EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (pārstrādāta versija) (ECB/2012/27) (2013/47/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — LV — 17.11.2019 — 007.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2012. gada 5. decembris)

par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)

(pārstrādāta versija)

(ECB/2012/27)

(2013/47/ES)

(OV L 030, 30.1.2013., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2013. gada 26. septembris),

  L 333

82

12.12.2013

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2014. gada 5. jūnijs),

  L 168

120

7.6.2014

►M3

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis),

  L 155

38

19.6.2015

►M4

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/579 (2016. gada 16. marts),

  L 99

21

15.4.2016

►M5

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2017/2082 (2017. gada 22. septembris),

  L 295

97

14.11.2017

►M6

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/1626 (2018. gada 3. augusts),

  L 280

40

9.11.2018

►M7

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2019/1849 (2019. gada 4. oktobris),

  L 283

64

5.11.2019
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2012. gada 5. decembris)

par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)

(pārstrādāta versija)

(ECB/2012/27)

(2013/47/ES)I

IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

▼M6

1.  TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, norēķiniem izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus maksājumu moduļu (MM) kontos, T2V nodalītajos naudas kontos (T2V NNK) vērtspapīru darījumu vajadzībām un TIPS nodalītajos naudas kontos (TIPS NNK) ātro maksājumu vajadzībām. TARGET2 izveido un tā darbojas, pamatojoties uz SSP, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti maksājuma rīkojumi un, visbeidzot, saņemti maksājumi. Nodrošinot T2V NNK tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz T2V platformas pamata. Nodrošinot TIPS NNK tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz TIPS platformas pamata.

▼B

2.  TARGET2 juridiski ir konstruēts kā RLBN sistēmu kopums.

▼M4

1.a pants

TARGET2 darījumi

Nacionālās centrālās bankas (NCB) vienmēr izmanto TARGET2 kontus šādiem darījumiem:

a) atklātā tirgus monetārās politikas operācijām Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 1 ) izpratnē,

b) norēķiniem par papildsistēmu darījumiem;

c) maksājumiem starp kredītiestādēm.

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1) vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform; SSP) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas NCB;

2)  TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura Eurosistēmas centrālo banku RLBN sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa;

3) centrālā banka (CB) (central bank; CB) ir Eurosistēmas CB un/vai pievienotā NCB;

4) SSP sniedzējas NCB (SSP-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d’Italia – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores;

▼M1

5)  ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs ◄ (network service provider)” nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2 ietvaros iesniegtu maksājuma ziņojumus. Datorizētus tīkla savienojumus nodrošina, izmantojot SWIFT un papildus – Eurosistēmas iekšējās komunikācijas vajadzībām – izmantojot CoreNet;

▼M6

6) dalībnieks [vai tiešais dalībnieks] (participant [or direct participant]) ir iestāde, kurai Eurosistēmas CB atvērts vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (PM account holder)) un/vai viens T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK turētājs (T2S DCA holder)) un/vai viens TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK turētājs (TIPS DCA holder));

▼B

7) Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai euro zonas NCB;

8) maksājumu modulis (MM) (Payments Module; PM) ir SSP modulis, kurā notiek ►M3  MM konta turētāju ◄ maksājumu norēķini MM kontos;

9) MM konts (PM account) ir ►M3  MM konta turētāja ◄ konts Eurosistēmas CB maksājumu modulī, kas ►M3  MM konta turētājam ◄ vajadzīgs, lai:

a) iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b) veiktu šādus norēķinus ar šo Eurosistēmas CB;

10) euro zonas NCB (euro area NCB) ir nacionālā centrālā banka (NCB) dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

11) uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (Business Identifier Code; BIC) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 9362;

12) adresējama BIC turētājs (addressable BIC holder) ir iestāde, kura:

a) ir BIC turētāja;

b) netiek atzīta par netiešo dalībnieku;

c) ir MM konta turētāja korespondentiestāde vai klients vai MM konta turētāja vai netiešā dalībnieka filiāle un kura var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot MM konta turētāju,

▼M6

13) netiešais dalībnieks (indirect participant) ir Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) reģistrēta kredītiestāde, kas ar MM konta turētāju noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu caur šo MM konta turētāju un kuru TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku;

▼B

14) filiāle (branch) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē;

▼M6

15) darbadiena (business day) vai TARGET2 darbadiena (TARGET2 business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā noteikts II pielikuma V papildinājumā, IIA pielikuma V papildinājumā un IIB pielikuma III papildinājumā;

▼B

16) sertificēšanas iestādes (certification authorities) ir NCB, ko ECB Padome iecēlusi, lai tās Eurosistēmas vārdā izsniegtu, pārvaldītu, atsauktu un atjaunotu elektroniskos sertifikātus,

17) elektroniskie sertifikāti (electronic certificates) vai sertifikāti (certificates) ir sertificēšanas iestāžu izsniegta elektroniska datne, kas sasaista publisko atslēgu ar identifikācijas datiem un ko izmanto, lai pārbaudītu, vai publiskā atslēga pieder personai, autentificētu turētāju, pārbaudītu šīs personas parakstu un šifrētu šai personai adresētu ziņojumu. Sertifikāti tiek turēti fiziskā ierīcē, piemēram, viedkartē vai USB zibatmiņā, un atsauces uz sertifikātiem attiecas arī uz šādām fiziskām ierīcēm. Sertifikāti ir vajadzīgi, lai autentificētu ►M3  MM konta turētājus ◄ , kas TARGET2 piekļūst, izmantojot internetu, un iesniedz maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus,

18) sertifikāta turētājs (certificate holder) ir persona, kuras vārds ir iepriekš paziņots un kuru ►M3  MM konta turētājs ◄ norādījis un apstiprinājis kā personu, kas pilnvarota ar interneta palīdzību piekļūt ►M3  MM konta turētāja ◄ TARGET2 kontam. Viņu pieteikumus sertifikāta saņemšanai ►M3  MM konta turētāja ◄ vietējā NCB ir pārbaudījusi un nosūtījusi sertificēšanas iestādēm, kuras savukārt izsniegušas sertifikātus, kas sasaista publisko atslēgu ar pilnvaru, kas ļauj identificēt ►M3  MM konta turētāju ◄ ;

19) pievienotā CB (connected CB) ir NCB, kas nav euro zonas NCB un kas ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu;

20) AL grupa (AL group) ir grupa, kuru veido apvienotās likviditātes (AL) (aggregated liquidity; AL) grupas dalībnieki, kuri lieto AL režīmu;

21) AL grupas dalībnieks (AL group member) ir ►M3  MM konta turētājs ◄ , kas atbilst AL režīma lietošanas nosacījumiem un kas noslēdzis AL līgumu;

22) AL līgums (AL agreement) ir daudzpusējs apvienotās likviditātes līgums, kas saistībā ar AL režīmu noslēgts starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB;

23) AL NCB (AL NCB) ir euro zonas NCB, kas ir AL līguma dalībniece un kas rīkojas kā to AL grupas dalībnieku darījuma partneris, kuri piedalās šīs NCB TARGET2 komponentsistēmā;

24) AL režīms (AL mode) ir MM kontos pieejamās likviditātes apvienošana;

▼M6

25) pieejamā likviditāte (available liquidity) ir dalībnieka konta kredīta atlikums un (attiecīgā gadījumā) MM kontam piešķirtā, bet vēl neizmantotā dienas kredītlīnija, ko saistībā ar šo kontu piešķīrusi attiecīgā euro zonas NCB, vai (attiecīgā gadījumā) kas samazināta par apstrādātās rezervētās likviditātes summu MM kontā vai iesaldēto naudas līdzekļu summu T2V NNK;

▼B

26) dienas kredīts (intraday credit) ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu;

27) AL grupas pārvaldnieks (AL group manager) ir AL grupas dalībnieks, ko iecēluši citi AL grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda AL grupai pieejamo likviditāti;

28) aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti;

29) aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no NCB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi;

30) norēķinu banka (settlement bank) ir ►M3  MM konta turētājs ◄ , kura MM konts vai subkonts tiek izmantots ar PSI palīdzību iesniegto papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildei;

▼M6

31) papildsistēma (ancillary system) ir Eiropas Savienībā vai EEZ nodibinātas iestādes pārvaldīta sistēma, kuru uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde un kura atbilst ECB interneta vietnē kopā ar grozījumiem publicētajiem pārraudzības principiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kura sniedz pakalpojumus euro ( 2 ), kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings, vai kurā tie tiek reģistrēti, un kurā a) norēķinus par monetārajām saistībām veic TARGET2, un/vai b) līdzekļi tiek turēti TARGET2 saskaņā ar šo pamatnostādni un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo Eurosistēmas CB;

▼B

32) papildsistēmas interfeiss (PSI) (Ancillary System Interface; ASI) ir tehniska iekārta, kas papildsistēmai ļauj izmantot vairākus īpašus iepriekš noteiktu pakalpojumu, lai iesniegtu un izpildītu papildsistēmas maksājuma norādījumus; To var izmantot arī euro zonas NCB, lai izpildītu skaidrās naudas operācijas, kas izriet no skaidrās naudas noguldīšanas un izņemšanas;

▼M6

33) maksātājs (payer), izņemot 23. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts, T2V NNK vai TIPS NNK tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu;

34) saņēmējs (payee), izņemot 23. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts, T2V NNK vai TIPS NNK tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu;

35) Saskaņotie noteikumi (Harmonised Conditions) ir II, IIA, IIB un V pielikumā noteiktie noteikumi;

▼B

36)  TARGET2 pamatpakalpojumi (core TARGET2 services) ir maksājuma rīkojumu apstrāde TARGET2 komponentsistēmās, ar papildsistēmām saistīto darījumu norēķini un likviditātes apkopošanas mehānismi;

▼M6

37) vietējais konts (Home Account) ir konts, ko euro zonas NCB ārpus MM atvērusi kredītiestādei, kura reģistrēta Eiropas Savienībā vai EEZ;

▼M3 —————

▼B

39) pārvaldītāja NCB (managing NCB) ir tās TARGET2 komponentsistēmas AL NCB, kurā piedalās AL grupas pārvaldnieks;

40) piespiedu izpildes gadījums (enforcement event) attiecībā uz AL grupas dalībnieku ir:

a) jebkurš saistību neizpildes gadījums, kas minēts II pielikuma 34. panta 1. punktā;

b) jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts II pielikuma 34. panta 2. punktā un par kuru CB, ņemot vērā saistību neizpildes gadījuma vai notikuma nopietnību, izlēmusi, ka jārealizē ķīla saskaņā ar minētā pielikuma 25.b pantu, jārealizē nodrošinājums saskaņā ar minētā pielikuma 25.c pantu vai jāuzsāk prasījumu ieskaits saskaņā ar minētā pielikuma 26. pantu;

c) jebkurš lēmums apturēt vai izbeigt pieeju dienas kredītam;

41) dalībnieka interfeiss (DI) (Participant Interface; PI) ir tehniska iekārta, kas ļauj dalībniekiem iesniegt un izpildīt maksājuma rīkojumus, izmantojot MM piedāvātos pakalpojumus;

42) interneta piekļuve (internet-based access) nozīmē, ka ►M3  MM konta turētājs ◄ izvēlējies MM kontu, kuram var piekļūt tikai ar interneta palīdzību, un ka ►M3  MM konta turētājs ◄ maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus TARGET2 iesniedz, izmantojot internetu;

43) maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās ( 3 ) 2. panta j) punkta izpratnē;

▼M7

44) informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj MM konta turētājiem saņemt informāciju tiešsaistē un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un (attiecīgā gadījumā) ārkārtas apstākļos iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus vai maksājuma rīkojumus ārkārtas apstākļu risinājumā;

▼M6

45)  TARGET2 koordinators (TARGET2 coordinator) ir persona, ko ieceļ ECB, lai katru dienu nodrošinātu TARGET2 operacionālo pārvaldīšanu, veiktu un koordinētu aktivitātes anormālās situācijās un koordinētu informācijas izplatīšanu MM konta un TIPS NNK turētājiem;

▼B

46)  TARGET2 norēķinu pārvaldnieks (TARGET2 settlement manager) ir Eurosistēmas CB iecelta persona, kas pārrauga šīs CB TARGET2 komponentsistēmas darbību;

▼M6

47)  TARGET2 krīžu pārvaldnieks (TARGET2 crisis manager) ir Eurosistēmas CB iecelta persona, kas šīs Eurosistēmas CB vārdā risina SSP un/vai TIPS platformas kļūdas un/vai anormālas ārējās situācijas;

48)  TARGET2 tehniskā kļūda (technical malfunction of TARGET2) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, kuras izmanto attiecīgā TARGET2 komponentsistēma, t.sk. SSP vai T2V platforma, vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā darbadienā izpildīt un pabeigt maksājumu apstrādi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā;

49) neizpildīts maksājuma rīkojums (non-settled payment order) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts, izņemot ātrā maksājuma rīkojumu, atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu un likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumu;

▼B

50) starpsistēmu norēķini (cross-system settlement) ir debeta norādījumu reālā laika norēķini, kuros maksājumi tiek veikti no papildsistēmas, kas izmanto 6. norēķinu procedūru, norēķinu bankas uz citas papildsistēmas, kas izmanto IV pielikumā izklāstīto 6. norēķinu procedūru, norēķinu banku;

51) norēķini skaidrā naudā (cash settlement) ir norēķini banknotēs un monētās;

▼M1

52) CoreNet” ir Eurosistēmas iekšējā tīkla pakalpojums, ko nodrošina ECB un ko Eurosistēmas CB izmanto kā ārkārtas apstākļu tīklu, lai piekļūtu SSP gadījumos, kad SWIFT nav pieejama, un kā SWIFT alternatīvu tīklu, lai piekļūtu CRSS;

53) “ar klientu apkalpošanu saistīto pakalpojumu sistēma (CRSS)” nodrošina Eurosistēmas CB pamatpakalpojumus un izvēles pakalpojumus, t. i., arhivēšanas, norēķinu izvēles pakalpojumus, uzziņu un pārskatu izvēles pakalpojumus un klientu attiecību izvēles pakalpojumus;

▼M2

54) “noguldījumu iespēja” ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai NCB veiktu noguldījumus uz nakti ar iepriekš noteiktu noguldījumu procentu likmi;

55) “noguldījumu iespējas likme” ir procentu likme, ko piemēro attiecībā uz noguldījumu iespēju;

▼M3

56) T2V operācijas (T2S Operations) ir saskaņoti un standartizēti norēķinu pakalpojumi saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, kas tiek sniegti T2V platformas integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām;

57)  TARGET2 vērtspapīriem (T2V) (TARGET2–Securities (T2S)) vai T2V platforma (T2S platform) ir datoraparatūra, programmatūra un visi pārējie tehniskās infrastruktūras komponenti, ar kuru palīdzību Eurosistēma sniedz CVD un Eurosistēmas CB pakalpojumus, kas nepieciešami, lai neitrāli un bez robežām veiktu vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus;

58) T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs (T2S network service provider) ir uzņēmums, kas noslēdzis ar Eurosistēmu licences līgumu par sakaru pakalpojumu sniegšanu T2V platformas ietvaros;

▼M6

59) T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK) (T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)) ir T2V NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V;

60) Saskaņotie noteikumi T2V nodalītā naudas konta (T2V NNK) atvēršanai un darbībai TARGET2 (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA) in TARGET2), ir noteikumi, kas izklāstīti IIA pielikumā;

▼M3

61) Automatizētā nodrošinājuma operāciju noteikumi (Conditions for Auto-collateralisation Operations) ir noteikumi, kas izklāstīti IIIA pielikumā;

▼M6

62) maksājuma rīkojums (payment order) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums, tiešā debeta rīkojums, likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums, likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojums, likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojums, likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojums, likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojums, ātrā maksājuma rīkojums vai atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums;

63) likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojums (T2S DCA to PM liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no T2V NNK uz MM kontu;

64) likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums (PM to T2S DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz T2V NNK;

65) likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojums (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam a) no viena T2V NNK uz otru T2V NNK, kas ir piesaistīti vienam galvenajam MM kontam, b) no viena T2V NNK uz otru T2V NNK, kas ir vienas un tās pašas juridiskās personas turējumā, vai c) no viena T2V NNK uz otru T2V NNK, no kuriem viens vai abi ir CB turējumā;

66) galvenais MM konts (Main PM account) ir MM konts, kuram ir piesaistīts T2V NNK un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita atlikums;

▼M3

67) reālā laika bruto norēķini (real-time gross settlement) ir maksājuma rīkojumu apstrāde un norēķinu veikšana katram darījumam atsevišķi reālā laikā;

68) kredīta pārveduma rīkojums (credit transfer order) ir maksātāja rīkojums, lai nodrošinātu grāmatojuma veidā MM kontā, ka saņēmējam pieejama naudas summa;

69)  TARGET2 dalībnieks (TARGET2 participant) ir jebkurš TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks;

▼M6

70) automatizētais nodrošinājums (auto-collateralisation) ir dienas kredīts, ko euro zonas NCB piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja T2V NNK turētājam nepietiek naudas līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) vai ar T2V NNK turētāja turētajiem vērtspapīriem euro zonas NCB labā (krājumu nodrošinājums);

▼M3

71) likviditātes pārveduma rīkojums (liquidity transfer order) ir maksājuma rīkojums, kura galvenais mērķis ir pārvest likviditāti starp dažādiem viena dalībnieka kontiem vai KKI vai AL grupas ietvaros;

72) kredītiestāde (credit institution) ir: a) kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ( 4 ) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ( 5 ) 2. panta 5. punktu] izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, kas pakļauta kontrolei, kura līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai;

73) tiešā debeta rīkojums (direct debit instruction) ir saņēmēja rīkojums, ko tas iesniedzis savai CB un saskaņā ar kuru maksātāja CB, pamatojoties uz tiešā debeta pilnvarojumu, debetē maksātāja kontu par rīkojumā minēto summu;

▼M5

74) garantiju fondi (Guarantee Funds) ir līdzekļi, kurus papildsistēmas dalībnieki paredz izmantošanai gadījumos, kuros kādu iemeslu dēļ viens vai vairāki dalībnieki nepilda savus maksājumu pienākumus papildsistēmā;

▼M6

75)  TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojums (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) ir ātrā maksājuma rīkojumu izpilde TIPS platformā, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus;

76)  TIPS platforma (TIPS Platform) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina TIPS platformas sniedzējas NCB;

77)  TIPS platformas sniedzējas NCB (TIPS Platform-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d'Italia – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido TIPS platformu un ir tās operatores;

78)  TIPS tīkla pakalpojumu sniedzējs (TIPS network service provider) ir uzņēmums, kurš: a) atbilst visiem vajadzīgajiem nosacījumiem, lai pievienotos TIPS platformai, un ir izveidojis tehnisku savienojumu ar TIPS platformu saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteikti IIB pielikuma V papildinājumā, kā arī ir b) parakstījis savienojuma nodrošināšanas noteikumus un nosacījumus, kas pieejami ECB interneta vietnē;

79)  TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK) (TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)) ir TIPS NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto ātro maksājumu pakalpojumu sniegšanai saviem klientiem;

80) Saskaņotie noteikumi TIPS nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2 (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) ir noteikumi, kas izklāstīti IIB pielikumā;

81) ātrā maksājuma rīkojums (instant payment order) atbilstoši Eiropas Maksājumu padomes SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst, European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer) shēmai ir maksājuma norādījums, kuru var izpildīt jebkurā no 24 dienas stundām jebkurā gada kalendārajā dienā un kuru apstrādā un par kuru paziņo maksātājam tūlīt vai gandrīz tūlīt;

82) atsaukuma pieprasījums (recall request) saskaņā ar SCT Inst shēmu ir TIPS NNK turētāja ziņojums, ar ko pieprasa izpildīta maksājuma rīkojuma atmaksu;

83) atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums (positive recall answer) saskaņā ar SCT Inst sistēmu ir maksājuma rīkojums, kuru, reaģējot uz atsaukuma pieprasījumu, atsaukuma pieprasījuma saņēmējs iniciē attiecīgā atsaukuma pieprasījuma nosūtītāja labā;

84) likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojums (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz TIPS NNK;

85) likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojums (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS NNK uz MM kontu;

▼M7

86) ārkārtas apstākļu risinājums (Contingency Solution) ir SSP funkcionalitāte, kas ārkārtas apstākļos apstrādā ļoti kritiskus un kritiskus maksājumus.

▼B

3. pants

TARGET2 komponentsistēmas

1.  Katra Eurosistēmas CB ir tās TARGET2 komponentsistēmas operatore.

2.  Katra TARGET2 komponentsistēma ir sistēma, kas par tādu noteikta attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvu 98/26/EK.

3.  TARGET2 komponentsistēmas nosaukumā ir vienīgi “TARGET2” un attiecīgās Eurosistēmas CB nosaukums vai saīsinājums vai šīs Eurosistēmas CB dalībvalsts nosaukums. Eiropas Centrālās bankas TARGET2 komponentsistēmu sauc TARGET2 ECB.

4. pants

Tādu NCB pievienošana, kuru dalībvalstu valūta nav euro

Tādas NCB, kuru dalībvalstu valūta nav euro, var pievienoties TARGET2 tikai tad, ja tās noslēdz līgumu ar Eurosistēmas centrālajām bankām. Šāds līgums nosaka, ka pievienotā NCB ievēro šo pamatnostādni, ņemot vērā attiecīgus precizējumus un pārveidojumus, par kuriem panākta savstarpēja vienošanās.

5. pants

ECBS iekšējie darījumi

Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) iekšējos darījumus apstrādā TARGET2, izņemot maksājumus, kurus centrālās bankas attiecīgos gadījumos divpusēji vai daudzpusēji vienojas veikt, izmantojot korespondentkontus.

6. pants

Eurosistēmas iekšējie norēķini

1.  Jebkādi maksājumu norēķini starp dalībniekiem dažādās TARGET2 komponentsistēmās automātiski rada maksātāja Eurosistēmas centrālās bankas Eurosistēmas iekšējo saistību pret saņēmēja Eurosistēmas centrālo banku.

2.  Saskaņā ar 1. punktu radušās Eurosistēmas iekšējās saistības automātiski apkopo, un tās kļūst par daļu no katras Eurosistēmas CB saistību kopuma. Katru reizi, kad tiek veikts maksājums starp dalībniekiem dažādās TARGET2 komponentsistēmās, attiecīgi tiek grozīts Eurosistēmas CB saistību kopumu. Katras darbadienas beigās attiecībā uz katru šādu saistību kopumu veic daudzpusēja mijieskaita procedūru, kuras rezultātā katrai euro zonas NCB ir saistība vai prasība pret ECB, kā tas izklāstīts Eurosistēmas CB līgumā.

3.  Katra euro zonas NCB atver kontu, kurā tā grāmato savas saistības vai prasības pret ECB, kas izriet no maksājumu norēķiniem starp TARGET2 komponentsistēmām.

▼M6

3.a  Neskarot 1. un 2. punktu, jebkādi norēķini ātrā maksājuma rīkojumu izpildei starp dalībniekiem dažādās TARGET2 komponentsistēmās automātiski rada tikai vienu Eurosistēmas CB prasību vai saistību kopumu pret ECB. Katru Eurosistēmas CB prasību vai saistību kopumu pret ECB, ko izmanto katras darbadienas beigu pārskatiem, katru dienu koriģē, izmantojot dienas beigu atlikumu, kas par visiem TIPS NNK ietverti attiecīgo Eurosistēmas CB grāmatojumos, delta rādītāju.

▼B

4.  ECB katrai euro zonas NCB atver kontu, kurā dienas beigās norāda katras euro zonas NCB saistības vai prasības pret ECB.II

IEDAĻA

PĀRVALDE

▼M4

7. pants

Pārvaldes līmeņi

1.  Neierobežojot Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 8. pantu, TARGET2 pārvaldības pamatā ir triju līmeņu pārvaldīšanas shēma. ►M6  ECB Padomei (1. līmenis), 2. līmeņa tehniskās un operacionālās pārvaldības struktūrai, kā arī SSP sniedzējām NCB un TIPS platformas sniedzējām NCB (3. līmenis) paredzētie uzdevumi ir noteikti I pielikumā. ◄

2.  ECB Padome atbild par TARGET2 virzību, vadību un kontroli. 1. līmenim noteiktie uzdevumi ir ECB Padomes ekskluzīvā kompetencē. ►M6  ————— ◄

3.  Saskaņā ar ECBS Statūtu 12.1. panta trešo daļu Eurosistēmas CB atbild par 2. līmenim noteiktajiem uzdevumiem, ņemot vērā ECB Padomes noteikto vispārīgo regulējumu. ECB Padome izveido 2. līmeņa struktūru, kurai Eurosistēmas CB uztic veikt konkrētus tehniskās un operacionālās pārvaldības uzdevumus, kas saistīti ar TARGET2.

4.  Eurosistēmas CB organizē uzdevumu izpildi, noslēdzot attiecīgus līgumus.

▼M6

5.  Saskaņā ar ECBS Statūtu 12.1. panta trešo daļu SSP sniedzējas NCB un TIPS platformas sniedzējas NCB atbild par 3. līmenim noteiktajiem uzdevumiem, ņemot vērā ECB Padomes noteikto vispārīgo regulējumu.

6.  SSP sniedzējas NCB un TIPS platformas sniedzējas NCB ar Eurosistēmas CB noslēdz līgumu, kas nosaka pakalpojumus, kurus sniedz SSP un TIPS platformas sniedzējas NCB. Šādi līgumi vajadzības gadījumā ietver arī pievienotās NCB.

7.  Eurosistēma kā T2V pakalpojumu sniedzēja ar Eurosistēmas CB kā attiecīgo valstu TARGET2 komponentsistēmu operatoriem noslēdz līgumu, kas nosaka pakalpojumus, kurus Eurosistēma sniedz Eurosistēmas CB saistībā ar T2V NNK darbību. Šādus līgumus vajadzības gadījumā noslēdz arī pievienotās NCB.

▼BIII

IEDAĻA

TARGET2 DARBĪBA

8. pants

▼M6

Saskaņotie noteikumi MM konta, T2V NNK vai TIPS NNK atvēršanai un darbībai TARGET2

▼B

1.   ►M4  Katra euro zonas NCB pieņem aktus, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2, kā noteikts II pielikumā. ◄ Vienīgi šie akti regulē attiecības starp euro zonas NCB un tās ►M3  MM konta turētājiem ◄ saistībā ar maksājumu apstrādi MM. MM kontam var piekļūt, izmantojot internetu vai ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ palīdzību. Šīs divas metodes, ko izmanto, lai piekļūtu MM kontam, ir savstarpēji izslēdzošas, lai gan ►M3  MM konta turētājam ◄ var būt vairāki MM konti, un katram no šiem kontiem var piekļūt, izmantojot internetu vai ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ palīdzību.

▼M6

1.a  Katra euro zonas NCB pieņem aktus, ar ko ievieš IIA pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus T2V nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2. Vienīgi šie akti regulē attiecības starp euro zonas NCB un tās T2V NNK turētāju saistībā ar T2V NNK atvēršanu un tā darbību.

▼M6

1.b  Katra euro zonas NCB pieņem aktus, ar ko ievieš IIB pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus TIPS nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2. Vienīgi šie akti regulē attiecības starp euro zonas NCB un tās TIPS NNK turētāju saistībā ar TIPS NNK atvēršanu un tā darbību.

▼M6

2.  ECB pieņem TARGET2-ECB darbības noteikumus, ieviešot i) II pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2, ii) IIA pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus TIPS nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2 un iii) IIB pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus TIPS nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2, izņemot to, ka TARGET2–ECB sniedz klīringa un norēķinu pakalpojumus vienīgi klīringa un norēķinu iestādēm, t. sk. ārpus EEZ izveidotām iestādēm, ar nosacījumu, ka tās uzrauga kompetentā iestāde un ka to piekļuvi TARGET2-ECB apstiprinājusi ECB Padome.

▼B

3.  Eurosistēmas CB pieņemtie akti, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus, ir publiskojami.

4.  Eurosistēmas CB, pamatojoties uz nacionālo tiesību aktu ierobežojumiem, var lūgt noteikt atbrīvojumus no Saskaņoto noteikumu prasībām. ECB Padome šādus lūgumus izskata, katru izvērtējot atsevišķi, un attiecīgos gadījumos piešķir atbrīvojumu.

▼M6

5.  Ņemot vērā attiecīgo monetāro līgumu, ECB var noteikt atbilstošus nosacījumus to iestāžu dalībai TARGET2, kuras minētas II pielikuma 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā, IIA pielikuma 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā un IIB pielikuma 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā, t.sk. nosacījumus norēķinu pakalpojumu sniegšanai T2V operācijās un TIPS pakalpojumu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

6.  Eurosistēmas CB neļauj iestādei būt netiešajam MM dalībniekam vai tikt reģistrētai kā adresējama BIC turētājam šo Eurosistēmas CB TARGET2 komponentsistēmā, ja šī iestāde rīkojas, izmantojot MM konta turētāju, kas ir dalībvalsts NCB, bet nav Eurosistēmas CB vai pievienotā NCB.

▼B

9. pants

Cenu noteikšana

1.  Eurosistēmas CB nodrošina, ka:

▼M6

a) netiešajiem MM dalībniekiem un to adresējamā BIC turētājiem, kam ir tiesības piedalīties TARGET2 kā netiešajiem MM dalībniekiem, sniegto TARGET2 pamatpakalpojumu komisijas maksa ir augstāka par II pielikuma VI papildinājuma 1. punkta a) apakšpunktā noteikto komisijas maksu MM konta turētājiem;

▼M4 —————

▼B

d) uz cenu noteikšanu šādām operācijām un darījumiem neattiecas II pielikuma VI papildinājumā noteiktā komisijas maksa:

i) likviditātes pārvedumi, kas tiek iniciēti un apstrādāti vietējos kontos;

ii) operācijas, kas saistītas ar obligāto rezervju pārvaldību un pastāvīgajām iespējām;

iii) skaidrās naudas darījumi, par kuriem norēķinus veic vietējos kontos.

▼M3 —————

▼B

10. pants

Likviditātes apkopošanas noteikumi

1.  AL NCB sniedz viena otrai visu informāciju, kas nepieciešama to pienākumu veikšanai un saistību izpildei saskaņā ar AL līgumu. AL NCB nekavējoties informē pārvaldītāju NCB par jebkuru piespiedu izpildes gadījumu, par kuru tām kļuvis zināms saistībā ar AL grupu vai kādu no tās locekļiem, t. sk. galveno biroju un tā filiālēm.

2.  Kad pārvaldītājai NCB paziņots, ka noticis piespiedu izpildes gadījums, tā, ievērojot AL līgumu, dod rīkojumus attiecīgajām AL NCB par piespiedu izpildes pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz AL grupu vai attiecīgo AL grupas locekli. AL NCB atbild par savu tiesību piespiedu izpildi saskaņā ar AL līgumu un noteikumiem, ar ko īsteno II pielikumu. Pārvaldītāja NCB atbild par aprēķiniem un rīkojumu došanu attiecībā uz prasību sadali.

3.  Ja, notiekot piespiedu izpildes gadījumam, jebkuram AL grupas loceklim izsniegtais dienas kredīts nav pilnībā atmaksāts, AL NCB, saņemot pārvaldītājas NCB rīkojumus, realizē tiesības, kas tai var būt saistībā ar tās attiecīgajiem AL grupas locekļiem, t. sk. tiesības, kas izriet no ķīlas, ieskaita, slēguma mijieskaita vai jebkurām citām attiecīgajām normām noteikumos, ar ko īsteno II pielikumu, lai pilnībā un laikus izpildītu prasības, kas saskaņā ar AL līgumu šādai AL NCB varētu būt pret tās attiecīgajiem AL grupas locekļiem. Šādas prasības izpilda pirms citu attiecīgās AL NCB prasību izpildes attiecībā uz tās AL grupas locekļiem.

4.  Maksājumus, kas piespiedu izpildes darbību veikšanas rezultātā saņemti, pildot prasības atbilstoši AL līgumam, nodod AL NCB, kas izsniegusi dienas kredītu attiecīgajiem AL grupas locekļiem. Šādus maksājumus sadala AL NCB proporcionāli dienas kredīta summai, ko AL grupas locekļi neatlīdzina to attiecīgajām AL NCB.

5.  AL NCB, kura vēlas pieprasīt, lai zaudējumu atlīdzina visas AL NCB, pārvaldītājai NCB nosūta pieteikumu, kurā norādīti prasības pamati. Pārvaldītāja NCB šādu lūgumu nosūta tālāk attiecīgajām AL NCB un aprēķina kompensāciju, kas vienādās daļās pienākas no katras šādas AL NCB.

11. pants

▼M5

Atlīdzība par garantiju fondiem

▼M5 —————

▼M5

2.  Par garantiju fondu līdzekļiem atlīdzību maksā saskaņā ar noguldījumu iespējas procentu likmi.

▼B

12. pants

▼M3

Dienas kredīts. Automatizētais nodrošinājums

▼B

1.  Euro zonas NCB var piešķirt dienas kredītu ar nosacījumu, ka tas tiek darīts atbilstoši aktiem, ar kuriem ievieš III pielikuma noteikumus par dienas kredīta nodrošināšanu. Dienas kredītu nepiešķir ►M3  MM konta turētājam ◄ , kura Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība apturēta vai izbeigta.

2.  ECB darījuma partneru dienas kredīta saņemšanas atbilstības kritēriji noteikti 2007. gada 24. jūlija Lēmumā ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem ( 6 ). ECB dienas kredīts tiek piešķirts tikai uz attiecīgo dienu, un to nevar pagarināt par kredītu uz nakti.

▼M6

3.  Pēc dalībnieka, kuram pieejams dienas kredīts, pieprasījuma euro zonas NCB piedāvā automatizētā nodrošinājuma iespēju T2V NNK, ja to dara saskaņā ar IIIA pielikumā ietvertajiem automatizētā nodrošinājuma operāciju noteikumiem.

▼B

13. pants

Papildsistēmas

▼M6

1.  Eurosistēmas CB, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, papildsistēmām sniedz līdzekļu pārveduma pakalpojumus MM, kuram piekļuvi nodrošina TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs. Šādus pakalpojumus regulē Eurosistēmas CB un attiecīgo papildsistēmu divpusēji līgumi.

▼B

2.  Divpusējie līgumi ar papildsistēmām, kuras izmanto PSI, atbilst IV pielikumam. Turklāt Eurosistēmas CB nodrošina, ka šādos divpusējos līgumos mutatis mutandis piemēro šādus II pielikuma noteikumus:

 8. panta 1. punkts (tehniskās un juridiskās prasības),

 8. panta 2.–5. punkts (piemērošanas procedūra), izņemot to, ka papildsistēma atbilst nevis 4. pantā minētajiem piekļuves kritērijiem, bet gan piekļuves kritērijiem, kas noteikti II pielikuma 1. pantā izklāstītajā papildsistēmas definīcijā,

 darba grafiks V papildinājumā,

 11. pants (sadarbības un informācijas apmaiņas prasības), izņemot 8. punktu,

 27. un 28. pants (darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras un drošības prasības),

 31. pants (atbildības regulējums),

 32. pants (pierādījumu noteikumi),

 33. un 34. pants (dalības termiņš, izbeigšana un bloķēšana), izņemot 34. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

 35. pants, ja piemērojams, (MM kontu slēgšana),

 38. pants (konfidencialitātes noteikumi),

 39. pants (datu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un saistīto jautājumu prasības),

 40. pants (prasības paziņojumiem),

 41. pants (līgumiskās attiecības ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ ),

 44. pants (noteikumi par piemērojamo likumu, jurisdikciju un izpildes vietu).

3.  Divpusējie līgumi ar papildsistēmām, kuras izmanto DI, atbilst:

a) II pielikumam, izņemot V sadaļu un VI un VII papildinājumu; un

b) IV pielikuma 18. pantam.

4.  Atkāpjoties no 3. punkta, divpusējiem līgumiem ar papildsistēmām, kuras izmanto DI, bet tikai veic maksājumus savu klientu labā, atbilst:

a) II pielikumam, izņemot V sadaļu, 36. pantu un VI un VII papildinājumu; un

b) IV pielikuma 18. pantam.

14. pants

Finansēšana un izmaksu metodoloģija

▼M6

1.  ECB Padome paredz noteikumus, kurus piemēro SSP un TIPS platformas finansēšanai. Jebkuru SSP vai TIPS platformas darbības pārpalikumu vai iztrūkumu sadala euro zonas NCB saskaņā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu, ievērojot ECBS Statūtu 29. pantu.

▼B

2.  ECB Padome nosaka TARGET2 pamatpakalpojumu izmaksu vispārīgo metodoloģiju un cenu struktūru.

▼M6

15. pants

Drošības noteikumi

1.  ECB Padome nosaka drošības politiku un drošības prasības, kā arī kontroles mehānismus SSP un TIPS platformai. ECB Padome nosaka arī SSP interneta piekļuves sertifikātu drošībai piemērojamos principus.

2.  Eurosistēmas CB ievēro 1. punktā minētos noteikumus un nodrošina, ka SSP un TIPS platforma atbilst tiem.

3.  Jautājumiem par atbilstību informācijas drošības prasībām saistībā ar T2V NNK piemēro Pamatnostādni ECB/2012/13 ( 7 ).

▼B

16. pants

Audita noteikumi

Audita novērtējumu veic saskaņā ar principiem un kārtību, kas izklāstīta ECB Padomes ECBS Audita politikā.

17. pants

Pienākumi dalības bloķēšanas vai izbeigšanas gadījumā

1.  Eurosistēmas CB nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma izbeidz vai bloķē dalībnieka līdzdalību attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, ja:

a) attiecībā uz dalībnieku sākta maksātnespējas procedūra; vai

b) dalībnieks vairs neatbilst piekļuves kritērijiem dalībai attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā.

2.  Ja Eurosistēmas CB bloķē vai izbeidz dalībnieka līdzdalību TARGET2 saskaņā ar 1. punktu vai piesardzības apsvērumu dēļ saskaņā ar 19. pantu, tā par to nekavējoties paziņo visām citām Eurosistēmas CB, sniedzot šādas ziņas:

a) dalībnieka nosaukums, monetārās finanšu iestādes kods un BIC;

▼M6

aa) to MM kontu BIC, kuri ir piesaistīti dalībnieka T2V NNK vai TIPS NNK;

▼B

b) informācija, pamatojoties uz kuru euro zonas NCB pieņēma savu lēmumu, t. sk. jebkura informācija vai atzinums no attiecīgās uzraudzības iestādes;

c) pieņemtais lēmums un ierosinātais termiņš tā piemērošanai.

Katra Eurosistēmas CB, ja to lūdz cita Eurosistēmas CB, sniedz informāciju par šādu dalībnieku, t. sk. informāciju par tam adresētajiem maksājumiem.

3.  Eurosistēmas CB, kas izbeigusi vai bloķējusi dalībnieka līdzdalību tās TARGET2 komponentsistēmā saskaņā ar 1. punktu, uzņemas atbildību pret citām Eurosistēmas CB, ja tā:

a) vēlāk atļauj norēķinus par maksājumiem, kas adresēti dalībniekiem, kuru līdzdalību tā bloķējusi vai izbeigusi; vai

b) neievēro 1. un 2. punktā noteiktos pienākumus.

▼M6

3.a  Eurosistēmas CB, kas apturējusi MM konta turētāja vai T2V NNK turētāja dalībnieka līdzdalību tās TARGET2 komponentsistēmā saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, šāda dalībnieka maksājumu apstrādā vienīgi, ievērojot tā pārstāvju norādījumus, t.sk. tādu pārstāvju, kurus iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, dalībnieka maksātnespējas administratora norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Eurosistēmas CB, kas apturējusi kāda TIPS NNK turētāja līdzdalību tās TARGET2 komponentsistēmā saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, noraida visus šāda turētāja izejošos maksājuma rīkojumus.

▼M5

4.  Eurosistēmas CB pienākumi, kas izklāstīti 1.–3.a punktā, attiecināmi arī uz gadījumu, kurā papildsistēmām bloķēta vai izbeigta PSI izmantošana.

▼M6

18. pants

Procedūras TARGET2 dalības pieteikuma noraidīšanai piesardzības apsvērumu dēļ

Ja saskaņā ar II pielikuma 8. panta 4. punkta c) apakšpunktu, IIA pielikuma 6. panta 4. punkta c) apakšpunktu vai IIB pielikuma 6. panta 4. punkta c) apakšpunktu Eurosistēmas CB piesardzības apsvērumu dēļ noraida pieteikumu pievienoties TARGET2, šī Eurosistēmas CB par šādu atteikumu nekavējoties informē ECB.

▼B

19. pants

▼M6

Procedūras, lai piesardzības apsvērumu dēļ apturētu, ierobežotu vai izbeigtu dalību TARGET2 un piekļuvi dienas kredītam un automatizētajam nodrošinājumam

1.  Ja euro zonas NCB piesardzības apsvērumu dēļ aptur, ierobežo vai izbeidz dalībnieka piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar III pielikuma 12. punkta d) apakšpunktu vai automatizētajam nodrošinājumam saskaņā ar IIIA pielikuma 10. punkta d) apakšpunktu vai ja Eurosistēmas CB aptur vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2 saskaņā ar II pielikuma 34. panta 2. punkta e) apakšpunktu, IIA pielikuma 24. panta 2. punkta e) apakšpunktu vai IIB pielikuma 26. panta 2. punkta e) apakšpunktu, šis lēmums visās TARGET2 komponentsistēmās stājas spēkā pēc iespējas vienlaikus.

▼B

2.  Euro zonas NCB 17. panta 2. punktā noteikto informāciju nekavējoties dara zināmu attiecīgajām uzraudzības iestādēm euro zonas NCB dalībvalstī, lūdzot uzraudzības iestādēm šo informāciju nodot uzraudzības iestādēm citās dalībvalstīs, kurās dalībniekam ir meitasuzņēmums vai filiāle. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu pieņemto lēmumu, pārējās euro zonas NCB veic pienācīgus pasākumus un informāciju par tiem nekavējoties sniedz ECB.

3.  ECB Valde var ierosināt ECB Padomei pieņemt lēmumus, lai vienādi piemērotu saskaņā ar 1. un 2. punktu veiktos pasākumus.

4.  Euro zonas NCB dalībvalstīs, kurās jāīsteno šie lēmumi, par lēmumiem informē attiecīgo dalībnieku un veic nepieciešamos īstenošanas pasākumus.

20. pants

Procedūras Eurosistēmas CB sadarbībai saistībā ar administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem

▼M6

Saistībā ar II pielikuma 39. panta 3. punkta, IIA pielikuma 28. panta 3. punkta un IIB pielikuma 30. panta 3. punkta īstenošanu:

a) jebkura Eurosistēmas CB visām CB, uz kurām tas varētu attiekties, nekavējoties sniedz informāciju, ko tā saņēmusi saistībā ar ierosināto maksājuma rīkojumu, izņemot maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar likviditātes pārvedumiem starp viena dalībnieka dažādiem kontiem;

▼B

b) jebkura Eurosistēmas CB, kura no dalībnieka saņem pierādījumus par paziņojuma sniegšanu kompetentajām iestādēm vai piekrišanas saņemšanu no tām, šādus pierādījumu nekavējoties nosūta tai CB, kura ir maksātāja vai, attiecīgā gadījumā, maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

▼M6

c) Eurosistēmas CB, kura ir maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja, tad nekavējoties informē maksātāju, ka tas var ievadīt attiecīgo maksājuma rīkojumu TARGET2.

▼B

21. pants

Darbības nepārtrauktība

▼M6

1.  Ja II pielikuma 27. pantā vai IIA pielikuma 17. pantā minētie notikumi ietekmē TARGET2 pakalpojumu, izņemot MM, IKM un T2V NNK, darbību, attiecīgā Eurosistēmas CB monitorē un pārvalda šādus notikumus, lai novērstu ietekmi uz TARGET2 raitu darbību.

▼B

2.  Notikuma, kurš ietekmē MM un/vai IKM normālu darbību, gadījumā attiecīgā Eurosistēmas CB nekavējoties to paziņo TARGET2 koordinatoram, kurš kopā ar attiecīgās Eurosistēmas CB norēķinu pārvaldnieku lemj par turpmākajiem pasākumiem. TARGET2 norēķinu pārvaldnieki vienojas par TARGET2 dalībniekiem sniedzamo informāciju.

▼M3

3.  Eurosistēmas CB par dalībnieka darbības traucējumu ziņo TARGET2 koordinatoram, ja šāds darbības traucējums var ietekmēt T2V platformas darbību, papildsistēmu norēķinus vai radīt sistēmisko risku. Dalībnieka darbības traucējumu dēļ TARGET2 slēgšanu parasti neaizkavē.

▼B

4.  Par darbības traucējumu, kas skar papildsistēmu, Eurosistēmas CB informācijas nolūkā ziņo TARGET2 koordinatoram. TARGET2 koordinators organizē TARGET2 norēķinu pārvaldnieku telekonferenci gadījumā, ja ir nenovēršama ietekme uz sistēmu, jo īpaši, ja tā ir pārrobežu ietekme.

5.  Izņēmuma gadījumos papildsistēmu ietekmējoša darbības traucējuma dēļ var tikt aizkavēta SSP slēgšana. Lūgumu par SSP slēgšanas aizkavēšanu TARGET2 krīzes pārvaldniekiem paziņo Eurosistēmas CB.

▼M7

6.  Eurosistēmas CB pievienojas ārkārtas apstākļu risinājumam.

▼B

22. pants

Prasības TARGET2 kompensācijas shēmas ietvaros

▼M3

1.  Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, II pielikuma II papildinājumā vai IIA pielikuma II papildinājumā noteikto kompensācijas procedūru pārvalda saskaņā ar šo pantu.

▼M6

2.  MM konta turētāja vai T2V NNK turētāja, kas iesniedzis kompensācijas prasību, CB provizoriski novērtē kompensācijas prasību un saistībā ar šo novērtējumu sazinās ar MM konta turētāju vai T2V NNK turētāju. Ja tas vajadzīgs prasību novērtēšanai, šai CB palīdz citas šajā jautājumā iesaistītās CB. Tiklīdz attiecīgajai CB kļūst zināmas iespējamās prasības, tā informē ECB un citas iesaistītās CB.

▼B

3.   ►M6  Tā MM konta turētāja vai T2V NNK turētāja CB, kurš iesniedzis prasību, deviņu nedēļu laikā pēc TARGET2 tehniskās kļūdas: ◄

a) sagatavo provizoriskā novērtējuma ziņojumu, kurā iekļauj CB novērtējumu par saņemtajām prasībām; un

b) iesniedz provizorisko novērtējuma ziņojumu ECB un citām iesaistītajām CB.

▼M6

4.  Pēc provizoriskā novērtējuma ziņojuma saņemšanas ECB Padome piecu nedēļu laikā veic visu saņemto prasību galīgo novērtējumu un pieņem lēmumu par kompensācijas piedāvājumu attiecīgajiem MM konta turētājiem un T2V NNK turētājiem. Pēc galīgā novērtējuma pabeigšanas ECB piecu darbadienu laikā galīgā novērtējuma rezultātu paziņo iesaistītajām CB. Šīs CB saviem MM konta turētājiem un T2V NNK turētājiem nekavējoties paziņo galīgā novērtējuma rezultātu un, attiecīgos gadījumos, kompensācijas piedāvājumu, pievienojot piedāvājuma pieņemšanas vēstules veidlapu.

▼M3

5.  Pēc II pielikuma II papildinājuma 4. panta d) apakšpunkta pēdējā teikumā vai IIA pielikuma II papildinājuma 4. panta d) apakšpunkta pēdējā teikumā minētā perioda beigām CB divu nedēļu laikā informē ECB un citas iesaistītās CB par to, kuri kompensācijas piedāvājumi pieņemti un kuri kompensācijas piedāvājumi noraidīti.

▼M6

6.  CB informē ECB par prasībām, kuras šo CB MM konta turētāji un T2V NNK turētāji tām iesnieguši, neizmantojot TARGET2 kompensācijas shēmu, bet kuras ir saistītas ar TARGET2 tehnisku kļūdu.

▼B

23. pants

TARGET2 tehniskās kļūdas izraisīti zaudējumi

1.  TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā:

a) jebkura maksātāja puses CB, kurā maksātājs veicis noguldījumu, gūst finansiālu labumu, ko aprēķina kā starpību starp Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi un noguldījumu procentu likmi, ko TARGET2 tehniskās kļūdas laikā neizpildīto maksājuma rīkojumu apmērā piemēro palielinātajai Eurosistēmas noguldījumu iespējas izmantošanai. Ja maksātājam paliek pārpalikuma līdzekļi, par kuriem nemaksā atlīdzību, finansiālo guvumu aprēķina, bezprocentu pārpalikuma līdzekļiem piemērojot Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi TARGET2 tehniskās kļūdas laikā neizpildīto maksājuma rīkojumu apmērā.

b) jebkura maksājuma saņēmēja puses CB, no kuras maksājuma saņēmējs aizņēmies, izmantojot aizdevumu iespēju uz nakti, gūst finansiālu labumu, ko aprēķina kā starpību starp aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi un Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi, ko TARGET2 tehniskās kļūdas laikā neizpildīto maksājumu rīkojumu apmērā piemēro palielinātajai aizdevumu iespējas uz nakti izmantošanai.

2.  ECB finansiālie guvumi ir:

a) ieņēmumi no pievienotajām NCB, kas rodas no atšķirīgās atlīdzības par šo pievienoto NCB dienas beigu atlikumiem attiecībā pret ECB;

b) soda procenti, ko ECB saņem no pievienotajām NCB, ja kāda no pievienotajām NCB uzliek sodu dalībniekam par dienas kredīta savlaicīgu neatdošanu, kā tas noteikts Eurosistēmas CB un pievienoto CB līgumā.

3.  CB apkopo finansiālos guvumus, kas minēti 1. un 2. punktā, un apkopoto summu izmanto, lai atlīdzinātu tām CB, kuras izmaksājušas kompensācijas saviem dalībniekiem. Atlikušos finansiālo guvumus vai izmaksas, kas CB radušās, izmaksājot kompensāciju to dalībniekiem, sadala Eurosistēmas CB saskaņā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu.

24. pants

Nodrošinājuma tiesības attiecībā uz līdzekļiem subkontos

1.  Eurosistēmas CB, kas ar papildsistēmām saistītu maksājuma rīkojumu izpildei atvērusi subkontus saviem ►M3  MM konta turētājiem ◄ , jānodrošina, ka atlikumi šādos subkontos (t. sk. iesaldētā atlikuma palielināšana vai samazināšana, kas izriet no starpsistēmu norēķinu maksājumu ieskaitīšanas subkontā vai norakstīšanas no tā vai no likviditātes pārvedumu ieskaitīšanas subkontā), kas ir iesaldēti papildsistēmu apstrādes cikla laikā, var tikt izmantoti ar papildsistēmām saistīto maksājuma rīkojumu izpildei. Tas neierobežo maksātnespējas procedūras attiecībā uz konkrēto ►M3  MM konta turētāju ◄ , kā arī individuālus piespiedu izpildes pasākumus attiecībā uz šī ►M3  MM konta turētāja ◄ subkontu.

2.  Katru reizi, kad likviditāte tiek pārvesta uz ►M3  MM konta turētāja ◄ subkontu un Eurosistēmas CB nav papildsistēmas CB, šāda Eurosistēmas CB pēc papildsistēmas paziņojuma (izmantojot “cikla sākuma” paziņojumu) saņemšanas, attiecīgajai papildsistēmai apstiprina atlikuma iesaldēšanu subkontā, tādējādi garantējot papildsistēmas CB maksājumu apmērā, kas nepārsniedz šo atlikumu. Papildsistēmai adresētais apstiprinājums ir arī juridiski saistošs papildsistēmas CB gribas apliecinājums par to, ka tā papildsistēmai garantē maksājumu apmērā, kas nepārsniedz iesaldēto atlikumu. Apstiprinot iesaldētā atlikuma palielināšanu vai samazināšanu atbilstoši starpsistēmu norēķinu maksājumu ieskaitīšanai subkontā vai norakstīšanai no tā vai atbilstoši likviditātes pārvedumu ieskaitīšanai subkontā, gan Eurosistēmas CB, kas nav papildsistēmas CB, gan papildsistēmas CB apliecina maksājuma summas garantijas palielināšanu vai samazināšanu. Abas garantijas ir neatsaucamas, beznosacījuma un maksājamas pēc pirmā uzaicinājuma. Abas garantijas un atlikuma iesaldēšana beidzas pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas par to, ka izpilde ir pabeigta (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).IV

IEDAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Strīdu izšķiršana un piemērojamais likums

1.  Ja starp Eurosistēmas CB radies strīds saistībā ar šo pamatnostādni, strīdā iesaistītās puses cenšas strīdu atrisināt saskaņā ar ECBS strīdu izšķiršanas procedūras memorandu.

2.  Neskarot 1. punktu, ja strīdu par uzdevumu sadali starp 2. un 3. līmeni nevar izšķirt iesaistītajām pusēm vienojoties, to izšķir ECB Padome.

3.  1. punktā minētā strīda gadījumā pušu tiesības un pienākumus galvenokārt nosaka šajā pamatnostādnē paredzētie noteikumi un procedūras. Strīdos par maksājumiem starp TARGET2 komponentsistēmām, papildus piemēro tās dalībvalsts likumus, kurā atrodas maksājuma saņēmēja Eurosistēmas CB mītnes vieta, ja vien tie nav pretrunā šai pamatnostādnei.

26. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī pamatnostādne stājas spēkā 2012. gada 7. decembrī. To piemēro no 2013. gada 1. janvāra, ņemot vērā 27. pantā noteiktos pārejas noteikumus.

2.  No 2013. gada 1. janvāra tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2007/2.

3.  Atsauces uz atcelto pamatnostādni uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni, un tās jālasa saskaņā ar VII pielikumā izklāstīto atbilstību tabulu.

▼M6

27. pants

Citi noteikumi

Kontus, ko euro zonas NCB atvērusi ārpus MM, ārpus T2V platformas vai ārpus TIPS platformas kredītiestādēm un papildsistēmām, regulē šīs euro zonas NCB noteikumi, ņemot vērā šīs pamatnostādnes noteikumus, kas attiecas uz iekškontiem, un citus ECB Padomes lēmumus. Kontus, ko euro zonas NCB atvērusi ārpus MM, ārpus T2V platformas vai ārpus TIPS platformas iestādēm, kuras nav kredītiestādes un papildsistēmas, regulē šīs euro zonas NCB noteikumi.

▼B

28. pants

Adresāti, ieviešanas pasākumi un gada pārskati

1.  Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas CB.

2.  Euro zonas NCB līdz 2012. gada 20. decembrim nosūta ECB dokumentus, ar kuru palīdzību tās gatavojas nodrošināt atbilstību šīs pamatnostādnes II pielikuma 39. pantam, II pielikuma VI papildinājumam, III pielikuma 9. punkta a) apakšpunktam, 12. punkta a) apakšpunkta v) punktam un 13. punktam, IV pielikuma 18. punkta 1) apakšpunkta c) punkta ii) apakšpunktam un V pielikuma IIA papildinājumam.

3.  ECB sagatavo gada pārskatus par TARGET2 darbību kopumā un tos izvērtē ECB Padome.

▼M6
I PIELIKUMS

TARGET2 PĀRVALDES KĀRTĪBA1. līmenis – ECB Padome

2. līmenis – tehniskās un operacionālās pārvaldības struktūra

3. līmenis – SSP sniedzējas NCB un TIPS platformas sniedzējas NCB

0.  Vispārīgie noteikumi

1. līmenim ir augstākā kompetence saistībā ar vietējiem un pārrobežu TARGET2 jautājumiem, un tas atbild par TARGET2 darbības nodrošināšanu.

2. līmenis veic tehniskās un operacionālās pārvaldības uzdevumus attiecībā uz TARGET2.

3. līmenis pieņem lēmumus par vienotās platformas (SSP) un TIPS platformas ikdienas darbību, pamatojoties uz pakalpojumu līmeni, kas noteikts šīs pamatnostādnes 7. panta 6. punktā minētajos līgumos.

1.  Izmaksu un cenu politika

— Lēmums par izmaksu vispārīgo metodoloģiju

— Lēmums par vienotu cenu struktūru

— Lēmums par papildu pakalpojumu un/vai moduļu cenām

(nav piemērojams)

2.  Pakalpojumu līmenis

— Lēmums par pamatpakalpojumiem

— Lēmums par papildu pakalpojumiem un/vai moduļiem

— Ieguldījums atbilstoši 1. līmeņa/2. līmeņa vajadzībām

3.  Risku pārvaldīšana

— Lēmums par risku pārvaldīšanas vispārīgajiem principiem un pārējo risku akceptēšanu

— Risku pārvaldīšanas faktiskā veikšana

— Risku analīzes veikšana un turpmākās darbības

— Risku analīzei vajadzīgās informācijas sniegšana atbilstoši 1. līmeņa/2. līmeņa lūgumiem

4.  Vadība un finansēšana

— Noteikumu, kas attiecas uz SSP un TIPS platformu lēmumu pieņemšanu un finansēšanu, pieņemšana

— Eiropas Centrālo banku sistēmas juridiskā regulējuma attiecībā uz TARGET2 izveide un pienācīgas ieviešanas nodrošināšana

— 1. līmenī pieņemto lēmumu par pārvaldīšanas un finansēšanas noteikumiem sagatavošana

— Budžeta izstrādāšana, apstiprināšana un īstenošana

— Piemērošanas kontroles veikšana

— Līdzekļu vākšana un samaksa par pakalpojumiem

— Izmaksu aprēķinu sniegšana 2. līmenim par pakalpojumu sniegšanu

5.  Izveide

— Konsultāciju saņemšana no 2. līmeņa par SSP un TIPS platformas atrašanās vietu

— Projekta vispārīgā plāna apstiprināšana

— Lēmums par SSP un TIPS platformas sākotnējo projektu un tā izveidi

— Lēmums par jaunas platformas izstrādi vai izstrādi, pamatojoties uz esošu platformu

— Lēmums par SSP un TIPS platformas operatora izvēli

— SSP un TIPS platformas pakalpojumu līmeņu noteikšana, vienojoties ar 3. līmeni

— Lēmums par SSP un TIPS platformas atrašanās vietu pēc apspriešanās ar 1. līmeni

— Specifikāciju procesa metodoloģijas un 3. līmeņa vēlamā snieguma apstiprināšana, kas tiek uzskatīts par pietiekamu, lai sniegtu produkta specifikācijas un vēlāk to pārbaudītu un pieņemtu (īpaši vispārīgās un detalizētās lietotāju specifikācijas)

— Projekta plāna izstrāde

— Snieguma novērtēšana un pieņemšana

— Testa scenāriju izstrāde

— Centrālo banku un lietotāju testa koordinācija, cieši sadarbojoties ar 3. līmeni

— SSP un TIPS platformas sākotnējā projekta priekšlikums

— Priekšlikums par jaunas platformas izstrādi vai izstrādi, pamatojoties uz esošu platformu

— Priekšlikums par SSP un TIPS platformas atrašanās vietu

— Vispārīgu un detalizētu darbības specifikāciju izstrāde (iekšējās detalizētās darbības specifikācijas un lietotāju detalizētās darbības specifikācijas)

— Detalizētu tehnisko specifikāciju izstrāde

— Sākotnējā un turpmākā palīdzība projekta plānošanā un kontrolē

— Testu tehniskais un operacionālais atbalsts (SSP un TIPS platformas testu veikšana, ieguldījums ar SSP un TIPS platformu saistītos testu scenārijos, atbalsts Eurosistēmas CB to SSP un TIPS platformas testu aktivitātēs)

6.  Ieviešana un migrācija

— Lēmums par migrācijas stratēģiju

— Migrācijas uz SSP un TIPS platformu sagatavošana un koordinēšana, cieši sadarbojoties ar 3. līmeni

— Palīdzība migrācijas jautājumos atbilstoši 2. līmeņa lūgumiem

— Ar SSP un TIPS platformu saistītu migrācijas uzdevumu veikšana; papildu atbalsts NCB, kuras pievienojas

7.  Darbība

— Smagu krīzes situāciju pārvaldība

— TARGET2 modelēšanas iekārtas izveides un darbības atļaušana

— Interneta piekļuves sertificēšanas iestāžu apstiprināšana

— SSP un TIPS platformas drošības politikas, prasību un kontroles darbību noteikšana

— Interneta piekļuvei izmantojamo sertifikātu drošības principu noteikšana

— Kontaktu uzturēšana ar lietotājiem Eiropas līmenī (tikai Eurosistēmas CB atbildība, lai uzturētu lietišķās attiecības ar to klientiem) un lietotāju aktivitāšu ikdienas monitorings no uzņēmējdarbības viedokļa (Eurosistēmas CB uzdevums)

— Uzņēmējdarbības norišu monitorings

— Budžets, finanses, rēķinu sagatavošana (Eurosistēmas CB uzdevums) un citi administratīvie uzdevumi

— Sistēmas pārvaldība, balstoties uz šīs pamatnostādnes 7. panta 6. punktā minētajiem līgumiem

▼B
II PIELIKUMS

▼M3

SASKAŅOTIE NOTEIKUMI MM KONTA ATVĒRŠANAI UN DARBĪBAI TARGET2

▼BI

SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajos Saskaņotajos noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek lietotas šādas definīcijas:

▼M6

 adresējama BIC turētājs (addressable BIC holder) ir iestāde: a) kurai ir uzņēmuma identifikācijas kods (BIC); b) kura netiek atzīta par netiešo MM dalībnieku; un c) kura ir MM konta turētāja korespondentiestāde vai klients, vai arī tiešā vai netiešā MM dalībnieka filiāle, un kura var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot šo MM konta turētāju,

▼B

 aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no Eurosistēmas CB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi,

 aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti,

 AL grupa (AL group) ir grupa, ko veido AL grupas dalībnieki, kuri lieto AL režīmu,

 AL grupas dalībnieks (AL group member) ir ►M3  MM konta turētājs ◄ , kas noslēdzis AL līgumu,

 AL grupas pārvaldnieks (AL group manager) ir AL grupas dalībnieks, ko iecēluši citi AL grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda AL grupai pieejamo likviditāti,

 AL līgums (AL agreement) ir daudzpusējs apvienotās likviditātes līgums, kas saistībā ar AL režīmu noslēgts starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB,

 AL NCB (AL NCB) ir euro zonas NCB, kas ir AL līguma dalībniece un kas rīkojas kā to AL grupas dalībnieku darījuma partneris, kuri piedalās šīs NCB TARGET2 komponentsistēmā,

 AL režīms (AL mode) ir MM kontos pieejamās likviditātes apvienošana,

▼M7 —————

▼M7

 ārkārtas apstākļu risinājums (Contingency Solution) ir SSP funkcionalitāte, kas ārkārtas apstākļos apstrādā ļoti kritiskus un kritiskus maksājumus,

▼M6

 ātrā maksājuma rīkojums (instant payment order) atbilstoši Eiropas Maksājumu padomes SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst, European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer) shēmai ir maksājuma norādījums, kuru var izpildīt jebkurā no 24 dienas stundām jebkurā gada kalendārajā dienā un kuru apstrādā un par kuru paziņo maksātājam tūlīt vai gandrīz tūlīt,

 atsaukuma pieprasījums (recall request) saskaņā ar SCT Inst shēmu ir TIPS NNK turētāja ziņojums, ar ko pieprasa izpildīta ātrā maksājuma rīkojuma atmaksu,

 atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums (positive recall answer) saskaņā ar SCT Inst shēmu ir maksājuma rīkojums, kuru, reaģējot uz atsaukuma pieprasījumu, atsaukuma pieprasījuma saņēmējs iniciē attiecīgā atsaukuma pieprasījuma nosūtītāja labā,

▼B

 bloķēšana (suspension) ir īslaicīga dalībnieka tiesību un pienākumu iesaldēšana uz laiku, ko nosaka [iekļaut CB nosaukumu],

 centrālās bankas (CB) (central banks (CBs)) ir Eurosistēmas CB un pievienotās NCB,

▼M6

 dalībnieks [vai tiešais dalībnieks] (participant [or direct participant]) ir iestāde, kurai Eurosistēmas CB atvērts vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (PM account holder)) un/vai viens T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK turētājs (T2S DCA holder)) un/vai viens TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK turētājs (TIPS DCA holder)),

 darbadiena (business day) vai TARGET2 darbadiena (TARGET2 business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā noteikts V papildinājumā,

▼B

 daudzadresātu pieeja (multi-addressee access) ir mehānisms, ar kura palīdzību ►M6  Eiropas Savienībā vai EEZ izveidotas ◄ filiāles vai kredītiestādes var piekļūt attiecīgajai TARGET2 komponentsistēmai, iesniedzot maksājuma rīkojumus šajā komponentsistēmā un/vai saņemot maksājumus no tās; šis mehānisms dod tiesības iestādēm iesniegt maksājuma rīkojumus caur ►M3  MM konta turētāja ◄ MM kontu bez ►M3  MM konta turētāja ◄ iesaistīšanas,

 dienas kredīts (intraday credit) ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu,

 euro zonas NCB (euro area NCB) ir nacionālā centrālā banka (NCB) dalībvalstī, kuras valūta ir euro,

 Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai euro zonas NCB,

▼M3

 filiāle (branch) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē,

▼B

 grupa (group) ir:

 

a) kredītiestāžu kopums, kas iekļauts mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos, ja mātesuzņēmumam ir pienākums iesniegt konsolidētos finanšu pārskatus atbilstoši 27. Starptautiskajam grāmatvedības standartam (IAS 27), kurš pieņemts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2238/2004 ( 8 ), un kas sastāv no: i) mātesuzņēmuma un viena vai vairākiem meitasuzņēmumiem, vai ii) diviem vai vairākiem mātes uzņēmuma meitas uzņēmumiem;

b) kredītiestāžu kopums, kas minēts a) apakšpunkta i) vai ii) apakšpunktā, kurā mātesuzņēmums neiesniedz konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar IAS 27, bet kas varētu atbilst IAS 27 nosacījumiem, kuri pieļautu iekļaušanu konsolidētajos finanšu pārskatos, ja to apliecinājusi ►M3  MM konta turētāja ◄ CB vai (AL grupas gadījumā) pārvaldītāja NCB;

c) divu vai vairāku kredītiestāžu tīkls: i) kas regulēts ar likumu, nosakot kredītiestādes piederību šādam tīklam, vai ii) kam raksturīgi pašu kredītiestāžu organizēti sadarbības mehānismi (veicinot, atbalstot un pārstāvot tā dalībnieku ekonomiskās intereses) un/vai ekonomiska solidaritāte, kas ir vairāk nekā parasta sadarbība, kāda mēdz būt starp kredītiestādēm, turklāt šāda sadarbība un solidaritāte atļauta saskaņā ar kredītiestāžu iekšējās kārtības noteikumiem vai statūtiem vai noteikta atsevišķos līgumos;

 un katrā c) apakšpunktā minētajā gadījumā ECB Padome apstiprinājusi pieteikumu tikt atzītai par grupu,

▼M3

 galvenais MM konts (Main PM account) ir MM konts, kuram piesaistīts ►M6  T2V NNK ◄ un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita ►M6  T2V NNK ◄ atlikums,

▼M6

 ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ( 9 ) 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu] izpratnē, izņemot institūcijas, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktu], ja attiecīgā ieguldījumu sabiedrība:

 

a) ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES; un

b) ir tiesīga veikt darbības, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A daļas 2., 3., 6. un 7. punktu],

▼B

 ievades pozīcija (entry disposition) ir maksājuma apstrādes posms, kura laikā TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] cenšas izpildīt saskaņā ar 14. pantu akceptētu maksājuma rīkojumu, ievērojot īpašas procedūras, kā tas izklāstīts 20. pantā,

▼M6

 IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaikus kļūst pieejama visiem MM konta turētājiem vai atsevišķai MM konta turētāju grupai,

▼B

 informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj ►M6  MM konta turētājiem ◄ saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus ārkārtas situācijās,

 KKI grupa (CAI group) ir grupa, ko veido ►M3  MM konta turētāji ◄ , kuri lieto KKI režīmu,

 KKI grupas pārvaldnieks (CAI group manager) ir KKI grupas dalībnieks, ko iecēluši citi KKI grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda un sadala KKI grupas ietvaros pieejamo likviditāti,

 KKI režīms (CAI mode) ir konta konsolidētās informācijas nodrošināšana saistībā ar MM kontiem, izmantojot informācijas un kontroles moduli (IKM),

 kredīta pārveduma rīkojums (credit transfer order) ir maksātāja rīkojums, lai nodrošinātu, ka saņēmējam pieejama naudas summa grāmatojuma veidā MM kontā,

▼M3

 kredītiestāde (credit institution) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kurai tiek piemērota kompetentās iestādes uzraudzība; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, kurai tiek piemērota pārbaude, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,

▼B

 Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālais apraksts (User Detailed Functional Specifications; UDFS) ir visjaunākā UDFS, t. i., tehniskās dokumentācija, kurā aprakstīta dalībnieka mijiedarbība ar TARGET2, redakcija,

▼M7

 informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj MM konta turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un (attiecīgā gadījumā) ārkārtas apstākļos iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus vai maksājuma rīkojumus ārkārtas apstākļu risinājumā,

▼M6

 likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums (PM to T2S DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz T2V NNK,

▼M6

 likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojums (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz TIPS NNK,

 likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojums (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS NNK uz MM kontu,

▼M6

 maksājuma rīkojums (payment order) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums, tiešā debeta rīkojums, likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums vai likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojums,

▼B

 maksājumu modulis (MM) (Payments Module (PM)) ir SSP modulis, kurā notiek ►M3  MM konta turētāju ◄ maksājumu norēķini MM kontos,

 maksātājs (payer), izņemot šī pielikuma 39. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

 maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās ( 10 ) 2. panta j) punkta izpratnē,

 MM konts (PM account) ir TARGET2 dalībnieka konts CB MM, kas šim TARGET2 dalībniekam vajadzīgs, lai:

 

a) iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b) veiktu šādus norēķinus ar šo CB;

 neizpildīts maksājuma rīkojums (non-settled payment order) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts,

 netiešais dalībnieks (indirect participant) ir ►M6  Eiropas Savienībā vai EEZ ◄ izveidota kredītiestāde, kas ar ►M3  MM konta turētāju ◄ noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu šā ►M3  MM konta turētāja ◄ MM kontā un ko TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku,

▼M2

 “noguldījumu iespēja” ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai NCB veiktu noguldījumus uz nakti ar iepriekš noteiktu noguldījumu procentu likmi,

 “noguldījumu iespējas likme” ir procentu likme, ko piemēro attiecībā uz noguldījumu iespēju,

▼M6

 T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK) (T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)) ir T2V NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V,

 papildsistēma (ancillary system) ir Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) nodibinātas iestādes pārvaldīta sistēma, ko uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde un kura atbilst ECB interneta vietnē kopā ar grozījumiem publicētajiem pārraudzības principiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kura sniedz pakalpojumus euro ( 11 ), un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings, vai kurā tie tiek reģistrēti, un kurā a) norēķinus par monetārajām saistībām veic TARGET2, un/vai b) līdzekļi tiek turēti TARGET2, saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2012/27 ( 12 ) un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo Eurosistēmas CB,

