EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0692-20200101

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 692/2011 (2011. gada 6. jūlijs) attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/2020-01-01

02011R0692 — LV — 01.01.2020 — 002.003


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2011

(2011. gada 6. jūlijs)

attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 192, 22.7.2011., 17. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 253/2013 (2013. gada 15. janvāris),

  L 79

5

21.3.2013

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1681 (2019. gada 1. augusts),

  L 258

1

9.10.2019

►M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1569 (2020. gada 23. jūlijs),

  L 359

1

29.10.2020
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2011

(2011. gada 6. jūlijs)

attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido kopēju satvaru sistemātiskai Eiropas tūrisma statistikas datu izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai.

Šajā nolūkā dalībvalstis vāc, apkopo, apstrādā un nosūta saskaņotus statistikas datus par tūrisma piedāvājumu un pieprasījumu.

2. pants

Definīcijas

1.  

Šajā regulā:

a) 

“apsekojuma periods” – periods, uz kuru attiecas dati;

b) 

“apsekojuma gads” – vienu kalendāro gadu ilgs apsekojuma periods;

c) 

NACE 2. red.” – kopēja saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Savienībā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ( 1 );

d) 

NUTS” – kopēja teritoriālo vienību klasifikācija reģionālās statistikas sagatavošanai Savienībā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003 ( 2 );

e) 

“ierastā vide” – ģeogrāfiskā teritorija (ne vienmēr tuvējā apkārtnē), kurā norit indivīda ikdienas dzīve un kuru nosaka, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: administratīvo robežu šķērsošana vai attālums no pastāvīgās dzīvesvietas, apmeklējuma ilgums, biežums un mērķis;

f) 

“tūrisms” – ceļotāju darbība, dodoties braucienā uz galveno galamērķi ārpus ierastās vides uz laiku, kas ir mazāks par vienu gadu, ar jebkādu galveno nolūku, tostarp darījumu, atpūtas vai citu personīgu nolūku, bez nodoma tikt nodarbinātam apmeklējuma vietā pie vietējā uzņēmēja;

g) 

“vietējais tūrisms” – ceļojumi, kurus dalībvalstī veic šīs dalībvalsts rezidenti;

h) 

“ienākošais tūrisms” – ceļojumi, kurus dalībvalstī veic personas, kas nav šīs dalībvalsts rezidenti;

i) 

“izejošais tūrisms” – ceļojumi, kurus dalībvalsts rezidenti veic ārpus šīs dalībvalsts;

j) 

“valsts tūrisms” – vietējais tūrisms un izejošais tūrisms kopā;

k) 

“iekšzemes tūrisms” – vietējais tūrisms un ienākošais tūrisms kopā;

l) 

“tūristu izmitināšanas uzņēmums” ir vietējā uzņēmējdarbības vienība atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā ( 3 ) pielikumam, kas tiek piedāvāts kā maksas pakalpojums, kaut arī daļēji vai pilnīgi subsidēts un ir īslaicīgs izmitināšanas pakalpojums, kā aprakstīts NACE 2. red. 55.1. grupā (viesnīcas un līdzīgas apmešanās vietas), 55.2. grupā (viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas) un 55.3. grupā (kempingi, atpūtas transportlīdzekļu laukumi un apdzīvojamo autopiekabju laukumi);

m) 

“neīrēta izmitināšanas vieta” – inter alia mītne, ko bez maksas piedāvā ģimene vai draugi, un mītne īpašnieka izmantotā brīvdienu mājā, tostarp daļlaika īpašumi;

n) 

“vienas dienas apmeklējumi” – rezidentu apmeklējumi ārpus ierastās vides bez nakšņošanas un kuru sākums ir viņu ierastā dzīvesvieta.

2.  
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu attiecībā uz grozījumiem šā panta 1. punkta definīcijās, lai minētās definīcijas pielāgotu izmaiņām starptautiskajās definīcijās.

3. pants

Ietvertie temati un pieprasīto datu raksturlielumi

1.  

Piemērojot šo regulu, dati, kuri dalībvalstīm jānosūta saskaņā ar 9. pantu, attiecas uz:

a) 

iekšzemes tūrismu, proti, tūristu izmitināšanas uzņēmumu jaudu un izmantojumu mainīgo lielumu vajadzībām, periodiskumam un dalījumiem, kā noteikts I pielikuma 1., 2. un 3. iedaļā;

b) 

iekšzemes tūrismu, proti, tūristu nakšņošanu neīrētās izmitināšanas vietās mainīgo lielumu vajadzībām, periodiskumam un dalījumiem, kā noteikts I pielikuma 4. iedaļā;

c) 

valsts tūrismu, proti, tūrisma pieprasījumu, kas skar līdzdalību tūrismā, tūrisma ceļojumu un ceļotāju raksturlielumus mainīgo lielumu vajadzībām, periodiskumam un dalījumiem, kā noteikts II pielikuma 1. un 2. iedaļā;

d) 

valsts tūrismu, proti, tūrisma pieprasījumu, kas skar vienas dienas apmeklējumu raksturlielumus mainīgo lielumu vajadzībām, periodiskumam un dalījumiem, kā noteikts II pielikuma 3. iedaļā.

