EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0625-20151028

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 625/2014 (2014. gada 13. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējam un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/625/2015-10-28

02014R0625 — LV — 28.10.2015 — 001.003


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 625/2014

(2014. gada 13. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem ►M1  aizdevējam ◄ un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 174, 13.6.2014., 16. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1798 (2015. gada 2. jūlijs),

  L 263

12

8.10.2015
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 625/2014

(2014. gada 13. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem ►M1  aizdevējam ◄ un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku

(Dokuments attiecas uz EEZ)I NODAĻA

DEFINĪCIJAS UN RISKA DARĪJUMI AR VĒRTSPAPĪROŠANAS RISKU

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“saglabātājs” ir sabiedrība, kas rīkojas kā iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, kura saglabā neto ekonomiskās līdzdalības daļu vērtspapīrošanā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punktu;

b) 

“saglabāšana sintētiskā formā” ir ekonomiskās līdzdalības daļas saglabāšana, izmantojot atvasinātos instrumentus;

c) 

“saglabāšana nosacījuma formā” ir ekonomiskās līdzdalības daļas saglabāšana, izmantojot garantijas, ►M1  akreditīvu ◄ un citas līdzīgas kredītatbalsta formas, ar kurām nodrošina līdzdalības daļas saglabāšanas nekavējošu izpildi;

d) 

“vertikāls laidiens” ir laidens, kur laidiena turētājs tiek proporcionāli pakļauts vērtspapīrošanas darījuma katra emitētā laidiena kredītriskam.II NODAĻA

RISKA DARĪJUMI AR VĒRTSPAPĪROŠANAS POZĪCIJAS KREDĪTRISKU

2. pants

Riska darījumu ar vērtspapīrošanas pozīcijas kredītrisku īpaši gadījumi

1.  Ja iestāde rīkojas kā kredītu atvasinātā instrumenta darījuma partneris vai darījuma partneris, kas ir riska ierobežošanas sniedzējs, vai kā likviditātes iespējas nodrošinātājs attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumu, ir uzskatāms, ka tā ir pakļauta vērtspapīrošanas pozīcijas kredītriskam, ja atvasinātais instruments, riska ierobežošanas pozīcija vai likviditātes iespēja tiek pakļauta vērtspapīroto riska darījumu vai vērtspapīrošanas pozīciju kredītriskam.

2.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. un 406. panta nolūkos, ja likviditātes iespēja (likviditātes līgums) atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 255. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, nav uzskatāms, ka likviditātes sniedzējs ir pakļauts vērtspapīrošanas pozīcijas kredītriskam.

3.  Saistībā ar atkārtotu vērtspapīrošanu, kurā ir vairāk nekā viens vērtspapīrošanas līmenis, vai vērtspapīrošanu, kurā ir vairāki nošķirti pamatā esošie darījumi, ir uzskatāms, ka iestāde tiek pakļauta tikai tās atsevišķās vērtspapīrošanas pozīcijas vai darījuma kredītriskam, attiecībā uz kuru tā iesaistās riska darījumos.

4.  Uzskatāms, ka iestāde konsolidētajā līmenī nepārkāpj Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. pantu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 14. panta 2. punktu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

sabiedrība, kas tur vērtspapīrošanas pozīcijas, veic uzņēmējdarbību trešā valstī un ir iekļauta konsolidētā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 18. pantu;

b) 

vērtspapīrošanas pozīcijas tiek turētas a) apakšpunktā minētās sabiedrības tirdzniecības portfelī tirgus veidošanas darbību nolūkā;

c) 

vērtspapīrošanas pozīcijas nav būtiskas attiecībā uz a) apakšpunktā minētās grupas tirdzniecības portfeļa vispārējo riska profilu un neveido nesamērīgu daļu no grupas tirdzniecības darbībām.III NODAĻA

NETO EKONOMISKĀS LĪDZDALĪBAS DAĻAS SAGLABĀŠANA

3. pants

Būtiskas neto ekonomiskās līdzdalības daļas saglabātāji

1.  Saglabātā būtiskā neto ekonomiskās līdzdalības daļa netiek sadalīta starp dažādiem saglabātāju veidiem. Prasību saglabāt būtisku neto ekonomiskās līdzdalības daļu pilnībā izpilda:

a) 

iniciators vai vairāki iniciatori;

b) 

sponsors vai vairāki sponsori;

c) 

sākotnējais aizdevējs vai vairāki sākotnējie aizdevēji.

