EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R1194-20160227

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 1194/2012 ( 2012. gada 12. decembris ), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1194/2016-02-27

2012R1194 — LV — 27.02.2016 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1194/2012

(2012. gada 12. decembris),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 342, 14.12.2012., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1428 (2015. gada 25. augusts),

  L 224

1

27.8.2015
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1194/2012

(2012. gada 12. decembris),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem ( 1 ), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Ekodizaina apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/125/EK noteikts, ka Komisijai ir jānosaka ekodizaina prasības tādiem ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi un kuru ietekmi uz vidi ir iespējams būtiski samazināt bez pārlieku augstām izmaksām.

(2)

Direktīvas 2009/125/EK 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru, 15. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem un pēc apspriešanās ar [Ekodizaina] apspriežu forumu Komisija vajadzības gadījumā ievieš īstenošanas pasākumus, tos vispirms attiecinot uz tādiem ražojumiem, kam piemīt augsts potenciāls rentablā veidā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, mājsaimniecības un pakalpojumu nozares apgaismojuma ražojumi, tostarp virzītas gaismas lampas, gaismas diožu lampas un saistītas ierīces.

(3)

Komisija ir veikusi priekšizpēti, kurā analizēti virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču tehniskie, vides un ekonomiskie aspekti. Šis pētījums ir veikts kopā ar iesaistītajām un ieinteresētajām aprindām no Savienības un trešām valstīm, un tā rezultāti ir publiskoti. Priekšizpētē par ārējiem barošanas avotiem tika veikta līdzīga analīze par halogēnlampu vadības blokiem.

(4)

Obligātās ekodizaina prasības attiecas uz Savienības tirgū laistiem ražojumiem neatkarīgi no to uzstādīšanas vai izmantošanas vietas, tāpēc šīs prasības nedrīkst būt atkarīgas no lietojuma, kuram attiecīgo ražojumu izmanto.

(5)

Regulas aptvertie ražojumi ir paredzēti galvenokārt kādas vietas pilnīgai vai daļējai apgaismošanai, aizstājot vai papildinot dabīgo gaismu ar mākslīgo apgaismojumu redzamības uzlabošanai konkrētajā vietā. Tāpēc šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības nebūtu jāpiemēro galvenokārt citiem lietojumiem paredzētām lampām, piemēram, satiksmes regulēšanas signalizācijas ierīcēs, terārija apgaismojumā vai mājsaimniecības ierīcēs izmantojamajām lampām, kuru lietojums ir nepārprotami norādīts konkrētajam ražojumam pievienotajā informācijā par ražojumu.

(6)

Šo regulu vajadzētu piemērot jaunām, tirgū ienākošām tehnoloģijām, piemēram, gaismas diodēm.

(7)

Šajā regulā par būtiskiem to ražojumu vides aspektiem, uz kuriem tā attiecas, uzskata enerģijas patēriņu to lietošanas posmā, kā arī dzīvsudraba saturu un dzīvsudraba emisijas.

(8)

Aprēķināts, ka 2007. gadā dzīvsudraba emisijas no visām uzstādītajām lampām dažādos to aprites cikla posmos, tostarp no elektroenerģijas patēriņa lietošanas posmā un no aptuveni 80 % to dzīvsudrabu saturošo virzītās gaismas kompakto luminiscences lampu, kuras to kalpošanas laika beigās netiek pārstrādātas, bija 0,7 t. Ja netiks veikti īpaši pasākumi, prognozējams, ka dzīvsudraba emisijas no visām uzstādītajām lampām 2020. gadā var palielināties līdz 0,9 t, lai gan ir pierādīts, ka tās iespējams būtiski samazināt.

(9)

Lai gan tiek uzskatīts, ka kompakto luminiscences lampu dzīvsudraba saturs ir būtisks vides aspekts, ir piemēroti tā regulējumu noteikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/65/ES ( 2 ). Ir piemēroti regulējumu attiecībā uz ultravioletā starojuma emisiju no lampām un uz citiem raksturlielumiem ar potenciālu iedarbību uz veselību noteikt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/95/EK ( 3 ) un 2001/95/EK ( 4 ).

(10)

Nosakot energoefektivitātes prasības lampām, būtu jāsamazinās kopējām dzīvsudraba emisijām.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/19/ES ( 5 ) 14. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai elektrisko un elektronisko iekārtu lietotājiem privātās mājsaimniecībās tiktu sniegta nepieciešamā informācija par varbūtējām sekām, ko bīstamās vielas elektriskajās un elektroniskajās iekārtās rada attiecībā uz vidi un cilvēku veselību. Šajā regulā iekļautajām prasībām par informāciju par ražojumu būtu jāpapildina šī prasība attiecībā uz dzīvsudrabu kompaktajās luminiscences lampās.

(12)

Regulas aptverto ražojumu elektroenerģijas patēriņš būtu jāsamazina, izmantojot esošās ekonomiski izdevīgās nepatentētās tehnoloģijas, tādējādi samazinot kopējās to iegādes un ekspluatācijas izmaksas.

(13)

Ekodizaina prasības regulas aptvertajiem ražojumiem būtu jānosaka tā, lai uzlabotu attiecīgo ražojumu ekoloģiskos parametrus, dotu ieguldījumu iekšējā tirgus darbības pilnveidošanā un palīdzētu sasniegt Savienības mērķi līdz 2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20 % salīdzinājumā ar paredzamo enerģijas patēriņu minētajā gadā, ja netiktu veikti nekādi pasākumi.

(14)

Sagaidāms, ka šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības līdz ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 ( 6 ) līdz 2020. gadam ļaus samazināt virzītas gaismas lampu elektroenerģijas patēriņu par 25 TWh gadā salīdzinājumā ar situāciju, ja nekādi pasākumi netiktu veikti.

(15)

Ekodizaina prasībām nevajadzētu pasliktināt attiecīgā ražojuma funkcionalitāti no lietotāja viedokļa, un tām nevajadzētu negatīvi ietekmēt veselību, drošību un vidi. Proti, ieguvumam no elektroenerģijas patēriņa samazināšanās to ražojumu lietošanas posmā, uz kuriem attiecas šī regula, vajadzētu būt lielākam nekā iespējamai nevēlamai papildu ietekmei uz vidi to ražošanas posmā. Lai nodrošinātu, ka patērētāji ir apmierināti ar energoekonomiskajām lampām, jo īpaši LED lampām, funkcionalitātes prasības būtu jānosaka ne tikai virzītas gaismas lampām, bet arī kliedētas gaismas LED, jo uz tām netika attiecinātas Komisijas Regulā (EK) Nr. 244/2009 ( 7 ) noteiktās funkcionalitātes prasības. Prasībām par informāciju par ražojumu vajadzētu ļaut patērētājiem izdarīt pārdomātu izvēli.

(16)

Gaismekļiem ar gaismas diodēm, no kurām LED lampa vai modulis nav izņemams neatkarīgas testēšanas veikšanai, nevajadzētu kļūt par veidu, kā LED ražotājiem izvairīties no šīs regulas noteikumu ievērošanas.

(17)

Ir piemēroti noteikt konkrētās prasības tādā līmenī, kas ļauj visās uzstādītajās apgaismojuma ierīcēs turpināt izmantot alternatīvas lampas. Vienlaikus būtu jānosaka vispārīgas prasības, ko īsteno, izmantojot harmonizētos standartus, un kas padara jaunās apgaismojuma iekārtas saderīgākas ar energoekonomiskajām lampām un energoekonomiskās lampas saderīgas ar plašāku apgaismojuma iekārtu klāstu. Prasības par informāciju par ražojumu attiecībā uz apgaismojuma iekārtām var palīdzēt lietotājiem atrast atbilstošas lampas un iekārtas.

(18)

Ekodizaina prasību pakāpeniska piemērošana nodrošinātu ražotājiem pietiekami ilgu laiku, lai tie varētu mainīt regulas aptverto ražojumu konstrukciju. Piemērošanas posmu termiņiem vajadzētu būt tādiem, lai nodrošinātu, ka šīs regulas mērķi tiek sasniegti laikus, netiek negatīvi ietekmēta tirgū esošo ierīču funkcionalitāte un tiek ņemta vērā izmaksu ietekme uz galalietotājiem un ražotājiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

(19)

Ražojumu attiecīgo parametru mērījumi būtu jāveic, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp, ja tādi ir pieejami, harmonizētos standartus, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/34/EK ( 8 ) I pielikumā.

(20)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu šajā regulā būtu jānosaka piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

(21)

Lai atvieglotu atbilstības pārbaužu veikšanu, ražotājiem tehniskajā dokumentācijā būtu jāsniedz tāda Direktīvas 2009/125/EK V un VI pielikumā minētā informācija, kas saistīta ar šajā regulā noteiktajām prasībām.

(22)

Papildus šajā regulā noteiktajām juridiski saistošajām prasībām būtu jānosaka arī labāko pieejamo tehnoloģiju indikatīvie kritēriji, lai nodrošinātu, ka informācija par šīs regulas aptverto ražojumu ekoloģiskajiem raksturlielumiem visā to aprites ciklā būtu plaši un viegli pieejama.

(23)

Pārskatot šo regulu, īpaši būtu jāņem vērā īpaša lietojuma lampu tipu pārdošanas tendences, lai nodrošinātu, ka tās neizmanto citādi kā vien īpašām vajadzībām, kā arī jāņem vērā jaunu tehnoloģiju, piemēram, LED un organiska materiāla LED, attīstība. Būtu jānovērtē, cik racionāli ir noteikt energoefektivitātes prasības A klases līmenī, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 874/2012, vai vismaz B klases līmenī virzītas gaismas halogēnlampām, kuras darbojas ar maiņstrāvas tīkla spriegumu (ņemot vērā kritērijus, kas noteikti 2. tabulā III pielikuma 1.1. punktā). Pārskatīšanā būtu jānovērtē arī, vai energoefektivitātes prasības var ievērojami pastiprināt attiecībā uz citām kvēldiega lampām. Pārskatīšanā būtu arī jāizvērtē funkcionalitātes prasības attiecībā uz LED lampu krāsu atveides indeksu.

(24)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības šādu elektriskā apgaismojuma ražojumu laišanai tirgū:

a) virzītas gaismas lampām;

b) gaismas diožu (LED) lampām;

c) iekārtām, kas paredzētas uzstādīšanai starp tīklu un lampām, tostarp lampu vadības blokiem, vadības ierīcēm un gaismekļiem (izņemot luminiscences un augstas intensitātes gāzizlādes lampu balastus un gaismekļus);

tostarp, ja minētie ražojumi ir integrēti citos ražojumos.

Regulā noteiktas arī prasības par informāciju par ražojumu attiecībā uz īpaša lietojuma ražojumiem.

Uz LED moduļiem neattiecina šīs regulas prasības, ja tos tirgo tādu gaismekļu sastāvā, kuru gadā tirgū laistais vienību skaits ir mazāks par 200.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2009/125/EK 2. pantā noteiktajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1. “apgaismojums” ir gaismas starojums uz vietu, objektu vai to apkārtni, lai tos varētu saskatīt cilvēka acs;

2. “akcentējošs apgaismojums” ir apgaismojuma veids, kad gaisma tiek novirzīta tā, lai izgaismotu kādu objektu vai telpas daļu;

3. “elektrisks apgaismojuma ražojums” ir ražojums, kas konstruēts darbināšanai ar elektroenerģiju un ko paredzēts izmantot apgaismojumam;

▼M1

4. “īpaša lietojuma ražojums” ir ražojums, kurā izmantotas šīs regulas aptvertās tehnoloģijas, bet kuru paredzēts izmantot īpašām vajadzībām tā tehnisko parametru dēļ, kā norādīts tehniskajā dokumentācijā. Īpaši lietojumi ir tie, kam vajadzīgi tādi īpaši tehniskie parametri, kas nav nepieciešami parastu vietu vai objektu apgaismošanai parastos apstākļos. Šie lietojumi ir šādu tipu lietojumi:

a) lietojumi, kuros gaismas primārā funkcija nav apgaismojuma nodrošināšana, piemēram:

i) gaismas izstarošana, lai veicinātu ķīmiskus vai bioloģiskus procesus (piemēram, polimerizācija, ultravioletā starojuma izmantošana sacietināšanai/žāvēšanai/cietināšanai, fotodinamiskā terapija, dārzkopība, lolojumdzīvnieku aprūpe, pretinsektu ražojumi);

ii) attēltveršana un attēlu projicēšana (piemēram, fotoaparātu zibspuldzes, fotokopēšanas iekārtas, videoprojektori);

iii) apsilde (infrasarkanās lampas);

iv) signalizēšana (piemēram, satiksmes vadība vai lidlauku lampas);

b) apgaismes lietojumi, kuros:

i) gaismas spektrālais sadalījums ne tikai nodrošina redzamību, bet arī izmaina apgaismotās vietas vai objekta izskatu (piemēram, pārtikas vitrīnu apgaismojums vai krāsainas gaismas lampas, kas definētas I pielikuma 1. punktā), izņemot izmaiņas korelētajā krāsas temperatūrā; vai

ii) gaismas spektrālais sadalījums ne tikai nodrošina vietas vai objekta redzamību, bet turklāt ir pielāgots īpašām konkrētā tehniskā aprīkojuma vajadzībām (piemēram, studijas apgaismojums, uzveduma specefektu apgaismojums, teātra apgaismojums); vai

iii) apgaismotajai vietai vai objektam nepieciešama īpaša aizsardzība pret gaismas avota nelabvēlīgo iedarbību (piemēram, apgaismojums ar īpašiem filtriem fotojutīgiem pacientiem vai fotojutīgiem muzeja eksponātiem); vai

iv) apgaismojums nepieciešams vienīgi ārkārtas situācijās (piemēram, avārijas apgaismojuma gaismekļi vai avārijas apgaismojuma vadības mehānismi); vai

v) apgaismojuma ražojumi ir pakļauti ekstremālu fizikālu apstākļu iedarbībai (piemērām, vibrācijas vai temperatūra zem – 20 °C vai virs 50 °C);

Kvēlspuldzes, kas garākas par 60 mm, nav īpaša lietojuma ražojumi, ja tās ir izturīgas tikai pret mehāniskiem triecieniem vai vibrācijām un nav satiksmes vadības kvēlspuldzes; vai ja to nominālā jauda pārsniedz 25 W un tiek norādīts, ka tām ir īpašas iezīmes, kuras piemīt arī augstākas energoefektivitātes klašu lampām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 874/2012 (piemēram, nav EMS emisiju, CRI vērtība ir vienāda ar vai lielāka par 95 un UV emisijas nepārsniedz 2mW uz 1 000 lm);

▼B

5. “gaismas avots” ir virsma vai objekts, kas paredzēts galvenokārt redzamā optiskā starojuma izstarošanai, ko iegūst, pārveidojot enerģiju. “Redzams” starojums ir starojums ar viļņa garumu 380–780 nm;

6. “lampa” ir ierīce, kuras veiktspēju var novērtēt neatkarīgi un kas sastāv no viena vai vairākiem gaismas avotiem. Tajā var būt iekļauti papildu komponenti, kas nepieciešami ierīces ieslēgšanai, elektrobarošanai vai stabilai darbībai, vai optiskā starojuma filtrēšanai vai transformēšanai gadījumos, kad šādi komponenti nav demontējami, neatgriezeniski nebojājot ierīci;

7. “lampas cokols” ir lampas daļa tās pieslēgšanai barošanas strāvai, izmantojot lampas ietveri vai lampas savienotāju, un tas var kalpot arī lampas iestiprināšanai lampas ietverē;

8. “lampas ietvere” vai “tureklis” ir ierīce lampas nostiprināšanai paredzētajā stāvoklī, parasti ievietojot tajā lampas cokolu, un šādā gadījumā tā nodrošina arī lampas pieslēgumu elektrobarošanas avotam;

9. “virzītas gaismas lampa” ir lampa, no kuras vismaz 80 % gaismas krīt telpiskā leņķī π sr (kas atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120°);

10. “kliedētas gaismas lampa” ir lampa, kas nav virzītas gaismas lampa;

11. “kvēldiega lampa” ir lampa, kurā gaismu izstaro elektrisko strāvu vadoša materiāla pavediens, ko kvēlina, laižot tam cauri elektrisko strāvu. Šādā lampā var būt gāzu vide, kurai ir ietekme uz kvēlināšanas procesu;

12. “kvēlspuldze” ir kvēldiega lampa, kuras kvēldiegs ir ievietots vakuuma kolbā vai kolbā ar inertas gāzes vidi;

13. “(volframa) halogēnlampa” ir kvēldiega lampa, kuras kvēldiegs ir izgatavots no volframa un kurā ir gāzes vide, kas satur halogēnus vai halogēnu savienojumus; tā var tikt piegādāta ar integrētu barošanas avotu;

14. “gāzizlādes lampa” ir lampa, kurā gaisma tieši vai netieši tiek radīta, elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, metāla tvaiku vai vairāku gāzu un tvaiku vidē;

15. “luminiscences lampa” ir dzīvsudraba tvaiku zemspiediena gāzizlādes lampa, kurā gaismas starojuma lielāko daļu emitē viens vai vairāki slāņi luminofora, kuru ierosina ultravioletais starojums, kas rodas izlādē. Luminiscences lampās var būt integrēti balasti;

16. “luminiscences lampa bez iebūvēta balasta” ir viencokola vai divcokolu luminiscences lampa bez iebūvēta balasta;

17. “augstas intensitātes gāzizlādes lampa” ir gāzizlādes elektriskā lampa, kurā elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra un kurā elektriskā loka jauda pret spuldzes sieniņu pārsniedz 3 W uz kvadrātcentimetru;

18. “gaismas diode” (LED) ir gaismas avots, kas sastāv no pusvadītāju ierīces ar p-n pāreju no neorganiska materiāla. Pāreja izstaro redzamo starojumu, kad to ierosina elektriskā strāva;

19. “LED pakete” ir vienas vai vairāku gaismas diožu bloks. Tajā var būt ietverts optisks elements un termiska, mehāniska un elektriska saskarne;

20. “LED modulis” ir uz iespiestās shēmas plates integrētas vienas vai vairāku LED pakešu bloks bez cokola. Tam var būt elektriski, optiski, mehāniski un termiski komponenti, saskarnes, kā arī vadības bloks;

21. “LED lampa” ir lampa, kurā ietilpst viens vai vairāki LED moduļi. Tā var būt ar cokolu;

22. “lampas vadības bloks” ir ierīce, kas atrodas starp elektrobarošanas avotu un vienu vai vairākām lampām un nodrošina funkcionalitāti saistībā ar lampas(-u) darbību, piemēram, barošanas sprieguma transformācija, lampas(-u) strāvas ierobežošana līdz nepieciešamajai vērtībai, starta sprieguma un priekšsildīšanas strāvas nodrošināšana, aukstā starta nepieļaušana, jaudas koeficienta korekcija vai radiotraucējumu mazināšana. Šo ierīci var būt paredzēts pieslēgt citiem lampas vadības blokiem. Šis termins neietver:

 vadības ierīces,

 barošanas avotus, kas ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 278/2009 darbības jomā ( 9 );

23. “vadības ierīce” ir elektroniska vai mehāniska ierīce, kas kontrolē vai pārrauga lampas gaismas plūsmu ar citiem līdzekļiem, nevis jaudas pārveidošanu, piemēram, ar laika slēdžiem, klātbūtnes sensoriem, gaismas sensoriem un regulēšanas ierīcēm atkarībā no dienas gaismas. Turklāt fāzu kontroles tumšinātājus arī uzskata par vadības ierīcēm;

24. “ārēji lampas vadības bloki” ir neintegrēti lampas vadības bloki, kurus paredzēts uzstādīt ārpus lampas vai gaismekļa apvalka vai kurus iespējams no apvalka izņemt, neatgriezeniski nebojājot lampu vai gaismekli;

25. “balasts” ir lampas vadības bloks, kas atrodas starp elektrobarošanas avotu un vienu vai vairākām gāzizlādes lampām, kura galvenais uzdevums ir, izmantojot indukciju, kapacitāti vai indukcijas un kapacitātes kombināciju, ierobežot lampas(-u) strāvu līdz nepieciešamajai vērtībai;

26. “halogēnlampas vadības bloks” ir lampas vadības bloks, kas pārveido tīkla spriegumu īpaši zemā spriegumā halogēnlampām;

27. “kompaktā luminiscences lampa” ir luminiscences lampa, kurā ietverti visi komponenti, kas nepieciešami lampas ieslēgšanai un stabilai darbībai;

▼M1

28. “gaismeklis” ir ražojums, kas izplata, filtrē vai transformē vienas vai vairāku lampu izstaroto gaismu un kurā ietvertas visas nepieciešamās detaļas lampu turēšanai, nostiprināšanai un aizsardzībai un gadījumos, kad tas nepieciešams, arī slēguma palīgierīces kopā ar līdzekļiem to pievienošanai elektrobarošanas avotam. Ja ražojuma galvenais uzdevums nav apgaismošana un ja ražojums ir atkarīgs no enerģijas padeves, lai lietošanas laikā pildītu savu primāro funkciju (piemēram, ledusskapji, šujmašīnas, endoskopi, hematoloģiskie analizatori), to šajā regulā neuzskata par gaismekli;

▼B

29. “galalietotājs” ir fiziska persona, kas pērk vai, paredzams, pirks ražojumu tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar šīs personas nodarbošanos, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;

30. “galīgais īpašnieks” ir tā persona vai struktūra, kam ražojums pieder tā aprites cikla lietošanas posmā, vai jebkura persona vai struktūra, kas darbojas šādas personas vai uzņēmuma vārdā;

▼M1

31. “satiksmes vadības kvēlspuldze” ir kvēlspuldze, kuras nominālais spriegums pārsniedz 60 V un pirmo 1 000  ekspluatācijas stundu darbības atteices rādītājs nepārsniedz 2 %.

▼B

Regulas III līdz V pielikumā izmanto arī II pielikumā noteiktās definīcijas.

3. pants

Ekodizaina prasības

1.  Regulas 1. pantā uzskaitītie elektriskā apgaismojuma ražojumi atbilst III pielikumā noteiktajām ekodizaina prasībām, izņemot īpaša lietojuma ražojumus.

Ekodizaina prasības piemēro šādos termiņos:

1. posms: 2013. gada 1. septembris;

2. posms: 2014. gada 1. septembris;

3. posms: 2016. gada 1. septembris.

Ja prasība nav atcelta, to aizstājot ar citu, vai nav noteikts citādi, katru prasību turpina piemērot kopā ar citām vēlākajos posmos noteiktajām prasībām.

2.  Sākot ar 2013. gada 1. septembri, īpaša lietojuma ražojumi atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām par informāciju.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.  Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra ir minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā iekšējās dizaina kontroles [konstrukcijas iekšējās kontroles] sistēma vai tās pašas direktīvas V pielikumā noteiktā vadības sistēma.

2.  Atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā:

a) iekļauj informācijas par ražojumu eksemplāru saskaņā ar šīs regulas III pielikuma 3. daļu;

b) sniedz jebkādu citu informāciju, kura saskaņā ar I, III un IV pielikumu iekļaujama tehniskajā dokumentācijā;

c) detalizēti apraksta vismaz vienu tādu praktiski iespējamu ražojuma iestatījumu un apstākļu kombināciju, kuros ražojums atbilst šīs regulas prasībām.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro šī regulas IV pantā aprakstīto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvie kritēriji

Indikatīvie kritēriji šīs regulas pieņemšanas laikā tirgū pieejamajiem ražojumiem un tehnoloģijām ar labākajiem raksturlielumiem ir norādīti V pielikumā.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā un iesniedz šādas pārskatīšanas rezultātus Apspriežu forumam.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Informācijas par ražojumu prasības attiecībā uz īpaša lietojuma ražojumiem

1. Ja lampas krāsainības koordinātas vienmēr atrodas šādā diapazonā:

 x < 0,270 vai x > 0,530,

  image vai image ,

tad krāsainības koordinātas atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu norāda tehniskajā dokumentācijā, tādējādi informējot, ka šīs koordinātas padara minētās lampas par īpaša lietojuma ražojumu.

▼M1

2. Visu īpaša lietojuma ražojumu paredzēto lietojumu norāda visa veida informācijā par ražojumu, brīdinot arī par to, ka tos nav paredzēts izmantot citiem lietojumiem.

Tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu, norāda tos tehniskos parametrus, kuru dēļ ražojuma konstrukcija ir piemērota norādītajam paredzētajam lietojumam.

Ja nepieciešams, parametrus var uzskaitīt tādā veidā, lai netiktu izpausta sensitīva komercinformācija, kas saistīta ar ražotāja intelektuālā īpašuma tiesībām.

Ja ražojums ir izstādīts tā, ka galalietotājam tas ir redzams pirms iegādes, uz iepakojuma skaidri un nepārprotami norāda:

a) paredzēto lietojumu;

b) informāciju par to, ka tas nav piemērots mājsaimniecības telpu apgaismojumam; un

c) tehniskos parametrus, kuru dēļ ražojuma konstrukcija ir piemērota norādītajam paredzētajam lietojumam.

Informāciju, kas minēta c) apakšpunktā, var nenorādīt uz iepakojuma, bet gan tā iekšpusē.

▼B
II PIELIKUMS

Definīcijas III līdz V pielikuma piemērošanas vajadzībām

Regulas III līdz V pielikumā izmanto šādas definīcijas:

a) “gaismas plūsma” (Φ) ir lielums, ko iegūst no starojuma plūsmas (starojuma jaudas), novērtējot starojumu atbilstoši cilvēka acs spektrālajai jutībai. Ja nav papildu norāžu, ar šo terminu apzīmē sākotnējo gaismas plūsmu;

b) “sākotnējā gaismas plūsma” ir lampas gaismas plūsma pēc īsa darbības laika;

c) “lietderīgā gaismas plūsma” (Φuse) ir lampas gaismas plūsmas daļa, kas krīt tā konusa robežās, ko izmanto lampas energoefektivitātes aprēķināšanai III pielikuma 1.1. punktā;

d) “gaismas intensitāte” (mērvienība – kandela jeb cd) ir no gaismas avota noteiktā virzienā telpiskā leņķī izstarotās gaismas plūsmas attiecība pret telpisko leņķi;

e) “gaismas kūļa leņķis” ir leņķis starp divām iedomātām līnijām plaknē caur kūļa optisko asi tā, ka šīs līnijas iet caur lampas priekšējās virsmas centru un caur punktiem, kuros gaismas intensitāte ir 50 % no intensitātes kūļa centrā, kur intensitāte kūļa centrā ir gaismas intensitātes vērtība, kas iegūta, to mērot uz kūļa optiskās ass;

f) “krāsainība” ir krāsas ierosinātāja īpašība, ko izsaka ar krāsainības koordinātām vai ko izsaka gan ar tā pamata vai papildu viļņa garumu, gan tīrību, kopā ņemot;

g) “korelētā krāsas temperatūra” (Tc [K]) ir Planka starojuma avota (absolūti melna ķermeņa) starojuma temperatūra, kura uztvertā krāsa visprecīzāk atgādina konkrētā ierosinātāja krāsu pie tā paša spožuma un noteiktos novērošanas apstākļos;

