EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20190709

Consolidated text: Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2019-07-09

02014R0833 — LV — 09.07.2019 — 005.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 833/2014

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

(OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 960/2014 (2014. gada 8. septembris),

  L 271

3

12.9.2014

►M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1290/2014 (2014. gada 4. decembris),

  L 349

20

5.12.2014

►M3

PADOMES REGULA (ES) 2015/1797 (2015. gada 7. oktobris),

  L 263

10

8.10.2015

►M4

PADOMES REGULA (ES) 2017/2212 (2017. gada 30. novembris),

  L 316

15

1.12.2017

►M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1163 (2019. gada 5. jūlijs),

  L 182

33

8.7.2019


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 246, 21.8.2014, lpp 59 (833/2014)
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 833/2014

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas” ir priekšmeti, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā;

b) “kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts I pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs;

c) “tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, uzturēšanu, vai jebkāds cits tehnisks pakalpojums, un tā var tikt nodrošināta tādos veidos kā, piemēram, norādījumi, konsultēšana, apmācīšana, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tostarp mutvārdu palīdzības veidi;

d) “starpniecības pakalpojumi” ir:

i) darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai piegādi, tostarp no kādas trešās valsts uz kādu citu trešo valsti; vai

ii) preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pirkšana vai pārdošana, tostarp trešās valstīs esošu, lai tās nodotu citai trešai valstij;

▼M1

e) “ieguldījumu pakalpojumi” ir šādi pakalpojumi un darbības:

i) rīkojumu pieņemšana un pārsūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

ii) rīkojumu izpilde klientu vārdā;

iii) darījumu veikšana uz sava rēķina;

iv) ieguldījumu portfeļu pārvaldība;

v) ieguldījumu konsultācijas;

vi) finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai un/vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;

vii) finanšu instrumentu izvietošana, nepamatojoties uz stingri noteiktām saistībām;

viii) jebkādi pakalpojumi saistībā ar atļauju saņemšanu tirdzniecībai regulētā tirgū vai tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

f) “pārvedami vērtspapīri” ir šādu kategoriju vērtspapīri, kas ir tirgojami kapitāla tirgū un kas nav maksāšanas instrumenti:

i) uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kas ir līdzvērtīgi uzņēmumu, personālsabiedrību vai citu vienību akcijām, un depozitārie sertifikāti attiecībā uz akcijām;

ii) obligācijas vai citu veidu parāda vērtspapīri, tostarp depozitārie sertifikāti attiecībā uz šādiem vērtspapīriem;

iii) jebkādi citi vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties vai pārdot šādus pārvedamus vērtspapīrus;

▼B

g) “naudas tirgus instrumenti” ir tie finanšu instrumenti, kurus parasti tirgo naudas tirgū, piemēram, valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes, noguldījumu sertifikāti un īstermiņa parāda vērtspapīri, izņemot maksāšanas instrumentus;

h) “kredītiestāde” ir uzņēmums, kas pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un savā vārdā piešķir aizdevumus;

i) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.  Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos var paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam.

Ja galalietotājs ir Krievijas militārās struktūras, jebkuras tā iepirktās divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas uzskata par paredzētām militārām vajadzībām.

2.  Ja kompetentajām iestādēm ir jāpieņem lēmums par atļaujas pieprasījumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, tās nepiešķir atļauju eksportam jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs vai precēm varētu būt militārs galalietojums.

▼M2

Tomēr kompetentās iestādes var piešķirt atļauju, ja eksports attiecas uz tādu saistību izpildi, ko nosaka līgums, kurš noslēgts pirms 2014. gada 1. augusta, vai šāda līguma izpildei nepieciešamie papildu līgumi.

▼B

Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

▼M1

2.a pants

1.  Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas, tādām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Krievijā, kuras ir uzskaitītas šīs regulas IV pielikumā.

2.  Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši jebkurai IV pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā norādītajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai IV pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

▼M2

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neskar pirms 2014. gada 12. septembra noslēgtu līgumu vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildi un palīdzības sniegšanu, kas nepieciešama esošo spēju uzturēšanai un drošībai ES.

▼M1

4.  Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kuras paredzētas aeronautikas un kosmosa nozarei, vai ar tām saistītas tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, nemilitāriem mērķiem un nemilitāriem galalietotājiem, kā arī esošo civilo kodolspēju uzturēšanai un drošībai Eiropas Savienībā, izmantošanai nemilitāriem mērķiem un nemilitāriem galalietotājiem.

