EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1998-20160229

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 ( 2015. gada 5. novembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/2016-02-29

2015R1998 — LV — 29.02.2016 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1998

(2015. gada 5. novembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2426 (2015. gada 18. decembris),

  L 334

5

22.12.2015
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1998

(2015. gada 5. novembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 ( 1 ) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu Komisijai būtu jāpieņem sīki izstrādāti pasākumi minētās regulas 4. panta 1. punktā minēto kopīgo pamatstandartu un tādu 4. panta 2. punktā minēto vispārējo pasākumu īstenošanai, kas papildina kopīgos pamatstandartus.

2)

Ja tie satur sensitīvu drošības informāciju, attiecībā uz šiem pasākumiem būtu jārīkojas saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444 ( 2 ), kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 300/2008 18. panta a) punktā. Šie pasākumi būtu jāpieņem atsevišķi ar dalībvalstīm adresētu Komisijas īstenošanas lēmumu un tie nebūtu jāpublicē.

3)

Komisijas Regula (ES) Nr. 185/2010 ( 3 ), ar kuru paredz pasākumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktā, kopš tās stāšanās spēkā ir grozīta 20 reizes. Lai nodrošinātu skaidrību un juridisko noteiktību, tā būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu, konsolidētu tiesību aktu, kurā ietverti visi grozījumi. Šis jaunais akts arī ir jāprecizē un pēc vajadzības jāatjaunina, ņemot vērā praktisko pieredzi un tehnoloģiju attīstību.

4)

Šie pasākumi būtu regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu, ka tie ir samērīgi ar apdraudējuma evolūciju.

5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta 1. punktu izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Pielikumā ir izklāstīti sīki izstrādāti pasākumi, ar kuriem īsteno Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 1. punktā minētos kopīgos pamatstandartus civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgu iejaukšanos, kas apdraud civilās aviācijas drošību, un minētās regulas 4. panta 2. punktā norādītos vispārējos pasākumus, ar ko papildina kopīgos pamatstandartus.

2. pants

Regula (ES) Nr. 185/2010 ir atcelta. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

1.    LIDOSTU DROŠĪBA

1.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

1.0.2.

Šajā nodaļā par lidostas daļu uzskata gaisa kuģus, autobusus, bagāžas ratiņus vai citus transportlīdzekļus, kā arī pārejas vai izejas uz gaisa kuģiem.

Šajā nodaļā “nodrošināta bagāža” ir pārbaudīta izlidojošā reģistrētā bagāža, kas ir fiziski aizsargāta tā, lai tajā nevarētu ievietot nekādus priekšmetus.

1.0.3.

Neskarot Komisijas Regulas (EK) Nr. 272/2009 ( 4 ) pielikuma K daļā paredzētos izņēmumu piešķiršanas kritērijus, dienās, kad nav plānoti vairāk kā astoņi izlidojošie reisi, pilnvarotā iestāde var atļaut piemērot īpašas drošības procedūras vai atbrīvojumus lidostu kontrolējamās teritorijas aizsardzībai un drošībai ar noteikumu, ka ierobežotas iekļuves drošības zonas kritiskajā daļā vai lidostā, kas neietilpst 1.1.3. punkta darbības jomā, vienlaikus ir tikai viens gaisa kuģis, kurš uzņem/izkrauj kravu vai uzņem/izlaiž pasažierus.

1.0.4.

Šajā pielikumā “personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemti priekšmeti” ir priekšmeti, kas paredzēti tos pārvadājošo personu personīgai lietošanai.

1.0.5.

Atsauces uz trešām valstīm šajā nodaļā un attiecīgā gadījumā Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 final ( 5 ) ietver citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

1.1.   LIDOSTU PLĀNOJUMA PRASĪBAS

1.1.1.    Robežas

1.1.1.1.

Katrā lidostā ir skaidri norobežotas atklātās teritorijas, kontrolējamās teritorijas, ierobežotas iekļuves drošības zonas, kritiskās daļas un attiecīgos gadījumos norobežotas zonas, lai katrā no šīm zonām varētu veikt atbilstošus drošības pasākumus.

1.1.1.2.

Atklātās teritorijas un kontrolējamās teritorijas robeža ir fizisks šķērslis, kas ir skaidri redzams plašai sabiedrībai un liedz nesankcionētu piekļuvi.

1.1.2.    Ierobežotas iekļuves drošības zonas

1.1.2.1.

Ierobežotas iekļuves drošības zonas ir vismaz:

a) lidostas daļa, kurai var piekļūt pārbaudīti izlidojošie pasažieri, un

b) lidostas daļa, caur kuru var ceļot vai kurā var atrasties pārbaudīta izlidojošā reģistrētā bagāža, ja tā nav nodrošināta bagāža, un

c) lidostas daļa, kas paredzēta to gaisa kuģu novietošanai, kuri gatavojas uzņemt pasažierus vai kravu.

1.1.2.2.

Lidostas daļu uzskata par ierobežotas iekļuves drošības zonu vismaz tik ilgi, kamēr turpinās 1.1.2.1. punktā minētās darbības.

Izveidojot ierobežotas iekļuves drošības zonu, tieši pirms šādas zonas izveidošanas tajā veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai pamatoti pārliecinātos, ka tur nav aizliegtu priekšmetu. Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

1.1.2.3.

Ja ierobežotas iekļuves drošības zonā varētu būt iekļuvušas nepiederošas personas, pēc iespējas drīzāk veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai pamatoti pārliecinātos, ka tur nav aizliegtu priekšmetu. Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

1.1.3.    Ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskās daļas

1.1.3.1.

Kritiskās daļas izveido lidostās, kurās vairāk nekā 40 personām ir lidostas identitātes kartes, kas ļauj piekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonām.

1.1.3.2.

Kritiskās daļas ir vismaz:

a) visas lidostas daļas, kurām var piekļūt pārbaudīti izlidojošie pasažieri, un

b) visas lidostas daļas, caur kurām var ceļot vai kurās var atrasties pārbaudīta izlidojošā reģistrētā bagāža, ja tā nav nodrošināta bagāža.

Lidostas daļu uzskata par kritisko daļu vismaz tik ilgi, kamēr turpinās a) vai b) apakšpunktā minētās darbības.

1.1.3.3.

Izveidojot kritisko daļu, tieši pirms šādas daļas izveidošanas tajā veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai pamatoti pārliecinātos, ka tur nav aizliegtu priekšmetu. Šo noteikumu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

1.1.3.4.

Ja kritiskajās daļās varētu būt iekļuvušas nepārbaudītas personas vai pasažieri un apkalpes locekļi, kas ierodas no trešām valstīm, kuras nav 4.B papildinājumā uzskaitītās valstis, pēc iespējas drīzāk veic drošības pārmeklēšanu vietās, kurās varētu būt atstāti nepiederoši priekšmeti, lai pamatoti pārliecinātos, ka tur nav aizliegtu priekšmetu.

Pirmo daļu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kas pakļauti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanai.

Pirmo daļu nepiemēro, ja kritiskajām daļām ir piekļuvušas personas, uz kurām attiecas 1.3.2. un 4.1.1.7. punkts.

Ciktāl ir runa par pasažieriem un apkalpes locekļiem, kas ierodas no trešām valstīm, kuras nav 4.B papildinājumā uzskaitītās valstis, pirmo daļu piemēro tikai tām kritiskajām daļām, ko izmanto pārbaudītai reģistrētajai bagāžai un/vai ko izmanto pārbaudīti izlidojošie pasažieri, kas neizlido ar to pašu gaisa kuģi, ar ko izlido šie pasažieri un apkalpes locekļi.

1.2.   PIEKĻUVES KONTROLE

1.2.1.    Piekļuve kontrolējamai teritorijai

1.2.1.1.

Personas un transportlīdzekļi kontrolējamā teritorijā var iekļūt vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls tur atrasties. Uzskata, ka ekskursijām pa lidostu pilnvarotu personu pavadībā ir pamatots iemesls.

1.2.1.2.

Lai persona varētu iekļūt kontrolējamā teritorijā, tai jābūt atļaujai.

1.2.1.3.

Lai transportlīdzeklis varētu iekļūt kontrolējamā teritorijā, tam jābūt transportlīdzekļa caurlaidei.

1.2.1.4.

Personas, kas atrodas kontrolējamā teritorijā, pēc pieprasījuma uzrāda atļauju pārbaudei.

1.2.2.    Piekļuve ierobežotas iekļuves drošības zonām

1.2.2.1.

Personas un transportlīdzekļi ierobežotas iekļuves drošības zonās var iekļūt vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls tur atrasties. Uzskata, ka ekskursijām pa lidostu pilnvarotu personu pavadībā ir pamatots iemesls.

1.2.2.2.

Lai persona varētu iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, tai jāuzrāda kāda no šīm atļaujām:

a) derīga iekāpšanas karte vai līdzvērtīgs dokuments, vai

b) derīga apkalpes identitātes karte, vai

c) derīga lidostas identitātes karte, vai

d) derīga valsts pilnvarotās iestādes identitātes karte, vai

e) derīga atbilstības nodrošināšanas iestādes identitātes karte, ko atzīst valsts pilnvarotā iestāde.

Piekļuves atļauju var piešķirt arī pēc pozitīvas identifikācijas, izmantojot biometrisko datu pārbaudi.

1.2.2.3.

Lai transportlīdzeklis varētu iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, tam jābūt derīgai transportlīdzekļa caurlaidei.

1.2.2.4.

Iekāpšanas karti vai līdzvērtīgu dokumentu, kas minēts 1.2.2.2. punkta a) apakšpunktā, pirms personas ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai pamatoti pārliecinātos par tā derīgumu.

Attiecīgi 1.2.2.2. punkta b) līdz e) apakšpunktā minēto karti pirms personas ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai pamatoti pārliecinātos par tās derīgumu un atbilstību turētājam.

Ja tiek izmantota biometriskā identifikācija, veicot pārbaudi, nodrošina, ka personai, kas cenšas piekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonām, ir viena no 1.2.2.2. punktā minētajām atļaujām un ka šī atļauja ir derīga un nav atspējota.

1.2.2.5.

Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām, piekļuves punktus kontrolē:

a) ar elektronisku sistēmu, kas piekļuvi atļauj vienlaicīgi tikai vienai personai, vai

b) pilnvarotas personas, kas kontrolē piekļuvi.

Pilnvarotā iestāde valsts aviācijas drošības programmā var noteikt, ka a) apakšpunktā minēto ierobežojumu attiecībā piekļuves atļaušanu vienlaicīgi tikai vienai personai nepiemēro piekļuves punktiem, ko izmanto vienīgi tiesībaizsardzības amatpersonas.

1.2.2.6.

Transportlīdzekļa caurlaidi pirms transportlīdzekļa ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās pārbauda, lai pārliecinātos par tās derīgumu un atbilstību transportlīdzeklim.

1.2.2.7.

Uz piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.2.3.    Prasības Savienības apkalpes identitātes kartēm un lidostas identitātes kartēm

1.2.3.1.

Savienības gaisa pārvadātāja apkalpes locekļa apkalpes identitātes karti un lidostas identitātes karti var izdot tikai dienesta vajadzībām un ja attiecīgais darbinieks ir veiksmīgi izturējis iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1.3. punktu.

1.2.3.2.

Apkalpes un lidostas identitātes kartes izdod uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

1.2.3.3.

Ja persona neiztur iepriekšējās darbības pārbaudi, šīs personas identitātes karti nekavējoties anulē.

1.2.3.4.

Kartes turētājs nēsā identitātes karti redzamā vietā, vismaz atrodoties ierobežotas iekļuves drošības zonās.

Persona, kas nenēsā karti redzamā vietā ierobežotas iekļuves drošības zonās, kurās neatrodas pasažieri, saņem aizrādījumu no personām, kas atbild par 1.5.1. punkta c) apakšpunkta īstenošanu, un vajadzības gadījumā par pārkāpumu tiek ziņots.

1.2.3.5.

Identitātes karti nekavējoties atdod izdevējiestādei:

a) pēc izdevējiestādes pieprasījuma, vai

b) pārtraucot darba attiecības, vai

c) mainoties darba devējam, vai

d) ja ir mainījušās piekļuves vajadzības zonām, kurām izdota atļauja, vai

e) ja beidzas kartes derīguma termiņš, vai

f) ja karti anulē.

1.2.3.6.

Par identitātes kartes nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu nekavējoties ziņo izdevējiestādei.

1.2.3.7.

Pēc kartes atdošanas, derīguma termiņa beigām, anulēšanas vai paziņojuma par nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu elektronisku karti nekavējoties atspējo.

1.2.3.8.

Uz Savienības apkalpes identitātes kartēm un lidostas identitātes kartēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.2.4.    Papildu prasības Savienības apkalpes identitātes kartēm

1.2.4.1.

Savienības gaisa pārvadātāja apkalpes locekļa apkalpes identitātes kartē norāda:

a) turētāja vārdu/uzvārdu un fotogrāfiju, un

b) gaisa pārvadātāja nosaukumu, un

c) vārdu crew angļu valodā, un

d) derīguma termiņu.

1.2.5.    Papildu prasības lidostas identitātes kartēm

1.2.5.1.

Lidostas identitātes kartē norāda:

a) turētāja vārdu/uzvārdu un fotogrāfiju, un

b) turētāja darba devēja nosaukumu, ja tas nav ieprogrammēts elektroniski, un

c) izdevējiestādes vai lidostas nosaukumu, un

d) zonas, kurām turētājam atļauts piekļūt, un

e) derīguma termiņu, ja tas nav ieprogrammēts elektroniski.

Nosaukumus un piekļuves zonas var aizstāt ar līdzvērtīgu identifikāciju.

1.2.5.2.

Lai novērstu lidostas identitātes karšu ļaunprātīgu izmantošanu, izveido sistēmu, kas pamatoti ļauj konstatēt nozaudētu, zagtu vai neatdotu karšu izmantošanas mēģinājumus. Konstatējot šādus mēģinājumus, seko atbilstoša rīcība.

1.2.6.    Prasības transportlīdzekļu caurlaidēm

1.2.6.1.

Transportlīdzekļa caurlaidi var izdot tikai dienesta vajadzībām.

1.2.6.2.

Transportlīdzekļa caurlaidi izdod konkrētam transportlīdzeklim un tajā norāda:

a) zonas, kurām transportlīdzeklim atļauts piekļūt, un

b) derīguma termiņu.

Uz elektroniskām transportlīdzekļu caurlaidēm nav jānorāda zonas, kurām transportlīdzeklim atļauts piekļūt, un derīguma termiņš, ja šī informācija ir elektroniski nolasāma un to pārbauda pirms transportlīdzekļa ielaišanas ierobežotas iekļuves drošības zonās.

1.2.6.3.

Elektronisku transportlīdzekļa caurlaidi transportlīdzeklim piestiprina tā, lai tā nebūtu nododama citam.

1.2.6.4.

Transportlīdzeklim atrodoties kontrolējamā teritorijā, transportlīdzekļa caurlaide ir piestiprināta redzamā vietā.

1.2.6.5.

Transportlīdzekļa caurlaidi nekavējoties atdod izdevējiestādei:

a) pēc izdevējiestādes pieprasījuma, vai

b) ja transportlīdzekli vairs nav paredzēts izmantot iekļuvei kontrolējamā teritorijā, vai

c) beidzoties caurlaides derīguma termiņam, ja caurlaide automātiski nekļūst nederīga.

1.2.6.6.

Par transportlīdzekļa caurlaides nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu nekavējoties ziņo izdevējiestādei.

1.2.6.7.

Pēc transportlīdzekļa caurlaides atdošanas, derīguma termiņa beigām vai paziņojuma par nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu elektronisku transportlīdzekļa caurlaidi nekavējoties atspējo.

1.2.6.8.

Lai novērstu transportlīdzekļu caurlaižu ļaunprātīgu izmantošanu, izveido sistēmu, kas pamatoti ļauj konstatēt nozaudētu, nozagtu vai neatdotu transportlīdzekļu caurlaižu izmantošanas mēģinājumus. Konstatējot šādus mēģinājumus, seko atbilstoša rīcība.

1.2.6.9.

Transportlīdzekļus, ko izmanto tikai kontrolējamā teritorijā un ar kuriem nav tiesību braukt pa koplietošanas ceļiem, var atbrīvot no 1.2.6.2.–1.2.6.8. punkta piemērošanas ar nosacījumu, ka no ārpuses tie ir skaidri marķēti kā attiecīgajā lidostā virszemes apkalpošanā izmantojamie transportlīdzekļi.

1.2.7.    Piekļuve pilnvarotas personas pavadībā

1.2.7.1.

Apkalpes locekļi, kam nav derīgas lidostas identitātes kartes, ierobežotas iekļuves drošības zonās vienmēr uzturas pilnvarotas personas pavadībā, izņemot:

a) zonas, kurās var uzturēties pasažieri, un

b) zonas, kas atrodas tā gaisa kuģa tiešā tuvumā, ar kuru šie apkalpes locekļi ir ielidojuši vai izlidos, un

c) apkalpēm paredzētas zonas, un

d) distances starp termināli vai piekļuves punktu un gaisa kuģi, ar kuru apkalpes locekļi ir ielidojuši vai izlidos.

1.2.7.2.

Izņēmuma kārtā personu var atbrīvot no 1.2.5.1. punkta prasībām un iepriekšējās darbības pārbaudes prasības ar nosacījumu, ka attiecīgā persona ierobežotas iekļuves drošības zonās vienmēr uzturas pilnvarotas personas pavadībā. Personu var atbrīvot no prasības būt pilnvarotas personas pavadībā, ja attiecīgā persona uzrāda atļauju un šai personai ir derīga lidostas identitātes karte.

1.2.7.3.

Pavadītājam ir:

a) derīga 1.2.2.2. punkta c), d) vai e) apakšpunktā minētā identitātes karte, un

b) atļauja pavadīt personas ierobežotas iekļuves drošības zonās, un

c) pienākums pastāvīgi turēt pavadāmo personu vai personas tiešā redzeslokā, un

d) pienākums pamatoti gādāt, lai pavadāmā persona vai personas nepārkāptu drošības noteikumus.

1.2.7.4.

Transportlīdzekli var atbrīvot no 1.2.6. punkta prasībām, ja šis transportlīdzeklis kontrolējamā teritorijā vienmēr atrodas pilnvarotas personas pavadībā.

1.2.7.5.

Gadījumos, kad pasažieris nelido saskaņā ar gaisa pārvadājumu līgumu, kas paredz izsniegt iekāpšanas karti vai līdzvērtīgu dokumentu, apkalpes locekli, kurš šo pasažieri pavada, var atbrīvot no 1.2.7.3. punkta a) apakšpunkta prasībām.

1.2.8.    Citi atbrīvojumi

Citus atbrīvojumus piemēro saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētajiem noteikumiem.

1.3.   TĀDU PERSONU PĀRBAUDES, KAS NAV PASAŽIERI, UN LĪDZI PAŅEMTU PRIEKŠMETU PĀRBAUDES

1.3.1.    Tādu personu pārbaudes, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu pārbaudes

1.3.1.1.

Personas, kas nav pasažieri, pārbauda, izmantojot vienu no šādām metodēm:

a) pārmeklēšanu ar rokām;

b) arkveida metāla detektorus (WTMD);

c) sprāgstvielu meklēšanas suņus;

d) sprāgstvielu palieku detektorus (ETD);

e) drošības skenerus, kuros neizmanto jonizējošo starojumu;

f) sprāgstvielu palieku detektorus (ETD) kombinācijā ar rokas metāla detektoriem (HHMD).

1.3.1.2.

Šā pielikuma 4.1.1.3.–4.1.1.6. un 4.1.1.10.–4.1.1.11. punkts attiecas uz tādu personu pārbaudi, kuras nav pasažieri.

1.3.1.3.

Tādu personu pārbaudei, kas nav pasažieri, sprāgstvielu meklēšanas suņus un ETD drīkst izmantot tikai kā papildu metodes vai neparedzami kombinēt ar pārmeklēšanu ar rokām, WTMD vai drošības skeneriem.

1.3.1.4.

Personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus pārbauda, izmantojot vienu no šādām metodēm:

a) pārmeklēšanu ar rokām;

b) rentgena iekārtas;

c) sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

d) sprāgstvielu meklēšanas suņus;

e) sprāgstvielu palieku detektorus (ETD).

1.3.1.5.

Šīs nodaļas 4.1.2.4.–4.1.2.7. un 4.1.2.11. punkts attiecas uz personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemto priekšmetu pārbaudēm.

1.3.1.6.

Personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemto priekšmetu pārbaudei sprāgstvielu meklēšanas suņus un ETD drīkst izmantot tikai kā papildu metodes vai neparedzami kombinēt ar pārmeklēšanu ar rokām, rentgena iekārtu vai EDS iekārtu izmantošanu.

1.3.1.7.

Ja personas, kas nav pasažieri, un līdzi paņemti priekšmeti jāpārbauda pastāvīgi izlases veidā, pārbaužu biežumu nosaka pilnvarotā iestāde, pamatojoties uz riska novērtējumu.

1.3.1.8.

Uz tādu personu pārbaudēm, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.3.2.    Atbrīvojumi un īpašas pārbaudes procedūras

1.3.2.1.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var atļaut atbrīvot personas, kas nav pasažieri, no pārbaudēm vai piemērot šīm personām īpašas pārbaudes procedūras, ja tās pavada saskaņā ar 1.2.7.3. punktu pilnvarots pavadītājs.

1.3.2.2.

Pārbaudītas personas, kas nav pasažieri un kas īslaicīgi atstāj kritiskās daļas, atgriežoties var atbrīvot no pārbaudēm, ja šīs personas ir pastāvīgi atradušās pilnvarotu personu uzraudzībā, kura ir pietiekama, lai pamatoti pārliecinātos, ka šīs personas kritiskajās daļās neienes aizliegtus priekšmetus.

1.3.2.3.

Uz atbrīvojumiem un īpašām pārbaudes procedūrām attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.4.   TRANSPORTLĪDZEKĻU PĀRBAUDES

1.4.1.    Transportlīdzekļi, kas iekļūst kritiskajās daļās

1.4.1.1.

Pirms iekļūšanas kritiskajās daļās visus transportlīdzekļus pārbauda. No pārbaudes beigām līdz iekļūšanai kritiskajās daļās tos aizsargā pret nelikumīgu iejaukšanos.

1.4.1.2.

Pārbaudes laikā autovadītājs un visas pārējās personas no transportlīdzekļa izkāpj. Transportlīdzeklī esošās personīgās mantas ņem līdzi, lai tās pārbaudītu.

1.4.1.3.

Lai nodrošinātu transportlīdzekļu pārbaudāmo daļu nejaušu izvēli, nosaka attiecīgas metodes.

1.4.1.4.

Uz transportlīdzekļiem, kas iekļūst kritiskajās daļās, attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.4.2.    Transportlīdzekļi, kas iekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot kritiskās daļas

1.4.2.1.

Pārbaudes laikā autovadītājs un visas pārējās personas no transportlīdzekļa izkāpj. Transportlīdzeklī esošās personīgās mantas ņem līdzi, lai tās pārbaudītu.

1.4.2.2.

Lai nodrošinātu pārbaudāmo transportlīdzekļu un transportlīdzekļu pārbaudāmo daļu nejaušu izvēli, nosaka attiecīgas metodes.

1.4.2.3.

Uz transportlīdzekļiem, kas iekļūst ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot kritiskās daļas, attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.4.3.    Pārbaudes metodes

1.4.3.1.

Pārmeklēšana ar rokām ir izvēlēto transportlīdzekļa daļu, tostarp to satura, rūpīga manuāla pārbaude, lai pamatoti pārliecinātos, ka tajās neatrodas aizliegti priekšmeti.

1.4.3.2.

Šādas metodes var izmantot vienīgi kā papildu pārbaudes līdzekļus:

a) sprāgstvielu meklēšanas suņus, un

b) sprāgstvielu palieku detektorus (ETD).

1.4.3.3.

Uz pārbaudes metodēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.4.4.    Atbrīvojumi un īpašas pārbaudes procedūras

1.4.4.1.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var atļaut atbrīvot transportlīdzekļus no pārbaudes vai piemērot tiem īpašas pārbaudes procedūras, ja tos pavada saskaņā ar 1.2.7.3. punktu pilnvarots pavadītājs.

1.4.4.2.

Uz atbrīvojumiem un īpašām pārbaudes procedūrām attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

1.5.   NOVĒROŠANA, PATRUĻAS UN CITI FIZISKAS KONTROLES PASĀKUMI

1.5.1.

Novērošanu un patruļas veic, lai uzraudzītu:

a) robežas starp atklāto teritoriju, kontrolējamo teritoriju, ierobežotas iekļuves drošības zonām, kritiskajām daļām un attiecīgos gadījumos norobežotām zonām, un

b) termināļu zonas un zonas, kas atrodas termināļu tuvumā un ir pieejamas sabiedrībai, ieskaitot autostāvvietas un ceļus, un

c) personu identitātes kartes un to derīgumu ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot zonas, kur atrodas pasažieri, un

d) transportlīdzekļu caurlaides un to derīgumu kontrolējamā teritorijā, un

e) reģistrēto bagāžu, kravu un pastu, lidojuma laikā patērējamos krājumus un gaisa pārvadātāja pastu un materiālus, kas kritiskajā daļā gaida iekraušanu gaisa kuģī.

1.5.2.

Novērošanas un patruļu biežumu un to veikšanas līdzekļus nosaka, pamatojoties uz riska novērtējumu, un tos apstiprina pilnvarotā iestāde. Šajā sakarā ņem vērā:

a) lidostas lielumu, tostarp darbību skaitu un veidu, un

b) lidostas plānojumu, jo īpaši lidostā noteikto zonu savstarpējo saistību, un

c) novērošanas un patruļu veikšanā izmantojamo līdzekļu iespējas un ierobežojumus.

Atbilstības uzraudzības nolūkos riska novērtējuma daļas, kas attiecas uz novērošanas un patruļu biežumu un to veikšanas līdzekļiem, pēc pieprasījuma uzrāda rakstveidā.

1.5.3.

Novērošanu un patruļas neveic pēc paredzamas shēmas. Identitātes karšu derīgumu pārbauda izlases veidā.

1.5.4.

Veic pasākumus, lai personas atturētu no pārkāpumiem drošības kontrolpunktos un lai pārkāpumu gadījumos pārkāpumus un to sekas varētu nekavējoties novērst un labot.

1.6.   AIZLIEGTI PRIEKŠMETI

1.6.1.

Personām, kas nav pasažieri, ierobežotas iekļuves drošības zonās nav atļauts ienest 1.A papildinājumā minētos priekšmetus.

1.6.2.

Atbrīvojumu no 1.6.1. punkta prasībām var piešķirt tikai ar nosacījumu, ka personai ir atļauts ierobežotas iekļuves drošības zonās ienest aizliegtus priekšmetus, lai veiktu ar lidostas iekārtu vai gaisa kuģu ekspluatāciju saistītus būtiski svarīgus uzdevumus vai pienākumus lidojumā.

1.6.3.

Lai būtu iespējams identificēt saistību starp personu, kam atļauts ienest vienu vai vairākus 1.A papildinājumā minētos priekšmetus, un šīs personas ienesto priekšmetu:

a) personai līdzi ir atļauja. Atļauja ir norādīta vai nu uz identitātes kartes, kas ļauj iekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonās, vai atsevišķā rakstiskā paziņojumā. Atļaujā norāda priekšmetus, ko personai atļauts ienest, vai nu kā priekšmetu kategoriju, vai kā konkrētu priekšmetu. Ja atļauja norādīta uz identitātes kartes, tā ir atpazīstama tikai, balstoties uz nepieciešamību zināt, vai

b) drošības kontrolpunktā ir sistēma, kas norāda, kurām personām un kādus priekšmetus ir atļauts ienest (vai nu kā priekšmetu kategoriju, vai kā konkrētu priekšmetu).

1.6.4.

Identifikāciju veic, pirms personai atļauj ienest attiecīgos priekšmetus ierobežotas iekļuves drošības zonās vai gaisa kuģī vai ja persona saņem aizrādījumu no personām, kas veic novērošanu vai patruļas saskaņā ar 1.5.1. punkta c) apakšpunktu.

1.6.5.

Šā pielikuma 1.A papildinājumā minētos priekšmetus drīkst uzglabāt ierobežotas iekļuves drošības zonās, ja tie tiek glabāti drošos apstākļos. 4.C papildinājuma c), d) un e) punktā minētos priekšmetus drīkst uzglabāt ierobežotas iekļuves drošības zonās, ja tie nav pieejami pasažieriem.

1.A PAPILDINĀJUMS

PERSONAS, KAS NAV PASAŽIERI

AIZLIEGTU PRIEKŠMETU SARAKSTS

a)  šautenes, šaujamieroči un citas ierīces, kas raida šāviņus – ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus, raidot šāviņu, tostarp:

 visu veidu šaujamieroči, piemēram, pistoles, revolveri, šautenes, bises,

 rotaļu šautenes, šaujamieroču modeļi un imitācijas, ko kļūdaini iespējams noturēt par īstiem ieročiem,

 šaujamieroču sastāvdaļas, izņemot teleskopiskos tēmēkļus,

 saspiesta gaisa un ogļskābās gāzes šautenes, piemēram, pistoles, skrošu šautenes, šautenes un bumbiņu šautenes,

 signālraķešu pistoles un starta pistoles,

 šaujamloki, stopi un bultas,

 harpūnu un žebērkļu šautenes,

 lingas un katapultas;

b)  apdullināšanas ierīces – ierīces, kas īpaši paredzētas apdullināšanai vai imobilizācijai, tostarp:

 elektrošoka ierīces, piemēram, elektrošoka šautenes, tāzeri un elektrošoka steki,

 dzīvnieku apdullināšanas un dzīvnieku nogalināšanas ierīces,

 ķīmiskas vielas, gāzes un aerosoli, kas atņem vai mazina rīcības spējas, piemēram, asaru gāze, piparu gāzes aerosoli, skābes aerosoli un dzīvnieku atbaidīšanas aerosoli;

c)  sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces – sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 munīcija,

 aizdedzkapseles,

 detonatori un degļi,

 sprādzienbīstamu ierīču modeļi vai imitācijas,

 mīnas, granātas un cita sprādzienbīstama munīcija,

 uguņošanas ierīces un citi pirotehnikas izstrādājumi,

 dūmu kārbas un dūmu patronas,

 dinamīts, šaujampulveris un plastikāta sprāgstvielas;

d) visi citi priekšmeti, kurus var izmantot, lai radītu nopietnus ievainojumus, un kurus parasti neizmanto ierobežotas iekļuves drošības zonās, piemēram, cīņas sporta aprīkojums, šķēpi, zobeni u. c.

2.    NOROBEŽOTAS LIDOSTU ZONAS

Šajā regulā noteikumu nav.

3.    GAISA KUĢU DROŠĪBA

3.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

3.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu attiecībā uz tā gaisa kuģiem nodrošina gaisa pārvadātājs.

3.0.2.

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz gaisa kuģu drošību atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir uzskaitītas 3.B papildinājumā.

3.0.3.

Gaisa kuģa drošības pārbaude nav jāveic. Gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu veic saskaņā ar 3.1. punktu.

3.0.4.

Lidostas ekspluatants gaisa pārvadātājam pēc tā pieprasījuma paziņo, vai tā gaisa kuģis atrodas vai neatrodas kritiskajā daļā. Neskaidrību gadījumā pieņem, ka gaisa kuģis atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa.

3.0.5.

Ja kādu zonu vairs neuzskata par kritisko daļu, jo ir mainījies tās drošības statuss, lidosta par to informē pārvadātājus, uz kuriem tas attiecas.

3.0.6.

Atsauces uz trešām valstīm šajā nodaļā un, attiecīgā gadījumā, Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 ietver citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

3.1.   GAISA KUĢU DROŠĪBAS PĀRMEKLĒŠANA

3.1.1.    Kad jāveic gaisa kuģa drošības pārmeklēšana

3.1.1.1.

Gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu veic vienmēr, ja ir pamatotas aizdomas, ka tam varētu būt piekļuvušas nepiederošas personas.

3.1.1.2.

Veicot gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu, pārbauda noteiktas, Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētas gaisa kuģa zonas.

3.1.1.3.

Ja gaisa kuģis ierodas kritiskajā daļā no 3.B papildinājumā neminētas trešās valsts, tā drošības pārmeklēšanu veic jebkurā laikā pēc pasažieru izkāpšanas no pārmeklējamās zonas un/vai kravas izkraušanas.

3.1.1.4.

Gaisa kuģi, kas ierodas no kādas dalībvalsts, kurā tas uzturējies tranzītā pēc ierašanās no 3.B papildinājumā neminētas trešās valsts, uzskata par gaisa kuģi, kas ieradies no trešās valsts.

3.1.1.5.

Uz gadījumiem, kad jāveic gaisa kuģa drošības pārmeklēšana, attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C (2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

3.1.2.    Kā jāveic gaisa kuģa drošības pārmeklēšana

Gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu veic saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētajiem noteikumiem.

3.1.3.    Informācija par gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu

Par izlidojoša reisa gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu reģistrē šādu informāciju, ko glabā vietā ārpus gaisa kuģa visu lidojuma laiku vai 24 stundas atkarībā no tā, kas ir ilgāk:

a) reisa numurs, un

b) iepriekšējā reisa izlidošanas lidosta.

Ja ir veikta gaisa kuģa drošības pārmeklēšana, norāda arī šādu informāciju:

c) gaisa kuģa drošības pārmeklēšanas datums un laiks, un

d) par gaisa kuģa drošības pārmeklēšanu atbildīgās personas vārds/uzvārds un paraksts.

3.2.   GAISA KUĢU AIZSARDZĪBA

3.2.1.    Gaisa kuģu aizsardzība – vispārīgi noteikumi

3.2.1.1.

Neatkarīgi no tā, kurā lidostas daļā gaisa kuģis ir novietots, visas tā ārējās durvis tiek aizsargātas pret nesankcionētu piekļuvi, nodrošinot, ka:

a) personām, kas cenšas nesankcionēti piekļūt gaisa kuģim, nekavējoties tiek aizrādīts, vai

b) ārējās durvis ir aizvērtas. Ja gaisa kuģis atrodas kritiskajā daļā, ārējās durvis, kam personas nevar piekļūt no zemes, uzskata par aizvērtām, ja piekļuves palīglīdzekļi ir novākti un novietoti pietiekamā attālumā no gaisa kuģa, lai samērīgi liegtu piekļuvi personām, vai

c) izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas ļauj nekavējoties atklāt nesankcionētu piekļuvi, vai

d) ar elektronisku lidostas identitātes karšu piekļuves kontroles sistēmu, kas uzstādīta visām durvīm, pa kurām var nokļūt uz pasažieru iekāpšanas trapa, kas savienots ar atvērtām gaisa kuģa durvīm, un šī sistēma atļauj iekļūt tikai personām, kas pabeigušas mācības saskaņā ar 11.2.3.7. punktu. Šādām personām jānodrošina, ka ir novērsta nesankcionēta piekļuve, kamēr tās izmanto durvis.

3.2.1.2.

Šīs nodaļas 3.2.1.1. punktu nepiemēro gaisa kuģiem, kas novietoti angārā, kurš ir slēgts vai citādi aizsargāts pret nesankcionētu piekļuvi.

3.2.2.    Papildu aizsardzība gaisa kuģiem ar aizvērtām ārējām durvīm, kuri atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa

3.2.2.1.

Ja ārējās durvis ir aizvērtas un gaisa kuģis atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa, katras ārējās durvis aizsargā:

a) novācot piekļuves palīglīdzekļus, vai

b) aizzīmogojot, vai

c) aizslēdzot, vai

d) uzraugot.

Šā punkta a) apakšpunktu nepiemēro durvīm, kurām personas var piekļūt no zemes.

3.2.2.2.

Ja no durvīm, kam personas nevar piekļūt no zemes, novāc piekļuves palīglīdzekļus, tos novieto pietiekami tālu no gaisa kuģa, lai samērīgi liegtu piekļuvi.

3.2.2.3.

Ja ārējās durvis ir aizslēgtas, tās var atslēgt vienīgi personas, kas pilda dienesta pienākumus.

3.2.2.4.

Ja ārējās durvis uzrauga, uzraudzību veic tā, lai nodrošinātu, ka nesankcionēta piekļuve gaisa kuģim tiek nekavējoties atklāta.

3.2.2.5.

Uz tādu gaisa kuģu aizsardzību, kuru ārējās durvis ir aizvērtas un kuri atrodas lidostas daļā, kas nav kritiskā daļa, attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

3.A PAPILDINĀJUMS

GAISA KUĢU DROŠĪBAS PĀRMEKLĒŠANA

Sīki izstrādāti gaisa kuģu drošības pārmeklēšanas noteikumi ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

▼M1

3.B PAPILDINĀJUMS

GAISA KUĢU DROŠĪBA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz gaisa kuģu drošību ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

Kanāda

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

Gērnsija

Menas Sala

Džērsija

Melnkalne

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.

▼B

4.    PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

4.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

4.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

4.0.2.

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz pasažieriem un rokas bagāžu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir uzskaitītas 4.B papildinājumā.

4.0.3.

Pasažierus un viņu rokas bagāžu, kas ierodas no kādas dalībvalsts, kurā tie uzturējušies tranzītā pēc ierašanās no 4.B papildinājumā neminētas trešās valsts, uzskata par pasažieriem un rokas bagāžu, kas ieradušies no trešās valsts, ja nav apstiprinājuma, ka šie pasažieri un viņu rokas bagāža šajā dalībvalstī ir pārbaudīta.