h) “krāsu atveide” (Ra) ir gaismas avota ietekme uz objektu šķietamo krāsu, apzināti vai neapzināti salīdzinot to ar šķietamo krāsu references gaismas avota radītajā gaismā;

i) “krāsas konsekvence” ir atsevišķas lampas krāsainības koordinātu (x un y) maksimālās novirzes no krāsainības centrpunkta (cx un cy), un to izsaka kā Makadama elipses lielumu (novirzes) ap krāsainības centrpunktu (cx un cy);

j) “lampas gaismas plūsmas noturības koeficients” (LLMF) ir lampas gaismas plūsmas attiecība kādā tās kalpošanas laika punktā pret sākotnējo gaismas plūsmu;

k) “lampas ilgizturības koeficients” (LSF) ir tā lampu skaita attiecība pret lampu kopējo skaitu ekspluatācijas sākumā, kuras konkrētā laikā, noteiktos apstākļos un ar noteiktu ieslēgšanas biežumu turpina darboties;

l) “lampas kalpošanas laiks” ir darbības laiks, pēc kura tā lampu kopējā skaita daļa, kas turpina darboties, atbilst lampas ilgizturības koeficientam noteiktos apstākļos un pie noteikta ieslēgšanas biežuma. LED lampām kalpošanas laiks ir darbības periods starp lietošanas sākumu un brīdi, kad turpina darboties vien 50 % no kopējā lampu skaita vai kad partijas vidējā gaismas plūsmas noturība ir mazāka par 70 %, piemērojot to nosacījumu, kurš izpildās vispirms;

m) “lampas palaišanas laiks” ir laiks, kas vajadzīgs, lai lampa pēc barošanas sprieguma ieslēgšanas pilnībā iedegtos un tupinātu degt;

n) “lampas iesilšanas laiks” ir laiks, kas vajadzīgs, lai lampa pēc palaišanas sāktu izstarot noteiktu savas stabilās gaismas plūsmas daļu;

o) “jaudas koeficients” ir aktīvās jaudas absolūtās vērtības attiecība pret šķietamo (pilno) jaudu periodiskā procesā;

p) “lampas dzīvsudraba saturs” ir dzīvsudraba saturs lampā;

q) “aprēķina vērtība” ir kvantitatīva vērtība, ko izmanto specifikācijai un ko nosaka konkrētam ražojuma ekspluatācijas apstākļu kopumam. Ja nav noteikts citādi, visas prasības noteiktas, izmantojot aprēķina vērtības;

r) “nominālā vērtība” ir kvantitatīva vērtība, ko izmanto ražojuma raksturošanai un identifikācijai;

s) “bezslodzes režīms” ir lampas vadības bloka stāvoklis, kurā tas ir pievienots barošanas spriegumam un izeja normālos darbības apstākļos ir atslēgta no primārajiem patērētājiem ar šim nolūkam paredzētu slēdzi (lampa ar defektu vai trūkstoša lampa, vai atslēgšana no patērētajiem drošinātāja iedarbošanās rezultātā nav normāli darbības apstākļi);

t) “gaidstāves režīms” ir lampas vadības bloka režīms, kad lampas ir izslēgtas, izmantojot vadības signālu normālos ekspluatācijas apstākļos. Tas attiecas uz lampu vadības blokiem ar iebūvētu pārslēgšanas funkciju, kuri normālos ekspluatācijas apstākļos ir pastāvīgi pieslēgti barošanas spriegumam;

u) “vadības signāls” ir analogs vai digitāls signāls, ko uz vadības bloku pārraida bez vadiem vai pa vadiem, izmantojot sprieguma modulāciju atsevišķos vadības kabeļos vai modulētu signālu barošanas spriegumā;

v) “gaidstāves jauda” ir lampas vadības bloka patērētā jauda gaidstāves režīmā;

w) “bezslodzes jauda” ir lampas vadības bloka patērētā jauda bezslodzes režīmā;

x) “pārslēgšanas cikls” ir lampas ieslēgšanas un izslēgšanas secība ar noteiktiem intervāliem;

y) “priekšlaicīga atteice” ir atteice, kad lampas faktiskais kalpošanas laiks ir mazāks par aprēķina kalpošanas laiku, kas norādīts tehniskajā dokumentācijā;

z) “pretapžilbes aizsargs” ir mehānisks vai optiski reflektīvs vai nereflektīvs necaurlaidīgs deflektors, kas paredzēts, lai bloķētu tiešo redzamo starojumu, ko izstaro virzītas gaismas lampas gaismas avots, lai, skatoties uz to tieši, nerastos īslaicīgs daļējs aklums (rīcībnespējas apžilbums). Šajā terminā nav ietverts virzītas gaismas lampas gaismas avota virsmas pārklājums;

aa) “saderība” nozīmē to, ka gadījumā, ja ražojumu plānots uzstādīt iekārtās, iebūvēt citā ražojumā, vai pievienot tam, izmantojot fizisku savienojumu vai bezvadu savienojumu,

i) uzstādīšanu, iebūvēšanu vai pievienošanu ir iespējams veikt; un

ii) neilgi pēc abu apvienoto ražojumu iedarbināšanas galalietotājam nerodas iespaids, ka kādā no ražojumiem ir defekts; un

iii) apvienoto ražojumu lietošana ir ne mazāk droša kā katra atsevišķā ražojuma lietošana apvienojumā ar citiem ražojumiem.
III PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS

1.1.    Energoefektivitātes prasības virzītas gaismas lampām

Lampas energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina, izmantojot šādu formulu, un rezultātu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata:

image

kur:

Pcor ir aprēķina jauda, ko mēra pie nominālā ieejas sprieguma un attiecīgā gadījumā koriģē saskaņā ar 1. tabulu. Korekcijas koeficienti attiecīgos gadījumos ir kumulatīvi1.  tabula

Korekcijas koeficienti

Korekcijas joma

Koriģētā jauda (Pcor)

Lampas, kas darbojas ar ārēju halogēnlampas vadības bloku

image

Lampas, kas darbojas ar ārēju LED lampas vadības bloku

image

Luminiscences lampas ar diametru 16 mm (T5 lampas) un 4 kontakttapu luminiscences lampas ar vienu cokolu, kas darbojas ar ārēju luminiscences lampas vadības bloku

image

Citas lampas, kas darbojas ar ārēju halogēnlampas vadības bloku

image

Lampas, kas darbojas ar ārēju augstas intensitātes gāzizlādes lampas vadības bloku

image

Kompaktās luminiscences lampas ar krāsu atveides indeksu ≥ 90

image

Lampas ar pretapžilbes aizsargu

image

Pref ir references jauda, ko iegūst no lampas lietderīgās gaismas plūsmas (Φuse), izmantojot šādu formulu:

Modeļiem ar Φuse < 1 300 lūmeni: image

Modeļiem ar Φuse ≥ 1 300 lūmeni: image

Φuse definē šādi:

 virzītas gaismas lampām ar gaismas kūļa leņķi ≥ 90°, izņemot kvēldiega lampas, uz kuru iepakojuma ir brīdinājums saskaņā ar šā pielikuma 3.1.2. punkta j) apakšpunktu: aprēķina gaismas plūsma 120° konusā (Φ120°),

 pārējām virzītas gaismas lampām: aprēķina gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°).

Virzītas gaismas lampu maksimālais EEI ir norādīts 2. tabulā.2.  tabula

Piemērošanas datums

Maksimālais energoefektivitātes indekss (EEI)

Ar maiņstrāvas tīkla sprieguma darbināmas kvēldiega lampas

Citas kvēldiega lampas

Augstas intensitātes gāzizlādes lampas

Citas lampas

1. posms

Ja Φuse > 450 lm: 1,75

Ja Φuse ≤ 450 lm: 1,20

Ja Φuse > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

2. posms

1,75

0,95

0,50

0,50

3. posms

0,95

0,95

0,36

0,20

3. posmu maiņstrāvas tīkla sprieguma kvēldiega lampām piemēro tikai, ja ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. septembrim Komisija sagatavo un iesniedz apspriežu forumam pierādījumus, kas balstīti uz detalizētu tirgus analīzi, ka tirgū ir maiņstrāvas tīkla sprieguma lampas, kas:

 atbilst maksimālajai EEI prasībai 3. posmā,

 ir pieejamas tādā ziņā, ka lielākoties nerada galalietotājiem pārmērīgas izmaksas,

 ir kopumā ekvivalentas attiecībā uz lietotājiem svarīgiem funkcionalitātes parametriem salīdzinājumā ar maiņstrāvas tīkla sprieguma kvēldiega lampām, kas pieejamas šīs regulas spēkā stāšanās dienā, tai skaitā to gaismas kūļi aptver visu 6. tabulā norādīto references gaismas plūsmu diapazonu,

 ir saderīgas ar ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un kvēldiega lampām un kas ir pieejamas šis regulas spēkā stāšanās dienā, saskaņā ar jaunākajām prasībām par saderību.

1.2.    Energoefektivitātes prasības lampas vadības blokam

Sākot ar 2. posmu, bezslodzes jauda lampas vadības blokam, ko paredzēts izmantot starp maiņstrāvas tīklu un slēdzi, ar ko ieslēdz/izslēdz lampu, nepārsniedz 1,0 W. Sākot ar 3. posmu, šī robežvērtība ir 0,50 W. Lampas vadības blokiem ar izejas jaudu (P), kas pārsniedz 250 W, bezslodzes jaudas robežvērtības reizina ar P/250/W.

Sākot ar 3. posmu, lampas vadības bloka gaidstāves jauda nepārsniedz 0,50 W.

Sākot ar 2. posmu, efektivitāte halogēnlampas vadības blokam ir vismaz 0,91 pie 100 % slodzes.

2.   FUNKCIONALITĀTES PRASĪBAS

2.1.    Funkcionalitātes prasības virzītas gaismas lampām, kas nav LED lampas

Lampu funkcionalitātes prasības virzītas gaismas kompaktajām luminiscences lampām ir noteiktas 3. tabulā, un 4. tabulā ir noteiktas lampu funkcionalitātes prasības virzītas gaismas lampām, kas nav kompaktas luminiscences lampas, LED lampas un augstas intensitātes gāzizlādes lampas.3.  tabula

Funkcionalitātes prasības virzītas gaismas kompaktajām luminiscences lampām

Funkcionalitātes parametrs

1. posms,

ja nav norādīts citādi

3. posms

Lampas ilgizturības koeficients pie 6 000  h

No 2014. gada 1. marta: ≥ 0,50

≥ 0,70

Gaismas plūsmas noturības koeficients

Pēc 2 000  h: ≥ 80 %

Pēc 2 000  h: ≥ 83 %

Pēc 6 000  h: ≥ 70 %

Pārslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei

≥ puse no lampas kalpošanas laika stundās

≥ 10 000 , ja lampas palaišanas laiks > 0,3 s

≥ lampas kalpošanas laiks stundās

≥ 30 000 , ja lampas palaišanas laiks > 0,3 s

Palaišanas laiks

< 2,0 s

< 1,5 s, ja P < 10 W

< 1,0 s, ja P ≥ 10 W

Lampas iesilšanas laiks līdz 60 % Φ

< 40 s

vai < 100 s lampām, kurās ir dzīvsudrabs amalgamas veidā

< 40 s

vai < 100 s lampām, kurās ir dzīvsudrabs amalgamas veidā

Priekšlaicīgas atteices koeficients

≤ 5,0 % pēc 500 h

≤ 5,0 % pēc 1 000  h

Lampas jaudas koeficients lampām ar integrētu vadības bloku

≥ 0,50, ja P < 25 W

≥ 0,90, ja P ≥ 25 W

≥ 0,55, ja P < 25 W

≥ 0,90, ja P ≥ 25 W

Krāsu atveide (Ra)

≥ 80

≥ 65, ja lampu ir paredzēts izmantot ārpus telpām vai rūpnieciskam lietojumam saskaņā ar šī pielikuma 3.1.3. punkta l) apakšpunktu.

≥ 80

≥ 65, ja lampu ir paredzēts izmantot ārpus telpām vai rūpnieciskam lietojumam saskaņā ar šī pielikuma 3.1.3. punkta l) apakšpunktu.

Ja lampas cokols ir standartizēta tipa cokols, ko izmanto arī kvēldiega lampām, tad, sākot ar 2. posmu, lampai jāatbilst jaunākajām prasībām par saderību ar ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un kvēldiega lampām.4.  tabula

Funkcionalitātes prasības citām virzītas gaismas lampām (izņemot LED lampas, kompaktās luminiscences lampas un augstas intensitātes gāzizlādes lampas)

Funkcionalitātes parametrs

1. un 2. posms

3. posms

Lampas aprēķinātais kalpošanas laiks pie 50 % lampas ilgizturības

≥ 1 000  h (≥ 2 000  h 2. posmā) ≥ 2 000  h īpaši zema sprieguma lampām, kuras neatbilst 3. posma kvēldiega lampu efektivitātes prasībai šā pielikuma 1.1. punktā

≥ 2 000  h

≥ 4 000  h īpaši zema sprieguma lampām

Gaismas plūsmas noturība

≥ 80 % pēc 75 % aprēķinātā vidējā kalpošanas laika

≥ 80 % pēc 75 % aprēķinātā vidējā kalpošanas laika

Pārslēgšanas ciklu skaits

≥ četrkāršs aprēķinātais lampas kalpošanas laiks stundās

≥ četrkāršs aprēķinātais lampas kalpošanas laiks stundās

Palaišanas laiks

< 0,2 s

< 0,2 s

Lampas iesilšanas laiks līdz 60% Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Priekšlaicīgas atteices koeficients

≤ 5,0 % pēc 100 h

≤ 5,0 % pēc 200 h

Lampas jaudas koeficients lampām ar integrētu vadības bloku

Jauda > 25 W: ≥ 0,9

Jauda ≤ 25 W: ≥ 0,5

Jauda > 25 W: ≥ 0,9

Jauda ≤ 25 W: ≥ 0,5

2.2.    Funkcionalitātes prasības kliedētas gaismas un virzītas gaismas LED lampām

5. tabulā ir iekļautas gan kliedētas gaismas, gan virzītas gaismas LED lampu funkcionalitātes prasības.5.  tabula

Funkcionalitātes prasības kliedētas gaismas un virzītas gaismas LED lampām

Funkcionalitātes parametrs

Ja nav norādīts citādi, tādas pašas prasības kā 1. posmā

Lampas ilgizturības koeficients pie 6 000  h

No 2014. gada 1. marta: ≥ 0,90

Gaismas plūsmas noturība pēc 6 000  h

No 2014. gada 1. marta: ≥ 0,80

Pārslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei

≥ 15 000 , ja aprēķinātais lampas kalpošanas laiks ≥ 30 000  h citādi:

≥ puse no aprēķinātā lampas kalpošanas laika stundās

Palaišanas laiks

< 0,5 s

Lampas iesilšanas laiks līdz 95% Φ

< 2 s

Priekšlaicīgas atteices koeficients

≤ 5,0 % pēc 1 000  h

Krāsu atveide (Ra)

≥ 80

≥ 65, ja lampu ir paredzēts izmantot ārpus telpām vai rūpnieciskam lietojumam saskaņā ar šī pielikuma 3.1.3 l) apakšpunktu

Krāsas konsekvence

Krāsainības koordinātu novirzes sešu vai mazāk standartnoviržu Makadama elipsē

Lampas jaudas koeficients (PF) lampām ar integrētu vadības bloku

P ≤ 2 W: prasību nav

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

P > 25 W: PF > 0,9

Ja lampas cokols ir standartizēta tipa cokols, ko izmanto arī kvēldiega lampām, tad, sākot ar 2. posmu, lampai jāatbilst jaunākajām prasībām par saderību ar ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un kvēldiega lampām.

▼M1

2.3.    Funkcionalitātes prasības ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un lampām

a) Sākot ar 2. posmu, ierīcēm, ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un lampām, jāatbilst atzītām mūsdienīgām prasībām par saderību ar lampām, kuru energoefektivitātes indekss (aprēķināts gan virzītas, gan kliedētas gaismas lampām saskaņā ar metodi, kas izklāstīta šā pielikuma 1.1. punktā) ir maksimāli:

 0,24 kliedētas gaismas lampām (pieņemot, ka Φuse = kopējā aprēķina gaismas plūsma),

 0,40 virzītas gaismas lampām.

Ja gaismmainis ir ieslēgts un noregulēts zemākajā vadības pozīcijā, pie kuras darbinātās lampas patērē enerģiju, lampas izstaro vismaz 1 % no to gaismas plūsmas pie pilnas slodzes.

Ja gaismekli laiž tirgū, un lampas, ko galalietotājs var nomainīt, ir pievienotas pārdodamajam gaismeklim, šīm lampām saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 jāatbilst vienai no divām augstākajām energoefektivitātes klasēm, ar kurām atbilstoši marķējumam gaismeklis ir saderīgs.

b) Sākot ar 3. posmu, tāds gaismeklis, ko ar galalietotājam nomaināmām lampām laiž tirgū, ir pilnībā saderīgs ar vismaz A+ energoefektivitātes klases lampām saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012. Šādu gaismekļu tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu, norāda vismaz vienu praktiski iespējamu ražojuma iestatījumu kombināciju un ražojuma testēšanas apstākļus.

▼B

3.   PRASĪBAS PAR INFORMĀCIJU PAR RAŽOJUMIEM

3.1.    Prasības par informāciju par ražojumiem attiecībā uz virzītas gaismas lampām

Ja vien nav norādīts citādi, sākot ar 1. posmu, norāda šādu informāciju.

Šīs prasības par informāciju neattiecas uz:

 kvēldiega lampām, kas neatbilst 2. posma efektivitātes prasībām,

 LED moduļiem, ko tirgo gaismekļu sastāvā un kurus nav paredzēts izņemt galalietošanas laikā.

Visu veidu informācijā par ražojumu terminu “energoefektīva lampa” vai jebkuru citu tamlīdzīgu ar ražojumu saistītu reklāmformulējumu saistībā ar lampas efektivitāti drīkst izmantot tikai tad, ja lampas energoefektivitātes indekss (aprēķināts saskaņā ar metodi, kas izklāstīta šā pielikuma 1.1. punktā) ir 0,40 vai mazāks.

