Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0359-20170413

Padomes Regula (ES) Nr. 359/2011 ( 2011. gada 12. aprīlis ) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/2017-04-13

02011R0359 — LV — 13.04.2017 — 009.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 359/2011

(2011. gada 12. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

(OV L 100, 14.4.2011., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1002/2011 (2011. gada 10. oktobris),

  L 267

1

12.10.2011

►M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 264/2012 (2012. gada 23. marts),

  L 87

26

24.3.2012

►M3

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1245/2012 (2012. gada 20. decembris),

  L 352

15

21.12.2012

►M4

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 206/2013 (2013. gada 11. marts),

  L 68

9

12.3.2013

►M5

PADOMES REGULA (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013

►M6

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 371/2014 (2014. gada 10. aprīlis),

  L 109

9

12.4.2014

►M7

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/548 (2015. gada 7. aprīlis),

  L 92

1

8.4.2015

►M8

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/556 (2016. gada 11. aprīlis),

  L 96

3

12.4.2016

►M9

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/685 (2017. gada 11. aprīlis),

  L 99

10

12.4.2017
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 359/2011

(2011. gada 12. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, pārvedu vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksājumu instrumenti;

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii) dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b) “līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c) “saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d) “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

▼M2

1.a pants

►M3  1. ◄   Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā III pielikumā uzskaitītās iekārtas, ko var izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes iekārtas;

b) jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā, vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar iekārtām, ko var izmantot iekšējām represijām, kā minēts III pielikumā;

c) jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām iekārtām, ko var izmantot iekšējām represijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo iekārtu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai;

d) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a), b) un c) punktā minēto aizliegumu apiešana.

▼M3

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas uzskaitītas II pielikumā, ar tādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par lietderīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt III pielikumā uzskaitītās iekārtas, ko var izmantot iekšējām represijām, ar noteikumu, ka tās ir paredzētas vienīgi Irānā izvietotā Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzības nodrošināšanai, vai sniegt ar šādām iekārtām saistītu tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus, vai finansējumu vai finanšu palīdzību, kas minēta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

▼M2

1.b pants

1.  Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt IV pielikumā noteiktās iekārtas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai lietošanai Irānā, ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas noteikta II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, nav devusi iepriekšēju atļauju.

2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras noteiktas II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, nepiešķir atļauju, pamatojoties uz 1. punktu, ja tām ir pamatoti iemesli pieņemt, ka attiecīgās iekārtas, tehnoloģijas vai programmatūru izmantos Irānas valdība, tās publiskās iestādes, uzņēmumi vai aģentūras vai jebkura persona vai vienība, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, lai uzraudzītu un pārtvertu interneta un telefona sakarus Irānā.

3.  Šīs regulas IV pielikumā iekļauj tikai iekārtas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru var izmantot interneta vai telefona sakaru uzraudzībai vai pārtveršanai.

4.  Attiecīgās dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo pantu, četrās nedēļās pēc atļaujas piešķiršanas.

1.c pants

1.  Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši sniegt personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, kas saistīti ar IV pielikumā noteiktajām iekārtām, tehnoloģijām un programmatūru vai saistīti ar IV pielikumā noteikto iekārtu un tehnoloģiju piegādi, izgatavošanu, uzturēšanu un izmantošanu vai IV pielikumā minētās programmatūras piegādi, uzstādīšanu, darbību vai aktualizēšanu;

b) jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar IV pielikumā noteiktajām iekārtām, tehnoloģijām un programmatūru;

c) sniegt jebkāda veida telekomunikāciju vai interneta uzraudzības vai pārtveršanas pakalpojumus Irānas valdībai, publiskajām iestādēm, uzņēmumiem un aģentūrām vai jebkurai personai vai vienībai, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai sniegt minētos pakalpojumus tieši vai netieši par labu minētajām personām; un

d) apzināti un tīši piedalīties jebkādā darbībā, kuras mērķis vai sekas ir apiet a), b) vai c) apakšpunktā minētos aizliegumus;

ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas noteikta II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, nav iepriekš piešķīrusi atļauju, pamatojoties uz 1.b panta 2. punktu.

2.  Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā "telekomunikāciju vai interneta uzraudzības vai pārtveršanas pakalpojumi" ir pakalpojumi, ar kuriem, jo īpaši izmantojot IV pielikumā noteiktās iekārtas, tehnoloģijas vai programmatūru, nodrošina piekļuvi personas ienākošām un izejošām telekomunikācijām un ar zvaniem saistītiem datiem un nodod tos tālāk, lai veiktu to ieguvi, atšifrēšanu, ierakstīšanu, apstrādi, analīzi un uzglabāšanu, vai veiktu jebkādu citu saistītu darbību.

▼B

2. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru turējumā, īpašumā, valdījumā vai kontrolē, kuras minētas I pielikuma sarakstā.

2.  Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai izmantošanai to interesēs.

3.  Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

3. pants

1.  Šīs regulas I pielikuma sarakstā iekļauj sarakstu ar personām, ko saskaņā ar Lēmuma 2011/235/KĀDP 2. panta 1. punktu Padome ir identificējusi kā atbildīgās par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, un ar šīm personām saistītas personas, vienības vai struktūras.

2.  Šīs regulas I pielikumā ir dots pamatojums personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

3.  Šīs regulas I pielikumā sniedz arī informāciju (ja tāda ir pieejama), kas vajadzīga, lai atpazītu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī ieņemamo amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

1.  Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, it īpaši maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotekāro aizdevumu, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai glabāšanu; vai

d) vajadzīgi ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka šajā gadījumā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi visām pārējām dalībvalstīm un Komisijai apsvērumus, kāpēc tā uzskata par vajadzīgu piešķirt šādu atļauju.

2.  Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.  Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 2. pantā minētā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikuma sarakstā, vai tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b) minētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c) apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas iekļautas I pielikuma sarakstā; un

d) apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.  Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.  Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a) procentu ienākumiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikuma sarakstā,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.  Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā iekļauto personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar noteikumu, ka I pielikumā iekļautai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu, nolīgumu vai saistībām, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi vai kas tai radušās pirms dienas, kad attiecīgā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i) līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikuma sarakstā iekļautai personai, vienībai vai struktūrai būs jāizmanto, lai veiktu maksājumu; un

ii) maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam; un

b) attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas.

8. pants

1.  Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.  Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgām fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nezināja un tām nebija vērā ņemamu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1.  Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) nekavējoties sniedz kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, tajā dalībvalstī, kuras rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu; un

b) sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādām minētās informācijas pārbaudēm.

2.  Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Dalībvalstis un Komisija nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1.  Ja Padome nolemj fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai piemērot 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.  Padome savu lēmumu, kā arī iekļaušanas pamatojumu paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt savus apsvērumus.

3.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē personu, vienību vai struktūru.

4.  Šīs regulas I pielikumā iekļauto sarakstu regulāri – vismaz reizi 12 mēnešos – pārskata.

13. pants

1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, minētajai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c) attiecībā uz visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d) visām juridiskām personām, organizācijām vai struktūrām, kuras reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Regulas 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstsPersonas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

▼M8

1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Dzimšanas vieta: Tehran (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1961. gads

Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšsēdētāja vecākais padomdevējs drošības jautājumos. Bijušais Irānas valsts policijas priekšnieks līdz 2015. gada sākumam. Viņa pakļautībā esošie spēki 2009. gada 15. jūnijā veica nežēlīgus uzbrukumus pret miermīlīgiem protestētājiem un varmācīgus nakts uzbrukumus Teherānas universitātes kopmītnēs

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1945. gads

Ansar-e Hezbollah priekšnieks un IRGC pulkvedis. Ansar-e Hezbollah līdzdibinātājs. Viņa pakļautībā šis pusmilitārais formējums bija atbildīgs par ārkārtīgo nežēlību apspiešanas pasākumos pret studentiem un universitātēm 1999., 2002. un 2009. gadā.

 

▼B

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC sauszemes spēku priekšnieka vietnieks.

Viņš ir tieši un personīgi atbildīgs par protestētāju apspiešanu visu 2009. gada vasaru.