▼B

 pārvaldītāja NCB (managing NCB) ir tās TARGET2 komponentsistēmas AL NCB, kurā piedalās AL grupas pārvaldnieks,

▼M6

 pieejamā likviditāte (available liquidity) ir dalībnieka MM konta kredīta atlikums un (attiecīgā gadījumā) dienas kredītlīnija, ko saistībā ar šo kontu piešķīrusi attiecīgā euro zonas NCB, bet kas vēl nav izmantota, vai (attiecīgā gadījumā) kas samazināta par apstrādātās rezervētās likviditātes apjomu MM kontā,

▼M6

 piesaistes MM konts (Linked PM account) ir MM konts, kuram likviditātes pārvaldības un TIPS maksu samaksas vajadzībām ir piesaistīts TIPS NNK,

▼B

 piespiedu izpildes gadījums (enforcement event) attiecībā uz AL grupas dalībnieku ir: a) jebkurš saistību neizpildes gadījums, kurš minēts 34. panta 1. punktā; b) jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts 34. panta 2. punktā un par kuru [iekļaut CB nosaukumu], ņemot vērā saistību neizpildes gadījuma vai notikuma nopietnību, nolēmusi, ka [iekļaut, ja attiecas: [jārealizē ķīla saskaņā ar 25. panta b) apakšpunktu] [jārealizē nodrošinājums saskaņā ar 25. panta c) apakšpunktu] un] jāuzsāk prasījumu ieskaits saskaņā ar 26. pantu; vai c) jebkurš lēmums apturēt vai izbeigt pieeju dienas kredītam,

 pievienotā CB (connected CB) ir nacionālā centrālā banka (NCB), kura nav Eurosistēmas CB un kura ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,

 rīkotājdalībnieks (instructing participant) ir TARGET2 dalībnieks, kas iniciējis maksājuma rīkojumu,

▼M3

 saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk., ja:

 

a) dalībnieks vairs nepilda 4. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 8. panta 1) punkta a) apakšpunkta i) apakšpunktā noteiktās prasības;

b) uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

c) iesniegts pieteikums saistībā ar b) apakšpunktā minēto procedūru;

d) dalībnieks rakstiski paziņojis, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parādus vai pildīt pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e) dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar tā kreditoriem;

f) dalībnieks ir maksātnespējīgs vai saskaņā ar dalībnieka CB viedokli var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parādus;

▼M6

g) dalībnieka kredīta atlikums tā MM kontā, T2V NNK vai TIPS NNK, vai arī visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa, ir pakļauts(-a) rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai nolūkā aizsargāt sabiedrības intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

▼M3

h) apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i) jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

j) cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa;

▼B

 saņēmējs (payee), izņemot šī pielikuma 39. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

▼M6

 Saskaņotie noteikumi TIPS nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2 (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) ir noteikumi, kas izklāstīti IIB pielikumā,

▼B

 SSP sniedzējas NCB (SSP-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d’Italia – centrālās bankas, kuras Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores,

 statisko datu apkopošanas veidlapa (static data collection form) ir veidlapa, ko sagatavojusi [iekļaut CB nosaukumu], lai reģistrētu TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] pakalpojumu saņemšanas kandidātus un jebkuras pārmaiņas saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu,

▼M6

  TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojums (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) ir ātrā maksājuma rīkojumu izpilde TIPS platformā, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus,

▼B

  TARGET2 ir visu CB TARGET2 komponensistēmu kopums,

  TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir [iekļaut CB nosaukumu] TARGET2 komponentsistēma,

  TARGET2 dalībnieks (TARGET2 participant) ir jebkurš TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks,

  TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura CB reālā laika bruto norēķinu (RLBN) sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa,

 TARGET2 SLG (TARGET2 CUG) ir tādu ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ sniedzēja klientu kopums, kuri apvienoti grupā, lai, izmantojot piekļuvi MM, saņemtu attiecīgus ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ pakalpojumus un produktus,

  TARGET2 tehniskā kļūda (technical malfunction of TARGET2) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, ko lieto TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt ►M6  maksājumu apstrādi TARGET2 tajā pašā darbadienā ◄ [iekļaut atsauci uz CB/valsti],

 tiesībspējas atzinums (capacity opinion) ir atzinums par konkrētu dalībnieku, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemties un izpildīt Noteikumos paredzētās saistības,

▼M4

 tiešā debeta pilnvarojums (direct debit authorisation) ir tāds maksātāja vispārīgs rīkojums maksātāja CB, kurš dod tiesības un uzliek pienākumu šai CB debetēt maksātāja kontu, saņemot spēkā esošu tiešā debeta rīkojumu no saņēmēja,

▼B

 tiešā debeta rīkojums (direct debit instruction) ir saņēmēja rīkojums, ko tas iesniedzis savai CB un saskaņā ar kuru maksātāja CB, pamatojoties uz tiešā debeta pilnvarojumu, debetē maksātāja kontu par rīkojumā minēto summu,

  ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs ◄ (network service provider) ir ECB Padomes apstiprināts uzņēmums, kas nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2 iesniegtu maksājuma ziņojumus,

▼M6

  TIPS tīkla pakalpojumu sniedzējs (TIPS network service provider) ir uzņēmums, kurš: a) atbilst visiem vajadzīgajiem nosacījumiem, lai pievienotos TIPS platformai, un ir izveidojis tehnisku savienojumu ar TIPS platformu saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2012/27 IIB pielikuma V papildinājumā, kā arī ir b) parakstījis savienojuma nodrošināšanas noteikumus un nosacījumus, kas pieejami ECB interneta vietnē;

  TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK) (TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)) ir TIPS NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto ātro maksājumu pakalpojumu sniegšanai saviem klientiem,

  TIPS platforma (TIPS Platform) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina TIPS platformas sniedzējas NCB,

  TIPS platformas sniedzējas NCB (TIPS Platform-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d'Italia – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido TIPS platformu un ir tās operatores,

▼B

 uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (Business Identifier Code (BIC)) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 9362,

 valsts sektora struktūra (public sector body) ir valsts sektora iestāde (valsts sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma ( 13 ) 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus, 3. pantā),

 vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform (SSP)) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas NCB,

▼M6

 vietējais konts ir konts, ko euro zonas NCB ārpus MM atvērusi kredītiestādei, kura reģistrēta Eiropas Savienībā vai EEZ.

▼M3

1.a pants

Darbības joma

Noteikumi regulē attiecīgās euro zonas NCB un tās MM konta turētāja attiecības saistībā ar MM konta atvēršanu un darbību.

▼B

2. pants

Papildinājumi

1.  Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi papildinājumi.

I papildinājums. Tehniskās specifikācijas maksājuma rīkojumu apstrādei

II papildinājums. TARGET2 kompensācijas shēma

III papildinājums. Norādījumi attiecībā uz tiesībspējas un valstu atzinumiem

IV papildinājums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

V papildinājums. Darbības grafiks

VI papildinājums. Komisijas maksas un to uzlikšana

VII papildinājums. Apvienotās likviditātes līgums

2.  Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp Noteikumiem un jebkuru papildinājumu Noteikumiem ir prioritāte.

▼M6

3. pants

Vispārējs TARGET2 apraksts

1.  TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, norēķiniem izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus MM kontos, T2V NNK vērtspapīru darījumu vajadzībām un TIPS NNK ātro maksājumu vajadzībām.

2.  TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek apstrādāti šādi darījumi:

a) darījumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar tām;

b) to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;

c) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;

d) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no darījumiem euro sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās;

e) vērtspapīru darījumu naudas posma norēķini;

f) likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumi, likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumi un likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumi;

fa) ātrā maksājuma rīkojumi;

fb) atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumi;

fc) likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumi un likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumi; un

g) jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.

3.  TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos, T2V NNK un TIPS NNK, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus. TARGET2 izveidota un tā darbojas, pamatojoties uz SSP, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti maksājuma rīkojumi un, visbeidzot, saņemti maksājumi. Nodrošinot T2V NNK tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz T2V platformas pamata. Nodrošinot TIPS NNK tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz TIPS platformas pamata.

4.  Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzējas NCB darbības un bezdarbības uzskatāmas par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 31. pantu. Dalība saskaņā ar Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp MM konta turētājiem un SSP sniedzējām NCB, ja kāda no tām darbojas kā SSP sniedzēja NCB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko MM konta turētājs saņem no SSP vai sūta SSP saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai nosūtīta tai.

5.  TARGET2 juridiski veidots kā maksājumu sistēmu kopums, kas sastāv no visām TARGET2 komponentsistēmām, kuras par sistēmām atzītas nacionālajos tiesību aktos, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK. TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīta par sistēmu saskaņā ar [iekļaut attiecīgo tiesību normu, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK].

6.  Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] MM konta turētāju un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi saskaņā ar šiem Noteikumiem (IV sadaļa un I papildinājums) attiecas uz visiem MM kontu turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

▼BII

SADAĻA

DALĪBA

4. pants

Piekļuves nosacījumi

1.  Šādām iestādēm ir tiesības uz tiešu dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti]:

▼M6

a) Eiropas Savienībā vai EEZ izveidotām kredītiestādēm, t.sk. tām, kas darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli;

b) ārpus EEZ izveidotām kredītiestādēm, ja tās darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli;

▼B

c) dalībvalstu NCB un ECB

ar nosacījumu, ka uz ►M6  a) un b) punktā ◄ minētajām iestādēm neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavietojamu ar TARGET2 raitu darbību.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešajiem dalībniekiem arī šādas iestādes:

▼M7

a) dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentiem;

▼B

b) dalībvalstu valsts sektora struktūras, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;

▼M7

c)

 

i) Savienībā vai EEZ reģistrētām ieguldījumu sabiedrībām, t. sk. tām, kuras darbojas, izmantojot Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli; un

ii) ārpus EEZ reģistrētām ieguldījumu sabiedrībām, ja tās darbojas, izmantojot Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli;

▼M6

d) iestādes, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā; un

▼B

e) kredītiestādes vai jebkuras tāda veida iestādes, kas minētas ►M6  a)–d) punktā ◄ , ja abos gadījumos tās izveidotas valstī, ar ko Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot jebkurai šādai iestādei piekļūt Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

3.  Elektroniskās naudas iestādes [iekļaut nacionālo tiesību aktu normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu ( 14 ) 2. panta 1. punktu] izpratnē nav tiesīgas piedalīties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

5. pants

Tiešie dalībnieki

1.  TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiešajiem dalībniekiem jāatbilst 8. panta un 1. un 2. punkta prasībām. Tiešajiem dalībniekiem jābūt vismaz vienam MM kontam [iekļaut CB nosaukumu].

2.   ►M3  MM konta turētāji ◄ var noteikt adresējama BIC turētājus neatkarīgi no tā, kur tie izveidoti.

▼M6

3.  MM konta turētāji var noteikt iestādes kā netiešos MM dalībniekus, ja vien tiek izpildīti 6. pantā minētie noteikumi.

▼B

4.  Daudzadresātu pieeju, izmantojot filiāles, var nodrošināt šādi:

a) kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, kas atzīta par ►M3  MM konta turētāju ◄ , var piešķirt pieeju savam MM kontam vienai vai vairākām ►M6  Savienībā vai EEZ ◄ izveidotām filiālēm, lai tās tieši varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus, attiecīgi informējot par to [iekļaut CB nosaukumu];

b) ja kredītiestādes filiāle atzīta par ►M3  MM konta turētāju ◄ , citām šīs pašas juridiskās personas ►M6  Savienībā vai EEZ ◄ izveidotām filiālēm un/vai tās galvenajam birojam var būt pieeja filiāles MM kontam, ja vien tā informējusi par to [iekļaut CB nosaukumu].

6. pants

Netiešie dalībnieki

1.   ►M6  Eiropas Savienībā vai EEZ ◄ izveidotas kredītiestādes var noslēgt līgumu ar vienu ►M3  MM konta turētāju ◄ , kas ir vai nu kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, vai arī CB, nolūkā iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus un izpildīt tos, izmantojot šā ►M3  MM konta turētāja ◄ MM kontu. TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīst netiešos dalībniekus, reģistrējot šādu netiešo dalību 9. pantā aprakstītajā TARGET2 direktorijā.

2.  Ja ►M3  MM konta turētājs ◄ , kas ir kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, un netiešais dalībnieks ir vienā grupā, ►M3  MM konta turētājs ◄ var pilnvarot netiešo dalībnieku tieši lietot ►M3  MM konta turētāja ◄ MM kontu, lai tas, grupas ietvaros izmantojot daudzadresātu pieeju, varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus.

7. pants

►M3  MM konta turētāja ◄ atbildība

1.  Lai novērstu neskaidrības, uzskatāms, ka ►M3  MM konta turētājs ◄ iesniedz tos maksājuma rīkojumus un saņem tos maksājumus, kurus attiecīgi iesniedz un saņem netiešais dalībnieks saskaņā ar 6. pantu un filiāles saskaņā ar 5. panta 4. punktu.

2.  Šādi maksājuma rīkojumi ir saistoši ►M3  MM konta turētājam ◄ neatkarīgi no tā, kādas līgumiskās vai citas vienošanās ir starp šo ►M3  MM konta turētāju ◄ un 1. pantā minētajām iestādēm, un neatkarīgi no tā, vai šīs vienošanās tiek pildītas.

▼M6

3.  MM konta turētājam, kas akceptē tā MM konta noteikšanu par galveno MM kontu, ir saistoši visi rēķini par katra šim MM kontam piesaistītā T2V NNK atvēršanu un darbību saskaņā ar šā pielikuma VI papildinājumu, neatkarīgi no šā MM konta turētāja un T2V NNK turētāja līgumisko vai citādu vienošanos noteikto saistību satura vai neatbilstības tām.

▼M3

4.  Galvenā MM konta turētājam, kā noteikts šā pielikuma VI papildinājumā, ir saistoši visi rēķini par saikni uz katru ►M6  T2V NNK ◄ , kuram piesaistīts MM konts.

▼M4

5.  Tāds MM konta turētājs, kuram ir atvērts arī ►M6  T2V NNK ◄ , ko izmanto automatizētajam nodrošinājumam, ir atbildīgs par katru saskaņā ar IIIA pielikuma 9. punkta d) apakšpunktu piemēroto sodu.

▼M6

6.  MM konta turētājam, kas akceptē tā MM konta noteikšanu par piesaistes MM kontu, ir saistoši visi rēķini par katra šim MM kontam piesaistītā TIPS NNK atvēršanu un darbību saskaņā ar šā pielikuma VI papildinājumu neatkarīgi no šā MM konta turētāja un TIPS NNK turētāja līgumisko vai citādu vienošanos noteikto saistību satura vai neatbilstības tām. Piesaistes MM kontam var piesaistīt ne vairāk kā 10 TIPS NNK.

7.  Piesaistes MM konta turētājam ir pieejams pārskats par šim MM kontam piesaistītajos TIPS NNK pieejamo likviditāti, un MM konta turētājs nodrošina, ka TIPS NNK turētājiem ir zināma to atbildība par šīs likviditātes pārvaldību.

▼B

8. pants

Pieteikšanās procedūra

1.  Lai pievienotos TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieka kandidāti:

a) izpilda šādas tehniskās prasības:

i) instalē, administrē, apkalpo un pārrauga, kā arī nodrošina tās IT infrastruktūras drošību, kura nepieciešama, lai pievienotos ►M6  SSP ◄ un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus. Lai to izpildītu, dalībnieka kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Dalībnieka kandidātiem jānoslēdz līgums ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ , lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar I papildinājuma tehnisko specifikāciju; un

ii) nokārto testus, ko prasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

b) izpilda šādas juridiskās prasības:

i) sniedz tiesībspējas atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus; un

▼M7

ii) par 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minētajām iestādēm sniedz valsts atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.

▼B

2.  Kandidāti rakstiski piesakās [iekļaut CB nosaukumu], pievienojot vismaz šādus dokumentus/informāciju:

a) aizpildītu [iekļaut CB nosaukumu] sagatavoto statisko datu apkopošanas veidlapu,

b) tiesībspējas atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

c) valsts atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu].

3.  [iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt arī jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par dalības pieteikumu.

4.  [iekļaut CB nosaukumu] noraida dalības pieteikumu, ja:

a) nav izpildīti 4. pantā minētie piekļuves nosacījumi;

b) nav izpildīta viena vai vairākas 1. punktā minētās dalības prasības; un/vai

c) [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā šāda dalība apdraudētu vispārējo TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kuri noteikti [iekļaut attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] paziņo dalībnieka kandidātam savu lēmumu par dalības pieteikumu viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi dalības pieteikumu. Ja [iekļaut CB nosaukumu] pieprasa papildu informāciju saskaņā ar 3. punktu, lēmums jāpaziņo viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi šo informāciju no kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

9. pants

TARGET2 direktorijs

1.  TARGET2 direktorijs ir BIC datu bāze, ko izmanto, lai maršrutētu maksājumu rīkojumus, kas adresēti:

a)  ►M3  MM konta turētājiem ◄ un to filiālēm ar daudzadresātu pieeju;

b)  TARGET2 netiešajiem dalībniekiem, t. sk. netiešajiem dalībniekiem ar daudzadresātu pieeju; un

c)  TARGET2 adresējama BIC turētājiem.

To aktualizē katru nedēļu.

2.  Ja ►M3  MM konta turētājs ◄ nav lūdzis rīkoties citādi, tā BIC tiek publiskots TARGET2 direktorijā.

3.   ►M3  MM konta turētāji ◄ var nodot TARGET2 direktoriju tikai savām filiālēm un iestādēm ar daudzadresātu pieeju.

4.  Iestādes, kuras minētas 1. punkta b) un c) apakšpunktā, lieto savu BIC tikai attiecībā uz vienu ►M3  MM konta turētāju ◄ .

5.   ►M3  MM konta turētāji ◄ apzinās, ka [iekļaut atsauci uz CB] un citas CB var publicēt ►M3  MM konta turētāju ◄ nosaukumus un BIC. Turklāt var publicēt ►M3  MM konta turētāju ◄ reģistrēto netiešo dalībnieku nosaukumus un BIC, un ►M3  MM konta turētājiem ◄ jānodrošina, lai netiešie dalībnieki būtu piekrituši šādai publicēšanai.III

SADAĻA

PUŠU PIENĀKUMI

10. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieku pienākumi

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] piedāvā IV sadaļā aprakstītos pakalpojumus. Ja vien Noteikumos vai tiesību aktos nav noteikts citādi, [iekļaut CB nosaukumu] izmanto visus tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, negarantējot rezultātu.

2.  Dalībnieki maksā [iekļaut CB nosaukumu] VI papildinājumā noteiktās komisijas maksas.

3.  Dalībnieki nodrošina, ka tie darbadienās ir pieslēgti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar V papildinājumā noteikto darbības grafiku.

4.  Dalībnieks ziņo un apliecina [iekļaut CB nosaukumu], ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens līgums, kas tam saistošs.

11. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

1.  Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieki cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar jebkādu informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar Noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

2.  [iekļaut CB nosaukumu] izveido un uztur sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu dalībniekiem grūtībās, kas radušās saistībā ar sistēmas darbību.

3.   ►M6  TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) īpašā ECB interneta vietnes sadaļā ir pieejama aktualizēta informācija par SSP operacionālo statusu. ◄ T2IS var lietot, lai iegūtu informāciju par jebkuriem notikumiem, kas ietekmē normālu TARGET2 darbību.

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] var sūtīt dalībniekiem ziņojumus IKM apraides veidā vai izmantojot jebkādus citus sazināšanās līdzekļus.

▼M6

4.a  Piesaistes MM konta turētājs atbild par savu TIPS NNK turētāju savlaicīgu informēšanu par visiem attiecīgajiem IKM apraides ziņojumiem, tostarp par tādiem, ar ko informē par jebkura TIPS NNK turētāja dalības TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] apturēšanu vai izbeigšanu.

▼B

5.  Dalībniekiem ir pienākums laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas un laikus iesniegt [iekļaut CB nosaukumu] jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. Dalībniekiem ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru [iekļaut CB nosaukumu] ievadījusi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti].

6.  [Iekļaut CB nosaukumu] uzskatāma par pilnvarotu nodot SSP sniedzējām NCB jebkuru informāciju, kas attiecas uz dalībniekiem un kas SSP sniedzējām NCB varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ .

7.  Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkurām pārmaiņām to tiesībspējā un jebkurām citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem apskatīti valsts atzinumā.

8.  Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par:

a) jebkuru jaunu netiešo dalībnieku, adresējama BIC turētāju vai iestādi ar daudzadresātu pieeju, ko tie reģistrē; un

b) jebkādām pārmaiņām saistībā ar iestādēm, kuras minētas a) punktā.

▼M7

9.  Dalībnieki nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu], ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums vai ja uz tiem attiecas krīzes novēršanas pasākumi vai krīzes vadības pasākumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES ( 15 ) vai jebkuru citu līdzvērtīgu piemērojamo tiesību aktu izpratnē.

▼BIV

SADAĻA

MM KONTU PĀRVALDĪŠANA UN MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDE

12. pants

MM kontu atvēršana un pārvaldīšana

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] katram dalībniekam atver vismaz vienu MM kontu un apkalpo to. Pēc dalībnieka, kurš darbojas kā norēķinu banka, lūguma [iekļaut CB nosaukumu] atver vienu vai vairākus subkontus TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], kurus izmanto likviditātes nodalīšanai.

2.  [Iekļaut, ja attiecas: MM kontos nav atļauts debeta atlikums].

3.  [Iekļaut, ja attiecas: Darbadienas sākumā un beigās MM kontu atlikums ir nulle. Uzskatāms, ka dalībnieki devuši rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] darbadienas beigās pārskaitīt jebkuru atlikumu uz dalībnieka norādītu kontu].

4.  [Iekļaut, ja attiecas: Nākamās darbadienas sākumā šo atlikumu pārskaita atpakaļ uz dalībnieka MM kontu].

▼M2

5.  Par MM kontiem un to subkontiem atlīdzību veic, piemērojot nulle procenta likmi vai noguldījumu iespējas likmi – atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka, izņemot gadījumus, ja tos izmanto obligāto rezervju turēšanai. Šādos gadījumos atlīdzību par obligāto rezervju turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ( 16 ), un Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  Papildus maksājuma rīkojumu izpildei Maksājumu modulī MM kontu var lietot, lai saskaņā ar [iekļaut CB nosaukumu] noteikumiem izpildītu maksājuma rīkojumus uz vietējiem kontiem vai no tiem.

7.  Dalībnieki izmanto IKM, lai iegūtu informāciju par to likviditātes pozīciju. [iekļaut CB nosaukumu] katru dienu nodrošina konta izrakstu katram dalībniekam, kas izvēlējies saņemt šādu pakalpojumu.

13. pants

Maksājuma rīkojumu veidi

▼M3

TARGET2 ir šādi maksājuma rīkojumi:

a) kredīta pārveduma rīkojumi;

b) tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu;

▼M6

c) likviditātes pārveduma rīkojumi;

d) likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumi; un

▼M6

e) likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumi.

▼B

14. pants

Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

1.  Dalībnieku iesniegtos maksājuma rīkojumus uzskata par [iekļaut CB nosaukumu] akceptētiem maksājuma rīkojumiem, ja:

a) maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs ◄ ;

b) maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t. sk. iztur I papildinājumā aprakstīto divkāršā ieraksta pārbaudi; un

c) saņemta dalībnieka CB nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šis maksātājs vai saņēmējs ir bloķēts.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] saskaņā ar I papildinājumu informē dalībnieku par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidījumu.

▼M6

3.  SSP pievieno savu laika zīmogu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz to saņemšanas secību.

▼B

15. pants

Prioritātes noteikumi

1.  Rīkotājdalībnieki katru maksājuma rīkojumu norāda kā vienu no šādiem rīkojumiem:

a) parasts maksājuma rīkojums (2. prioritātes grupa);

b) steidzams maksājuma rīkojums (1. prioritātes grupa);

c) īpaši steidzams maksājuma rīkojums (0. prioritātes grupa).

Ja maksājuma rīkojums neietver prioritātes norādi, tas tiek uzskatīts par parastu maksājuma rīkojumu.

▼M6

2.  Maksājuma rīkojumu kā īpaši steidzamu var norādīt:

a) centrālās bankas; un

b) dalībnieki gadījumos, ja veicami maksājumi uz CLS Bank International un no tās, izņemot maksājumus, kas saistīti ar CLS centrālā darījuma partnera pakalpojumu un CLSNow pakalpojumiem, un likviditātes pārvedumi par labu papildsistēmām, kas izmanto papildsistēmas interfeisu.

Visi maksājuma norādījumi debetēt vai kreditēt dalībnieku MM kontus, ko papildsistēma iesniegusi, izmantojot papildsistēmas interfeisu, visi iesniegtie likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumi un visi iesniegtie likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumi uzskatāmi par īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

▼B

3.  Likviditātes pārveduma rīkojumi, kuri iniciēti IKM, ir steidzami maksājuma rīkojumi.

4.  Maksātājs var mainīt steidzamu un parastu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni, izmantojot IKM, tam stājoties spēkā nekavējoties. Nav iespējams mainīt īpaši steidzamu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni.

16. pants

Likviditātes limiti

1.  Dalībnieks var ierobežot pieejamās likviditātes izlietošanu maksājuma rīkojumiem attiecībā uz citiem TARGET2 dalībniekiem, izņemot jebkuru CB, nosakot divpusējus vai daudzpusējus limitus. Šādus limitus var noteikt tikai attiecībā uz parastiem maksājuma rīkojumiem.

2.  Limitus var noteikt visa AL grupa vai tie var tikt noteikti saistībā ar visu AL grupu. Limiti nevar tikt noteikti attiecībā uz AL grupas dalībnieka vienu MM kontu, vai arī tos nevar noteikt AL grupas dalībnieki viens attiecībā pret otru.

3.  Nosakot divpusēju limitu, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu], ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šī dalībnieka izejošo parasto maksājuma rīkojumu uz cita TARGET2 dalībnieka kontu summa, no kuras atņemta visu no šī otra TARGET2 dalībnieka MM konta ienākošo steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo divpusējo limitu.

4.  Dalībnieks var noteikt daudzpusēju limitu jebkurām attiecībām, kas nav pakļautas divpusējam limitam. Daudzpusēju limitu var noteikt tikai tad, ja dalībnieks ir noteicis vismaz vienu divpusēju limitu. Ja dalībnieks nosaka daudzpusēju limitu, tas dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu], ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šī dalībnieka izejošo parasto maksājuma rīkojumu uz visiem to TARGET2 dalībnieku MM kontiem, kuriem nav noteikts divpusējs limits, summa, no kuras atņemta visu no šiem citiem MM kontiem ienākošo steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo daudzpusējo limitu.

5.  Minimālā jebkura šāda limita summa ir EUR 1 milj. Divpusējs vai daudzpusējs limits nulles apjomā uzskatāms par tādu, kas nav noteikts. Limiti no nulles līdz EUR 1 milj. nav iespējami.

6.  Limitus var mainīt reālā laikā, izmantojot IKM, tiem stājoties spēkā nekavējoties vai no nākamās darbadienas. Ja limits tiek mainīts uz nulli, to nevar mainīt atkal tajā pašā darbadienā. No jauna noteikti divpusēji vai daudzpusēji limiti ir spēkā tikai ar nākamo darbadienu.

17. pants

Likviditātes rezervēšanas iespējas

1.  Dalībnieki, izmantojot IKM, var rezervēt likviditāti īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

2.  AL grupas pārvaldnieks var rezervēt likviditāti tikai visai AL grupai. Likviditāti nevar rezervēt atsevišķiem AL grupas kontiem.

3.  Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] izpildīt steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte ir pieejama pēc īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās summas atskaitīšanas.

4.  Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] izpildīt parastus maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte pieejama pēc steidzamiem un īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās summas atskaitīšanas.

5.  Pēc tam, kad saņemts rezervēšanas pieprasījums, [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda, vai dalībnieka MM kontā pieejamā likviditāte ir pietiekama, lai veiktu rezervēšanu. Ja tā nav pietiekama, tiek rezervēta tikai MM kontā pieejamā likviditāte. Atlikušās pieprasītās likviditātes rezervēšana tiek veikta tad, kad kļūst pieejama papildu likviditāte.

6.  Rezervēto likviditātes apjomu var mainīt. Dalībnieki, izmantojot IKM, var veikt pieprasījumu rezervēt jaunus apjomus, tam stājoties spēkā nekavējoties vai no nākamās darba dienas.

17.a pants

Regulārie rīkojumi likviditātes rezervēšanai un likviditātes nodalīšanai

1.  Dalībnieki, izmantojot IKM, var iepriekš noteikt rezervējamās likviditātes standarta apjomu (default amount) īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem. Šāds regulārais rīkojums vai jebkuras pārmaiņas attiecībā uz šādu rīkojumu stājas spēkā nākamajā darbadienā.

2.  Dalībnieki, izmantojot IKM, var iepriekš noteikt rezervējamās likviditātes standarta apjomu papildsistēmu norēķiniem. Šāds regulārais rīkojums vai jebkuras pārmaiņas attiecībā uz šādu rīkojumu stājas spēkā nākamajā darbadienā. Uzskatāms, ka dalībnieki devuši rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] nodalīt likviditāti savā vārdā, ja attiecīgās papildsistēmas tā pieprasa.

18. pants

Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1.  Rīkotājdalībnieki var iepriekš noteikt maksājuma rīkojumu izpildes laiku darbadienas ietvaros, izmantojot Agrākā debeta laika indikatoru vai Vēlākā debeta laika indikatoru.

2.  Ja izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, akceptēto maksājuma rīkojumu uzglabā un reģistrē ievades pozīcijā tikai iepriekš noteiktajā laikā.

3.  Ja tiek izmantots Vēlākā debeta laika indikators, akceptēto maksājuma rīkojumu noraida kā neizpildītu, ja to nevar izpildīt līdz noteiktajam debeta laikam. Rīkotājdalībniekam 15 minūtes pirms noteiktā debeta laika, izmantojot IKM, tiek sūtīts automātisks paziņojums. Rīkotājdalībnieks var izmantot Vēlākā debeta laika indikatoru arī tikai kā brīdinājuma indikatoru. Šādos gadījumos attiecīgais maksājuma rīkojums netiek noraidīts.

4.  Rīkotājdalībnieks, izmantojot IKM, var mainīt Agrākā debeta laika indikatoru un Vēlākā debeta laika indikatoru.

5.  Sīkāka tehniskā informācija iekļauta I papildinājumā.

19. pants

Iepriekš iesniegti maksājuma rīkojumi

1.  Maksājuma rīkojumus var iesniegt līdz piecām darbadienām pirms norādītā to izpildes datuma (uzglabāti maksājuma rīkojumi).

2.  Uzglabātus maksājuma rīkojumus akceptē un reģistrē ievades pozīcijā dienā, ko noteicis rīkotājdalībnieks, V papildinājumā noteiktajā dienas apstrādes posma sākumā. Tos novieto pirms maksājuma rīkojumiem ar tādu pašu prioritātes līmeni.

3.  15. panta 3. punktu, 22. panta 2. punktu un 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu mutatis mutandis piemēro uzglabātiem maksājuma rīkojumiem.

20. pants

Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1.  Ja vien rīkotājdalībnieki nav norādījuši norēķinu laiku 18. pantā noteiktajā kārtībā, akceptētos maksājuma rīkojumus izpilda nekavējoties vai ne vēlāk kā tās darbadienas beigās, kurā tie akceptēti, ja maksātāja MM kontā ir tam pietiekami līdzekļi, kā arī ņemot vērā jebkuru 16. un 17. pantā minēto likviditātes limitu un rezervēto likviditāti.

2.  Līdzekļus var nodrošināt:

a) MM kontā pieejamā likviditāte; vai

b) ienākošie maksājumi no citiem TARGET2 dalībniekiem, ievērojot piemērojamās optimizācijas procedūras.

3.  Īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem piemēro principu “pirmais iekšā – pirmais ārā” (First In, First Out; FIFO). Tas nozīmē, ka īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus izpilda hronoloģiskā secībā. Steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus neizpilda tik ilgi, kamēr rindā ir īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

4.  Steidzamiem maksājuma rīkojumiem arī piemēro FIFO principu. Parastus maksājuma rīkojumus nevar izpildīt, ja rindā ir steidzami un īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

5.  Atkāpjoties no 3. un 4. punktā noteiktā, maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus vēlāk) var izpildīt pirms maksājuma rīkojumiem ar augstāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus agrāk), ja maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni var savstarpēji izpildīt ar ienākošiem maksājumiem un tā rezultātā var palielināties maksātāja likviditātes atlikums.

6.  Parastus maksājuma rīkojumus izpilda, izmantojot FIFO apiešanas principu. Tas nozīmē, ka šos maksājuma rīkojumus var izpildīt nekavējoties (neatkarīgi no citiem rindā esošiem parastiem maksājumiem, kas akceptēti agrāk), neievērojot FIFO principu, ja vien ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi.

7.  Sīkāka informācija par maksājuma rīkojumu izpildi ievades pozīcijā ietverta I papildinājumā.

21. pants

Rindā esošo maksājuma rīkojumu izpilde un noraidīšana

1.  Maksājuma rīkojumus, kurus ievades pozīcijā nekavējoties neizpilda, iekļauj rindā atbilstoši prioritātes līmenim, ko tiem noteicis attiecīgais dalībnieks saskaņā ar 15. pantu.

2.  Lai optimizētu rindā esošu maksājuma rīkojumu izpildi, [iekļaut CB nosaukumu] var izmantot I papildinājumā minētās optimizācijas procedūras.

3.  Maksātājs, izmantojot IKM, var mainīt maksājuma rīkojumu rindas kārtību, t. i., pārkārtot tos, izņemot īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus. Maksājuma rīkojumus var pārvietot vai nu attiecīgās rindas priekšā vai beigās, šādām pārmaiņām stājoties spēkā nekavējoties jebkurā brīdī V papildinājumā minētajā dienas apstrādes posmā.

4.  Pēc maksātāja pieprasījuma [iekļaut CB nosaukumu] vai AL grupas gadījumā AL grupas pārvaldnieka centrālā banka var nolemt mainīt īpaši steidzama maksājuma rīkojuma pozīciju rindā (izņemot īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus 5. un 6. norēķinu procedūras kontekstā), ja šāda pārmaiņa neietekmē papildsistēmu raitu norēķinu veikšanu TARGET2 vai jebkādā citā veidā nerada sistēmisku risku.

5.  Likviditātes pārveduma rīkojumi, kuri iniciēti IKM, tiek nekavējoties noraidīti kā neizpildīti, ja likviditāte nav pietiekama. Citus maksājuma rīkojumus noraida kā neizpildītus, ja tos nevar izpildīt laikā, kas attiecīgajam ziņojuma veidam noteikts saskaņā ar V papildinājumu.

22. pants

Maksājuma rīkojumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

1.  Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno šo Direktīvas 98/26/EK pantu] mērķiem maksājuma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] brīdī, kad debetē attiecīgo dalībnieka MM kontu.

2.  Maksājuma rīkojumi var tikt atsaukti līdz brīdim, kad tie ir ievadīti TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. punktu. Maksājuma rīkojumus, kas iekļauti I papildinājumā minētajā algoritmā, nevar atsaukt laikā, kamēr notiek algoritma apstrāde.V

SADAĻA

LIKVIDITĀTES APKOPOŠANA

23. pants

Likviditātes apkopošanas režīmi

[iekļaut CB nosaukumu] piedāvā konsolidētas kontu informācijas (KKI) režīmu un apvienotās likviditātes (AL) režīmu.

