EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: Padomes Regula (ES) 2019/1890 (2019. gada 11. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — LV — 13.04.2022 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) 2019/1890

(2019. gada 11. novembris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā

(OV L 291, 12.11.2019., 3. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/274 (2020. gada 27. februāris),

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1655 (2020. gada 6. novembris),

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1960 (2021. gada 11. novembris),

  L 400

11

12.11.2021

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/595 (2022. gada 11. aprīlis),

  L 114

60

12.4.2022


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 316, 6.12.2019, lpp 107 (2019/1890)
▼B

PADOMES REGULA (ES) 2019/1890

(2019. gada 11. novembris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Turcijas neatļautajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“prasījums” ir jebkurš prasījums, kas izvirzīts (tiesvedībā vai ārpus tās) pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas izriet no līguma vai darījuma, jo īpaši:

i) 

prasījums par tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai darījuma;

ii) 

prasījums pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finansiālu galvojumu vai atlīdzību;

iii) 

prasījums par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) 

pretprasījums;

v) 

prasījums atzīt un izpildīt, tai skaitā ar exequatur procedūru, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas pieņemts vai pasludināts;

b) 

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamajiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kuri noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c) 

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs;

d) 

“saimnieciskie resursi” ir jebkādi materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e) 

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu naudas līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tai skaitā – bet ne tikai – šos saimnieciskos resursus pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

f) 

“naudas līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt naudas līdzekļu pārvietošanu, pārskaitīšanu, pārveidošanu, izmantošanu vai piekļūt tiem, vai veikt ar tiem tirdzniecības darījumus, kā rezultātā mainītos to apjoms, apmērs, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, būtiskās iezīmes vai galamērķis, vai tiktu izdarītas citādas izmaiņas, kas dotu iespēju izmantot šos naudas līdzekļus, tai skaitā veicot vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g) 

“naudas līdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un ieguvumi, tai skaitā (bet ne tikai):

i) 

nauda, čeki, naudas prasījumi, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas instrumenti;

ii) 

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu bilances, parādi un parādsaistības;

iii) 

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parādu instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv) 

procentu maksājumi, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, vai to uzkrātā vai radītā vērtība;

v) 

kredīti, ieskaita tiesības, galvojumi, saistību izpildes garantijas vai citas finansiālas apņemšanās;

vi) 

kredītvēstules, kravaszīmes, pārdošanas rēķini;

vii) 

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h) 

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums saskaņā ar Līgumā minētajiem nosacījumiem, tai skaitā to gaisa telpa.

2. pants

1.  
Iesaldē visus naudas līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuras I pielikumā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.
2.  
Nevienai no I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām un struktūrām nedz tieši, nedz netieši, nedz to interesēs nedara pieejamus nedz naudas līdzekļus, nedz saimnieciskos resursus.
3.  

I pielikumā ietver fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, par kurām Padome saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2019/1894 1. panta 1. punktu un 2. panta 1. punktu ir konstatējusi, ka tās:

a) 

ir atbildīgas par urbšanas darbībām saistībā ar ogļūdeņražu izpēti un ražošanu vai ogļūdeņražu ieguvi šādu darbību rezultātā vai ir iesaistītas šādās darbībās, tostarp tās plānojot, gatavojot, tajās piedaloties, tās vadot vai atbalstot, kuras Kipras Republika nav atļāvusi, tās teritoriālajā jūrā vai tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā, vai tās kontinentālajā šelfā, tostarp gadījumos, kad ekskluzīvā ekonomikas zona vai kontinentālais šelfs ar valsti, kurai ir pretējais krasts, nav noteikti saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, darbības, kas var apdraudēt vai kavēt vienošanos par robežu noteikšanu;

b) 

sniedz finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu urbšanas darbībām saistībā ar ogļūdeņražu izpēti un ražošanu vai ogļūdeņražu ieguvei šādu darbību rezultātā, kā minēts a) apakšpunktā;

c) 

ir saistītas ar a) un b) apakšpunktā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām.

3. pants

1.  

Atkāpjoties no 2. panta, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos naudas līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka attiecīgie naudas līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) 

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tai skaitā maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) 

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) 

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d) 

nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai, ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde vismaz divas nedēļas pirms speciālās atļaujas piešķiršanas pārējām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e) 

paredzēti tam, lai veiktu maksājumus uz tādas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas kontu, kurai ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – ciktāl šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiāli paredzētām vajadzībām.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par ikvienu atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

4. pants

1.  

Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu naudas līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

uz naudas līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas pieņemts pirms dienas, kurā 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra iekļauta I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai tiesas nolēmums, kas izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b) 

naudas līdzekļi vai saimnieciskie resursi tiks izmantoti vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kuri izriet no šāda nolēmuma vai kuri ar šādu nolēmumu ir atzīti par spēkā esošiem, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kam ir šādi prasījumi;

c) 

nolēmums nav pieņemts par labu kādai I pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; un

d) 

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par ikvienu atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.  

Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta un ar noteikumu, ka I pielikumā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai vienošanos, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi (vai no saistībām, kas tai radušās) pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto naudas līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja vien attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) 

naudas līdzekļi vai saimnieciskie resursi tiks izmantoti tam, lai I pielikumā minēta fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra veiktu maksājumu; un

b) 

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam.

2.  
Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par ikvienu atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.  
Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita uz I pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras kontu, kreditēt iesaldētos kontus, ja vien tiek iesaldēti arī visi šādu kontu papildinājumi. Finanšu iestāde vai kredītiestāde nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi par jebkuru šādu darījumu.
2.  

Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro iesaldēto kontu papildinājumiem, kas sastāv no:

a) 

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem;

b) 

maksājumiem, kuri veicami saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas noslēgti (vai saistībām, kas radušās) pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra iekļauta I pielikumā; vai

c) 

maksājumiem, kas jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida ieņēmumiem un maksājumiem joprojām attiecas 2. panta 1. punktā paredzētie pasākumi.

7. pants

1.  

Neskarot piemērojamos noteikumus par pārskatu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) 

nekavējoties sniedz visu informāciju, kura varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuru rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, un tās tieši vai ar dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai; un

b) 

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar šīs informācijas pārbaudīšanu.

2.  
Jebkādu papildu informāciju, ko Komisija saņem tieši, tā dara pieejamu dalībvalstīm.
3.  
Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

8. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet 2. pantā minētos pasākumus vai kuru rezultātā šie pasākumi tiek apieti.

9. pants

1.  
Labticīga naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums darīt tos pieejamus, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību nedz fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas to veic, nedz tās pārvaldes institūciju amatpersonām un darbiniekiem, ja vien netiek pierādīts, ka naudas līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.
2.  
Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nav zinājušas un tām nav bijis pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā paredzēto pasākumu pārkāpums.

10. pants

1.  

Prasījumus saistībā ar līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tai skaitā prasījumus par atlīdzināšanu vai jebkādus citus tamlīdzīgus prasījumus, piemēram, prasījumus par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātus prasījumus, jo īpaši prasījumus par pagarināt vai samaksāt jebkādu obligāciju, galvojumu vai atlīdzību, jo īpaši finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību, neizpilda, ja tos izvirza:

a) 

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b) 

fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas ar a) apakšpunktā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.  
Tiesvedībā par prasījuma izpildi pienākums pierādīt, ka 1. punkts neaizliedz šāda prasījuma apmierināšanu, ir fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas pieprasa šāda prasījuma izpildi.
3.  
Šis pants neierobežo 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai tā saskaņā ar šo regulu izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību.

11. pants

1.  

Komisija un dalībvalstis informē viena otru par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un apmainās ar citu nozīmīgu, to rīcībā esošu informāciju saistībā ar šo regulu, it īpaši ar informāciju par:

a) 

naudas līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar 3.–5. pantu;

b) 

pārkāpumiem, izpildes problēmām un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.  
Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas iedarbīgu īstenošanu.

12. pants

▼C1

1.  
Ja Padome nolemj fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai piemērot 2. pantā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

▼B

2.  
Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.
3.  
Ja ir iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.
4.  
Regulas I pielikumā iekļautais saraksts regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos tiek pārskatīts.
5.  
Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

13. pants

1.  
Regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanai sarakstā.
2.  
Šīs regulas I pielikumā iekļauj pieejamu informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu, uzvārdu un arī pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un komercdarbības vietu.

14. pants

1.  
Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
2.  
Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par minētajiem noteikumiem un turpmāk nekavējoties informē to arī par jebkuriem to grozījumiem.

15. pants

1.  

Padome, Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) var apstrādāt personas datus, lai izpildītu šajā regulā paredzētos uzdevumus. Šie uzdevumi ir:

a) 

attiecībā uz Padomi: sagatavot un izdarīt I pielikuma grozījumus;

b) 

attiecībā uz Augsto pārstāvi: sagatavot I pielikuma grozījumus;

c) 

attiecībā uz Komisiju:

i) 

pievienot I pielikuma saturu publiski pieejamajam elektroniskajam konsolidētajam sarakstam ar personām, grupām un vienībām, uz kurām attiecas Savienības finansiāli ierobežojošie pasākumi, un publiski pieejamajā interaktīvajā sankciju kartē;

ii) 

apstrādāt informāciju par šīs regulas pasākumu ietekmi, piemēram, iesaldēto naudas līdzekļu vērtību, un informāciju par kompetento iestāžu piešķirtajām atļaujām.