2.  Ja vērtspapīrotus riska darījumus rada vairāki iniciatori, saglabāšanas prasību izpilda katrs iniciators attiecībā uz to kopējo vērtspapīroto riska darījumu daļu, kuros tas ir iniciators.

3.  Ja vērtspapīrotus riska darījumus rada vairāki sākotnējie aizdevēji, saglabāšanas prasību izpilda katrs sākotnējais aizdevējs attiecībā uz to kopējo vērtspapīroto riska darījumu daļu, kuros tas ir sākotnējais aizdevējs.

4.  Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, ja vērtspapīrotos riska darījumus rada vairāki iniciatori vai vairāki sākotnējie aizdevēji, saglabāšanas prasības var pilnībā izpildīt viens iniciators vai sākotnējais aizdevējs ar noteikumu, ka ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

a) 

iniciators vai sākotnējais aizdevējs ir izveidojis un pārvalda programmu vai vērtspapīrošanas shēmu;

b) 

iniciators vai sākotnējais aizdevējs ir izveidojis programmu vai vērtspapīrošanas shēmu un ir avots vairāk nekā 50 % kopējo vērtspapīroto riska darījumu.

5.  Ja vērtspapīrotos riska darījumus ir sponsorējuši vairāki sponsori, saglabāšanas prasības izpilda:

a) 

tas sponsors, kura ekonomiskās intereses ir visprecīzāk saskaņotas ar ieguldītājiem; to nosaka visu sponsoru vienošanās ceļā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, tai skaitā maksu struktūrām, iesaisti programmas vai vērtspapīrošanas shēmas izveidē un pārvaldībā, kā arī riska darījumiem ar vērtspapīrošanas kredītrisku; vai

b) 

katrs sponsors proporcionāli attiecībā pret sponsoru skaitu.

4. pants

Saglabāšanas prasību izpilde, izmantojot saglabāšanu sintētiskā vai nosacījuma formā

1.  Saglabāšanas prasību var izpildīt veidā, kas līdzvērtīgs vienai no Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta otrajā daļā izklāstītajām iespējām, izmantojot saglabāšanu sintētiskā vai nosacījuma formā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

saglabātā daļa ir vismaz vienāda ar prasībām atbilstoši tai iespējai, kurai saglabāšanu sintētiskā vai nosacījuma formā var pielīdzināt;

b) 

saglabātājs ir nepārprotami atklājis, ka tas pastāvīgi saglabās būtisku neto ekonomiskās līdzdalības daļu šādā veidā, ieskaitot sīkākas ziņas par līdzdalības daļas saglabāšanas formu, tās noteikšanā izmantoto metodoloģiju un tās līdzvērtīgumu vienai no minētajām iespējām.

2.  Ja sabiedrība, kas nav kredītiestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, rīkojas kā saglabātājs, izmantojot saglabāšanu sintētiskā vai nosacījuma formā, sintētiski vai nosacījuma formā saglabātā līdzdalības daļa tiek pilnībā nodrošināta ar naudu vai turēta nodalītā veidā kā “klientu” līdzekļi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK ( 1 ) 13. panta 8. punktā minētajam.

5. pants

Saglabāšanas iespēja a): proporcionāla līdzdalības daļas saglabāšana katrā ieguldītājiem pārdotajā vai pārvestajā laidienā

