EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1163/2014 (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām (ECB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — LV — 01.01.2020 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1163/2014

(2014. gada 22. oktobris)

par uzraudzības maksām

(ECB/2014/41)

(OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris),

  L 327

70

17.12.2019


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 330, 20.12.2019, lpp 106 (2019/2155)
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1163/2014

(2014. gada 22. oktobris)

par uzraudzības maksām

(ECB/2014/41)I DAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.  Šī regula nosaka:

a) 

kārtību, saskaņā ar kuru tiek aprēķināta no uzraudzītajām iestādēm un uzraudzītajām grupām iekasējamo gada uzraudzības maksu kopējā summa;

b) 

metodoloģiju un kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek aprēķināta gada uzraudzības maksa, kuru maksā katra uzraudzītā iestāde un uzraudzītā grupa;

c) 

procedūru, saskaņā ar kuru ECB iekasē gada uzraudzības maksas.

2.  Gada uzraudzības maksu kopējā summa aptver katras nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai grupas un katras mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai grupas gada uzraudzības maksu, un ECB to aprēķina iesaistīto dalībvalstu ietvaros augstākajā konsolidācijas līmenī.

2. pants

Definīcijas

Ja vien citviet šajā regulā nav noteikts citādi, tajā lietotajiem terminiem ir Regulā (ES) Nr. 1024/2013 un Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) definētā nozīme, papildus lietojot arī šādus terminus:

1) 

“gada uzraudzības maksa” ir maksa, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi un uzraudzīto grupu un kura aprēķināta saskaņā ar 10. panta 6. punktā izklāstīto kārtību;

2) 

“gada izmaksas” ir summa, kuru nosaka saskaņā ar 5. panta noteikumiem un kuru ECB atlīdzina, iekasējot gada uzraudzības maksu noteiktam uzraudzības maksas periodam;

3) 

“maksājuma veicējs” ir maksātāja kredītiestāde vai filiāle, kura noteikta saskaņā ar 4. pantu un kurai adresēts uzraudzības maksas paziņojums;

4) 

“maksu noteicošie faktori” ir 10. panta 3. punkta a) apakšpunktā definētie dati par uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā;

5) 

“uzraudzības maksas paziņojums” ir saskaņā ar šo regulu attiecīgajam maksājuma veicējam izsniegts paziņojums, kurā norādīta gada uzraudzības maksa, kas tam jāmaksā;

6) 

“maksātāja kredītiestāde” ir kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī;

7) 

“maksātāja filiāle” ir kredītiestādes, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajā dalībvalstī, filiāle, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī;

8) 

“uzraudzības maksas periods” ir viens kalendārais gads;

▼M1 —————

▼B

10) 

“maksātāju iestāžu grupa” ir i) uzraudzītā grupa un ii) vairākas maksātājas filiāles, kuras tiek uzskatītas par vienu filiāli saskaņā ar 3. panta 3. punktu;

11) 

“dalībvalsts” ir Savienības dalībvalsts;

▼M1

12) 

“kopējie aktīvi”:

a) 

attiecībā uz uzraudzīto grupu ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. pantu, izņemot tādu meitasuzņēmumu aktīvus, kuri veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs, ja vien uzraudzītā grupa nenolemj citādi saskaņā ar 10. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

b) 

attiecībā uz maksātāju filiāli – aktīvu kopējā vērtība, par kuru sniegts pārskats prudenciālām vajadzībām. Ja pārskats par aktīvu kopējo vērtību prudenciālām vajadzībām nav jāsniedz, kopējie aktīvi ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta, balstoties uz visjaunākajiem revidētajiem gada pārskatiem, kuri sagatavoti saskaņā ar Savienībā piemērojamiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( 1 ), bet, ja šādi gada pārskati nav pieejami, – balstoties uz gada pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem grāmatvedības tiesību aktiem. Attiecībā uz maksātājām filiālēm, kuras nesniedz gada pārskatus, kopējie aktīvi ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. panta 5. punktu;

c) 

attiecībā uz divām vai vairāk maksātājām filiālēm, kuras uzskata par vienu filiāli saskaņā ar 3. panta 3. punktu – aktīvu kopējās vērtības summa, kas attiecīgi noteikta katrai maksātājai filiālei atsevišķi;

d) 

visos pārējos gadījumos – aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. pantu;

