Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012 ( 2012. gada 3. oktobris ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — LV — 09.01.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 932/2012

(2012. gada 3. oktobris),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 278, 12.10.2012., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2282 (2016. gada 30. novembris),

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 932/2012

(2012. gada 3. oktobris),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā ir paredzētas ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko no elektrotīkla darbināmo mājsaimniecības veļas žāvētāju un ar gāzi darbināmo mājsaimniecības veļas žāvētāju, un iebūvējamo mājsaimniecības veļas žāvētāju, tostarp veļas žāvētāju, kurus pārdod citiem lietojumiem, laišanu tirgū.

2.  Šo regulu nepiemēro mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīnām.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2009/125/EK 2. pantā paredzētajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir iekārta, kurā žāvē tekstilizstrādājumus, tos griežot rotējošā cilindrā, caur kuru virzās silts gaiss un kuru galvenokārt paredzēts izmantot neprofesionālām vajadzībām;

2) “iebūvēts mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir mājsaimniecības veļas žāvētājs, kuru paredzēts iebūvēt mēbeļu korpusā, sienas nišā vai līdzīgā vietā, kam nepieciešama mēbeļu apdare;

3) “mājsaimniecības kombinētā veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīna, kurai ir gan centrifugēšanas funkcija, gan arī iespējas žāvēt tekstilizstrādājumus, parasti ar sildīšanas un griešanas palīdzību;

4) “mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīna”, komerciāli zināma arī kā “veļas centrifūga”, ir iekārta, kurā rotējošā cilindrā ar centrbēdzes palīdzību no tekstilizstrādājumiem tiek atdalīts ūdens, kas tiek novadīts pa automātisku sūkni, un kuru galvenokārt paredzēts izmantot neprofesionālām vajadzībām;

5) “ventilācijas tipa veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kurā tiek ievadīts svaigs gaiss, ko pūš uz tekstilizstrādājumiem, un mitrais gaiss pēc tam tiek izvadīts telpās vai ārpus tām;

6) “kondensācijas tipa veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kurā iekļauta ierīce (izmantojot kondensāciju vai citā veidā), lai atdalītu mitrumu no gaisa, ko izmanto žāvēšanas procesā;

7) “automātisks veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kas pārtrauc žāvēšanas procesu, kad, piemēram, ar vadītspējas vai temperatūras sensoru tiek detektēts konkrēts ieliktās veļas mitruma saturs;

8) “neautomātisks veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kas pārtrauc žāvēšanas procesu pēc iepriekš iestatīta laikposma, parasti izmantojot taimeri, bet kura darbību var pārtraukt arī manuāli;

9) “programma” ir iepriekš iestatītu darbību virkne, kuru ražotājs ir noteicis kā piemērotu konkrētu tekstilizstrādājumu žāvēšanai;

10) “cikls” ir pilns žāvēšanas process izvēlētajā programmā;

11) “programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma līdz tās beigām, izņemot tiešā lietotāja iestatītu darbības atlikšanu;

12) “nominālā ietilpība” ir konkrētu sausu tekstilizstrādājumu maksimālā pieļaujamā masa kilogramos, ko ražotājs ir norādījis 0,5 kg vienībās un ko ir iespējams apstrādāt izvēlētajā mājsaimniecības veļas žāvētāja programmā, ja veļa tiek ievietota saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

13) “daļēja noslodze” ir puse no mājsaimniecības veļas žāvētāja nominālās ietilpības konkrētajā programmā;

14) “kondensācijas efektivitāte” ir kondensācijas tipa veļas žāvētāja kondensētā mitruma masas attiecība pret mitruma masu, kas atdalīta no žāvētājā ieliktās veļas cikla beigās;

15) “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad mājsaimniecības veļas žāvētājs ir izslēgts, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai tiešajam lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko energopatēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr mājsaimniecības veļas žāvētājs ir pievienots enerģijas avotam un izmantots saskaņā ar ražotāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži tiešajam lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad mājsaimniecības veļas žāvētājs ir automātiski pārslēdzies uz stacionāra energopatēriņa režīmu;

16) “ieslēgtais režīms” ir zemākā energopatēriņa režīms, kas bez tiešā lietotāja turpmākas iejaukšanās var saglabāties nenoteiktu laiku pēc programmas beigām un tekstilizstrādājumu izņemšanas no veļas žāvētāja;

17) “līdzvērtīgs mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir tirgū laists mājsaimniecības veļas žāvētāja modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, energopatēriņu, attiecīgā gadījumā kondensācijas efektivitāti, standarta kokvilnas programmas laiku un akustiskā trokšņa emisiju gaisā žāvēšanas laikā kā citam mājsaimniecības veļas žāvētāja modelim, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

18) “standarta kokvilnas programma” ir cikls, kurā tiek žāvēta kokvilnas veļa ar sākotnējo mitruma saturu 60 % un atlikušo mitruma saturu 0 %.