24. pants

Konsolidētas kontu informācijas režīms

1.  KKI režīmu var lietot:

a) kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC; vai

b) divas vai vairākas vienas grupas kredītiestādes un/vai to filiāles, kam katrai ir viens vai vairāki MM konti.

2.  

a) KKI režīmā katram KKI grupas dalībniekam un to attiecīgajām NCB nodrošina grupas dalībnieku MM kontu sarakstu un šādu KKI grupas līmenī konsolidētu papildu informāciju:

i) dienas kredītlīnijas (ja tādas ir);

ii) atlikumi, ieskaitot subkontu atlikumus;

iii) apgrozījums;

iv) izpildītie maksājumi;

v) rindā esoši maksājuma rīkojumi;

b) KKI grupas pārvaldniekam un tā attiecīgajai CB ir pieeja informācijai par katru minēto pozīciju attiecībā uz jebkuru KKI grupas MM kontu;

c) šajā punktā minētā informācija tiek nodrošināta ar IKM palīdzību.

3.  KKI grupas pārvaldniekam ir tiesības ar IKM palīdzību iniciēt likviditātes pārvedumu starp vienas IKM grupas MM kontiem, t. sk. to apakškontiem.

4.  KKI grupā var būt iekļauti arī tie MM konti, kuri iekļauti AL grupā. Šajā gadījumā visi AL grupas MM konti ir KKI grupas sastāvdaļa.

5.  Ja divi vai vairāki MM konti ir AL grupas un vienlaikus arī KKI grupas sastāvdaļa (iekļaujot papildu MM kontus), noteikumiem, kas piemērojami AL grupai, ir prioritāte, regulējot attiecības AL grupā.

6.  KKI grupa, kura ietver AL grupas MM kontus, var iecelt tādu KKI grupas pārvaldnieku, kas nav AL grupas pārvaldnieks.

7.  Procedūru AL režīma lietošanas pilnvarojuma iegūšanai saskaņā ar 25. panta 4. un 5. punktu mutatis mutandis piemēro procedūrai KKI režīma lietošanas pilnvarojuma iegūšanai. KKI grupas pārvaldnieks nenosūta izpildīta KKI režīma līgumu pārvaldošajai NCB.

25. pants

Apvienotās likviditātes režīms

1.  AL režīmu var lietot:

a) kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tās izveidotas euro zonā un ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC;

b) ārpus euro zonas izveidotas kredītiestādes filiāles, kas izveidotas euro zonā (neatkarīgi no tā, vai šīs filiāles piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā), ar nosacījumu, ka šīm filiālēm ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC; vai

c) divas vai vairākas a) apakšpunktā minētās kredītiestādes un/vai b) apakšpunktā minētās filiāles, kas ir vienā grupā.

Uz katru a)–c) apakšpunktā minēto gadījumu attiecas prasība, ka minētajām iestādēm jāvienojas ar attiecīgo euro zonas CB par dienas kredītu.

2.  Lai kontrolētu, vai maksājuma rīkojumam ir pietiekams segums, AL režīmā visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamā likviditāte tiek apvienota. Neraugoties uz minēto, divpusējās MM konta attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā AL NCB turpina regulēt attiecīgās TARGET2 komponentsistēmas noteikumi, ņemot vērā AL līgumā noteiktās pārmaiņas. Dienas kredītu, kas AL grupas dalībniekam izsniegts tā MM kontā, var segt ar citos šā AL grupas dalībnieka MM kontos vai jebkura cita AL grupas dalībnieka MM kontos tajā pašā vai citā AL NCB pieejamo likviditāti.

3.  Lai lietotu AL režīmu, viens vai vairāki ►M3  MM konta turētāji ◄ , kas atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem, noslēdz AL līgumu ar [iekļaut CB nosaukumu] un attiecīgajos gadījumos ar citām to TARGET2 komponentsistēmu CB, kurās piedalās citi AL grupas dalībnieki. ►M3  MM konta turētājs ◄ dalībnieks attiecībā uz konkrētu MM kontu var noslēgt tikai vienu AL līgumu. AL līgumam jāatbilst attiecīgajam paraugam VII papildinājumā.

4.  Katra AL grupa ieceļ AL grupas pārvaldnieku. Ja AL grupā ir tikai viens ►M3  MM konta turētājs ◄ , šis ►M3  MM konta turētājs ◄ ir AL grupas pārvaldnieks. AL grupas pārvaldnieks nosūta pārvaldītājai NCB rakstisku pieprasījumu lietot AL režīmu (t. sk. statisko datu vākšanas veidlapas, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]) kopā ar AL līgumu, kas noslēgts, izmantojot pārvaldītājas NCB sagatavotu paraugu. Pārējie AL grupas dalībnieki nosūta rakstisku pieprasījumu (t. sk. statisko datu vākšanas veidlapas, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]) savām attiecīgajām AL NCB. Pārvaldītāja NCB var pieprasīt jebkuru papildus informāciju vai dokumentu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai lemtu par pieprasījumu. Turklāt pārvaldītāja NCB, vienojoties ar citām AL NCB, var pieprasīt iekļaut AL līgumā jebkuru papildu noteikumu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai nodrošinātu visu AL grupas dalībnieku jebkura pašreizējā un/vai turpmākā pienākuma pret jebkuru AL NCB atbilstošu un savlaicīgu izpildi.

5.  Pārvaldītāja NCB pārbauda, vai pieprasījuma iesniedzēji atbilst AL grupas izveides nosacījumiem un vai ir atbilstoši noslēgts AL līgums. Šajā nolūkā pārvaldītāja NCB var sadarboties ar citām AL NCB. Pārvaldītājas NCB lēmumu rakstiski nosūta AL grupas pārvaldniekam viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja NCB saņēmusi 4. punktā minēto lūgumu, vai, ja tā pieprasa papildus informāciju, viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja NCB šo informāciju saņēmusi. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

6.  AL grupas dalībniekiem automātiski ir pieeja KKI režīmam.

7.  Informācija un visi interaktīvie kontroles pasākumi AL grupas ietvaros ir pieejami ar IKM palīdzību.

[Iekļaut, ja attiecas:

25.a pants

Ķīla un tās realizācija

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] esošie un nākotnes prasījumi, kas izriet no tiesiskām attiecībām starp AL grupas dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] un kas nodrošināti ar [iekļaut attiecīgo terminu: ķīlu/mainīgo nodrošinājumu] saskaņā ar šo Noteikumu 36. panta 1. un 2. punktu, ietver tos [iekļaut CB nosaukumu] prasījumus pret šo AL grupas dalībnieku, kas izriet no AL līguma, kuram abi ir līgumslēdzējas puses.

2.  [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Neierobežojot AL līgumu, šāda ķīla neliedz ►M3  MM konta turētājam ◄ izmantot MM kontā (kontos) noguldīto naudu darbadienas laikā.]

3.  [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Speciālās izvietošanas noteikums: AL grupas dalībnieka nauda tā MM kontā paredzēta visu to dalībnieka saistību izpildei, kuras izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

[Iekļaut, ja attiecas un to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti:

25.b pants

Ķīlas realizācija

Iestājoties saistību neizpildes gadījumam, [iekļaut CB nosaukumu] ir neierobežotas tiesības realizēt ķīlu bez iepriekšēja brīdinājuma. [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Saskaņā ar [iekļaut attiecīgās nacionālā tiesību akta normas, kuras nosaka ķīlas realizācijas procesu].]

[Iekļaut, ja attiecas un to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti:

25.c pants

Nodrošinājuma realizācija

Iestājoties saistību neizpildes gadījumam, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības realizēt nodrošinājumu saskaņā ar 36. pantu.]

26. pants

Prasījumu ieskaits saskaņā ar 36. panta 4. un 5. punktu

Piespiedu izpildes pasākuma gadījumā jebkuri [iekļaut CB nosaukumu] prasījumi pret šo AL grupas dalībnieku tiek automātiski un nekavējoties paātrināti un pakļauti šo Noteikumu 36. panta 4. un 5. punktam.VI

SADAĻA

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU JAUTĀJUMI

▼M7

27. pants

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

1.  Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai jebkurā citā gadījumā, kas ietekmē SSP darbību, piemēro IV papildinājumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

2.  Eurosistēma nodrošina ārkārtas apstākļu risinājumu, ja notiek 1. punktā aprakstītie notikumi. Ārkārtas apstākļu risinājuma savienojums un izmantošana ir obligāta dalībniekiem, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par ļoti nozīmīgiem. Citi dalībnieki pēc pieprasījuma var pievienoties ārkārtas apstākļu risinājumam.

▼B

28. pants

Drošības prasības

1.  Dalībnieki īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai dalībnieki ir atbildīgi par savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības atbilstošu aizsardzību.

2.  Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu to tehniskajā infrastruktūrā un – vajadzības gadījumā – par atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju tehniskajā infrastruktūrā, kas saistīti ar drošības jautājumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt dalībniekam īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos.

▼M7

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] var noteikt papildu drošības prasības, jo īpaši attiecībā uz kiberdrošību vai krāpšanas novēršanu, visiem dalībniekiem un/vai dalībniekiem, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par ļoti nozīmīgiem.

▼M7

4.  Dalībnieki iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] savu TARGET2 pašnovērtējumu un savu apliecinājumu par TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja galalietotāja drošības prasību ievērošanu. To neievērošanas gadījumā dalībnieki iesniedz dokumentu, kurā aprakstīti alternatīvi riska mazināšanas pasākumi, ko [iekļaut CB nosaukumu] atzīst par pietiekamiem.

5.  Dalībnieki, kas ļauj trešām personām piekļūt savam MM kontam saskaņā ar 5. panta 2., 3. un 4. punktu, novērš risku, kas izriet no šādas piekļuves atļaušanas, saskaņā ar 1.–4. punktā izklāstītajām drošības prasībām. Pašnovērtējumā, kas minēts 4. punktā, norāda, ka dalībnieks piemēro TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja galalietotāja drošības prasības trešām personām, kurām ir piekļuve šā dalībnieka MM kontam.

▼BVII

SADAĻA

INFORMĀCIJAS UN KONTROLES MODULIS

29. pants

IKM izmantošana

1.  IKM:

a) ļauj dalībniekiem piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt likviditāti;

▼M6

b) var tikt izmantots, lai iniciētu likviditātes pārveduma rīkojumus, likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumus, likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumus, likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumus un, izmantojot IKM apvienojumā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V, likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumus; un

▼M7

c) ļauj dalībniekiem iniciēt likviditātes pārdales un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus vai maksājuma rīkojumus ārkārtas apstākļu risinājumā dalībnieka maksājumu infrastruktūras kļūdas gadījumā.

▼B

2.  Sīkāka tehniskā informācija par IKM iekļauta I papildinājumā.VIII

SADAĻA

KOMPENSĀCIJA, ATBILDĪBAS REŽĪMS UN PIERĀDĪJUMI

30. pants

Kompensācijas shēma

Ja maksājuma rīkojumu TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ nevar izpildīt tajā pašā darbadienā, kurā tas akceptēts, [iekļaut CB nosaukumu] piedāvā tiešajam dalībniekam kompensāciju saskaņā ar II papildinājumā noteikto īpašo procedūru.

31. pants

Atbildības regulējums

1.  Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] ir atbildīga pret tās dalībniekiem krāpšanas (ieskaitot tīši izdarītus nodarījumus, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] atbildība aprobežojas ar atbildību par tiešiem dalībnieku zaudējumiem, t. i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot jebkurus turpmākus zaudējumus.

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no jebkuras nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (ieskaitot [iekļaut CB nosaukumu] datoru infrastruktūru, programmas, datus, lietojumprogrammas un tīklus, bet neaprobežojoties ar tiem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan [iekļaut CB nosaukumu] veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (ieskaitot IV papildinājumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu, bet neaprobežojoties ar to).

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga:

a) par zaudējumiem, kurus radījis dalībnieks; vai

b) ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav [iekļaut CB nosaukumu] saprātīgā kontrolē (force majeure).

▼M6

5.  Neraugoties uz [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 ( 18 )], 1.–4. punktu piemēro tiktāl, ciktāl tie izslēdz [iekļaut CB nosaukumu] atbildību.

▼B

6.  [Iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieki veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai mazinātu jebkuru šajā pantā minēto kaitējumu vai zaudējumu.

7.  Atsevišķu vai visu savu pienākumu izpildē saskaņā ar šiem Noteikumiem [iekļaut CB nosaukumu] var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai [iekļaut CB nosaukumu] pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. [Iekļaut CB nosaukumu] pienākums aprobežojas ar jebkuras šādas trešās personas atbilstošu izvēli un nolīgšanu, un atbilstoši tam ir ierobežota [iekļaut CB nosaukumu] atbildība. Šajā punktā par trešajām personām netiek uzskatītas SSP sniedzējas NCB.

32. pants

Pierādījumi

1.  Ja vien šie noteikumi neparedz citādi, visi ar TARGET2 saistītie maksājumi un ar maksājumu apstrādi saistītie ziņojumi, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumi vai pārskata ziņojumi, starp [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem tiek nosūtīti, izmantojot ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ .

2.  Elektroniski vai rakstiski ziņojumu ieraksti, kas glabājas pie [iekļaut CB nosaukumu] vai ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ , ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību. ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums, neraugoties uz to, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

3.  Ja dalībniekam nav savienojuma ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ , tas izmanto IV papildinājumā minētos alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] ziņojuma saglabātajai vai izdrukātajai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] glabā dalībnieku iesniegto maksājuma rīkojumu un dalībnieku saņemto maksājumu pilnus ierakstus par [iekļaut nacionālajā tiesību aktā noteikto periodu] periodu, skaitot no brīža, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un šie maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu attiecībā uz jebkuru TARGET2 dalībnieku, kuram piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] iegrāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, jebkurā citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkuram dalībnieka pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.IX

SADAĻA

DALĪBAS IZBEIGŠANA UN KONTU SLĒGŠANA

33. pants

Dalības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

1.  Neierobežojot 34. pantā noteikto, dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir spēkā nenoteiktu laiku.

2.  Dalībnieks var izbeigt savu dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar [iekļaut CB nosaukumu] par īsāku ziņošanas periodu.

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] var izbeigt dalībnieka dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo dalībnieku nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

4.  Dalību izbeidzot, konfidencialitātes pienākums, kas minēts 38. pantā, paliek spēkā piecus gadus no dalības izbeigšanas dienas.

5.  Dalību izbeidzot, attiecīgā dalībnieka MM kontus slēdz saskaņā ar 35. pantu.

34. pants

Dalības bloķēšana un ārkārtas izbeigšana

1.   ►M3  MM konta turētāja ◄ dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek nekavējoties izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma vai bloķēta, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

a) uzsāktas maksātnespējas procedūras; un/vai

b)  ►M3  MM konta turētājs ◄ vairs neatbilst 4. pantā noteiktajiem piekļuves nosacījumiem.

▼M6

Šā punkta mērķiem krīzes novēršanas pasākumu vai krīzes vadības pasākumu veikšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES ( 19 ) izpratnē attiecībā uz MM konta turētāju nav automātiski kvalificējama kā maksātnespējas procedūras uzsākšana.

▼B

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai bloķēt ►M3  MM konta turētāja ◄ dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], ja:

a) iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav 1. pantā minētie saistību neizpildes gadījumi);

b)  ►M3  MM konta turētājs ◄ būtiski pārkāpis šos Noteikumus;

c)  ►M3  MM konta turētājs ◄ neizpilda jebkuru būtisku pienākumu pret [iekļaut CB nosaukumu];

d)  ►M3  MM konta turētājs ◄ ir izslēgts no TARGET2 SLG vai citu iemeslu dēļ vairs nav tās dalībnieks;

e) iestājas jebkurš ar ►M3  MM konta turētāju ◄ saistīts gadījums, kas [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā varētu apdraudēt TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas vispārējo stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt [iekļaut CB nosaukumu] uzdevumu izpildi, kuri noteikti [atsaukties uz attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai kas radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku; un/vai

f) NCB bloķē vai izbeidz ►M3  MM konta turētāja ◄ piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar III pielikuma 12. punktu.

3.  Īstenojot savas 2. punktā noteiktās pilnvaras, [iekļaut CB nosaukumu] tostarp ņem vērā to saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību, kuri minēti a)–c) apakšpunktā.

4.  

►M4  a) Ja [iekļaut CB nosaukumu] aptur vai izbeidz MM konta turētāja dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. vai 2. punktu, [iekļaut CB nosaukumu] IKM apraides ziņojuma veidā vai T2V apraides ziņojuma veidā nekavējoties informē šo MM konta turētāju, citas CB un citus MM kontu turētājus un ►M6  T2V NNK turētājus ◄ visās TARGET2 komponentsistēmās par šādu apturēšanu vai izbeigšanu. Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā MM konta turētāja un ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vietējā CB, kurš saņēmis ziņojumu; ◄

▼M4 —————

▼B

c) ja ►M3  MM konta turētāji ◄ saņēmuši šādu IKM apraides ziņojumu, uzskatāms, ka tie informēti par ►M3  MM konta turētāja ◄ dalības TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai citā TARGET2 komponentsistēmā izbeigšanu/bloķēšanu. ►M3  MM konta turētāji ◄ uzņemas zaudējumus, ko rada maksājuma rīkojuma iesniegšana ►M3  MM konta turētājiem ◄ , kuru dalība bloķēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc IKM apraides ziņojuma saņemšanas.

5.  Ja izbeigta ►M3  MM konta turētāja ◄ dalība, TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vairs neakceptē nevienu jaunu šī ►M3  MM konta turētāja ◄ maksājuma rīkojumu. Šī ►M3  MM konta turētāja ◄ rindā esošie maksājuma rīkojumi, uzglabātie maksājuma rīkojumi un jaunie maksājuma rīkojumi šā ►M3  MM konta turētāja ◄ vārdā tiek atteikti.

▼M5

6.  Ja MM konta turētāja dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] bloķēta tāda pamatojuma dēļ, kurš nav 1. punkta a) apakšpunktā noteiktais pamatojums, visus tā saņemtos maksājumus un nosūtītos maksājuma rīkojumus glabā un iekļauj ievades pozīcijā tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi bloķētā MM konta turētāja CB.

▼M5

7.  Ja MM konta turētāja dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] bloķēta, pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunktu, šāda MM konta turētāja nosūtītos maksājuma rīkojumus apstrādā vienīgi, ievērojot tā pārstāvju norādījumus, t. sk. tādu pārstāvju, kurus iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, MM konta turētāja maksātnespējas administratora norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Visus saņemtos maksājumus apstrādā saskaņā ar 6. punktu.

▼B

35. pants

MM kontu slēgšana

1.  Dalībnieki var jebkurā laikā slēgt savus MM kontus, 14 darbadienu iepriekš par to ziņojot [iekļaut CB nosaukumu].

2.  Dalības izbeigšanas gadījumā saskaņā ar 33. vai 34. pantu [iekļaut CB nosaukumu] slēdz attiecīgā dalībnieka MM kontus pēc tam, kad:

a) izpildīti vai noraidīti rindā esošie maksājuma rīkojumi; un

b) izlietotas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar 36. pantu.X

SADAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

36. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] ķīlas un ieskaita tiesības

1.  [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināta ķīla uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, ieķīlājot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]

1.a  [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieka esošās un nākotnes prasības pret [iekļaut CB nosaukumu], kas izriet no MM konta kredīta atlikuma, pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kā nodrošinājumu, t. i., kā fiduciāru pārvedumu, [iekļaut CB nosaukumu] esošajām vai nākotnes prasībām pret dalībnieku, kas izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš šos Noteikumus]. Lai noteiktu nodrošinājuma statusu, pietiek ar to, ka līdzekļi kreditēti dalībnieka MM kontā.]

1.b  [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināts mainīgais nodrošinājums uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, ieķīlājot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]

2.  [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] ir 1. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav pienācis termiņš].

3.  [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieks, kurš rīkojas kā MM konta turētājs, ar šo apliecina ķīlas nodibināšanu par labu [iekļaut CB nosaukumu], kur šis konts atvērts. Šis apliecinājums nodibina tādu ķīlu uz aktīviem par labu [iekļaut CB nosaukumu], kura minēta [iekļaut attiecīgās valsts procesuālo tiesību aktu]. Jebkura summa, ko iemaksā MM kontā, kura atlikums ieķīlāts, uzskatāma par liettiesisku nodrošinājumu, kas neatsaucami un bez jebkāda ierobežojuma ieķīlāts jau ar to vien, ka šī summa iemaksāta šajā kontā, un tā nodrošina visu nodrošināto saistību izpildi].

4.  Ja iestājas:

a) saistību neizpildes gadījums, kas minēts 34. panta 1. punktā; vai

b) jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts 34. panta 2. punktā un kura dēļ izbeigta vai bloķēta dalībnieka dalība, lai gan sākta maksātnespējas procedūra attiecībā uz dalībnieku, un neraugoties uz jebkādu dalībnieka tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem dalībnieka pienākumiem iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski tiek veikts dalībnieka un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā lielāku summu, maksā otrai pusei starpību.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties ziņo dalībniekam par katru ieskaitu saskaņā ar 4. punktu pēc tam, kad šis ieskaits veikts.

6.  [Iekļaut CB nosaukumu] var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt jebkuru dalībnieka MM kontu par jebkuru summu, ko dalībnieks ir parādā [iekļaut CB nosaukumu] un kas izriet no dalībnieka un [iekļaut CB nosaukumu] tiesiskajām attiecībām.

37. pants

Nodrošinājuma tiesības attiecībā uz līdzekļiem subkontos

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] ir [iekļaut atsauci uz attiecīgajā tiesību sistēmā piemērojamo nodrošinājuma veidu] attiecībā uz atlikumu dalībnieka subkontā, kas atvērts ar papildsistēmu saistītu maksājuma norādījumu izpildei saskaņā ar attiecīgās papildsistēmas un tās CB vienošanos. Šāds atlikums nodrošina 7. punktā minētās dalībnieka saistības pret [iekļaut CB nosaukumu] saistībā ar šādu izpildi.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] iesaldē dalībnieka subkonta atlikumu pēc papildsistēmas paziņojuma saņemšanas (izmantojot “cikla sākuma” ziņojumu). Tad [iekļaut CB nosaukumu] atbilstošos gadījumos palielina vai samazina iesaldēto atlikumu, ieskaitot starpsistēmu norēķinu maksājumus subkontā vai norakstot no tā vai ieskaitot likviditātes pārvedumus subkontā. Iesaldēšanu izbeidz pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

3.  Apstiprinot dalībnieka subkonta atlikuma iesaldēšanu, [iekļaut CB nosaukumu] garantē papildsistēmai maksājumu apjomā, kas nepārsniedz šo atlikumu. Atbilstošos gadījumos apstiprinot iesaldētā atlikuma palielināšanu vai samazināšanu tad, kad starpsistēmu norēķinu maksājumi tiek ieskaitīti subkontā vai norakstīti no tā vai likviditātes pārvedumi tiek ieskaitīti subkontā, garantija automātiski tiek palielināta vai samazināta par maksājuma summu. Neietekmējot minēto garantijas palielināšanos vai samazināšanos, garantija ir neatsaucama, beznosacījuma un maksājama pēc pirmā uzaicinājuma. Ja [iekļaut CB nosaukumu] nav šīs papildsistēmas CB, uzskata, ka [iekļaut CB nosaukumu] devusi norādījumu izsniegt minēto garantiju papildsistēmas CB.

4.  Ja attiecībā uz dalībnieku netiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar papildsistēmu saistītos maksājuma norādījumus par dalībnieka norēķinu saistību izpildi veic, neizmantojot garantiju un nerealizējot nodrošinājuma tiesības attiecībā uz dalībnieka subkonta atlikumu.

5.  Ja attiecībā uz dalībnieku tiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar papildsistēmu saistītais maksājuma norādījums par dalībnieka norēķinu saistību izpildi ir pirmais pieprasījums veikt maksājumu saskaņā ar garantiju; norādītās summas debetēšana no dalībnieka subkonta (un papildsistēmas tehniskā konta kreditēšana) tāpēc ir vienlīdz saistīta ar garantijas saistību izpildi no [iekļaut CB nosaukumu] puses un [iekļaut CB nosaukumu] nodrošinājuma tiesību realizāciju attiecībā uz dalībnieka subkonta atlikumu.

6.  Garantija beidzas pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas par to, ka izpilde ir pabeigta (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

7.  Dalībniekam ir pienākums atlīdzināt [iekļaut CB nosaukumu] jebkuru maksājumu, ko tā veikusi saskaņā ar garantiju.

38. pants

Konfidencialitāte

▼M4

1.  [iekļaut CB nosaukumu] ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru sensitīvu vai slepenu informāciju, t. sk., ja šāda informācija attiecas dalībnieka, citu tās pašas grupas dalībnieku vai dalībnieka klientu maksājumu, tehnisko vai organizatorisko informāciju, ja vien dalībnieks vai tā klients nav devis rakstisku piekrišanu to izpaust [ja tas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem, iekļaut šādu frāzi: vai šāda izpaušana ir atļauta, vai to nosaka [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību akti].

▼M6

1.a  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībnieks piekrīt, ka informāciju par jebkuru saskaņā ar 34. pantu veiktu darbību neuzskata par konfidenciālu.

▼M5

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībnieks piekrīt, ka [iekļaut CB nosaukumu] var izpaust TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju par dalībnieku, vienas un tās pašas grupas dalībniekiem vai dalībnieka klientiem: a) citām CB vai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbībā iesaistītām trešām personām tādā apjomā, ciktāl tas nepieciešams TARGET2 efektīvai funkcionēšanai vai dalībnieka vai tā grupas riska darījumu monitorēšanai; b) citām CB, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārās politikas funkciju izpildei, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai; vai ►M7  c) dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības, noregulējuma un pārraudzības iestādēm, t. sk. CB, ciktāl tas nepieciešams to publisko uzdevumu izpildei, un ja visos šajos gadījumos izpaušana nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem. ◄ [iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku vai dalībnieka klientus, [iekļaut CB nosaukumu] var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju par dalībnieku vai dalībnieka klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas publiskās funkcijas vai savas funkcijas veicot citām valsts iestādēm, kurām informācija izpausta.

▼B

4.  Dalībniekiem pieejamo ar TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem. Dalībnieki attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien [iekļaut CB nosaukumu] nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. Dalībnieki nodrošina, ka jebkurai trešajai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicēja, kam deleģēts uzdevums vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējam ◄ , lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

39. pants

Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

1.  Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās un pilda visus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, kodoldarbībām, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kreditētu maksājumu šo dalībnieku MM kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ dalībnieki iepazīstas ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ datu izguves politiku.

2.  Uzskatāms, ka dalībnieki pilnvarojuši [iekļaut CB nosaukumu] saņemt jebkuru informāciju, kas ar tiem saistīta, no jebkuras nacionālās vai ārvalstu finanšu, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija vajadzīga dalībnieka dalībai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

3.  Dalībnieki, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas uz tiem attiecināmās prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma 75. vai 215. pantu, t. sk. prasības attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei. Turklāt:

a) ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs dalībniekam, kas ir maksātājs:

i) dalībnieks veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

▼M6

ii) dalībnieks neievada TARGET2 maksājuma rīkojumu līdzekļu pārvedumam uz kontu, kura turētājs ir iestāde, kas nav šis dalībnieks, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no [iekļaut CB nosaukumu], ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

▼B

b) ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs dalībniekam, kas ir saņēmējs, dalībnieks veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

Šajā punktā terminiem “maksājumu pakalpojumu sniedzējs”, “maksātājs” un “saņēmējs” ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos.

40. pants

Paziņojumi

1.  Ja Noteikumi neparedz citu kārtību, visus paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem Noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules, faksimila vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ . Paziņojumus [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] [maksājumu sistēmu pārvaldes vai attiecīgās CB nodaļas] vadītājam [iekļaut CB attiecīgo adresi] vai [iekļaut CB BIC adresi]. Paziņojumus dalībniekam sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC adresi, ko dalībnieks periodiski dara zināmu [iekļaut CB nosaukumu].

2.  Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

3.  Visus paziņojumus sniedz [iekļaut atbilstošo valsts valodu un/vai “angļu valodā”].

4.  Dalībniekiem ir saistošas visas [iekļaut CB nosaukumu] veidlapas un dokumenti, kurus dalībnieks aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu, bet neaprobežojoties ar to, un 11. panta 5. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. un 2. punktu un ko [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par saņemtu no dalībniekiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

41. pants

Līgumiskās attiecības ar ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄

1.  Šo Noteikumu kontekstā ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs ◄ ir SWIFT. Katrs dalībnieks noslēdz atsevišķu līgumu ar SWIFT par pakalpojumiem, kuri SWIFT jānodrošina saistībā ar dalībnieka veikto TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] lietošanu. Tikai SWIFT noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp dalībnieku un SWIFT.

2.  Katrs dalībnieks piedalās arī TARGET2 SLG, kā norāda SSP sniedzēja NCB, kas ir SWIFT pakalpojumu administrators SSP vajadzībām. Dalībnieka iekļaušana un izslēgšana no TARGET2 SLG stājas spēkā, kad SWIFT pakalpojumu administrators par to paziņojis SWIFT.

3.  Dalībniekiem jāatbilst TARGET2 SWIFT pakalpojumu profilam, ko darījusi pieejamu [iekļaut CB nosaukumu].

4.  Pakalpojumi, kurus nodrošina SWIFT, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 nodrošina [iekļaut CB nosaukumu].

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuru SWIFT kā ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja ◄ (ieskaitot tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī jebkuru to ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ darbību, kļūdu vai bezdarbību, kurus dalībnieki izvēlējušies, lai piekļūtu SWIFT tīklam.

42. pants

Grozījumu procedūra

[Iekļaut CB nosaukumu] var jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Noteikumus, kā arī ►M6  Papildinājumus ◄ . Šo Noteikumu un ►M6  Papildinājumu ◄ grozījumus paziņo [iekļaut attiecīgo paziņošanas veidu]. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja dalībnieks nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja dalībnieks izteicis iebildumus pret grozījumiem, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesīga nekavējoties izbeigt dalībnieka dalību TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un slēgt jebkuru tā MM kontu.

43. pants

Trešo personu tiesības

1.  Dalībnieki nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai jebkuras tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem, bez [iekļaut CB nosaukumu] rakstiskas piekrišanas.

2.  Noteikumi nerada nekādas tiesības un pienākumus nevienai iestādei, kā vienīgi tikai [iekļaut CB nosaukumu] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībniekiem.

44. pants

Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta

1.  Divpusējām attiecībām starp [iekļaut CB nosaukumu] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībniekiem piemēro [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību aktus.

2.  Neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, jebkurš strīds, ko rada ar 1. punktā minētajām attiecībām saistīti jautājumi, ir vienīgi [iekļaut vietu, kur atrodas CB] kompetento tiesu kompetencē.

3.  Izpildes vieta saistībā ar tiesiskām attiecībām starp [iekļaut atsauci uz CB] un dalībniekiem ir [iekļaut vietu, kur atrodas CB].

45. pants

Normu spēkā esamības nošķirtība

Ja kāda šo Noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu Noteikumu normu piemērojamību.

46. pants

Spēkā stāšanās un saistošais raksturs

1.  Šie noteikumi stājas spēkā ar [iekļaut attiecīgo datumu].

▼M3

2.  [Iekļaut, ja nepieciešams saskaņā ar attiecīgo nacionālo tiesību aktu: Pieprasot MM kontu TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieka kandidāti automātiski piekrīt šiem Noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

▼B
I papildinājums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDEI

Papildus Saskaņotajiem noteikumiem maksājuma rīkojumu apstrādei piemēro šādus noteikumus.

1.    Tehniskās prasības dalībai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1)  TARGET2 ziņojumu nosūtīšanai izmanto SWIFT pakalpojumus. Tāpēc katram dalībniekam ir vajadzīgs pieslēgums SWIFT Drošajam IP tīklam (SWIFT’s Secure IP Network). Katra dalībnieka MM kontu identificē astoņu vai 11 ciparu SWIFT BIC. Turklāt katram dalībniekam, pirms tas var piedalīties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB], jāiztur testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

2) Maksājuma rīkojumu iesniegšanai un maksājuma ziņojumu nosūtīšanai MM izmanto SWIFTNet FIN Y-copy pakalpojumus. Šim mērķim tiek izveidota īpaša SWIFT Slēgtā lietotāju grupa (SLG) (Closed User Group; CUG). Maksājuma rīkojumi šādas TARGET2 SLG ietvaros tiek tieši adresēti TARGET2 saņēmējam dalībniekam, tā BIC ievadot SWIFTNet FIN ziņojuma virsrakstā.

3) Informācijas un kontroles nolūkiem var izmantot šādus SWIFTNet pakalpojumus:

a)  SWIFTNet InterAct;

b)  SWIFTNet FileAct; un/vai

c)  SWIFTNet Browse.

4) Dalībnieku nosūtīto ziņojumu drošības nodrošināšanai izmanto vienīgi SWIFT Publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI) (Public Key Infrastructure; PKI) pakalpojumu. Informācija par PAI pakalpojumu pieejama SWIFT sniegtajos dokumentos.

5) Divpusējo attiecību pārvaldību (bilateral relationship management) pakalpojumu, ko nodrošina SWIFT Attiecību pārvaldes programma (APP) (Relationship Management Application; RMA), izmanto vienīgi ar SSP galvenā mērķa BIC, un to neizmanto maksājuma ziņojumiem starp TARGET2 dalībniekiem.

2.    Maksājuma ziņojumu veidi

1) Tiek apstrādāti šādi SWIFTNet FIN/SWIFT sistēmas ziņojumu veidi.Ziņojuma veids

Izmantošanas veids

Apraksts

MT 103

Obligāti

Klienta maksājums

MT 103+

Obligāti

Klienta maksājums (automātiskā apstrāde)

MT 202

Obligāti

Starpbanku maksājums

▼M7

MT 202COV

Obligāti

Seguma maksājums

▼B

MT 204

Pēc izvēles

Tiešā debeta maksājums

MT 011

Pēc izvēles

Piegādes paziņojums

MT 012

Pēc izvēles

Paziņojums sūtītājam

MT 019

Obligāti

Atcelšanas paziņojums

MT 900

Pēc izvēles

Debeta apstiprinājums/Kredītlīnijas pārmaiņas

MT 910

Pēc izvēles

Kredīta apstiprinājums/Kredītlīnijas pārmaiņas

MT 940/950

Pēc izvēles

(Klienta) paziņojums

MT 011, MT 012 un MT 019 ir SWIFT sistēmas ziņojumi.

2) Reģistrējoties TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], tiešie dalībnieki paziņo, kurus izvēles ziņojumu veidus tie izmantos, izņemot MT 011 un MT 012 ziņojumus, attiecībā uz kuriem tiešie dalībnieki periodiski lemj par to, vai šos ziņojumus saņemt, norādot konkrēto ziņojumu.

3) Dalībnieki izmanto SWIFT ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas, kas noteiktas SWIFT dokumentos, ievērojot TARGET2 noteiktos ierobežojumus, kas aprakstīti Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālajā aprakstā (User Detailed Functional Specifications; UDFS) 1. sējuma 9.1.2.2. punktā

4) Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar UDFS prasībām apstiprina TARGET2-[iekļaut atsauci uz valsti/CB] līmenī. Dalībnieki var savstarpēji vienoties par īpašiem lauku satura noteikumiem. Tomēr TARGET2-[iekļaut atsauci uz valsti/CB] neveic īpašas pārbaudes, vai dalībnieki ievēro šādus noteikumus.

