EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0035(01)-20211231

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/2247 (2016. gada 3. novembris) par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem (ECB/2016/35) (pārstrādāta versija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/2021-12-31

02016D0035(01) — LV — 31.12.2021 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/2247

(2016. gada 3. novembris)

par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem (ECB/2016/35)

(pārstrādāta versija)

(OV L 347, 20.12.2016., 1. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/2239 (2017. gada 16. novembris),

  L 320

18

6.12.2017

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/2215 (2019. gada 28. novembris),

  L 332

168

23.12.2019

►M3

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2021/2040 (2021. gada 11. novembris),

  L 419

1

24.11.2021
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/2247

(2016. gada 3. novembris)

par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem (ECB/2016/35)

(pārstrādāta versija)I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

1.  
Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 1. pantā definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme šajā lēmumā.
2.  
Citiem šajā lēmumā lietotajiem tehniskajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) II pielikumā lietotajiem.

2. pants

Piemērošanas joma

Šajā lēmumā izklāstītos noteikumus piemēro Eiropas Centrālās bankas (ECB) gada pārskatiem, ko veido bilance, posteņi, kas ierakstīti ECB ārpusbilances grāmatvedības dokumentos, peļņas un zaudējumu aprēķins un ECB gada pārskata piezīmes.

3. pants

Kvalitatīvās īpašības

Šajā lēmumā piemēro Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 3. pantā definētās kvalitatīvās īpašības.

4. pants

Grāmatvedības pamatpieņēmumi

Šajā lēmumā piemēro arī Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 4. pantā definētos grāmatvedības pamatpieņēmumus.

Atkāpjoties no Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 4. panta 3) apakšpunkta pirmā teikuma, notikumus pēc bilances slēgšanas ņem vērā tikai līdz dienai, kurā ECB Valde atļauj ECB gada pārskata iesniegšanu ECB Padomes apstiprināšanai.

5. pants

Skaidras naudas/norēķinu un saimnieciskā pieeja

Šim lēmumam piemēro Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 5. pantā izklāstītos noteikumus.

6. pants

Aktīvu un pasīvu atzīšana

Finanšu vai cita veida aktīvu/pasīvu ECB bilancē atzīst vienīgi saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 6. pantu.II NODAĻA

BILANCES SASTĀDĪŠANAS UN NOVĒRTĒŠANAS NOTEIKUMI

7. pants

Bilances sastādīšana

Bilances sastādīšana ir balstīta uz struktūru, kas izklāstīta I pielikumā.

▼M2

8. pants

Uzkrājums finanšu riskam

Ņemot vērā ECB veikto darbību raksturu, ECB Padome ECB bilancē var veidot uzkrājumu finanšu riskam. ECB Padome lemj par uzkrājuma apmēru un izmantojumu, balstoties uz pamatotām to risku aplēsēm, kuriem pakļauta ECB.

▼B

9. pants

Bilances novērtēšanas noteikumi

1.  
Bilances novērtēšanā lieto pašreizējos tirgus kursus un cenas, ja vien I pielikumā nav noteikts citādi.
2.  
Zelta, ārvalstu valūtas instrumentu, vērtspapīru, kas netiek klasificēti, kā tādi, kas tiek turēti līdz termiņa beigām, un netirgojami vērtspapīri, un finanšu instrumentu (bilances un ārpusbilances) pārvērtēšanu veic gada beigās pēc vidējā tirgus kursa un cenām.
3.  
Attiecībā uz zeltu nenorāda cenas atšķirību no cenas pēc valūtas pārvērtēšanas, bet uzrāda zelta cenas pārvērtēšanas atšķirību, pamatojoties uz tādu cenu euro par noteiktu zelta svara vienību, kas atvasināta no EUR/USD maiņas likmes ceturkšņa pārvērtēšanas datumā. Ārvalstu valūtas pārvērtē vienu pēc otras, ietverot ārpus bilances un bilancē atspoguļotus darījumus. Šī panta nolūkiem speciālo aizņēmuma tiesību (special drawing rights; SDR) turējumus, t. sk. iezīmētus atsevišķus ārvalstu valūtas turējumus, kas ir SDR groza pamatā, uzskata par vienu turējumu. Vērtspapīrus pārvērtē kodu līmenī, t. i., pēc ISIN numura/veida, turklāt novērtēšanas vajadzībām nenodalot saistītos iespējas līgumus. Vērtspapīrus, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem, vai vērtspapīrus, kas iekļauti posteņos “Pārējie finanšu aktīvi” vai “Dažādi”, uzskata par atsevišķiem turējumiem.
4.  
Tirgojamus vērtspapīrus, ko tur monetārās politikas vajadzībām, uzskata par atsevišķiem turējumiem un, ņemot vērā monetārās politikas apsvērumus, vērtē pēc tirgus cenas vai amortizācijas cenas (attiecinot cenas samazinājumu).
5.  

Vērtspapīrus, ko klasificē kā tādus, kas tiek turēti līdz termiņa beigām, uzskata par atsevišķiem turējumiem un vērtē pēc amortizētas cenas (attiecinot cenas samazinājumu). Tāpat rīkojas ar netirgojamiem vērtspapīriem. Vērtspapīrus, ko klasificē kā tādus, kas tiek turēti līdz termiņa beigām, pirms termiņa iestāšanās var pārdot kādā no šādiem gadījumiem:

a) 

pārdotais daudzums netiek uzskatīts par nozīmīgu salīdzinājumā ar līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru portfeļa kopējo apjomu;

b) 

vērtspapīri tiek pārdoti mēnesī pirms to termiņa beigu datuma;

c) 

ārkārtas gadījumos, piemēram, emitenta kredītspējas ievērojama pasliktināšanās.