4.0.4.

Šajā pielikumā:

a) “šķidrumi, aerosoli un geli (LAG)” ir pastas, losjoni, šķidrumu/cietvielu maisījumi un spiedientvertņu saturs, piemēram, zobu pasta, matu želeja, dzērieni, zupas, sīrupi, smaržas, skūšanās putas un citas līdzīgas konsistences vielas;

b) “aizzīmogots drošības maisiņš (STEB)” ir maisiņš, kas atbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas norādījumiem par ieteicamajām drošības kontroles vadlīnijām;

c) “šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (LEDS) iekārtas” ir iekārtas, kas spēj atklāt bīstamus materiālus un kas atbilst Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 pielikuma 12.7. punkta noteikumiem.

4.0.5.

Atsauces uz trešām valstīm šajā nodaļā un, attiecīgā gadījumā, Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 ietver citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

4.1.   PASAŽIERU UN ROKAS BAGĀŽAS PĀRBAUDES

4.1.1.    Pasažieru pārbaudes

4.1.1.1.

Pirms pārbaudes pasažieri novelk mēteļus un virsjakas, ko pārbauda kā rokas bagāžu. Pārbaudītājs vajadzības gadījumā var papildus pieprasīt pasažierim novilkt apģērba gabalus.

4.1.1.2.

Pasažieru pārbaudēm izmanto vismaz vienu no šādām metodēm:

a) pārmeklēšanu ar rokām;

b) arkveida metāla detektorus (WTMD);

c) sprāgstvielu meklēšanas suņus;

d) sprāgstvielu palieku detektorus (ETD);

e) drošības skenerus, kuros neizmanto jonizējošo starojumu;

f)  ETD kombinācijā ar rokas metāla detektoriem (HHMD).

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai pasažierim ir līdzi paņemti aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, pasažierim liedz iekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonās vai pārliecības gūšanas nolūkā viņu pārbauda atkārtoti.

4.1.1.3.

Pārmeklēšanu ar rokām veic tā, lai pamatoti pārliecinātos, ka pasažierim nav līdzi paņemtu aizliegtu priekšmetu.

4.1.1.4.

Ja ieslēdzas WTMD trauksmes signāls, noskaidro trauksmes cēloni.

4.1.1.5.

Rokas metāla detektorus (HHMD) var izmantot tikai kā papildu pārbaudes līdzekli. Tie neaizstāj prasības attiecībā uz pārmeklēšanu ar rokām.

4.1.1.6.

Ja gaisa kuģa salonā ir atļauts ņemt līdzi dzīvniekus, tos pārbauda kā pasažierus vai kā rokas bagāžu.

4.1.1.7.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var noteikt pasažieru kategorijas, kurām piemēro īpašas pārbaudes procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm. Par noteiktajām kategorijām informē Komisiju.

4.1.1.8.

Uz pasažieru pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

4.1.1.9.

Sprāgstvielu meklēšanas suņus un ETD var izmantot vienīgi kā papildu pārbaudes līdzekļus.

4.1.1.10.

Ja pasažieru pārbaudēm izmanto drošības skeneri, ar kuru apskati veic persona, kā definēts 12.11.1. punkta otrajā daļā, izpilda vismaz šādus nosacījumus:

a) drošības skeneri nesaglabā, neuzkrāj, nekopē, neizdrukā un neizgūst attēlus. Tomēr jebkuru attēlu, kas ģenerēts pārbaudes laikā, var paturēt tik ilgi, cik nepieciešams, lai apskati veicošā persona to izvērtētu, un šādu attēlu dzēš, tiklīdz pasažieris izgājis pārbaudi. Ir aizliegta un jānovērš jebkāda neatļauta piekļuve attēlam un tā izmantošana;

b) apskati veicošā persona, kas izvērtē attēlu, atrodas nodalītā vietā, no kuras nav iespējams redzēt pārbaudāmo pasažieri;

c) nodalītajā vietā, kurā tiek veikta attēla izvērtēšana, nedrīkst atrasties nekādas tehniskas ierīces, kas spēj saglabāt, kopēt vai fotografēt, vai citādā veidā ierakstīt attēlus;

d) attēlu nesaista ar pārbaudāmās personas datiem, un viņa/viņas identitāte paliek anonīma;

e) pasažieris drīkst pieprasīt iespēju izvēlēties viņa/viņas ķermeņa attēla apskati veicošās personas dzimumu;

f) attēlam jābūt neskaidram vai aptumšotam, lai nebūtu iespējams atpazīt pasažiera seju.

Šā punkta a) un d) apakšpunktu piemēro arī drošības skeneriem ar automātisku apdraudējuma konstatēšanu.

Pasažieriem ir tiesības atteikties no pārbaudes ar drošības skeneri. Šādā gadījumā pasažieri pārbauda, izmantojot alternatīvu pārbaudes metodi, tostarp vismaz pārmeklēšanu ar rokām saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 4.A papildinājumu. Ja ieslēdzas drošības skenera trauksmes signāls, noskaidro trauksmes cēloni.

Pirms pārbaudes ar drošības skeneri pasažieri informē par izmantoto tehnoloģiju, ar tā izmantošanu saistītajiem nosacījumiem un iespēju atteikties no pārbaudes ar drošības skeneri.

4.1.1.11.

Sprāgstvielu palieku detektorus (ETD) kombinācijā ar rokas metāla detektoriem (HHMD) drīkst izmantot tikai gadījumos, kad pārbaudītājs uzskata, ka konkrētas personas ķermeņa daļas pārmeklēšana ar rokām būtu neefektīva un/vai nevēlama.

4.1.2.    Rokas bagāžas pārbaudes

4.1.2.1.

Ja vien rokas bagāžu nav paredzēts pārbaudīt ar sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu, kas atbilst standartam C2 vai augstākam standartam, pārnēsājamos datorus un citas lielas elektroierīces pirms pārbaudes izņem no rokas bagāžas un pārbauda atsevišķi.

4.1.2.2.

Visās lidostās pie ieejas ierobežotas iekļuves drošības zonā (SRA) atbilstošs tiesību subjekts pārbauda vismaz tos LAG, kas iegādāti lidostā vai gaisa kuģī un kas ievietoti STEB, kura iekšpusē ir uzskatāmi redzams pietiekams pierādījums par to, ka pirkums veikts attiecīgās lidostas kontrolējamajā teritorijā vai gaisa kuģī, kā arī LAG lietošanai ceļojuma laikā medicīniskiem nolūkiem vai īpašām diētas vajadzībām, tostarp zīdaiņu barību.

LAG pirms pārbaudes izņem no rokas bagāžas un pārbauda atsevišķi no citiem rokas bagāžas priekšmetiem, izņemot gadījumus, kad ar rokas bagāžas pārbaudes ierīcēm ir iespējams pārbaudīt vairākas slēgtas LAG tvertnes rokas bagāžā.

Ja LAG izņem no rokas bagāžas, pasažieris uzrāda:

a) visus LAG atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturam ērti jāietilpst maisiņā, kam jābūt pilnīgi noslēgtam, un

b) visus citus LAG, tostarp STEB, kuros atrodas LAG.

Pilnvarotās iestādes, aviosabiedrības un lidostas sniedz attiecīgu informāciju pasažieriem par LAG pārbaudēm to lidostās.

4.1.2.3.

Rokas bagāžas pārbaudēm izmanto vismaz vienu no šādām metodēm:

a) pārmeklēšanu ar rokām;

b) rentgena iekārtas;

c) sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

d) sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;

e)  ETD.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai rokas bagāžā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, rokas bagāžu aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības gūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

4.1.2.4.

Rokas bagāžas pārmeklēšana ar rokām ir bagāžas, tostarp tās satura, manuāla pārbaude, lai pamatoti pārliecinātos, ka tajā nav aizliegtu priekšmetu.

4.1.2.5.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, katru attēlu aplūko pārbaudītājs, vai arī to analizē automātiskās atlases programmatūra (ACS).

4.1.2.6.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, pārbaudītājs noskaidro katras trauksmes cēloni, lai pamatoti pārliecinātos, ka pasažieris ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģī neienes aizliegtus priekšmetus.

4.1.2.7.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, no rokas bagāžas izņem visus priekšmetus, kuru blīvums neļauj pārbaudītājam pienācīgi analizēt rokas bagāžas saturu. Bagāžu pārbauda atkārtoti un attiecīgo priekšmetu pārbauda atsevišķi kā rokas bagāžu.

4.1.2.8.

Ja izrādās, ka bagāžā atrodas liela elektroierīce, bagāžu bez šīs ierīces pārbauda atkārtoti un šo ierīci pārbauda atsevišķi, ja vien rokas bagāža nav pārbaudīta ar standartam C2 vai augstākam standartam atbilstošu EDS iekārtu.

4.1.2.9.

Sprāgstvielu meklēšanas suņus un sprāgstvielu palieku detektorus (ETD) var izmantot vienīgi kā papildu pārbaudes līdzekļus.

4.1.2.10.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var noteikt rokas bagāžas kategorijas, kurām piemēro īpašas pārbaudes procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm. Par noteiktajām kategorijām informē Komisiju.

4.1.2.11.

Personas, kas pārbauda rokas bagāžu, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, attēlu izvērtēšanai parasti velta ne vairāk kā 20 minūtes pēc kārtas. Pēc katra šāda posma pārbaudītājs vismaz 10 minūtes attēlus neizvērtē. Šī prasība ir piemērojama tikai tad, ja izvērtējamo attēlu plūsma ir pastāvīga.

Nosaka uzraugošo darbinieku, kas atbild par rokas bagāžas pārbaudītājiem, lai nodrošinātu optimālu komandas sastāvu, darba kvalitāti, apmācību, atbalstu un novērtēšanu.

4.1.2.12.

Uz rokas bagāžas pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

4.1.3.    Šķidrumu, aerosolu un gelu (LAG) pārbaudes

4.1.3.1.

Pasažieru līdzpaņemtos LAG šādos gadījumos var atbrīvot no pārbaudēm ar LEDS iekārtām pie ieejas SRA:

a) ja LAG ir atsevišķās tvertnēs, katras tvertnes ietilpībai nepārsniedzot 100 mililitrus vai to ekvivalentu, kas ievietotas vienā caurspīdīgā atkārtoti noslēdzamā plastmasas maisiņā, kura ietilpība nepārsniedz vienu litru, turklāt saturs ērti ietilpst maisiņā, kas ir pilnīgi noslēgts;

b) ja LAG ir ievietoti STEB, pērkot tos uz vietas lidostas kontrolējamajā teritorijā;

c) ja STEB ievietoto LAG izcelsme ir cita ES lidosta vai ES gaisa pārvadātāja gaisa kuģis un tie ir atkārtoti ievietoti STEB pirms došanās ārā no lidostas ierobežotas iekļuves drošības zonas;

d) ja LAG uz vietas kontrolējamajā teritorijā ir pārbaudīti ar LEDS iekārtu un tad ievietoti STEB.

Atbrīvojumu, kas minēti c) un d) apakšpunktā, darbības laiks beidzas 2015. gada 31. decembrī.

4.1.3.2.

STEB, kas minēti 4.1.3.1. punkta b) līdz d) apakšpunktā:

a) ir skaidri identificējami kā attiecīgās lidostas STEB, un

b) to iekšpusē atrodas pierādījums, ka pirkums vai atkārtota aizzīmogošana veikta attiecīgajā lidostā iepriekšējo trīs stundu laikā, un

c) uz tiem attiecas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

4.1.3.3.

Uz LAG pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

4.2.   PASAŽIERU UN ROKAS BAGĀŽAS AIZSARDZĪBA

Uz pasažieru un rokas bagāžas aizsardzību attiecas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie noteikumi.

4.3.   ĪPAŠI UZMANĀMI PASAŽIERI

4.3.1.

Kompetentā iestāde iepriekš rakstiski paziņo gaisa pārvadātājam, ka ar tā gaisa kuģi paredzēts pārvadāt īpaši uzmanāmu pasažieri.

4.3.2.

Paziņojumā norāda šādu informāciju:

a) personas identitāti un dzimumu, un

b) pārvadāšanas iemeslu, un

c) pavadītāju vārdu/uzvārdu un amatu, ja ir nodrošināta pavadība, un

d) kompetentās iestādes veikto riska novērtējumu, tostarp iemeslus, kāpēc ir vai nav nodrošināta pavadība, un

e) vajadzības gadījumā iepriekšēju vienošanos par sēdvietām, un

f) pieejamo ceļošanas dokumentu aprakstu.

Gaisa pārvadātājs šo informāciju paziņo gaisa kuģa kapteinim pirms pasažieru iekāpšanas gaisa kuģī.

4.3.3.

Kompetentā iestāde nodrošina, lai tiesas uzraudzībā esošām personām vienmēr būtu pavadītāji.

4.4.   AIZLIEGTI PRIEKŠMETI

4.4.1.

Pasažieriem nav atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī 4.C papildinājumā minētos priekšmetus.

4.4.2.

Attiecībā uz 4.4.1. punktu var piešķirt izņēmumu ar nosacījumu, ka:

a) pilnvarotā iestāde ir atļāvusi ienest attiecīgo priekšmetu, un

b) gaisa pārvadātājs ir informēts par attiecīgo pasažieri un līdzi paņemto priekšmetu pirms pasažieru iekāpšanas gaisa kuģī, un

c) ir ievēroti spēkā esošie drošības noteikumi.

Gaisa kuģī šos priekšmetus novieto drošos apstākļos.

4.4.3.

Gaisa pārvadātājs gādā, lai pirms reģistrācijas beigām pasažieri saņemtu informāciju par 4.C papildinājumā minētajiem aizliegtajiem priekšmetiem.

4.A PAPILDINĀJUMS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRMEKLĒŠANU AR ROKĀM

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pārmeklēšanu ar rokām ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

▼M1

4.B PAPILDINĀJUMS

PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz pasažieriem un rokas bagāžu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

Kanāda

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

Gērnsija

Menas Sala

Džērsija

Melnkalne

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.

▼B

4.C PAPILDINĀJUMS

PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

AIZLIEGTU PRIEKŠMETU SARAKSTS

Neskarot spēkā esošos drošības noteikumus, pasažieriem nav atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģos šādus priekšmetus:

a)

šautenes, šaujamieročus un citas ierīces, kas raida šāviņus

ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus, raidot šāviņu, tostarp:

 visu veidu šaujamieročus, piemēram, pistoles, revolverus, šautenes, bises,

 rotaļu šautenes, šaujamieroču modeļus un imitācijas, ko kļūdaini iespējams noturēt par īstiem ieročiem,

 šaujamieroču sastāvdaļas, izņemot teleskopiskos tēmēkļus,

 saspiesta gaisa un ogļskābās gāzes šautenes, piemēram, pistoles, skrošu šautenes, šautenes un bumbiņu šautenes,

 signālraķešu pistoles un starta pistoles,

 šaujamlokus, stopus un bultas,

 harpūnu un žebērkļu šautenes,

 lingas un katapultas;

b)

apdullināšanas ierīces

ierīces, kas īpaši paredzētas apdullināšanai vai imobilizācijai, tostarp:

 elektrošoka ierīces, piemēram, elektrošoka šautenes, tāzerus un elektrošoka stekus,

 dzīvnieku apdullināšanas un dzīvnieku nogalināšanas ierīces,

 ķīmiskas vielas, gāzes un aerosolus, kas atņem vai mazina rīcības spējas, piemēram, asaru gāzi, piparu gāzes aerosolus, skābes aerosolus un dzīvnieku atbaidīšanas aerosolus;

c)

priekšmetus ar smailu galu vai asām malām

priekšmetus ar smailu galu vai asām malām, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, tostarp:

 ciršanai paredzētus priekšmetus, piemēram, cirvjus, cirvīšus un miesnieka nažus,

 ledus cirvjus un ledus cirtņus,

 žiletes,

 grieznes,

 nažus, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm,

 šķēres, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm, mērot no locīklas ass,

 cīņas sporta aprīkojumu, kurā ietilpst smaili priekšmeti vai priekšmeti ar asām malām,

 šķēpus un zobenus;

d)

darbarīkus

darbarīkus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 laužņus,

 urbjus un urbju uzgaļus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu mehāniskos urbjus,

 darbarīkus, kuru asmens vai spals ir garāks nekā 6 cm un kurus iespējams lietot kā ieročus, piemēram, skrūvgriežus un kaltus,

 zāģus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu motorzāģus,

 lodlampas,

 skrūvpistoles un naglu pistoles;

e)

trulus rīkus

priekšmetus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, ja ar tiem iesit, tostarp:

 beisbola un softbola nūjas,

 nūjas un stekus, piemēram, koka stekus, ar ādu apvilktas metāla nūjas un gumijas stekus,

 cīņas sporta aprīkojumu;

f)

sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces

sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 munīciju,

 aizdedzkapseles,

 detonatorus un degļus,

 sprādzienbīstamu ierīču modeļus vai imitācijas,

 mīnas, granātas un citu sprādzienbīstamu munīciju,

 uguņošanas ierīces un citus pirotehnikas izstrādājumus,

 dūmu kārbas un dūmu patronas,

 dinamītu, šaujampulveri un plastikāta sprāgstvielas.

5.    REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

5.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

5.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

5.0.2.

Trešās valstis, kurās piemērotos drošības standartus attiecībā uz reģistrēto bagāžu atzīst par līdzvērtīgiem kopīgajiem pamatstandartiem, ir uzskaitītas 5.A papildinājumā.

5.0.3.

Reģistrēto bagāžu, kas ir atvesta no kādas dalībvalsts, kurā gaisa kuģis uzturējies tranzītā pēc ierašanās no 5.A papildinājumā neminētas trešās valsts, uzskata par reģistrētu bagāžu, kas atvesta no trešās valsts, ja nav apstiprinājuma, ka šī reģistrētā bagāža šajā dalībvalstī ir pārbaudīta.

5.0.4.

Šajā nodaļā “nodrošināta bagāža” ir pārbaudīta izlidojošā reģistrētā bagāža, kas ir fiziski aizsargāta tā, lai tajā nevarētu ievietot nekādus priekšmetus.

5.0.5.

Atsauces uz trešām valstīm šajā nodaļā un, attiecīgā gadījumā, Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 ietver citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

5.1.   REĢISTRĒTĀS BAGĀŽAS PĀRBAUDES

5.1.1.

Reģistrētās bagāžas pārbaudēm atsevišķi vai kopā izmanto šādas metodes:

a) pārmeklēšanu ar rokām, vai

b) rentgena iekārtas, vai

c) sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas, vai

d) sprāgstvielu palieku detektorus (ETD), vai

e) sprāgstvielu meklēšanas suņus.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai reģistrētajā bagāžā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, reģistrēto bagāžu nepieņem vai pārliecības gūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

5.1.2.

Pārmeklēšana ar rokām ir bagāžas, tostarp visa tās satura, manuāla pārbaude, lai pamatoti pārliecinātos, ka tajā nav aizliegtu priekšmetu.

5.1.3.

Ja izmanto rentgena vai EDS iekārtas, tādus priekšmetus, kuru blīvums neļauj pārbaudītājam pienācīgi analizēt bagāžas saturu, pārbauda ar citiem pārbaudes līdzekļiem.

5.1.4.

Pārbaude ar sprāgstvielu palieku detektoru (ETD) ir gan no bagāžas iekšpuses, gan ārpuses, kā arī no tās satura ņemtu paraugu analīze. Bagāžas satura pārbaudei var izmantot arī pārmeklēšanu ar rokām.

5.1.5.

Pamatojoties uz objektīviem iemesliem, pilnvarotā iestāde var noteikt reģistrētās bagāžas kategorijas, kurām piemēro īpašas pārbaudes procedūras vai kuras atbrīvo no pārbaudēm. Par noteiktajām kategorijām informē Komisiju.

5.1.6.

Uz reģistrētās bagāžas pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

5.1.7.

Personas, kas pārbauda reģistrēto bagāžu, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, attēlu izvērtēšanai parasti velta ne vairāk kā 20 minūtes pēc kārtas. Pēc katra šāda posma pārbaudītājs vismaz 10 minūtes attēlus neizvērtē. Šī prasība ir piemērojama tikai tad, ja izvērtējamo attēlu plūsma ir pastāvīga.

Nosaka uzraugošo darbinieku, kas atbild par reģistrētās bagāžas pārbaudītājiem, lai nodrošinātu optimālu komandas sastāvu, darba kvalitāti, apmācību, atbalstu un novērtēšanu.

5.2.   REĢISTRĒTĀS BAGĀŽAS AIZSARDZĪBA

5.2.1.

Pasažieriem liedz piekļuvi pārbaudītai reģistrētajai bagāžai, izņemot gadījumus, kad tā ir viņu bagāža un pasažierus uzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi:

a) reģistrētajā bagāžā neievieto 5.B papildinājumā minētus aizliegtus priekšmetus, vai

b) no reģistrētās bagāžas neizņem 4.C papildinājumā minētus aizliegtus priekšmetus un tos neienes ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģī.

5.2.2.

Reģistrēto bagāžu, kas nav bijusi aizsargāta pret neatļautu iejaukšanos, pārbauda atkārtoti.

5.2.3.

Uz reģistrētās bagāžas aizsardzību attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

5.3.   BAGĀŽAS IDENTIFIKĀCIJA

5.3.1.    Reģistrētās bagāžas identifikācija

5.3.1.1.

Gaisa pārvadātājs gādā, lai iekāpšanas laikā pasažieris uzrādītu derīgu iekāpšanas karti vai līdzvērtīgu dokumentu, kas atbilst pasažiera reģistrētajai bagāžai.

5.3.1.2.

Gaisa pārvadātājs gādā par attiecīgu procedūru, kas ļauj identificēt tādu pasažieru reģistrēto bagāžu, kuri nav iekāpuši gaisa kuģī vai ir to atstājuši pirms izlidošanas.

5.3.1.3.

Ja pasažieris neatrodas gaisa kuģī, viņa iekāpšanas kartei vai līdzvērtīgam dokumentam atbilstošo reģistrēto bagāžu uzskata par bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī.

5.3.1.4.

Gaisa pārvadātājs gādā, lai katra tādas reģistrētās bagāžas vienība, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, būtu skaidri identificējama kā bagāža, ko atļauts pārvadāt ar gaisa transportu.

5.3.2.    No pasažieriem neatkarīgi iemesli

5.3.2.1.

Iemeslu, kāpēc bagāža kļuvusi par bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, reģistrē pirms tās iekraušanas gaisa kuģī, izņemot gadījumus, kad ir veikta 5.3.3. punktā minētā drošības kontrole.

5.3.2.2.

Sīki izstrādāti papildu noteikumi par neatkarīgiem bagāžas nošķiršanas iemesliem ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

5.3.3.    Atbilstoši drošības kontroles pasākumi reģistrētai bagāžai, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī

5.3.3.1.

Reģistrēto bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī un uz kuru neattiecas 5.3.2. punkts, pārbauda, izmantojot kādu no 5.1.1. punktā paredzētajām metodēm, un attiecīgos gadījumos piemēro Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētās papildu prasības.

5.3.3.2.

Reģistrēto bagāžu, kas 5.3.2.2. punktā neminētu iemeslu dēļ kļūst par bagāžu, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, izkrauj no gaisa kuģa un vēlreiz atkārtoti pārbauda pirms iekraušanas gaisa kuģī.

5.3.3.3.

Sīki izstrādāti papildu noteikumi par atbilstošiem drošības kontroles pasākumiem reģistrētai bagāžai, kuras īpašnieks neatrodas gaisa kuģī, ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

5.4.   AIZLIEGTI PRIEKŠMETI

5.4.1.

Reģistrētajā bagāžā pasažieriem nav atļauts pārvadāt 5.B papildinājumā minētos priekšmetus.

5.4.2.

Attiecībā uz 5.4.1. punktu var piešķirt izņēmumu ar nosacījumu, ka:

a) pilnvarotās iestādes valstī ir spēkā noteikumi, saskaņā ar kuriem attiecīgo priekšmetu drīkst pārvadāt, un

b) ir ievēroti spēkā esošie drošības noteikumi.

5.4.3.

Pasažierus pirms reģistrācijas beigām informē par 5.B papildinājumā minētajiem aizliegtajiem priekšmetiem.

▼M1

5.A PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz reģistrēto bagāžu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

Kanāda

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

Gērnsija

Menas Sala

Džērsija

Melnkalne

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.

▼B

5.B PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

AIZLIEGTU PRIEKŠMETU SARAKSTS

Reģistrētajā bagāžā pasažieriem nav atļauts pārvadāt šādus priekšmetus:

sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces

sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces, ar kurām var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:

 munīcija,

 aizdedzkapseles,

 detonatori un degļi,

 mīnas, granātas un cita sprādzienbīstama munīcija,

 uguņošanas ierīces un citi pirotehnikas izstrādājumi,

 dūmu kārbas un dūmu patronas,

 dinamīts, šaujampulveris un plastikāta sprāgstvielas.

6.    KRAVA UN PASTS

6.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

6.0.1.

Šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina šajā nodaļā norādītā iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts.

6.0.2.

Samontētas sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces, ko nepārvadā saskaņā ar spēkā esošajiem drošības noteikumiem, kravas un pasta sūtījumos uzskata par aizliegtiem priekšmetiem.

6.0.3.

Atsauces uz trešām valstīm šajā nodaļā un, attiecīgā gadījumā, Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 ietver citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

6.1.   DROŠĪBAS KONTROLE – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

6.1.1.

Pirms iekraušanas gaisa kuģī visus kravas un pasta sūtījumus pārbauda pilnvarotais pārstāvis jeb oficiālais kravu aģents, izņemot gadījumus, kad:

a) vajadzīgo sūtījuma drošības kontroli ir veicis oficiālais kravu aģents un sūtījums no drošības kontroles veikšanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, vai

b) vajadzīgo sūtījuma drošības kontroli ir veicis zināms nosūtītājs un sūtījums no drošības kontroles veikšanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, vai

c) vajadzīgo sūtījuma drošības kontroli ir veicis pazīstams nosūtītājs, sūtījums no drošības kontroles veikšanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos un to nepārvadā ar pasažieru gaisa kuģi, vai

d) sūtījums ir atbrīvots no pārbaudēm un no brīža, kad tas kļuvis par identificējamu gaisa kravu vai identificējamu gaisa pastu, līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos.

6.1.2.

Ja ir pamatotas aizdomas, ka sūtījums, kam veikta drošības kontrole, no drošības kontroles veikšanas brīža ir izmainīts vai nav bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, to pirms iekraušanas gaisa kuģī pārbauda oficiālais kravu aģents. Sūtījumus, kas izskatās ievērojami izmainīti vai citādi izraisa aizdomas, uzskata par augsta riska kravu vai pastu (high risk cargo or mail – HRCM) saskaņā ar 6.7. punktu.

6.1.3.

Personas, kam ir atļauts bez pavadības piekļūt identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kam veikta vajadzīgā drošības kontrole, ir veiksmīgi izturējušas vai nu iepriekšējās darbības pārbaudi, vai pārbaudi pirms stāšanās darbā saskaņā ar 11.1. punktu.

6.2.   PĀRBAUDES

6.2.1.    Pārbaudes

6.2.1.1.

Veicot kravas un pasta pārbaudes:

a) izmanto līdzekļus vai metodes, ar kurām vislabāk var atklāt aizliegtus priekšmetus, ņemot vērā sūtījuma veidu, un

b) izmantotie līdzekļi vai metodes atbilst standartam, kas ir pietiekams, lai pamatoti pārliecinātos, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

6.2.1.2.

Ja pārbaudītājs nav pamatoti pārliecināts, ka sūtījumā nav aizliegtu priekšmetu, sūtījumu nepieņem vai pārbaudītāja pārliecības gūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

6.2.1.3.

Uz kravas un pasta pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

6.2.1.4.

Personas, kas pārbauda kravu, izmantojot rentgena vai EDS iekārtas, attēlu izvērtēšanai parasti velta ne vairāk kā 20 minūtes pēc kārtas. Pēc katra šāda posma pārbaudītājs vismaz 10 minūtes attēlus neizvērtē. Šī prasība ir piemērojama tikai tad, ja izvērtējamo attēlu plūsma ir pastāvīga.

6.2.1.5.

Kravu un pastu pārbauda, izmantojot vismaz vienu no šādām metodēm saskaņā ar 6.J papildinājumu:

a) pārmeklēšanu ar rokām;

b) rentgena iekārtas;

c)  EDS iekārtas;

d) sprāgstvielu meklēšanas suņus (EDD);

e)  ETD;

f) vizuālu pārbaudi;

g) metāla detektorus (MDE).

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai kravā vai pastā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, to nepieņem vai pārbaudītāja pārliecības gūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

6.2.1.6.

Tikai gadījumos, kad sūtījuma veida dēļ nevar izmantot nevienu no pārējiem 6.2.1.5. punktā minētajiem līdzekļiem vai metodēm, var piemērot citus atbilstošus drošības kontroles pasākumus, ja pilnvarotā iestāde piekrīt un par tiem tiek paziņots Komisijai.

6.2.2.    Atbrīvojumi no pārbaudēm

Noteikumi attiecībā uz atbrīvojumiem no pārbaudēm ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

6.3.   OFICIĀLIE KRAVU AĢENTI

6.3.1.    Oficiālo kravu aģentu apstiprināšana

6.3.1.1.

Oficiālos kravu aģentus apstiprina pilnvarotā iestāde.

Oficiālos kravu aģentus apstiprina to atrašanās vietās.

Ikvienam tiesību subjektam, kas veic 6.3.2. punktā minēto drošības kontroli, jābūt apstiprinātam par oficiālo kravu aģentu. Tas attiecas arī uz trešo pušu loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina integrētus noliktavu un transporta pakalpojumus, gaisa pārvadātājiem un apkalpošanas aģentiem.

Oficiālais kravu aģents var slēgt vienu vai vairākus šādus apakšlīgumus:

a) ar citiem oficiālajiem kravu aģentiem par jebkuru 6.3.2. punktā minēto drošības kontroles pasākumu piemērošanu;

b) ar citiem tiesību subjektiem par jebkuru 6.3.2. punktā minēto drošības kontroles pasākumu piemērošanu, ja kontroli veic oficiālā kravu aģenta atrašanās vietā vai lidostā saskaņā ar oficiālā kravu aģenta vai lidostas drošības programmu;

c) ar citiem tiesību subjektiem par jebkuru 6.3.2. punktā minēto drošības kontroles pasākumu piemērošanu, ja kontroli veic citur, nevis oficiālā kravu aģenta atrašanās vietā vai lidostā un ja pilnvarotā iestāde šo tiesību subjektu ir atestējusi vai apstiprinājusi un iekļāvusi šo pakalpojumu sniedzēju sarakstā;

d) ar 6.6. punkta prasībām atbilstošiem transportuzņēmējiem par sūtījumu aizsardzību un transportēšanu.

6.3.1.2.

Oficiālo kravu aģentu apstiprināšanai piemēro šādu procedūru:

a) pieteikuma iesniedzējs pieprasa apstiprinājumu tās dalībvalsts pilnvarotajā iestādē, kurā atrodas pieteikumā norādītās atrašanās vietas.

Pieteikuma iesniedzējs attiecīgajai pilnvarotajai iestādei iesniedz drošības programmu. Šajā programmā izklāsta metodes un procedūras, kas aģentam jāievēro, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības. Programmā izklāsta arī to, kā aģents uzrauga atbilstību šīm metodēm un procedūrām. Uzskata, ka oficiālā kravu aģenta drošības programmas prasībām atbilst gaisa pārvadātāja drošības programma, kurā ir izklāstītas metodes un procedūras, kas gaisa pārvadātājam jāievēro, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasības.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī “Oficiālā kravu aģenta paziņojumu par saistībām”, kas ietverts 6.A pielikumā. Šo paziņojumu paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai par drošību atbildīgā persona.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde;

b) pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izvērtē drošības programmu un uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Izņemot 6.2. punktā noteiktās prasības, pieteikuma iesniedzēja atrašanās vietas pārbaudi, ko veic attiecīgie muitas dienesti saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 ( 6 ) 14.n pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas, ja tā notikusi ne agrāk kā 3 gadus pirms dienas, kad pieteikuma iesniedzējs pieprasa to apstiprināt kā oficiālo kravu aģentu. Pieteikuma iesniedzējs turpmākai pārbaudei iesniedz atzītā uzņēmēja (AEO) sertifikātu un muitas dienestu attiecīgo novērtējumu;

c) ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi pārliecina, tā nodrošina, lai vajadzīgā informācija par aģentu vēlākais nākamajā darbdienā tiktu ievadīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”. Veicot ierakstu datubāzē, pilnvarotā iestāde katrai apstiprinātajai atrašanās vietai piešķir unikālu standarta formāta burtciparu identifikatoru.

Ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi nepārliecina, tā nekavējoties to paziņo tiesību subjektam, kas vēlas tikt apstiprināts par oficiālo kravu aģentu, norādot iemeslus;

d) oficiālo kravu aģentu neuzskata par apstiprinātu, iekams informācija par to nav ievadīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”.

6.3.1.3.

Oficiālais kravu aģents katrā atrašanās vietā izraugās vismaz vienu personu, kas atbild par iesniegtās drošības programmas īstenošanu. Šī persona ir veiksmīgi izturējusi iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1. punktu.

6.3.1.4.

Periodiski, ne retāk kā reizi piecos gados, oficiālo kravu aģentu apstiprina atkārtoti. Tas ietver pārbaudi uz vietas, lai novērtētu, vai oficiālais kravu aģents joprojām atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Par pārbaudi uz vietas var uzskatīt pārbaudi, ko oficiālā kravu aģenta telpās veic pilnvarotā iestāde saskaņā ar kvalitātes kontroles valsts programmu, ja šī pārbaude ietver visas apstiprināšanai vajadzīgās prasības.

Izņemot 6.2. punktā noteiktās prasības, oficiālā kravu aģenta atrašanās vietas pārbaudi, ko veic attiecīgie muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.n pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas.

6.3.1.5.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka oficiālais kravu aģents atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām, tā norādītajā atrašanās vietā vai vietās anulē oficiālā kravu aģenta statusu.

Ja tiesību subjekta turējumā vairs nav AEO sertifikāta, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, vai ja šā AEO sertifikāta darbība ir apturēta, jo ir konstatēta neatbilstība minētās regulas 14.k pantam, pilnvarotā iestāde attiecīgi rīkojas, lai pārliecinātos, ka oficiālais kravu aģents atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 prasībām.

Tiesību subjekts informē pilnvaroto iestādi par visām izmaiņām saistībā ar tā AEO sertifikātu, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā.

Pēc oficiālā kravu aģenta statusa anulēšanas pilnvarotā iestāde uzreiz un noteikti 24 stundu laikā nodrošina, lai bijušā oficiālā kravu aģenta statusa maiņa būtu norādīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”.

6.3.1.6.

Neskarot ikvienas dalībvalsts tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantu piemērot stingrākus pasākumus, saskaņā ar šā pielikuma 6.3. punktu apstiprinātu oficiālo kravu aģentu atzīst visās dalībvalstīs.

6.3.1.7.

Izņemot 6.3.1.2. punkta d) apakšpunktu, 6.3.1. punkta prasības nepiemēro, ja oficiālā kravu aģenta apstiprinājums piešķirams pašai pilnvarotajai iestādei.

6.3.1.8.

Pilnvarotā iestāde sniedz muitas dienestiem visu informāciju saistībā ar oficiālā kravu aģenta statusu, kura varētu attiekties uz Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta turējumu. Tostarp tiek sniegta informācija par jaunu oficiālo kravu aģentu apstiprināšanu, oficiālā kravu aģenta statusa anulēšanu, atkārtotu novērtēšanu un pārbaudēm, pārbaužu grafikiem un šo novērtējumu rezultātiem.

Izstrādā kārtību, kā veicama šī informācijas apmaiņa starp pilnvaroto iestādi un valsts muitas dienestiem.

6.3.2.    Drošības kontroles, ko veic oficiālais kravu aģents

6.3.2.1.

Pieņemot sūtījumus, oficiālais kravu aģents noskaidro, vai tiesību subjekts, no kura tas saņem sūtījumus, ir oficiālais kravu aģents, zināms nosūtītājs, pazīstams nosūtītājs vai neviens no minētajiem.

6.3.2.2.

Persona, kas piegādā sūtījumus oficiālajam kravu aģentam vai gaisa pārvadātājam, uzrāda identitātes karti, pasi, autovadītāja apliecību vai citu dokumentu ar personas fotogrāfiju, kuru ir izdevusi vai atzinusi valsts iestāde. Karti vai dokumentu izmanto, lai noteiktu tās personas identitāti, kas piegādā sūtījumus.

6.3.2.3.

Oficiālais kravu aģents gādā, lai sūtījumus, kuriem iepriekš nav piemēroti visi vajadzīgie drošības kontroles pasākumi:

a) pārbaudītu saskaņā ar 6.2. punktu, vai

b) pieņemtu uzglabāšanā oficiālā kravu aģenta ekskluzīvā atbildībā un lai sūtījumi pirms atlases nebūtu identificējami kā sūtījumi pārvadāšanai gaisa kuģī un tiktu atlasīti autonomi bez jebkādas nosūtītāja vai citu tādu personu vai tiesību subjektu iesaistīšanās, kurus oficiālais kravu aģents nav šim mērķim norīkojis un apmācījis.

Šā punkta b) apakšpunktu drīkst piemērot tikai tad, ja nosūtītājs nevar paredzēt, ka sūtījums tiks pārvadāts ar gaisa transportu.