3. pants

Ekodizaina prasības

Vispārīgās ekodizaina prasības mājsaimniecības veļas žāvētājiem ir izklāstītas I pielikuma 1. punktā. Īpašās ekodizaina prasības mājsaimniecības veļas žāvētājiem ir izklāstītas I pielikuma 2. punktā.

Ekodizaina prasības nav jāpiemēro citiem ekodizaina parametriem, kas minēti Direktīvas 2009/125/EK I pielikuma 1. daļā.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.  Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra ir minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā iekšējā dizaina kontrole vai V pielikumā noteiktā vadības sistēma.

2.  Atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskā dokumentācija ietver šīs regulas II pielikumā minētā aprēķina kopiju.

Ja informācija, kas ietverta konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolējot no citiem līdzvērtīgiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, tad dokumentācijā iekļauj datus par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju un testiem, kurus ražotāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Šādos gadījumos tehniskajā dokumentācijā norāda arī visus citus līdzvērtīgos mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļus, ja tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija tika iegūta tādā pašā veidā.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes saistībā ar atbilstību šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šīs regulas III pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru.

6. pants

Kritēriji

Šīs regulas IV pielikumā ir norādīti indikatīvie kritēriji mājsaimniecības veļas žāvētājiem ar vislabākajiem darbības rādītājiem, kas pieejami tirgū šīs regulas spēkā stāšanās brīdī.

7. pants

Pārskatīšana

Ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, Komisija šo regulu pārskata ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā un par pārskatīšanas rezultātiem informē Ekodizaina apspriežu forumu. Regulu pārskatot, jo īpaši novērtē III pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides un ventilācijas tipa žāvētāju efektivitāti.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro no 2013. gada 1. novembra.

Tomēr:

a) vispārīgās ekodizaina prasības, kas noteiktas I pielikuma 1.1. un 1.2. punktā, piemēro no 2014. gada 1. novembra;

b) īpašās ekodizaina prasības, kas noteiktas I pielikuma 2.2. punktā, piemēro no 2015. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.    Vispārīgas ekodizaina prasības

1.1. Lai aprēķinātu mājsaimniecības veļas žāvētāju energopatēriņu un citus parametrus, izmanto ciklu, kas žāvē kokvilnas veļu (ar ieliktās veļas sākotnējo mitruma saturu 60 %) līdz atlikušajam ieliktās veļas mitruma saturam 0 % (turpmāk “standarta kokvilnas programma”). Šis cikls ir skaidri identificējams mājsaimniecības veļas žāvētāja programmas izvēles ierīcē(-ēs) un/vai mājsaimniecības veļas žāvētāja displejā, ja tāds ir, un tas ir apzīmēts ar norādi “standarta kokvilnas programma” vai ar vienotu simbolu, vai ar attiecīgu norādes un simbola kombināciju; mājsaimniecības veļas žāvētājiem, kas aprīkoti ar automātisku programmas izvēli vai ar automātisku žāvēšanas programmas izvēles funkciju, vai izvēlētās programmas saglabāšanas funkciju, šis cikls ir iestatīts kā noklusējuma cikls. Ja veļas žāvētājs ir automātisks, arī “standarta kokvilnas programma” ir automātiska.

1.2. Ražotāja sagatavotajā lietošanas instrukcijā norāda:

a) informāciju par “standarta kokvilnas programmu” un precizē, ka tā ir piemērota normālas mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ka energopatēriņa ziņā tā ir visefektīvākā programma mitras kokvilnas veļas žāvēšanai;

b) jaudas patēriņu izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā;

c) indikatīvu informāciju par programmas laiku un energopatēriņu galvenajām žāvēšanas programmām gan pilnā, gan – attiecīgā gadījumā – daļējā noslodzē;

2.    Īpašas ekodizaina prasības

Mājsaimniecības veļas žāvētāji atbilst šādām prasībām:

2.1. no 2013. gada 1. novembra:

 energoefektivitātes indekss (EEI) ir mazāks par 85,

 kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem svērtā kondensācijas efektivitāte nedrīkst būt mazāka par 60 %;

2.2. no 2015. gada 1. novembra:

 kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem energoefektivitātes indekss (EEI) nedrīkst būt mazāks par 76,

 kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem svērtā kondensācijas efektivitāte nedrīkst būt mazāka par 70 %.

Energoefektivitātes indeksu (EEI) un svērto kondensācijas efektivitāti aprēķina saskaņā ar II pielikumu.
II PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa un svērtās kondensācijas efektivitātes aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes indeksu (EEI), mājsaimniecības veļas žāvētāja svērto energopatēriņu gadā kokvilnas standarta programmā pilnā un daļējā noslodzē salīdzina ar standarta energopatēriņu gadā.

a) Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

image

kur:

AEC = mājsaimniecības veļas žāvētāja svērtais energopatēriņš gadā,

SAEC = mājsaimniecības veļas žāvētāja standarta energopatēriņš gadā.

b) Standarta energopatēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh/gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

 visiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, kas nav ventilācijas tipa veļas žāvētāji:

 
image

 ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 
image

kur:

  c ir mājsaimniecības veļas žāvētāja nominālā ietilpība standarta kokvilnas programmā,

  Tt ir svērtais programmas laiks standarta kokvilnas programmā.

c) Svērto energopatēriņu gadā (AEC ) kWh/gadā aprēķina šādi un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i) 
image

kur:

Et = svērtais energopatēriņš, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Po = jauda “izslēgtā režīmā” standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikta kā W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm,

Pl = jauda “ieslēgtā režīmā” standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikta kā W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm,

Tt = svērtais programmas laiks, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei,

160 = žāvēšanas ciklu kopējais skaits gadā;

ii) ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots energopatēriņa vadības sistēmu un pēc programmas beigām tas automātiski atgriežas “izslēgtā režīmā”, svērto energopatēriņu gadā (AEC ) aprēķina, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu, saskaņā ar šādu formulu:

image

kur:

Tl = “ieslēgtā režīma” ilgums standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei.

d) Programmas svērto laiku (Tt ) standarta kokvilnas programmā aprēķina minūtēs un noapaļo līdz pilnai minūtei saskaņā ar šādu formulu:

image

kur:

Tdry = programmas laiks standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei,

Tdry½ = programmas laiks standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei.

e) Svērto energopatēriņu (Et ) aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm saskaņā ar šādu formulu:

image

kur:

Edry = energopatēriņš standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Edry½ = energopatēriņš standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm.

f) Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm saskaņā ar šādu formulu:

image

image

kur:

Egdry = standarta kokvilnas programmas gāzes patēriņš pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry½ = standarta kokvilnas programmas gāzes patēriņš daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry,a = standarta kokvilnas programmas papildu elektroenerģijas patēriņš pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry½,a = standarta kokvilnas programmas papildu elektroenerģijas patēriņš daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

—–

fg = 2,5.

2.   SVĒRTĀS KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES APRĒĶINĀŠANA

Programmas kondensācijas efektivitāte ir mājsaimniecības kondensācijas tipa veļas žāvētāja tvertnē kondensētās un uzkrātās mitruma masas attiecība pret mitruma masu, kas programmas darbības laikā tiek atdalīta no žāvētājā ieliktajiem tekstilizstrādājumiem, kura savukārt ir atšķirība starp mitro tekstilizstrādājumu testēšanas masu pirms žāvēšanas un testēšanas tekstilizstrādājumu masu pēc žāvēšanas. Lai aprēķinātu svērto kondensācijas efektivitāti, ņem vērā standarta kokvilnas programmas vidējo kondensācijas efektivitāti gan pilnā, gan daļējā noslodzē.

Programmas svērto kondensācijas efektivitāti (Ct ) aprēķina procentos un noapaļo līdz veselam procentam, izmantojot šādu formulu:

image

kur:

Cdry = standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē,

Cdry½ = standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē.

