EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0512-20210714

Consolidated text: Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2021-07-14

02014D0512 — LV — 14.07.2021 — 017.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS 2014/512/KĀDP

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

(OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES LĒMUMS 2014/659/KĀDP (2014. gada 8. septembris),

  L 271

54

12.9.2014

►M2

PADOMES LĒMUMS 2014/872/KĀDP (2014. gada 4. decembris),

  L 349

58

5.12.2014

 M3

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/971 (2015. gada 22. jūnijs),

  L 157

50

23.6.2015

►M4

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1764 (2015. gada 1. oktobris),

  L 257

42

2.10.2015

 M5

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2431 (2015. gada 21. decembris),

  L 334

22

22.12.2015

 M6

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/1071 (2016. gada 1. jūlijs),

  L 178

21

2.7.2016

 M7

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2315 (2016. gada 19. decembris),

  L 345

65

20.12.2016

 M8

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/1148 (2017. gada 28. jūnijs),

  L 166

35

29.6.2017

►M9

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/2214 (2017. gada 30. novembris),

  L 316

20

1.12.2017

 M10

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/2426 (2017. gada 21. decembris),

  L 343

77

22.12.2017

 M11

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/964. (2018. gada 5. jūlijs),

  L 172

3

9.7.2018

 M12

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2018/2078 (2018. gada 21. decembris),

  L 331

224

28.12.2018

 M13

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/1108 (2019. gada 27. jūnijs),

  L 175

38

28.6.2019

 M14

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2019/2192 (2019. gada 19. decembris),

  L 330

71

20.12.2019

 M15

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/907 (2020. gada 29. jūnijs),

  L 207

37

30.6.2020

 M16

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/2143 (2020. gada 17. decembris),

  L 430

26

18.12.2020

►M17

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1144 (2021. gada 12. jūlijs),

  L 247

99

13.7.2021
▼B

PADOMES LĒMUMS 2014/512/KĀDP

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā▼M1

1. pants

1.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt vai pārdot obligācijas, kapitāla vērtspapīrus vai līdzīgus finanšu instrumentus, tieši vai netieši sniegt ar tiem saistītus ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzēt tos emitēt vai veikt jebkādus citus darījumus ar tiem, kuru termiņš pārsniedz 90 dienas un kurus emitē pēc 2014. gada 1. augusta līdz 2014. gada 12. septembrim vai kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus pēc 2014. gada 12. septembra emitē:

a) 

lielas kredītiestādes vai attīstības finansēšanas iestādes, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā, kurām 2014. gada 1. augustā vairāk nekā 50 % daļu bija valsts īpašumā vai kontrolē, kā uzskaitīts I pielikumā;

b) 

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % daļu ir I pielikumā minētas vienības īpašumā; vai

c) 

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas tādas vienības vārdā vai uzdevumā, kas pieder šā punkta b) apakšpunktā minētajai kategorijai vai ir uzskaitīta I pielikumā.

2.  

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt vai pārdot obligācijas, kapitāla vērtspapīrus vai līdzīgus finanšu instrumentus, tieši vai netieši sniegt ar tiem saistītus ieguldījumu pakalpojumus vai palīdzēt tos emitēt vai veikt jebkādus citus darījumus ar tiem, kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus pēc 2014. gada 12. septembra emitē:

a) 

vienības, kuras veic uzņēmējdarbību Krievijā un kuras galvenokārt nodarbojas un kuru galvenās darbības ir saistītas ar militārā aprīkojuma vai pakalpojumu izstrādi, ražošanu, pārdošanu vai eksportēšanu, kā uzskaitīts II pielikumā, izņemot tādas vienības, kas darbojas kosmosa un kodolenerģijas nozarēs;

b) 

vienības, kuras veic uzņēmējdarbību Krievijā un kuras 2014. gada 12. septembrī atrodas valsts kontrolē vai kurām vairāk nekā 50 % daļu ir valsts īpašumā, un kuru kopējie aktīvi tiek lēsti vairāk nekā 1 triljona Krievijas rubļu vērtībā, un kuru aplēstie ieņēmumi vismaz 50 % apmērā rodas no jēlnaftas vai naftas produktu tirdzniecības vai transportēšanas, kā uzskaitīts III pielikumā;

c) 

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % daļu ir a) un b) apakšpunktā minētas vienības īpašumā; vai

d) 

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas tādas vienības vārdā vai uzdevumā, kas pieder c) apakšpunktā minētajai kategorijai vai ir uzskaitīta II vai III pielikumā.