1.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās līdzdalības daļas saglabāšanu vismaz 5 % apmērā no katra pārdotā vai pārvestā laidiena nominālvērtības var panākt arī šādā veidā:

a) 

saglabājot vismaz 5 % no katra vērtspapīrotā riska darījuma nominālvērtības, ja šo riska darījumu kredītrisks ir līdzvērtīgs vērtspapīrotajam kredītriskam attiecībā uz tiem pašiem riska darījumiem vai ir tam pakārtots. Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 13. punktā definētās “atjaunojamās vērtspapīrošanas” gadījumā tas notiktu, saglabājot iniciatora līdzdalības daļu, ar pieņēmumu, ka iniciatora līdzdalības daļa bija vismaz 5 % no katra vērtspapīrotā riska darījuma nominālvērtības un bija līdzvērtīga vērtspapīrotajam kredītriskam attiecībā uz tiem pašiem riska darījumiem vai bija tam pakārtota.

b) 

ABKV programmas kontekstā – nodrošinot likviditātes iespēju, kas “līgumsaistību ūdenskritumā” var būt prioritāra, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

i) 

likviditātes iespēja sedz 100 % no vērtspapīroto riska darījumu kredītriska;

ii) 

likviditātes iespēja sedz kredītrisku tik ilgi, cik saglabātājam ir jāsaglabā ekonomiskās līdzdalības daļa, izmantojot šādu likviditātes iespēju attiecībā uz konkrēto vērtspapīrošanas pozīciju;

iii) 

likviditātes iespēju nodrošina iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs vērtspapīrošanas darījumā;

iv) 

iestādei, kura tiek pakļauta šādas vērtspapīrošanas radītam riskam, tiek sniegta piekļuve pienācīgai informācijai, lai tā varētu pārliecināties, ka ir ievērots i), ii) un iii) punkts;

c) 

saglabājot vertikālu laidienu, kura nominālvērtība nav mazāka kā 5 % no visu emitēto parādzīmju laidienu kopējās nominālvērtības.

6. pants

Saglabāšanas iespēja b): iniciatora līdzdalības daļas saglabāšana atjaunojamos riska darījumos

Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto saglabāšanu var īstenot, saglabājot vismaz 5 % no katra vērtspapīrotā riska darījuma nominālvērtības, ar nosacījumu, ka šo riska darījumu kredītrisks ir līdzvērtīgs vērtspapīrotajam kredītriskam attiecībā uz tiem pašiem riska darījumiem vai ir tam pakārtots.

7. pants

Saglabāšanas iespēja c): nejauši izvēlētu riska darījumu saglabāšana

1.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta otrās daļas c) apakšpunktā minētais portfelis, kas sastāv no vismaz 100 potenciāli vērtspapīrojamiem riska darījumiem, no kura pēc nejaušības principa tiek izvēlēti saglabāti un vērtspapīroti riska darījumi, ir pietiekami diversificēts, lai ļautu izvairīties no saglabātās līdzdalības daļas pārmērīgas koncentrācijas. Sagatavojot izvēlēšanās procesu, saglabātājs ņem vērā atbilstīgos kvantitatīvos un kvalitatīvos faktorus, lai nodrošinātu, ka saglabāto un vērtspapīroto riska darījumu nošķiršana ir patiesi nejauša. Nejauši izvēlētu riska darījumu saglabātājs attiecīgā gadījumā ņem vērā tādus faktorus kā emisijas datumu, produktu, ģeogrāfiskus faktorus, iniciēšanas datumu, termiņu, aizdevuma un vērtības attiecību, īpašuma veidu, nozari un aizdevumu neatmaksāto atlikumu.

2.  Saglabātājs neklasificē dažādus atsevišķos riska darījumus kā saglabātus riska darījumus dažādos brīžos, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu saglabāšanas prasību attiecībā uz vērtspapīrošanu, kurā vērtspapīrotie riska darījumi svārstās laikā, vai nu tādēļ, ka jauni riska darījumi tiek pievienoti vērtspapīrošanai, vai arī tādēļ, ka ir izmaiņas atsevišķo vērtspapīroto darījumu līmenī.

