EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 ( 2012. gada 23. augusts ), ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

02012R0792 — LV — 05.02.2015 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 792/2012

(2012. gada 23. augusts),

ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006

(OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/57 (2015. gada 15. janvāris),

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 792/2012

(2012. gada 23. augusts),

ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/20061. pants

Vispārīgs noteikums

Šajā regulā noteikti Regulā (EK) Nr. 338/97 un Regulā (EK) Nr. 865/2006 paredzēto atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugi un tehniskās specifikācijas. Veidlapu paraugi un tehniskās specifikācijas noteiktas šādiem dokumentiem:

1) 

importa atļaujas;

2) 

eksporta atļaujas;

3) 

reeksporta sertifikāti;

4) 

personīgā īpašuma sertifikāti;

5) 

paraugu kolekcijas sertifikāti;

▼M1

5.a) 

mūzikas instrumentu sertifikāti;

▼B

6) 

paziņojumi par importu;

7) 

ceļojošās izstādes sertifikāti;

▼M1

8) 

personīgā īpašuma sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu un mūzikas instrumentu sertifikātu turpinājuma lapas;

▼B

9) 

sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

10) 

Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 4. punktā minētais marķējums.

2. pants

Veidlapas

▼M1

1.  
Importa atļauju, eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu, paraugu kolekcijas sertifikātu, mūzikas instrumentu sertifikātu un šādu dokumentu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc I pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.

▼B

2.  
Importa paziņošanas veidlapas izstrādā pēc II pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes. Uz veidlapām var norādīt kārtas numuru.
3.  
Ceļojošās izstādes sertifikātu un šādu dokumentu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc III pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.
4.  
Personīgā īpašuma sertifikātu un ceļojošās izstādes sertifikātu turpinājuma lapu veidlapas izstrādā pēc IV pielikumā pievienotā parauga.
5.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto sertifikātu veidlapas un šādu sertifikātu pieteikuma veidlapas izstrādā pēc šīs regulas V pielikumā pievienotā parauga, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.

Dalībvalstis tomēr var paredzēt, ka 18. un 19. ailē iepriekš uzdrukātā teksta vietā norāda tikai atbilstošos apliecinājumus un/vai atļaujas veidu.

6.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 4. punktā minētā marķējuma veidlapu izstrādā pēc šīs regulas VI pielikumā pievienotā parauga.

3. pants

Veidlapu tehniskās specifikācijas

1.  
Šīs regulas 2. pantā minēto veidlapu papīrs nav ražots no mehāniski iegūtas celulozes masas, ir piemērots rakstīšanai un sver vismaz 55 g/m2.
2.  
Šīs regulas 2. panta 1. līdz 5. punktā minēto veidlapu izmēri ir 210 × 297 mm (A4), un maksimālā garuma pielaide ir 18 mm mazāk vai 8 mm vairāk.
3.  

Šīs regulas 2. panta 1. punktā minēto veidlapu papīra krāsa ir šāda:

a) 

pirmais eksemplārs (oriģināls) ir baltā krāsā ar priekšpusē iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītus viltojumus;

b) 

otrais eksemplārs ir dzeltenā krāsā (paliek pie turētāja);

c) 

trešais eksemplārs ir blāvi zaļā krāsā (importa atļaujas gadījumā paliek eksportētājai vai reeksportētājai valstij; eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāta gadījumā muita nogādā atpakaļ izdevējai uzraudzības iestādei);

d) 

ceturtais eksemplārs ir sārtā krāsā (paliek izdevējai uzraudzības iestādei);

e) 

piektā lapa (pieteikuma veidlapa) ir baltā krāsā.

4.  

Šīs regulas 2. panta 2. punktā minēto veidlapu papīra krāsa ir šāda:

a) 

pirmais eksemplārs (oriģināls) ir baltā krāsā;

b) 

otrais eksemplārs ir dzeltenā krāsā (paliek pie importētāja).

5.  

Šīs regulas 2. panta 3. un 5. punktā minēto veidlapu papīra krāsa ir šāda:

a) 

pirmais eksemplārs (oriģināls) ir dzeltenā krāsā ar priekšpusē iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītus viltojumus;

b) 

otrais eksemplārs ir sārtā krāsā (paliek izdevējas uzraudzības iestādei);

c) 

trešā lapa (pieteikuma veidlapa) ir baltā krāsā.

6.  
Šīs regulas 2. panta 4. punktā minēto turpinājuma lapu un 2. panta 6. punktā minētā marķējuma papīra krāsa ir balta.
7.  
Šīs regulas 2. pantā minētās veidlapas iespiež un aizpilda vienā no Savienības oficiālajām valodām, kā noteikušas katras dalībvalsts uzraudzības iestādes. Vajadzības gadījumā veidlapās pievieno to satura tulkojumu vienā no Konvencijas oficiālajām darba valodām.
8.  
Dalībvalstis atbild par 2. pantā minēto veidlapu iespiešanu, kas 2. panta 1. līdz 5. punktā minēto veidlapu gadījumā var būt daļa no datorizēta atļauju/sertifikātu izdošanas procesa.

4. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1) 

svītro 2. un 3. pantu;

2) 

svītro I–VI pielikumu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 27. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS