Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0101-20170219

Padomes Lēmums 2011/101/KĀDP ( 2011. gada 15. februāris ) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/101(1)/2017-02-19

02011D0101 — LV — 19.02.2017 — 008.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS 2011/101/KĀDP

(2011. gada 15. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

(OV L 042, 16.2.2011., 6. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES LĒMUMS 2012/97/KĀDP (2012. gada 17. februāris),

  L 47

50

18.2.2012

 M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2012/124/KĀDP (2012. gada 27. februāris),

  L 54

20

28.2.2012

 M3

PADOMES LĒMUMS 2013/89/KĀDP (2013. gada 18. februāris),

  L 46

37

19.2.2013

 M4

PADOMES LĒMUMS 2013/160/KĀDP (2013. gada 27. marts),

  L 90

95

28.3.2013

 M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2013/469/KĀDP (2013. gada 23. septembris),

  L 252

31

24.9.2013

►M6

PADOMES LĒMUMS 2014/98/KĀDP (2014. gada 17. februāris),

  L 50

20

20.2.2014

 M7

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/277 (2015. gada 19. februāris),

  L 47

20

20.2.2015

 M8

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1924 (2015. gada 26. oktobris),

  L 281

10

27.10.2015

►M9

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/220 (2016. gada 15. februāris),

  L 40

11

17.2.2016

►M10

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/288 (2017. gada 17. februāris),

  L 42

11

18.2.2017


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 100, 14.4.2011, lpp 74 (2011/101/KĀDP)
▼B

PADOMES LĒMUMS 2011/101/KĀDP

(2011. gada 15. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi1. pants

Šajā lēmumā termins “tehniskā palīdzība” ir jebkurš tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā sagatavošana, konsultācijas, apmācība, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tehniskā palīdzība ietver arī mutiskus palīdzības veidus.

2. pants

1.  Bruņojuma un ar to saistītu visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, pārdošana, piegāde, pārvadāšana vai eksports uz Zimbabvi:

a) ko veic dalībvalstu valstspiederīgie;

b) ko veic no dalībvalstu teritorijas; vai

c) kam izmanto dalībvalstu kuģus, kuri kuģo ar to karogu, vai to gaisa kuģus,

ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā.

2.  Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši piešķirt, pārdot, piegādāt vai sniegt tehnisku palīdzību, brokeru pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ar bruņojuma un ar to saistīto materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, piegādāšanu, ražošanu, uzturēšanu vai izmantošanu, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Zimbabvē, vai izmantošanai tās teritorijā;

b) tieši vai netieši piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, jo īpaši ietverot subsīdijas, aizdevumus un eksporta kredīta apdrošināšanu, jebkādai bruņojuma un ar to saistītu materiālu, kā arī aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, pārdošanai, piegādei, pārvadāšanai vai eksportam jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Zimbabvē vai izmantošanai tās teritorijā.

▼C1

3. pants

1.  Lēmuma 2. pantu nepiemēro:

a) militārā aprīkojuma, kas nav nāvējošs, vai aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, kas paredzēts tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām, vai ANO un ES administratīvās sistēmas izveides programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām paredzētu materiālu pārdošanai, piegādei, pārvadāšanai vai eksportam;

b) ar šādu aprīkojumu saistīta finansējuma nodrošināšanai vai finansiālai palīdzībai;

c) tehniskas palīdzības, kas saistīta ar minēto aprīkojumu, sniegšanai,

ar nosacījumu, ka jebkuru šādu eksportu iepriekš ir apstiprinājusi attiecīgā kompetentā iestāde.

▼B

2.  Lēmuma 2. pants neattiecas uz aizsargtērpiem, tostarp bruņuvestēm un bruņucepurēm, ko ANO personāls, ES vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki un ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Zimbabvi tikai personīgām vajadzībām.

▼M10

3.  Lēmuma 2. pants neattiecas uz tāda ekipējuma pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kas varētu tikt izmantots iekšējām represijām, ja ekipējumu ir paredzēts vienīgi civilai lietošanai kalnrūpniecības vai infrastruktūras projektos, – eksporta dalībvalsts kompetentās iestādes katru gadījumu apstiprinās atsevišķi.

