EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1937-20160217

Consolidated text: Komisijas Lēmums (ES) 2015/1937 ( 2015. gada 21. oktobris ), ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/2016-02-17

2015D1937 — LV — 17.02.2016 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/1937

(2015. gada 21. oktobris),

ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

(OV L 282, 28.10.2015., 37. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2016/221 (2016. gada 12. februāris),

  L 40

15

17.2.2016
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/1937

(2015. gada 21. oktobris),

ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi1. pants

Izveide

Ar šo izveido neatkarīgu Eiropas Fiskālo padomi (turpmāk – “Fiskālā padome”).

2. pants

Misija un uzdevumi

1.  Fiskālā padome padomdevēja statusā palīdz Komisijai veikt LESD 121., 126. un 136. pantā noteiktās funkcijas attiecībā uz daudzpusējo fiskālo uzraudzību eurozonā.

2.  Fiskālā padome, īstenojot 1. punktu, veic šādus uzdevumus:

a) Fiskālā padome sniedz Komisijai vērtējumu par Savienības fiskālās sistēmas darbības īstenošanu, it īpaši attiecībā uz lēmumu horizontālo konsekvenci un budžeta uzraudzības īstenošanu, īpaši smagas noteikumu pārkāpšanas gadījumiem un par to, cik adekvāts ir faktiskais fiskālais stāvoklis eurozonas un atsevišķu valstu mērogā. Šādā vērtējumā Fiskālā padome var sniegt arī ierosinājumus par Savienības fiskālās sistēmas turpmāko attīstību;

b) Fiskālā padome konsultē Komisiju par visai eurozonai piemērotāko turpmāko fiskālo nostāju, kas balstīta uz ekonomikas novērtējumu. Tā var konsultēt Komisiju par piemērotāko atsevišķas valsts fiskālo nostāju atbilstīgi saviem ieteikumiem par eurozonas kopīgo fiskālo nostāju saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem. Ja Fiskālā padome konstatē riskus, kas apdraud ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību, tā savu ieteikumu sniedz kopā ar konkrētiem apsvērumiem par politikas risinājuma variantiem, kas iespējami Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros;

c) Fiskālā padome sadarbojas ar valstu fiskālajām padomēm, kas minētas Padomes Direktīvas 2011/85/ES ( 1 ) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Fiskālās padomes un valstu fiskālo padomju sadarbības nolūks ir apmainīties ar paraugpraksi un veicināt kopēju izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar Savienības fiskālo sistēmu;

d) pēc Komisijas priekšsēdētāja lūguma Fiskālā padome sniedz arī iepriekš neplānotus ieteikumus.

3. pants

Sastāvs

1.  Fiskālās padomes sastāvu veido priekšsēdētājs un četri dalībnieki.

2.  Priekšsēdētājs ir atbildīgs par Fiskālajai padomei uzticēto uzdevumu izpildes pārraudzību un tās pienācīgas darbības nodrošināšanu. Priekšsēdētājs sasauc un vada Fiskālās padomes sanāksmes. Priekšsēdētāju un vienu dalībnieku Komisija ieceļ pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma, apspriedusies ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku euro un sociālā dialoga jautājumos un ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas komisāru. Pārējos trīs dalībniekus Komisija ieceļ pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma, apspriedusies ar valstu fiskālajām padomēm, Eiropas Centrālo banku un Eurogrupas jautājumu darba grupu. Attiecībā uz visiem Fiskālās padomes dalībniekiem, tostarp priekšsēdētāju, piemēro iespēju vienlīdzības politiku.

3.  Fiskālās padomes priekšsēdētājs un katrs dalībnieks ir starptautiskā mērogā atzīts eksperts, kuru izraugās, ņemot vērā nopelnus, prasmes, zināšanas par makroekonomiku un publiskajām finansēm un fiskālajai politikai un budžeta pārvaldībai nozīmīgu pieredzi.

4.  Fiskālās padomes dalībniekus ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko vienreiz var pagarināt.

5.  Fiskālās padomes priekšsēdētāju un katru dalībnieku ieceļ amatā kā īpašo padomnieku, kura statusu un atalgojumu nosaka saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 5., 123. un 124. pantu.

6.  Priekšsēdētāja un dalībnieka ceļa un uzturēšanās izdevumus Komisija atlīdzina saskaņā ar spēkā esošajiem Komisijas noteikumiem. Minētos izdevumus atlīdzina pieejamo apropriāciju robežās, kuras piešķir saskaņā ar ikgadējo resursu piešķiršanas procedūru.