13) 

“kopējā riska pozīcija”:

a) 

attiecībā uz uzraudzīto grupu ir summa, kuru iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī aprēķina, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu ( 2 ), izņemot tādu meitasuzņēmumu riska pozīcijas summu, kuri veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs, ja vien uzraudzītā grupa nenolemj citādi saskaņā ar 10. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

b) 

attiecībā uz maksātāju filiāli un divām vai vairāk maksātājām filiālēm, kuras uzskata par vienu filiāli saskaņā ar 3. panta 3. punktu – nulle;

c) 

visos pārējos gadījumos – summa, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

▼B

3. pants

Vispārējais pienākums maksāt gada uzraudzības maksu

1.  ECB par katru uzraudzības maksas periodu iekasē gada uzraudzības maksu no katras uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas.

2.  Katras uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas gada uzraudzības maksa tiks norādīta uzraudzības maksas paziņojumā, kas izsniegts maksājuma veicējam un kas tam jāmaksā. Maksājuma veicējam tiks adresēts gan uzraudzības maksas paziņojums, gan jebkurš cits ECB paziņojums saistībā ar uzraudzības maksām. Par gada uzraudzības maksas nomaksu atbildēs maksājuma veicējs.

3.  Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā iesaistītajā dalībvalstī uzskata par vienu filiāli. Vienas kredītiestādes filiāles dažādās iesaistītajās dalībvalstīs par vienu filiāli neuzskata.

4.  Šajā regulā kredītiestādes maksātājas filiāles uzskata par nošķirtām no šīs kredītiestādes meitasuzņēmumiem iesaistītajā dalībvalstī.

4. pants

Maksājuma veicējs

1.  Gada uzraudzības maksas maksājuma veicējs ir:

a) 

maksātāja kredītiestāde – tādas maksātājas kredītiestādes gadījumā, kura nav daļa no uzraudzītās grupas;

b) 

maksātāja filiāle – tādas maksātājas filiāles gadījumā, kura nav apvienota ar citu maksātāju filiāli;

▼M1

c) 

nosakāms saskaņā ar šī panta 2. punkta noteikumiem – maksātāju iestāžu grupas gadījumā.

2.  Neierobežojot vienošanās par izmaksu sadali maksātāju iestāžu grupas ietvaros, maksātāju iestāžu grupu uzskata par vienu vienību. Katra maksātāju iestāžu grupa nominē grupas maksājuma veicēju un par to paziņo ECB. Maksājuma veicējam jāveic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī. Šādu paziņojumu uzskata par spēkā esošu vienīgi tad, ja:

a) 

tajā norādīts tās grupas nosaukums, uz kuru attiecas paziņojums;

b) 

to visu grupas uzraudzīto iestāžu vārdā parakstījis maksājuma veicējs;

c) 

ECB to saņem ne vēlāk kā katra gada 30. septembrī, lai to varētu ņemt vērā, izsniedzot uzraudzības maksas paziņojumu par attiecīgo uzraudzības maksas periodu.

Ja ECB savlaicīgi saņem vairākus maksātāju iestāžu grupas paziņojumus, spēkā ir pēdējais līdz 30. septembrim ECB saņemtais paziņojums. Ja uzraudzītā iestāde kļūst par uzraudzītās grupas daļu pēc tam, kad ECB saņēmusi spēkā esošu maksājuma veicēja paziņojumu, ja vien ECB netiek rakstiski informēta par pretējo, paziņojumu uzskata par tādu, kas parakstīts arī uzraudzītās iestādes vārdā.

▼B

3.  Neierobežojot šī panta 2. punktu, ECB patur tiesības noteikt maksājuma veicēju.II DAĻA

IZDEVUMI UN IZMAKSAS

5. pants

Gada izmaksas

1.  Uz gada izmaksām balstās, nosakot gada uzraudzības maksas, un tās atlīdzina, veicot šādu gada uzraudzības maksu samaksu.

2.  Gada izmaksu summu nosaka, pamatojoties uz gada izdevumu summu, kuru veido ECB izdevumi attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, kas tieši vai netieši saistīti ar tās uzraudzības uzdevumiem.