2.  
Komisija tiek pilnvarota vajadzības gadījumā pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu attiecībā uz pielikumu pielāgošanu, izņemot tos, kas attiecas uz pieprasīto datu sniegšanu pēc izvēles un jomas ierobežošanu, kā noteikts pielikumos, lai ņemtu vērā ekonomikas, sociālo un tehnikas attīstību. Īstenojot savas pilnvaras atbilstīgi šiem noteikumiem, Komisija nodrošina, ka pieņemtie deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

4. pants

Novērošanas joma

Novērošanas jomā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas:

a) 

3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir visi tūristu izmitināšanas uzņēmumi atbilstīgi 2. panta 1. punkta l) apakšpunktam, ja vien I pielikumā nav minēts citādi;

b) 

3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ir visas tūrisma naktis, ko rezidenti vai nerezidenti pavadījuši neīrētās izmitināšanas vietās;

c) 

3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ir dati saistībā ar ikviena indivīda, kas dzīvo dalībvalsts teritorijā, līdzdalību tūrismā, ja vien II pielikuma 1. iedaļā nav minēts citādi;

d) 

3. panta 1. punktā c) apakšpunktā, ir dati par tūrisma ceļojumu un ceļotāju raksturlielumiem, proti, visi rezidentu tūrisma ceļojumi ar vismaz vienu nakšņošanu ārpus ierastās vides, kuri beigušies pārskata perioda laikā, ja vien II pielikuma 2. iedaļā nav minēts citādi;

e) 

3. panta 1. punkta d) apakšpunktā saistībā ar datiem par vienas dienas apmeklējumu raksturlielumiem, ir visi 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā minētie vienas dienas apmeklējumi, ja II pielikuma 3. iedaļa to nenosaka citādi.

5. pants

Eksperimentālie pētījumi

1.  
Komisija izstrādā eksperimentālo pētījumu programmu, ko dalībvalstis var īstenot pēc brīvprātības principa, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu saskaņotas tabulas par tūrisma satelītkontiem un izvērtētu ieguvumus salīdzinājumā ar datu vākšanas izmaksām.
2.  
Komisija arī izstrādā eksperimentālo pētījumu programmu, ko dalībvalstis var īstenot pēc brīvprātības principa, lai veidotu datu vākšanas sistēmu, kurā tiek atspoguļota tūrisma ietekme uz vidi.

6. pants

Kvalitātes kritēriji un ziņojumi

1.  
Dalībvalstis nodrošina nosūtīto datu kvalitāti.
2.  
Šīs regulas vajadzībām piemēro Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.
3.  
Katru gadu dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumu par datu kvalitāti attiecīgajos pārskata periodos pārskata gada laikā un par visām veiktajām metodoloģiskajām pārmaiņām. Ziņojumu sniedz deviņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.
4.  
Piemērojot 2. punktā minētos kvalitātes kritērijus datiem, uz kuriem attiecas šī regula, Komisija īstenošanas aktu veidā nosaka kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7. pants

Novērtējuma ziņojums

Līdz 2016. gada 12. augustam un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz novērtējuma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par statistikas datiem, kas apkopoti, ievērojot šo regulu, un jo īpaši par to atbilstību un par slogu uzņēmumiem.

8. pants

Datu avoti

Attiecībā uz datu vākšanas pamatu dalībvalstis paredz jebkādus pasākumus, ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai uzturētu rezultātu kvalitāti. Dalībvalstis var veidot nepieciešamos statistiskos datus, kombinējot turpmāk norādītos dažādos avotus:

a) 

apsekojumus, kuros informācijas sniedzējas vienības tiek aicinātas sniegt savlaicīgus, precīzus un pilnīgus datus;

b) 

citus piemērotus avotus, tostarp administratīvos datus, ja tie ir piemēroti savlaicīguma un atbilstīguma ziņā;

c) 

piemērotas statistiskā novērtējuma procedūras.

9. pants

Datu nosūtīšana

1.  
Dalībvalstis nosūta datus, tostarp konfidenciālus datus, Komisijai (Eurostat) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 21. pantu.
2.  
Dalībvalstis nosūta datus, kas minēti I pielikumā un II pielikuma 1. un 3. iedaļā, kopsavilkuma tabulu veidā atbilstīgi Komisijas (Eurostat) norādītajam datu apmaiņas standartam. Datus elektroniski nosūta vai augšupielādē Komisijas (Eurostat) vienotajā datu ievadīšanas sistēmā. Praktisko datu nosūtīšanas kārtību Komisija pieņem īstenošanas aktu veidā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
3.  
Dalībvalstis nosūta datus, kas minēti II pielikuma 2. iedaļā mikrodatu datņu veidā, par katru apsekoto ceļojumu veicot individuālu ierakstu nosūtāmo datu sistēmā, un tos pilnībā pārbauda, sagatavo un, ja nepieciešams, piemēro atbilstīgi Komisijas (Eurostat) norādītajam datu apmaiņas standartam. Datus elektroniski nosūta vai augšupielādē Komisijas (Eurostat) vienotajā datu ievadīšanas sistēmā. Praktisko datu nosūtīšanas kārtību Komisija pieņem īstenošanas aktu veidā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M2

4.  

