EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0346-20180301

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 ( 2013. gada 17. aprīlis ) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01

02013R0346 — LV — 01.03.2018 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 346/2013

(2013. gada 17. aprīlis)

par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1991 (2017. gada 25. oktobris),

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 346/2013

(2013. gada 17. aprīlis)

par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)I

NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā paredzētas vienotas prasības un nosacījumi tiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas vēlas izmantot nosaukumu EuSEF saistībā ar kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirdzniecību Savienībā, tādējādi veicinot netraucētu iekšējā tirgus darbību.

Tajā paredzēti arī vienoti noteikumi attiecībā uz kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirdzniecību tiesīgiem ieguldītājiem visā Savienībā, kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu portfeļa sastāvu, piemērotiem ieguldījumu instrumentiem un metodēm, kā arī to pārvaldnieku organizāciju, rīcību un pārredzamību, kas tirgo kvalificētus sociālās uzņēmējdarbības fondus visā Savienībā.

2. pants

1.  Šo regulu piemēro 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā definēto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) to kopējie pārvaldītie aktīvi nepārsniedz Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto robežvērtību;

b) tie veic uzņēmējdarbību Savienībā;

c) tiem ir jāreģistrējas savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

d) tie pārvalda kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu portfeļus.

▼M1

2.  Šīs regulas 3. līdz 6. pants, 10. un 13. pants, 14. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunkts, 15.a līdz 20. pants, 21. panta 3. punkta otrā daļa un 22. un 22.a pants attiecas uz to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu un kuri pārvalda kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu portfeļus un plāno izmantot nosaukumu EuSEF saistībā ar fondu tirgošanu Savienībā.

▼B

3.  Ja kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki ir ārējie pārvaldnieki, kas reģistrēti saskaņā ar 15. pantu, tie papildus var pārvaldīt arī pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus (PVKIU), saņemot atļauju saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK.

3. pants

1.  Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “kolektīvo ieguldījumu uzņēmums” ir alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b) “kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas:

i) paredz ieguldīt vismaz 70 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla aktīvos, kas ir kvalificēti ieguldījumi, kas aprēķināti, pamatojoties uz summām, kas ieguldāmas pēc tam, kad ir atskaitītas visas attiecīgās izmaksas, kā arī ieguldījumi skaidrā naudā un tās ekvivalentos, laikposmā, kas paredzēts tā noteikumos vai dibināšanas dokumentos;

ii) to aktīvu iegādei, kas nav kvalificēti ieguldījumi, neizmanto vairāk par 30 % no fonda kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla, kas aprēķināts, pamatojoties uz summām, kas ieguldāmas pēc tam, kad ir atskaitītas visas attiecīgās izmaksas, kā arī ieguldījumi skaidrā naudā un tās ekvivalentos;

iii) veic uzņēmējdarbību vienas no dalībvalstīm teritorijā;

c) “kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks” ir juridiska persona, kuras parastā uzņēmējdarbība ir pārvaldīt vismaz vienu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu;

d) “kvalificēts portfeļuzņēmums” ir uzņēmums, kurš:

i) kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījuma veikšanas brīdī nav iekļauts tirgošanai Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) un 15) apakšpunktā definētajā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (DTS);

▼M1

ii) ir izvirzījis izmērāmas sociāli labvēlīgas ietekmes sasniegšanu kā savu galveno mērķi saskaņā ar savu nolikumu, statūtiem vai jebkādiem citiem uzņēmuma noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem, ja uzņēmums:

 sniedz pakalpojumus vai pārdod preces, kas sniedz sociālu labumu,

 izmanto preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas metodi, kas ietver tā sociālo mērķi, vai

 sniedz finansiālu atbalstu tikai sociāli orientētiem uzņēmumiem, kā definēts divos pirmajos ievilkumos;

▼B

iii) savu peļņu galvenokārt izmanto, lai sasniegtu savu galveno sociālo mērķi saskaņā ar nolikumu, statūtiem vai citiem attiecīgā uzņēmuma noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem un tajos ir iepriekš paredzētas procedūras un noteikumi, kuros paredzēts, kādos apstākļos peļņu sadala akcionāriem un īpašniekiem, lai nodrošinātu, ka šāda peļņas sadale nekad neapdraud galvenā mērķa sasniegšanu; un

iv) tiek pārvaldīts atbildīgā un pārredzamā veidā, jo īpaši iesaistot darbiniekus, klientus un ieinteresētās personas, kuras ietekmē tā uzņēmējdarbība;

v) veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā vai trešā valstī ar noteikumu, ka šī trešā valsts:

 nav iekļauta Finanšu darījumu darba grupas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai sarakstā kā valsts un teritorija, kura nesadarbojas,

 ir parakstījusi vienošanos ar kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka izcelsmes dalībvalsti un visām pārējām dalībvalstīm, kurās paredzēts tirgot kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda daļas vai akcijas, nodrošinot, ka trešā valsts pilnībā ievēro ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par ienākumiem un kapitālu 26. pantā noteiktos standartus un nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu jautājumiem, tostarp daudzpusējus nolīgumus nodokļu jomā;

e) “kvalificēti ieguldījumi” ir jebkurš no šādiem instrumentiem:

i) kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, kurus ir emitējis:

 kvalificēts portfeļuzņēmums un kurus kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds iegādājies tieši no kvalificēta portfeļuzņēmuma,

 kvalificēts portfeļuzņēmums apmaiņā pret kapitāla vērtspapīru, ko emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums, vai

 uzņēmums, kuram kvalificētais portfeļuzņēmums ir meitasuzņēmums, kurā tam ir vairākuma īpašumtiesības, un kuru kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds ir iegādājies apmaiņā pret kapitāla instrumentu, ko emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums;

ii) vērtspapirizēti un nevērtspapirizēti parāda instrumenti, ko emitējis kvalificēts portfeļuzņēmums;

iii) viena vai vairāku citu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu daļas vai akcijas ar noteikumu, ka šie kvalificētie sociālās uzņēmējdarbības fondi paši nav kvalificētos sociālās uzņēmējdarbības fondos ieguldījuši vairāk par 10 % no savām kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla;