5) MT 202COV ziņojumus izmanto seguma maksājumu (cover payments) veikšanai, t. i., tādu maksājumu veikšanai, ko veic korespondētājbankas, lai veiktu (segtu) kredīta pārvedumu ziņojumus, kas iesniegti klienta bankai citā, tiešākā veidā. MT 202COV ietvertos klientu datus neatspoguļo IKM.

3.    Dubultā ieraksta pārbaude

1) Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas kļūdas dēļ iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

2) Pārbauda šādus SWIFT ziņojuma laukus.Nosaukums

SWIFT ziņojuma daļa

Lauks

Sender

Basic header

LT address

Message type

Application header

Message type

Receiver

Application header

Destination address

Transaction reference number (TRN)

Text block

:20

Related reference

Text block

:21

Value date

Text block

:32

Amount

Text block

:32

3) Ja visi 2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtajā maksājuma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā maksājuma rīkojumā, jauno iesniegto maksājuma rīkojumu noraida.

4.    Kļūdu kodi

Ja maksājuma rīkojums tiek noraidīts, rīkotājdalībnieks saņem atcelšanas paziņojumu (MT 019), kurā noraidījuma iemesls norādīts, izmantojot kļūdu kodus. Kļūdu kodi definēti UDFS 9.4.2. punktā.

5.    Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1) Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, lieto kodu “/FROTIME/”.

2) Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Vēlākā debeta laika indikatoru, pieejamas divas izvēles iespējas:

a) kods “/REJTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu noraida, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam;

b) kods “/TILTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu nenoraida un iekļauj attiecīgajā rindā, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

Abos gadījumos, ja 15 minūtes pirms norādītā laika maksājuma rīkojums ar Vēlākā debeta laika indikatoru nav izpildīts, automātiski nosūta paziņojumu ar IKM palīdzību.

3) Ja tiek izmantots kods “CLSTIME/”, ar maksājuma rīkojumu rīkojas tāpat kā ar 2. punkta b) apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

6.    Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1) Attiecībā uz ievades pozīcijā iekļautajiem maksājuma rīkojumiem veic ieskaita pārbaudes un attiecīgā gadījumā pagarinātās ieskaita pārbaudes (abi termini definēti 2. un 3. apakšpunktā), lai nodrošinātu ātrus, likviditāti taupošus maksājuma rīkojumu bruto norēķinus.

2) Ieskaita pārbaudē nosaka, vai iespējams veikt maksājuma saņēmēja maksājuma rīkojumus, kas ir īpaši steidzamu vai, ja tādu nav, steidzamu rindu sākumā, un maksātāja maksājuma rīkojuma ieskaitu (turpmāk tekstā – ieskaita maksājuma rīkojumi). Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā, nosaka, vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā.

3) Ja ieskaita pārbaudes rezultāts ir negatīvs, [iekļaut CB nosaukumu] var piemērot pagarināto ieskaita pārbaudi. Pagarinātajā ieskaita pārbaudē nosaka, vai ieskaita maksājuma rīkojumi ir pieejami jebkurā no maksājuma saņēmēja rindām neatkarīgi no tā, kad tie iekļauti rindā. Tomēr, ja maksājuma saņēmēja rindā ir augstākas prioritātes maksājuma rīkojumi, kas adresēti citiem TARGET2 dalībniekiem, FIFO principu var neievērot vienīgi tad, ja šāda ieskaita maksājuma rīkojuma izpilde palielinās maksājuma saņēmēja likviditāti.

7.    Maksājuma rīkojumu izpilde rindas kārtībā

1) Darbības ar rindās iekļautajiem maksājuma rīkojumiem ir atkarīgas no rīkotājdalībnieka noteiktās prioritātes grupas.

2) Maksājuma rīkojumi īpaši steidzamās un steidzamās rindās ar 6. punktā aprakstītās ieskaita pārbaudes palīdzību tiek izpildīti, sākot ar rindas sākumā esošo maksājuma rīkojumu, ja tiek palielināta likviditāte vai tiek veiktas pārmaiņas rindā (rindas kārtības, norēķinu laika vai prioritātes pārmaiņas vai maksājuma rīkojuma atsaukšana).

3) Maksājuma rīkojumi parastajā rindā tiek izpildīti secīgi, ietverot visus īpaši steidzamos un steidzamos maksājumus, kas vēl nav izpildīti. Tiek izmantoti dažādi optimizācijas mehānismi (algoritmi). Ja algoritma piemērošana ir veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi tiks izpildīti, bet, ja algoritma piemērošana nav veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi paliks rindā. Trīs algoritmi (1.–3.) tiek izmantoti maksājumu plūsmu ieskaitam. Ar 4. algoritmu pieejama 5. norēķinu procedūra (kas definēta UDFS 2.8.1. punktā), lai izpildītu papildsistēmu maksājuma norādījumus. Lai optimizētu papildsistēmu īpaši steidzamu darījumu izpildi dalībnieku apakškontos, izmanto īpašu algoritmu (5. algoritmu).

a) Saskaņā ar 1. algoritmu (“visu vai neko”) [iekļaut CB nosaukumu] gan attiecībā uz jebkurām attiecībām, saistībā ar kurām noteikts divpusējs limits, gan attiecībā uz tādu attiecību kopējo summu, kurām noteikts daudzpusējs limits:

i) aprēķina katra TARGET2 dalībnieka MM konta vispārējo likviditātes pozīciju, nosakot, vai visu izejošo un ienākošo vēl rindā esošo maksājuma rīkojumu kopsavilkums ir pozitīvs vai negatīvs, un, ja tas ir negatīvs, pārbauda, vai tas pārsniedz šim dalībniekam pieejamo likviditāti (vispārējā likviditātes pozīcija ir “kopējā likviditātes pozīcija”); un

ii) pārbauda, vai ievēroti katra TARGET2 dalībnieka noteiktie limiti un saistībā ar katru attiecīgo MM kontu rezervētās summas.

Ja šo aprēķinu un pārbaužu rezultāts ir pozitīvs katram attiecīgajam MM kontam, [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus maksājumus.

b) Saskaņā ar 2. algoritmu (“daļējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i) saskaņā ar 1. algoritmu aprēķina un pārbauda katra attiecīgā MM konta likviditātes pozīcijas, limitus un rezervētās summas; un

ii) ja viena vai vairāku attiecīgo MM kontu likviditātes pozīcija ir negatīva, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad katra attiecīgā MM konta kopējā likviditātes pozīcija ir pozitīva.

Pēc tam [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB, ņemot vērā nosacījumu, ka pietiek līdzekļu, attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus atlikušos maksājumus (izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus).

Nodalot maksājuma rīkojumus, [iekļaut CB nosaukumu] sāk ar TARGET2 dalībnieka MM kontu ar vislielāko negatīvo kopējo likviditātes pozīciju un maksājuma rīkojumu, kas ir zemākās prioritātes rindas beigās. Šī izlases procedūra darbojas tikai īsu laiku, ko pēc savas izvēles nosaka [iekļaut CB nosaukumu].

c) Saskaņā ar 3. algoritmu (“daudzpusējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i) salīdzina TARGET2 dalībnieku MM kontu pārus, lai noteiktu, vai rindās esošos maksājuma rīkojumus var izpildīt, izmantojot šiem diviem TARGET2 dalībnieku MM kontiem pieejamo likviditāti un ievērojot to noteiktos limitus (sākot ar MM kontu pāri, kam ir vismazākā savstarpēji adresēto maksājuma rīkojumu starpība), un iesaistītās CB vienlaikus grāmato šos maksājumus abu TARGET2 dalībnieku MM kontos; un

ii) ja i) daļā aprakstītā MM kontu pāra likviditāte nav pietiekama, lai nodrošinātu līdzekļus divpusējai likviditātei, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad likviditātes pietiek. Pēc tam iesaistītās CB abu TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda atlikušos maksājumus, izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus.

Pēc i) un ii) daļā norādīto pārbaužu veikšanas [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda daudzpusējo norēķinu pozīcijas (starp dalībnieka MM kontu un citu TARGET2 dalībnieku MM kontiem, saistībā ar kuriem noteikts daudzpusējs limits). Šajā nolūkā mutatis mutandis piemēro i) un ii) daļā aprakstīto procedūru.

d) Saskaņā ar 4. algoritmu (“daļējais algoritms un papildsistēmu norēķini”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 2. algoritmā, bet nenodala maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar papildsistēmas norēķiniem (kas norēķinās, veicot vienlaicīgus daudzpusējos norēķinus).

e) Saskaņā ar 5. algoritmu (“papildsistēmas norēķini, izmantojot subkontus”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 1. algoritmā, kas grozīta, nosakot, ka [iekļaut CB nosaukumu] uzsāk 5. algoritmu, izmantojot Papildsistēmas interfeisu, un pārbauda tikai to, vai pietiekami daudz līdzekļu pieejams dalībnieku subkontos. Turklāt netiek ņemti vērā limiti vai rezervētās summas. 5. algoritms darbojas arī nakts norēķinu laikā.

4) Maksājuma rīkojumi, kas ievades pozīcijā iekļauti pēc 1.–4. algoritma uzsākšanas, ievades pozīcijā var tomēr tikt izpildīti nekavējoties, ja attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontu pozīcijas un limiti ir savietojami gan ar šo maksājuma rīkojumu izpildi, gan notiekošajā optimizācijas procedūrā esošo maksājuma rīkojumu izpildi. Tomēr abi algoritmi nevar tikt izpildīti vienlaikus.

5) Dienas apstrādes laikā algoritmi darbojas secīgi. Tik ilgi, kamēr nav neizpildītu papildsistēmas vienlaicīgo daudzpusējo norēķinu, ir spēkā šāda secība:

a) 1. algoritms;

b) ja 1. algoritmam nav rezultāta – 2. algoritms;

c) ja 2. algoritmam nav rezultāta – 3. algoritms, vai, ja 2. algoritms ir veiksmīgs – atkārto 1. algoritmu.

Ja ir neizpildīti papildsistēmas vienlaicīgie daudzpusējie norēķini (“5. procedūra”) – darbojas 4. algoritms.

6) Algoritmu izpilde ir elastīga, nosakot iepriekš noteiktu laika nobīdi starp dažādu algoritmu piemērošanu, lai nodrošinātu to, ka divu algoritmu izpildi šķir minimāls laika posms. Algoritmu izpildes secību kontrolē automātiski. Jāparedz manuālas iejaukšanās iespēja.

7) Laikā, kad maksājuma rīkojums iekļauts algoritma darbībā, to nevar atsaukt vai mainīt tā atrašanās vietu rindā. Lūgumus mainīt atrašanās vietu rindā vai atsaukt maksājuma rīkojumu līdz algoritma izpildes pabeigšanai iekļauj rindā. Ja attiecīgais maksājuma rīkojums algoritma darbības laikā tiek izpildīts, lūgumus tam mainīt vietu rindā vai to atsaukt noraida. Ja maksājuma rīkojums netiek izpildīts, dalībnieka lūgumu ņem vērā nekavējoties.

8.    IKM izmantošana

1) IKM var tikt izmantots informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. SWIFT Drošā IP tīkls (SWIFT’s Secure IP Network; SIPN) ir tehnisko komunikāciju tīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai.

2) Izņemot uzglabātos maksājuma rīkojumus un statisko datu informāciju, IKM ir pieejami tikai tie dati, kas saistīti ar attiecīgo darbadienu. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

3) Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma, un tas nozīmē, ka katram dalībniekam jālūdz sniegt viņam informāciju.

4) Izmantojot IKM, pieejami šādi režīmi.

a) “lietojumprogramma – lietojumprogrammai” režīms (application-to-application mode; A2A)

A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp MM un dalībnieka iekšējās lietošanas programmu. Tāpēc dalībniekam jānodrošina, ka tam ir piemērota programma XML ziņojumu (lūgumu un atbilžu) apmaiņai ar IKM, izmantojot standarta interfeisu. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā un UDFS 4. grāmatā;

b) “lietotājs – lietojumprogrammai” režīms (user-to-application mode; U2A)

U2A režīms atļauj tiešu komunikāciju starp dalībnieku un IKM. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datorā (SWIFT Alliance WebStation vai kādā citā interfeisā, ko var pieprasīt SWIFT). U2A piekļuves nodrošināšanai IT infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (cookies) un JavaScript. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā.

5) Katram dalībniekam jābūt vismaz vienai SWIFT Alliance WebStation vai kādam citam interfeisam, ko var pieprasīt SWIFT, lai tam, izmantojot U2A, būtu piekļuve IKM.

6) IKM piekļuves tiesības piešķir, izmantojot SWIFT Role Based Access Control. SWIFT Non Repudiation of Emission (NRE) pakalpojums, kuru var izmantot dalībnieki, XML ziņojuma saņēmējam ļauj pierādīt, ka ziņojums nav grozīts.

7) Ja dalībniekam ir tehniskās problēmas un tas nevar iesniegt maksājuma rīkojumus, dalībnieks, izmantojot IKM, var sagatavot likviditātes pārdales un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus. [Iekļaut CB nosaukumu] šādu funkciju dara pieejamu pēc dalībnieka lūguma.

8) Dalībnieki IKM drīkst izmantot arī likviditātes pārvedumiem:

a) [iekļaut, ja piemērojams] no to MM konta uz to kontu ārpus MM;

b) starp MM kontu un dalībnieka subkontiem; un

▼M6

c) no MM konta uz tehnisko kontu, ko pārvalda papildsistēma, kura izmanto reālā laika 6. norēķinu procedūru;

d) ar likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumu vai, izmantojot IKM apvienojumā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V, ar likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumu; un

▼M6

e) ar likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumu vai ar likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumu.

▼B

9.    UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmata

Sīkāk izstrādāti norādījumi un piemēri, kas paskaidro minētos noteikumus, ir UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmatā, kas angļu valodā kopā ar tās grozījumiem tiek publicēta [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē un ECB interneta vietnē.
II papildinājums

TARGET2 KOMPENSĀCIJAS SHĒMA

1.    Vispārīgie principi

a)  TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā tiešie dalībnieki var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā papildinājumā noteikto TARGET2 kompensācijas shēmu.

b) Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu rezultātā, kurus attiecīgā CB nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

c) Kompensācija saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā. Tomēr dalībnieki var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja dalībnieks pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka dalībnieks neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t. sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru CB, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu saņemtās summas apjomu, dalībnieks attiecīgajām CB atlīdzina jebkuras turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu.

d) Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par [iekļaut CB nosaukumu] vai citas CB atbildības atzīšanu par TARGET2 tehnisko kļūdu.

2.    Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

a) Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ maksājuma rīkojums nav ticis izpildīts tā akceptēšanas darbadienā.

b) Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 tehnisko kļūdu dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbadienā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju, ja ir kāds no šiem nosacījumiem vai vairāki no tiem:

i) attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, – TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevumu iespēja uz nakti; un/vai

ii) attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3.    Kompensācijas aprēķināšana

a) Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:

i) administrēšanas maksa ir 50 EUR par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 EUR par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 EUR par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru saņēmēju;

▼M4

ii) procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsauces procentu likmi. Atsauces procentu likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējās procentu likmes indekss (EONIA) vai aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme atkarībā no tā, kurš ir zemāks. Atsauces procentu likmi tāda maksājuma rīkojuma summai, kurš nav izpildīts TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Procentu maksājumus vai maksu par neizpildītu maksājuma rīkojumu rezultātā Eurosistēmā veiktiem noguldījumiem attiecīgi atskaita no kompensācijas summas vai pieskaita tai; un

▼B

iii) procentu kompensāciju nemaksā, ja un cik lielā apjomā neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļi izvietoti tirgū vai izmantoti, lai pildītu obligāto rezervju prasības.

b) Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:

i) administrēšanas maksa ir 50 EUR par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 EUR par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 EUR par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru maksātāju;

ii) piemēro a) apakšpunkta ii) daļā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā pēc likmes, kas atbilst aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes un atsauces likmes starpībai, un aprēķina par summu, kas atbilst TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ izmantotajai aizdevumu iespējai uz nakti.

4.    Procedūras noteikumi

a) Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas angļu valodā pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni]). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.

b) Dalībnieki prasības veidlapas [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz četru nedēļu laikā no TARGET2 tehniskās kļūdas dienas. [Iekļaut CB nosaukumu] lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.

c) [iekļaut CB nosaukumu] izskata prasības un nosūta tās ECB. Ja vien ECB Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to dalībniekiem, visas saņemtās prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļas pēc tam, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda.

d) [Iekļaut CB nosaukumu] attiecīgajiem dalībniekiem paziņo c) apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie dalībnieki četru nedēļu laikā no šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni])). Ja [iekļaut CB nosaukumu] četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais dalībnieks kompensācijas piedāvājumu ir noraidījis.

e) [iekļaut CB nosaukumu] kompensācijas maksājumus izdara pēc tam, kad saņēmusi dalībnieka vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.
III papildinājums

NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBSPĒJAS UN VALSTU ATZINUMIEM

Norādījumi attiecībā uz TARGET2 dalībnieku tiesībspējas atzinumiem

[CB nosaukums]

[adrese]

Dalība [sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

Cienījamās dāmas, godājamie kungi!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā dalībnieks nodibināts – (turpmāk tekstā jurisdikcija)] tiesību jautājumiem saistībā ar [dalībnieka nosaukums] (turpmāk tekstā – Dalībnieks) dalību [TARGET2 komponentsistēmas nosaukums] (turpmāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sastādīšanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs turpmāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks, iesniedzot maksājuma rīkojumus un saņemot maksājumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas nodibinātas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1) atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo Dalībnieka [attiecīgie dibināšanas dokumenti] apliecinātu kopiju;

2) [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];

3) [ciktāl piemērojams] Dalībnieka licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];

4) [ja piemērojams] dalībnieka padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina Dalībnieka piekrišanu ievērot turpmāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības; un

5) [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas Dalībnieka vārdā paraksta turpmāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus];

un visus citus ar Dalībnieka dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (turpmāk tekstā – Dalībnieka dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1) [datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš ►M3  Saskaņotos noteikumus MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2  ◄ ] (turpmāk tekstā – Noteikumi); un

2) […].

Noteikumi un […] turpmāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar Dalībnieka dokumentiem – par Dokumentiem).

II.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1) mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;

2) Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3) Dalībnieka dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

4) Dalībnieka dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III.   ATZINUMI PAR DALĪBNIEKU

A. Dalībnieks ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

B. Dalībniekam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai realizētu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.

C. Ja Dalībnieks pieņem vai realizē tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nebūs Dalībniekam vai Dalībnieka dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.

D. Dalībniekam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu vai izpildes spēkā esamību vai no tiem izrietošo tiesību realizēšanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] kompetentajās tiesās vai valsts, tiesu vai publiskās varas iestādēs.

E. Dalībnieks veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

Norādījumi attiecībā uz ārpus EEZ esošo TARGET2 dalībnieku valstu atzinumiem

[CB nosaukums]

[adrese]

[sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

Cienījamās dāmas, godājamie kungi!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] (turpmāk tekstā – Dalībnieks) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā dalībnieks nodibināts (turpmāk tekstā – jurisdikcija)] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar Dalībnieka dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponents (turpmāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamos noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz dalībnieku, kas nodibināts ārpus [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti], saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un kas izklāstīti turpmāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

1.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu mēs esam izvērtējuši turpmāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus, pēc mūsu ieskatiem, vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1) [datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš ►M3  Saskaņotos noteikumus MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2  ◄ ] (turpmāk tekstā – Noteikumi); un

2) jebkuru citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp Dalībnieku un citiem Sistēmas Dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas Dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

Noteikumi un […] turpmāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

2.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1) Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

2) Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3) Sistēmas dalībnieki, ar kuru palīdzību tiek sūtīti maksājuma rīkojumi vai saņemti maksājumi vai ar kuru palīdzību tiek realizētas no Sistēmas dokumentiem izrietošās tiesības vai pildīti pienākumi, ir licencēti sniegt līdzekļu pārveduma pakalpojumus visās attiecīgajās jurisdikcijās;

4) mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

3.   ATZINUMS

Pamatojoties uz turpmāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem punktiem, mēs uzskatām, ka:

3.1.    Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] likumdošanas aspekti atbilst un nav pretrunā Dalībnieka no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

▼M7

3.2.    Vispārīgie maksātnespējas un krīzes vadības jautājumi

3.2.a Maksātnespējas un krīzes vadības procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t. sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz Dalībnieka aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz Dalībnieku var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus Maksātnespējas procedūrai uz Dalībnieku, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamo moratoriju, administratora iecelšanu vai citu procedūru, kuru rezultātā maksājumi Dalībniekam un/vai Dalībnieka maksājumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru, t. sk. krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumu, kas līdzvērtīgi Direktīvā 2014/59/ES noteiktajiem, saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (turpmāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

3.2.b  Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcijas] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

▼B

3.3.    Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot turpmāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši gadījumā, ja pret Dalībnieku uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

Mums īpaši ir šāds uzskats:

3.3.a    Maksājuma rīkojumu apstrāde

Noteikumu normas par maksājuma rīkojumu apstrādi [pantu uzskaitījums] ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem pantiem apstrādātie maksājuma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā Sistēmai iesniegtie Dalībnieka maksājuma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami ([Noteikumu pants]), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.b    [CB nosaukums] funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret Dalībnieku neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo [CB nosaukums] kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams], ka: to pašu var atzīt arī attiecībā uz jebkuru citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši Dalībniekiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā, piem., ►M3  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju ◄ ].

3.3.c    Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par Dalībnieka noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, ķīlas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.d    Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] (attiecībā uz gadījumiem, ja Dalībnieka dalība sistēmā pārtraukta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja Dalībnieks rada jebkāda veida sistēmiskus risku vai tam ir nopietnas operacionālas problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.e    Sodu režīms

Gadījumos, kuros tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] par līgumsodu uzlikšanu Dalībniekam, kurš nevar laikā atlīdzināt attiecīgi vai nu dienas kredītu, vai kredītu uz nakti, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.f    Tiesību un pienākumu cesija

Dalībnieka tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez [CB nosaukums] iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3.g    Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Noteikumu normas [pantu uzskaitījums], īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.4.    Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret Dalībnieku saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem jebkura Dalībnieka maksājuma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Noteikumu normas [pantu uzskaitījums], kas nosaka maksājuma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Noteikumu [pantu uzskaitījums] apstrādātais maksājuma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

3.5.    Arests

Ja Dalībnieka kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valsts, tiesu varas vai publiskajai iestādei aresta uzlikšanu (t. sk. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai Dalībnieka kreditoru tiesību aizsardzība) – turpmāk tekstā sauktu par arestu, – mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

3.6.    Nodrošinājums (ja piemērojams)

3.6.a    Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla un/vai repo

Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai repo nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar CB] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.6.b    Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai repo pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai [atsauce uz CB] vai citu Sistēmas dalībnieku labā ieķīlātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu Dalībnieka kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

3.6.c    Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā citi Sistēmas Dalībnieki un [CB nosaukums] kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, repo pircēji] saskaņā ar Noteikumiem var brīvi iegūt Dalībnieka tiesības vai aktīvus ar [CB nosaukums] palīdzību.

3.6.d    Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai Dalībnieka tiesību vai aktīvu ķīlas vai repo nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma formas prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai repo] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai repo] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentās tiesās vai valdības, tiesu varas vai publiskās varas iestādēs.

3.7.    Filiāles [ciktāl tas iespējams]

3.7.a    Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par Dalībnieku ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī tad, ja Dalībnieks rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas tā filiāles, kuras nodibinātas ārpus [jurisdikcija].

3.7.b    Atbilstība likumam

Ne tiesību realizēšana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic Dalībnieka filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.7.c    Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību realizēšanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic Dalībnieka filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesās vai valsts, tiesu vai publiskās varas iestādēs, kas ir kompetentas [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu

[paraksts]
IV papildinājums

DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU PROCEDŪRAS

1.    Vispārīgi noteikumi

a) Šis papildinājums izklāsta [iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieku vai papildsistēmu rīcību, ja nedarbojas viens vai vairāki SSP komponenti vai telekomunikāciju tīkls vai arī tos ietekmē ārkārtas ārēji notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu dalībnieku vai papildsistēmu.

b) Visas šā papildinājuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz vietējo laiku ECB mītnes vietā, t. i., Viduseiropas laiku (CET ( 20 )).

2.    Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi

a) Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai SSP vai telekomunikāciju tīkla darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 normālu darbību, gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumus.

b)  TARGET2 pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi:

i) SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

ii) SSP darba laika maiņa; un

iii) ļoti kritisku un kritisku maksājumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi 6. punkta c) un d) apakšpunktā.

c) Saistībā ar darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumiem [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības neierobežoti lemt par to, kādi pasākumi jāveic, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

3.    Paziņošana par darbības traucējumiem

a) Informācija par SSP darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārēju notikumu dalībniekiem jāpaziņo, izmantojot vietējās komunikāciju iespējas, IKM un T2IS. Paziņojumi dalībniekiem īpaši ietver šādu informāciju:

i) notikuma apraksts;

ii) gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);

iii) informācija par jau veiktajiem pasākumiem; un

iv) norādījumi dalībniekiem.

b) Turklāt [iekļaut CB nosaukumu] var paziņot dalībniekiem par citiem esošiem vai gaidāmiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu TARGET2 darbību.

4.    SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

a) Jebkura 2. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma gadījumā SSP darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.

▼M4

b) Ja SSP vai T2V platformas darbību pārcēl no viena reģiona (1. reģions) uz citu reģionu (2. reģions), dalībnieki cenšas saskaņot to pozīcijas tādas, kādas tās bija līdz darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārējā notikuma brīdim, un sniedz [iekļaut CB nosaukumu] visu attiecīgo informāciju šajā jautājumā.

▼M4

c) Ja ►M6  likviditātes pārveduma no MM konta uz T2V NNK rīkojuma ◄ summa debetēta no dalībnieka MM konta SSP 1. reģionā, bet pēc pozīciju saskaņošanas tā netiek uzrādīta kā debetēta SSP 2. reģionā, par dalībnieku atbildīgā CB debetē dalībnieka MM kontu 2. reģionā, lai atjaunotu tādu atlikumu dalībnieka MM kontā, kāds bija pirms pārcelšanas.

▼B

5.    Darba laika maiņa

a)  TARGET2 dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums – aizkavēts. Pagarinātajā TARGET2 darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], ievērojot šajā papildinājumā noteiktos grozījumus.

b) Dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi aizkavēt slēgšanas laiku, ja SSP darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet ir atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo dalībniekiem. Ja slēgšanas laika aizkavēšana paziņota pirms plkst. 16.50, saglabā minimālo vienas stundas laika posmu starp klientu maksājuma rīkojumu un starpbanku maksājuma rīkojumu beigšanu. Ja noteikta slēgšanas aizkavēšana, to vairs nevar atsaukt.

c) Slēgšanas laiku aizkavē, ja SSP darbības pārtraukums noticis pirms plkst. 18.00 un līdz plkst. 18.00 nav atrisināts. [Iekļaut CB nosaukumu] par slēgšanas laika aizkavēšanu nekavējoties informē dalībniekus.

d) Pēc SSP darbības atjaunošanas tiek veikti šādi pasākumi:

i) [iekļaut CB nosaukumu] cenšas visus rindā esošos maksājumus izpildīt stundas laikā; šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja SSP darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

ii) dalībnieku atlikumus noslēdz stundas laikā; šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja SSP darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

iii) starpbanku maksājumu beigšanas laikā notiek dienas beigu apstrāde, t. sk. Eurosistēmas pastāvīgo iespēju izmantošana.

e) Papildsistēmām, kam likviditāte nepieciešama agrā rītā, jāparedz pasākumi gadījumiem, ja dienas apstrādes posmu SSP iepriekšējās dienas darbības pārtraukuma dēļ nevar uzsākt laikā.

6.    Ārkārtas apstrāde

▼M7

a) Ja [iekļaut CB nosaukumu] to uzskata par vajadzīgu, tā iniciē maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādi, izmantojot SSP ārkārtas apstākļu risinājumu. Šādos gadījumos dalībniekiem un papildsistēmām nodrošina minimālu apkalpošanas līmeni. [Iekļaut CB nosaukumu] tās dalībniekus un papildsistēmas par ārkārtas apstrādes uzsākšanu informē, izmantojot jebkurus tai pieejamos komunikācijas līdzekļus.

b) Ārkārtas apstrādē maksājuma rīkojumus iesniedz dalībnieki un apstiprina [iekļaut CB nosaukumu]. Turklāt papildsistēmas var iesniegt failus ar maksājuma rīkojumiem, kurus [iekļaut CB nosaukumu] var augšupielādēt ārkārtas apstākļu risinājumā.

▼B

c) Par ļoti kritiskiem uzskata turpmāk uzskaitītos maksājumus, un [iekļaut CB nosaukumu] dara visu iespējamo, lai tos apstrādātu ārkārtas situācijās:

▼M6

i) ar CLS Bank International saistītie maksājumi, izņemot maksājumus, kas saistīti ar CLS centrālā darījuma partnera pakalpojumu un CLSNow pakalpojumiem;

▼B

ii) EURO1 dienas beigu norēķini;

iii) centrālo darījuma partneru papildu nodrošinājuma pieprasījumi.

▼M7

d) Maksājumus, kas nepieciešami sistēmiskā riska novēršanai, uzskata par kritiskiem, un [iekļaut CB nosaukumu] var lemt par to ārkārtas apstrādes uzsākšanu.

e) Dalībnieki maksājuma rīkojumus ārkārtas apstrādei iesniedz tieši ārkārtas apstākļu risinājumā, kā arī informācija maksājuma saņēmējiem tiek sniegta, izmantojot [iekļaut komunikācijas līdzekļus] Papildsistēmas iesniedz failus, kuri satur maksājuma rīkojumus [iekļaut CB nosaukumu] augšupielādēšanai ārkārtas apstākļu risinājumā un kuri dod atļauju [iekļaut CB nosaukumu] to darīt. [Iekļaut CB nosaukumu] izņēmuma kārtā var veikt arī maksājumu manuālu ievadi dalībnieku vārdā. Informāciju par kontu atlikumiem un debeta un kredīta grāmatojumiem var iegūt, izmantojot [iekļaut CB nosaukumu].

▼B

f) Maksājuma rīkojumus, kas jau iesniegti TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti], bet atrodas rindā, arī var pakļaut ārkārtas apstrādei. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] cenšas novērst maksājuma rīkojumu divkāršu apstrādi, bet, ja tāda notikusi, par divkāršās apstrādes risku atbild dalībnieki.

g) Maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādei dalībnieki sniedz papildu nodrošinājumu. Ārkārtas apstrādes laikā ienākošos ārkārtas maksājumus var izmantot, lai nodrošinātu līdzekļus izejošajiem ārkārtas maksājumiem. Ārkārtas apstrādes mērķiem [iekļaut CB nosaukumu] var neņemt vērā dalībniekiem pieejamo likviditāti.

7.    Ar dalībniekiem vai papildsistēmām saistītie darbības pārtraukumi

▼M7

a) Ja dalībniekam ir problēmas, kas tam liedz veikt maksājumu izpildi TARGET2, tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu. Dalībnieks īpaši izmanto iekšējos risinājumus vai IKM iespējas, t. i., likviditātes pārdales un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumu (piemēram, CLS un EURO1).

▼B

b) Ja dalībnieks izvēlas izmantot IKM iespējas likviditātes pārdales dublējuma maksājumiem, [iekļaut CB nosaukumu] pēc dalībnieka lūguma sniedz tam šo iespēju, izmantojot IKM. Ja dalībnieks to lūdz, [iekļaut CB nosaukumu] nosūta IKM ziņojumu, lai informētu citus dalībniekus par to, ka šis dalībnieks izmantos likviditātes pārdales dublējuma maksājumus. Dalībnieks atbild par likviditātes pārdales dublējuma maksājumu nosūtīšanu citiem dalībniekiem, ar kuriem tas divpusēji vienojies par šādu maksājumu izmantošanu un turpmākiem pasākumiem saistībā ar šiem maksājumiem.

c) Ja izmantoti visi a) apakšpunktā minētie pasākumi vai tie ir neefektīvi, dalībnieks var lūgt [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību.

d) Ja darbības pārtraukums ietekmē papildsistēmu, šī papildsistēma atbild par darbības pārtraukuma novēršanu. Ja to lūdz papildsistēma, [iekļaut CB nosaukumu] var rīkoties papildsistēmas vārdā. [Iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības lemt par to, kādu palīdzību tā sniedz papildsistēmai, t. sk. papildsistēmas norēķinus nakts laikā. Drīkst veikt šādus ārkārtas pasākumus:

i) papildsistēma iniciē tīros maksājumus, t. i., maksājumus, kas nav saistīti ar attiecīgajiem darījumiem, izmantojot dalībnieka interfeisu;

ii) [iekļaut CB nosaukumu] sagatavo un/vai apstrādā XML norādījumus/failus papildsistēmas vārdā; un/vai

iii) [iekļaut CB nosaukumu] papildsistēmas vārdā veic tīros maksājumus.

e) Sīki izstrādāti ārkārtas pasākumi attiecībā uz papildsistēmām tiek noteikti [iekļaut CB nosaukumu] un attiecīgās papildsistēmas divpusējā līgumā.

8.    Citi noteikumi

a) Ja 3. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma dēļ nav pieejami kādi dati, [iekļaut CB nosaukumu] var sākt vai turpināt apstrādāt maksājuma rīkojumus un/vai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību, pamatojoties uz pēdējiem pieejamiem datiem, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]. Ja to lūgusi [iekļaut CB nosaukumu], dalībnieki un papildsistēmas atkārtoti iesniedz savus FileAct/Interact paziņojumus vai veic citus pasākumus, ko par vajadzīgiem uzskata [iekļaut CB nosaukumu].

▼M5

b) [Iekļaut CB nosaukumu] darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] var veikt pārējās Eurosistēmas CB vai ►M6  SSP vadības komanda ◄ .

▼M4

c) [Iekļaut CB nosaukumu] var likt dalībniekiem piedalīties regulārās vai speciālās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, kas dalībniekiem radušās šādu pārbaužu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi dalībnieki.

▼B
V papildinājums

DARBA GRAFIKS

1.  TARGET2 ir atvērta katru dienu, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un Pirmās Lieldienas (saskaņā ar ECB mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, Pirmos Ziemassvētkus un 26. decembri.