▼B

3. pants

▼M2

1.  Lai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, vai jebkuras citas valsts fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, ja attiecīgās iekārtas ir paredzēts izmantot Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, tieši vai netieši pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu II pielikumā uzskaitītās iekārtas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes iekārtas, ir vajadzīga iepriekšēja atļauja.

2.  Attiecībā uz visu veidu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kam saskaņā ar šo pantu vajadzīga atļauja, minēto atļauju piešķir kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, un tā atbilst sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 428/2009 11. pantā. Atļauja ir derīga visā Savienībā.

3.  Regulas II pielikumā iekļauj konkrētas iekārtas, kas piemērotas šādu kategoriju izpētes un ieguves projektiem Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā:

a) naftas izpēte un ieguve ūdeņos, kas dziļāki par 150 metriem;

b) naftas izpēte un ieguve piekrastes apgabalā uz ziemeļiem no polārā loka; vai

c) projekti, kam ir potenciāls iegūt naftu no resursiem, kuri atrodas slānekļa veidojumos, izmantojot hidraulisku šķelšanu; tas neattiecas uz izpēti un ieguvi no slānekļa veidojumiem, lai atklātu atradnes, kas nav slāneklis, vai iegūtu tajās naftu.

4.  Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

5.  Kompetentās iestādes neizsniedz atļaujas II pielikumā ietverto iekārtu visu veidu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, ja tām ir pamatots iemesls secināt, ka minēto iekārtu pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports ir paredzēts kādam 3. punktā minētajam izpētes un ieguves projektu veidam.

Tomēr kompetentās iestādes var piešķirt atļauju, ja pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports attiecas uz tādu saistību izpildi, ko nosaka līgums, kurš noslēgts pirms 2014. gada 1. augusta, vai šāda līguma izpildei nepieciešamie papildu līgumi.

Kompetentās iestādes var arī piešķirt atļauju, ja iekārtu pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports ir nepieciešams tam, lai steidzami novērstu notikumu, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai steidzami mazinātu tā sekas. Pienācīgi pamatots ārkārtas gadījumos pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu var veikt bez iepriekšējas atļaujas ar noteikumu, ka eksportētājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir notikusi pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, informē kompetento iestādi, sniedzot bez iepriekšējas atļaujas veiktās pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta attiecīgā pamatojuma detalizētu izklāstu.

▼B

6.  Ievērojot 5. punktā izklāstītos nosacījumus, kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt eksporta atļauju, kuru tās ir izsniegušas.

7.  Ja kompetentā iestāde eksporta atļauju nepiešķir vai saskaņā ar 5. vai 6. punktu to anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ, attiecīgā dalībvalsts par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un sniedz tām attiecīgo informāciju, vienlaikus ievērojot noteikumus par šādas informācijas konfidencialitāti, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97 ( 1 ).

8.  Pirms dalībvalsts saskaņā ar 5. punktu piešķir atļauju darījumam, kas pēc būtības ir identisks citam darījumam, uz ko attiecas joprojām spēkā esošs atteikums, kuru saskaņā ar 6. un 7. punktu izdevusi cita dalībvalsts vai citas dalībvalstis, tā vispirms apspriežas ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas izdevušas šo atteikumu. Ja pēc minētajām apspriedēm attiecīgā dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, tā informē par to pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai šo lēmumu paskaidrotu.

▼M1

3.a pants

▼M2

1.  Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt šādus saistītos pakalpojumus, kas vajadzīgi šādu kategoriju izpētes un ieguves projektiem Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā:

a) naftas izpēte un ieguve ūdeņos, kas ir dziļāki par 150 metriem;

b) naftas izpēte un ieguve piekrastes apgabalā uz ziemeļiem no polārā loka; vai

c) projekti, kam ir potenciāls iegūt naftu no resursiem, kuri atrodas slānekļa veidojumos, izmantojot hidraulisku šķelšanu; tas neattiecas uz izpēti un ieguvi no slānekļa veidojumiem, lai atklātu atradnes, kas nav slāneklis, vai iegūtu tajās naftu.

Šajā punktā saistītie pakalpojumi ir:

i) urbšana;

ii) urbumu testēšana;

iii) reģistrācijas un pabeigšanas pakalpojumi;

iv) specializētu peldošo iekārtu piegāde.

2.  Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar to saistību izpildi, ko nosaka līgums vai pamatnolīgums, kurš noslēgts pirms 2014. gada 12. septembra, vai papildu līgumi, kuri ir nepieciešami šāda līguma izpildei.