10. pants

Reversie darījumi

Reversos darījumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 10. pantu.

▼M2

11. pants

Tirgojamas pašu kapitāla akcijas

Tirgojamas pašu kapitāla akcijas uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 11. pantu.

▼M2

11.a pants

Tirgojami ieguldījumu fondi

Tirgojamus ieguldījumu fondus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 11.a pantu.

▼B

12. pants

Vērtspapīru procentu likmju riska ierobežošana ar atvasināto finanšu instrumentu palīdzību

Procentu likmju riska ierobežošanu uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 12. pantu.

13. pants

Sintētiskie instrumenti

Sintētiskos instrumentus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 13. pantu.III NODAĻA

IENĀKUMU ATZĪŠANA

14. pants

Ienākumu atzīšana

1.  
Ienākumu atzīšanai piemēro Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 15. panta 1., 2., 3., 5. un 7. punktu.
2.  
Īpašu pārvērtēšanas kontu turējumus, kas saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūtu”) 48.2. pantu rodas no to dalībvalstu centrālo banku iemaksām, kurām atcelts izņēmuma statuss, izmanto, lai kompensētu nerealizētos zaudējumus, ja tie pārsniedz iepriekšējās pārvērtēšanas guvumus, kas reģistrēti attiecīgajā standarta pārvērtēšanas kontā, kā noteikts Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā, pirms tādus zaudējumus kompensē saskaņā ar ECBS Statūtu 33.2. pantu. Īpašo pārvērtēšanas kontu turējumus zeltam, valūtām un vērtspapīriem samazina proporcionāli gadījumā, ja tiek samazināts attiecīgo aktīvu turējums.

15. pants

Darījumu izmaksas

Šim lēmumam piemēro Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 16. pantu.IV NODAĻA

GRĀMATVEDĪBAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ ĀRPUSBILANCES INSTRUMENTIEM

16. pants

Vispārīgi noteikumi

Šim lēmumam piemēro Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 17. pantu.

17. pants

Biržā netirgoti ārvalstu valūtas nākotnes darījumi

Biržā netirgotus ārvalstu valūtas nākotnes darījumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 18. pantu.

18. pants

Valūtas mijmaiņas darījumi

Valūtas mijmaiņas darījumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 19. pantu.

19. pants

Biržā tirgoti nākotnes līgumi

Biržā tirgotus nākotnes līgumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 20. pantu.

20. pants

Procentu likmju mijmaiņas darījumi

Procentu likmju darījumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 21. pantu.

Nerealizētos zaudējumus, kas gada beigās iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā, sekojošos gados amortizē saskaņā ar lineāro metodi. Nākotnes procentu likmes mijmaiņas līgumu gadījumā amortizācija sākas no darījuma novērtēšanas dienas.

21. pants

Biržā netirgoti procentu likmju nākotnes līgumi

Biržā netirgotus procentu likmju nākotnes līgumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 22. pantu.

22. pants

Vērtspapīru nākotnes darījumi

Vērtspapīru nākotnes darījumus uzskaita saskaņā ar A metodi Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 23. panta 1. punktā.

23. pants

Iespējas līgumi

Iespējas līgumus uzskaita saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 24. pantu.V NODAĻA

PUBLICĒJAMĀ GADA BILANCE UN PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

24. pants

Formāti

1.  
ECB publicētās gada bilances formāts ir tāds, kā norādīts II pielikumā.
2.  
ECB publicētā peļņas un zaudējumu aprēķina formāts atbilst III pielikumam.VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Noteikumu izstrāde, piemērošana un interpretācija

1.  
Interpretējot šo lēmumu, ņem vērā sagatavošanas darbus, ar Savienības tiesību aktiem saskaņotos grāmatvedības principus un vispārēji pieņemtos grāmatvedības principus.
2.  
Ja šajā lēmumā nav noteikta īpaša grāmatvedības procedūra un ja ECB Padome nav pieņēmusi pretēju lēmumu, ECB ievēro Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atbilstošos novērtēšanas principus, ciktāl tie attiecas uz ECB darbībām un pārskatiem.

▼M1

3.  
Ārkārtīgi retos gadījumos, ECB Padomei nolemjot, ka kādas šī lēmuma prasības ievērošana nenodrošinās patiesu gada pārskatu atspoguļojumu, ECB atkāpjas no minētās prasības izpildes un šādas rīcības iemeslus norāda gada pārskatu piezīmēs.

▼B

26. pants

Atcelšana

1.  
Ar šo tiek atcelts Lēmums ECB/2010/21.
2.  
Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar V pielikumā izklāstīto atbilstības tabulu.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 31. decembrī.

▼M3
I PIELIKUMS

BILANCES SASTĀDĪŠANAS UN NOVĒRTĒŠANAS NOTEIKUMI

AKTĪVI 

Bilances postenis (1)

Bilances posteņu satura sistematizācija

Novērtēšanas princips

1.

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi

Zelts materiālā veidā, t. i., stieņi, monētas, plātnes, tīrradņi krājumos vai “ceļā”. Nemateriāls zelts, piemēram, atlikumi zelta pieprasījuma kontos (kopkontos), termiņnoguldījumi un prasības par zelta saņemšanu, kas radušās no šādiem darījumiem: a) vērtības paaugstināšanās vai pazemināšanās darījumi un b) zelta atrašanās vietas vai raudzes mijmaiņas darījumi, ja starp darījuma noslēgšanu un norēķina dienu ir vairāk par vienu darba dienu.

Tirgus vērtība

2.

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

Ārvalstu valūtā denominētas prasības pret darījumu partneriem, kas rezidē ārpus euro zonas, iekļaujot centrālās bankas ārpus euro zonas

 

2.1.

Starptautiskā valūtas fonda (SVF) debitoru parādi

a)  Aizņēmumtiesības no rezerves kvotas (neto)

Valsts kvota bez SVF rīcībā esošiem atlikumiem euro. SVF kontu Nr. 2 (euro kontu administratīvajiem izdevumiem) var iekļaut šajā postenī vai postenī “Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem”

a)  Aizņēmumtiesības no rezerves kvotas (neto)

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

b)  Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR)

SDR turējumi (bruto)

b)  SDR

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

c)  Pārējās prasības

Vispārējie aizņemšanās mehānismi, kredīti saskaņā ar vispārējiem aizņemšanās mehānismiem, noguldījumi SVF pārvaldībā esošos fondos

c)  Pārējās prasības

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

2.2.

Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi

a)  Atlikumi bankās ārpus euro zonas, kas nav atlikumi 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversā repo darījumi

a)  Atlikumi bankās ārpus euro zonas

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

b)  Vērtspapīru ieguldījumi ārpus euro zonas, kas nav ieguldījumi 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Parādzīmes un obligācijas, vekseļi, nulles kupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, pašu kapitāla akcijas, ieguldījumu fondi, kas tiek turēti kā daļa no ārējām rezervēm, kurus visus emitējuši ārpus euro zonas valstu rezidenti

b)  

 

i)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

ii)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz izmaksām attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

iii)  Netirgojami parāda vērtspapīri

Uz izmaksām attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

iv)  Tirgojamas pašu kapitāla akcijas

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

v)  Tirgojami ieguldījumu fondi

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

c)  Ārējie kredīti (noguldījumi) ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem, kas nav kredīti 11.3 aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

c)  Ārējie kredīti

Noguldījumi pēc nominālvērtības, ko izsaka pēc valūtas tirgus kursa

d)  Pārējie ārējie aktīvi

Ārpus euro zonas banknotes un monētas

d)  Pārējie ārējie aktīvi

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc ārvalsts valūtas tirgus kursa

3.

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

a)  Vērtspapīru ieguldījumi euro zonā, kas nav ieguldījumi 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Parādzīmes un obligācijas, vekseļi, nulles kupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, pašu kapitāla akcijas, ieguldījumu fondi, kas tiek turēti kā daļa no ārējām rezervēm, kurus visus emitējuši euro zonas valstu rezidenti

a)  

 

i)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

ii)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz izmaksām attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

iii)  Netirgojami parāda vērtspapīri

Uz izmaksām attiecas samazinājums un valūtas tirgus kurss. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

iv)  Tirgojamas pašu kapitāla akcijas

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

v)  Tirgojami ieguldījumu fondi

Tirgus cena un ārvalsts valūtas maiņas kurss

b)  Pārējās prasības pret euro zonas valstu rezidentiem, kas nav prasības 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Kredīti, noguldījumi, reversā repo darījumi, sīki aizdevumi

b)  Pārējās prasības

Noguldījumi un citi kredīti pēc nominālvērtības, ko pārrēķina pēc valūtas tirgus kursa

4.

Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

 

 

4.1.

Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi

a)  Atlikumi bankās ārpus euro zonas, kas nav atlikumi 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversie repo darījumi saistībā ar euro denominētu vērtspapīru pārvaldību

a)  Atlikumi bankās ārpus euro zonas

Nominālvērtība

b)  Vērtspapīri, ko emitējušas iestādes ārpus euro zonas, kas nav vērtspapīri 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi” vai 7.1. aktīvu postenī “Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem”

Pašu kapitāla akcijas, ieguldījumu fondi, parādzīmes un obligācijas, vekseļi, bezkupona obligācijas, īstermiņa parādzīmes, kurus visus emitējuši ārpus euro zonas valstu rezidenti

b)  

 

i)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

ii)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz izmaksām attiecas samazinājums. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

iii)  Netirgojami parāda vērtspapīri

Uz izmaksām attiecas samazinājums. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

iv)  Tirgojamas pašu kapitāla akcijas

Tirgus cena

v)  Tirgojami ieguldījumu fondi

Tirgus cena

c)  Kredīti ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem, kas nav kredīti 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”

c)  Kredīti ārpus euro zonas

Noguldījumi pēc nominālvērtības

4.2.

Kredīta iespēju prasības Valūtas kursa mehānisma (VKM) II ietvaros

Kredīti saskaņā ar VKM II nosacījumiem

Nominālvērtība

5.

Kredīti euro, kas izsniegti euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā

Posteņi no 5.1 līdz 5.5: darījumi atbilstoši attiecīgajiem monetārās politikas instrumentiem, kas aprakstīti Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (2)

 

5.1.

