EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R1011-20181001

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1011/2018-10-01

02012R1011 — LV — 01.10.2018 — 002.002


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1011/2012

(2012. gada 17. oktobris)

par vērtspapīru turējumu statistiku

(ECB/2012/24)

(OV L 305, 1.11.2012., 6. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2015/730 (2015. gada 16. aprīlis),

  L 116

5

7.5.2015

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2016/1384 (2016. gada 2. augusts),

  L 222

24

17.8.2016

►M3

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2018/318 (2018. gada 22. februāris),

  L 62

4

5.3.2018
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1011/2012

(2012. gada 17. oktobris)

par vērtspapīru turējumu statistiku

(ECB/2012/24)1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1. datu vākšana, “uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi”, ir datu vākšana atsevišķu vērtspapīru dalījumā;

2. “atlikums” ir to vērtspapīru uzkrātā vērtība, kuru veidi uzskaitīti 15. punktā un kuri pieder faktiskajam pārskata sniedzējam vai ir tā turējumā pārskata perioda beigās, kā sīkāk noteikts II pielikuma 4. daļā;

▼M2

3. “iestāde” ir iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ( 1 ) 4. panta 1. punkta 3. apakšpunktā;

▼M2

3.a “mātesuzņēmums” ir mātesuzņēmums, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES ( 2 ) 2. panta 9) punktā;

3.b “meitasuzņēmums” ir:

a) meitasuzņēmums, kas definēts Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 10) punktā;

b) jebkurš uzņēmums, uz kuru mātesuzņēmumam faktiski ir dominējoša ietekme.

Meitasuzņēmumu meitasuzņēmumus arī uzskata par tā uzņēmuma meitasuzņēmumiem, kas ir to sākotnējais mātesuzņēmums;

3.c “finanšu iestāde” ir finanšu iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 26. apakšpunktā;

3.d “apdrošināšanas sabiedrības filiāle” ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības aģentūra vai filiāle, kura nav juridiska persona un kura nav galvenais birojs;

▼M2

4. “banku grupa” ir uzņēmumi, kas iekļauti banku grupas galvenās iestādes konsolidācijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 18. panta 1. punktu, 18. panta 4. punktu, 18. panta 8. punktu, 19. panta 1. punktu, 19. panta 3. punktu un 23. pantu;

▼B

5. “rezidentam” ir Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta 4. punktā definētā nozīme;

6. “monetārajai finanšu iestādei” (MFI), “kredītiestādei” (KI) un “naudas tirgus fondam” (NTF) ir Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 1. pantā definētā nozīme. MFI sektors aptver KI un NTF;

7. “ieguldījumu fondam” (IF) ir Regulas (EK) Nr. 958/2007 (ECB/2007/8) 1. pantā definētā nozīme;

8. “finanšu instrumentsabiedrībai” (FIS) ir Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) 1. panta 1. punktā definētā nozīme;

▼M1

8.a “apdrošināšanas sabiedrība” (AS) ir Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) ( 3 ) 1. pantā definētā apdrošināšanas sabiedrība;

▼B

9. “vērtspapīru kontu turētājs” ir iestāde, kas ietilpst “finanšu sabiedrību sektorā” (S.12 ( 4 )) un kas veic finanšu instrumentu glabāšanu un administrēšanu klientu vārdā, t.sk. sniedz vērtspapīru kontu apkalpošanas un saistītos pakalpojumus, piemēram, skaidrās naudas/nodrošinājuma pārvaldību, kā noteikts Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma B iedaļas 1. punktā;

▼M2

10. “banku grupas galvenā iestāde” ir:

a) ES mātesuzņēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 29. apakšpunktā, minētās definīcijas atsauces uz dalībvalstu saprotot kā atsauces uz iesaistīto dalībvalsti;

b) ES finanšu kontrolakciju sabiedrība, kas ir mātesuzņēmums un kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 31. apakšpunktā, minētās definīcijas atsauces uz dalībvalsti saprotot kā atsauces uz iesaistīto dalībvalsti;

c) ES jaukta finanšu kontrolakciju sabiedrība, kas ir mātesuzņēmums un kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 33. apakšpunktā, minētās definīcijas atsauces uz dalībvalsti saprotot kā atsauces uz iesaistīto dalībvalsti;

d) centrālā iestāde iesaistītajā dalībvalstī, kura definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantā;

▼M2 —————

▼B

12. “ieguldītājs” ir iestāde vai persona, kurai pieder finanšu instrumenti;

▼M2

13. “vērtspapīri glabāšanā” ir vērtspapīri, ko vērtspapīru kontu turētāji tieši vai netieši ar klientu palīdzību tur un administrē ieguldītāju vārdā;

▼B

14. “attiecīgā NCB” ir tās euro zonas dalībvalsts NCB, kuras rezidents ir pārskatu sniedzējs;

15. “vērtspapīri” ir šāda veida vērtspapīri:

a) “parāda vērtspapīri” (F.3);

b) “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511);

c) “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.52);

16. “vērtspapīru turējumi” ir to vērtspapīru īpašumtiesības ekonomiskā izpratnē, kuru veidi uzskaitīti 15. punktā;

17. “ISIN kods” ir vērtspapīriem piešķirts starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs, kas sastāv no 12 burtiem un cipariem un kas ir unikāls katrai vērtspapīru emisijai (kā definēts ISO 6166);

▼M2

18. “juridiska persona” ir persona, kura nav fiziska persona un kurai ir juridiskas personas statuss saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem valstī, kurā šāda persona ir rezidents, un kurai drīkst būt juridiskas tiesības un pienākumi saskaņā ar attiecīgās valsts nacionālo tiesību sistēmu;

19. “sektora dati” ir dati, kurus sniedz saskaņā ar 3. pantu;

20. “grupas dati” ir dati, kurus sniedz saskaņā ar 3.a pantu;

21. “iesaistītā dalībvalsts” ir iesaistītā dalībvalsts, kas definēta Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta 3. punktā;

22. “klients” ir fiziska vai juridiska persona, kurai vērtspapīru kontu turētājs sniedz vērtspapīru glabāšanas un ar to saistītos pakalpojumus, t. sk. cits vērtspapīru kontu turētājs;

23. “individuālu iestāžu līmenī” nozīmē, ka sniegtie dati attiecas uz banku grupas katras atsevišķās juridiskās personas, t. i., mātesuzņēmuma un katra tā meitasuzņēmuma, vērtspapīru turējumiem;

24. “grupas dati” nozīmē, ka sniegtie dati ietver informāciju par banku grupas vērtspapīru turējumiem kopumā.

▼B

2. pants

Faktiskie pārskatu sniedzēji

▼M2

1.  Faktiskie pārskatu sniedzēji ir sektora datu sniedzēji un grupas datu sniedzēji (turpmāk kopā – “faktiskie pārskatu sniedzēji”):

a) sektora datu pārskatu sniedzēji ir rezidentu MFI, IF, FIS, apdrošināšanas sabiedrības un vērtspapīru kontu turētāji;

b) grupas datu pārskatu sniedzēji ir:

i) banku grupu galvenās iestādes; un

ii) iestādes vai finanšu iestādes, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs un kuras nav banku grupas daļa,

ja ECB Padome saskaņā ar 4. punktu tos identificējusi kā faktiskos pārskatu sniedzējus un tiem paziņojusi par to pārskatu sniegšanas pienākumiem saskaņā ar 5. punktu.

▼M1

2.  Ja NTF, IF, FIS vai AS saskaņā ar to nacionālajiem tiesību aktiem nav juridiskās personas, par šajā regulā prasītās informācijas sniegšanu atbild personas, kas pilnvarotas tās pārstāvēt, vai – formālas pārstāvības neesamības gadījumā – personas, kas atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem atbild par to darbībām.

▼M1

2.a  Ja NCB saskaņā ar šo regulu no AS prasītos datus iegūst no datiem, kas iegūti saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, AS faktiskie pārskatu sniedzēji ir:

a) AS, kas reģistrētas un atrodas attiecīgās euro zonas dalībvalsts teritorijā, t. sk. ārpus šīs teritorijas esošo mātesuzņēmumu meitasuzņēmumi;

b) a) apakšpunktā noteikto AS filiāles, kas ir rezidentes ārpus attiecīgās euro zonas dalībvalsts teritorijas;

c) AS filiāles, kas ir rezidentes attiecīgās euro zonas dalībvalsts teritorijā, bet kuru galvenais birojs atrodas ārpus EEZ.

Lai novērstu neskaidrības, AS filiāles, kas ir rezidentes euro zonas dalībvalsts teritorijā un kuru galvenais birojs atrodas EEZ, nav faktiskie pārskatu sniedzēji.

▼M2

3.  Uz faktiskajiem pārskatu sniedzējiem attiecas visi pārskatu sniegšanas pienākumi, ja vien tiem nav piešķirts kāds no 4., 4.a vai 4.b pantā minētajiem atbrīvojumiem.

4.  ECB Padome var nolemt, ka grupas datu pārskatu sniedzējs ir faktiskais pārskatu sniedzējs, ja 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētās banku grupas vai 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētās iestādes vai finanšu iestādes kopējo bilances aktīvu vērtība ir:

a) lielāka par 0,5 % no Savienības banku grupu konsolidētās bilances kopējiem aktīviem (turpmāk – “0,5 % robežvērtība”) saskaņā ar pēdējiem ECB pieejamiem datiem, t. i.:

i) datiem, kas attiecas uz tā kalendārā gada decembra beigām, kurš ir pirms gada, kad notiek paziņošana saskaņā ar 5. punktu, vai – ja tādi nav pieejami;

ii) datiem, kas attiecas uz iepriekšējā gada decembra beigām;

vai

▼M3

b) vienādi ar 0,5 % robežvērtību vai mazāki par to ar nosacījumu, ka grupas datu pārskatu sniedzējs atbilst noteiktiem kvantitatīviem vai kvalitatīviem kritērijiem, kuri apliecina tā nozīmīgumu finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai euro zonā (piem., ņemot vērā savstarpējās saiknes ar citām euro zonas finanšu iestādēm, darbību vairākās jurisdikcijās, neaizstājamību, korporatīvās uzbūves sarežģītību vai ECB tiešo uzraudzību) un/vai attiecīgā euro zonas dalībvalstī (piem., ņemot vērā banku grupas relatīvo nozīmīgumu kādā banku pakalpojumu segmentā vienā vai vairākās euro zonas dalībvalstīs vai ECB tiešo uzraudzību).

▼M2

5.  Attiecīgā NCB paziņo grupas datu pārskatu sniedzējiem par ECB Padomes lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 4. punktu, un par to pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

6.  Neierobežojot 10. panta prasības, grupas datu pārskatu sniedzēji, kas saņēmuši paziņojumu saskaņā ar 5. punktu, no brīža, kad pirmo reizi sākta pārskatu sniegšana saskaņā ar šo regulu, datus paziņo ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc paziņojuma saņemšanas dienas.

7.  Grupas datu pārskatu sniedzējs, kas saņēmis paziņojumu saskaņā ar 5. punktu, paziņo attiecīgajai NCB par nosaukuma vai juridiskā statusa pārmaiņām, apvienošanos vai restrukturizāciju, vai jebkuriem citiem notikumiem vai apstākļiem, kas ietekmē pārskatu sniegšanas pienākumu izpildi, 14 dienu laikā no dienas, kad noticis šāds gadījums vai iestājušies šādi apstākļi.

8.  Uz grupas datu pārskatu sniedzēju, kas saņēmis paziņojumu saskaņā ar 5. punktu, šajā regulā izklāstītie pienākumi attiecas līdz brīdim, kad par to atcelšanu tam paziņojusi attiecīgā NCB.

▼B

3. pants

▼M2

Statistikas pārskatu sniegšanas prasības sektora datu pārskatu sniedzējiem

▼M1

1.  MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāji saskaņā ar I pielikuma 2. daļu sniedz savām attiecīgajām NCB vērtspapīru līmeņa datus datus par vērtspapīru ar ISIN kodu pašu turējumu ceturkšņa beigu vai mēneša beigu atlikumiem un saskaņā ar 5. punktu – datus par finanšu darījumiem pārskata mēnesī vai ceturksnī, vai statistisko informāciju, kas vajadzīga informācijas par šādiem darījumiem iegūšanai. Šos datus sniedz reizi ceturksnī vai reizi mēnesī, ievērojot attiecīgās NCB noteiktos pārskatu sniegšanas norādījumus.

▼B

2.  Vērtspapīru kontu turētājs attiecīgo NCB informē par vērtspapīru konta turētāja darbību veikšanu nedēļas laikā no dienas, kurā tas šīs darbības sāk, neatkarīgi no tā, vai tas gaida, ka uz to attieksies regulāras pārskatu sniegšanas pienākumi saskaņā ar šo regulu, izņemot gadījumus, ja vērtspapīru kontu turētājs par to informējis citas kompetentas iestādes.

Vērtspapīru kontu turētāji reizi ceturksnī vai reizi mēnesī attiecīgajai NCB saskaņā ar tās noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām sniedz datus, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, par ceturkšņa beigu vai mēneša beigu atlikumiem un saskaņā ar 5. punktu – par finanšu darījumiem pārskata mēnesī vai ceturksnī attiecībā uz šādiem vērtspapīriem ar ISIN kodu:

▼M2

a) ievērojot I pielikuma 1. nodaļas 3. daļu – vērtspapīriem, ko tie glabā to rezidentu klientu vārdā, kuri neziņo par turējumiem savā vārdā saskaņā ar 1. punktu;

b) ievērojot I pielikuma 1. nodaļas 4. daļu – vērtspapīriem, ko tie glabā to nefinanšu klientu vārdā, kuri ir rezidenti citās euro zonas dalībvalstīs;

c) ievērojot I pielikuma 1. nodaļas 5. daļu – vērtspapīriem, ko emitējušas euro zonas iestādes un ko tie glabā to klientu vārdā, kuri ir rezidenti ārpus euro zonas dalībvalstīs, un to klientu vārdā, kuri nav Savienības rezidenti.

▼M1

2.a  Attiecīgā NCB vērtspapīru kontu turētājiem pieprasa reizi ceturksnī vai reizi mēnesī saskaņā ar tās noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām sniegt vērtspapīru līmeņa datus datus par ceturkšņa beigu vai mēneša beigu atlikumiem un saskaņā ar 5. punktu – par finanšu darījumiem pārskata ceturksnī vai mēnesī attiecībā uz vērtspapīriem ar ISIN kodu, ko tās tur AS vārdā.

2.b  Ja NCB iegūst no AS saskaņā ar šo regulu prasītos datus no datiem, kas savākti saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, AS katru gadu sniedz attiecīgajai NCB apkopotus datus vai vērtspapīru līmeņa datus par vērtspapīru ar ISIN kodu turējumu gada beigu atlikumiem AS kopējo iekšzemes turējumu dalījumā un tās filiāļu kopējo turējumu dalījumā katrā EEZ valstī un ārpus EEZ saskaņā ar I pielikuma 8. daļu. Šajā gadījumā AS, kuras veic gada pārskatu sniegšanu, sastāda vismaz 95 % no kopējiem AS vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem attiecīgajā euro zonas dalībvalstī.

▼M2 —————

▼M2

5.  Sektora datu pārskatu sniedzēji, ievērojot attiecīgo NCB norādījumus, sniedz a) datus par mēneša vai ceturkšņa darījumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, un, ja to prasa attiecīgā NCB, citām apjoma pārmaiņām; vai b) statistisko informāciju, kas nepieciešama, lai iegūtu informāciju par finanšu darījumiem, izmantojot kādu no I pielikuma 1. nodaļas 1. daļā norādītajām pieejām. Papildu prasības un norādījumi attiecībā uz darījumu datu apkopošanu noteikti II pielikuma 3. daļā.

6.  Sektora datu pārskatu sniedzēji, ja to norādījusi attiecīgā NCB, ievērojot I pielikuma 1. nodaļas 7. daļu, reizi ceturksnī vai reizi mēnesī sniedz datus par ceturkšņa beigu vai mēneša beigu atlikumiem un saskaņā ar 5. punktu – statistisko informāciju par pārskata ceturksni vai mēnesi attiecībā uz vērtspapīriem bez ISIN koda. Šis punkts neattiecas uz sektora datu pārskatu sniedzējiem, kuriem saskaņā ar 4. vai 4.b pantu piešķirts atbrīvojums.

▼M2 —————

▼M1

9.  NCB var iegūt datus par vērtspapīru turējumiem, par kuriem AS jāsniedz pārskati saskaņā ar šo Regulu, no šādiem datiem, kas iegūti Direktīvas 2009/138/EK regulējuma ietvaros:

a) dati, kas ietilpst kvantitatīvās pārskatu veidnēs, kas paredzētas pārskatu sniegšanai uzraudzības nolūkiem, ko NCB dara pieejamus NKI, neraugoties uz to, vai NCB un NKI ir nošķirtas vai integrētas vienā iestādē, saskaņā ar sadarbības noteikumiem starp abām struktūrām; vai

b) dati, kas ietilpst kvantitatīvās pārskatu veidnēs, kas paredzētas pārskatu sniegšanai uzraudzības nolūkiem, ko pārskatu sniedzēji tieši un vienlaikus sniedz NCB un NKI.

10.  Ja kvantitatīvajā pārskatu veidnē pārskatu sniegšanai uzraudzības nolūkiem ietilpst dati, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu šajā regulā izklāstītās AS statistikas pārskatu sniegšanas prasības, NCB tiek nodrošināta pieeja visai veidnei, lai nodrošinātu datu kvalitāti.

11.  Dalībvalstis var izveidot sadarbības mehānismus, lai nodrošinātu attiecīgās NKI centralizētu informācijas vākšanu, kas aptver datu vākšanas prasības saskaņā ar Direktīvā 2009/138/EK izveidoto regulējumu, kā arī šajā Regulā noteiktās papildus datu vākšanas prasības, saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem un saskaņotajiem norādījumiem, kurus var formulēt ECB.

▼M2

12.  Attiecīgā NCB lūdz, lai, MFI sniedzot individuālu vērtspapīru līmeņa datus par vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem savā vārdā saskaņā ar 3. panta 1. punktu, tās sniedz datus sadaļā “turētāja emitēti vērtspapīri”, kā noteikts I pielikuma 1. nodaļas 2. daļā.

13.  Attiecīgā NCB var lūgt, lai, MFI sniedzot statistisko informāciju par vērtspapīru bez ISIN koda turējumiem savā vārdā saskaņā ar 3. panta 1. punktu, tās sniedz datus sadaļā “turētāja emitēti vērtspapīri”, kā noteikts I pielikuma 1. nodaļas 7. daļā.

3.a pants

Statistikas pārskatu sniegšanas prasības grupas datu pārskatu sniedzējiem

1.  Grupas datu pārskatu sniedzēji reizi ceturksnī sniedz attiecīgajai NCB individuālu vērtspapīru līmeņa datus par to vērtspapīru ceturkšņa beigu pozīcijām, kurus tur tie paši vai to grupas, t. sk. nerezidentu iestādes. Šādus datus sniedz, ievērojot bruto principu un neatskaitot no grupas turējumiem vērtspapīrus, ko emitējušas tās pašas grupas iestādes. Šos datus sniedz, ievērojot attiecīgās NCB noteiktos pārskatu sniegšanas norādījumus.

Grupas datu pārskatu sniedzēji datus par vērtspapīru turējumiem sniedz, kā noteikts I pielikuma 2. nodaļā.

2.  Grupas datu pārskatu sniedzēji, kuriem prasīts sniegt datus saskaņā ar 1. punktu, datus sniedz, ievērojot bruto principu, vai individuālu iestāžu līmenī attiecībā uz instrumentiem, kurus tur mātesuzņēmums un/vai tā meitasuzņēmumi, saskaņā ar I pielikuma 2. nodaļas tabulām.

▼M3

3.  Attiecīgā NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 5. punktu, ECB lūdz, lai grupas datu pārskatu sniedzēji sniedz datus sadaļā “emitents ietilpst pārskatu sniedzēju grupā (uzraudzības tvērumā)”, ievērojot individuālu vērtspapīru līmeņa principu, un sadaļā “emitents ietilpst pārskatu sniedzēju grupā (grāmatvedības tvērumā)”, ievērojot individuālu vērtspapīru līmeņa principu, par vērtspapīriem ar ISIN kodu vai bez tā, kuri ir to grupas turējumā, saskaņā ar I pielikuma 2. nodaļu.

▼M2

4.  Grupas datu pārskatu sniedzēji saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu ievēro šīs regulas prasības, pamatojoties uz attiecīgās individuālās iestādes vai finanšu iestādes vērtspapīru turējumiem.

▼M3

5.  Neierobežojot 1. punkta noteikumus, grupas datu pārskatu sniedzēji grupas datus sniedz ECB, ja attiecīgā NCB nolemj, ka grupas datu pārskatu sniedzējiem statistiskā informācija jāsniedz tieši ECB saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2013/7 3.a pantu un 4.b pantu.

▼M2

3.b pants

Vispārīgās statistikas pārskatu sniegšanas prasības

1.  Šajā regulā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības, t. sk. atbrīvojumi no tām, neierobežo pārskatu sniegšanas prasības, kas noteiktas: a) Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) ( 5 ); Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) ( 6 ); un Eiropas Centrālās Bankas Regulā (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50).

2.  Individuālu vērtspapīru līmeņa datus par ceturkšņa beigu vai mēneša beigu atlikumiem un saskaņā ar 3. panta 5. punktu – statistisko informāciju par pārskata ceturksni vai mēnesi ziņo, ievērojot II pielikuma 1., 2., 4., 5., 6., 7. un 8. daļu un 5., 5.a un 5.b pantā minētos grāmatvedības noteikumus.

▼B

4. pants

▼M2

Atbrīvojumi sektora datu pārskatu sniedzējiem

▼B

1.   ►M2  Pēc katras attiecīgās NCB izvēles sektora datu pārskatu sniedzējiem var tikt piešķirti šādi atbrīvojumi: ◄

a) euro zonas dalībvalstīs, kurās rezidentu ieguldītāju vērtspapīru ar ISIN kodu kopējo turējumu tirgus vērtība ir mazāka par 40 mljrd. euro vai vienāda ar to:

i)  ►M1  NCB var piešķirt MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētājiem atbrīvojumus no 3. panta 1. punktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka atbrīvoto MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāju sektora vai apakšsektora atlikumu kopējā ziņojamā vērtība MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāju turējumos valsts līmenī nepārsniedz 40 %.  ◄ FIS, kas datus, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, neziņo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30), ir tiesības, ievērojot attiecīgās NCB norādījumus, pārsniegt šo robežvērtību pirmajos divos gados pēc tam, kad sākusies pārskatu sniegšana saskaņā ar šo regulu;

ii) NCB var vērtspapīru kontu turētājiem piešķirt atbrīvojumus no 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka atbrīvoto vērtspapīru kontu turētāju kopējie ziņojamie atlikumi nepārsniedz 40% no valstī glabāšanā turēto vērtspapīru summas;

b) euro zonas dalībvalstīs, kurās rezidentu ieguldītāju vērtspapīru ar ISIN kodu kopējo turējumu tirgus vērtība ir lielāka par 40 mljrd. euro:

▼M1

i) NCB var piešķirt MFI, IF, FIS,AS un vērtspapīru kontu turētājiem atbrīvojumus no 3. panta 1. punktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka atbrīvoto MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāju sektora vai apakšsektora atlikumu kopējā ziņojamā vērtība MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāju turējumos valsts līmenī nepārsniedz 5 %;

▼B

ii) NCB var vērtspapīru kontu turētājiem piešķirt atbrīvojumus no 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka atbrīvoto vērtspapīru kontu turētāju kopējie ziņojamie atlikumi nepārsniedz 5% no valstī glabāšanā turēto vērtspapīru summas;

c) NCB apspriežas ar ECB par informāciju, ko izmanto, lai noteiktu vērtspapīru kopējo turējumu tirgus vērtību, kas vajadzīga, lai piešķirtu atbrīvojumus saskaņā ar šo punktu.

▼M1

2.  NCB var pilnībā vai daļēji atbrīvot KI no pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka atbrīvoto KI atlikumu kopējā vērtība nepārsniedz 5 % no attiecīgajā euro zonas dalībvalstī turēto vērtspapīru kopējās summas; pirmajos divos gados pēc pārskatu sniegšanas saskaņā ar šo regulu sākšanās šo robežvērtību var paaugstināt līdz 15 %.

▼M1

2.a  NCB var piešķirt AS šādus atbrīvojumus no 3. panta 1. punktā izklāstītajām pārskatu sniegšanas prasībām:

a) NCB var piešķirt atbrīvojumus AS, pamatojoties uz AS kopējiem vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem, ar nosacījumu, ka atbrīvoto AS atlikumu kopējā vērtība nepārsniedz 5 % no attiecīgajā euro zonas dalībvalstī turēto vērtspapīru kopējās summas; vai

b) NCB var piešķirt atbrīvojumus AS, pamatojoties uz AS kopējiem vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem, ar nosacījumu, ka:

i) atbrīvoto AS atlikumu kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no attiecīgajā euro zonas dalībvalstī turēto vērtspapīru kopējās summas;

ii) dati, kurus AS sniedz tieši saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un dati, kurus sniedz vērtspapīru kontu turētāji attiecībā uz AS turējumiem, par kuriem nepastāv pienākumus tieši sniegt pārskatus, kopā vērtspapīru līmenī aptver vairāk par 95 % no AS kopējiem vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem katrā euro zonas dalībvalstī.