2. Sistēmas atsauces laiks ir ECB mītnes vietas vietējais laiks, t. i., CET.

3. Darbadiena tiek atklāta iepriekšējās darbadienas vakarā un noris saskaņā ar šādu grafiku.

▼M6Laiks

Apraksts

6.45–7.00

Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai (1)

7.00–18.00

Dienas apstrāde

17.00

Klientu maksājumu, t. i., maksājumu, kuros iniciators un/vai saņēmējs nav tiešais vai netiešais dalībnieks (ko sistēma var identificēt, izmantojot MT 103 vai MT 103+ ziņojumu), beigšanas laiks

18.00

Starpbanku maksājumu, t. i., maksājumu, kas nav klientu maksājumi, beigšanas laiks

Likviditātes pārvedumu starp TARGET2 un TIPS beigšanas laiks

Īsu brīdi pēc 18.00

Pēdējo algoritmu izpildes pabeigšana TARGET2

Beidzoties pēdējo algoritmu izpildei

TARGET2 nosūta ziņojumu TIPS, lai iniciētu darbadienas maiņu TIPS

Īsu brīdi pēc pēdējo algoritmu izpildes pabeigšanas

Dienas beigu failu (vispārējās virsgrāmatas (General Ledger)) saņemšana no TIPS

18.00–18.45 (2)

Dienas beigu apstrāde

18.15 (2)

Vispārējais pastāvīgo iespēju izmantošanas beigšanas laiks

(Īsu brīdi pēc) 18.30 (3)

CB pieejami dati grāmatvedības sistēmu aktualizēšanai

18.45–19.30 (3)

Dienas sākuma apstrāde (jauna darbadiena)

19.00 (3) –19.30 (2)

Likviditātes nodrošināšana MM kontos

19.30 (3)

Procedūras sākuma ziņojums un regulārā maksājuma rīkojumu izpilde, lai pārvestu likviditāti no MM kontiem uz subkontiem/tehniskajiem kontiem (ar papildsistēmām saistīti norēķini)

Likviditātes pārvedumu starp TARGET2 un TIPS uzsākšanas laiks

19.30 (3) –22.00

Papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot IKM, reālā laika 6. norēķinu procedūrai; papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot IKM, pirms papildsistēma nosūta cikla sākuma ziņojumu interfeisa 6. norēķinu procedūrai; papildsistēmas nakts darījumu norēķinu periods (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai)

22.00–1.00

Tehniskās apkopes periods

1.00–7.00

Papildsistēmas nakts darījumu norēķinu procedūra (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai)

Likviditātes pārvedumi starp TARGET2 un TIPS

(1)   Dienas operācijas ir dienas apstrāde un dienas beigu apstrāde.

(2)   Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods beidzas 15 minūšu vēlāk.

(3)   Eurosistēmas rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūšu vēlāk.

▼B

4. IKM likviditātes pārvedumiem pieejama no plkst. 19.30 ( 21 ) līdz nākamās dienas plkst. 18.00, izņemot tehniskās apkopes periodu no plkst. 22.00 līdz plkst. 1.00.

5. Ja tiek veikti darbības nepārtrauktības pasākumi, darba laiku var mainīt saskaņā ar IV papildinājuma 5. punktu.

▼M6

6.  TARGET2 Informācijas sistēmā (T2IS) īpašā ECB interneta vietnes sadaļā ir pieejama aktualizēta informācija par SSP operacionālo statusu. Informāciju par SSP operacionālo statusu T2IS un ECB interneta vietnē aktualizē tikai parastajā darba laikā.

▼M3
VI papildinājums

KOMISIJAS MAKSA UN TĀS PIEMĒROŠANA

Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem

1. Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atkarībā no tā, kuru iespēju izvēlējies tiešais dalībnieks, ir šāda:

a) 150 euro par MM kontu un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) 0,80 euro vai

b) 1 875 euro par MM kontu un maksa par darījumu (debeta grāmatojumu), kas, pamatojoties uz transakciju apjomu mēnesī (apstrādāto posteņu skaitu), tiek noteikta šādi.Kategorija

No

Līdz

Cena (euro)

1.

1

10 000

0,60

2.

10 001

25 000

0,50

3.

25 001

50 000

0,40

4.

50 001

100 000

0,20

5.

Virs 100 000

0,125

Par likviditātes pārvedumiem starp dalībnieka MM kontu un tā subkontiem nav jāmaksā.

▼M6

Par likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumiem vai likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumiem, kas nosūtīti no dalībnieka MM konta, un par likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumiem vai likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumiem, kas saņemti dalībnieka MM kontā, nosaka maksu saskaņā ar iepriekš minēto a) vai b) cenu noteikšanas iespēju, kas izvēlēta šim MM kontam.

▼M3

2. Mēneša maksa par daudzadresātu pieeju ir 80 euro par katru astoņu ciparu BIC adresi, kas nav tiešā dalībnieka konta BIC adrese.

3. Papildu mēneša maksa (30 euro par kontu) jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kuri nevēlas, ka TARGET2 direktorijā publicē to konta BIC.

4. Mēneša maksa, kas tiešajam dalībniekam jāmaksā par katru netiešā dalībnieka reģistrāciju TARGET2 direktorijā, ir 20 euro.

5. Vienreizēja maksa par katru adresējamā BIC turētāja reģistrāciju TARGET2 direktorijā attiecībā uz tiešo un netiešo dalībnieku filiālēm, korespondentiestāžu filiālēm un adresējamā BIC turētājiem, kas ir vienas grupas locekļi, saskaņā ar 1. pantu ir 5 euro.

6. Mēneša maksa par katru adresējamā BIC turētāja reģistrāciju TARGET2 direktorijā attiecībā uz korespondentiestādēm ir 5 euro.

7. Mēneša komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem, kas pieteikušies uz TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V, ir 50 euro tiem dalībniekiem, kuri izvēlējušies 1. punkta a) apakšpunktā minēto iespēju, un 625 euro tiem dalībniekiem, kuri izvēlējušies 1. punkta b) apakšpunktā minēto iespēju.

Komisijas maksa par likviditātes apkopošanu

8. Maksa par KKI režīmu ir 100 euro mēnesī par katru grupā iekļauto kontu.

9. Maksa par AL režīmu ir 200 euro mēnesī par katru AL grupā iekļauto kontu. Ja AL grupa izmanto KKI režīmu, par AL režīmā neiekļautajiem kontiem KKI maksā mēneša maksu 100 euro par kontu.

10. Gan attiecībā uz AL režīmu, gan KKI režīmu visiem grupas dalībnieku maksājumiem piemēro 1. punkta b) apakšpunkta tabulā minētos darījumu maksas samazinājumus tā, it kā šie maksājumi būtu nosūtīti no viena dalībnieka konta.

11. 1. punkta b) apakšpunktā minēto 1 875 euro mēneša maksu maksā attiecīgais grupas pārvaldnieks, un 1. punkta a) apakšpunktā minēto 150 euro mēneša maksu maksā visi pārējie grupas locekļi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un AL grupas pārvaldnieks ir arī KKI grupas pārvaldnieks, 1 875 euro mēneša maksu maksā tikai vienu reizi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un KKI grupas pārvaldnieks nav arī AL grupas pārvaldnieks, KKI grupas pārvaldnieks maksā papildu 1 875 euro mēneša maksu. Šādos gadījumos rēķinu par visu KKI grupas kontu (t. sk. AL grupas kontu) kopējo maksu nosūta KKI grupas pārvaldniekam.

Komisijas maksa galveno MM kontu turētājiem

12. Papildus šajā papildinājumā minētajai komisijas maksai, ko iekasē no galveno MM kontu turētājiem, ietur mēneša komisijas maksu 250 euro par katru piesaistīto ►M6  T2V NNK ◄ .

13. No galveno MM kontu turētājiem iekasē tālāk minēto komisijas maksu par T2V pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem ►M6  T2V NNK ◄ . Par šīm pozīcijām sagatavo atsevišķu rēķinu.Tarifa pozīcijas

Cena

Paskaidrojums

Norēķinu pakalpojumi

▼M7

Likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumi

14,1 cents

par pārvedumu

Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, iesaldēšana, iesaldēšanas atcelšana, likviditātes rezervēšana u. tml.)

9,4 centi

par transakciju

▼M3

Informācijas pakalpojumi

A2A ziņojumi

0,4 centi

Par katru darbības posteni sagatavotajā A2A ziņojumā

A2A pieprasījumi

0,7 centi

Par katru pieprasīto darbības posteni sagatavotajā A2A ziņojumā

U2A pieprasījumi

10 centu

Par izpildītu meklēšanas funkciju

▼M6

Lejuplādētie U2A pieprasījumi

0,7 centi

Par katru pieprasīto darbības posteni sagatavotajā un lejuplādētajā U2A ziņojumā

▼M3

Failā apvienoti ziņojumi

0,4 centi

Par katru ziņojumu failā

Transmisija

1,2 centi

Par transmisiju

▼M6

Komisijas maksa piesaistes MM kontu turētājiem

13.a No piesaistes MM konta turētāja prasa tālāk minēto komisijas maksu par TIPS pakalpojumu, kas attiecas uz šim MM kontam piesaistītajiem TIPS NNK.Tarifa pozīcijas

Cena

Paskaidrojums

Norēķinu pakalpojumi

Ātrā maksājuma rīkojums

0,20 centu

Maksu prasa arī par neizpildītajiem darījumiem

Atsaukuma pieprasījums

0,00 centi

 

Atsaukuma pieprasījuma noraidījums

0,00 centi

 

Atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums

0,20 centu

Maksu prasa no piesaistes MM konta, kuram piesaistītais TIPS NNK tiek kreditēts, turētāja (arī par neizpildītajiem darījumiem)

13.b Maksu neprasa par pirmajiem 10 miljoniem ātrā maksājuma rīkojumu un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu (to skaitu nosakot kumulatīvi) kuri līdz 2019. gada beigām saņemti TIPS platformā. [Iekļaut CB nosaukumu] nākamajā gadā prasa maksu no piesaistes MM konta turētāja par visiem turpmākajiem ātrā maksājuma rīkojumiem un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumiem, kuri līdz 2019. gada beigām saņemti TIPS platformā.

▼M3

Rēķina samaksa

▼M5

14. Tiešajiem dalībniekiem piemēro šādus rēķina izrakstīšanas noteikumus. Tiešais dalībnieks (ja tiek izmantots AL vai KKI režīms – AL grupas vai KKI grupas pārvaldnieks) attiecīgos rēķinus par iepriekšējo mēnesi, kuros norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā. ►M6  Maksājumus [iekļaut CB nosaukumu] norādītajā kontā veic ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 14. darbadienā, vai arī tos debetē no MM konta turētāja norādīta konta. ◄

▼B
VII papildinājums

APVIENOTĀS LIKVIDITĀTES LĪGUMS. A VARIANTS

Paraugs AL režīma izmantošanas, ko veic vairāk nekā viena kredītiestāde1. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, kad pārvaldītāja NCB pēc tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprina, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst [iekļaut atsauci uz nacionālo aktu (nacionālajiem aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] noteiktajām prasībām.

2. pants

AL grupas dalībnieku un AL NCB kopīgās intereses

1.  AL grupas dalībnieki nepārprotami apliecina, ka šā līguma noslēgšana pakārtota to kopīgajām ekonomiskajām, sociālajām un finansiālajām interesēm, jo visu AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumi to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās var tikt izpildīti līdz summai, kas atbilst visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamai likviditātei, tādējādi izmantojot likviditāti, kas pieejama citās TARGET2 komponentsistēmās.

2.  AL NCB ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kas pārējiem AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL NCB un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu jebkura AL grupas dalībnieka saistības pret AL NCB.

3. pants

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1.  AL grupas dalībnieki ir solidāri atbildīgi pret visām AL NCB saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojuma izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās. AL grupas dalībniekiem nav tiesību atsaukties uz iekšējiem grupas noteikumiem par saistību sadali, lai izvairītos no atbildības pret AL NCB saistībā ar visu minēto saistību apkopošanu.

2.  AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3.  AL grupas dalībniekiem ir pieeja KKI režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.  AL grupas dalībnieki nodrošina, ka tiem ir savstarpēja vienošanās, kas tostarp aptver:

a) noteikumus par AL grupas iekšējo organizāciju;

b) noteikumus, saskaņā ar kuriem AL grupas pārvaldniekam ir pienākums sniegt pārskatus AL grupas dalībniekiem;

c) AL režīma izmaksas (t. sk. to sadalījumu starp AL grupas dalībniekiem); un

d) maksu, kas ir atlīdzība citiem AL grupas dalībniekiem par saskaņā ar AL līgumu sniegtajiem pakalpojumiem, un noteikumus finanšu atlīdzības aprēķināšanai.

Izņemot d) apakšpunktu, AL grupas dalībnieki var lemt, vai izpaust iekšējo vienošanos vai tās daļu AL NCB. AL grupas dalībnieki d) apakšpunktā minēto informāciju izpauž AL NCB.

4. pants

AL NCB tiesības un pienākumi

1.  Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, viņa AL NCB palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL NCB vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL NCB. Uz šādu dienas kredītu attiecas šīs AL NCB noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.

2.  Jebkura AL grupas dalībnieka iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.

3.  Izņemot gadījumus, ja pret vienu vai vairākiem AL grupas dalībniekiem uzsākta maksātnespējas procedūra, AL NCB katram AL grupas dalībniekam var prasīt pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes tā TARGET2 komponentsistēmā.

5. pants

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1.  AL grupas dalībnieki ar šo ieceļ [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kurš ir kontaktpunkts visiem administratīvajiem jautājumiem saistībā ar AL grupu.

2.  Visi AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL NCB un to AL grupas pārvaldniekam sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. bez ierobežojumiem par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai citiem gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.  AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai NCB 2. punktā minēto informāciju par sevi vai citiem AL grupas dalībniekiem.

4.  AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5.  AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš kā AL grupas dalībnieku pārstāvis rīkojas šādās operācijās:

a) jebkura IKM operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. pārmaiņas maksājuma rīkojuma prioritātē, atsaukšana, izpildes laika grozījumi, likviditātes piešķiršana apakškontiem vai tās atsaukšana, rindā esošo darījumu pārkārtošana, likviditātes rezervēšana attiecībā uz AL grupu un limitu noteikšana un grozīšana attiecībā uz AL grupu;

b) visi dienas beigu likviditātes darījumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka tiek izlīdzināti AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nav debeta atlikuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c) vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t. i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d) ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikuma uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

Tādus pašus kritērijus, kā noteikts c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6.  AL grupas dalībnieki nepārprotami atsakās no jebkurām tiesībām, kas tiem var būt attiecībā pret AL grupas pārvaldnieku saskaņā ar [attiecīgā gadījumā iekļaut atsauci uz piemērojamo nacionālo tiesību aktu normu], kas izriet no šā pārvaldnieka MM konta turētāja un AL grupas dalībnieka statusa un AL grupas pārvaldnieka statusa kombinācijas.

6. pants

Pārvaldītājas NCB loma

1.  Pārvaldītāja NCB parasti ir kontaktpunkts visiem administratīvajiem jautājumiem saistībā ar AL grupu.

2.  Visas AL NCB nekavējoties sniedz pārvaldītājai NCB jebkuru ar to attiecīgo AL grupas dalībnieku (dalībniekiem) saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.  Pārvaldītājai NCB ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. pants

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1.  Šī līguma darbības laiks ir neierobežots.

2.  Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL NCB, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai NCB. Pārvaldītāja NCB AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL NCB, kas attiecīgi informē to AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3.  Jebkura AL grupas dalībnieka dalība šajā līgumā bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigta gadījumos, ja:

a) grozītas vai izbeigtas tās saiknes starp visiem AL grupas dalībniekiem, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, kas noteikta [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], vai tas skar vienu vai vairākus AL grupas dalībniekus; un/vai

b) visi AL grupas dalībnieki vai viens vai vairāki AL grupas dalībnieki vairs neatbilst kādai citai AL režīma izmantošanas prasībai, kas aprakstīta [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.  Neraugoties uz 3. punktā aprakstītajiem gadījumiem, maksājuma rīkojums, ko jebkurš AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL NCB. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita, vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā nedzēš visas debeta pozīcijas MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5.  Neierobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja NCB ar attiecīgās AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt jebkura AL grupas dalībnieka dalību šajā līgumā, ja šis AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus. Ja dalība līgumā tiek beigta šādi, AL grupas dalībniekiem, kuru dalība nav izbeigta, ir tiesības beigt savu dalību līgumā ar nosacījumu, ka viņi piecas darbadienas iepriekš par to rakstiski paziņo pārvaldītājai NCB un attiecīgajām AL NCB. Ja izbeigta AL grupas pārvaldnieka dalība līgumā, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

6.  Pārvaldītāja NCB ar pārējo AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 kopējo stabilitāti un drošību vai AL NCB uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

7.  Šis līgums paliek spēkā, kamēr ir vismaz divi AL grupas dalībnieki.

8. pants

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t. sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un ir izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. pants

Noteicošie tiesību akti

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam pārvaldītājā NCB]. Tas neskar:

a) attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL NCB, kam piemēro attiecīgās AL NCB likumu; un

b) AL NCB savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL NCB likumu, kas atvērusi tā AL grupas dalībnieka MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. pants

[Iekļaut atsauci uz aktu vai aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1.  Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL NCB jautājumus, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] normas.

2.  [Iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].

APVIENOTĀS LIKVIDITĀTES LĪGUMS. B VARIANTS

Paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic viena kredītiestāde1. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, ja pārvaldītāja NCB pēc tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprinājusi, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst dalībai TARGET2 komponentsistēmās noteiktajām prasībām.

2. pants

AL NCB kopējās intereses

AL NCB ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kas AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL NCB un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu AL grupas dalībnieku saistības pret AL NCB.

3. pants

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1.  AL grupas dalībnieki ir atbildīgi pret visām AL NCB saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās.

2.  AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3.  AL grupas dalībniekiem ir pieeja konsolidētās konta informācijas (KKI) režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. pants

AL NCB tiesības un pienākumi

1.  Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, attiecīgā AL NCB palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL NCB vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL NCB. Uz šādu dienas kredītu attiecas šo AL NCB noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.

2.  AL grupas dalībnieku iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz AL grupas dalībnieku visos MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.

3.  Katra AL NCB var prasīt AL grupas dalībniekiem pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumu izpildes TARGET2 komponentsistēmās, kurās tiem ir MM konti.

5. pants

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1.  AL grupas dalībnieki ar šo ieceļ [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kurš ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.  AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL NCB sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai jebkuriem citiem gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.  AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai NCB 2. punktā minēto informāciju.

4.  AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5.  AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš t. sk. veic šādas operācijas:

a) jebkura IKM operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. pārmaiņas maksājuma rīkojuma prioritātē, atsaukšana, izpildes laika maiņa, likviditātes piešķiršana apakškontiem vai tās atsaukšana, rindā esošo darījumu pārkārtošana, AL grupas likviditātes rezervēšana un limitu noteikšana un maiņa;

b) visi dienas beigu likviditātes darījumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka tiek izlīdzināti AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nebūtu debeta atlikuma vai, ja attiecināms, debeta atlikuma bez nodrošinājuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c) vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t. i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d) ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikuma uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

Tādus pašus kritērijus, kā noteikts c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6. pants

Pārvaldītājas NCB loma

1.  Pārvaldītāja NCB parasti ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.  Visas AL NCB nekavējoties sniedz pārvaldītājai NCB jebkuru ar AL grupas dalībnieku saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita vai citām attiecīgajām normām aktā vai aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību vai izpildāmību.

3.  Pārvaldītājai NCB ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t. sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. pants

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1.  Šī līguma darbības laiks ir neierobežots.

2.  Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL NCB, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai NCB. Pārvaldītāja NCB AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL NCB, kas attiecīgi informē to AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3.  Šis līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigts, ja dalībnieks vairs neatbilst AL režīma izmantošanas prasībām, kas aprakstītas [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.  Neraugoties uz 3. punktā aprakstītajam gadījumam, maksājuma rīkojums, ko AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL NCB. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita, vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā dzēš visas debeta pozīcijas MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5.  Neaprobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja NCB ar AL NCB piekrišanu var izbeigt šo līgumu, ja jebkurš AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

6.  Pārvaldītāja NCB ar pārējo AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 kopējo stabilitāti un drošību vai AL NCB uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Lēmumu izbeigt šo līgumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

8. pants

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t. sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un ir izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. pants

Noteicošie tiesību akti

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam]. Tas neskar:

a) attiecības starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB, kam piemēro attiecīgās AL NCB likumu; un

b) AL NCB savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL NCB likumu, kas atvērusi MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. pants

[Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1.  Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku MM kontu jautājumos, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] attiecīgās normas.

2.  [Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].

▼M3
IIA PIELIKUMS

▼M6

SASKAŅOTIE NOTEIKUMI T2V NODALĪTĀ NAUDAS KONTA (T2V NNK) ATVĒRŠANAI UN DARBĪBAI TARGET2

▼M3

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajos Saskaņotajos noteikumos (tālāk tekstā – Noteikumi) tiek lietotas šādas definīcijas:

▼M4

 automatizētais nodrošinājums (auto-collateralisation) ir dienas kredīts, ko euro zonas nacionālā centrālā banka (NCB) piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja ►M6  T2V NNK turētājam ◄ nepietiek naudas līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) vai ar ►M6  T2V NNK turētāja ◄ turētajiem vērtspapīriem (krājumu nodrošinājums). Automatizētā nodrošinājuma darījums sastāv no diviem atsevišķiem darījumiem (viens automatizētā nodrošinājuma piešķiršanai un otrs tā atmaksai). Tas var ietvert arī trešo darījumu, ja ir paredzēts nodrošinājuma pārvedums. 16. panta mērķiem uzskatāms, ka visi trīs darījumi ir ievadīti sistēmā un kļūst neatsaucami no tā paša brīža, kad notika automatizētā nodrošinājuma piešķiršanas darījums,

▼M3

  ►M6  T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK) (T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)) ir T2V NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V, ◄

 tūlītējs likviditātes pārveduma rīkojums (Immediate liquidity transfer order) ir norādījums izpildīt ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojums ◄ , ►M6  likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums ◄ vai ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojums ◄ reālā laikā pēc minētā norādījuma saņemšanas,

 iepriekš noteikts likviditātes pārveduma rīkojums (Predefined liquidity transfer order) ir norādījums veikt konkrētas naudas summas pārskaitījumu no ►M6  T2V NNK ◄ uz MM kontu tikai vienu reizi noteiktā laikā vai iestājoties noteiktam notikumam,

 likviditātes korekcija (Liquidity adjustment) ir ►M6  T2V NNK turētāja ◄ pilnvarojums tā iesaistītajam CVD vai [iekļaut CB nosaukumu] ar īpašu līgumu, kas pienācīgi noformēts un reģistrēts statiskajos datos, iniciēt likviditātes pārvedumus starp ►M6  T2V NNK ◄ un MM kontu vai starp diviem ►M6  T2V NNK ◄ ,

  ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojums ◄ (DCA to PM liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no ►M6  T2V NNK ◄ uz MM kontu,

  ►M6  likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums ◄ (PM to DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz ►M6  T2V NNK ◄ ,

  ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojums ◄ (DCA to DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam i) no viena ►M6  T2V NNK ◄ uz otru ►M6  T2V NNK ◄ , kas ir piesaistīti vienam galvenajam MM kontam, vai ii) no viena ►M6  T2V NNK ◄ uz otru ►M6  T2V NNK ◄ , kas ir vienas juridiskās personas turējumā,

▼M4

 galvenais MM konts (main PM account) ir MM konts, kuram piesaistīts ►M6  T2V NNK ◄ un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita ►M6  T2V NNK ◄ atlikums,

▼M3

 pastāvīgs likviditātes pārveduma rīkojums (Standing liquidity transfer order) ir T2V NNK pieejams rīkojums konkrētas naudas summas vai “visas naudas” pārvedumam no ►M6  T2V NNK ◄ uz MM kontu, ko veic atkārtoti noteiktā laikā vai iestājoties noteiktam notikumam T2V apstrādes ciklā līdz rīkojuma izdzēšanai vai līdz tā darbības laika beigām,

 statiskie dati (Static Data) ir ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vai centrālās bankas informācijas ierakstu kopums T2V, kas pieder šim ►M6  T2V NNK turētājam ◄ vai centrālajai bankai un kas T2V nepieciešami, lai apstrādātu darījumu datus saistībā ar šo ►M6  T2V NNK turētāju ◄ vai centrālo banku,

 uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (Business Identifier Code (BIC)) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 9362,

 ISO valsts kods (ISO country code) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 3166-1,

  ►M6  darbadiena (business day) vai TARGET2 darbadiena (TARGET2 business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā noteikts V papildinājumā, ◄

 tiesībspējas atzinums (capacity opinion) ir atzinums par konkrētu dalībnieku, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemties un izpildīt Noteikumos paredzētās saistības,

 centrālās bankas (CB) (central banks (CBs)) ir Eurosistēmas CB un pievienotās NCB,

 pievienotā NCB (connected NCB) ir NCB, kas nav Eurosistēmas CB un kas pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,

 kredītiestāde (credit institution) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,

 euro zonas NCB (euro area NCB) ir NCB dalībvalstī, kuras valūta ir euro,

 Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir Eiropas Centrālā banka (ECB) vai euro zonas NCB,

 saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk., ja:

 

a) dalībnieks vairs nepilda 5. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 6. panta 1) punkta a) apakšpunkta i) punktā noteiktās prasības;

b) uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

c) iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;

d) dalībnieks rakstiski paziņojis, ka nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parādus vai pildīt pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e) dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar saviem kreditoriem;

f) dalībnieks ir maksātnespējīgs vai saskaņā ar dalībnieka CB viedokli var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parādus;

▼M6

g) dalībnieka kredīta atlikums tā MM kontā, T2V NNK vai TIPS NNK vai arī visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa ir pakļauti rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai nolūkā aizsargāt sabiedrības intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

▼M3

h) apturēta vai izbeigta dalībnieka piedalīšanās citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i) jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

j) cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa;

 maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/26/EK ( 24 ) 2. panta j) punkta izpratnē,

  TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs (TARGET2 network service provider) ir ECB Padomes apstiprināts uzņēmums, kas nodrošina datorizētu tīkla savienojumu, lai iesniegtu maksājuma ziņojumus TARGET2,

 T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs (T2V network service provider) ir uzņēmums, kas noslēdzis ar Eurosistēmu licences līgumu par savienojuma pakalpojumu sniegšanu T2V platformas ietvaros,

 saņēmējs (payee), izņemot Noteikumu 28. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura ►M6  T2V NNK ◄ tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

 maksātājs (payer), izņemot Noteikumu 28. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura ►M6  T2V NNK ◄ tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

 maksājuma rīkojums (payment order) ir ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojums ◄ , ►M6  likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums ◄ vai ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojums ◄ ,

 maksājumu modulis (MM) (Payments Module (PM)) ir SSP modulis, kurā notiek TARGET2 dalībnieku maksājumu norēķini MM kontos,

 MM konts (PM account) ir TARGET2 dalībnieka konts Eurosistēmas CB maksājumu modulī, kas TARGET2 dalībniekam nepieciešams, lai:

 

a) iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b) veiktu šādus norēķinus ar šo Eurosistēmas CB,

 vienotā platforma (Single Shared Platform) (SSP) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas NCB,

  TARGET2 vērtspapīriem (T2V) (TARGET2–Securities (T2S)) vai T2V platforma (T2S platform) ir datoraparatūra, programmatūra un visi pārējie tehniskās infrastruktūras komponenti, ar kuru palīdzību Eurosistēma sniedz iesaistītajiem CVD un Eurosistēmas CB pakalpojumus, kas nepieciešami, lai neitrāli un bez robežām veiktu vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus,

  SSP sniedzējas NCB (SSP-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d'Italia – centrālās bankas, kuras Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores,

 4CB ir Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia un Banco de España – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido T2V platformu un ir tās operatores,

 statisko datu apkopošanas veidlapa (static data collection form) ir veidlapa, ko sagatavojusi [iekļaut CB nosaukumu], lai reģistrētu TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pakalpojumu saņemšanas kandidātus un jebkuras pārmaiņas saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu,

 apturēšana (suspension) ir īslaicīga dalībnieka tiesību un pienākumu ierobežošana uz laiku, ko nosaka [iekļaut CB nosaukumu],

 T2V GUI (T2V GUI) ir T2V platformas modulis, kas ļauj ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt maksājuma rīkojumus,

  TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir [iekļaut CB nosaukumu] TARGET2 komponentsistēma,

  TARGET2 ir visu CB TARGET2 komponensistēmu kopums,

  TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura CB reālā laika bruto norēķinu sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa,

  TARGET2 dalībnieks (TARGET2 participant) ir jebkurš jebkuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks,

  ►M6  dalībnieks vai tiešais dalībnieks (participant or direct participant) ir iestāde, kurai Eurosistēmas CB atvērts vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (PM account holder)) un/vai viens T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK turētājs (T2S DCA holder)) un/vai viens TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK turētājs (TIPS DCA holder)), ◄

  TARGET2 tehniskā kļūda (technical malfunction of TARGET2) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, ko lieto TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], t. sk. SSP vai T2V platforma, vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz ►M6  tajā pašā darbadienā ◄ izpildīt un pabeigt maksājumu apstrādi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti],

 pieejamā likviditāte (available liquidity) ir ►M6  T2V NNK ◄ kredīta atlikums, kas samazināts par apstrādāto rezervētās likviditātes apjomu vai iesaldēto līdzekļu summu,

 iesaistītais centrālais vērtspapīru depozitārijs (participating Central Securities Depository) vai iesaistītais CVD (participating CSD) ir CVD, kas noslēdzis T2V Pamatlīgumu,

 A2A vai lietojumprogramma – lietojumprogrammai (Application-to-application) ir sakaru režīms, kas ļauj ►M6  T2V NNK turētājam ◄ apmainīties ar informāciju ar T2V platformas lietojumprogrammu,

 U2A vai lietotājs – lietojumprogrammai (User-to-application) ir sakaru režīms, kas ļauj ►M6  T2V NNK turētājam ◄ apmainīties ar informāciju ar T2V platformas lietojumprogrammu, izmantojot grafisko lietotāja interfeisu,

 T2V atšķirīgais nosaukums (T2V AN) (T2S Distinguished Name (T2S DN)) ir T2V platformas tīkla adrese, kas jāiekļauj visos sistēmai paredzētajos ziņojumos,

 filiāle (branch) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17. apakšpunkta izpratnē,

 neizpildīts maksājuma rīkojums (non-settled payment order) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts,

 reālā laika bruto norēķini (real-time gross settlement) ir maksājuma rīkojumu apstrāde un norēķinu veikšana katram darījumam atsevišķi reālā laikā,

▼M7

 informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj MM konta turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un (attiecīgā gadījumā) ārkārtas apstākļos iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus vai maksājuma rīkojumus ārkārtas apstākļu risinājumā,

▼M6

 IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaikus kļūst pieejama visiem MM konta turētājiem vai atsevišķai MM konta turētāju grupai,

  TARGET2 ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojums (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) ir ātrā maksājuma rīkojumu izpilde TIPS platformā, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus,

  TIPS platforma (TIPS Platform) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina TIPS platformas sniedzējas NCB,

  TIPS platformas sniedzējas NCB (TIPS Platform-providing NCBs) ir Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d'Italia – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido TIPS platformu un ir tās operatores,

  TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK) (TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)) ir TIPS NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto ātrā maksājuma pakalpojumu sniegšanai saviem klientiem,

 ātrā maksājuma rīkojums (instant payment order) atbilstoši Eiropas Maksājumu padomes SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst, European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer) shēmai ir maksājuma norādījums, kuru var izpildīt jebkurā no 24 dienas stundām jebkurā gada kalendārajā dienā un kuru apstrādā un par kuru paziņo maksātājam tūlīt vai gandrīz tūlīt,

 atsaukuma pieprasījums (recall request) saskaņā ar SCT Inst shēmu ir TIPS NNK turētāja ziņojums, ar ko pieprasa izpildīta maksājuma rīkojuma atmaksu,

 atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums (positive recall answer) saskaņā ar SCT Inst shēmu ir maksājuma rīkojums, kuru, reaģējot uz atsaukuma pieprasījumu, atsaukuma pieprasījuma saņēmējs iniciē attiecīgā atsaukuma pieprasījuma nosūtītāja labā,

 likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojums (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz TIPS NNK,

 likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojums (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS NNK uz MM kontu,

▼M7

 ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu] izpratnē, izņemot institūcijas, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktu], ja attiecīgā ieguldījumu sabiedrība:

 

a) ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES; un

b) ir tiesīga veikt darbības, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A daļas 2., 3., 6. un 7. punktu],

 ārkārtas apstākļu risinājums ir SSP funkcionalitāte, kas ārkārtas apstākļos apstrādā ļoti kritiskus un kritiskus maksājumus.

▼M3

2. pants

Darbības joma

Noteikumi regulē attiecīgās euro zonas NCB un tās ►M6  T2V NNK turētāja ◄ attiecības saistībā ar ►M6  T2V NNK ◄ atvēršanu un darbību.

3. pants

Papildinājumi

1.  Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi papildinājumi.

I papildinājums.

►M6  T2V nodalīto naudas kontu ◄ parametri. Tehniskās specifikācijas

II papildinājums.

TARGET2 kompensācijas shēma saistībā ar ►M6  T2V NNK ◄ atvēršanu un darbību

III papildinājums.

Norādījumi par tiesībspējas un valstu atzinumiem

IV papildinājums.

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

V papildinājums.

Darba laika plāns

VI papildinājums.

Komisijas maksa

2.  Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp jebkuru papildinājumu un jebkuru citu Noteikumu nosacījumu Noteikumiem ir prioritāte.

▼M6

4. pants

Vispārējs TARGET2 apraksts

1.  TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, norēķiniem izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus MM kontos, T2V NNK vērtspapīru darījumu vajadzībām un TIPS NNK ātro maksājumu vajadzībām.

2.  TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek apstrādāti šādi darījumi:

a) darījumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar tām;

b) to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;

c) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;

d) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no darījumiem euro sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās;

e) vērtspapīru darījumu naudas posma norēķini;

f) likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumi, likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumi un likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojumi;

fa) ātrā maksājuma rīkojumi;

fb) atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumi;

fc) likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumi un likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumi; un

g) jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.

3.  TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos, T2V NNK un TIPS NNK, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus. TARGET2 izveido un tā darbojas, pamatojoties uz SSP, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti visi maksājuma rīkojumi un, visbeidzot, saņemti maksājumi. Nodrošinot T2V NNK tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz T2V platformas pamata. Nodrošinot TIPS NNK tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz TIPS platformas pamata. Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzējas NCB un 4CB darbības un bezdarbības uzskatāmas par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 21. pantu. Dalība saskaņā ar Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp T2V NNK turētājiem un SSP sniedzējām NCB vai 4CB, ja kāda no 4CB darbojas kā SSP sniedzēja NCB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko T2V NNK turētājs saņem no SSP vai T2V platformas vai sūta SSP vai T2V platformai saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai nosūtīta tai.

4.  TARGET2 juridiski veidots kā maksājumu sistēmu kopums, kas sastāv no visām TARGET2 komponentsistēmām, kuras par sistēmām atzītas nacionālajos tiesību aktos, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK. TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīta par sistēmu saskaņā ar [iekļaut attiecīgo tiesību normu, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK].