3.1.1.    Informācija, kas norādāma uz lampas

Izņemot augstas intensitātes gāzizlādes lampas, uz lampas virsmas, izmantojot salasāmu šriftu, norāda nominālās lietderīgās gaismas plūsmas, krāsas temperatūras un nominālo gaismas kūļa leņķa vērtību un mērvienību (‘lm’, ‘K’ un ‘°’), ja pēc tam, kad ir norādīta ar drošību saistīta informācija, piemēram, jauda un spriegums, uz lampas ir atlicis pietiekami daudz vietas, lai šādu informāciju varētu norādīt, pārmērīgi neaizsedzot no lampas plūstošo gaismu.

Ja ir vieta tikai vienai no minētajām trim vērtībām, norāda nominālo lietderīgo gaismas plūsmu. Ja ir vieta divām vērtībām, norāda nominālo lietderīgo gaismas plūsmu un krāsas temperatūru.

3.1.2.    Informācija, kurai jābūt galalietotājiem redzamā veidā norādītai uz iepakojuma pirms iegādes un kura jāpublicē brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs

Informāciju, kas norādīta a) līdz o) apakšpunktā, publicē brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko ražotājs uzskata par piemērotu.

Ja tirgū tiek laists ražojums iepakojumā ar informāciju, kurai pirms iegādes jābūt galalietotājam redzamā veidā norādītai uz iepakojuma, šo informāciju skaidri un saredzami norāda arī uz iepakojuma.

Informācijas sniegšanai nav obligāti jāizmanto tieši tādi paši formulējumi, kā norādīts turpmākajā sarakstā. Informāciju drīkst sniegt, izmantojot ne tikai tekstu, bet arī diagrammas, attēlus un simbolus.

a) Nominālā lietderīgā gaismas plūsma, kas norādīta, izmantojot vismaz divas reizes lielāku šriftu nekā šrifts, ar kuru norādīta lampas nominālā jauda;

b) lampas nominālais kalpošanas laiks stundās (ne lielāks par aprēķināto kalpošanas laiku);

c) Kelvina grādos izteikta krāsas temperatūra, kas norādīta grafiski vai aprakstīta vārdiem;

d) pārslēgšanas ciklu skaits līdz priekšlaicīgai atteicei;

e) iesilšanas laiks līdz 60 % pilnas gaismas atdeves (ja mazāks par 1 s, drīkst norādīt kā “tūlītēja pilna gaismas atdeve”);

f) brīdinājums, ja lampas gaismas plūsmu nevar regulēt vai var regulēt tikai ar īpašām regulēšanas ierīcēm. Ja regulēšana iespējama tikai ar īpašām ierīcēm, ražotāja tīmekļa vietnē ir jānorāda arī saderīgo regulēšanas ierīču saraksts;

g) ja optimālas izmantošanas apstākļi ir nestandarta apstākļi (piemēram, vides temperatūrā Ta ≠ 25 °C vai ja ir vajadzīga īpaša temperatūras regulācija), informācija par šādiem apstākļiem;

h) lampas izmēri milimetros (garums un lielākais diametrs);

i) nominālais gaismas kūļa leņķis grādos;

j) ja lampas gaismas kūļa leņķis ir ≥ 90° un ja lietderīgā gaismas plūsma, kā definēts šā pielikuma 1.1. punktā, ir jāmēra 120° konusam, brīdinājums par to, ka lampa nav piemērota akcentējošam apgaismojumam;

k) ja lampas cokols ir standartizēta tipa cokols, ko izmanto arī kvēldiega lampām, bet lampas izmēri atšķiras no tās kvēldiega lampas(-u) izmēriem, kuru ir paredzēts ar šo lampu aizstāt, zīmējums, kurā lampas izmēri salīdzināti ar tās kvēldiega lampas(-u) izmēriem, kura tiek aizstāta;

l) informāciju, ka lampa ir tāda tipa lampa, kas iekļauta 6. tabulas pirmajā slejā, drīkst norādīt tikai tad, ja lampas gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°) nav mazāka kā references gaismas plūsma, kas 6. tabulā norādīta attiecīgā tipa vismazākās jaudas lampām. References gaismas plūsmu reizina ar 7. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. LED lampām to papildus reizina ar 8. tabulā norādīto korekcijas koeficientu;

m) paziņojumu par ekvivalenci, kas saistīts ar aizstātas lampas tipa jaudu, drīkst norādīt tikai, ja šāds lampas tips ir iekļauts 6. tabulā un ja lampas gaismas plūsma 90° konusā (Φ90°) nav mazāka kā attiecīgā references gaismas plūsma 6. tabulā. References gaismas plūsmu reizina ar 7. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. LED lampām to papildus reizina ar 8. tabulā norādīto korekcijas koeficientu. Gaismas plūsmas un ekvivalentās lampas uzrādītās jaudas starpvērtības (noapaļojot līdz tuvākajam 1 W) aprēķina ar lineāru interpolāciju, izmantojot abas blakusvērtības.6.  tabula

References gaismas plūsma ekvivalences uzrādīšanai

Īpaši zema sprieguma lampa ar reflektoru

Tips

Jauda (W)

References gaismas plūsma Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Maiņstrāvas tīkla sprieguma pūsta stikla lampa ar reflektoru

Tips

Jauda (W)

References gaismas plūsma Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Maiņstrāvas tīkla sprieguma presēta stikla lampa ar reflektoru

Tips

Jauda (W)

References gaismas plūsma Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

9007.  tabula

Reizināšanas koeficienti gaismas plūsmas noturībai

Lampas tips

Gaismas plūsmas reizinājuma koeficients

Halogēnlampas

1

Kompaktās luminiscences lampas

1,08

LED lampas

image , kur LLMF ir gaismas plūsmas noturības koeficients nominālā kalpošanas laika beigās8.  tabula

Reizināšanas koeficienti LED lampām

LED lampas gaismas kūļa leņķis

Gaismas plūsmas reizināšanas koeficients

20° ≤ gaismas kūļa leņķis

1

15° ≤ gaismas kūļa leņķis < 20°

0,9

10° ≤ gaismas kūļa leņķis < 15°

0,85

gaismas kūļa leņķis < 10°

0,80

Ja lampa satur dzīvsudrabu:

n) dzīvsudraba daudzums lampā, X,X mg;

o) norāde uz tīmekļa vietni, kurā atrodama informācija par lausku savākšanu gadījumā, ja lampa nejauši saplīst.

3.1.3.    Informācija, kas publiskojama brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko ražotājs uzskata par piemērotu

Vērtību veidā jābūt pieejamai vismaz šādai informācijai:

a) informācija, kas noteikta 3.1.2. punktā;

b) aprēķina jauda (ar precizitāti līdz 0,1 W);

c) aprēķina lietderīgā gaismas plūsma;

d) lampas aprēķina kalpošanas laiks;

e) lampas jaudas koeficients;

f) lampas gaismas plūsmas noturības koeficients nominālā kalpošanas laika beigās (izņemot kvēldiega lampas);

g) palaišanas laiks (X,X sekundes);

h) krāsu atveide;

i) krāsas konsekvence (vienīgi LED);

j) aprēķina maksimālā intensitāte kandelās (cd);

k) gaismas kūļa aprēķina leņķis;

l) attiecīga norāde, ja lampu paredzēts lietot ārpus telpām vai rūpnieciskiem lietojumiem;

m) spektrālā blīvuma sadalījums (SPD) robežās no 180–800 nm.

Ja lampa satur dzīvsudrabu:

n) norādījumi par lausku savākšanu gadījumā, ja lampa nejauši saplīst;

o) ieteikumi, ko darīt ar lampu tās kalpošanas laika beigās, lai otrreizējā pārstrāde būtu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES ( 10 ).

3.2.    Papildu prasības par informāciju par ražojumu attiecībā uz LED lampām, ar kurām aizstāj luminiscences lampas bez integrēta balasta

Papildus informācijas prasībām par ražojumu saskaņā ar šā pielikuma 3.1. punktu vai Regulas (EK) Nr. 244/2009 II pielikuma 3.1. punktu, sākot ar 1. posmu, to LED lampu ražotāji, ar kurām aizstāj luminiscences lampas bez integrēta balasta, publiski pieejamās brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko tie uzskata par piemērotu, publicē brīdinājumu, ka vispārējo energoefektivitāti un gaismas izplatīšanos no iekārtas, kurā izmanto šādas lampas, nosaka iekārtas konstrukcija.

Norādes, ka LED lampa aizstāj konkrētas jaudas luminiscences lampu bez integrēta balasta, var izmantot tikai, ja:

 gaismas intensitāte jebkurā virzienā ap lampas caurules asi nenovirzās no vidējās gaismas intensitātes ap cauruli vairāk kā par 25 %, un

 LED lampas gaismas plūsma nav mazāka par uzrādītās jaudas luminiscences lampas gaismas plūsmu. Luminiscences lampas gaismas plūsmas vērtību iegūst, reizinot uzrādīto jaudu ar minimālajām gaismas efektivitātes vērtībām, kas atbilst luminiscences lampai Komisijas Regulā (EK) Nr. 245/2009 ( 11 ), un

 LED lampas jauda nepārsniedz tās luminiscences lampas jaudu, kuru paredzēts aizstāt.