▼M1 —————

▼B

3.  Nosakot gada izmaksas, ECB ņem vērā:

a) 

iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas;

b) 

saskaņā ar 14. pantu saņemtos procentu maksājumus;

c) 

saskaņā ar 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summas.

▼M1

4.  Četrus mēnešus pēc uzraudzības maksas perioda beigām gada uzraudzības maksu kopējo summu attiecībā uz uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorijām par attiecīgo uzraudzības maksas periodu publicē ECB interneta vietnē.

▼M1 —————

▼BIII DAĻA

GADA UZRAUDZĪBAS MAKSAS NOTEIKŠANA

7. pants

▼M1

Jaunas uzraudzītās iestādes, iestādes, kuras vairs netiek uzraudzītas, vai statusa maiņa

▼B

1.  Ja uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības maksas perioda pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek uzraudzīta.

▼M1

2.  Ja pēc šāda ECB lēmuma pieņemšanas ECB uzņemas uzraudzītās iestādes vai uzraudzītās grupas tiešu uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 45. pantu vai uzraudzītās iestādes vai uzraudzītās grupas tieša uzraudzība, ko veic ECB, beidzas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 46. pantu, gada uzraudzības maksu aprēķina, pamatojoties uz to mēnešu skaitu, kuros uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu tieši vai netieši ECB uzraudzīja mēneša pēdējā dienā.

▼B

3.  Ja iekasētās gada uzraudzības maksas summa atšķiras no uzraudzības maksas summas, kas aprēķināta saskaņā ar šī panta 1. vai 2. punktu, ECB izmaksā atlīdzību maksājuma veicējam vai izraksta papildu rēķinu, kurš maksājuma veicējam jāapmaksā.

8. pants

Gada izmaksu sadale nozīmīgo un mazāk nozīmīgo uzraudzīto iestāžu starpā

1.  Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi un uzraudzīto grupu, gada izmaksas dala šādās divās daļās, kuras attiecas uz katru uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategoriju:

a) 

gada izmaksas, kuras atlīdzina nozīmīgās uzraudzītās iestādes;

b) 

gada izmaksas, kuras atlīdzina mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes.

2.  Gada izmaksu sadali saskaņā ar šī panta 1. punktu veic, pamatojoties uz izmaksām, kas radušās attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu netiešu uzraudzību.

▼M1 —————

▼B

10. pants

Gada uzraudzības maksa, kuru maksā par uzraudzītajām iestādēm vai uzraudzītajām grupām

1.  Gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai nozīmīgu uzraudzīto grupu, nosaka, no nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijas iekasējamo summu sadalot atsevišķām nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

2.  Gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu, nosaka, no mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijas iekasējamo summu sadalot atsevišķām mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

3.  Maksu noteicošos faktorus iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī aprēķina šādi:

▼M1

a) 

maksu noteicošie faktori, kurus izmanto, lai noteiktu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, ir šādas summas pārskata datumā:

i) 

kopējie aktīvi; un

ii) 

kopējā riska pozīcija;

▼M1 —————

▼M1

ba) 

maksu noteicošos faktorus nosaka par katru uzraudzības maksas periodu, pamatojoties uz datiem, ko prudenciālām vajadzībām uzraudzītās iestādes sniegušas ar iepriekšējā uzraudzības maksas perioda 31. decembra pārskata datumu;

bb) 

ja uzraudzītā iestāde sniedz gada pārskatus, t.sk. konsolidētos gada pārskatus, pamatojoties uz pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, pārskata datums kopējiem aktīviem ir pārskata gada beigas, kas atbilst iepriekšējam uzraudzības maksas periodam;

bc) 

Ja uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa ir izveidota pēc ba) vai bb) apakšpunktā norādītā attiecīgā pārskata datuma, bet pirms tā uzraudzības maksas perioda 1. oktobra, par kuru noteikta maksa, un līdz ar to nav maksu noteicošo faktoru ar minēto pārskata datumu, maksu noteicošo faktoru pārskata datums ir tā ceturkšņa beigas, kas ir vistuvāk attiecīgajam ba) vai bb) apakšpunktā norādītajam pārskata datumam;

bd) 

