla strāvas pamatharmoniku. To izmanto no elektrotīkla darbināmiem gaismas avotiem, kuros izmantota LED vai OLED tehnoloģija. Nobīdes koeficientu mēra pie pilnas jaudas, attiecīgā gadījumā regulēšanas standartiestatījumos, kad visas apgaismojuma regulēšanas daļas ir vadības režīmā un ar apgaismojumu nesaistītās daļas ir atvienotas, izslēgtas vai atbilstīgi ražotāja norādījumiem iestatītas tā, lai to jaudas izmantojums būtu minimāls;

47) 

“gaismas plūsmas noturības koeficients” (XLMF) ir gaismas avota izstarotās gaismas plūsmas attiecība kādā tā kalpošanas laika punktā pret sākotnējo gaismas plūsmu;

48) 

“ilgizturības koeficients” (SF) ir noteikta daļa no kopējā gaismas avotu skaita, kuri konkrētā laikposmā, noteiktos apstākļos un ar noteiktu ieslēgšanas biežumu turpina darboties;

49) 

“kalpošanas laiks”LED un OLED gaismas avotiem ir laiks stundās no to izmantošanas sākuma līdz brīdim, kad 50 % no gaismas avotu kopuma gaismas atdeve pakāpeniski samazinājusies līdz vērtībai, kas ir mazāka nekā 70 % no sākotnējās gaismas plūsmas. To dēvē arī par L70B50 kalpošanas laiku;

50) 

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, arī skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

51) 

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdatora, ievadvirsmas datora vai viedtālruņa ekrāns;

52) 

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

53) 

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīces nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes;

54) 

“projicētais gaismu izstarojošās virsmas laukums” (A) ir mm2 (kvadrātmilimetros) izteikts virsmas laukums skatam gaismu izstarojošās virsmas taisnleņķa projekcijā no virziena ar vislielāko gaismas intensitāti, kur gaismu izstarojošās virsmas laukums ir tā gaismas avota virsmas laukums, kas izstaro gaismu ar deklarētajiem optiskajiem raksturlielumiem, piemēram, aptuveni sfēriska loka virsma (a), cilindriska kvēldiega spirāles (b) vai gāzizlādes spuldzes (c), (d) virsma, plakans vai pussfērisks gaismas diodes apvalks (e).

Gaismas avotiem ar necaurspīdīgu apvalku vai pretapžilbes aizsargu gaismu izstarojošās virsmas laukums ir viss laukums, caur kuru gaisma tiek izstarota no gaismas avota.

Gaismas avotiem ar vairākiem gaismas starotājiem par gaismu izstarojošo virsmu uzskata mazākā visus starotājus aptverošā bruto tilpuma projekciju.

HID gaismas avotiem piemēro definīciju (a), ja vien nav piemērojami definīcijā (d) norādītie izmēri attiecībā L > D, kur L ir attālums starp elektrodu uzgaļiem un D ir lokizlādes caurules iekšējais diametrs.

image

55) 

“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā.
II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un aprēķinu metode

Gaismas avotu energoefektivitātes klasi nosaka atbilstoši 1. tabulai, pamatojoties uz kopējo elektrotīkla jaudas efektivitāti ηTM, ko aprēķina, dalot deklarēto lietderīgo gaismas plūsmu Φuse (lm) ar deklarēto jaudas izmantojumu aktīvā režīmā Pon (W) un reizinot ar 2. tabulas piemērojamo koeficientu FTM, šādi:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).1. tabula.

Gaismas avotu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Kopējā elektrotīkla jaudas efektivitāte TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 852. tabula.

Koeficienti FTM atbilstoši gaismas avotu veidam

Gaismas avota veids

Koeficients FTM

Kliedētas gaismas avots (NDLS), darbināms no elektrotīkla (MLS)

1,000

Kliedētas gaismas avots (NDLS), nav darbināms no elektrotīkla (NMLS)

0,926

Virzītas gaismas avots (DLS), darbināms no elektrotīkla (MLS)

1,176

Virzītas gaismas avots (DLS), nav darbināms no elektrotīkla (NMLS)

1,089
III PIELIKUMS

Marķējums gaismas avotiem

1.   MARĶĒJUMS

Ja gaismas avotu ir paredzēts tirgot tirdzniecības vietā, marķējumu, kurš izgatavots atbilstoši šajā pielikumā noteiktajam formātam un kurā ietverta šajā pielikumā noteiktā informācija, nodrukā uz katra atsevišķā iepakojuma.

Piegādātājiem jāizvēlas šā pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktā norādītais marķējuma formāts.

▼M1

Marķējuma izmēri:

— 
standarta izmēra marķējumam – platums vismaz 36 mm un augstums vismaz 72 mm,
— 
maza izmēra marķējumam (platums mazāks nekā 36 mm) – platums vismaz 20 mm un augstums vismaz 54 mm.

▼B

Iepakojuma platums ir vismaz 20 mm un augstums – vismaz 54 mm.

Ja marķējums drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām. Maza izmēra marķējumu neizmanto uz iepakojuma, kura platums ir 36 mm vai vairāk.

Marķējumu un bultu, kas norāda energoefektivitātes klasi, drīkst drukāt vienā krāsā, kā norādīts 1.1. un 1.2. punktā, tikai tad, ja visa pārējā informācija, t. sk. attēli, uz iepakojuma ir drukāti vienā krāsā.

Ja marķējums netiek drukāts iepakojuma daļā, ko ir paredzēts vērst pret potenciālo pircēju, bultu ar energoefektivitātes klases burtu atveido šādi (turklāt bultas krāsa atbilst energoefektivitātes klases burtam un krāsai). Marķējuma izmērs ir tāds, lai tas būtu skaidri redzams un salasāms. Burts energoefektivitātes klases bultā ir Calibri treknrakstā, to izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk 0,5 pt biezu 100 % melnu apmales līniju.

1. attēls.

Krāsaina/vienkrāsaina pa labi vai pa kreisi vērsta bulta iepakojuma daļā, ko ir paredzēts vērst pret potenciālo pircēju

image

Regulas 4. panta e) punktā minētajā gadījumā atjauninātās skalas marķējuma formāts un izmērs ir tāds, lai ar to varētu nosegt un pārlīmēt veco marķējumu.

1.1.   Standarta izmēra marķējums

Informācija par marķējumu

image

1.2.   Maza izmēra marķējums

Informācija par marķējumu