▼M1

3.  NCB var piešķirt atbrīvojumus no 3. panta 1. punktā izklāstītajām pārskatu sniegšanas prasībām visiem NTF ar nosacījumu, ka to kopējie vērtspapīru ar ISIN kodu turējumi veido mazāk par 2 % no euro zonas NTF turētajiem vērtspapīriem.

4.  NCB var piešķirt atbrīvojumus no 3. panta 1. punktā izklāstītajām pārskatu sniegšanas prasībām visām FIS ar nosacījumu, ka to kopējie vērtspapīru ar ISIN kodu turējumi veido mazāk par 2 % no euro zonas FIS turētajiem vērtspapīriem.

▼B

5.  NCB var piešķirt šādus atbrīvojumus vērtspapīru kontu turētājiem:

a) NCB var pilnībā vai daļēji atbrīvot vērtspapīru kontu turētājus no 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos datus var iegūt no citiem statistiskajiem vai uzraudzības datu avotiem, ievērojot III pielikumā norādītos obligātos statistikas standartus. Turklāt piemēro šādus nosacījumus:

i) dalībvalstīs, kurām piemēro atbrīvojumus saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu un kurās 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos datus tieši ziņo ieguldītāji, šie dati, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, aptver vismaz 60% no 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto vērtspapīru summas;

ii) dalībvalstīs, kurām piemēro atbrīvojumus saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu un kurās 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos datus tieši ziņo ieguldītāji, šie dati, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, aptver vismaz 75% no 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto vērtspapīru summas.

▼M2

b) NCB var pilnībā vai daļēji atbrīvot no 3. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām vērtspapīru kontu turētājus, kuru visu nerezidentu klientu vārdā turēto vērtspapīru kopējā summa nepārsniedz 10 mljrd. euro.

▼M1

c) NCB var pilnībā vai daļēji atbrīvot vērtspapīru kontu turētājus no 3. panta 2.a punktā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām ar nosacījumu, ka dati, kurus AS tieši sniedz saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un dati, kurus sniedz vērtspapīru kontu turētāji attiecībā uz AS turējumiem, par kuriem nepastāv pienākumus tieši sniegt pārskatus, kopā vērtspapīru līmenī aptver vairāk par 95 % no AS kopējiem vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem katrā euro zonas dalībvalstī.

▼M2 —————

▼M2

8.  Attiecībā uz sektora datu pārskatu sniedzējiem, kuriem piemēro 1., 2., 2.a, 3. vai 4. punktā minētos atbrīvojumus, NCB reizi gadā vāc datus par vērtspapīru apjomu, kas ir šādu pārskata sniedzēju turējumā vai glabāšanā, saskaņā ar 3. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, izmantojot apkopotus datus vai datus individuālu vērtspapīru līmenī.

▼M2 —————

▼B

10.  Attiecīgā NCB atsauc atbrīvojumus, kas saskaņā ar 5. punkta a) apakšpunktu piešķirti vērtspapīru kontu turētājiem, ja dati no citiem statistisko vai uzraudzības datu avotiem, kas atbilst III pielikumā norādītajām obligātajām statistikas prasībām, nav tai laikus darīti pieejami trijos pārskata periodos pēc kārtas, neatkarīgi no tā, vai tā ir vērtspapīru kontu turētāju vaina. Vērtspapīru kontu turētāji sāk sniegt 3. panta 2. punktā minētos datus ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kurā attiecīgā NCB tiem darījusi zināmu, ka atbrīvojums atcelts.

▼M2 —————

▼M2

13.  NCB var izvēlēties piešķirt MFI atbrīvojumus no 3. panta 12. punktā izklāstītajām pārskatu sniegšanas prasībām, ja NCB spēj iegūt šos datus no datiem, kas savākti no citiem avotiem.

▼M3

4.a pants

Atbrīvojumi grupas datu pārskatu sniedzējiem

1.  Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, pēc apspriešanās ar attiecīgo NCB grupas datu pārskatu sniedzējiem var šādi piešķirt atbrīvojumus no 3.a panta pārskatu sniegšanas prasībām:

a) attiecīgā NCB vai vajadzības gadījumā ECB var ļaut grupas datu pārskatu sniedzējiem saskaņā ar šīs regulas prasībām sniegt statistisko informāciju individuālu vērtspapīru līmenī, kas aptver 95 % no to savā vārdā vai to grupas vārdā turēto vērtspapīru summas ar nosacījumu, ka atlikušos 5 % grupas turēto vērtspapīru nav emitējis viens emitents;

b) attiecīgā NCB vai vajadzības gadījumā ECB var lūgt grupas datu pārskatu sniedzējus sniegt papildu informāciju par vērtspapīru veidiem, kuriem piešķirts atbrīvojums saskaņā ar a) apakšpunktu.

2.  Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, pēc apspriešanās ar attiecīgo NCB var piešķirt grupas datu pārskatu sniedzējiem atbrīvojumus no pārskatu sniegšanas prasībām attiecībā uz sadaļu “emitents ietilpst pārskatu sniedzēju grupā (uzraudzības tvērumā)”, ievērojot individuālu vērtspapīru līmeņa principu, kā noteikts 3.a panta 3. punktā ar nosacījumu, ka attiecīgā NCB vai ECB spēj iegūt šos datus no datiem, kas savākti no citiem avotiem.

3.  Divu gadu laikā no pirmās pārskatu sniegšanas saskaņā ar 10.b panta 2. punktu attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, pēc apspriešanās ar attiecīgo NCB var piešķirt grupas datu pārskatu sniedzējiem atbrīvojumus no pārskatu sniegšanas prasībām attiecībā uz datu sniegšanu individuālu iestāžu līmenī, kas iestādēm, kuras nav Savienības rezidentes, noteiktas I pielikuma 2. nodaļā, ar nosacījumu, ka attiecīgā NCB vai ECB spēj iegūt šos datus no datiem, kas savākti no citiem avotiem.

4.b pants

Vispārējie atbrīvojumi un visiem atbrīvojumiem piemērojamais regulējums

1.  Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, pēc apspriešanās ar attiecīgo NCB var piešķirt atbrīvojumus no saskaņā ar šo regulu noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām, ja faktiskie pārskatu sniedzēji tos pašus datus sniedz saskaņā ar: a) Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) ( 7 ); b) Regulu (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38); c) Regulu (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40); vai d) Regulu (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50); vai tad, ja attiecīgā NCB vai vajadzības gadījumā ECB spēj iegūt šos datus citā veidā, ievērojot obligātos statistiskos standartus, kas noteikti III pielikumā.

2.  Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, pēc apspriešanās ar attiecīgo NCB nodrošina, ka šajā pantā, kā arī 4. pantā un 4.a pantā izklāstītie nosacījumi tiek ievēroti, pēc vajadzības attiecīgos gadījumos piešķirot, atjaunojot vai atsaucot jebkuru atbrīvojumu katra kalendārā gada sākumā.

3.  Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, pēc apspriešanās ar attiecīgo NCB var faktiskos pārskatu sniedzējus, kuriem piešķirti atbrīvojumi saskaņā ar šo pantu, 4. pantu vai 4.a pantu, pakļaut papildu pārskatu sniegšanas prasībām, ja attiecīgā NCB vai ECB uzskata, ka nepieciešami papildu dati. Faktiskie pārskatu sniedzēji prasītos datus sniedz 15 darbdienu laikā pēc tam, kad attiecīgā NCB vai vajadzības gadījumā ECB izteikusi lūgumu.

4.  Gadījumos, kuros attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, piešķīrusi atbrīvojumus, faktiskie pārskatu sniedzēji var tomēr pilnībā pildīt pārskatu sniegšanas prasības. Faktiskais pārskatu sniedzējs, kurš izvēlas neizmantot attiecīgās NCB vai vajadzības gadījumā ECB piešķirtos atbrīvojumus, saņem attiecīgās NCB vai vajadzības gadījumā ECB piekrišanu piešķirto atbrīvojumu izmantošanai vēlākā laikā.

▼B

5. pants

▼M2

Grāmatvedības noteikumi sektora datu sniegšanai

▼M2 —————

▼B

2.  Neierobežojot nacionālo grāmatvedības praksi, par vērtspapīru turējumiem ziņo pēc to nominālvērtības vai pēc akciju skaita. Var ziņot arī tirgus vērtības, kā norādīts II pielikuma 4. daļā.

3.  Neierobežojot nacionālo grāmatvedības praksi un neto atlikumu aprēķināšanas kārtību, par vērtspapīru turējumiem statistikas vajadzībām ziņo pēc bruto principa.

▼M2 —————

▼M2

5.a pants

Grāmatvedības noteikumi grupas datu sniegšanai

1.  Neierobežojot nacionālo grāmatvedības praksi, grupas datu pārskatu sniedzēji datus par vērtspapīru turējumiem sniedz pēc vērtības, kas norādīta II pielikuma 4. un 8. daļā.

2.  Neierobežojot nacionālo grāmatvedības praksi un neto atlikumu aprēķināšanas kārtību, grupas datu pārskatu sniedzēji datus par vērtspapīru turējumiem statistikas vajadzībām sniedz, ievērojot bruto principu. Jo īpaši jāsniedz arī dati par grupas datu pārskatu sniedzēju tādu vērtspapīru turējumiem, kurus emitējis pats pārskatu sniedzējs, un 2. panta 4. punktā noteikto pārskatu sniedzējas grupas individuālu juridisko personu tādu vērtspapīru turējumiem, kurus emitējušas pašas iestādes.

5.b pants

Vispārīgie grāmatvedības noteikumi

1.  Ja šajā regulā nav noteikts citādi, sniedzot pārskatus saskaņā ar šo regulu, faktiskie pārskatu sniedzēji ievēro Padomes Direktīvas 86/635/EEK ( 8 ) nacionālajā transpozīcijā vai, ja tā nav piemērojama, citos faktiskajiem pārskatu sniedzējiem piemērojamos nacionālajos vai starptautiskajos standartos noteiktos grāmatvedības noteikumus.

2.  Vērtspapīru turējumus, kas aizdoti vērtspapīru aizdevuma operācijās vai pārdoti saskaņā ar repo līgumu, uzrāda kā sākotnējā īpašnieka turējumus un nevis kā tos pagaidām ieguvušās personas turējumus gadījumos, kuros ir cieša apņemšanās veikt reverso operāciju un nevis tikai iespēja to darīt. Ja vērtspapīrus pagaidām ieguvusī persona tos pārdod, šādu pārdošanu uzrāda kā tiešo darījumu ar vērtspapīriem, un vērtspapīrus pagaidām ieguvusī persona datus par to sniedz kā par negatīvu atlikumu attiecīgajā vērtspapīru portfelī.

▼M2

6. pants

Sektora datu savlaicīgums

NCB nosūta ECB:

a) sektora ceturkšņa datus individuālu vērtspapīru līmenī saskaņā ar 3. panta 1., 2., 2.a un 5. punktu līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika 70. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati; vai

b) sektora mēneša datus individuālu vērtspapīru līmenī saskaņā ar 3. panta 5. punktu un I pielikuma 1. nodaļas 1. daļu, ievērojot i) vai ii) apakšpunktā norādīto:

i) reizi ceturksnī par trim pārskata ceturkšņa mēnešiem līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika 63. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati;

ii) reizi mēnesī par pārskata ceturkšņa katru mēnesi līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika 63. kalendārajā dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru attiecas dati.

▼M3

6.a pants

Grupas datu savlaicīgums

1.  NCB nosūta ECB grupas ceturkšņa datus individuālu vērtspapīru līmenī saskaņā ar 3.a panta 1. punktu un I pielikuma 2. nodaļu līdz 18.00 pēc Viduseiropas laika 55. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati.

2.  Ja NCB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu nolemj, ka pārskatu sniedzēji statistisko informāciju sniedz tieši ECB, pārskatu sniedzēji šādu informāciju nosūta ECB līdz 18.00 pēc Viduseiropas laika 45. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati.

▼M2

6.b pants

Vispārējais savlaicīgums

1.  NCB lemj par to, kad tām jāsaņem dati no faktiskajiem pārskatu sniedzējiem, lai tās varētu veikt vajadzīgās kvalitātes kontroles procedūras un ievērot 6. un 6.a pantā noteiktos termiņus.

2.  Ja 6. vai 6.a pantā minētais termiņš ir dienā, kurā TARGET2 ir slēgts, termiņu pagarina līdz nākamajai TARGET2 darbdienai, kas publicēta ECB interneta vietnē.

▼B

7. pants

Obligātie standarti un nacionālais pārskatu sniegšanas regulējums

1.  Faktiskajiem pārskatu sniedzējiem jāpilda pārskatu sniegšanas prasības, ievērojot III pielikumā norādītos obligātos standartus.

2.  Pārskatu sniegšanas regulējuma prasības, kuras jāievēro faktiskajiem pārskatu sniedzējiem, NCB definē un īsteno saskaņā ar nacionālajām īpatnībām. NCB lemj par to, vai datus, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, vērtspapīru kontu turētajiem jāziņo, uzskaitot katru ieguldītāju atsevišķi. NCB nodrošina, ka šī pārskatu sniegšanas kārtība nodrošina prasīto statistisko informāciju un ļauj pārbaudīt III pielikumā izklāstīto nosūtīšanas, precizitātes un pārskatīšanas obligāto standartu ievērošanu.

▼M3

7.a pants

Apvienošanās, dalīšanās un reorganizācija

Apvienošanās, dalīšanās vai reorganizācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt pārskatu sniedzēja statistisko pienākumu izpildi, pārskatu sniedzējs tieši vai saskaņā ar sadarbības noteikumiem ar attiecīgās NKI palīdzību informē attiecīgo NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, par procedūrām, kas plānotas, lai izpildītu šajā regulā izklāstītās statistikas pārskatu sniegšanas prasības, kolīdz nolūks īstenot minētās darbības ticis publiskots un pienācīgu laiku pirms tās stājas spēkā.

▼B

8. pants

Pārbaude un piespiedu vākšana

NCB īsteno savas tiesības pārbaudīt tādā detalizācijas līmenī, kādu tā uzskata par vajadzīgu, vai vākt informāciju, kuru faktiskajiem pārskatu sniedzējiem prasīts sniegt saskaņā ar šo regulu, neierobežojot ECB tiesības pašai īstenot šīs tiesības. NCB šīs tiesības jo īpaši īsteno tad, ja faktiskie pārskatu sniedzēji neievēro III pielikumā norādītos obligātos standartus.

9. pants

Vienkāršota grozījumu procedūra

Ņemot vērā ECBS Statistikas komitejas viedokļus, ECB Valde var veikt tehniskus grozījumus šīs regulas pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē pārskatu sniedzēju pārskatu sniegšanas pienākumus. ECB Valde par šādiem grozījumiem bez nepamatotas kavēšanās informē ECB Padomi.

10. pants

Pirmā pārskatu sniegšana

Pirmā pārskatu sniegšana saskaņā ar šo regulu sākas ar datiem, kas attiecas uz pārskata periodu 2013. gada decembrī. Pirmo reizi sniedzot datus ECB, NCB jāsniedz tikai dati par atlikumiem.

▼M1

10.a pants

Pirmā pārskatu sniegšana pēc Regulas (ES) 2015/730 (ECB/2015/18) ( 9 ) spēkā stāšanās

1.  Pirmā pārskatu sniegšana pēc Regulas (ES) 2015/730 (ECB/2015/18) spēkā stāšanās sākas ar datiem, kas attiecas uz 2015. gada marta pārskata periodu, ja vien šajā pantā nav noteikts citādi.

2.  Pirmā AS pārskatu sniegšana saskaņā ar 3. panta 1. punktu sākas ar datiem, kas attiecas uz 2016. gada marta pārskata periodu.

3.  Pirmā vērtspapīru kontu turētāju pārskatu sniegšana saskaņā ar 3. panta 2.a punktu sākas ar datiem, kas attiecas uz 2016. gada marta pārskata periodu.

4.  Pirmā AS pārskatu sniegšana saskaņā ar 3. panta 2.b punktu sākas ar gada datiem, kas attiecas uz 2016. atsauces gadu.

▼M2

10.b pants

Pirmā pārskatu sniegšana pēc Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) 2016/1384 (ECB/2016/22) ( 10 ) spēkā stāšanās

1.  Pirmā sektora datu pārskatu sniegšana saskaņā ar 3. pantu sākas ar datiem par 2018. gada septembra pārskata periodu.

2.  Pirmā grupas datu pārskatu sniegšana saskaņā ar 3.a pantu sākas ar datiem par 2018. gada septembra pārskata periodu.

▼M3

10.c pants

Pirmā pārskatu sniegšana pēc Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) 2018/318 (ECB/2018/7) spēkā stāšanās

Pirmā grupas datu pārskatu sniegšana saskaņā ar 3.a pantu pēc Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) 2018/318 (ECB/2018/7) ( 11 ) spēkā stāšanās sākas ar datiem par 2018. gada septembra atsauces periodu.

▼B

11. pants

Nobeiguma noteikums

Šī Regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
I PIELIKUMS

STATISTIKAS PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS

▼M2

1. NODAĻA. SEKTORA DATI

▼B

1.   DAĻA

Finanšu darījumi

1.  ►M2  MFI, IF un vērtspapīru kontu turētāji, kuri sniedz datus par savā vārdā turētajiem vērtspapīriem vai vērtspapīriem, ko tie glabā rezidentu klientu vārdā, statistisko informāciju sniedz, ievērojot kādu no šīm pieejām: ◄

a) reizi mēnesī vai reizi ceturksnī – par mēneša vai ceturkšņa finanšu darījumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, par citām apjoma pārmaiņām pārskata mēnesī vai ceturksnī; vai

b) reizi mēnesī vai reizi ceturksnī – par mēneša atlikumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, par citām apjoma pārmaiņām pārskata mēnesī vai pārskata ceturkšņa trijos mēnešos.

2.  ►M1  FIS un AS statistisko informāciju sniedz, ievērojot kādu no šīm pieejām: ◄

a) reizi ceturksnī – par ceturkšņa finanšu darījumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, par citām apjoma pārmaiņām pārskata ceturksnī;

b) reizi mēnesī vai reizi ceturksnī – par mēneša atlikumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, par citām apjoma pārmaiņām pārskata mēnesī vai pārskata ceturkšņa trijos mēnešos; vai

c) reizi ceturksnī – par ceturkšņa atlikumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, par citām apjoma pārmaiņām pārskata ceturksnī.

▼M2

3. Vērtspapīru kontu turētāji, kas ziņo par i) vērtspapīriem, ko tie glabā to nefinanšu klientu vārdā, kas ir rezidenti citās euro zonas dalībvalstīs; un ii) vērtspapīriem, ko emitējušas euro zonas iestādes un ko tie glabā to klientu vārdā, kuri ir rezidenti ārpus euro zonas dalībvalstīs, un to klientu vārdā, kuri nav Savienības rezidenti, statistisko informāciju sniedz, ievērojot kādu no 2. punktā izklāstītajām pieejām.

▼M1

2. DAĻA

MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāju dati par vērtspapīru ar ISIN kodu pašu turējumiem

▼M2

Par katru vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), datus tālāk norādītajās tabulas ailēs attiecībā uz vērtspapīru pašu turējumiem sniedz finanšu ieguldītāji, kas ir MFI, IF, FIS vai AS un vērtspapīru kontu turētāji.

▼M1

a) uzrāda datus 1. un 2. ailē;

b) datus šādi uzrāda, ievērojot i) vai ii) punktu:

i) ja MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāji uzrāda finanšu darījumus atsevišķu vērtspapīru līmenī, uzrāda datus 5. ailē un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, 6. ailē;

ii) ja MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāji neuzrāda finanšu darījumus atsevišķu vērtspapīru līmenī, uzrāda datus 6. ailē, ja to lūgusi attiecīgā NCB.

Attiecīgā NCB var lūgt finanšu ieguldītājiem, kas ir MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāji, uzrādīt datus 1. un 3. ailē, nevis a) punktā norādītos datus. Šādā gadījumā b) punktā noteikto datu vietā uzrāda datus 5. ailē un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, arī 7. ailē.

Attiecīgā NCB var arī lūgt finanšu ieguldītājiem, kas ir MFI, IF, FIS, AS un vērtspapīru kontu turētāji, uzrādīt datus 2.b, 3. un 4. ailē.

▼M2

Attiecīgā NCB var arī izvēlēties lūgt MFI sniegt datus 8. ailē.

▼M1Datu lauks

Apraksts

1.

ISIN kods

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

▼M2

2.b

Pārskata bāze

▼M1

3.

Tirgus vērtība

4.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

5.

Finanšu darījumi

6.

Citas apjoma pārmaiņas nominālvērtībā

7.

Citas apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā

▼M2

8.

Turētāja emitēts vērtspapīrs

▼B

3.   DAĻA

▼M2

Dati par vērtspapīriem ar ISIN kodu, ko glabā to rezidentu nefinanšu klientu un citu finanšu klientu vārdā, kuriem netiek prasīts ziņot par to vērtspapīru pašu turējumiem

Vērtspapīru kontu turētāji par katru vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), ko tie glabā to rezidentu nefinanšu klientu un citu finanšu klientu vārdā, kuriem netiek prasīts ziņot par to vērtspapīru pašu turējumiem, sniedz datus tālāk norādītajās tabulas ailēs.

▼B

a) uzrāda datus 1., 2. un 3. ailē;

b) datus šādi uzrāda, ievērojot i) vai ii) punktu:

i) ja vērtspapīru kontu turētāji uzrāda finanšu darījumus, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, uzrāda datus 6. ailē un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, 7. ailē;

ii) ja vērtspapīru kontu turētāji neuzrāda finanšu darījumus, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, uzrāda datus 7. ailē, ja to lūgusi attiecīgā NCB.

Attiecīgā NCB var lūgt vērtspapīru kontu turētājiem uzrādīt datus 1., 3. un 4. ailē, nevis a) punktā norādītos datus. Šādā gadījumā b) punktā noteikto datu vietā uzrāda datus 6. ailē un, ja to lūgusi attiecīgā NCB, 8. ailē.

Attiecīgā NCB var arī lūgt vērtspapīru kontu turētājiem uzrādīt datus 2.b, 4. un 5. ailē.

▼M1

Vērtspapīru kontu turētāji, kas sniedz datus par AS vērtspapīriem saskaņā ar 3. panta 2.a punktu, uzrāda datus arī 9. un 10. ailē.

▼M1Datu lauks

Apraksts

1.

ISIN kods

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

▼M2

2.b

Pārskata bāze

3.

Klienta sektors:

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

— pensiju fondi (S.129)

— citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125), finanšu palīgsabiedrības (S.126) un piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127), izņemot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības

— nefinanšu sabiedrības (S.11)

— vispārējā valdība (S.13) (1)

— mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15 ) (2)

▼M1

4.

Tirgus vērtība

5.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

6.

Finanšu darījumi

7.

Citas apjoma pārmaiņas nominālvērtībā

8.

Citas apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā

▼M2

9.

Klienta iestāde

10.

Klienta iestādei ir pienākums tieši sniegt pārskatus

(1)   Ja iespējams, “centrālās valdības” (S.1311), “pavalsts valdības” (S.1312), “vietējās valdības” (S.1313) un “sociālās nodrošināšanas fondu” (S.1314) apakšsektorus uzrāda atsevišķi.

(2)   Attiecīgā NCB var lūgt faktiskos pārskatu sniedzējus apakšsektorus “mājsaimniecības” (S.14) un “mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas” (S.15) uzrādīt atsevišķi.

▼B

4.   DAĻA

▼M2

Dati par vērtspapīriem ar ISIN kodu, ko tur glabāšanā citu euro zonas dalībvalstu rezidentu klientu vārdā

Vērtspapīru kontu turētāji par katru vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), ko tie glabā citu euro zonas dalībvalstu rezidentu nefinanšu klientu vārdā, sniedz datus tālāk norādītajās tabulas ailēs.

▼B

a) uzrāda datus 1., 2., 3. un 4. ailē;

b) ja to lūgusi attiecīgā NCB, uzrāda datus 7. ailē.

Attiecīgā NCB var lūgt vērtspapīru kontu turētājiem uzrādīt datus 1., 3., 4. un 5. ailē, nevis a) punktā norādītos datus. Šādā gadījumā, ja to lūgusi attiecīgā NCB, b) punktā noteikto datu vietā uzrāda arī datus 8. ailē.

Attiecīgā NCB var arī lūgt vērtspapīru kontu turētājiem uzrādīt datus 2.b, 5., 6. un 9. ailē.Aile

Apraksts

1.

ISIN kods

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

▼M2

2.b

Pārskata bāze

3.

Klienta sektors:

— mājsaimniecības (S.14)

— citi nefinanšu klienti, izņemot mājsaimniecības

4.

Klienta valsts

▼B

5.

Tirgus vērtība

6.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

7.

Citas apjoma pārmaiņas nominālvērtībā

8.

Citas apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā

9.

