EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0523-20120228

Consolidated text: Padomes Lēmums ( 2011. gada 2. septembris ), ar ko daļēji aptur starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sīrijas Arābu Republiku noslēgtā sadarbības nolīguma piemērošanu (2011/523/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/523/2012-02-28

2011D0523 — LV — 28.02.2012 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 2. septembris),

ar ko daļēji aptur starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sīrijas Arābu Republiku noslēgtā sadarbības nolīguma piemērošanu

(2011/523/ES)

(OV L 228, 3.9.2011, p.19)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES LĒMUMS 2012/123/KĀDP (2012. gada 27. februāris),

  L 54

18

28.2.2012
▼B

PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 2. septembris),

ar ko daļēji aptur starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sīrijas Arābu Republiku noslēgtā sadarbības nolīguma piemērošanu

(2011/523/ES)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu, lasot to saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Ekonomikas kopiena un Sīrijas Arābu Republika 1977. gada 18. janvārī noslēdza sadarbības nolīgumu ( 1 ) ("sadarbības nolīgums"), lai veicinātu vispārējo sadarbību un stiprinātu abu pušu attiecības.

(2)

Sadarbības nolīgums ir balstīts uz pušu kopējo vēlmi uzturēt un stiprināt savas draudzīgās attiecības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principiem.

(3)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktu, attiecībās ar citām pasaules daļām Savienība galvenokārt veicina mieru, drošību un cilvēktiesību aizsardzību, kā arī starptautisko tiesību normu stingru ievērošanu un attīstību, tostarp respektējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus.

(4)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 21. panta 1. punktu, Savienības starptautiskās darbības virzītājspēks ir principi, kuri ir iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt visā pasaulē, proti, demokrātija, tiesiskums, universāls un nedalāms cilvēktiesību un pamatbrīvību princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību ievērošana.

(5)

Kopš 2011. gada marta ir pastiprinājušies protesti pret konkrētiem Sīrijas ierēdņu pilnvaru pārkāpšanas gadījumiem, turklāt arvien palielinās neapmierinātība ar ekonomisko un politisko situāciju valstī. Piesardzīgie protesti, kas sākās novārtā pamestajos reģionos, kļuva par valsts līmeņa sacelšanos. Sīrijas iestādes atbildēja un turpina atbildēt ļoti vardarbīgā veidā, tostarp atklājot uguni uz miermīlīgajiem protestu dalībniekiem.

(6)

Cilvēktiesību padomes 17. speciālajā sesijā 2011. gada 18. augustā ANO Augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos iesniedza paziņojumu "Situācija cilvēktiesību jomā Sīrijas Arābu Republikā", kurā viņa atgādināja, ka tās 18. augusta ziņojumā, Sīrijā notikušajā faktu vākšanas misijā, ko pieprasīja veikt Cilvēktiesību padome, tika konstatēts, ka Sīrijas drošības un militārie spēki plašā apmērā un sistemātiski pārkāpuši cilvēktiesības, tostarp veikuši slepkavības, piespiedu pazušanas, spīdzināšanu, brīvības atņemšanu un vajāšanu. Augstā komisāre uzskatīja, ka šo darbību apjomu un veidu var uzskatīt par noziegumiem pret cilvēci, un aicināja Drošības padomes locekļus apsvērt iespēju lietu par pašreizējo situāciju Sīrijā iesniegt Starptautiskajā Krimināltiesā.

(7)

Tajā pašā dienā Savienība nosodīja Bashar al-Assad un viņa režīma veiktos vardarbības pasākumus, kuri ir vērsti pret pašu tautu un kuri ir izraisījuši daudzu Sīrijas pilsoņu nogalināšanu vai ievainošanu. Savienība ir atkārtoti uzsvērusi, ka brutālās represijas ir jāpārtrauc, aizturētie protestētāji jāatbrīvo, jānodrošina starptautisko humānās palīdzības organizāciju un cilvēktiesību organizāciju, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīva piekļuve un jāuzsāk patiess un ietverošs valsts dialogs. Tomēr Sīrijas vadība turpina ignorēt Savienības, kā arī plašākas starptautiskās sabiedrības aicinājumus.

(8)

Cilvēktiesību padome 2011. gada 23. augustā pieņēma rezolūciju par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Sīrijas Arābu Republikā, kurā tā stingri nosodīja Sīrijas iestāžu veiktos smagos un nepārtrauktos cilvēktiesību pārkāpumus, atkārtoti pieprasīja Sīrijas iestādēm ievērot to saistības saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem, uzsvēra nepieciešamību veikt starptautisku, pārredzamu, neatkarīgu un tūlītēju izmeklēšanu par visiem iespējamiem starptautisko tiesību aktu pārkāpumiem, tostarp par darbībām, ko var uzskatīt par noziegumiem pret cilvēci, un pieprasīja vainīgos saukt pie atbildības, kā arī nolēma nosūtīt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus Sīrijā.

(9)

Saskaņā ar Sadarbības nolīguma preambulu, abas puses noslēdzot nolīgumu vēlējās pierādīt to kopējo vēlmi uzturēt un stiprināt savas draudzīgās attiecības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principiem. Šajos apstākļos, Savienība uzskata, ka pašreizējā situācija Sīrija acīmredzami pārkāpj to Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus, kas ir Sīrijas un Savienības sadarbības pamats.

(10)

Ņemot vērā Sīrijas pārkāpumu ārkārtējo smagumu, kas ir pretrunā vispārējām starptautisko tiesību normām un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principiem, Savienība ir nolēmusi pieņemt jaunus ierobežojušus pasākumus pret Sīrijas režīmu.

(11)

Šajā saistībā, Sadarbības nolīguma piemērošanu būtu daļēji jāaptur līdz brīdim, kad Sīrijas iestādes izbeigs sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus un panāks atbilstību vispārējām starptautisko tiesību normām un sadarbības nolīguma pamatā esošajiem principiem.

(12)

Ņemot vērā to, ka apturēšanai vajadzētu būt vērstai tikai uz Sīrijas iestādēm, nevis Sīrijas iedzīvotājiem, nolīguma darbības apturēšanai vajadzētu būt ierobežotai. Tā kā jēlnafta un naftas produkti ir preces, no kuru tirdzniecības Sīrijas režīms pašlaik gūst vislielāko labumu un kas tādējādi veicina tā represīvo politiku, sadarbības nolīguma darbības apturēšanai būtu jāattiecas tikai uz jēlnaftu un naftas produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Tiek apturēta starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sīrijas Arābu Republiku noslēgtā sadarbības nolīguma 12., 14. un 15. panta darbība attiecībā uz šā lēmuma pielikumā uzskaitītajiem pasākumiem.

2. pants

Šo lēmumu paziņo Sīrijas Arābu Republikai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minēto pasākumu saraksts

1) Jēlnaftas un naftas produktu imports Savienībā, ja šo produktu

a) izcelsmes valsts ir Sīrija vai

b) ja tie ir eksportēti no Sīrijas;

2) Jēlnaftas vai naftas produktu, kas atrodas Sīrijā vai kuru izcelsmes valsts ir Sīrija, iepirkšana;

3) Jēlnaftas vai naftas produktu, ja to izcelsmes valsts ir Sīrija vai ja tie no Sīrijas ir eksportēti uz kādu citu valsti, transportēšana;

4) Finansējuma vai finanšu palīdzības, tostarp atvasinātu finanšu, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tieša vai netieša sniegšana saistībā ar 1), 2) un 3) punktu; un

5) Apzināta un tīša piedalīšanās darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet 1), 2), 3) vai 4) punktā minētos aizliegumus;

▼M1

6) Sīrijas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, Sīrijas Centrālajai bankai un personām, vienībām vai struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai vienībām, vai struktūrām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt zeltu, dārgmetālus un dimantus, kā uzskaitīts turpmāk, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

7) No Sīrijas valdības, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, Sīrijas Centrālās bankas un personām, vienībām vai struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai vienībām, vai struktūrām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši, iepirkt, importēt vai transportēt zeltu, dārgmetālus un dimantus, kā uzskaitīts turpmāk, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā priekšmeta izcelsme ir Sīrijā vai ārpus tās; un

8) Sīrijas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, Sīrijas Centrālajai bankai un personām, vienībām vai struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai vienībām, vai struktūrām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar 6) un 7) punktā uzskaitītajām precēm.

Šajā pielikumā minētais zelts, dārgmetāli un dimanti ir:HS kods

Apraksts

7102

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti.

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā.

7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā.

7109

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts.

7110

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā.

7111

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs vai zelts, tikai daļēji apstrādāts.

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kuri satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai.( 1 ) OV L 269, 27.9.1978., 2. lpp.

Top