Dalībvalstis nosūta:

a) 

I pielikuma 1. un 2. iedaļā norādītos apstiprinātos ikgadējos datus sešu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, ja vien I pielikumā nav norādīts citādi;

b) 

I pielikuma 2. iedaļā norādītos apstiprinātos ikmēneša datus astoņu nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām par 2020. un 2021. pārskata gadu un sešu nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām par 2022. pārskata gadu;

c) 

I pielikuma 4. iedaļā norādītos apstiprinātos datus deviņu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, ja attiecīgā dalībvalsts izvēlas tos nosūtīt;

d) 

II pielikumā norādītos apstiprinātos datus sešu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

▼B

5.  
Komisija tiek pilnvarota vajadzības gadījumā pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu attiecībā uz grozījumiem nosūtīšanas termiņos, kas noteikti šā panta 4. punktā, lai ņemtu vērā ekonomikas, sociālo un tehnikas attīstību. Šādos grozījumos ņem vērā dalībvalstīs pastāvošo datu vākšanas praksi.
6.  
Ja nav noteikts citādi, pirmais pārskata periods visiem regulā pieprasītajiem datiem sākas 2012. gada 1. janvārī.

10. pants

Metodoloģijas rokasgrāmata

Komisija (Eurostat) ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā un regulāri atjaunina metodoloģijas rokasgrāmatu, kurā ietver pamatnostādnes statistikas sagatavošanai, ievērojot šo regulu, tostarp definīcijas, kas piemērojamas pieprasīto datu raksturlielumiem, un vienotus standartus, lai nodrošinātu datu kvalitāti.

11. pants

Deleģēšana

1.  
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.
2.  
Šīs regulas 2. panta 2. punktā, 3. panta 2. punktā un 9. panta 5. punktā minētās pilnvaras Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2011. gada 11. augusta. Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome nav izteikuši iebildumus pret šādu pagarinājumu vismaz trīs mēnešus pirms attiecīgā laikposma beigām.
3.  
Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 2. panta 2. punktā, 3. panta 2. punktā un 9. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai šajā lēmumā norādītā vēlākā datumā. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  
Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  
Saskaņā ar 2. panta 2. punktu, 3. panta 2. punktu un 9. panta 5. punktu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

12. pants

Komiteja

1.  
Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
2.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

13. pants

Atcelšana

Ar šo Direktīva 95/57/EK tiek atcelta.

Dalībvalstis sniedz rezultātus atbilstīgi Direktīvai 95/57/EK par visiem pārskata periodiem 2011. gadā.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

IEKŠZEMES TŪRISMS

1.    iedaļa

TŪRISTU IZMITINĀŠANAS UZŅĒMUMU JAUDA

A.   Nosūtāmie mainīgie lielumi un to atšifrējums1.  NUTS reģionu 2. līmenī un valsts līmenī nosūtāmie ikgadējie dati

Izmitināšanas veids

Mainīgie lielumi

Dalījumi

NACE 55.1.

Uzņēmumu skaits

Gultasvietu skaits

Numuru skaits

Apdzīvotās vietas a) un b) tips

NACE 55.2.

Uzņēmumu skaits

Gultasvietu skaits

Apdzīvotās vietas a) un b) tips

NACE 55.3.

Uzņēmumu skaits

Gultasvietu skaits

Apdzīvotās vietas a) un b) tips2.  [pēc izvēles] Valsts līmenī nosūtāmie ikgadējie dati

Izmitināšanas veids

Mainīgie lielumi

Dalījumi

NACE 55.1.

Uzņēmumu skaits

Gultasvietu skaits

Numuru skaits

Lieluma klase3.  Valsts līmenī reizi trijos gados nosūtāmie dati

Izmitināšanas veids

Mainīgie lielumi

Dalījumi

NACE 55.1.

To uzņēmumu skaits, kuros viens vai vairāki numuri ir pieejami personām ar kustību traucējumiem, tostarp ratiņkrēslu lietotājiem

 

B.   Jomas ierobežojumi

1. Novērošanas jomā “Viesnīcas un līdzīgas apmešanās vietas” un “Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas” iekļauj vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus ar 10 vai vairāk gultasvietām.

2. Novērošanas jomā “Kempingi, atpūtas transportlīdzekļu laukumi un apdzīvojamo autopiekabju laukumi” iekļauj vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus ar 10 vai vairāk telts/apdzīvojamo autopiekabju vietām.

3. Dalībvalstis, kuras veido mazāk par 1 % no kopējā ikgadējā nakšu skaita, kas pavadītas tūristu izmitināšanas uzņēmumos Eiropas Savienībā, var vēl vairāk samazināt novērošanas jomu, iekļaujot vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus ar 20 vai vairāk gultasvietām (20 vai vairāk telts/apdzīvojamo autopiekabju vietām).

C.   Periodiskums

A daļas 3. punktā minētā triju gadu mainīgā lieluma pirmais pārskata gads ir 2015. gads.