Attiecībā uz uzraudzītajām iestādēm un uzraudzītajām grupām, uz kurām neattiecas obligāta pārskatu sniegšana prudenciālām vajadzībām, vai uzraudzītam grupām, kuras neiekļauj neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu aktīvus un/vai riska pozīcijas summu saskaņā ar c) apakšpunktu, maksu noteicošos faktorus nosaka, pamatojoties uz informāciju, ko tās uzraudzības maksas aprēķināšanas vajadzībām sniedz atsevišķi. Maksu noteicošos faktorus iesniedz attiecīgajai NKI ar piemērojamiem pārskata datumiem, kā tas, ievērojot ECB lēmumu, noteikts saskaņā ar ba), bb) vai bc) apakšpunktu;

▼M1

c) 

maksu noteicošo faktoru aprēķināšanas vajadzībām uzraudzītajām grupām parasti nebūtu jāuzrāda neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu aktīvi un riska pozīcijas summa. Uzraudzītās grupas var lemt par šādu aktīvu un/vai riska pozīcijas summas uzrādīšanu maksu noteicošo faktoru aprēķināšanai;

▼B

d) 

uzraudzīto iestāžu vai uzraudzīto grupu, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu, maksu noteicošais faktors “kopējie aktīvi” nepārsniedz 30 mljrd. euro;

e) 

maksu noteicošajiem faktoriem piemērotie relatīvie svērumi ir:

i) 

kopējiem aktīviem – 50 %;

ii) 

kopējai riska pozīcijai – 50 %.

▼M1

4.  Visu maksājumu veicēju kopējo aktīvu summu un visu maksājuma veicēju kopējo riska pozīciju summu publicē ECB interneta vietnē.

5.  Ja maksājuma veicējs neiesniedz maksu noteicošos faktorus, maksu noteicošos faktorus ECB nosaka saskaņā ar ECB lēmumu.

▼B

6.  Katram maksājuma veicējam gada uzraudzības maksas aprēķins tiek veikts šādi:

a) 

gada uzraudzības maksa ir maksas minimālās komponentes un maksas mainīgās komponentes summa;

▼M1

b) 

maksas minimālo komponenti aprēķina kā fiksētu procentuālo daļu no katras uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorijas gada uzraudzības maksu kopējās summas, kas noteikta saskaņā ar 8. pantu.

i) 

Nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorijā fiksētā procentuālā daļa ir 10 %. Šo summu vienlīdzīgi sadala visiem maksājuma veicējiem. Nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kuru kopējie aktīvi ir 10 mljrd. euro vai mazāk, maksas minimālo komponenti samazina uz pusi.

ii) 

Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijā fiksētā procentuālā daļa ir 10 %. Šo summu vienlīdzīgi sadala visiem maksājuma veicējiem. Mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kuru kopējie aktīvi ir 1 mljrd. euro vai mazāk, maksas minimālo komponenti samazina uz pusi;

▼B

c) 

maksas mainīgā komponente ir katras uzraudzīto iestāžu kategorijas gada uzraudzības maksu summas, kas noteikta saskaņā ar ►M1  8. pantu ◄ , un tās pašas kategorijas maksas minimālās komponentes starpība. Maksas mainīgo komponenti sadala atsevišķiem katras kategorijas maksājumu veicējiem saskaņā ar katra maksājumu veicēja daļu visu maksājumu veicēju svērto maksu noteicošo faktoru summā, kā noteikts saskaņā ar 3. punktu.

▼M1

Pamatojoties uz aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šo punktu, un maksu noteicošajiem faktoriem, kas noteikti saskaņā ar šo pantu, ECB lemj par gada uzraudzības maksu, kura jāmaksā katram maksājuma veicējam. Par apmaksājamo gada uzraudzības maksu maksājuma veicējam paziņos ar uzraudzības maksas paziņojuma palīdzību.

▼BIV DAĻA

SADARBĪBA AR NKI

11. pants

Sadarbība ar NKI

1.  Pirms lēmuma pieņemšanas par uzraudzības maksu galīgo līmeni ECB sazinās ar NKI, lai nodrošinātu, ka uzraudzība arī turpmāk ir izmaksu ziņā lietderīga un pamatota attiecībā uz visām iesaistītajām kredītiestādēm un filiālēm. Šajā nolūkā ECB, sadarbojoties ar NKI, izstrādā un ievieš piemērotus saziņas kanālus.

