EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0747-20230404

Consolidated text: Padomes Regula (ES) Nr. 747/2014 (2014. gada 10. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sudānā un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 131/2004 un (EK) Nr. 1184/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/2023-04-04

02014R0747 — LV — 04.04.2023 — 007.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 747/2014

(2014. gada 10. jūlijs)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sudānā un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 131/2004 un (EK) Nr. 1184/2005

(OV L 203, 11.7.2014., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/401 (2017. gada 7. marts),

  L 63

3

9.3.2017

 M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1942 (2017. gada 25. oktobris),

  L 276

1

26.10.2017

►M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/512 (2018. gada 27. marts),

  L 84

13

28.3.2018

 M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1163 (2019. gada 5. jūlijs),

  L 182

33

8.7.2019

►M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/804 (2021. gada 20. maijs),

  L 180

1

21.5.2021

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/595 (2022. gada 11. aprīlis),

  L 114

60

12.4.2022

►M7

PADOMES REGULA (ES) 2023/720 (2023. gada 31. marts),

  L 94

1

3.4.2023
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 747/2014

(2014. gada 10. jūlijs)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sudānā un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 131/2004 un (EK) Nr. 1184/20051. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“starpniecības pakalpojumi” ir:

i) 

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu iepirkumus, tirdzniecību vai piegādi no vienas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai

ii) 

trešās valstīs esošu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu tirdzniecība vai iepirkumi, lai tos nodotu citai trešai valstij;

b) 

“prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i) 

prasību izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii) 

prasību pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii) 

prasību par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) 

pretprasību;

v) 

prasību atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

c) 

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

d) 

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

e) 

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

f) 

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

g) 

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

h) 

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) 

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) 

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) 

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv) 

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) 

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) 

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

vii) 

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

i) 

“Sankciju komiteja” ir ANO Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 1591 (2005) 3. punktu;

j) 

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā sagatavošana, konsultācijas, apmācība, praktisko zināšanu vai iemaņu nodošana vai konsultatīvie pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā;

k) 

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

Ir aizliegts:

a) 

piešķirt, pārdot, piegādāt vai nodot tieši vai netieši kādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Sudānā vai izmantošanai Sudānā tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un bruņojuma un ar to saistīto visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma, kā arī iepriekšminēto līdzekļu rezerves daļu piegādi, ražošanu, apkopi un lietošanu;

b) 

sniegt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, tostarp it īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrosināšanu un pārapdrosināšanu jebkādiem bruņojuma un ar to saistīto materiālu pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta darījumiem vai attiecīgās tehniskās palīdzības piešķiršanai, pārdošanai, piegādei vai nodošanai tieši vai netieši kādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Sudānā vai izmantošanai Sudānā.

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut sniegt finansējumu un finansiālo palīdzību, tehnisko palīdzību un starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar:

a) 

nenāvējošu militāro aprīkojumu, kas paredzēts lietošanai vienīgi humānu apsvērumu dēļ, cilvēktiesību uzraudzībai vai aizsardzības nolūkos, vai ANO, Āfrikas Savienības (ĀS) un Eiropas Savienības institucionālās attīstības programmās;

b) 

materiālu, kas paredzēts Eiropas Savienības, ANO un ĀS krīzes novēršanas operācijām;

c) 

atmīnēšanas iekārtām un atmīnēšanas operācijās izmantojamo materiālu.

4. pants

Šīs regulas 2. pants neattiecas uz aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārajām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humāno un attīstības programmu darbinieki un saistītais personāls uz laiku izved uz Sudānu tikai savai personiskajai lietošanai.

5. pants

1.  
Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši ir I pielikumā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.
2.  
Tiek liegta tieša vai netieša pieeja līdzekļiem vai saimnieciskiem resursiem I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.
3.  
I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas kavē miera procesu, rada draudus stabilitātei Dārfūrā un reģionā, pārkāpj starptautiskos tiesību aktus cilvēktiesību jomā vai veic citus nežēlīgus noziegumus, pārkāpj ieroču embargo un/vai ir atbildīgas par uzbrūkošiem militāriem pārlidojumiem Dārfūras reģionā un pāri tam, kā norādījusi Sankciju komiteja.

▼M7

4.  

Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro tam, lai darītu pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas vajadzīgi nolūkā nodrošināt savlaicīgu humānās palīdzības sniegšanu vai atbalstīt citas darbības, ar kurām atbalsta cilvēku pamatvajadzības, ja šādu palīdzību sniedz un citas darbības veic:

a) 

Apvienoto Nāciju Organizācija, tostarp tās programmas, fondi un citas vienības un struktūras, kā arī tās specializētās aģentūras un saistītās organizācijas;

b) 

starptautiskās organizācijas;

c) 

humānās palīdzības organizācijas, kurām ir novērotājas statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā, un šo humānās palīdzības organizāciju locekļi;

d) 

divpusēji vai daudzpusēji finansētas nevalstiskās organizācijas, kas piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas humānās palīdzības reaģēšanas plānos, plānos reaģēšanai uz bēgļu pieplūdumu, citos Apvienoto Nāciju Organizācijas aicinājumos vai humānās palīdzības kopās, ko koordinē Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA);

e) 

šā punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto vienību darbinieki, dotāciju saņēmēji, meitasuzņēmumi vai īstenošanas partneri, kamēr un ciktāl tie darbojas šajā statusā; vai

f) 

atbilstīgi citi aktori, ko noteikusi Sankciju komiteja attiecībā uz I pielikumu.

▼B

6. pants

1.  

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i) 

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

ii) 

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem; vai

iii) 

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; un

b) 

attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par a) punktā minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja divu darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

2.  
Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un Sankciju komiteja ir apstiprinājusi minēto konstatējumu.

7. pants

Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 5. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b) 

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasības, kas izriet no attiecīgā apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošām ar attiecīgo spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē attiecīgu prasību iesniedzēju tiesības;

c) 

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kuras minētas I pielikumā;

d) 

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai un

e) 

dalībvalsts ir ziņojusi par apgrūtinājumu vai spriedumu Sankciju komitejai.

8. pants

1.  
Šīs regulas 5. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus, ar noteikumu, ka jebkuri ieskaitījumi šādos kontos arī tiks iesaldēti. Finanšu iestādes vai kredītiestādes nekavējoties paziņo par jebkuru šādu pārskaitījumu attiecīgajai kompetentajai iestādei.
2.  

Šīs regulas 5. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a) 

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) 

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 5. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā; vai

c) 

maksājumiem, kuri paredzēti saskaņā ar tiesas, administratīvu vai šķīrējtiesas noteiktu apgrūtinājumu vai spriedumu, kā minēts 7. pantā,

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 5. panta 1. punktu.

9. pants

1.  

Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) 

nekavējoties sniedz visu šādu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 5. pantu, to dalībvalstu kompetentajai iestādei, kurās tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai; un

b) 

sadarbojas ar II pielikumā minētajām kompetentajām iestādēm, veicot šīs informācijas pārbaudi.

2.  
Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.
3.  
Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

▼M7

10. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā un 5. panta 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus.

▼B

11. pants

1.  
Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi un pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.
2.  
Fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru rīcība nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

12. pants

1.  

Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

a) 

norādītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

2.  
Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa šīs prasības izpildi.
3.  
Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

13. pants

1.  

Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

a) 

līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 5. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6., 7. un 8. pantu;

b) 

pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  
Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

14. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

15. pants

1.  
Ja ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un ir sniegusi iemeslu pamatojumu šādai iekļaušanai, Padome pieņem lēmumu iekļaut šādu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru I pielikumā. Padome savu lēmumu un iemeslu pamatojumu paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.
2.  
Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.
3.  
Ja ANO nolemj no saraksta svītrot fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru, vai grozīt datus par sarakstā esošu personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

16. pants

Regulas I pielikumā iekļauj, ja iespējams, ANO Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai atpazītu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskajām personām šāda informācija var ietvert uzvārdus un vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, pilsonību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu. I pielikumā ietver arī Drošības padomes vai Sankciju komitejas paziņošanas datumu.

17. pants

1.  
Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
2.  
Dalībvalstis par šiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

18. pants

1.  
Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.
2.  
Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.
3.  
Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

19. pants

Šo regulu piemēro:

a) 

Savienības teritorijā, arī tās gaisa telpā;

b) 

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) 

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

20. pants

Regulas (EK) Nr. 131/2004 un (EK) Nr. 1184/2005 atceļ. Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un Regulu (ES) Nr. 748/2014.

21. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

5. PANTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

A.   Fiziskās personas

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohamed

Citā vārdā: Gaffar Mohmed Elhassan

Amats: Sudānas bruņoto spēku ģenerālmajors un Rietumu militārā reģiona komandieris.

Nacionālais identifikācijas Nr.: Bijušās militārpersonas apliecība Nr. 4302.

Dzimšanas datums:1952. gada 24. jūnijs.

Adrese: El Waha, Omdurman, Sudāna.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:2006. gada 25. aprīlis.

Cita informācija. Pensionējies no Sudānas armijas. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:

Ekspertu grupa ziņo par to, ka ģenerālmajors Gaffar Mohammed Elhassan bija viņiem paziņojis, ka, kamēr viņš ir bijis Rietumu militārā reģiona komandieris, viņš ir tieši operatīvi vadījis visus Sudānas bruņoto spēku elementus Dārfūrā (galvenokārt taktiskā vadība). Elhassan Rietumu militārā reģiona komandiera amatā bija no 2004. gada novembra (aptuveni) līdz 2006. gada sākumam. Ekspertu grupas rīcībā ir informācija, ka Elhassan bija atbildīgs par DP Rezolūcijas 1591 7. punkta noteikumu pārkāpumiem, jo, izmantojot savu statusu, viņš pieprasīja (no Hartūmas) un deva pilnvarojumu (kopš 2005. gada 29. marta) pārvietot militāro ekipējumu uz Dārfūru bez iepriekšēja ar Rezolūciju 1591 izveidotās komitejas apstiprinājuma. Pats Elhassan ekspertu grupai atzina, ka laikā no 2005. gada 29. marta līdz 2005. gada decembrim no citām Sudānas daļām uz Dārfūru ir pārvietoti gaisa kuģi, gaisa kuģu dzinēji un cits militārais ekipējums. Tā, piemēram, viņš informēja ekspertu grupu par to, ka laikā no 2005. gada 18. līdz 21. septembrim Dārfūrā neatļauti tika ievesti divi Mi-24 triecienhelikopteri. Tāpat ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Elhassan kā Rietumu militārā reģiona komandieris bija tieši atbildīgs par to, ka tika dota atļauja veikt militārus gaisa uzbrukumus teritorijai ap Abu Hamra2005. gada 23. un 24. jūlijā un Jebel Moon apgabalā Rietumdārfūrā 2005. gada 19. novembrī. Abās operācijās bija izmantoti Mi-24 triecienhelikopteri, kas saskaņā ar ziņojumiem abos gadījumos esot atklājuši uguni. Ekspertu grupa ziņo, ka Elhassan grupai ir norādījis, ka viņš, pildot Rietumu militārā reģiona komandiera pienākumus, pats ir apstiprinājis prasības nodrošināt gaisa spēku atbalstu un citas gaisa spēku operācijas. (Skatīt ekspertu grupas ziņojuma S/2006/65 266.–269. punktu.) Ar šādām darbībām ģenerālmajors Gaffar Mohammed Elhassan ir pārkāpis attiecīgos ANO DPR 1591 (2005) noteikumus un tāpēc atbilst kritērijiem, lai komiteja varētu viņam piemērot sankcijas.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Citā vārdā: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Amats: a) bijušais Sudānas Valsts asamblejas loceklis no Al-Waha apgabala; b) bijušais Federālo lietu ministrijas īpašais padomdevējs; c) Ziemeļdārfūras Mahamid cilts galvenais vecākais.