2.    iedaļa

TŪRISTU IZMITINĀŠANAS UZŅĒMUMU IZMANTOJUMS (VIETĒJAIS UN IENĀKOŠAIS TŪRISMS)

A.   Ikgadējiem datiem nosūtāmie mainīgie lielumi un dalījumi1.  NUTS reģionu 2. līmenī un valsts līmenī

Izmitināšanas veids

Mainīgie lielumi

Dalījumi

▼M2

Kopā (visi tūristu izmitināšanas uzņēmumu veidi)

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Apdzīvotās vietas a) un b) tips

NUTS 3. līmeņa reģioni

Pārskata gada mēneši [pēc izvēles, ja NUTS 2. līmenis aptver visu dalībvalsti]

▼B

NACE 55.1.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Neto gultasvietu izmantojuma koeficients

Neto numuru izmantojuma koeficients

 

NACE 55.2.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

NACE 55.3.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 2.  Valsts līmenī

Izmitināšanas veids

Mainīgie lielumi

Dalījumi

▼M2

Kopā (visi tūristu izmitināšanas uzņēmumu veidi)

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Apdzīvotās vietas a) tips kombinācijā ar apdzīvotās vietas b) tipu

Pilsētas

▼B

NACE 55.1.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Apdzīvotās vietas a) un b) tips

Viesa dzīvesvietas valsts vai ģeogrāfiskais apgabals

[pēc izvēles] Lieluma klases

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Viesa dzīvesvietas valsts vai ģeogrāfiskais apgabals

Neto gultasvietu izmantojuma koeficients

Neto numuru izmantojuma koeficients

[pēc izvēles] Lieluma klases

NACE 55.2.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Apdzīvotās vietas a) un b) tips

Viesa dzīvesvietas valsts vai ģeogrāfiskais apgabals

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Viesa dzīvesvietas valsts vai ģeogrāfiskais apgabals

NACE 55.3.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Apdzīvotās vietas a) un b) tips

Viesa dzīvesvietas valsts vai ģeogrāfiskais apgabals

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Viesa dzīvesvietas valsts vai ģeogrāfiskais apgabals

B.   Ikmēneša datiem nosūtāmie mainīgie lielumi un dalījumi valsts līmenīIzmitināšanas veids

Mainīgie lielumi

Dalījumi

NACE 55.1.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Neto gultasvietu izmantojuma koeficients

Neto numuru izmantojuma koeficients

 

NACE 55.2.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

NACE 55.3.

Rezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu pavadīto nakšu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

Rezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

Nerezidentu ierašanās reižu skaits tūristu izmitināšanas uzņēmumos

 

C.   Jomas ierobežojumi

1. Novērošanas jomā “Viesnīcas un līdzīgas apmešanās vietas” un “Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas” iekļauj vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus ar 10 vai vairāk gultasvietām.

2. Novērošanas jomā “Kempingi, atpūtas transportlīdzekļu laukumi un apdzīvojamo autopiekabju laukumi” iekļauj vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus ar 10 vai vairāk telts/apdzīvojamo autopiekabju vietām.

3. Dalībvalstis, kuras veido mazāk par 1 % no kopējā ikgadējā nakšu skaita, kas pavadītas tūristu izmitināšanas uzņēmumos Eiropas Savienībā, var vēl vairāk samazināt novērošanas jomu, iekļaujot vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus ar 20 vai vairāk gultasvietām (20 vai vairāk telts/apdzīvojamo autopiekabju vietām).

4. Ja piemēro jomas ierobežojumus, kā aprakstīts 1., 2. vai 3. punktā, katru gadu nosūta aprēķinu par nakšu skaitu, ko rezidenti un nerezidenti pārskata gadā pavadījuši tūristu izmitināšanas uzņēmumos, kas neietilpst novērošanas jomā.

5. Aprēķinu, kas minēts 4. punktā, par pirmo pārskata gadu, attiecībā uz kuru saskaņā ar šo regulu jānosūta dati, nosūta divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

6. Dalībvalstis var vēl vairāk samazināt novērošanas jomu attiecībā uz viesnīcu un līdzīgu apmešanās vietu numuru neto izmantojuma koeficientu, lai iekļautu vismaz visus tūristu izmitināšanas uzņēmumus, kuros ir 25 vai vairāk numuru.

▼M2 —————

▼B

3.    iedaļa

1. UN 2. IEDAĻAI PIEMĒROJAMĀS KLASIFIKĀCIJAS

A.   Izmitināšanas veids

Izmitināšanas veidam piemērojamas šādas trīs kategorijas saskaņā ar NACE 55.1., 55.2. un 55.3. grupu:

— 
viesnīcas un līdzīgas apmešanās vietas,
— 
viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas,
— 
kempingi, atpūtas transportlīdzekļu laukumi un apdzīvojamo autopiekabju laukumi.

B.   Apdzīvotās vietas a) tips

Apdzīvotās vietas a) tipam, kur izvietoti tūristu izmitināšanas uzņēmumi, atbilstīgi pašvaldības (vai līdzvērtīgas administratīvas vienības) urbanizācijas pakāpei piemērojamas šādas trīs kategorijas:

— 
blīvi apdzīvota vieta,
— 
vidēji apdzīvota vieta,
— 
mazapdzīvota vieta.

C.   Apdzīvotās vietas b) tips

Apdzīvotās vietas b) tipam, kur izvietoti tūristu izmitināšanas uzņēmumi, atbilstīgi pašvaldības (vai līdzvērtīgas administratīvas vienības) atrašanās vietai pie jūras piemērojamas šādas divas kategorijas:

— 
atrodas piekrastē,
— 
neatrodas piekrastē.

D.   Lieluma klase

Atbilstīgi numuru skaitam tūristu izmitināšanas uzņēmumos lieluma klasei piemērojamas šādas trīs kategorijas:

— 
mazi uzņēmumi: mazāk nekā 25 numuri,
— 
vidēji uzņēmumi: 25–99 numuri,
— 
lieli uzņēmumi: 100 vai vairāk numuru; pēc izvēles jāziņo atsevišķi: “100–249 numuri” un “250 vai vairāk numuru”.

E.   Valstis un ģeogrāfiskās zonas

To viesu mītnes valstij vai ģeogrāfiskajai zonai, kuri uzturas tūristu izmitināšanas uzņēmumos, piemērojamas šādas kategorijas:

— 
Eiropas Savienība (Savienība); jāziņo atsevišķi: katra dalībvalsts,
— 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis (EBTA); jāziņo atsevišķi: Islande, Norvēģija, Šveice (ietverot Lihtenšteinu),

▼M3

— 
citas Eiropas valstis (ārpus ES vai EBTA; neietverot Apvienoto Karalisti, Krieviju, Turciju, Ukrainu),

▼M3

— 
Apvienotā Karaliste,

▼B

— 
Krievija,
— 
Turcija,
— 
Ukraina,
— 
Āfrika; jāziņo atsevišķi: Dienvidāfrika,
— 
Ziemeļamerika; jāziņo atsevišķi: Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda,
— 
Dienvidamerika un Centrālamerika; jāziņo atsevišķi: Brazīlija,
— 
Āzija; jāziņo atsevišķi: Ķīnas Tautas Republika, Japāna, Korejas Republika,
— 
Austrālija, Okeānija un pārējās teritorijas; jāziņo atsevišķi: Austrālija.

▼M2

F.   Pilsētas

Pilsētas, par kurām nosūta datus, atbilst Regulas (EK) Nr. 1059/2003 4.b panta 3. punktam, un tās ietver vismaz:

— 
tās pilsētas, kurās pavadīto nakšu skaits kopā veido 90 % no to nakšu skaita, kas gada laikā pavadītas tūristu izmitināšanas uzņēmumos, kuri atrodas valsts pilsētās,
— 
galvaspilsētu,
— 
visas pilsētas, kurās ir 200 000 vai vairāk iedzīvotāju.

Šajā nolūkā pilsētas ir vietējās administratīvās vienības (LAU), kurās vismaz 50 % iedzīvotāju dzīvo pilsētu centros; pilsētas centrs ir tādu blakusesošu koordinātu tīkla šūnu kopa, kuru platība ir 1 km2 un kurās iedzīvotāju blīvums ir vismaz 1 500 iedzīvotāju/km2, un kopējais iedzīvotāju skaits tajā ir vismaz 50 000 . Komisija (Eurostat) kopā ar dalībvalstīm regulāri atjaunina pilsētu sarakstu. Dalībvalstis nosūta pārskata gada 31. decembrī pieejamos jaunākajā pilsētu sarakstā iekļaujamos datus.

▼B

4.    iedaļa

IEKŠZEMES TŪRISMS NEĪRĒTĀS IZMITINĀŠANAS VIETĀS

A.   Ikgadējiem datiem nosūtāmie mainīgie lielumi

[pēc izvēles] Pavadīto nakšu skaits neīrētās izmitināšanas vietās pārskata gadā.

B.   Dalījums

[pēc izvēles] A daļā minēto mainīgo lielumu dala pēc ceļotāju mītnes valsts attiecībā uz Savienības rezidentiem; ceļotājus, kuru mītnes valsts atrodas ārpus Savienības, iedala papildu kategorijā.
II PIELIKUMS

VALSTS TŪRISMS

1.    iedaļa

LĪDZDALĪBA TŪRISMĀ PERSONISKOS NOLŪKOS

A.   Ikgadējiem datiem nosūtāmie mainīgie lielumi un dalījumiMainīgie lielumi

Dalījumi pēc ilguma un tūrisma ceļojumu galamērķa personiskos nolūkos

Sociāldemogrāfiskie dalījumi

1.  Tādu rezidentu skaits, kuri ir 15 gadus veci un vecāki un pārskata gadā piedalās tūrismā personiskos nolūkos

2.  Tādu rezidentu skaits, kuri ir 15 gadus veci un vecāki un pārskata gadā nepiedalās tūrismā personiskos nolūkos

a)  Jebkāds ceļojums (proti, vismaz viens ceļojums ar vismaz vienu nakšņošanu)

b)  Tikai vietējie ceļojumi (proti, vismaz viens vietējais ceļojums ar vismaz vienu nakšņošanu, bet neviena ārvalstu ceļojuma)

c)  Tikai ārvalstu ceļojumi (proti, vismaz viens ārvalstu ceļojums ar vismaz vienu nakšņošanu, bet neviena vietējā ceļojuma)

d)  Vietējie un ārvalstu ceļojumi (proti, vismaz viens vietējais ceļojums ar vismaz vienu nakšņošanu un vismaz viens ārvalstu ceļojums ar vismaz vienu nakšņošanu)

e)  Īsi ceļojumi (proti, vismaz viens ceļojums ar vienu līdz trim nakšņošanām)

