EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0057(01)-20201231

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/298 (2014. gada 15. decembris) par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (ECB/2014/57) (pārstrādāta versija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/2020-12-31

02014D0057(01) — LV — 31.12.2020 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/298

(2014. gada 15. decembris)

par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (ECB/2014/57)

(pārstrādāta versija)

(OV L 053, 25.2.2015., 24. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/1195 (2015. gada 2. jūlijs),

  L 193

133

21.7.2015

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/2216 (2019. gada 28. novembris),

  L 332

183

23.12.2019

►M3

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/1736 (2020. gada 12. novembris),

  L 390

63

20.11.2020
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/298

(2014. gada 15. decembris)

par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (ECB/2014/57)

(pārstrādāta versija)1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a) 

“NCB” ir nacionālā centrālā banka dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

b) 

“Eurosistēmas iekšējie atlikumi, kas saistīti ar euro banknotēm apgrozībā” ir prasības un saistības, kas radušās starp NCB un ECB un starp kādu no NCB un pārējām NCB, piemērojot Lēmuma ECB/2010/29 4. pantu;

c) 

“ECB ienākumi no euro banknotēm apgrozībā” ir ienākumi, kas ECB uzkrājas par atlīdzību par tās Eurosistēmas iekšējām prasībām pret NCB, kas saistītas ar tās daļu no euro banknotēm apgrozībā, piemērojot Lēmuma ECB/2010/23 2. pantu;

▼M3

d) 

“ECB ienākumi no vērtspapīriem” ir neto ienākumi no vērtspapīriem, ko ECB iegādājusies: i) saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/5 ( 1 ) VTP ietvaros; ii) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2020/187 (ECB/2020/8) ( 2 ) NOIP3 ietvaros; iii) saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/45 ABSIP ietvaros; iv) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2020/188 (ECB/2020/9) ( 3 ) otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmas (VSVIP) ietvaros; un v) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2020/440 (ECB/2020/17) ( 4 ) pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros.

▼B

2. pants

ECB ienākumu no euro banknotēm apgrozībā un ECB ienākumu no VTP vērtspapīriem pagaidu sadale

1.  
ECB ienākumi no banknotēm apgrozībā un ECB ienākumi no VTP vērtspapīriem NCB pienākas tajā pašā gadā, kurā tie uzkrājušies, un tos NCB sadala proporcionāli NCB apmaksātajām daļām ECB parakstītajā kapitālā.
2.  
Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, ECB savus ienākumus, kas finanšu gadā uzkrāti no euro banknotēm apgrozībā un gūti no vērtspapīriem, NCB sadala nākamā gada janvāra pēdējā darbadienā.
3.  
ECB ienākumu no apgrozībā esošām banknotēm summu, balstoties uz ECBS Statūtiem, var samazināt ar ECB Padomes lēmumu, ņemot vērā ECB izdevumus saistībā ar euro banknošu emisiju un apstrādi.

3. pants

Atkāpe no 2. panta

▼M2

Atkāpjoties no 2. panta, ECB Padome līdz finanšu gada beigām lemj par to, vai minētajā pantā norādītie ECB ienākumi vai to daļa būtu jāpatur tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu, ka sadalīto ienākumu summa nepārsniedz ECB tīro peļņu attiecīgajā gadā. Šādu lēmumu pieņem, ja, balstoties uz ECB Valdes pamatotu aplēsi, ECB Padome sagaida, ka ECB gadā kopā būs zaudējumi vai ka tai būs gada tīrā peļņa, kas ir mazāka par 2. pantā minēto aplēsto tās ienākumu summu. ECB Padome līdz finanšu gada beigām var lemt par minētajā pantā norādīto ECB ienākumu vai to daļas ieskaitīšanu uzkrājumā finanšu riskam.

▼B

4. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.  
Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 31. decembrī.
2.  
Ar šo no 2014. gada 31. decembra tiek atcelts Lēmums ECB/2010/24.
3.  
Atsauces uz Lēmumu ECB/2010/24 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.( 1 ) Lēmums ECB/2010/5 (2010. gada 14. maijs), ar ko izveido vērtspapīru tirgus programmu (OV L 124, 20.5.2010., 8. lpp.).

( 2 ) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/187 (2020. gada 3. februāris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2020/8) (OV L 39, 12.2.2020., 6. lpp.).

( 3 ) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/188 (2020. gada 3. februāris) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2020/9) (OV L 39, 12.2.2020., 12. lpp.).

( 4 ) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/440 (2020. gada 24. marts) par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu (ECB/2020/17) (OV L 91, 25.3.2020., 1. lpp.).

Top