Dzimšanas datums: a) 1964. gada 1. janvāris; b) 1959. gads.

Dzimšanas vieta: Kutum.

Adrese: a) Kabkabiya, Sudāna; b) Kutum, Sudāna (dzīvo Kabkabiya un Kutum pilsētā Ziemeļdārfūrā un ir dzīvojis Hartūmā).

Valstspiederība: Sudāna.

Pase: a) diplomātiskā pase D014433, izdota 2013. gada 21. februārī (derīguma termiņš beidzās 2015. gada 21. februārī);

b) diplomātiskā pase D009889, izdota 2011. gada 17. februārī (derīguma termiņš beidzās 2013. gada 17. februārī).

Valsts identifikācijas numurs: valstspiederības apliecība A0680623.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:2006. gada 25. aprīlis.

Papildu informācija: ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:

Human Rights Watch ziņojumā ir minēts, ka viņu rīcībā ir 2004. gada 13. februārī datēta Ziemeļdārfūras vietējās valdības biroja dienesta vēstule, kurā “apvidū esošajām drošības vienībām” tiek dots rīkojums “atļaut modžahediem un brīvprātīgajiem Sheikh Musa Hilal vadībā doties uz [Ziemeļdārfūras] apgabaliem un nodrošināt savas vitālās vajadzības”. 2005. gada 28. septembrī 400 arābu kaujinieku Rietumdārfūrā uzbruka Aro Sharrow (tostarp iekšzemē pārvietotu personu nometnei), Acho un Gozmena ciematiem. Mēs arī uzskatām, ka Musa Hilal piedalījās uzbrukumā Aro Sharrow iekšzemē pārvietotu personu nometnei – viņa dēlu nogalināja Sudānas Atbrīvošanas armijas uzbrukumā Shareia, tāpēc viņš bija iesaistīts personīgā asinsatriebībā. Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka viņam kā cilts galvenajam vecākajam ir tieša atbildība par šīm darbībām un viņš ir atbildīgs par starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību noteikumu pārkāpšanu un citām zvērībām.

▼M5 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Citā vārdā: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) “Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Amats: Valsts reformu un attīstības kustības komandieris.

Dzimšanas datums:1967. gada 1. janvāris.

Dzimšanas vieta: El-Fasher, Ziemeļdārfūra.

Valstspiederība: no dzimšanas sudānietis.

Adrese: Tine, Sudāna (dzīvo Tine, Sudānā uz robežas ar Čadu).

Valsts identifikācijas Nr.: a) 192-3238459- 9; b) valstspiederības apliecība, iegūta no dzimšanas: 302581.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:2006. gada 25. aprīlis.

Papildu informācija: ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:

Mayu ir atbildīgs par 2005. gada oktobrī veikto Āfrikas Savienības misijas Dārfūras reģionā Sudānā (AMIS) personāla nolaupīšanu. Mayu ar draudiem atklāti cenšas kavēt AMIS darbu; viņš, piemēram, 2005. gada novembrī Jebel Moon apgabalā ir draudējis notriekt Āfrikas Savienības (ĀS) helikopterus. Ar šādām darbībām Mayu ir acīmredzami pārkāpis ANO DP Rezolūciju 1591, radot draudus stabilitātei Dārfūrā, un atbilst kritērijiem, lai komiteja varētu viņam piemērot sankcijas.

▼B

B.   Juridiskās personas, vienības un struktūras
II PIELIKUMS

KOMPETENTO IESTĀŽU INFORMĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNES UN ADRESE PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

▼M6

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

IGAUNIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ĪRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRA

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGĀLE

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ZVIEDRIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top