EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0480-20130701

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012 ( 2012. gada 7. jūnijs ), ar ko atver tarifu kvotu KN koda 10064000 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 19011000 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi (kodificēta redakcija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/2013-07-01

2012R0480 — LV — 01.07.2013 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 480/2012

(2012. gada 7. jūnijs),

ar ko atver tarifu kvotu KN koda 1006 40 00 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 1901 10 00 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi

(kodificēta redakcija)

(OV L 148, 8.6.2012, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 480/2012

(2012. gada 7. jūnijs),

ar ko atver tarifu kvotu KN koda 1006 40 00 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 1901 10 00 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi

(kodificēta redakcija)EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kas izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā ( 1 ), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2058/96, ar ko atver tarifu kvotu KN koda 1006 40 00 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 1901 10 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi ( 2 ), ir vairākas reizes būtiski grozīta ( 3 ). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Viena no iepriekš minētajām piešķirtajām koncesijām ir 1 000 tonnu tarifa kvota attiecībā uz šķeltajiem rīsiem, kas atbilst KN kodam 1006 40 00, ko katru gadu, piemērojot nulles muitas nodokli, var ievest KN koda 1901 10 00 pārtikas izstrādājumu ražošanai.

(3)

Būtu jānosaka, ka ievedumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, piemēro Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regulu (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem ( 4 ).

(4)

Ar Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu ( 5 ), jo īpaši tika pieņemti noteikumi attiecībā uz ievešanas atļauju pieteikumiem, pieteikumu iesniedzēju statusu un atļauju izsniegšanu. Ar minēto regulu atļauju derīguma termiņš ir ierobežots līdz tarifu kvotas perioda pēdējai dienai un to piemēro, neskarot nozaru regulās noteiktos papildu nosacījumus vai atkāpes.

(5)

Lai labāk pārvaldītu tarifu kvotas, kas atvērtas ar šo regulu, arī turpmāk ir jāatļauj uzņēmējiem par katru kvotu periodu iesniegt vairāk nekā vienu atļaujas pieteikumu, tādējādi atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta. Turklāt, lai uzlabotu šīs kvotas kontroli, kā arī saskaņotu un vienkāršotu tās pārvaldību, ir jāparedz, ka pieteikumi ievešanas atļauju saņemšanai ir jāiesniedz katru nedēļu.

(6)

Lai nodrošinātu šīs kvotas pienācīgu pārvaldi, ir vajadzīgi īpaši noteikumi par pieteikumu iesniegšanu un licenču izsniegšanu. Ar minētajiem noteikumiem vai nu papildina noteikumus Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem ( 6 ), vai nosaka atkāpes no tiem.

(7)

Ir vajadzīgi īpaši noteikumi, lai nodrošinātu, ka importētie šķeltie rīsi netiek novirzīti no paredzētā izmantojuma. Tādēļ ir jānosaka, ka atbrīvojumam no nodokļiem ir vajadzīgs importētāja iesniegts saistības raksts, kas apliecina paredzēto rīsu izmantojumu, un nodrošinājums, kas vienāds ar neuzliktā nodokļa summu. Kvotas pienācīgai pārvaldei ir jānosaka pieņemams pārstrādes laiks. Saskaņā ar Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 7 ), attiecībā uz preču sūtījumu dalībvalstī, kurā tas laists brīvā apritē, tiek izpildīts kontroles eksemplārs T5, kas ir atbilstīgs pārstrādes pierādījuma dokuments. Gadījumā, kad pārstrāde notikusi dalībvalstī, kurā izstrādājums laists brīvā apritē, pierādījumam par pārstrādi var izmantot līdzvērtīgu attiecīgās valsts dokumentu.

(8)

Lai gan nodrošinājuma mērķis ir nodrošināt jauna varbūtēja importa parāda nomaksu, šā nodrošinājuma atmaksāšanā būtu jāievēro zināma elastība.

(9)

Lai veiktu kvotas pienācīgu pārvaldi, būtu jāparedz, ka nodrošinājums, pret kuru izsniedz importa licences, ir EUR 25 par tonnu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Ar šo saskaņā ar šīs regulas noteikumiem ir atvērta ikgadēja 1 000 tonnu tarifa kvota ar nulles nodokli attiecībā uz šķeltajiem rīsiem, kas atbilst KN kodam 1006 40 00 un paredzēti KN koda 1901 10 00 pārtikas izstrādājumu ražošanai.

Minētās kvotas kārtas numurs ir 09.4079.

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, pirmajā daļā minētajai kvotai piemēro Regulu (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 1301/2006 un (EK) Nr. 376/2008.

2. pants

1.  Pieteikumā importa licences saņemšanai norādītais daudzums nedrīkst būt mazāks par 5 tonnām un lielāks par 500 tonnām.

Katrā licences pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos).

Pieteikumus importa licences saņemšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedz vēlākais līdz katras piektdienas plkst. 13.00 pēc Briseles laika.

2.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt vairāk nekā vienu atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kvotas periodu. Tomēr pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu nedēļā.

3.  Licences pieteikuma un importa licences 7. ailē norāda eksportētāja valsti un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu.

4.  Licences pieteikumos un licencēs:

a) 20. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti I pielikumā;

b) 24. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti II pielikumā.

5.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 12. panta, šajā regulā paredzētā importa licenču nodrošinājums ir EUR 25 par tonnu.

3. pants

1.  Ja nedēļā pieprasītais daudzums pārsniedz attiecīgo pieejamo kvotas daudzumu, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktu vēlākais ceturtajā darbdienā pēc pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas, kas noteikta šīs regulas 2. panta 1. punkta trešajā daļā, iepriekšējā nedēļā pieprasītajiem daudzumiem nosaka sadales koeficientu un līdz kvotas perioda beigām aptur jaunu importa licenču pieteikumu iesniegšanu.

Pieteikumus, kas iesniegti attiecīgajā nedēļā, nepieņem.

Dalībvalstis ļauj uzņēmumiem divās darbdienās no dienas, kad publicēta īstenošanas regula, ar ko nosaka sadales koeficientu, atsaukt pieteikumus, par kuriem izdodamās licences paredz daudzumu, kurš ir mazāks par 20 tonnām.

2.  Importa licenci izdod astotajā darbdienā pēc pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas.

4. pants

Dalībvalstis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, paziņo Komisijai:

a) vēlākais nākamajā pirmdienā pēc licenču pieteikumu iesniegšanas nedēļas beigām līdz plkst. 18.00 (pēc Briseles laika) – Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto informāciju par importa licenču pieteikumiem, norādot šajos pieteikumos minētos kopējos daudzumus;

b) vēlākais otrajā darbdienā pēc importa licenču izdošanas dienas – Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto informāciju par izdotajām licencēm, norādot kopējos daudzumus, attiecībā uz kuriem importa licences izdotas, kā arī daudzumus, attiecībā uz kuriem saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta trešo daļu licenču pieteikumi ir atsaukti;

c) vēlākais katra mēneša pēdējā dienā – kopējos daudzumus, kas, pamatojoties uz attiecīgo kvotu, faktiski laisti brīvā apgrozībā priekšpēdējā mēnesī. Ja kādā no šiem mēnešiem produkti brīvā apgrozībā nav laisti, nosūta “nulles” paziņojumu. Tomēr šo paziņojumu vairs nesūta trešajā mēnesī pēc licences derīguma termiņa beigām.

5. pants

1.  Atbrīvojumam no muitas nodokļa ir vajadzīga:

a) importētāja rakstiska apņemšanās, kas iesniegta, laižot preces brīvā apritē, ka visas reģistrētās preces tiks pārstrādātas, kā norādīts licences 20. ailē, sešos mēnešos pēc dienas, kad apstiprināta preču laišana brīvā apritē;

b) nodrošinājums, ko importētājs iesniedz, laižot preces brīvā apritē, atbilstoši muitas nodoklim par šķeltajiem rīsiem, kas noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 ( 8 ) 140. pantā.

2.  Laižot izstrādājumus brīvā apritē, importētājs kā pārstrādes vietu norāda vai nu pārstrādes uzņēmuma nosaukumu un dalībvalsti, vai, lielākais, piecas dažādas pārstrādes rūpnīcas. Nosūtīšanas dalībvalstī attiecībā uz rīsu sūtījumu sastāda T5 kontroles eksemplāru, kuru saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93 var izmantot arī kā pārstrādes pierādījumu.

Tomēr, ja pārstrāde notikusi dalībvalstī, kur izstrādājums laists brīvā apritē, pārstrādes pierādījums var būt līdzvērtīgs attiecīgās valsts dokuments.

3.  T5 kontroles eksemplārā:

a) 104. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti III pielikumā;

b) 107. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti IV pielikumā.

4.  Izņemot force majeure gadījumus, 1. punkta b) apakšpunktā norādīto nodrošinājumu atmaksā, kad importētājs iesniedz kompetentajam dienestam dalībvalstī, kur preces laistas brīvā apritē, pierādījumu tam, ka visi reģistrētie rīsi ir pārstrādāti importa licencē norādītajā izstrādājumā. Šo pārstrādi uzskata par notikušu, ja 1. punkta a) apakšpunktā norādītajā laikā attiecīgais izstrādājums bijis izgatavots vienā vai vairākās 2. punktā norādītā uzņēmuma pārstrādes rūpnīcās, kas atrodas šajā punktā minētajā dalībvalstī, vai vienā vai vairākās minētajā punktā minētajās pārstrādes rūpnīcās.