5.  Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] T2V NNK turētāju un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi saskaņā ar šiem Noteikumiem (IV sadaļa un I papildinājums) attiecas uz visiem T2V NNK turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

▼M3

II SADAĻA

DALĪBA

5. pants

Piekļuves nosacījumi

1.  Tiesības kļūt par ►M6  T2V NNK turētāju ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc pieprasījuma ir šādām iestādēm:

▼M6

a) Eiropas Savienībā vai EEZ izveidotām kredītiestādēm, t. sk. tām, kas darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli;

b) ārpus EEZ izveidotām kredītiestādēm, ja tās darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli;

▼M3

c) dalībvalstu NCB un ECB;

ar nosacījumu, ka uz a) un b) apakšpunktā minētajām iestādēm neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavienojamu ar TARGET2 raitu darbību.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] pēc saviem ieskatiem var atļaut kļūt par ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ arī šādām iestādēm:

▼M7

a) dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentiem;

▼M3

b) dalībvalstu valsts sektora struktūrām, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;

▼M7

c)

 

i) Savienībā vai EEZ izveidotām ieguldījumu sabiedrībām, t. sk. tām, kuras darbojas, izmantojot Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli; un

ii) ārpus EEZ izveidotām ieguldījumu sabiedrībām, ja tās darbojas, izmantojot Savienībā vai EEZ reģistrētu filiāli;

▼M3

d) iestādēm, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā; un

e) kredītiestādēm vai jebkurām tāda veida iestādēm, kas minētas a)–d) apakšpunktā, ja abos gadījumos tās izveidotas valstī, ar kuru Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot jebkurai šādai iestādei piekļūt Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

3.  Elektroniskās naudas iestādes [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK ( 25 )2. panta 1. punkta noteikumus] izpratnē nav tiesīgas piedalīties TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

6. pants

Pieteikšanās procedūra

1.  Lai [iekļaut CB nosaukumu] atvērtu iestādei ►M6  T2V NNK ◄ , šai iestādei jāatbilst [iekļaut CB nosaukumu] noteikumu, ar kuriem īsteno 5. pantu, piekļuves nosacījumiem, un tā:

a) izpilda šādas tehniskās prasības:

i) instalē, administrē, apkalpo un pārrauga, kā arī nodrošina tādas IT infrastruktūras drošību, kura nepieciešama, lai nodrošinātu tehnisku pievienošanos SSP un/vai T2V platformai un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus. Lai to izpildītu, dalībnieka kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Īpaši, tieši pievienojoties T2V platformai, ►M6  T2V NNK turētāja ◄ kandidātiem jānoslēdz līgums ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar I papildinājuma tehnisko specifikāciju; un

ii) nokārto sertifikācijas testus un iegūst atļaujas, ko prasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

b) izpilda šādas juridiskās prasības:

i) sniedz tiesībspējas atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus; un

▼M7

ii) par ārpus EEZ nodibinātām kredītiestādēm vai ieguldījumu sabiedrībām, kuras darbojas caur Savienībā vai EEZ nodibinātu filiāli, sniedz valsts atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.

▼M3

2.  Iestādes, kas vēlas atvērt ►M6  T2V NNK ◄ , rakstiski piesakās [iekļaut CB nosaukumu], pievienojot vismaz šādus dokumentus/informāciju:

a) aizpildītu [iekļaut CB nosaukumu] sagatavoto statisko datu apkopošanas veidlapu;

b) tiesībspējas atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

c) valsts atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu].

▼M6

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt arī jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par pieteikumu T2V NNK atvēršanai.

▼M3

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] noraida pieteikumu ►M6  T2V NNK ◄ atvēršanai, ja:

a) nav izpildīti 5. pantā minētie piekļuves nosacījumi;

b) nav izpildīta viena vai vairākas 1. punktā minētās dalības prasības; un/vai

c) [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā šāda ►M6  T2V NNK ◄ atvēršana apdraudētu vispārējo TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kuri noteikti [iekļaut attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku.

▼M6

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] paziņo T2V NNK turētāja kandidātam savu lēmumu par pieteikumu T2V NNK atvēršanai viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] to saņēmusi. Ja [iekļaut CB nosaukumu] pieprasa papildu informāciju saskaņā ar 3. punktu, lēmums jāpaziņo viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi šo informāciju no T2V NNK turētāja kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

▼M3

7. pants

▼M6

T2V NNK turētāji

▼M3

TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ jāatbilst 6. panta prasībām. Tiem jābūt vismaz vienam ►M6  T2V NNK ◄ [iekļaut CB nosaukumu].

8. pants

Saiknes starp vērtspapīru kontiem un ►M6  T2V NNK ◄

1.   ►M6  T2V NNK turētājs ◄ var pieprasīt [iekļaut CB nosaukumu] piesaistīt tā ►M6  T2V NNK ◄ vienam vai vairākiem vērtspapīru kontiem, ko tas tur savā vārdā vai tādu savu klientu vārdā, kuriem ir vērtspapīru konti vienā vai vairākos iesaistītajos CVD.

2.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ , kas klientu vārdā piesaista savus ►M6  T2V NNK ◄ vērtspapīru kontiem saskaņā ar 1. punktu, ir atbildīgi par piesaistīto vērtspapīru kontu izveidošanu un uzturēšanu un (attiecīgā gadījumā) par klienta nodrošinājuma iezīmes izveidošanu.

3.  1. punktā minētā pieprasījuma rezultātā tiek uzskatīts, ka ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ir pilnvarojis CVD, kurā tiek turēti šādi piesaistītie vērtspapīru konti, debetēt no ►M6  T2V NNK ◄ summas, kas rodas šajos vērtspapīru kontos notiekošo vērtspapīru darījumu rezultātā.

4.  3. punktu piemēro neatkarīgi no līgumiem, kas ►M6  T2V NNK turētājam ◄ var būt noslēgti ar CVD un/vai vērtspapīru kontu turētājiem.

III SADAĻA

PUŠU PIENĀKUMI

9. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētāju ◄ pienākumi

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] pēc ►M6  T2V NNK turētāja ◄ pieprasījuma atver un apkalpo [vienu vai vairākus] ►M6  T2V NNK ◄ , kas denominēti euro. Ja vien Noteikumos vai tiesību aktos nav noteikts citādi, [iekļaut CB nosaukumu] izmanto visus tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, negarantējot rezultātu.

2.  Komisijas maksa par ►M6  T2V NNK ◄ pakalpojumiem noteikta VI papildinājumā. Galvenā MM konta, kuram piesaistīts ►M6  T2V NNK ◄ , turētājs atbild par šīs komisijas maksas samaksu.

3.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ nodrošina, ka tie darbadienās ir pieslēgti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar V papildinājumā noteikto darba laika plānu.

4.   ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ziņo un apliecina [iekļaut CB nosaukumu], ka, pildot tā pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens līgums, kas tam saistošs.

5.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ nodrošina, ka ►M6  T2V NNK ◄ likviditāte dienas laikā tiek pienācīgi pārvaldīta. Šis pienākums ietver regulāru informācijas iegūšanu par savu likviditātes pozīciju, bet neaprobežojas ar to. [Iekļaut CB nosaukumu] katru dienu nodrošina konta izrakstu katram ►M6  T2V NNK turētājam ◄ , kas izvēlējies saņemt šādu pakalpojumu T2V platformā, ar nosacījumu, ka ►M6  T2V NNK turētājam ◄ ir savienojums ar T2V platformu caur T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju.

10. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

1.  Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētāji ◄ cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar jebkādu informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar Noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] izveido un uztur sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ grūtībās, kas radušās saistībā ar sistēmas darbību.

▼M6

3.  TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un TARGET2 vērtspapīriem informācijas sistēmā īpašās ECB interneta vietnes sadaļās ir pieejama aktualizēta informācija attiecīgi par SSP un T2V platformas operacionālo statusu. T2IS un TARGET2 vērtspapīriem informācijas sistēmu var lietot, lai iegūtu informāciju par jebkuriem notikumiem, kas ietekmē attiecīgo platformu normālu darbību.

▼M3

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] var sūtīt ►M6  NNK turētājiem ◄ ziņojumus apraides veidā vai izmantojot jebkādus citus saziņas līdzekļus. ►M6  NNK turētāji ◄ var apkopot informāciju caur IKM, ja tām arī ir MM konts, vai citādi caur T2V GUI.

5.   ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ ir pienākums laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas un laikus iesniegt [iekļaut CB nosaukumu] jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru [iekļaut CB nosaukumu] ievadījusi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

6.  [Iekļaut CB nosaukumu] uzskatāma par pilnvarotu nodot SSP sniedzējām NCB vai 4CB jebkuru informāciju par ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ , kas varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju un/vai T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju.

7.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkurām to tiesībspējas pārmaiņām un jebkurām citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem aplūkoti valsts atzinumā.

8.   ►M6  T2V NNK turētājs ◄ informē [iekļaut CB nosaukumu] par:

a) katru tā akceptētu jaunu tāda vērtspapīru kontu turētāju, kurš piesaistīts ►M6  T2V NNK ◄ saskaņā ar 8. panta 1. punktu; un

b) pārmaiņām saistībā ar a) apakšpunktā minēto vērtspapīru kontu turētājiem.

▼M7

9.  T2V NNK turētāji nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu], ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums vai ja uz tiem attiecas krīzes novēršanas pasākumi vai krīzes pārvaldības pasākumi Direktīvas 2014/59/ES vai jebkuru citu līdzvērtīgu piemērojamo tiesību aktu izpratnē.

▼M3

11. pants

Galvenā MM konta noteikšana, bloķēšana vai slēgšana

1.   ►M6  T2V NNK turētājs ◄ nosaka galveno MM kontu, kuram piesaistīts ►M6  T2V NNK ◄ . Galvenais MM konts var tikt turēts TARGET2 komponentsistēmā, kas nav [iekļaut CB nosaukumu], un tas var piederēt juridiskajai personai, kas nav ►M6  T2V NNK turētāja ◄ .

2.  Dalībnieks, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar tikt norīkots par galvenā MM konta turētāju.

3.  Ja galvenā MM konta turētājs un ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ir dažādas juridiskās personas un šāda noteiktā galvenā MM konta turētāja dalība ir apturēta vai izbeigta, [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētājs ◄ veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai mazinātu radušos kaitējumu vai zaudējumu. ►M6  T2V NNK turētājs ◄ nekavējoties veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai noteiktu jaunu galveno MM kontu, no kura tiks samaksāti visi nesamaksātie rēķini. No galvenā MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dienas līdz jauna galvenā MM konta turētāja norīkošanai ►M6  T2V NNK ◄ atlikumu dienas beigās pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kontu. Uz šiem naudas līdzekļiem attiecas atlīdzības noteikumi [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņoto noteikumu MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2 12. panta 5. punktu] kopā ar to grozījumiem.

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] neatbild par zaudējumiem, kas radušies ►M6  T2V NNK turētājam ◄ galvenā MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dēļ.

IV SADAĻA

►M6  T2V NNK ◄ ATVĒRŠANA UN PĀRVALDĪŠANA UN OPERĀCIJU APSTRĀDE

12. pants

►M6  T2V NNK ◄ atvēršana un pārvaldīšana

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] katram ►M6  T2V NNK turētājam ◄ atver vismaz vienu ►M6  T2V NNK ◄ un apkalpo to. NNK identificē ►M6  ar unikālu konta numuru, kurā ir līdz 34 zīmēm, ◄ ar šādu struktūru. 

Nosaukums

Formāts

Saturs

A daļa

Konta veids

1 zīme

“C” naudas kontam

Centrālās bankas valsts kods

2 zīmes

ISO 3166-1 valsts kods

Valūtas kods

3 zīmes

EUR

B daļa

Konta turētājs

11 zīmju

BIC kods

C daļa

Konta apakšklasifikācija

Līdz 17 zīmēm

Burti un zīmes pēc ►M6  T2V NNK turētāja ◄ brīvas izvēles

2.   ►M6  T2V NNK ◄ nav atļauts debeta atlikums.

3.  Naktī ►M6  T2V NNK ◄ nav naudas līdzekļu. Darbadienas sākumā un beigās ►M6  T2V NNK ◄ atlikums ir nulle. Uzskatāms, ka ►M6  T2V NNK turētāji ◄ devuši [iekļaut CB nosaukumu] rīkojumu darbadienas beigās, kā minēts V papildinājumā, pārskaitīt atlikumu uz 11. panta 1. punktā minēto galveno MM kontu.

4.   ►M6  T2V NNK ◄ lieto tikai laikā starp T2V dienas sākumu un T2V dienas beigām, kā noteikts Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālajā aprakstā (User Detailed Functional Specifications; UDFS).

5.  Par ►M6  T2V NNK ◄ nemaksā procentus.

13. pants

Operācijas, ko atļauts veikt caur ►M6  T2V NNK ◄

►M6  T2V NNK turētājam ◄ norādot nepieciešamo vērtspapīru kontu, ►M6  T2V NNK turētājs ◄ var veikt šādas operācijas caur ►M6  T2V NNK ◄ savā vārdā vai savu klientu vārdā:

a)  ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumi ◄ ;

b)  ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumi ◄ ;

c) no T2V platformas izrietošo naudas pārveduma rīkojumu norēķini; un

d) naudas pārvedumi starp ►M6  T2V NNK ◄ un [iekļaut CB nosaukumu] ►M6  T2V NNK ◄ īpaši IIIA pielikuma 8. un 9. punkta kontekstā.

14. pants

Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

1.   ►M6  T2V NNK turētāju ◄ iesniegtos maksājuma rīkojumus uzskata par [iekļaut CB nosaukumu] akceptētiem maksājuma rīkojumiem, ja:

a) maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs;

b) maksājuma ziņojums atbilst TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t. sk. iztur dubultā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta I papildinājumā; un

c) saņemta dalībnieka CB nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šā maksātājs vai saņēmēja dalība ir apturēta.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] saskaņā ar I papildinājumu informē ►M6  T2V NNK turētāju ◄ par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidījumu.

▼M6

3.  T2V platforma pievieno savu laika zīmogu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz to saņemšanas secību.

▼M3

15. pants

Likviditātes rezervēšana vai iesaldēšana

1.  Dalībnieki var rezervēt vai iesaldēt likviditāti savā ►M6  T2V NNK ◄ . Tas negarantē norēķinus ar trešām personām.

2.  Pieprasot rezervēt vai iesaldēt likviditātes apjomu, dalībnieks dod [iekļaut CB nosaukumu] rīkojumu samazināt pieejamo likviditāti par šādu apjomu.

3.  Rezervēšanas pieprasījums ir rīkojums, saskaņā ar kuru, ja pieejamās likviditātes apjoms ir vienāds ar rezervējamo apjomu vai lielāks par to, tiek veikta rezervēšana. Ja pieejamās likviditātes apjoms ir mazāks, to rezervē un iztrūkuma summu iegūst no saņemtās likviditātes, līdz kļūst pieejams pilns rezervēšanas pieprasījuma apjoms.

4.  Iesaldēšanas pieprasījums ir rīkojums, saskaņā ar kuru, ja pieejamās likviditātes apjoms ir vienāds ar iesaldējamo apjomu vai lielāks par to, tiek veikta iesaldēšana. Ja pieejamās likviditātes apjoms ir mazāks, iesaldēšanu neveic, un iesaldēšanas pieprasījumu iesniedz atkārtoti, līdz pieejamā likviditāte atbilst iesaldēšanas pieprasījuma summai.

5.  Jebkurā tās darbadienas laikā, kurā apstrādāts likviditātes rezervēšanas vai iesaldēšanas pieprasījums, dalībnieks var dot [iekļaut CB nosaukumu] rīkojumu atcelt rezervēšanu vai iesaldēšanu. Daļēja atcelšana netiek pieļauta.

6.  Visi saskaņā ar šo punktu veiktie likviditātes rezervēšanas vai iesaldēšanas pieprasījumi darbadienas beigās zaudē spēku.

16. pants

Ievades brīdis un neatsaucamības brīdis

1.  Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno šos Direktīvas 98/26/EK pantus] mērķiem ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumi ◄ un ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojums ◄ ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debetē attiecīgo ►M6  T2V NNK turētāja ◄ ►M6  T2V NNK ◄ . ►M6  likviditātes pārveduma no MM uz T2V NNK rīkojums ◄ regulē Saskaņotie noteikumi MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2, ko piemēro tai TARGET2 komponentsistēmai, kurā tie iniciēti.

▼M6

2.  Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kurām īsteno šos Direktīvas 98/26/EK pantus] mērķiem un visiem darījumiem, kuru norēķini notiek T2V NNK, piemēro šādus noteikumus:

a) visu T2V NNK notiekošo darījumu, kas ir atkarīgi no divu atsevišķu pārveduma rīkojumu saskaņotības, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ar brīdi, kad T2V platforma paziņo par to atbilstību T2V tehniskajiem noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu “saskaņots”; vai

b) šā punkta a) apakšpunkta izņēmuma kārtā to darījumu, kuros piedalās viens iesaistītais CVD un kuram ir atsevišķs saskaņošanas komponents, ja pārveduma rīkojumi tiek tieši sūtīti uz šo iesaistīto CVD, lai saskaņotu atsevišķajā saskaņošanas komponentā, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ar brīdi, kad šis iesaistītais CVD paziņo par to atbilstību T2V tehniskajiem noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu “saskaņots”. To CVD saraksts, uz kuriem attiecas b) apakšpunkts, pieejams ECB interneta vietnē.

▼M6 —————

▼M3

V SADAĻA

DROŠĪBAS PRASĪBAS, ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU JAUTĀJUMI UN LIETOTĀJU INTERFEISI

17. pants

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai jebkurā citā gadījumā, kas ietekmē darījumus ►M6  T2V NNK ◄ , piemēro IV papildinājumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

18. pants

Drošības prasības

1.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. ►M6  Tikai T2V NNK turētāji ir atbildīgi par atbilstošu aizsardzību savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības nodrošināšanai. ◄

2.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ informē [iekļaut CB nosaukumu] par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu to tehniskajā infrastruktūrā un – nepieciešamības gadījumā – par tiem atgadījumiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju tehniskajā infrastruktūrā, kuri saistīti ar drošības jautājumiem. ►M6  [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un vajadzības gadījumā pieprasīt T2V NNK turētājiem īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos. ◄

▼M7

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] var noteikt papildu drošības prasības, jo īpaši attiecībā uz kiberdrošību vai krāpšanas novēršanu, visiem T2V NNK turētājiem un/vai T2V NNK turētājiem, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par ļoti nozīmīgiem.

▼M3

19. pants

Lietotāju interfeisi

1.   ►M6  T2V NNK turētājs ◄ vai galvenā MM konta turētājs, kas darbojas tā vārdā, piekļuvei ►M6  T2V NNK ◄ lieto vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:

a) tiešo savienojumu ar T2V platformu U2A vai A2A režīmā; vai

b)  ►M6  IKM ◄ kopā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V.

2.  Tiešā savienojumā ar T2V platformu ►M6  T2V NNK ◄ lietotāji:

a) piekļūst informācijai par saviem kontiem un (attiecīgā gadījumā) to groza;

b) pārvalda likviditāti un iniciē likviditātes pārveduma rīkojumus no ►M6  T2V NNK ◄ .

3.   ►M6  IKM ◄ kopā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V ļauj galvenā MM turētājam:

a) piekļūt informācijai par saviem kontiem;

b) pārvaldīt likviditāti un iniciēt ►M6  likviditātes pārveduma no T2V NNK un uz T2V NNK rīkojums ◄ .

Sīkāka tehniskā informācija par ►M6  IKM ◄ iekļauta [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno pamatnostādnes II pielikuma I papildinājumu].

VI SADAĻA

KOMPENSĀCIJA, ATBILDĪBAS REŽĪMS UN PIERĀDĪJUMI

20. pants

Kompensācijas shēma

Ja naudas līdzekļi paliek ►M6  T2V NNK ◄ pa nakti SSP vai T2V tehniskas kļūdas dēļ, [iekļaut CB nosaukumu] piedāvā dalībniekiem kompensāciju saskaņā ar II papildinājumā noteikto īpašo procedūru.

21. pants

Atbildības regulējums

1.  Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] ir atbildīga pret tās ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ krāpšanas (t. sk. tīšu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] atbildība aprobežojas ar atbildību par ►M6  T2V NNK turētāju ◄ tiešiem zaudējumiem, t. i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot jebkurus turpmākos zaudējumus.

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar jebkuru nepareizu darbību vai kļūdu tehniskajā infrastruktūrā (t. sk. [iekļaut CB nosaukumu] datoru infrastruktūrā, programmās, datos, lietojumprogrammās un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan [iekļaut CB nosaukumu] veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (t. sk. IV papildinājumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu, bet neaprobežojoties ar to).

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga:

a) par ►M6  T2V NNK turētāja ◄ radītiem zaudējumiem; vai

b) par zaudējumiem tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav [iekļaut CB nosaukumu] saprātīgā kontrolē (force majeure).

▼M6

5.  Neraugoties uz [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2015/2366], 1.–4. punktu piemēro tiktāl, ciktāl tie izslēdz [iekļaut CB nosaukumu] atbildību.

▼M3

6.  [Iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētāji ◄ veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai mazinātu jebkuru šajā pantā minēto kaitējumu vai zaudējumu.

7.  Atsevišķu vai visu savu pienākumu izpildē saskaņā ar šiem Noteikumiem [iekļaut CB nosaukumu] var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu pakalpojumu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai [iekļaut CB nosaukumu] pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. [Iekļaut CB nosaukumu] pienākums aprobežojas ar jebkuras šādas trešās personas atbilstošu izvēli un nolīgšanu, un attiecīgi tam ir ierobežota [iekļaut CB nosaukumu] atbildība. Šajā punktā par trešām personām netiek uzskatītas SSP sniedzējas NCB un 4CB.

22. pants

Pierādījumi

1.  Ja vien šie Noteikumi neparedz citādi, visi ar ►M6  T2V NNK ◄ saistītie maksājumi un ar maksājumu apstrādi saistītie ziņojumi, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumi vai pārskata ziņojumi, starp [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ tiek nosūtīti, izmantojot T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju.

2.  Elektroniski vai rakstiski ziņojumu ieraksti, kas glabājas pie [iekļaut CB nosaukumu] vai T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību. T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no oriģinālā ziņojuma veida.

3.  Ja ►M6  T2V NNK turētājam ◄ nav savienojuma ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju, ►M6  T2V NNK turētājs ◄ izmanto alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus, kas saskaņoti ar [iekļaut CB nosaukumu]. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] ziņojuma saglabātajai vai izdrukātajai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

4.  [Iekļaut CB nosaukumu] glabā ►M6  T2V NNK turētāju ◄ saņemto maksājumu pilnus ierakstus par [iekļaut nacionālajā tiesību aktā noteikto periodu] periodu, sākot ar brīdi, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu attiecībā uz jebkuru TARGET2 ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , kuram piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, jebkurā citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkurām ►M6  T2V NNK turētāja ◄ saistībām, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

VII SADAĻA

►M6  T2V NNK ◄ DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN SLĒGŠANA

23. pants

►M6  T2V NNK ◄ darbības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

1.  Neierobežojot 24. pantā noteikto, ►M6  T2V NNK ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir atvērts uz nenoteiktu laiku.

2.   ►M6  T2V NNK turētājs ◄ var slēgt savu ►M6  T2V NNK ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar [iekļaut CB nosaukumu] par īsāku ziņošanas periodu.

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] var slēgt ►M6  T2V NNK turētāja ◄ ►M6  T2V NNK ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo ►M6  T2V NNK turētāju ◄ nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

4.  Izbeidzot ►M6  T2V NNK ◄ , 27. pantā minētais konfidencialitātes pienākums paliek spēkā piecus gadus pēc ►M6  T2V NNK ◄ slēgšanas dienas.

5.  Izbeidzot ►M6  T2V NNK ◄ , to slēdz saskaņā ar 25. pantu.

24. pants

Dalības apturēšana un ārkārtas izbeigšana

1.   ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalība TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek nekavējoties izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma vai apturēta, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

a) tiek uzsāktas maksātnespējas procedūras; un/vai

b)  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ vairs neatbilst 5. pantā noteiktajiem piekļuves nosacījumiem.

▼M6

Šā punkta mērķiem krīzes novēršanas pasākumu vai krīzes vadības pasākumu veikšana Direktīvas 2014/59/ES izpratnē attiecībā uz T2V NNK turētāju nav automātiski kvalificējama kā maksātnespējas procedūras uzsākšana.

▼M3

2.  [Iekļaut CB nosaukumu] bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai apturēt ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalību TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], ja:

a) iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav 1. pantā minētie saistību neizpildes gadījumi);

b)  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ būtiski pārkāpis šos Noteikumus;

c)  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ neizpilda jebkuru būtisku pienākumu pret [iekļaut CB nosaukumu];

d)  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ir izslēgts no T2V Slēgtās lietotāju grupas (Closed Group of Users (CGU)) vai citādi pārtrauc dalību tajā; un/vai

e) iestājas jebkurš cits ar ►M6  T2V NNK turētāju ◄ saistīts gadījums, kas [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā varētu apdraudēt TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas vispārējo stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt [iekļaut CB nosaukumu] uzdevumu izpildi, kuri noteikti [atsaukties uz attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai kas radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku.

3.  Īstenojot savas 2. punktā noteiktās pilnvaras, [iekļaut CB nosaukumu] ņem vērā arī a)–c) apakšpunktā minēto saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību.

4.  

►M4  a) Ja [iekļaut CB nosaukumu] aptur vai izbeidz ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. vai 2. punktu, [iekļaut CB nosaukumu] IKM apraides ziņojuma veidā vai T2V apraides ziņojuma veidā nekavējoties informē šo ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , citas CB un citus ►M6  T2V NNK turētājus ◄ un MM kontu turētājus visās TARGET2 komponentsistēmās par šādu apturēšanu vai izbeigšanu. Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā ►M6  T2V NNK turētāja ◄ un MM konta turētāja vietējā CB, kurš saņēmis ziņojumu. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) ja dalībnieki saņēmuši šādu IKM apraides ziņojumu (MM konta turētāji) vai T2V apraides ziņojumu ( ►M6  T2V NNK turētāji ◄ ), uzskatāms, ka minētie dalībnieki ir informēti par ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalības TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai citā TARGET2 komponentsistēmā izbeigšanu/apturēšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, ko rada maksājuma rīkojuma iesniegšana dalībniekiem, kuru dalība apturēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc IKM apraides ziņojuma vai T2V apraides ziņojuma saņemšanas atkarībā no tā, kuru no 19. pantā paredzētajām tehniskajām iespējām izmanto ►M6  T2V NNK turētājs ◄ .

5.  Ja izbeigta ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalība, TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vairs neakceptē nevienu jaunu maksājuma rīkojumu šim ►M6  T2V NNK turētājam ◄ vai no šā ►M6  T2V NNK turētāja ◄ .

▼M5

6.  Ja ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] bloķēta tāda pamatojuma dēļ, kurš nav 1. punkta a) apakšpunktā noteiktais pamatojums, visus tā saņemtos un nosūtītos maksājuma rīkojumus iesniedz norēķiniem tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi apturētā ►M6  T2V NNK turētāja ◄ CB.

▼M5

7.  Ja ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] bloķēta, pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunktu, šāda ►M6  T2V NNK turētāja ◄ nosūtītos maksājuma rīkojumus apstrādā, vienīgi ievērojot tā pārstāvju norādījumus, t. sk. tādu pārstāvju, kurus iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, ►M6  T2V NNK turētāja ◄ maksātnespējas administratora, norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Visus saņemtos maksājumus apstrādā saskaņā ar 6. punkta nosacījumiem.

▼M3

25. pants

►M6  T2V NNK ◄ slēgšana

1.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ var jebkurā laikā pieprasīt [iekļaut CB nosaukumu] slēgt savus ►M6  T2V NNK ◄ , 14 darbadienu iepriekš par to ziņojot [iekļaut CB nosaukumu].

2.  Dalību izbeidzot, saskaņā ar 23. vai 24. pantu [iekļaut CB nosaukumu] slēdz attiecīgā ►M6  T2V NNK turētāja ◄ ►M6  T2V NNK ◄ pēc tam, kad izpildīti vai nosūtīti atpakaļ visi neizpildītie maksājuma rīkojumi un ir izlietotas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar 26. pantu.

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] ķīlas un ieskaita tiesības

1.  [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināta ķīla uz ►M6  T2V NNK turētāja ◄ esošo un nākotnes kredīta atlikumu tā ►M6  T2V NNK ◄ , nodrošinot visus no pušu tiesiskajām attiecībām izrietošos esošos un nākotnes prasījumus.]

1.a [Iekļaut, ja attiecas: ►M6  T2V NNK turētāja ◄ no ►M6  T2V NNK ◄ kredīta atlikuma izrietošās esošās un nākotnes prasības pret [iekļaut CB nosaukumu] pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kā nodrošinājumu, t. i., kā fiduciāru pārvedumu, [iekļaut CB nosaukumu] esošajām vai nākotnes prasībām pret dalībnieku, kas izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš šos Noteikumus]. Lai noteiktu nodrošinājuma statusu, pietiek ar to, ka līdzekļi kreditēti ►M6  T2V NNK turētāja ◄ ►M6  T2V NNK ◄ .]

1.b [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināts mainīgais nodrošinājums ►M6  T2V NNK turētāja ◄ esošajam un nākotnes kredīta atlikumam tā ►M6  T2V NNK ◄ , nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]

2.  [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] ir 1. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav pienācis termiņš].

3.  [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieks, kurš rīkojas kā ►M6  T2V NNK turētājs ◄ , ar šo apliecina ķīlas nodibināšanu par labu [iekļaut CB nosaukumu], kur šis ►M6  T2V NNK ◄ atvērts. Šis apliecinājums nodibina tādu ķīlu uz aktīviem par labu [iekļaut CB nosaukumu], kura minēta [iekļaut attiecīgās valsts procesuālo tiesību aktu]. Jebkura summa, ko iemaksā ►M6  T2V NNK ◄ , kura atlikums ieķīlāts, uzskatāma par liettiesisku nodrošinājumu, kas neatsaucami un bez jebkāda ierobežojuma ieķīlāts jau ar to vien, ka šī summa iemaksāta šajā kontā, un tā nodrošina visu nodrošināto saistību pilnīgu izpildi].

4.  Ja iestājas:

a) 24. panta 1. punktā minētais saistību neizpildes gadījums; vai

b) jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai 24. panta 2. punktā minētais gadījums, kura dēļ izbeigta vai apturēta ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalība, lai gan sākta maksātnespējas procedūra attiecībā uz ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , neraugoties uz jebkādu ►M6  T2V NNK turētāja ◄ tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu,

visiem ►M6  T2V NNK turētāja ◄ pienākumiem automātiski iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie izpildāmi nekavējoties. Turklāt automātiski tiek veikts ►M6  T2V NNK turētāja ◄ un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā lielāku summu, maksā otrai pusei starpību.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties ziņo ►M6  T2V NNK turētājam ◄ par katru ieskaitu saskaņā ar 4. punktu pēc tam, kad ieskaits veikts.

6.  [Iekļaut CB nosaukumu] var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt jebkuru ►M6  T2V NNK turētāja ◄ ►M6  T2V NNK ◄ par jebkuru summu, ko ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ir parādā [iekļaut CB nosaukumu] un kas izriet no ►M6  T2V NNK turētāja ◄ un [iekļaut CB nosaukumu] tiesiskajām attiecībām.

27. pants

Konfidencialitāte

1.  [Iekļaut CB nosaukumu] ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru sensitīvu vai slepenu informāciju, t. sk., ja šāda informācija attiecas uz maksājumu, tehnisko un organizatorisko informāciju, kura ir ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ klientu rīcībā, izņemot, ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ vai tā klients devis rakstisku piekrišanu to izpaust [ja tas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem, iekļaut šādu frāzi: vai šāda izpaušana atļauta vai to prasa [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību akti].

▼M6

1.a  Atkāpjoties no 1. punkta, T2V NNK turētājs piekrīt, ka jebkuru informāciju par saskaņā ar 24. pantu veiktu darbību neuzskata par konfidenciālu.

▼M5

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ►M6  T2V NNK turētājs ◄ piekrīt, ka [iekļaut CB nosaukumu] var izpaust TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības laikā iegūto ►M6  maksājumu ◄ , tehnisku vai organizatorisku informāciju par ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , tās pašas grupas ►M6  T2V NNK turētāju ◄ turētiem citiem ►M6  T2V NNK ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ klientiem: a) citām CB vai TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbībā iesaistītām trešām personām tādā apjomā, cik tas nepieciešams TARGET2 efektīvai funkcionēšanai vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vai tā grupas riska darījumu monitorēšanai, b) citām CB, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārās politikas funkciju izpildei, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai, vai ►M7  c) dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības, noregulējuma un pārraudzības iestādēm, t. sk. CB, ciktāl tas nepieciešams to publisko uzdevumu izpildei, un ja visos šajos gadījumos izpaušana nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem. ◄ [iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt ►M6  T2V NNK turētāju ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ klientus, [iekļaut CB nosaukumu] var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju par ►M6  T2V NNK turētāju ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas publiskās funkcijas vai savas funkcijas veicot citām valsts iestādēm, kurām informācija izpausta.

▼M3

4.   ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ pieejamo ar TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem. ►M6  T2V NNK turētāji ◄ attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien [iekļaut CB nosaukumu] nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. ►M6  T2V NNK turētāji ◄ nodrošina, ka jebkurai trešai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicējs, kam deleģēti uzdevumi vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

5.  [Iekļaut CB nosaukumu] ir pilnvarota apstrādāt un nodot nepieciešamos datus T2V tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

28. pants

Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

1.  Uzskatāms, ka ►M6  T2V NNK turētāji ◄ apzinās un pilda visus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, kodoldarbībām, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kreditētu ►M6  maksājumu ◄ šo ►M6  T2V NNK turētāju ◄ ►M6  T2V NNK ◄ . Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju ►M6  T2V NNK turētāji ◄ iepazīstas ar tīkla pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku.

2.  Uzskatāms, ka ►M6  T2V NNK turētāji ◄ pilnvarojuši [iekļaut CB nosaukumu] saņemt jebkuru ar tiem saistīto informāciju no jebkuras nacionālās vai ārvalstu finanšu, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija nepieciešama ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalībai TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

3.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ , rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas uz tiem attiecināmās prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma 75. vai 215. pantu, t. sk. prasības par paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei. Turklāt:

a) ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs ►M6  T2V NNK turētājam ◄ , kas ir maksātājs:

i)  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

▼M6

ii) T2V NNK turētājs neievada likviditātes pārveduma no T2V NNK uz MM rīkojumu vai likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumu TARGET2, izņemot šādus likviditātes pārveduma rīkojumus starp viena T2V NNK turētāja dažādiem kontiem, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no [iekļaut CB nosaukumu], ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

▼M3

b) ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs ►M6  T2V NNK turētājam ◄ , kas ir saņēmējs, ►M6  T2V NNK turētājs ◄ veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

Šajā punktā terminiem “maksājumu pakalpojumu sniedzējs”, “maksātājs” un “saņēmējs” ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos.

29. pants

Paziņojumi

1.  Ja Noteikumi neparedz citu kārtību, visus paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem Noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules, faksimila vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju. Paziņojumus [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] [maksājumu sistēmu pārvaldes vai attiecīgās CB nodaļas] vadītājam [iekļaut CB attiecīgo adresi] vai [iekļaut CB BIC adresi]. Paziņojumus ►M6  T2V NNK turētājam ◄ sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC adresi, ko ►M6  T2V NNK turētājs ◄ periodiski dara zināmu [iekļaut CB nosaukumu].

2.  Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

3.  Visus paziņojumus sniedz [iekļaut atbilstošo valsts valodu un/vai “angļu valodā”].

4.   ►M6  T2V NNK turētājam ◄ ir saistošas visas [iekļaut CB nosaukumu] veidlapas un dokumenti, kurus ►M6  T2V NNK turētājs ◄ aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu, bet neaprobežojoties ar to, un 10. panta 5. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. un 2. punktu un ko [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par saņemtu no ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ , to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

30. pants

Līgumiskās attiecības ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju

1.  Katrs ►M6  T2V NNK turētājs ◄ var noslēgt atsevišķu līgumu ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu nodrošināšanu saistībā ar ►M6  T2V NNK turētāja ◄ veikto ►M6  T2V NNK ◄ lietošanu. Tiesiskās attiecības starp ►M6  T2V NNK turētāju ◄ un T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju regulē vienīgi to savstarpēji noslēgta atsevišķa līguma noteikumi.

2.  Pakalpojumi, kurus nodrošina T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 nodrošina [iekļaut CB nosaukumu].