▼B

4. pants

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu to, ka to teritorijās ieceļo vai tās šķērso Zimbabves valdības locekļi un ar viņiem saistītas fiziskas personas, kā arī citas fiziskas personas, kuru darbība nopietni grauj demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu Zimbabvē. Šajā punktā minētās personas ir uzskaitītas ►M1  I pielikumā ◄ .

2.  Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.  Šā panta 1. punktu nepiemēro gadījumos, ja dalībvalstij jāpilda saistības saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, proti:

a) tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b) tā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalsts;

c) to saista daudzpusējs nolīgums, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d) saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

Par katru šādu gadījumu pienācīgi informē Padomi.

4.  Šā panta 3. punktu piemēro arī gadījumos, ja dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

▼M6

5.  Dalībvalstis var paredzēt izņēmumus pasākumu piemērošanai, kas paredzēti 1. punktā, ja ieceļošana ir pamatota steidzamu un neatliekamu humānās palīdzības iemeslu dēļ, vai izņēmuma kārtā, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes un tās, kuras atbalsta Eiropas Savienība vai attiecībā uz kurām tā ir uzņēmēja, ja notiek politiskais dialogs, kas tieši veicina politiskos mērķus saistībā ar ierobežojošiem pasākumiem, ietverot demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Zimbabvē.

▼B

6.  Jebkura dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 5. pantā minētos atbrīvojumus, to rakstiski paziņo Padomei. Uzskata, ka izņēmums ir piešķirts, ja viens vai vairāki Padomes locekļi 48 stundās no paziņojuma saņemšanas brīža rakstveidā neiebilst pret ierosināto atbrīvojumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi pret to iebilst, atbrīvojumu nepiešķir, izņemot gadījumus, ja dalībvalsts vēlas atbrīvojumu piešķirt steidzamu un neatliekamu humānās palīdzības iemeslu dēļ. Pēdējā gadījumā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto atbrīvojumu.

7.  Gadījumos, ja saskaņā ar 3. līdz 6. punktu dalībvalsts atļauj ieceļot tās teritorijā vai to šķērsot personām, kas minētas ►M1  I pielikumā ◄ , atļauja ir derīga tikai tam mērķim, kādam tā ir izsniegta, un tikai personām, uz ko tā attiecas.

5. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas pieder atsevišķiem Zimbabves valdības locekļiem vai ar viņiem saistītām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, vai kas pieder jebkurām citām fiziskām vai juridiskām personām, kuru darbība nopietni grauj demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu Zimbabvē. Šajā punktā minētās personas un vienības ir uzskaitītas ►M1  I pielikumā ◄ .

2.  Līdzekļi un saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami ►M1  I pielikumā ◄ minētajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3.  Izņēmumus var piešķirt līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kas ir:

a) nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai glabāšanu;

d) nepieciešami ārkārtas izdevumiem.

4.  Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai ar:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem sāka attiekties ierobežojoši pasākumi,

ar noteikumu, ka uz visiem tādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina attiecināt 1. punktu.

6. pants

1.  Padome, lemjot pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma, izdara grozījumus ►M1  I pielikumā ◄ ietvertajā sarakstā, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Zimbabvē.

2.  Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus komentārus.

3.  Ja ir iesniegti komentāri vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu vai vienību.

7. pants

1.   ►M1  I pielikumā ◄ iekļauj pamatojumu fizisku vai juridisku personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   ►M1  I pielikumā ◄ iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo fizisko vai juridisko personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz personām tāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi un amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām tāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

8. pants

Lai minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas līdzinās šajā lēmumā ietvertajiem pasākumiem.

9. pants

Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP.

▼M10

10. pants

1.  Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.  Šo lēmumu piemēro līdz 2018. gada 20. februārim.

3.  Lēmuma 4. panta 1. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā minētie pasākumi, ciktāl tos piemēro II pielikumā uzskaitītajām personām, tiek pārtraukti līdz 2018. gada 20. februārim.

4.  Šo lēmumu regulāri pārskata un attiecīgi atjauno vai groza, ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti.

▼M9
I PIELIKUMS

PERSONAS UN VIENĪBAS, KAS MINĒTAS 4. UN 5. PANTĀ

I.   Personas 

Uzvārds, vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Prezidents, dzimis 1924. gada 21. februārī,

pase AD001095

Valdības vadītājs, atbildīgs par darbībām, kas būtiski apdraud demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu.

2.

Mugabe, Grace

Dzimusi 1965. gada 23. jūlijā,

pase AD001159,

ID 63-646650Q70

Saistīta ar valdības ZANU-PF (Zimbabves Āfrikas Nacionālās savienības patriotiskās frontes) frakciju. 2002. gadā pārņēma Iron Mask Estate, iespējams, lai nelikumīgi gūtu lielu peļņu no dimantu ieguves.

3.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Centrālās izlūkošanas organizācijas ģenerāldirektors, dzimis 1960. gada 6. novembrī,

pase: AD002214,

ID: 63-374707A13

Augsti stāvoša drošības iestādes amatpersona, kam ir cieša saikne ar valdības ZANU-PF frakciju un ir iesaistīts valsts represīvās politikas veidošanā vai vadīšanā. Tiek apsūdzēts kā atbildīgais par Kustības demokrātiskām pārmaiņām (MDC) aktīvistu nolaupīšanu, spīdzināšanu un nogalināšanu 2008. gada jūnijā.

4.

Chihuri, Augustine

Policijas komisārs, dzimis 1953. gada 10. martā,

pase AD000206,

ID 68-034196M68

Augsti stāvoša policijas amatpersona un loceklis kopējā operatīvajā vadībā, kas cieši saistīta ar ZANU-PF represīvo politiku. Ir publiski atzinies, ka pretēji Policijas likumam atbalstīja ZANU-PF. 2009. gada jūnijā pavēlēja policijai atsaukt visas lietas, kas saistītas ar slepkavībām, kuras veiktas 2008. gada jūnija prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņas laikā.

5.

Chiwenga, Constantine

Zimbabves aizsardzības spēku komandieris, ģenerālis (bijušais armijas komandieris, ģenerālleitnants), dzimis 1956. gada 25. augustā,

pase AD000263,

ID 63-327568M80

Kopējās operatīvās vadības loceklis un piedalās represīvas valsts politikas veidošanā vai vadīšanā. Izmantoja armiju, lai atņemtu lauku saimniecības. 2008. gada vēlēšanu laikā bija galvenais ar prezidenta vēlēšanām saistītās vardarbības ierosinātājs.

6.

Shiri, Perence (jeb Bigboy) Samson Chikerema

Ģenerālleitnants (gaisa spēki), dzimis 1955. gada 1. novembrī,

ID 29-098876M18

Vecākais militārais virsnieks un ZANU-PF kopējās operatīvās vadības loceklis, piedalās valsts represīvās politikas veidošanā vai vadīšanā. Iesaistīts politiski motivētā vardarbībā, tostarp 2008. gada vēlēšanu laikā Mashonaland West un Chiadzwa.

7.

Sibanda, Phillip Valerio (jeb Valentine)

Zimbabves valsts armijas komandieris, ģenerālleitnants, dzimis 1956. gada 25. augustā vai 1954. gada 24. decembrī,

ID 63-357671H26

Vecākā armijas amatpersona, saistīts ar valdību un piedalās valsts represīvās politikas veidošanā vai vadīšanā.

II.   Vienības 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Iekļaušanas pamatojums

1.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabve

Saistīta ar Aizsardzības ministriju un valdības ZANU-PF frakciju.
II PIELIKUMS

PERSONAS, KAS MINĒTAS 10. PANTA 3. PUNKTĀ

Personas

Uzvārds, vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (jeb Bigboy) Samson Chikerema)

5.

Sibanda, Phillip Valerio (jeb Valentine)

Top