3.  Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro, ja attiecīgie pakalpojumi ir nepieciešami, lai steidzami novērstu notikumu, kam var būt nopietna un būtiska ietekme uz cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai steidzami mazinātu tā sekas.

Pakalpojumu sniedzējs informē kompetento iestādi piecu darbdienu laikā par jebkuru saskaņā ar šo punktu veiktu darbību, sniedzot bez iepriekšējas atļaujas veiktās pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta attiecīgā pamatojuma detalizētu izklāstu.

▼B

4. pants

1.  Aizliegts:

a) tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā ( 2 ) minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar minētajā sarakstā iekļauto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

▼M1

b) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā iekļautajām precēm un tehnoloģijām, tostarp it sevišķi dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu vai garantiju, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai;

▼B

c) tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām vai saistībā ar šādu preču vai tehnoloģiju piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos varētu paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam;

d) tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos var paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam.

▼M2

2.  Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar pirms 2014. gada 1. augusta noslēgtu līgumu vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildu līgumu izpildi, un tādas palīdzības sniegšanu, kas nepieciešama Savienībā esošu spēju uzturēšanai un drošībai.

▼M3

2.a  Aizliegumi, kas noteikti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, neattiecas uz tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar šādām darbībām:

a) hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports un tā imports, iepirkšana vai pārvešana ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz hidrazīna daudzumu, kuru aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots, un nepārsniedz 800 kg katrai atsevišķai palaišanai vai satelītam;

b) asimetriskā dimetilhidrazīna (CAS 57-14-7) imports, iepirkšana vai pārvešana;

c) monometilhidrazīna (CAS 60-34-4) pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports un tā imports, iepirkšana vai pārvešana ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz monometilhidrazīna daudzumu, kuru aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots,

ciktāl šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās vielas ir paredzētas izmantošanai palaišanas iekārtās, ko apkalpo Eiropas palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji, izmantošanai Eiropas kosmosa programmu uzsākšanai vai lai Eiropas satelītu ražotāji iepildītu satelītiem degvielu.

▼M4

2.aa  Aizliegumi, kas noteikti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, neattiecas uz tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu un tā importu, iepirkšanu vai pārvešanu ar noteikumu, ka tehniskā palīdzība, finansējums vai finansiālā palīdzība attiecas uz hidrazīnu, kas paredzēts:

a)  ExoMars Descent Module testiem un lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, daudzumā, kuru aprēķina saskaņā ar katra minētās misijas posma vajadzībām, kopumā nepārsniedzot 5 000  kg visā misijas laikā; vai

b)  ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, daudzumā, kuru aprēķina saskaņā ar lidojuma vajadzībām, kopumā nepārsniedzot 300 kg.

▼M4

2.b  Lai tieši vai netieši sniegtu tehnisko palīdzību, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar darbībām, kas minētas 2.a un 2.aa punktā, nepieciešama iepriekšēja atļauja no kompetentajām iestādēm.

Atļaujas pieteikuma iesniedzēji kompetentajām iestādēm iesniedz visu nepieciešamo attiecīgo informāciju.

Kompetentās iestādes informē Komisiju par visām piešķirtajām atļaujām.

▼M2

3.  Ir jāsaņem attiecīgās kompetentās iestādes atļauja, lai sniegtu šādus pakalpojumus:

a) lai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, vai, ja šāda palīdzība attiecas uz iekārtām, ko paredzēts izmantot Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, – jebkurai personai, vienībai vai struktūrai jebkurā citā valstī tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām iekārtām, kā arī saistībā ar minēto iekārtu nodrošināšanu, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b) lai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, vai, ja šāda palīdzība attiecas uz iekārtam, ko paredzēts izmantot Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, – jebkurai personai, vienībai vai struktūrai jebkurā citā valstī tieši vai netieši piešķirtu finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar II pielikumā minētajām iekārtām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai minēto iekārtu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

Pienācīgi pamatotos ārkārtas gadījumos, kas minēti 3. panta 5. punktā, šajā punktā minētos pakalpojumus var veikt bez iepriekšējas atļaujas ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir notikusi pakalpojumu sniegšana, informē kompetento iestādi.

▼C1

4.  Ja atļaujas ir pieprasītas saskaņā ar šā panta 3. punktu, mutatis mutandis piemēro 3. pantu un jo īpaši tā 2. un 5. punktu.

▼M1

5. pants

1.  Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai pakalpojumus saistībā ar emisiju un veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem vai naudas tirgu instrumentiem, kuru termiņš pārsniedz 90 dienas un kurus emitē pēc 2014. gada 1. augusta līdz 2014. gada 12. septembra vai kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus pēc 2014. gada 12. septembra emitē:

a) liela kredītiestāde vai cita liela iestāde, kurai ir skaidri noteiktas pilnvaras veicināt Krievijas ekonomikas konkurētspēju, tās diversifikāciju un ieguldījumu veicināšanu, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā un kurai 2014. gada 1. augustā vairāk nekā 50 % daļu ir valsts īpašumā vai kontrolē, kā uzskaitīts III pielikumā; vai

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir III pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

c) juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta b) apakšpunktā minētas vai III pielikumā uzskaitītas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.  Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot, sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai pakalpojumus saistībā ar emisiju vai veikt citus darījumus ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgu instrumentiem, kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus pēc 2014. gada 12. septembra emitē:

a) juridiska persona, vienība vai struktūra, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā un kura galvenokārt nodarbojas un kuras galvenās darbības ir saistītas ar militārā aprīkojuma vai pakalpojumu izstrādi, ražošanu, pārdošanu vai eksportu, kā uzskaitīts V pielikumā, izņemot juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras darbojas kosmosa vai kodolenerģijas nozarēs;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā, kura ir valsts kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir valsts īpašumā, un kuras kopējie aktīvi tiek lēsti vairāk nekā 1 triljona Krievijas rubļu vērtībā un vismaz 50 % no tās aplēstajiem ieņēmumiem rodas no jēlnaftas vai naftas produktu pārdošanas vai transportēšanas, kā uzskaitīts VI pielikumā;

c) juridiska persona, vienība vai struktūra, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir šā punkta a) vai b) apakšpunktā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

d) juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

▼M2

3.  Ir aizliegts tieši vai netieši veidot jebkādus mehānismus tādu jaunu aizdevumu vai kredītu izsniegšanai, kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus pēc 2014. gada 12. septembra izsniedz jebkurai 1. vai 2. punktā minētai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, vai piedalītos šādos mehānismos.

Aizliegums neattiecas uz:

a) aizdevumiem vai kredītiem, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt finansējumu neaizliegtam preču importam vai eksportam un nefinanšu pakalpojumiem starp Savienību un jebkuru trešo valsti, tostarp izdevumiem par tādām precēm un pakalpojumiem no citas trešās valsts, kas ir nepieciešami eksporta vai importa līgumu izpildei, vai

b) aizdevumiem, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt ārkārtas finansējumu, lai izpildītu maksātspējas un likviditātes kritērijus, juridiskām personām, kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā un īpašumtiesības uz kurām vairāk nekā 50 % apmērā pieder III pielikumā uzskaitītai vienībai.

▼M2

4.  Šā panta 3. punktā minētais aizliegums neattiecas uz izņemšanu vai izmaksām, kas tiek veiktas saskaņā ar līgumu, kurš bija noslēgts pirms 2014. gada 12. septembra, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) vienošanās par visiem šādu izņemšanu vai izmaksu noteikumiem vai nosacījumiem:

i) bija panāktas pirms 2014. gada 12. septembra; un

ii) nav grozītas minētajā dienā vai pēc tam; un

b) pirms 2014. gada 12. septembra ir bijis noteikts līguma izpildes datums visu to līdzekļu pilnīgai atmaksai, kas darīti pieejami, un lai atceltu visas saistības, tiesības un pienākumus saskaņā ar līgumu.

Šā punkta a) apakšpunktā minētie izņemšanu vai izmaksu noteikumi ietver noteikumus par katras izņemšanas vai izmaksas atmaksas laikposma ilgumu, piemērojamo procentu likmi vai procentu likmes aprēķina metodi, un maksimālo apmēru.

▼B

6. pants

1.  Dalībvalstis un Komisija cita citu informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu attiecīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju

a) par atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar 3. pantu;

b) par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.  Dalībvalstis nekavējoties informē cita citu un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu attiecīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

7. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt I pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

8. pants

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

9. pants

1.  Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās I pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par I pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.  Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp paziņo šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.  Gadījumos, kad šajā regulā ir prasība ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto I pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

10. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, tām nerada nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka ar to darbībām tiktu pārkāpti šajā regulā noteiktie pasākumi.

11. pants

1.  Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

▼M1

a) vienības, kas minētas 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā vai uzskaitītas III, IV, V un VI pielikumā;

▼B

b) jebkura cita Krievijas persona, vienība vai struktūra;

c) jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar kādas no šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

2.  Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai personai, kas pieprasa šīs prasības izpildi.

3.  Šis pants neskar 1. punktā minēto personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saskaņā ar šo regulu.

▼M1

12. pants

Ir aizliegts piedalīties, apzināti un ar nodomu, darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2., 2.a, 3.a, 4. vai 5. pantā noteiktos aizliegumos, tostarp rīkojoties kā 5. pantā minēto vienību aizstājējam, vai izmantojot izņēmumu, kas minēts 5. panta 3. punktā, lai finansētu 5. pantā minētas vienības.

▼B

13. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā;

b) dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos vai uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas pilnībā vai daļēji veikti Savienībā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

▼M5

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEHIJAS REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II PIELIKUMS

▼M2

Regulas 3. pantā minēto iekārtu saraksts

▼BKN kods

Apraksts

7304 11 00

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no nerūsējošā tērauda

7304 19 10

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 168,3 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 19 30

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 168,3 mm, bet nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 19 90

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 22 00

Nerūsējošā tērauda urbšanas caurules, bezšuvju, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā

7304 23 00

Urbšanas caurules, bezšuvju, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, no dzelzs vai tērauda (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 29 10

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 168,3 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7304 29 30

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 168,3 mm, bet nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7304 29 90

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7305 11 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, zem kušņu kārtas ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves

7305 12 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, metinātas garenšuvē (izņemot izstrādājumus, kuriem ir ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves)

7305 19 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, no plakaniem velmējumiem (izņemot izstrādājumus, kuriem ir ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves)

7305 20 00

Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, no plakaniem velmējumiem

7306 11

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, no nerūsējošā tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm

7306 19

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, no dzelzs vai tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7306 21 00

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no nerūsējošā tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm

7306 29 00

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no dzelzs vai tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

8207 13 00

Instrumenti klinšu un grunts urbšanai, maināmi, ar metālkeramikas darbdaļu

8207 19 10

Instrumenti klinšu un grunts urbšanai, maināmi, ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu

▼M2

ex 8413 50

Abvirzienu darbības virzuļsūkņi šķidrumiem, motorizēti, ar maksimālo ražību vairāk par 18 m3/stundā un maksimālo izejas spiedienu vairāk par 40 bāru, kas īpaši paredzēti urbšanas duļķu un/vai cementa sūknēšanai naftas urbumos

ex 8413 60

Abvirzienu darbības rotorsūkņi šķidrumiem, motorizēti, ar maksimālo ražību vairāk par 18 m3/stundā un maksimālo izejas spiedienu vairāk par 40 bāru, kas īpaši paredzēti urbšanas duļķu un/vai cementa sūknēšanai naftas urbumos

▼B

8413 82 00

Šķidrumu cēlāji (izņemot sūkņus)

8413 92 00

Šķidrumu cēlāju daļas, citur neklasificētas

8430 49 00

Urbšanas un tunelēšanas mašīnas grunts urbšanai vai minerālu un rūdu izņemšanai, bet ne pašpiedziņas un hidrauliskās mašīnas (izņemot tunelēšanas mašīnas un ar roku darbināmus instrumentus)

▼M2

ex 8431 39 00

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīcijas 8428 naftas lauku mehānismos

ex 8431 43 00

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt apakšpozīciju 8430 41 vai 8430 49 naftas lauku mehānismos

ex 8431 49

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju 8426 , 8429  un 8430 naftas lauku mehānismos

▼B

8705 20 00

Urbjiekārtu automobiļi

8905 20 00

Peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

8905 90 10

Signālkuģi, signālplatformas, peldoši celtņi un citi jūras kuģošanas līdzekļi, kuriem kuģojamība nav galvenā funkcija (izņemot bagarkuģus, peldošas vai zemūdens urbšanas vai ražošanas platformas; zvejas kuģus un karakuģus)
III PIELIKUMS

Regulas 5. panta a) punktā minēto iestāžu saraksts

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
IV PIELIKUMS

Regulas 2.a pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
V PIELIKUMS

Regulas 5. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
VI PIELIKUMS

Regulas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

( 2 ) Jaunākā versija ir publicēta OV C 107, 9.4.2014., 1. lpp.

Top