Vidējo kondensācijas efektivitāti C aprēķina šādi, ņemot vērā kondensācijas efektivitāti testēšanas reizēs, un izsaka procentos:

image

kur:

  n ir testēšanas reižu skaits, kurā ietilpst vismaz četras derīgas testēšanas ciklu reizes izvēlētajā programmā,

  j ir testēšanas reizes numurs,

  Wwj ir kondensatora rezervuārā uzkrātā ūdens masa testēšanas reizes j laikā,

  Wi ir mitro testēšanas tekstilizstrādājumu masa pirms žāvēšanas,

  Wf ir mitro testēšanas tekstilizstrādājumu masa pēc žāvēšanas.

▼M1
III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b) deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Tomēr šīs minētās trīs iekārtas drīkst izraudzīties arī no viena vai vairākiem atšķirīgiem modeļiem, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā līdzvērtīgi modeļi.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi modeļi, kas ražotāja vai importētāja tehniskajā dokumentācijā ir uzskaitīti kā līdzvērtīgi mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļi, neatbilst šīs regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto mērījumu procedūras, kas pamatojas uz atzītām mūsdienīgām mērīšanas metodēm, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp metodēm, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametri

Verifikācijas pielaides

Svērtais energopatēriņš gadā (AE C)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto AEC vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtais energopatēriņš (E t)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Et vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtā kondensācijas efektivitāte (C t)

Noteiktā vērtība ir ne vairāk kā par 6 % mazāka nekā deklarētā Ct vērtība.

Svērtais programmas laiks (T t)

Noteiktās vērtības nepārsniedz deklarētās Tt vērtības vairāk kā par 6 %.

Energopatēriņš izslēgtajā režīmā un ieslēgtajā režīmā (P o un P l)

Energopatēriņa noteiktās vērtības P o un P l, kas pārsniedz 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 6 %. Energopatēriņa noteiktās vērtības P o un P l, kas mazākas par vai vienādas ar 1,00 W, nepārsniedz deklarēto P o un P l vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums (T l)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Tl vērtību vairāk kā par 6 %.

▼B
IV PIELIKUMS

Kritēriji

Laikā, kad šī regula stājas spēkā, labākā tirgū pieejamā tehnoloģija mājsaimniecības veļas žāvētājiem, vērtējot pēc energopatēriņa un akustiskā trokšņa emisijas gaisā žāvēšanas laikā standarta kokvilnas programmai, ir noteikta šādi:

1. Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 3 kg:

a) energopatēriņš: 1,89 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 247 kWh/gadā ( *1 );

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: 69 dB.

2. Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 5 kg:

a) energopatēriņš: 2,70 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 347 kWh/gadā (*1) ;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: nav zināma.

3. Ar gāzi darbināms ventilācijas tipa veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 5 kg:

a) gāzes energopatēriņš: 3,25 kWhGas/ciklā, kas ir ekvivalents 1,3 kWh standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē. Dati par gada energopatēriņu nav pieejami;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: nav zināma.

4. Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 5 kg:

a) energopatēriņš: 3,10 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 396 kWh/gadā (*1) ;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: nav zināma.

5. Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 6 kg:

a) energopatēriņš: 3,84 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 487 kWh/gadā (*1) ;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: 67 dB.

6. Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 6 kg:

a) energopatēriņš: 1,58 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 209 kWh/gadā (*1) ;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: nav zināma.

7. Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 7 kg:

a) energopatēriņš: 3,9 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 495 kWh/gadā (*1) ;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: 65 dB.

8. Ar gāzi darbināms ventilācijas tipa veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 7 kg:

a) gāzes energopatēriņš: 3,4 kWhGas/ciklā, kas ir ekvivalents 1,36 kWh standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē. Dati par gada energopatēriņu nav pieejami;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: nav zināma.

9. Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 7 kg:

a) energopatēriņš: 1,6 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 211 kWh/gadā (*1) ;

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: 65 dB.

10. Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 8 kg:

a) energopatēriņš: 4,1 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 520 kWh/gadā (*);

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: 65 dB.

11. Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājs ar nominālo ietilpību 8 kg:

a) energopatēriņš: 2,30 kWh/ciklā standarta kokvilnas ciklam pilnā noslodzē, kas atbilst aptuveni 297 kWh/gadā (*);

b) akustiskā trokšņa emisija gaisā: nav zināma.( *1 ) Aprēķināts, ņemot vērā 160 žāvēšanas ciklus gadā ar energopatēriņu standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, kas atbilst 60 % energopatēriņa pilnā noslodzē, un papildu energopatēriņu gadā mazjaudas režīmā 13,5 kWh apmērā.

Top