2.  Pēc ECB lūguma NKI palīdz ECB iekasēt uzraudzības maksu.

3.  Iesaistīto ārpus euro zonas dalībvalstu, kuru cieša sadarbība ar ECB nav apturēta vai pārtraukta, kredītiestāžu gadījumā ECB dod rīkojumus dalībvalsts NKI par maksu noteicošo faktoru datu vākšanu un gada uzraudzības maksas rēķinu izrakstīšanu.V DAĻA

RĒĶINI

12. pants

Uzraudzības maksas paziņojums

▼M1

1.  Uzraudzības maksas paziņojumu katram maksājuma veicējam ECB reizi gadā izsniedz sešu mēnešu laikā pēc nākamā uzraudzības maksas perioda sākuma.

▼B

2.  Uzraudzības maksas paziņojumā norāda veidu, kādā jāveic gada uzraudzības maksas maksājums. Maksājuma veicēji ievēro uzraudzības maksas paziņojumā izklāstītās prasības gada uzraudzības maksas maksājumam.

3.  Saskaņā ar uzraudzības maksas paziņojumu pienākošos summu maksājuma veicējs samaksā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma izsniegšanas dienas.

13. pants

Uzraudzības maksas paziņojuma sniegšana

1.  Maksājuma veicējs atbild par uzraudzības maksas paziņojuma sniegšanai vajadzīgās kontaktinformācijas atjaunināšanu un paziņo ECB par jebkurām izmaiņām kontaktinformācijā (t. i. vārdu, amatu, struktūrvienību, adresi, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru, faksa numuru). ►M1  ————— ◄

2.  Uzraudzības maksas paziņojumu ECB sniedz kādā no šiem veidiem: a) elektroniski vai ar citu salīdzināmu saziņas līdzekļu palīdzību, b) kā faksimilu, c) ar kurjerpastu, d) kā ierakstītu pasta sūtījumu ar saņemšanas apliecinājumu, e) veicot uzraudzības lēmuma kopijas fizisku piegādi. Uzraudzības maksas paziņojums ir derīgs bez paraksta.

14. pants

Procenti maksājumu neveikšanas gadījumā

Neierobežojot citus ECB pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, daļēja maksājuma gadījumā, maksājuma neveikšanas gadījumā vai uzraudzības maksas paziņojumā norādīto maksājuma veikšanas nosacījumu neievērošanas gadījumā par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu katru dienu aprēķina procentus pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums.VI DAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Sankcijas

Šīs regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā ECB var uzraudzītajām iestādēm piemērot sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2532/98 ( 3 ), kuru papildina Regula (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

17. pants

▼M1

Pārskatu sniegšana

▼B

1.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 20. panta 2. punktu ECB katru gadu Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai un Eurogrupai sniedz pārskatu par gada uzraudzības maksu struktūras un summas iecerēto attīstību.

▼M1

2.  Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc uzraudzības maksas perioda sākuma ECB interneta vietnē publicē attiecīgā uzraudzības maksas perioda gada izmaksu aplēsto summu.

▼M1

17.a pants

Pārejas noteikumi 2020. gada uzraudzības maksas periodam

1.  Gada uzraudzības maksu, kas maksājama par katru uzraudzīto iestādi un katru uzraudzīto grupu par 2020. gada uzraudzības maksas periodu, norāda uzraudzības maksas paziņojumā, kuru attiecīgajam maksājuma veicējam izsniedz 2021. gadā.

2.  Jebkuru 2019. gada uzraudzības maksas perioda pārpalikumu vai deficītu, ko nosaka, atņemot faktiskās gada izmaksas, kas radušās par attiecīgo uzraudzības maksas periodu, no aplēstajām gada izmaksām, kuras iekasētas par attiecīgo uzraudzības maksas periodu, ņem vērā, nosakot 2020. gada uzraudzības maksas perioda gada izmaksas.

▼B

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

( 3 ) Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.).

Top