8. pants

Saglabāšanas iespēja d): pirmās kārtas zaudējumu laidiena saglabāšana

1.  Pirmās kārtas zaudējumu laidiena saglabāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu veic vai nu bilances posteņos, vai arī ārpusbilances posteņos, un to var arī veikt šādā veidā:

a) 

nodrošinot saglabāšanu nosacījuma formā, kā minēts 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, vai likviditātes iespēju ABKV programmas kontekstā, kas atbilst šādiem kritērijiem:

i) 

tā sedz vismaz 5 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības;

ii) 

tā veido pirmās kārtas zaudējumu pozīciju attiecībā uz vērtspapīrošanu;

iii) 

tā sedz kredītrisku visā laikposmā, uz kuru attiecas apņemšanās saglabāt līdzdalības daļu;

iv) 

to nodrošina iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs vērtspapīrošanā;

v) 

iestādei, kura tiek pakļauta šādas vērtspapīrošanas radītam riskam, tiek sniegta piekļuve pienācīgai informācijai, lai tā varētu pārliecināties, ka ir ievērots i), ii), iii) un iv) punkts;

b) 

ar virsnodrošinājumu kā kredītkvalitātes uzlabošanas veidu, ja virsnodrošinājums funkcionē kā “pirmās kārtas zaudējumu” saglabāšana vismaz 5 % apmērā no vērtspapīrošanā emitēto laidienu nominālvērtības.

2.  Gadījumā, kad pirmās kārtas zaudējumu laidiens pārsniedz 5 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, saglabātājam ir iespējams saglabāt tikai daļu no šāda pirmās kārtas zaudējumu laidiena, ja šī daļa ir līdzvērtīga vismaz 5 % no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības.

3.  Lai izpildītu riska saglabāšanas prasības vērtspapīrošanas shēmas līmenī, iestādes neņem vērā pamatā esošos darījumus, kuros iniciatori vai sākotnējie aizdevēji saglabā pirmās kārtas zaudējumu riska darījumus konkrētā darījuma līmenī.

9. pants

Saglabāšanas iespēja e): pirmās kārtas zaudējumu riska saglabāšana katrā vērtspapīrotajā riska darījumā

1.  Pirmās kārtas zaudējumu riska darījumu saglabāšana katra vērtspapīrotā riska darījuma līmenī saskaņā ar 405. panta 1. punkta otrās daļas e) apakšpunktu tiek piemērota tā, ka saglabātais kredītrisks vienmēr ir pakārtots kredītriskam, kas ir vērtspapīrots attiecībā uz tiem pašiem riska darījumiem.

2.  Saglabāšanu, kas minēta 1. punktā, var īstenot, iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam veicot pamatā esošo riska darījumu pārdošanu ar diskontētu vērtību, ja diskonta summa nav mazāka kā 5 % no katra riska darījuma nominālvērtības un ja diskontētā pārdevuma summa iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam ir atlīdzināma tikai gadījumā, kad to neabsorbē zaudējumi, kas attiecas uz kredītrisku, kurš saistīts ar vērtspapīrotajiem riska darījumiem.

10. pants

Saglabāšanas līmeņa novērtējums

1.  Novērtējot apmēru, kādā saglabāta neto ekonomiskās līdzdalības daļa, tiek piemēroti šādi kritēriji:

a) 

uzskatāms, ka iniciēšana ir brīdis, kurā riska darījumi tika pirmo reizi vērtspapīroti;

b) 

saglabāšanas apmērs tiek aprēķināts, balstoties uz nominālvērtībām, un netiek ņemta vērā aktīvu iegādāšanās cena;

c) 

novērtējot saglabātāja neto ekonomiskās līdzdalības daļu, Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 1. punktā definētā “atlikusī starpība” netiek ņemta vērā;

d) 

šo pašu līdzdalības daļas saglabāšanas iespēju un metodoloģiju izmanto, lai aprēķinātu neto ekonomiskās līdzdalības daļu vērtspapīrošanas darījuma dzīves ciklā, ja vien ārkārtas apstākļu dēļ nav vajadzīgas izmaiņas un šīs izmaiņas netiek izmantotas kā līdzeklis saglabātās līdzdalības daļas samazināšanai.