iv) nodrošināti vai nenodrošināti aizdevumi, ko kvalificēts sociālas uzņēmējdarbības fonds piešķīris kvalificētam portfeļuzņēmumam;

v) jebkāda cita veida dalība kvalificētā portfeļuzņēmumā;

f) “attiecīgās izmaksas” ir visu veidu maksas, maksājumi un izdevumi, kuri tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem un par kuriem ir vienojušies kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks un tā ieguldītāji;

g) “kapitāls” ir īpašumtiesību daļa uzņēmumā, kuru veido kvalificēta portfeļuzņēmuma akcijas vai cita veida līdzdalība tā kapitālā, kas emitētas tā ieguldītājiem;

h) “kvazikapitāls” ir jebkāda veida finansēšanas instruments, kas ir kapitāla un parāda apvienojums, kur peļņa no šā instrumenta ir saistīta ar kvalificētā portfeļuzņēmuma peļņu vai zaudējumiem un kura saistību nepildīšanas gadījumā netiek pilnībā nodrošināta instrumenta atlīdzināšana;

i) “tirdzniecība” ir tieša vai netieša sociālās uzņēmējdarbības fonda daļu vai akciju piedāvāšana vai izvietošana pēc kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka iniciatīvas vai šā pārvaldnieka vārdā ieguldītājiem, kuriem Savienībā ir domicils vai reģistrēta juridiskā adrese;

j) “iemaksājamais kapitāls” ir jebkādas saistības, kas ieguldītājam uzliek pienākumu kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos noteiktā termiņā iegādāties šāda fonda daļas vai tajā iemaksāt kapitālu;

▼M1

k) “izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā atrodas kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka juridiskā adrese;

▼B

l) “uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav izcelsmes dalībvalsts un kurā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks tirgo kvalificētos sociālās uzņēmējdarbības fondus saskaņā ar šo regulu;

▼M1

m) “kompetentā iestāde” ir:

i) attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri minēti šīs regulas 2. panta 1. punktā, – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

ii) attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri minēti šīs regulas 2. panta 2. punktā, – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 1. punktā;

iii) attiecībā uz kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem – tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds veic uzņēmējdarbību;

▼M1

n) “uzņemošās dalībvalsts kompetentā iestāde” ir tās dalībvalsts iestāde, kura nav izcelsmes dalībvalsts un kurā kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirgo.

▼B

Attiecībā uz pirmās daļas c) apakšpunktu, ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda juridiskā forma pieļauj iekšēju pārvaldību un ja fonda pārvaldes struktūra neizraugās ārēju pārvaldnieku, tad pašu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu reģistrē kā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieku saskaņā ar 15. pantu. Kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds, kas ir reģistrēts kā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda iekšējais pārvaldnieks, nedrīkst reģistrēt kā citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ārējo kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieku.

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 26. pantu, lai noteiktu pakalpojumu vai preču veidus un pakalpojumu sniegšanas vai preču ražošanas metodes, kas ietver šā panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punktā minēto sociālo mērķi, ņemot vērā dažādu veidu kvalificētus portfeļuzņēmumus un apstākļus, kādos peļņu var sadalīt īpašniekiem un ieguldītājiem.II

NODAĻA

NOSAUKUMA “EuSEF” IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

4. pants

Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki, kas atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām, var izmantot nosaukumu EuSEF, tirgojot kvalificētos sociālās uzņēmējdarbības fondus visā Savienībā.

5. pants

1.  Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki nodrošina, ka, iegādājoties aktīvus, kas nav kvalificēti ieguldījumi, tādu aktīvu iegādei tiek izmantoti ne vairāk kā 30 % no kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda kopējām kapitāla iemaksām un neatsaucami iemaksājamā kapitāla. Šo 30 % robežvērtību aprēķina, pamatojoties uz summu, kas ieguldāma pēc tam, kad ir atskaitītas visas attiecīgās izmaksas. Aprēķinot šo robežvērtību, neņem vērā īstermiņa ieguldījumus skaidrā naudā un tās ekvivalentos, jo skaidru naudu un tās ekvivalentus neuzskata par investīcijām.

2.  Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki nedrīkst kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu līmenī izmantot nekādas metodes, ar ko fonda riska darījumu apmērs tiek palielināts, pārsniedzot tā iemaksājamo kapitālu, ar naudas vai vērtspapīru aizņēmumiem, iesaistoties darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem vai arī jebkādos citos veidos.

3.  Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki var aizņemties, emitēt parāda obligācijas vai sniegt garantijas kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu līmenī tikai tad, ja šādus aizņēmumus, parāda obligācijas vai garantijas sedz ar neatsaucamām iemaksām.

6. pants

1.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki tirgo kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda daļas un akcijas tikai tādiem ieguldītājiem, kuri tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma I sadaļu vai kurus pēc pieprasījuma var uzskatīt par profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikuma II sadaļu, vai citiem ieguldītājiem, kuri:

a) apņemas ieguldīt vismaz EUR 100 000 ; un

b) atsevišķā dokumentā no līguma, kas tiek noslēgts par ieguldīšanas saistībām, rakstiski apstiprina, ka tie apzinās riskus, kuri saistīti ar šīm saistībām.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro ieguldījumiem, kurus veikuši kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka īstenotajā pārvaldībā iesaistītie vadītāji, direktori vai darbinieki, ja ieguldījumi veikti viņu pārvaldītajā kvalificētajā sociālās uzņēmējdarbības fondā.