3.  [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuru T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja (t. sk. tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī jebkuru to trešo personu darbību, kļūdu vai bezdarbību, kuras ►M6  T2V NNK turētāji ◄ izvēlējušies, lai piekļūtu T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja tīklam.

31. pants

Grozījumu procedūra

[Iekļaut CB nosaukumu] var jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Noteikumus, kā arī to papildinājumus. Šo Noteikumu un to Papildinājumu grozījumus paziņo [iekļaut attiecīgo paziņošanas veidu]. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ izteicis iebildumus pret grozījumiem, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesīga nekavējoties izbeigt un slēgt ►M6  T2V NNK turētāja ◄ ►M6  T2V NNK ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

32. pants

Trešo personu tiesības

1.   ►M6  T2V NNK turētāji ◄ nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai jebkuras tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem, bez [iekļaut CB nosaukumu] rakstiskas piekrišanas.

2.  Noteikumi nerada nekādas tiesības un pienākumus nevienai iestādei, tikai [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

33. pants

Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta

1.  Divpusējām attiecībām starp [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] piemēro [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību aktus.

2.  Neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, jebkurš strīds, ko rada ar 1. punktā minētajām attiecībām saistīti jautājumi, ir vienīgi [iekļaut vietu, kur atrodas CB] kompetento tiesu kompetencē.

3.  Izpildes vieta saistībā ar tiesiskām attiecībām starp [iekļaut atsauci uz CB] un ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ ir [iekļaut vietu, kur atrodas CB].

34. pants

Normu spēkā esamības nošķirtība

Ja kāda šo Noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu šo Noteikumu normu piemērojamību.

35. pants

Spēkā stāšanās un saistošais raksturs

1.  Šie noteikumi stājas spēkā ar [iekļaut attiecīgo datumu].

2.  [Iekļaut, ja nepieciešams saskaņā ar attiecīgo nacionālo tiesību aktu: Pieprasot ►M6  T2V NNK ◄ TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], kandidāta iestādes automātiski piekrīt šiem Noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].
I papildinājums

▼M6

T2V NODALĪTO NAUDAS KONTU PARAMETRI. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

▼M3

Papildus šiem Noteikumiem saiknei ar T2V platformu piemēro šādus noteikumus.

1.    Tehniskās prasības dalībai TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1) Ziņojumu apmaiņai T2V izmanto T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Katram ►M6  T2V NNK turētājam ◄ , kas izmanto tiešo savienojumu, ir savienojums ar vismaz viena T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja drošo IP tīklu.

2) Katram ►M6  T2V NNK turētājam ◄ , pirms tas var piedalīties TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], jānokārto testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

3) Likviditātes pārveduma rīkojumu iesniegšanai ►M6  T2V NNK ◄ izmanto T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Likviditātes pārveduma rīkojumus adresē tieši T2V AN, un tajos ietver šādu informāciju:

a) likviditātes pārveduma gadījumā no viena ►M6  T2V NNK ◄ uz otru – sūtītāja un saņēmēja ►M6  T2V NNK turētāja ◄ unikālo 34 zīmju konta numuru; vai

b) likviditātes pārveduma gadījumā no ►M6  T2V NNK ◄ uz MM kontu – sūtītāja ►M6  T2V NNK turētāja ◄ unikālo 34 zīmju konta numuru un saņēmēja MM konta numuru.

4) Informācijas apmaiņai ar T2V platformu var izmantot A2A vai U2A režīmu. Ziņojumu apmaiņas starp ►M6  T2V NNK ◄ un T2S platformu drošības nodrošināšanai izmanto T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja piedāvāto publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI) (Public Key Infrastructure (PKI)) pakalpojumu. Informācija par PAI pakalpojumu pieejama šā T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja sniegtajos dokumentos.

5)  ►M6  T2V NNK turētāji ◄ ievēro ISO 20022 ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas. Visi ziņojumi satur lietojumprogrammas galveni (Business Application Header (BAH)). Ziņojumu struktūra, lauku specifikācijas un BAH ir noteikti ISO dokumentos, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti T2V, kā aprakstīts T2V UDFS 3.3.3. punktā “Naudas pārvaldība” (Cash Management (camt)).

6) Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar T2V UDFS prasībām apstiprina T2V platformas līmenī.

2.    Ziņojumu veidi

Sistēmas ziņojumu veidus apstrādā atkarībā no pieteikšanās.Ziņojuma veids

Apraksts

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Dubultā ieraksta pārbaude

1) Visiem likviditātes pārveduma rīkojumiem veic dubultā ieraksta pārbaudi, kuras mērķis ir noraidīt likviditātes pārveduma rīkojumus, kas iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

2) Pārbauda šādus parametrus:

 rīkojuma atsauces numurs (End to End Id),

 debetētais un kreditētais konts ( ►M6  T2V NNK ◄ vai MM konts), un

 rīkojuma summa.

3) Ja visi 2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtā likviditātes pārveduma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā, bet vēl neizpildītā likviditātes pārveduma rīkojumā vai likviditātes pārveduma rīkojumā, kas izpildīts iepriekšējo triju darbadienu laikā, jauno iesniegto likviditātes pārveduma rīkojumu noraida.

4.    Kļūdu kodi

Ja likviditātes pārveduma rīkojums noraidīts, pamatojoties uz neatbilstību 3. punkta 2. apakšpunktā minētajiem laukiem, ►M6  T2V NNK turētājs ◄ saņem statusa ziņojumu [camt.025], kā aprakstīts T2V UDFS 4.1. nodaļā.

5.    Norēķinu izpildes uzsākšana

1) Tūlītējiem likviditātes pārveduma rīkojumiem nav nepieciešams īpašs XML marķējums.

2) Iepriekš noteikto likviditātes pārveduma rīkojumu un pastāvīgu likviditātes pārveduma rīkojumu izpildi var uzsākt norēķinu dienā, iestājoties konkrētam laikam vai notikumam:

 norēķiniem konkrētā laikā izmanto XML marķējumu “Time(/ExctnTp/Tm/)”,

 norēķiniem pēc noteikta notikuma izmanto XML marķējumu “(EventType/ExctnTp/Evt/)”.

3) Pastāvīgu likviditātes pārveduma rīkojumu derīguma laiku nosaka ar šādu XML marķējumu: “FromDate/VldtyPrd/FrDt/” un “ToDate/VldtyPrd/ToDt/.

6.    Likviditātes pārveduma rīkojumu norēķini

Likviditātes pārveduma rīkojumus neizmanto atkārtoti, neiekļauj rindā un neieskaita.

Dažādi likviditātes pārveduma rīkojumu statusi aprakstīti T2V UDFS 1.6.4. punktā.

7.    U2A un A2A režīma izmantošana

1) U2A un A2A režīmu var izmantot informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju tīkls ir tehnisko komunikāciju pamattīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai. ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ ir pieejami šādi režīmi:

a) “lietojumprogramma – lietojumprogrammai” režīms (Application-to-application mode; A2A)

A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp T2V platformu un ►M6  T2V NNK turētāja ◄ iekšējo lietojumprogrammu. Tāpēc ►M6  T2V NNK turētājam ◄ jānodrošina, ka tam ir piemērota lietojumprogramma XML ziņojumu (pieprasījumu un atbilžu) apmaiņai;

b) “lietotājs – lietojumprogrammai” režīms (User-to-application mode; U2A)

U2A režīms ļauj tieši sazināties ►M6  T2V NNK turētājam ◄ un T2V GUI. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datora sistēmā. U2A piekļuves nodrošināšanai IT infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (cookies) un JavaScript. Sīkāki norādījumi sniegti T2V lietotāja rokasgrāmatā.

2) Statiskie dati pieejami apskatei U2A režīmā. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

3) Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma, un tas nozīmē, ka katram ►M6  T2V NNK turētājam ◄ jāpieprasa sniegt viņam informāciju.

4) U2A un A2A režīma piekļuves tiesības piešķir, izmantojot T2V GUI.

5) Paraksts Non Repudiation of Origin (NRO) ļauj ziņojuma saņēmējam pierādīt, ka šāds ziņojums ir nosūtīts un ka tas nav pārveidots.

6) Ja ►M6  T2V NNK turētājam ◄ ir tehniskas problēmas un tas nevar iesniegt nevienu likviditātes pārveduma rīkojumu, tas var sazināties ar savu centrālo banku, kura dara visu iespējamo, lai pārstāvētu ►M6  T2V NNK turētāju ◄ .

8.    Saistītie dokumenti

Sīkāki norādījumi un piemēri, kas paskaidro minētos noteikumus, sniegti T2V UDFS un T2V lietotāja rokasgrāmatā, kas laiku pa laikam tiek grozīta un publicēta ECB interneta vietnē angļu valodā.
II papildinājums

TARGET2 KOMPENSĀCIJAS SHĒMA SAISTĪBĀ AR ►M6  T2V NNK ◄ ATVĒRŠANU UN DARBĪBU

1.    Vispārējie principi

a)  TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā ►M6  T2V NNK turētāji ◄ var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā papildinājumā noteikto TARGET2 kompensācijas shēmu.

b) Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu rezultātā, kurus attiecīgā CB nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

c) Kompensācija saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 tehniskas kļūdas gadījumā. Tomēr ►M6  T2V NNK turētāji ◄ var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka ►M6  T2V NNK turētājs ◄ neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t. sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru CB, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu saņemtās summas maksimālo apjomu, ►M6  T2V NNK turētājs ◄ attiecīgajām CB atlīdzina jebkuras turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu līdz maksimālajam apjomam, ko tas saņēmis saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu.

d) Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par [iekļaut CB nosaukumu] vai citas CB atbildības par TARGET2 tehnisko kļūdu atzīšanu.

2.    Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

a) Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ likviditātes pārveduma rīkojums nav ticis izpildīts tā akceptēšanas darbadienā.

b) Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbadienā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju, ja ir viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:

i) attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, – TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevumu iespēja uz nakti; un/vai

ii) attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3.    Kompensācijas aprēķināšana

a) Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:

i) administrēšanas maksa ir 50 euro par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 euro – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 euro – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi katram saņēmējam;

▼M4

ii) procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsauces procentu likmi. Atsauces procentu likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējās procentu likmes indekss (EONIA) vai aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme atkarībā no tā, kurš ir zemāks. Atsauces procentu likmi tāda maksājuma rīkojuma summai, kurš nav izpildīts TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Procentu maksājumus vai maksu par neizpildītu maksājuma rīkojumu rezultātā Eurosistēmā veiktiem noguldījumiem attiecīgi atskaita no kompensācijas summas vai pieskaita tai; un

▼M3

iii) procentu kompensāciju nemaksā, ja un tik lielā apjomā, kādā neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļi izvietoti tirgū vai izmantoti, lai pildītu obligāto rezervju prasības.

b) Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:

i) administrēšanas maksa ir 50 euro par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 euro – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 euro – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi katram maksātājam;

ii) piemēro a) apakšpunkta ii) punktā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā saskaņā ar procentu likmi, kas atbilst aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes un atsauces likmes starpībai, un aprēķina par summu, kas atbilst TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ izmantotajai aizdevumu iespējai uz nakti.

4.    Procedūras noteikumi

a) Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas angļu valodā pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni]). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.

b)  ►M6  T2V NNK turētāji ◄ prasības veidlapas [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz četru nedēļu laikā no dienas, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda. [Iekļaut CB nosaukumu] lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.

c) [Iekļaut CB nosaukumu] izskata prasības un nosūta tās ECB. Ja vien ECB Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ , visas saņemtās prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļu pēc tam, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda.

d) [Iekļaut CB nosaukumu] attiecīgajiem ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ paziņo c) apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie ►M6  T2V NNK turētāji ◄ četru nedēļu laikā no šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni])). Ja [iekļaut CB nosaukumu] četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais ►M6  T2V NNK turētājs ◄ kompensācijas piedāvājumu ir noraidījis.

e) [Iekļaut CB nosaukumu] kompensācijas maksājumus veic pēc tam, kad saņēmusi ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.
III papildinājums

NORĀDĪJUMI PAR TIESĪBSPĒJAS UN VALSTU ATZINUMIEM

NORĀDĪJUMI PAR TARGET2 ►M6  T2V NNK TURĒTĀJU ◄ TIESĪBSPĒJAS ATZINUMIEM

[CB nosaukums]

[adrese]

Dalība [sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

A. god. … k-gs! (Ļ. cien. … k-dze!)

Mums kā [ ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā ►M6  T2V NNK turētājs ◄ reģistrēts] (tālāk tekstā jurisdikcija) tiesību jautājumiem saistībā ar [ ►M6  T2V NNK turētāja ◄ nosaukums] (tālāk tekstā – ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ) dalību [TARGET2 komponentsistēmas nosaukums] (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai ►M6  T2V NNK turētājs ◄ , iesniedzot likviditātes pārveduma rīkojumus un saņemot likviditātes pārvedumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas nodibinātas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1) atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo ►M6  T2V NNK turētāja ◄ [attiecīgie dibināšanas dokumenti] apliecinātu kopiju;

2) [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];

3) [ciktāl piemērojams] ►M6  T2V NNK turētāja ◄ licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];

4) [ja piemērojams] ►M6  T2V NNK turētāja ◄ padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina ►M6  T2V NNK turētāja ◄ piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības; un

5) [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vārdā paraksta tālāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus];

un visus citus ar ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1) [datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2] (tālāk tekstā – Noteikumi); un

2) […].

Noteikumi un […] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dokumentiem – par Dokumentiem).

II.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1) mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;

2) Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3)  ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

4)  ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III.   ATZINUMI PAR ►M6  T2V NNK TURĒTĀJU ◄

A.  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

B.  ►M6  T2V NNK turētājam ◄ ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.

C. Ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nebūs ►M6  T2V NNK turētājam ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.

D.  ►M6  T2V NNK turētājam ◄ saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] kompetentajās tiesās vai valdības, tiesu vai valsts iestādēs.

E.  ►M6  T2V NNK turētājs ◄ veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [ ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

NORĀDĪJUMI PAR ĀRPUS EEZ ESOŠO TARGET2 ►M6  T2V NNK TURĒTĀJU ◄ VALSTU ATZINUMIEM

[CB nosaukums]

[adrese]

[sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

A. god. … k-gs! (Ļ. cien. … k-dze!)

Mums kā [ ►M6  T2V NNK turētāja ◄ vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā ►M6  T2V NNK turētājs ◄ nodibināts (tālāk tekstā – jurisdikcija)] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponentsistēma (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamos noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , kas reģistrēts ārpus [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti], saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā noteiktajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

1.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1) [datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2] (tālāk tekstā – Noteikumi); un

2) jebkuru citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp ►M6  T2V NNK turētāju ◄ un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

Noteikumi un […] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

2.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1) Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

2) Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3) mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

3.   ATZINUMS

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem mūsu viedoklis ir šāds.

3.1.    Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] juridiskie aspekti atbilst un nav pretrunā ►M6  T2V NNK turētāja ◄ no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

▼M7

3.2.    Vispārīgie maksātnespējas un krīzes vadības jautājumi

3.2.a  Maksātnespējas un krīzes vadības procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t. sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz T2V NNK turētāja aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz T2V NNK turētāju var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus Maksātnespējas procedūrai uz T2V NNK turētāju, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamo moratoriju, administratora iecelšanu vai citu procedūru, kuru rezultātā maksājuma rīkojumi T2V NNK turētājam un/vai T2V NNK turētāja maksājumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājuma rīkojumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru, t. sk. krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumu, kas līdzvērtīgi Direktīvā 2014/59/ES noteiktajiem, saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (turpmāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

3.2.b  Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcijas] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

▼M3

3.3.    Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši gadījumā, ja pret ►M6  T2V NNK turētāju ◄ uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

Mūsu viedoklis ir šāds.

3.3.a    Likviditātes pārveduma rīkojumu apstrāde

Noteikumu normas par likviditātes pārveduma rīkojumu apstrādi [punktu uzskaitījums] ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem punktiem apstrādātie likviditātes pārveduma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā likviditātes pārveduma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami ([Noteikumu punkts]), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.b    [CB nosaukums] funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret ►M6  T2V NNK turētāju ◄ neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo [CB nosaukums] kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams], ka to pašu var atzīt arī attiecībā uz jebkuru citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ un ir vajadzīga dalībai Sistēmā, piemēram, tīkla pakalpojumu sniedzējiem].

3.3.c    Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , Noteikumu normas [punktu uzskaitījums] par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par ►M6  T2V NNK turētāja ◄ noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, ķīlas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.d    Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz ►M6  T2V NNK turētāju ◄ , Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] (attiecībā uz gadījumiem, kad ►M6  T2V NNK turētāja ◄ dalība sistēmā apturēta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ rada jebkāda veida sistēmisku risku vai tam ir nopietnas darbības problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.e    Tiesību un pienākumu cesija

►M6  T2V NNK turētāja ◄ tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez [CB nosaukums] iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3.f    Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Noteikumu normas [punktu uzskaitījums], īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.4.    Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret ►M6  T2V NNK turētāju ◄ saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem jebkura dalībnieka pārveduma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Noteikumu normas [punktu uzskaitījums], kas nosaka pārveduma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Noteikumu [punktu uzskaitījums] apstrādātais pārveduma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

3.5.    Arests

Ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valsts, tiesu varas vai publiskajai iestādei aresta uzlikšanu (t. sk. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

3.6.    Nodrošinājums [ja piemērojams]

3.6.a    Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla un/vai repo

Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai repo nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar CB] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.6.b    Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai repo pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret ►M6  T2V NNK turētāju ◄ gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai [atsauce uz CB] vai citu Sistēmas dalībnieku labā ieķīlātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu ►M6  T2V NNK turētāja ◄ kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

3.6.c    Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret ►M6  T2V NNK turētāju ◄ gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un [CB nosaukums] kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, repo pircēji] saskaņā ar Noteikumiem var brīvi iegūt ►M6  T2V NNK turētāja ◄ tiesības vai aktīvus ar [CB nosaukums] palīdzību.

3.6.d    Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai ►M6  T2V NNK turētāja ◄ tiesību vai aktīvu ķīlas vai repo nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veida prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vairepo] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai repo] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentās tiesās vai valdības, tiesu varas vai valsts iestādēs.

3.7.    Filiāles [ciktāl tas iespējams]

3.7.a    Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par ►M6  T2V NNK turētāju ◄ ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī tad, ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras reģistrētas ārpus [jurisdikcija].

3.7.b    Atbilstība likumam

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic ►M6  T2V NNK turētāja ◄ filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.7.c    Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic ►M6  T2V NNK turētāja ◄ filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] tiesās vai valsts, tiesu vai valsts iestādēs, kas ir kompetentas [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [ ►M6  T2V NNK turētājs ◄ ]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmējas un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]
IV papildinājums

DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU PROCEDŪRAS

1.    Vispārīgie noteikumi

a) Šajā papildinājumā izklāstīta [iekļaut CB nosaukumu] un ►M6  T2V NNK turētāju ◄ vai papildsistēmu rīcība, ja nedarbojas viens vai vairāki TARGET2 komponenti vai radies tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības pārtraukums, vai arī tos ietekmē ārkārtas ārējie notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu ►M6  T2V NNK turētāju ◄ .

b) Visas šā papildinājuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz ECB mītnes vietas vietējo laiku, t. i., Viduseiropas laiku (CET ( 26 )).

2.    Darbības nepārtrauktības pasākumi

a) Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai SSP, T2V platformas vai tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 normālu darbību, gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības pasākumus.

b)  SSP pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu pasākumi:

i)  SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

ii)  SSP darba laika maiņa; un

iii) ļoti kritisku un kritisku maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi II pielikuma IV papildinājuma 6. punkta c) un d) apakšpunktā.

c) T2V platformai pieejami šādi galvenie ar darbības nepārtrauktību un ārkārtas apstākļiem saistītie pasākumi:

i) T2V platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

ii) jauna darba laika plāna noteikšana T2V norēķinu dienas notikumiem.

d) Saistībā ar darbības nepārtrauktības apstrādes pasākumiem [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības neierobežoti lemt par to, kādi pasākumi jāveic.

3.    Paziņošana par darbības traucējumiem

a) Informāciju par TARGET2 darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārējiem notikumiem ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ paziņo, izmantojot vietējos saziņas kanālus, IKM, T2V GUI un T2V informācijas sistēmu, kas definēta T2V UDFS. Paziņojumi ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ ietver šādu informāciju:

i) notikuma apraksts;

ii) gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);

iii) informācija par jau veiktajiem pasākumiem.

b) Turklāt [iekļaut CB nosaukumu] var paziņot ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu TARGET2 darbību.

4.    SSP un/vai T2V platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

a) Jebkura 2. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma gadījumā SSP un/vai T2V platformas darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.

b) Ja T2V platformas darbību pārceļ uz citu reģionu, ►M6  T2V NNK turētāji ◄ i) atturas no jaunu norādījumu nosūtīšanas T2V platformai un ii) pēc [iekļaut CB nosaukumu] pieprasījuma veic salīdzināšanu un atkārtoti iesniedz norādījumus, kas konstatēti kā trūkstoši un kas iesniegti ne agrāk kā piecas minūtes pirms darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārējā notikuma brīža, un sniedz [iekļaut CB nosaukumu] visu attiecīgo informāciju šajā jautājumā.

5.    Darba laika maiņa

a)  TARGET2 dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums – atlikts. Pagarinātajā TARGET2 darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar šo papildinājumu.

b)  TARGET2 dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi atlikt slēgšanas laiku, ja T2V platformas vai SSP darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet ir atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ . Ja sniegts paziņojums par slēgšanas atlikšanu, to vairs nevar atsaukt.

6.    Ar ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ saistītie darbības pārtraukumi

a) Ja ►M6  T2V NNK turētājam ◄ ir problēmas, kas liedz veikt maksājuma rīkojumu izpildi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu.

b) Ja ►M6  T2V NNK turētājs ◄ pēkšņi iesniedz neparasti lielu ziņojumu skaitu, kas apdraud T2V platformas stabilitāti, un nepārtrauc šādu rīcību nekavējoties pēc [iekļaut CB nosaukumu] pieprasījuma, [iekļaut CB nosaukumu] var bloķēt T2V platformā visus šā ►M6  T2V NNK turētāja ◄ iesniegtos turpmākos ziņojumus.

7.    Citi noteikumi

a) [Iekļaut CB nosaukumu] darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] var veikt pārējās Eurosistēmas CB.

▼M4

b) [Iekļaut CB nosaukumu] var likt ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ piedalīties regulārās vai speciālās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, kas ►M6  T2V NNK turētājiem ◄ radušās šādu pārbaužu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi ►M6  T2V NNK turētāji ◄ .

▼M3
V papildinājums

DARBA LAIKA PLĀNS

1.  TARGET2 ir atvērta katru dienu, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un otro Lieldienu dienu (saskaņā ar ECB mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, 25. un 26. decembri.

2. Sistēmas atsauces laiks ir ECB mītnes vietas vietējais laiks, t. i., CET ( 27 )

3. Darbadienu uzsāk iepriekšējās darbadienas vakarā, un tā noris saskaņā ar laika plānu, kas noteikts T2V darbību noteicošo dokumentu kopumā.

4. T2V platforma pieejama U2A un A2A režīmā visas norēķinu dienas laikā, izņemot tehniskās apkopes laiku no plkst. 3.00 līdz plkst. 5.00. A2A režīmā nosūtītos ziņojumus tehniskās apkopes laikā iekļauj rindā. Ziņojumu iesniegšana U2A režīmā nav iespējama.

5. Ja tiek veikti darbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi, darba laiku var mainīt saskaņā ar IV papildinājuma 2. punktu.

6. Dienas darba laiks un svarīgu darbības notikumu pārskats sniegts tabulā.SSP plāns

T2V plāns

(piemēro ►M6  T2V NNK ◄ )

Laiks

Apraksts

Laiks

Apraksts

18.45 – 19.00 (1)

Dienas sākuma apstrāde

(GL failu nosūtīšana īsi pēc plkst. 18.45)

18.45 – 20.00

Dienas sākums:

— Darbadienas maiņa

— Jaunāko datu pieņemšanas beigas no CMS (plkst. 19.00)

— Nakts norēķinu sagatavošana

19.00 – 19.30 (1)

Nakts norēķinu laiks: Likviditātes nodrošināšana – SF uz HAM un MM; HAM uz MM, MM uz ►M6  T2V NNK ◄ .

20.00 – 3.00

Nakts norēķinu laiks:

— Pirmais nakts norēķinu cikls

— Pēdējais nakts norēķinu cikls (darbība X ietver neizpildīto maksājuma norādījumu, kuri ir atbilstoši daļējai izpildei un kuri nav izpildīti vērtspapīru trūkuma dēļ, daļēju izpildi; darbība Y ietver atmaksu vairākiem likviditātes sniedzējiem norēķinu cikla beigās)

19.30 (1) – 22.00

Nakts norēķinu laiks (NTS1):

— Procedūras sākuma ziņojums;

— Likviditātes izvietošana, pamatojoties uz regulārā maksājuma rīkojumiem nakts apstrādei (papildsistēmu 6. norēķinu procedūra un T2V)

 

22.00 – 1.00

Tehniskās apkopes laiks (2)

3.00 – 5.00

Tehniskās apkopes laiks (3)

►M6  1.00 – 7.00 ◄

Nakts apstrāde (papildsistēmu 6. norēķinu procedūra un T2V)

5.00 – 18.00

Dienas tirdzniecība/Reālā laika norēķini (4):

— Reālā laika norēķinu sagatavošana (4)

— Daļēju norēķinu laiks plkst. 14.00 un plkst. 15.45 (5) (15 minūtes)

— 16.00: Piegādes pret samaksu beigu laiks

— 16.30: Automatizētā nodrošinājuma automātiska atmaksa, kurai pēc izvēles seko naudas līdzekļu atmaksa MM kontā

— 17.40: Divpusējas finanšu līdzekļu pārvaldības operāciju (Bilaterally agreed treasury management operations; BATM) un centrālo banku operāciju (central bank operations; CBO) beigu laiks

— 17.45: Likviditātes pārvedumu saņemšanas beigu laiks

— Automātiska naudas līdzekļu atmaksa pēc plkst. 17.45

— 18.00: FOP beigu laiks

6.45 – 7.00

Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai

 

 

7.00 – 18.00

Dienas tirdzniecības stadija:

— 17.00: Klientu maksājumu beigu laiks

— 17.45: Likviditātes pārvedumu nosūtīšanas uz ►M6  T2V NNK ◄ beigu laiks

— 18.00: Starpbanku maksājumu un likviditātes pārvedumu saņemšanas no ►M6  T2V NNK ◄ beigu laiks

 

 

18.00 – 18.45

— 18.15 (1): Pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks

— Centrālajām bankām ir pieejami dati grāmatvedības sistēmas atjaunināšanai, īsi pēc plkst. 18.30

— 18.40 (1): Aizdevumu uz nakti izmantošanas beigu laiks (tikai NCB)

— Dienas beigu apstrāde

18.00 – 18.45

— T2V norēķinu apstrādes beigas

— Sagatavošana atkārtotai izmantošanai un attīrīšana

— Dienas beigu pārskati un izraksti

Tabulas piezīmes

(1) Rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā – 15 minūtes vēlāk.

(2) Nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes laiks ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t. i., no piektdienas plkst. 22.00 līdz pirmdienas plkst. 1.00 vai, svētku dienas gadījumā, no plkst. 22.00 pēdējā darbadienā līdz plkst. 1.00 nākamajā darbadienā.

(3) Nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes laiks ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t. i., no sestdienas plkst. 3.00 līdz pirmdienas plkst. 5.00 vai, svētku dienas gadījumā, no svētku dienas plkst. 3.00 līdz nākamās darbadienas plkst. 5.00.

(4) Ja pēdējais nakts norēķinu cikls beidzas līdz plkst. 3.00, reālā laika norēķinu sagatavošanu un reālā laika norēķinus var sākt pirms apkopes laika.

(5) Katrs daļēju norēķinu laika periods ilgst 15 minūtes. Daļējos norēķinos ietver neizpildītos maksājuma norādījumus, kuri ir atbilstoši daļējai izpildei un kuri nav izpildīti vērtspapīru trūkuma dēļ.

▼M6

7.  TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un TARGET2 vērtspapīriem informācijas sistēmā īpašās ECB interneta vietnes sadaļās ir pieejama aktualizēta informācija attiecīgi par SSP un T2V platformas operacionālo statusu. Informāciju par SSP un T2V platformas operacionālo statusu T2IS, TARGET2 vērtspapīriem informācijas sistēmā un ECB interneta vietnē aktualizē tikai parastajā darba laikā.

▼M4
VI papildinājums

KOMISIJAS MAKSA

Komisijas maksa par T2V pakalpojumiem

Par T2V pakalpojumiem, kas attiecas uz ►M6  T2V NNK ◄ , no galvenā MM kontu turētāja ietur šādu komisijas maksu.Tarifa pozīcijas

Cena

Paskaidrojums

Norēķinu pakalpojumi

▼M7

Likviditātes pārveduma no T2V NNK uz T2V NNK rīkojumi

14,1 cents

Par pārvedumu

Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, iesaldēšana, iesaldēšanas atcelšana, likviditātes rezervēšana u. tml.)

9,4 centi

Par transakciju

▼M4

Informācijas pakalpojumi

A2A ziņojumi

0,4 centi

Par katru vienību sagatavotajā A2A ziņojumā

A2A pieprasījumi

0,7 centi

Par katru pieprasīto vienību sagatavotajā A2A ziņojumā

U2A pieprasījumi

10 centi

Par izpildītu meklēšanas funkciju

Lejupielādētie U2A pieprasījumi

0,7 centi

Par katru pieprasīto vienību sagatavotajā un lejupielādētajā U2A ziņojumā.

Failā apvienoti ziņojumi

0,4 centi

Par katru ziņojumu failā

Transmisija

1,2 centi

Par transmisiju

▼M6
IIB PIELIKUMS

SASKAŅOTIE NOTEIKUMI TIPS NODALĪTĀ NAUDAS KONTA (TIPS NNK) ATVĒRŠANAI UN DARBĪBAI TARGET2I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajos Saskaņotajos noteikumos (tālāk tekstā – Noteikumi) tiek lietotas šādas definīcijas:

 papildsistēma (ancillary system) ir Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) nodibinātas iestādes pārvaldīta sistēma, ko uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde un kura atbilst ECB interneta vietnē kopā ar grozījumiem publicētajiem pārraudzības principiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kura sniedz pakalpojumus euro ( 28 ), un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings, vai kurā tie tiek reģistrēti, un kurā a) norēķinus par monetārajām saistībām veic TARGET2, un/vai b) līdzekļi tiek turēti TARGET2, saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2012/27 un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo Eurosistēmas CB,

 pilnvarotais konta lietotājs ir iestāde: a) kura ir uzņēmuma identifikācijas koda (BIC) turētāja; b) kuru kā pilnvaroto konta lietotāju reģistrējis TIPS NNK turētājs; un c) kura ātro maksājumu norēķiniem ir adresējama, izmantojot TIPS platformu,

 uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (Business Identifier Code) ir kods, kas definēts ISO Standartā Nr. 9362,

 filiāle (branch) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē,

 darbadiena (business day) vai TARGET2 darbadiena (TARGET2 business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā noteikts III papildinājumā,

 tiesībspējas atzinums (capacity opinion) ir atzinums par konkrētu dalībnieku, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemties un izpildīt Noteikumos paredzētās saistības,

 centrālās bankas (CB) (central banks) ir Eurosistēmas CB un pievienotās NCB,

 atļautais lietošanas apjoms (CMB) (credit memorandum balance) ir TIPS NNK turētāja noteikts ierobežojums apjomam, kādā konkrēts sasniedzamais lietotājs drīkst izmantot TIPS NNK likviditāti,

 pievienotā CB (connected CB) ir nacionālā centrālā banka (NCB), kura nav Eurosistēmas CB un kura ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,

 kredītiestāde (credit institution) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kurai tiek piemērota kompetentās iestādes uzraudzība; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, kurai tiek piemērota pārbaude, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,

 noguldījumu iespēja ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai NCB veiktu noguldījumus uz nakti ar iepriekš noteiktu noguldījumu procentu likmi,

 noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ko piemēro attiecībā uz noguldījumu iespēju,

  TIPS nodalītais naudas konts (TIPS NNK) (TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)) ir TIPS NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto ātro maksājumu pakalpojumu sniegšanai saviem klientiem,

 T2V nodalītais naudas konts (T2V NNK) (T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)) ir T2V NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V,

 euro zonas NCB (euro area NCB) ir nacionālā centrālā banka (NCB) dalībvalstī, kuras valūta ir euro,

 Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai euro zonas NCB,

 saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk., ja:

 

a) dalībnieks vairs nepilda 5. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā vai 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā noteiktās prasības;

b) uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

c) iesniegts pieteikums saistībā ar b) apakšpunktā minēto procedūru;

d) dalībnieks rakstiski paziņojis, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parādus vai pildīt pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e) dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar kreditoriem;

f) dalībnieks ir maksātnespējīgs vai saskaņā ar dalībnieka CB viedokli var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parādus;

g) dalībnieka kredīta atlikums tā TIPS NNK, MM kontā vai T2V NNK vai visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai, lai aizsargātu valsts intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

h) apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i) jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

j) cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa,

 Informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module) ir SSP modulis, kas ļauj TIPS NNK turētājiem, kuri ir arī piesaistes MM konta turētāji, saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojumus un likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumus, kā arī pārvaldīt likviditāti,

  TIPS GUI (TIPS GUI) ir TIPS platformas modulis, kas ļauj TIPS NNK turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojumus,

 IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaikus kļūst pieejama visiem MM konta turētājiem vai atsevišķai MM konta turētāju grupai,

 sasniedzamais lietotājs ir iestāde: a) kura ir BIC turētāja; b) kuru kā sasniedzamo lietotāju apstiprinājis TIPS NNK turētājs; c) kura ir TIPS NNK turētāja korespondents, klients vai filiāle; un d) kura ir adresējama, izmantojot TIPS platformu, un var iesniegt maksājuma rīkojumus saņemt maksājuma rīkojumus ar TIPS NNK turētāja palīdzību vai tieši, ja to pilnvarojis TIPS NNK turētājs,

 norādījumus sniedzošais lietotājs ir iestāde, kuru kā norādījumus sniedzošo lietotāju apstiprinājis TIPS NNK turētājs un kurai atļauts nosūtīt maksājuma rīkojumus TIPS platformai un/vai saņemt maksājuma rīkojumus no TIPS platformas attiecīgā TIPS NNK turētāja vārdā vai attiecīgā TIPS NNK turētāja sasniedzamā lietotāja vārdā,

 maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/26/EK 2. panta j) punkta izpratnē ( 29 ),

 ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu] izpratnē, izņemot institūcijas, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktu], ja attiecīgā ieguldījumu sabiedrība:

 

a) ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES; un

b) ir tiesīga veikt darbības, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A daļas 2., 3., 6. un 7. punktu],

 likviditātes pārveduma no MM uz TIPS NNK rīkojums (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz TIPS NNK,

 likviditātes pārveduma no TIPS NNK uz MM rīkojums (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS NNK uz MM kontu,

 aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no Eurosistēmas CB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi,

 piesaistes MM konts (Linked PM account) ir MM konts, kuram likviditātes pārvaldības un TIPS maksu samaksas vajadzībām ir piesaistīts TIPS NNK,

  TIPS tīkla pakalpojumu sniedzējs (TIPS network service provider) ir uzņēmums, kurš: a) atbilst visiem vajadzīgajiem nosacījumiem, lai pievienotos TIPS platformai, un ir izveidojis tehnisku savienojumu ar TIPS platformu saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas not