EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0665-20190616

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 4. oktobris) par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6974) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2011/665/ES)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/2019-06-16

02011D0665 — LV — 16.06.2019 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 4. oktobris)

par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6974)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/665/ES)

(OV L 264, 8.10.2011., 32. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs),

  L 139I

108

27.5.2019
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 4. oktobris)

par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6974)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/665/ES)1. pants

Priekšmets

Šis lēmums nosaka specifikāciju apstiprināto ritekļu tipu Eiropas reģistram, kas minēts Direktīvas 2008/57/EK 34. pantā.

2. pants

Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra specifikācija

1.  Aģentūra izstrādā, izmanto un uztur Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistru, pamatojoties uz specifikāciju, kas noteikta I un II pielikumā.

2.  Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā (EARTR) ir iekļauti dati par ritekļu tipiem, ko apstiprinājušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu.

3.  Ritekļu tipi, kas apstiprināti kādā dalībvalstī pirms 2010. gada 19. jūlija un kam viens vai vairāki ritekļi apstiprināti vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 22. vai 24. pantu pēc 2010. gada 19. jūlija, ir uzskatāmi par tādiem, uz ko attiecas Direktīvas 2008/57/EK 26. panta noteikumi, un tie jāreģistrē EARTR. Šajā gadījumā reģistrējamie dati var aprobežoties ar parametriem, kas pārbaudīti tipa apstiprinājuma procesa laikā.

4.  Ritekļu tipi, ko var reģistrēt brīvprātīgi, minēti I pielikuma 1. iedaļā.

5.  Numura, ko saņem katrs ritekļu tips, struktūra ir noteikta III pielikumā.

6.  Reģistram jāsāk darbs līdz 2012. gada 31. decembrim. Līdz tam laikam informāciju par apstiprinātajiem ritekļu tipiem savā tīmekļa vietnē publicē Aģentūra.

▼M1

2.a pants

Informācija, ko ievieto Aģentūra

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/545 ( 1 ) 50. pantu Aģentūra ievieto Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā informāciju par tās piešķirtajām ritekļa tipa atļaujām vai ritekļa tipa variantiem un par jaunām ritekļa tipa versijām vai ritekļa tipa varianta versijām, kā noteikts šā lēmuma II pielikumā.

▼B

3. pants

Informācija, ko nosūta valsts drošības iestādes

▼M1

1.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/545 50. pantu dalībvalstis nodrošina, ka valstu drošības iestādes sniedz informāciju par to piešķirtajām ritekļa tipa atļaujām vai ritekļa tipa variantiem un par jaunu ritekļa tipa versiju vai ritekļa tipa varianta versiju, kā noteikts šā lēmuma II pielikumā.

▼B

2.  Valsts drošības iestādes sniedz šā panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti I pielikuma 5.2. punktā.

3.  Valsts drošības iestādes nosūta šo informāciju, izmantojot elektronisku standarta veidlapu, kas atrodama tīmeklī, un aizpildot attiecīgos laukus.

4.  Valsts drošības iestādes ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās datuma sniedz informāciju, kas attiecas uz ritekļu tipa apstiprinājumiem, kurus tās piešķīrušas laikā no 2010. gada 19. jūlija līdz šā lēmuma spēkā stāšanās datumam.

▼M1

4. pants

Ierobežojumu kodi

Visās dalībvalstīs izmanto harmonizētus ierobežojumu kodus.

Harmonizēto ierobežojumu kodu saraksts ir Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1614 ( 2 ) minētais saraksts.

▼B

5. pants

Nobeiguma noteikumi

1.  Aģentūra publicē un regulāri atjaunina Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra izmantošanas rokasgrāmatu. Kopā ar citu informāciju šajā rokasgrāmatā attiecībā uz katru parametru iekļauj arī atsauci uz savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju punktiem, kas ietver šim parametram noteiktās prasības.

2.  Aģentūra iesniedz Komisijai ieteikumu par to ritekļu tipu iespējamo iekļaušanu reģistrā, kas apstiprināti pirms 2010. gada 19. jūlija, un par iespējamiem grozījumiem šajā lēmumā, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

6. pants

Piemērošanas datums

Šo lēmumu piemēro no 2012. gada 15. aprīļa.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Dzelzceļa aģentūrai un dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

EIROPAS APSTIPRINĀTO RITEKĻU TIPU REĢISTRA SPECIFIKĀCIJA

1.   RITEKĻU TIPI, KO REĢISTRĒ BRĪVPRĀTĪGI

Ritekļu tipus, kas apstiprināti pirms 2010. gada 19. jūlija un kam jauni ritekļi nav apstiprināti pēc 2010. gada 19. jūlija, var reģistrēt EARTR brīvprātīgi.

Turklāt brīvprātīgi var reģistrēt arī šādus ritekļu tipus:

 apstiprinātus ritekļus, kas nododami ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija un kam papildu apstiprinājums nodošanai ekspluatācijā ir piešķirts saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 23. vai 25. pantu,

 ritekļus, kas apstiprināti nodošanai ekspluatācijā pirms 2010. gada 19. jūlija un kam jauns apstiprinājums nodošanai ekspluatācijā ir piešķirts pēc modernizācijas vai atjaunošanas,

 ritekļus, kas ievesti no trešām valstīm un apstiprināti ES teritorijā saskaņā ar COTIF 1999, un jo īpaši tās F un G pielikumu, vai

 ritekļus, kas ievesti no trešām valstīm un apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 21. panta 11. punkta noteikumiem.

Šajos četros brīvprātīgas reģistrācijas gadījumos reģistrējamie dati var aprobežoties ar parametriem, kas verificēti apstiprināšanas procesa laikā.

Pagaidu atļaujas, piemēram, testēšanas un izmēģinājumu braucienu atļaujas, netiek reģistrētas EARTR.

2.   FUNKCIONĀLĀ ARHITEKTŪRA

2.1.    EARTR administrēšana

Aģentūra uztur un pārvalda EARTR. Aģentūra veido lietotāju kontus un piešķir piekļuves tiesības pēc valstu drošības iestāžu pieprasījuma saskaņā ar šo specifikāciju.

2.2.    EARTR adrese

EARTR ir tīmeklī veidota lietojumprogramma. EARTR adrese ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē.

▼M1

2.3.    Lietotāji un lietotāju piekļuves tiesības

EARTR ir šādi lietotāji:1. tabula

Tiesības piekļūt EARTR

Lietotājs

Piekļuves tiesības

Pieteikšanās un lietotāju konti

Dalībvalsts valsts drošības iestāde

Par šo dalībvalsti iesniegtos datus validē Aģentūra.

Neierobežota jebkuru datu aplūkošana, ieskaitot datus, kuru validēšana nav pabeigta.

Pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli.

Nav pieejami funkcionālie vai anonīmie konti. Ja valsts drošības iestāde pieprasa, izveido vairākus kontus.

Aģentūra

Tādu datu reģistrēšana, kas saistīti ar ritekļa tipa atļauju, ko tā ir apstrādājusi kā atļaujas piešķīrēja struktūra.

Valsts drošības iestādes iesniegto datu validācija attiecībā uz atbilstību šai specifikācijai un publicēšana.

Neierobežota jebkuru datu aplūkošana, ieskaitot datus, kuru validēšana nav pabeigta.

Pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli.

Sabiedrība

Validēto datu aplūkošana.

Neattiecas.

▼B

2.4.    Saskarne ar ārējām sistēmām

Jebkurš ritekļu tips, kas reģistrēts (t. i., validēts un publiskots) EARTR, ir pieejams ar hipersaiti. Šīs hipersaites var izmantot ārējiem pieteikumiem.

Uzmanība jāpievērš iespējamām saitēm starp EARTR un ritekļu Eiropas centralizēto virtuālo reģistru (EC RVR) ( 3 ).

▼M1

EARTR nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju īstenot informācijas apmaiņu ar citām Aģentūras informācijas sistēmām, piemēram, Eiropas Ritekļu reģistru (“EVR”), kas minēts Lēmumā (ES) 2018/1614, dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgo lietotāja saskarni, kas minēta Komisijas Lēmumā 2014/880/ES ( 4 ), un vienas pieturas aģentūru (“VPA”), kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 ( 5 ) 12. pantā.

▼B

2.5.    Saites ar citiem reģistriem un datubāzēm

Veidojot EARTR, Aģentūra pilnā mērā ņem vērā saskarnes, tostarp koordinētos pārejas periodus, ar šādiem reģistriem un datubāzēm:

 valstu ritekļu reģistri ( 6 ) (VRR) un EC RVR: datu formātam attiecībā uz EC RVR iekļautā ritekļa tipu ir viens pret vienu jāatbilst tipa apzīmējumam un, ja vajadzīgs, tipa versijām EARTR,

 Infrastruktūras reģistrs (INFR) ( 7 ): parametru sarakstiem un datu formātiem INFR un EARTR ir savstarpēji jāatbilst, tostarp arī attiecībā uz jebkuriem atjauninājumiem vai grozījumiem INFR un EARTR specifikācijās,

 valsts noteikumu atsauces dokuments (Direktīvas 2008/57/EK 27. pants): kad ir pieejams atsauces dokuments, parametru sarakstam, kam veikts atbilstības novērtējums attiecībā uz EARTR norādītajiem valsts noteikumiem, ir precīzi viens pret vienu jāatbilst parametru sarakstam, kas iekļauts atsauces dokumentā. EARTR nedrīkst atsaukties ne uz vienu parametru, kas nav iekļauts atsauces dokumentā.

▼M1

  EVR: EVR iekļautā ritekļa tipa datu formātam viens pret vienu jāatbilst tipa apzīmējumam un, ja nepieciešams, tipa variantu vai versiju apzīmējumam EARTR,

 vienas pieturas aģentūra ( 8 ) (VPA): VPA izmanto EARTR, lai pārvaldītu visu ar tipiem/variantiem/versijām saistīto informāciju. Apmainoties ar informāciju starp sistēmām, kā atsauci izmanto tipa identifikāciju; VPA ļaus izgūt no EARTR informāciju par tipiem/variantiem/versijām un izraisīs ar tipu/variantu/versiju saistītās informācijas publicēšanu EARTR, tiklīdz ir izdota ritekļa tipa atļauja,

 Vienotā noteikumu datubāze ( 9 ), kas satur valsts noteikumus: attiecībā uz valsts noteikumiem par ritekļu atļaujām to parametru sarakstam, kuriem tiek veikts atbilstības novērtējums saskaņā ar EARTR norādītajiem valsts noteikumiem, Vienotajā noteikumu datubāzē jābūt tādam pašam. EARTR nedrīkst atsaukties ne uz vienu parametru, kas nav iekļauts Vienotajā noteikumu datubāzē.

 Līdz Vienotā noteikumu datubāze ir spējīga darboties un uz to ir pārnesti dati no Atsauces dokumentu datubāzes un Notif-IT, to parametru saraksts, kuriem tiek veikts atbilstības novērtējums saskaņā ar EARTR norādītajiem valsts noteikumiem, ir tāds pats kā Atsauces dokumentu datubāzē. EARTR nedrīkst atsaukties ne uz vienu parametru, kas nav iekļauts Atsauces dokumenta datu bāzē.

▼B

2.6.    Pieejamība

Vispārīgs noteikums ir tāds, ka EARTR ir pieejams 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā 365 dienas gadā un tā sistēmas pieejamības mērķa vērtība ir 98 %. Tomēr, ja pēc Aģentūras parastā darba laika notiek kļūme, pakalpojuma atjaunošana tiks pārcelta uz nākamo Aģentūras darbdienu pēc kļūmes. Uzturēšanas laikā sistēmas nepieejamība ir minimāla.

2.7.    Drošība

Aģentūras izveidotos lietotāju kontus un paroles nedrīkst izpaust trešām pusēm, un tie ir jālieto tikai saskaņā ar šo specifikāciju.

3.   TEHNISKĀ ARHITEKTŪRA

3.1.    Sistēmas arhitektūra

EARTR ir tīmeklī veidota lietojumprogramma, ko uztur un pārvalda Aģentūra.

EARTR spēj iekļaut pilnu informāciju par 35 000 ritekļu tipiem.

Lietotājiem ir iespēja pieslēgties EARTR ar standarta interneta savienojumu.

EARTR arhitektūra ir parādīta šajā attēlā:

image

3.2.    Sistēmas prasības

Lai pieslēgtos EARTR, ir nepieciešama interneta pārlūkprogramma un piekļuve internetam.

4.   DARBĪBAS REŽĪMS

EARTR ir šādi darbības režīmi:

 standarta režīms – standarta darbības režīmā ir pieejamas visas funkcijas,

 uzturēšanas režīms – uzturēšanas režīmā EARTR var nebūt pieejams lietotājiem.

5.   NOTEIKUMI PAR DATU IEVADĪŠANU UN PĀRBAUDI

▼M1

5.1.    Pamatprincips

Katra valsts drošības iestāde sniedz informāciju par tās piešķirtajām ritekļa tipa vai ritekļa tipa varianta atļaujām.

Katra valsts drošības iestāde sniedz informāciju par ritekļa tipa versijām vai ritekļa tipa varianta versijām, kuru tā saņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/545 15. panta 3. punktu.

Aģentūra tiešā veidā reģistrē informāciju par tās piešķirtajām ritekļa tipa vai ritekļa tipa varianta atļaujām, kā arī informāciju, ko tā saņēmusi saistībā ar ritekļa tipa versijām vai ritekļa tipa varianta versijām.

EARTR ir iekļauts tīmekļa rīks informācijas apmaiņai starp valstu drošības iestādēm un Aģentūru. Minētais rīks ļauj veikt šādu informācijas apmaiņu:

1) tipa ID rezervēšana;

2) datu sniegšana reģistram, ko veic valsts drošības iestāde, nosūtot Aģentūrai datus, tostarp:

a) datus, kas saistīti ar jauna ritekļa tipa vai jauna ritekļa tipa varianta atļaujas piešķiršanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz pilnu datu kopu, kā noteikts II pielikumā);

b) datus, kas saistīti ar iepriekš EARTR reģistrēta ritekļa tipa atļaujas piešķiršanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz tikai datus, kas saistīti ar pašu atļauju, t. i., II pielikumā noteiktā saraksta 3. iedaļas laukus);

c) datus, kas saistīti ar ritekļa tipa versijas vai ritekļa tipa varianta versijas reģistrēšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz pilnu datu kopu, kā noteikts II pielikumā);

d) datus, kas saistīti ar esošas atļaujas grozīšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz tikai datus, kas saistīti ar laukiem, kuros jāizdara grozījumi; tie nedrīkst būt grozījumi datos par ritekļa raksturlielumiem);

e) datus, kas saistīti ar esošas atļaujas apturēšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde iesniedz tikai apturēšanas datumu);

f) datus, kas saistīti ar esošas atļaujas atkārtotu aktivizēšanu (šajā gadījumā valsts drošības iestāde iesniedz tikai datus, kas saistīti ar laukiem, kuros jāizdara grozījumi), atsevišķi nodalot:

 atkārtotu aktivizēšanu bez datu grozījumiem,

 atkārtotu aktivizēšanu ar datu grozījumiem (šie dati nedrīkst būt saistīti ar ritekļa raksturlielumiem);

g) datus, kas saistīti ar atļaujas atsaukšanu;

h) datus, kas saistīti ar kļūdas labošanu;

3) Aģentūras pieprasījumu nosūtīšana valsts drošības iestādei ar lūgumu paskaidrot un/vai izlabot datus;

4) valsts drošības iestādes atbilžu nosūtīšana uz Aģentūras pieprasījumiem par datu paskaidrošanu un/vai labošanu.

Valsts drošības iestāde datus reģistra atjaunināšanai iesniedz elektroniski, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu un elektronisku standarta tīmekļa veidlapu, kurā aizpilda attiecīgos laukus saskaņā ar II pielikuma prasībām.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes iesniegtos datus attiecībā uz to atbilstību šai specifikācijai un tos validē vai pieprasa paskaidrojumus.

Ja Aģentūra atzīst, ka dati, ko iesniegusi valsts drošības iestāde, neatbilst šai specifikācijai, Aģentūra nosūta valsts drošības iestādei pieprasījumu izlabot vai paskaidrot iesniegtos datus.

Ikreiz, kad tiek atjaunināti dati par ritekļa tipu, sistēma ģenerē apstiprinājuma ziņojumu, ko pa e-pastu nosūta tās valsts drošības iestādes lietotājiem, kura iesniegusi datus, valstu drošības iestādēm visās pārējās dalībvalstīs, kur šim tipam ir piešķirta atļauja, ritekļa tipa atļaujas turētājam un Aģentūrai.

▼B

5.2.    Datu iesniegšana, ko veic valsts drošības iestāde

▼M1

5.2.1.    Jauna ritekļa tipa atļaujas, jauna ritekļa tipa varianta vai jaunas ritekļa tipa versijas reģistrēšana

1. Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jebkādas ritekļa tipa atļaujas piešķiršanu 20 darbdienu laikā pēc atļaujas izdošanas.

2. Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jebkādu ritekļa tipa variantu 20 darbdienu laikā pēc atļaujas izdošanas.

3. Valsts drošības iestāde sniedz Aģentūrai informāciju par jebkādu ritekļa tipa versiju vai ritekļa tipa varianta versiju, kuru tā saņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/545 15. panta 3. punktu, 20 darbdienu laikā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas.

4. Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un 20 darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to validē un piešķir ritekļa tipam numuru, kā noteikts III pielikumā, vai arī pieprasa informācijas labošanu vai paskaidrošanu. Jo īpaši, lai nepieļautu tipu netīšu dublēšanos EARTR, Aģentūra pārbauda, ciktāl to pieļauj EARTR pieejamie dati, vai šo tipu nav jau agrāk reģistrējusi cita dalībvalsts.

5. Pēc valsts drošības iestādes iesniegtās informācijas validēšanas Aģentūra piešķir jaunajam ritekļa tipam numuru. Noteikumi par ritekļa tipa numura piešķiršanu ir izklāstīti III pielikumā.

▼B

5.2.2.    Apstiprinājuma piešķiršana ritekļa tipam, kas iepriekš reģistrēts EARTR

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jebkuru apstiprinājumu, kas piešķirts EARTR jau reģistrētam ritekļa tipam (piemēram, tipam, ko apstiprinājusi cita dalībvalsts), divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma izdošanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un desmit (10) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to validē vai pieprasa informācijas labošanu vai skaidrojumus.

Pēc valsts drošības iestādes sniegtās informācijas validēšanas Aģentūra papildina datus, kas saistīti ar šo ritekļa tipu, ar datiem par tā apstiprināšanu dalībvalstī, kuras valsts drošības iestāde piešķīrusi minēto apstiprinājumu.

5.2.3.    Esoša apstiprinājuma grozījumi

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jau esoša apstiprinājuma grozījumiem, kas piešķirts kādam ritekļa tipam, divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma grozījuma veikšanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un desmit (10) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas validē to vai pieprasa informācijas labošanu vai skaidrojumus. Jo īpaši Aģentūra pārbauda, vai pieprasītās izmaiņas faktiski ir uzskatāmas par esoša tipa apstiprinājuma grozījumiem (piemēram, izmaiņas apstiprināšanas nosacījumos, izmaiņas tipa pārbaudes sertifikātā) un vai tās nav uzskatāmas par jaunu ritekļa tipu.

Pēc valsts drošības iestādes iesniegtās informācijas validēšanas Aģentūra publicē šo informāciju.

5.2.4.    Apturēšana

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jau esoša apstiprinājuma apturēšanu kādam ritekļa tipam piecu (5) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma apturēšanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un piecu (5) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas to validē vai pieprasa informācijas labošanu vai skaidrojumus.

5.2.5.    Atkārtota aktivizēšana bez grozījumiem

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par iepriekš apturēta kāda ritekļa tipa apstiprinājuma atkārtotu aktivizēšanu divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma atkārtotas aktivizēšanas veikšanas. Valsts drošības iestāde apstiprina, ka sākotnējais apstiprinājums ir atkārtoti aktivizēts bez grozījumiem.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un desmit (10) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas validē to vai pieprasa informācijas labošanu vai paskaidrojumus.

5.2.6.    Atkārtota aktivizēšana ar grozījumiem

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par iepriekš apturēta kāda ritekļa tipa apstiprinājuma atkārtotu aktivizēšanu divdesmit (20) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma atkārtotas aktivizēšanas. Valsts drošības iestāde norāda, ka atkārtotā aktivizēšana ir saistīta ar sākotnēja apstiprinājuma grozījumiem. Valsts drošības iestāde sniedz informāciju par šiem grozījumiem.

Izmanto iepriekš 5.2.3. punktā par apstiprinājuma grozīšanu noteikto procedūru.

5.2.7.    Anulēšana

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par jebkuru jau esoša apstiprinājuma anulēšanu kādam ritekļa tipam piecu (5) darbdienu laikā pēc apstiprinājuma anulēšanas.

Aģentūra pārbauda valsts drošības iestādes sniegto informāciju un piecu (5) darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas validē to vai pieprasa informācijas labošanu vai paskaidrojumus.

Gadījumos, kad apstiprinājumam ir derīguma termiņš, IT sistēma automātiski maina apstiprinājuma statusu uz “beidzies” saskaņā ar derīguma termiņu, ko norādījusi attiecīgā valsts drošības iestāde.

5.2.8.    Apstiprinājuma grozījumi, kuru dēļ var būt jāizdara reģistrēta ritekļa tipa grozījumi

Pirms pieprasa apstiprinājuma grozījumus, kuru dēļ var būt jāizdara reģistrēta ritekļa tipa grozījumi, valsts drošības iestāde saskaņo pieprasījumu ar tām valstu drošības iestādēm, kas piešķīrušas šā reģistrētā tipa apstiprinājumu, un jo īpaši ar iestādi, kas reģistrējusi šo tipu EARTR.

▼M1

5.3.    Aģentūras veiktā datu ievade vai grozīšana

5.3.1.    Atļaujas piešķīrēja struktūra ir valsts drošības iestāde

Ja valsts drošības iestāde darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra, Aģentūra neveic grozījumus valsts drošības iestādes iesniegtajos datos. Aģentūras uzdevums ir tikai datus validēt un publicēt.

Izņēmuma gadījumos, piemēram, kad tehniski nav iespējams ievērot parasto procedūru, Aģentūra pēc valsts drošības iestādes lūguma var ievadīt vai grozīt valsts drošības iestādes iesniegtos datus. Šajā gadījumā valsts drošības iestāde, kas pieprasa datu ievadi vai grozīšanu, apstiprina Aģentūras ievadītos vai grozītos datus, un Aģentūra pienācīgi dokumentē šo procesu. Datu ievadei EARTR piemēro laika grafiku, kas norādīts 5.2. punktā.

5.3.2.    Atļaujas piešķīrēja struktūra ir Aģentūra

Ja Aģentūra darbojas kā atļaujas piešķīrēja struktūra, tā:

a) reģistrē jebkādu ritekļa tipa atļauju vai ritekļa tipa variantu 20 darbdienu laikā pēc atļaujas izdošanas;

b) reģistrē jebkādu ritekļa tipa versiju vai ritekļa tipa varianta versiju 20 darbdienu laikā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas;

c) groza jebkādu esošu ritekļa tipa atļauju 20 darbdienu laikā pēc atļaujas grozījuma pieņemšanas;

d) aptur jebkādu esošu ritekļa tipa atļauju piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas apturēšanu;

e) atkārtoti aktivizē jebkādu iepriekš apturētu ritekļa tipa atļauju 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas atkārtotu aktivizēšanu;

f) atsauc jebkādu esošu ritekļa tipa atļauju piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas atsaukšanu.

▼B

5.4.    Aģentūras veiktā datu publicēšana

Aģentūra publisko datus pēc to validēšanas.

5.5.    Kļūdu labošana iesniegtajos datos

EARTR ļauj izlabot kļūdas reģistrētos datos. Gadījumos, kad kļūda ir izlabota, EARTR norāda labošanas datumu.

5.6.    Meklēšanas iespējas un ziņojumi

EARTR ļauj veidot turpmāk minētos ziņojumus:

1) valsts drošības iestādei un Aģentūrai:

 II pielikumā norādīto informāciju, ko sniegusi valsts drošības iestāde un Aģentūra nav validējusi attiecībā uz jebkuru ritekļa tipu, kam apstiprinājums ir aktīvs, apturēts vai anulēts (arī apstiprinājumi, kam beidzies termiņš), ciktāl šī informācija ir saglabāta vēsturiskos reģistros,

 ziņojumus, kas pieejami sabiedrībai;

2) sabiedrībai:

 II pielikumā norādīto informāciju, ko sniegusi jebkura valsts drošības iestāde un Aģentūra ir validējusi attiecībā uz jebkuru ritekļa tipu, kam apstiprinājums ir aktīvs, apturēts vai anulēts (arī apstiprinājumi, kam beidzies termiņš), ciktāl šī informācija ir saglabāta vēsturiskos reģistros.

EARTR ļauj sabiedrības pārstāvjiem veikt meklēšanu vismaz pēc šādiem kritērijiem un jebkurā to kombinācijā:

 pēc tipa koda,

 pēc tipa nosaukuma vai tā daļas,

 pēc ražotāja nosaukuma vai tā daļas,

 pēc ritekļa kategorijas/apakškategorijas,

 pēc SITS, kam atbilst šis tips,

 pēc dalībvalsts vai dalībvalstu grupas, kurā ritekļa tips ir apstiprināts,

 pēc apstiprinājuma statusa,

 pēc tehniskajiem raksturlielumiem.

Attiecīgos gadījumos meklēšanas kritērijos iespējams norādīt tehniskā raksturlieluma vērtību intervālu.

5.7.    Vēsturiskie reģistri

EARTR saglabā visus vēsturiskos reģistrus par visiem grozījumiem, tostarp kļūdu labojumiem, paskaidrojumu un atbilžu pieprasījumiem saistībā ar reģistrēto ritekļa tipu, 10 gadus, skaitot no apstiprinājuma anulēšanas datuma visās dalībvalstīs, un 10 gadus, skaitot no reģistrācijas anulēšanas datuma visos VRR attiecībā uz pēdējo šā tipa ritekli, atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem iestājas vēlāk.

5.8.    Automātiska izmaiņu paziņošana

Pēc ritekļa tipa apstiprinājuma grozīšanas, apturēšanas, atkārtotas aktivizēšanas vai anulēšanas IT sistēma nosūta automātisku e-pastu valsts drošības iestādei dalībvalstī, kurā šis ritekļa tips ir apstiprināts, informējot par izmaiņām.

Gadījumos, kad apstiprinājumam ir derīguma termiņš, IT sistēma nosūta attiecīgai valsts drošības iestādei automātisku e-pastu, informējot par tuvojošos beigu termiņa datumu trīs (3) mēnešus pirms šā datuma.

▼M1

6.   GLOSĀRIJSTermins vai saīsinājums

Definīcija

Tipa ID

Tipa identifikācija, kas sastāv no tipa numura (0.1. parametrs, skaitlis, kas sastāv no 10 cipariem), varianta (0.2. parametrs, burtciparu kods, kas sastāv no trīs rakstzīmēm) un versijas (0.4. parametrs, burtciparu kods, kas sastāv no trīs rakstzīmēm):

TipaID = Tipa numurs+variants+versija = XX-XXX-XXXX-X-ZZZ-VVV

Ierobežojums

Jebkurš nosacījums vai limitējums, kas norādīts ritekļa tipa atļaujā un piemērojams jebkura šim tipam atbilstīga ritekļa laišanai tirgū vai izmantošanai. Ierobežojumi neattiecas uz tehniskajiem raksturlielumiem, kas minēti II pielikuma 4. iedaļā (parametru saraksts un formāts).

Atļaujas grozīšana

Pēc atļaujas piešķīrējas struktūras pieprasījuma veicami grozījumi iepriekš publicētā informācijā par reģistrētu ritekļa tipa atļauju, kurā vajadzīgas izmaiņas.

Atļaujas apturēšana

Atļaujas piešķīrējas struktūras lēmums, saskaņā ar kuru ritekļa tipa atļauja uz laiku tiek apturēta un nevienam riteklim nedrīkst piešķirt atļauju ritekli laist tirgū, pamatojoties uz atbilstību attiecīgajam tipam, kamēr nav izanalizēti cēloņi, kas ir šādas apturēšanas pamatojums. Ritekļa tipa atļaujas apturēšana neattiecas uz ritekļiem, kas jau ir ekspluatācijā.

Atļaujas atkārtota aktivizēšana

Atļaujas piešķīrējas struktūras lēmums, saskaņā ar kuru tās iepriekš noteiktā atļaujas apturēšana vairs nav spēkā.

Atjaunināma atļauja

Atļaujas piešķīrējas struktūras lēmums, saskaņā ar kuru ritekļa tipa atļauja jāatjaunina atbilstīgi Direktīvas (ES) 2016/797 24. panta 3. punktam un nevienam riteklim nedrīkst piešķirt atļauju ritekli laist tirgū, pamatojoties uz atbilstību attiecīgajam tipam. Atjaunināmas ritekļa tipa atļaujas statuss neattiecas uz ritekļiem, kas jau ir ekspluatācijā.

Atļaujas atsaukšana

Lēmums, ko atļaujas piešķīrēja struktūra pieņēmusi atbilstīgi Direktīvas (ES) 2016/797 26. pantam un saskaņā ar kuru ritekļa tipa atļauja vairs nav spēkā. Ritekļus, kam piešķirta atļauju ritekli laist tirgū, pamatojoties uz atbilstību attiecīgajam tipam, atsauc.

Kļūda

Nosūtīti vai publiskoti dati, kas neatbilst attiecīgajai ritekļa tipa atļaujai. Šī definīcija neattiecas uz atļaujas grozījumiem.
II PIELIKUMS

REĢISTRĒJAMIE DATI UN TO FORMĀTS

1. Par katru ritekļa tipu, kam piešķirta atļauja, EARTR iekļauj šādus datus:

a) tipa identifikācija;

b) ražotājs;

c) atbilstība SITS;

d) atļaujas, tostarp vispārīga informācija par šīm atļaujām, atļauju statuss, to parametru saraksts, kuru atbilstība valsts noteikumiem ir pārbaudīta;

e) tehniskie raksturlielumi.

2. Datiem, ko reģistrē EARTR par katru ritekļa tipu, un to formātam jābūt, kā norādīts 2. tabulā. Reģistrējamie dati ir atkarīgi no ritekļa kategorijas, kā norādīts 2. tabulā.

3. Vērtības, kas parametriem norādītas saistībā ar tehniskajiem raksturlielumiem, ir pieteikumam pievienotajā dokumentācijā norādītās vērtības.

4. Gadījumos, kad iespējamās parametra vērtības aprobežojas ar iepriekšdefinētu sarakstu, šos sarakstus uztur un atjaunina Aģentūra.

5. Attiecībā uz ritekļu tipiem, kas neatbilst visām attiecīgajām spēkā esošajām SITS, valsts drošības iestāde, kura piešķīrusi tipa atļauju, var ierobežot informāciju, kas sniedzama par turpmāk 4. iedaļā norādītajiem tehniskajiem raksturlielumiem, aprobežojoties ar parametriem, kuri ir pārbaudīti saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

6. Ja parametrs ir definēts piemērojamajā SITS, šim parametram norāda verifikācijas procedūrā novērtēto vērtību.

7. Iepriekšdefinētos sarakstus Aģentūra uztur un regulāri atjaunina saskaņā ar spēkā esošajām SITS, tostarp SITS, ko var piemērot pārejas periodā.

8. Parametriem, kas apzīmēti kā “atklāts punkts”, nenorāda nekādus datus, līdz šis atklātais punkts netiek izklāstīts attiecīgajā SITS.

9. Parametriem, kas apzīmēti kā parametri “pēc izvēles”, datus norāda pēc tipa atļaujas pieteikuma iesniedzēja lēmuma.

10. Laukus no 0.1. līdz 0.4. aizpilda Aģentūra.2. tabula

EARTR parametri

Parametrs

Datu formāts

Piemērojamība ritekļu kategorijām (jā, nē, pēc izvēles, atklāts punkts)

Parametri tehniskajai savietojamībai starp ritekli un izmantošanas telpas tīklu(-iem)

1.  Vilces ritekļi

2.  Velkami pasažieru ritekļi

3.  Kravas vagoni

4.  Specializētie ritekļi

0.

Tipa identifikācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

0.1.

Tipa numurs (saskaņā ar III pielikumu)

[numurs] XX-XXX-XXXX-X

 

0.2.

Šajā tipā iekļautais variants

(atbilstīgi Regulas (ES) 2018/545 2. panta 13. punktam)

[burtciparu kods] ZZZ

 

0.4.

Šajā tipā iekļautās versijas

(atbilstīgi Regulas (ES) 2018/545 2. panta 14. punktam)

[burtciparu kods] VVV

 

0.3.

Reģistrācijas datums EARTR

[datums] GGGGMMDD

 

1.

Vispārīga informācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

1.1.

Tipa nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.2.

Alternatīvs tipa nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.

Ražotāja nosaukums

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

1.3.1.

Ražotāja identifikācijas dati

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

1.3.1.1.

Organizācijas nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta, iespēja pievienot jaunas organizācijas

 

1.3.1.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.1.3.

Organizācijas kods

Burtciparu kods

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.2.

Ražotāja kontaktinformācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

1.3.2.1.

Organizācijas adrese: iela un numurs

Teksts

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.2.2.

Pilsēta

Teksts

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.2.3.

Valsts kods

Kods, kā definēts ES Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.2.4.

Pasta indekss

Burtciparu kods

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.3.2.5.

E-pasta adrese

E-pasts

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

1.4.

Kategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (saskaņā ar III pielikumu)

 

1.5.

Apakškategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (saskaņā ar III pielikumu)

 

2.

Atbilstība SITS

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

2.1.

Atbilstība SITS

Katrai SITS:

[rakstzīmju virkne] Jā/nē/daļēji/neattiecas. Izvēle no iepriekšdefinēta ar ritekļiem saistītu SITS saraksta (spēkā esošu un agrāk spēkā bijušu) (iespējamas vairākas izvēles)

 

2.2.

“EK” verifikācijas sertifikāts

Atsauce uz “EK tipa pārbaudes sertifikātiem” (ja izmanto SB moduli) un/vai “EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātiem” (ja izmanto SH1 moduli)

[rakstzīmju virkne] (iespēja norādīt vairākus sertifikātus, piemēram, sertifikātu ritošā sastāva apakšsistēmai, sertifikātu CCS u. c.)

 

2.3.

Piemērojamie īpašie gadījumi (īpašie gadījumi, atbilstība kuriem ir novērtēta)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz SITS (katrai SITS, kas apzīmēta ar “jā” vai “daļēji”)

 

2.4.

Neatbilstība SITS iedaļām

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz SITS (katrai SITS, kas apzīmēta ar “daļēji”)

 

3.

Atļaujas

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.0.

Izmantošanas telpa

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles) Dalībvalsts – tīkls

 

3.1.

Dalībvalsts, kurā piešķirta atļauja

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.1.

Dalībvalsts, kurā piešķirta atļauja

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

 

3.1.2.

Pašreizējais statuss

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.2.1.

Statuss

[rakstzīmju virkne] + [datums] Iespējamās izvēles: derīga, apturēta GGGGMMDD, atsaukta GGGGMMDD, atjaunināma GGGGMMDD

 

3.1.2.2.

Atļaujas derīguma termiņš (ja ir noteikts)

[datums] GGGGMMDD

 

3.1.2.3.

Izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi ar kodu

[rakstzīmju virkne] Kods, ko piešķir Aģentūra

 

3.1.2.4.

Izmantošanas nosacījumi un citi ierobežojumi bez koda

[rakstzīmju virkne]

 

3.1.3.

Vēsturiskie dati

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.

Sākotnējā atļauja

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.1.

Sākotnējās atļaujas datums

[datums] GGGGMMDD

 

3.1.3.1.2.

Atļaujas turētājs

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1.

Atļaujas turētāja identifikācijas dati

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1.1.

Organizācijas nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta, iespēja pievienot jaunas organizācijas

 

3.1.3.1.2.1.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

 

3.1.3.1.2.1.3.

Organizācijas kods

Burtciparu kods

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

3.1.3.1.2.2.

Atļaujas turētāja kontaktinformācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.2.1.

Organizācijas adrese: iela un numurs

Teksts

 

3.1.3.1.2.2.2.

Pilsēta

Teksts

 

3.1.3.1.2.2.3.

Valsts kods

Kods, kā definēts ES Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā

 

3.1.3.1.2.2.4.

Pasta indekss

Burtciparu kods

 

3.1.3.1.2.2.5.

E-pasta adrese

E-pasts

 

3.1.3.1.3.

Atsauce uz atļaujas dokumentu

[rakstzīmju virkne] (EIN)

 

3.1.3.1.4.

Verifikācijas sertifikāts:

atsauce uz tipa pārbaudi vai konstrukcijas pārbaudes veidu

[rakstzīmju virkne]

(iespēja norādīt vairākus sertifikātus, piemēram, sertifikātu ritošā sastāva apakšsistēmai, sertifikātu vilcienu vadības un signalizācijas apakšsistēmai u. c.)

 

3.1.3.1.5.

Parametri, kuru atbilstība piemērojamajiem valsts noteikumiem ir novērtēta

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2015/2299/ES

 

3.1.3.1.6.

Piezīmes

[rakstzīmju virkne] (maks. 1 024 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

3.1.3.1.7.

Atsauce uz rakstisko deklarāciju, ko sagatavojis priekšlikuma iesniedzējs, kas minēts Regulas (ES) Nr. 402/2013 3. panta 11. punktā

[rakstzīmju virkne]

 

3.1.3.X.

Atļaujas grozījums

Virsraksts (nav datu) (X ir skaitlis no 2 uz augšu un norāda, cik reizes veikti tipa atļaujas grozījumi)

 

3.1.3.X.1.

Grozījuma veids

[rakstzīmju virkne] Teksts no iepriekšdefinēta saraksta

 

3.1.3.X.2.

Datums

[datums] GGGGMMDD

 

3.1.3.X.3.

Atļaujas turētājs (ja ir)

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes) Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta, iespēja pievienot jaunas organizācijas

 

3.1.3.X.3.1.

Atļaujas turētāja identifikācijas dati

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.1.1.

Organizācijas nosaukums

[rakstzīmju virkne] (maks. 256 rakstzīmes)

Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta, iespēja pievienot jaunas organizācijas

 

3.1.3.X.3.1.2.

Numurs komercreģistrā

Teksts

 

3.1.3.X.3.1.3.

Organizācijas kods

Burtciparu kods

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

3.1.3.X.3.2.

Atļaujas turētāja kontaktinformācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.2.1.

Organizācijas adrese: iela un numurs

Teksts

 

3.1.3.X.3.2.2.

Pilsēta

Teksts

 

3.1.3.X.3.2.3.

Valsts kods

Kods, kā definēts ES Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā

 

3.1.3.X.3.2.4.

Pasta indekss

Burtciparu kods

 

3.1.3.X.3.2.5.

E-pasta adrese

E-pasts

 

3.1.3.X.4.

Atsauce uz atļaujas grozījuma dokumentu

[rakstzīmju virkne]

 

3.1.3.X.5.

Verifikācijas sertifikāts:

atsauce uz tipa pārbaudi vai konstrukcijas pārbaudes veidu

[rakstzīmju virkne]

(iespēja norādīt vairākus sertifikātus, piemēram, sertifikātu ritošā sastāva apakšsistēmai, sertifikātu CCS u. c.)

 

3.1.3.X.6.

Piemērojamie valsts noteikumi (ja ir)

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles), pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2015/2299/ES

 

3.1.3.X.7.

Piezīmes

[rakstzīmju virkne] (maks. 1 024 rakstzīmes)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

 

3.1.3.X.8.

Atsauce uz rakstisko deklarāciju, ko sagatavojis priekšlikuma iesniedzējs, kas minēts Regulas (ES) Nr. 402/2013 3. panta 11. punktā

[rakstzīmju virkne]

 

3.X.

Dalībvalsts, kurā piešķirta atļauja

Virsraksts (nav datu) (X ir skaitlis ar soli viena vienība no 2 uz augšu un norāda, cik reizes piešķirta šā tipa atļauja) Šajā iedaļā ir tādi paši lauki kā 3.1. iedaļā

 

4.

Ritekļa tehniskie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.1.

Vispārīgi tehniskie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.1.1.

Vadītāja kabīņu skaits

[skaitlis] 0/1/2

4.1.2.

Ātrums

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.1.2.1.

Maksimālais projektētais ātrums

[skaitlis] km/h

4.1.3.

Riteņpāra kontūra

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

4.1.5.

Maksimālais vilciena sekciju vai lokomotīvju skaits, kas sakabinātas kopā kopējai ekspluatācijai

[skaitlis]

4.1.11.

Riteņpāra kontūras pārstatīšanas ierīce

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

4.1.12.

Pastāvīgu formējumu veidojošo ritekļu skaits (tikai pastāvīgam formējumam)

[skaitlis]

4.2.

Ritekļa gabarīts

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.2.1.

References profils

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles) (saraksts atšķirsies dažādām kategorijām atkarībā no piemērojamās SITS)

4.3.

Vides apstākļi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.3.1.

Temperatūras diapazons

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.3.3.

Sniega, ledus un krusas apstākļi

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

4.4.

Ugunsdrošība

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.4.1.

Ugunsdrošības kategorija

[rakstzīmju virkne] Izvēle no iepriekšdefinēta saraksta

4.5.

Konstrukcijas masa un slodzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.5.1.

Pieļaujamā lietderīgā kravnesība dažādām līniju kategorijām

[skaitlis] t katrai līnijas kategorijai [rakstzīmju virkne]

Atklāts punkts

Atklāts punkts

Atklāts punkts

4.5.2.

Konstrukcijas masa

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.5.2.1.

Konstrukcijas masa darba režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.2.2.

Konstrukcijas masa normālā lietderīgās kravnesības režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.2.3.

Konstrukcijas masa ārkārtējā lietderīgās kravnesības režīmā

[skaitlis] kg

4.5.3.

Statiskā ass slodze

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.5.3.1.

Statiskā ass slodze darba režīmā

[skaitlis] kg

Pēc izvēles

4.5.3.2.

Statiskā ass slodze normālā lietderīgās kravnesības režīmā

[skaitlis] kg

4.5.3.3.

Statiskā ass slodze ārkārtējā lietderīgās kravnesības režīmā

[skaitlis] kg

4.5.3.4.

Asu izvietojums vienības korpusā (attālums starp asīm):

a: attālums starp asīm

b: attālums no gala ass līdz tuvākā sakabes mehānisma galam

c: attālums starp divām iekšējām asīm

a [skaitlis] m

b [skaitlis] m

c [skaitlis] m

4.5.5.

Ritekļa kopējā masa (katram vienības riteklim)

[skaitlis] kg

4.6.5.

Masa uz riteni

[skaitlis] kg

4.6.

Ritošā sastāva dinamiskie parametri

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.6.4.

Maksimālā ātruma un maksimālā ārējās sliedes paaugstinājuma deficīta kombinācija, attiecībā uz ko riteklis novērtēts

[skaitlis] km/h – [skaitlis] mm

4.6.5.

Sliežu ieslīpums

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.7.

Bremzēšana

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.1.

Maksimālais vidējais palēninājums

[skaitlis] m/s2

4.7.2.

Siltumietilpība

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.2.1.

Bremzēšanas efektivitāte lielos slīpumos normālā lietderīgās kravnesības režīmā

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

SITS references gadījums

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.7.2.1.2.

Ātrums (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] km/h

4.7.2.1.3.

Slīpums (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] ‰ (mm/m)

4.7.2.1.4.

Ceļš (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] km

4.7.2.1.5.

Laiks (ja nav norādīts ceļš) (ja nav norādīts references gadījums)

[skaitlis] min

4.7.2.1.6.

Maksimālā bremzēšanas siltumietilpība

[skaitlis] kW

4.7.3.

Stāvbremzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.3.3.

Maksimālais slīpums, kādā vienība ir noturama nekustīga tikai ar stāvbremzēm (ja riteklis ar tām aprīkots)

[skaitlis] ‰ (mm/m)

4.7.3.4.

Stāvbremzes

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.

Bremzēšanas sistēmas, kas uzstādītas riteklī

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.4.1.

Virpuļstrāvas bremzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.4.1.1.

Virpuļstrāvas sliežu ceļa bremzes uzstādītas

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.1.2.

Iespēja neizmantot virpuļstrāvas sliežu ceļa bremzes (tikai ja virpuļstrāvas sliežu ceļa bremzes ir uzstādītas)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.2.

Magnētiskās bremzes

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.4.2.1.

Magnētiskās sliežu ceļa bremzes uzstādītas

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.2.2.

Iespēja neizmantot magnētiskās sliežu ceļa bremzes (tikai ja magnētiskās bremzes ir uzstādītas)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.3.

Reģeneratīvā bremzēšana (tikai ritekļiem ar elektrisko vilci)

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.7.4.3.1.

Reģeneratīvā bremzēšana uzstādīta

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.4.3.2.

Iespēja neizmantot reģeneratīvo bremzēšanu (tikai ja reģeneratīvā bremzēšana ir uzstādīta)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.7.5.

Avārijas bremzēšana: bremzēšanas ceļš un palēninājuma profils katrā slodzes režīmā maksimālajā konstruktīvajā ātrumā

[skaitlis] m

[skaitlis] m/s2

4.7.6.

Vispārējai ekspluatācijai:

bremzēšanas masas procents (lambda) vai bremzētā masa

Lambda (%)

[skaitlis] tonnas

4.7.7.

Darba bremzēšana:

Pie maksimālās darba bremzēšanas: bremzēšanas ceļš un maksimālais palēninājums slodzes režīmā “konstrukcijas masa normālā lietderīgās kravnesības režīmā” maksimālajā konstruktīvajā ātrumā

[skaitlis] m

[skaitlis] m/s2

4.7.8.

Riteņu pretslīdēšanas aizsardzības sistēma

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.8.

Ģeometriskie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.8.1.

Ritekļa garums

[skaitlis] m

4.8.2.

Minimālais ekspluatācijā nepieciešamais riteņa diametrs

[skaitlis] mm

4.8.4.

Minimālais horizontālas līknes rādiuss

[skaitlis] m

4.8.5.

Minimālais vertikālas izliektas līknes rādiuss

[skaitlis] m

4.8.6.

Minimālais vertikālas ieliektas līknes rādiuss

[skaitlis] m

4.9.

Aprīkojums

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.9.1.

Gala sakabes tips

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.9.2.

Ass gultņu stāvokļa monitorings (sakarsušu bukšu detektēšana)

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.

Energoapgāde

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.10.1.

Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.4.

Maksimālā strāva stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu (norāda katrai līdzstrāvas sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis] A [spriegumam, kas iepriekš automātiski iestatīts]

4.10.5.

Pantogrāfa saskares augstums ar kontaktvadiem (virs sliežu augšas līmeņa) (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis] no [m] līdz [m] (ar divām decimālzīmēm)

4.10.6.

Pantogrāfa galvas ģeometrija (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[rakstzīmju virkne] [energoapgādes sistēmai, kas iepriekš automātiski iestatīta]

No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.7.

Pantogrāfu skaits, kas atrodas saskarē ar gaisvadu kontakttīklu (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[skaitlis]

4.10.8.

Īsākais attālums starp diviem pantogrāfiem, kas atrodas saskarē ar gaisvadu kontakttīklu (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots; norāda atsevišķai un vajadzības gadījumā arī kopējai ekspluatācijai) (tikai, ja pacelto pantogrāfu skaits ir lielāks par 1)

[skaitlis] [m]

4.10.10.

Pantogrāfa strāvas noņēmēja ieliktņa materiāls, ar ko riteklis var būt aprīkots (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis ir aprīkots)

[rakstzīmju virkne] [energoapgādes sistēmai, kas iepriekš automātiski iestatīta]

No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.10.11.

Automātiskas nolaišanas ierīce (ADD) uzstādīta (norāda katrai energoapgādes sistēmai, kurai riteklis aprīkots)

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.10.14.

Elektrovilces vienības aprīkotas ar jaudas vai strāvas ierobežošanas funkciju

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.10.15.

Vidējais kontaktspēks

[skaitlis] [N]

4.12.

Ar pasažieriem saistītie raksturlielumi

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.12.3.1.

Peronu augstumi, kādiem riteklis paredzēts

[skaitlis] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.

Vilcienu vadības un signalizācijas borta iekārtas (tikai ritekļiem ar vadītāja kabīni)

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.13.1.

Signalizācija

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.13.1.1.

ETCS borta iekārtas un CCS SITS A pielikuma specifikāciju kopums

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.13.1.5.

Uzstādītās B klases vai citas vilciena aizsardzības, kontroles un brīdināšanas sistēmas (sistēma un, attiecīgā gadījumā, versija)

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.1.7.

ETCS borta iekārtu ieviešana

[rakstzīmju virkne]

4.13.1.8.

ETCS sistēmu savietojamība

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.1.9.

Informācijas par vilciena veselumu pārvaldība

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.13.2.

Radiosakari

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.13.2.1.

GSM-R balss radiosakaru borta iekārta un tās bāzlīnija

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.13.2.3.

Uzstādītās B klases vai citas radiosakaru sistēmas (sistēma un, attiecīgā gadījumā, versija)

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.2.5.

Balss radiosakaru sistēmu savietojamība

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.2.6.

Balss un operatīvo sakaru īstenošana

[rakstzīmju virkne]

4.13.2.7.

GSM-R datu radiosakaru borta iekārta un tās bāzlīnija

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.13.2.8.

Datu radiosakaru sistēmu savietojamība

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

4.13.2.9.

ETCS datu sakaru lietojuma ieviešana

[rakstzīmju virkne]

4.13.2.10.

Balss sakaru SIM kartes GSM-R vietējais sakaru tīkls

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.13.2.11.

Datu sakaru SIM kartes GSM-R vietējais sakaru tīkls

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta

4.13.2.12.

Balss sakaru SIM kartes atbalsts grupas 555 ID funkcijai

[loģiskā vērtība] Jā/nē

4.14.

Savietojamība ar vilcienu detektēšanas sistēmām

Virsraksts (nav datu)

 

 

 

 

 

4.14.1.

Vilcienu detektēšanas sistēmas tips, kurai riteklis paredzēts un novērtēts

[rakstzīmju virkne] No iepriekšdefinēta saraksta (iespējamas vairākas izvēles)

▼B
III PIELIKUMS

TIPA NUMURA STRUKTŪRA

Katram ritekļu tipam piešķir desmitciparu numuru ar šādu struktūru:XX

XXX

XXXX

X

Kategorija

Saime

(platforma)

Inkrementālais skaitlis

Kontrolcipars

apakškategorija

 

 

 

1. lauks

2. lauks

3. lauks

4. lauks

kur:

1. lauks (1. un 2. cipars) tiek piešķirts, ņemot vērā ritekļa tipa kategoriju un apakškategoriju saskaņā ar šādu tabulu:Kods

Kategorija

Apakškategorija

11

Vilces ritekļi

Lokomotīve

12

Rezervēts

13

Pašgājējs pasažieru vilciens (arī sliežu autobusi)

14

Rezervēts

15

Pašgājējs preču vilciens

16

Rezervēts

17

Manevru riteklis

18

Rezervēts

19

Citi (tramvaji, vieglie sliežu ritekļi utt.)

31

Velkamie pasažieru vagoni

Pasažieru vagons (tostarp guļamvagoni, restorānvagoni u. c.)

32

Rezervēts

33

Bagāžas vagons

34

Rezervēts

35

Autopārvadātājs

36

Rezervēts

37

Pakalpojumu riteklis (piemēram, virtuve)

38

Rezervēts

39

Fiksēta vagonu kopa

40

Rezervēts

41

Citi

42–49

Rezervēts

51

Preču vagoni (velkamie)

Preču vagons

52

Rezervēts

53

Fiksēta preču vagonu kopa

54–59

Rezervēts

71

Speciālie ritekļi

Speciālais pašgājējs riteklis

72

Rezervēts

73

Velkams speciālais riteklis

74–79

Rezervēts

2. lauks (no 3. līdz 5. ciparam) tiek piešķirts atbilstoši saimei, kam pieder ritekļa tips. Jaunām saimēm (t. i., saimēm, kas vēl nav reģistrētas EARTR) numurs palielinās par vienu vienību katru reizi, kad Aģentūra saņem reģistrācijas pieteikumu par ritekļa tipu, kas pieder jaunai saimei.

3. lauks (no 6. līdz 9. ciparam) ir numurs, kas palielinās par vienu vienību katru reizi, kad Aģentūra saņem reģistrācijas pieteikumu par ritekļa tipu, kas pieder attiecīgajai saimei.

4. lauks (10. cipars) ir kontrolcipars, ko nosaka šādi (Lūna algoritms vai 10. pakāpe):

 ciparus, kas galvenajā numurā atrodas pāra pozīcijās (no 1. līdz 9. ciparam, skaitot no labās puses), ņem pēc to vērtības decimālajā sistēmā,

 ciparus, kas galvenajā numurā atrodas nepāra pozīcijās (skaitot no labās puses), reizina ar 2,

 pēc tam aprēķina summu, saskaitot ciparus pāra pozīcijās un visus tos ciparus, kas veido no nepāra pozīcijām iegūtos starpreizinājumus,

 šajā summā patur tikai pēdējo ciparu,

 papildinājums, kas vajadzīgs, lai palielinātu šo pēdējo ciparu līdz 10, ir kontrolcipars; ja šis pēdējais cipars ir nulle, arī kontrolcipars ir nulle.

Piemēri kontrolcipara iegūšanai:

1 –

 Ja galvenais numurs ir

3

3

8

4

4

7

9

6

1

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Šajā summā pēdējais cipars ir 2.

Tātad kontrolcipars šim numuram tāpēc ir 8, un galvenais numurs kļūst par reģistrācijas numuru 33 844 7961 - 8.

2 –

 Ja galvenais numurs ir

3

1

5

1

3

3

2

0

4

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Šajā summā pēdējais cipars ir 0.

Tāpēc kontrolcipars šim numuram būs 0, un galvenais numurs kļūst par reģistrācijas numuru 31 513 3204 - 0.

Ja tipa pārbaudes sertifikāts vai konstrukcijas pārbaudes sertifikāts attiecas uz viena ritekļa tipa vairākām versijām, katru šo versiju apzīmē ar pieaugošu trīsciparu numuru.( 1 ) Komisijas 2018. gada 4. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/545, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību (OV L 90, 6.4.2018., 66. lpp.).

( 2 ) Komisijas 2018. gada 25. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1614, ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK (OV L 268, 26.10.2018., 53. lpp.).

( 3 ) Saskaņā ar Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.).

( 4 ) Komisijas 2014. gada 26. novembra Īstenošanas lēmums 2014/880/ES par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu (OV L 356, 12.12.2014., 489. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).

( 6 ) Saskaņā Lēmumu 2007/756/EK.

( 7 ) Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 15. septembra Īstenošanas lēmumu 2011/633/ES par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām (OV L 256, 1.10.2011., 1. lpp.).

( 8 ) Kā noteikts Regulas (ES) 2016/796 12. pantā.

( 9 ) Kā noteikts Regulas (ES) 2016/796 27. pantā.

Top