2.  
Vajadzības gadījumā Padome, Komisija un Augstais pārstāvis attiecīgos datus par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas sarakstā iekļautās fiziskās personas, par šādu personu kriminālsodāmību vai par drošības pasākumiem, kas attiecas uz šādām personām, var apstrādāt tikai tiktāl, ciktāl šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu I pielikumu.
3.  
Lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot tiesības, kas tām noteiktas ar Regulu (ES) 2018/1725, šīs regulas vajadzībām Padome, šīs regulas II pielikumā minētais Komisijas dienests un Augstais pārstāvis tiek noteikti par “pārziņiem” Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkta nozīmē.

16. pants

1.  
Dalībvalstis izraugās savas kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto kompetento iestāžu tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.
2.  
Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par savām kompetentajām iestādēm, tai skaitā par minēto kompetento iestāžu kontaktinformāciju, un informē to arī par visām turpmākajām izmaiņām šajā informācijā.
3.  
Ja šī regula ietver prasību paziņot Komisijai, to informēt vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a) 

Savienības teritorijā, tai skaitā tās gaisa telpā;

b) 

dalībvalstu jurisdikcijā esošos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c) 

visām fiziskām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras dibinātas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesībām;

e) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādu darījumdarbību, kas pilnā apmērā vai daļēji tiek veikta Savienībā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

2. PANTĀ MINĒTAIS FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

▼M1 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Dzimšanas datums: 9.12.1960.

Pases nr. vai identitātes karte: 13571379758

Valstspiederība: Turcijas

Dzimums: vīrietis

Mehmet Ferruh Akalın ir Turkish Petroleum Corporation (TPAO) viceprezidents (ģenerāldirektora asistents) un direktoru padomes loceklis. Viņš ir TPAO izpētes departamenta vadītājs.

TPAO viceprezidents un tā izpētes departamenta vadītājs Mehmet Ferruh Akalın ir atbildīgs par TPAO atkrastes ogļūdeņražu izpētes darbību plānošanu, vadīšanu un īstenošanu. Starp tām ir TPAO urbšanas darbības, kuras Kipras Republika nav atļāvusi, kā izklāstīts turpmāk tekstā.

Minētās neatļautās urbšanas darbības veica:

a)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz Kipras Republikas teritoriālajā jūrā laikposmā no 2019. gada jūlija līdz septembrim;

b)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

c)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada janvāra līdz aprīlim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti, kā arī vienojoties ar Izraēlu;

d)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz oktobrim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

e)  TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – tiešā tās teritoriālās jūras tuvumā;

f)  TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada maija līdz novembrim Kipras Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – rietumu apgabalā.

27.2.2020.

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Dzimšanas datums: 27.11.1956.

Pases nr. vai identitātes karte: 11096919534

Valstspiederība: Turcijas

Dzimums: vīrietis

Ali Coscun Namoglu ir Turkish Petroleum Corporation (TPAO) izpētes departamenta direktora vietnieks.

Šajā statusā Ali Coscun Namoglu ir iesaistīts TPAO atkrastes ogļūdeņražu izpētes darbību plānošanā, vadīšanā un īstenošanā. Starp tām ir TPAO urbšanas darbības, kuras Kipras Republika nav atļāvusi, kā izklāstīts turpmāk tekstā.

Minētās neatļautās urbšanas darbības veica:

a)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz Kipras Republikas teritoriālajā jūrā laikposmā no 2019. gada jūlija līdz septembrim;

b)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

c)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada janvāra līdz 2020. gada aprīlim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti, kā arī vienojoties ar Izraēlu;

d)  TPAO urbšanas kuģis Yavuz laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz oktobrim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un kas ir norobežota, vienojoties ar Ēģipti;

e)  TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada janvārim Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – tiešā tās teritoriālās jūras tuvumā;

f)  TPAO urbšanas kuģis Fatih laikposmā no 2019. gada maija līdz novembrim Kipras Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas – par ko tā ir paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijai – rietumu apgabalā.

27.2.2020.

▼B
II PIELIKUMS

TĪMEKĻA VIETNES INFORMĀCIJAI PAR KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM UN ADRESE PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAI KOMISIJAI

▼M4

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

IGAUNIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ĪRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRA

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGĀLE

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ZVIEDRIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top