2.  Papildus 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem un ar nosacījumu, ka nav iekļauts mehānisms, saskaņā ar kuru iniciēšanas brīdī saglabātā līdzdalības daļa samazinātos straujāk nekā pārvestā līdzdalības daļa, netiek uzskatīts, ka līdzdalības daļas saglabāšanas prasību ir ietekmējusi saglabātās līdzdalības amortizācija, veicot naudas plūsmu sadali vai zaudējumu sadali, kas rezultātā ar laiku samazina līdzdalības līmeni. Līdzdalības daļas saglabātājam netiek prasīts pastāvīgi atjaunot vai pielāgot tā saglabāto līdzdalības daļu, lai tā būtu vismaz 5 % apmērā, kad zaudējumi tiek realizēti attiecībā uz tā riska darījumiem vai iedalīti tā saglabātajai pozīcijai.

11. pants

Saglabātās līdzdalības daļas novērtēšana attiecībā uz neizmantotajām summām riska darījumos kredītiespēju formā

Aprēķini par neto ekonomiskās līdzdalības daļu, ko saglabā attiecībā uz kredītiespējām, tai skaitā kredītkartēm, pamatojas tikai uz summām, kas ir jau izmantotas, realizētas vai saņemtas, un tos pielāgo atbilstoši šo summu izmaiņām.

12. pants

Aizliegums veikt saglabātās līdzdalības daļas riska ierobežošanu vai pārdošanu

1.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta trešajā daļā noteikto pienākumu uz saglabāto neto ekonomiskās līdzdalības daļu neattiecināt kredītriska mazināšanu, īsās pozīcijas vai citas riska ierobežošanas pozīcijas un to nepārdot piemēro, ņemot vērā līdzdalības daļas saglabāšanas prasību mērķi un ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību. Neto ekonomiskās līdzdalības daļas riska ierobežošanas pozīcijas netiek uzskatītas par riska ierobežošanas pozīciju Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta trešās daļas nolūkos un attiecīgi ir pieļaujamas tikai, ja tās neierobežo līdzdalības daļas saglabātāja risku attiecībā uz saglabāto vērtspapīrošanas pozīciju kredītrisku vai saglabātajiem riska darījumiem.

2.  Līdzdalības daļas saglabātājs var izmantot jebkādus saglabātos riska darījumus vai vērtspapīrošanas pozīcijas kā nodrošinājumu nodrošināta finansējuma nolūkos, ciktāl ar šādu izmantojumu šo saglabāto riska darījumu vai vērtspapīrošanas pozīciju kredītrisks netiek pārvests trešām personām.

13. pants

Izņēmumi no Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta

Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 4. punktā minētie darījumi ietver vērtspapīrošanas pozīcijas korelācijas tirdzniecības portfelī, kas ir atsauces instrumenti, kuri izpilda Regulas (ES) Nr. 575/2013 338. panta 1. punkta b) apakšpunkta kritēriju vai ir atbilstīgi iekļaušanai korelācijas tirdzniecības portfelī.

14. pants

Līdzdalības daļas saglabāšana konsolidēti

Iestāde, kas apmierina līdzdalības saglabāšanas prasības, pamatojoties uz attiecīgās ES mātes kredītiestādes, ES finanšu pārvaldītājsabiedrības vai ES jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidēto finanšu stāvokli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 2. punktu, gadījumā, ja līdzdalības saglabātājs vairs nav iekļauts konsolidētas uzraudzības tvērumā, nodrošina, ka viena vai vairākas sabiedrības, kuras paliek konsolidētās uzraudzības tvērumā, iesaistās riska darījumos, kas skar vērtspapīrošanu, lai nodrošinātu prasības pastāvīgu izpildi.IV NODAĻA

UZTICAMĪBAS PĀRBAUDES IESTĀDĒM, KURAS IESAISTĀS RISKA DARĪJUMOS, KAS SKAR VĒRTPAPĪROŠANAS POZĪCIJU

15. pants

Ārpakalpojumi un citi vispārēji apsvērumi

1.  Ja nav pieejama informācija par konkrētajiem vērtspapīrojamiem riska darījumiem, tai skaitā, ja riska darījumi uzkrājas pirms to vērtspapīrošanas vai ja tos var aizstāt esošā atjaunojamā vērtspapīrošanā, ir uzskatāms, ka iestāde ir izpildījusi Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. pantā minētos uzticamības pārbaudes pienākumus attiecībā uz katru atsevišķo vērtspapīrošanas pozīciju, pamatojoties uz šādu riska darījumu attiecīgajiem atbilstības kritērijiem.

2.  Nododot konkrētu uzdevumu, kas saistīti ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. pantā izklāstīto pienākumu izpildi, ārpakalpojumā, tai skaitā informācijas iegrāmatošanu, iestādes, kuras tiek pakļautas vērtspapīrošanas riskiem, saglabā pilnīgu kontroli pār šo procesu.

16. pants

Precizējumi saistībā ar riska raksturīgajām iezīmēm un strukturālajām iezīmēm

1.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās atsevišķo vērtspapīrošanas pozīciju riska raksturīgās iezīmes ietver šādas piemērotākās un būtiskākās iezīmes:

a) 

laidiena prioritātes pakāpi;

b) 

naudas plūsmas profilu;

c) 

jebkādu pastāvošu reitingu;

d) 

līdzīgu laidienu vēsturiskos rezultātus;

e) 

ar vērtspapīrošanu saistītajā dokumentācijā iekļautos pienākumus, kas attiecas uz laidienu;

f) 

kredītkvalitātes uzlabojumus.

2.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto riska darījumu, kas ir vērtspapīrošanas pozīcijas pamatā, riska raksturīgās iezīmes ietver piemērotākās un būtiskākās iezīmes, ieskaitot Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 2. punktā minēto informāciju par gūtajiem rezultātiem attiecībā uz mājokļa hipotēku riska darījumiem. Iestādes nosaka piemērotus un salīdzināmus novērtēšanas rīkus, ko izmanto citu aktīvu kategoriju riska raksturīgo iezīmju izvērtēšanai.

3.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētās papildu strukturālās iezīmes ietver atvasinātos instrumentus, garantijas, ►M1  akreditīvu ◄ un citus līdzīgus kredītatbalsta veidus.

17. pants

Pārskatīšanas regularitāte

Iestādes, pēc tam, kad tās ir tikušas pakļautas vērtspapīrošanas pozīciju riskam, pārskata savu atbilstību Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. pantam vismaz reizi gadā un biežāk, līdzko iestādes uzzina, ka ir pārkāpti pienākumi, kas iekļauti ar vērtspapīrošanu saistītajā dokumentācijā, vai notikušas būtiskas izmaiņas kādās no turpmāk minētajām iezīmēm:

a) 

strukturālajās iezīmēs, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas pozīcijas gūtos rezultātus;

b) 

vērtspapīrošanas pozīcijas un pamatā esošo riska darījumu riska raksturīgajās iezīmēs.

18. pants

Spriedzes testi

1.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punkta otrajā daļā minētie spriedzes testi ietver visas attiecīgās vērtspapīrošanas pozīcijas, un tos iekļauj spriedzes testu stratēģijās un procesos, ko iestādes īsteno saskaņā ar iekšējā kapitāla pietiekamības novērtējuma procesu, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ( 2 ) 73. pantā.

2.  Lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punkta otrajā daļā minētās spriedzes testu prasības, iestādes papildus modeļiem, ko izstrādājusi ĀKNI, var izmantot salīdzināmus finanšu modeļus, ko izstrādājušas trešās personas, ja tās pēc pieprasījuma var pierādīt, ka tās pirms ieguldījumu veikšanas ir veltījušas pienācīgu rūpību, lai validētu attiecīgo modeļu izveidē izmantotos būtiskos pieņēmumus un modeļu struktūru, kā arī lai izprastu attiecīgo metodiku, pieņēmumus un rezultātus.

3.  Veicot Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punktā minētos spriedzes testus Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 9. punktā minētas ABKV programmas ietvaros, ko atbalsta ar likviditātes iespēju, kas pilnībā sedz vērtspapīroto riska darījumu kredītrisku, iestādes var veikt spriedzes testu par likviditātes iespējas nodrošinātāja kredītspēju tā vietā, lai veiktu spriedzes testu par vērtspapīrotiem riska darījumiem.

19. pants

Riska darījumi tirdzniecības portfelī un netirdzniecības portfelī

1.  Vērtspapīrošanas pozīcijas turēšana attiecīgi tirdzniecības vai netirdzniecības portfelī kā tāda nav pietiekams pamatojums atšķirīgu politiku un procedūru vai atšķirīgas pārskatīšanas intensitātes piemērošanai, lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. pantā minēto uzticamības pārbaudes pienākumu. Nosakot, vai piemērojamas atšķirīgas politikas un procedūras vai atšķirīga pārskatīšanas intensitāte, jāņem vērā visi faktori, kas būtiski ietekmē katra portfeļa un attiecīgo vērtspapīrošanas pozīciju riska profilu, ieskaitot pozīciju apmēru, ietekmi uz iestādes kapitāla bāzi spriedzes periodā un riska koncentrāciju vienā konkrētā darījumu, emitentu vai aktīvu kategorijā.

2.  Iestādes nodrošina, ka jebkāda būtiska izmaiņa, kas palielina vērtspapīrošanas pozīciju riska profilu to tirdzniecības un netirdzniecības portfelī, tiek atspoguļota, veicot atbilstošas izmaiņas šo iestāžu uzticamības pārbaudes procedūrās attiecībā uz minētajām vērtspapīrošanas pozīcijām. Šajā sakarā iestādes formālās tirdzniecības portfeļa un netirdzniecības portfeļa politikās un procedūrās nosaka apstākļus, kuros būtu jāveic uzticamības pārbaudes pienākumu pārskatīšana.

20. pants

Pozīcijas korelācijas tirdzniecības portfelī

Uzskatāms, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. pants ir ievērots, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

vērtspapīrošanas pozīcijas tiek turētas vai nu korelācijas tirdzniecības portfelī un ir attiecīgās regulas 338. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie atsauces instrumenti, vai arī tās ir atbilstīgas iekļaušanai korelācijas tirdzniecības portfelī;

b) 

iestāde, aprēķinot pašu kapitāla prasības attiecībā uz tās korelācijas tirdzniecības portfeli, ievēro minētās regulas 377. pantu;

c) 

iestādes pieeja pašu kapitāla aprēķināšanai attiecībā uz tirdzniecības portfeli ļauj vispusīgi un pamatīgi izprast, kāds ir tās ieguldījumu vērtspapīrošanas pozīcijās riska profils;

d) 

iestāde, lai analizētu un iegrāmatotu Regulas (ES) Nr. 575/2013 406. panta 1. punktā minēto informāciju, ir īstenojusi formālu politiku un procedūras, kas ir piemērotas tās korelācijas tirdzniecības portfelim un kas ir samērīgas ar tās ieguldījumu attiecīgajās vērtspapīrošanas pozīcijās riska profilu.V NODAĻA

PRASĪBAS INICIATORIEM, SPONSORIEM UN SĀKOTNĒJIEM AIZDEVĒJIEM

21. pants

Kredītu piešķiršanas politika

1.  Lai iniciatoriestādes vai sponsoriestādes izpildītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 408. pantā minēto pienākumu, aizņēmēju veidiem un aizdevumu produktiem nav obligāti jābūt tādiem pašiem attiecībā uz vērtspapīrotiem un nevērtspapīrotiem darījumiem.

2.  Ja sponsoriestāde un iniciatoriestāde nav iesaistījusies sākotnējā vērtspapīrojamo riska darījumu kredītu piešķiršanā vai neveic konkrētu vērtspapīrojamo riska darījumu kredītu piešķiršanu, šīs iestādes iegūst visu nepieciešamo informāciju, lai novērtētu, vai kredītu piešķiršanā šiem riska darījumiem piemērotie kritēriji ir tikpat pamatoti un precīzi definēti kā kritēriji, kurus piemēro nevērtspapīrotiem riska darījumiem.