f)  Gari ceļojumi (proti, vismaz viens ceļojums ar četrām vai vairāk nakšņošanām)

g)  Gari ceļojumi, tikai vietējie ceļojumi (proti, vismaz viens vietējais ceļojums ar četrām vai vairāk nakšņošanām, bet neviena ārvalstu ceļojuma ar četrām vai vairāk nakšņošanām)

h)  Gari ceļojumi, tikai ārvalstu ceļojumi (proti, vismaz viens ārvalstu ceļojums ar četrām vai vairāk nakšņošanām, bet neviena vietējā ceļojuma ar četrām vai vairāk nakšņošanām)

i)  Gari ceļojumi, vietējie un ārvalstu ceļojumi (proti, vismaz viens vietējais ceļojums ar četrām vai vairāk nakšņošanām un vismaz viens ārvalstu ceļojums ar četrām vai vairāk nakšņošanām)

1.  Dzimums
2.  Vecuma grupa
3.  [pēc izvēles] Iegūtais izglītības līmenis  ◄
4.  [pēc izvēles] Nodarbinātība
5.  [pēc izvēles] Mājsaimniecības ienākumi

Dalījumus pēc ilguma un tūrisma ceļojumu personiskos nolūkos galamērķa kombinē ar sociāldemogrāfiskajiem dalījumiem.

B.   Triju gadu datiem nosūtāmie mainīgie lielumi un dalījumiMainīgie lielumi

Dalījumi pēc iemesliem, kāpēc pārskata gadā nepiedalījās tūrismā personiskos nolūkos (ar respondentu atbilžu variantiem)

Sociāldemogrāfiskie dalījumi

1.  Tādu rezidentu skaits, kuri ir 15 gadus veci un vecāki un pārskata gadā nepiedalās tūrismā personiskos nolūkos (proti, pārskata gadā personiskos nolūkos nav veikuši nevienu ceļojumu vismaz ar vienu nakšņošanu)

a)  Finansiāli iemesli (nav līdzekļu brīvdienu ceļojumiem, nevar atļauties doties brīvdienās)

b)  Nav brīva laika ģimenes pienākumu dēļ

c)  Nav brīva laika darba vai mācību pienākumu dēļ

d)  Veselības stāvokļa vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ

e)  Labāk paliek mājās, nav motivācijas ceļot

f)  Drošība

g)  Citi iemesli

1.  Dzimums
2.  Vecuma grupa ►M1  
3.  [pēc izvēles] Iegūtais izglītības līmenis  ◄
4.  [pēc izvēles] Nodarbinātības stāvoklis
5.  [pēc izvēles] Mājsaimniecības ienākumi

Dalījumus pēc galvenajiem iemesliem, kāpēc pārskata gadā nepiedalās tūrismā personiskos nolūkos, kombinē ar sociāldemogrāfiskajiem dalījumiem.

Triju gadu mainīgo lielumu pirmais pārskata gads ir 2013. gads.

C.   Klasifikācijas, kas piemērojamas sociāldemogrāfiskajiem dalījumiem

1.

Dzimums : vīrietis, sieviete.

2.

Vecuma grupa : līdz 15 gadiem [pēc izvēles], 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 gadi vai vairāk, ar starpsummām 25–44 un 45–64 gadi.

3.

Iegūtais izglītības līmenis : zemākā līmeņa vidējā izglītība (pirmsskolas un pamatskolas izglītība), augstākā līmeņa vidējā un pēcvidējā neterciārā izglītība, terciārā izglītība.

4.

Nodarbinātība : nodarbināts (darbinieks vai pašnodarbinātais), bezdarbnieks, students (vai skolēns), cits (darbaspēkā neietilpst).

5.

Mājsaimniecības ienākumi : kvartilēs.

2.    iedaļa

TŪRISMA CEĻOJUMI UN CEĻOTĀJI

A.   Nosūtāmie mainīgie lielumi 

Mainīgie lielumi

Nosūtāmās kategorijas

Periodiskums

1.

Izbraukšanas mēnesis

 

Ik gadu

2.

Ceļojuma ilgums (nakšņošanu skaits)

 

Ik gadu

3.

[Tikai ārvalstu ceļojumiem] Ceļojuma ilgums: vietējā teritorijā pavadīto nakšu skaits

 

Ik pa trim gadiem

4.

Galvenā galamērķa valsts

Pēc valstu saraksta metodoloģijas rokasgrāmatā, kas izstrādāta saskaņā ar šīs regulas 10. pantu

Ik gadu

5.

Galvenais ceļojuma mērķis

a)  Personisks: atpūtas, izklaides un brīvdienu

b)  Personisks: radinieku un draugu apmeklējums

c)  Personisks: cits (piemēram, svētceļojums, ārstēšanās)

d)  Profesionāls/darījumu mērķis

Ik gadu

6.

[Tikai ceļojumiem personiskos nolūkos] Galamērķa veids, ar atbilžu iespējām

a)  Pilsēta

b)  Jūras piekraste

c)  Lauki (tostarp ezera krasts, upe u. c.)

d)  Kruīza kuģis

e)  Kalni (augsti kalni, pakalni u. c.)

f)  Citi

Ik pa trim gadiem

7.

[Tikai ceļojumiem personiskos nolūkos] Bērnu līdzdalība ceļojumā

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

▼M2

8.

Galvenie transportlīdzekļi

a)  Gaisa transports (lidojumu pakalpojumi (regulārie reisi un čarterreisi) un citi gaisa transporta pakalpojumi)

b)  Ūdensceļš (piemēram, pasažieru līnijas un prāmji, kruīza kuģi, laivas atpūtai, īrēti kuģošanas līdzekļi)

c)  Dzelzceļš

d)  Autobuss (regulārie/plānotie vai neregulārie/neplānotie reisi)

d1)  [pēc izvēles] Regulārs/plānots autobusa reiss

d2)  [pēc izvēles] Neregulārs/neplānots autobusa reiss

e)  Privāts mehāniskais transportlīdzeklis (īpašumā esošs vai līzingā paņemts, arī draugu/radinieku automobilis)

f)  Īrēts mehāniskais transportlīdzeklis (arī kopbraukšanas un automobiļu koplietošanas platformas)

g)  Citi (piemēram, velosipēds)

Ik gadu

9.

Galvenie izmitināšanas veidi

a)  Īrētas izmitināšanas vietas: viesnīcas vai līdzīgas apmešanās vietas

b)  Īrētas izmitināšanas vietas: kempingi, atpūtas transportlīdzekļu laukumi un apdzīvojamo autopiekabju laukumi (kuri nav pastāvīgi apdzīvoti)

c)  Īrētas izmitināšanas vietas: piemēram, māja, villa, dzīvoklis; īrēta(-as) istaba(-as) mājoklī

d)  Īrētas izmitināšanas vietas: cita veida īrētas izmitināšanas vietas (piemēram, jauniešu mītnes, jahtu ostas, veselības iestādes)

e)  Neīrētas izmitināšanas vietas: sava brīvdienu māja

f)  Neīrētas izmitināšanas vietas: izmitināšana bez maksas, ko piedāvā radinieki vai draugi

g)  Neīrētas izmitināšanas vietas: citas neīrētas izmitināšanas vietas

Ik gadu

10.

Ceļojuma rezervēšana: galvenā izmitināšanas veida rezervēšana internetā

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

11.

Ceļojuma rezervēšana: galvenā izmitināšanas veida rezervēšanas veids

a)  Tieši no izmitināšanas vietas piedāvātāja

b)  Ar ceļojumu aģentūras, ceļojumu rīkotāja, tāda portāla vai tādas aģentūras starpniecību, kas piedāvā mājokļa īpašumu vai brīvdienu mītņu īstermiņa īri, uzskaitot vairākus izmitināšanas vietu piedāvātājus

c)  Rezervēšana nav vajadzīga

Ik pa trim gadiem

11.a

[Tikai ceļojumiem, kuriem izmitināšanas vieta rezervēta internetā ar ceļojumu aģentūras, ceļojumu rīkotāja, tāda portāla vai tādas aģentūras starpniecību, kas piedāvā mājokļa īpašumu vai brīvdienu mītņu īstermiņa īri; tikai ceļojumiem ar galveno izmitināšanas veidu “īrētas izmitināšanas vietas: piemēram, māja, villa, dzīvoklis; īrēta(-as) istaba(-as) mājoklī”]

Galvenā izmitināšanas veida rezervēšana tīmekļa vietnē vai izmantojot tādas lietojumprogrammas kā Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

12.

Ceļojuma rezervēšana: galvenā transportlīdzekļa rezervēšana internetā

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

13.

Ceļojuma rezervēšana: galvenā transportlīdzekļa rezervēšanas veids

a)  Tieši no transportlīdzekļa piedāvātāja

b)  Ar ceļojumu aģentūras, ceļojuma rīkotāja, portāla starpniecību

c)  Rezervēšana nav vajadzīga

Ik pa trim gadiem

13.a

pēc izvēles] [Tikai ceļojumiem, kuriem transportlīdzeklis rezervēts internetā ar ceļojumu aģentūras, ceļojumu rīkotāja, portāla starpniecību]

Galvenā transportlīdzekļa rezervēšana tīmekļa vietnē vai izmantojot tādu lietojumprogrammu kā BlaBlaCar

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

14.

Ceļojuma rezervēšana: komplekss ceļojums

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

15.

Ceļojuma rezervēšana: kompleksa pakalpojuma rezervēšana internetā

a)  Jā

b)  Nē

Ik pa trim gadiem

15.a

Individuālā tūrista kā kompleksa pakalpojuma iegādāta ceļojuma izdevumi

 

Ik gadu

▼B

16.

Individuālā tūrista ceļojuma izdevumi saistībā ar transportu

 

Ik gadu

17.

Individuālā tūrista ceļojuma izdevumi saistībā ar izmitināšanu

 

Ik gadu

18.

[pēc izvēles] Individuālā tūrista ceļojuma izdevumi saistībā ar maltītēm un dzērieniem kafejnīcās un restorānos

 

Ik gadu

19.

Individuālā tūrista pārējie ceļojuma izdevumi (19.a), kas jāziņo atsevišķi: ilglietojamas un vērtīgas preces

 

Ik gadu

20.