▼M2

3.  
Ir aizliegts tieši vai netieši veidot jebkādus mehānismus tādu jaunu aizdevumu vai kredītu izsniegšanai, kuru termiņš pārsniedz 30 dienas un kurus pēc 2014. gada 12. septembra izsniedz jebkurai 1. vai 2. punktā minētai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, izņemot aizdevumus vai kredītus, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt tiešu vai netiešu finansējumu neaizliegtam preču importam vai eksportam un nefinanšu pakalpojumiem starp Savienību un Krieviju, un jebkuru citu trešo valsti, vai aizdevumus, kuru konkrētais un dokumentētais mērķis ir sniegt ārkārtas finansējumu, lai izpildītu maksātspējas un likviditātes kritērijus, juridiskām personām, kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā un īpašumtiesības uz kurām vairāk nekā 50 % apmērā pieder I pielikumā uzskaitītai vienībai, vai piedalīties šādos mehānismos.

▼M2

4.  

Šā panta 3. punktā minētais aizliegums neattiecas uz izņemšanu vai izmaksām, kas tiek veiktas saskaņā ar līgumu, kas bija noslēgts pirms 2014. gada 12. septembra, ja:

a) 

par visiem šādiem izņemšanas vai izmaksu noteikumiem:

i) 

bija panākta vienošanās pirms 2014. gada 12. septembra; un

ii) 

tie nav grozīti minētajā dienā vai pēc tās; un

b) 

pirms 2014. gada 12. septembra ir bijis noteikts līguma izpildes datums visu to līdzekļu pilnīgai atmaksai, kas darīti pieejami, un lai atceltu visas saistības, tiesības un pienākumus saskaņā ar līgumu.

Izņemšanas vai izmaksu noteikumos, kas minēti šajā punktā, ietver noteikumus attiecībā uz atmaksas laikposma ilgumu katrai izņemšanai vai izmaksai, piemērojamo procentu likmi vai procentu likmes aprēķināšanas metodi, un maksimālo apmēru.

▼B

2. pants

1.  
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, aizliegts veikt ieroču un ar tiem saistītu visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un iekārtu, paramilitāro iekārtu un to rezerves daļu tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi vai nodošanu Krievijai vai to eksportu uz Krieviju neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ar ieroču un ar tiem saistītu visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un iekārtu, paramilitāro iekārtu un to rezerves daļu nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu vai garantiju, kā arī apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu jebkādai ieroču un ar tiem saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.  
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai izmantojot dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus, ir aizliegts importēt, pirkt vai transportēt no Krievijas ieročus un ar tiem saistītus visu veidu materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un iekārtas, paramilitāro spēku iekārtas un to rezerves daļas.

▼M2

4.  
Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētie aizliegumi neskar pirms 2014. gada 1. augusta noslēgtu līgumu vai papildu līgumu, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, izpildi un tādu rezerves daļu un pakalpojumu sniegšanu, kas nepieciešami esošo spēju uzturēšanai un drošībai Savienībā.

▼M4

5.  

Aizliegumu, kas noteikts 1. un 3. punktā, nepiemēro:

a) 

hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tā importam, iepirkšanai vai pārvešanai;

b) 

asimetriskā dimetilhidrazīna (CAS 57-14-7) importam, iepirkšanai vai pārvešanai;

c) 

monometilhidrazīna (CAS 60-34-4) pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tā importam, iepirkšanai vai pārvešanai,

izmantošanai palaišanas iekārtās, ko apkalpo Eiropas palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji, vai izmantošanai Eiropas kosmosa programmu uzsākšanai vai lai Eiropas satelītu ražotāji iepildītu satelītiem degvielu.

Jebkura hidrazīna eksporta daudzumu aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots, un kopējais daudzums nepārsniedz 800 kg katrai atsevišķai palaišanai vai satelītam. Jebkura monometila hidrazīna eksporta daudzumu aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots.

▼M9

5.a  

Aizliegumu, kas noteikts 1. un 3. punktā, nepiemēro hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tā importam, iepirkšanai vai pārvešanai ExoMars Descent Module testiem un lidojumam un ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, ievērojot šādus nosacījumus:

a) 

hidrazīna daudzums, kas paredzēts ExoMars Descent Module testiem un lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros un ko aprēķina saskaņā ar katra minētās misijas posma vajadzībām, kopumā nedrīkst pārsniegt 5 000  kg visā misijas laikā;

b) 

hidrazīna daudzums, kas paredzēts ExoMars Carrier Module lidojumam misijas ExoMars 2020 ietvaros, kopumā nedrīkst pārsniegt 300 kg.

▼M9

6.  
Aizliegumus, kas noteikti 2. punktā, nepiemēro tehniskās palīdzības sniegšanai, brokeru pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem un finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanai saistībā ar darbībām, kas minētas 5. un 5.a punktā.
7.  
Darbības, kas minētas 5., 5.a un 6. punktā, ir pakļautas iepriekšējas atļaujas saņemšanai no dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Dalībvalstis pienācīgi informē Padomi par visiem gadījumiem, kad tās piešķir atļauju. Informācijā iekļauj datus par nodotajiem daudzumiem un galalietojumu.

▼B

3. pants

1.  
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, aizliegts veikt visu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju, kas uzskatītas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ( 1 ), tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu militārai lietošanai Krievijā vai jebkādam militāram galalietotājam Krievijā neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā norādītām precēm un tehnoloģijām, un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

▼M2

3.  
Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi, kuri noslēgti pirms 2014. gada 1. augusta, vai šādu līgumu izpildei vajadzīgu papildu līgumu izpildi.

▼M1

3.a pants

1.  
Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, aizliegts veikt Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā iekļautu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportēšanu jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, kā uzskaitīts šā lēmuma IV pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai nav.
2.  

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši jebkurai IV pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā norādītajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) 

tieši vai netieši jebkurai IV pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

▼M2

3.  
Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neskar tādu pirms 2014. gada 12. septembra noslēgtu līgumu vai šādu līgumu izpilde vajadzīgu papildu līgumu izpildi un tādas palīdzības sniegšanu, kuri nepieciešami esošo spēju uzturēšanai un drošībai ES.

▼M1

4.  
Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro to divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksportam, pārdošanai, piegādei vai nodošanai, kas paredzētas aeronautikas un kosmosa nozarei, vai ar tām saistītas tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, izmantošanai nemilitāriem mērķiem un nemilitāriem galalietotājiem, kā arī esošo civilo kodolspēju uzturēšanai un drošībai Eiropas Savienībā, izmantošanai nemilitāriem mērķiem un nemilitāriem galalietotājiem.

▼M2

4. pants

1.  

Dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot dalībvalstu jurisdikcijā esošus kuģus vai gaisa kuģus, ar eksportētājas dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju veic tāda konkrēta aprīkojuma tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kurš Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, ir derīgs izmantošanai šādās izpētes un ieguves projektu kategorijās:

a) 

naftas izpēte un ieguve ūdeņos, kas ir dziļāki par 150 metriem;

b) 

naftas izpēte un ieguve piekrastes apgabalā uz ziemeļiem no polārā loka;

c) 

projekti, kam ir potenciāls iegūt naftu no resursiem, kuri atrodas slānekļa veidojumos, izmantojot hidraulisku šķelšanu; tas neattiecas uz izpēti un ieguvi no slānekļa veidojumiem, lai atklātu atradnes, kas nav slāneklis, vai iegūtu tajās naftu.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo punktu.

2.  

Arī:

a) 

tehnisku palīdzību vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām iekārtām;

b) 

finansējumu vai finansiālu palīdzību 1. punktā jebkādai minēto svarīgo iekārtu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai ar to saistītas tehniskas palīdzības vai apmācības sniegšanai;

nodrošina tikai ar eksportētājas dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju.

3.  
Dalībvalstu kompetentās iestādes nepiešķir atļauju aprīkojuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai pakalpojumu sniegšanai, kā minēts 1. un 2. punktā, ja tās konstatē, ka attiecīgā pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai attiecīgā pakalpojuma sniegšana ir paredzēta vienai no 1. punktā paredzētajām izpētes un ieguves kategorijām.
4.  
Panta 3. punkts neskar pirms 2014. gada 1. augusta noslēgtu līgumu vai papildu līgumu, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, izpildi.
5.  
Var tikt piešķirta atļauja, ja iekārtu pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai pakalpojumu sniegšana, kā minēts 1. un 2. punktā, ir nepieciešama tam, lai steidzami novērstu notikumu, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai steidzami mazinātu tā sekas. Pienācīgi pamatots ārkārtas gadījumos pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai pakalpojumu sniegšanu, kā minēts 1. un 2. punktā, var veikt bez iepriekšējas atļaujas ar noteikumu, ka eksportētājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir notikusi pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai sniegti pakalpojumi, informē kompetento iestādi, sniedzot bez iepriekšējas atļaujas veiktās pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta, vai pakalpojumu sniegšanas attiecīgā pamatojuma detalizētu izklāstu.

▼M1

4.a pants

▼M2

1.  

Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to jurisdikcijā esošus kuģus vai gaisa kuģus, aizliegts tieši vai netieši sniegt saistītus pakalpojumus, kas Krievijā, tostarp tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā, ir nepieciešami šādu izpētes un ieguves projektu kategorijās:

a) 

naftas izpēte un ieguve ūdeņos, kas ir dziļāki par 150 metriem;

b) 

naftas izpēte un ieguve piekrastes apgabalā uz ziemeļiem no polārā loka;

c) 

projekti, kam ir potenciāls iegūt naftu no resursiem, kuri atrodas slānekļa veidojumos, izmantojot hidraulisku šķelšanu; tas neattiecas uz izpēti un ieguvi no slānekļa veidojumiem, lai atklātu atradnes, kas nav slāneklis, vai iegūtu tajās naftu.

▼M1

2.  
Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu līgumu vai pamatnolīgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2014. gada 12. septembra, vai papildu līgumus, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei.
3.  
Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro, ja attiecīgie pakalpojumi ir vajadzīgi, lai steidzami novērstu notikumu, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai mazinātu tā sekas.

▼B

5. pants

Lai maksimāli palielinātu šajā lēmumā minēto pasākumu iedarbību, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas ir līdzīgi tiem, kuri paredzēti šajā lēmumā.

6. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, tām nerada nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka ar to darbībām tiktu pārkāpti šajā lēmumā noteiktie pasākumi.

7. pants

1.  

Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo lēmumu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

▼M1

a) 

vienības, kas minētas 1. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā vai 1. panta 2. punkta c) vai d) apakšpunkta vai uzskaitītas I, II, III vai IV pielikumā;

▼B

b) 

jebkura cita Krievijas persona, vienība vai struktūra; vai

c) 

jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar kādas no šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

2.  
Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai personai, kas pieprasa šīs prasības izpildi.
3.  
Šis pants neskar 1. punktā minēto personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saskaņā ar šo lēmumu.

▼M1

8. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 1.–4.a pantā noteikto aizliegumu apiešana, tostarp darboties kā 1. pantā minēto vienību aizstājējam.

▼B

9. pants

▼M17

1.  
Šo lēmumu piemēro līdz 2022. gada 31. janvārim.

▼M4

2. panta 6. punktu piemēro no 2015. gada 9. oktobra.

▼B

2.  
Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. To pēc vajadzības atjauno vai groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.
3.  
Šajā lēmumā izklāstītos ierobežojošos pasākumus pārskata ne vēlāk kā 2014. gada 31. oktobrī, jo īpaši ņemot vērā to sekas un trešo valstu pieņemtos pasākumus.

10. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
▼M1

I PIELIKUMS

▼B

1. PANTA a) PUNKTĀ MINĒTO IESTĀŽU SARAKSTS

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M1
II PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTA 2. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
III PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTA 2. PUNKTA b) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
IV PIELIKUMS

LĒMUMA 3.a PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

JSC Sirius (optoelektronika civiliem un militāriem mērķiem)
OJSC Stankoinstrument (mašīnbūve civiliem un militāriem mērķiem)
OAO JSC Chemcomposite (materiāli civiliem un militāriem mērķiem)
JSC Kalashnikov (kājnieku ieroči)
JSC Tula Arms Plant (ieroču sistēmas)
NPK Technologii Maschinostrojenija (munīcija)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (pretgaisa aizsardzības un prettanku sistēmas)
OAO Almaz Antey (valstij piederošs uzņēmums; ieroči, munīcija, pētniecība)
OAO NPO Bazalt (valstij piederošs uzņēmums, rūpniecisko iekārtu ražošana ieroču un munīcijas ražošanai)( 1 ) OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

Top