22. pants

Informācijas atklāšana par apņemšanās līmeni uzturēt neto ekonomiskās līdzdalības daļu

1.  Līdzdalības daļas saglabātājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 409. pantu ieguldītājiem atklāj vismaz šādu informāciju par līmeni, kādā tas ir apņēmies uzturēt neto ekonomiskās līdzdalības daļu vērtspapīrošanā:

a) 

līdzdalības saglabātāja identitāte un informācija, vai tas saglabā līdzdalības daļu kā iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs;

▼M1

b) 

kura no Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punkta otrās daļas a), b), c), d) vai e) apakšpunktā minētās kārtības ir piemērota neto ekonomiskās līdzdalības daļas saglabāšanai;

▼B

c) 

jebkādas izmaiņas neto ekonomiskās līdzdalības daļas saglabāšanas kārtībā, kas minēta b) apakšpunktā, saskaņā ar 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu;

d) 

apstiprinājums par saglabātās līdzdalības līmeni iniciēšanas brīdī un apņemšanās līmeni pastāvīgi saglabāt līdzdalības daļu, kas attiecas tikai uz sākotnējā pienākuma izpildes turpināšanu un kam nav nepieciešami dati par pašreizējo nominālo vai tirgus vērtību vai saglabātās līdzdalības daļas vērtības samazināšanos vai norakstīšanu.

2.  Gadījumos, kad vērtspapīrošanas darījumam ir piemērojami Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 3. vai 4. punktā minētie izņēmumi, iestādes, kas rīkojas kā iniciatori, sponsori vai sākotnējie aizdevēji, ieguldītajiem atklāj informāciju par piemērojamo izņēmumu.

3.  Informācijas atklāšana, kas minēta 1. un 2. punktā, tiek pienācīgi dokumentēta, un atklātā informācija tiek darīta publiski pieejama, izņemot divpusējus vai privātus darījumus, kuros puses uzskata, ka privāta informācijas atklāšana ir pietiekama. Paziņojuma par apņemšanos saglabāt līdzdalības daļu iekļaušana prospektā attiecībā uz vērtspapīriem, kas emitēti, pamatojoties uz attiecīgo vērtspapīrošanas programmu, tiek uzskatīta par piemērotu veidu šīs prasības izpildei.

4.  Informācijas atklāšanu apstiprina arī pēc iniciēšanas tajā pašā regularitātē kādā tiek sniegti pārskati par darījumu – vismaz reizi gadā un jebkurā no šīm situācijām:

a) 

ja tiek pārkāpta Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. panta 1. punktā minētā apņemšanās saglabāt līdzdalības daļu;

b) 

ja būtiski mainās vērtspapīrotās pozīcijas gūtie rezultāti vai vērtspapīrošanas riska raksturīgās iezīmes, vai tās pamatā esošie riska darījumi;

c) 

ja ir pārkāpti pienākumi, kas iekļauti ar vērtspapīrošanu saistītajā dokumentācijā.

23. pants

Būtiski svarīgu datu atklāšana

1.  Iniciatori, sponsori un sākotnējie aizdevēji nodrošina, ka visi būtiski svarīgie dati, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 409. pantu, ir viegli pieejami ieguldītājiem bez pārmērīga administratīvā sloga.

2.  Regulas (ES) Nr. 575/2013 409. pantā minētā pienācīgā informācijas atklāšana tiek veikta vismaz reizi gadā un šādos apstākļos:

a) 

ja būtiski mainās vērtspapīrotās pozīcijas gūtie rezultāti vai vērtspapīrošanas vai tās pamatā esošo riska darījumu riska raksturīgās iezīmes;

b) 

ja ir pārkāpti pienākumi, kas iekļauti ar vērtspapīrošanu saistītajā dokumentācijā.

▼M1

2.a  Būtiski svarīgus datus par atsevišķiem pamatā esošajiem riska darījumiem parasti sniedz par katru aizdevumu; tomēr atsevišķos gadījumos var būt pietiekami sniegt datus apkopotā veidā. Lai novērtētu, vai apkopotie dati ir pietiekami, vērā ņemamie faktori ietver pamatā esošā portfeļa granularitāti un to, vai attiecīgā portfeļa riska darījumu pārvaldība balstās uz pašu portfeli vai uz katru aizdevumu atsevišķi.

▼B

3.  Uz informācijas atklāšanas pienākumu attiecas jebkādas juridiskas vai regulatīvas prasības, kas piemērojamas līdzdalības daļas saglabātājam.VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Top