6.3.2.4.

Pēc tam, kad ir veiktas šīs regulas 6.3.2.1.–6.3.2.3. punktā un Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 6.3. punktā minētās drošības kontroles, oficiālais kravu aģents nodrošina, lai:

a) šiem sūtījumiem bez pavadības varētu piekļūt tikai pilnvarotas personas, un

b) šie sūtījumi būtu aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos līdz brīdim, kad tos nodod citam oficiālajam kravu aģentam vai gaisa pārvadātājam. Kravas un pasta sūtījumus, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonas kritiskajā daļā, uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos. Kravas un pasta sūtījumi, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonas daļās, kas nav kritiskās daļas, ir novietojami oficiālā kravu aģenta telpu daļās ar kontrolētu piekļuvi, savukārt laikā, kad tie atrodas ārpus šādām daļām:

 tos fiziski aizsargā tā, lai tajos nevarētu ievietot aizliegtus priekšmetus, vai

 tos neatstāj bez uzraudzības un nodrošina, ka tiem var piekļūt vienīgi ar kravas aizsardzību un apstrādi saistītas personas.

6.3.2.5.

Pēc 6.3.2.1.–6.3.2.4. punktā minēto drošības kontroļu piemērošanas oficiālais kravu aģents nodrošina, lai visiem sūtījumiem, kas nodoti gaisa pārvadātājam vai citam oficiālajam kravu aģentam, būtu atbilstoši pavaddokumenti – elektroniska vai izdrukāta gaisa kravas pavadzīme vai atsevišķa deklarācija.

6.3.2.6.

Pilnvarotā iestāde jebkurā laikā pirms sūtījuma iekraušanas gaisa kuģī un pēc tam visā lidojuma laikā vai 24 stundu laikā – atkarībā no tā, kas ir ilgāk, – var pārbaudīt 6.3.2.5. punktā minētos pavaddokumentus, kuros norāda visu šādu informācija:

a) unikālo burtciparu identifikatoru, kuru oficiālajam kravu aģentam piešķīrusi pilnvarotā iestāde;

b) sūtījuma unikālo identifikatoru, piemēram, (iekšējās vai galvenās) gaisa kravas pavadzīmes numuru;

c) sūtījuma saturu, izņemot sūtījumus, kas uzskaitīti Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 6.2.1. punkta d) un e) apakšpunktā;

d) sūtījuma drošības statusu, kurā ir norāde:

  SPX, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem, vai

  SCO, t. i., drošs pārvadāšanai vienīgi ar kravas un pasta gaisa kuģiem, vai

  SHR, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem saskaņā ar augsta riska prasībām;

e) drošības statusa piešķiršanas pamatojumu, kurā ir norāde:

  KC, t. i., saņemts no zināma nosūtītāja, vai

  AC, t. i., saņemts no pazīstama nosūtītāja, vai

  RA, t. i., atlasījis oficiālais kravu aģents, vai

 izmantotos pārbaudes līdzekļus vai metodi, vai

 pamatojumu sūtījuma atbrīvošanai no pārbaudes;

f) tās personas, kas piešķīrusi drošības statusu, vārdu/uzvārdu vai līdzvērtīgu identifikāciju, kā arī drošības statusa piešķiršanas dienu un laiku;

g) tā oficiālā kravu aģenta, kas akceptējis cita oficiālā kravu aģenta piešķirto sūtījuma drošības statusu, pilnvarotās iestādes piešķirto unikālo identifikatoru.

Oficiālais kravu aģents, kurš nodod sūtījumus citam oficiālajam kravu aģentam vai gaisa pārvadātājam, var nolemt sniegt tikai a)–e) un g) apakšpunktā prasīto informāciju, bet nesniegt f) apakšpunktā prasīto informāciju visā lidojuma(-u) laikā vai 24 stundu laikā atkarībā no tā, kas ir ilgāk.

6.3.2.7.

Konsolidētu sūtījumu gadījumos 6.3.2.5. un 6.3.2.6. punkta prasības uzskata par izpildītām, ja:

a) oficiālā kravu aģenta rīcībā, kurš veic konsolidāciju, visu lidojuma(-u) laiku vai 24 stundas – atkarībā no tā, kas ir ilgāk, – ir 6.3.2.6. punkta a)–g) apakšpunktā prasītā informācija attiecībā uz katru atsevišķu sūtījumu, un

b) konsolidētajam sūtījumam pievienotajā dokumentācijā norādīts konsolidāciju veikušā oficiālā kravu aģenta burtciparu identifikators, konsolidētā sūtījuma unikāls identifikators un drošības statuss.

Šā punkta a) apakšpunkta noteikumi nav jāpiemēro tādiem konsolidētiem sūtījumiem, ko vienmēr pārbauda vai kas vienmēr ir atbrīvoti no pārbaudēm atbilstīgi Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 6.2.1. punkta d) un e) apakšpunktam, ja oficiālais kravu aģents šim konsolidētajam sūtījumam piešķir unikālu identifikatoru un norāda tā drošības statusu, kā arī vienu iemeslu, kāpēc šāds drošības statuss tam tika piešķirts.

6.3.2.8.

Pieņemot sūtījumus, kam iepriekš nav piemēroti visi vajadzīgie drošības kontroles pasākumi, oficiālais kravu aģents var izvēlēties neveikt 6.3.2. punktā minētos drošības kontroles pasākumus, bet nodot sūtījumus citam oficiālajam kravu aģentam, kurš gādā par šo drošības kontroles pasākumu piemērošanu.

6.3.2.9.

Oficiālais kravu aģents nodrošina, ka visi darbinieki, kas veic drošības kontroli, tiek pieņemti darbā un apmācīti saskaņā ar 11. nodaļas prasībām un ka visi darbinieki, kam ir piekļuve identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kuram veikta vajadzīgā drošības kontrole, ir pieņemti darbā un apmeklējuši drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11. nodaļas prasībām.

Uz oficiālā kravu aģenta veiktajām drošības kontrolēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

6.4.   ZINĀMIE NOSŪTĪTĀJI

6.4.1.    Zināmo nosūtītāju apstiprināšana

6.4.1.1.

Zināmos nosūtītājus apstiprina pilnvarotā iestāde.

Zināmos nosūtītājus apstiprina to atrašanās vietās.

6.4.1.2.

Zināmo nosūtītāju apstiprināšanai piemēro šādu procedūru:

a) pieteikuma iesniedzējs pieprasa apstiprinājumu tās dalībvalsts pilnvarotajā iestādē, kurā atrodas tā atrašanās vieta.

Pieteikuma iesniedzējam izsniedz “Norādījumus zināmajiem nosūtītājiem”, kas ietverti 6.B papildinājumā, un “Zināmo nosūtītāju pārbaudes kontrolsarakstu”, kas ietverts 6.C papildinājumā;

b) pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst minētajām prasībām, pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izmanto “Zināmo nosūtītāju pārbaudes kontrolsarakstu”, kas ietverts 6.C papildinājumā. Šajā kontrolsarakstā ir iekļauts paziņojums par saistībām, ko paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai persona, kura atrašanās vietā atbild par drošību.

Pēc pārbaudes kontrolsaraksta aizpildīšanas tajā ietverto informāciju uzskata par klasificētu informāciju.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs un pēc pieprasījuma uzrāda attiecīgajai pilnvarotajai iestādei;

c) pieteikuma iesniedzēja atrašanās vietas pārbaudi, ko veic attiecīgie muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.n pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas, ja tā notikusi ne agrāk kā 3 gadus pirms dienas, kad pieteikuma iesniedzējs pieprasa to apstiprināt kā zināmo nosūtītāju. Šādos gadījumos pieteikuma iesniedzējs ieraksta prasīto informāciju 6.C papildinājumā ietvertā “Zināmo nosūtītāju pārbaudes kontrolsaraksta” 1. daļā un nosūta to pilnvarotajai iestādei kopā ar paziņojumu par saistībām, ko paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai persona, kas atrašanās vietā atbild par drošību.

Pieteikuma iesniedzējs turpmākai pārbaudei iesniedz AEO sertifikātu un muitas dienestu attiecīgo novērtējumu.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs un pēc pieprasījuma uzrāda attiecīgajai pilnvarotajai iestādei;

d) ja saskaņā ar attiecīgi a) un b) vai a) un c) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi pārliecina, tā nodrošina, lai vajadzīgā informācija par nosūtītāju vēlākais nākamajā darbdienā tiktu ievadīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”. Veicot ierakstu datubāzē, pilnvarotā iestāde katrai apstiprinātajai atrašanās vietai piešķir unikālu standarta formāta burtciparu identifikatoru.

Ja saskaņā ar attiecīgi a) un b) vai a) un c) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi nepārliecina, tā nekavējoties par to paziņo tiesību subjektam, kas vēlas tikt apstiprināts kā zināmais nosūtītājs, norādot iemeslus;

e) zināmo nosūtītāju neuzskata par apstiprinātu, iekams informācija par to nav norādīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”.

6.4.1.3.

Zināmais nosūtītājs katrā atrašanās vietā izraugās vismaz vienu personu, kas šajā atrašanās vietā atbild par drošības kontroles īstenošanu un uzraudzību. Šī persona ir veiksmīgi izturējusi iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1. punktu.

6.4.1.4.

Periodiski, ne retāk kā reizi piecos gados, zināmo nosūtītāju apstiprina atkārtoti. Tas ietver pārbaudi uz vietas, lai novērtētu, vai zināmais nosūtītājs joprojām atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Par pārbaudi uz vietas var uzskatīt pārbaudi, ko zināmā nosūtītāja telpās veic pilnvarotā iestāde saskaņā ar kvalitātes kontroles valsts programmu, ja šī pārbaude aptver visas jomas, kas norādītas 6.C papildinājumā iekļautajā kontrolsarakstā.

Zināmā nosūtītāja atrašanās vietas pārbaudi, ko veic attiecīgie muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.n pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas.

6.4.1.5.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka zināmais nosūtītājs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 un tās īstenošanas tiesību aktu prasībām, tā norādītajā atrašanās vietā vai vietās anulē zināmā nosūtītāja statusu.

Ja tiesību subjekta turējumā vairs nav AEO sertifikāta, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, vai ja šā AEO sertifikāta darbība ir apturēta, jo ir konstatēta neatbilstība minētās regulas 14.k pantam, pilnvarotā iestāde attiecīgi rīkojas, lai pārliecinātos, ka zināmais nosūtītājs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 prasībām.

Tiesību subjekts informē pilnvaroto iestādi par visām izmaiņām saistībā ar tā AEO sertifikātu, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā.

Pēc zināmā nosūtītāja statusa anulēšanas pilnvarotā iestāde uzreiz un noteikti 24 stundu laikā nodrošina, lai nosūtītāja statusa maiņa būtu norādīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”.

6.4.1.6.

Neskarot ikvienas dalībvalsts tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantu piemērot stingrākus pasākumus, saskaņā ar šā pielikuma 6.4. punktu apstiprinātu zināmo nosūtītāju atzīst visās dalībvalstīs.

Saskaņā ar šā pielikuma 6.4.1.2. punkta d) apakšpunktu apstiprinātajiem zināmajiem nosūtītājiem piemēro arī papildu noteikumus, kas paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 6.4. punktā.

6.4.1.7.

Pilnvarotā iestāde sniedz muitas dienestiem visu informāciju saistībā ar zināmā nosūtītāja statusu, kura varētu attiekties uz Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta turējumu. Tostarp tiek sniegta informācija par jaunu zināmo nosūtītāju apstiprināšanu, zināmā nosūtītāja statusa anulēšanu, atkārtotu novērtēšanu un pārbaudēm, pārbaužu grafikiem un šo novērtējumu rezultātiem.

Izstrādā kārtību, kā veicama šī informācijas apmaiņa starp pilnvaroto iestādi un valsts muitas dienestiem.

6.4.2.    Drošības kontroles, ko veic zināmais nosūtītājs

6.4.2.1.

Zināmais nosūtītājs nodrošina, lai:

a) tā atrašanās vietā vai telpās būtu pietiekams drošības līmenis identificējamas gaisa kravas un identificējama gaisa pasta aizsardzībai pret neatļautu iejaukšanos, un

b) visi darbinieki, kas veic drošības kontroli, tiktu pieņemti darbā un apmācīti saskaņā ar 11. nodaļas prasībām un visi darbinieki, kam ir piekļuve identificējamai gaisa kravai vai identificējamam gaisa pastam, kuram veikta vajadzīgā drošības kontrole, būtu pieņemti darbā un apmeklējuši drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11. nodaļas prasībām, un

c) attiecīgi ražošanas, iepakošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un/vai transportēšanas laikā identificējama gaisa krava vai identificējams gaisa pasts būtu aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Ja šī drošības kontrole kādam sūtījumam kāda iemesla dēļ nav veikta vai ja zināmais nosūtītājs sūtījumu pārsūta ne savām vajadzībām, zināmais nosūtītājs to skaidri dara zināmu oficiālajam kravu aģentam, lai varētu piemērot 6.3.2.3. punktu.

6.4.2.2.

Zināmais nosūtītājs piekrīt, ka sūtījumus, kam nav piemēroti atbilstoši drošības kontroles pasākumi, pārbauda saskaņā ar 6.2.1. punktu.

6.5.   PAZĪSTAMIE NOSŪTĪTĀJI

6.5.1.

Pazīstamos nosūtītājus izraugās oficiālais kravu aģents.

6.5.2.

Lai izraudzītos pazīstamo nosūtītāju, piemēro šādu procedūru:

a) oficiālais kravu aģents attiecīgajam tiesību subjektam izsniedz “Aviācijas drošības norādījumus pazīstamajiem nosūtītājiem” un “Pazīstamā nosūtītāja paziņojumu par saistībām”, kas ietverti 6.D papildinājumā. Šos norādījumus un paziņojumu oficiālajam kravu aģentam izsniedz tās dalībvalsts pilnvarotā iestāde, kurā ir tā atrašanās vieta;

b) tiesību subjekts iesniedz oficiālajam kravu aģentam parakstītu “Pazīstamā nosūtītāja paziņojumu par saistībām”, kas ietverts 6.D papildinājumā, izņemot gadījumus, kad tiesību subjektam ir AEO sertifikāts, kas minēts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā.

Tiesību subjekts turklāt izraugās vismaz vienu personu, kas tā telpās atbild par drošību, un paziņo oficiālajam kravu aģentam šīs personas vārdu/uzvārdu un kontaktinformāciju.

Attiecīgos gadījumos parakstīto paziņojumu glabā oficiālais kravu aģents un pēc pieprasījuma uzrāda attiecīgajai pilnvarotajai iestādei.

Gadījumos, kad, pamatojoties uz AEO sertifikātu, paziņojums par saistībām nav jāaizpilda, pazīstamais nosūtītājs nekavējoties paziņo oficiālajam kravu aģentam, ja tas vairs nav šāda sertifikāta turētājs;

c) oficiālais kravu aģents pārbauda potenciālo pazīstamo nosūtītāju, noskaidrojot šādu informāciju:

 informāciju par uzņēmumu, tostarp uzņēmuma faktisko adresi, un

 uzņēmējdarbības veidu, un

 kontaktinformāciju, tostarp par drošību atbildīgās(-o) personas(-u) kontaktinformāciju, un

 PVN maksātāja vai uzņēmuma reģistrācijas numuru, un

  AEO sertifikāta numuru, ja piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 6.5.2. punkta b) apakšpunktu;

d) ja saskaņā ar b) un c) apakšpunktu sniegtā informācija oficiālo kravu aģentu pārliecina, oficiālais kravu aģents var izraudzīties tiesību subjektu par pazīstamo nosūtītāju.

6.5.3.

Oficiālais kravu aģents uztur datubāzi, kurā ir 6.5.2. punkta c) apakšpunktā minētā informācija. Datubāze ir pieejama pilnvarotajai iestādei pārbaudes veikšanai.

6.5.4.

Ja pazīstamais nosūtītājs divus gadus nav sūtījis gaisa kravu vai gaisa pastu savām vajadzībām, pazīstamā nosūtītāja statuss zaudē spēku.

6.5.5.

Ja pilnvarotā iestāde vai oficiālais kravu aģents zaudē pārliecību, ka pazīstamais nosūtītājs ievēro 6.D papildinājumā ietvertos norādījumus, oficiālais kravu aģents nekavējoties anulē pazīstamā nosūtītāja statusu.

6.5.6.

Ja “Aviācijas drošības norādījumos pazīstamajiem nosūtītājiem” minētā drošības kontrole kādam sūtījumam kāda iemesla dēļ nav veikta vai ja pazīstamais nosūtītājs sūtījumu pārsūta ne savām vajadzībām, pazīstamais nosūtītājs to skaidri dara zināmu oficiālajam kravu aģentam, lai varētu piemērot 6.3.2.3. punktu.

6.6.   KRAVAS UN PASTA AIZSARDZĪBA

6.6.1.    Kravas un pasta aizsardzība transportēšanas laikā

6.6.1.1.

Lai pēc vajadzīgās drošības kontroles piemērošanas nodrošinātu sūtījumu aizsardzību pret neatļautu iejaukšanos transportēšanas laikā:

a) oficiālais kravu aģents, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs sūtījumus iepako vai aizzīmogo tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīmredzama; ja tas nav iespējams, jāpiemēro alternatīvi aizsardzības pasākumi, kuri nodrošina sūtījuma integritāti, un

b) tā transportlīdzekļa kravas nodalījumu, ar kuru sūtījumus paredzēts transportēt, aizslēdz vai aizzīmogo, transportlīdzekļus ar sānu tentu nostiprina ar TIR auklām tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīmredzama, bet platformas transportlīdzekļiem kravas platformu uzrauga, un

c) transportuzņēmējs, kas noslēdzis pārvadājumu līgumu ar oficiālo kravu aģentu, zināmo nosūtītāju vai pazīstamo nosūtītāju, paraksta transportuzņēmēja paziņojumu, kas ietverts 6.E papildinājumā, izņemot gadījumus, kad attiecīgais transportuzņēmējs ir apstiprināts kā oficiālais kravu aģents.

Parakstīto paziņojumu glabā oficiālais kravu aģents, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs, kura vārdā tiek veikti pārvadājumi. Parakstītā paziņojuma kopiju pēc pieprasījuma izsniedz arī oficiālajam kravu aģentam vai gaisa pārvadātājam, kas saņem sūtījumu, vai attiecīgajai pilnvarotajai iestādei.

Alternatīvi c) apakšpunktā minētajam transportuzņēmējs oficiālajam kravu aģentam, zināmajam nosūtītājam vai pazīstamajam nosūtītājam, kuram tas sniedz transporta pakalpojumus, var sniegt pierādījumus, kas apliecina, ka to ir atestējusi vai apstiprinājusi pilnvarotā iestāde.

Šie pierādījumi aptver 6.E papildinājumā iekļautās prasības, un to kopijas glabā attiecīgais oficiālais kravu aģents, zināmais nosūtītājs vai pazīstamais nosūtītājs. Pierādījumu kopijas pēc pieprasījuma izsniedz arī oficiālajam kravu aģentam vai gaisa pārvadātājam, kas saņem sūtījumu, vai citai pilnvarotajai iestādei.

6.6.1.2.

Šīs nodaļas 6.6.1.1. punkta b) un c) apakšpunktu nepiemēro transportēšanas laikā kontrolējamā teritorijā.

6.6.2.    Kravas un pasta aizsardzība lidostās attiecībā uz iekraušanu gaisa kuģī

6.6.2.1.

Kravas un pasta sūtījumus, kas atrodas kritiskajā daļā, uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos.

6.6.2.2.

Kravas un pasta sūtījumi, kas atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonas daļā, kas nav kritiskā daļa, ir novietojami oficiālā kravu aģenta telpu daļās ar kontrolētu piekļuvi, savukārt laikā, kad tie atrodas ārpus šādām daļām, tos uzskata par aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos, ja:

a) tie ir fiziski aizsargāti tā, lai tajos nevarētu ievietot aizliegtus priekšmetus, vai

b) tos neatstāj bez uzraudzības un tiem var piekļūt vienīgi ar kravas un pasta aizsardzību un iekraušanu gaisa kuģī saistītas personas.

6.7.   AUGSTA RISKA KRAVA UN PASTS (HRCM)

Noteikumi par augsta riska kravu un pastu ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

6.8.   DROŠĪBAS PROCEDŪRAS ATTIECĪBĀ UZ TĀDAS KRAVAS UN PASTA AIZSARDZĪBU, KO IEVED SAVIENĪBĀ NO TREŠĀM VALSTĪM

6.8.1.    Apzīmējuma piešķiršana gaisa pārvadātājam

6.8.1.1.

Jebkuram gaisa pārvadātājam, kurš no 6.Fi vai 6.Fii papildinājumā neuzskaitītas trešās valsts lidostas pārvadā kravu vai pastu transfēram, tranzītam vai izkraušanai jebkurā lidostā, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 300/2008 darbības jomā, viena no šīm iestādēm attiecīgi piešķir apzīmējumu “gaisa kravas vai pasta pārvadātājs, kas veic pārvadājumus uz Savienību no trešās valsts lidostas” (ACC3):

a) pilnvarotā iestāde dalībvalstī, kas izdevusi šā gaisa pārvadātāja gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC);

b) pilnvarotā iestāde dalībvalstī, kas uzskaitīta Komisijas Regulas (EK) Nr. 748/2009 ( 7 ) pielikumā – tiem gaisa pārvadātājiem, kam nav dalībvalsts izdotas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības;

c) pilnvarotā iestāde dalībvalstī, kurā atrodas gaisa pārvadātāja galvenā darbības bāze Savienībā, vai jebkura cita attiecīga Savienības iestāde, vienojoties ar minēto pilnvaroto iestādi, – tiem gaisa pārvadātājiem, kam nav dalībvalsts izsniegtas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības un kas nav uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 748/2009 pielikumā.

6.8.1.2.

Gaisa pārvadātājam ACC3 apzīmējumu kravas un pasta pārvadājumiem no lidostas, kurā ir nepieciešams ACC3 apzīmējums (turpmāk – “attiecīgie kravu pārvadājumi”), piešķir uz šāda pamata:

a) ir iecelta persona, kas gaisa pārvadātāja vārdā ir kopumā atbildīga par kravas un pasta drošības pasākumu piemērošanu noteiktajiem kravu pārvadājumiem, un

b) drošības pasākumu izpilde ir apstiprināta ar ES aviācijas drošības novērtējuma ziņojumu.

6.8.1.3.

Pārvadātājam, kam ir piešķirts ACC3 apzīmējums, pilnvarotā iestāde nosaka unikālu burtciparu identifikatoru standarta formātā, ar ko identificē pārvadātāju un konkrēto trešās valsts lidostu, no kuras tas ir tiesīgs veikt kravas un pasta pārvadājumus uz Savienību.

6.8.1.4.

Apzīmējums ir derīgs no dienas, kurā pilnvarotā iestāde informāciju par ACC3 ir ievadījusi “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”; apzīmējums ir derīgs ne ilgāk kā piecus gadus.

6.8.1.5.

ACC3, kas iekļauts “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”, tiek atzīts visās dalībvalstīs attiecībā uz visiem kravu pārvadājumiem no trešās valsts lidostas uz Savienību.

6.8.2.    ES aviācijas drošības novērtējums attiecībā uz ACC3

6.8.2.1.

Veicot ES aviācijas drošības novērtējumu gaisa pārvadātāja veiktajiem kravu pārvadājumiem:

a) pārbauda gaisa pārvadātāja drošības programmu, ar kuru nodrošina tā pilnīgu atbilstību visām 6.G papildinājuma prasībām, un

b) verificē aviācijas drošības pasākumu piemērošanu attiecīgajiem kravu pārvadājumiem, izmantojot 6.C3. papildinājumā sniegto kontrolsarakstu.

6.8.2.2.

ES aviācijas drošības novērtēšanas ietvaros veic verifikāciju uz vietas, pārbaudot prasību ieviešanu vienā no tālāk noteiktajiem apjomiem.

1. Lidostā, no kuras gaisa pārvadātājs veic attiecīgos kravu pārvadājumus, pirms piešķir ACC3 apzīmējumu attiecībā uz minēto lidostu.

Ja ES aviācijas drošības novērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka netiek sasniegts viens vai vairāki no mērķiem, kas uzskaitīti 6.C3. papildinājumā sniegtajā kontrolsarakstā, pilnvarotā iestāde nepiešķir ACC3 apzīmējumu šim gaisa pārvadātājam kravu pārvadājumu veikšanai, ja netiek iesniegti pierādījumi par to, ka gaisa pārvadātājs ir ieviesis pasākumus, ar kuriem ir novērsti konstatētie trūkumi.

2. Reprezentatīvā to lidostu kopumā, no kurām gaisa pārvadātājs veic kravu pārvadājumus, pirms piešķir ACC3 apzīmējumu visām lidostām, no kurām šis gaisa pārvadātājs veic kravu pārvadājumus. Ir izpildāmi šādi nosacījumi:

a) šādu iespēju pieprasa gaisa pārvadātājs, kas veic gaisa kravu pārvadājumus no vairākām lidostām, un

b) pilnvarotā iestāde ir pārbaudījusi, ka gaisa pārvadātājs piemēro iekšēju drošības kvalitātes uzraudzības programmu, kas ir līdzvērtīga ES aviācijas drošības novērtējumam, un

c) reprezentatīvais kopums ir vismaz trīs lidostas vai 5 % no kopējā vērtējamo lidostu skaita atkarībā no tā, kas ir vairāk, kā arī visas lidostas, kas atrodas augsta riska izcelsmes vietās, un

d) pilnvarotā iestāde ir saskaņojusi veicamo novērtējumu grafiku, saskaņā ar kuru ik gadu tiek veikti ES aviācijas drošības novērtējumi papildu lidostās, attiecībā uz kurām piemērojams ACC3 apzīmējums, vai līdz brīdim, kad ir novērtētas visas lidostas. Novērtējumu skaitam katru gadu jāatbilst vismaz skaitam, kas noteikts c) apakšpunktā. Grafikā norāda iemeslus, kāpēc tiek izraudzītas papildu lidostas, un

e) visām lidostām piešķirtā ACC3 apzīmējuma spēks beidzas vienlaicīgi, un

f) gadījumā, ja vienā no ES aviācijas drošības novērtējumiem, par kuriem panākta vienošanās atbilstīgi grafikam, tiek konstatēta viena vai vairāku 6.C3. papildinājumā noteikto mērķu neizpilde, pilnvarotā iestāde, kas piešķir apzīmējumu, pieprasa pierādījumus par to, ka ir ieviesti pasākumi, ar kuriem tiek novērsti šajā lidostā konstatētie trūkumi, un atkarībā no šo trūkumu nopietnības pieprasa:

 ES aviācijas drošības novērtējumu visām lidostām, kurām ir nepieciešams ACC3 apzīmējums, saskaņā ar 6.8.2.2.1. punktu pilnvarotās iestādes noteiktā termiņā, vai

 divtik lielu skaitu d) punktā noteikto ES aviācijas drošības novērtējumu katram no atlikušajiem gadiem, attiecībā uz kuriem piešķirts ACC3 apzīmējums.

6.8.2.3.

Pilnvarotā iestāde var pieņemt trešās valsts tiesību subjekta ES aviācijas drošības novērtējuma ziņojumu ACC3 apzīmējuma piešķiršanai gadījumos, kad minētais tiesību subjekts veic visu kravas operāciju, tostarp iekraušanu gaisa kuģa kravas nodalījumā, ACC3 vārdā un ES aviācijas drošības novērtējuma ziņojums aptver visas šīs darbības.

6.8.2.4.

Pilnvarotā iestāde gaisa pārvadātājam ACC3 apzīmējumu drīkst piešķirt uz ierobežotu laiku, kas beidzas ne vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā, tādā gadījumā, ja ES aviācijas drošības novērtēšana nav varējusi norisināties tādu objektīvu iemeslu pēc, kuri neietilpst gaisa pārvadātāja atbildībā. Ja šo apzīmējumu piešķir uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, pilnvarotā iestāde pārbauda, vai gaisa pārvadātājs īsteno tādu iekšējo drošības kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas ir līdzvērtīga ES aviācijas drošības novērtējumam.

6.8.2.5.

ES aviācijas drošības novērtējuma rezultātus reģistrē novērtējuma ziņojumā, kurā ietilpst vismaz: paziņojums par saistībām, kas noteikts 6.H1. papildinājumā, kontrolsaraksts, kas noteikts 6.C3. papildinājumā, un ES aviācijas drošības vērtētāja sniegts apliecinājums, kas noteikts 11.A papildinājumā. ES aviācijas drošības vērtētājs iesniedz novērtējuma ziņojumu pilnvarotajai iestādei, un šā ziņojuma kopiju izsniedz arī novērtētajam gaisa pārvadātājam.

6.8.3.    No trešās valsts ievestas kravas un pasta drošības kontroles

6.8.3.1.

ACC3 nodrošina, ka visa krava un pasts, ko ieved transfēram, tranzītam vai izkraušanai Savienības lidostā, tiek pārbaudīts, izņemot šādus gadījumus:

a) nepieciešamās sūtījuma drošības kontroles ir veicis oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, un sūtījums no drošības kontroļu veikšanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, vai

b) nepieciešamās sūtījuma drošības kontroles ir veicis zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, un sūtījums no drošības kontroļu veikšanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, vai

c) nepieciešamās sūtījuma drošības kontroles ACC3 vai tāda oficiālā kravu aģenta, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, atbildībā ir veicis pazīstams nosūtītājs, un sūtījums no drošības kontroļu veikšanas brīža līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos, un to nepārvadā ar pasažieru gaisa kuģi, vai

d) sūtījums ir atbrīvots no pārbaudēm saskaņā ar 6.1.1. punkta d) apakšpunktu un no brīža, kad tas kļuvis par identificējamu gaisa kravu vai identificējamu gaisa pastu, līdz iekraušanai gaisa kuģī ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos.

6.8.3.2.

Kravu un pasta sūtījumus, ko ieved Savienībā, pārbauda ar kādu no 6.2.1. punktā uzskaitītajiem līdzekļiem un metodēm atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai varētu pamatoti pārliecināties, ka kravā vai pasta sūtījumā nav aizliegtu priekšmetu.

6.8.3.3.

ACC3 nodrošina, ka:

a) transfēram vai tranzītam paredzētās kravas vai pasta pārbaudes saskaņā ar 6.8.3.2. punktu, vai arī kravas vai pasta drošības kontroles ir veicis vai nu pats ACC3, vai arī tās ir veicis tiesību subjekts, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, gaisa pārvadājuma sākuma vietā vai jebkurā citā piegādes ķēdes posmā un šie sūtījumi ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos no brīža, kad šīs drošības kontroles veiktas, līdz šo sūtījumu iekraušanai, un

b) augsta riska kravas vai pasta pārbaudes saskaņā ar 6.7. punktu ir veicis vai nu pats ACC3, vai arī tās ir veicis tiesību subjekts, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, gaisa pārvadājuma sākuma vietā vai jebkurā citā piegādes ķēdes posmā un šādi sūtījumi ir marķēti ar SHR, un tie ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos no brīža, kad šīs drošības kontroles veiktas, līdz šo sūtījumu iekraušanai.

6.8.3.4.

ACC3 unikālo burtciparu identifikatoru un sūtījuma drošības statusu, kurš minēts 6.3.2.6. punkta d) apakšpunktā un kuru izdevis oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, norāda pavaddokumentā, kas ir gaisa kravas pavadzīme, līdzvērtīgs pasta dokuments vai atsevišķa deklarācija un kas ir sagatavots elektroniskā formā vai rakstiski.

6.8.3.5.

Ja oficiālā kravu aģenta, kas minēts 6.8.4. punktā, nav, drošības statusa deklarāciju var izdot ACC3 vai gaisa pārvadātājs, kurš ierodas no trešās valsts, kas minēta 6.Fi vai 6.Fii papildinājumā.

6.8.4.    Oficiālo kravu aģentu un zināmo nosūtītāju novērtēšana

6.8.4.1.

Lai kļūtu par oficiālo kravu aģentu vai zināmo nosūtītāju, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, trešo valstu tiesību subjekti tiek novērtēti atbilstoši vienai no šādām divām iespējām un tiek iekļauti tā/to ACC3 datubāzē, kuram/kuriem tie nepastarpināti piegādā kravu vai pastu šīs kravas vai šā pasta transportēšanai uz Savienību:

a)  ACC3 drošības programmā tiek sīki aprakstītas drošības kontroles, kuras šā ACC3 uzdevumā veic trešo valstu tiesību subjekti, no kuriem tas nepastarpināti pieņem kravu un pastu transportēšanai uz Savienību. ACC3 ES aviācijas drošības novērtēšanas procesā tiek vērtētas šo tiesību subjektu veiktās drošības kontroles, vai

b) trešo valstu tiesību subjekti paši piesaka to veiktās kravu apkalpošanas darbības ES aviācijas drošības novērtēšanai ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem un iesniedz ACC3 novērtējuma ziņojuma kopiju. Trešo valstu oficiālo kravu aģentu novērtējuma ziņojumā ietilpst paziņojums par saistībām, kas noteikts 6.H2. papildinājumā, un kontrolsaraksts, kas noteikts 6.C2. papildinājumā; trešo valstu zināmo nosūtītāju novērtējuma ziņojumā – paziņojums par saistībām, kas noteikts 6.H3. papildinājumā, un kontrolsaraksts, kas noteikts 6.C4. papildinājumā. Novērtējuma ziņojumā ietilpst arī ES aviācijas drošības vērtētāja sniegts apliecinājums, kas noteikts 11.A papildinājumā.

6.8.4.2.

Ja saskaņā ar 6.8.4.1. punkta b) apakšpunktu ES aviācijas drošības novērtēšanas rezultātā tiek konstatēts, ka šis tiesību subjekts:

a) atbilst mērķiem, kas minēti attiecīgajā kontrolsarakstā, tad novērtējuma ziņojumā norāda, ka šis tiesību subjekts ir oficiālais kravu aģents vai zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums. Vērtētājs iesniedz novērtētajam tiesību subjektam novērtējuma ziņojuma oriģinālu;

b) neatbilst mērķiem, kas minēti attiecīgajā kontrolsarakstā, tad tam netiek atļauts apkalpot kravu, ko ieved ES. Subjekts saņem aizpildītā kontrolsaraksta kopiju, kurā norādītas konstatētās nepilnības.

6.8.4.3.

ACC3 uztur datubāzi, kurā sniegta vismaz turpmāk norādītā informācija par katru oficiālo kravu aģentu vai zināmo nosūtītāju, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums saskaņā ar 6.8.4.1. punktu un no kuriem šis ACC3 nepastarpināti pieņem kravu vai pastu transportēšanai uz Savienību:

a) ziņas par uzņēmumu, tostarp uzņēmuma faktiskā adrese, un

b) uzņēmējdarbības veids, izņemot konfidenciālu komercinformāciju, un

c) kontaktinformācija, tostarp par drošību atbildīgās(-o) personas(-u) kontaktinformācija, un

d) uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja tāds ir, un

e) novērtējuma ziņojums, ja tāds pieejams.

Datubāze ir pieejama ACC3 pārbaudes nolūkā.

Šādu datubāzi var uzturēt arī citi tiesību subjekti, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums.

6.8.4.4.

Tiesību subjekts, kas nodarbojas ar gaisa kravas vai pasta sūtījumiem un ekspluatē tīklu, kurā ir dažādas atrašanās vietas trešās valstīs, var saņemt vienu tāda oficiālā kravu aģenta, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, apzīmējumu, kurš attiecas uz visām atrašanās vietām tīklā, ar nosacījumu, ka:

a) attiecīgajām aviācijas drošības darbībām tīklā, tostarp pārvadājumiem starp atrašanās vietām, piemēro vienu drošības programmu vai standartizētas drošības programmas, un

b) uz drošības programmas(-u) īstenošanu attiecas viena iekšēja drošības kvalitātes nodrošināšanas programma, kas ir līdzvērtīga ES aviācijas drošības novērtējumam, un

c) pirms oficiāla kravu aģenta, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, apzīmējuma piešķiršanas tīklam ES aviācijas drošības novērtējums ir veikts šādām tiesību subjekta atrašanās vietām:

i) vietai/vietām, no kuras/kurām kravu vai pasta sūtījumus tieši piegādā ACC3, un

ii) vismaz divām atrašanās vietām tīklā vai 20 % no šīm vietām (atkarībā no tā, kurš skaits ir lielāks), no kurām kravu vai pasta sūtījumus piegādā i. punktā minētajai vietai/minētajām vietām, un

iii) visām atrašanās vietām trešās valstīs, kas norādītas Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 pielikuma 6.I papildinājumā.

Lai ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. jūnijam saglabātu oficiālā kravu aģenta, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, apzīmējumu visām atrašanās vietām tīklā, kurām vēl nav veikts novērtējums, katru gadu pēc apzīmējuma piešķiršanas gada vēl vismaz divām atrašanās vietām vai 20 % no šīm vietām (atkarībā no tā, kurš skaits ir lielāks), no kurām kravu vai pasta sūtījumus piegādā 6.8.4.4. punkta c) apakšpunkta i. punktā minētajai vietai/minētajām vietām, veic ES aviācijas drošības novērtējumu, līdz visas atrašanās vietas ir novērtētas.

ES aviācijas drošības vērtētājs izstrādā grafiku, kurā norāda secību, kādā katru gadu novērtējamas izlases veidā atlasītas atrašanās vietas. Grafiku izstrādā neatkarīgi no tiesību subjekta, kas ekspluatē tīklu, un minētais tiesību subjekts nedrīkst mainīt šo grafiku. Šis grafiks ir neatņemama daļa no novērtējuma ziņojuma, uz kura pamata tīklam piešķir tāda trešās valsts oficiālā kravu aģenta apzīmējumu, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums.

Pēc tam, kad atrašanās vietai ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, atrašanās vietu tīklā uzskata par oficiālo kravu aģentu, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, saskaņā ar 6.8.4.2. punkta a) apakšpunktu.

6.8.4.5.

Ja 6.8.4.4. punkta c) apakšpunkta ii. punktā minētās atrašanās vietas ES aviācijas drošības novērtējumā ir konstatēts, ka atrašanās vieta neatbilst 6.C2. papildinājumā norādītajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem, kravai un pastam no šīs atrašanās vietas drošības pārbaudes veic atrašanās vietā, kam novērtējums veikta saskaņā ar 6.8.4.2. punkta a) apakšpunktu, līdz ES aviācijas drošības novērtējumā tiek apstiprināta atbilstība kontrolsarakstā minētajiem mērķiem.

6.8.4.6.

Šā pielikuma 6.8.4.4. līdz 6.8.4.6. punkts zaudē spēku 2018. gada 30. jūnijā.

6.8.5.    Neatbilstību konstatēšana un ACC3 apzīmējuma apturēšana

6.8.5.1.    Neatbilstība

1. Ja Komisija vai pilnvarotā iestāde ACC3 darbībā konstatē nopietnu trūkumu, kas būtiski ietekmē aviācijas drošības kopējo līmeni Savienībā, tā:

a) nekavējoties par to informē attiecīgo ACC3, pieprasa sniegt paskaidrojumus un īstenot attiecīgus pasākumus nopietnā trūkuma novēršanai, un

b) nekavējoties par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2. Ja pilnvarotā iestāde nav panākusi trūkuma novēršanu, Komisija, apspriedusies ar Civilās aviācijas drošības komiteju, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta 1. punktu, var pieņemt lēmumu, ka attiecīgais pārvadātājs vairs nav atzīstams par ACC3 vai nu konkrētos maršrutos no trešām valstīm uz Savienību, vai arī visos tādos maršrutos. Šādos gadījumos datus par ACC3 izņem no “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzes”.

3. Gaisa pārvadātājam, kuru saskaņā ar 6.8.5.1.2. punktu vairs neatzīst par ACC3, tā statusu neatjauno, un to neiekļauj “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”, līdz ES aviācijas drošības novērtēšanas procesā ir apstiprināts, ka nopietnais trūkums ir novērsts, un attiecīgā pilnvarotā iestāde ir par to informējusi Civilās aviācijas drošības komiteju.

6.8.5.2.    Apturēšana

Pilnvarotā iestāde, kas piešķīrusi ACC3 apzīmējumu, atbild par ACC3 izņemšanu no “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzes”:

a) pēc gaisa pārvadātāja lūguma vai vienojoties ar to, vai

b) ja ACC3 neturpina kravu pārvadājumus vai neatbild uz pieprasījumu iesniegt paskaidrojumus, vai citā veidā traucē aviācijas riska novērtēšanu.

6.A PAPILDINĀJUMS

OFICIĀLĀ KRAVU AĢENTA PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 8 ) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

 uzņēmuma drošības programmā ietvertā informācija, cik man zināms, ir patiesa un precīza,

 šajā drošības programmā izklāstīto praksi un procedūras īstenos un uzturēs visās atrašanās vietās, ko aptver programma,

 šo drošības programmu precizēs un pielāgos, lai tā atbilstu visām turpmākajām attiecīgajām Savienības tiesību aktu izmaiņām, ja vien [uzņēmums (nosaukums)] nebūs paziņojis [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)], ka vairs nevēlas darboties oficiālā kravu aģenta statusā,

 [uzņēmums (nosaukums)] rakstiski paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)]:

 

a) par nelielām izmaiņām drošības programmā, piemēram, par uzņēmuma nosaukuma maiņu, par drošību atbildīgas personas vai kontaktinformācijas maiņu, par tās personas maiņu, kurai ir piekļuve “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzei” – nekavējoties un vēlākais 10 darbdienu laikā, un

b) par lielām plānotām izmaiņām, piemēram, jaunām pārbaudes procedūrām, lieliem būvdarbiem, kas varētu ietekmēt attiecīgo Savienības tiesību aktu prasību izpildi, vai atrašanās vietas/adreses maiņu – vismaz 15 darbdienas pirms darbu sākuma/plānotajām izmaiņām,

 lai nodrošinātu attiecīgo Savienības tiesību aktu prasību izpildi, [uzņēmums (nosaukums)] visu veicamo pārbaužu laikā pilnīgi sadarbosies ar inspektoriem un nodrošinās piekļuvi visiem vajadzīgajiem dokumentiem,

 [uzņēmums (nosaukums)] paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt gaisa kravas/gaisa pasta drošību, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt sūtījumos aizliegtus priekšmetus,

 [uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu apmācīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu un informēti par saviem drošības pienākumiem atbilstoši uzņēmuma drošības programmai, un

 [uzņēmums (nosaukums)] informēs [pilnvaroto iestādi (nosaukums)], ja tas:

 

a) izbeigs darbību;

b) vairs nenodarbosies ar gaisa kravas/gaisa pasta sūtīšanu, vai

c) vairs nevarēs izpildīt attiecīgo Savienības tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds/uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.B PAPILDINĀJUMS

NORĀDĪJUMI ZINĀMAJIEM NOSŪTĪTĀJIEM

Šie norādījumi palīdzēs jums novērtēt jūsu uzņēmuma drošības noteikumus salīdzinājumā ar kritērijiem, kas zināmajiem nosūtītājiem jāievēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 9 ) un tās īstenošanas tiesību aktiem. Šiem norādījumiem vajadzētu jums ļaut pārliecināties, ka prasības ir izpildītas, pirms oficiāla pārbaudes apmeklējuma uz vietas.

Ir svarīgi, lai pārbaudes apmeklējuma laikā vērtētājam būtu iespēja izjautāt vajadzīgos darbiniekus (piemēram, par drošību un par darbinieku pieņemšanu darbā atbildīgās personas). Novērtējuma dokumentēšanai vērtētājs izmantos ES kontrolsarakstu. Pēc pārbaudes kontrolsaraksta aizpildīšanas tajā ietverto informāciju uzskata par klasificētu informāciju.

ES kontrolsarakstā ir ietverti divu veidu jautājumi: 1) jautājumi, kuru gadījumā negatīva atbilde automātiski nozīmēs, ka jūs nevar apstiprināt kā zināmu nosūtītāju, un 2) jautājumi, kas vērtētājam palīdzēs gūt vispārēju priekšstatu par jūsu uzņēmuma drošības kārtību un ļaus izdarīt galīgo slēdzienu. Jomas, ar kurām saistīto prasību neizpildes gadījumā jūs automātiski nebūsit izturējis pārbaudi, prasību sarakstā ir izceltas treknrakstā. Ja nebūsit izpildījis treknrakstā izceltās prasības, jums tiks paskaidroti iemesli un ieteiktas korekcijas, kas veicamas, lai pārbaudi izturētu.

Ja jūsu turējumā ir AEO sertifikāts, kas minēts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 ( 10 ) 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā (tā dēvētais AEOF vai AEOS sertifikāts), un ja atrašanās vietu, kurai jūs pieprasāt piešķirt zināmā nosūtītāja statusu, ne agrāk kā 3 gadus pirms dienas, kad pieprasīts zināmā nosūtītāja statuss, sekmīgi pārbaudījuši muitas dienesti, jums jāaizpilda un jūsu uzņēmuma juridiskajam pārstāvim jāparaksta 6.C papildinājumā norādītā “Zināmo nosūtītāju pārbaudes kontrolsaraksta” 1. daļa attiecībā uz organizāciju un atbildības jomām, kā arī paziņojums par saistībām.

Ievads

Jūsu uzņēmuma nosūtāmās kravas izcelsmes vietai jābūt pārbaudāmajai atrašanās vietai. Tas aptver ražošanu šajā atrašanās vietā, kā arī kravas komplektēšanu un iepakošanu, ja priekšmeti pirms atlases pasūtījuma izpildei nav identificējami kā gaisa krava. (Sk. arī piezīmi.)

Jums būs jānosaka, kad kravas/pasta sūtījums kļūst identificējams kā gaisa krava/gaisa pasts, un jāpierāda, ka jūsu uzņēmumā ir ieviesti vajadzīgie pasākumi, lai aizsargātu sūtījumus pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu. Tas nozīmē, ka būs jāsniedz informācija par ražošanu, iepakošanu, glabāšanu un/vai nosūtīšanu.

Organizācija un atbildības jomas

Jums būs jāsniedz informācija par organizāciju (nosaukums, PVN maksātāja vai Tirdzniecības kameras biedra, vai Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, ja tāds ir, AEO sertifikāta numurs un datums, kad muitas dienesti veikuši pēdējo šīs atrašanās vietas pārbaudi, ja tāds ir), pārbaudāmās atrašanās vietas adrese un organizācijas galvenā adrese (ja tā atšķiras no pārbaudāmās atrašanās vietas adreses). Jānorāda iepriekšējā pārbaudes apmeklējuma datums un pēdējais piešķirtais unikālais burtciparu identifikators (ja tāds ir), kā arī uzņēmējdarbības veids, aptuvenais darbinieku skaits atrašanās vietā, par gaisa kravas/gaisa pasta drošību atbildīgās personas vārds un uzvārds, amats un kontaktinformācija.

Jums būs jāsniedz informācija par visu to darbinieku (pastāvīgo, pagaidu vai aģentūru darbinieku, autovadītāju) darbā pieņemšanas procedūrām, kuri var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam. Darbā pieņemšanas procedūra ietver pārbaudi pirms stāšanās darbā vai iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.1. punktu. Pārbaudes apmeklējums uz vietas ietvers pārrunas ar personu, kas atbild par darbinieku pieņemšanu darbā. Šai personai būs jāsniedz pierādījumi (piemēram, neaizpildītas veidlapas), kas apstiprina uzņēmuma procedūras. Šī darbā pieņemšanas procedūra ir piemērojama darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2010. gada 29. aprīļa.

Jums būs jāpierāda, ka visi darbinieki (pastāvīgie, pagaidu vai aģentūru darbinieki, autovadītāji), kuri var piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, ir apmeklējuši atbilstošas drošības izpratnes jautājumiem veltītas mācības. Šīs mācības norit saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.7. punktu. Katras personas mācību dokumenti jāsaglabā. Turklāt jums būs jāpierāda, ka visi attiecīgie darbinieki, kas veic drošības kontroli, ir pabeiguši mācības vai atkārtotas mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu.

Jums būs jāparāda, kā pārbaudāmā atrašanās vieta ir aizsargāta (piemēram, ar fizisku žogu vai barjeru), un jāpierāda, ka ir ieviestas attiecīgas piekļuves kontroles procedūras. Attiecīgos gadījumos būs jāsniedz informācija par trauksmes signalizācijas un/vai videonovērošanas sistēmu. Ir būtiski nodrošināt piekļuves kontroli zonai, kurā apstrādā vai glabā gaisa kravu/gaisa pastu. Visām durvīm, logiem un citiem punktiem, pa kuriem var piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, jābūt nodrošinātiem vai pakļautiem piekļuves kontrolei.

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi ražošanas zonai kontrolē un ražošanas procesu uzrauga. Ja ražojumu ražošanas procesā var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi iepakošanas zonai kontrolē un iepakošanas procesu uzrauga. Ja ražojumu iepakošanas procesā var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Jums būs jāsniedz informācija par iepakošanas procesu un jāpierāda, ka visas gatavās preces pirms iepakošanas pārbauda.

Jums būs jāapraksta gatavais ārējais iepakojums un jāpierāda, ka tas ir izturīgs. Jums turklāt būs jāparāda, kā gatavais ārējais iepakojums ir aizzīmogojams, piemēram, tiek izmantotas numurētas plombas, drošības līmlente, īpaši zīmogi vai kartona kastes, kas aizdarītas ar līmlenti. Jums turklāt būs jāpierāda, ka neizmantotos aizzīmogošanas līdzekļus glabājat drošos apstākļos un kontrolējat aizzīmogošanas līdzekļu izsniegšanu.

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi glabāšanas zonai kontrolē. Ja ražojumu glabāšanas laikā var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Visbeidzot, jums būs jāpierāda, ka nosūtīšanai gatavu un iepakotu gaisa kravu/gaisa pastu pirms nosūtīšanas pārbauda.

Jums būs jāpierāda, ka piekļuvi nosūtīšanas zonai kontrolē. Ja ražojumu nosūtīšanas laikā var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu, jums būs jāpierāda, ka ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu šajā posmā.

Jums būs jāsniedz informācija par transportēšanas metodi, ko izmantojat, lai nogādātu kravu/pastu oficiālajam kravu aģentam.

Ja izmantojat savu transportu, jums būs jāpierāda, ka jūsu autovadītājiem ir vajadzīgā kvalifikācija. Ja jūsu uzņēmums izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus, jums būs a) pašam jāaizzīmogo vai jāiepako gaisa krava/gaisa pasts tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīmredzama, un b) jāgādā par to, lai transportuzņēmējs būtu parakstījis transportuzņēmēja paziņojumu, kas ietverts Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 6.E papildinājumā.

Ja jūs atbildat par gaisa kravas/gaisa pasta transportēšanu, jums būs jāpierāda, ka transportlīdzekļi ir nodrošināmi vai nu ar plombām, ja iespējams, vai ar citām metodēm. Ja izmantojat numurētas plombas, jums būs jāpierāda, ka piekļuvi plombām kontrolē un to daudzumu uzskaita; ja izmantojat citas metodes, jums būs jāparāda, kā kravu/pastu aizsargā pret izmainīšanu un/vai nodrošina. Jums turklāt būs jāpierāda, ka ir ieviesti pasākumi, lai pārbaudītu to transportlīdzekļu vadītāju identitāti, kas savāc jūsu gaisa kravu/gaisa pastu. Jums turklāt būs jāpierāda, ka gādājat par to, lai, atstājot jūsu telpas, krava/pasts būtu nodrošināti. Jums būs jāpierāda, ka gaisa krava/gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos transportēšanas laikā.

Jums nebūs jāsniedz pierādījumi par autovadītāju kvalifikāciju vai jāiesniedz transportuzņēmēja paziņojuma kopija, ja par gaisa kravas/gaisa pasta savākšanu un izvešanu no jūsu telpām atbild oficiālais kravu aģents.

Jums būs jāpaziņo, ka uzņemsit pilnvarotās iestādes inspektorus, kas veiks pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzraudzītu šo standartu izpildi.

Jums turklāt būs jāpaziņo, ka nekavējoties un vēlākais 10 darbdienu laikā sniegsit [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] attiecīgo informāciju, ja:

a)   vispārējā atbildība par drošību tiks uzticēta citam darbiniekam, nevis jūsu nosauktajai personai;

b)   notiks citas ar telpām vai procedūrām saistītas pārmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību;

c)   jūsu uzņēmums izbeigs darbību, vairs nenodarbosies ar gaisa kravas/gaisa pasta sūtīšanu vai vairs nevarēs izpildīt attiecīgo ES tiesību aktu prasības.

Visbeidzot, jums būs jāpaziņo, ka uzturēsiet drošības standartus līdz nākamajam pārbaudes apmeklējumam un/vai inspekcijai uz vietas.

Jums būs jāuzņemas pilna atbildība par paziņojumu un jāparaksta pārbaudes dokuments.

PIEZĪMES

Sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces

Samontētas sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces var pārvadāt kravas sūtījumos, ja ir pilnībā izpildītas visu drošības noteikumu prasības.

Citas izcelsmes sūtījumi

Zināmais nosūtītājs var nodot oficiālajam kravu aģentam sūtījumus, ko tas nav sagatavojis pats, ja:

a) tie ir nošķirti no sūtījumiem, ko tas ir sagatavojis pats, un

b) uz sūtījuma vai tā pavaddokumentos ir skaidri norādīta tā izcelsme.

Šādi sūtījumi pirms iekraušanas gaisa kuģī vienmēr jāpārbauda.

6.C PAPILDINĀJUMS

ZINĀMO NOSŪTĪTĀJU PĀRBAUDES KONTROLSARAKSTS

Piezīmes par aizpildīšanu

Aizpildot šo veidlapu, jāievēro:

 ar (*) atzīmētie dati jānorāda OBLIGĀTI,

 ja atbilde uz kādu treknrakstā izceltu jautājumu ir , galīgajam vērtējumam OBLIGĀTI jābūt NEGATĪVAM. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad jautājumi nav piemērojami,

 galīgais vērtējums var būt POZITĪVS tikai tad, ja nosūtītājs ir parakstījis pēdējā lappusē iekļauto paziņojumu par saistībām,

 oriģinālais paziņojums par saistībām līdz apstiprinājuma termiņa beigām jānodod glabāšanā vai jādara pieejams pilnvarotajai iestādei. Paziņojuma kopija jānodod arī nosūtītājam.

1. DAĻA

Organizācija un atbildības jomas1.1.  Pārbaudes datums (*)

dd/mm/gggg

 

1.2.  Iepriekšējās pārbaudes datums un unikālais identifikators, ja tāds ir

dd/mm/gggg

 

UNI

 

1.3.  Pārbaudāmās organizācijas nosaukums (*)

Nosaukums

PVN maksātāja/Tirdzniecības kameras biedra/Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs (ja tāds ir)

1.4.  Informācija par AEOF vai AEOS sertifikātu (ja tāds ir)

AEO sertifikāta numurs

 

Datums, kad muitas dienesti veikuši pēdējo šīs atrašanās vietas pārbaudi

 

1.5.  Pārbaudāmās atrašanās vietas adrese (*)

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

1.6.  Organizācijas galvenā adrese (ja tā atšķiras no pārbaudāmās atrašanās vietas adreses, ar noteikumu, ka tā ir tajā pašā valstī)

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

1.7.  Uzņēmējdarbības veids(-i) – apstrādājamās kravas veidi

1.8.  Vai pieteikuma iesniedzējs atbild par:

a)  ražošanu

b)  iepakošanu

c)  glabāšanu

d)  nosūtīšanu

e)  cits variants (precizējiet)

 

1.9.  Aptuvenais darbinieku skaits atrašanās vietā

 

1.10.  Par gaisa kravas/gaisa pasta drošību atbildīgās personas vārds/uzvārds un amats (*)

Vārds, uzvārds

 

Amata nosaukums

 

1.11.  Kontakttālrunis

Tālruņa numurs

 

1.12.  E-pasta adrese (*)

E-pasts

 

2. DAĻA

Identificējama gaisa krava/gaisa pasts

Mērķis: noteikt posmu (vai vietu), kurā krava/pasts kļūst identificējami kā gaisa krava/gaisa pasts.

2.1. Pārbaudot ražošanas, iepakošanas, glabāšanas, atlases, nosūtīšanas un citas attiecīgās zonas, nosakiet, kur un kā gaisa kravas/gaisa pasta sūtījums kļūst identificējams kā gaisa kravas/gaisa pasta sūtījums.

Paskaidrojiet sīkāk!

NB: Sīka informācija par identificējamas gaisa kravas/gaisa pasta aizsardzību pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu jāsniedz 5.–8. daļā.

3. DAĻA

Darbinieku pieņemšana darbā un mācības

Mērķis: nodrošināt, lai visi darbinieki (pastāvīgie, pagaidu vai aģentūru darbinieki, autovadītāji), kas var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, būtu pārbaudīti pirms stāšanās darbā un/vai būtu pārbaudīta viņu iepriekšējā darbība, kā arī lai viņi būtu apmācīti atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.7. punktam. Nodrošināt arī to, lai visi darbinieki, kas veic krājumu drošības kontroli, būtu apmācīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu.

Tas, vai 3.1. un 3.2. jautājums ir treknrakstā (un vai līdz ar to atbilde NĒ nozīmē, ka pārbaude nav izturēta), ir atkarīgs no tās valsts noteikumiem, kurā ir atrašanās vieta. Tomēr treknrakstā jābūt vismaz vienam no šiem diviem jautājumiem, vienlaikus nosakot, ka gadījumā, ja ir veikta iepriekšējās darbības pārbaude, pārbaude pirms stāšanās darbā nav jāveic. Vienmēr jāveic personas, kas atbildīga par drošības kontroles īstenošanu, iepriekšējās darbības pārbaude.3.1.  Vai uzņēmumā ir darbā pieņemšanas procedūra, ko piemēro visiem darbiniekiem, kuri var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, un kas ietver pārbaudi pirms stāšanās darbā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.1.4. punktu? Piemēro darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2010. gada 29. aprīļa.

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet pārbaudes veidu

 

3.2.  Vai šī darbā pieņemšanas procedūra ietver arī iepriekšējās darbības pārbaudi, tostarp sodāmības pārbaudi, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.1.3. punktu?

Piemēro darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2010. gada 29. aprīļa.

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet pārbaudes veidu

 

3.3.  Vai tās personas iecelšanas process, kas atrašanās vietā atbild par drošības kontroles piemērošanu un īstenošanas uzraudzību, ietver prasību veikt iepriekšējās darbības pārbaudi, tostarp sodāmības pārbaudi, saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.1.3. punktu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

3.4.  Vai darbiniekiem, kas var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, ir nodrošinātas drošības izpratnes mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.7. punktu, pirms tiem atļauj piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam? Vai darbinieki, kas veic krājumu drošības kontroli, tiek apmācīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

3.5.  Vai darbinieki (kas minēti iepriekš) apmeklē atkārtotas mācības tik bieži, kā noteikts?

JĀ vai NĒ

 

3.6.  Novērtējums: vai pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu, ka visi darbinieki, kas var piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, un darbinieki, kas veic drošības kontroli, ir pienācīgi pieņemti darbā un apmācīti atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļai?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

4. DAĻA

Fiziskā drošība

Mērķis: noteikt, vai atrašanās vietā/telpās ir pietiekams (fiziskās) drošības līmenis, lai identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos.4.1.  Vai atrašanās vieta ir aizsargāta ar fizisku žogu vai barjeru?

JĀ vai NĒ

 

4.2.  Vai visos atrašanās vietas piekļuves punktos tiek veikta piekļuves kontrole?

JĀ vai NĒ

 

4.3.  Ja JĀ – vai piekļuves punktos ir:

Darbinieku veikta kontrole

 

Manuāla kontrole

 

Automātiska kontrole

 

Elektroniska kontrole

Cits variants (precizēt)

4.4.  Vai ēkas konstrukcija ir droša?

JĀ vai NĒ

 

4.5.  Vai ēkā ir efektīva trauksmes signalizācijas sistēma?

JĀ vai NĒ

 

4.6.  Vai ēkā ir efektīva videonovērošanas sistēma?

JĀ vai NĒ

 

4.7.  Ja JĀ – vai videonovērošanas attēlus ieraksta?

JĀ vai NĒ

 

4.8.  Vai visas durvis, logi un citi punkti, pa kuriem iespējama piekļuve identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, ir nodrošināti vai pakļauti piekļuves kontrolei?

JĀ vai NĒ

 

4.9.  Ja NĒ, norādiet iemeslus

4.10.  Novērtējums: vai organizācijas veiktie pasākumi ir pietiekami, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi tām atrašanās vietas un telpu daļām, kurās apstrādā vai glabā identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

5. DAĻA

Ražošana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu ražošanas procesā.5.1.  Vai piekļuvi ražošanas zonai kontrolē?

JĀ vai NĒ

 

5.2.  Ja JĀ, kādā veidā?

5.3.  Vai ražošanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

5.4.  Ja JĀ, kādā veidā?

5.5.  Vai ir ieviesti kontroles pasākumi, lai novērstu izmainīšanu ražošanas posmā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

5.6.  Novērtējums: vai organizācijas veiktie pasākumi ir pietiekami, lai aizsargātu identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu ražošanas posmā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

6. DAĻA

Iepakošana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu iepakošanas procesā.6.1.  Vai iepakošanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

6.2.  Ja JĀ, kādā veidā?

6.3.  Aprakstiet gatavo ārējo iepakojumu!

a)  Vai gatavais ārējais iepakojums ir izturīgs?

JĀ vai NĒ

Paskaidrojiet sīkāk!

b)  Vai gatavais ārējais iepakojums ir aizzīmogojams?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

6.4. a)  Vai gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumi tiek aizzīmogoti, izmantojot numurētas plombas, drošības līmlenti, īpašus zīmogus vai kartona kastes, kas aizdarītas ar līmlenti?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ:

 

6.4. b)  Vai neizmantotas plombas, drošības līmlenti vai īpašos zīmogus glabā drošos apstākļos?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

6.4. c)  Vai numurēto plombu, drošības līmlentes un/vai zīmogu izsniegšanu kontrolē?

JĀ vai NĒ

 

Paskaidrojiet sīkāk!

 

6.5.  Ja atbilde uz 6.4. punkta a) apakšpunktu ir JĀ – kā notiek kontrole?

6.6.  Novērtējums: vai iepakošanas procedūras ir pietiekamas, lai aizsargātu identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

7. DAĻA

Glabāšana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu glabāšanas procesā!7.1.  Vai nosūtīšanai gatavu un iepakotu gaisa kravu/gaisa pastu glabā drošos apstākļos un pārbauda, vai tie nav izmainīti?

JĀ vai NĒ

 

7.2.  Novērtējums: vai glabāšanas procedūras ir pietiekamas, lai aizsargātu identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

8. DAĻA

Nosūtīšana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Atbildiet uz šiem jautājumiem, ja ražojumu var identificēt kā gaisa kravu/gaisa pastu nosūtīšanas procesā!8.1.  Vai piekļuvi nosūtīšanas zonai kontrolē?

JĀ vai NĒ

 

8.2.  Ja JĀ, kādā veidā?

8.3.  Kas var iekļūt nosūtīšanas zonā?

Darbinieki?

JĀ vai NĒ

 

Autovadītāji?

JĀ vai NĒ

 

Apmeklētāji?

JĀ vai NĒ

 

Apakšuzņēmēji?

JĀ vai NĒ

 

8.4.  Novērtējums: vai aizsardzība ir pietiekama, lai aizsargātu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu nosūtīšanas zonā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

8.A DAĻA

Citas izcelsmes sūtījumi

Mērķis: apzināt procedūras, ko piemēro nenodrošinātiem sūtījumiem.

Atbildiet uz šiem jautājumiem tikai tad, ja jūsu uzņēmums pieņem ar gaisa transportu pārvadājamus sūtījumus no citiem uzņēmumiem!8.A.1.  Vai jūsu uzņēmums pieņem no citiem uzņēmumiem sūtījumus, kas paredzēti pārvadāšanai ar gaisa transportu?

JĀ vai NĒ

 

8.A.2.  Ja JĀ, kā šādus sūtījumus nošķir no jūsu uzņēmuma kravas un kā oficiālais kravu aģents/transportuzņēmējs var tos identificēt?

9. DAĻA

Transportēšana

Mērķis: aizsargāt identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.9.1.  Kas nogādā gaisa kravu/gaisa pastu oficiālajam kravu aģentam?

a)  Oficiālais kravu aģents vai tā pilnvarota persona?

JĀ vai NĒ

 

b)  Nosūtītājs ar savu transportu?

JĀ vai NĒ

 

c)  Nosūtītāja nolīgts apakšuzņēmējs?

JĀ vai NĒ

 

9.2.  Ja nosūtītājs izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus:

— vai gaisa kravu/gaisa pastu pirms transportēšanas aizzīmogo vai iepako tā, lai jebkura izmainīšana būtu acīmredzama, un

— vai transportuzņēmējs ir parakstījis transportuzņēmēja paziņojumu?

JĀ vai NĒ

 

Atbildiet uz turpmākajiem jautājumiem tikai tad, ja ir piemērojams 9.1. punkta b) vai c) apakšpunkts!

9.3.  Vai transportlīdzekļa kravas nodalījums ir nodrošināms?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet, kādā veidā!

9.4. a)  Ja transportlīdzekļa kravas nodalījums ir nodrošināms, vai izmanto numurētas plombas?

JĀ vai NĒ

 

b)  Ja izmanto numurētas plombas, vai piekļuvi plombām kontrolē un plombu numurus izsniedzot reģistrē?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet, kādā veidā!

 

9.5.  Ja transportlīdzekļa kravas nodalījums nav nodrošināms, vai gaisa krava/gaisa pasts tiek aizzīmogoti?

JĀ vai NĒ

9.6.  Ja JĀ, aprakstiet izmantotos aizzīmogošanas līdzekļus!

9.7.  Ja NĒ, kā gaisa kravu/gaisa pastu nodrošina?

9.8.  Novērtējums: vai pasākumi ir pietiekami, lai aizsargātu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu transportēšanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Paziņoju, ka:

  uzņemšu pilnvarotās iestādes inspektorus, kas veiks pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzraudzītu šo standartu izpildi. Apzinos, ka varu zaudēt zināmā nosūtītāja statusu, ja inspektors atklās nopietnus drošības pārkāpumus,

  nekavējoties un vēlākais 10 darbdienu laikā sniegšu [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] attiecīgo informāciju, ja:

 

  vispārējā atbildība par drošību tiks uzticēta citam darbiniekam, nevis 1.10. punktā minētajai personai,

  notiks citas ar telpām vai procedūrām saistītas pārmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību, un

  uzņēmums izbeigs darbību, vairs nenodarbosies ar gaisa kravas/gaisa pasta sūtīšanu vai vairs nevarēs izpildīt attiecīgo Savienības tiesību aktu prasības,

  uzturēšu drošības standartus līdz nākamajam pārbaudes apmeklējumam un/vai inspekcijai uz vietas,

  uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.Paraksts

Amats uzņēmumā

 

Novērtējums (un paziņojums)Apstiprināt/Neapstiprināt

 

Ja galīgais vērtējums ir negatīvs, norādiet jomas, kurās nosūtītājs nav izpildījis vajadzīgo drošības standartu vai kurās tā drošības procedūrai ir konkrētas nepilnības. Iesakiet arī korekcijas, kas jāveic, lai izpildītu vajadzīgo drošības standartu un izturētu pārbaudi.

Paraksts

(Vērtētāja vārds/uzvārds)

6.C2. PAPILDINĀJUMS

PĀRBAUDES KONTROLSARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ TREŠĀS VALSTS OFICIĀLAJIEM KRAVU AĢENTIEM, KAM IR VEIKTS ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS

Trešo valstu tiesību subjektiem ir iespēja kļūt par daļu no ACC3 (Gaisa kravas vai pasta pārvadātājs, kas veic pārvadājumus uz Savienību no trešās valsts lidostas) drošas piegādes ķēdes, piesakoties uz apzīmējumu “trešās valsts oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3)”. RA3 ir kravu apkalpošanas tiesību subjekts, kas atrodas trešā valstī un kas ir novērtēts un apstiprināts, pamatojoties uz ES aviācijas drošības novērtējumu.

RA3 nodrošina, ka drošības kontrole, vajadzības gadījumā – arī pārbaude, ir veikta sūtījumiem, ko nosūta uz Eiropas Savienību, un sūtījumi ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos no brīža, kad tiek veikta minētā drošības kontrole, līdz brīdim, kad sūtījumi tiek iekrauti gaisa kuģī vai tiek citādi nodoti ACC3 vai citam RA3.

Priekšnoteikumi gaisa kravas vai gaisa pasta ievešanai Savienībā ( 11 ) vai Islandē, Norvēģijā un Šveicē ir noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998.

Kontrolsarakstu ES aviācijas drošības vērtētājs izmanto kā instrumentu, lai izvērtētu, kāds ir drošības līmenis, kuru ES/EEZ ienākošai gaisa kravai vai gaisa pastam ( 12 ) piemēro tāds tiesību subjekts vai kas tiek piemērots tāda tiesību subjekta atbildībā, kas ir pieteicies uz RA3 apzīmējumu. Kontrolsaraksts jāizmanto tikai tajos gadījumos, kas noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 6.8.4.1. punkta b) apakšpunktā. Minētā pielikuma 6.8.4.1. punkta a) apakšpunktā noteiktajos gadījumos ES aviācijas drošības vērtētājs izmanto ACC3 kontrolsarakstu.

Ja ES aviācijas drošības vērtētājs secina, ka tiesību subjekts ir panācis atbilstību šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem, novērtētajam tiesību subjektam izsniedz novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojumā norāda, ka šim tiesību subjektam piešķirts apzīmējums “trešās valsts oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3)”. RA3 jābūt iespējai ziņojumu izmantot darījumu attiecībās ar jebkuru ACC3. Novērtējuma ziņojuma neatņemamās sastāvdaļas ir vismaz šādas:

a) aizpildīts kontrolsaraksts (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.C2. papildinājums), ko parakstījis ES aviācijas drošības vērtētājs, attiecīgā gadījumā – ar novērtētā tiesību subjekta piezīmēm;

b) paziņojums par saistībām (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.H2. papildinājums), ko parakstījis novērtētais tiesību subjekts;

c) neatkarības apliecinājums (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 11.A papildinājums) attiecībā uz novērtēto tiesību subjektu, ko parakstījis ES aviācijas drošības vērtētājs.

Novērtējuma ziņojuma veselumu apliecina lappušu numerācija, ES aviācijas drošības novērtēšanas datums, vērtētāja un novērtētā tiesību subjekta iniciāļi katrā ziņojuma lappusē. Novērtējuma ziņojuma standarta valoda ir angļu valoda.

Kontrolsaraksta 5. daļu (pārbaudes) un 6. daļu (augsta riska krava vai pasts (HRCM)) novērtē, ņemot vērā Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 6.7. un 6.8. nodaļas prasības. Tām daļām, ko nevar novērtēt, ņemot vērā Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 prasības, minimālais atbilstības standarts ir Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 17. pielikumā iekļautie standarti un ieteicamā prakse (SARP) un vadlīniju materiāls, kas iekļauts ICAO aviācijas drošības rokasgrāmatā (dokuments Nr. 8973, klasifikācija – dienesta vajadzībām).

Ja ES aviācijas drošības vērtētājs secina, ka tiesību subjekts neatbilst šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem, tad tiesību subjekts saņem aizpildītā kontrolsaraksta kopiju, kurā norādītas konstatētās nepilnības.

Piezīmes par aizpildīšanu

1) Jāaizpilda visas kontrolsaraksta daļas. Ja informācija nav pieejama, jāpaskaidro, kāpēc.

2) Pēc katras daļas ES aviācijas drošības vērtētājs sniedz atzinumu, vai ir nodrošināta atbilstība šīs daļas mērķiem un kādā mērā tā ir nodrošināta.

1. DAĻA

Novērtētā tiesību subjekta un vērtētāja identifikācija1.1.  Novērtēšanas datums(-i)

Izmantot precīzu datuma formātu (tādu kā 01.10.2012.–02.10.2012.).

dd/mm/gggg

 

1.2.  Attiecīgā gadījumā – iepriekšējā novērtējuma datums

dd/mm/gggg

 

Iepriekšējais RA3 reģistrācijas numurs, ja tāds ir

 

Atzītā uzņēmēja (AEO) sertifikāts/C-TPAT statuss/citas sertifikācijas, ja tādas ir

 

1.3.  Informācija par aviācijas drošības vērtētāju

Vārds, uzvārds

 

Uzņēmums/organizācija/iestāde

 

Unikālais burtciparu identifikators (UAI)

 

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu

 

1.4.  Tiesību subjekta nosaukums

Nosaukums

 

Uzņēmuma numurs (piemēram, komercreģistra identifikācijas numurs, ja tāds ir)

 

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Pavalsts (attiecīgā gadījumā)

 

Valsts

 

Abonenta kastītes adrese, ja tāda ir

 

1.5.  Organizācijas galvenā adrese (ja tā atšķiras no novērtējamās atrašanās vietas adreses)

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Pavalsts (attiecīgā gadījumā)

 

Valsts

 

Abonenta kastītes adrese, ja tāda ir

 

1.6.  Uzņēmējdarbības veids – var norādīt vairākus uzņēmējdarbības veidus

a)  tikai gaisa kravu pārvadājumi

b)  gaisa transports un citi transporta veidi

c)  kravas ekspeditors ar kravas telpām

d)  kravas ekspeditors bez kravas telpām

e)  apkalpošanas aģents

f)  cits

 

1.7.  Vai pieteikuma iesniedzējs:

a)  saņem kravas no cita trešās valsts oficiālā kravu aģenta

 

b)  saņem kravas no trešās valsts zināmajiem nosūtītājiem

 

c)  saņem kravas no trešās valsts pazīstamajiem nosūtītājiem

 

d)  saņem kravas, kas atbrīvotas no pārbaudes

 

e)  pārbauda kravas

 

f)  glabā kravas

 

g)  veic citas darbības – lūdzam precizēt

 

1.8.  Aptuvenais darbinieku skaits atrašanās vietā

Skaits

 

1.9.  Par trešās valsts gaisa kravas/gaisa pasta drošību atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats

Vārds, uzvārds

 

Amata nosaukums

 

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu

 

2. DAĻA

Trešās valsts oficiālā kravu aģenta, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, organizācija un pienākumi

Mērķis: ES/EEZ netiek ievesta tāda gaisa krava vai gaisa pasts, kam nav veikti drošības kontroles pasākumi. Kravu un pastu, kuru RA3 piegādā ACC3 vai citam RA3, var pieņemt kā drošu kravu vai pastu tikai tad, ja RA3 ir veicis minētos drošības kontroles pasākumus. Sīkāka informācija par šādu kontroli ir sniegta šā kontrolsaraksta turpmākajās daļās.