Galvenās refinansēšanas operācijas

Regulāri likviditāti nodrošinoši iknedēļas reversie darījumi, kuru termiņš parasti ir viena nedēļa

Nominālvērtība vai repo izmaksas

5.2.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

Regulāri likviditāti nodrošinoši reversie darījumi, kuri parasti notiek reizi mēnesī un kuru termiņš ir ilgāks par galveno refinansēšanas operāciju termiņu

Nominālvērtība vai repo izmaksas

5.3.

Precizējošās reversās operācijas

Reversie darījumi, kas veikti kā ad hoc darījumi precizēšanas nolūkos

Nominālvērtība vai repo izmaksas

5.4.

Strukturālās reversās operācijas

Reversie darījumi, kuru mērķis ir saskaņot Eurosistēmas strukturālo pozīciju vis a vis finanšu sektoram

Nominālvērtība vai repo izmaksas

5.5.

Aizdevumu iespēja uz nakti

Likviditātes uz nakti iespēja ar noteiktu procentu likmi pret atbilstošajiem aktīviem (pastāvīgā iespēja)

Nominālvērtība vai repo izmaksas

5.6.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

Papildu kredīts kredītiestādēm, kas rodas no pakārtoto aktīvu vērtības pieauguma, attiecībā pret citu kredītu šīm pašām kredītiestādēm

Nominālvērtība vai izmaksas

6.

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, aizņēmumi uz dienu, reversā repo darījumi saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldību saskaņā ar 7. aktīvu posteni “Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro”, t. sk. darījumi, kas rodas no euro zonas bijušo ārvalstu valūtas rezervju pārveidošanas, un pārējās prasības Korespondentkonti ārvalsts kredītiestādēs euro zonā. Citas prasības un operācijas, kas nav saistītas ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.

Nominālvērtība vai izmaksas

7.

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

 

 

7.1.

Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri

Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (t. sk. vērtspapīri, kas iegādāti monetārās politikas mērķiem, ko emitējušas pārnacionālās vai starptautiskās organizācijas vai daudzpusējās attīstības bankas, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas). Eiropas Centrālās bankas (ECB) parāda sertifikāti, kas nopirkti precizējošo operāciju vajadzībām

a)  Tirgojami parāda vērtspapīri

Novērtē atkarībā no monetārās politikas apsvērumiem:

i)  Tirgus cena. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

ii)  Uz izmaksām attiecas samazinājums (izmaksas, ja samazinājumu sedz uzkrājumi 13.b) pasīvu postenī “Uzkrājumi”). Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

b)  Netirgojami parāda vērtspapīri

Uz izmaksām attiecas samazinājums. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

7.2.

Pārējie vērtspapīri

Vērtspapīri, kas nav iekļauti 7.1. aktīvu postenī “Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem” un 11.3. aktīvu postenī “Pārējie finanšu aktīvi”: euro denominētas parādzīmes un obligācijas, vekseļi, bezkupona obligācijas, tieši turēti naudas tirgus vērtspapīri, t. sk. valdības vērtspapīri, kas radušies laikā pirms Ekonomikas un monetārās savienības (EMS). Pašu kapitāla akcijas un ieguldījumu fondi

a)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

b)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas tiek turēti līdz termiņa beigām

Uz izmaksām attiecas samazinājums. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

c)  Netirgojami parāda vērtspapīri

Uz izmaksām attiecas samazinājums. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

d)  Tirgojamas pašu kapitāla akcijas

Tirgus cena

e)  Tirgojami ieguldījumu fondi

Tirgus cena

8.

Vispārējās valdības parāds euro

Prasības pret valsti, kas radušās pirms EMS (netirgojamie vērtspapīri, kredīti)

Noguldījumi/kredīti pēc nominālvērtības, netirgojamie vērtspapīri pēc izmaksām

9.

Eurosistēmas iekšējās prasības

 

 

9.1.

Prasības, kas attiecas uz ECB parāda sertifikātu emisiju

Eurosistēmas iekšējās prasības pret nacionālajām centrālajām bankām (NCB), kas radušās no ECB parāda sertifikātu emisijas

Izmaksas

9.2.

Prasības saistībā ar euro banknošu sadali Eurosistēmā

Prasības, kas saistītas ar ECB banknošu emisiju saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu ECB/2010/29 (3)

Nominālvērtība

9.3.

Pārējās prasības Eurosistēmā (neto)

Šādu apakšposteņu neto pozīcija:

a)  neto prasības, kas rodas no TARGET2 kontu un NCB korespondentkontu atlikumiem, t. i., prasību un saistību neto skaitlis. Sk. arī 10.2. pasīvu posteni “Pārējās saistības Eurosistēmā (neto)”;

a)  Nominālvērtība

b)  pārējās iespējamās Eurosistēmas iekšējās prasības euro, t. sk. ECB ienākuma pagaidu sadalījums NCB

b)  Nominālvērtība

10.

Posteņi, kuros notiek norēķins

Norēķinu kontu atlikumi (prasības), ietverot iekasējamo čeku plūsmu

Nominālvērtība

11.

Pārējie aktīvi

 

 

11.1.

Euro zonas monētas

Euro monētas

Nominālvērtība

11.2.

Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi

Zeme un ēkas, mēbeles un iekārtas, t. sk. datoriekārtas, programmatūra

Izmaksas, atskaitot amortizāciju

Amortizācija ir aktīva amortizējamās summas sistemātiska sadale uz tā ekspluatācijas laiku. Ekspluatācijas laiks ir laiks, kurā pamatlīdzeklis ir pieejams iestādes izmantošanai. Individuālu materiālo pamatlīdzekļu ekspluatācijas laiku var sistemātiski pārskatīt, ja prognozes atšķiras no iepriekšējām aplēsēm. Lielāki aktīvi var sastāvēt no komponentiem ar atšķirīgu ekspluatācijas laiku. Šādu komponentu ekspluatācijas laiku novērtē atsevišķi.

Nemateriālo aktīvu izmaksas iekļauj nemateriālā aktīva iegādes cenu. Citas tiešās vai netiešās izmaksas iekļauj izdevumos.

Izdevumu kapitalizācija: limitēta (nesasniedzot EUR 10 000 , atskaitot PVN, nav kapitalizējami)

11.3.

Pārējie finanšu aktīvi

— Līdzdalība kapitālā un ieguldījumi meitasuzņēmumos, pašu kapitāla akcijas un ieguldījumu fondi, kas tiek turēti stratēģiskiem/politikas mērķiem

— Vērtspapīri, t. sk. pašu kapitāla akcijas un ieguldījumu fondi, un citi finanšu instrumenti un atlikumi, t. sk. noguldījumi ar noteiktu termiņu un pieprasījuma noguldījumu konti, kas tiek turēti kā iezīmēts portfelis

— Reversā repo darījumi ar finanšu iestādēm saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanu saskaņā ar šo aktīvu posteni

— Euro denominēti reversā repo darījumi ar euro zonas finanšu iestādēm, kas nav kredītiestādes, saistībā ar vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanu, izņemot saskaņā ar šo posteni turētos

a)  Tirgojamas pašu kapitāla akcijas

Tirgus cena

b)  Tirgojami ieguldījumu fondi

Tirgus cena

c)  Līdzdalība kapitālā un nelikvīdas pašu kapitāla daļas, un jebkuri citi pašu kapitāla instrumenti, kas tiek turēti kā pastāvīgs ieguldījums

Uz izmaksām attiecas samazinājums

d)  Ieguldījumi meitasuzņēmumos vai būtiska līdzdalība

Tīrā aktīvu vērtība

e)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas netiek turēti līdz termiņa beigām

Tirgus cena Prēmijas/diskontus amortizē

f)  Tirgojami parāda vērtspapīri, kas klasificēti kā tādi, kas tiek turēti līdz termiņa beigām vai kā pastāvīgs ieguldījums

Uz izmaksām attiecas samazinājums. Prēmijas vai diskonti tiek amortizēti

g)  Netirgojami parāda vērtspapīri

Uz izmaksām attiecas samazinājums

h)  Atlikumi bankās un kredīti

Nominālvērtība, kas izteikta atbilstoši valūtas kursa tirgus likmei, ja atlikumi/noguldījumi ir ārvalstu valūtās

11.4.

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas starpība

Biržā netirgotu ārvalstu valūtas nākotnes darījumu, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu, procentu likmes mijmaiņas līgumu, biržā netirgotu procentu likmes nākotnes līgumu, vērtspapīru nākotnes darījumu un ārvalstu valūtas tagadnes darījumu pārvērtēšanas rezultāti no darījuma dienas līdz norēķinu dienai

Neto pozīcija starp nākotnes un tagadnes cenu pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa

11.5.

Uzkrātie maksājumi un nākamo periodu izmaksas

Ienākumi, kas nav saņemti, bet ir attiecināmi uz pārskata periodu. Iepriekš apmaksātie izdevumi un samaksātie uzkrātie procenti, t. i., uzkrātie procenti, kas nopirkti kopā ar vērtspapīru

Nominālvērtība, ārvalsts valūtu izsakot pēc tirgus kursa

11.6.

Dažādi

a)  Avansi, kredīti un citi mazie posteņi Kredīti, kas piešķirti uz trasta pamata

a)  Nominālvērtība vai izmaksas

b)  Ieguldījumi, kas saistīti ar klienta zelta noguldījumiem

b)  Tirgus vērtība

c)  Neto pensiju aktīvi

c)  Kā 25. panta 2. punktā

d)  Neapmierinātās prasības un vērtspapīri, kas saistībā ar Eurosistēmas kredītoperācijām izriet no atbilstošo darījumu partneru vai emitentu saistību neizpildes gadījumu iestāšanās

d)  Nominālā/atgūstamā vērtība (pirms/pēc zaudējumu aprēķināšanas)

e)  Aktīvi vai prasības (pret trešajām personām), kas pārņemti īpašumā un/vai iegūti saistībā ar tā nodrošinājuma realizāciju, ko iesnieguši Eurosistēmas darījumu partneri, kuriem iestājies saistību neizpildes gadījums

e)  Izmaksas (konvertētas pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa iegādes laikā, ja finanšu aktīvi denominēti ārvalstu valūtā)

12.

Gada zaudējumi

 

Nominālvērtība

(1)   

Izņemot 7.1. aktīvu posteni, atlikumu attiecināšana uz tiem bilances posteņiem, kas atsaucas uz rezidences un/vai ekonomikas sektoru, pamatojas uz klasifikāciju statistikas vajadzībām.

(2)   

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

(3)   

Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2010/29 (2010. gada 13. decembris) par euro banknošu emisiju (OV L 35, 9.2.2011., 26. lpp.).

PASĪVI 

Bilances postenis (1)

Bilances posteņu satura sistematizācija

Novērtēšanas princips

1.

Banknotes apgrozībā

Euro banknotes, ko ECB emitējusi saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/29

Nominālvērtība

2.

Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā

Posteņi 2.1., 2.2., 2.3. un 2.5.: noguldījumi euro kā aprakstīts Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1.

Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Tādu kredītiestāžu euro konti, kas saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem (“ECBS Statūti”) iekļautas obligāto rezervju prasībām pakļauto finanšu iestāžu sarakstā, izņemot kredītiestādes, kas atbrīvotas no obligāto rezervju prasībām. Šis postenis galvenokārt ietver kontus, ko izmanto obligāto rezervju turēšanai, un neietver kredītiestāžu līdzekļus, kas nav brīvi izmantojami.

Nominālvērtība

2.2.

Noguldījumu iespēja uz nakti

Noguldījumi uz nakti ar noteiktu procentu likmi (pastāvīgā iespēja)

Nominālvērtība

2.3.

Termiņnoguldījumi

Piesaiste nolūkā samazināt likviditāti sakarā ar precizējošajām operācijām

Nominālvērtība

2.4.

Precizējošās reversās operācijas

Ar monetāro politiku saistīti darījumi ar mērķi samazināt likviditāti

Nominālvērtība vai repo izmaksas

2.5.

Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

Kredītiestāžu noguldījumi, sakarā ar tādu pamatā esošo aktīvu vērtības samazināšanos, kas attiecas uz šīm kredītiestādēm izsniegtiem kredītiem

Nominālvērtība

3.

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Repo darījumi ar kredītiestādēm vērtspapīru portfeļu pārvaldībai saskaņā ar 7. aktīvu posteni “Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro”. Citas operācijas, kas nav saistītas ar Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Kredītiestāžu līdzekļi, kas nav brīvi izmantojami, un kredītiestāžu konti, kas atbrīvoti no obligāto rezervju prasībām.

Nominālvērtība vai repo izmaksas

4.

ECB emitētie parāda vērtspapīri

Parāda sertifikāti, kas aprakstīti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60). Diskonta vērtspapīrs, ko emitē nolūkā samazināt likviditāti

Izmaksas Diskontus amortizē

5.

Saistības euro pret citiem euro zonas rezidentiem

 

 

5.1.

Vispārējā valdība

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, noguldījumi, kas atmaksājami pēc pieprasījuma

Nominālvērtība

5.2.

Pārējās saistības

Personāla, uzņēmumu un klientu, t. sk. finanšu iestāžu, uz kurām neattiecas obligāto rezervju prasības, pieprasījuma noguldījumu konti (sk. 2.1. pasīvu posteni); repo darījumi ar finanšu iestādēm, kas nav kredītiestādes, tādu vērtspapīru pārvaldībai, uz ko neattiecas aktīvu postenis 11.3. “Pārējie finanšu aktīvi”; termiņnoguldījumi, noguldījumi, kas atmaksājami pēc pieprasījuma

Nominālvērtība

6.

Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

Pieprasījuma noguldījumu konti, termiņnoguldījumi, noguldījumi, kas atmaksājami pēc pieprasījuma, t. sk. konti, kurus tur maksājumu vajadzībām, un konti, ko tur rezervju pārvaldības vajadzībām. Repo darījumi euro denominētu vērtspapīru pārvaldībai Atlikumi to centrālo banku TARGET2 kontos, kuru dalībvalstu valūta ir euro

Nominālvērtība vai repo izmaksas

7.

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Pieprasījuma noguldījumu konti. Saistības no repo darījumiem; parasti ieguldījumu darījumi, lietojot ārvalstu valūtas aktīvus vai zeltu

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc gada beigu ārvalsts valūtas tirgus kursa

8.

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

 

 

8.1.

Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

Pieprasījuma noguldījumu konti. Saistības no repo darījumiem; parasti ieguldījumu darījumi, lietojot ārvalstu valūtas aktīvus vai zeltu

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc gada beigu ārvalsts valūtas tirgus kursa

8.2.

Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros

Aizņemšanās saskaņā ar VKM II nosacījumiem

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc gada beigu ārvalsts valūtas tirgus kursa

9.

Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

SDR izteikts postenis, kas uzrāda SDR summu, kas sākotnēji piešķirta attiecīgajai valstij/NCB

Nominālvērtība, pārrēķināta pēc gada beigu ārvalsts valūtas tirgus kursa

10.

Eurosistēmas iekšējās saistības

 

 

10.1.

Saistības par nodotajām ārējām rezervēm

ECB bilances postenis, denominēts euro

Nominālvērtība

10.2.

Pārējās saistības Eurosistēmā (neto)

Šādu apakšposteņu neto pozīcija:

a)  neto saistības, kas rodas no TARGET2 kontu un NCB korespondentkontu atlikumiem, t. i., prasību un saistību neto skaitlis. Sk. arī 9.3. aktīvu posteni “Pārējās prasības Eurosistēmā (neto)”

a)  Nominālvērtība

b)  pārējās iespējamās Eurosistēmas iekšējās saistības euro, t. sk. ECB ienākuma pagaidu sadalījums NCB

b)  Nominālvērtība

11.

Posteņi, kuros notiek norēķins

Norēķinu kontu atlikumi (saistības), ietverot žiro pārvedumu plūsmu

Nominālvērtība

12.

Pārējās saistības

 

 

12.1.

Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas starpība

Biržā netirgotu ārvalstu valūtas nākotnes darījumu, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu, procentu likmes mijmaiņas līgumu, biržā netirgotu procentu likmes nākotnes līgumu, vērtspapīru nākotnes darījumu un ārvalstu valūtas tagadnes darījumu pārvērtēšanas rezultāti no darījuma dienas līdz norēķinu dienai

Neto pozīcija starp nākotnes un tagadnes cenu pēc ārvalstu valūtas tirgus kursa

12.2.

Uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi

Turpmāko periodu izdevumi, kas saistīti ar pārskata periodu. Pārskata periodā saņemtie ienākumi, kas saistīti ar turpmākajiem periodiem

Nominālvērtība, ārvalsts valūtu izsakot pēc tirgus kursa

12.3.

Dažādi

a)  Nodokļu atlikšanas konti. Ārvalstu valūtas kredīta vai garantijas nodrošināšanas konti. Repo darījumi ar finanšu iestādēm vērtspapīru portfeļu pārvaldībai saskaņā ar 11.3. aktīvu posteni “Pārējie finanšu aktīvi”. Obligātie noguldījumi, kas nav rezervju noguldījumi. Citi mazie posteņi. Saistības uz trasta pamata

a)  Nominālvērtība vai (repo) izmaksas

b)  Klientu zelta noguldījumi.

b)  Tirgus vērtība

c)  Neto pensiju saistības

c)  Kā 25. panta 2. punktā

13.

Uzkrājumi

a)  Finanšu riskam un citiem mērķiem, piem., sagaidāmajiem izdevumiem nākotnē un iemaksām saskaņā ar ECBS Statūtu 48.2. pantu attiecībā uz to dalībvalstu centrālajām bankām, kuru izņēmuma statuss ir atcelts

a)  Izmaksas/nominālvērtība

b)  Darījumu partneru riskiem vai kredītriskiem, kas izriet no monetārās politikas operācijām

b)  Nominālvērtība (balstoties uz ECB Padomes novērtējumu gada beigās)

14.

Pārvērtēšanas konti

a)  Pārvērtēšanas konti saistībā ar zelta, visa veida euro denominētu vērtspapīru, visa veida ārvalstu valūtā denominētu vērtspapīru un iespējas līgumu cenas svārstībām, tirgus novērtējuma atšķirības saistībā ar procentu likmju riska atvasinātajiem instrumentiem, pārvērtēšanas konti saisītībā ar ārvalsts valūtas kursa svārstībām katrai valūtai turētā neto postenī, ietverot ārvalsts valūtas mijmaiņas vai nākotnes darījumus un SDR.

Īpašie pārvērtēšanas konti, kas saskaņā ar ECBS Statūtu 48.2. pantu izriet no to dalībvalstu centrālo banku iemaksām, kurām atcelts izņēmuma statuss. Sk. 14. panta 2. punktu

a)  Pārvērtēšanas starpība starp vidējām izmaksām un tirgus vērtību, ārvalsts valūtu izsakot pēc tirgus kursa

b)  Definētu neto pabalstu saistību (aktīvu) atkārtotas novērtēšanas rezultāti attiecībā uz pēcnodarbinātības pabalstiem, kas ir šādu apakšposteņu neto pozīcija:

i)  definēto pabalstu pienākuma pašreizējās vērtības aktuārie guvumi un zaudējumi;

ii)  plāna aktīvu atdeve, izņemot summas, kas ietvertas definētu neto pabalstu saistību (aktīvu) neto procentos;

iii)  jebkuras izmaiņas attiecībā uz aktīvu griestu ietekmi, izņemot summas, kas ietvertas definētu neto pabalstu saistību (aktīvu) neto procentos

b)  Kā 25. panta 2. punktā

15.

Kapitāls un rezerves

 

 

15.1.

Kapitāls

Apmaksātais kapitāls

Nominālvērtība

15.2.

Rezerves

Likumos noteiktās rezerves saskaņā ar ECBS Statūtu 33. pantu un to dalībvalstu centrālo banku iemaksas saskaņā ar ECBS Statūtu 48.2. pantu, kuru izņēmuma statuss ir atcelts

Nominālvērtība

16.

Gada peļņa

 

Nominālvērtība

(1)   

Atlikumu attiecināšana uz tiem bilances posteņiem, kas atsacas uz rezidences un/vai ekonomikas sektoru, pamatojas uz klasifikāciju statistikas vajadzībām.

▼B
II PIELIKUMS

ECB gada bilance(milj. EUR (1) )

Aktīvi (2)

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

Pasīvi

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1.  Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi

2.  Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

2.1.  SVF debitoru parādi

2.2.  Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

3.  Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem

4.  Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

4.1.  Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

4.2.  Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

5.  Kredīti euro, kas izsniegti euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā

5.1.  Galvenās refinansēšanas operācijas

5.2.  Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

5.3.  Precizējošās reversās operācijas

5.4.  Strukturālās reversās operācijas

5.5.  Aizdevumu iespēja uz nakti

5.6.  Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

6.  Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

7.  Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

7.1.  Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem

7.2.  Pārējie vērtspapīri

8.  Valdības parāds euro

9.  Eurosistēmas iekšējās prasības

9.1.  Prasības, kas attiecas uz ECB parāda sertifikātu emisiju

9.2.  Prasības, kas attiecas uz euro banknošu sadali Eurosistēmā

9.3.  Pārējās prasības Eurosistēmā (neto)

10.  Posteņi, kuros notiek norēķins

11.  Pārējie aktīvi

11.1.  Euro zonas monētas

11.2.  Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi

11.3.  Pārējie finanšu aktīvi

11.4.  Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas starpība

11.5.  Uzkrātie maksājumi un nākamo periodu izmaksas

11.6.  Dažādi

12.  Gada zaudējumi

 

 

1.  Banknotes apgrozībā

2.  Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā

2.1.  Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2.2.  Noguldījumu iespēja

2.3.  Termiņnoguldījumi

2.4.  Precizējošās reversās operācijas

2.5.  Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3.  Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

4.  ECB emitētie parāda vērtspapīri

5.  Saistības euro pret citiem euro zonas rezidentiem

5.1.  Valdība

5.2.  Pārējās saistības

6.  Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

7.  Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

8.  Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem

8.1.  Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības

8.2.  Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

9.  Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros

10.  Eurosistēmas iekšējās saistības

10.1.  Saistības, kas atbilst nodotajām ārvalstu rezervēm

10.2.  Pārējās saistības Eurosistēmā (neto)

11.  Posteņi, kuros notiek norēķins

12.  Pārējās saistības

12.1.  Ārpusbilances instrumentu pārvērtēšanas starpība

12.2.  Uzkrātie maksājumi un nākamo periodu ienākumi

12.3.  Dažādi

13.  Uzkrājumi

14.  Pārvērtēšanas konti

15.  Kapitāls un rezerves

15.1.  Kapitāls

15.2.  Rezerves

16.  Gada peļņa

 

 

Kopā aktīvi

 

 

Kopā pasīvi

 

 

(1)   

ECB var publicēt arī precīzas euro summas, vai summas, kas noapaļotas citā veidā.

(2)   

Aktīvu tabulu var publicēt arī virs pasīvu tabulas.

▼M2
III PIELIKUMS

Publicētais ECB peļņas un zaudējumu aprēķins(milj. euro (1)

Peļņas un zaudējumu aprēķins par gadu, kas beidzas …. gada 31. decembrī

Pārskata gads

Iepriekšējais gads

1.1.1.

Ārējo rezervju aktīvu procentu ienākumi

 

 

1.1.2.

Procentu ienākumi, kas gūti no euro banknošu sadales Eurosistēmā

 

 

1.1.3.

Pārējie procentu ienākumi

 

 

1.1.

Procentu ienākumi

 

 

1.2.1.

Atlīdzība par NCB prasībām par nodotajām ārējām rezervēm

 

 

1.2.2.

Pārējie procentu izdevumi

 

 

1.2.

Procentu izdevumi

 

 

1

Tīrie procentu ieņēmumi

 

 

2.1.

Realizētie finanšu operāciju guvumi/zaudējumi

 

 

2.2.

Finanšu aktīvu un pozīciju norakstīšana

 

 

2.3.

Pārvedums uz/no uzkrājuma finanšu riskam

 

 

2

Finanšu operāciju, vērtības norakstīšanas un riska uzkrājuma neto rezultāts

 

 

3.1.

Komisijas maksu ienākumi

 

 

3.2.

Komisijas maksu izdevumi

 

 

3

Tīrie komisijas maksas ienākumi/izdevumi (2)

 

 

4

Kapitāla akciju un līdzdalības kapitālā ienākumi

 

 

5

Pārējie ienākumi

 

 

Kopā tīrie ienākumi

 

 

6

Personāla izmaksas (3)

 

 

7

Administratīvie izdevumi (3)

 

 

8

Materiālo un nemateriālo pamatlīdzekļu nolietojums

 

 

9

Banknošu izgatavošanas pakalpojumi (4)

 

 

10

Pārējie izdevumi

 

 

Gada peļņa/(zaudējumi)

 

 

(1)   

ECB var publicēt arī precīzas euro summas, vai summas, kas noapaļotas citā veidā.

(2)   

Ienākumu un izdevumu sadalījumu var sniegt arī gada pārskata paskaidrojuma rakstā.

(3)   

T. sk. uzkrājumi administratīvām vajadzībām.

(4)   

Šo posteni izmanto, ja banknošu izgatavošanu uztic ārpakalpojumu sniedzējam (to ārējo uzņēmumu sniegto pakalpojumu izmaksām, kas centrālo banku vārdā veic banknošu izgatavošanu). Izmaksas saistībā ar euro banknošu emisiju iekļauj peļņas un zaudējumu aprēķinā pēc rēķina izrakstīšanas dienas vai citas dienas, kurā izmaksas radušās, sk. arī Pamatnostādni (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34).

▼B
IV PIELIKUMS

ATCELTAIS LĒMUMS UN TĀ GROZĪJUMILēmums ECB/2010/21

OV L 35, 9.2.2011., 1. lpp.

Lēmums ECB/2012/30

OV L 356, 22.12.2012., 93. lpp.

Lēmums ECB/2013/52

OV L 33, 4.2.2014., 7. lpp.

Lēmums ECB/2014/55

OV L 68, 13.3.2015., 53. lpp.

Lēmums ECB/2015/26

OV L 193, 21.7.2015., 134. lpp.
V PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULALēmums ECB/2010/21

Šis lēmums

3. pants

4. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. pants

14. pants

15. pants

15. pants

16. pants

16. pants

17. pants

17. pants

18. pants

18. pants

19. pants

19. pants

20. pants

20. pants

21. pants

21. pants

22. pants

22. pants

23. pants

23. pants

24. pants

24. pants

25. pants

25. pants

26. pants

26. pants

27. pants

Top