Finanšu darījumi

5.   DAĻA

▼M2

Dati par euro zonas rezidentu emitētiem vērtspapīriem ar ISIN kodu, ko glabā to klientu vārdā, kuri ir ārpus euro zonas dalībvalstu rezidenti vai nav Savienības rezidenti

Vērtspapīru kontu turētāji par katru euro zonas rezidentu emitētu vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), ko tie glabā to klientu vārdā, kuri ir ārpus euro zonas dalībvalstu rezidenti vai nav Savienības rezidenti, sniedz datus tālāk norādītajās tabulas ailēs.

▼B

a) uzrāda datus 1., 2., 3. un 4. ailē;

b) ja to lūgusi attiecīgā NCB, uzrāda datus 7. ailē.

Attiecīgā NCB var lūgt vērtspapīru kontu turētājiem uzrādīt datus 1., 3., 4. un 5. ailē, nevis a) punktā norādītos datus. Šādā gadījumā, ja to lūgusi attiecīgā NCB, b) punktā noteikto datu vietā uzrāda arī datus 8. ailē.

Attiecīgā NCB var arī lūgt vērtspapīru kontu turētājiem uzrādīt datus 2.b, 5., 6. un 9. ailē.Aile

Apraksts

1.

ISIN kods

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

▼M2

2.b

Pārskata bāze

3.

Klienta sektors (1):

— vispārējā valdība un centrālā banka

— citi klienti, izņemot vispārējo valdību un centrālo banku

4.

Klienta valsts

▼B

5.

Tirgus vērtība

6.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

7.

Citas apjoma pārmaiņas nominālvērtībā

8.

Citas apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā

9.

Finanšu darījumi

(1)   Piemēro Nacionālo kontu sistēmas 2008 sektoru klasifikāciju, jo šajā gadījumā EKS 2010 nepiemēro.

▼M2 —————

▼M2

7.   DAĻA

Dati par vērtspapīru bez ISIN koda turējumiem

Par katru vērtspapīru, kam nav piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), datus tālāk norādītajās tabulas ailēs var sniegt finanšu ieguldītāji, kas ir MFI, IF, FIS vai AS, un vērtspapīru kontu turētāji. Tie sniedz datus, ievērojot šādus noteikumus un II pielikuma definīcijas:

a) Ieguldītāji, kas sniedz datus par saviem vērtspapīru turējumiem, var šādi uzrādīt ceturkšņa vai mēneša datus:

i) datus 1.–4. ailē (2. un 4. ailes vietā var uzrādīt datus 5. ailē), 6.–13. ailē un datus 14. ailē vai 15. un 16. ailē par pārskata ceturksni vai mēnesi individuālu vērtspapīru līmenī, izmantojot identifikācijas numuru, piemēram, CUSIP, SEDOL, NCB identifikācijas numuru utt.;

ii) apkopotos datus 2.–4. ailē (2. un 4. ailes vietā var uzrādīt datus 5. ailē), 6–13. ailē un datus 14. ailē vai 15. un 16. ailē par pārskata ceturksni vai mēnesi.

Attiecīgā NCB var lūgt MFI uzrādīt datus arī 17. ailē.Dati, kuri jāsniedz ieguldītājiem, kuri sniedz datus par saviem vērtspapīru turējumiem

Aile

Apraksts

1.

Vērtspapīra identifikācijas kods (NCB identifikācijas numurs, CUSIP, SEDOL, cits)

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība (1)

3.

Pārskata bāze

4.

Cenas vērtība

5.

Tirgus vērtība

6.

Instruments:

— īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

— ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

— biržas sarakstā iekļautās akcijas (F.511)

— naudas tirgus fondu (NTF) akcijas vai apliecības (F.521)

— ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)

7.

Ieguldītāju, kas sniedz datus par vērtspapīru pašu turējumiem, sektors vai apakšsektors:

— centrālā banka (S.121)

— noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

— naudas tirgus fondi (S.123)

— ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus (S.124)

— vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

8.

Emitenta sektors vai apakšsektors:

— centrālā banka (S.121)

— noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

— naudas tirgus fondi (S.123)

— ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus (S.124)

— citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125)

— finanšu palīgsabiedrības (S.126)

— piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127)

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

— pensiju fondi (S.129)

— nefinanšu sabiedrības (S.11)

— vispārējā valdība (S.13) (2)

— mājsaimniecības (S.14)

— mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

9.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

10.

Emitenti valstu dalījumā

11.

Vērtspapīra denominācijas valūta

12.

Emisijas datums

13.

Termiņa beigu datums

14.

Finanšu darījumi

15.

Pārvērtēšanas korekcijas

16.

Citas apjoma pārmaiņas

17.

Turētāja emitēts vērtspapīrs

(1)   Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība ar to pašu cenas vērtību (sk. 4. aili).

(2)   Ja iespējams, “centrālās valdības” (S.1311), “pavalsts valdības” (S.1312), “vietējās valdības” (S.1313) un “sociālās nodrošināšanas fondu” (S.1314) apakšsektorus uzrāda atsevišķi.

b) Vērtspapīru kontu turētāji, kas sniedz datus par vērtspapīriem, ko tie tur to rezidentu finanšu klientu vārdā, kuriem netiek prasīts sniegt datus par to vērtspapīru turējumiem, un nefinanšu klientu vārdā, var šādi sniegt ceturkšņa vai mēneša datus:

i) datus 1.–4. ailē (2. un 4. ailes vietā var uzrādīt datus 5. ailē), 6.–14. ailē un datus 15. ailē vai 16. un 17. ailē par pārskata ceturksni vai mēnesi individuālu vērtspapīru līmenī, izmantojot identifikācijas numuru, piemēram, CUSIP, SEDOL, NCB identifikācijas numuru utt.;

ii) apkopotos datus 2.–4. ailē (2. un 4. ailes vietā var uzrādīt datus 5. ailē), 6–14. ailē un datus 15. ailē vai 16. un 17. ailē par pārskata ceturksni vai mēnesi.

Vērtspapīru kontu turētāji, kas sniedz datus par AS vērtspapīriem saskaņā ar 3. panta 2.a punktu, uzrāda datus arī 18. vai 19. ailē.Dati, kuri jāsniedz vērtspapīru kontu turētājiem

Aile

Apraksts

1.

Vērtspapīra identifikācijas kods (NCB identifikācijas numurs, CUSIP, SEDOL, cits)

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība (1)

3.

Pārskata bāze

4.

Cenas vērtība

5.

Tirgus vērtība

6.

Instruments:

— īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

— ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

— biržas sarakstā iekļautās akcijas (F.511)

— naudas tirgus fondu (NTF) akcijas vai apliecības (F.521)

— ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)

7.

Vērtspapīru kontu turētāju uzrādīto klientu sektors vai apakšsektors:

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

— pensiju fondi (S.129)

— citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125), finanšu palīgsabiedrības (S.126) un piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127), izņemot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības

— nefinanšu sabiedrības (S.11)

— vispārējā valdība (S.13) (2)

— mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15) (3)

8.

Emitenta sektors vai apakšsektors:

— centrālā banka (S.121)

— noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

— naudas tirgus fondi (S.123)

— ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus (S.124)

— citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125)

— finanšu palīgsabiedrības (S.126)

— piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127)

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

— pensiju fondi (S.129)

— nefinanšu sabiedrības (S.11)

— vispārējā valdība (S.13)

— mājsaimniecības (S.14)

— mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

9.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

10.

Ieguldītāji valstu dalījumā

11.

Emitenti valstu dalījumā

12.

Vērtspapīra denominācijas valūta

13.

Emisijas datums

14.

Termiņa beigu datums

15.

Finanšu darījumi

16.

Pārvērtēšanas korekcijas

17.

Citas apjoma pārmaiņas

18.

Klienta iestāde

19.

Klienta iestādei ir pienākums tieši sniegt pārskatus

(1)   Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība ar to pašu cenas vērtību (sk. 4. aili).

(2)   Ja iespējams, “centrālās valdības” (S.1311), “pavalsts valdības” (S.1312), “vietējās valdības” (S.1313) un “sociālās nodrošināšanas fondu” (S.1314) apakšsektorus uzrāda atsevišķi.

(3)   Ja iespējams, apakšsektorus “mājsaimniecības” (S.14) un “mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas” (S.15) uzrādīt atsevišķi.

▼M1

8.   DAĻA

AS veiktā gada pārskatu sniegšana par vērtspapīru ar ISIN kodu pašu turējumiem

▼M2

Par katru vērtspapīru, kuram piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), datus tālāk norādītajās tabulas ailēs attiecībā uz vērtspapīru pašu turējumiem katru gadu sniedz apdrošināšanas sabiedrības.

▼M1

a) ja AS sniedz pārskatus atsevišķu vērtspapīru līmenī, uzrāda datus 1., 2., un 4. ailē;

b) attiecīgā NCB var lūgt finanšu ieguldītājiem, kas ir AS, uzrādīt datus arī 2.b, un 3. ailē;

c) ja AS sniedz pārskatus apkopoto datu veidā, uzrāda datus 3., un 4.–8. ailē

▼M2Aile

Apraksts

1.

ISIN kods

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

2.b

Pārskata bāze

3.

Tirgus vērtība

4.

Turētāju ģeogrāfiskais dalījums (atsevišķas EEZ valstis, ārpus EEZ valstis)

5.

Instruments:

— īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

— ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

— biržas sarakstā iekļautās akcijas (F.511)

— naudas tirgus fondu (NTF) akcijas vai apliecības (F.521)

— ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)

6.

Emitenta sektors vai apakšsektors:

— centrālā banka (S.121)

— noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

— naudas tirgus fondi (S.123)

— ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus (S.124)

— citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125)

— finanšu palīgsabiedrības (S.126)

— piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127)

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

— pensiju fondi (S.129)

— nefinanšu sabiedrības (S.11)

— vispārējā valdība (S.13)

— mājsaimniecības (S.14)

— mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

7.

Emitenti valstu dalījumā

8.

Vērtspapīra denominācijas valūta;

▼M2

2. NODAĻA. GRUPAS DATI

1. DAĻA

Dati par vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem

Grupu datu pārskatu sniedzēji par katru vērtspapīru, kam piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), ko tur grupa, uzrāda datus tālāk norādītajās tabulas ailēs. Tie sniedz datus, ievērojot šādus noteikumus un II pielikuma definīcijas:

a) sniedz datus 1.–8. ailē un 12.–30. ailē;

b) sniedz datus 31.–33. ailē un 35.–37. ailē, ja piemēro uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) metodi regulētā kapitāla aprēķināšanai vai ja dati ir pieejami citā veidā;

c) sniedz datus 34.–37. ailē, ja nepiemēro IRB metodi regulētā kapitāla aprēķināšanai vai ja dati ir pieejami citā veidā.

▼M3

Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, var arī izvēlēties lūgt grupas datu pārskatu sniedzējus sniegt datus 9.–11. ailē un, ja uz tiem jau neattiecas b) vai c) punkts, datus 31.–37. ailē.Aile

Apraksts

Pārskatu sniegšanas līmenis (1)

(G = grupa/E = iestāde)

1.  Informācija par turētājiem

1.

Turētāja identifikācijas kods

E

2.

Turētāja juridiskas personas identifikators (JPI)

E

3.

Turētāja nosaukums

E

4.

Turētāja valsts

E

5.

Turētāja sektors

E

6.

Turētāja tiešais mātesuzņēmums

E

2.  Informācija par instrumentiem

7.

ISIN kods

E

8.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

E

9.

Pārskata bāze

E

10.

Tirgus vērtība

E

11.

Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (uzraudzības tvērumā)

G

12.

Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (grāmatvedības tvērumā)

G

3.  Informācija par grāmatvedību un risku

13.

Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss

G

14.

Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa datums

G

15.

Instrumenta saistību izpildes statuss

G

16.

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

G

17.

Emitenta saistību neizpildes statuss

G

18.

Emitenta saistību neizpildes statusa datums

G

19.

Instrumenta saistību neizpildes statuss

G

20.

Instrumenta saistību neizpildes statusa datums

G

21.

Grāmatvedības standarts

G un E

22.

Uzskaites vērtība

E

23.

Vērtības samazinājuma veids

E

24.

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

E

25.

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

E

26.

Apgrūtinājuma avoti

E

27.

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

E

28.

Prudenciālo uzkrājumu portfelis (Prudential portfolio)

E

29.

Uzkrātās izmaiņas patiesajā vērtībā kredītriska dēļ

E

30.

Kumulatīvās piedzītās summas kopš saistību neizpildes

E

31.

Emitenta saistību neizpildes varbūtība

G

32.

Saistību neizpildes zaudējumi ekonomikas lejupslīdes laikā

G

33.

Saistību neizpildes zaudējumi parastos ekonomikas attīstības periodos

G

34.

Riska svērums

G

35.

Riska vērtība (risks saistību neizpildes gadījumā)

E

36.

Kapitāla aprēķināšanas metode prudenciāliem mērķiem

E

37.

