EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/815 (2018. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — LV — 19.01.2023 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA ►C1  (ES) 2019/815 ◄

(2018. gada 17. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 143, 29.5.2019., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2100 (2019. gada 30. septembris),

  L 326

1

16.12.2019

 M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1989 (2020. gada 6. novembris),

  L 429

1

18.12.2020

 M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/352 (2021. gada 29. novembris),

  L 77

1

7.3.2022

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2553 (2022. gada 21. septembris),

  L 339

1

30.12.2022


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 145, 4.6.2019, lpp 85  (815/2019)
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA ►C1  (ES) 2019/815 ◄

(2018. gada 17. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka vienoto elektronisko ziņošanas formātu, kas minēts Direktīvas 2004/109/EK 4. panta 7. punktā un paredzēts, lai emitenti sagatavotu gada finanšu pārskatus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“pamata taksonomija” ir VI pielikumā izklāstīto taksonomijas elementu apvienots kopums un šāds saišu apkopojums:

a) 

izklāsta saitbāze, kas apvieno taksonomijas elementus;

b) 

aprēķina saitbāze, kas izsaka aritmētiskas attiecības starp taksonomijas elementiem;

c) 

apzīmējuma saitbāze, kurā aprakstīta katra taksonomijas elementa nozīme;

d) 

definīcijas saitbāze, kas atspoguļo pamata taksonomijas elementu dimensijas attiecības;

2) 

“paplašinājuma taksonomija” ir taksonomijas elementu apvienots kopums un šāds saišu apkopojums, kurus abus izveidojis emitents:

a) 

izklāsta saitbāze, kas apvieno taksonomijas elementus;

b) 

aprēķina saitbāze, kas izsaka aritmētiskas attiecības starp taksonomijas elementiem;

c) 

apzīmējuma saitbāze, kurā aprakstīta katra taksonomijas elementa nozīme;

d) 

definīcijas saitbāze, kas nodrošina rezultātā sagatavotā XBRL dokumenta dimensijas derīgumu pret paplašinājuma taksonomiju;

3) 

“saskaņā ar SFPS sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati” ir konsolidētie finanšu pārskati, kas sagatavoti vai nu saskaņā ar SFPS, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, vai ar SFPS, kā minēts Lēmuma 2008/961/EK 1. panta pirmās daļas a) punktā.

3. pants

Vienots elektroniskais ziņošanas formāts

Emitenti sagatavo visus gada finanšu pārskatus XHTML formātā.

4. pants

Saskaņā ar SFPS sagatavoto konsolidēto finanšu pārskatu iezīmēšana

1.  
Ja gada finanšu pārskatos iekļauj saskaņā ar SFPS sagatavotos konsolidētos finanšu pārskatus, emitenti iezīmē šos konsolidētos finanšu pārskatus.
2.  
Emitenti iezīmē vismaz to informāciju, kas norādīta II pielikumā, ja šī informācija ir sniegta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos.
3.  
Emitenti var iezīmēt informāciju, kas sniegta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos, izņemot 2. punktā minēto.
4.  
Attiecībā uz iezīmējumiem, kas izklāstīti 1., 2. un 3. punktā, emitenti izmanto XBRL iezīmēšanas valodu un izmanto taksonomiju, kurā elementi ir tie, kas noteikti pamata taksonomijā. Ja saskaņā ar IV pielikuma 4. punktu pamata taksonomijas izmantošana nav piemērota, emitenti izveido paplašinājuma taksonomijas elementus, kā paredzēts IV pielikumā.

5. pants

Gada finanšu pārskatu citu daļu iezīmēšana

1.  
Emitenti, kas reģistrēti dalībvalstīs, var iezīmēt visas gada finanšu pārskatu daļas, kas nav minētas 4. pantā, ja tie izmanto XBRL iezīmēšanas valodu un šīm daļām raksturīgo taksonomiju un šo taksonomiju nodrošina dalībvalsts, kurā tie reģistrēti.
2.  
Emitenti, kas reģistrēti trešās valstīs, neiezīmē to gada finanšu pārskatu daļas, kas nav saskaņā ar SFPS sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati.

6. pants

Kopīgie noteikumi par iezīmējumiem

Attiecībā uz iezīmējumiem, kas veikti saskaņā ar 4. un 5. pantu, emitenti ievēro:

a) 

iezīmējumu iegulšanu emitentu gada finanšu pārskatos XHTML formātā, izmantojot III pielikumā noteiktās Inline XBRL specifikācijas;

b) 

prasības par iezīmēšanu un iesniegšanas noteikumus, kas izklāstīti IV pielikumā.

7. pants

XBRL taksonomijas datnes

EVTI var publicēt mašīnlasāmas un lejupielādējamas XBRL taksonomijas datnes, pamatojoties uz pamata taksonomiju. Šīs datnes atbilst V pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro gada finanšu pārskatiem, kas ietver finanšu pārskatus par finanšu gadiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M4
I PIELIKUMS

Apzīmējumi II, IV un VI pielikuma tabulāmDATI / ATRIBŪTA TIPS / PREFIKSS

DEFINĪCIJA

text block

norāda, ka elementa tips ir teksta bloks; to izmanto, lai iezīmētu lielākas informācijas vienības, piemēram, piezīmes, grāmatvedības politiku vai tabulas; teksta bloki ir rindas posteņi, kas nav cipari

text

norāda, ka elementa tips ir teksts (burtciparzīmju virkne); to izmanto, lai iezīmētu īsas stāstījuma informācijas vienības; teksta elementi ir rindas posteņi, kas nav cipari

yyyy-mm-dd

norāda, ka elementa tips ir datums; šie elementi ir rindas posteņi un tie nav cipari

X

norāda, ka elementa tips ir monetārs (skaitlis deklarētā valūtā); šie elementi ir rindas posteņi, kas ir cipari

X.XX

norāda, ka elementa tips ir decimāldaļskaitlī pārvērsta vērtība (piemēram, procentuālā attiecība vai akcijas vērtība); šie elementi ir rindas posteņi, kas ir cipari

shares

norāda, ka elementa tips ir akciju skaits; šie elementi ir rindas posteņi, kas ir cipari

table

norāda sākumu struktūrai, kas atspoguļota tabulā, kuras rindas un slejas to krustpunktā palīdz definēt finanšu jēdzienu

axis

norāda dimensionālu īpašību tabulas veida struktūrā

member

norāda dimensijas locekli asī

guidance

norāda elementu, kas palīdz pārlūkot taksonomijas saturu

role

norāda elementu, kas atbilst taksonomijas segmentam, piemēram, finanšu stāvokļa pārskats, ienākumu pārskats, katra atsevišķā piezīme utt.

abstract

norāda grupēšanas elementu vai galveni

instant or duration

norāda, ka monetārā vērtība atspoguļo uzkrāto lielumu (ja tas ir brīdis) vai plūsmu (ja tas ir intervāls)

credit or debit

norāda atklātās informācijas “dabisko” līdzsvaru

esef_cor

prefikss, ko piemēro IV un VI pielikuma tabulās attiecībā uz elementiem, kas definēti vārdtelpā “https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”

esef_all

prefikss, ko piemēro VI pielikuma tabulā attiecībā uz elementiem, kas definēti vārdtelpā “https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”

esma_technical

prefikss, ko piemēro VI pielikuma tabulā attiecībā uz elementiem, kas definēti nosaukumvietā “http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefikss, ko piemēro IV un VI pielikuma tabulās attiecībā uz elementiem, kas definēti vārdtelpā “https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”

Autortiesības un datubāzes tiesības uz SFPS taksonomijas materiāliem ir SFPS fondam. SFPS taksonomijas materiālus sagatavo, izmantojot XBRL valodu ar XBRL International atļauju. SFPS fonds neīsteno savas tiesības uz SFPS taksonomijas materiāliem EEZ ietvaros iezīmētu SFPS finanšu pārskatu sagatavošanai un izmantošanai SFPS standartu piemērošanas kontekstā. SFPS fonds patur visas citas tiesības, tajā skaitā, bet ne tikai tiesības ārpus EEZ. Komerciāla izmantošana, tajā skaitā reproducēšana, ir stingri aizliegta. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar IFRS fondu www.ifrs.org
II PIELIKUMS

Obligātie iezīmējumi

1. Emitenti iezīmē visus skaitļus deklarētā valūtā, kas atklāti finanšu stāvokļa pārskatā, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un naudas plūsmu pārskatā saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos.

2. Emitenti iezīmē visu šā pielikuma tabulas elementiem atbilstošo informāciju, kas atklāta saskaņā ar SFPS sagatavotajos konsolidētajos finanšu pārskatos vai kas atklāta ar tajos izdarītu savstarpēju norādi uz citām gada finanšu pārskatu daļām par finanšu gadiem, kuri sākas 2023. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.Tabula

Pamata taksonomijas obligātie elementi, kas jāiezīmē par finanšu gadiem, kuri sākas 2023. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma

Apzīmējums

Veids

Atsauces uz SFPS

Pārskatu sniedzēja uzņēmuma nosaukums vai citi rekvizīti

text

1. SGS 51. punkta a) apakšpunkts

Paskaidrojums par izmaiņām pārskatu sniedzēja uzņēmuma nosaukumā vai citos rekvizītos kopš iepriekšējā pārskata perioda beigām

text

1. SGS 51. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma atrašanās vieta

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma juridiskā forma

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Valsts, kurā uzņēmums reģistrēts

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma juridiskā adrese

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Galvenā uzņēmējdarbības vieta

text

1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

Uzņēmuma darbības veida un tā galvenās darbības apraksts

text

1. SGS 138. punkta b) apakšpunkts

Mātesuzņēmuma nosaukums

text

1. SGS 138. punkta c) apakšpunkts, 24. SGS 13. punkts

Koncerna galīgā mātesuzņēmuma nosaukums

text

1. SGS 24. punkta 13) apakšpunkts, 1. SGS 138. punkta c) apakšpunkts

Darbības termiņš uzņēmumam ar ierobežotu darbības termiņu

text

1. SGS 138. punkta d) apakšpunkts

Paziņojums par atbilstību SFPS [text block]

text block

1. SGS 16. punkts

Paskaidrojums par novirzi no SFPS

text

1. SGS 20. punkta b) apakšpunkts, 1. SGS 20. punkta c) apakšpunkts

Paskaidrojums par finanšu ietekmi, ko rada novirze no SFPS

text

1. SGS 20. punkta d) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nenoteiktībām saistībā ar uzņēmuma spēju turpināt darbību [text block]

text block

1. SGS 25. punkts

Paskaidrojums par faktu, ka finanšu pārskati sagatavoti, pamatojoties uz darbības neturpināšanas pieņēmumu, un par principu, kurš ievērots, tos sagatavojot

text

1. SGS 25. punkts

Paskaidrojums par to, kāpēc netiek uzskatīts, ka uzņēmums turpinās darbību

text

1. SGS 25. punkts

Apraksts par iemeslu, kādēļ izmantots garāks vai īsāks pārskata periods

text

1. SGS 36. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par faktu, ka finanšu pārskatos norādītā skaitliskā informācija nav pilnīgi salīdzināma

text

1. SGS 36. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārklasifikāciju vai izmaiņām pārskatu sniegšanā [text block]

text block

1. SGS 41. punkts

Paskaidrojums par aplēšu nenoteiktības cēloņiem, kas izraisa nozīmīgu risku, ka var rasties būtiskas korekcijas

text

14. SFPIK 10. punkts, 1. SGS 125. punkts

Informācijas atklāšana par aktīviem un saistībām, kam ir nozīmīgs būtisku korekciju risks [text block]

text block

1. SGS 125. punkts

Dividendes, kuras atzīst par peļņas sadali īpašniekiem par akciju

X, duration

1. SGS 107. punkts

Dividendes, kuras ieteiktas vai izsludinātas pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas publiskošanai, bet nav atzītas par peļņas sadali īpašniekiem

X duration

10. SGS 13. punkts, 1. SGS 137. punkts

Dividendes, kuras ieteiktas vai izsludinātas pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas publiskošanai, bet nav atzītas par peļņas sadali īpašniekiem par akciju

X.XX duration

1. SGS 137. punkta a) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par grāmatvedības vērtējumiem un aplēsēm [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uzkrātajiem izdevumiem un citām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atskaitījumiem attiecībā uz kredītzaudējumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par asociētajiem uzņēmumiem [text block]

text block

12. SFPS B4. punkta d) apakšpunkts, 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par revidentu atalgojumu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu pārskatu apstiprināšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par konsolidācijas pamatu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par bioloģiskiem aktīviem, lauksaimniecības produktiem ražas novākšanas brīdī un valsts dotācijām saistībā ar bioloģiskiem aktīviem [text block]

text block

41. SGS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par aizņēmumu izmaksām [text block]

text block

23. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par aizņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uzņēmējdarbības apvienošanām [text block]

text block

3. SFPS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par naudas līdzekļu un banku atlikumiem centrālajās bankās [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par naudu un naudas ekvivalentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par naudas plūsmas pārskatu [text block]

text block

7. SGS – naudas plūsmu pārskata sniegšana

Informācijas atklāšana par izmaiņām grāmatvedības politikā [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izmaiņām grāmatvedības politikā, grāmatvedības aplēsēs un par kļūdām [text block]

text block

8. SGS – grāmatvedības politika

Informācijas atklāšana par nodrošinājumu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izmaksātajiem prasījumiem un pabalstiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par apņemšanos [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par apņemšanos un iespējamām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par iespējamām saistībām [text block]

text block

37. SGS 86. punkts

Informācijas atklāšana par pārdošanas izmaksām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par kredītrisku [text block]

text block

7. SFPS – Kredītrisks, 1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par parāda instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atliktajām iegādes izmaksām, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atliktajiem ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atliktajiem nodokļiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par banku noguldījumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par klientu noguldījumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nolietojuma un amortizācijas izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par atvasinātiem finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārtrauktajām darbībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par dividendēm [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana attiecībā uz peļņu par akciju [text block]

text block

33. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekmi [text block]

text block

21. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par darbinieku pabalstiem [text block]

text block

19. SGS – darbības joma

Informācijas atklāšana par uzņēmuma uzņēmējdarbības segmentiem [text block]

text block

8. SFPS — informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par notikumiem pēc pārskata perioda beigām [text block]

text block

10. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izdevumiem pēc veida [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par izpētes un novērtēšanas aktīviem [text block]

text block

6. SFPS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par patiesās vērtības novērtējumu [text block]

text block

13. SFPS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentu patieso vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par maksu un komisijas naudas ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu izmaksām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu ienākumiem (izmaksām) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem [text block]

text block

7. SFPS – darbības joma

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentiem, kas noteikti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības nolūkā turētām finanšu saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu riska pārvaldību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pirmreizēju piemērošanu [text block]

text block

1. SFPS — informācijas (pārskatu) sniegšana un atklāšana

Informācijas atklāšana par vispārējiem un administratīviem izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Vispārīgas informācijas atklāšana par finanšu pārskatiem [text block]

text block

1. SGS 51. punkts

Informācijas atklāšana par darbības turpināšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par valsts dotācijām [text block]

text block

20. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par pārskatu sniegšanu hiperinflācijas apstākļos [text block]

text block

29. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

36. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ienākuma nodokli [text block]

text block

12. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par darbiniekiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par uzņēmuma galveno vadību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par apdrošināšanas līgumiem [text block]

text block

4. SFPS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par apdrošināšanas prēmiju ieņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nemateriāliem aktīviem [text block]

text block

38. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par nemateriāliem aktīviem un nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par procentu izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par procentu ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par procentu ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos [text block]

text block

12. SFPS 1. punkts – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par starpperioda finanšu pārskatu sniegšanu [text block]

text block

34. SGS – starpperioda finanšu pārskata saturs

Informācijas atklāšana par krājumiem [text block]

text block

2. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ieguldījumu līgumu saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieguldījuma īpašumu [text block]

text block

40. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ieguldījumiem, kas uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieguldījumiem, kuri nav ieguldījumi, kas uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par emitēto kapitālu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par kopuzņēmumiem [text block]

text block

27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, 12. SFPS B4. punkta b) apakšpunkts, 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nomas priekšapmaksu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nomām [text block]

text block

16. SFPS – informācijas (pārskatu) sniegšana un 16. SFPS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par likviditātes risku [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par aizdevumiem un avansiem bankām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par aizdevumiem un avansiem klientiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirgus risku [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Būtiskas informācijas atklāšana par grāmatvedības politiku [text block]

text block

Spēkā no 2023. gada 1. janvāra, 1. SGS 117. punkts - informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par uz daļu īpašniekiem attiecināmo neto aktīvu vērtību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nekontrolējošo līdzdalību [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pārdošanai turētiem ilgtermiņa aktīviem un pārtrauktām darbībām [text block]

text block

5. SFPS — uzrādīšana un informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par mērķiem, politiku un procesiem kapitāla pārvaldībai [text block]

text block

1. SGS 134. punkts

Informācijas atklāšana par citiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem apgrozāmiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citām īstermiņa saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem ilgtermiņa aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citām ilgtermiņa saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem pamatdarbības izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem pamatdarbības ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem pamatdarbības ienākumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par citiem uzkrājumiem, iespējamām saistībām un iespējamiem aktīviem [text block]

text block

37. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par priekšapmaksu un citiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par peļņu (zaudējumiem) no pamatdarbības [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pamatlīdzekļiem [text block]

text block

16. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par uzkrājumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par finanšu instrumentu pārklasificēšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par regulatora noteiktajiem atliktajiem kontiem [text block]

text block

14. SFPS – informācijas atklāšana un 14. SFPS – informācijas (pārskatu) sniegšana

Informācijas atklāšana par pārapdrošināšanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par saistīto pusi [text block]

text block

24. SGS – informācijas atklāšana

Informācijas atklāšana par atpirkšanas līgumiem un līgumiem par pirkšanu ar atpārdošanu [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pētniecības un attīstības izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par kapitālā iekļautajām rezervēm [text block]

text block

1. SGS 79. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par naudu un naudas ekvivalentiem, uz ko attiecas izmantošanas ierobežojumi [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem [text block]

text block

15. SFPS – informācijas atklāšana un 15. SFPS – informācijas (pārskatu) sniegšana

Informācijas atklāšana par atsevišķiem finanšu pārskatiem [text block]

text block

27. SGS – informācijas atklāšana, 12. SFPS Mērķis

Informācijas atklāšana attiecībā uz vienošanos par pakalpojumu koncesiju [text block]

text block

29. PIK – vienprātība

Informācijas atklāšana par pamatkapitālu, rezervēm un citu līdzdalību pašu kapitālā [text block]

text block

1. SGS 79. punkts

Informācijas atklāšana saistībā ar vienošanos par uz akcijām balstītu maksājumu [text block]

text block

2. SFPS 44. punkts

Informācijas atklāšana par subordinētajām saistībām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par meitasuzņēmumiem [text block]

text block

27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, 12. SFPS B4. punkta a) apakšpunkts, 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par nozīmīgu grāmatvedības politiku [text block]

text block

1. SGS 117. punkts

Informācijas atklāšana par nodokļu pārmaksu un parādiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem kreditoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem debitoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par tirdzniecības ienākumiem (izdevumiem) [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Informācijas atklāšana par pašu akcijām [text block]

text block

1. SGS 10. punkta e) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz bioloģiskiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aizņēmumu izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aizņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu un nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naudas plūsmām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nodrošinājumu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nepabeigtu būvniecību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz iespējamām saistībām un iespējamiem aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz klientu piesaistīšanas izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz klientu lojalitātes programmām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ekspluatācijas pārtraukšanas, atjaunošanas un rehabilitācijas uzkrājumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atliktajām iegādes izmaksām, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atlikto ienākuma nodokli [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nolietojuma izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentu atzīšanas pārtraukšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atvasinātiem finanšu instrumentiem un riska ierobežošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naudas un naudas ekvivalentu sastāvdaļu noteikšanu [text block]

text block

7. SGS 46. punkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pārtrauktām darbībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atlaidēm un rabatiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz dividendēm [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz peļņu par akciju [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz emisijas tiesībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darbinieku pabalstiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ar vidi saistītiem izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ārkārtas posteņiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz izpētes un novērtēšanas izdevumiem [text block]

text block

6. SFPS 24. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz patiesās vērtības novērtēšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz maksu un komisijas naudas ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu ienākumiem un izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu garantijām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu saistībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ārvalstu valūtas pārrēķināšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz franšīzes maksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz funkcionālo valūtu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz valsts dotācijām [text block]

text block

20. SGS 39. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz riska ierobežošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ienākuma nodokli [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem un saistītajiem aktīviem, saistībām, ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

4. SFPS 37. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nemateriāliem aktīvu un nemateriālo vērtību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nemateriāliem aktīviem, kas nav nemateriālā vērtība [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz procentu ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem kopuzņēmumos [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījuma īpašumu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieguldījumiem, kuri nav ieguldījumi, kas uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz emitēto kapitālu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nomu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz aizdevumiem un debitoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz krājumu novērtēšanu [text block]

text block

2. SGS 36. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz kalnrūpniecības aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz kalnrūpniecības tiesībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas, un pārtrauktām darbībām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentu ieskaitu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naftas un gāzes aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz programmēšanas aktīviem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pamatlīdzekļiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz uzkrājumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz finanšu instrumentu pārklasifikāciju [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz starpības starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā [text block]

text block

7. SFPS 28. punkta a) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz ieņēmumu atzīšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz regulatora noteiktajiem atliktajiem kontiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pārapdrošināšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz remontu un uzturēšanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz atpirkšanas līgumiem un līgumiem par pirkšanu ar atpārdošanu [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pētniecības un attīstības izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz naudu un naudas ekvivalentiem, uz ko attiecas izmantošanas ierobežojumi [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz informācijas sniegšanu pa segmentiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz vienošanos par pakalpojumu koncesiju [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Uz akcijām balstītiem maksājumu darījumiem piemērotās grāmatvedības politikas apraksts [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz segkārtas noņemšanas izmaksām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz meitasuzņēmumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz nodokļiem, kas nav ienākuma nodoklis [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darba attiecību izbeigšanas pabalstiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citiem kreditoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem debitoru parādiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz tirdzniecības ienākumiem un izdevumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darījumiem ar nekontrolējošu līdzdalību [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz darījumiem ar saistītām pusēm [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz pašu akcijām [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par grāmatvedības politiku attiecībā uz garantijas līgumiem [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

Apraksts par citu grāmatvedības politiku, kas ir būtiska finanšu pārskatu saprašanai [text block]

text block

1. SGS 117. punkta b) apakšpunkts

▼B
III PIELIKUMS

Piemērojamās Inline XBRL specifikācijas

1. Emitenti nodrošina, ka Inline XBRL instances dokuments ir derīgs attiecībā uz Inline XBRL 1.1 specifikāciju un atbilst XBRL Units Registry.

2. Emitenti nodrošina, ka emitentu XBRL paplašinājuma taksonomijas datnes ir derīgas attiecībā uz XBRL 2.1 un XBRL Dimensions 1.0 specifikācijām.

3. Emitenti Inline XBRL instances dokumentu un emitenta XBRL paplašinājuma taksonomijas datnes iesniedz kā vienotu pārskata paketi, kurā XBRL taksonomijas datnes ir sapakotas saskaņā ar taksonomijas pakešu specifikācijām.

4. Emitenti nodrošina, ka gan Inline XBRL instances dokumentā, gan emitenta paplašinājuma taksonomijas datnē ir ievērotas IV pielikumā paredzēto iezīmēšanas un iesniegšanas noteikumu prasības.
IV PIELIKUMS

Iezīmēšanas un iesniegšanas noteikumi

1. Emitenti nodrošina, ka Inline XBRL instances dokumentā ir ietverti viena emitenta dati, lai visiem uzņēmuma identifikatoriem kontekstos būtu identisks saturs.

2. Emitenti sevi identificē Inline XBRL instances dokumentā, izmantojot ISO 17442 juridiskās personas identifikatorus attiecībā uz XBRL konteksta uzņēmuma identifikatoriem un shēmām.

3. Iezīmējot atklāto informāciju, emitenti izmanto pamata taksonomijas elementu, kura grāmatvedības nozīme ir vistuvākā atklātajai informācijai, kura tiek iezīmēta. Ja izrādās, ka pastāv izvēle starp pamata taksonomijas elementiem, emitentiem būtu jāatlasa elements ar visšaurāko grāmatvedības nozīmi un/vai tvērumu.

4. Ja tuvākais pamata taksonomijas elements nepareizi atspoguļotu tās atklātās informācijas grāmatvedības nozīmi, kas tiek iezīmēta saskaņā ar 3. punktā prasīto, emitenti izveido paplašinājuma taksonomijas elementu un izmanto to, lai iezīmētu attiecīgo atklāto informāciju. Visi izveidotie paplašinājuma taksonomijas elementi:

a) 

neduplicē neviena pamata taksonomijas elementa nozīmi un tvērumu;

b) 

identificē elementa izveidotāju;

c) 

tiek asignēti, izmantojot atbilstīga līdzsvara atribūtu;

d) 

izmanto standarta apzīmējumus valodā, kas atbilst gada finanšu pārskata valodai. Tiek ieteikts pievienot apzīmējumus papildu valodās. Visi apzīmējumi atbilst aprakstīto pamatā esošo uzņēmējdarbības jēdzienu grāmatvedības nozīmei un tvērumam.

5. Emitenti nodrošina, ka katrs paplašinājuma taksonomijas elements, kas izmantots, lai iezīmētu informāciju, kura atklāta finanšu pārskatā, ir ietverts vismaz vienā no paplašinājuma taksonomijas izklāsta saitbāzes un definīcijas saitbāzes hierarhijām.

6. Emitenti izmanto savu paplašinājuma taksonomiju aprēķina saitbāzes, lai dokumentētu aritmētiskas attiecības starp skaitliskiem pamata un/vai paplašinājuma taksonomijas elementiem, jo īpaši attiecībā uz aritmētiskām attiecībām starp pamata un/vai paplašinājuma taksonomijas elementiem no finanšu stāvokļa pārskata, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmu pārskata.

7. Lai noteiktu, uz kuru finanšu pārskatu daļu iezīmējumi attiecas, emitenti izmanto īpašus saknes taksonomijas elementus kā finanšu pārskatu attiecīgo daļu sākumpunktus viņu paplašinājuma taksonomijas izklāsta saitbāzēs. Elementu nosaukumi, apzīmējumi un šo saknes taksonomijas elementu prefiksi ir noteikti 1. tabulā.Tabula

Elementu nosaukumi, apzīmējumi un saknes taksonomijas elementu prefiksi

Prefikss

Elementa nosaukums

Apzīmējums

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finanšu stāvokļa pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā finanšu stāvokļa pārskata sākumpunkts

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Peļņas vai zaudējumu vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā peļņas vai zaudējumu pārskata sākumpunkts, ja peļņas vai zaudējumu pārskats tiek atklāts atsevišķi

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Apvienoto ienākumu pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā apvienoto ienākumu pārskata sākumpunkts, ja tas tiek atklāts atsevišķi vai ja peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskati ir apvienoti vienā pārskatā

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Naudas plūsmu pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā naudas plūsmu pārskata sākumpunkts

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Pašu kapitāla izmaiņu pārskata vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā pašu kapitāla izmaiņu pārskata sākumpunkts

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Piezīmju, grāmatvedības politikas un pamata taksonomijas obligāto elementu vietturis – šis postenis JĀIZMANTO kā sākumpunkts atklātās informācijas iezīmējumiem finanšu pārskatu piezīmēs

Īpašos saknes taksonomijas elementus iekļauj arī EVTI sagatavotajās XBRL taksonomijas datnēs.

8. Emitenti savās paplašinājuma taksonomijās neaizstāj pamata taksonomijas elementu apzīmējumus vai atsauces. Emitentu specifiskos apzīmējumus var pievienot pamata taksonomijas elementiem.

9. Emitenti nodrošina, ka emitentu paplašinājuma taksonomijas elementi, ar ko iezīmē SFPS konsolidēto finanšu pārskatu finanšu stāvokļa pārskatu, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmu pārskatu, ir piesaistīti vienam vai vairākiem pamata taksonomijas elementiem. Konkrētāk:

a) 

emitents savu paplašinājuma taksonomijas elementu piesaista pamata taksonomijas elementam, kam ir emitenta attiecīgajam paplašinājuma taksonomijas elementam vistuvākā plašākā grāmatvedības nozīme un/vai tvērums. Emitents savā paplašinājuma taksonomijas definīcijas saitbāzē identificē attiecīgā paplašinājuma taksonomijas elementa attiecības ar attiecīgo pamata taksonomijas elementu. Paplašinājuma taksonomijas elements parādās kā attiecību mērķis;

b) 

emitents paplašinājuma taksonomijas elementu var piesaistīt pamata taksonomijas elementam vai elementiem, kam ir attiecīgajam paplašinājuma taksonomijas elementam vistuvākā grāmatvedības nozīme un/vai tvērums. Emitents savā paplašinājuma taksonomijas definīcijas saitbāzē identificē attiecīgā paplašinājuma taksonomijas elementa attiecības ar attiecīgo pamata taksonomijas elementu vai elementiem. Paplašinājuma taksonomijas elements parādās kā vienu vai vairāku attiecību avots. Ja paplašinājuma taksonomijas elements apvieno vairākus pamata taksonomijas elementus, emitents minēto paplašinājuma taksonomijas elementu piesaista katram no minētajiem pamata taksonomijas elementiem, izņemot jebkuru tādu pamata taksonomijas elementu vai elementus, kurus pamatoti uzskata par nebūtiskiem.

10. Neraugoties uz 9. punktu, emitentiem nav jāpiesaista citam pamata taksonomijas elementam paplašinājuma taksonomijas elements, kas izmantots, lai iezīmētu informāciju, kura atklāta finanšu stāvokļa pārskatā, peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā vai naudas plūsmu pārskatā un kura ir citas tajā pašā pārskatā atklātās informācijas starpsumma.

11. Emitenti nodrošina, ka taksonomijas elementa, kas izmantots, lai iezīmētu atklāto informāciju, datu tips un perioda tips atspoguļo iezīmētās atklātās informācijas grāmatvedības nozīmi. Ja XBRL specifikācijās vai XBRL Data Types Registry (datu tipu reģistrā) jau ir definēts piemērots tips, emitenti nedefinē taksonomijas elementu un tam piemēro pielāgotu tipu.

12. Iezīmējot atklāto informāciju, emitenti neizmanto skaitliskus taksonomijas elementus, lai iezīmētu dažādas vērtības attiecīgam kontekstam (uzņēmums, periods un dimensionāls sadalījums), ja vien atšķirība neizriet no noapaļošanas saistībā ar tās pašas informācijas izklāstu, izmantojot atšķirīgu mērogu, vairāk nekā vienā vietā tajā pašā gada finanšu pārskatā.

13. Iezīmējot atklāto informāciju, emitenti neskaitliskus taksonomijas elementus izmanto tādā veidā, ka tiek iezīmēta visa atklātā informācija, kas atbilst attiecīgā elementa definīcijai. Emitenti iezīmējumus nepiemēro daļējā vai selektīvā veidā.

14. Emitenti nodrošina, ka Inline XBRL instances dokumentā nav ietverts izpildkods.
V PIELIKUMS

XBRL taksonomijas datnes

EVTI publicētās XBRL taksonomijas datnes:

a) 

visus pamata taksonomijas elementus identificē kā XBRL elementus;

b) 

pamata taksonomijas elementu atribūtus nosaka, vadoties pēc to tipa, kā noteikts I pielikumā;

c) 

sniedz cilvēklasāmus apzīmējumus, kā noteikts VI pielikuma tabulā, dokumentējot pamata taksonomijas elementu nozīmi, kā arī atsauces;

d) 

definē struktūras, kas atvieglo taksonomijas satura pārlūkošanu un pamata taksonomijas elementa definīcijas sapratni citu pamata taksonomijas elementu kontekstā;

e) 

definē attiecības, kas ļauj emitentiem paplašinājuma taksonomijas elementus piesaistīt pamata taksonomijas elementiem;

f) 

ir derīgas saskaņā ar XBRL 2.1 specifikācijām un XBRL Dimensions 1.0 specifikācijām un ir sapakotas saskaņā ar III pielikumā noteiktajām taksonomijas pakešu specifikācijām;

g) 

ietver tehnisko informāciju, kas nepieciešama, lai izstrādātu IT risinājumus, kuri atbalstītu saskaņotu gada finanšu pārskatu izveidi;

h) 

identificē, uz kuriem periodiem tie attiecas.

▼M4
VI PIELIKUMS

Pamata taksonomijas shēmaTabula

Pamata taksonomijas shēma, lai iezīmētu konsolidētos pārskatus par finanšu gadiem, kuri sākas 2023. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma

Prefikss

Elementa nosaukums/lomas URI

Elementa tips un atribūti

Apzīmējuma veids

Apzīmējuma saturs

Atsauces

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Pārmērīgi lielas aktīvu cenu vai ārvalstu valūtas maiņas kursu izmaiņas [member]

piemērs: 10. SGS 22. punkts

documentation

Šis elements apzīmē pārmērīgi lielas aktīvu cenu vai ārvalstu valūtas maiņas kursu izmaiņas.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Grāmatvedības aplēses [axis]

Informācijas atklāšana: 8. SGS 39. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Grāmatvedības aplēses [member]

Informācijas atklāšana: 8. SGS 39. punkts

documentation

Darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī: Šis elements apzīmē aktīvu, saistības vai aktīva periodisku patēriņu, kam piemēro korekcijas, kuras izriet no aktīvu un saistību pašreizējā stāvokļa un ar tiem saistīto paredzamo nākotnes ieguvumu un pienākumu novērtējuma. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Grāmatvedības aplēses”, ja neizmanto nevienu citu elementu. Spēkā no 2023. gada 1. janvāra: Šis elements apzīmē tās naudas summas finanšu pārskatos, uz kurām attiecas novērtējuma nenoteiktība. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Grāmatvedības aplēses”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Grāmatvedības peļņa

Informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Peļņas (zaudējumu) summa par periodu pirms nodokļu izdevumu atskaitīšanas. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Uzkrātie izdevumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

Saistību samaksāt par saņemtām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem, par ko nav veikta samaksa, nav izrakstīts rēķins vai nav oficiālas vienošanās ar piegādātāju, summa; to skaitā darbiniekiem izmaksājamās summas.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, tostarp līguma saistības

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts, vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

Uzkrāto izdevumu un atlikto ienākumu summa, tostarp līguma saistības. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi; Atliktie ienākumi, tostarp līguma saistības]

totalLabel

Kopējie uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, tostarp līguma saistības

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Uzkrātie izdevumi un atliktie ienākumi, tostarp līguma saistības [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Uzkrātie izdevumi, kas klasificēti kā īstermiņa

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

To uzkrāto izdevumu summa, kas klasificēti kā īstermiņa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Uzkrātie izdevumi, kas klasificēti kā ilgtermiņa

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

To uzkrāto izdevumu summa, kas klasificēti kā ilgtermiņa. [Skatīt: Uzkrātie izdevumi]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit label

label

Uzkrātie ienākumi, tostarp līguma aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts, vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

To aktīvu summa, kas atspoguļo ienākumus, kuri ir nopelnīti, bet vēl nav saņemami, tostarp līguma aktīvi. [Skatīt: Līguma aktīvi]

totalLabel

Kopējie uzkrātie ienākumi, tostarp līguma aktīvi

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Uzkrātie ienākumi, tostarp līguma aktīvi [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit label

label

Uzkrātie ienākumi, kuri nav līguma aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts, vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

To aktīvu summa, kas atspoguļo ienākumus, kuri ir nopelnīti, bet vēl nav saņemti, un kuri nav līguma aktīvi. [Skatīt: Līguma aktīvi]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit label

label

Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta c) apakšpunkts

documentation

Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz aktīvu kredītriska izmaiņām, kas noteiktas vai nu: a) kā to patiesās vērtības tādu izmaiņu summa, kuras nav attiecināmas uz tirgus apstākļu izmaiņām, kas rada tirgus risku; vai b) izmantojot alternatīvu metodi, kura, pēc uzņēmuma uzskata, patiesāk atspoguļo tā patiesās vērtības izmaiņu summu, kuras ir attiecināmas uz aktīva kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]; Tirgus risks [member]; Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant label

label

Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums)

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta d) apakšpunkts

documentation

Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]; Ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums) Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Finanšu saistību patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistību kredītriska izmaiņām

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 10.A punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 10. punkta a) apakšpunkts

documentation

Finanšu saistību patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistību kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Kredītrisks [member]; Tirgus risks [member]; Finanšu saistību patiesās vērtības palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz saistību kredītriska izmaiņām]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit label

label

Aizdevuma vai debitoru parāda patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz finanšu aktīvu kredītriska izmaiņām

Informācijas atklāšana: Darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī; 7. SFPS 9. punkta c) apakšpunkts

documentation

Aizdevumu vai debitoru parādu patiesās vērtības uzkrātais palielinājums (samazinājums), kurš attiecināms uz aktīvu kredītriska izmaiņām, kas noteiktas vai nu: a) kā to patiesās vērtības tādu izmaiņu summa, kuras nav attiecināmas uz tirgus apstākļu izmaiņām, kas radīja tirgus risku; vai b) izmantojot alternatīvu metodi, kura, pēc uzņēmuma uzskata, patiesāk atspoguļo tā patiesās vērtības izmaiņu summu, kuras ir attiecināmas uz aktīva kredītriska izmaiņām. [Skatīt: Tirgus risks [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant label

label

Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums)

Informācijas atklāšana: Darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī; 7. SFPS 9. punkta D) apakšpunkts

documentation

Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības apkopotais palielinājums (samazinājums). [Skatīt: Atvasinātie instrumenti [member]; Ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītu kredīta atvasināto instrumentu vai līdzīgu instrumentu patiesās vērtības palielinājums (samazinājums)]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]

Informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 16. SGS 75. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 38.SGS 118. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40.SGS 79. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41.SGS 54. punkta f) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē uzkrāto nolietojumu, amortizāciju un vērtības samazināšanos. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]

Vispārpieņemta prakse: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 16. SGS 75. punkta b) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 38.SGS 118. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 40.SGS 78. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 41.SGS 54. punkta f) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē uzkrāto nolietojumu un amortizāciju. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit label

label

Uzskaites vērtībā iekļautā patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti – aktīvi

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, uzkrātā summa, kas iekļauta posteņa, kura riski tiek ierobežoti, uzskaites vērtībā un atzīta finanšu stāvokļa pārskatā kā aktīvs. [Skatīt: Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Uzskaites vērtībā iekļautā patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti – saistības

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, uzkrātā summa, kas iekļauta posteņa, kura riski tiek ierobežoti, uzskaites vērtībā un atzīta finanšu stāvokļa pārskatā kā saistības. [Skatīt: Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit label

label

Patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ – aktīvi

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta v) punkts

documentation

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas uzkrātā summa, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, kurš ir amortizētajās izmaksās novērtēts finanšu aktīvs un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ. [Skatīt: Amortizētajās izmaksās novērtētie finanšu aktīvi; Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Patiesās vērtības riska ierobežošanas uzkrātā korekcija, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ – saistības

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkta a) apakšpunkta v) punkts

documentation

Patiesās vērtības riska ierobežošanas korekcijas uzkrātā summa, kas atlikusi finanšu stāvokļa pārskatā attiecībā uz posteni, kura riski tiek ierobežoti, kurš ir amortizētajās izmaksās novērtēta finanšu saistība un kurš vairs netiek koriģēts riska ierobežošanas radīto guvumu un zaudējumu dēļ. [Skatīt: Finanšu saistības amortizētajās izmaksās; Posteņi, kuru riski tiek ierobežoti [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Uzkrātais vērtības samazinājums [member]

Vispārpieņemta prakse: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 38. SGS 118. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 40.SGS 79. punkta c) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 41. SGS 54. punkta f) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts, piemērs: 7. SFPS 35.N punkts, piemērs: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS IG29. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Šis elements apzīmē uzkrāto vērtības samazinājumu. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Ienākumu un izdevumu uzkrāto posteņu summa (iekļaujot pārklasifikācijas korekcijas), kas netiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kā pieprasa vai pieļauj citi SFPS. [Skatīt: SFPS [member]; Pārējie apvienotie ienākumi]

totalLabel

Kopējie uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi [member]

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

documentation

Šis elements apzīmē uzkrātos pārējos apvienotos ienākumus. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Iegādes un administrācijas izdevumi saistībā ar apdrošināšanas līgumiem

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 85. punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Iegādes un administrācijas izdevumu summa saistībā ar apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Tieši pirms iegādes datuma pircēja turējumā esošās līdzdalības iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā patiesā vērtība iegādes datumā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta p) apakšpunkta i) punkts

documentation

Tieši pirms iegādes datuma pircēja turējumā esošās līdzdalības iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā patiesā vērtība iegādes datumā pakāpeniski veiktā uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Nodotā atlīdzība – patiesā vērtība iegādes datumā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta f) apakšpunkts

documentation

Uzņēmējdarbības apvienošanā nodotās atlīdzības patiesā vērtība iegādes datumā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

totalLabel

Kopējā nodotā atlīdzība, patiesā vērtība iegādes datumā

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Kopējās nodotās atlīdzības patiesā vērtība iegādes datumā [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Ar iegādi saistītas izmaksas par darījumu, kas atzīts atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta m) apakšpunkts

documentation

Ar iegādi saistītu izmaksu summa par darījumiem, kas atzīti atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Ar iegādi saistītas izmaksas, kuras atzītas kā izdevumi par darījumu, kas atzīts atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta m) apakšpunkts

documentation

To ar iegādi saistīto izmaksu summa, kuras atzītas kā izdevumi par darījumiem, kas atzīti atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – bioloģiskie aktīvi

Informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkta e) apakšpunkts

documentation

Bioloģisko aktīvu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem

Vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Atlikto iegādes izmaksu, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem, pieaugums, kurš izriet no iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – nemateriālie aktīvi un nemateriālā vērtība

Vispārpieņemta prakse: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta i) punkts

documentation

Nemateriālo aktīvu un nemateriālās vērtības palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Nemateriālie aktīvi un nemateriālā vērtība]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriālā vērtība

Informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta i) punkts

documentation

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriālā vērtība, palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – ieguldījuma īpašums

Informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Ieguldījuma īpašuma palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Ieguldījuma īpašums]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Saistību saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem pieaugums, kurš izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – citi uzkrājumi

Vispārpieņemta prakse: 37. SGS 84. punkts

documentation

Citu uzkrājumu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; citi noteikumi]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – pamatlīdzekļi

Informācijas atklāšana: 16. SGS 79. punkta e) apakšpunkta iii) punkts

documentation

Pamatlīdzekļu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Iegādes uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – pārapdrošināšanas aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Pārapdrošināšanas aktīvu palielinājums, kas izriet no iegādēm uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pārapdrošināšanas aktīvi]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit label

label

Faktiskie prasījumi, kas izriet no līgumiem, uz kuriem attiecas 17. SFPS darbības joma

Informācijas atklāšana: 17. SFPS 130. punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra

documentation

Faktisko prasījumu summa, kas izriet no līgumiem, uz kuriem attiecas 17. SFPS darbības joma.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Aktuāra pieņēmums: diskonta likmes

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Diskonta likme, kas izmantota kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: diskonta likmes [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē diskonta likmes, kas izmantotas kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais inflācijas līmenis

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Paredzamais inflācijas līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]; Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais inflācijas līmenis [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē paredzamo inflācijas līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais pensiju palielinājuma līmenis

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Paredzamais pensiju palielinājuma līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]; Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais pensiju palielinājuma līmenis [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē paredzamo pensiju palielinājuma līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais algu palielinājuma līmenis

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Paredzamais algu palielinājuma līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]; Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais algu palielinājuma līmenis [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē paredzamo algu palielinājuma līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais mūža ilgums pēc pensionēšanās

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Paredzamais mūža ilgums pēc pensionēšanās, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: paredzamais mūža ilgums pēc pensionēšanās [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē paredzamo mūža ilgumu pēc pensionēšanās, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Aktuāra pieņēmums: medicīnisko izmaksu tendenču līmenis

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Medicīnisko izmaksu tendenču līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: medicīnisko izmaksu tendenču līmenis [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē medicīnisko izmaksu tendenču līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Aktuāra pieņēmums: mirstības līmenis

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Mirstības līmenis, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: mirstības līmenis [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē mirstības līmeni, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Aktuāra pieņēmums: pensijas vecums

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 144. punkts

documentation

Pensijas vecums, kas izmantots kā nozīmīgs aktuāra pieņēmums, lai noteiktu definēto pabalstu pienākuma pašreizējo vērtību. [Skatīt: Definētā pabalsta pienākums — pašreizējā vērtībā; Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Aktuāra pieņēmums: pensijas vecums [member]

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē pensijas vecumu, kas izmantots kā aktuāra pieņēmumi. [Skatīt: Aktuāra pieņēmumi [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

ifrs-full

label

Aktuāra pieņēmumi [axis]

Informācijas atklāšana: 19. SGS 145. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Aktuāra pieņēmumi [member]

Informācijas atklāšana: 19. SGS 145. punkts

documentation

Šis elements apzīmē visus aktuāra pieņēmumus. Aktuāra pieņēmumi ir uzņēmuma objektīvas un savstarpēji savietojamas precīzākās aplēses par demogrāfiskajiem un finanšu mainīgajiem lielumiem, kas noteiks pēcnodarbinātības pabalstu galīgās izmaksas. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktuāra pieņēmumi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām, pirms nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārējo apvienoto ienākumu summa pirms nodokļu atskaitīšanas, kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Demogrāfiskajos pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) mirstība; b) kadru mainība, invaliditāte un pirmstermiņa pensionēšanās; c) plāna dalībnieku īpatsvars, kuriem ir apgādājamie, kam pienāksies pabalsti; d) plāna dalībnieku īpatsvars, kas izvēlēsies katru no maksājumu iespējām, kuras ir pieejamas saskaņā ar plāna noteikumiem; un e) prasījumu likmes saskaņā ar medicīniskajiem plāniem. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi, pirms nodokļu atskaitīšanas, guvumi (zaudējumi) no definētu pabalstu plānu atkārtotiem novērtējumiem] [Pretēji: Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām

Informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) samazinājums (palielinājums), kas rodas no aktuāriem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Demogrāfiskajos pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) mirstība; b) kadru mainība, invaliditāte un pirmstermiņa pensionēšanās; c) plāna dalībnieku īpatsvars, kuriem ir apgādājamie, kam pienāksies pabalsti; d) plāna dalībnieku īpatsvars, kas izvēlēsies katru no maksājumu iespējām, kuras ir pieejamas saskaņā ar plāna noteikumiem; un e) prasījumu likmes saskaņā ar medicīniskajiem plāniem. [Skatīt: Definētu pabalstu neto saistības (aktīvi)]

negatedLabel

Palielinājums (samazinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem zaudējumiem (guvumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām, pēc nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārējo apvienoto ienākumu summa, pēc nodokļu atskaitīšanas, kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Demogrāfiskajos pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) mirstība; b) kadru mainība, invaliditāte un pirmstermiņa pensionēšanās; c) plāna dalībnieku īpatsvars, kuriem ir apgādājamie, kam pienāksies pabalsti; d) plāna dalībnieku īpatsvars, kas izvēlēsies katru no maksājumu iespējām, kuras ir pieejamas saskaņā ar plāna noteikumiem; un e) prasījumu likmes saskaņā ar medicīniskajiem plāniem. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi, pēc nodokļu atskaitīšanas, guvumi (zaudējumi) no definētu pabalstu plānu atkārtotiem novērtējumiem] [Pretēji: Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no demogrāfisko pieņēmumu izmaiņām]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām, pirms nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārējo apvienoto ienākumu summa pirms nodokļu atskaitīšanas, kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Finanšu pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) diskonta likme; b) pabalstu līmeņi, izņemot pabalstu izmaksas, kas jāsedz darbiniekiem, un algas nākotnē; c) medicīnisko pabalstu gadījumā – medicīniskās izmaksas nākotnē, tajā skaitā apstrādes izmaksas (t. i., izmaksas, kas izriet no prasījumu apstrādes un nokārtošanas, ietverot juridiskās un apdrošināšanas inspektoru maksas); un d) saskaņā ar plānu maksājamie nodokļi par iemaksām, kas saistītas ar darbu pirms pārskata datuma, vai par pabalstiem, kuri izriet no šī darba. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi, pirms nodokļu atskaitīšanas, guvumi (zaudējumi) no definētu pabalstu plānu atkārtotiem novērtējumiem] [Pretēji: Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām

Informācijas atklāšana: 19. SGS 141. punkta c) apakšpunkta iii) punkts

documentation

Definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) samazinājums (palielinājums), kas rodas no aktuāriem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Finanšu pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) diskonta likme; b) pabalstu līmeņi, izņemot pabalstu izmaksas, kas jāsedz darbiniekiem, un algas nākotnē; c) medicīnisko pabalstu gadījumā – medicīniskās izmaksas nākotnē, tajā skaitā apstrādes izmaksas (t. i., izmaksas, kas izriet no prasījumu apstrādes un nokārtošanas, ietverot juridiskās un apdrošināšanas inspektoru maksas); un d) saskaņā ar plānu maksājamie nodokļi par iemaksām, kas saistītas ar darbu pirms pārskata datuma, vai par pabalstiem, kuri izriet no šī darba. [Skatīt: Definētu pabalstu neto saistības (aktīvi)]

negatedLabel

Palielinājums (samazinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem zaudējumiem (guvumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām, pēc nodokļu atskaitīšanas – definētu neto pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārējo apvienoto ienākumu summa, pēc nodokļu atskaitīšanas, kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām, kuras rezultējas definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Finanšu pieņēmumos aplūko, piemēram, šādus aspektus: a) diskonta likme; b) pabalstu līmeņi, izņemot pabalstu izmaksas, kas jāsedz darbiniekiem, un algas nākotnē; c) medicīnisko pabalstu gadījumā – medicīniskās izmaksas nākotnē, tajā skaitā apstrādes izmaksas (t. i., izmaksas, kas izriet no prasījumu apstrādes un nokārtošanas, ietverot juridiskās un apdrošināšanas inspektoru maksas); un d) saskaņā ar plānu maksājamie nodokļi par iemaksām, kas saistītas ar darbu pirms pārskata datuma, vai par pabalstiem, kuri izriet no šī darba. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi, pēc nodokļu atskaitīšanas, guvumi (zaudējumi) no definētu pabalstu plānu atkārtotiem novērtējumiem] [Pretēji: Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no finanšu pieņēmumu izmaiņām]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no pieredzē balstītām korekcijām, pirms nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārējo apvienoto ienākumu summa pirms nodokļu atskaitīšanas, kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no pieredzē balstītām korekcijām, kuras rezultējas definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Uz pieredzi balstītas korekcijas aplūko ietekmi, ko radījusi starpība starp iepriekšējiem aktuāra pieņēmumiem un to, kas noticis patiesībā. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi, pirms nodokļu atskaitīšanas, guvumi (zaudējumi) no definētu pabalstu plānu atkārtotiem novērtējumiem] [Pretēji: Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no uz pieredzi balstītām korekcijām]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no pieredzē balstītām korekcijām

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 141. punkta c) apakšpunkts

documentation

Definēto pabalstu neto saistību (aktīvu) samazinājums (palielinājums), kas rodas no aktuāriem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no uz pieredzi balstītām korekcijām, kuras rezultējas definēto neto pabalstu saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Uz pieredzi balstītas korekcijas aplūko ietekmi, ko radījusi starpība starp iepriekšējiem aktuāra pieņēmumiem un to, kas noticis patiesībā. [Skatīt: Definētu pabalstu neto saistības (aktīvi)]

negatedLabel

Palielinājums (samazinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem zaudējumiem (guvumiem), kuri izriet no pieredzē balstītām korekcijām

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuārie guvumi (zaudējumi), kas izriet no pieredzē balstītām korekcijām, pēc nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārējo apvienoto ienākumu summa, pēc nodokļu atskaitīšanas, kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no pieredzē balstītām korekcijām, kuras rezultējas definētu pabalstu neto saistību (aktīvu) atkārtotā novērtējumā. Uz pieredzi balstītas korekcijas aplūko ietekmi, ko radījusi starpība starp iepriekšējiem aktuāra pieņēmumiem un to, kas noticis patiesībā. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi, pēc nodokļu atskaitīšanas, guvumi (zaudējumi) no definētu pabalstu plānu atkārtotiem novērtējumiem] [Pretēji: Samazinājums (palielinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no aktuārajiem guvumiem (zaudējumiem), kuri izriet no uz pieredzi balstītām korekcijām]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Solīto pensijas pabalstu pašreizējā aktuārā vērtība

Informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta d) apakšpunkts

documentation

To pensijas pabalsta plāna paredzamo maksājumu esošajiem un bijušajiem darbiniekiem pašreizējā vērtība, kuri attiecināmi uz jau veikto darbu.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Papildu atskaitījums, kas atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā – vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 16. punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Papildu atskaitījuma summa finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. [Skatīt: Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem]

commentaryGuidance

Šim elementam parasti ievada pozitīvu XBRL vērtību. Ja šo elementu izmanto kopā ar elementiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce, var būt nepieciešams ievadīt negatīvu XBRL vērtību. [Skatīt: Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]; Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]; Uzkrātais vērtības samazinājums [member]; Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem VPGP, kopējā korekcija [member]; Aktīvu griestu ietekme [member]; Pārejas uz SFPS ietekme [member]; Starpsegmentu summu izslēgšana [member]; Ienākošo (izejošo) naudas plūsmu finanšu prognozes naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Peļņas (zaudējumu) finanšu prognoze naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS pieprasītajām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar iepriekšējā perioda kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS prasības neievērošanu [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar brīvprātīgām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Būtiski saskaņojošie posteņi [member]; Plāna aktīvi [member]; Definētu pabalstu pienākuma pašreizējā vērtība [member]; Atkārtoti noteikta summa [member]; Pārapdrošinātāja daļa no summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [member]; Riska diversifikācijas ietekme [member]; Pašu akcijas [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Papildu informācijas atklāšana par katras galvenās iegādāto aktīvu un pārņemto saistību klases atzītajām vērtībām no iegādes datuma [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Papildu informācijas atklāšana saistībā ar regulatora noteiktajiem atliktajiem kontiem [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Papildu informācija par uzņēmuma pakļautību riskam

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 35. punkts

documentation

Papildu informācija par uzņēmuma pakļautību riskam, ja atklātie kvantitatīvie dati nav reprezentatīvi.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Papildu informācija par apdrošināšanas līgumiem [text block]

Informācijas atklāšana: 17. SFPS 94. punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra

documentation

Papildu informācija par apdrošināšanas līgumiem, kas nepieciešama, lai izpildītu 17. SFPS noteikto informācijas atklāšanas prasību mērķi. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumi [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Papildu informācija par uzņēmējdarbības apvienošanas veidu un finanšu ietekmi

Informācijas atklāšana: 3. SFPS 63. punkts

documentation

Tāda papildu informācija par uzņēmējdarbības apvienošanas veidu un finanšu ietekmi, kas nepieciešama, lai sasniegtu 3. SFPS mērķus. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Papildu informācija par to risku veidu, kuri saistīti ar uzņēmuma līdzdalību strukturētos uzņēmumos, kā arī par izmaiņām tajos [text block]

Informācijas atklāšana: 12. SFPS B25. punkts

documentation

Papildu informācijas atklāšana par to risku veidu, kuri saistīti ar uzņēmuma līdzdalību strukturētos uzņēmumos, kā arī par izmaiņām tajos.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Papildu informācija saistībā ar vienošanos par uz akcijām balstītu maksājumu [text block]

Informācijas atklāšana: 2. SFPS 52. punkts

documentation

Tāda papildu informācija saistībā ar vienošanos par uz akcijām balstītu maksājumu, kas nepieciešama, lai izpildītu 2. SFPS informācijas atklāšanas prasības. [Skatīt: Vienošanās par uz akcijām balstītu maksājumu [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Papildu informācija [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Papildu saistības – uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B.67 punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmējdarbības apvienošanā atzīto papildu iespējamo saistību summa. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Iespējamās saistības [member]]

totalLabel

Kopējās papildu saistības — uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Papildu saistības – uzņēmējdarbības apvienošanā atzītās iespējamās saistības [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Akciju emisijas uzcenojums

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

No uzņēmuma akciju emisijas, kas pārsniedz nominālvērtību, saņemtā vai saņemamā summa un no citiem darījumiem ar uzņēmuma akcijām vai akcionāriem saņemtās summas.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Akciju emisijas uzcenojums [member]

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

documentation

Šis elements apzīmē no uzņēmuma akciju emisijas, kas pārsniedz nominālvērtību, saņemtās summas un no citiem darījumiem ar uzņēmuma akcijām vai akcionāriem saņemtās summas.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Papildu uzkrājumi – citi uzkrājumi

Informācijas atklāšana: 37. SGS 84. punkta b) apakšpunkts

documentation

Citu papildu uzkrājumu summa. [Skatīt: citi uzkrājumi]

totalLabel

Kopējie papildu uzkrājumi — citi uzkrājumi

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Papildu uzkrājumi – citi uzkrājumi [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Papildu atzīšana – nemateriālā vērtība

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Atzītās papildu nemateriālās vērtības summa, izņemot nemateriālo vērtību, kura iekļauta atsavināšanas grupā, kas iegādes brīdī atbilst kritērijiem, lai tiktu klasificēta kā pārdošanai turēta saskaņā ar 5. SFPS. [Skatīt: Nemateriālā vērtība; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Papildinājumi no iegādēm – ieguldījuma īpašums

Informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta i) punkts

documentation

Ieguldījuma īpašuma papildinājumu summa, kas izriet no iegādēm. [Skatīt: Ieguldījuma īpašums]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Papildinājumi no pirkumiem – bioloģiskie aktīvi

Informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkta b) apakšpunkts

documentation

Bioloģisko aktīvu papildinājumu summa, kas izriet no pirkumiem. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Papildinājumi no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu – bioloģiskie aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

documentation

Bioloģisko aktīvu papildinājumu summa, kura radusies no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Papildinājumi no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu – ieguldījuma īpašums

Informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta i) punkts

documentation

Ieguldījuma īpašuma papildinājumu summa, kas radusies no turpmākiem izdevumiem, kas atzīti par aktīvu. [Skatīt: Ieguldījuma īpašums]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Papildinājumi – ieguldījuma īpašums [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Papildinājumi, kas nav radušies uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS IG37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Saistību saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem pieaugums, kurš izriet no papildinājumiem, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – bioloģiskie aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

documentation

Bioloģisko aktīvu papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Bioloģiskie aktīvi]

totalLabel

Kopējie papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — bioloģiskie aktīvi

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – bioloģiskie aktīvi [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriālā vērtība

Informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta i) punkts

documentation

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriālā vērtība, papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – ieguldījuma īpašums

Informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkta i) punkts

documentation

Ieguldījuma īpašuma papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Ieguldījuma īpašums]

totalLabel

Kopējie papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā — ieguldījuma īpašums

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – pamatlīdzekļi

Informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkta i) punkts

documentation

Pamatlīdzekļu papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Papildinājumi, kas nav uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā – pārapdrošināšanas aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Pārapdrošināšanas aktīvu papildinājumu summa, kas nav iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]; Pārapdrošināšanas aktīvi]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Ilgtermiņa aktīvu papildinājumi, izņemot finanšu instrumentus, atlikto nodokļu aktīvus, definētu pabalstu neto aktīvus un tiesības, kas rodas saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem

Informācijas atklāšana: 8. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 28. punkta e) apakšpunkts

documentation

Ilgtermiņa aktīvu papildinājumu summa, izņemot finanšu instrumentus, atlikto nodokļu aktīvus, definētu pabalstu neto aktīvus un tiesības, kas rodas saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Atliktā nodokļa aktīvi; Finanšu instrumenti — klase [member]; Ilgtermiņa aktīvi; Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Papildinājumi lietošanas tiesību aktīviem

Informācijas atklāšana: 16. SFPS 53. punkta h) apakšpunkts

documentation

Papildinājumu summa lietošanas tiesību aktīviem. [Skatīt: Lietošanas tiesību aktīvi]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Uzņēmuma juridiskā adrese

Informācijas atklāšana: 1. SGS 138. punkta a) apakšpunkts

documentation

Adrese, kur reģistrēts uzņēmuma birojs.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adrese, kur iegūstami konsolidētie finanšu pārskati

Informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta a) apakšpunkts

documentation

Adrese, kur iegūstami uzņēmuma galīgā mātesuzņēmuma vai jebkura starpposma mātesuzņēmuma konsolidētie finanšu pārskati, kas atbilst SFPS. [Skatīt: Konsolidēti [member]; SFPS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Vidējais svērtais parasto akciju skaits, kas izmantots, aprēķinot mazināto peļņu par akciju

Informācijas atklāšana: 33. SGS 70. punkta b) apakšpunkts

documentation

Apgrozībā esošo parasto akciju vidējais svērtais skaits plus tādu parasto akciju vidējais svērtais skaits, kas tiktu emitētas, kad visas peļņu mazinošās potenciālās parastās akcijas tiktu konvertētas parastajās akcijās. [Skatīt: Parastās akcijas [member]; Vidējais svērtais [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortizācijas izdevumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Amortizācijas izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) uzskaites vērtībā, kura iegāde vai rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums – pēc nodokļu atskaitīšanas

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 23. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) sākotnējā vērtībā vai citā uzskaites vērtībā, kura iegāde vai rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums – pēc nodokļu atskaitīšanas. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]]

negatedLabel

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) uzskaites vērtībā, kura iegāde vai rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums – pēc nodokļu atskaitīšanas

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Iepriekšējo periodu pārskata perioda nodokļu korekcijas

Piemērs: 12 SGS 80. punkta b) apakšpunkts

documentation

Nodokļu izdevumu (ienākumu) korekcijas, kuras attiecīgajā periodā atzītas par iepriekšējo periodu pārskata perioda nodokļiem.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Uzkrāto ienākumu, tostarp līguma aktīvu, samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Uzkrāto ienākumu, tostarp līguma aktīvu, samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Uzkrātie ienākumi, tostarp līguma aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

totalLabel

Uzkrāto ienākumu, tostarp līguma aktīvu, samazinājuma (palielinājuma) kopējās korekcijas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Uzkrāto ienākumu, tostarp līguma aktīvu, samazinājuma (palielinājuma) korekcijas [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Uzkrāto ienākumu, kuri nav līguma aktīvi, samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Uzkrāto ienākumu, kuri nav līguma aktīvi, samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Uzkrātie ienākumi, kuri nav līguma aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Bioloģisko aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Bioloģisko aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Līguma aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Līguma aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Līguma aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Atvasināto finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Atvasināto finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atvasinātie finanšu aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu aktīvi; Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā — klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Krājumu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Krājumu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Krājumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Aizdevumu un avansu bankām samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Aizdevumu un avansu bankām samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Aizdevumi un avansi bankām; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Aizdevumu un avansu klientiem samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Aizdevumu un avansu klientiem samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Aizdevumi un avansi klientiem; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Citu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Citu aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citi aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Citu apgrozāmo aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Citu apgrozāmo aktīvu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citi apgrozāmie aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Citu pamatdarbības debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Citu pamatdarbības debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Priekšapmaksāto izdevumu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Priekšapmaksāto izdevumu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Īstermiņa priekšapmaksātie izdevumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Līgumu par pirkšanu ar atpārdošanu un aizņemto vērtspapīru naudas nodrošinājuma samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Līgumu par pirkšanu ar atpārdošanu un vērtspapīru, kas aizņemti, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām, naudas nodrošinājuma samazinājuma (palielinājuma) korekcijas. [Skatīt: Līgumi par pirkšanu ar atpārdošanu un aizņemto vērtspapīru naudas nodrošinājums; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru parādu samazinājuma (palielinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitoru parādi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Atliktā nodokļa izdevumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Atliktā nodokļa izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atliktā nodokļa izdevumi (ienākumi); Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Iepriekšējo periodu atliktā nodokļa korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 12. SGS 80. punkts

documentation

Atliktā nodokļa izdevumu (ienākumu) korekcijas, kuras attiecīgajā periodā atzītas par iepriekšējo periodu pārskata perioda nodokļiem.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Nolietojuma un amortizācijas izdevumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Nolietojuma un amortizācijas izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Tādu nolietojuma un amortizācijas izdevumu un zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Nolietojuma un amortizācijas izdevumu un zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Nolietojuma izdevumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Nolietojuma izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Dividenžu ienākumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Dividenžu ienākumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ieņēmumi no dividendēm; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Patiesās vērtības zaudējumu (guvumu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Patiesās vērtības zaudējumu (guvumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Finanšu izmaksu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta c) apakšpunkts

documentation

Finanšu izmaksu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu izmaksas; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Finanšu ienākumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Finanšu ienākumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu ienākumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Finanšu ienākumu (izmaksu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Neto finanšu ienākumu vai izmaksu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu ienākumi (izmaksas); Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Ieguldījumu meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Ieguldījumu meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Kopuzņēmumi [member]; Meitasuzņēmumi [member]; Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētos uzņēmumos, par kuriem ziņots atsevišķos finanšu pārskatos; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Pamatlīdzekļu atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Pamatlīdzekļu atsavināšanas guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Pamatlīdzekļi; Pamatlīdzekļi, atsavināšana]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas, atskaitot pārdošanas izmaksas – bioloģiskie aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas, izņemot pārdošanas izmaksas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Atvasināto instrumentu patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Atvasināto instrumentu patiesās vērtības izmaiņu guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]; Atvasinātie instrumenti [member]; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Patiesās vērtības guvumu (zaudējumu) korekcijas – ieguldījuma īpašums

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

No ieguldījuma īpašuma patiesās vērtības izmaiņām izrietošo guvumu (zaudējumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ieguldījuma īpašums; Patiesās vērtības guvumu (zaudējumu) korekcijas — ieguldījuma īpašums; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos korekcijas – nemateriālā vērtība

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar nemateriālās vērtības samazināšanos korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Nemateriālā vērtība; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīti zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas – izpētes un novērtēšanas aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar izpētes un novērtēšanas aktīvu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Izpētes un novērtēšanas aktīvi [member]; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas – krājumi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar krājumu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Krājumi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas – aizdevumi un avansi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar aizdevumu un avansu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas – pamatlīdzekļi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar pamatlīdzekļu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas – pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitoru parādi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādu un citu debitoru parādu vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitoru parādi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos; Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītu zaudējumu saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērses) korekcijas; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos (zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Ienākuma nodokļa izdevumu korekcijas

Informācijas atklāšana: 7. SGS 35. punkts

documentation

Ienākuma nodokļa izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Līguma saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Līguma saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Līguma saistības; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Atlikto ienākumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, tostarp līguma saistības

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Atlikto ienākumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atliktie ienākumi, tostarp līguma saistības; Peļņa (zaudējumi)]

totalLabel

Atlikto ienākumu, tostarp līguma saistību, palielinājuma (samazinājuma) kopējās korekcijas

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Atlikto ienākumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, tostarp līguma saistības [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Atlikto ienākumu, kuri nav līguma saistības, palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Atlikto ienākumu, kuri nav līguma saistības, palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atliktie ienākumi, kuri nav līguma saistības; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Banku noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Banku noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Banku noguldījumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Klientu noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Klientu noguldījumu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Klientu noguldījumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Atvasināto finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Atvasināto finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Atvasinātās finanšu saistības; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Darbinieku pabalstu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Darbinieku pabalstu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Tirdzniecības nolūkā turētu finanšu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Finanšu saistības; Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kas atbilst tirdzniecības nolūkā turētu saistību definīcijai; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un ieguldījumu līgumu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un ieguldījumu līgumu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ieguldījumu līgumu saistības; Saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Citu īstermiņa saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Citu īstermiņa saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citas īstermiņa saistības; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Citu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Citu saistību palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Citas saistības; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Citu pamatdarbības kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Citu pamatdarbības kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Līgumu par atpirkšanu un aizdoto vērtspapīru naudas nodrošinājuma palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Līgumu par atpirkšanu un vērtspapīru, kas aizdoti, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām, naudas nodrošinājuma palielinājuma (samazinājuma) korekcijas. [Skatīt: Līgumi par atpirkšanu un aizdoto vērtspapīru naudas nodrošinājums; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20 punkta a) apakšpunkts

documentation

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citu kreditoru parādu palielinājuma (samazinājuma) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi kreditoru parādi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Pagājušā laika dēļ radušos citu uzkrājumu palielinājumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Pagājušā laika dēļ radušos citu uzkrājumu palielinājumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi); Citi uzkrājumi [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Procentu izdevumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Procentu izdevumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Procentu izdevumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Procentu ienākumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Procentu ienākumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Procentu ienākumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Ilgtermiņa aktīvu atsavināšanas zaudējumu (guvumu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 14. punkts

documentation

Ilgtermiņa aktīvu atsavināšanas zaudējumu (guvumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Uzkrājumu korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Uzkrājumu korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Uzkrājumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus)

Informācijas atklāšana: 7. SGS 20. punkts

documentation

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

totalLabel

Kopējās korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Maksājumu ar akcijām korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Maksājumu ar akcijām korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Asociēto uzņēmumu nesadalītās peļņas korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Asociēto uzņēmumu nesadalītās peļņas korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Peļņa (zaudējumi)]

negatedLabel

Asociēto uzņēmumu nesadalītās peļņas korekcijas

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīto ieguldījumu nesadalītās peļņas korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīto ieguldījumu nesadalītās peļņas korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīti ieguldījumi; Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Ārvalstu valūtas maiņas nerealizēto zaudējumu (guvumu) korekcijas

Piemērs: 7. SGS – Naudas plūsmu pārskats uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde, vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkta b) apakšpunkts

documentation

Ārvalstu valūtas maiņas nerealizēto zaudējumu (guvumu) korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Pašu kapitāla instrumentu, kuri nav priekšrocību akcijas un līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, procentu un dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcijas

Vispārpieņemta prakse: 33. SGS 70 punkta a) apakšpunkts

documentation

Korekcija uz mātesuzņēmumu attiecināmās peļņas (zaudējumu) saskaņošanai ar skaitītāju, kuru izmanto, lai aprēķinātu pamatpeļņu (zaudējumus), kura izriet no pašu kapitāla instrumentu procentiem un dividendēm, kuri nav priekšrocību akcijas un līdzdalības pašu kapitāla instrumenti.

negatedLabel

Pašu kapitāla instrumentu, kuri nav priekšrocību akcijas un līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, procentu un dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcijas

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Korekcija uz mātesuzņēmuma īpašniekiem attiecināmās peļņas (zaudējumu) saskaņošanai ar skaitītāju, kuru izmanto, lai aprēķinātu pamatpeļņu par akciju

Informācijas atklāšana: 33. SGS 70 punkta a) apakšpunkts

documentation

Korekcija uz mātesuzņēmumu attiecināmās peļņas (zaudējumu) saskaņošanai ar skaitītāju, kuru izmanto, lai aprēķinātu pamatpeļņu par akciju. Tā veido saskaņošanas kopsummu par visām tādu instrumentu klasēm, kuri ietekmē pamatpeļņu par akciju.

negatedTotalLabel

Kopējās korekcijas uz mātesuzņēmuma īpašniekiem attiecināmās peļņas (zaudējumu) saskaņošanai ar skaitītāju, kuru izmanto, lai aprēķinātu pamatpeļņu par akciju

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Korekcijas, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus), kas nav izmaiņas apgrozāmajā kapitālā

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Korekcijas, kas nav izmaiņas apgrozāmajā kapitālā, lai saskaņotu peļņu (zaudējumus) un neto naudas plūsmu no (kas izmantota) pamatdarbībām. [Skatīt: Peļņa (zaudējumi)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Korekcijas peļņas (zaudējumu) saskaņošanai ar skaitītāju, kuru izmanto, lai aprēķinātu pamatpeļņu par akciju [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Korekcijas peļņas (zaudējumu) saskaņošanai ar skaitītāju, kuru izmanto, lai aprēķinātu peļņu par akciju [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit label

label

Ieguldījumu uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējā korekcija

Informācijas atklāšana: 1. SFPS 31. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma pirmajos saskaņā ar SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos uzrādīto ieguldījumu meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos vai asociētajos uzņēmumos uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējo korekciju summa. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]; Uzskaites vērtība [member]; Kopuzņēmumi [member]; Iepriekšējie vispārpieņemtie grāmatvedības principi [member]; Meitasuzņēmumi [member]; Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētos uzņēmumos, par kuriem ziņots atsevišķos finanšu pārskatos; SFPS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Vidējās tirgus konsensa cenas korekcija, mērījuma ievaddati [member]

Piemērs: 13. SFPS B.36 punkta c) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē vidējās tirgus konsensa cenas korekciju, ko izmanto kā mērījuma ievaddatus.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Priekšrocību akciju dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcija

Piemērs: 33. SGS -, piemērs: 12. Pamatpeļņas par akciju un mazinātās peļņas par akciju aprēķins un uzrādīšana (apvienoti, piemērs: Piemērs: 33. SGS 70 punkta a) apakšpunkts

documentation

Priekšrocību akciju bez līdzdalības dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcija, lai aprēķinātu uz mātesuzņēmuma parasto akciju turētājiem attiecināmo peļņu (zaudējumus). [Skatīt: Priekšrocību akcijas [member]; Peļņa (zaudējumi)]

negatedLabel

Priekšrocību akciju dividenžu peļņas (zaudējumu) korekcija

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administratīvās izmaksas, kuras nav atspoguļotas plāna aktīvu atdevē – definētu pabalstu plāni

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 135. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārskata perioda ar definētu pabalstu plāniem saistītu un plāna aktīvu atdevē neatspoguļotu administratīvo izmaksu summa. [Skatīt: Administratīvie izdevumi; Pēcnodarbinātības pabalstu izdevumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā – definētu pabalstu plāni] [Pretēji: Palielinājums (samazinājums) definētu pabalstu neto saistībās (aktīvos), kas rodas no administratīvajām izmaksām, kuras nav atspoguļotas plāna aktīvu atdevē; Plāna aktīvu atdeve, izņemot procentu ienākumus vai izdevumus, pēc nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni; Plāna aktīvu atdeve, izņemot procentu ienākumus vai izdevumus, pirms nodokļu atskaitīšanas – definētu pabalstu plāni]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Administratīvie izdevumi

Piemērs: 1. SGS 103. punkts, informācijas atklāšana: 1. SGS 99. punkts, informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta b) apakšpunkta vi) punkts

documentation

Izdevumu summa, ko uzņēmums klasificē kā administratīvus izdevumus.

negatedLabel

Administratīvie izdevumi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Saņemtie avansa maksājumi, kuri veido līguma saistības konkrētā brīdī īstenotiem izpildes pienākumiem

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts, vispārpieņemta prakse: 1. SGS 78. punkts

documentation

Saņemto avansa maksājumu, kuri veido līguma saistības konkrētā brīdī īstenotiem izpildes pienākumiem, summa. [Skatīt: Līguma saistības; Konkrētā laikposmā īstenoti izpildes pienākumi [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reklāmas izdevumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

No reklāmas izrietošo izdevumu summa.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējā korekcija [member]

Informācijas atklāšana: 1. SFPS 30. punkta b) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kopējo korekciju. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]; Iepriekšējie vispārpieņemtie grāmatvedības principi [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Kopējās turpināmās un pārtrauktās darbības [member]

Informācijas atklāšana: 5. SFPS – informācijas (pārskatu) sniegšana un atklāšana

documentation

Šis elements apzīmē kopējās turpināmās un pārtrauktās darbības. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Turpināmās darbības [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant label

label

Apkopotā atšķirība starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 28. punkta b) apakšpunkts

documentation

Apkopotā atšķirība starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu par finanšu instrumentiem, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. [Skatīt: Finanšu instrumenti — klase [member]]

periodStartLabel

Apkopotā atšķirība starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā perioda sākumā

periodEndLabel

Apkopotā atšķirība starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu, kas vēl jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā perioda beigās

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Apkopotā veidā – asociētie uzņēmumi, kuri vieni paši nav nozīmīgi [member]

Informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta c) apakšpunkta ii) punkts, informācijas atklāšana: 4. SFPS 39J punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.M punkta b) apakšpunkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Šis elements apzīmē tādu asociēto uzņēmumu apkopojumu, kuri vieni paši nav nozīmīgi. [Skatīt: Asociētie uzņēmumi [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Apkopoti – uzņēmējdarbības apvienošanas, kuras vienas pašas nav nozīmīgas [member]

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B.65 punkts

documentation

Šis elements apzīmē tādu uzņēmējdarbības apvienošanu apkopojumu, kuras vienas pašas nav nozīmīgas. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Apkopoti – kopuzņēmumi, kuri vieni paši nav nozīmīgi [member]

Informācijas atklāšana: 12. SFPS 21. punkta c) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 4. SFPS 39J punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.M punkta b) apakšpunkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Šis elements apzīmē tādu kopuzņēmumu apkopojumu, kuri vieni paši nav nozīmīgi. [Skatīt: Kopuzņēmumi [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Apkopotais novērtējums [member]

Informācijas atklāšana: 40. SGS 32A. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta a) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē visu veidu novērtējumus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Novērtējums”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Apkopotie laika diapazoni [member]

Informācijas atklāšana: 1. SGS 61. punkts, piemērs: 19.SGS 147. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 15. SFPS 120. punkta b) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 16. SFPS 94. punkts, informācijas atklāšana: 16. SFPS 97. punkts – informācijas atklāšana 17. SFPS 109. punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 17. SFPS 109.A punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 17. SFPS 109. punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 17. SFPS 132. punkta b) apakšpunkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 7. SFPS 23.B punkta a) apakšpunkts, piemērs: 7. SFPS B.11 punkts, piemērs: 7. SFPS B.35 punkts

documentation

Šis elements apzīmē apkopotos laika diapazonus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Termiņš”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Apkopotas naudu ienesošas vienības, kurām nemateriālās vērtības vai nemateriālo aktīvu ar nenoteiktu lietošanas laiku summa nav ievērojama [member]

Informācijas atklāšana: 36. SGS 135. punkts

documentation

Šis elements apzīmē apkopotas naudu ienesošas vienības, kurām nemateriālās vērības vai nemateriālo aktīvu ar nenoteiktu lietošanas laiku summa nav ievērojama. [Skatīt: Naudu ienesošas vienības [member]; Nemateriālā vērtība; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Apkopotas patiesās vērtības [member]

Informācijas atklāšana: 1. SFPS 30. punkta a) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē apkopotās patiesās vērības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Patiesā vērtība kā domātās izmaksas”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

ifrs-full

label

Lauksaimniecības produkti pa grupām [axis]

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 46. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Lauksaimniecības produkti, grupa [member]

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 46. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Šis elements apzīmē visus lauksaimniecības produktus, kas sadalīti pa grupām. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Lauksaimniecības produkti pa grupām”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Apgrozāmie lauksaimniecības produkti]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit label

label

Gaisa kuģis

Piemērs: 16. SGS 37. punkta e) apakšpunkts

documentation

Pamatlīdzekļu summa, kas atspoguļo gaisa kuģi, kuru izmanto uzņēmuma darbībā.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Gaisa kuģis [member]

Piemērs: 16. SGS 37. punkta e) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo gaisa kuģi, kuru izmanto uzņēmuma darbībā. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Nosēšanās tiesības lidostā [member]

Vispārpieņemta prakse: 38. SGS 119. punkts

documentation

Šis elements apzīmē nosēšanās tiesības lidostā.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Visi patiesās vērtības hierarhijas līmeņi [member]

Informācijas atklāšana: 19. SGS 142. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta b) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē visus patiesās vērības hierarhijas līmeņus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Patiesās vērtības hierarhijas līmeņi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Visi pārējie segmenti [member]

Informācijas atklāšana: 15. SFPS 115. punkts – informācijas atklāšana 8. SFPS 16. punkts

documentation

Šis elements apzīmē uzņēmējdarbības aktivitātes un uzņēmējdarbības segmentus, kas nav uzrādāmi.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem

Informācijas atklāšana: 17. SFPS 16. punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konta summa, ko izmanto, lai uzskaitītu finanšu aktīvu vērtības samazināšanos kredītzaudējumu dēļ. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

periodStartLabel

Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem perioda sākumā

periodEndLabel

Vērtības korekcijas (atskaitījumu) konts finanšu aktīvu kredītzaudējumiem perioda beigās

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Atskaitījumi attiecībā uz kredītzaudējumiem [member]

Vispārpieņemta prakse: 12. SGS 81. punkta g) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē vērtības korekcijas (atskaitījumu) kontu, ko izmanto, lai uzskaitītu finanšu aktīvu vērtības samazināšanos kredītzaudējumu dēļ.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Visu veidu depozitārie sertifikāti [member]

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē visu veidu depozitāros sertifikātus.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Visi apdrošināšanas atlīdzības prasības gadi [member]

Informācijas atklāšana: 17. SFPS 130. punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra

documentation

Šis elements apzīmē visus apdrošināšanas atlīdzības prasības gadus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Apdrošināšanas atlīdzības prasības gadi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizācija – aktīvi, kas atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem

Informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta b) apakšpunkts

documentation

Aktīvu, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem, amortizācijas summa. [Skatīt: Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem; Amortizācijas izdevumi]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortizācija – atliktās iegādes izmaksas, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem

Piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS IG39. punkta c) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Atlikto iegādes izmaksu, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem, amortizācijas summa. [Skatīt: Atliktās iegādes izmaksas, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem; Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

negatedLabel

Amortizācija – atliktās iegādes izmaksas, kas radušās no apdrošināšanas līgumiem

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortizācijas izdevumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Amortizācijas izdevumu summa. Amortizācija ir nemateriālo aktīvu amortizējamo summu sistemātiska sadalīšana to lietderīgās lietošanas laikā.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortizācija – nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība

Informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkta vi) punkts

documentation

Nemateriālo aktīvu, kas nav nemateriāla vērtība, amortizācijas summa. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

commentaryGuidance

Šim elementam parasti ievada pozitīvu XBRL vērtību. Ja šo elementu izmanto kopā ar elementiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce, var būt nepieciešams ievadīt negatīvu XBRL vērtību. [Skatīt: Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]; Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]; Uzkrātais vērtības samazinājums [member]; Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem VPGP, kopējā korekcija [member]; Aktīvu griestu ietekme [member]; Pārejas uz SFPS ietekme [member]; Starpsegmentu summu izslēgšana [member]; Ienākošo (izejošo) naudas plūsmu finanšu prognozes naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Peļņas (zaudējumu) finanšu prognoze naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS pieprasītajām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar iepriekšējā perioda kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS prasības neievērošanu [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar brīvprātīgām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Būtiski saskaņojošie posteņi [member]; Plāna aktīvi [member]; Definētu pabalstu pienākuma pašreizējā vērtība [member]; Atkārtoti noteikta summa [member]; Pārapdrošinātāja daļa no summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [member]; Riska diversifikācijas ietekme [member]; Pašu akcijas [member]]

negatedLabel

Amortizācija – nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Amortizācijas metode – nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība

Informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta b) apakšpunkts

documentation

Amortizācijas metode, kas izmantota nemateriāliem aktīviem, kuri nav nemateriālā vērtība, ar noteiktu lietderīgās lietošanas laiku. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība Nolietojuma un amortizācijas izdevumi]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Zaudējumu (guvumu), kas radušies, pērkot pārapdrošināšanu, amortizācija

Informācijas atklāšana: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkta ii) punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Atlikto zaudējumu (guvumu), kas radušies, pērkot pārapdrošināšanu, amortizācijas summa. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Guvumi (zaudējumi), kas atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pērkot pārapdrošināšanu]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Amortizācijas likme – nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība

Informācijas atklāšana: 38. SGS 118 punkta a) apakšpunkts

documentation

Amortizācijas likme, ko izmanto attiecībā uz nemateriālajiem aktīviem, kas nav nemateriāla vērtība. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant label

label

Summa, par kādu ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistīti kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta b) apakšpunkts

documentation

Summa, par kādu ar finanšu aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saistīti kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam. [Skatīt: Aizdevumi un debitoru parādi; Kredītrisks [member]; Atvasinātie instrumenti [member]; Maksimālā pakļautība kredītriskam; Finanšu aktīvi]

commentaryGuidance

Šim elementam parasti ievada pozitīvu XBRL vērtību. Ja šo elementu izmanto kopā ar elementiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce, var būt nepieciešams ievadīt negatīvu XBRL vērtību. [Skatīt: Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]; Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]; Uzkrātais vērtības samazinājums [member]; Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem VPGP, kopējā korekcija [member]; Aktīvu griestu ietekme [member]; Pārejas uz SFPS ietekme [member]; Starpsegmentu summu izslēgšana [member]; Ienākošo (izejošo) naudas plūsmu finanšu prognozes naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Peļņas (zaudējumu) finanšu prognoze naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS pieprasītajām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar iepriekšējā perioda kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS prasības neievērošanu [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar brīvprātīgām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Būtiski saskaņojošie posteņi [member]; Plāna aktīvi [member]; Definētu pabalstu pienākuma pašreizējā vērtība [member]; Atkārtoti noteikta summa [member]; Pārapdrošinātāja daļa no summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [member]; Riska diversifikācijas ietekme [member]; Pašu akcijas [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant label

label

Summa, par kādu ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītie kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 9. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Summa, par kādu ar aizdevumiem vai debitoru parādiem saistītie kredīta atvasinātie instrumenti vai līdzīgi instrumenti samazina maksimālo pakļautību kredītriskam. [Skatīt: Aizdevumi un debitoru parādi; Kredītrisks [member]; Maksimālā pakļautība kredītriskam; Atvasinātie instrumenti [member]]

commentaryGuidance

Šim elementam parasti ievada pozitīvu XBRL vērtību. Ja šo elementu izmanto kopā ar elementiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce, var būt nepieciešams ievadīt negatīvu XBRL vērtību. [Skatīt: Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]; Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]; Uzkrātais vērtības samazinājums [member]; Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem VPGP, kopējā korekcija [member]; Aktīvu griestu ietekme [member]; Pārejas uz SFPS ietekme [member]; Starpsegmentu summu izslēgšana [member]; Ienākošo (izejošo) naudas plūsmu finanšu prognozes naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Peļņas (zaudējumu) finanšu prognoze naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS pieprasītajām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar iepriekšējā perioda kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS prasības neievērošanu [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar brīvprātīgām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Būtiski saskaņojošie posteņi [member]; Plāna aktīvi [member]; Definētu pabalstu pienākuma pašreizējā vērtība [member]; Atkārtoti noteikta summa [member]; Pārapdrošinātāja daļa no summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [member]; Riska diversifikācijas ietekme [member]; Pašu akcijas [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit label

label

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā apvēršams

Informācijas atklāšana: 14. SFPS 36. punkts

documentation

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā apvēršams. [Skatīt: Regulatora noteiktā atliktā konta kredīta atlikumi]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā debeta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā atgūstams

Informācijas atklāšana: 14. SFPS 36. punkts

documentation

Summa, par kādu ir samazināts regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikums, jo tas vairs nav pilnībā atgūstams. [Skatīt: Regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumi]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit label

label

Summa, par kuru vienības atgūstamā summa pārsniedz tās uzskaites vērtību

Informācijas atklāšana: 36. SGS 134. punkta f) apakšpunkta i) punkts, informācijas atklāšana: 36. SGS 135. punkta e) apakšpunkta i) punkts

documentation

Summa, par kuru naudu ienesošas vienības (vienību grupas) atgūstamā summa pārsniedz tās uzskaites vērtību. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]; Naudu ienesošas vienības [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Summa, par kuru jāmainās galvenajam pieņēmumam piešķirtajai vērtībai, lai vienības atgūstamā summa būtu vienāda ar uzskaites vērtību

Informācijas atklāšana: 36. SGS 134. punkta f) apakšpunkta iii) punkts, informācijas atklāšana: 36. SGS 135. punkta e) apakšpunkta iii) punkts

documentation

Summa, par kuru jāmainās galvenajam pieņēmumam piešķirtajai vērtībai, lai vienības atgūstamā summa būtu vienāda ar uzskaites vērtību. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Summa, kas radusies uzņēmumam par galvenā vadošā personāla pakalpojumiem, ko sniedz atsevišķs vadības uzņēmums

Informācijas atklāšana: 24. SGS 18.A punkts

documentation

Summa, kas radusies uzņēmumam par galvenā vadošā personāla pakalpojumiem, ko sniedz atsevišķs vadības uzņēmums. [Skatīt: Uzņēmuma vai tā mātesuzņēmuma galvenais vadošais personāls [member]; Atsevišķi vadības uzņēmumi [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Pārklasifikācijas vai izmaiņu summa izklāstā

Informācijas atklāšana: 1. SGS 41. punkta b) apakšpunkts

documentation

Summa, ko pārklasificē, kad uzņēmums maina klasifikāciju vai izklāstu savos finanšu pārskatos.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Pārējos apvienotajos ienākumos atspoguļotā summa, kas tika realizēta finanšu saistības atzīšanas pārtraukšanas brīdī

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 10. punkta d) apakšpunkts

documentation

Pārējos apvienotajos ienākumos atspoguļotā summa, kas tika realizēta finanšu saistību, kuras novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atzīšanas pārtraukšanas brīdī. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 35.D punkta a) apakšpunkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju, un kas peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīta kā atsevišķs rindas postenis.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju – no jauna noteikti finanšu aktīvi

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.L punkta f) apakšpunkta i) punkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Summa, kas pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem attiecībā uz no jauna noteiktiem finanšu aktīviem, piemērojot pārklājuma pieeju.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Summa, kas no peļņas vai zaudējumiem pārklasificēta uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju, pirms nodokļu atskaitīšanas

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 35.D punkta b) apakšpunkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos, kad tā pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem, piemērojot pārklājuma pieeju, pirms nodokļu atskaitīšanas. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Summa, kas no peļņas vai zaudējumiem pārklasificēta uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju – pēc nodokļu atskaitīšanas

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 35.D punkta b) apakšpunkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos, kad tā pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem, piemērojot pārklājuma pieeju – pēc nodokļu atskaitīšanas. [Skatīt: Pārējie apvienotie ienākumi]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitālā, un kas saistīta ar ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai

Piemērs: 5. SFPS -, piemērs: 12. punkts, informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

documentation

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitālā, un kas saistīta ar ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi vai atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Pārējās rezerves; Pārējie apvienotie ienākumi; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Summa, kas atzīta pārējos apvienotajos ienākumos un uzkrāta pašu kapitālā, un kas saistīta ar ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai [member]

Piemērs: 5. SFPS -, piemērs: 12. punkts, informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

documentation

Šis elements apzīmē pašu kapitāla sastāvdaļu, kas izriet no pārējos apvienotajos ienākumos atzītām un pašu kapitālā uzkrātām summām, kas attiecas uz ilgtermiņa aktīviem vai atsavināšanas grupām, kuras turētas pārdošanai. [Skatīt: Ilgtermiņa aktīvi vai atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Pārējie apvienotie ienākumi]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Summa, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata periodā, lai atspoguļotu izmaiņas nomas maksājumos, kuras rodas no nomas koncesijām, kuras izriet kā tiešas sekas Covid-19 pandēmijai un kam nomnieks ir piemērojis praktisko paņēmienu 16. SFPS 46.A punktā

Informācijas atklāšana: 16. SFPS 60.A punkta b) apakšpunkts

documentation

Summa, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata periodā, lai atspoguļotu izmaiņas nomas maksājumos, kuras rodas no nomas koncesijām, kas notiek tiešā Covid-19 pandēmijas ietekmē un kam nomnieks ir piemērojis praktisko paņēmienu 16. SFPS 46.A punktā.

commentaryGuidance

Jāizmanto pozitīva XBRL vērtība, lai norādītu, ka summa atspoguļo nomas maksājumus samazinošas izmaiņas.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, kas izslēgta no naudas plūsmu riska ierobežošanas rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.E punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.11. punkta d) apakšpunkta i) punkts

documentation

Summa, kas izslēgta no naudas plūsmu riska ierobežošanas rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve]

negatedLabel

Summa, kas izslēgta no naudas plūsmu riska ierobežošanas rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, kas izslēgta no valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.16. punkts

documentation

Summa, kas izslēgta no valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerve]

negatedLabel

Summa, kas izslēgta no valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, kas izslēgta no regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.16. punkts

documentation

Summa, kas izslēgta no regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerve]

negatedLabel

Summa, kas izslēgta no regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņu rezerves un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, kas izslēgta no rezerves vērtības izmaiņām iespējas līgumu laikvērtībā un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

Informācijas atklāšana: 9. SFPS 6.5.15. punkta b) apakšpunkta i) punkts

documentation

Summa, kas izslēgta no rezerves vērtības izmaiņām iespējas līgumu laikvērtībā un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti. [Skatīt: Rezerve vērtības izmaiņām iespējas līguma laikvērtībā]

negatedLabel

Summa, kas izslēgta no rezerves vērtības izmaiņām iespējas līgumu laikvērtībā un iekļauta nefinanšu aktīva (saistības) vai stingras apņemšanās sākotnējās izmaksās vai citā uzskaites vērtībā, kam piemēro patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Summa, kas uzrādīta pelņas vai zaudējumu aprēķinā, piemērojot 9. SFPS – finanšu aktīvi, kam piemērota pārklājuma pieeja

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.L punkta d) apakšpunkta i) punkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Finanšu aktīvu, kam piemērota pārklājuma pieeja, summa, kas uzrādīta pelņas vai zaudējumu aprēķinā, piemērojot 9. SFPS.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

ifrs-full

label

Summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [axis]

Vispārpieņemta prakse: 4. SFPS – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Summas, kas radušās – atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem

Piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS IG39. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Atlikto iegādes izmaksu, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem, pieaugums, kurš izriet no šo radušos izmaksu summām. [Skatīt: Atliktās iegādes izmaksas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Pēc pieprasījuma maksājamās summas, kas izriet no līgumiem, uz kuriem attiecas 17. SFPS darbības joma

Informācijas atklāšana: 17. SFPS 132. punkta c) apakšpunkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra

documentation

Pēc pieprasījuma maksājamās summas, kas izriet no līgumiem, uz kuriem attiecas 17. SFPS darbības joma.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Maksājamās summas – saistīto pušu darījumi

Informācijas atklāšana: 24. SGS 18. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 24. SGS 20. punkts

documentation

Maksājamās summas, kas rodas no saistīto pušu darījumiem. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Citas summas, kas uzņēmumam, kuram tiek nodots aktīvs, maksājamas saistībā ar nodotajiem aktīviem

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.E punkta d) apakšpunkts

documentation

Summas, kas uzņēmumam, kuram tiek nodots aktīvs, maksājamas saistībā ar nodotajiem finanšu aktīviem, kas nav nediskontētās izejošās naudas plūsmas, kas varētu būt vajadzīgas, lai atpirktu finanšu aktīvus, kuru atzīšana ir pārtraukta (piemēram, bāzes cena iespēju līgumā). [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit label

label

Saņemamās summas – saistīto pušu darījumi

Informācijas atklāšana: 24. SGS 18. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 24. SGS 20. punkts

documentation

Saņemamās summas, kas rodas no saistīto pušu darījumiem. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Katras galvenās iegādāto aktīvu un uzņemto saistību klases atzītās vērtības no iegādes datuma [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Par tādu darījumu atzītās summas, kuru atzīst atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta l) apakšpunkta iii) punkts

documentation

Par tādu darījumu atzītās summas, kuru atzīst atsevišķi no aktīvu iegādes un saistību uzņemšanās uzņēmējdarbības apvienošanā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pirms nodokļu atskaitīšanas

Informācijas atklāšana: 9. SFPS 5.6.5. punkts

documentation

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pirms nodokļu atskaitīšanas. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

negatedLabel

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pirms nodokļu atskaitīšanas

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos – pēc nodokļu atskaitīšanas

Informācijas atklāšana: 9. SFPS 5.6.5. punkts

documentation

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos – pēc nodokļu atskaitīšanas. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

negatedLabel

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un koriģētas atbilstoši finanšu aktīvu patiesajai vērtībai brīdī, kad notiek pārklasificēšana no kategorijas, kurā novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos – pēc nodokļu atskaitīšanas

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) uzskaites vērtībā, kura iegāde vai kura rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums, pirms nodokļu atskaitīšanas

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 23. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) sākotnējā vērtībā vai citā uzskaites vērtībā, kura iegāde vai kura rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums, pirms nodokļu atskaitīšanas. [Skatīt: Uzskaites vērtība [member]]

negatedLabel

Summas, kas izslēgtas no pašu kapitāla un iekļautas tāda nefinanšu aktīva (saistību) uzskaites vērtībā, kura iegāde vai kura rašanās bija nodrošināts, ļoti ticami prognozēts darījums, pirms nodokļu atskaitīšanas

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkts

documentation

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

negatedTotalLabel

Kopējās summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkts

documentation

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām. [Skatīt: Finanšu saistības]

negatedTotalLabel

Kopējās summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Summas, uz kurām attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurām nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Summa, kas būtu tikusi pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, piemērojot pārklājuma pieeju, ja finanšu aktīviem nebūtu pārtraukta noteikšana

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.L punkta f) apakšpunkta ii) punkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Summa, kas būtu tikusi pārklasificēta no peļņas vai zaudējumiem uz pārējiem apvienotajiem ienākumiem, ja finanšu aktīviem nebūtu pārtraukta noteikšana.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Summa, kas būtu tikusi uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja tiktu piemērots 39. SGS – finanšu aktīvi, kam piemērota pārklājuma pieeja

Informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.L punkta d) apakšpunkta ii) punkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Summa, kas būtu tikusi uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecībā uz finanšu aktīviem, kam piemēro pārklājuma pieeju, ja tiktu piemērots 39. SGS.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analīze par to finanšu aktīvu vecumu, kuru termiņš ir nokavēts, bet kuru vērtība nav mazinājusies [text block]

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 37. punkta a) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Analīze par to finanšu aktīvu vecumu, kuru termiņš ir nokavēts, bet kuru vērtība nav mazinājusies. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analīze par kredītriska darījumiem, kuros izmantota ārēja kredīta novērtēšanas sistēma [text block]

Piemērs: 7. SFPS 36. punkta c) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS IG23. punkta a) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Informācijas atklāšana attiecībā uz analīzi par kredītriska darījumiem, kuros izmantota ārēja kredīta novērtēšanas sistēma. [Skatīt: Kredītriska darījumi; Ārējās kredītpakāpes [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analīze par kredītriska darījumiem, kuros izmantota iekšēja kredīta novērtēšanas sistēma [text block]

Piemērs: 7. SFPS 36. punkta c) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS IG23. punkta a) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Informācijas atklāšana attiecībā uz analīzi par kredītriska darījumiem, kuros izmantota iekšēja kredīta novērtēšanas sistēma. [Skatīt: Kredītriska darījumi; Iekšējās kredītpakāpes [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analīze par finanšu aktīviem, kuri atsevišķi noteikti kā tādi, kuru vērtība ir samazinājusies [text block]

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Analīze par finanšu aktīviem, kuri atsevišķi noteikti kā tādi, kuru vērtība ir samazinājusies, ieskaitot faktorus, ko uzņēmums ņēma vērā, nosakot, ka to vērtība ir samazinājusies. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analīze par ienākumiem un izdevumiem [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Paziņojums par plānu pārtraukt darbību [member]

Piemērs: 10. SGS 22. punkta b) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē paziņojumu par plānu pārtraukt darbību.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Lielas pārstrukturēšanas izziņošana vai tās īstenošanas uzsākšana [member]

Piemērs: 10. SGS 22. punkta e) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē lielas pārstrukturēšanas izziņošanu vai tās īstenošanas uzsākšanu.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Ikgadējie uzlabojumi 2018.–2020. gada ciklam – 41. SGS grozījumi [member]

Informācijas atklāšana: 41. SGS 65. punkts – darbības termiņa beigas 2024. gada 1. janvārī

documentation

Šis elements ir 41. SGS grozījumi, kuri 2020. gada maijā ir izdoti kā daļa no SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2018.–2020. gada ciklam. Grozījumu priekšmets ir Nodokļi patiesās vērtības noteikšanā.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Ikgadējie uzlabojumi 2018.–2020. gada ciklam – 1. SFPS grozījumi [member]

Informācijas atklāšana: 1. SFPS 39.AG punkts – darbības termiņa beigas 2024. gada 1. janvārī

documentation

Šis elements ir 1. SFPS grozījumi, kuri 2020. gada maijā ir izdoti kā daļa no SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2018.–2020. gada ciklam. Grozījumu priekšmets ir Meitasuzņēmums kā pirmreizējs standartu pieņēmējs.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Ikgadējie uzlabojumi 2018.–2020. gada ciklam – 9. SFPS grozījumi [member]

Informācijas atklāšana: 9. SFPS 7.1.9. punkts – darbības termiņa beigas 2024. gada 1. janvārī

documentation

Šis elements ir 9. SFPS grozījumi, kuri 2020. gada maijā ir izdoti kā daļa no SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2018.–2020. gada ciklam. Grozījumu priekšmets ir Maksas “10 procentu” finanšu saistību atzīšanas pārtraukšanas pārbaudē.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

SFPS ikgadējie uzlabojumi 2018.–2020. gada ciklam [member]

Informācijas atklāšana: 41. SGS 65. punkts – darbības termiņa beigas 2024. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 1. SFPS 39.AG punkts – darbības termiņa beigas 2024. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: 9. SFPS 7.1.9. punkts – darbības termiņa beigas 2024. gada 1. janvārī

documentation

Šis elements ir 2020. gada maijā izdotie SFPS ikgadējie uzlabojumi 2018.–2020. gada ciklam.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Piemērojamā nodokļa likme

Informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Piemērojamā ienākuma nodokļa likme.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Lauksaimniecībā izmantotās zemes platība

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 46. punkta b) apakšpunkta i) punkts

documentation

Uzņēmuma lauksaimniecībā izmantotās zemes platība.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit label

label

Turēti ar aktīviem nodrošināti parāda instrumenti

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu turētu parāda instrumentu summa, kuri nodrošināti ar pamatā esošajiem aktīviem. [Skatīt: Turēti parāda instrumenti]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Ar aktīviem nodrošināta finansējuma uzņēmumi [member]

Piemērs: 12. SFPS B23. punkta b) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē ar aktīviem nodrošināta finansējuma uzņēmumus.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit label

label

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri – summa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā

Piemērs: 19. SGS 142. punkta g) apakšpunkts

documentation

Summa, ko ar pamatā esošiem aktīviem nodrošināti vērtspapīri veido no definētu pabalstu plānu aktīvu patiesās vērtības. [Skatīt: Plāna aktīvi — patiesajā vērtībā; Definētu pabalstu plāni [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri – procentuālā daļa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 142. punkta g) apakšpunkts

documentation

Procentuālā daļa, ko ar pamatā esošiem aktīviem nodrošināti vērtspapīri veido no definētu pabalstu plānu aktīvu patiesās vērtības. [Skatīt: Plāna aktīvi — patiesajā vērtībā; Definētu pabalstu plāni [member]] [Pretēji: Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri – summa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit label

label

Aktīvi, kas atzīti paredzamai atlīdzināšanai – iespējamās saistības uzņēmējdarbības apvienošanā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta j) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu aktīvu summa, kas atzīti paredzamajai iespējamo saistību, kuras atzītas uzņēmējdarbības apvienošanā, atlīdzināšanai. [Skatīt: Iespējamās saistības [member]; Paredzama atlīdzināšana — iespējamās saistības uzņēmējdarbības apvienošanā; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit label

label

Aktīvs, kas atzīts paredzamai atlīdzināšanai – citi uzkrājumi

Informācijas atklāšana: 37. SGS 85. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu aktīvu summa, kas atzīti paredzamajai citu uzkrājumu atlīdzināšanai. [Skatīt: Paredzama atlīdzināšana — citi uzkrājumi; Citi uzkrājumi]

ifrs-full

Assets

X instant, debit label

label

Aktīvi

Informācijas atklāšana: 1. SGS 55. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta a) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 23. punkts, informācijas atklāšana: 8. SFPS 28. punkta c) apakšpunkts

documentation

Pašreizējā saimnieciskā resursa summa, kuru uzņēmums kontrolē pagātnes notikumu rezultātā. Saimniecisks resurss ir tiesības, kam ir potenciāls nodrošināt saimnieciskus ieguvumus.

totalLabel

Aktīvi kopā

periodStartLabel

Aktīvi perioda sākumā

periodEndLabel

Aktīvi perioda beigās

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Aktīvi [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

ifrs-full

label

Aktīvi un saistības [axis]

Informācijas atklāšana: 1. SGS 125. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

ifrs-full

label

Aktīvi un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [axis]

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Aktīvi un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

documentation

Šis elements apzīmē aktīvus un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas. [Skatīt: Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi [member]; Saistības, kuras iekļautas atsavināšanas grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Aktīvi un saistības [member]

Informācijas atklāšana: 1. SGS 125. punkts

documentation

Šis elements apzīmē aktīvus un saistības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktīvi un saistības”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Aktīvi; Saistības]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Aktīvi un saistības, kas nav klasificētas kā pārdošanai turētas [member]

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 38. punkts

documentation

Šis elements apzīmē aktīvus un saistības, kas nav klasificētas kā pārdošanai turētas. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aktīvi un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi [member]; Saistības, kuras iekļautas atsavināšanas grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit label

label

Aktīvi un regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumi

Informācijas atklāšana: 14. SFPS 21. punkts

documentation

Aktīvu un regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumu summa. [Skatīt: Aktīvi; Regulatora noteiktā atliktā konta debeta atlikumi]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit label

label

Aktīvi, kas rodas no minerālresursu izpētes un novērtēšanas

Informācijas atklāšana: 6. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts

documentation

Aktīvu summa, kas rodas no minerālresursu, tai skaitā minerālu, naftas, dabas gāzes un līdzīgu nereģeneratīvu krājumu meklēšanas pēc tam, kad uzņēmums ir ieguvis juridiskas tiesības veikt pētījumus konkrētajā rajonā, kā arī minerālresursu tehniskās izmantojamības un komerciālās dzīvotspējas noteikšanas.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit label

label

Aktīvi, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem

Informācijas atklāšana: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Tādu atzīto aktīvu summa, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Aktīvi attiecībā uz apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām

Informācijas atklāšana: 17. SFPS 105.A punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 17. SFPS 109.A punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra

documentation

Summa apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām, kuras ir aktīvi un atzītas apmaksātajām apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām (vai apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām, kurām saistības ir atzītas, piemērojot citu SFPS ), pirms ir atzīta saistītā apdrošināšanas līgumu grupa. Apdrošināšanas iegādes naudas plūsmas ir naudas plūsmas, kas rodas no apdrošināšanas līgumu grupas pārdošanas, parakstīšanas, un darbības sākšanas izmaksām (noslēgtie līgumi vai tādi, kurus plānots noslēgt), kas ir tieši attiecināmas uz to apdrošināšanas līgumu portfeli, kuram grupa pieder. Šādas naudas plūsmas ietver naudas plūsmas, kas nav tieši attiecināmas uz konkrētajā portfelī ietvertajiem atsevišķiem līgumiem vai apdrošināšanas līgumu grupām. [Skatīt: Aktīvi; Apdrošināšanas līgumi [member]]

periodStartLabel

Aktīvi attiecībā uz apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām perioda sākumā

periodEndLabel

Aktīvi attiecībā uz apdrošināšanas iegādes naudas plūsmām perioda beigās

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit label

label

Turētais nodrošinājums, kuru drīkst pārdot vai pārķīlāt nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā, patiesajā vērtībā

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 15. punkta a) apakšpunkts

documentation

Turētā nodrošinājuma, kuru drīkst pārdot vai pārķīlāt nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā, patiesā vērtība. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Aktīvi, kas turēti, lai ierobežotu tādu saistību risku, kas izriet no finansēšanas darbībām [member]

Piemērs: 7. SGS C punkts. Saistību, kas izriet no finansēšanas darbībām, saskaņošana, piemērs: 7. SGS 44.C punkts

documentation

Šis elements apzīmē aktīvus, kas turēti, lai ierobežotu tādu saistību risku, kas izriet no finansēšanas darbībām. [Skatīt: Aktīvi; Saistības, kas izriet no finansēšanas darbībām]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit label

label

Aktīvi mīnus īstermiņa saistības

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Aktīvu summa mīnus īstermiņa saistību summa.

netLabel

Aktīvi mīnus īstermiņa saistības

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Aktīvi mīnus īstermiņa saistības [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Pabalstu plāna aktīvi (saistības)

Informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta a) apakšpunkts

documentation

Pensijas pabalsta plāna aktīvu summa mīnus saistības, kas nav solīto pensijas pabalstu pašreizējā aktuārā vērtība.

periodStartLabel

Pabalstiem pieejamie neto aktīvi perioda sākumā

periodEndLabel

Pabalstiem pieejamie neto aktīvi perioda beigās

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit label

label

Aktīvi, kas saņemti, iegūstot nodrošinājumu vai izmantojot citus kredīta nodrošinājumus (kredītkvalitātes uzlabojumus)

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 38. punkta a) apakšpunkts

documentation

Aktīvu summa, ko uzņēmums saņēmis, iegūstot nodrošinājumu, ko tas tur kā ķīlu, vai izmantojot citus kredīta nodrošinājumus (kredītkvalitātes uzlabojumus) (piemēram, garantijas). [Skatīt: Garantijas [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit label

label

Pabalstu plāna aktīvi

Informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta a) apakšpunkta i) punkts

documentation

Pensijas pabalsta plānu turēto aktīvu summa. [Skatīt: Definētu pabalstu plāni [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Aktīvi, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, kuri iegādāti vai atsavināti

Informācijas atklāšana: 7. SGS 40. punkta d) apakšpunkts

documentation

Aktīvu summa, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, pār kuriem iegūta vai zaudēta kontrole. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit label

label

Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem

Informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts

documentation

Aktīvu summa, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem. Izmaksas, kas radušās, lai iegūtu līgumu ar klientu, ir tādas papildu izmaksas par līguma iegūšanu, kuras uzņēmumam nebūtu radušās, ja līgums netiktu iegūts. Izmaksas, kas radušās, lai izpildītu līgumu ar klientu, ir tādas izmaksas, kuras attiecas tieši uz līgumu vai uz paredzamo līgumu, ko uzņēmums var konkrēti noteikt.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit label

label

Aktīvi, kas uzņēmuma finanšu pārskatos atzīti saistībā ar strukturētiem uzņēmumiem

Informācijas atklāšana: 12. SFPS 29. punkta a) apakšpunkts

documentation

Tādu uzņēmuma finanšu pārskatos atzīto aktīvu summa, kuri attiecas uz tā līdzdalību strukturētos uzņēmumos. [Skatīt: Aktīvi; Nekonsolidēti strukturētie uzņēmumi [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit label

label

Pārdots vai pārķīlāts nodrošinājums nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā, patiesajā vērtībā

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 15. punkta b) apakšpunkts

documentation

Pārdots vai pārķīlāts nodrošinājums, kuru drīkstēja pārdot vai pārķīlāt nodrošinājuma īpašnieka saistību neizpildes neesamības gadījumā. [Skatīt: Patiesajā vērtībā [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit label

label

Aktīvi, kurus uzņēmums turpina atzīt

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta e) apakšpunkts

documentation

Tādu nodoto finanšu aktīvu summa, kuru uzņēmums turpina pilnībā atzīt. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit label

label

Aktīvi, kurus uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta f) apakšpunkts

documentation

Tādu nodoto finanšu aktīvu summa, kuru uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit label

label

Aktīvi, uz kuriem attiecas būtiski ierobežojumi

Informācijas atklāšana: 12. SFPS 13. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu grupas aktīvu summa konsolidētajos finanšu pārskatos, uz kuriem attiecas būtiski ierobežojumi (piemēram, statūtos, līgumā un regulējumā noteikti ierobežojumi) saistībā ar uzņēmuma spēju piekļūt vai izmantot attiecīgos aktīvus.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Strukturētiem uzņēmumiem nodoti aktīvi – nodošanas laikā

Informācijas atklāšana: 12. SFPS 27. punkta c) apakšpunkts

documentation

Visu to aktīvu summa (nodošanas laikā), kuri nodoti strukturētiem uzņēmumiem. [Skatīt: Nekonsolidēti strukturētie uzņēmumi [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit label

label

Aktīvi saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Piemērs: 1. SGS 55. punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS IG20. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Aktīvu summa saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit label

label

Aktīvi saskaņā ar cedētiem pārapdrošināšanas līgumiem

Piemērs: 1. SGS 55. punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS IG20. punkta c) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Aktīvu summa saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem, kuros uzņēmums ir apdrošinājuma ņēmējs.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit label

label

Aktīvi ar būtisku izmaiņu (korekciju) nozīmīgu risku nākamajā finanšu gadā

Informācijas atklāšana: 1. SGS 125. punkta b) apakšpunkts

documentation

Tādu aktīvu summa, uz kuriem attiecas pieņēmumi un kuri nākamajā finanšu gadā rada būtisku izmaiņu (korekciju) nozīmīgu risku šo aktīvu summās.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Saistītās saistības, kuras uzņēmums turpina atzīt

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta e) apakšpunkts

documentation

Tāda ar nodotajiem finanšu aktīviem saistīto saistību summa, kuru uzņēmums turpina pilnībā atzīt. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Saistītās saistības, kuras uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 42.D punkta f) apakšpunkts

documentation

Tādu ar nodotajiem finanšu aktīviem saistīto saistību summa, kuru uzņēmums turpina atzīt turpmākas iesaistīšanās apmērā. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Asociētie uzņēmumi [member]

Informācijas atklāšana: 24. SGS 19. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 16. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 27. SGS 17. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS B4. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 4. SFPS 39.J punkta a) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, informācijas atklāšana: Spēkā no 9. SFPS, 4. SFPS 39.M punkta a) apakšpunkta pirmās piemērošanas reizes

documentation

Šis elements apzīmē uzņēmumus, kas atrodas ieguldītāja būtiskā ietekmē.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Izmaksu vērtībā [member]

Informācijas atklāšana: 40. SGS 32A. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 55. punkts

documentation

Šis elements apzīmē novērtējumus, kas pamatojas uz izmaksām. Izmaksas ir samaksātās naudas vai naudas ekvivalentu summa, vai izlietotās atlīdzības patiesā vērtība, lai iegādātos aktīvu, tā iegādes vai būvniecības brīdī, vai, kur piemērojams, summa, kuru attiecina uz šo aktīvu, sākotnēji atzīstot saskaņā ar citu SFPS konkrētām prasībām.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Izmaksu vērtībā vai saskaņā ar 16. SFPS patiesās vērtības modelī [member]

Informācijas atklāšana: 40. SGS 78. punkts

documentation

Šis elements apzīmē novērtējumu, kas pamatojas uz izmaksām vai uz 16. SFPS, ja uzņēmums parasti izmanto patiesās vērtības modeli, lai novērtētu aktīvu klasi. [Skatīt: Izmaksu vērtībā [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Patiesajā vērtībā [member]

Informācijas atklāšana: 40. SGS 32A. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 13. SFPS 93. punkta a) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē novērtējumus, kas pamatojas uz patieso vērtību. Patiesā vērtība ir cena, kādu saņems, pārdodot aktīvu, vai maksās, nododot saistību, ierindas darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

ifrs-full

label

Izdevumu attiecināšana pēc funkcijas veida [axis]

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 104. punkts, vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

commentaryGuidance

Šīs ass jebkura paplašinājuma elementa standarta apzīmējumu un elementa nosaukumu ir jāsaskaņo ar ekvivalenta SFPS taksonomijas rindas posteņa elementa nosaukumu un apzīmējumu, ja ir šāds rindas postenis. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka paplašinājuma elementu nosaukumi un apzīmējumi ietver terminu “elements” (“member”), bet rindas posteņu nosaukumos un apzīmējumos šāda termina nav.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Revidenta atalgojums

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma revidentiem samaksāto vai maksājamo maksu summa.

totalLabel

Revidenta atalgojums kopā

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Revidenta atalgojums [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Revidenta atalgojums par revīzijas pakalpojumiem

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma revidentiem par revīzijas pakalpojumiem samaksāto vai maksājamo maksu summa.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Revidenta atalgojums par citiem pakalpojumiem

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma revidentiem par tādiem pakalpojumiem samaksāto vai maksājamo maksu summa, kurus uzņēmums neatklāj atsevišķi tajā pašā pārskatā vai piezīmē.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Revidenta atalgojums par nodokļu pakalpojumiem

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma revidentiem par nodokļu pakalpojumiem samaksāto vai maksājamo maksu summa.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Kapitāla saistības, kuras ir apstiprinātas, bet par kurām nav noslēgts līgums

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu kapitāla saistību summa, kuras uzņēmums ir apstiprinājis, bet attiecībā uz kurām uzņēmums nav noslēdzis līgumu. [Skatīt: Kapitāla saistības]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Vidējā faktiskā nodokļa likme

Informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

documentation

Nodokļa izdevumi (ienākumi), kas dalīti ar grāmatvedības peļņu. [Skatīt: Grāmatvedības peļņa]

totalLabel

Vidējā faktiskā nodokļa likme kopā

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Vidējais valūtas kurss

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma izmantotais vidējais valūtas kurss. Valūtas kurss ir divu valūtu maiņas attiecība.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Vidējais darbinieku skaits

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma kādā periodā nodarbinātā personāla vidējais skaits.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā cena

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 23.B punkta b) apakšpunkts

documentation

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā cena. [Skatīt: Riska ierobežošanas instrumenti [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā likme

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 23.B punkta b) apakšpunkts

documentation

Riska ierobežošanas instrumenta vidējā likme. [Skatīt: Riska ierobežošanas instrumenti [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientu norēķinu kontu atlikumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma turēto klientu norēķinu kontu atlikumu summa.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientu pieprasījuma noguldījumu atlikumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma turēto klientu pieprasījuma noguldījumu atlikumu summa.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientu citu noguldījumu atlikumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma turēto klientu noguldījumu kontu atlikumi, kurus uzņēmums neatklāj atsevišķi tajā pašā pārskatā vai piezīmē.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientu termiņnoguldījumu atlikumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma turēto klientu termiņnoguldījumu atlikumu summa.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit label

label

Atlikumi bankās

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Bankās turētās naudas atlikumu summa.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit label

label

Bankas akceptu aktīvi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Tādu bankas akceptu summa, kas atzīti par aktīviem.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Bankas akceptu saistības

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Tādu bankas akceptu summa, kas atzīti kā saistības.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Maksājumi par banku pakalpojumiem un tamlīdzīgi maksājumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Maksājumu par banku pakalpojumiem un tamlīdzīgu maksājumu, kurus uzņēmums atzinis kā izdevumus, summa.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit label

label

Tādi banku atlikumi centrālajās bankās, kas nav obligātie rezervju noguldījumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu banku atlikumu summa, kas turēti centrālajās bankās un kas nav obligātie rezervju noguldījumi. [Skatīt: Obligātie rezervju noguldījumi centrālajās bankās]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Aizņēmumi no bankām – nediskontētas naudas plūsmas

Piemērs: 7. SFPS B.11.D punkts, piemērs: 7. SFPS IG31.A punkts

documentation

Līgumisku nediskontēto naudas plūsmu summa saistībā ar aizņēmumiem no bankām. [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit label

label

Turēti banku parāda instrumenti

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu uzņēmuma turētu parāda instrumentu summa, kurus emitējusi banka. [Skatīt: Turēti parāda instrumenti]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit label

label

Citas banku vienošanās, kas klasificētas kā naudas ekvivalenti

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Tādu banku vienošanās atspoguļojošu naudas ekvivalentu klasifikācija, kurus uzņēmums neatklāj atsevišķi tajā pašā pārskatā vai piezīmē. [Skatīt: Naudas ekvivalenti]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Bankas kredītu pārtēriņi

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Summa, kas noņemta no konta, pārsniedzot esošos naudas atlikumus. Šo uzskata par bankas kredīta īstermiņa pagarinājumu. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

negatedLabel

Bankas kredītu pārtēriņi

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu no turpināmām darbībām – līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, kuri nav parastās akcijas

Vispārpieņemta prakse: 33. SGS A.14. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu no turpināmām darbībām pašu kapitāla instrumentam, kurš veido daļu no peļņas ar parastajām akcijām saskaņā ar iepriekšnoteiktu formulu. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu – līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, kuri nav parastās akcijas; Turpināmās darbības [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu no pārtrauktām darbībām – līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, kuri nav parastās akcijas

Vispārpieņemta prakse: 33. SGS A.14. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu pārtrauktām darbībām pašu kapitāla instrumentam, kurš veido daļu no peļņas ar parastajām akcijām saskaņā ar iepriekšnoteiktu formulu. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu – līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, kuri nav parastās akcijas; Pārtrauktās darbības [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu – līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, kuri nav parastās akcijas

Vispārpieņemta prakse: 33. SGS A.14. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju pašu kapitāla instrumentam, kurš veido daļu no peļņas ar parastajām akcijām saskaņā ar iepriekšnoteiktu formulu.

totalLabel

Kopējā pamatpeļņa (zaudējumi) par instrumentu — līdzdalības pašu kapitāla instrumenti, kuri nav parastās akcijas

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju

Informācijas atklāšana: 33. SGS 66. punkts, informācijas atklāšana: 33. SGS 67. punkts

documentation

Peļņas (zaudējumu) summa, kas attiecināma uz mātesuzņēmuma parasto akciju turētājiem (skaitītājs), dalīta ar periodā apgrozībā esošo parasto akciju vidējo svērto skaitu (saucējs).

commentaryGuidance

Uzrādītā vērtība ir jāiezīmē divreiz – ar šo elementu un arī elementu “Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju”, ja: a) pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju ir vienādas; un b) uzņēmums uzrāda vienu rindas posteni, lai izpildītu 33. SGS 67. punkta divkāršas uzrādīšanas prasību.

totalLabel

Kopējā pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības

Informācijas atklāšana: 33. SGS 66. punkts, informācijas atklāšana: 33. SGS 67. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Turpināmās darbības [member]]

commentaryGuidance

Uzrādītā vērtība ir jāiezīmē divreiz – ar šo elementu un arī elementu “Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmām darbībām”, ja: a) pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju ir vienādas; un b) uzņēmums uzrāda vienu rindas posteni, lai izpildītu 33. SGS 67. punkta divkāršas uzrādīšanas prasību.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Informācijas atklāšana: 33. SGS 67. punkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmās darbības, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī; Turpināmās darbības [member]]

commentaryGuidance

Uzrādītā vērtība ir jāiezīmē divreiz – ar šo elementu un arī elementu “Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no turpināmām darbībām, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī”, ja: a) pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju ir vienādas; un b) uzņēmums uzrāda vienu rindas posteni, lai izpildītu 33. SGS 67. punkta divkāršas uzrādīšanas prasību.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām

Informācijas atklāšana: 33. SGS 67. punkts, informācijas atklāšana: 33. SGS 68. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Pārtrauktās darbības [member]]

commentaryGuidance

Uzrādītā vērtība ir jāiezīmē divreiz – ar šo elementu un arī elementu “Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktām darbībām”, ja: a) pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju ir vienādas; un b) uzņēmums uzrāda vienu rindas posteni, lai izpildītu 33. SGS 67. punkta divkāršas uzrādīšanas prasību.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Informācijas atklāšana: 33. SGS 67. punkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī; Pārtrauktās darbības [member]]

commentaryGuidance

Uzrādītā vērtība ir jāiezīmē divreiz – ar šo elementu un arī elementu “Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju no pārtrauktajām darbībām, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī”, ja: a) pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju ir vienādas; un b) uzņēmums uzrāda vienu rindas posteni, lai izpildītu 33. SGS 67. punkta divkāršas uzrādīšanas prasību.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī

Informācijas atklāšana: 33. SGS 67. punkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 26. punkts

documentation

Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju, kas ietver neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī. [Skatīt: Pamatpeļņa (zaudējumi) par akciju; Neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos saistībā ar peļņu vai zaudējumiem un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī]

commentaryGuidance

Uzrādītā vērtība ir jāiezīmē divreiz – ar šo elementu un arī elementu “Mazinātā peļņa (zaudējumi) par akciju, tostarp neto izmaiņas regulatora noteiktā atliktā konta atlikumos un neto izmaiņas saistītajā atliktajā nodoklī”, ja: a) pamatpeļņa un mazinātā peļņa par akciju ir vienādas; un b) uzņēmums uzrāda vienu rindas posteni, lai izpildītu 33. SGS 67. punkta divkāršas uzrādīšanas prasību.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Pamatpeļņa par akciju [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Apraksts par pamatojumu, saskaņā ar kuru ieņēmumi no ārējiem klientiem tiek attiecināti uz atsevišķām valstīm

Informācijas atklāšana: 8. SFPS 33. punkta a) apakšpunkts

documentation

Apraksts par pamatojumu, saskaņā ar kuru ieņēmumi no ārējiem klientiem tiek attiecināti uz atsevišķām valstīm. [Skatīt: Ieņēmumi]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Ražojoši bioloģiskie aktīvi [member]

Piemērs: 41. SGS 43. punkts

documentation

Šis elements apzīmē ražojošus bioloģiskos aktīvus. Ražojoši bioloģiskie aktīvi ir tādi, kas nav patērējami bioloģiskie aktīvi. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi; Patērējami bioloģiskie aktīvi [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit label

label

Ražojoši augi

Piemērs: 16. SGS 37. punkta i) apakšpunkts

documentation

Pamatlīdzekļu summa, kas atspoguļo ražojošos augus. Ražojošs augs ir dzīvs augs: a) kuru izmanto lauksaimniecības produktu ražošanā vai piegādē; b) par kuru ir sagaidāms, ka tas ražos vairāk nekā vienu periodu; un c) kuram ir neliela iespēja tikt pārdotam kā lauksaimniecības produktam, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Ražojoši augi [member]

Piemērs: 16. SGS 37. punkta i) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo ražojošus augus. Ražojošs augs ir dzīvs augs: a) kuru izmanto lauksaimniecības produktu ražošanā vai piegādē; b) par kuru ir sagaidāms, ka tas ražos vairāk nekā vienu periodu; un c) kuram ir neliela iespēja tikt pārdotam kā lauksaimniecības produktam, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Pabalsti, kas samaksāti vai maksājami

Informācijas atklāšana: 26. SGS 35. punkta b) apakšpunkta v) punkts

documentation

Tādu pabalstu summa, kas samaksāti vai maksājami, pensijas pabalsta plāniem.

negatedLabel

Pabalsti, kas samaksāti vai maksājami

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit label

label

To līgumos paredzēto naudas plūsmu, kuru iekasēšana nav paredzama par iegādātajiem debitoru parādiem, labākā aplēse iegādes datumā

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta h) apakšpunkta iii) punkts

documentation

To līgumos paredzēto naudas plūsmu, kuru iekasēšana nav paredzama par uzņēmējdarbības apvienošanā iegādātajiem debitoru parādiem, labākā aplēse iegādes datumā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit label

label

Bioloģiskie aktīvi

Informācijas atklāšana: 1. SGS 54. punkta f) apakšpunkts, piemērs: 41. SGS 43. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts

documentation

Dzīvu dzīvnieku vai augu, kas atzīti par aktīviem, summa.

periodStartLabel

Bioloģiskie aktīvi perioda sākumā

periodEndLabel

Bioloģiskie aktīvi perioda beigās

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Bioloģiskie aktīvi – vecums [member]

Piemērs: 41. SGS 43. punkts

documentation

Šis elements apzīmē visus bioloģiskos aktīvus, kad tie sadalīti pēc vecuma. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi pēc vecuma”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

ifrs-full

label

Bioloģiskie aktīvi [axis]

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

ifrs-full

label

Bioloģiskie aktīvi pēc vecuma [axis]

Piemērs: 41. SGS 43. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

ifrs-full

label

Bioloģiskie aktīvi pa grupām [axis]

Informācijas atklāšana: 41. SGS 41. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

ifrs-full

label

Bioloģiskie aktīvi pēc veida [axis]

Piemērs: 41. SGS 43. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Bioloģiskie aktīvi – grupa [member]

Informācijas atklāšana: 41. SGS 41. punkts

documentation

Šis elements apzīmē visus bioloģiskos aktīvus, kad tie sadalīti pa grupām. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi pa grupām”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Bioloģiskie aktīvi [member]

Vispārpieņemta prakse: 41. SGS 50. punkts

documentation

Šis elements apzīmē dzīvus dzīvniekus vai augus. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit label

label

Bioloģiskie aktīvi, kuri ieķīlāti kā saistību nodrošinājums

Informācijas atklāšana: 41. SGS 49. punkta a) apakšpunkts

documentation

Tādu bioloģisko aktīvu summa, kuri ieķīlāti kā saistību nodrošinājums. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Bioloģiskie aktīvi – veids [member]

Piemērs: 41. SGS 43. punkts

documentation

Šis elements apzīmē visus bioloģiskos aktīvus, kad tie sadalīti pēc veida. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Bioloģiskie aktīvi pēc veida”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit label

label

Bioloģiskie aktīvi, kuriem ir ierobežotas īpašuma tiesības

Informācijas atklāšana: 41. SGS 49. punkta a) apakšpunkts

documentation

Tādu bioloģisko aktīvu summa, kuriem ir ierobežotas īpašuma tiesības. [Skatīt: Bioloģiskie aktīvi]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Emitētas obligācijas

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Uzņēmuma emitēto obligāciju summa.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Emitētas obligācijas – nediskontētas naudas plūsmas

Piemērs: 7. SFPS B.11.D punkts, piemērs: 7. SFPS IG31.A punkts

documentation

Līgumisku nediskontēto naudas plūsmu summa saistībā ar emitētām obligācijām. [Skatīt: Emitētas obligācijas]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Aizņēmumu izmaksas [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Kapitalizētas aizņēmumu izmaksas

Informācijas atklāšana: 23. SGS 26. punkta a) apakšpunkts

documentation

Tādu procentu un citu izmaksu summa, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos un kuras ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstoša aktīva iegādi, būvniecību vai ražošanu, kā šā aktīva izmaksu daļu.

commentaryGuidance

Šim elementam parasti ievada pozitīvu XBRL vērtību. Ja šo elementu izmanto kopā ar elementiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce, var būt nepieciešams ievadīt negatīvu XBRL vērtību. [Skatīt: Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]; Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]; Uzkrātais vērtības samazinājums [member]; Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem VPGP, kopējā korekcija [member]; Aktīvu griestu ietekme [member]; Pārejas uz SFPS ietekme [member]; Starpsegmentu summu izslēgšana [member]; Ienākošo (izejošo) naudas plūsmu finanšu prognozes naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Peļņas (zaudējumu) finanšu prognoze naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS pieprasītajām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar iepriekšējā perioda kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS prasības neievērošanu [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar brīvprātīgām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Būtiski saskaņojošie posteņi [member]; Plāna aktīvi [member]; Definētu pabalstu pienākuma pašreizējā vērtība [member]; Atkārtoti noteikta summa [member]; Pārapdrošinātāja daļa no summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [member]; Riska diversifikācijas ietekme [member]; Pašu akcijas [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Radušās aizņēmumu izmaksas

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu procentu un citu izmaksu summa, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos.

commentaryGuidance

Šim elementam parasti ievada pozitīvu XBRL vērtību. Ja šo elementu izmanto kopā ar elementiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce, var būt nepieciešams ievadīt negatīvu XBRL vērtību. [Skatīt: Uzkrātais nolietojums un amortizācija [member]; Uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās [member]; Uzkrātais vērtības samazinājums [member]; Uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem VPGP, kopējā korekcija [member]; Aktīvu griestu ietekme [member]; Pārejas uz SFPS ietekme [member]; Starpsegmentu summu izslēgšana [member]; Ienākošo (izejošo) naudas plūsmu finanšu prognozes naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Peļņas (zaudējumu) finanšu prognoze naudu ienesošai vienībai, mērījuma ievaddati [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar izmaiņām grāmatvedības politikā un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS pieprasītajām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar iepriekšējā perioda kļūdu labojumiem [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar SFPS prasības neievērošanu [member]; Palielinājums (samazinājums) saistībā ar brīvprātīgām izmaiņām grāmatvedības politikā [member]; Būtiski saskaņojošie posteņi [member]; Plāna aktīvi [member]; Definētu pabalstu pienākuma pašreizējā vērtība [member]; Atkārtoti noteikta summa [member]; Pārapdrošinātāja daļa no summas, kas rodas no apdrošināšanas līgumiem [member]; Riska diversifikācijas ietekme [member]; Pašu akcijas [member]]

totalLabel

Kopējās radušās aizņēmumu izmaksas

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Aizņēmumu izmaksas, kas atzītas kā izdevumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu procentu un citu izmaksu summa, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos un kuras atzītas kā izdevumi.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Aizņēmumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Neizmantoto līdzekļu summa, kuru uzņēmumam ir pienākums atmaksāt.

totalLabel

Aizņēmumi kopā

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Aizņēmumi [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Aizņēmumi – procentu likmes bāzes korekcija

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Aizņēmumu procentu likmes aprēķināšanai izmantotās bāzes (atsauces likmes) korekcija. [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

ifrs-full

label

Aizņēmumi pēc nosaukuma [axis]

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Aizņēmumi pēc nosaukuma [member]

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Šis elements apzīmē visus aizņēmumus, kad tie sadalīti pēc nosaukuma. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Aizņēmumi pēc nosaukuma”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Aizņēmumi – pēc veida [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Aizņēmumi – procentu likme

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Aizņēmumu procentu likme. [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Aizņēmumi – procentu likmes bāze

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Aizņēmumu procentu likmes aprēķināšanai izmantotā bāze (atsauces likme). [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Aizņēmumi – termiņš

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Aizņēmumu termiņš. [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Aizņēmumi – sākotnējā valūta

Vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Valūta, kurā denominēti aizņēmumi. [Skatīt: Aizņēmumi]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Aizņēmumi, kas atzīti no iegādes datuma

Vispārpieņemta prakse: 3. SFPS B64. punkta i) apakšpunkts

documentation

Attiecībā uz aizņēmumiem, kas pārņemti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, iegādes datumā atzītā summa. [Skatīt: Aizņēmumi; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

negatedLabel

Aizņēmumi, kas atzīti no iegādes datuma

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Diapazona apakšējā robeža [member]

Piemērs: 13. SFPS B6. punkts, piemērs: 13. SFPS IE63. punkts, informācijas atklāšana: 14. SFPS 33. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 17. SFPS 120. punkts – spēkā no 2023. gada 1. janvāra, informācijas atklāšana: 2. SFPS 45. punkta d) apakšpunkts, vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 7. punkts

documentation

Šis elements apzīmē diapazona apakšējo robežu.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit label

label

Zīmolu nosaukumi

Piemērs: 38. SGS 119. punkta a) apakšpunkts

documentation

Nemateriālo aktīvu summa, kas apzīmē tiesības uz tādu savstarpēji papildinošu aktīvu grupu kā preču zīme (vai pakalpojuma zīmols), un ar to saistītie firmas nosaukumi, formulas, receptes un tehnoloģiskā ekspertīze. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Zīmolu nosaukumi [member]

Piemērs: 38. SGS 119. punkta a) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē nemateriālo aktīvu summu, kas apzīmē tiesības uz tādu savstarpēji papildinošu aktīvu grupu kā preču zīme (vai pakalpojuma zīmols), un ar to saistītie firmas nosaukumi, formulas, receptes un tehnoloģiskā ekspertīze. [Skatīt: Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Translācijas tiesības [member]

Vispārpieņemta prakse: 38. SGS 119. punkts

documentation

Šis elements apzīmē translācijas tiesības.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Starpniecības maksu izdevumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu izdevumu summa, kas atzīti attiecībā uz starpniecības maksām, kuras iekasētas no uzņēmuma.

negatedLabel

Starpniecības maksu izdevumi

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Starpniecības maksu ienākumi

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu ienākumu summa, kas atzīti attiecībā uz starpniecības maksām, kuras iekasējis uzņēmums.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit label

label

Ēkas

Vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

documentation

Pamatlīdzekļu summa, kas atspoguļo norakstāmas ēkas un līdzīgas struktūras, kuras izmanto darbībā. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Ēkas [member]

Vispārpieņemta prakse: 16. SGS 37. punkts

documentation

Šis elements apzīmē pamatlīdzekļu klasi, kas atspoguļo norakstāmas ēkas un līdzīgas struktūras, kuras izmanto darbībā. [Skatīt: Pamatlīdzekļi]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

ifrs-full

label

Uzņēmējdarbības apvienošana [axis]

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Uzņēmējdarbības apvienošana [member]

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkts

documentation

Šis elements apzīmē darījumus vai citus notikumus, kuros pircējs iegūst kontroli pār vienu vai vairākām uzņēmējdarbībām. Arī darījumi, ko dažkārt sauc par “faktisku sapludināšanu” vai “vienlīdzīgu uzņēmumu sapludināšanu”, ir uzņēmējdarbības apvienošana saskaņā ar šī termina lietojumu 3. SFPS.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Pašu akciju anulēšana

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 106. punkta d) apakšpunkts

documentation

Tādu pašu akciju summa, kas anulētas attiecīgajā periodā. [Skatīt: Pašu akcijas]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitāla saistības

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 112. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu nākotnes kapitālizdevumu summa, kurus uzņēmums ir apņēmies veikt.

totalLabel

Kapitāla saistības kopā

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitāla saistības [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Kapitalizācijas likme, mērījuma ievaddati [member]

Piemērs: 13. SFPS 93. punkta d) apakšpunkts, piemērs: 13. SFPS IE63. punkts

documentation

Šis elements apzīmē kapitalizācijas likmi, ko izmanto kā mērījuma ievaddatus.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Tādu aizņēmumu izmaksu kapitalizācijas likme, kuras drīkst kapitalizēt

Informācijas atklāšana: 23. SGS 26. punkta b) apakšpunkts

documentation

Vidējās svērtās procentu un citas izmaksas, kuras uzņēmumam radušās saistībā ar līdzekļu aizņemšanos un kuras attiecina uz uzņēmuma aizņēmumiem, kas attiecīgajā periodā nav atmaksāti, neiekļaujot aizņēmumus, kas ņemti speciāli, lai iegūtu kritērijiem atbilstošu aktīvu. [Skatīt: Vidējais svērtais [member]; Aizņēmumi]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Kapitalizēti attīstības izdevumi [member]

Vispārpieņemta prakse: 38. SGS 119. punkts

documentation

Šis elements apzīmē tādu nemateriālo aktīvu klasi, kas radušies no attīstības izdevumiem, kuri kapitalizēti pirms komerciālas ražošanas vai lietošanas uzsākšanas. Nemateriālu aktīvu atzīst, ja uzņēmums var pierādīt visu minēto: a) tehnisko pamatojumu, ka nemateriālo aktīvu iespējams pabeigt tā, lai tas būtu pieejams lietošanai vai pārdošanai; b) savu nodomu pabeigt nemateriālo aktīvu un to lietot vai pārdot; c) savu spēju lietot vai pārdot nemateriālo aktīvu; d) to, kā nemateriālais aktīvs radīs ticamus nākotnes saimnieciskos labumus. Cita starpā, uzņēmums var pierādīt tirgus nemateriālā aktīva produkcijas vai paša nemateriālā aktīva pastāvēšanu vai, ja tas paredzēts iekšējai lietošanai, – nemateriālā aktīva lietderību; e) nemateriālā aktīva attīstības pabeigšanai un tā lietošanai vai pārdošanai pietiekamu tehnisko, finansiālo un citu resursu pieejamību; un f) savu spēju ticami novērtēt izdevumus, kas attiecināmi uz nemateriālo aktīvu tā attīstības laikā.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Kapitāla izpirkšanas rezerve

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Pašu kapitāla sastāvdaļa, kas atspoguļo uzņēmuma pašu akciju izpirkšanas rezervi.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Kapitāla izpirkšanas rezerve [member]

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

documentation

Šis elements apzīmē pašu kapitāla sastāvdaļu, kas atspoguļo uzņēmuma pašu akciju izpirkšanas rezervi.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

ifrs-full

label

Kapitāla prasības [axis]

Informācijas atklāšana: 1. SGS 136. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Kapitāla prasības [member]

Informācijas atklāšana: 1. SGS 136. punkts

documentation

Šis elements apzīmē uzņēmumam piemērojamās kapitāla prasības. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Kapitāla prasības”, ja neizmanto nevienu citu elementu.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitāla rezerve

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Pašu kapitāla sastāvdaļa, kas atspoguļo kapitāla rezerves.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitāla rezerve [member]

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 108. punkts

documentation

Šis elements apzīmē pašu kapitāla komponentu, kas atspoguļo kapitāla rezerves.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

ifrs-full

label

Uzskaites vērtība – uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās un bruto uzskaites vērtība [axis]

Informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta c) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 54. punkta f) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.I punkts, vispārpieņemta prakse: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, vispārpieņemta prakse: 7. SFPS IG29. punkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Uzskaites vērtība [member]

Informācijas atklāšana: 16. SGS 73. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 38. SGS 118. punkta e) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 76. punkts, informācijas atklāšana: 40. SGS 79. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 41. SGS 50. punkts, informācijas atklāšana: 3. SFPS B67. punkta d) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35.H punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 35I. punkts, piemērs: 7. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 7. SFPS IG29. punkta a) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Šis elements apzīmē summu, kādā aktīvs tiek atzīts finanšu stāvokļa pārskatā (pēc tam, kad atskaitīti uzkrātais nolietojums vai amortizācija un uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās). Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Uzskaites vērtība — uzkrātais nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās un bruto uzskaites vērtība”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Nolietojuma un amortizācijas izdevumi; Zaudējumi saistībā ar vērtības samazināšanos]

ifrs-full

Cash

X instant, debit label

label

Cash

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Skaidras naudas un pieprasījuma noguldījumu summa. [Skatīt: Skaidra nauda]

totalLabel

Nauda kopā

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Nauda [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Naudas avansi un aizdevumi no saistītām pusēm

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 17. punkts

documentation

Ienākošā naudas plūsma no avansiem un aizdevumiem no saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Naudas avansi un aizdevumi, kas izsniegti citām pusēm un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Piemērs: 7. SGS 16. punkta e) apakšpunkts

documentation

Tādu naudas avansu un aizdevumu summa, kas izsniegti citām pusēm (kas nav finanšu iestādes izsniegti avansi un aizdevumi) un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības.

negatedTerseLabel

Naudas avansi un aizdevumi, kas izsniegti citām pusēm

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Naudas avansi un aizdevumi, kas izsniegti saistītām pusēm

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

documentation

Izejošā naudas plūsma attiecībā uz aizdevumiem un avansiem, kas izsniegti saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit label

label

Naudas un bankas atlikumi centrālajās bankās

Vispārpieņemta prakse: 1. SGS 55. punkts

documentation

Centrālajās bankās turētās naudas un bankas atlikumu summa.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit label

label

Nauda un naudas ekvivalenti

Informācijas atklāšana: 1. SGS 54. punkta i) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 45. punkts, informācijas atklāšana: 12. SFPS B13. punkta a) apakšpunkts

documentation

Skaidras naudas un pieprasījuma noguldījumu summa, kā arī īstermiņa ieguldījumi ar augstu likviditāti, kuri ir viegli pārvēršami noteiktās naudas summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir neliels. [Skatīt: nauda; Naudas ekvivalenti]

totalLabel

Nauda un naudas ekvivalenti kopā

periodStartLabel

Nauda un naudas ekvivalenti perioda sākumā

periodEndLabel

Nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Nauda un naudas ekvivalenti [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit label

label

Nauda un naudas ekvivalenti – summa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā

Piemērs: 19. SGS 142. punkta a) apakšpunkts

documentation

Summa, ko nauda un naudas ekvivalenti veido no definētu pabalstu plānu aktīvu patiesās vērtības. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Plāna aktīvi — patiesajā vērtībā; Definētu pabalstu plāni [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit label

label

Nauda un naudas ekvivalenti, kas klasificēti kā daļa no atsavināšanas grupas, kura turēta pārdošanai

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Tādu naudas un naudas ekvivalentu summa, kas klasificēti kā daļa no atsavināšanas grupas, kura turēta pārdošanai. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Atsavināšanas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit label

label

Uzņēmuma turētā nauda un naudas ekvivalenti, kas koncernam nav pieejami lietošanai

Informācijas atklāšana: 7. SGS 48. punkts

documentation

Uzņēmuma turētās nozīmīgo naudas un naudas ekvivalentu atlikumu summa, kas koncernam nav pieejami lietošanai. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit label

label

Nauda un naudas ekvivalenti, ja tie atšķiras no finanšu stāvokļa pārskata

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Tādu naudas un naudas ekvivalentu summa naudas plūsmu pārskatā, ja tie atšķiras no naudas un naudas ekvivalentu summas finanšu stāvokļa pārskatā. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti]

totalLabel

Nauda un naudas ekvivalenti, ja tie atšķiras no finanšu stāvokļa pārskata, kopā

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Nauda un naudas ekvivalenti, ja tie atšķiras no finanšu stāvokļa pārskata [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Nauda un naudas ekvivalenti meitasuzņēmumā vai uzņēmumos, kuri iegādāti vai atsavināti

Informācijas atklāšana: 7. SGS 40. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas un naudas ekvivalentu summa meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, pār kuriem iegūta vai zaudēta kontrole. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]; Nauda un naudas ekvivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Nauda un naudas ekvivalenti – procentuālā daļa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā

Vispārpieņemta prakse: 19. SGS 142. punkta a) apakšpunkts

documentation

Procentuālā daļa, ko nauda un naudas ekvivalenti veido no definētu pabalstu plānu aktīvu patiesās vērtības. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Plāna aktīvi — patiesajā vērtībā; Definētu pabalstu plāni [member]] [Pretēji: Nauda un naudas ekvivalenti – summa, kas iemaksāta plāna aktīvu patiesajā vērtībā]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit label

label

Nauda un naudas ekvivalenti, kas atzīti no iegādes datuma

Vispārpieņemta prakse: 3. SFPS B64. punkta i) apakšpunkts

documentation

Attiecībā uz naudu un naudas ekvivalentiem, kas iegādāti uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, iegādes datumā atzītā summa. [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Ieķīlātais naudas nodrošinājums, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kuram nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām

Piemērs: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkta ii) punkts, piemērs: 7. SFPS IG40.D punkts

documentation

Ieķīlātā naudas nodrošinājuma summa, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurai nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām. [Skatīt: Finanšu saistības]

negatedLabel

Ieķīlātais naudas nodrošinājums, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kuram nav veikts ieskaits pret finanšu saistībām

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Saņemtais naudas nodrošinājums, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kuram nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem

Piemērs: 7. SFPS 13.C punkta d) apakšpunkta ii) punkts, piemērs: 7. SFPS IG40.D punkts

documentation

Saņemtā naudas nodrošinājuma summa, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kurai nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem. [Skatīt: Finanšu aktīvi]

negatedLabel

Saņemtais naudas nodrošinājums, uz kuru attiecas saistoša ģenerālvienošanās par neto norēķiniem (savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums) vai līdzīga vienošanās un kuram nav veikts ieskaits pret finanšu aktīviem

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit label

label

Naudas ekvivalenti

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Tādu īstermiņa ieguldījumu ar augstu likviditāti summa, kuri ir viegli pārvēršami noteiktās naudas summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir neliels.

totalLabel

Nauda un naudas ekvivalenti kopā

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Naudas ekvivalenti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Naudas plūsmu riska ierobežošana [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Naudas plūsmu riska ierobežošana [member]

Informācijas atklāšana: 39. SGS 86. punkta b) apakšpunkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.A punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.B punkts, informācijas atklāšana: 7. SFPS 24.C punkts

documentation

Šis elements apzīmē naudas plūsmu mainības riska ierobežošanu, kas a) ir attiecināma uz atsevišķu riska veidu, kas saistīts ar atzītu aktīvu vai saistību posteni (tādu kā visi vai daži mainīgas likmes parādsaistību nākotnes procentu maksājumi) vai ļoti ticami prognozējamu darījumu; un b) var ietekmēt peļņu vai zaudējumus. [Skatīt: Riska ierobežošana [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Naudas plūsmas no turpināmām un pārtrauktām darbībām [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Tādas naudas plūsmas no kontroles zaudēšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, ko klasificē kā ieguldījumu darbības

Informācijas atklāšana: 7. SGS 39. punkts

documentation

Apkopotās naudas plūsmas, kas rodas no kontroles zaudēšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos un ko klasificē kā ieguldījumu darbības. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

terseLabel

Naudas plūsmas no kontroles zaudēšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) naudas un naudas ekvivalentu, uz kuriem attiecas izmantošanas ierobežojumi, samazinājuma(-ā) (palielinājuma(-ā))

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

documentation

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma sakarā ar naudas un naudas ekvivalentu, uz kuriem attiecas izmantošanas ierobežojumi, samazinājumu (palielinājumu). [Skatīt: Nauda un naudas ekvivalenti, uz ko attiecas izmantošanas ierobežojumi]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) īstermiņa noguldījumu samazinājuma(-ā) (palielinājuma(-ā))

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

documentation

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma sakarā ar īstermiņa noguldījumu un ieguldījumu samazinājumu (palielinājumu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu izpētes(-ē) un novērtēšanas(-ā), kas klasificētas kā ieguldījumu darbības

Informācijas atklāšana: 6. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts

documentation

Tādas naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu, tai skaitā minerālu, naftas, dabas gāzes un līdzīgu nereģeneratīvu krājumu meklēšanas(-ā) pēc tam, kad uzņēmums ir ieguvis juridiskas tiesības veikt pētījumus konkrētajā rajonā, kā arī no (kas izmantotas) minerālresursu tehniskās izmantojamības un komerciālās dzīvotspējas noteikšanas(-ā), kuras klasificētas kā ieguldījumu darbības.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu izpētes(-ē) un novērtēšanas(-ā), kas klasificētas kā pamatdarbības

Informācijas atklāšana: 6. SFPS 24. punkta b) apakšpunkts

documentation

Tādas naudas plūsmas no (kas izmantotas) minerālresursu, tai skaitā minerālu, naftas, dabas gāzes un līdzīgu nereģeneratīvu krājumu meklēšanas(-ā) pēc tam, kad uzņēmums ir ieguvis juridiskas tiesības veikt pētījumus konkrētajā rajonā, kā arī no (kas izmantotas) minerālresursu tehniskās izmantojamības un komerciālās dzīvotspējas noteikšanas(-ā), kuras klasificētas kā pamatdarbības.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām

Informācijas atklāšana: 7. SGS 10. punkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 50. punkta d) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām, kas ir darbības, kuras rada uzņēmuma pašu kapitāla un aizņēmumu apjoma un sastāva izmaiņas.

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām – turpināmās darbības

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma finansēšanas darbībām — saistītas ar turpināmām darbībām. [Skatīt: Turpināmās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām]

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām – turpināmās darbības

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām – pārtrauktas darbības

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma finansēšanas darbībām — saistītas ar pārtrauktām darbībām. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām]

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) finansēšanas darbībām – pārtrauktas darbības

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) īstermiņa aizņēmumu palielinājuma(-ā) (samazinājuma(-ā))

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 17. punkts

documentation

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma sakarā ar īstermiņa aizņēmumu samazinājumu (palielinājumu). [Skatīt: Īstermiņa aizņēmumi]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbības jaudas palielinājuma(-ā)

Piemērs: 7. SGS 50. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu naudas plūsmu apkopotā summa, kas atspoguļo palielinājumu uzņēmuma spējā veikt pamatdarbības (kas, piemēram, novērtēta ar dienā saražoto vienību skaitu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) apdrošināšanas līgumiem

Informācijas atklāšana: 4. SFPS 37. punkta b) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) apdrošināšanas līgumiem. [Skatīt: Apdrošināšanas līgumu veidi [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām

Informācijas atklāšana: 7. SGS 10. punkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 50. punkta d) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām, kas ir ilgtermiņa aktīvu un citu ieguldījumu, kuri nav iekļauti naudas ekvivalentos, iegāde un atsavināšana.

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām – turpināmās darbības

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma ieguldījumu darbībām — saistītas ar turpināmām darbībām. [Skatīt: Turpināmās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām]

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām – turpināmās darbības

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām – pārtrauktas darbības

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma ieguldījumu darbībām — saistītas ar pārtrauktām darbībām. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām]

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) ieguldījumu darbībām – pārtrauktas darbības

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbības jaudas uzturēšanas(-ā)

Piemērs: 7. SGS 50. punkta c) apakšpunkts

documentation

Tādu naudas plūsmu apkopotā summa, kas vajadzīgas, lai uzturētu uzņēmuma pašreizējo spēju veikt pamatdarbības (kas, piemēram, novērtēta ar dienā saražoto vienību skaitu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām

Informācijas atklāšana: 7. SGS 10. punkts, informācijas atklāšana: 7. SGS 50. punkta d) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām, kuras ir uzņēmuma galvenās darbības, kas rada ieņēmumus, un citas darbības, kas nav ieguldījumu vai finansēšanas darbības. [Skatīt: Ieņēmumi]

commentaryGuidance

Šim elementam var ievadīt pozitīvu vai negatīvu XBRL vērtību. Skatīt standarta elementa apzīmējumu, lai noteiktu pareizo zīmi. Terminiem iekavās izmantot negatīvu vērtību.

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām – turpināmās darbības

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma pamatdarbībām — saistītas ar turpināmām darbībām. [Skatīt: Turpināmās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām]

commentaryGuidance

Šim elementam var ievadīt pozitīvu vai negatīvu XBRL vērtību. Skatīt standarta elementa apzīmējumu, lai noteiktu pareizo zīmi. Terminiem iekavās izmantot negatīvu vērtību.

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām – turpināmās darbības

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām – pārtrauktas darbības

Informācijas atklāšana: 5. SFPS 33. punkta c) apakšpunkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma pamatdarbībām — saistītas ar pārtrauktām darbībām. [Skatīt: Pārtrauktās darbības [member]; Naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām]

commentaryGuidance

Šim elementam var ievadīt pozitīvu vai negatīvu XBRL vērtību. Skatīt standarta elementa apzīmējumu, lai noteiktu pareizo zīmi. Terminiem iekavās izmantot negatīvu vērtību.

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) pamatdarbībām – pārtrauktas darbības

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) darbībām

Piemērs: 7. SGS – Naudas plūsmu pārskats uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde, piemērs: 7. SGS 20. punkts

documentation

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) uzņēmuma darbībām.

commentaryGuidance

Šim elementam var ievadīt pozitīvu vai negatīvu XBRL vērtību. Skatīt standarta elementa apzīmējumu, lai noteiktu pareizo zīmi. Terminiem iekavās izmantot negatīvu vērtību.

netLabel

Neto naudas plūsmas no (kas izmantotas) darbībām

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Naudas plūsmas no (kas izmantotas) darbībām pirms izmaiņām apgrozāmajā kapitālā

Piemērs: 7. SGS – Naudas plūsmu pārskats uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde, vispārpieņemta prakse: 7. SGS 20. punkts

documentation

Ienākošā (izejošā) naudas plūsma no uzņēmuma darbībām pirms izmaiņām apgrozāmajā kapitālā.

commentaryGuidance

Šim elementam var ievadīt pozitīvu vai negatīvu XBRL vērtību. Skatīt standarta elementa apzīmējumu, lai noteiktu pareizo zīmi. Terminiem iekavās izmantot negatīvu vērtību.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Naudas plūsmas, kas izmantotas izpētes un attīstības darbībās

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

documentation

Izejošā naudas plūsma izpētes un attīstības darbībām.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Tādas naudas plūsmas no kontroles iegūšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, ko klasificē kā ieguldījumu darbības

Informācijas atklāšana: 7. SGS 39. punkts

documentation

Tādas apkopotās naudas plūsmas no kontroles iegūšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos, ko klasificē kā ieguldījumu darbības. [Skatīt: Meitasuzņēmumi [member]]

negatedTerseLabel

Naudas plūsmas no kontroles iegūšanas meitasuzņēmumos vai citos uzņēmumos

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit label

label

Skaidra nauda

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 45. punkts

documentation

Uzņēmuma turētās naudas summa. Šis neietver pieprasījuma noguldījumus.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Par nomām izejošā naudas plūsma

Informācijas atklāšana: 16. SFPS 53. punkta g) apakšpunkts

documentation

Par nomām izejošā naudas plūsma.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Samaksātā nauda – saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

Piemērs: 4. SFPS 37. punkta e) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī, piemērs: 4. SFPS IG37. punkta c) apakšpunkts – darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī

documentation

Saistību saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem samazinājums, kurš izriet no samaksātās naudas. [Skatīt: Saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem]

negatedLabel

Samaksātā nauda – saistības saskaņā ar noslēgtiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Tādi naudas maksājumi par standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Piemērs: 7. SGS 16. punkta g) apakšpunkts

documentation

Izejošā naudas plūsma par standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, izņemot gadījumus, kad līgumus tur darījumu vai tirdzniecības nolūkā vai samaksāto naudu klasificē par finansēšanas darbību.

negatedTerseLabel

Naudas maksājumi par standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Tādi naudas ieņēmumi no standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Piemērs: 7. SGS 16. punkta h) apakšpunkts

documentation

Ienākošā naudas plūsma no standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem, izņemot gadījumus, kad līgumus tur darījumu vai tirdzniecības nolūkā vai saņemto naudu klasificē par finansēšanas darbību.

terseLabel

Naudas ieņēmumi no standartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem), nestandartizētiem nākotnes līgumiem (regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem), iespējas līgumiem un mijmaiņas līgumiem

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Naudas ieņēmumi no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti citām pusēm un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības

Piemērs: 7. SGS 16. punkta f) apakšpunkts

documentation

Ienākošā naudas plūsma no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti citām pusēm (kas nav finanšu iestādes izsniegti avansi un aizdevumi) un kas klasificēti kā ieguldījumu darbības.

terseLabel

Naudas ieņēmumi no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti citām pusēm

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Naudas ieņēmumi no atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti saistītām pusēm

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 16. punkts

documentation

Ienākošā naudas plūsma no uzņēmumam atmaksātiem avansiem un aizdevumiem, kas izsniegti saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Naudas atmaksas par avansiem un aizdevumiem no saistītām pusēm

Vispārpieņemta prakse: 7. SGS 17. punkts

documentation

Izejošā naudas plūsma atmaksām par avansiem un aizdevumiem no saistītām pusēm. [Skatīt: Saistītās puses [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Pārskaitītā nauda

Informācijas atklāšana: 3. SFPS B64. punkta f) apakšpunkta i) punkts

documentation

Uzņēmējdarbības apvienošanā kā atlīdzības pārskaitītās naudas patiesā vērtība iegādes datumā. [Skatīt: Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

ifrs-full

label

Tādu aktīvu kategorijas, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem [axis]

Informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

TypesOfRisksMember member [default] label

label

Tādu aktīvu kategorijas, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem [member]

Informācijas atklāšana: 15. SFPS 128. punkta a) apakšpunkts

documentation

Šis elements apzīmē visas tādu aktīvu kategorijas, kuri atzīti no izmaksām, kas radušās, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem. Tas atspoguļo arī standarta vērtību asij “Tādu aktīvu kategorijas, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem”, ja neizmanto nevienu citu elementu. [Skatīt: Aktīvi, kas atzīti no izmaksām, lai iegūtu vai izpildītu līgumus ar klientiem]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Īstermiņa finanšu aktīvu kategorijas [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Īstermiņa finanšu saistību kategorijas [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Finanšu aktīvu kategorijas [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

label

Finanšu aktīvu kategorijas [axis]

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 8. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Finanšu saistību kategorijas [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

ifrs-full

label

Finanšu saistību kategorijas [axis]

Informācijas atklāšana: 7. SFPS 8. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Ilgtermiņa finanšu aktīvu kategorijas [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Ilgtermiņa finanšu saistību kategorijas [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

ifrs-full

label

Saistīto pušu kategorijas [axis]

Informācijas atklāšana: 24. SGS 19. punkts

documentation

Tabulas ass definē attiecības starp elementiem tabulā un rindas posteņiem vai jēdzieniem, kas papildina tabulu.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Pirmsiegādes atliktā nodokļa aktīva atzītās summas palielinājums (samazinājums)

Informācijas atklāšana: 12. SGS 81. punkta j) apakšpunkts

documentation

Tāds pircēja pirmsiegādes atliktā nodokļa aktīva atzītās summas palielinājums (samazinājums) uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, kas maina pircēja aktīva realizēšanas iespējamību. [Skatīt: Atliktā nodokļa aktīvi; Uzņēmējdarbības apvienošana [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Valūtas kursu bāzes starpības vērtības izmaiņas [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu regulētā tirgū netirgotu nākotnes elementu vērtības izmaiņas [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Vērtības izmaiņas iespējas līguma laikvērtībā [abstract]

 

ifrs-full