RA3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka atbilstošas drošības kontroles piemēro visām ES/EEZ ienākošajām gaisa kravām un gaisa pastam un ka droša krava vai drošs pasts tiek aizsargāti līdz to nodošanai ACC3 vai citam RA3. Drošības kontrole ir viena no šādām:

a) fiziskā pārbaude, kas atbilst tādam standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti nodrošināt to, ka sūtījumā nav noslēpti aizliegti priekšmeti;

b) cita veida drošības kontrole – daļa no piegādes ķēdes drošības procesa –, kas pamatoti nodrošina to, ka sūtījumā nav noslēpti aizliegti priekšmeti, un ko ir piemērojis cits RA3, KC3 vai AC3, ko izraudzījies RA3.

Atsauce: 6.8.3. punkts2.1.  Vai tiesību subjekts ir izveidojis drošības programmu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, pārejiet tieši pie 2.5. punkta

 

2.2.  Tiesību subjekta drošības programma

Datums – izmantot precīzu datuma formātu dd/mm/gggg

 

Versija

 

Vai drošības programma ir iesniegta tās valsts pilnvarotajai iestādei, kurā tiesību subjekts atrodas, un/vai minētā iestāde to ir apstiprinājusi? Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

2.3.  Vai drošības programma pietiekami aptver kontrolsaraksta 3.–9. daļā minētos elementus?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, aprakstiet, kāpēc, sīki norādot iemeslus

 

2.4.  Vai drošības programma ir pārliecinoša, stingra un pilnīga?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

2.5.  Vai tiesību subjekts ir ieviesis procesu, lai nodrošinātu, ka gaisa kravai vai gaisa pastam pirms nodošanas ACC3 vai citam RA3 tiek veikta atbilstoša drošības kontrole?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

2.6.  Vai tiesību subjektam ir izveidota pārvaldības sistēma (piemēram, instrumenti, norādījumi), lai nodrošinātu vajadzīgo drošības kontroļu izpildi?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet šo pārvaldības sistēmu un paskaidrojiet, vai to apstiprina, pārbauda vai nodrošina pilnvarotā iestāde vai cits tiesību subjekts

 

Ja NĒ, paskaidrojiet, kā tiesību subjekts nodrošina, ka drošības kontroles tiek veiktas tā, kā noteikts

 

2.7.  Slēdzieni un vispārīgas piezīmes par to, cik uzticams, pārliecinošs un stingrs ir attiecīgais process

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

3. DAĻA

Darbinieku pieņemšana darbā un mācības

Mērķis: lai nodrošinātu prasītās drošības kontroles piemērošanu, RA3 norīko atbildīgus un kompetentus darbiniekus darbam gaisa kravas un gaisa pasta drošības jomā. Darbiniekiem, kam ir piekļuve nodrošinātai gaisa kravai, ir jābūt tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajai kompetencei, un tie ir atbilstoši apmācīti.

Lai šo mērķi īstenotu, RA3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka visiem darbiniekiem (pastāvīgajiem, pagaidu, aģentūru darbiniekiem, autovadītājiem u. c.), kas var tieši un bez pavadības piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, kam tiek veikta vai ir veikta drošības kontrole:

a) ir veikta sākotnēja pārbaude, kā arī atkārtotas pārbaudes pirms stāšanās darbā un/vai iepriekšējās darbības pārbaudes, kurām jānorisinās vismaz saskaņā ar prasībām, ko noteikušas novērtētā RA3 vietējās iestādes, un

b) ir pabeigta sākotnējā drošības apmācība un atkārtotās mācības, kuru nolūks ir padziļināt izpratni par tiem uzticēto atbildību drošības jomā saskaņā ar prasībām, ko noteikušas novērtētā RA3 vietējās iestādes.

Piezīme:

 “iepriekšējās darbības pārbaude” ir personas identitātes un iepriekšējās pieredzes pārbaude, tostarp, ja vien tas ir juridiski pieļaujams, jebkuras sodāmības pārbaude, kā daļa no novērtējuma tam, vai attiecīgā persona ir piemērota veikt drošības kontroli un/vai bez pavadības piekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonām (definīcija, kas iekļauta ICAO 17. pielikumā).

 “pārbaudē pirms stāšanās darbā” tiek noskaidrota personas identitāte, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, un tā attiecas uz nodarbinātību, izglītību un jebkādiem pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados, un attiecīgajai pārbaudāmajai personai ir jāparaksta paziņojums, kurā sniegta informācija par sodāmību visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados (Savienības definējums).

Atsauce: 6.8.3.1. punkts3.1.  Vai ir ieviesta procedūra, kas nodrošina, ka visiem darbiniekiem, kuri var tieši un bez pavadības piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam, pirms stāšanās darbā ir veikta pārbaude, kurā izvērtē darbinieka iepriekšējo darbību un kompetenci?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, cik iepriekšējo gadu ir ņemts vērā, veicot pārbaudi pirms stāšanās darbā, un norādiet tiesību subjektu, kas šo pārbaudi veic

 

3.2.  Vai šī procedūra aptver turpmāko?

□  iepriekšējās darbības pārbaude

□  pārbaude pirms stāšanās darbā

□  sodāmības pārbaude

□  intervijas

□  cits (sniedziet sīkāku informāciju)

Paskaidrojiet šos elementus, norādiet, kurš tiesību subjekts veic šo pārbaudi, un attiecīgā gadījumā norādiet iepriekšējo laikposmu, kas ņemts vērā

 

3.3.  Vai ir izveidota procedūra, ar kuru nodrošina, lai personai, kas atbild par drošības kontroles pasākumu īstenošanu un to īstenošanas pārraudzību attiecīgajā atrašanās vietā, pirms stāšanās darbā būtu veikta pārbaude šīs personas iepriekšējās darbības un kompetences izvērtēšanai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, cik iepriekšējo gadu ir ņemts vērā, veicot pārbaudi pirms stāšanās darbā, un norādiet tiesību subjektu, kas šo pārbaudi veic

 

3.4.  Vai šī procedūra aptver turpmāko?

□  iepriekšējās darbības pārbaude

□  pārbaude pirms stāšanās darbā

□  sodāmības pārbaude

□  intervijas

□  cits (sniedziet sīkāku informāciju)

Paskaidrojiet šos elementus, norādiet, kurš tiesību subjekts veic šo pārbaudi, un attiecīgā gadījumā norādiet iepriekšējo laikposmu, kas ņemts vērā

3.5.  Vai darbinieki, kuri var tieši un bez pavadības piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam, ir pabeiguši drošības mācības, pirms viņiem ļauj piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet mācību saturu un ilgumu

 

3.6.  Vai darbinieki, kas pieņem gaisa kravu/gaisa pastu, to pārbauda un/vai aizsargā, tiek atbilstoši apmācīti tiem uzticēto pienākumu izpildei?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet mācību kursu saturu un ilgumu

 

3.7.  Vai 3.5. un 3.6. punktā minētie darbinieki iziet atkārtotu apmācību?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet atkārtoto mācību saturu un biežumu

 

3.8.  Secinājums. Vai pasākumi, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu darbā un mācībām, nodrošina, ka visi darbinieki ar tiesībām piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam ir pieņemti darbā atbilstoši prasībām un apmācīti atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai darbiniekiem būtu izpratne par saviem drošības pienākumiem?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

4. DAĻA

Pieņemšanas procedūras

Mērķis: RA3 var saņemt kravu vai pastu no cita RA3, KC3, AC3 vai nezināma nosūtītāja. RA3 ir izveidotas prasībām atbilstošas kravas un pasta pieņemšanas procedūras, lai noteiktu, vai sūtījums nāk no drošas piegādes ķēdes vai ne un kādi drošības pasākumi tam līdz ar to jāpiemēro.

RA3 var uzturēt datubāzi, kurā sniegta vismaz turpmāk norādītā informācija par katru oficiālo kravu aģentu vai zināmo nosūtītāju, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums saskaņā ar 6.8.4.1. punktu un no kā tas nepastarpināti pieņem kravu vai pastu, kas piegādājams ACC3 transportēšanai uz Savienību:

a) ziņas par uzņēmumu, tostarp uzņēmuma faktiskā adrese;

b) uzņēmējdarbības veids, izņemot konfidenciālu komercinformāciju;

c) kontaktinformācija, tostarp par drošību atbildīgās(-o) personas(-u) kontaktinformācija;

d) uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja tāds ir;

e) novērtējuma ziņojums, ja tāds pieejams.

Atsauce: 6.8.3.1. un 6.8.4.3. punkts.

Piezīme: RA3 kravu no AC3 drīkst pieņemt kā drošu kravu tikai tad, ja pats šis RA3 ir norādījis šo nosūtītāju kā AC3 un atbild par kravu, ko piegādā šis nosūtītājs.4.1.  Vai, pieņemot sūtījumu, tiesību subjekts nosaka, vai tas nāk no cita RA3, KC3, AC3 vai nezināma nosūtītāja?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

 

4.2.  Vai tiesību subjekts izveido un uztur datubāzi, kurā ietverta informācija par katru RA3, KC3 un AC3, no kuriem tas nepastarpināti pieņem gaisa kravu vai gaisa pastu, kas piegādājams ACC3 transportēšanai uz Savienību?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet datubāzē iekļauto informāciju

 

Ja NĒ – kā tiesību subjekts zina, ka krava nāk no cita RA3, KC3 vai AC3?

 

4.3.  Vai tiesību subjekts norāda nosūtītājus kā AC3?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procedūru un drošības pasākumus, kurus tiesību subjekts pieprasījis veikt nosūtītājam

 

4.4.  Vai tiesību subjekts, pieņemot sūtījumu, nosaka, vai sūtījuma galamērķis ir ES/EEZ lidosta?

JĀ vai NĒ, paskaidrojiet

 

4.5.  Ja JĀ – vai tiesību subjekts ikvienam gaisa kravas vai gaisa pasta sūtījumam, kura galamērķis ir ES/EEZ lidosta, piemēro identisku drošības kontroli?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet attiecīgo procedūru

 

4.6.  Vai tiesību subjekts, pieņemot sūtījumu – tostarp sūtījumus, kurus piegādā, izmantojot transporta veidus, kas nav gaisa transports –, nosaka, vai tas ir uzskatāms par augsta riska kravu vai pastu (HRCM) (sk. definīciju 6. daļā)?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

Aprakstiet procedūru

 

4.7.  Vai novērtētais tiesību subjekts, pieņemot nodrošinātu sūtījumu, nosaka, vai tas ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet (plombas, slēdzenes, pārbaude u. c.)

 

4.8.  Vai personai, kas veic piegādi, ir noteikta prasība uzrādīt oficiālu identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju?

JĀ vai NĒ

 

4.9.  Vai ir iedibināts process, lai identificētu sūtījumus, kuriem vajadzīga pārbaude?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

 

4.10.  Secinājums. Vai pieņemšanas procedūras ir pietiekamas, lai ar tām varētu noteikt, vai attiecīgā gaisa krava vai gaisa pasts, kura galamērķis ir ES/EEZ lidosta, nāk no drošas piegādes ķēdes, vai arī ir nepieciešams to pārbaudīt?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

5. DAĻA

Pārbaudes

Mērķis: ja RA3 pieņem kravu un pastu, kas nenāk no drošas piegādes ķēdes, RA3 šie sūtījumi jāpakļauj pienācīgai pārbaudei, pirms tos var piegādāt ACC3 kā drošu kravu. RA3 ir jābūt izveidotai kārtībai, kā nodrošināt, lai gaisa krava un gaisa pasts, kas ienāk ES/EEZ un kas paredzēts transfēram, tranzītam vai izkraušanai Savienības lidostā, tiktu pārbaudīts ar līdzekļiem vai metodēm, kas minētas Savienības tiesību aktos, atbilstīgi standartam, kas ir pietiekams, lai varētu pamatoti pārliecināties par to, ka kravā vai pastā nav aizliegtu priekšmetu.

Ja gaisa kravas vai gaisa pasta pārbaudi veic pilnvarotā iestāde vai tā tiek veikta tās vārdā trešajā valstī, RA3 šo faktu dara zināmu un precizē, kādā veidā tiek nodrošināta atbilstoša pārbaude.

Atsauce: 6.8.3. punkts5.1.  Vai pārbaudi tiesību subjekta vārdā veic cits tiesību subjekts?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ,

precizējiet šo tiesību subjektu veidu un paskaidrojiet sīkāk:

— privāts pārbaudes uzņēmums

— valdības regulēts uzņēmums

— valdības pārbaudes iestāde vai struktūra

— cits

Precizējiet informāciju par nolīgumu/līgumu starp novērtēto tiesību subjektu un tiesību subjektu, kas veic pārbaudi tā vārdā

 

5.2.  Kādas metodes izmanto gaisa kravas un gaisa pasta pārbaudēm?

Precizējiet, tostarp norādiet sīkāk, kādas iekārtas izmanto gaisa kravas un gaisa pasta pārbaudēm saistībā ar visām metodēm (piemēram, iekārtu ražotājs, tips, programmatūras versija, standarts, sērijas numurs utt.)

 

5.3.  Vai šī izmantotā iekārta vai metode (piemēram, sprāgstvielu meklēšanas suņi) ir iekļauta jaunākajā ES, Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) vai ASV Transporta drošības administrācijas (TSA) atbilstības sarakstā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

Ja NĒ, sniedziet sīkākas ziņas par iekārtu apstiprinājumu un šā apstiprinājuma datumu, kā arī jebkuras norādes par iekārtu atbilstību ES noteiktajiem standartiem

 

5.4.  Vai iekārtas tiek izmantotas atbilstīgi ražotāja paredzētajai darbības koncepcijai (CONOPS), un vai iekārtas regulāri testē un tām veic tehnisko apkopi?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

5.5.  Vai, veicot pārbaudi, ņem vērā sūtījuma specifiku?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, ar kādiem līdzekļiem nodrošina, lai izvēlēto pārbaudes metodi izmantotu atbilstoši tādam standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti pārliecināties par to, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti

 

5.6.  Vai ir iedibināts trauksmes cēloņa noskaidrošanas process gadījumā, ja pārbaudes iekārta ģenerē trauksmes signālu? (Dažu iekārtu (piemēram, rentgena iekārtas) gadījumā trauksmes signālu dod pats darbinieks.)

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet trauksmes cēloņa noskaidrošanas procesu, ar ko pamatoti pārliecinās par to, ka nav aizliegtu priekšmetu

 

Ja NĒ, aprakstiet, kas notiek ar šādu sūtījumu

 

5.7.  Vai ir tādi sūtījumi, kas atbrīvoti no drošības pārbaudēm?

JĀ vai NĒ

 

5.8.  Vai ir tādi atbrīvojumi, kas neatbilst Savienības sarakstam?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

5.9.  Vai piekļuve pārbaužu veikšanas zonai tiek kontrolēta, lai nodrošinātu, ka tai var piekļūt tikai pilnvaroti un apmācīti darbinieki?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

5.10.  Vai ir izveidots stabils kvalitātes kontroles un/vai testēšanas režīms?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

5.11.  Secinājums. Vai gaisa kravu/gaisa pastu pārbauda ar kādu no Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.2.1. punktā uzskaitītajiem līdzekļiem vai metodēm atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai varētu pamatoti pārliecināties, ka kravā vai pastā nav aizliegtu priekšmetu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

6. DAĻA

Augsta riska krava vai pasts (HRCM)

Mērķis: par augsta riska kravu un pastu (HRCM) jāuzskata tādi sūtījumi, kuru izcelsme ir vietās, ko Savienība uzskata par augsta riska vietām, vai kuru transfēru veic šādās vietās, kā arī sūtījumi, kuri acīmredzami ir būtiski izmainīti. Šādi sūtījumi jāpārbauda, ievērojot konkrētas instrukcijas. RA3 ir jābūt iedibinātai procedūrai, ar kuru nodrošina, ka ES/EEZ ienākošs HRCM, tiek identificēts un attiecīgi kontrolēts tā, kā noteikts Savienības tiesību aktos.

ACC3, kam RA3 piegādā gaisa kravu vai pastu transportēšanai, tiek pilnvarots sniegt RA3 jaunāko pieejamo informāciju par augsta riska izcelsmi.

Neatkarīgi no tā, vai RA3 augsta riska kravu vai pastu saņem no gaisa pārvadātāja, vai to piegādā ar cita veida transportu, tas piemēro tādus pašus pasākumus.

Atsauce: 6.7. punkts.

Piezīme: HRCM, kuru atļauts ievest ES/EEZ, piešķir drošības statusu SHR, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem saskaņā ar prasībām par augstu risku.6.1.  Vai par drošības kontroļu veikšanu atbildīgie darbinieki zina, kura gaisa krava un pasts ir jāapstrādā kā augsta riska krava un pasts (HRCM)?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

6.2.  Vai tiesību subjekts ir izveidojis procedūras HRCM identificēšanai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

6.3.  Vai HRCM tiek piemērotas HRCM pārbaudes procedūras saskaņā ar Savienības tiesību aktiem?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet, kādas procedūras tiek piemērotas

 

6.4.  Vai pēc tam, kad pārbaude pabeigta, tiesību subjekts izdod SHR drošības statusa deklarāciju, ko iekļauj sūtījuma pavaddokumentos?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā drošības statusu piešķir un kādos dokumentos to norāda

 

6.5.  Secinājums. Vai tiesību subjekta izveidotais process ir piemērots un pietiekams, lai nodrošinātu, ka visa HRCM tiek pienācīgi apstrādāts pirms iekraušanas?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

7. DAĻA

Nodrošinātas gaisa kravas un pasta aizsardzība

Mērķis: RA3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts tiek aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos un/vai jebkādu izmainīšanu no vietas, kurā tika veikta drošības pārbaude vai citas drošības kontroles, vai no punkta, kurā pēc drošības pārbaudes vai drošības kontrolēm šī krava/pasts ir pieņemti, līdz iekraušanai vai nodošanai ACC3 vai citam RA3. Ja iepriekš nodrošināta gaisa krava un pasts vēlāk netiek aizsargāts, to nevar iekraut vai nodot ACC3 vai citam RA3 kā drošu kravu vai pastu.

Aizsardzību var nodrošināt ar dažādiem līdzekļiem, piemēram, ar fiziskiem līdzekļiem (barjeras, aizslēgtas telpas u. c.), ar cilvēku līdzdalību (patruļas, pienācīgi apmācīti darbinieki u. c.) un ar tehniskiem līdzekļi (CCTV, apsardzes signalizācijas sistēma u. c.).

ES/EEZ ienākoša nodrošināta gaisa krava vai pasts jānodala no gaisa kravas vai pasta, kas nav nodrošināts.

Atsauce: 6.8.3.1. punkts7.1.  Vai nodrošinātas gaisa kravas un gaisa pasta aizsardzību novērtētā tiesību subjekta vārdā piemēro cits tiesību subjekts?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ,

precizējiet šo tiesību subjektu veidu un paskaidrojiet sīkāk:

— privāts pārbaudes uzņēmums

— valdības regulēts uzņēmums

— valdības pārbaudes iestāde vai struktūra

— cits

 

7.2.  Vai ir ieviestas drošības kontroles un pienācīga aizsardzība, lai izvairītos no kravas/pasta izmainīšanas pārbaužu laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

Paskaidrojiet, kāda veida aizsardzība ir izveidota:

— fiziski līdzekļi (nožogojums, barjeras, izturīgas konstrukcijas ēka u. c.)

— ar cilvēku līdzdalību (patruļas u. c.)

— tehniski līdzekļi (CCTV, signalizācijas sistēma u. c.),

un paskaidrojiet, kā tā ir organizēta

 

7.3.  Vai droša gaisa krava/gaisa pasts ir pieejams tikai pilnvarotām personām?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

Norādiet, kādā veidā tiek kontrolēti visi identificējamas un nodrošinātas gaisa kravas/gaisa pasta piekļuves punkti (arī durvis un logi)

 

7.4.  Vai ir izveidotas procedūras, ar kurām nodrošina, ka ES/EEZ ienākoša gaisa krava/gaisa pasts, kam piemērotas drošības kontroles, ir aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos no brīža, kad tas tiek nodrošināts, līdz iekraušanai vai nodošanai ACC3 vai citam RA3?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā to aizsargā (fiziski līdzekļi, ar cilvēku līdzdalību, tehniski līdzekļi utt.)

Norādiet arī, vai ēkai ir izturīga konstrukcija un kādi materiāli ir izmantoti, ja šāda informācija ir pieejama

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

7.5.  Secinājums. Vai sūtījumu aizsardzība ir pietiekami stingra, lai izvairītos no nelikumīgas iejaukšanās?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

8. DAĻA

Dokumentācija

Mērķis: sūtījuma drošības statusu norāda sūtījuma pavaddokumentos, kas ir gaisa kravas pavadzīme, līdzvērtīgs pasta dokuments vai atsevišķa deklarācija un kas ir sagatavoti elektroniskā formā vai rakstiski. Drošības statusu izdod RA3.

Atsauce: 6.3.2.6. punkta d) apakšpunkts un 6.8.3.4. punkts.

Piezīme: var norādīt šādu drošības statusu:

  SPX, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem, vai

  SCO, t. i., drošs pārvadāšanai vienīgi ar kravas un pasta gaisa kuģiem, vai

  SHR, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem saskaņā ar augsta riska prasībām.8.1.  Vai tiesību subjekts pavaddokumentos (piemēram, gaisa kravas pavadzīmē) norāda kravas statusu un to, kā šis statuss ir iegūts?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, paskaidrojiet

 

8.2.  Secinājums. Vai dokumentācijas process ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka kravai vai pastam ir pievienoti attiecīgie pavaddokumenti, kuros pareizi norādīts drošības statuss?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

9. DAĻA

Transportēšana

Mērķis: gaisa kravai un gaisa pastam jābūt aizsargātam pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu no brīža, kad tas tiek nodrošināts, līdz iekraušanai vai nodošanai ACC3 vai citam RA3. Tas ietver aizsardzību laikā, kad to transportē uz gaisa kuģi, vai arī līdz ACC3 vai citam RA3. Ja iepriekš nodrošināta gaisa krava un pasts netiek aizsargāts transportēšanas laikā, to nevar iekraut vai nodot ACC3 vai citam RA3 kā drošu kravu.

Laikā, kad drošos sūtījumus transportē uz gaisa kuģi, līdz ACC3 vai citam RA3, RA3 ir atbildīgs par to aizsardzību. Tas ietver arī gadījumus, kad transportēšanu tā vārdā veic cits tiesību subjekts, piemēram, kravas ekspeditors. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad sūtījumus transportē ACC3 vai cita RA3 atbildībā.

Atsauce: 6.8.3. punkts9.1.  Kā gaisa kravu/gaisa pastu nogādā ACC3/citam RA3?

a)  Ar novērtētā tiesību subjekta transportu?

JĀ vai NĒ

 

b)  Ar cita RA3/ACC3 transportu?

JĀ vai NĒ

 

c)  Novērtētā tiesību subjekta izmantots apakšuzņēmējs?

JĀ vai NĒ

 

9.2.  Vai gaisa krava/gaisa pasts ir iepakots tā, lai izmainīšana būtu acīmredzama?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

 

9.3.  Vai pirms transportēšanas transportlīdzeklis tiek aizplombēts vai aizslēgts?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

 

9.4.  Ja izmanto numurētas plombas, vai piekļuvi plombām kontrolē un numurus uzskaita?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, kādā veidā!

 

9.5.  Attiecīgā gadījumā – vai attiecīgais transportuzņēmējs paraksta transportuzņēmēja paziņojumu?

JĀ vai NĒ

 

9.6.  Vai persona, kas transportē kravu, ir pakļauta īpašai drošības kontrolei un ir apguvusi izpratnes veidošanas mācības, pirms tai atļauts transportēt nodrošinātu gaisa kravu un/vai gaisa pastu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet drošības kontroles veidu (pārbaude pirms stāšanās darbā, iepriekšējās darbības pārbaude u. c.) un mācību veidu (drošības izpratnes mācības u. c.)

 

9.7.  Secinājums. Vai pasākumi ir pietiekami, lai aizsargātu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu transportēšanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

10. DAĻA

Atbilstība

Mērķis: kad novērtēta šī kontrolsaraksta 1.–9. daļa, ES aviācijas drošības vērtētājam ir jāizdara secinājumi, vai tā pārbaude uz vietas apstiprina drošības kontroļu īstenošanu saskaņā ar šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem attiecībā uz ES/EEZ ienākošajām gaisa kravām/gaisa pastu.

Ir iespējami divi dažādi scenāriji. ES aviācijas drošības vērtētājs secina, ka tiesību subjekts:

a) ir sekmīgi panācis atbilstību šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem. Vērtētājs nodod novērtētā tiesību subjekta rīcībā novērtējuma ziņojuma oriģinālu un norāda, ka tiesību subjektam tiek piešķirts apzīmējums “trešās valsts oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums”;

b) nav panācis atbilstību šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem. Tādā gadījumā tiesību subjektam netiek atļauts nogādāt ACC3 vai citam RA3 nodrošinātu gaisa kravu vai gaisa pastu, ko ved uz ES/EEZ galamērķi. Subjekts saņem aizpildītā kontrolsaraksta kopiju, kurā norādītas konstatētās nepilnības.

Kopumā ņemot, ES aviācijas drošības vērtētājam jāizlemj, vai krava un pasts, ko apkalpo novērtētais tiesību subjekts, tiek apkalpots tā, ka brīdī, kad tas tiek piegādāts ACC3 vai citam RA3, to var uzskatīt par drošu vešanai gaisa kuģī uz ES/EEZ saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.

ES aviācijas drošības vērtētājam ir jāatceras, ka novērtējuma pamatā ir vispārēja uz mērķiem balstīta atbilstības pārbaudes metodika.10.1.  Vispārējs secinājums

Novērtējums (un paziņojums)

(iezīmējiet attiecīgo secinājumu)

Ja tas ir “Apstiprināt”, tiks uzskatīts, ka tiesību subjekts ir apzīmējams kā trešās valsts oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3).

Apstiprināt/Neapstiprināt

Ja kopējais novērtējums ir negatīvs, norādiet jomas, kurās tiesību subjekts nav sasniedzis vajadzīgo drošības standartu vai kuras uzskatāmas par tiesību subjekta vājajām vietām! Iesakiet arī korekcijas, kas jāveic, lai izpildītu vajadzīgo drošības standartu un izturētu pārbaudi!

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

Vērtētāja vārds, uzvārds:

Datums:

Paraksts:
PIELIKUMS

Apmeklēto un intervēto personu un tiesību subjektu saraksts

Norādīts tiesību subjekta nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un apmeklējuma vai intervijas datums.Tiesību subjekta nosaukums

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Apmeklējuma/intervijas datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.C3. PAPILDINĀJUMS

PĀRBAUDES KONTROLSARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ ACC3

ACC3 (Gaisa kravas vai pasta pārvadātājs, kas veic pārvadājumus uz Savienību no trešās valsts lidostas (Air cargo or mail carrier operating into the Union from a third country airport)) apzīmējums ir priekšnoteikums gaisa kravas vai gaisa pasta pārvadājumiem uz Eiropas Savienību ( 13 ) (ES) vai Islandi, Norvēģiju un Šveici un ir noteikts ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998.

ACC3 apzīmējums principā ir nepieciešams visiem lidojumiem, kuros pārvadā kravu vai pastu transfēram, tranzītam vai izkraušanai ES/EEZ lidostās ( 14 ). Eiropas Savienības dalībvalstu, Islandes, Norvēģijas un Šveices pilnvarotās iestādes katra atbild par ACC3 apzīmējuma piešķiršanu konkrētiem gaisa pārvadātājiem. Šo apzīmējumu piešķir, balstoties uz gaisa pārvadātāja drošības programmu un uz vietas veiktu verifikāciju, lai pārliecinātos par to, kā tiek īstenoti pasākumi un vai tie atbilst šajā pārbaudes kontrolsarakstā minētajiem mērķiem.

Kontrolsarakstu ES aviācijas drošības vērtētājs izmanto kā instrumentu, lai novērtētu drošības līmeni, ko ES/EEZ ienākošai gaisa kravai vai gaisa pastam piemēro ACC3 vai kas tiek piemērots ACC3 atbildībā, vai ko piemēro gaisa pārvadātājs, kas pretendē uz ACC3 apzīmējumu.

Novērtējuma ziņojumu iesniedz pilnvarotajai iestādei, kas piešķir apzīmējumu, un novērtētajam tiesību subjektam ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc uz vietas veiktās verifikācijas. Novērtējuma ziņojuma neatņemamās sastāvdaļas ir vismaz šādas:

 aizpildīts kontrolsaraksts, ko parakstījis ES aviācijas drošības vērtētājs, attiecīgā gadījumā – ar novērtētā tiesību subjekta piezīmēm;

 paziņojums par saistībām (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.H1. papildinājums), ko parakstījis novērtētais tiesību subjekts, un

 neatkarības apliecinājums (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 11.A papildinājums) attiecībā uz novērtēto tiesību subjektu, ko parakstījis ES aviācijas drošības vērtētājs.

Novērtējuma ziņojuma veselumu apliecina lappušu numerācija, ES aviācijas drošības novērtēšanas datums, vērtētāja un novērtētā tiesību subjekta iniciāļi katrā ziņojuma lappusē. Novērtējuma ziņojuma standarta valoda ir angļu valoda.

Kontrolsaraksta 3. daļu (Gaisa pārvadātāja drošības programma), 6. daļu (Datubāze), 7. daļu (Pārbaudes) un 8. daļu (Augsta riska krava vai pasts (HRCM)) novērtē, ņemot vērā prasības, kas izklāstītas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 6.7. un 6.8. nodaļā. Pārējām daļām minimālais atbilstības standarts ir Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 17. pielikumā iekļautie standarti un ieteicamā prakse (SARP) un vadlīniju materiāls, kas iekļauts ICAO aviācijas drošības rokasgrāmatā (dokuments Nr. 8973, klasifikācija – dienesta vajadzībām).

Piezīmes par aizpildīšanu

 Jāaizpilda visas kontrolsaraksta daļas. Ja informācija nav pieejama, jāpaskaidro, kāpēc.

 Pēc katras daļas ES aviācijas drošības vērtētājs sniedz atzinumu, vai ir nodrošināta atbilstība šīs daļas mērķiem un kādā mērā tā ir nodrošināta.

1. DAĻA

Novērtētā tiesību subjekta un vērtētāja identifikācija1.1.  Novērtēšanas datums(-i)

Izmantot precīzu datuma formātu (tādu kā 01.10.2012.–02.10.2012.).

dd/mm/gggg

 

1.2.  Attiecīgā gadījumā – ACC3 iepriekšējā novērtējuma datums un unikālais burtciparu identifikators (UAI)

dd/mm/gggg

 

UAI

 

1.3.  Informācija par aviācijas drošības vērtētāju

Vārds, uzvārds

 

Uzņēmums/organizācija/iestāde

 

UAI

 

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu

 

1.4.  Novērtējamā gaisa pārvadātāja nosaukums

Nosaukums

 

AOC (gaisa kuģa ekspluatanta apliecība) izdota (valsts nosaukums):

 

IATA (Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas) kods vai ICAO (Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas) kods, ja gaisa pārvadātājam IATA koda nav. Precizēt, kurš kods

 

Valsts, kas piešķīrusi gaisa pārvadātājam ACC3 apzīmējumu

 

1.5.  Detalizēta informācija par vietu, kur atrodas trešās valsts lidosta, kuru paredzēts novērtēt, vai par kravas/pasta apstrādes infrastruktūru, kas ar to saistīta

Nosaukums

 

Lidostas IATA (vai ICAO) kods

 

Valsts

 

1.6.  Gaisa pārvadātāja uzņēmējdarbības veids – var norādīt vairākus uzņēmējdarbības veidus

a)  pasažieru un kravas/pasta pārvadātājs

b)  vienīgi kravas un pasta pārvadātājs

c)  vienīgi kravas pārvadātājs

d)  vienīgi pasta pārvadātājs

e)  integrators

f)  čartera pakalpojumi

 

1.7.  Par trešās valsts gaisa kravas/gaisa pasta drošību atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats

Vārds, uzvārds

 

Amata nosaukums

 

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu

 

1.8.  Gaisa pārvadātāja galvenā biroja adrese apmeklētajā lidostā

Numurs/vienība/ēka/lidosta

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Pavalsts (attiecīgā gadījumā)

 

Valsts

 

1.9.  Gaisa pārvadātāja galvenā biroja adrese, piemēram, uzņēmuma galvenā mītne

Numurs/vienība/ēka/lidosta

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Pavalsts (attiecīgā gadījumā)

 

Valsts

 

2. DAĻA

ACC3 organizācija un atbildības jomas lidostā

Mērķis: ES/EEZ neieved gaisa kravu vai pastu, kam nav veikti drošības kontroles pasākumi. Sīkāka informācija par šādiem kontroles pasākumiem ir šā kontrolsaraksta turpmākajās daļās. Kravu vai pastu pārvadāšanai ES ienākošā gaisa kuģī ACC3 pieņem tikai tad, ja ir apstiprināts, ka ir veikta pārbaude vai citas drošības kontroles un ka šo pārbaudi vai kontroles ir veicis oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, zināms nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, vai arī tāda oficiālā kravu aģenta pazīstams nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, vai arī ja šie sūtījumi tiek pārbaudīti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

ACC3 jābūt iedibinātai procedūrai, lai nodrošinātu, ka atbilstošas drošības kontroles veic visai ES ienākošai gaisa kravai un gaisa pastam, izņemot tad, ja šai kravai un pastam ir noteikts atbrīvojums no pārbaudēm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un ja šī krava vai pasts pēc tam ir aizsargāts līdz iekraušanai gaisa kuģī. Drošības kontroles, ko veic, ir šādas:

 fiziskā pārbaude, kura atbilst tādam standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti nodrošināt to, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti, vai

 citas drošības kontroles, kuras veic oficiālie kravu aģenti vai zināmie nosūtītāji, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, vai kuras veic tāda oficiālā kravu aģenta pazīstams nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, un kuras ietilpst piegādes ķēdes drošības procesā, ar ko ļauj pamatoti nodrošināt to, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

Atsauce: 6.8.3. punkts2.1.  Vai gaisa pārvadātājs ir iedibinājis procedūru, lai nodrošinātu, ka gaisa kravai un gaisa pastam pirms iekraušanas ES ienākošā gaisa kuģī ir veiktas pienācīgas drošības kontroles?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

2.2.  Vai drošības kontroles veic gaisa pārvadātājs, vai arī gaisa pārvadātāja vārdā tās veic tiesību subjekts, kas darbojas gaisa pārvadātāja drošības programmas satvarā?

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

Ja NĒ, kuri ir tie tiesību subjekti, kas nav ietverti gaisa pārvadātāja drošības programmā, bet kas veic drošības kontroles gaisa kravām un gaisa pastam, ko šis gaisa pārvadātājs transportē uz ES/EEZ?

 

Precizējiet šo tiesību subjektu veidu un paskaidrojiet sīkāk:

— privāts apkalpošanas uzņēmums

— valdības regulēts uzņēmums

— valdības pārbaudes iestāde vai struktūra

— cits

 

2.3.  Ar kādiem līdzekļiem un saskaņā ar kādām instrukcijām gaisa pārvadātājs nodrošina, ka drošības kontroles tiek veiktas tā, kā noteikts?

 

2.4.  Vai gaisa pārvadātājam ir iespēja pieprasīt atbilstošas drošības kontroles situācijā, kad pārbaudi veic tiesību subjekti, kas nav ietverti gaisa pārvadātāja drošības programmā, piemēram, valdības struktūras?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, paskaidrojiet sīkāk

 

2.5.  Vai valstī, kurā atrodas lidosta, kurā šis pārbaudes apmeklējums norisinās, saskaņā ar ICAO standartiem ir ieviesta oficiālā kravu aģenta/zināmā nosūtītāja programma attiecībā uz gaisa kravu un pastu?

Ja JĀ, aprakstiet programmas elementus un to, kā šo programmu īsteno

 

2.6.  Slēdzieni un vispārīgas piezīmes par to, cik uzticams, pārliecinošs un stingrs ir attiecīgais process

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

3. DAĻA

Gaisa pārvadātāja drošības programma

Mērķis: ACC3 nodrošina, ka tā drošības programma aptver visus aviācijas drošības pasākumus attiecībā uz gaisa kravu un gaisa pastu, kas jātransportē uz ES, un ka šie pasākumi ir pietiekami drošības garantēšanai.

Gaisa pārvadātāja drošības programma un saistītā dokumentācija ir pamats drošības kontrolēm, ko veic atbilstīgi šajā kontrolsarakstā noteiktajiem mērķiem. Gaisa pārvadātājs varētu apsvērt iespēju savus dokumentus ES aviācijas drošības vērtētājam nosūtīt pirms apmeklējuma uz vietas, lai tādējādi sniegtu tam iespēju iepazīties ar detalizētu informāciju par apmeklējamajām vietām.

Atsauce: 6.8.2.1. punkts un 6.G papildinājums

Piezīme: ir pienācīgi jāaptver šādi punkti, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.G papildinājumā:

a) pasākumu apraksts gaisa kravai un pastam;

b) pieņemšanas procedūras;

c) oficiālā kravu aģenta shēma un kritēriji;

d) zināmā nosūtītāja shēma un kritēriji;

e) pazīstamā nosūtītāja shēma un kritēriji;

f) pārbaudes standarts;

g) pārbaudes vieta;

h) informācija par pārbaudes iekārtām;

i) informācija par ekspluatantu vai pakalpojumu sniedzēju;

j) drošības pārbaudes atbrīvojumu saraksts;

k) augsta riska gaisa kravas un pasta apstrāde.3.1.  Gaisa pārvadātāja drošības programma

Datums – izmantot precīzu datuma formātu (dd/mm/gggg)

 

Versija

 

Vai programma iepriekš ir bijusi iesniegta pilnvarotajai ES/EEZ iestādei? Ja JĀ, vai tā tika iesniegta ACC3 statusa saņemšanai? Citā nolūkā?

 

3.2.  Vai drošības programma pietiekami aptver iepriekš uzskaitītos elementus?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, aprakstiet, kāpēc, sīki norādot iemeslus

 

3.3.  Vai drošības programmā aprakstītie aviācijas drošības pasākumi ir piemēroti un pietiekami, lai garantētu ES/EEZ ienākošās gaisa kravas/gaisa pasta drošību saskaņā ar noteiktajiem standartiem?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, aprakstiet, kāpēc, sīki norādot iemeslus

 

3.4.  Secinājums. Vai drošības programma ir pārliecinoša, stingra un pilnīga?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

4. DAĻA

Darbinieku pieņemšana darbā un mācības

Mērķis: ACC3 norīko atbildīgus un kompetentus darbiniekus darbam gaisa kravas un gaisa pasta drošības jomā. Darbiniekiem, kam ir piekļuve nodrošinātai gaisa kravai, ir tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamā kompetence, un tie ir atbilstoši apmācīti.

Lai šo mērķi īstenotu, ACC3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka visiem darbiniekiem (pastāvīgajiem, pagaidu, aģentūru darbiniekiem, autovadītājiem u. c.), kas var tieši un bez pavadības piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, kam tiek veikta vai ir veikta drošības kontrole:

 ir veikta sākotnēja pārbaude, kā arī atkārtotas pārbaudes pirms stāšanās darbā un/vai iepriekšējās darbības pārbaudes, kurām jānorisinās vismaz saskaņā ar prasībām, ko noteikušas novērtētās lidostas vietējās iestādes, un

 ir pabeigta sākotnējā drošības apmācība un atkārtotās mācības, kuru nolūks ir padziļināt izpratni par tiem uzticēto atbildību drošības jomā saskaņā ar prasībām, ko noteikušas novērtētās lidostas vietējās iestādes.

Atsauce: 6.8.3.1. punkts

Piezīme:

 “iepriekšējās darbības pārbaude” ir personas identitātes un iepriekšējās pieredzes pārbaude, tostarp, ja vien tas ir juridiski pieļaujams, jebkuras sodāmības pārbaude, kā daļa no novērtējuma tam, vai attiecīgā persona ir piemērota veikt drošības kontroli un/vai bez pavadības piekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonām (definīcija, kas iekļauta ICAO 17. pielikumā),

 “pārbaudē pirms stāšanās darbā” tiek noskaidrota personas identitāte, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, un tā attiecas uz nodarbinātību, izglītību un jebkādiem pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados, un attiecīgajai pārbaudāmajai personai ir jāparaksta paziņojums, kurā sniegta informācija par sodāmību visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados (Savienības definējums).4.1.  Vai ir iedibināta procedūra, ar kuru nodrošina, ka visiem darbiniekiem, kas var tieši un bez pavadības piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam, pirms stāšanās darbā ir veikta pārbaude, kurā ir izvērtēta darbinieka iepriekšējā darbība un kompetence?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, cik iepriekšējo gadu ir ņemts vērā, veicot pārbaudi pirms stāšanās darbā, un norādiet tiesību subjektu, kas šo pārbaudi veic

 

4.2.  Vai šī procedūra aptver turpmāko?

— Iepriekšējās darbības pārbaude

— Pārbaude pirms stāšanās darbā

— Sodāmības pārbaude

— Intervijas

— Cits (sniedziet sīkāku informāciju)

Paskaidrojiet šos elementus, norādiet, kurš tiesību subjekts veic šo pārbaudi, un attiecīgā gadījumā norādiet iepriekšējo laikposmu, kas ņemts vērā

 

4.3.  Vai ir izveidota procedūra, ar kuru nodrošina, lai personai, kas atbild par drošības kontroles pasākumu īstenošanu un to īstenošanas pārraudzību attiecīgajā atrašanās vietā, pirms stāšanās darbā būtu veikta pārbaude šīs personas iepriekšējās darbības un kompetences izvērtēšanai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, cik iepriekšējo gadu ir ņemts vērā, veicot pārbaudi pirms stāšanās darbā, un norādiet tiesību subjektu, kas šo pārbaudi veic

 

4.4.  Vai šī procedūra aptver turpmāko?

— Iepriekšējās darbības pārbaude

— Pārbaude pirms stāšanās darbā

— Sodāmības pārbaude

— Intervijas

— Cits (sniedziet sīkāku informāciju)

Paskaidrojiet šos elementus, norādiet, kurš tiesību subjekts veic šo pārbaudi, un attiecīgā gadījumā norādiet iepriekšējo laikposmu, kas ņemts vērā

 

4.5.  Vai darbinieki, kuri var tieši un bez pavadības piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam, ir izgājuši drošības mācības, pirms viņiem ļauj piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet mācību saturu un ilgumu

 

4.6.  Vai darbinieki, kas pieņem gaisa kravu/gaisa pastu, to pārbauda un/vai aizsargā, tiek atbilstoši apmācīti tiem uzticēto pienākumu izpildei?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet mācību kursu saturu un ilgumu

 

4.7.  Vai 4.5. un 4.6. punktā minētie darbinieki iziet atkārtotu apmācību?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet atkārtoto mācību saturu un biežumu

 

4.8.  Secinājums. Vai pasākumi, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu darbā un mācībām, nodrošina, ka visi darbinieki ar tiesībām piekļūt nodrošinātai gaisa kravai/gaisa pastam ir pieņemti darbā atbilstoši prasībām un apmācīti atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai darbiniekiem būtu izpratne par saviem drošības pienākumiem?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

5. DAĻA

Pieņemšanas procedūras

Mērķis: ACC3 ir iedibināta procedūra, kas nodrošina, ka, pieņemot sūtījumu, var izvērtēt un pārbaudīt tā drošības statusu, pārliecinoties par iepriekš veiktām kontrolēm.

Procedūra ietver šādus elementus:

 pārbauda, vai sūtījumu ir piegādājusi persona, kuru izraudzījis oficiālais kravu aģents vai zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, kā par to liecina datubāzē (6. daļa) iekļautie dati, vai šāda oficiālā kravu aģenta pazīstams nosūtītājs;

 pārbauda, vai kopā ar sūtījumu ir piegādāta visa nepieciešamā drošības informācija (gaisa kravas pavadzīme un informācija par drošības statusu vai nu uz papīra, vai elektroniskā formā), kas atbilst gaisa kravas un gaisa pasta sūtījumiem, kuri tiek piegādāti;

 pārbauda, vai sūtījumam nav izmainīšanas pazīmju, un

 pārbauda, vai uz sūtījumu ir attiecināmas augsta riska kravas un pasta (HRCM) apstrādes prasības.

Atsauce: 6.8.3.1. punkts

Piezīme:

 oficiālais kravu aģents vai zināms nosūtītājs ir tiesību subjekts, kas apkalpo kravu un kura atbilstību sekmīgi novērtējis ES aviācijas drošības vērtētājs vai kura īstenotie drošības pasākumi ir iekļauti ES novērtēta ACC3 drošības programmā (šajā gadījumā ACC3 ir līdzatbildīgs par šiem drošības pasākumiem),

 pazīstamais nosūtītājs ir tiesību subjekts, kas apkalpo kravu savā vārdā, bet oficiālā kravu aģenta, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, atbildībā. Šis oficiālais kravu aģents pilnībā atbild par drošības kontrolēm, ko veic pazīstamais nosūtītājs;

 izraudzītā persona ir persona, kuras uzdevumos ir piegādāt gaisa kravu vai gaisa pastu gaisa pārvadātājam. Persona, kas piegādā sūtījumu gaisa pārvadātājam, uzrāda identitātes karti, pasi, autovadītāja apliecību vai citu dokumentu ar personas fotogrāfiju, kuru ir izdevusi vai atzinusi valsts iestāde.5.1.  Vai gaisa pārvadātājs, nepastarpināti pieņemot sūtījumu, nosaka, vai šā sūtījuma piegādātājs ir oficiālais kravu aģents, zināms nosūtītājs vai pazīstams nosūtītājs, kas ir novērtēts vai atzīts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem gaisa kravu pārvadājumu jomā un kas ir iekļauts gaisa pārvadātāja uzturētajā datubāzē?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet attiecīgo procedūru

 

5.2.  Vai gaisa pārvadātājs, nepastarpināti pieņemot sūtījumu, nosaka, vai šā sūtījuma galamērķis ir ES/EEZ lidosta?

JĀ vai NĒ, paskaidrojiet

 

5.3.  Ja JĀ, vai gaisa pārvadātājs jebkurai kravai vai pastam, kam galamērķis ir ES/EEZ lidosta, veic identisku drošības kontroli?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet attiecīgo procedūru

 

5.4.  Vai gaisa pārvadātājs, nepastarpināti pieņemot sūtījumu (tostarp sūtījumus, kurus piegādā, izmantojot citus transporta veidus, kas nav gaisa transports), nosaka, vai šis sūtījums ir uzskatāms par augsta riska kravu vai pastu (HRCM)?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

Aprakstiet procedūru

 

5.5.  Vai gaisa pārvadātājs, pieņemot nodrošinātu sūtījumu, nosaka, vai tas ir bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos un/vai nav bijis pakļauts izmainīšanai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet (aizzīmogots, aizslēgts u. c.)

 

5.6.  Ja gaisa pārvadātājs šajā atrašanās vietā pieņem tranzītam paredzētu gaisa kravu/gaisa pastu (krava/pasts, ko aizved ar to pašu gaisa kuģi, ar kuru šo kravu/pastu atved), vai gaisa pārvadātājs, pamatojoties uz tā rīcībā esošajiem datiem, nosaka, vai ir nepieciešams veikt papildu drošības kontroles?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā to nosaka?

 

Ja NĒ, kādas kontroles veic, lai nodrošinātu ES/EEZ ienākošas kravas un pasta drošību?

 

5.7.  Ja gaisa pārvadātājs šajā atrašanās vietā pieņem transfēram paredzētu gaisa kravu/gaisa pastu (krava/pasts, ko aizved ar citu gaisa kuģi, nevis ar to, ar kuru šo kravu/pastu atved), vai gaisa pārvadātājs, pamatojoties uz tā rīcībā esošajiem datiem, nosaka, vai ir nepieciešams veikt papildu drošības kontroles?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā to nosaka?

 

Ja NĒ, kādas kontroles veic, lai nodrošinātu ES/EEZ ienākošas kravas un pasta drošību?

 

5.8.  Vai personai, kas gaisa pārvadātājam piegādā zināmu nodrošinātu gaisa kravu, ir noteikta prasība uzrādīt oficiālu identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju?

JĀ vai NĒ

 

5.9.  Secinājums. Vai pieņemšanas procedūras ir pietiekamas, lai ar tām varētu noteikt, vai attiecīgā gaisa krava vai gaisa pasts nāk no drošas piegādes ķēdes, vai arī tam nepieciešams veikt drošības pārbaudi?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

6. DAĻA

Datubāze

Mērķis: gadījumos, kad ACC3 nav pienākuma 100 % pārbaudīt ES ienākošu gaisa kravu vai gaisa pastu, ACC3 nodrošina, lai šī krava vai pasts nāktu no oficiālā kravu aģenta vai zināma nosūtītāja, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, vai no oficiālā kravu aģenta pazīstama nosūtītāja.

Ar drošību saistītās revīzijas izsekojamības labad ACC3 uztur datubāzi, kurā apkopota informācija par katru tiesību subjektu vai personu, no kā tas nepastarpināti pieņem kravu vai pastu; datubāzē iekļauj šādu informāciju:

 iesaistītā tiesību subjekta statuss (oficiālais kravu aģents vai zināmais nosūtītājs);

 ziņas par uzņēmumu, tostarp uzņēmuma faktiskā adrese;

 uzņēmējdarbības veids, izņemot konfidenciālu komercinformāciju;

 kontaktinformācija, tostarp par drošību atbildīgās(-o) personas(-u) kontaktinformācija;

 uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja tāds ir.

Saņemot gaisa kravu vai pastu, ACC3 jāpārbauda, vai attiecīgais tiesību subjekta ir iekļauts datubāzē. Ja datubāzē šā tiesību subjekta nav, tad piegādātā gaisa krava vai gaisa pasts pirms iekraušanas ir jāpārbauda.

Atsauce: 6.8.4.1. un 6.8.4.3. punkts6.1.  Vai gaisa pārvadātājs uztur datubāzi, kurā attiecīgi ir iekļautas iepriekš minētās ziņas par:

— oficiālajiem kravu aģentiem, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums;

— zināmiem nosūtītājiem, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums;

— oficiālo kravu aģentu pazīstamajiem nosūtītājiem (pēc izvēles)?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet šo datubāzi

 

Ja NĒ, paskaidrojiet, kāpēc

 

6.2.  Vai datubāze ir ērti pieejama darbiniekiem, kas pieņem gaisa kravu un gaisa pastu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

6.3.  Vai datubāzi regulāri atjaunina, lai darbiniekiem, kas pieņem gaisa kravu un gaisa pastu, tā sniegtu uzticamus datus?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, paskaidrojiet

 

6.4.  Secinājums. Vai gaisa pārvadātājs uztur datubāzi, kas nodrošina pilnīgu pārredzamību tā attiecībās ar tiesību subjektiem, no kuriem tas nepastarpināti saņem kravu vai pastu (kas ir pārbaudīts vai kuram ir veikta drošības kontrole) transportēšanai uz ES/EEZ?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

7. DAĻA

Pārbaudes

Mērķis: ja ACC3 pieņem kravu un pastu no tiesību subjekta, kam nav veikts ES aviācijas drošības novērtējums, vai ja saņemtā krava/pasts nav bijis aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos pēc tam, kad šai kravai/pastam veikta drošības kontrole, ACC3 nodrošina, lai šai gaisa kravai vai gaisa pastam pirms iekraušanas gaisa kuģī tiktu veiktas pārbaudes. ACC3 ir jābūt iedibinātai kārtībai, kā nodrošināt, lai gaisa krava un gaisa pasts, kas ienāk ES/EEZ un kas paredzēts transfēram, tranzītam vai izkraušanai Savienības lidostā, tiktu pārbaudīts ar līdzekļiem vai metodēm, kas minētas Savienības tiesību aktos, atbilstīgi standartam, kas ir pietiekams, lai varētu pamatoti pārliecināties par to, ka kravā vai pastā nav aizliegtu priekšmetu.

Ja ACC3 pats gaisa kravu vai gaisa pastu nepārbauda, tas nodrošina, lai šādas pārbaudes tiktu veiktas saskaņā ar Savienības prasībām. Pārbaudes procedūras attiecīgā gadījumā ietver transfēram/tranzītam paredzētās kravas un pasta apstrādi.

Ja gaisa kravas vai gaisa pasta pārbaudi trešā valstī veic pilnvarotā iestāde vai ja šo pārbaudi veic pilnvarotās iestādes vārdā, ACC3, kas saņem šādu gaisa kravu vai gaisa pastu no šāda tiesību subjekta, šo faktu dara zināmu savā drošības programmā un precizē, kādā veidā tiek nodrošināta pienācīga pārbaude.

Atsauce: 6.8.3.1., 6.8.3.2. un 6.8.3.3. punkts7.1.  Vai šo pārbaudi veic gaisa pārvadātājs, vai arī gaisa pārvadātāja vārdā to veic tiesību subjekts, kas darbojas gaisa pārvadātāja drošības programmas satvarā?

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

Attiecīgā gadījumā sniedziet sīkāku informāciju par tiesību subjektu vai subjektiem, kas darbojas gaisa pārvadātāja drošības programmas satvarā:

— nosaukums

— atrašanās vietas adrese

— AEO statuss, ja tāds ir

 

Ja NĒ, kuri ir tie tiesību subjekti, kas nav ietverti gaisa pārvadātāja drošības programmā, bet kas veic pārbaudes gaisa kravām un gaisa pastam, ko šis gaisa pārvadātājs transportē uz ES/EEZ?

Precizējiet šo tiesību subjektu veidu un paskaidrojiet sīkāk:

— privāts apkalpošanas uzņēmums

— valdības regulēts uzņēmums

— valdības pārbaudes iestāde vai struktūra

— cits

 

7.2.  Kādas metodes izmanto gaisa kravas un gaisa pasta pārbaudēm?

Precizējiet, tostarp norādiet sīkāk, kādas iekārtas izmanto gaisa kravas un gaisa pasta pārbaudēm saistībā ar visām metodēm (iekārtu ražotājs, tips, programmatūras versija, standarts, sērijas numurs utt.)

 

7.3.  Vai šī izmantotā iekārta vai metode (piemēram, sprāgstvielu meklēšanas suņi) ir iekļauta jaunākajā ES, Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) vai ASV Transporta drošības administrācijas (TSA) atbilstības sarakstā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

Ja NĒ, sniedziet sīkākas ziņas par iekārtu apstiprinājumu un šā apstiprinājuma datumu, kā arī jebkuras norādes par iekārtu atbilstību ES noteiktajiem standartiem

 

7.4.  Vai iekārtas tiek izmantotas atbilstīgi ražotāja paredzētajai darbības koncepcijai (CONOPS), un vai iekārtas regulāri testē un tām veic tehnisko apkopi?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

7.5.  Vai, veicot pārbaudi, ņem vērā sūtījuma specifiku?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, ar kādiem līdzekļiem nodrošina, lai izvēlēto pārbaudes metodi izmantotu atbilstoši tādam standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti nodrošināt to, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti

 

7.6.  Vai ir iedibināts trauksmes cēloņa noskaidrošanas process gadījumā, ja pārbaudes iekārta ģenerē trauksmes signālu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet trauksmes cēloņa noskaidrošanas procesu, ar ko pamatoti pārliecinās par to, ka nav aizliegtu priekšmetu

 

Ja NĒ, aprakstiet, kas notiek ar šādu sūtījumu

 

7.7.  Vai ir tādi sūtījumi, kas atbrīvoti no drošības pārbaudēm?

JĀ vai NĒ

 

7.8.  Vai ir tādi atbrīvojumi, kas neatbilst Savienības sarakstam?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

7.9.  Vai piekļuve pārbaužu veikšanas zonai tiek kontrolēta, lai nodrošinātu, ka tai var piekļūt tikai pilnvaroti un apmācīti darbinieki?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

7.10.  Vai ir izveidots stabils kvalitātes kontroles un/vai testēšanas režīms?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

7.11.  Secinājums. Vai gaisa kravu/gaisa pastu pārbauda ar kādu no Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.2.1. punktā uzskaitītajiem līdzekļiem vai metodēm atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai varētu pamatoti pārliecināties, ka kravā vai pastā nav aizliegtu priekšmetu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

8. DAĻA

Augsta riska krava vai pasts (HRCM)

Mērķis: par augsta riska kravu un pastu (HRCM) jāuzskata tādi sūtījumi, kuru izcelsme ir vietās, ko ES uzskata par augsta riska vietām, vai kuru transfēru veic šādās vietās, kā arī sūtījumi, kuri acīmredzami ir būtiski izmainīti. Šādi sūtījumi jāpārbauda, ievērojot konkrētas instrukcijas. Informāciju par augsta riska izcelsmes vietām, kā arī instrukcijas pārbaudēm sniedz pilnvarotā ES/EEZ iestāde, kas piešķīrusi ACC3 apzīmējumu. ACC3 ir jābūt iedibinātai procedūrai, ar kuru nodrošina, ka ES/EEZ ienākoša augsta riska krava un pasts (HRCM) tiek identificēts un attiecīgi kontrolēts tā, kā noteikts Savienības tiesību aktos.

ACC3 uztur sakarus ar pilnvaroto iestādi, kas atbild par tām ES/EEZ lidostām, uz kurām tas nogādā kravu, lai tā rīcībā būtu jaunākā pieejamā informācija par augsta riska izcelsmes vietām.

Arī tad, ja ACC3 saņem augsta riska kravu vai pastu no cita gaisa pārvadātāja vai ja to piegādā ar cita veida transportu, tas piemēro tādus pašus pasākumus.

Atsauce: 6.7. un 6.8.3.4. punkts

Piezīme: HRCM, kuru atļauts ievest ES/EEZ, piešķir drošības statusu SHR, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem saskaņā ar prasībām par augstu risku.8.1.  Vai par drošības kontroļu veikšanu atbildīgie gaisa pārvadātāja darbinieki zina, kura gaisa krava un pasts ir jāapstrādā kā augsta riska krava un pasts (HRCM)?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

8.2.  Vai gaisa pārvadātājs ir iedibinājis procedūras HRCM identifikācijai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

8.3.  Vai HRCM tiek piemērotas HRCM pārbaudes procedūras saskaņā ar ES tiesību aktiem?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet, kādas procedūras tiek piemērotas

 

8.4.  Vai pēc tam, kad pārbaude pabeigta, gaisa pārvadātājs izdod SHR drošības statusa deklarāciju, ko iekļauj sūtījuma pavaddokumentos?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā drošības statusu piešķir un kādos dokumentos to norāda

 

8.5.  Secinājums. Vai gaisa pārvadātāja iedibinātais process ir piemērots un pietiekams, lai nodrošinātu, ka viss HRCM tiek pienācīgi apstrādāts pirms iekraušanas?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

9. DAĻA

Aizsardzība

Mērķis: ACC3 ir iedibināta procedūra, kas nodrošina, ka ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts tiek aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos no vietas, kurā tika veikta drošības pārbaude vai citas drošības kontroles, vai no punkta, kurā pēc drošības pārbaudes vai drošības kontrolēm šī krava/pasts ir pieņemti, līdz iekraušanai.

Aizsardzību var nodrošināt ar dažādiem līdzekļiem, piemēram, ar fiziskiem līdzekļiem (barjeras, aizslēgtas telpas u. c.), ar cilvēku līdzdalību (patruļas, pienācīgi apmācīti darbinieki u. c.) un ar tehniskiem līdzekļi (CCTV, apsardzes signalizācijas sistēma u. c.).

ES/EEZ ienākoša nodrošināta gaisa krava vai pasts jānodala no gaisa kravas vai pasta, kas nav nodrošināts.

Atsauce: 6.8.3. punkts9.1.  Vai par nodrošinātas gaisa kravas un gaisa pasta aizsardzību gādā gaisa pārvadātājs, vai arī gaisa pārvadātāja vārdā to veic tiesību subjekts, kas darbojas gaisa pārvadātāja drošības programmas satvarā?

Ja JĀ, paskaidrojiet sīkāk

 

Ja NĒ, kuri ir tie tiesību subjekti, kas nav ietverti gaisa pārvadātāja drošības programmā, bet kas īsteno aizsardzības pasākumus nodrošinātām gaisa kravām un gaisa pastam, ko šis gaisa pārvadātājs transportē uz ES/EEZ?

Precizējiet šo tiesību subjektu veidu un paskaidrojiet sīkāk:

— privāts apkalpošanas uzņēmums

— valdības regulēts uzņēmums

— valdības pārbaudes iestāde vai struktūra

— cits

 

9.2.  Vai ir ieviestas drošības kontroles un pienācīga aizsardzība, lai izvairītos no kravas/pasta izmainīšanas pārbaužu laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

9.3.  Vai ir izveidotas procedūras, ar kurām nodrošina, ka ES/EEZ ienākoša gaisa krava/gaisa pasts, kam piemērotas drošības kontroles, ir aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos no brīža, kad tas tiek nodrošināts, līdz iekraušanai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā to aizsargā

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

9.4.  Secinājumi. Vai sūtījumu aizsardzība ir pietiekami stingra, lai izvairītos no nelikumīgas iejaukšanās?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

10. DAĻA

Pavaddokumenti

Mērķis: ACC3 nodrošina to, ka:

1) sūtījuma drošības statusu norāda pavaddokumentos, kas ir gaisa kravas pavadzīme, līdzvērtīgs pasta dokuments vai atsevišķa deklarācija un kas ir sagatavoti elektroniskā formā vai rakstiski, un

2) tā unikālo burtciparu identifikatoru norāda pavaddokumentos, ko vai nu elektroniskā formā, vai rakstiski pievieno sūtījumiem.

Atsauce: 6.3.2.6. punkta d) apakšpunkts, 6.8.3.4. punkts un 6.8.3.5. punkts.

Piezīme: var norādīt šādu drošības statusu:

  SPX, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem, vai

  SCO, t. i., drošs pārvadāšanai vienīgi ar kravas un pasta gaisa kuģiem, vai

  SHR, t. i., drošs pārvadāšanai ar pasažieru, kravas un pasta gaisa kuģiem saskaņā ar augsta riska prasībām.

Ja oficiālā kravu aģenta nav, drošības statusa deklarāciju var izdot ACC3 vai gaisa pārvadātājs, kas ierodas no trešās valsts, kas atbrīvota no ACC3 režīma.10.1.  Vai sūtījumiem ir pievienoti pavaddokumenti, kas apliecina iepriekšējās un pašreiz veiktās drošības kontroles?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet šo dokumentu saturu

 

Ja NĒ, paskaidrojiet, kāpēc un kā gaisa pārvadātājs kravu vai pastu apstrādā kā drošu kravu vai pastu, ja tas ir iekrauts gaisa kuģī

 

10.2.  Vai šajos dokumentos ir iekļauts gaisa pārvadātāja ACC3 unikālais burtciparu identifikators?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, paskaidrojiet, kāpēc

 

10.3.  Vai dokumentos ir precizēts kravas drošības statuss un tas, kā šis statuss ir iegūts?

JĀ vai NĒ

 

10.4.  Secinājums. Vai dokumentācijas process ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka kravai vai pastam ir pievienoti attiecīgie pavaddokumenti, kuros pareizi norādīts drošības statuss?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

11. DAĻA

Atbilstība

Mērķis: pēc tam, kad ir veikta šā kontrolsaraksta desmit iepriekšējo daļu novērtēšana, ES aviācijas drošības vērtētājam ir jāizdara slēdziens par to, vai veiktā pārbaude uz vietas atbilst tās gaisa pārvadātāja drošības programmas daļas saturam, kurā ir aprakstīti pasākumi attiecībā uz ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu, kā arī par to, vai drošības kontrole pietiekamā mērā nodrošina šajā kontrolsarakstā uzskaitīto mērķu sasniegšanu.

Izdarot secinājumu, izvēlas kādu no četriem iespējamiem gadījumiem:

1) gaisa pārvadātāja drošības programma atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.G papildinājumam, un verifikācija uz vietas apstiprina atbilstību kontrolsaraksta mērķiem, vai

2) gaisa pārvadātāja drošības programma atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.G papildinājumam, bet verifikācija uz vietas atbilstību kontrolsaraksta mērķiem neapstiprina, vai

3) gaisa pārvadātāja drošības programma neatbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.G papildinājumam, bet verifikācija uz vietas apstiprina atbilstību kontrolsaraksta mērķiem, vai

4) gaisa pārvadātāja drošības programma neatbilst Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.G papildinājumam, un verifikācija uz vietas atbilstību kontrolsaraksta mērķiem neapstiprina.11.1.  Vispārējs secinājums: norādiet gadījumu, kas visprecīzāk atbilst novērtētajai situācijai

1, 2, 3 vai 4

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

Gaisa pārvadātāja piezīmes

 

Vērtētāja vārds, uzvārds:

Datums:

Paraksts:
PIELIKUMS

Apmeklēto un intervēto personu un tiesību subjektu saraksts

Norādīts tiesību subjekta nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un apmeklējuma vai intervijas datums.Tiesību subjekta nosaukums

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Apmeklējuma/intervijas datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.C4. PAPILDINĀJUMS

PĀRBAUDES KONTROLSARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ TREŠĀS VALSTS ZINĀMAJIEM NOSŪTĪTĀJIEM, KAM IR VEIKTS ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS

Trešo valstu tiesību subjektiem ir iespēja kļūt par daļu no ACC3 (Gaisa kravas vai pasta pārvadātājs, kas veic pārvadājumus uz Savienību no trešās valsts lidostas) drošas piegādes ķēdes, piesakoties uz apzīmējumu “trešās valsts zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (KC3)”. KC3 ir kravu apkalpošanas tiesību subjekts, kas atrodas trešā valstī un kas ir novērtēts un apstiprināts, pamatojoties uz ES aviācijas drošības novērtējumu.

KC3 nodrošina, ka Savienībā ( 15 ) ienākošiem sūtījumiem ir veikta drošības kontrole un ka no brīža, kad tiem tika veikta minētā drošības kontrole, līdz brīdim, kad tie tika nosūtīti ACC3 vai trešās valsts oficiālajam kravu aģentam, kuram ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3), sūtījumi ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos.

Priekšnoteikumi gaisa kravas vai gaisa pasta ievešanai Savienībā vai Islandē, Norvēģijā un Šveicē ir noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998.

Kontrolsarakstu ES aviācijas drošības vērtētājs izmanto kā instrumentu, lai izvērtētu, kāds ir drošības līmenis, kuru ES/EEZ ienākošai gaisa kravai vai gaisa pastam ( 16 ) piemēro tāds tiesību subjekts vai kas tiek piemērots tāda tiesību subjekta atbildībā, kas ir pieteicies uz KC3 apzīmējumu. Kontrolsaraksts jāizmanto tikai tajos gadījumos, kas noteikti Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.8.4.1. punkta b) apakšpunktā. Minētā pielikuma 6.8.4.1. punkta a) apakšpunktā noteiktajos gadījumos ES aviācijas drošības vērtētājs izmanto ACC3 kontrolsarakstu.

Ja ES aviācijas drošības vērtētājs secina, ka novērtētais tiesību subjekts ir panācis atbilstību šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem, tam izsniedz novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojumā norāda, ka šim tiesību subjektam piešķirts apzīmējums “trešās valsts zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (KC3)”. KC3 šo ziņojumu var izmantot ekonomiska rakstura attiecībās ar jebkuru ACC3 un jebkuru RA3. Novērtējuma ziņojuma neatņemamās sastāvdaļas ir vismaz šādas:

a) aizpildīts kontrolsaraksts (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.C4. papildinājums), ko parakstījis ES aviācijas drošības vērtētājs, attiecīgā gadījumā – ar novērtētā tiesību subjekta piezīmēm;

b) paziņojums par saistībām (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.H3. papildinājums), ko parakstījis novērtētais tiesību subjekts; un

c) neatkarības apliecinājums (Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 11.A papildinājums) attiecībā uz novērtēto tiesību subjektu, ko parakstījis ES aviācijas drošības vērtētājs.

Novērtējuma ziņojuma veselumu apliecina lappušu numerācija, ES aviācijas drošības novērtēšanas datums, vērtētāja un novērtētā tiesību subjekta iniciāļi katrā ziņojuma lappusē. Novērtējuma ziņojuma standarta valoda ir angļu valoda.

Tām daļām, ko nevar novērtēt, ņemot vērā Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 prasības, minimālais atbilstības standarts ir Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 17. pielikumā iekļautie standarti un ieteicamā prakse (SARP) un vadlīniju materiāls, kas iekļauts ICAO aviācijas drošības rokasgrāmatā (dokuments Nr. 8973, klasifikācija – dienesta vajadzībām).

Ja ES aviācijas drošības novērtējumā tiek secināts, ka tiesību subjekts neatbilst šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem, tad šis tiesību subjekts saņem aizpildītā kontrolsaraksta kopiju, kurā norādītas konstatētās nepilnības.

Piezīmes par aizpildīšanu

1) Jāaizpilda visas kontrolsaraksta daļas. Ja informācija nav pieejama, jāpaskaidro, kāpēc.

2) Pēc katras daļas ES aviācijas drošības vērtētājs sniedz atzinumu, vai ir nodrošināta atbilstība šīs daļas mērķiem un kādā mērā tā ir nodrošināta.

1. DAĻA

Organizācija un atbildības jomas1.1.  Novērtēšanas datums(-i)

Izmantot precīzu datuma formātu (tādu kā 01.10.2012.–02.10.2012.).

dd/mm/gggg

 

1.2.  Attiecīgā gadījumā – iepriekšējā novērtējuma datums

dd/mm/gggg

 

Iepriekšējais KC3 reģistrācijas numurs, ja tāds ir

 

Atzītā uzņēmēja (AEO) sertifikāts/C-TPAT statuss/citas sertifikācijas, ja tādas ir

 

1.3.  Informācija par aviācijas drošības vērtētāju

Vārds, uzvārds

 

Uzņēmums/organizācija/iestāde

 

Unikālais burtciparu identifikators (UAI)

 

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu

 

1.4.  Tiesību subjekta nosaukums

Nosaukums

 

Uzņēmuma numurs (piemēram, komercreģistra identifikācijas numurs, ja tāds ir)

 

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Pavalsts (attiecīgā gadījumā)

 

Valsts

 

Abonenta kastītes adrese, ja tāda ir

 

1.5.  Organizācijas galvenā adrese (ja tā atšķiras no novērtējamās atrašanās vietas adreses)

Numurs/vienība/ēka

 

Iela

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

Pavalsts (attiecīgā gadījumā)

 

Valsts

 

Abonenta kastītes adrese, ja tāda ir

 

1.6.  Uzņēmējdarbības veids – apstrādājamās kravas veidi

Kāds(-i) ir uzņēmējdarbības veids(-i) – apstrādājamās kravas veidi pieteikuma iesniedzēja telpās?

 

1.7.  Vai pieteikuma iesniedzējs atbild par…?

a)  ražošanu;

b)  iepakošanu;

c)  glabāšanu;

d)  nosūtīšanu;

e)  citu darbību (precizēt).

 

1.8.  Aptuvenais darbinieku skaits atrašanās vietā

Skaits

 

1.9.  Par trešās valsts gaisa kravas/gaisa pasta drošību atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats

Vārds, uzvārds

 

Amata nosaukums

 

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu

 

2. DAĻA

Trešās valsts zināmā nosūtītāja, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums, organizācija un atbildības jomas

Mērķis: ES/EEZ netiek ievesta tāda gaisa krava vai gaisa pasts, kam nav veikti drošības kontroles pasākumi. Kravu un pastu, kuru KC3 piegādā ACC3 vai RA3, var pieņemt kā drošu kravu vai pastu tikai tad, ja KC3 ir veicis minētos drošības kontroles pasākumus. Sīkāka informācija par šādiem kontroles pasākumiem ir šā kontrolsaraksta turpmākajās daļās.

KC3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka atbilstošus drošības kontroles pasākumus veic visām ES/EEZ ienākošām gaisa kravām un gaisa pastam un ka droša krava vai drošs pasts ir aizsargāti līdz brīdim, kad tie tiek nodoti ACC3 vai RA3. Drošības kontroles pasākumi ir pasākumi, kas pamatoti nodrošina, ka sūtījumā nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

Atsauce: 6.8.3. punkts2.1.  Vai tiesību subjekts ir izveidojis drošības programmu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, pārejiet tieši pie 2.5. punkta

 

2.2.  Informācija par tiesību subjekta drošības programmu

Datums – izmantot precīzu datuma formātu dd/mm/gggg

 

Versija

 

Vai drošības programma ir iesniegta tās valsts pilnvarotajai iestādei, kurā tiesību subjekts atrodas, un/vai minētā iestāde to ir apstiprinājusi? Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

2.3.  Vai drošības programma pietiekami aptver kontrolsaraksta 4.–11. daļā minētos elementus?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, aprakstiet, kāpēc, sīki norādot iemeslus

 

2.4.  Vai drošības programma ir pārliecinoša, stingra un pilnīga?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

2.5.  Vai tiesību subjekts ir iedibinājis procedūru, kas nodrošinātu, ka ES/EEZ ienākošai gaisa kravai vai gaisa pastam pirms nodošanas ACC3 vai RA3 tiek veikti pienācīgi drošības kontroles pasākumi?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu

 

2.6.  Vai tiesību subjekts ir izveidojis pārvaldības sistēmu (piem., līdzekļus, norādījumus), kas nodrošinātu vajadzīgo drošības kontroles pasākumu īstenošanu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet šo pārvaldības sistēmu un paskaidrojiet, vai to apstiprina, pārbauda vai nodrošina pilnvarotā iestāde vai cits tiesību subjekts

 

Ja NĒ, paskaidrojiet, kā tiesību subjekts nodrošina, ka drošības kontroles tiek veiktas tā, kā noteikts

 

2.7.  Slēdzieni un vispārīgas piezīmes par to, cik uzticams, pārliecinošs un stingrs ir attiecīgais process

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

3. DAĻA

Identificējama gaisa krava/gaisa pasts

Mērķis: noteikt posmu (vai vietu), kurā krava/pasts kļūst identificējami kā gaisa krava/gaisa pasts.3.1.  Pārbaudot ražošanas, iepakošanas, glabāšanas, atlasīšanas, nosūtīšanas un citas attiecīgās zonas, nosakiet, kur un kā gaisa kravas/gaisa pasta sūtījums kļūst identificējams kā ES/EEZ ienākošs gaisa kravas/gaisa pasta sūtījums.

Aprakstiet sīkāk

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

NB! Sīka informācija par to, kā identificējama gaisa krava/gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu, jāsniedz 6.–9. daļā.

4. DAĻA

Darbinieku pieņemšana darbā un mācības

Mērķis: lai nodrošinātu, ka ir veikti vajadzīgie drošības kontroles pasākumi, KC3 norīko atbildīgus un kompetentus darbiniekus darbam gaisa kravas vai gaisa pasta drošības jomā. Darbiniekiem, kam ir piekļuve identificējamai gaisa kravai, ir tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamā kompetence, un viņi ir pienācīgi apmācīti.

Lai šo mērķi īstenotu, KC3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka visiem darbiniekiem (pastāvīgajiem, pagaidu, aģentūru darbiniekiem, autovadītājiem u. c.), kas var tieši un bez pavadības piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam, kam tiek veikta vai ir veikta drošības kontrole:

a) ir veikta sākotnēja pārbaude, kā arī atkārtotas pārbaudes pirms stāšanās darbā un/vai iepriekšējās darbības pārbaudes, kurām jānorisinās vismaz saskaņā ar prasībām, ko noteikušas novērtētā KC3 vietējās iestādes, un

b) ir izieta sākotnējā drošības apmācība un atkārtotās mācības, kuru nolūks ir padziļināt izpratni par tiem uzticēto atbildību drošības jomā saskaņā ar prasībām, ko noteikušas novērtētās KC3 vietējās iestādes.

Piezīme:

 “iepriekšējās darbības pārbaude” ir personas identitātes un iepriekšējās pieredzes pārbaude, tostarp, ja vien tas ir juridiski pieļaujams, jebkuras sodāmības pārbaude, kā daļa no novērtējuma tam, vai attiecīgā persona ir piemērota veikt drošības kontroli un/vai bez pavadības piekļūt ierobežotas iekļuves drošības zonām (definīcija, kas iekļauta ICAO 17. pielikumā),

 “pārbaudē pirms stāšanās darbā” tiek noskaidrota personas identitāte, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, un tā attiecas uz nodarbinātību, izglītību un jebkādiem pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados, un attiecīgajai pārbaudāmajai personai ir jāparaksta paziņojums, kurā sniegta informācija par sodāmību visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados (Savienības definējums).

Atsauce: 6.8.3.1. punkts4.1.  Vai ir izveidota procedūra, ar kuru nodrošina, ka visiem darbiniekiem, kuriem ir tiesības piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, pirms stāšanās darbā tiek veikta pārbaude, kurā novērtē darbinieka iepriekšējo darbību un kompetenci?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, cik iepriekšējo gadu ir ņemts vērā, veicot pārbaudi pirms stāšanās darbā, un norādiet tiesību subjektu, kas šo pārbaudi veic

 

4.2.  Vai šī procedūra aptver turpmāko?

□  Iepriekšējās darbības pārbaudi

□  Pārbaudi pirms stāšanās darbā

□  Sodāmības pārbaudi

□  Intervijas

□  Citu (sniedziet sīkāku informāciju)

Paskaidrojiet šos elementus, norādiet, kurš tiesību subjekts veic šo pārbaudi, un attiecīgā gadījumā norādiet iepriekšējo laikposmu, kas ņemts vērā

 

4.3.  Vai ir izveidota procedūra, ar kuru nodrošina, lai personai, kas atbild par drošības kontroles pasākumu īstenošanu un to īstenošanas pārraudzību attiecīgajā atrašanās vietā, pirms stāšanās darbā būtu veikta pārbaude šīs personas iepriekšējās darbības un kompetences izvērtēšanai?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, cik iepriekšējo gadu ir ņemts vērā, veicot pārbaudi pirms stāšanās darbā, un norādiet tiesību subjektu, kas šo pārbaudi veic

 

4.4.  Vai šī procedūra aptver turpmāko?

□  Iepriekšējās darbības pārbaudi

□  Pārbaudi pirms stāšanās darbā

□  Sodāmības pārbaudi

□  Intervijas

□  Citu (sniedziet sīkāku informāciju)

Paskaidrojiet šos elementus, norādiet, kurš tiesību subjekts veic šo pārbaudi, un attiecīgā gadījumā norādiet iepriekšējo laikposmu, kas ņemts vērā

 

4.5.  Vai darbiniekiem, kam ir tiesības piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, ir nodrošinātas mācības, pirms tiem šīs tiesības – piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam – tiek piešķirtas?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet mācību saturu un ilgumu

 

4.6.  Vai 4.5. punktā minētie darbinieki iziet atkārtotu apmācību?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, precizējiet atkārtoto mācību saturu un biežumu

 

4.7.  Secinājums. Vai pasākumi, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu darbā un mācībām, nodrošina, ka visi darbinieki ar tiesībām piekļūt identificējamai ES/EEZ ienākošai gaisa kravai/gaisa pastam ir pareizi pieņemti darbā un apmācīti atbilstoši standartam, kas ir pietiekams, lai darbiniekiem būtu izpratne par saviem drošības pienākumiem?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

5. DAĻA

Fiziskā drošība

Mērķis: KC3 ir jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka identificējama gaisa krava un/vai gaisa pasts, kas paredzēts sūtīšanai uz ES/EEZ, ir aizsargāts pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu. Ja šāda krava vai pasts nav aizsargāti, to kā drošu kravu vai pastu nevar nosūtīt ACC3 vai RA3.

Tiesību subjektam ir jāpierāda, kā tā atrašanās vieta vai telpas ir aizsargātas, un ir jāapliecina, ka ir ieviestas attiecīgas piekļuves kontroles procedūras. Ir būtiski nodrošināt piekļuves kontroli zonai, kurā apstrādā vai glabā identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu. Visām durvīm, logiem un citiem punktiem, pa kuriem iespējams piekļūt drošai ES/EEZ ienākošai gaisa kravai/gaisa pastam, jābūt nodrošinātiem vai pakļautiem piekļuves kontrolei.

Fiziskā drošība var būt, bet ne tikai:

 fiziski šķēršļi, piemēram, nožogojums vai barjeras,

 tehnoloģija, kurā izmantota trauksmes signalizācijas sistēma un/vai videonovērošanas kameru sistēma (CCTV),

 drošības darbinieki, kuri specializējušies uzraudzības darbību veikšanā.

Atsauce: 6.8.3.1. punkts5.1.  Vai visi punkti, pa kuriem iespējams piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, ir pakļauti piekļuves kontrolei un vai piekļuve ir pieejama tikai pilnvarotām personām?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā piekļuve tiek kontrolēta? Paskaidrojiet un aprakstiet. Iespējamas vairākas atbildes:

□  drošības darbinieki

□  citi darbinieki

□  manuāla pārbaude, ja personas drīkst iekļūt šajā zonā

□  piekļuves kontroles elektroniskās sistēmas

□  cits variants (precizēt)

 

Ja JĀ, kā tiek nodrošināta pilnvarotas personas iekļūšana attiecīgajā zonā? Paskaidrojiet un aprakstiet. Iespējamas vairākas atbildes:

— izmantojot uzņēmuma identitātes karti,

— izmantojot cita veida identitātes karti, piem., pasi vai autovadītāja apliecību,

— pilnvaroto personu saraksts, ko izmanto (drošības) darbinieki,

— izmantojot elektronisko atļauju, piem., mikroshēmu,

— izmantojot vienīgi piekļuves atslēgas vai piekļuves kodu, kas piešķirts tikai pilnvarotiem darbiniekiem,

— cits variants (precizēt)

 

5.2.  Vai ir nodrošināta visu to piekļuves punktu drošība, pa kuriem iespējams piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam? Šādi punkti ir arī tie punkti, kas nav pastāvīgas piekļuves punkti, un punkti, kas parasti netiek izmantoti kā piekļuves punkti, piemēram, logi.

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kā tiek nodrošināta šādu punktu drošība? Paskaidrojiet un aprakstiet. Iespējamas vairākas atbildes:

— drošības darbinieku klātbūtne,

— piekļuves kontroles elektroniskās sistēmas, kas piekļuvi atļauj vienlaicīgi tikai vienai personai,

— barjeras, piem., aizbīdņi vai slēdzenes,

— videonovērošanas kameru sistēma,

— ielaušanās konstatācijas sistēma

 

5.3.  Vai ir vēl citi pasākumi, kas ļauj uzlabot telpu drošību kopumā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet un aprakstiet, kādi tie ir:

□  nožogojums vai barjeras,

□  videonovērošanas kameru sistēma,

□  ielaušanās konstatācijas sistēma

□  uzraudzība un patruļas

□  cits variants (precizēt)

 

5.4.  Vai tā ir izturīgas konstrukcijas ēka?

JĀ vai NĒ

 

5.5.  Secinājums. Vai tiesību subjekta veiktie pasākumi ir pietiekami, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi tām atrašanās vietas un telpu daļām, kurās apstrādā vai glabā identificējamu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

6. DAĻA

Ražošana

Mērķis: KC3 jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka identificējama ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu ražošanas procesā. Ja šāda krava vai pasts nav aizsargāti, to kā drošu kravu vai pastu nevar nosūtīt ACC3 vai RA3.

Tiesību subjektam ir jāpierāda, ka piekļuvi ražošanas zonai kontrolē un ražošanas procesu uzrauga. Ja ražojums kļūst identificējams kā ES/EEZ ienākoša gaisa krava/gaisa pasts ražošanas laikā, tiesību subjektam ir jāpierāda, ka no šā brīža ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Ja ražojumu var identificēt kā ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu ražošanas procesā, atbildiet uz turpmāk dotajiem jautājumiem.6.1.  Vai piekļuvi ražošanas zonai kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet, kā piekļuvi kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām

 

6.2.  Vai ražošanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā to uzrauga

 

6.3.  Vai ir ieviesti kontroles pasākumi, lai novērstu izmainīšanu ražošanas posmā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

6.4.  Secinājums. Vai tiesību subjekta veiktie pasākumi ir pietiekami, lai identificējamu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu ražošanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

7. DAĻA

Iepakošana

Mērķis: KC3 jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka identificējama ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu iepakošanas procesā. Ja šāda krava vai pasts nav aizsargāti, to kā drošu kravu vai pastu nevar nosūtīt ACC3 vai RA3.

Tiesību subjektam ir jāpierāda, ka piekļuvi iepakošanas zonai kontrolē un iepakošanas procesu uzrauga. Ja ražojums kļūst identificējams kā ES/EEZ ienākoša gaisa krava/gaisa pasts iepakošanas laikā, tiesību subjektam ir jāpierāda, ka no šā brīža ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu. Visas nosūtīšanai sagatavotās preces pirms iepakošanas ir jāpārbauda.

Ja ražojumu var identificēt kā ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu iepakošanas procesā, atbildiet uz turpmāk dotajiem jautājumiem.7.1.  Vai piekļuvi iepakošanas zonai kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet, kā piekļuvi kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām

 

7.2.  Vai iepakošanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā to uzrauga

 

7.3.  Vai ir ieviesti kontroles pasākumi, lai novērstu izmainīšanu iepakošanas posmā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

7.4.  Aprakstiet nosūtīšanai gatavu ārējo iepakojumu:

a)  Vai gatavais ārējais iepakojums ir izturīgs?

JĀ vai NĒ

 

Aprakstiet sīkāk

 

b)  Vai gatavais ārējais iepakojums ir aizzīmogojams?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet procesu, ko izmanto, lai iepakojumu padarītu par aizzīmogojamu, piemēram, izmantojot numurētas plombas, īpašus zīmogus un drošības lentas u. c.

 

Ja NĒ, aprakstiet aizsardzības pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu sūtījumu integritāti

 

7.5.  Secinājums. Vai tiesību subjekta veiktie pasākumi ir pietiekami, lai identificējamu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu iepakošanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

8. DAĻA

Glabāšana

Mērķis: KC3 jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka identificējama ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu glabāšanas laikā. Ja šāda krava vai pasts nav aizsargāti, to kā drošu kravu vai pastu nevar nosūtīt ACC3 vai RA3.

Tiesību subjektam ir jāpierāda, ka piekļuvi glabāšanas zonai kontrolē. Ja ražojums kļūst identificējams kā ES/EEZ ienākoša gaisa krava/gaisa pasts glabāšanas laikā, tiesību subjektam ir jāpierāda, ka no šā brīža ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Ja ražojumu var identificēt kā ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu glabāšanas procesā, atbildiet uz turpmāk dotajiem jautājumiem.8.1.  Vai piekļuvi glabāšanas zonai kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet, kā piekļuvi kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām

 

8.2.  Vai nosūtīšanai gatavu un iepakotu gaisa kravu/gaisa pastu glabā drošos apstākļos un pārbauda, vai tie nav izmainīti?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

Ja NĒ, paskaidrojiet, kā tiesību subjekts nodrošina, ka nosūtīšanai gatava un iepakota ES/EEZ ienākoša gaisa krava vai gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos un izmainīšanu

 

8.3.  Secinājums. Vai tiesību subjekta veiktie pasākumi ir pietiekami, lai identificējamu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu glabāšanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

9. DAĻA

Nosūtīšana

Mērķis: KC3 jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka identificējama ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu nosūtīšanas procesā. Ja šāda krava vai pasts nav aizsargāti, to kā drošu kravu vai pastu nevar nosūtīt ACC3 vai RA3.

Tiesību subjektam ir jāpierāda, ka piekļuvi nosūtīšanas zonai kontrolē. Ja ražojums kļūst identificējams kā ES/EEZ ienākoša gaisa krava/gaisa pasts nosūtīšanas laikā, tiesību subjektam ir jāpierāda, ka no šā brīža ir veikti pasākumi, lai gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu.

Ja ražojumu var identificēt kā ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu nosūtīšanas procesā, atbildiet uz turpmāk dotajiem jautājumiem.9.1.  Vai piekļuvi nosūtīšanas zonai kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, paskaidrojiet, kā piekļuvi kontrolē un atļauj tikai pilnvarotajām personām

 

9.2.  Kas var iekļūt nosūtīšanas zonā? Iespējamas vairākas atbildes:

□  tiesību subjekta darbinieki

□  autovadītāji,

□  apmeklētāji

□  apakšuzņēmēji

□  citi (precizēt)

 

9.3.  Vai nosūtīšanas procesu uzrauga?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet, kā to uzrauga

 

9.4.  Vai ir ieviesti kontroles pasākumi, lai novērstu izmainīšanu nosūtīšanas zonā?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet sīkāk

 

9.5.  Secinājums. Vai tiesību subjekta veiktie pasākumi ir pietiekami, lai identificējamu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu aizsargātu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu nosūtīšanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

10. DAĻA

Citas izcelsmes sūtījumi

Mērķis: KC3 jābūt izveidotām procedūrām, ar ko nodrošina, ka kravu vai pastu, ko tas nav sagatavojis pats, nenosūta kā drošu krava vai pastu ACC3 vai RA3.

KC3 var nodot sūtījumus, ko tas nav sagatavojis pats, RA3 vai ACC3, ja:

a) tie ir nošķirti no sūtījumiem, ko tas ir sagatavojis pats, un

b) uz sūtījuma vai tā pavaddokumentos ir skaidri norādīta tā izcelsme.

Visi šādi sūtījumi pirms iekraušanas gaisa kuģī RA3 vai ACC3 vienmēr ir jāpārbauda.10.1.  Vai tiesību subjekts pieņem pārvadāšanai ar gaisa transportu paredzētus kravas vai pasta sūtījumus no jebkura cita tiesību subjekta?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kā šādus sūtījumus nošķir no uzņēmuma kravas vai pasta un kā tos identificē oficiālais kravu aģents/transportuzņēmējs?

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

11. DAĻA

Transportēšana

Mērķis: KC3 jābūt izveidotām procedūrām, kas nodrošina, ka identificējama ES/EEZ ienākoša gaisa krava un/vai gaisa pasts ir aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos un/vai izmainīšanu transportēšanas laikā. Ja šāda krava vai pasts nav aizsargāti, to kā drošu kravu vai pastu nevar nosūtīt ACC3 vai RA3.

Transportēšanas laikā KC3 ir atbildīgs par drošo sūtījumu aizsardzību. Tas ietver arī gadījumus, kad transportēšanu tā vārdā veic cits tiesību subjekts, piemēram, kravas ekspeditors. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad sūtījumus transportē ACC3 vai RA3 atbildībā.

Ja ražojumu var identificēt kā ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu pārvadājot, atbildiet uz turpmāk dotajiem jautājumiem.11.1.  Kā gaisa kravu/gaisa pastu nogādā ACC3 vai RA3?

a)  Ar novērtētā tiesību subjekta transportu?

JĀ vai NĒ

 

b)  Ar ACC3/RA3 transportu?

JĀ vai NĒ

 

c)  Novērtētā tiesību subjekta izmantots apakšuzņēmējs?

JĀ vai NĒ

 

11.2.  Vai gaisa krava/gaisa pasts ir iepakots tā, lai izmainīšana būtu acīmredzama?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

 

11.3.  Vai pirms transportēšanas transportlīdzeklis tiek aizplombēts vai aizslēgts?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, kādā veidā?

 

11.4.  Ja izmanto numurētas plombas, vai piekļuvi plombām kontrolē un numurus uzskaita?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, norādiet, kādā veidā!

 

11.5.  Attiecīgā gadījumā – vai attiecīgais transportuzņēmējs paraksta transportuzņēmēja paziņojumu?

JĀ vai NĒ

 

11.6.  Vai persona, kas transportē kravu, ir pakļauta īpašai drošības kontrolei un ir apguvusi izpratnes veidošanas mācības, pirms tai atļauts transportēt nodrošinātu gaisa kravu un/vai gaisa pastu?

JĀ vai NĒ

 

Ja JĀ, aprakstiet drošības kontroles veidu (pārbaude pirms stāšanās darbā, iepriekšējās darbības pārbaude u. c.) un mācību veidu (drošības izpratnes mācības u. c.)

 

11.7.  Secinājums. Vai pasākumi ir pietiekami, lai aizsargātu gaisa kravu/gaisa pastu pret neatļautu iejaukšanos vai izmainīšanu transportēšanas laikā?

JĀ vai NĒ

 

Ja NĒ, norādiet iemeslus

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

12. DAĻA

Atbilstība

Mērķis: pēc tam, kad ir veikts šā kontrolsaraksta vienpadsmit iepriekšējo daļu novērtējums, ES aviācijas drošības vērtētājam ir jāizdara secinājums par to, vai tā pārbaude uz vietas apstiprina drošības kontroles pasākumu īstenošanu saskaņā ar mērķiem, kas minēti šajā kontrolsarakstā ES/EEZ ienākošajām gaisa kravām/gaisa pastam.

Ir iespējami divi dažādi scenāriji. ES aviācijas drošības vērtētājs secina, ka tiesību subjekts:

a) ir sekmīgi panācis atbilstību šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem. Vērtētājs nodod novērtētā tiesību subjekta rīcībā novērtējuma ziņojuma oriģinālu un norāda, ka tiesību subjektam tiek piešķirts apzīmējums “trešās valsts zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (KC3)”;

b) nav panācis atbilstību šajā kontrolsarakstā minētajiem mērķiem. Šajā gadījumā tiesību subjektam nav atļauts piegādāt ES/EEZ ienākošu gaisa kravu vai pastu ACC3 vai citam RA3, ja vien minēto kravu vai pastu nav pārbaudījusi pilnvarotā persona. Subjekts saņem aizpildītā kontrolsaraksta kopiju, kurā norādītas konstatētās nepilnības.

Kopumā ņemot, ES aviācijas drošības vērtētājam jāizlemj, vai kravas un pasts, ko apkalpo novērtētais tiesību subjekts, tiek apkalpoti tā, ka brīdī, kad tas tiek piegādāts ACC3 vai RA3, to var uzskatīt par drošu vešanai gaisa kuģī uz ES/EEZ saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.

ES aviācijas drošības vērtētājam ir jāatceras, ka novērtējuma pamatā ir vispārēja uz mērķiem balstīta atbilstības pārbaudes metodika.12.1.  Vispārējs secinājums

Novērtējums (un paziņojums)

(iezīmējiet attiecīgo secinājumu)

Ja tas ir “APSTIPRINĀT”, tiks uzskatīts, ka tiesību subjekts ir apzīmējams kā trešās valsts zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (KC3).

Apstiprināt/Neapstiprināt

Ja kopējais novērtējums ir negatīvs, norādiet jomas, kurās tiesību subjekts nav sasniedzis vajadzīgo drošības standartu vai kuras uzskatāmas par tiesību subjekta vājajām vietām! Iesakiet arī korekcijas, kas jāveic, lai izpildītu vajadzīgo drošības standartu un izturētu pārbaudi.

ES aviācijas drošības vērtētāja piezīmes

 

Tiesību subjekta piezīmes

 

Vērtētāja vārds, uzvārds:

Datums:

Paraksts:
PIELIKUMS

Apmeklēto un intervēto personu un tiesību subjektu saraksts

Norādīts tiesību subjekta nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un apmeklējuma vai intervijas datums.Tiesību subjekta nosaukums

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Apmeklējuma/intervijas datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.D PAPILDINĀJUMS

AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI PAZĪSTAMAJIEM NOSŪTĪTĀJIEM

Šie norādījumi ir sagatavoti jūsu vajadzībām un gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumu sagatavošanā un kontrolē iesaistīto uzņēmuma darbinieku zināšanai. Norādījumi ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 17 ) un tās īstenošanas tiesību aktiem.

Telpas

Piekļuvi zonām, kurās sagatavo, iepako un/vai glabā identificējamu gaisa kravu/gaisa pastu, kontrolē, lai sūtījumiem nevarētu piekļūt nepiederošas personas.

Zonās, kurās sagatavo, iepako un/vai glabā identificējamas gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumus, apmeklētāji var uzturēties tikai pilnvarotas personas pavadībā vai nevar šīm zonām piekļūt.

Darbinieki

Pieņemot darbā personas ar tiesībām piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam, pārbauda šo personu profesionālo godīgumu. Šī pārbaude aptver vismaz personas identitātes pārbaudi (ja iespējams, lūdzot uzrādīt identitātes karti, autovadītāja apliecību vai pasi ar fotogrāfiju) un dzīvesgājuma apraksta (curriculum vitae) un/vai iesniegto rekomendāciju pārbaudi.

Visus darbiniekus ar tiesībām piekļūt identificējamai gaisa kravai/gaisa pastam informē par viņu drošības pienākumiem saskaņā ar šiem norādījumiem.

Atbildīgā persona

Ieceļ vismaz vienu personu, kas atbild par šo norādījumu piemērošanu un kontroli (atbildīgā persona).

Sūtījumu drošība

Gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumos nav aizliegtu priekšmetu, izņemot gadījumus, kad šādi priekšmeti ir pienācīgi deklarēti un attiecībā uz tiem ir ievēroti spēkā esošie normatīvie akti.

Gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumus aizsargā pret neatļautu iejaukšanos.

Gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumus pienācīgi iepako, ja iespējams, izmantojot aizzīmogojamu iepakojumu.

Nosūtāmo gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumu pavaddokumentos sniedz pilnīgu sūtījuma aprakstu un norāda pareizu adresi.

Transportēšana

Ja pazīstamais nosūtītājs atbild par gaisa kravas/gaisa pasta sūtījumu transportēšanu, sūtījumus aizsargā pret neatļautu iejaukšanos.

Ja pazīstamais nosūtītājs izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus:

a) ūtījumus pirms transportēšanas aizzīmogo; un

b) transportuzņēmējs, kas veic transportēšanu pazīstamā nosūtītāja vārdā, paraksta transportuzņēmēja paziņojumu saskaņā ar 6.E papildinājumu.

Parakstīto paziņojumu vai pilnvarotās iestādes izdotā līdzvērtīgā dokumenta kopiju glabā pazīstamais nosūtītājs.

Pārkāpumi

Par acīmredzamiem vai iespējamiem ar šiem norādījumiem saistītiem pārkāpumiem ziņo atbildīgajai personai. Atbildīgā persona attiecīgi rīkojas.

Citas izcelsmes sūtījumi

Pazīstamais nosūtītājs var nodot oficiālajam kravu aģentam sūtījumus, ko tas nav sagatavojis pats, ja:

a) tie ir nošķirti no sūtījumiem, ko tas ir sagatavojis pats; un

b) uz sūtījuma vai tā pavaddokumentos ir skaidri norādīta tā izcelsme.

Šādi sūtījumi pirms iekraušanas gaisa kuģī vienmēr jāpārbauda.

Pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma

Pilnvarotās iestādes aviācijas drošības inspektori var veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai pārbaudītu šo norādījumu izpildi. Inspektoriem vienmēr ir līdzi oficiāla caurlaide, kas, veicot pārbaudes jūsu telpās, pēc pieprasījuma jāuzrāda. Caurlaidē ir norādīts inspektora vārds, uzvārds un fotogrāfija.

Aizliegti priekšmeti

Samontētas sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas ierīces kravas sūtījumos nepārvadā, ja nav izpildītas visas drošības noteikumu prasības.

Paziņojums par saistībām

“Pazīstamā nosūtītāja paziņojums par saistībām” nav jāparaksta un jāiesniedz oficiālajam kravu aģentam, ja jūsu uzņēmumam ir AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 ( 18 ).

Tomēr jums nekavējoties jāpaziņo oficiālajam kravu aģentam, ja jūsu uzņēmumam vairs nav AEO sertifikāta. Šajā gadījumā oficiālais kravu aģents jūs informēs, kā rīkoties, lai nodrošinātu pazīstamā nosūtītāja statusu.

PAZĪSTAMĀ NOSŪTĪTĀJA PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 19 ) un tās īstenošanas tiesību aktiem.

apliecinu, ka:

 [uzņēmums (nosaukums)] ievēro šos “Aviācijas drošības norādījumus pazīstamajiem nosūtītājiem”,

 [uzņēmums (nosaukums)] gādā, lai par šiem norādījumiem būtu informēti darbinieki, kam ir tiesības piekļūt gaisa kravai/gaisa pastam,

 [uzņēmums (nosaukums)] nodrošina gaisa kravas/gaisa pasta drošību līdz tā nodošanai oficiālajam kravu aģentam,

 [uzņēmums (nosaukums)] piekrīt, ka sūtījumiem var piemērot drošības kontroli, tostarp pārbaudes, un

 [uzņēmums (nosaukums)] piekrīt, ka tās dalībvalsts pilnvarotā iestāde, kurā tas atrodas, tā telpās veic pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, lai pārliecinātos, vai [uzņēmums (nosaukums)] izpilda šos norādījumus.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds, uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.E PAPILDINĀJUMS

TRANSPORTUZŅĒMĒJA PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 (19)  un tās īstenošanas tiesību aktiem.

Apstiprinu, ka, savācot, pārvadājot, glabājot un piegādājot gaisa kravu/pastu, kam [oficiālā kravu aģenta/gaisa pārvadātāja, kas veic kravas vai pasta drošības kontroles,/zināmā nosūtītāja/pazīstamā nosūtītāja vārdā] piemērota drošības kontrole, tiks ievērotas šādas drošības procedūras:

 visi darbinieki, kas transportē minēto gaisa kravu/pastu, būs apmeklējuši vispārējas drošības izpratnes mācības atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.7. punktam,

 pieņemot darbā personas ar tiesībām piekļūt gaisa kravai/pastam, tiks veikta šo personu profesionālā godīguma pārbaude. Šī pārbaude aptvers vismaz personas identitātes pārbaudi (ja iespējams, lūdzot uzrādīt identitātes karti, autovadītāja apliecību vai pasi ar fotogrāfiju) un dzīvesgājuma apraksta (curriculum vitae) un/vai iesniegto rekomendāciju pārbaudi,

 transportlīdzekļu kravas nodalījumu aizslēgs vai aizzīmogos. Transportlīdzekļus ar sānu tentu nostiprinās ar TIR auklām. Platformas transportlīdzekļu kravas platformu gaisa kravas transportēšanas laikā uzraudzīs,

 tieši pirms iekraušanas kravas nodalījumu pārmeklēs un šīs pārmeklēšanas integritāti saglabās līdz iekraušanas beigām,

 katram autovadītājam būs līdzi identitātes karte, pase, autovadītāja apliecība vai cits valsts iestāžu izdots vai atzīts dokuments ar personas fotogrāfiju,

 no kravas savākšanas brīža līdz piegādei autovadītāji neplānoti neapstāsies. Ja no šādas apstāšanās nevarēs izvairīties, autovadītājs pēc atgriešanās transportlīdzeklī pārbaudīs kravas drošību un slēdzeņu un/vai plombu integritāti. Ja autovadītājs atklās iejaukšanās pazīmes, viņš par to paziņos savam uzraugam un gaisa kravu/pastu galamērķī nepiegādās bez attiecīga paziņojuma,

 par transporta pakalpojumiem netiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām, izņemot gadījumus, kad:

 

a) trešajai personai ir transportuzņēmēja līgums ar oficiālo kravu aģentu, zināmo nosūtītāju vai pazīstamo nosūtītāju, kas atbild par transportēšanu [tāds pats nosaukums, kā norādīts iepriekš]; vai

b) trešo personu ir apstiprinājusi vai atestējusi pilnvarotā iestāde; vai

c) trešajai personai ir transportuzņēmēja līgums ar šo paziņojumu parakstījušo transportuzņēmēju, kurā prasīts, lai trešā persona neslēgtu turpmākus apakšlīgumus un īstenotu šajā paziņojumā norādītās drošības procedūras. Šo paziņojumu parakstījušais transportuzņēmējs saglabā pilnu atbildību par visu transporta pakalpojumu oficiālā kravu aģenta, zināmā nosūtītāja vai pazīstamā nosūtītāja vārdā; un

 par citiem pakalpojumiem (piemēram, glabāšanu) netiks slēgti apakšlīgumi ar citām personām, izņemot oficiālo kravu aģentu vai tiesību subjektu, ko pilnvarotā iestāde ir atestējusi vai apstiprinājusi un iekļāvusi šo pakalpojumu sniedzēju sarakstā.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds, uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Uzņēmuma nosaukums un adrese:

Datums:

Paraksts:

▼M1

6.F PAPILDINĀJUMS

KRAVA UN PASTS

6.Fi

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz kravu un pastu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis.

Melnkalne

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.

6.Fii

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURĀM ACC3 APZĪMĒJUMS NAV NEPIECIEŠAMS, IR UZSKAITĪTAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ C(2015) 8005

6.Fiii

NOVĒRTĒŠANAS DARBĪBAS, KO VEIC TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU, UN KO ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGĀM ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMAM

Noteikumi vēl nav pieņemti.

▼B

6.G PAPILDINĀJUMS

NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ TREŠO VALSTU KRAVU UN PASTU

ACC3 drošības programmā attiecīgi jānorāda vai nu par katru trešās valsts lidostu atsevišķi, vai vispārējā dokumentā, kurā norādītas atšķirības nosauktajās trešo valstu lidostās:

a) pasākumu apraksts gaisa kravai un pastam;

b) pieņemšanas procedūras;

c) oficiālā kravu aģenta shēma un kritēriji;

d) zināmā nosūtītāja shēma un kritēriji;

e) pazīstamā nosūtītāja shēma un kritēriji;

f) pārbaudes standarts;

g) pārbaudes vieta;

h) informācija par pārbaudes iekārtām;

i) informācija par ekspluatantu vai pakalpojumu sniedzēju;

j) drošības pārbaudes atbrīvojumu saraksts;

k) augsta riska gaisa kravas un pasta apstrāde.

6.H1. PAPILDINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM – ACC3, KAM IR VEIKTS ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS

[Gaisa pārvadātāja nosaukums] vārdā pieņemu zināšanai turpmāko.

Šajā ziņojumā ir noteikts, kāds drošības līmenis izmantots ES/EEZ ienākošiem gaisa kravas pārvadājumiem, ņemot vērā kontrolsarakstā uzskaitītos vai pieminētos drošības standartus.

Gaisa pārvadātājam [gaisa pārvadātāja nosaukums] apzīmējumu “gaisa kravas vai pasta pārvadātājs, kas veic pārvadājumus uz Savienību no trešās valsts lidostas” (ACC3) var piešķirt tikai tad, kad ES novērtējuma ziņojums šajā nolūkā ir iesniegts Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes, Norvēģijas vai Šveices pilnvarotajai iestādei un kad šī iestāde to ir pieņēmusi, un kad informācija par šo ACC3 ir ievadīta Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē.

Ja ziņojumā norādīts uz tajā minēto drošības pasākumu neatbilstību, gaisa pārvadātājam [gaisa pārvadātāja nosaukums] jau piešķirto apzīmējumu ACC3 attiecībā uz šo lidostu var atsaukt, kā rezultātā gaisa pārvadātājam [gaisa pārvadātāja nosaukums] tiks liegts veikt gaisa kravas vai pasta pārvadājumus no šīs lidostas uz ES/EEZ.

Šis ziņojums ir derīgs piecus gadus, tā derīgums attiecīgi beidzas ne vēlāk kā _.

Gaisa pārvadātāja [gaisa pārvadātāja nosaukums] vārdā paziņoju, ka:

 gaisa pārvadātājs [gaisa pārvadātāja nosaukums] pieņems attiecīgus izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai pārbaudītu, kā tiek nodrošināta atbilstība ziņojumā apstiprinātajiem standartiem,

 jebkuras izmaiņas gaisa pārvadātāja [gaisa pārvadātāja nosaukums] darbībās, ar kurām saistībā nav nepieciešams pilnīgs atkārtots novērtējums, tiks norādītas ziņojuma oriģinālā, to papildinot ar attiecīgo informāciju, bet vienlaikus saglabājot visu iepriekšējo informāciju. Minētais var attiekties uz šādām izmaiņām:

 

1) vispārējo atbildību par drošību piešķir kādai personai, kas nav Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.C3. papildinājuma 1.7. punktā minētā persona;

2) jebkuras citas ar telpām vai procedūrām saistītas izmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību;

 gaisa pārvadātājs [gaisa pārvadātāja nosaukums] informēs iestādi, kas tam piešķīrusi apzīmējumu ACC3, ja šis gaisa pārvadātājs [gaisa pārvadātāja nosaukumus] pārtrauc darbību, vairs nenodrošina gaisa kravas/gaisa pasta pārvadājumus vai vairs neatbilst prasībām, atbilstība kurām ir novērtēta šajā ziņojumā,

 gaisa pārvadātājs [gaisa pārvadātāja nosaukums] šajā ziņojumā apstiprināto drošības līmeni uzturēs tādu, lai tas atbilstu kontrolsarakstā izklāstītajiem mērķiem, un attiecīgā gadījumā īstenos un piemēros visus papildu drošības pasākumus, kādi nepieciešami, lai saglabātu savu apzīmējumu ACC3, ikreiz, kad drošības standarti ir novērtēti kā nepietiekami, līdz nākamajai gaisa pārvadātāja [gaisa pārvadātāja nosaukums] darbību novērtēšanas reizei.

[Gaisa pārvadātāja nosaukums] vārdā uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds, uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.H2. PAPILDINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM – TREŠĀS VALSTS OFICIĀLAIS KRAVU AĢENTS, KAM IR VEIKTS ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS (RA3)

[RA3 nosaukums] vārdā pieņemu zināšanai turpmāko.

Šajā ziņojumā ir noteikts, kāds drošības līmenis izmantots ES/EEZ ienākošiem gaisa kravas pārvadājumiem, ņemot vērā kontrolsarakstā uzskaitītos vai pieminētos drošības standartus.

[RA3 nosaukums] apzīmējumu “trešās valsts oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums” (RA3) var piešķirt tikai tad, ja ES aviācijas drošības vērtētājs, kas norādīts Savienības oficiālo kravu aģentu un zināmo nosūtītāju Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē, ir sekmīgi pabeidzis ES aviācijas drošības novērtējumu ar slēdzienu “APSTIPRINĀT”.

Ja ziņojumā konstatēta tajā minēto drošības pasākumu neatbilstība, tā rezultātā var tikt atsaukts [RA3 nosaukums] apzīmējums RA3, ko tas jau saņēmis attiecībā uz šīm telpām, un tas liegs [RA3 nosaukums] piegādāt drošu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu ACC3 vai kādam citam RA3.

Šis ziņojums ir derīgs piecus gadus, tā derīgums attiecīgi beidzas ne vēlāk kā …

[RA3 nosaukums] vārdā paziņoju, ka:

a) [RA3 nosaukums] pieņems attiecīgus izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai pārbaudītu, kā tiek nodrošināta atbilstība ziņojumā apstiprinātajiem standartiem;

b) jebkuras izmaiņas [RA3 nosaukums] darbībās, ar kurām saistībā nav nepieciešams pilnīgs atkārtots novērtējums, tiks norādītas ziņojuma oriģinālā, to papildinot ar attiecīgo informāciju, bet vienlaikus saglabājot visu iepriekšējo informāciju. Minētais var attiekties uz šādām izmaiņām:

1) vispārējo atbildību par drošību piešķir kādai personai, kas nav Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.C2. papildinājuma 1.8. punktā minētā persona;

2) jebkuras citas ar telpām vai procedūrām saistītas izmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību;

c) [RA3 nosaukums] informēs ACC3 un RA3, kam tas piegādā drošu gaisa kravu un/vai gaisa pastu, ja [RA3 nosaukums] pārtrauc darbību, vairs nenodrošina gaisa kravas/gaisa pasta pārvadājumus vai vairs neatbilst prasībām, atbilstība kurām ir novērtēta šajā ziņojumā;

d) [RA3 nosaukums] šajā ziņojumā apstiprināto drošības līmeni uzturēs tādu, lai tas atbilstu kontrolsarakstā izklāstītajiem mērķiem, un attiecīgā gadījumā īstenos un piemēros visus papildu drošības pasākumus, kādi nepieciešami, lai saglabātu savu apzīmējumu RA3, ikreiz, kad drošības standarti ir novērtēti kā nepietiekami, līdz nākamajai [RA3 nosaukums] darbību novērtēšanas reizei.

[RA3 nosaukums] vārdā uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds, uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.H3. PAPILDINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR SAISTĪBĀM – TREŠĀS VALSTS ZINĀMAIS NOSŪTĪTĀJS, KAM IR VEIKTS ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS (KC3)

[KC3 nosaukums] vārdā pieņemu zināšanai turpmāko.

Šajā ziņojumā ir noteikts, kāds drošības līmenis izmantots ES/EEZ ienākošiem gaisa kravas pārvadājumiem, ņemot vērā kontrolsarakstā uzskaitītos vai pieminētos drošības standartus.

[KC3 nosaukums] apzīmējumu “trešās valsts zināmais nosūtītājs, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums” (KC3) var piešķirt tikai tad, ja ES aviācijas drošības vērtētājs, kas norādīts Savienības oficiālo kravu aģentu un zināmo nosūtītāju Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē, ir sekmīgi pabeidzis ES aviācijas drošības novērtējumu ar secinājumu “APSTIPRINĀT”.

Ja ziņojumā konstatēta tajā minēto drošības pasākumu neatbilstība, tā rezultātā var tikt atsaukts [KC3 nosaukums] apzīmējums KC3, ko tas jau saņēmis attiecībā uz šīm telpām, un tas liegs [KC3 nosaukums] piegādāt drošu ES/EEZ ienākošu gaisa kravu/gaisa pastu ACC3 vai trešās valsts oficiālajam kravu aģentam, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3).

Šis ziņojums ir derīgs piecus gadus, tā derīgums attiecīgi beidzas ne vēlāk kā …

[KC3 nosaukums] vārdā paziņoju, ka:

a) [KC3 nosaukums] pieņems attiecīgus izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai pārbaudītu, kā tiek nodrošināta atbilstība ziņojumā apstiprinātajiem standartiem;

b) jebkuras izmaiņas [KC3 nosaukums] darbībās, ar kurām saistībā nav nepieciešams pilnīgs atkārtots novērtējums, tiks norādītas ziņojuma oriģinālā, to papildinot ar attiecīgo informāciju, bet vienlaikus saglabājot visu iepriekšējo informāciju. Minētais var attiekties uz šādām izmaiņām:

1) vispārējo atbildību par drošību piešķir kādai personai, kas nav Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 6.C4. papildinājuma 1.9. punktā minētā persona;

2) jebkuras citas ar telpām vai procedūrām saistītas izmaiņas, kas varētu ievērojami ietekmēt drošību;

c) [KC3 nosaukums] informēs ACC3 un RA3, kam tas piegādā drošu gaisa kravu un/vai gaisa pastu, ja [KC3 nosaukums] pārtrauc darbību, vairs nenodrošina gaisa kravas/gaisa pasta pārvadājumus vai vairs neatbilst prasībām, atbilstība kurām ir novērtēta šajā ziņojumā;

d) [KC3 nosaukums] šajā ziņojumā apstiprināto drošības līmeni uzturēs tādu, lai tas atbilstu kontrolsarakstā izklāstītajiem mērķiem, un attiecīgā gadījumā īstenos un piemēros visus papildu drošības pasākumus, kādi nepieciešami, lai saglabātu savu apzīmējumu KC3, ikreiz, kad drošības standarti ir novērtēti kā nepietiekami, līdz nākamajai [KC3 nosaukums] darbību novērtēšanas reizei.

[KC3 nosaukums] vārdā uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds, uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

6.I PAPILDINĀJUMS

Noteikumi par augsta riska kravu ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

6.J PAPILDINĀJUMS

Noteikumi par pārbaudes iekārtu izmantošanu ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

7.    GAISA PĀRVADĀTĀJA PASTS UN GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI

7.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Ja nav noteikts citādi vai ja attiecīgi 4., 5. un 6. nodaļā minēto drošības kontroli nenodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, tiesību subjekts vai cits gaisa pārvadātājs, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu attiecībā uz gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiāliem nodrošina gaisa pārvadātājs.

7.1.   GAISA PĀRVADĀTĀJA PASTS UN GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI, KO PAREDZĒTS IEKRAUT GAISA KUĢĪ

7.1.1.

Pirms iekraušanas gaisa kuģa kravas nodalījumā gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus pārbauda un aizsargā saskaņā ar 5. nodaļas noteikumiem vai tiem piemēro drošības kontroli un aizsargā saskaņā ar 6. nodaļas noteikumiem.

7.1.2.

Pirms iekraušanas jebkurā gaisa kuģa daļā, kas nav kravas nodalījums, gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus pārbauda un aizsargā saskaņā ar 4. nodaļas noteikumiem par rokas bagāžu.

7.1.3.

Uz gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiāliem, ko paredzēts iekraut gaisa kuģī, attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

7.2.   GAISA PĀRVADĀTĀJA MATERIĀLI, KO IZMANTO PASAŽIERU REĢISTRĀCIJAI UN BAGĀŽAS APSTRĀDEI

7.2.1.

Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi, aizsargā vai uzrauga gaisa pārvadātāja materiālus, ko izmanto pasažieru reģistrācijai un bagāžas apstrādei un ko varētu izmantot, lai apdraudētu aviācijas drošību.

Pašreģistrāciju un piemērojamās interneta procedūras, ko pasažieriem atļauts izmantot, uzskata par atļautu piekļuvi šādiem materiāliem.

7.2.2.

Iznīcina vai padara nederīgus izbrāķētus materiālus, ko varētu izmantot, lai atvieglotu nesankcionētu piekļuvi vai pārvietotu bagāžu uz ierobežotas iekļuves drošības zonu vai gaisa kuģi.

7.2.3.

Izlidošanas kontroles sistēmas un reģistrācijas sistēmas pārvalda tā, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi.

Pašreģistrāciju, ko pasažieriem atļauts izmantot, uzskata par atļautu piekļuvi šādām sistēmām.

8.    LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMIE KRĀJUMI

8.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

8.0.1.

Ja nav noteikts citādi, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kam uzticēta atbildība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts civilās aviācijas drošības programmu.

8.0.2.

Šajā nodaļā “lidojuma laikā patērējamie krājumi” ir visi priekšmeti, ko paredzēts uzņemt gaisa kuģī, lai lidojuma laikā tos izmantotu, patērētu vai iegādātos pasažieri vai apkalpe, izņemot:

a) rokas bagāžu; un

b) personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus; un

c) gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus.

Šajā nodaļā “lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotais piegādātājs” ir piegādātājs, kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai ļautu lidojuma laikā patērējamos krājumus piegādāt tieši uz gaisa kuģi.

Šajā nodaļā “lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmais piegādātājs” ir piegādātājs, kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai ļautu lidojuma laikā patērējamos krājumus piegādāt gaisa pārvadātājam vai pilnvarotajam piegādātājam, bet ne tieši uz gaisa kuģi.

8.0.3.

Krājumus uzskata par lidojuma laikā patērējamiem krājumiem no brīža, kad tie kļūst identificējami kā gaisa kuģī uzņemami krājumi, lai lidojuma laikā tos izmantotu, patērētu vai iegādātos pasažieri vai apkalpe.

8.0.4.

Lidojuma laikā patērējamajos krājumos aizliegto priekšmetu saraksts ir tāds pats, kā norādīts 1.A papildinājumā. Ar aizliegtajiem priekšmetiem rīkojas saskaņā ar 1.6. punktu.

8.1.   DROŠĪBAS KONTROLES

8.1.1.    Drošības kontroles – vispārīgi noteikumi

8.1.1.1.

Lidojuma laikā patērējamos krājumus pārbauda pirms to nogādāšanas ierobežotas iekļuves drošības zonā, izņemot gadījumus, kad:

a) vajadzīgo krājumu drošības kontroli ir veicis gaisa pārvadātājs, kas tos piegādā savam gaisa kuģim, un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai gaisa kuģī ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos; vai

b) vajadzīgo krājumu drošības kontroli ir veicis pilnvarotais piegādātājs un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai ierobežotas iekļuves drošības zonā vai attiecīgos gadījumos gaisa pārvadātājam vai citam pilnvarotajam piegādātājam ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos; vai

c) vajadzīgo krājumu drošības kontroli ir veicis zināmais piegādātājs un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai gaisa pārvadātājam vai pilnvarotajam piegādātājam ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos.

8.1.1.2.

Ja ir pamatotas aizdomas, ka lidojuma laikā patērējamie krājumi, kam veikta drošības kontrole, no drošības kontroles piemērošanas brīža ir izmainīti vai nav bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos, tos pārbauda, pirms tiek atļauts tos nogādāt ierobežotas iekļuves drošības zonā.

8.1.1.3.

Uz lidojuma laikā patērējamo krājumu drošības kontroli attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

8.1.2.    Pārbaudes

8.1.2.1.

Veicot lidojuma laikā patērējamo krājumu pārbaudes, izmantotais līdzeklis vai metode atbilst krājumu veidam un standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti pārliecināties, ka krājumos nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

8.1.2.2.

Uz lidojuma laikā patērējamo krājumu pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

8.1.2.3.

Atsevišķi vai kombinācijā piemēro šādus pārbaudes līdzekļus vai metodes:

a) vizuālu pārbaudi;

b) pārmeklēšanu ar rokām;

c) rentgena iekārtas;

d)  EDS iekārtas;

e)  ETD kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;

f) sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai vienībā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, vienību aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

8.1.3.    Pilnvaroto piegādātāju apstiprinājums

8.1.3.1.

Pilnvarotos piegādātājus apstiprina pilnvarotā iestāde.

Pilnvarotos piegādātājus apstiprina to atrašanās vietās.

Pilnvarotā piegādātāja apstiprinājumu piešķir ikvienam tiesību subjektam, kas nodrošina 8.1.5. punktā minēto drošības kontroli un piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus tieši uz gaisa kuģi. Tas neattiecas uz gaisa pārvadātājiem, kas paši veic šo drošības kontroli un piegādā krājumus tikai uz saviem gaisa kuģiem.

8.1.3.2.

Pilnvaroto piegādātāju apstiprinājumam piemēro šādu procedūru:

a) lai iegūtu pilnvarotā piegādātāja statusu, attiecīgais tiesību subjekts pieprasa apstiprinājumu tās dalībvalsts pilnvarotajā iestādē, kurā atrodas tā atrašanās vieta.

Pieteikuma iesniedzējs attiecīgajai pilnvarotajai iestādei iesniedz drošības programmu. Šajā programmā izklāsta metodes un procedūras, kas piegādātājam jāievēro, lai izpildītu 8.1.5. punkta prasības. Programmā izklāsta arī to, kā piegādātājs uzrauga atbilstību šīm metodēm un procedūrām.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī “Lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja paziņojumu par saistībām”, kas ietverts 8.A papildinājumā. Šo paziņojumu paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai par drošību atbildīgā persona.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde,

b) pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izvērtē drošības programmu un uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst 8.1.5. punkta prasībām;

c) ja saskaņā ar a) un b) apakšpunktu sniegtā informācija pilnvaroto iestādi pārliecina, tā piegādātājam norādītajās atrašanās vietās var piešķirt pilnvarotā piegādātāja apstiprinājumu. Ja informācija pilnvaroto iestādi nepārliecina, tā nekavējoties par to paziņo tiesību subjektam, kas vēlas iegūt pilnvarotā piegādātāja apstiprinājumu, norādot iemeslus.

8.1.3.3.

Periodiski, ne retāk kā reizi piecos gados, pilnvaroto piegādātāju apstiprina atkārtoti. Tas ietver pārbaudi uz vietas, lai novērtētu, vai pilnvarotais piegādātājs joprojām atbilst 8.1.5. punkta prasībām.

Par pārbaudi uz vietas var uzskatīt pārbaudi, ko pilnvarotā piegādātāja telpās veic pilnvarotā iestāde saskaņā ar valsts kvalitātes kontroles programmu, ja šī pārbaude aptver visas 8.1.5. punkta prasības.

8.1.3.4.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka pilnvarotais piegādātājs atbilst 8.1.5. punkta prasībām, tā norādītajās atrašanās vietās anulē pilnvarotā piegādātāja statusu.

8.1.3.5.

Neskarot ikvienas dalībvalsts tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantu piemērot stingrākus pasākumus, saskaņā ar 8.1.3. punktu apstiprinātu pilnvaroto piegādātāju atzīst visās dalībvalstīs.

8.1.4.    Zināmo piegādātāju izraudzīšanās

8.1.4.1.

Uzņēmums vai tiesību subjekts (“tiesību subjekts–izraudzītājs”) var izraudzīties par zināmo piegādātāju ikvienu tiesību subjektu (“piegādātāju”), kas ir tā piegādātājs, ja tas nodrošina 8.1.5. punktā minēto drošības kontroli un piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus, bet ne tieši uz gaisa kuģi. Tas neattiecas uz pilnvarotajiem piegādātājiem.

8.1.4.2.

Lai piegādātāju izraudzītos par zināmo piegādātāju, tam jāiesniedz tiesību subjektam–izraudzītājam:

a) “Lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmā piegādātāja paziņojums par saistībām”, kas ietverts 8.B papildinājumā. Šo paziņojumu paraksta juridiskais pārstāvis; un

b) drošības programma, kas aptver 8.1.5. punktā minēto drošības kontroli.

8.1.4.3.

Visi zināmie piegādātāji jāizraugās, pamatojoties uz šādu aspektu novērtējumu:

a) drošības programmas būtiskums un pilnība attiecībā uz 8.1.5. punktu; un

b) drošības programmas īstenošana bez trūkumiem.

Ja pilnvarotā iestāde vai tiesību subjekts–izraudzītājs zaudē pārliecību, ka zināmais piegādātājs ievēro 8.1.5. punkta prasības, tiesību subjekts–izraudzītājs nekavējoties anulē zināmā piegādātāja statusu.

8.1.4.4.

Pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā, nosaka, vai drošības programmu un tās īstenošanu novērtē valsts revidents, ES aviācijas drošības vērtētājs vai persona, kas rīkojas tiesību subjekta–izraudzītāja vārdā un ir šim mērķim norīkota un apmācīta.

Novērtējumi jāreģistrē, un, ja šajā tiesību aktā nav noteikts citādi, novērtēšana jāveic pirms izraudzīšanās un pēc tam jāatkārto reizi 2 gados.

Ja novērtēšanu neveic tiesību subjekta–izraudzītāja vārdā, tam jādara pieejami visi ieraksti saistībā ar novērtēšanu.

8.1.4.5.

Drošības programmas īstenošanas novērtēšana, kas apstiprina īstenošanu bez trūkumiem, ietver vai nu

a) piegādātāja apmeklējumu uz vietas reizi 2 gados, vai

b) regulāras pārbaudes, saņemot attiecīgā zināmā piegādātāja piegādātos krājumus, kuras uzsāk pēc izraudzīšanās, tostarp:

 pārbaude, vai persona, kas piegādā krājumus zināmā piegādātāja vārdā, ir pienācīgi apmācīta; un

 pārbaude, vai krājumi ir pienācīgi nodrošināti; un

 krājumu pārbaude tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti krājumi, kurus saņem no nezināma piegādātāja.

Šīs pārbaudes jāveic neparedzamā veidā, un tās notiek vismaz vai nu reizi trijos mēnešos, vai 20 % no zināmā piegādātāja piegādēm attiecīgajam tiesību subjektam–izraudzītājam.

Šā punkta b) apakšpunktā paredzēto iespēju drīkst izmantot tikai tad, ja pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā ir noteikusi, ka novērtēšanu veic persona, kas rīkojas tiesību subjekta–izraudzītāja vārdā.

8.1.4.6.

Izraudzīšanās laikā un pēc tās piemērojamās metodes un procedūras nosaka tiesību subjekta–izraudzītāja drošības programmā.

8.1.4.7.

Tiesību subjekts–izraudzītājs saglabā:

a) visu tā izraudzīto zināmo piegādātāju sarakstu, norādot izraudzīšanās termiņa beigu datumu, un

b) parakstīto paziņojumu, drošības programmas kopiju un visus ziņojumus par tās īstenošanu attiecība uz katru zināmo piegādātāju vismaz līdz sešiem mēnešiem pēc konkrēta piegādātāja izraudzīšanās termiņa beigu datuma.

Pēc pieprasījuma šos dokumentus dara pieejamus pilnvarotajai iestādei atbilstības uzraudzīšanas nolūkiem.

8.1.5.    Drošības kontroles, ko veic gaisa pārvadātājs, pilnvarotais piegādātājs un zināmais piegādātājs

8.1.5.1.

Gaisa pārvadātājs, lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotais piegādātājs un zināmais piegādātājs:

a) ieceļ personu, kas uzņēmumā atbild par drošību; un

b) nodrošina, lai personas ar tiesībām piekļūt lidojuma laikā patērējamiem krājumiem pirms šo tiesību īstenošanas apmeklētu vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11.2.7. punktu; un

c) nepieļauj nesankcionētu piekļuvi savām telpām un lidojuma laikā patērējamiem krājumiem; un

d) pamatoti nodrošina, lai lidojuma laikā patērējamos krājumos netiktu paslēpti aizliegti priekšmeti; un

e) visus transportlīdzekļus un/vai tvertnes, kurās transportē lidojuma laikā patērējamos krājumus, aizzīmogo ar neizmaināmām plombām vai fiziski aizsargā.

Šā punkta e) apakšpunktu nepiemēro transportēšanai lidostas kontrolējamā teritorijā.

8.1.5.2.

Ja zināmais piegādātājs krājumu transportēšanai izmanto citu uzņēmumu, kas gaisa pārvadātājam nav zināmais piegādātājs vai pilnvarotais piegādātājs, zināmais piegādātājs nodrošina, ka tiek ievērotas visas 8.1.5.1. punktā uzskaitītās drošības kontroles.

8.1.5.3.

Uz drošības kontrolēm, ko veic gaisa pārvadātājs un pilnvarotais piegādātājs, attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

8.2.   LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMO KRĀJUMU AIZSARDZĪBA

Sīki izstrādāti noteikumi par lidojuma laikā patērējamo krājumu aizsardzību ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

8.3.   PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMIEM ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU (LAG) UN AIZZĪMOGOJAMO DROŠĪBAS MAISIŅU (STEB) KRĀJUMIEM

8.3.1.

Lidojuma laikā patērējamos aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumus piegādā aizzīmogotā iesaiņojumā kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā.

8.3.2.

No šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumu sākotnējās saņemšanas kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā līdz to galīgajai pārdošanai gaisa kuģī tiem jābūt aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos.

8.3.3.

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz papildu drošības noteikumiem par lidojuma laikā patērējamo šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumiem ir izklāstīti Komisijas Īstenošanas lēmumā C (2015) 8005.

8.A PAPILDINĀJUMS

LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMO KRĀJUMU PILNVAROTĀ PIEGĀDĀTĀJA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 20 ) un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

 cik man zināms, uzņēmuma drošības programmā ietvertā informācija ir patiesa un precīza,

 šajā drošības programmā izklāstīto praksi un procedūras īstenos un uzturēs visās atrašanās vietās, ko aptver programma,

 šo drošības programmu precizēs un pielāgos, lai tā atbilstu visām turpmākajām attiecīgajām Savienības tiesību aktu izmaiņām, ja vien [uzņēmums (nosaukums)] nebūs paziņojis [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)], ka vairs nevēlas piegādāt lidojuma laikā patērējamos krājumus tieši uz gaisa kuģi (un tātad vairs nevēlas turpināt darbību pilnvarotā piegādātāja statusā),

 [uzņēmums (nosaukums)] rakstiski paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)]:

 

a) par nelielām izmaiņām drošības programmā, piemēram, par uzņēmuma nosaukuma maiņu, par drošību atbildīgās personas vai kontaktinformācijas maiņu – nekavējoties un vismaz 10 darbdienās; un

b) par lielām plānotām izmaiņām, piemēram, jaunām pārbaudes procedūrām, lieliem būvdarbiem, kas varētu ietekmēt attiecīgo Savienības tiesību aktu prasību izpildi, vai atrašanās vietas/adreses maiņu – vismaz 15 darbdienas pirms darbu sākuma/plānotajām pārmaiņām,

 lai nodrošinātu attiecīgo Savienības tiesību aktu prasību izpildi, [uzņēmums (nosaukums)] visu veicamo pārbaužu laikā pilnīgi sadarbosies ar inspektoriem un nodrošinās piekļuvi visiem vajadzīgajiem dokumentiem,

 [uzņēmums (nosaukums)] paziņos [pilnvarotajai iestādei (nosaukums)] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu attiekties uz lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt krājumos aizliegtus priekšmetus,

 [uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu apmācīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu un informēti par saviem drošības pienākumiem atbilstoši uzņēmuma drošības programmai, un

 [uzņēmums (nosaukums)] informēs [pilnvaroto iestādi (nosaukums)], ja tas:

 

a) pārtrauks darbību;

b) vairs nepiegādās lidojuma laikā patērējamos krājumus tieši uz gaisa kuģi; vai

c) vairs nevarēs izpildīt attiecīgo Savienības tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Vārds, uzvārds:

Amats uzņēmumā:

Datums:

Paraksts:

8.B PAPILDINĀJUMS

LIDOJUMA LAIKĀ PATĒRĒJAMO KRĀJUMU ZINĀMĀ PIEGĀDĀTĀJA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 21 ) un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

 [uzņēmums (nosaukums)]:

 

a) iecels personu, kas uzņēmumā atbild par drošību; un

b) nodrošinās, lai personas, kas var piekļūt lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, apmeklētu vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.7. punktu, pirms tām atļauj piekļūt šiem krājumiem. Turklāt nodrošinās, lai personas, kuras veic lidojuma laikā patērējamo krājumu pārbaudi, apmeklētu mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.3.3. punktu un personas, kuras veic citu veidu drošības kontroli saistībā ar lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, apmeklētu mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.3.10. punktu; un

c) nepieļaus nesankcionētu piekļuvi savām telpām un lidojuma laikā patērējamiem krājumiem; un

d) pamatoti nodrošinās, lai lidojuma laikā patērējamos krājumos netiktu paslēpti aizliegti priekšmeti; un

e) visus transportlīdzekļus un/vai tvertnes, kurās transportē lidojuma laikā patērējamos krājumus, aizzīmogos ar neizmaināmām plombām vai fiziski aizsargās (šo punktu nepiemēro transportēšanai lidostas kontrolējamā teritorijā).

Ja krājumu transportēšanai izmantos citu uzņēmumu, kas nav gaisa pārvadātājam zināmais piegādātājs vai pilnvarotais piegādātājs, [uzņēmums (nosaukums)] nodrošinās, ka tiek ievērotas visas iepriekš uzskaitītās drošības kontroles,

 atbilstības nodrošināšanai [uzņēmums (nosaukums)] pilnībā sadarbosies visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas nolūkā un pēc inspektoru pieprasījuma nodrošinās piekļuvi visiem dokumentiem,

 [uzņēmums (nosaukums)] paziņos [gaisa pārvadātājam vai pilnvarotajam piegādātājam, kuram tas piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus,] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu attiekties uz lidojuma laikā patērējamiem krājumiem, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt krājumos aizliegtus priekšmetus,

 [uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu apmācīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu un informēti par saviem drošības pienākumiem, un

 [uzņēmums (nosaukums)] informēs [gaisa pārvadātāju vai pilnvaroto piegādātāju, kuram tas piegādā lidojuma laikā patērējamos krājumus], ja tas:

 

a) pārtrauks darbību; vai

b) vairs nevarēs izpildīt attiecīgo Savienības tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Juridiskais pārstāvis

Vārds, uzvārds:

Datums:

Paraksts:

9.    LIDOSTU KRĀJUMI

9.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

9.0.1.

Ja nav noteikts citādi vai ja pārbaudes neveic iestāde vai tiesību subjekts, šajā nodaļā izklāstīto pasākumu īstenošanu nodrošina lidostas ekspluatants.

9.0.2.

Šajā nodaļā:

a) “lidostu krājumi” ir visi priekšmeti, ko paredzēts pārdot, lietot vai darīt pieejamus jebkurā nolūkā vai jebkuru darbību veikšanai lidostu ierobežotas iekļuves drošības zonās, izņemot “personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus”;

b) “lidostu krājumu zināmais piegādātājs” ir piegādātājs, kura procedūras atbilst kopīgiem drošības noteikumiem un standartiem, kas ir pietiekami, lai ļautu piegādāt lidostu krājumus ierobežotas iekļuves drošības zonās.

9.0.3.

Krājumus uzskata par lidostu krājumiem no brīža, kad tie kļūst identificējami kā krājumi, ko paredzēts pārdot, lietot vai darīt pieejamus lidostu ierobežotas iekļuves drošības zonās.

9.0.4.

Lidostu krājumos aizliegto priekšmetu saraksts ir tāds pats, kā norādīts 1.A papildinājumā. Ar aizliegtajiem priekšmetiem rīkojas saskaņā ar 1.6. punktu.

9.1.   DROŠĪBAS KONTROLES

9.1.1.    Drošības kontroles – vispārīgi noteikumi

9.1.1.1.

Lidostu krājumus pārbauda, pirms tiek atļauts tos nogādāt ierobežotas iekļuves drošības zonā, izņemot gadījumus, kad:

a) vajadzīgo drošības kontroli attiecīgajiem krājumiem ir veicis lidostas ekspluatants, kas tos piegādā savai lidostai, un krājumi no kontroles piemērošanas brīža līdz to nogādāšanai ierobežotas iekļuves drošības zonās ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos; vai

b) vajadzīgo drošības kontroli attiecīgajiem krājumiem ir veicis zināmais piegādātājs vai pilnvarotais piegādātājs un krājumi no kontroles veikšanas brīža līdz to nogādāšanai ierobežotas iekļuves drošības zonā ir bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos.

9.1.1.2.

Lidostu krājumus, kuru izcelsmes vieta ir ierobežotas iekļuves drošības zona, var atbrīvot no šīs drošības kontroles.

9.1.1.3.

Ja ir pamatotas aizdomas, ka lidostu krājumi, kam veikta drošības kontrole, no drošības kontroles piemērošanas brīža ir izmainīti vai nav bijuši aizsargāti pret neatļautu iejaukšanos, tos pārbauda, pirms tiek atļauts tos nogādāt ierobežotas iekļuves drošības zonā.

9.1.2.    Pārbaudes

9.1.2.1.

Veicot lidostu krājumu pārbaudes, izmantotais līdzeklis vai metode atbilst krājumu veidam un standartam, kas ir pietiekams, lai ļautu pamatoti pārliecināties, ka krājumos nav paslēpti aizliegti priekšmeti.

9.1.2.2.

Uz lidostu krājumu pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.

9.1.2.3.

Atsevišķi vai kombinācijā piemēro šādus pārbaudes līdzekļus vai metodes:

a) vizuālu pārbaudi;

b) pārmeklēšanu ar rokām;

c) rentgena iekārtas;

d)  EDS iekārtas;

e)  ETD kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;

f) sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai vienībā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, vienību aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

9.1.3.    Zināmo piegādātāju izraudzīšanās

9.1.3.1.

Lidostas ekspluatants var izraudzīties par zināmo piegādātāju ikvienu tiesību subjektu (“piegādātāju”), kas nodrošina 9.1.4. punktā minēto drošības kontroli un piegādā lidostu krājumus.

9.1.3.2.

Lai piegādātāju izraudzītos par zināmo piegādātāju, tam jāiesniedz lidostas ekspluatantam:

a) “Lidostu krājumu zināmā piegādātāja paziņojums par saistībām”, kas ietverts 9.A papildinājumā. Šo paziņojumu paraksta juridiskais pārstāvis; un

b) drošības programma, kas aptver 9.1.4. punktā minēto drošības kontroli.

9.1.3.3.

Visi zināmie piegādātāji jāizraugās, pamatojoties uz šādu aspektu novērtējumu:

a) drošības programmas būtiskums un pilnība attiecībā uz 9.1.4. punktu; un

b) drošības programmas īstenošana bez trūkumiem.

Ja pilnvarotā iestāde vai lidostas ekspluatants zaudē pārliecību, ka zināmais piegādātājs ievēro 9.1.4. punkta prasības, lidostas ekspluatants nekavējoties anulē zināmā piegādātāja statusu.

9.1.3.4.

Pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā, nosaka, vai drošības programmu un tās īstenošanu novērtē valsts revidents, ES aviācijas drošības vērtētājs vai persona, kas rīkojas lidostas ekspluatanta vārdā un ir šim mērķim norīkota un apmācīta.

Novērtējumi jāreģistrē un, ja šajā tiesību aktā nav noteikts citādi, novērtēšana jāveic pirms izraudzīšanās un pēc tam jāatkārto reizi 2 gados.

Ja novērtēšanu neveic lidostas ekspluatanta vārdā, tam jādara pieejami visi ieraksti saistībā ar novērtēšanu.

9.1.3.5.

Drošības programmas īstenošanas novērtēšana, kas apstiprina īstenošanu bez trūkumiem, ietver vai nu

a) piegādātāja apmeklējumu uz vietas reizi 2 gados, vai

b) regulāras pārbaudes tad, kad ierobežotas iekļuves drošības zonā ievesti attiecīgā zināmā piegādātāja piegādātie krājumi, kuras uzsāk pēc izraudzīšanās, tostarp:

 pārbaude, vai persona, kas piegādā krājumus zināmā piegādātāja vārdā, ir pienācīgi apmācīta, un

 pārbaude, vai krājumi ir pienācīgi nodrošināti, un

 krājumu pārbaude tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti krājumi, kurus saņem no nezināma piegādātāja.

Šīs pārbaudes veic neparedzamā veidā, un tās notiek vismaz vai nu reizi trijos mēnešos, vai 20 % no zināmā piegādātāja piegādēm attiecīgajam lidostas ekspluatantam.

Šā punkta b) apakšpunktā paredzēto iespēju drīkst izmantot tikai tad, ja pilnvarotā iestāde savā valsts civilās aviācijas drošības programmā ir noteikusi, ka novērtēšanu veic persona, kas rīkojas lidostas ekspluatanta vārdā.

9.1.3.6.

Izraudzīšanās laikā un pēc tās piemērojamās metodes un procedūras nosaka lidostas ekspluatanta drošības programmā.

9.1.3.7.

Lidostas ekspluatants saglabā:

a) visu tā izraudzīto zināmo piegādātāju sarakstu, norādot izraudzīšanās termiņa beigu datumu, un

b) parakstīto paziņojumu, drošības programmas kopiju un visus ziņojumus par tās īstenošanu attiecība uz katru zināmo piegādātāju vismaz līdz sešiem mēnešiem pēc konkrēta piegādātāja izraudzīšanās termiņa beigu datuma.

Pēc pieprasījuma šos dokumentus dara pieejamus pilnvarotajai iestādei atbilstības uzraudzīšanas nolūkiem.

9.1.4.    Drošības kontroles, ko veic zināmais piegādātājs vai lidostas ekspluatants

9.1.4.1.

Lidostu krājumu zināmais piegādātājs vai lidostas ekspluatants, kas nogādā lidostu krājumus ierobežotas iekļuves drošības zonā:

a) ieceļ personu, kas uzņēmumā atbild par drošību; un

b) nodrošina, lai personas ar tiesībām piekļūt lidostu krājumiem pirms šo tiesību īstenošanas apmeklētu vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11.2.7. punktu; un

c) nepieļauj nesankcionētu piekļuvi savām telpām un lidostu krājumiem; un

d) pamatoti nodrošina, lai lidostu krājumos netiktu paslēpti aizliegti priekšmeti; un

e) visus transportlīdzekļus un/vai tvertnes, kurās transportē lidostu krājumus, aizzīmogo ar neizmaināmām plombām vai fiziski aizsargā.

Šā punkta e) apakšpunktu nepiemēro transportēšanai lidostas kontrolējamā teritorijā.

9.1.4.2.

Ja zināmais piegādātājs krājumu transportēšanai uz lidostu izmanto citu uzņēmumu, kas lidostas ekspluatantam nav zināmais piegādātājs, zināmais piegādātājs nodrošina, ka tiek ievērotas visas šajā punktā uzskaitītās drošības kontroles.

9.2.   LIDOSTU KRĀJUMU AIZSARDZĪBA

Sīki izstrādāti noteikumi par lidostu krājumu aizsardzību ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

9.3.   PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR ŠĶIDRUMU, AEROSOLU UN GELU (LAG) UN AIZZĪMOGOJAMO DROŠĪBAS MAISIŅU (STEB) KRĀJUMIEM

9.3.1.

Aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumus piegādā aizzīmogotā iesaiņojumā kontrolējamā teritorijā aiz iekāpšanas karšu pārbaudes punkta vai ierobežotas iekļuves drošības zonā.

9.3.2.

No šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumu sākotnējās saņemšanas kontrolējamā teritorijā vai ierobežotas iekļuves drošības zonā līdz to galīgajai pārdošanai tirdzniecības vietā tiem jābūt aizsargātiem pret neatļautu iejaukšanos.

9.3.3.

Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz papildu drošības noteikumiem par šķidrumu, aerosolu un gelu un aizzīmogojamo drošības maisiņu krājumiem ir izklāstīti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

9.A PAPILDINĀJUMS

LIDOSTU KRĀJUMU ZINĀMĀ PIEGĀDĀTĀJA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 ( 22 ) un tās īstenošanas tiesību aktiem

apliecinu, ka:

 [uzņēmums (nosaukums)]:

 

a) iecels personu, kas uzņēmumā atbild par drošību; un

b) nodrošinās, lai personas, kas var piekļūt lidostu krājumiem, apmeklētu vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.7. punktu, pirms tām atļauj piekļūt šiem krājumiem. Turklāt nodrošinās, lai personas, kuras veic lidostu krājumu pārbaudi, apmeklētu mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.3.3. punktu un personas, kuras veic citu veidu drošības kontroli saistībā ar lidostu krājumiem, apmeklētu mācības saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11.2.3.10. punktu; un

c) nepieļaus nesankcionētu piekļuvi savām telpām un lidostu krājumiem; un

d) pamatoti nodrošinās, lai lidostu krājumos netiktu paslēpti aizliegti priekšmeti; un

e) visus transportlīdzekļus un/vai tvertnes, kurās transportē lidostu krājumus, aizzīmogos ar neizmaināmām plombām vai fiziski aizsargās (šo punktu nepiemēro transportēšanai lidostas kontrolējamā teritorijā).

Ja krājumu transportēšanai izmantos citu uzņēmumu, kas lidostas ekspluatantam nav zināmais piegādātājs, [uzņēmums (nosaukums)] nodrošinās, ka tiek ievērotas visas iepriekš uzskaitītās drošības kontroles,

 atbilstības nodrošināšanai [uzņēmums (nosaukums)] pilnībā sadarbosies visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas nolūkā un pēc inspektoru pieprasījuma nodrošinās piekļuvi visiem dokumentiem,

 [uzņēmums (nosaukums)] paziņos [lidostas ekspluatantam] par ikvienu nopietnu drošības pārkāpumu un visiem aizdomīgajiem apstākļiem, kas varētu attiekties uz lidostu krājumiem, jo īpaši par ikvienu mēģinājumu paslēpt krājumos aizliegtus priekšmetus,

 [uzņēmums (nosaukums)] gādās, lai visi attiecīgie darbinieki būtu apmācīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 11. nodaļu un informēti par saviem drošības pienākumiem, un

 [uzņēmums (nosaukums)] informēs [lidostas ekspluatantu], ja tas:

 

a) pārtrauks darbību; vai

b) vairs nevarēs izpildīt attiecīgo ES tiesību aktu prasības.

Uzņemos pilnu atbildību par šo paziņojumu.

Juridiskais pārstāvis

Vārds, uzvārds:

Datums:

Paraksts:

10.    DROŠĪBAS PASĀKUMI LIDOJUMĀ

Šajā regulā noteikumu nav.

11.    DARBINIEKU PIEŅEMŠANA DARBĀ UN APMĀCĪBA

11.0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

11.0.1.

Iestāde, lidostas ekspluatants, gaisa pārvadātājs vai tiesību subjekts, kas norīko darbā personas, kuras īsteno tos pasākumus vai atbild par to pasākumu īstenošanu, kas ir tā pārziņā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 10. pantā minēto valsts aviācijas drošības programmu, nodrošina, lai šīs personas atbilstu šajā nodaļā izklāstītajiem standartiem.

11.0.2.

Šajā nodaļā “atestācija” ir pilnvarotās iestādes vai tās vārdā veikts oficiāls novērtējums un apstiprinājums, apliecinot, ka persona ir sekmīgi beigusi attiecīgās mācības un šai personai ir vajadzīgā kvalifikācija, lai prasībām atbilstošā līmenī pildītu uzticētos pienākumus.

11.0.3.

Šajā nodaļā “dzīvesvietas valsts” ir jebkura valsts, kurā persona ir pastāvīgi uzturējusies vismaz sešus mēnešus, un “pārtraukums” izglītības vai darba gājumā ir jebkurš pārtraukums, kura ilgums pārsniedz 28 dienas.

11.0.4.

Šajā nodaļā “kompetence” ir spēja apliecināt atbilstīgas zināšanas un prasmes.

11.0.5.

Novērtējot nepieciešamību veikt apmācību saskaņā ar šo nodaļu, var ņemt vērā kvalifikāciju, ko persona ieguvusi pirms pieņemšanas darbā.