Ja brīvā apritē laistie rīsi nav pārstrādāti noteiktajā termiņā, atmaksājamo nodrošinājumu samazina par 2 % par katru termiņa pārsnieguma dienu.

5.  Pārstrādes pierādījumu iesniedz kompetentajam dienestam sešos mēnešos pēc pārstrādes termiņa beigām.

Ja pierādījums nav iesniegts šajā punktā noteiktajā termiņā, 1. punkta b) apakšpunktā minēto nodrošinājumu, no kura vajadzības gadījumā atskaitīti 4. punkta otrajā daļā paredzētie procenti, samazina par 2 % par katru termiņa pārsnieguma dienu.

Nodrošinājuma summu, ko neatmaksā, atsavina kā muitas nodokli.

6. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 7. panta 4. punkta, brīvā apritē laistais daudzums nedrīkst pārsniegt importa licences 17. un 18. ailē norādīto daudzumu. Licences 19. ailē attiecīgi ieraksta “0”.

7. pants

Regulu (EK) Nr. 2058/96 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas VI pielikumā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

spāņu valodā

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

čehu valodā

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

dāņu valodā

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

vācu valodā

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

igauņu valodā

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

grieķu valodā

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

angļu valodā

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

franču valodā

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

horvātu valodā

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

itāļu valodā

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

latviešu valodā

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

lietuviešu valodā

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

ungāru valodā

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

maltiešu valodā

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

holandiešu valodā

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

poļu valodā

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

portugāļu valodā

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

rumāņu valodā

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

slovāku valodā

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

slovēņu valodā

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

somu valodā

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

zviedru valodā

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
II PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 2. panta 4. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

spāņu valodā

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

čehu valodā

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

dāņu valodā

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

vācu valodā

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

igauņu valodā

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

grieķu valodā

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

angļu valodā

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

franču valodā

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

horvātu valodā

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)

▼B

itāļu valodā

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

latviešu valodā

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

lietuviešu valodā

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

ungāru valodā

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

maltiešu valodā

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

holandiešu valodā

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

poļu valodā

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

portugāļu valodā

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

rumāņu valodā

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

slovāku valodā

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

slovēņu valodā

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

somu valodā

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

zviedru valodā

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
III PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

spāņu valodā

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

čehu valodā

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

dāņu valodā

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

vācu valodā

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

igauņu valodā

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

grieķu valodā

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

angļu valodā

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

franču valodā

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

horvātu valodā

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

itāļu valodā

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

latviešu valodā

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

lietuviešu valodā

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

ungāru valodā

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

maltiešu valodā

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

holandiešu valodā

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

poļu valodā

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

portugāļu valodā

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

rumāņu valodā

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

slovāku valodā

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

slovēņu valodā

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

somu valodā

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

zviedru valodā

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
IV PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

spāņu valodā

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

čehu valodā

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

dāņu valodā

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

vācu valodā

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

igauņu valodā

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

grieķu valodā

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

angļu valodā

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

franču valodā

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

horvātu valodā

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012

▼B

itāļu valodā

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

latviešu valodā

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

lietuviešu valodā

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

ungāru valodā

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

maltiešu valodā

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

holandiešu valodā

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

poļu valodā

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

portugāļu valodā

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

rumāņu valodā

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

slovāku valodā

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

slovēņu valodā

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

somu valodā

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

zviedru valodā

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
V PIELIKUMSAtceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EK) Nr. 2058/96

(OV L 276, 29.10.1996., 7. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1950/2005

(OV L 312, 29.11.2005., 18. lpp.)

tikai 5. pants un IV pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 1996/2006

(OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.)

tikai 7. pants un VI pielikums

Komisijas Regula (EK) Nr. 2019/2006

(OV L 384, 29.12.2006., 48. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1456/2007

(OV L 325, 11.12.2007., 76. lpp.)

tikai 1. pants
VI PIELIKUMSAtbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2058/96

Šī regula

1.–5. pants

1.–5. pants

6. panta 1. punkts

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

I–IV pielikums

I–IV pielikums

V pielikums

VI pielikums( 1 ) OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

( 2 ) OV L 276, 29.10.1996., 7. lpp.

( 3 ) Sk. V pielikumu.

( 4 ) OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.

( 5 ) OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

( 6 ) OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

( 7 ) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

( 8 ) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

Top