7. pants

Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki attiecībā uz to pārvaldītajiem kvalificētajiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem:

a) veicot savas darbības, darbojas godīgi, taisnīgi un pietiekami prasmīgi, rūpīgi un uzcītīgi;

b) piemēro atbilstošu politiku un procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas darbības, attiecībā uz kurām var pamatoti paredzēt, ka tās ietekmēs ieguldītāju un kvalificētu portfeļuzņēmumu intereses;

c) veic savu uzņēmējdarbību tā, lai veicinātu to kvalificēto portfeļuzņēmumu labvēlīgo sociālo ietekmi, kuros tie ir veikuši ieguldījumus, un atbalstītu to pārvaldīto kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu un ieguldītāju intereses un tirgus integritāti;

d) izrāda vislielāko rūpību, izvēloties ieguldījumus kvalificētos portfeļuzņēmumos un veicot attiecīgo uzņēmumu labvēlīgās sociālās ietekmes pastāvīgu uzraudzību;

e) nodrošina atbilstošas zināšanas un sapratni par kvalificētiem portfeļuzņēmumiem, kuros tie veic ieguldījumus;

f) taisnīgi izturas pret ieguldītājiem;

g) nodrošina, ka neviens ieguldītājs nesaņem priviliģētu attieksmi, ja vien šāda priviliģēta attieksme nav paredzēta kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos.

8. pants

1.  Ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks deleģē savas funkcijas trešām personām, pārvaldnieka atbildība pret kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu un tā ieguldītājiem nemainās. Pārvaldnieks nedrīkst deleģēt savas funkcijas tādā mērā, ka to pēc būtības vairs nevar uzskatīt par kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieku un tas kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

2.  Jebkāds 1. punktā minētais funkciju deleģējums nedrīkst traucēt kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka uzraudzības efektivitāti un jo īpaši kavēt minētā pārvaldnieka rīcību vai kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldību tā ieguldītāju interesēs.

9. pants

1.  Kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki identificē un novērš interešu konfliktus un gadījumos, kad tos nevar novērst, pārvalda un uzrauga tos, un saskaņā ar 4. punktu nekavējoties atklāj informāciju par šiem interešu konfliktiem, lai nepieļautu, ka tie nelabvēlīgi ietekmē kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu un to ieguldītāju intereses, un lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret to pārvaldītajiem kvalificētajiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem.

2.  Kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki īpaši apzina interešu konfliktus, kas var rasties starp:

a) kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem, tām personām, kas faktiski veic minēto pārvaldnieku uzņēmējdarbību, darbiniekiem vai jebkuru citu personu, kura tieši vai netieši kontrolē minētos pārvaldniekus vai kuru tieši vai netieši kontrolē minētie pārvaldnieki, un minēto pārvaldnieku pārvaldīto kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu vai tā ieguldītājiem;

b) kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu vai tā ieguldītājiem un citu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu, ko pārvalda tas pats pārvaldnieks, vai tā ieguldītājiem;

c) kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu vai tā ieguldītājiem un kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai PVKIU, ko pārvalda tas pats pārvaldnieks, vai tā ieguldītājiem.

3.  Kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki uztur un piemēro efektīvus organizatoriskos un administratīvos pasākumus, lai atbilstu 1. un 2. punktā minētajām prasībām.

4.  Par 1. punktā minētajiem interešu konfliktiem izpauž informāciju, ja kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka dibinātie organizatoriskie pasākumi interešu konfliktu identificēšanai, novēršanai, pārvaldībai un uzraudzībai nav pietiekami, lai ar pamatotu pārliecību nodrošinātu, ka tiks novērsti riski kaitēt ieguldītāju interesēm. Kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks pirms uzņēmējdarbības sākšanas ieguldītāju vārdā skaidri izpauž tiem interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotus.

5.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 26. pantu, precizējot:

a) interešu konfliktu veidus, kas minēti šā panta 2. punktā;

b) pasākumus, ko kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki veic attiecībā uz struktūrām un organizatoriskām un administratīvām procedūrām, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu, uzraudzītu un izpaustu interešu konfliktus.

10. pants

1.  Kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki katram to pārvaldītajam kvalificētajam sociālās uzņēmējdarbības fondam piemēro procedūras, lai noteiktu, kādā mērā kvalificēti portfeļuzņēmumi, kuros kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds iegulda, sasniedz labvēlīgu sociālo ietekmi, ko tie ir apņēmušies panākt. Pārvaldītāji nodrošina, ka šīs procedūras ir skaidras un pārredzamas un ietver rādītājus, kas atkarībā no kvalificētā portfeļuzņēmuma sociālā mērķa un rakstura var ietvert vienu vai vairākus no šādiem faktoriem:

a) nodarbinātība un darba tirgi;

b) ar nodarbinātības kvalitāti saistītie standarti un tiesības;

c) īpašu grupu sociālā integrācija un aizsardzība;

d) vienlīdzīga attieksme un iespējas, diskriminācijas aizliegums;

e) cilvēku veselība un drošība;

f) sociālā nodrošinājuma, veselības un izglītības sistēmu pieejamība un ietekme uz tām.

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 26. pantu, detalizēti izstrādājot šā panta 1. punktā minētās procedūras attiecībā uz dažādiem kvalificētiem portfeļuzņēmumiem.

11. pants

1.  Kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem vienmēr ir pietiekams pašu kapitāls, un tie izmanto atbilstošus un piemērotus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas nepieciešami to pārvaldītā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pienācīgai pārvaldībai.

▼M1

2.  Gan iekšēji pārvaldītu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu, gan kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu ārējo pārvaldnieku sākotnējais kapitāls ir EUR 50 000 .

▼M1

3.  Pašu kapitāls vienmēr ir vismaz viena astotā daļa no tā paša pārvaldnieka fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var pielāgot minēto prasību, ja pārvaldnieka darījumdarbībā notikušas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir pārtraucis darījumdarbību gada laikā, pašu kapitāla prasības apjoms ir viena astotā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem, kas paredzēti darījumdarbības plānā, ja vien izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde neprasa minēto plānu pielāgot.

4.  Ja tādu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu vērtība, kurus pārvalda pārvaldnieks, pārsniedz EUR 250 000 000 , pārvaldnieks nodrošina pašu kapitāla papildu summu. Šī papildu summa ir 0,02 % no summas, par kādu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu kopējā vērtība pārsniedz EUR 250 000 000 .

5.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekam nenodrošināt līdz 50 % no 4. punktā minētās papildu pašu kapitāla summas, ja minētais pārvaldnieks saņem galvojumu par tādu pašu summu no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī vai trešā valstī, kur uz to attiecas prudenciālas uzraudzības noteikumi, kurus izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata par līdzvērtīgiem tiem noteikumiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos.

6.  Pašu kapitālu iegulda likvīdos aktīvos vai aktīvos, kuri īsā termiņā ir viegli pārvēršami skaidrā naudā, un tas neietver spekulatīvas pozīcijas.

▼B

12. pants

1.  Kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos iekļauj noteikumus aktīvu novērtēšanai un nodrošina pareizu un pārredzamu novērtēšanas procesu.

2.  Izmantotās novērtēšanas procedūras nodrošina, ka vismaz reizi gadā pienācīgi novērtē aktīvus un aprēķina to vērtību.

3.  Lai nodrošinātu kvalificēto portfeļuzņēmumu konsekventu novērtēšanu, EVTI izstrādā pamatnostādnes, ar kurām nosaka vienotus principus attieksmei pret ieguldījumiem šādos uzņēmumos, ņemot vērā to primāro mērķi – panākt izmērāmu labvēlīgu sociālo ietekmi un peļņu pirmām kārtām un galvenokārt izmantot šīs ietekmes panākšanai.

13. pants

1.  Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki nosūta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei gada pārskatu par katru to pārvaldīto kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc finanšu gada beigām. Pārskatā apraksta kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda portfeļa sastāvu un iepriekšējā gadā veiktās darbības. Tajā atklāj arī peļņu, ko kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds guvis tā darbības beigās, un attiecīgā gadījumā – peļņu, kas sadalīta tā darbības laikā. Tajā ietver kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda revidētos finanšu pārskatus. Gada pārskatu sagatavo atbilstoši pastāvošajiem pārskatu sniegšanas standartiem un noteikumiem, par ko vienojušies kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki un ieguldītāji. Kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki pēc pieprasījuma izsniedz pārskatu ieguldītājiem. Kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki un ieguldītāji var vienoties par savstarpēju papildu informācijas atklāšanu.

2.  Gada pārskatā ietver vismaz:

a) atbilstošu detalizētu informāciju par kopējiem ieguldījumu politikas sasniegtajiem sociālajiem rezultātiem un šo rezultātu mērīšanai izmantoto metodi;

b) ziņojumu par jebkādu notikušu ar kvalificētiem portfeļuzņēmumiem saistītu ieguldījumu atgūšanu;

c) aprakstu par to, vai ieguldījumu atgūšana attiecībā uz citiem kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondu aktīviem, kas nav ieguldīti kvalificētos portfeļuzņēmumos, ir notikusi saskaņā ar 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

d) kopsavilkumu par darbībām, ko kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieks ir veicis saistībā ar kvalificētiem portfeļuzņēmumiem atbilstīgi 14. panta 1. punkta l) apakšpunktam;

▼M1

e) informāciju par to ieguldījumu raksturu, vērtību un mērķi, kuri nav 5. panta 1. punktā minētie kvalificētie ieguldījumi;

▼M1

f) aprakstu par to, kā ar vidi un klimatu saistītie riski ir ņemti vērā kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu ieguldījumu pieejā.

▼B

3.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda revīziju veic vismaz reizi gadā. Revīzijā apstiprina, ka naudas līdzekļi un aktīvi tiek turēti kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda vārdā un ka kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir izveidojis atbilstīgu uzskaites un kontroles sistēmu attiecībā uz pilnvaru vai kontroles izmantošanu pār kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu un tā ieguldītāju naudu un aktīviem.

4.  Ja kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekam jāpublisko gada finanšu pārskats saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū ( 1 ), attiecībā uz kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju var sniegt atsevišķi vai kā papildu daļu gada finanšu pārskatā.

▼M1

5.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde visu saskaņā ar šo pantu iegūto informāciju savlaicīgi dara pieejamu katra attiecīgā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentajai iestādei, katras attiecīgās uzņemošās dalībvalsts kompetentajai iestādei un EVTI, izmantojot 23. pantā minēto procedūru.

▼B

14. pants

1.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki saistībā ar kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu, ko tie pārvalda, saviem ieguldītājiem, pirms tie pieņem lēmumu par ieguldījumu, skaidrā un saprotamā veidā sniedz šādu informāciju:

a) minētā pārvaldnieka un jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju, ar kuriem minētajam pārvaldniekam noslēgts līgums attiecībā uz tā pārvaldību, identitāte un pienākumu apraksts;

▼M1

b) minētajam pārvaldniekam pieejamā pašu kapitāla apmērs, ar ko nodrošina pienācīgus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas vajadzīgi tā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pienācīgai pārvaldībai;

▼B

c) kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu stratēģijas un mērķu apraksts, tostarp:

i) kvalificētu portfeļuzņēmumu veidi, kādos pārvaldnieks plāno ieguldīt;

ii) visi pārējie kvalificētie sociālās uzņēmējdarbības fondi, kuros pārvaldnieks plāno ieguldīt;

iii) to kvalificēto uzņēmumportfeļu veidi, kuros ieguldīt plāno jebkurš cits ii) punktā minētais kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds;

iv) nekvalificētie ieguldījumi, kādus pārvaldnieks plāno veikt;

v) metodes, ko tas plāno izmantot; un

vi) jebkādi piemērojami ieguldījumu ierobežojumi;

d) labvēlīga sociālā ietekme, kas izvirzīta par kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu politikas mērķi, tostarp atbilstošā gadījumā saprātīgas prognozes saistībā ar šiem rezultātiem, un informācija par iepriekšējiem sniegumiem šajā jomā;

e) sociālās ietekmes mērīšanas metodoloģija;

f) apraksts par aktīviem, kas nav kvalificēti portfeļuzņēmumi, un procesiem un kritērijiem, ko izmanto šo aktīvu izvēlei, ja vien tie nav skaidra nauda vai tās ekvivalenti;

g) apraksts par kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda riska profilu un jebkādiem riskiem, kas saistīti ar aktīviem, kuros fonds var ieguldīt, vai ieguldījumu metodēm, kuras tas var izmantot;

h) apraksts par kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda novērtēšanas procedūru un cenu noteikšanas metodoloģiju aktīvu novērtēšanai, tostarp par metodēm, kas izmantotas, lai novērtētu kvalificētus portfeļuzņēmumus;

i) apraksts par to, kā tiek aprēķināts kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka atalgojums;

j) apraksts par visām attiecīgajām izmaksām un to maksimālajiem apmēriem;

k) kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda līdzšinējie finanšu darbības rādītāji, ja šādi dati ir pieejami;

l) uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi un citas atbalsta darbības, ko kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks veic vai organizē, izmantojot trešās personas, lai veicinātu to kvalificēto portfeļuzņēmumu attīstību, izaugsmi vai kādā citā veidā pastāvīgu darbību, kuros kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds iegulda, vai – gadījumā, ja šādi pakalpojumi netiek sniegti vai darbības netiek veiktas, – attiecīgs paskaidrojums;

m) apraksts par procedūrām, kā kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds var mainīt savu ieguldījumu stratēģiju vai ieguldījumu politiku, vai abas.

2.  Visa 1. punktā minētā informācija ir patiesa, skaidra un nemaldinoša. Vajadzības gadījumā to regulāri atjaunina un pārskata.

3.  Ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekam ir jāpublicē prospekts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ( 2 ), vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu, šā panta 1. punktā minēto informāciju var sniegt atsevišķi vai kā daļu no prospekta.

4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 26. pantu, precizējot:

a) šā panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā un l) apakšpunktā minētās informācijas sastāvu;

b) to, kā šā panta 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā un l) apakšpunktā minēto informāciju var iesniegt vienotā veidā, lai nodrošinātu maksimāli iespējamu salīdzināmību.III

NODAĻA

UZRAUDZĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

15. pants

1.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki, kas plāno izmantot nosaukumu EuSEF savu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu tirdzniecībai, par savu nodomu informē savas izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un sniedz šādu informāciju:

a) to personu identitāte, kas faktiski veic kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldību;

b) to kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu identitāte, kuru daļas vai akcijas tiks tirgotas, un to ieguldījumu stratēģijas;

c) informācija par pasākumiem, kas veikti, lai atbilstu II nodaļā minētajām prasībām;

d) to dalībvalstu saraksts, kurās kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks plāno tirgot katru kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu.

▼M1 —————

▼B

2.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde reģistrē kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieku tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) personām, kuras faktiski pārvalda kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fondus, ir pietiekami laba reputācija un pietiekama pieredze arī attiecībā uz kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka īstenotajām ieguldījumu stratēģijām;

b) 1. punktā minētā nepieciešamā informācija ir pilnīga;

c) pasākumi, par kuriem ziņots saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, ir atbilstoši, lai ievērotu II nodaļā noteiktās prasības.

▼M1 —————

▼B

3.  Šajā pantā noteiktā reģistrācija ir derīga visā Savienības teritorijā un ļauj kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekiem tirgot kvalificētos sociālās uzņēmējdarbības fondus ar nosaukumu EuSEF visā Savienībā.

▼M1

4.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde informē pārvaldnieku, kā minēts 1. punktā, vai tas ir reģistrēts kā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad tas sniedzis visu minētajā punktā minēto informāciju.

5.  Reģistrācija saskaņā ar šo pantu veido reģistrāciju Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta nolūkiem attiecībā uz kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldību.

6.  Šajā pantā minētais kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei par jebkādām būtiskām izmaiņām pārvaldnieka sākotnējās reģistrācijas nosacījumos saskaņā ar šo pantu, pirms šādas izmaiņas tiek īstenotas.

Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt izmaiņas, kas minētas pirmajā daļā, tā vienā mēnesī no minētā paziņojuma saņemšanas informē kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieku par minētajām izmaiņām. Kompetentā iestāde var pagarināt minēto termiņu ilgākais par vienu mēnesi, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ, un pēc tam, kad tā par to ir paziņojusi kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekam. Izmaiņas var īstenot, ja attiecīgā kompetentā iestāde attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.

7.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai turpmāk precizētu informāciju, kas sniedzama kompetentajām iestādēm reģistrācijas pieteikumā, kā minēts 1. punktā, un turpmāk precizēt nosacījumus, kā izklāstīts 2. punktā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

8.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas sniegšanai kompetentajām iestādēm 1. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā un 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

9.  EVTI organizē un veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu, lai stiprinātu to reģistrācijas procesu konsekvenci, ko kompetentās iestādes veic, ievērojot šo regulu.

15.a pants

1.  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieks, kuram atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, iesniedz reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem, attiecībā uz kuriem tas plāno izmantot nosaukumu EuSEF.

2.  Reģistrācijas pieteikumu, kas minēts 1. punktā, iesniedz kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentajai iestādei, un tajā iekļauj šādu informāciju:

a) fonda noteikumus vai kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda dibināšanas dokumentus;

b) informāciju par depozitārija identitāti;

c) šīs regulas 15. panta 1. punktā minēto informāciju;

d) to dalībvalstu sarakstu, kurās 1. punktā minētie pārvaldnieki ir izveidojuši vai plāno izveidot kvalificētus sociālās uzņēmējdarbības fondus.

Piemērojot pirmās daļas c) apakšpunktu, informācijā par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs regulas II nodaļā izklāstītās prasības, min pasākumus, kas veikti, lai izpildītu 5., 6. un 10. pantu, 13. panta 2. punktu un 14. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktu.

3.  Ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde un izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ir atšķirīgas iestādes, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde prasa izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei, vai pārvaldnieka atļaujā pārvaldīt AIF ietilpst kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds un vai ir izpildīti 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta nosacījumi.

Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde var arī lūgt izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi sniegt skaidrojumu un informāciju par 2. punktā minēto dokumentāciju.

Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz atbildi vienā mēnesī no dienas, kad tā ir saņēmusi kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentās iestādes pieprasījumu.

4.  Pārvaldniekiem, kā minēts 1. punktā, neprasa sniegt informāciju vai dokumentus, ko tie jau ir iesnieguši saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

5.  Pēc saskaņā ar 2. punktu saņemtās informācijas izvērtēšanas un saņēmusi jebkuru 3. punktā minēto skaidrojumu un informāciju, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde reģistrē fondu kā kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu, ja fonda pārvaldnieks atbilst 15. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

6.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde informē pārvaldnieku, kā minēts 1. punktā, par to, vai fonds ir reģistrēts kā kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds, ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad pārvaldnieks ir iesniedzis visu 2. punktā minēto dokumentāciju.

7.  Reģistrācija, kas veikta saskaņā ar šo pantu, ir spēkā visā Savienības teritorijā un ļauj tirgot minētos fondus visā Savienībā ar nosaukumu EuSEF.

8.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai turpmāk precizētu informāciju, kas sniedzama kompetentajām iestādēm saskaņā ar 2. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

9.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas sniegšanai kompetentajām iestādēm saskaņā ar 2. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

10.  EVTI organizē un veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu, lai stiprinātu to reģistrācijas procesu konsekvenci, ko kompetentās iestādes veic, ievērojot šo regulu.

15.b pants

Dalībvalstis nodrošina, ka atteikums reģistrēt pārvaldnieku, kā minēts 15. pantā, vai fondu, kā minēts 15.a pantā, ir pamatots, par to tiek paziņots minētajos pantos norādītajam pārvaldniekam un uz to attiecas pārsūdzības tiesības valsts tiesu, administratīvā vai citā iestādē. Minētās pārsūdzības tiesības ir piemērojamas arī attiecībā uz reģistrāciju, ja lēmums par reģistrāciju nav pieņemts divos mēnešos pēc tam, kad minētais pārvaldnieks ir sniedzis visu nepieciešamo informāciju. Dalībvalstis var pieprasīt, lai minētais pārvaldnieks pirms minēto pārsūdzības tiesību izmantošanas izsmeļ visus administratīvos provizoriskos aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

▼B

16. pants

Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi, kad tie plāno tirgot:

a) jaunu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu; vai

b) esošu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu dalībvalstī, kas nav minēta 15. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajā sarakstā.

17. pants

▼M1

1.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI par kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka reģistrāciju vai izslēgšanu no reģistra, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pievienošanu vai izslēgšanu no reģistra un par jebkuru papildinājumu vai svītrojumu to dalībvalstu sarakstā, kurās kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks plāno tirgot minētos fondus.

Piemērojot pirmo daļu, saskaņā ar 15.a pantu reģistrēta kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde nekavējoties informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi, uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI par jebkura kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pievienošanu vai izslēgšanu no reģistra vai papildinājumiem vai svītrojumiem to dalībvalstu sarakstā, kurās kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks plāno tirgot minēto fondu.

2.  Uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes nepiemēro kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz to kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirgošanu un nepieprasa arī apstiprinājumu par šādu tirgošanu pirms tās uzsākšanas. Šādas prasības vai administratīvās procedūras ietver maksas un citus maksājumus.

▼B

3.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā nosaka šajā pantā paredzētā paziņojuma formātu.

4.  EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2014. gada 16. februārim.

5.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā noteikto procedūru pieņemt 3. punktā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

▼M1

17.a pants

1.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde vai, ja tā ir cita iestāde, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde salīdzinošās izvērtēšanas organizēšanai un veikšanai saskaņā ar 15. panta 9. punktu un 15.a panta 10. punktu nodrošina, ka galīgā informācija, uz kuras pamata ir sniegta reģistrācija, kā minēts 15. panta 1. un 2. punktā un 15.a panta 2. punktā, tiek savlaicīgi darīta pieejama EVTI pēc reģistrācijas. Šādu informāciju dara pieejamu, izmantojot 23. pantā minēto procedūru.

2.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI var izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai turpmāk precizētu informāciju, kas darāma pieejama EVTI saskaņā ar 1. punktu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

3.  Lai nodrošinātu vienotu šā panta piemērošanu, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas sniegšanai EVTI saskaņā ar 1. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

▼M1

18. pants

1.  EVTI uztur centrālu datubāzi, kas ir publiski pieejama internetā un kurā ir uzskaitīti visi kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki, kas izmanto nosaukumu EuSEF, un visi kvalificētie sociālās uzņēmējdarbības fondi, kuriem tie minēto nosaukumu izmanto, kā arī valstis, kurās minētos fondus tirgo.

2.  Savā tīmekļvietnē EVTI sniedz tīmekļa saites uz attiecīgo informāciju par trešām valstīm, kuras atbilst piemērojamajām prasībām saskaņā ar 3. panta 1. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta v) punktu.

▼B

19. pants

1.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde uzrauga atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

▼M1

1.a  Attiecībā uz pārvaldniekiem, kā minēts 2. panta 2. punktā, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga par to, lai tiktu uzraudzīta pasākumu atbilstība un organizācija, kādu pārvaldnieks ir izveidojis, lai minētais pārvaldnieks varētu atbilst to pienākumu un noteikumu izpildei, kuri attiecas uz visu viņa pārvaldīto kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu struktūru un darbību.

1.b  Attiecībā uz kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem, kā minēts 2. panta 2. punktā, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde atbild par kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda uzraudzību attiecībā uz atbilstību noteikumiem, kas izklāstīti 5. un 6. pantā un 14. panta 1. punkta c) un i) apakšpunktā. Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde ir atbildīga arī par to, lai tiktu uzraudzīta kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda atbilstība pienākumiem, kas izklāstīti fonda nolikumā vai dibināšanas dokumentos.

▼B

2.  Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir skaidrs un pamatots iemesls uzskatīt, ka kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks tās teritorijā pārkāpj šīs regulas noteikumus, tā nekavējoties informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde veic attiecīgus pasākumus.

3.  Ja, neraugoties uz izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes veiktajiem pasākumiem vai ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nerīkojas saprātīgā laikposmā, kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks turpina rīkoties tādā veidā, kas ir skaidrā pretrunā šīs regulas noteikumiem, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc tam, kad tā ir informējusi izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi, var veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu ieguldītājus, tostarp aizliegt kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekam turpmāk veikt kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda tirdzniecību uzņēmējas dalībvalsts teritorijā.

20. pants

Kompetentajām iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas nepieciešamas to darbību veikšanai. Jo īpaši tām ir pilnvaras:

a) pieprasīt piekļuvi jebkuram dokumentam jebkurā formā un saņemt dokumenta kopiju vai nokopēt to;

b) pieprasīt kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekiem bez kavēšanās sniegt informāciju;

c) pieprasīt informāciju no jebkuras personas, kas saistīta ar kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka vai kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda darbībām;

d) veikt pārbaudes uz vietas, par to iepriekš paziņojot vai nepaziņojot;

e) veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks joprojām atbilst šīs regulas prasībām;

f) izdot rīkojumu nodrošināt, ka kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ievēro šo regulu un atturas atkārtot jebkādu rīcību, kas var izraisīt šīs regulas pārkāpumu.

▼M1

EVTI organizē un veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 30. pantu, lai stiprinātu konsekvenci procesiem saistībā ar uzraudzības un izmeklēšanas pilnvarām, ko kompetentās iestādes īsteno, ievērojot šo regulu.

▼B

21. pants

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem, ko piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumos, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek piemēroti. Paredzētajiem administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

2.  Līdz ►M1  2020. gada 2. martam ◄ dalībvalstis paziņo Komisijai un EVTI 1. punktā minētos noteikumus. Tās bez kavēšanās ziņo Komisijai un EVTI par jebkuriem vēlākiem grozījumiem šajos noteikumos.

▼M1

3.  Pārvaldnieki, kā minēts 2. panta 1. punktā, pastāvīgi ievēro šo regulu un ir atbildīgi arī par visiem šīs regulas pārkāpumiem, tostarp par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies šīs regulas pārkāpuma dēļ.

Pārvaldnieki, kā minēts 2. panta 2. punktā, pastāvīgi nodrošina atbilstību Direktīvai 2011/61/ES. Tie ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un ir atbildīgi saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES. Minētie pārvaldnieki ir atbildīgi arī par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies šīs regulas pārkāpuma dēļ.

▼B

22. pants

▼M1

1.  Kompetentā iestāde, ievērojot proporcionalitātes principu, attiecīgā gadījumā veic atbilstīgus 2. punktā minētos pasākumus, ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks:

▼B

a) neievēro portfeļa sastāvam noteiktās prasības, tādējādi pārkāpjot 5. pantu;

b) tirgo kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda daļas un akcijas personām, kas nav tiesīgie ieguldītāji, tādējādi pārkāpjot 6. pantu;

▼M1

c) izmanto nosaukumu EuSEF, bet nav reģistrēts saskaņā ar 15. pantu vai kvalificētais sociālās uzņēmējdarbības fonds nav reģistrēts saskaņā ar 15.a pantu;

▼B

d) izmanto nosaukumu EuSEF, lai tirgotu fondus, kas nav dibināti saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu;

▼M1

e) ir saņēmis reģistrāciju, sniedzot nepatiesu informāciju vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, pārkāpjot 15. pantu vai 15.a pantu;

▼B

f) nerīkojas godīgi, taisnīgi vai pietiekami prasmīgi, rūpīgi vai uzcītīgi, veicot savas darījumdarbības, tādējādi pārkāpjot 7. panta a) apakšpunktu;

g) nepiemēro atbilstošu politiku un procedūras, lai novērstu ļaunprātīgas darbības, tādējādi pārkāpjot 7. panta b) apakšpunktu;

h) atkārtoti neievēro 13. panta prasības par gada ziņojuma iesniegšanu;

i) atkārtoti neievēro pienākumu informēt ieguldītājus saskaņā ar 14. pantu.

▼M1

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, kompetentā iestāde pēc vajadzības:

a) veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks attiecīgā gadījumā ievēro 5. un 6. pantu, 7. panta a) un b) apakšpunktu un 13. līdz 15.a pantu;

b) aizliedz kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekam izmantot nosaukumu EuSEF un izslēdz minēto pārvaldnieku vai attiecīgo kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu no reģistra.

3.  Kompetentā iestāde, kas minēta 1. punktā, nekavējoties informē jebkuru citu atbilstīgo kompetento iestādi, jebkuru uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar 15. panta 1. punkta d) apakšpunktu un EVTI par kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka vai kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda izslēgšanu no reģistra.

4.  Tiesības tirgot Savienībā vienu vai vairākus kvalificētus sociālās uzņēmējdarbības fondus ar nosaukumu EuSEF nekavējoties beidzas dienā, kad kompetentā iestāde pieņem 2. punkta b) apakšpunktā minēto lēmumu.

▼M1

5.  Izcelsmes dalībvalsts vai uzņemošās dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā nekavējoties informē EVTI, ja tai ir skaidrs un pamatots iemesls uzskatīt, ka kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir izdarījis kādu no šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem.

EVTI, ievērojot proporcionalitātes principu, var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu izdot attiecīgajām kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus veikt kādu no šā panta 2. punktā minētajiem pasākumiem vai atturēties no šādu pasākumu veikšanas.

22.a pants

Pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, tostarp tās, kas attiecas uz sankcijām, īsteno arī attiecībā uz pārvaldniekiem, kas minēti šīs regulas 2. panta 2. punktā.

▼B

23. pants

1.  Kompetentās iestādes un EVTI sadarbojas viena ar otru, lai veiktu savus šajā regulā noteiktos pienākumus, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

2.  Kompetentās iestādes un EVTI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai veiktu savus attiecīgos pienākumus, ko tām uzliek šī regula, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, jo īpaši lai apzinātu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

24. pants

1.  Uz visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajās iestādēs vai EVTI, kā arī uz kompetento iestāžu vai EVTI norīkotajiem revidentiem un speciālistiem attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Nekādu konfidenciālu informāciju, ko šīs personas saņem savu pienākumu pildīšanas laikā, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot vispārējā vai kopsavilkuma formā, lai kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekus un kvalificētos sociālās uzņēmējdarbības fondus nevarētu konkrēti identificēt, izņemot lietas, kas uz kurām attiecas krimināltiesības, un šajā regulā paredzētus procesus.

2.  Dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai EVTI nedrīkst aizliegt apmainīties ar informāciju saskaņā ar šo regulu vai citiem Savienības tiesību aktiem, ko piemēro kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldniekiem un kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem.

3.  Ja kompetentās iestādes vai EVTI saņem konfidenciālu informāciju saskaņā ar 2. punktu, tās var to izmantot tikai savu pienākumu veikšanai un administratīvos procesos un tiesvedībās.

25. pants

Ja starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm rodas domstarpības par kādas kompetentās iestādes novērtējumu, darbību vai bezdarbību jomās, kurās šīs regula paredz sadarbību vai saskaņošanu starp vairāku dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tad kompetentās iestādes šo jautājumu var iesniegt izskatīšanai EVTI, kura var rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai uzticētas ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu, ja vien šīs domstarpības nav saistītas ar šīs regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu vai 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktu.IV

NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 9. panta 5. punktā, 10. panta 2. punktā un 14. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu no 2013. gada 15. maija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms četru gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā, 9. panta 5. punktā, 10. panta 2. punktā un 14. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai tajā norādītā vēlākā datumā. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 9. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu vai 14. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

27. pants

1.  Komisija pārskata šo regulu saskaņā ar 2. punktu. Pārskatā ietver vispārīgu apskatu par šīs regulas noteikumu darbību un tās piemērošanā uzkrāto pieredzi, tostarp:

a) apjomu, kādā kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki dažādās dalībvalstīs ir izmantojuši nosaukumu EuSEF vietējā vai pārrobežu mērogā;

b) kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu veikto ieguldījumu ģeogrāfisko un sektoriālo sadalījumu;

c) 14. pantā minēto informācijas prasību atbilstību un jo īpaši to, vai tās ir pietiekamas, lai ieguldītāji spētu pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu, esot informēti;

d) to, kā kvalificētie sociālās uzņēmējdarbības fondi ir izmantojuši dažādus kvalificētos ieguldījumus un kā tas ir ietekmējis sociāli orientēto uzņēmumu attīstību visā Savienībā;

e) Eiropas marķējuma “sociāli orientēts uzņēmums” izveides atbilstīgumu;

f) iespēju sociālās uzņēmējdarbības fondiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, atļaut izmantot nosaukumu EuSEF, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas ieteikumu par pasākumiem nolūkā mudināt trešās valstis piemērot labas pārvaldības standartu minimumu nodokļu jautājumos;

g) kvalificētu portfeļuzņēmumu identifikācijas kritēriju piemērošanu praksē un tā ietekmi uz sociāli orientēto uzņēmumu attīstību visā Savienībā un to labvēlīgo sociālo ietekmi;

h) to procedūru analīzi, kuras kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki izmantojuši, lai izmērītu pozitīvo sociālo ietekmi, ko radījuši 10. pantā minētie kvalificētie portfeļuzņēmumi, un iespējamību ieviest saskaņotus standartus sociālās ietekmes mērīšanai Savienības mērogā Savienības sociālajai politikai atbilstošā veidā;

i) iespēju kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirdzniecību attiecināt uz privātiem ieguldītājiem;

j) to, vai kvalificētus sociālās uzņēmējdarbības fondus ir atbilstoši iekļaut piemēroto aktīvu sarakstā saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK;

k) to, vai ir atbilstoši šo regulu papildināt ar depozitāru režīmu;

l) analīzi attiecībā uz iespējamiem nodokļu šķēršļiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem un novērtējumu par iespējamām nodokļu atvieglojumu iniciatīvām nolūkā veicināt sociālo uzņēmējdarbību Savienībā;

m) novērtējumu attiecībā uz jebkādiem šķēršļiem, kas varētu traucēt ieguldīt fondos, kas lieto nosaukumu EuSEF, ietverot citu prudenciāla rakstura Savienības tiesību ietekmi uz institucionālajiem ieguldītājiem.

2.  Šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu veic:

a) līdz ►M1  2022. gada 2. martam ◄ – attiecībā uz a)–e) un g)–m) apakšpunktu; un

b) līdz 2015. gada 22. jūlijam – attiecībā uz f) apakšpunktu.

3.  Pēc 1. punktā minētās pārskatīšanas un pēc apspriešanās ar EVTI Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.

▼M1

4.  Vienlaikus ar pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 69. pantu, jo īpaši attiecībā uz pārvaldniekiem, kas reģistrēti saskaņā ar direktīvas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Komisija analizē:

a) kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldību un to, vai būtu atbilstīgi ieviest izmaiņas tiesiskajā regulējumā, tostarp iespēju ieviest pārvaldības pases; un

b) tirdzniecības definīcijas kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem atbilstību un šīs definīcijas un valstu atšķirīgo interpretāciju ietekmi uz kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu darbību un dzīvotspēju, un šādu fondu pārrobežu izplatīšanu.

Pēc minētās pārskatīšanas Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tam leģislatīva akta priekšlikumu.

▼B

28. pants

1.  Līdz 2017. gada 22. jūlijam Komisija uzsāk pārskatīt mijiedarbību starp šo regulu un citiem noteikumiem par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un to pārvaldniekiem, jo īpaši tiem, kas minēti Direktīvā 2011/61/ES. Šajā pārskatīšanā analizē šīs regulas darbības jomu. Tajā apkopo datus, lai novērtētu, vai darbības joma ir jāpaplašina, lai par kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem saskaņā ar šo regulu varētu kļūt pārvaldnieki, kuru pārvaldīto kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu kopējie aktīvi pārsniedz 2. panta 1. punktā noteikto robežvērtību.

2.  Pēc 1. punktā minētās pārskatīšanas un pēc apspriešanās ar EVTI Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, vajadzības gadījumā kopā ar tiesību akta priekšlikumu.

29. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 22. jūlija, izņemot 3. panta 2. punktu, 9. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu un 14. panta 4. punktu, ko piemēro no 2013. gada 15. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

( 2 ) OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

Top