Ceļotāja profils: dzimums, izmantojot šādas kategorijas

a)  Vīrietis

b)  Sieviete

Ik gadu

21.

Ceļotāja profils: vecums, pilni gadi

 

Ik gadu

22.

Ceļotāja profils: dzīvesvietas valsts

 

Ik gadu

23.

►M1  [pēc izvēles] Ceļotāja profils: iegūtais izglītības līmenis ◄

►M1  
a)  Zemākā līmeņa vidējā izglītība (pirmsskolas un pamatskolas izglītība)
b)  Augstākā līmeņa vidējā un pēcvidējā neterciārā izglītība
c)  Terciārā izglītība  ◄

Ik gadu

24.

[pēc izvēles] Ceļotāja profils: nodarbinātība

a)  Nodarbināts (darbinieks vai pašnodarbinātais)

b)  Bezdarbnieks

c)  Students (vai skolēns)

d)  Cits, kas nav darbaspēks

Ik gadu

25.

[pēc izvēles] Ceļotāja profils: mājsaimniecības ienākumi kvartilēs

 

Ik gadu

B.   Jomas ierobežojumi

Novērošanas jomā ir visi rezidentu, kas ir 15 gadus veci un vecāki, tūrisma ceļojumi ar vismaz vienas nakts uzturēšanos ārpus ierastās vides, kas beigušies pārskata perioda laikā. Datus par personām, kas nav sasniegušas 15 gadu vecumu, var nosūtīt pēc izvēles un atsevišķi.

C.   Periodiskums

1. Triju gadu mainīgo lielumu un A daļas 3., 6. un 7. punktā norādīto kategoriju pirmais pārskata gads ir 2013. gads.

2. Triju gadu mainīgo lielumu un A daļas 10.–15. punktā norādīto kategoriju pirmais pārskata gads ir 2014. gads.

3.    iedaļa

VIENAS DIENAS APMEKLĒJUMI

A.   Ik gadu nosūtāmie mainīgie lielumi un dalījumi (vienas dienas ārvalstu apmeklējumi)Mainīgie lielumi

[pēc izvēles]

Dalījumi

[pēc izvēles]

Sociāldemogrāfiskie dalījumi

1.  Vienas dienas ārvalstu apmeklējumi personiskos nolūkos (skaits)

2.  Vienas dienas ārvalstu apmeklējumi profesionālos nolūkos (skaits)

a)  Pēc galamērķa valsts

1.  Dzimums
2.  Vecuma grupa
3.  Iegūtais izglītības līmenis  ◄
4.  Nodarbošanās
5.  Mājsaimniecības ienākumi

3.  Izdevumi saistībā ar vienas dienas ārvalstu apmeklējumiem personiskos nolūkos

4.  Izdevumi saistībā ar vienas dienas ārvalstu apmeklējumiem profesionālos nolūkos

a)  Pēc galamērķa valsts

b)  Pēc izdevumu kategorijas: transports, iepirkšanās, restorāni/kafejnīcas, citi

B.   Nosūtāmie triju gadu mainīgie lielumi un dalījumi (vienas dienas iekšzemes apmeklējumi)Mainīgie lielumi

[pēc izvēles]

Dalījumi

[pēc izvēles]

Sociāldemogrāfiskie dalījumi

1.  Vienas dienas vietējie apmeklējumi personiskos nolūkos (skaits)

2.  Vienas dienas vietējie apmeklējumi profesionālos nolūkos (skaits)

 

1.  Dzimums
2.  Vecuma grupa
3.  Iegūtais izglītības līmenis  ◄
4.  Nodarbošanās
5.  Mājsaimniecības ienākumi

3.  Izdevumi saistībā ar vienas dienas vietējiem apmeklējumiem personiskos nolūkos

4.  Izdevumi saistībā ar vienas dienas vietējiem apmeklējumiem profesionālos nolūkos

a)  Pēc izdevumu kategorijas: transports, iepirkšanās, restorāni/kafejnīcas, citi

C.   Klasifikācijas, kas piemērojamas sociāldemogrāfiskajiem dalījumiem

Sociāldemogrāfiskajiem dalījumiem piemērojamās klasifikācijas ir uzskaitītas šā pielikuma 1. iedaļas C daļā.

D.   Jomas ierobežojumi

Novērošanas jomā ietilpst visu to rezidentu vienas dienas apmeklējumi ārpus ierastās vides, kas ir 15 gadus veci un vecāki. Datus par rezidentiem vecumā līdz 15 gadiem var pēc izvēles iesniegt atsevišķi.

E.   Periodiskums un pirmais pārskata periods

1. A daļā minētos vienas dienas apmeklējumu raksturlielumus nosūta katru gadu, ziņojot par katru iepriekšējā kalendārā gada ceturksni atsevišķi. Pirmais pārskata periods sākas 2014. gada 1. janvārī.

2. B daļā minētos vienas dienas apmeklējumu raksturlielumus nosūta reizi trijos gados, ziņojot par katru iepriekšējā kalendārā gada ceturksni atsevišķi. Pirmais pārskata periods sākas 2015. gada 1. janvārī. Nosūtīšana pēc izvēles attiecas tikai uz pirmo pārskata periodu.( 1 ) OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

( 2 ) OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.

( 3 ) OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.

Top