EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20190501

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/196 (2018. gada 7. februāris) par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodificēta redakcija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2019-05-01

02018R0196 — LV — 01.05.2019 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/196

(2018. gada 7. februāris)

par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

(kodificēta redakcija)

(OV L 044, 16.2.2018., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/632 (2018. gada 19. februāris),

  L 105

3

25.4.2018

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/673 (2019. gada 27. februāris),

  L 114

5

30.4.2019
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/196

(2018. gada 7. februāris)

par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

(kodificēta redakcija)1. pants

Savienības tarifu koncesijas un attiecīgās saistības, kas paredzētas VVTT 1994, pārtrauc attiecībā uz šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām precēm, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs.

▼M2

2. pants

Precēm, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras uzskaitītas šīs regulas I pielikumā, papildus muitas nodoklim, ko piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 ( 1 ), nosaka ad valorem nodokli 0,001 % apmērā.

▼B

3. pants

1.  Komisija katru gadu pielāgo pārtraukšanas apjomu zuduma vai samazinājuma apjomam, kādu Savienībai attiecīgajā periodā radījis Akts par ilgstošu dempinga un pretsubsīdijas kompensāciju (“CDSOA”). Komisija maina 2. pantā minētā papildu ievedmuitas nodokļa likmi vai I pielikumā iekļauto sarakstu saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) zuduma vai samazinājuma apjoms ir līdzvērtīgs 72 % no CSDOA antidempinga vai pretsubsīdiju maksājumu summas par importu no Savienības pēdējā gadā, par kuru attiecīgajā laikā ir pieejami dati, kā tos publicējušas Amerikas Savienoto Valstu iestādes;

b) grozījumu izdara tā, lai papildu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro atsevišķu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes preču importam, vienā gadā atbilstu tirdzniecības vērtībai, kas nepārsniedz a) apakšpunktā minētā zuduma vai samazinājuma apjomu;

c) izņemot e) apakšpunktā paredzētos apstākļus, gadījumā, ja pārtraukšanas apjoms palielinās, Komisija iekļauj preces I pielikuma sarakstā; šīs preces izraugās no II pielikuma saraksta, ievērojot minētā saraksta secību;

d) izņemot e) apakšpunktā paredzētos apstākļus, gadījumā, ja pārtraukšanas apjoms samazinās, preces svītro no I pielikuma saraksta. Komisija vispirms svītro tās preces, kuras 2005. gada 1. maijā bija II pielikuma sarakstā un kuras pēc tam tika iekļautas I pielikuma sarakstā; pēc tam Komisija svītro preces, kuras 2005. gada 1. maijā bija iekļautas I pielikuma sarakstā, ievērojot minētā saraksta secību;

e) Komisija maina papildu ievedmuitas nodokļa likmi, ja pārtraukšanas apjomu nevar pielāgot zuduma vai samazinājuma apjomam, preces iekļaujot I pielikuma sarakstā vai svītrojot no tā.

2.  Preces iekļaujot I pielikuma sarakstā, Komisija vienlaikus groza II pielikuma sarakstu, minētās preces svītrojot no minētā saraksta. To preču secība, kuras paliek II pielikuma sarakstā, paliek nemainīga.

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4. pantu, lai veiktu šā panta 1. un 2. punktā minētos pielāgojumus un grozījumus.

Ja informācija par Amerikas Savienoto Valstu maksājumu summu tiek darīta zināma gada beigās tādā veidā, ka, izmantojot 4. pantā minēto procedūru, nav iespējams ievērot PTO un obligātos termiņus, un ja pielikumu pielāgojumu un grozījumu gadījumā tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, 5. pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar pirmo daļu.

4. pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. pants

1.  Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 4. panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

6. pants

Izcelsmi jebkurai precei, uz kuru attiecas šī regula, nosaka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 952/2013.

7. pants

1.  Papildu ievedmuitas nodokli neattiecina uz tām I pielikumā uzskaitītajām precēm, attiecībā uz kurām pirms 2005. gada 30. aprīļa ir izdota importa licence ar atbrīvojumu no nodokļa vai tā samazinājumu.

2.  Papildu ievedmuitas nodokli neattiecina uz tām I pielikumā uzskaitītajām precēm, kuras ir atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1186/2009 ( 2 ).

8. pants

Regulu (EK) Nr. 673/2005 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas IV pielikumā.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2
I PIELIKUMS

Preces, kurām piemēro papildu ievedmuitas nodokļus, identificē pēc astoņu ciparu KN kodiem. Ar šiem kodiem klasificēto preču apraksts atrodams Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 ( 3 ) I pielikumā.

0710 40 00

ex 9003 19 00 “ietvari un stiprinājumi no parastā metāla”

8705 10 00

6204 62 31

▼B
II PIELIKUMS

Preces šajā pielikumā identificē pēc astoņu ciparu KN kodiem. Saskaņā ar šiem kodiem klasificēto preču apraksts atrodams Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā.
III PIELIKUMS

Atceltā regula ar tai sekojošo grozījumu sarakstuPadomes Regula (EK) Nr. 673/2005

(OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 632/2006

(OV L 111, 25.4.2006., 5. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 409/2007

(OV L 100, 17.4.2007., 16. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 283/2008

(OV L 86, 28.3.2008., 19. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 317/2009

(OV L 100, 18.4.2009., 6. lpp.)

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 305/2010

(OV L 94, 15.4.2010., 15. lpp.)

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 311/2011

(OV L 86, 1.4.2011., 51. lpp.)

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 349/2013

(OV L 108, 18.4.2013., 6. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 37/2014

(OV L 18, 21.1.2014., 1. lpp.)

tikai pielikuma 11. punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 38/2014

(OV L 18, 21.1.2014., 52. lpp.)

tikai pielikuma 4. punkts

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 303/2014

(OV L 90, 26.3.2014., 6. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/675

(OV L 111, 30.4.2015., 16. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/654

(OV L 114, 28.4.2016., 1. lpp.)

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/750

(OV L 113, 29.4.2017., 12. lpp.)

 
IV PIELIKUMS

Atbilstības tabulaRegula (EK) Nr. 673/2005

Šī regula

1. līdz 4. pants

1. līdz 4. pants

4.a pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants, 1. punkts

7. pants, 1. punkts

6. pants, 2. punkts

6. pants, 3. punkts

7. pants, 2. punkts

6. pants, 4. punkts

8. pants

8. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums( 1 ) OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

( 2 ) Padomes Regula (EK) Nr. 1186/2009 (2009. gada 16. novembris), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.).

( 3 ) Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

Top