 

▼M8

4.

FAZLI Ali

 

Basij komandiera vietnieks, IRGC Seyyed al-Shohada Corps bijušais vadītājs, Teherānas apgabals (līdz 2010. gada februārim). Seyyed al-Shohada Corps ir atbildīgs par drošību Teherānas apgabalā, un viņa pakļautībā tas bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanā 2009. gadā.

 

▼M8 —————

▼B

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(pazīstams arī kā “Aziz Jafari”)

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna) - Dzimšanas datums: 1.9.1957

IRGC virspavēlnieks. IRGC un ģenerāļa Aziz Jafari pavēlniecībā esošā Sarollah Base ir bijušas ietekmīgs spēks nelikumīgā iejaukšanās 2009. gada prezidenta vēlēšanās, arestējot un aizturot politiskos aktīvistus, kā arī radot sadursmes ar protestētājiem ielās.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC ģenerālis, Sarollah bāzes medicīnas dienesta vadītājs. Viņš parakstīja vēstuli, kas 2009. gada 26. jūnijā tika nosūtīta veselības ministram, un ar ko aizliedza sniegt dokumentus vai medicīnas informāciju ikvienam, kas ievainots vai hospitalizēts notikumos pēc vēlēšanām.

 

▼M8

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Armijas pavēlniecības un ģenerālštāba akadēmijas (Army Command and General Staff College – DAFOOS) vadītājs. Bijušais IRGC Seyyed al-Shohada Corps priekšnieks, Teherānas apgabals. Viņa pakļautībā Seyyed al-Shohada Corps bija svarīgs spēks nežēlīgajā protestētāju apspiešanas organizēšanā.

 

▼B

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka) – Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads

Basij komandieris. Kā IRGC Basij komandieris Naqdi bija atbildīgs par Basij varmācību 2009. gada beigās vai bija iesaistīts tajā, tostarp vardarbīgajā reakcijā uz 2009. gada decembra Ashura dienas protestiem, kā rezultātā tika nogalināti 15 cilvēki un simtiem protestētāju tika arestēti.

Pirms viņu 2009. gada oktobrī iecēla par Basij komandieri, Naqdi bija izlūkošanas daļas vadītājs Basij - tā ir atbildīga par to personu nopratināšanu, kuras bija arestētas apspiešanas pasākumos pēc vēlēšanām.

 

▼M8

10.

RADAN Ahmad-Reza

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1963. gads

Viņš atbild par Irānas tiesībsargājošo spēku Stratēģisko pētījumu centru – struktūru, kas saistīta ar valsts policiju. Bijušais Policijas stratēģisko pētījumu centra vadītājs, bijušais Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks (līdz 2014. gada jūnijam). Radan kā valsts policijas priekšnieka vietnieks no 2008. gada bija atbildīgs par piekaušanu, slepkavībām un patvaļīgiem protestētāju arestiem un aizturēšanu, ko veikuši policijas spēki.

12.4.2011.

▼M6

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Teherānas katastrofu seku mazināšanas organizācijas (Tehran Disaster Mitigation Organization (TDMO)) vadītājs. Bijušais Teherānas policijas vadītājs (līdz 2010. gada janvārim).

Azizollah Rajabzadeh kā Teherānas teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kāda apsūdzēta par varmācību Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

▼B

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherānas policijas priekšnieks, bijušais Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks, kas atbild par policijas operācijām. Viņš ir atbildīgs par Iekšlietu ministrijas uzdevumā koordinētām represijām Irānas galvaspilsētā.

 

▼M7

13.

TAEB Hossein

Dzimšanas vieta: Teherāna – Dzimšanas datums: 1963. gads

IRGC izlūkdienesta komandiera vietnieks. Bijušais Basij komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Viņa pārvaldībā esošie spēki piedalījās miermīlīgu protestētāju masveida piekaušanā, slepkavībās, aizturēšanā un spīdzināšanā.

12.4.2011.

▼M8

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Augstākās tiesas 28. nodaļas padomdevējs un loceklis. Bijušais Mashhad tiesu iestāžu priekšnieks (līdz 2014. gada septembrim). Viņa pārraudzībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības un paļaujoties uz atzīšanos, kas panāktas zem spiediena un spīdzināšanā. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

▼M7

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) – Dzimšanas datums: 1945. gads

Ekspertu asamblejas (Assembly of Experts) loceklis un Augstākā vadoņa pārstāvis Markazi (“centra”) provincē. Bijušais Irānas ģenerālprokurors (līdz 2009. gada septembrim), kā arī bijušais izlūkošanas ministrs Khatami prezidentūras laikā.

Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja sarīkot paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem un pārraudzīja tās – apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts. Viņš ir atbildīgs arī par varmācību Kahrizak.

12.4.2011.

▼M8

16.

HADDAD Hassan (jeb Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherānas revolucionārās tiesas par drošību atbildīgā tiesas izpildītāja vietnieks. Bijušais Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņa atbildībā bija tādas aizturēto lietas, kas bija saistītas ar pēcvēlēšanu krīzi, un viņš regulāri draudēja aizturēto ģimenēm, lai viņus apklusinātu. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus Kahrizak ieslodzījuma centrā. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Islāma propagandas organizācijas vadītājs Khorasan-Razavi provincē. Bijušais Mashhad revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

▼M7

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bijušais Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņš piedalījās protestētāju tiesāšanā. Tiesu iestādes viņu pratināja par Kahrizak represijām. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus, pamatojoties uz ko aizturētas personas nosūtīja uz Kahrizak ieslodzījuma centru. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna) – Dzimšanas datums: 1953. gads

Teherānas ģenerālprokurors kopš 2009. gada augusta. Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp atsevišķām personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. 2009. gada septembrī viņš pavēlēja slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par Muharebeh, vai naidu pret Dievu, par ko piespriež nāves sodu, un liedza atbilstīgu tiesas procesu tiem, kurus gaida nāvessods. Viņa birojs politiskās opozīcijas plašākas apspiešanas ietvaros vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un arestēja tos.

 

▼M9

20.

MOGHISSEH Mohammad (jeb NASSERIAN)

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšsēdētājs, 28. nodaļa. Tiek uzskatīts, ka viņš ir atbildīgs arī par bahājiešu (Bahai) kopienas locekļu notiesāšanu. Viņš ir nodarbojies ar pēcvēlēšanu lietām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem un vairākus nāvessodus protestētājiem un sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem.

12.4.2011.

▼M7

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh – Dzimšanas datums: aptuveni 1956. gads

Irānas ģenerālprokurors (kopš 2009. gada septembra) un Tiesu iestāžu runaspersona, un 2009. gada vēlēšanu laikā viņš bija izlūkošanas ministrs. Kamēr viņš 2009. gada vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiķi bija spiesti sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, kas ietvēra spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

12.4.2011.

▼M9

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna)

Dzimšanas datums: 1967. gads

Bijušais Teherānas ģenerālprokurors (līdz 2009. gada augustam). Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva vispārēju pavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai. 2010. gada janvārī parlamentārā izmeklēšana atzina, ka viņš ir tieši atbildīgs par trīs cietumnieku aizturēšanu, kuri vēlāk ieslodzījumā nomira. Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nogalināšanā, kurus aizturēja pēc viņa pēc vēlēšanām izdotās pavēles. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē. 2015. gada 19. augustā Irānas tiesa viņu attaisnoja apsūdzībās par triju jauniešu spīdzināšanu un nāvi Kahrizak ieslodzījuma centrā 2009. gadā.

12.4.2011.

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Krimināllietu palātas tiesnesis. Bijušais Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņš bija atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām; netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus cilvēktiesību aktīvistiem un piesprieda vairākus nāvessodus protestētājiem.

12.4.2011.

▼M8

24.

MORTAZAVI Amir

 

Khorasan-Razavi provinces tiesu iestāžu Sociālo lietu un noziedzības novēršanas nodaļas vadītāja vietnieks. Bijušais Mashhad prokurora vietnieks. Pēc viņa apsūdzības veiktie tiesas procesi notika ātri un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

 

▼M9

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 15. nodaļa. Teherānas tribunāla tiesnesis ar apcietināšanas pilnvarām. Atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām, viņš bija prezidējošais tiesnesis 2009. gada vasarā notikušajās paraugprāvās, paraugprāvās viņš piesprieda nāvessodu diviem monarhistiem. Viņš ir piespriedis garus cietumsodus vairāk nekā simts politiskajiem ieslodzītajiem, cilvēktiesību aktīvistiem un demonstrantiem.

12.4.2011.

▼M8

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Augstākās tiesas tiesnesis. Bijušais Austrumazerbaidžānas tiesu iestāžu priekšnieks. Viņš bija atbildīgs par Sakineh Mohammadi-Ashtiani notiesāšanu.

 

▼M6

27.

ZARGAR Ahmad

 

Organizācijas “Organization for the Preservation of Morality” vadītājs. Bijušais Teherānas apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa.

Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

 

▼M7

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Augstākās tiesas tiesnesis. Bijušais Mashhad revolucionārās tiesas galvenais tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika grupveidā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

▼B

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin cietuma 350. nodaļas priekšnieks Vairākos gadījumos viņš ļāvis vaļu nesamērīgai vardarbībai pret ieslodzītajiem.

 

▼M7

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherānas tiesu iestāžu vadītājs. Bijušais Irānas cietumu organizācijas priekšnieks. Ieņemot šo amatu, viņš piedalījās politisku protestētāju masveida aizturēšanā un slēpa cietumu sistēmā veiktos pārkāpumus.

12.4.2011.

▼B

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherānas vispārējās cietumu administrācijas sekretāra asistents, bijušais Evin cietuma priekšnieks Teherānā - līdz 2010. gada oktobrim; šajā laikā notika spīdzināšana. Viņš bija cietuma priekšnieks un vairākas reizes draudēja un izmantoja spiedienu uz cietumniekiem.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kā Irānas cietumu organizācijas priekšnieka vietnieks ir atbildīgs par ļaunprātīgu izmantošanu un tiesību liegšanu apcietinājuma centros. Viņš pavēlēja daudzus ieslodzītos pārvietot uz viennīcām.

 

▼M9

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Cilvēktiesību padomes sekretārs. Bijušais Ilāmas (Ilam) provinces vadītājs. Bijušais politiskais direktors Iekšlietu ministrijā. Kā Likuma par politisko partiju un grupu darbību 10. pantā paredzētās komitejas vadītājs viņš atbildēja par demonstrāciju un cita veida publisku pasākumu atļaušanu un politisko partiju reģistrāciju.

2010. gadā viņš apturēja darbību divām ar Mousavi saistītām reformatoriskām politiskajām partijām – Islāma Irānas līdzdalības frontei un Islāma revolūcijas modžahedu organizācijai.

Kopš 2009. gada viņš ir pastāvīgi un konsekventi atteicis atļaut jebkādas nevalstiskās pulcēšanās, tādējādi liedzot konstitucionālās tiesības paust protestu un izraisot daudzas miermīlīgu demonstrantu aizturēšanas, kas ir pretrunā tiesībām uz pulcēšanās brīvību.

2009. gadā viņš arī opozīcijai nedeva atļauju rīkot sēru ceremoniju, lai pieminētu cilvēkus, kas tika nogalināti protestos saistībā ar prezidenta vēlēšanām.

10.10.2011.

▼M8

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Irānas Narkotiku kontroles štāba (Iran's Drug Control Headquarters) (jeb Narkotiku apkarošanas štāba (Anti-Narcotics Headquarters)) ģenerāldirektors. Bijušais Teherānas policijas priekšnieks. Viņam pakļautie policijas spēki bija atbildīgi par ārpustiesas vardarbību pret aizdomās turētām personām aizturēšanas un pirmstiesas ieslodzījuma laikā. Teherānas policija bija iesaistīta arī iebrukumos Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada jūnijā, kad, kā norāda Irānas Majlis komisija, policija un Basij ievainoja vairāk nekā 100 studentu.

10.10.2011.

▼M9

35.

AKHARIAN Hassan

 

Bijušais Radjaishahr cietuma (Karadžā) 1. bloka uzraugs. Vairāki bijušie ieslodzītie viņu apsūdz spīdzināšanas izmantošanā, kā arī par pavēlēm, kas ieslodzītajiem liedza saņemt ārsta palīdzību. Kā teikts kāda Radjaishahr cietuma ieslodzītā liecībā, visi uzraugi viņu nežēlīgi situši, kas Akharian bijis labi zināms. Ir arī ziņots par vismaz viena ieslodzītā (Mohsen Beikvand) nāvi laikā, kad Akharian bija uzraugs.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (jeb AVAEE Seyyed Alireza)

 

Īpašās izmeklēšanas biroja direktors. Līdz 2016. gada jūlijam iekšlietu ministra vietnieks un Publiskā reģistra vadītājs. Kopš 2014. gada aprīļa Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. Bijušais Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs. Kā Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs viņš ir bijis atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, patvaļīgām aizturēšanām, tiesību liegšanu ieslodzītajiem un nāvessodu skaita pieaugumu.

10.10.2011.

▼M7

37.

BANESHI Jaber

 

Irānas tiesu iestāžu padomnieks. Bijušais Shiraz prokurors (līdz 2012. gadam). Viņš bija atbildīgs par pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda izmantošanu, jo bija piespriedis desmitiem nāvessodu. Bija prokurors laikā, kad 2008. gadā izskatīja spridzināšanas lietu Shiraz, kuru režīms izmantoja, lai piespriestu nāvessodu vairākiem režīma oponentiem.

10.10.2011.

▼M9

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (jeb FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Dzimšanas vieta: Mashad.

Dzimšanas datums: 3.2.1951.

Kā bijušais Irānas bruņoto spēku Štāba priekšnieks viņš bija augstākais militārais komandieris, kas ir atbildīgs par visu militāro vienību un politisko nostādņu vadību, ieskaitot Islāma revolucionāro gvardi (IRGC) un policiju. Viņam pakļautie spēki veica miermīlīgu protestētāju brutālu apspiešanu, kā arī masveida aizturēšanu.

Viņš ir arī Augstākās nacionālās drošības padomes (SNSC) un Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis.

10.10.2011.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Bijušais Kumas (Qom) ģenerālprokurors. Iespējams, ka patlaban notiek process, lai viņu pārceltu citā amatā. Viņš ir atbildīgs par desmitiem pārkāpēju patvaļīgu aizturēšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem Kumā. Viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, tādējādi veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Tieslietu ministrijas biroja vadītājs Jezdā (Yazd). Bijušais Isfahānas (Isfahan) prokurora vietnieks. Iespējams, ka patlaban notiek process, lai viņu pārceltu citā amatā. Līdzvainīgs tiesas procesos, kuros apsūdzētajiem liegta taisnīga tiesa, piemēram, lietā pret Abdollah Fathi, ko sodīja ar nāvi 2011. gada maijā pēc tam, kad tiesas laikā 2010. gada martā Habibi neņēma vērā viņa tiesības tikt uzklausītam un garīgās veselības problēmas. Tādēļ viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš 2011. gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Dzimšanas vieta: Ispahan

Dzimšanas datums: 1956. gads

Pasdaran ģenerālim viņam ir bijusi būtiska loma Irānas “ienaidnieku” iebiedēšanā un apdraudēšanā un Irākas kurdu ciemu bombardēšanā. Kā bijušajam IRGC Teherānas Sarollah Corps priekšniekam un bijušajam Basij spēku priekšniekam viņam bija nozīmīga loma protestētāju apspiešanā pēc vēlēšanām.

10.10.2011.

▼M7 —————

▼M8

43.

JAVANI Yadollah

Dzimšanas vieta: Isfahan

Dzimšanas datums: 1956. gads

IRGC Augstākā vadoņa pārstāvja padomdevējs. Viņš regulāri uzstājas plašsaziņas līdzekļos kā režīma radikālās puses pārstāvis. Viņš bija viena no pirmajām augstajām amatpersonām, kas pieprasīja arestēt Moussavi, Karroubi un Khatami. Tiek ziņots, ka viņš atbalstījis vardarbības un nežēlīgas nopratināšanas taktikas izmantošanu pret protestētājiem, kas piedalījušies notikumos pēc vēlēšanām (attaisnojot atzīšanās, ko ierakstījuši TV kanāli), tostarp dodot rīkojumu par ārpustiesas nežēlīgu izturēšanos pret disidentiem ar publikācijām, ko izplata tādām organizācijām kā IRGC un Basij.

10.10.2011.

▼M1

44.

JAZAYERI Massoud

 

Irānas Apvienoto bruņoto spēku Štāba priekšnieka vietnieks, kas atbildīgs par kultūras lietām (jeb par Valsts Aizsardzības spēku publikāciju galveno pārvaldi).

Viņš kā Štāba priekšnieka vietnieks aktīvi piedalījās apspiešanā. Kādā Kayhan intervijā viņš brīdināja, ka daudzi protestētāji gan Irānā, gan ārpus tās ir identificēti un ka pienāks laiks, kad ar tiem tiks galā. Viņš atklāti aicināja piemērot represijas pret ārvalstu masu mediju punktiem un pret Irānas opozīciju. 2010. gadā viņš prasīja, lai valdība pieņem bargākus likumus pret tiem Irānas iedzīvotājiem, kas sadarbojas ar ārvalstu mediju avotiem.

10.10.2011

▼M6

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Kopš 2011. gada viņš ir Yazd provinces parlamenta deputāts. Bijušais studentu Basij spēku komandieris.

Pildot savus studentu Basij spēku komandiera pienākumus, viņš aktīvi piedalījās protestu apspiešanā skolās un universitātēs, kā arī aktīvistu un žurnālistu nelikumīgā aizturēšanā.

10.10.2011.

▼M9

46.

KAMALIAN Behrouz

(jeb Hackers Brain)

Dzimšanas vieta: Teherāna

Dzimšanas datums: 1983. gads

Ar IRGC saistītās kibergrupas Ashiyaneh vadītājs. Behrouz Kamalian izveidotā “AshiyanehDigital Security ir atbildīga par intensīviem kibernētiskajiem apspiešanas pasākumiem, kas vērsti pret valstī esošajiem oponentiem un reformistiem, kā arī ārvalstu iestādēm. Revolucionārās gvardes kiberaizsardzības grupas 32 tīmekļa vietnē 2009. gada 21. jūnijā tika ievietoti 26 cilvēku sejas attēli, kas esot uzņemti demonstrācijās pēc vēlēšanām. Pievienots aicinājums irāņiem “atpazīt dumpiniekus”.

10.10.2011.

▼M7

47.

KHALILOLLAHI Moussa (jeb KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tabriz prokurors. Viņš bija iesaistīts Sakineh Mohammadi-Ashtiani lietā un ir līdzatbildīgs par to, ka tiek smagi pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

10.10.2011.

48.

MAHSOULI Sadeq (jeb MAHSULI Sadeq)

Dzimšanas vieta: Oroumieh (Irāna) – Dzimšanas datums: 1959.–1960. gads

Bijušā prezidenta un patreizējā Konsultatīvās padomes (Expediency Council) locekļa Mahmoud Ahmadinejad padomnieks un partijas “Nepiekāpības fronte” (Perseverance Front) loceklis. Labklājības un sociālās nodrošināšanas ministrs no 2009. gada līdz 2011. gadam. Iekšlietu ministrs līdz 2009. gada augustam. Mahsouli kā iekšlietu ministra pakļautībā bija visi policijas spēki, iekšlietu ministrijas drošības aģenti un aģenti civildrēbēs. Viņa pakļautībā esošie spēki bija atbildīgi par uzbrukumiem Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada 14. jūnijā un studentu spīdzināšanu ministrijas pagrabos (bēdīgi slavenais 4. pagrabstāvs). Pret citiem protestētājiem tika vērsta nežēlīga varmācība Kahrizak ieslodzījuma centrā, ko veica Mahsouli pakļautībā esošā policija.

10.10.2011.

▼M9

49.

MALEKI Mojtaba

 

Tieslietu ministrijas vadītāja vietnieks Rezāvi Horasānas (Khorasan Razavi) provincē. Bijušais Kermanšāhas (Kermanshah) prokurors. Viņš bija līdzatbildīgs Irānā piespriesto nāvessodu skaita dramatiskā pieaugumā, tostarp kā prokurors septiņu par narkotiku tirdzniecību notiesātu cietumnieku lietā, kurus tajā pašā dienā, 2010. gada 3. janvārī, pakāra Kermanšāhas Centrālcietumā.

10.10.2011.

▼M8

50.

OMIDI Mehrdad

 

Irānas policijas Izlūkošanas dienesta priekšnieks. Bijušais Irānas policijas Datornoziegumu nodaļas vadītājs. Viņš ir atbildīgs par tūkstošiem izmeklēšanas lietu un apsūdzību pret reformistiem un politiskajiem oponentiem, kuri izmanto internetu. Viņš ir tādējādi atbildīgs par to, ka organizē smagus cilvēktiesību pārkāpumus, apspiežot personas, kas aizstāv savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību.

10.10.2011.

▼M9

51.

SALARKIA Mahmoud

Bijušais Teherānas futbola kluba Persepolis direktors.

Teherānas benzīna un transporta komisijas vadītājs. 2009. gadā notikušajā apspiešanā bija Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās.

Kā Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās viņš bija tieši atbildīgs par daudziem nevainīgu, miermīlīgu protestētāju un aktīvistu apcietināšanas orderiem. Daudzi cilvēktiesību aizstāvju ziņojumi liecina, ka gandrīz visi apcietinātie pēc viņa rīkojuma tiek turēti bez sakariem, bez piekļuves advokātam vai ģimenei, un dažādus laikposmus bez apsūdzības, bieži apstākļos, kas līdzinās piespiedu pazušanai. Bieži viņu ģimenes nav informētas par apcietināšanu.

10.10.2011.

▼M7

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Dzimšanas vieta: Selseleh (Irāna) – Dzimšanas datums: 1964. gads

Valsts drošības un ārpolitikas komitejas loceklis. Lorestan provinces parlamenta deputāts. Parlamenta Ārlietu un drošības politikas jautājumu komisijas loceklis. Bijušais Evin cietuma priekšnieks (līdz 2012. gadam). Spīdzināšana bija ierasta prakse Evin cietumā laikā, kad Souri bija tā priekšnieks. Cietuma 209. nodaļā tika turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību.

10.10.2011.

▼M9

53.

TALA Hossein (jeb TALA Hosseyn)

 

Bijušais Irānas parlamenta deputāts. Bijušais Teherānas provinces ģenerālgubernators (Farmandar) līdz 2010. gada septembrim, jo īpaši bija atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem. Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011.

▼M7

54.

TAMADDON Morteza (jeb TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Isfahan – Dzimšanas datums: 1959. gads

Teherānas provinces Sabiedriskās drošības padomes priekšnieks. Bijušais Teherānas provinces Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) ģenerālgubernators.

Kā gubernatoram un Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam ir vispārēja atbildība par visām represīvajām darbībām, ko IRGC paveikusi Teherānas provincē, tostarp par politisko protestu apspiešanu kopš 2009. gada jūnija.

10.10.2011.

▼M1

55.

ZEBHI Hossein

 

Irānas ģenerālprokurora vietnieks.

Viņš ir atbildīgs par vairākām tiesas lietām, kas saistītas ar pēc vēlēšanām notikušajiem protestiem.

10.10.2011

▼M9

56.

BAHRAMI Mohammad- Kazem

 

Administratīvās tiesas priekšsēdētājs. Viņš bija iesaistīts miermīlīgo demonstrantu apspiešanā kā bruņoto spēku tiesu varas vadītājs.

10.10.2011.

▼M7

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherānas provinces krimināltiesas tiesnesis. Bijušais Evin tiesas pirmās palātas tiesnesis. Viņš vadīja vairākus tiesas procesus pret demonstrantiem, arī pret Abdol-Reza Ghanbari, pasniedzēju, ko apcietināja 2010. gada janvārī un kuram piesprieda nāvessodu par politisko darbību. Evin cietumā tika izveidota Evin Pirmās instances tiesa – 2010. gada martā to atzinīgi novērtēja Jafari Dolatabadi. Šajā cietumā daži apsūdzētie ir turēti atsevišķā ieslodzījumā, viņi ir piedzīvojuši sliktu izturēšanos un piespiesti sniegt nepatiesas liecības.

10.10.2011.

▼M1

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Dienvidhorasānas provinces tiesu pārvaldes priekšsēdētāja vietnieks.

Viņš 2011. gada jūnijā atbalstīja laikposmā no 2010. gada marta līdz 2011. gada martam 140 personām piespriesto augstāko soda mēru; turklāt tajā pašā laikposmā Dienvidhorasānas provincē slepeni notika apmēram simts nāvessodu izpildes, neinformējot ne ģimenes, ne advokātus.

Turklāt viņš ir līdzatbildīgs par to, ka smagi tiek pārkāptas tiesības uz atbilstīgu lietas procesu, tādējādi sekmējot nāvessoda pārmērīgu un pieaugošu izmantošanu.

10.10.2011

▼M8

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Dzimšanas vieta: Mashad (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1952. gads

Speciālās administratīvās tiesas amatpersona. Bijušais tieslietu ministrs (no 2009. gada līdz 2013. gadam).

Laikā, kad viņš bija tieslietu ministrs, stāvoklis Irānas cietumos kļuva krietni sliktāks par starptautiski pieņemtajiem standartiem, un slikta izturēšanās pret cietumniekiem bija plaši izplatīta. Turklāt viņam bija nozīmīga loma irāņu diasporas iebiedēšanā un terorizēšanā, paziņojot, ka ir izveidota īpaša tiesa, kas konkrēti nodarbosies ar irāņiem, kuri dzīvo ārpus valsts. Viņa pārraudzībā notika arī krass nāvessodu skaita pieaugums Irānā, tostarp slepenas nāvessoda izpildes, par kurām valdība neziņoja, un nāvessodi par noziegumiem saistībā ar narkotikām.

10.10.2011.

▼M7

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (jeb: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed un Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan, Kerman – Dzimšanas datums: 1961. gads

Bijušā prezidenta un patreizējā Konsultatīvās padomes (Expediency Council) locekļa Mahmoud Ahmadinejad padomnieks. Bijušais Kultūras un islāmiskās vadības ministrs (2009.–2013. gads). Kā bijušais IRGC loceklis viņš bija iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011.

▼M8

61.

MOSLEHI Heydar

(jeb MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1956. gads

IRGC Augstākās tiesu iestādes padomdevējs. Tādas organizācijas vadītājs, kura gatavo publikācijas par garīdzniecības lomu karā. Bijušais izlūkošanas ministrs (2009.–2013. gads).

Izlūkošanas ministrija viņa vadībā plašā apjomā turpināja protestētāju un disidentu patvaļīgas aizturēšanas un vajāšanas. Izlūkošanas ministrija vada Evin cietuma 209. nodaļu, kurā ir turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību. Pratinātāji no Izlūkošanas ministrijas 209. nodaļā ieslodzītos piekāva un pakļāva psiholoģiskai un dzimumvardarbībai.

10.10.2011.

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1959. gada 22. jūlijs

Augstākās padomes kibertelpas jautājumos (Supreme Cyberspace Council) un Kultūras revolūcijas padomes (Cultural Revolution Council) loceklis. Bijušais Irānas Islāma Republikas raidorganizācijas (IRIB) vadītājs līdz 2014. gada novembrim. Kad viņš strādāja IRIB, viņš bija atbildīgs par visiem lēmumiem saistībā ar programmu veidošanu. 2009. gada augustā un 2011. gada decembrī IRIB pārraidīja aizturēto personu atzīšanās, kas panāktas ar spēku, kā arī virkni “paraugprāvu”. Ar to ir acīmredzami pārkāpti starptautisko tiesību noteikumi par taisnīgu tiesu un tiesībām uz pienācīgu tiesas procesu.

23.3.2012.

63.

TAGHIPOUR Reza

Dzimšanas vieta: Maragheh (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1957. gads

Augstākās padomes kibertelpas jautājumos (Supreme Cyberspace Council) loceklis. Teherānas pilsētas domes loceklis. Bijušais informācijas un komunikāciju ministrs (2009.–2012. gads).

Būdams informācijas ministrs, viņš bija viens no augstākā līmeņa amatpersonām, kas atbild par cenzūru un kontroli pār darbībām internetā, kā arī visu veidu komunikācijām (jo īpaši mobilajiem sakariem). Pratinot politiski ieslodzītos, pratinātāji izmanto viņu personas datus, sūtījumus un saziņu. Kopš 2009. gada prezidenta vēlēšanām un ielu demonstrāciju laikā vairākos gadījumos ir tikuši atslēgti mobilie sakari un īsziņu pakalpojumi, traucēta satelītu televīzijas kanālu uztveršana, vietējā mērogā bloķēts internets vai vismaz samazināts tā ātrums.

23.3.2012.

64.

KAZEMI Toraj

 

ES izraudzītā Organizētās noziedzības izmeklēšanas centra (jeb Kibernoziedzības jautājumu biroja, jeb Kiberdrošības policijas) vadītājs. Šajā amatā viņš paziņoja par kampaņu hakeru rekrutēšanai darbam valdības labā, lai labāk kontrolētu informāciju internetā un kaitētu “bīstamām” interneta vietnēm.

23.3.2012.

▼M7

65.

LARIJANI Sadeq

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka) – Dzimšanas datums: 1960. gads vai 1961. gada augusts

Tiesu sistēmas vadītājs. Tiesu sistēmas vadītājam ir jāsniedz piekrišana un jāparaksta lēmums par visiem sodiem, kas saistīti ar qisas (atriebību), hohoud (noziegumiem pret dievu) un ta'zirat (noziegumiem pret valsti). Šādi gadījumi ietver arī spriedumus par nāvessodu, pēršanu un locekļu amputāciju. Viņš ir personīgi parakstījis daudzus spriedumus par nāvessodu, kas ir pretrunā starptautiskiem standartiem, tostarp par nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu, nepilngadīgo sodīšanu ar nāvi un publisku sodīšanu ar nāvi, piemēram, gadījumos, kad ieslodzītie ir tikuši pakārti pie tiltiem tūkstošiem cilvēku acu priekšā.

Viņš ir arī apstiprinājis spriedumus par miesas sodiem, piemēram, par locekļu amputāciju un skābes pilināšanu notiesātās personas acīs. Kopš Sadeq Larijani stāšanās amatā ievērojami pieauga politieslodzīto, cilvēktiesību aizstāvju un minoritāšu pārstāvju patvaļīgas aizturēšanas gadījumu skaits. Arī nāvessodu skaits kopš 2009. gada strauji pieauga. Sadeq Larijani ir atbildīgs arī par to, ka Irānas tiesu procesos sistemātiski netiek ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu.

23.3.2012.

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Pieder pie Augstākajam vadonim tuvāko personu loka, viens no tiem, kas atbild par protestu apspiešanas plānošanu, ko veic kopš 2009. gada, un saistīts ar personām, kas atbildīgas par protestu apspiešanu.

23.3.2012.

▼M2

67.

SAEEDI Ali

 

Kopš 1995. gada ir Augstākā vadoņa pārstāvis Pasdaran, pirms tam darbojies tikai militārās aprindās, proti, Pasdaran informācijas dienestā. Būdams šajā amatā, viņš darbojas kā neaizvietojams saziņas kanāls, kas Augstākā vadoņa biroja pavēles nodod Pasdaran represiju aparātam.

23.3.2012.