Riska darījuma klase

E

(1)   Ja tiek piemērots 4.a panta 3. punktā paredzētais atbrīvojums, datu ailes, kas atsaucas un pārskatu sniegšanu individuālu iestāžu līmenī, jāsniedz saskaņā ar noteikumiem, kurus noteikusi attiecīgā NCB, kura piešķīra atbrīvojumu, vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, nodrošinot, ka dati ir viendabīgi attiecībā pret obligātajiem dalījumiem.

2. DAĻA

Dati par vērtspapīru bez ISIN koda turējumiem

Grupu datu pārskatu sniedzēji par katru vērtspapīru, kam nav piešķirts ISIN kods un kas klasificēts vērtspapīru kategorijā “parāda vērtspapīri” (F.31 un F.32), “biržas sarakstā iekļautas akcijas” (F.511) vai “ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības” (F.521 un F.522), ko tur grupa, uzrāda datus tālāk norādītajās tabulas ailēs. Tie sniedz datus, ievērojot šādus noteikumus un II pielikumā izklāstītās definīcijas:

a) sniedz datus 1.–7., 11. un 13.–52. ailē individuālu vērtspapīru līmenī, izmantojot identifikācijas numuru, piemēram, CUSIP, SEDOL, NCB identifikācijas numuru utt.;

b) sniedz datus 53.–55. ailē un 57.–59. ailē, ja piemēro IRB metodi regulētā kapitāla aprēķināšanai vai ja dati ir pieejami citā veidā;

c) sniedz datus 56.–59. ailē, ja nepiemēro IRB metodi regulētā kapitāla aprēķināšanai vai ja dati ir pieejami citā veidā.

▼M3

Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, var lūgt grupas datu pārskatu sniedzējus sniegt datus arī 8.–10. ailē, 12. ailē un, ja uz tiem jau neattiecas b) vai c) punkts, datus 53.–59. ailē.

▼M2Aile

Apraksts

Pārskatu sniegšanas līmenis (1)

(G = Grupa/E = Iestāde)

1.  Informācija par turētājiem

1.

Turētāja identifikācijas kods

E

2.

Turētāja JPI

E

3.

Turētāja nosaukums

E

4.

Turētāja valsts

E

5.

Turētāja sektors

E

6.

Turētāja tiešā mātesuzņēmuma identifikācijas kods

E

2.  Informācija par instrumentiem

7.

Vērtspapīra identifikācijas kods (NCB identifikācijas numurs, CUSIP, SEDOL, cits)

E

8.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

E

9.

Pārskata bāze

E

10.

Cenas vērtība

E

11.

Tirgus vērtība (2)

E

12.

Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (uzraudzības tvērumā)

G

13.

Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (grāmatvedības tvērumā)

G

14.

Instruments:

— īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

— ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

— biržas sarakstā iekļautās akcijas (F.511)

— naudas tirgus fondu (NTF) akcijas vai apliecības (F.521)

— ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)

E

15.

Vērtspapīra denominācijas valūta

E

16.

Emisijas datums

E

17.

Termiņa beigu datums

E

18.

Galvenā aktīva klasifikācija

E

19.

Aktīvu vērtspapīrošanas veids

E

20.

Vērtspapīra statuss

E

21.

Vērtspapīra statusa datums

E

22.

Instrumenta kavētie maksājumi

E

23.

Instrumenta kavēto maksājumu datums

E

24.

Instrumenta senioritātes veids

E

25.

Nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta

E

26.

Garantijas devēja identifikācijas kods

E

27.

Emitenta identifikācijas kods

E

28.

Emitenta JPI

E

29.

Emitenta nosaukums

E

30.

Emitenti valstu dalījumā

E

31.

Emitenta sektors vai apakšsektors:

— centrālā banka (S.121)

— noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

— naudas tirgus fondi (S.123)

— ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus (S.124)

— citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125)

— finanšu palīgsabiedrības (S.126)

— piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127)

— apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

— pensiju fondi (S.129)

— nefinanšu sabiedrības (S.11)

— vispārējā valdība (S.13) (3)

— mājsaimniecības (S.14)

— mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

E

32.

Emitenta NACE sektors

E

33.

Iestādes statuss

E

34.

Iestādes statusa datums

E

3.  Informācija par grāmatvedību un risku

35.

Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss

G

36.

Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa datums

G

37.

Instrumenta saistību izpildes statuss

G

38.

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

G

39.

Emitenta saistību neizpildes statuss

G

40.

Emitenta saistību neizpildes statusa datums

G

41.

Instrumenta saistību neizpildes statuss

G

42.

Instrumenta saistību neizpildes statusa datums

G

43.

Grāmatvedības standarts

G un E

44.

Uzskaites vērtība

E

45.

Vērtības samazinājuma veids

E

46.

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

E

47.

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

E

48.

Apgrūtinājuma avoti

E

49.

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

E

50.

Prudenciālo uzkrājumu portfelis (Prudential portfolio)

E

51.

Uzkrātās izmaiņas patiesajā vērtībā kredītriska dēļ

E

52.

Kumulatīvās piedzītās summas kopš saistību neizpildes

E

53.

Emitenta saistību neizpildes varbūtība

G

54.

Saistību neizpildes zaudējumi ekonomikas lejupslīdes laikā

G

55.

Saistību neizpildes zaudējumi parastos ekonomikas attīstības periodos

G

56.

Riska svērums

G

57.

Riska vērtība (risks saistību neizpildes gadījumā)

E

58.

Kapitāla aprēķināšanas metode prudenciāliem mērķiem

E

59.

Riska darījuma klase

E

(1)   Ja tiek piemērots 4.a panta 3. punktā paredzētais atbrīvojums, datu ailes, kas atsaucas un pārskatu sniegšanu individuālu iestāžu līmenī, jāsniedz saskaņā ar noteikumiem, kurus noteikusi attiecīgā NCB, kura piešķīra atbrīvojumu, vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, nodrošinot, ka dati ir viendabīgi attiecībā pret obligātajiem dalījumiem.

(2)   Drīkst izmantot alternatīvas aplēses (piemēram, uzskaites vērtības), ievērojot principu, ka darīts viss iespējamais, ja tirgus vērtība nav pieejama.

(3)   Ja iespējams, “centrālās valdības” (S.1311), “pavalsts valdības” (S.1312), “vietējās valdības” (S.1313) un “sociālās nodrošināšanas fondu” (S.1314) apakšsektorus uzrāda atsevišķi.

▼B
II PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS

1.   DAĻA

Instrumentu kategoriju definīcijas

▼M3

Šī tabula sniedz instrumentu kategoriju detalizētu aprakstu, ko attiecīgās nacionālās centrālās bankas (NCB) vai Eiropas Centrālajai bankai (ECB), ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, transponē nacionālajā līmenī piemērojamās kategorijās atbilstoši šai regulai.

▼M1Kategorija

Galveno pazīmju apraksts

1.  Parāda vērtspapīri (F.3)

Parāda vērtspapīri ir tirgojami finanšu instrumenti, kas ir parāda apliecinājums. Parāda vērtspapīriem ir šādas iezīmes:

a)  emisijas datums, kurā parāda vērtspapīrs emitēts;

b)  emisijas cena, par kuru ieguldītāji pērk parāda vērtspapīrus, kad tie tiek pirmo reizi emitēti;

c)  dzēšanas datums jeb termiņa beigu datums, kurā jāveic pēdējā līgumā paredzētā pamatsummas samaksa;

d)  dzēšanas cena jeb nominālvērtība, kas ir summa, kura emitentam termiņa beigās jāmaksā turētājam;

e)  sākotnējais termiņš, kas ir laika posms no emisijas datuma līdz pēdējam līgumā paredzētajam maksājumam;

f)  atlikušais termiņš, kas ir laika posms no pārskata datuma līdz pēdējam līgumā paredzētajam maksājumam;

g)  kupona procentu likme, kuru emitents maksā parāda vērtspapīru turētājiem; kupons var būt fiksēts parāda vērtspapīra pastāvēšanas laikā vai mainīties atbilstoši inflācijai, procentu likmēm vai aktīvu cenām. Vekseļiem un bezkupona parāda vērtspapīriem kupona procentu likmes nav;

h)  kupona datumi, kuros emitents maksā kuponu vērtspapīru turētājiem;

i)  emisijas cena, dzēšanas cena un kupona procentu likme var būt denominēta (vai par to var veikt norēķinus) nacionālajā valūtā vai ārvalstu valūtās.

Parāda vērtspapīru kredītreitingu, kas norāda katras parāda vērtspapīru emisijas kredītspēju, piešķir atzītas aģentūras, pamatojoties uz reitinga kategorijām.

Attiecībā uz c) punktu – termiņa beigu datums var sakrist ar parāda vērtspapīra pārvēršanu akcijā. Šajā kontekstā konvertējamība nozīmē, ka turētājs var apmainīt parāda vērtspapīru pret emitenta parastajiem kapitāla vērtspapīriem. Maināmība nozīmē, ka turētājs var apmainīt parāda vērtspapīru pret akcijām kādā sabiedrībā, kas nav emitents. Beztermiņa vērtspapīri, kam nav noteikta termiņa beigu datuma, tiek klasificēti kā parāda vērtspapīri.

1.a  īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)

Parāda vērtspapīri, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam ieskaitot, un parāda vērtspapīri, kas atmaksājami pēc kreditora pieprasījuma.

1.b  ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)

Parāda vērtspapīri, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu vai kuriem nav noteikta termiņa.

2.  Pašu kapitāls (F.51)

Pašu kapitāls ir finanšu aktīvs, kas ir prasība pret sabiedrības atlikušo vērtību pēc tam, kad apmierināti visi pārējie prasījumi. Īpašumtiesības uz pašu kapitālu juridiskajās personās parasti apliecina kapitāla daļas, akcijas, depozitārija apliecinājumi, līdzdalības vērtspapīri vai līdzīgi dokumenti. Kapitāla daļām un akcijām ir viena nozīme.

Kapitāla vērtspapīrus iedala šādās apakškategorijās – biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511), biržas sarakstā neiekļautas akcijas (F.512) un cits pašu kapitāls (F.519).

2.a  Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)

Biržas sarakstā iekļautas akcijas ir pašu kapitāla vērtspapīri, kas iekļauti biržas sarakstā. Šāda birža var būt atzīta fondu birža vai jebkura cita veida otrreizējais tirgus. Biržas sarakstā iekļautas akcijas sauc arī par kotētām akcijām. Kotācijas cenas esamība biržas sarakstā iekļautām akcijām nozīmē, ka pašreizējā tirgus cena parasti ir viegli pieejama.

3.  Ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības (F.52)

Ieguldījumu fondu akcijas ir ieguldījuma fonda daļas, ja fondam ir kapitālsabiedrības uzbūve. Ja fonds ir trasta fonds, tās sauc par “apliecībām”. Ieguldījumu fondi ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, ar kuru palīdzību ieguldītāji apkopo līdzekļus ieguldīšanai finanšu un/vai nefinanšu aktīvos.

Ieguldījumu fondu akcijas iedala naudas tirgus fondu (NTF) akcijās vai apliecībās (F.521) un ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijās vai apliecībās (F.529).

▼B

2.   DAĻA

Sektoru definīcijas

▼M3

Šī tabula sniedz sektoru kategoriju aprakstu, ko attiecīgās NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, transponē nacionālajā līmenī piemērojamās kategorijās atbilstoši šai regulai.

▼M1Sektors

Definīcija

1.  Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Nefinanšu sabiedrību sektorā (S.11) ir institucionālās vienības, kas ir neatkarīgas juridiskās personas un tirgus veidotāji, kuru pamatdarbība ir preču ražošana un nefinanšu pakalpojumi. Šis sektors ietver arī nefinanšu kvazisabiedrības.

2.  Centrālā banka (S.121)

Centrālās bankas apakšsektorā (S.121) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kuru pamatfunkcija ir valūtas emisija, valūtas iekšējās un ārējās vērtības uzturēšana un valsts visu starptautisko rezervju vai to daļas turēšana.

3.  Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)

Apakšsektors noguldījumu pieņēmējas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122), aptver visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kas klasificētas centrālo banku un NTF apakšsektoros, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību un kuras pieņem noguldījumus no institucionālajām vienībām, kā arī savā vārdā izsniedz kredītus vai veic ieguldījumus vērtspapīros.

4.  Naudas tirgus fondi (NTF) (S.123)

NTF apakšsektoru (S.123) kā kolektīvo ieguldījumu shēmas veido visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kas klasificētas kā centrālā banka un ietvertas kredītiestāžu apakšsektoros, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību. Tās pieņem ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības, kas ir institucionālo vienību noguldījumu tuvas aizstājējas, un savā vārdā veic ieguldījumus galvenokārt NTF daļās/vienībās, īstermiņa parāda vērtspapīros un/vai depozītos.