Tehniskajā dokumentācijā ir iekļauti dati, kas pamato minētās norādes.

3.3.    Informācijas par ražojumu prasības attiecībā uz ierīcēm, kas nav gaismekļi un ko paredzēts uzstādīt starp maiņstrāvas tīklu un lampām

Sākot ar 2. posmu, ja ierīce nav saderīga ne ar vienu no energoefektīvajām lampām saskaņā ar šā pielikuma 2.3. daļu, brīdinājumu par to, ka ierīce nav saderīga ar energoefektīvajām lampām, publicē publiskās brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un citos veidos, kurus ražotājs uzskata par piemērotiem.

3.4.    Informācijas par ražojumu prasības attiecībā uz lampas vadības bloku

Sākot no 2. posma, publiski pieejamās brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs un jebkādā citā veidā, ko ražotājs uzskata par piemērotu, publicē šādu informāciju:

 informāciju par to, ka ražojumu ir paredzēts izmantot kā lampas vadības bloku,

 attiecīgā gadījumā informāciju par to, ka ražojumu var darbināt bezslodzes režīmā.
IV PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstu iestādes izmanto šajā pielikumā noteiktās verifikācijas procedūras. Tirgus uzraudzības iestādes pārējam dalībvalstīm un Komisijai sniedz informāciju par testēšanas rezultātiem.

Dalībvalstu iestādes izmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA LAMPĀM, KAS NAV LED LAMPAS, UN LED LAMPĀM, KURAS PAREDZĒTAS, LAI GALALIETOTĀJS GAISMEKLĪ TĀS VARĒTU NOMAINĪT

Dalībvalstu iestādes testē viena modeļa tā paša ražotāja lampu partiju, kas sastāv no vismaz divdesmit lampām, kuras, ja iespējams, iekļautas partijā no četriem pēc nejaušas izlases principa izraudzītiem avotiem, ja vien 9. tabulā nav noteikts citādi.

Uzskata, ka modelis atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, ja:

a) partijā iekļautajām lampām ir pievienota pareiza nepieciešamā informācija par ražojumu; un

b) ja, izmantojot atzītas mūsdienīgas metodes un kritērijus atbilstības novērtēšanai, tostarp metodes un kritērijus, kas noteikti dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiek konstatēts, ka lampas atbilst III pielikuma 2.1. un 2.2. punktā noteiktajiem saderības noteikumiem; un

c) ja, testējot partijā iekļauto lampu parametrus, kas uzskaitīti 9. tabulā, netiek konstatēta neviena parametra neatbilstība.9.  tabula

Parametrs

Procedūra

Lampas ilgizturības koeficients pēc 6 000  h (tikai LED lampām)

Testēšanu beidz:

— kad sasniegts nepieciešamais stundu skaits, vai

— kad konstatē vairāk nekā divu lampu atteici,

atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: no testējamās partijas 20 lampām, pirms sasniegts nepieciešamais stundu skaits, pārstāj darboties ne vairāk kā divas lampas.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Pārslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei

Testēšanu beidz, kad ir sasniegts nepieciešamais pārslēgšanas ciklu skaits vai kad vairāk nekā viena no testējamās partijas 20 lampām ir sasniegusi kalpošanas laika beigas, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: vismaz 19 no 20 testējamās partijas lampām darbojas bez atteices pēc tam, kad ir sasniegts nepieciešamais pārslēgšanas ciklu skaits.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Palaišanas laiks

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējais palaišanas laiks nepārsniedz nepieciešamo palaišanas laiku par vairāk nekā 10 %, un nevienai testējamās partijas lampai palaišanas laiks nepārsniedz nepieciešamo palaišanas laiku vairāk nekā divas reizes.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Lampas iesilšanas laiks līdz 60 % Φ

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējais iesilšanas laiks nepārsniedz nepieciešamo iesilšanas laiku par vairāk nekā 10 %, un nevienai testējamās partijas lampai iesilšanas laiks nepārsniedz nepieciešamo iesilšanas laiku vairāk nekā 1,5 reizes.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Priekšlaicīga atteice

Testēšanu beidz:

— kad sasniegts nepieciešamais stundu skaits, vai

— pārstāj darboties vairāk nekā viena lampa, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: no testējamās partijas 20 lampām ne vairāk kā viena lampa pārstāj darboties, pirms sasniegts nepieciešamais stundu skaits.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Krāsu atveide (Ra)

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējais Ra nedrīkst būt vairāk nekā par trim punktiem zemāks nekā nepieciešamā vērtība, un nevienai testējamās partijas lampai Ra vērtība nedrīkst būt par vairāk nekā 3,9 punktiem zemāka nekā nepieciešamā vērtība.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Gaismas plūsmas noturība kalpošanas laika beigās un aprēķinātais kalpošanas laiks (tikai LED lampām)

Šajā nolūkā “kalpošanas laika beigas” nozīmē punktu laikā, kad tiek prognozēts, ka darbspēju saglabā tikai 50 % lampu, vai kad prognozēts, ka testējamās partijas vidējā gaismas plūsmas noturība kritīsies zem 70 %, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem izpildās pirmais.

Atbilst: gaismas plūsmas noturības vērtība kalpošanas laika beigās un kalpošanas ilguma vērtība, ko iegūst ar ekstrapolāciju no testējamās partijas lampu ilgizturības koeficienta un vidējās gaismas plūsmas noturības pēc 6 000  h, nav zemāka par gaismas plūsmas noturības un aprēķinātā kalpošanas ilguma vērtībām, kas deklarētas informācijā par ražojumu, mīnus attiecīgi 10 %.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Ekvivalences uzrādīšana modificētām lampām saskaņā ar III pielikuma 3.1.2. punkta l) un m) apakšpunktu

Ja atbilstības novērtēšanai verificē tikai ekvivalences apgalvojumu, pietiek ar 10 lampu testēšanu, ja iespējams, lampas testēšanai aptuveni vienādās proporcijās iegūstot no četriem nejauši izraudzītiem avotiem.

Atbilst: vidējais testējamās lampu partijas rādītājs neatšķiras par vairāk nekā 10 % no pieļaujamās vērtības, robežvērtības vai deklarētās vērtības.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Gaismas kūļa leņķis

Atbilst: testējamās partijas lampu vidējie rezultāti no deklarētās gaismas kūļa leņķa vērtības neatšķiras par vairāk kā 25 % un katras atsevišķās testējamās partijas lampas gaismas kūļa leņķis neatšķiras no aprēķina vērtības par vairāk nekā 25 %.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Maksimālā intensitāte

Atbilst: katras atsevišķās testējamās partijas lampas maksimālā intensitāte nav mazāka par 75 % no modeļa aprēķina intensitātes.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Citi parametri (tostarp energoefektivitātes indekss)

Atbilst: testējamās partijas vidējie rezultāti no pieļaujamās vērtības, robežvērtības vai deklarētās vērtības neatšķiras vairāk nekā par 10 %.

Neatbilst: pretējā gadījumā.

Pretējā gadījumā uzskata, ka modelis ir neatbilstīgs.

2.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA LED MODUĻIEM, KO GALALIETOŠANAS LAIKĀ NAV PAREDZĒTS IZŅEMT NO GAISMEKĻA

Lai veiktu turpmāk minētos testus, dalībvalstu iestādes sagādā viena un tā paša ražotāja (attiecīgi LED moduļu vai gaismekļu) viena un tā paša modeļa testa paraugus vienādos daudzumos, kas nākuši, ja iespējams, no dažādiem nejauši izraudzītiem piegādātājiem. Attiecībā uz turpmāk minēto 1., 3. un 5. punktu, ja iespējams, piegādātājiem jābūt vismaz četriem. Attiecībā uz 2. punktu, ja iespējams, piegādātājiem jābūt vismaz četriem, izņemot gadījumus, kad, lai iegūtu 20 viena un tā paša modeļa LED moduļus, ir vajadzīgs mazāk par četriem gaismekļiem, un minētajā gadījumā piegādātāju skaitam jābūt vienādam ar nepieciešamo gaismekļu skaitu. Attiecībā uz 4. punktu, ja pirmie divi gaismekļi pēc testēšanas neatbilst prasībām, nākamiem trim testējamiem gaismekļiem, ja iespējams, jābūt no trim citiem piegādātājiem.

Dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru turpmāk norādītajā secībā, līdz pierādās LED moduļa (-u) modeļa(-u) atbilstība vai līdz tās secina, ka testēšanu nav iespējams veikt. “Gaismeklis” nozīmē gaismekli, kurā ietilpst LED moduļi, un “tests” nozīmē procedūru, kas aprakstīta šā pielikuma 1. daļā, izņemot 4. punktu. Ja tehniskajā dokumentācijā ir atļauta testēšana saskaņā ar 1. un 2. punktu, iestādes var izvēlēties piemērotāko metodi.

1) Ja gaismekļa tehniskajā dokumentācijā ir paredzēta visa gaismekļa kā lampas testēšana, iestādes testē 20 gaismekļus kā lampas. Ja gaismekļa modelis atbilst prasībām, LED moduļa(-u) modelis(-ļi) atbilst šīs regulas prasībām. Ja gaismekļa modelis neatbilst prasībām, arī LED moduļa(-u) modelis(-ļi) neatbilst prasībām.

2) Gadījumā, ja gaismekļa tehniskajā dokumentācijā paredzēts LED moduli/moduļus izņemt testēšanas vajadzībām, iestādes sagādā pietiekami daudz gaismekļu, lai iegūtu 20 katra tajā iestrādātā LED moduļa modeļa paraugus. Iestādes ievēro norādījumus tehniskajā dokumentācijā par to, kā gaismekļi demontējami, un testē katru LED moduļa modeli atsevišķi. Secinājumu par LED moduļa (-u) modeļa(-u) atbilstību izdara, vadoties pēc testu rezultātiem.

3) Gadījumā, ja saskaņā ar gaismekļa tehnisko dokumentāciju gaismekļa ražotājs iestrādāto(-s) LED moduli(-ļus) ir ieguvis Savienības tirgū kā individuālu(-us) ražojumu(-us) ar CE marķējumu, iestādes no Savienības tirgus testēšanai iegūst 20 katra LED moduļa modeļa paraugus un testē katru LED moduļa modeli atsevišķi. Secinājumu par LED moduļa(-u) modeļa(-u) atbilstību izdara, vadoties pēc testa(-u) rezultātiem. Ja šāds(-i) modelis(-ļi) Savienības tirgū vairs nav pieejams(-i), tirgus uzraudzību nav iespējams veikt.

4) Savukārt, ja gaismekļa ražotājs iestrādāto(-s) LED moduli(-ļus) nav ieguvis Savienības tirgū kā individuālu(-us) ražojumu(-us) ar CE marķējumu, iestādes pieprasa gaismekļa ražotājam iesniegt LED moduļa(-u) sākotnējās testēšanas datu kopiju, kurā redzams, ka LED modulis(-ļi) atbilst prasībām, kas piemērojamas:

 visiem šīs regulas 5. tabulā norādītajiem LED moduļiem,

 šīs regulas 1. un 2. tabulā norādītajiem virzītas gaismas LED moduļiem,

 Komisijas Regulas (EK) Nr. 244/2009 1., 2. un 3. tabulā norādītajiem kliedētas gaismas LED moduļiem.

Ja saskaņā ar testēšanas datiem viens(vairāki) gaismeklī esošs(-ši) LED moduļa modelis(-ļi) neatbilst prasībām, LED moduļa(-ļu) modeli(-ļus) uzskata par prasībām neatbilstošiem.

Pretējā gadījumā iestādes demontē atsevišķu gaismekli, lai pārbaudītu to, vai gaismekļa LED modulis(-ļi) atbilst testēšanas datos minētajam tipam. Ja kāds no tiem ir atšķirīgs vai nav identificējams, LED moduļa(-ļu) modeli(-ļus) uzskata par prasībām neatbilstošiem.

Pretējā gadījumā 5. tabulas prasības attiecībā uz pārslēgšanas cikliem, priekšlaicīgu atteici, lampas palaišanas laiku un lampas iesilšanas laiku testē vēl vienam gaismeklim, ko darbina aprēķina režīmā. Darbinot gaismekli aprēķina režīmā, jāpārbauda arī LED moduļa(-u) temperatūras atbilstība noteiktajām robežvērtībām. Ja testu rezultāti (izņemot priekšlaicīgu atteici) atšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 % vai gaismeklis priekšlaicīgi pārstāj darboties, testē vēl trīs gaismekļus. Ja nākamo trīs testu vidējie rezultāti (izņemot tos, kas attiecas uz priekšlaicīgu atteici un uz temperatūru darbības laikā) neatšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 %, neviens no gaismekļiem nepārstāj darboties priekšlaicīgi un visos trīs gaismekļos darbības laikā temperatūra (°C) no noteiktajām robežvērtībām neatšķiras par vairāk nekā 10 %, uzskata, ka LED modulis(-ļi) atbilst prasībām. Pretējā gadījumā uzskata, ka tas(tie) prasībām neatbilst.

5) Ja testēšana saskaņā ar 1. līdz 4. punktu nav iespējama, jo gaismeklī nav iespējams nošķirt atsevišķi testējamus LED moduļus, iestādes 5. tabulas prasības attiecībā uz pārslēgšanas cikliem, priekšlaicīgu atteici, lampas palaišanas laiku un lampas iesilšanas laiku testē atsevišķam gaismeklim. Ja testu rezultāti atšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 % vai gaismeklis priekšlaicīgi pārstāj darboties, testē vēl trīs gaismekļus. Ja nākamo trīs testu vidējie rezultāti (izņemot tos, kas attiecas uz priekšlaicīgu atteici) neatšķiras no robežvērtībām par vairāk nekā 10 % un neviens no gaismekļiem nepārstāj darboties priekšlaicīgi, tad uzskata, ka gaismeklī ietvertā(-o) LED moduļa(-u) modelis(-ļi) atbilst šīs regulas prasībām. Pretējā gadījumā uzskata, ka tas(tie) prasībām neatbilst.

▼M1

3.   VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA IERĪCĒM, KO PAREDZĒTS UZSTĀDĪT STARP MAIŅSTRĀVAS TĪKLU UN LAMPĀM

Dalībvalstu iestādes testē vienu atsevišķu ierīci.

Uzskata, ka ierīce atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, ja, izmantojot atzītas mūsdienīgas metodes un kritērijus atbilstības novērtēšanai, tostarp metodes un kritērijus, kas noteikti dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiek secināts, ka tā atbilst III pielikuma 2.3. punktā noteiktajiem saderības noteikumiem. Ja tiek konstatēta neatbilstība III pielikuma 2.3. a) punkta saderības noteikumiem, modeli tomēr uzskata par atbilstīgu, ja tas atbilst prasībām par informāciju par ražojumu, kas noteiktas III pielikuma 3.3. punktā vai Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 3. panta 2. punktā.

Papildus saderības prasībām testē arī lampu vadības bloku atbilstību efektivitātes prasībām, kā noteikts III pielikuma 1.2. punktā. Testēšanu veic, izmantojot atsevišķu lampas vadības bloku, nevis vairākus lampas vadības blokus pat tad, ja modeli ir paredzēts izmantot ar citiem lampas vadības blokiem lampas(-u) darbināšanai konkrētajā ietaisē. Uzskata, ka modelis atbilst prasībām, ja rezultāti no robežvērtībām neatšķiras vairāk kā par 2,5 %. Ja rezultāti no robežvērtībām atšķiras par vairāk nekā 2,5 %, testē vēl trīs ierīces. Uzskata, ka modelis atbilst prasībām, ja šo triju ierīču testēšanas rezultātu vidējās vērtības neatšķiras no robežvērtībām par vairāk kā 2,5 %.

Papildus saderības prasībām pārbauda, vai to gaismekļu iepakojumā, kurus paredzēts tirgot galalietotājiem, ir iekļautas lampas. Uzskata, ka modelis ir atbilstīgs, ja lampu nav vai ja iekļauto lampu energoefektivitātes klase atbilst III pielikuma 2.3. punktā noteiktajai.

Papildus saderības prasībām gaismmaiņus testē ar kvēldiega lampām, to vadības ierīci noregulējot minimālas gaismas intensitātes stāvoklī. Modeli uzskata par prasībām atbilstošu, ja, ievērojot ražotāja uzstādīšanas norādījumus, lampas izstaro vismaz 1 % no to gaismas plūsmas pie pilnas slodzes.

Ja modelis neatbilst iepriekš minētajiem piemērojamajiem atbilstības kritērijiem, uzskata, ka tas ir neatbilstīgs. Dalībvalsts iestādes sniedz testa rezultātus un citādu atbilstošu informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai viena mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību.

▼B
V PIELIKUMS

Regulas 6. pantā minētie indikatīvie kritēriji

Turpinājumā ir norādītas labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas šīs regulas spēkā stāšanās laikā attiecībā uz vides aspektiem, kuri tika uzskatīti par nozīmīgiem un kvantificējamiem. Īpašības, kas nepieciešamas noteiktos pielietojumos (piemēram, augsta krāsu atveidošanas precizitāte) varētu neļaut ražojumiem, kas šādas īpašības piedāvā, izpildīt šos indikatīvos kritērijus.

1.   VIRZĪTAS GAISMAS LAMPU EFEKTIVITĀTE

Visefektīvākās lampas energoefektivitātes indekss bija 0,16.

2.   DZĪVSUDRABA SATURS LAMPĀ

Ir lampas, kurās dzīvsudrabs nav izmantots un kuru energoefektivitātes rādītāji ir starp vislabākajiem.

3.   HALOGĒNLAMPU VADĪBAS MEHĀNISMU EFEKTIVITĀTE

Visefektīvākā halogēnlampu vadības bloka efektivitāte bija 0,93.( 1 ) OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

( 2 ) OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

( 3 ) OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp.

( 4 ) OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

( 5 ) OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

( 6 ) OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.

( 7 ) OV L 76, 24.3.2009., 3. lpp.

( 8 ) OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

( 9 ) OV L 93, 7.4.2009., 3. lpp.

( 10 ) OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

( 11 ) OV L 76, 24.3.2009., 17. lpp.

Top