▼M7

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna) – Dzimšanas datums: 1954. gads

Pasaules Holokausta fonda (World Holocaust Foundation) ģenerālsekretārs; fondu izveidoja 2006. gadā notikušajā starptautiskajā konferencē pasaules viedokļa par holokaustu pārvērtēšanai (International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust), kuras organizēšana Irānas valdības vārdā bija uzticēta Ramin. Kā ministra vietnieks preses jautājumos līdz 2013. gada decembrim būdams galvenais atbildīgais par cenzūru, bija tieši atbildīgs par vairāku reformām labvēlīgi noskaņotu preses izdevumu slēgšanu (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh u. c.), par neatkarīgās preses apvienības slēgšanu un par žurnālistu iebiedēšanu vai aizturēšanu.

23.3.2012.

▼M8

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Dzimšanas vieta: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) (Irāna) –

Dzimšanas datums: 1967. gads

Irānas otrās lielākās pilsētas Mashad mērs – tur regulāri notiek publiska nāvessodu izpilde. Bijušais iekšlietu ministra vietnieks politikas jautājumos. Viņš bija atbildīgs par represiju vēršanu pret personām, kas publiski aizstāvēja savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību. Vēlāk viņu iecēla par Irānas vēlēšanu komitejas vadītāju 2012. gada parlamenta vēlēšanām un 2013. gada prezidenta vēlēšanām.

23.3.2012.

▼M7 —————

▼M8 —————

▼M7 —————

▼M9

73.

FAHRADI Ali

 

Teherānas Tieslietu ministrijas Juridisko lietu un publisko pārbaužu inspektorāta vadītāja vietnieks. Karadžas (Karaj) prokurors. Atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp kā prokurors piedalījies tiesas procesos, kuros piespriež nāvessodu. Laikā, kad viņš strādāja par prokuroru, Karadžas reģionā tika izpildīti daudzi nāvessodi.

23.3.2012.

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Karadžas (Karaj) provinces Elbursas (Alborz) reģiona prokurora vietnieks. Atbildīgs par smagu cilvēktiesību pārkāpumu, tostarp bijis iesaistīts nepilngadīgas personas sodīšanā ar nāvi.

23.3.2012.

▼M7

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Drošības dienesta vadītājs Aizsardzības ministrijā. Bijušais Aizsardzības un drošības dienesta vadītājs IRGC (līdz 2012. gada martam). Bijušais IRGC izlūkdienesta komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Iesaistīts vārda brīvības apspiešanā, tostarp saistīts ar personām, kas atbildīgas par emuārrakstītāju/žurnālistu arestiem 2004. gadā; ir saņemtas ziņas, ka viņš bijis iesaistīts pēcvēlēšanu protestu apspiešanā 2009. gadā.

23.3.2012.

▼M9

76.

SADEGHI Mohamed

 

Pulkvedis un IRGC tehniskās un kiberizlūkošanas daļas vadītāja vietnieks, atbild par Pasdaran analīzes un organizētās noziedzības apkarošanas centru. Atbildīgs par emuāru autoru / žurnālistu aizturēšanu un spīdzināšanu.

23.3.2012.

▼M7

77.

JAFARI Reza

Dzimšanas datums: 1967. gads

Kopš 2012. gada Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. “Komisijas noziedzīga satura noteikšanai tīmeklī” (struktūra, kas atbildīga par interneta vietņu un sociālo tīklu cenzūru) loceklis. Bijušais Speciālā kibernoziedzības apkarošanas dienesta vadītājs (no 2007. gada līdz 2012. gadam). Bija atbildīgs par vārda brīvības apspiešanu, tostarp arestējot, aizturot un veicot kriminālvajāšanu pret emuārrakstītājiem un žurnālistiem. Pret personām, kas aizturētas aizdomu dēļ par kibernoziegumiem, izturējās slikti, un tās pakļāva netaisnīgam tiesas procesam.

23.3.2012.

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Tiesnesis parastās jurisdikcijas tiesā Teherānas ziemeļos. Bijušais Valsts prokuratūras pārraugs Teherānā. Teherānas provinces cietumu lietu biroja priekšnieka vietnieks. Bijušais Teherānas prokurora vietnieks (līdz 2013. gadam). Viņš vadīja Evin prokuratūru. Bija atbildīgs par to, ka cilvēktiesību aizstāvjiem un politieslodzītajiem tiek liegtas tiesības, tostarp apmeklējumi un citas ieslodzītajiem pienākošās tiesības.

23.3.2012.

▼M9

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Bijušais Evin cietuma priekšnieks, iecelts amatā 2012. gada vidū. Kopš viņa iecelšanas apstākļi cietumā ir pasliktinājušies, un ziņojumos minēts, ka pastiprinās slikta izturēšanās pret ieslodzītajiem. 2012. gada oktobrī deviņas ieslodzītās uzsāka bada streiku, protestējot pret to, ka tiek pārkāptas viņu tiesības, un pret cietumsargu vardarbīgo izturēšanos.

12.3.2013.

▼M7

80.

KIASATI Morteza

 

Ahwaz revolucionārās tiesas tiesnesis, 4. nodaļa, piespriedis nāvessodu četriem arābu politiski ieslodzītajiem: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trīs brāļi) un Ali Sharifi. Viņus apcietināja, spīdzināja un pakāra, neievērojot likumā paredzēto kārtību. Šie gadījumi un tas, ka netika ievērota likumā paredzētā kārtībā, ir minēti ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Irānā 2012. gada 13. septembra ziņojumā, ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 22. augusta ziņojumā par Irānu.

12.3.2013.

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwaz revolucionārās tiesas tiesnesis, 2. nodaļa, 2012. gada 17. martā piesprieda nāvessodu pieciem arābu ieslodzītajiem no AhwazMohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka un Sayed Mokhtar Alboshoka – par “darbībām, kas vērstas pret valsts drošību” un “naidīgumu pret Dievu”. 2013. gada 9. janvārī Irānas Augstākā tiesa spriedumu apstiprināja. Minētās piecas personas ilgāk kā gadu tika turētas apcietinājumā bez apsūdzības uzrādīšanas, spīdzinātas, un viņām tika izpildīts nāvessods, neievērojot likumā paredzēto kārtību.

12.3.2013.

▼M9

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (jeb Haj-agha Sarafraz)

Dzimšanas vieta: Teherāna

Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads

Dzīvesvieta: Teherāna

Augstākās padomes kibertelpas jautājumos (Supreme Cyberspace Council) loceklis. Bijušais Irānas Islāma Republikas raidorganizācijas (IRIB) priekšsēdētājs. Bijušais IRIB World Service un Press TV vadītājs, atbildīgs par visiem lēmumiem, kas saistīti ar raidījumu programmu veidošanu. Cieši saistīts ar valsts drošības aparātu. Viņa vadībā Press TV kopā ar IRIB ir sadarbojusies ar Irānas drošības dienestiem un prokuroriem, lai pārraidītu vardarbīgi panāktas aizturēto atzīšanās, tostarp irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari atzīšanos nedēļas raidījumā Irāna šodien. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu GBP 100 000 apmērā par pārraidīto Bahari atzīšanos 2011. gadā, kas tika filmēta cietumā, uz Bahari izdarot spiedienu. Tādējādi Sarafraz ir saistīts ar tiesību pārkāpšanu attiecībā uz likumā paredzētu kārtību un taisnīgu tiesu.

12.3.2013.

▼M7

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandaran provinces prokurors, kurš ir atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un tiesību pārkāpumiem pret bahājiešu (Baha'i) aizturētajiem no viņu sākotnējās apcietināšanas līdz ieslodzījumam vieninieku kamerās izlūkdienesta pagaidu aizturēšanas izolatorā. Ir dokumentēti seši konkrēti gadījumi, kad nav ievērota likumā paredzētā kārtība. Jafari ir bijis prokurors lietās, kas noslēgušās ar daudziem nāvessodiem, tostarp publiski izpildītiem.

12.3.2013.

▼M6

84.

EMADI, Hamid Reza (pazīstams arī kā: Hamidreza Emadi)

Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads.

Dzimšanas vieta: Hamedan

Dzīvesvieta: Tehran

Darbavieta: Press TV vadība, Tehran

Press TV ziņu nodaļas direktors. Bijušais Press TV vecākais producents.

Atbildīgs par vardarbīgi panāktu aizturēto, tostarp žurnālistu, politisko aktīvistu, pie kurdu un arābu minoritātēm piederošu personu, atzīšanos producēšanu un pārraidi, pārkāpjot starptautiski atzītās tiesības uz taisnīgu tiesu un lietas izskatīšanu likumā paredzētā kārtībā. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu GBP 100 000 apmērā par pārraidīto irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari vardarbīgi panāktu atzīšanos 2011. gadā, kas tika filmēta cietumā, uz Bahari izdarot spiedienu. NVO ir ziņojušas par jauniem televīzijā Press TV pārraidītiem vardarbīgi panāktu atzīšanos gadījumiem. Tādējādi Emadi ir saistīts ar tiesību uz lietas izskatīšanu likumā paredzētā kārtībā un taisnīgu tiesu pārkāpšanu.

12.3.2013.

▼M7

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabriz revolucionārās tiesas 1. nodaļas tiesnesis. Atbildīgs par bargiem spriedumiem attiecībā uz žurnālistiem, azerbaidžāņu etniskās minoritātes pārstāvjiem un strādnieku tiesību aktīvistiem, apsūdzot tos spiegošanā, pret valsts drošību vērstās darbībās, propagandā pret Irānas režīmu un apvainojumiem pret Irānas vadītāju. Viņa spriedumos daudzos gadījumos netika ņemta vērā likumā noteiktā kartība, un no aizturētajiem nepatiesu atzīšanos ieguva vardarbīgi. Liela apjoma lietā tika apsūdzēti 20 brīvprātīgie zemestrīces postījumu novākšanas darbos (pēc zemestrīces Irānā 2012. gada augustā), piespriežot tiem ieslodzījumu par mēģinājumiem palīdzēt zemestrīcē cietušajiem. Tiesa atzina darbiniekus vainīgus “sadarbībā grupā ar slepenu norunu veikt noziedzīgus nodarījumus pret valsts drošību”.

12.3.2013.

▼M9

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Bijušais Šīrāzas (Shiraz) revolucionārās prokuratūras vadītājs. Atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un sliktu izturēšanos pret politiskajiem aktīvistiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, bahājiešu (Baha'i) ticības piekritējiem un ieslodzītajiem pārliecības dēļ, kuru tiesības tika pārkāptas, kuri tika spīdzināti, pratināti un kuriem tika liegta pieeja juristu pakalpojumiem un, izskatot viņu lietas, netika ievērota likumā paredzēta kārtība. Musavi-Tabar parakstīja pavēles bēdīgi slavenajā Aizturēšanas centrā Nr. 100 (vīriešu cietumā), tostarp pavēli, ar ko uz trim gadiem vieninieka kamerā ieslodzīja bahājiešu ticības dēļ apcietināto sievieti Raha Sabet.

12.3.2013.

▼M4

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

“Komisijas noziedzīga satura gadījumu noteikšanai” vadītājs

Abdolsamad Khoramabadi ir “Komisijas noziedzīga satura gadījumu noteikšanai” vadītājs, kas ir valsts organizācija, kuras pārziņā ir tiešsaistes cenzūra un kibernoziedzības jautājumi. Viņa vadībā komisija ir noteikusi, kas ir “kibernoziegums”, izmantojot vairākas neskaidras kategorijas, kas par noziedzīgu nodarījumu atzīst tāda satura izveidi un publicēšanu, kuru režīms uzskata par nepiemērotu. Viņš ir atbildīgs par apkarošanas un bloķēšanas pasākumiem pret vairākām opozīcijas vietnēm, elektroniskiem laikrakstiem, emuāriem, cilvēktiesību jautājumu NVO vietnēm, kā arī Google un Gmail kopš 2012. gada septembra. Viņš un komisija aktīvi piedalījās emuārrakstītāja Sattar Beheshti nonāvēšanā apcietinājumā 2012. gada novembrī.

Tādējādi viņa vadītā komisija ir tieši atbildīga par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, konkrēti, cenzējot tīmekļa vietnes un liedzot tām piekļuvi plašai sabiedrībai, kā arī atsevišķos gadījumos vispār liedzot piekļuvi internetam.]

12.3.2013Vienības

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

▼M7

1.

Organizētās noziedzības izmeklēšanas centrs (jeb Kibernoziedzības jautājumu birojs vai Kiberdrošības policija)

Atrašanās vieta: Teherāna, Irāna, interneta vietne – http://www.cyberpolice.ir

Irānas kiberdrošības policija, kas dibināta 2011. gada janvārī, ir Irānas Islāma republikas policijas atsevišķa nodaļa, un to vada Esmail Ahmadi-Moqaddam (iekļauts sarakstā). Ahmadi-Moqaddam uzsvēra, ka kiberdrošības policija apkaros pretrevolucionāros un disidentu grupējumus, kas 2009. gadā izmantojuši sociālos tīklus internetā, lai izraisītu protesta pasākumus pret prezidenta Mahmoud Ahmadinejad pārvēlēšanu. Kiberdrošības policija 2012. gada janvārī izdeva jaunas pamatnostādnes interneta kafejnīcām, pieprasot lietotājiem norādīt personas datus, kurus kafejnīcu īpašnieki saglabās sešus mēnešus, kā arī informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes tika apmeklētas. Šajos noteikumos kafejnīcu īpašniekiem tiek prasīts arī uzstādīt slēgta tīkla novērošanas kameras un saglabāt ierakstus sešus mēnešus.

Ar šiem jaunajiem noteikumiem var tikt radīts tāds reģistrācijas žurnāls, kuru iestādes var izmantot, lai atklātu aktīvistus vai jebkuru citu personu, ko tās uzskata par apdraudējumu valsts drošībai. Irānas plašsaziņas līdzekļi 2012. gada jūnijā ziņoja, ka kiberdrošības policija sāks virtuālo privāto tīklu sagraušanu. 2012. gada 30. oktobrī kiberdrošības policija bez apcietināšanas ordera apcietināja emuārrakstītāju Sattar Beheshti par “darbībām sociālajos tīklos un Facebook, kas vērstas pret valsts drošību”. Savā emuārā Beheshti bija kritizējis Irānas valdību. 2012. gada 3. novembrīBeheshti tika atrasts miris savā cietuma kamerā, un tiek uzskatīts, ka kiberdrošības policijas amatpersonas viņu bija spīdzinājušas līdz nāvei.

 

▼M2
II PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes, kurās atrodama informācija par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M5

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2
III PIELIKUMS

Tādu iekārtu saraksts, ko var izmantot iekšējām represijām, kā minēts 1.a pantā

1. Šādi šaujamieroči, munīcija un piederumi:

1.1 šaujamieroči, kas nav iekļauti Kopējā militāro preču saraksta pozīcijās ML 1 un ML 2;

1.2 munīcija, kas speciāli izstrādāta 1.1. punktā minētajiem šaujamieročiem, un īpaši izstrādātas detaļas;

1.3 tēmekļi, kas nav iekļauti Kopējā militāro preču sarakstā.

2. Bumbas un granātas, kas nav iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā.

3. Šādi transportlīdzekļi:

3.1 transportlīdzekļi ar uzstādītiem ūdensmetējiem, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti masu nekārtību novēršanai;

3.2 transportlīdzekļi, kas speciāli izstrādāti vai pārveidoti, lai tos varētu turēt zem sprieguma, neļaujot uz tiem kāpt;

3.3 transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pārveidoti, lai nojauktu barikādes, tostarp celtniecības iekārtas, kam uzstādīta aizsardzība pret lodēm;

3.4 transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti ieslodzīto un/vai aizturēto pārvadāšanai;

3.5 transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti, lai izvietotu pārvietojamas barjeras;

3.6 komponenti transportlīdzekļiem, kas norādīti 3.1. līdz 3.5. punktā un speciāli izstrādāti masu nekārtību novēršanai.

1. piezīme:   šo punktu nepiemēro transportlīdzekļiem, kuri speciāli izstrādāti ugunsdzēsības vajadzībām.

2. piezīme:   3.5. punkta nozīmē termins "transportlīdzekļi" ietver arī piekabes.

4. Sprāgstvielas un šādas ar tām saistītas iekārtas:

4.1 iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas sprādzienu izraisīšanai ar elektriskiem vai neelektriskiem līdzekļiem, tostarp palaides sistēmas, detonatori, aizdedzinātāji, detonatora pastiprinātāji un detonējošās auklas, kā arī īpaši tādām iekārtām un ierīcēm paredzētas detaļas, izņemot iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas īpašiem komerciāliem lietojumiem un kuras ar sprāgstvielu iedarbina vai darbina citas iekārtas vai ierīces, kas nav paredzētas sprādzienu izraisīšanai (piemēram, automašīnu gaisa spilvenu sūkņus, elektriskā pārsprieguma novadītājus ugunsdzēsībā izmantojamu ūdens smidzinātāju mehānismos);

4.2 lineāri griezējlādiņi, kas nav iekļauti Kopējā militāro preču sarakstā;

4.3 šādas citas sprāgstvielas, kas nav iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā, un ar tām saistītas vielas:

a. amatols;

b. nitroceluloze (kas satur vairāk nekā 12,5 % slāpekļa);

c. nitroglikols;

d. pentaeritrīta tetranitrāts (PETN);

e. pikrilhlorīds;

f. 2,4,6-trinitrotoluēns (TNT).

5. Šādas aizsardzības iekārtas, kas nav iekļautas Kopējā militāro preču saraksta ML13 pozīcijā:

5.1 bruņuvestes, kas aizsargā pret lodēm un/vai dūrieniem;

5.2 bruņucepures, kas aizsargā pret lodēm un/vai šķembām, policistu ķiveres, policistu vairogi un bruņu vairogi.

Piezīme. Šo punktu nepiemēro:

  ekipējumam, kas īpaši izstrādāts sporta nodarbībām;

  ekipējumam, kas īpaši izstrādāts darba drošības prasībām.

6. Šaujamieroču lietošanas mācību simulatori, izņemot tos, kas iekļauti Kopējā militāro preču saraksta ML 14 pozīcijā, un tiem īpaši izstrādāta programmatūra.

7. Attēlu veidošanas iekārtas redzamībai tumsā un siltuma starojuma un attēlu pastiprinātāju lampas, kuras nav iekļautas Kopējā militāro preču sarakstā.

8. Žilešveida dzeloņstieples.

9. Militāri naži, kaujas naži un durkļi, kuru asmens garums pārsniedz 10 cm.

10. Šajā sarakstā norādīto preču ražošanai īpaši izstrādātas iekārtas.

11. Īpaša tehnoloģija šajā sarakstā norādīto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.
IV PIELIKUMS

Iekārtas, tehnoloģijas un programmatūra, kas minētas 1.b un 1.c pantā

Vispārēja piezīme

Neatkarīgi no šā pielikuma satura to nepiemēro:

a) iekārtām, tehnoloģijām vai programmatūrai, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 ( 1 ) I pielikumā vai Kopējā militāro preču sarakstā; vai

b) programmatūrai, kas izstrādāta tā, lai lietotājs to varētu pats instalēt bez turpmākas būtiskas piegādātāja palīdzības un kas ir brīvi pieejama iedzīvotājiem, jo to bez ierobežojumiem var iegādāties mazumtirdzniecībā kādā no šiem veidiem:

i) klātienē tirdzniecības vietā;

ii) pasūtot pa pastu;

iii) noslēdzot darījumu ar elektroniskiem līdzekļiem; vai

iv) pasūtot pa telefonu; vai

c) publiski pieejamai programmatūrai.

Kategorijas A, B, C, D un E attiecas uz Regulā (EK) Nr. 428/2009 minētajām kategorijām.

Regulas 1.b pantā minētais "iekārtas, tehnoloģijas un programmatūra" ir:

A. Iekārtu saraksts

 tīkla pakešu padziļinātas pārbaudes iekārtas

 tīkla pārtveršanas iekārtas, tostarp pārtveršanas pārvaldības iekārtas (IMS – Interception Management Equipment) un saglabāto datu posmu izlūkošanas iekārtas (Data Retention Link Intelligence equipment)

 radiofrekvenču uzraudzības iekārtas

 tīkla un satelītu bloķēšanas iekārtas

 tālvadības inficēšanas iekārtas

 runas atpazīšanas/apstrādes iekārtas

  IMSI ( 2 ), MSISDN ( 3 ), IMEI ( 4 ), TMSI ( 5 ) pārtveršanas un uzraudzības iekārtas

 taktiskās SMS ( 6 )/GSM ( 7 )/GPS ( 8 )/GPRS ( 9 )/UMTS ( 10 )/CDMA ( 11 )/PSTN ( 12 ) pārtveršanas un uzraudzības iekārtas,

  DHCP ( 13 ), SMTP ( 14 ), GTP ( 15 ), TMSI informācijas pārtveršanas un uzraudzības iekārtas

 tēlu atpazīšanas un tēlu profilēšanas iekārtas

 attālināti izmantojamas kriminālistikas iekārtas

 semantiskās apstrādes programmu iekārtas

  WEP un WPA kodu uzlaušanas iekārtas

 patentētā un standarta IP balss pārraides protokola pārtveršanas iekārtas

B. Neizmantots

C. Neizmantots

D. "Programmatūra", kas paredzēta A. punktā minēto iekārtu "izstrādei", "ražošanai" vai "izmantošanai".

E. "Tehnoloģija", kas paredzēta A. punktā minēto iekārtu "izstrādei", "ražošanai" vai "izmantošanai".

Šajās kategorijās iekļautās iekārtas, tehnoloģijas un programmatūra ietilpst šā pielikuma darbības jomā tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst vispārējam raksturojumam – "interneta, telefona un satelītsakaru pārtveršanas un uzraudzības sistēmas".

Šajā pielikumā ar terminu "uzraudzība" saprot telefonsarunu vai tīkla datu ieguvi, atšifrēšanu, ierakstīšanu, apstrādi, analīzi un arhivēšanu.( 1 ) Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009(2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).

( 2 IMSI – starptautiskā mobilā abonenta identitāte (International Mobile Subscriber Identity). Tas ir katras mobilā telefona ierīces unikāls identifikācijas kods, kas ietverts SIM kartē un ar kuru GSM un UMTS tīklos var identificēt šādas SIM kartes.

( 3 MSISDN – mobilā abonementa integrēto pakalpojumu cipartīkla numurs (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Tas ir numurs, ar kuru atsevišķi identificē GSM vai UMTS mobilā tīkla abonentu. Īsāk sakot, tas ir mobilā telefona SIM kartes telefona numurs, un tādēļ ar to identificē mobilo sakaru abonentu, kā arī IMSI, izņemot pāradresētos zvanus, ko saņēmis abonents.

( 4 IMEI – starptautiskā mobilā aprīkojuma identitāte (International Mobile Equipment Identity). Numurs, parasti konkrēts, ar ko identificē GSM, WCDMA un IDEN mobilos telefonus, kā arī dažus satelīttelefonus. Parasti tas ir nodrukāts telefona akumulatora nodalījuma iekšpusē. Pārtveršana (pieslēgpārtveršana) var būt precizēta ar IMEI numuru, kā arī IMSI un MSISDN.

( 5 IMSI – pagaidu mobilā abonenta identitāte (Temporary Mobile Subscriber Identity). Identitātes dati, kas visbiežāk tiek nosūtīti starp mobilo ierīci un tīklu.

( 6 SMS – īsziņu sistēma (Short Message System).

( 7 GSM – globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communications).

( 8 GPS – globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System).

( 9 GPRS – vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Package Radio Service).

( 10 UMTS – universālā mobilo telesakaru sistēma (Universal Mobile Telecommunication System).

( 11 CDMA – platjoslas koddales daudzpiekļuve (Code Division Multiple Access).

( 12 PSTN – publiskais komutējamais telefonu tīkls (Public Switch Telephone Networks).

( 13 DHCP – dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols (Dynamic Host Configuration Protocol).

( 14 SMTP – vienkāršais pasta pārsūtīšanas protokols (Simple Mail Transfer Protocol).

( 15 GTPGPRS tunelēšanas protokols (GPRS Tunnelling Protocol).

Top