7.  Fiskālajai padomei palīdz sekretariāts, kas sastāv no sekretariāta vadītāja un atbalsta personāla. Sekretariāts administratīvi ir piesaistīts Ģenerālsekretariātam un ir atbildīgs par šādām darbībām:

a) palīdzība Fiskālajai padomei lēmumu pieņemšanas procesā, sagatavojot Fiskālās padomes sēdes, izskatot apspriežamos dokumentus un pārbaudot, vai darbs norit atbilstīgi Fiskālās padomes noteiktajām prioritātēm;

b) kvalitatīvs analītisks, statistikas, administratīvs un loģistikas atbalsts Fiskālajai padomei, kas tiek īstenots tās priekšsēdētāja vadībā;

c) sadarbība ar valstu fiskālajām padomēm, ciktāl tā nepieciešama, lai atbalstītu Fiskālo padomi 2. pantā noteiktās misijas un uzdevumu izpildē.

▼M1

8.  Sekretariāta vadītāju ieceļ Komisija, apspriedusies ar Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētāju. Sekretariāta vadītāju ieceļ uz trīs gadu termiņu, ko var pagarināt vienu reizi. Viņa/viņas pienākumos ietilpst arī padomes izveides sagatavošana. Pārējie sekretariāta darbinieki ir ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti, kurus izraugās sekretariāta vadītājs, kandidatūras saskaņojot ar padomes priekšsēdētāju. Par sekretariāta darbiniekiem izraugās augsti kvalificētas personas ar pieredzi jomās, kas ir nozīmīgas padomes darbībai, viņus šajā nolūkā ieceļot amatā vai norīkojot sekretariāta rīcībā (mis à disposition).

9.  Atkāpjoties no 8. punkta, gadījumā, ja Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs vēl nav iecelts, sekretariāta vadītāju nepastarpināti ieceļ Komisija.

▼B

4. pants

Neatkarība

1.  Veicot savus uzdevumus, Fiskālās padomes dalībnieki rīkojas neatkarīgi un nedz lūdz, nedz pieņem norādījumus no Savienības iestādēm un struktūrām, jebkuras dalībvalsts valdības un citas publiskas vai privātas struktūras vai institūcijas. Sekretariātā strādājošie izpilda vienīgi Fiskālās padomes norādījumus.

2.  Fiskālās padomes dalībnieki dara zināmu priekšsēdētājam jebkādu eventuālu interešu konfliktu saistībā ar konkrētu novērtējumu vai atzinumu; priekšsēdētājs veic visus nepieciešamos pasākumus un var nolemt, ka attiecīgais dalībnieks nepiedalās attiecīgā novērtējuma vai atzinuma sagatavošanā un pieņemšanā. Attiecībā uz priekšsēdētāju šādus sarežģījumus atrisina ar Fiskālās padomes lēmumu.

5. pants

Darbība

1.  Fiskālā padome pieņem savu ieteikumu vienīgi tad, ja sanāksmē piedalās vismaz trīs dalībnieki, ieskaitot priekšsēdētāju. Fiskālā padome cenšas pieņemt ieteikumu pēc iespējas vienprātīgi. Ja vienprātību panākt nav iespējams, tā lemj ar sanāksmē klātesošo dalībnieku (ieskaitot priekšsēdētāju) vienkāršu balsu vairākumu, neskaitot atturējušos dalībnieku balsis. Ja “par” un “pret” nodoto balsu skaits ir vienāds, izšķiroša ir priekšsēdētāja balss.

2.  Fiskālā padome izstrādā savu reglamentu.

3.  Fiskālā padome darbojas saskaņā ar savu reglamentu. Fiskālās padomes sanāksmes nav atklātas plašai sabiedrībai.

4.  Fiskālā padome un attiecīgie Komisijas dienesti noslēdz nodomu protokolu, kurā tiek noteikta praktiska kārtība attiecībā uz sadarbības jomām un līdzekļiem, tai skaitā piekļuvi nozīmīgai informācijai.

6. pants

Pārredzamība

Fiskālā padome publicē savas darbības gada pārskatu, kas ietver arī kopsavilkumu par Komisijai sniegtajiem ieteikumiem un vērtējumiem.

7. pants

Noslēguma noteikumi

Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. novembrī.( 1 ) Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīva 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām (OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp.).

Top