Ieguldījumu fondi, izņemot NTF, ietver ieguldījumu trastus, daļu trastus (unit trust) un citas kolektīvo ieguldījumu shēmas, kuru ieguldījumu fondu daļas vai apliecības netiek uzskatītas par noguldījumu tuvām aizstājējām.

5.  Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)

Ieguldījumu fondu, izņemot NTF, apakšsektoru (S.124) veido visas kolektīvo ieguldījumu shēmas, izņemot tās, kas klasificētas NTF apakšsektorā, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību. Tās no institucionālajām vienībām pieņem ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības, kas nav noguldījumu tuvas aizstājējas, un savā vārdā veic ieguldījumus galvenokārt finanšu aktīvos, kas nav īstermiņa finanšu aktīvi, un nefinanšu aktīvos (parasti nekustamajā īpašumā). Ieguldījumu fondi, izņemot NTF, ietver ieguldījumu trastus, daļu trastus (unit trust) un citas kolektīvo ieguldījumu shēmas, kuru ieguldījumu fondu daļas vai apliecības netiek uzskatītas par noguldījumu tuvām aizstājējām.

6.  Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus (S.125)

Citu finanšu starpnieku, kas nav apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi, apakšsektors (S.125) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, uzņemoties saistības pret institucionālajām vienībām veidos, kas nav valūta, noguldījumi vai ieguldījumu fondu akcijas vai – attiecībā uz apdrošināšanu – pensijas un standartizētas garantiju shēmas.

▼M2

7.  Finanšu instrumentsabiedrības (S.125A)

Finanšu instrumentsabiedrības (FIS) ir uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas darījumus. FIS, kas atbilst institucionālās vienības kritērijam, tiek klasificētas S.125, pārējos gadījumos tās uzskatot par mātesuzņēmuma neatņemamu sastāvdaļu.

▼M1

8.  Finanšu palīgsabiedrības (S.126)

Finanšu palīgsabiedrību apakšsektors (S.126) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kuras galvenokārt veic darbības, kas cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet pašas nav finanšu starpnieki.

9.  Piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127)

Piesaistīto finanšu iestāžu un naudas aizdevēju apakšsektors (S.127) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas nav iesaistītas finanšu starpniecībā un nesniedz finanšu palīgpakalpojumus un ar kuru aktīvu vai pasīvu lielāko daļu nenotiek darījumi atklātā tirgū.

10.  Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)

Apdrošināšanas sabiedrību apakšsektors (S.128) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, kas ir risku apkopošanas rezultāts galvenokārt tiešās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidā.

11.  Pensiju fondi (S.129)

Pensiju fondu apakšsektors (S.129) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, kas ir sociālo risku un apdrošināto vajadzību (sociālās apdrošināšanas) apkopošanas rezultāts. Pensiju fondi, kas ir sociālās nodrošināšanas shēmas, nodrošina pensionāru ienākumus un bieži pabalstus nāves vai invaliditātes gadījumos.

12.  Valdība (S.13)

Valdības sektorā (S.13) ir institucionālās vienības, kas ir ārpus tirgus ražotāji, kuru darba rezultāts ir domāts individuālam un kolektīvam patēriņam un kuras finansē obligāti maksājumi, ko veic citu sektoru vienības, un institucionālās vienības, kuru galvenā nodarbošanās ir nacionālā ienākuma un bagātības pārdale.

Valdības sektors ir iedalīts četros apakšsektoros: centrālā valdība (S.1311); pavalsts valdība (S.1312); vietējā valdība (S.1313) un sociālā nodrošinājuma fondi (S.1314).

13.  Mājsaimniecības (S.14)

Mājsaimniecību sektorā (S.14) ir indivīdi vai indivīdu grupas, kas ir patērētāji un uzņēmēji, kuri ražo preces tirgum un sniedz nefinanšu un finanšu pakalpojumus (tirgus ražotāji) ar nosacījumu, ka preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu neveic atsevišķas vienības, ko uzskata par kvazisabiedrībām. Tas ietver arī indivīdus vai indivīdu grupas, kas ir preču ražotāji un nefinanšu pakalpojumu sniedzēji tikai savam galapatēriņam.

14.  Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15) ir bezpeļņas iestādes, kas ir patstāvīgas juridiskās personas, kuras apkalpo mājsaimniecības un ir privāti ārpus tirgus ražotāji. To galvenos līdzekļus veido brīvprātīgas iemaksas skaidrā naudā vai natūrā, ko veic mājsaimniecības savā patērētāju statusā, ko veic ar vispārējās valdības iemaksu palīdzību un ko veido ienākums no īpašuma.

▼B

3.   DAĻA

Finanšu darījumu definīcija

1. Faktiskie pārskatu sniedzēji ziņo darījumu datus saskaņā ar 3. panta 5. punktu.

2. Finanšu darījumi ir darījumi ar finanšu aktīviem un pasīviem starp rezidentu institucionālajām vienībām, kā arī starp tām un nerezidentu institucionālajām vienībām. Finanšu darījums starp institucionālajām vienībām ir vienlaicīga finanšu aktīva un atbilstošā pasīva radīšana vai likvidēšana, vai pārmaiņas finanšu aktīva īpašumtiesībās, vai saistības uzņemšanās. Uzkrātie, bet vēl neizmaksātie procenti tiek uzrādīti kā finanšu darījums, atspoguļojot to, ka procenti ir reinvestēti attiecīgajā finanšu instrumentā.

Finanšu darījumus uzrāda pēc darījuma vērtības, t.i., vērtības nacionālajā valūtā, ar ko iesaistītos finanšu aktīvus un/vai pasīvus rada, likvidē, maina vai uzņemas starp institucionālajām vienībām.

Darījuma vērtība ietver uzkrātos procentus, bet neietver maksu par pakalpojumu, nodevas, komisijas maksu un līdzīgus maksājumus par pakalpojumiem, kas sniegti, veicot darījumus, kā arī darījumu nodokļus. Vērtēšanas pārmaiņas nav finanšu darījumi.

▼M1

Jo īpaši finanšu darījumos ietilpst parāda atcelšana ar debitora un kreditora vienošanos (parādu atcelšana vai atlaišana).

3. Finanšu darījumus mēra, izmantojot vērtspapīru atlikumu (t.sk. uzkrāto procentu) starpību perioda beigu pārskata sniegšanas datumā, kurai atņem to pārmaiņu ietekmi, kuras rada “pārvērtēšanas korekcijas” (cenu un valūtas kursu pārmaiņu dēļ) un “citas apjoma pārmaiņas”.

4. Cenas un valūtas kursa pārvērtēšana attiecas uz svārstībām vērtspapīru vērtējumā, kas rodas vērtspapīru cenas un/vai valūtas kursa pārmaiņu dēļ, kas ietekmē ārvalstu valūtā denominētu vērtspapīru vērtību, kura izteikta euro. Tā kā šīs pārmaiņas ir turēšanas peļņa vai zaudējumi un tās nenotiek finanšu darījumu dēļ, darījumu dati jāatbrīvo no šīm ietekmēm.

▼M1

 Cenu pārvērtēšanas ietver pārmaiņas, kas pārskata periodā notiek perioda beigu atlikumu vērtībā, jo mainījušas atsauces vērtības, ar kādām tie uzrādīti, t. i., turēšanas peļņa vai zaudējumi. Tās arī ietver pārmaiņas finanšu prasībās, kas radušas no daļējas norakstīšanas, kura atspoguļo tirgojamo finanšu prasību faktisko tirgus vērtību.

▼B

 Valūtas kursa pārvērtēšanas attiecas uz valūtu kursu attiecībā pret euro svārstībām, kas notiek starp beigu periodu pārskatu sniegšanas datumiem un rada pārmaiņas ārvalstu valūtas vērtspapīru vērtībā, kas izteikta euro.

▼M1

5. Citas apjoma pārmaiņas attiecas uz pārmaiņām aktīvu apjomā, kas rodas ieguldītāju pusē, jo a) mainījies pārskata sniedzēju statistiskais aptvērums (piem., institucionālo vienību pārklasificēšana un restrukturizēšana ( 12 ); b) aktīvu pārklasificēšana; c) kļūdas pārskatos, kas labotas datos, kuri uzrādīti tikai noteiktā laika posmā; d) kreditoru veikta slikto parādu pilnīga vai daļēja norakstīšana, ja šie parādi ir vērtspapīru veidā; e) pārmaiņas ieguldītāja rezidences vietā.

▼B

4.   DAĻA

Atsevišķu vērtspapīru novērtēšanas apzīmējumu definīcijasAile

Apraksts

Vērtspapīra identifikācijas numurs

Kods, kas ir unikāls vērtspapīra identifikators. Tas ir ISIN kods, ja tāds piešķirts vērtspapīram, vai cits vērtspapīra identifikācijas numurs.

Atlikumi nominālvērtībā (nomināla valūtā vai euro vai daļu vai vienību skaitā izteikti atlikumi)

Vērtspapīra vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība, ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus.

Atlikumi tirgus vērtībā

►M3  Vērtspapīra turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro. Attiecīgā NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, parasti prasa datus par uzkrātajiem procentiem sniegt šajā kategorijā vai atsevišķi. Tomēr attiecīgā NCB vai vajadzības gadījumā ECB pēc savas izvēles var lūgt datos neiekļaut uzkrātos procentus. ◄

Citas apjoma pārmaiņas (nominālvērtība)

Citas turētā vērtspapīra apjoma pārmaiņas nominālvērtībā, kas izteiktas nomināla valūtā/vienībā vai euro.

Citas apjoma pārmaiņas (tirgus vērtība)

Citas turētā vērtspapīra apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā, kas izteiktas euro.

Finanšu darījumi

Vērtspapīra pirkumu summa, no kuras atņemta pārdošana, darījuma vērtību uzrādot euro.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

Ieguldījuma funkcija, ievērojot maksājumu bilances statistikas klasifikāciju. (1)

Cenas vērtība

Vērtspapīra cena pārskata perioda beigās.

►M2  Pārskata bāze ◄

Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās.

Pārvērtēšanas korekcijas

Cenas un valūtas kursa pārvērtēšanas, kā norādīts 3. daļā.

Vērtspapīra denominācijas valūta

Tās valūtas starptautisko standartu organizācijas kods vai līdzvērtīgs kods, kuru izmanto, lai izteiktu vērtspapīra cenu un/vai summu.

▼M2

Emisijas datums

Datums, kurā emitents nogādā vērtspapīrus emisijas izplatītājam, pretī saņemot maksājumu. Šis ir datums, kurā pirmo reizi vērtspapīri ir pieejami piegādei ieguldītājiem.

Sadalītajai obligācijai šī aile norāda datumu, kurā kupons/pamatsumma tiek nodalīti.

Termiņa beigu datums

Datums, kurā parāda instruments tiek dzēsts faktiski.

Turētāja emitēts vērtspapīrs

Norāda, vai dokumentu emitējis turētājs.

Galvenā aktīva klasifikācija

Instrumenta klasifikācija.

Aktīvu vērtspapīrošanas veids

Aktīva, kas sniegts kā nodrošinājums, veids.

Vērtspapīra statuss

Papildu atribūts, kas norāda vērtspapīra statusu un kas var norādīt, vai instruments ir spēkā esošs vai neesošs, piemēram, neizpildītas saistības, beidzies termiņš vai dzēšana pirms termiņa.

Vērtspapīra statusa datums

Datums, kurā stājās spēkā vērtspapīra statuss, kas norādīts “Vērtspapīra statusā”.

Instrumenta kavētie maksājumi

Kopējā summa, ko veido pārskata datumā nenomaksātā pamatsumma, procentu maksājumi un visa veida komisijas maksas, kurai ir iestājies līgumā noteiktas atmaksas termiņš un tā nav nomaksāta (ir iestājies kavējums). Šī summa ir jāuzrāda vienmēr. Jāuzrāda cipars “0”, ja pārskata datumā instrumentam nav iestājies kavējums.

Instrumenta kavēto maksājumu datums

Datums, kurā attiecībā uz instrumentu ir iestājies kavējums saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 (2) V pielikuma 2.48. daļu. Tas ir agrākais datums, kurā instrumentam ir nenomaksāta summa pārskata datumā, un tas ir jāuzrāda gadījumā, ja pārskata datumā instrumentam ir kavējums.

Instrumenta senioritātes veids

Instrumenta senioritātes veids norāda, vai instruments ir garantēts vai nav garantēts, tā ranga līmeni un vai tas ir nodrošināts vai nenodrošināts.

Nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Nodrošinājums ģeogrāfiskā dalījumā.

Garantijas devēja identifikācijas kods

►M3  Standarta kods, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ar ECB, kas ir unikāls garantijas devēja identifikators, un informācija par izmantotā koda identifikatora veidu, piemēram, juridiskas personas identifikators, ES identifikators vai nacionālais identifikators. ◄

(1)   2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (OV L 65, 3.3.2012., 1. lpp.).

(2)   Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

5.   DAĻA

Vispārējās definīcijasAile

Apraksts

Juridiskās personas identifikators

Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) 17442 standartam atbilstošs atsauces kods, kuru piešķir tām juridiskām personām, kurām ir nepieciešams juridiskas personas identifikators (JPI). JPI kods nodrošina iespēju unikāli identificēt visas tās personas, kurām ir nepieciešams JPI.

ES identifikators

►M3  ES identifikators ir parasti izmantotais identifikācijas kods, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ar ECB, un kurš ļauj nepārprotami identificēt iestādi Eiropas Savienībā. ◄

Nacionālais identifikators

►M3  Nacionālais identifikators ir parasti izmantotais identifikācijas kods, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ar ECB, un kurš ļauj nepārprotami identificēt iestādi tās rezidences valstī. ◄

Konsolidācijas uzraudzības tvērums

Konsolidācijas uzraudzības tvērums nozīmē konsolidācijas tvērumu, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļā.

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 (1) 2. pantā.

Konsolidācijas grāmatvedības tvērums

Konsolidācijas grāmatvedības tvērums nozīmē konsolidācijas tvērumu finanšu pārskatu sniegšanai saskaņā ar SFPS vai, ja tas nav piemērojams, saskaņā ar jebkuriem citiem nacionālajiem vai starptautiskajiem standartiem, kas attiecas uz faktiskajiem pārskatu sniedzējiem.

NACE klasifikācija

Darījuma partneru klasifikācija pēc to saimnieciskās darbības sektora atbilstoši NACE 2. red. statistiskajai klasifikācijai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (2).

NACE kods ir otrā, trešā vai ceturtā līmeņa NACE kods saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006.

IRB pieeja

Uz iekšējiem reitingiem balstīta (IRB) pieeja, lai aprēķinātu riska svērtās riska darījumu summas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Pārskatu sniegšanas līmenis

►M3  Pārskatu sniegšanas līmenis norāda, vai dati tiek sniegti individuālu iestāžu līmenī vai grupas līmenī, kā definēts 1. panta 23. un 24. punktā. Saskaņoti grāmatvedības un konsolidācijas principi, vienojoties ar attiecīgo NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, būtu jāpiemēro datiem, kurus sniedz iestādes līmenī, t. i., informācijai iestādes līmenī būtu ciktāl iespējams jāievēro grupas grāmatvedības un riska aprēķināšanas principi. ◄

Pārskata datums

Pārskata perioda, uz kuru attiecas dati, pēdējā diena, t. i., ceturkšņa beigas saskaņā ar 6.a pantu.

(1)   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(2)   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

6. DAĻA

Turētāja atribūtu definīcijaAile

Apraksts

Turētāja identifikācijas kods

►M3  Standarta kods, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ar ECB, kas ir unikāls turētāja identifikators, un informācija par izmantotā koda identifikatora veidu, piemēram, ES identifikators vai nacionālais identifikators. ◄

Turētāja tiešā mātesuzņēmuma identifikācijas kods

►M3  Standarta kods, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ar ECB, kas ir unikāls juridiskās personas, no kuras turētājs ir tieši juridiski atkarīgs, identifikators, un informācija par izmantotā koda identifikatora veidu, piemēram, juridiskas personas identifikators, ES identifikators vai nacionālais identifikators. ◄

Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (uzraudzības tvērumā)

Norāda, ka vērtspapīru ir emitējusi tās pašas grupas iestāde saskaņā ar konsolidācijas uzraudzības tvērumu.

Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (grāmatvedības tvērumā)

Norāda, ka vērtspapīru ir emitējusi tās pašas grupas iestāde saskaņā ar konsolidācijas grāmatvedības tvērumu.

7. DAĻA

Emitenta atribūtu definīcijaAile

Apraksts

Emitenta identifikācijas kods

►M3  Standarta kods, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo NCB vai, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ar ECB, kas ir unikāls emitenta identifikators, un informācija par izmantotā koda identifikatora veidu, piemēram, ES identifikators vai nacionālais identifikators. ◄

Iestādes statuss

Papildu atribūts, kas sniedz informāciju par emitenta iestādes statusu, t. sk. saistību neizpildes statusu, un informāciju par iemesliem, kādēļ iestādei var būt saistību neizpildes statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, kā arī jebkuru citu informāciju par emitenta iestādes statusu, piemēram, apvienošanos, iegādi utt.

Iestādes statusa datums

Datums, kurā tika grozīts iestādes statuss.

8. DAĻA

Grāmatvedības un ar risku saistīto atribūtu definīcijaAile

Apraksts

Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss

Pārskatītu un pārstrukturētu instrumentu identifikācija.

Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa datums

Datums, kurā stājās spēkā datu atribūtā “pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss” norādītais pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss.

Instrumenta saistību izpildes statuss

Instrumentu, kuri ir ienākumus nenesoši, identifikācija saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014.

Instrumenta saistību izpildes statusa datums

Datums, kurā stājās spēkā vai tika grozīts datu atribūtā “instrumenta saistību izpildes statuss” norādītais saistību izpildes statuss.

Emitenta saistību neizpildes statuss

Emitenta saistību neizpildes statusa identifikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu

Emitenta saistību neizpildes statusa datums

Datums, kurā stājās spēkā vai tika grozīts datu atribūtā “emitenta saistību neizpildes statuss” norādītais saistību neizpildes statuss.

Instrumenta saistību neizpildes statuss

Instrumenta saistību neizpildes statusa identifikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu

Instrumenta saistību neizpildes statusa datums

Datums, kurā stājās spēkā vai tika grozīts datu atribūtā “instrumenta saistību neizpildes statuss” norādītais saistību neizpildes statuss.

Grāmatvedības standarts

Pārskatu sniedzēja lietotais grāmatvedības standarts.

Uzskaites vērtība

Uzskaites vērtība saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumu.

Vērtības samazinājuma veids

Vērtības samazinājuma veids saskaņā ar piemērotajiem grāmatvedības standartiem.

Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

Metode, kuru izmanto vērtības samazinājuma novērtēšanai gadījumos, kad instruments ir pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu. Tiek nošķirtas kolektīvas un individuālas metodes.

Uzkrātā vērtības samazinājuma summa

Summa attiecībā uz atskaitījumiem kredītu zaudējumiem, kuras ir piemērotas vai piešķirtas instrumentam pārskata datumā. Šo datu atribūtu piemēro instrumentiem, uz kuriem attiecas vērtības samazinājums atbilstoši grāmatvedības standartiem.

Apgrūtinājuma avoti

Darījuma veids, kurā darījums tiek apgrūtināts saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014. Aktīvu uzskata par apgrūtinātu, ja tas ir ieķīlāts vai uz to attiecas jebkura veida vienošanās instrumentu nodrošināt, vērtspapīrot vai uzlabot kredīta kvalitāti, no kuras to nevar brīvi izņemt.

Instrumentu grāmatvedības klasifikācija

Grāmatvedības portfelis, kurā instruments tiek uzrādīts saskaņā ar pārskata sniedzēja piemēroto grāmatvedības standartu.

Prudenciālo uzkrājumu portfelis (Prudential portfolio)

Tirdzniecības portfeļa un netirgojamo aktīvu portfeļa klasifikācija. Instrumenti tirdzniecības portfelī, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86. apakšpunktā.

Uzkrātās izmaiņas patiesajā vērtībā kredītriska dēļ

Patiesās vērtības uzkrātās izmaiņas kredītriska rezultātā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2.46. daļu.

Kumulatīvās piedzītās summas kopš saistību neizpildes

Kopējā piedzītā summa kopš saistību neizpildes dienas.

Emitenta saistību neizpildes varbūtība

Varbūtība, ka emitents viena gada laikā neizpildīs savas saistības, nosakot to saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 160., 163., 179. un 180. pantu.

Saistību neizpildes zaudējumi ekonomikas lejupslīdes laikā

Tās summas, kura varētu tikt zaudēta riska darījumā ekonomikas lejupslīdes laikā, ja saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, attiecība pret neatmaksāto summu saistību neizpildes gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. pantu.

Saistību neizpildes zaudējumi parastos ekonomikas attīstības periodos

Tās summas, kura varētu tikt zaudēta riska darījumā parastos ekonomikas attīstības periodos, ja saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, attiecība pret neatmaksāto summu neizpildes gadījumā.

Riska svērums

Ar riska darījumu saistīto risku svērums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

Riska vērtība (risks saistību neizpildes gadījumā)

Riska darījuma vērtība pēc kredītriska samazināšanas un kredīta konversijas faktoru piemērošanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 680/2014.

Kapitāla aprēķināšanas metode prudenciāliem mērķiem

Identificē metodi, ar kādu aprēķina riska darījumu riska svērtās vērtības Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkta vajadzībām.

Riska darījuma klase

Riska darījuma klase saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

▼B
III PIELIKUMS

FAKTISKAJIEM PĀRSKATU SNIEDZĒJIEM PIEMĒROJAMIE OBLIGĀTIE STANDARTI

Faktiskajiem pārskatu sniedzējiem jāievēro šādi obligātie standarti, lai atbilstu Eiropas Centrālās bankas (ECB) statistikas pārskatu sniegšanas prasībām.

▼M3

1. Datu nosūtīšanas obligātie standarti:

a) pārskatu sniegšana attiecīgajai nacionālajai centrālajai bankai (NCB) un ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, ir savlaicīga un attiecīgās NCB vai ECB noteiktajos termiņos;

b) statistikas pārskati tiek noformēti tādā veidā un formātā, kā noteikts attiecīgās NCB vai ECB pārskatu sniegšanas tehniskajās prasībās;

c) tiek norādītas faktiskā pārskatu sniedzēja kontaktpersonas;

d) tiek ievērota tehniskā specifikācija datu nosūtīšanai uz attiecīgo NCB vai ECB.

▼B

2. Precizitātes obligātie standarti:

a) attiecīgos gadījumos tiek izpildītas visas matemātiskās prasības (piemēram, apakšsummu kopsavilkumam jāsakrīt ar kopsummu);

b) faktiskie pārskatu sniedzēji ir gatavi sniegt informāciju par tendencēm, uz ko norāda iesniegtie dati;

c) statistiskā informācija ir pilnīga;

▼M3

d) faktiskie pārskatu sniedzēji ievēro attiecīgās NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, noteiktās dimensijas un decimāldaļas datu tehniskajai nosūtīšanai;

e) faktiskie pārskatu sniedzēji ievēro attiecīgās NCB vai ECB, ja grupas datus sniedz ECB saskaņā ar 3.a panta 5. punktu, noteikto noapaļošanas kārtību datu tehniskajai nosūtīšanai.

▼B

3. Konceptuālās atbilstības obligātie standarti:

a) statistiskā informācija atbilst šajā regulā ietvertajām definīcijām un klasifikācijai;

b) atkāpjoties no šīm definīcijām un klasifikācijas, faktiskie pārskatu sniedzēji attiecīgos gadījumos regulāri kontrolē un kvantitatīvi atspoguļo atšķirību starp lietoto metodi un šajā regulā noteikto metodi;

c) faktiskie pārskatu sniedzēji spēj paskaidrot iesniegto datu pārrāvumus, salīdzinot ar iepriekšējo periodu skaitļiem.

4. Pārskatīšanas obligātie standarti

Tiek ievērota ECB un NCB noteiktā pārskatīšanas politika un procedūras. Veicot pārskatīšanu, kas nav regulārā pārskatīšana, tai pievieno paskaidrojuma rakstu.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

( 3 ) Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1374/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/50) (OV L 366, 20.12.2014., 36. lpp.).

( 4 ) Kategoriju numerācija šajā regulā atspoguļo numerāciju, kas ieviesta ar Komisijas priekšlikumu COM(2010) 774 galīgajā redakcijā (priekšlikums EKS 2010 regulai). Papildinformāciju sk. II pielikumā.

( 5 ) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.).

( 6 ) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) (OV L 297, 7.11.2013., 107. lpp.).

( 7 ) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).

( 8 ) Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).

( 9 ) Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 16. aprīļa Regula (ES) 2015/730, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (OV L 116, 7.5.2015., 5. lpp.).

( 10 ) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/1384 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/22) (OV L 222, 17.8.2016., 24. lpp.).

( 11 ) Eiropas Centrālās bankas regula (ES) 2018/318 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2018/7) (OV L 62, 5.3.2018., 4. lpp.).

( 12 ) Piem., uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas gadījumā finanšu aktīvu un pasīvu, kas pastāv starp pārņemamo uzņēmumu un trešām personām, nodošana pārņemošajam uzņēmumam.

Top