EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 1089/2010 ( 2010. gada 23. novembris ), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — LV — 31.12.2014 — 003.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1089/2010

(2010. gada 23. novembris),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību

(OV L 323, 8.12.2010., 11. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 102/2011 (2011. gada 4. februāris),

  L 31

13

5.2.2011

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1253/2013 (2013. gada 21. oktobris),

  L 331

1

10.12.2013

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1312/2014 (2014. gada 10. decembris),

  L 354

8

11.12.2014
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1089/2010

(2010. gada 23. novembris),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamībuEIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) ( 1 ), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2007/2/EK izklāstīti vispārīgi noteikumi, saskaņā ar kuriem Eiropas Kopienā izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru. Šajā infrastruktūrā dalībvalstīm ir jādara pieejamas vienā vai vairākos Direktīvas 2007/2/EK pielikumos minētās datu kopas un ar tām saistītie telpisko datu pakalpojumi, ievērojot tehniskos noteikumus par savstarpējo izmantojamību un attiecīgos gadījumos par telpisko datu kopu un pakalpojumu harmonizāciju.

(2)

Tehniskajos noteikumos ņem vērā attiecīgas lietotāju prasības, kuras nosaka, izmantojot lietotāju aptaujās saņemtās interesentu atbildes, analizējot iesniegtos atsauces dokumentus, kā arī Savienības attiecīgo vides politiku un politiku vai darbības, kurām var būt ietekme uz vidi.

(3)

Komisija, pamatojoties uz interesentu iesniegtajiem testēšanas rezultātiem, ar valstu kontaktpunktu starpniecību saņemtajām atbildēm no dalībvalstīm uz informācijas pieprasījumiem par apsvērumiem attiecībā uz izmaksām un ieguvumiem, kā arī dalībvalstu pētījumiem par reģionāla līmeņa telpisko datu infrastruktūras izmaksām un ieguvumiem, ir analizējusi tehnisko noteikumu pamatotību un to samērīgumu ar sagaidāmajām izmaksām un ieguvumiem.

(4)

Dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām, kurām ir interese par telpiskajiem datiem, tostarp lietotājiem, ražotājiem, pievienotas vērtības pakalpojumu sniedzējiem un dažādām koordinējošām struktūrām, tika dotas iespējas piedalīties tehnisko noteikumu sagatavošanā ar to ieteikto ekspertu starpniecību un īstenošanas noteikumu projektu novērtēt interesentu veiktajā apspriešanā un testēšanā.

(5)

Lai panāktu savstarpējo izmantojamību un lietderīgi izmantotu lietotāju un ražotāju veikumu, Direktīvas 2007/2/EK I, II vai III pielikumā minēto telpisko datu tematu elementu principos un definīcijās gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, iekļauti attiecīgi starptautiskie standarti.

(6)

Lai nodrošinātu visu telpisko datu tematu savstarpējo izmantojamību un harmonizāciju, dalībvalstīm jāievēro prasības par kopīgiem datu tipiem, telpisko objektu identifikāciju, sadarbspējas metadatiem, vispārējo tīkla modeli, kā arī citiem principiem un noteikumiem, kas attiecas uz visiem telpisko datu tematiem.

(7)

Lai nodrošinātu savstarpējo izmantojamību un harmonizāciju viena telpisko datu temata robežās, dalībvalstīm jāizmanto telpisko objektu klasifikācijas un definīcijas, to galvenie atribūti un saistības lomas, datu tipi un vērtību kopas, kā arī īpaši noteikumi, kas attiecas uz konkrēto telpisko datu tematu.

(8)

Šajā regulā netiek iekļautas tās īstenošanai nepieciešamās kodu saraksta vērtības, tādējādi šo regulu būtu jāsāk piemērot tikai pēc to pieņemšanas ar tiesību aktu. Tāpēc šīs regulas piemērošanu ir lietderīgi atlikt.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2007/2/EK 22. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.▼M3

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā izklāstītas prasības par tehniskajiem noteikumiem tādu telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējai izmantojamībai un, attiecīgos gadījumos, harmonizācijai, kas atbilst Direktīvas 2007/2/EK I, II un III pielikumā minētajiem telpisko datu tematiem.

2.  Šī regula neattiecas uz tīkla pakalpojumiem, kuri ietilpst Komisijas Regulas (EK) Nr. 976/2009 ( 2 ) darbības jomā.

▼B

2. pants

Definīcijas

▼M2

Šajā regulā izmanto tās pielikumos noteiktās tematiem specifiskās definīcijas, kā arī šādas definīcijas:

▼B

1. “abstraktais tips” (abstract type) ir tips, kuru nevar instancēt, bet kuram var būt atribūti un saistības lomas,

2. “saistības loma” (association role) ir vērtība vai objekts, ar kuru tips saistīts saskaņā ar Direktīvas 2007/2/EK 8. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

3. “atribūts” (attribute) ir tipa parametrs saskaņā ar Direktīvas 2007/2/EK 8. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

▼M2 —————

▼B

5. “kodu saraksts” (code list) ir nenoslēgta uzskaite, kuru var papildināt,

6. “datu tips” (data type) ir deskriptors vērtību kopumam bez identitātes saskaņā ar ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

7. “uzskaite” (enumeration) ir datu tips, kura instances veido noslēgtu sarakstu ar nosauktām literāļa vērtībām. Uzskaitīto tipu atribūtiem var būt tikai šajā sarakstā norādītās vērtības,

8. “objekta ārējais identifikators” (external object identifier) ir objekta unikāls identifikators, ko publicē atbildīgā struktūra un kuru var izmantot ārējie lietojumi attiecīgā telpiskā objekta norādīšanai,

9. “identifikators” (identifier) ir lingvistiski neatkarīga rakstzīmju sekvence, ar kuru iespējams veikt unikālu un pastāvīgu identifikāciju tam, ar ko tā ir saistīta, saskaņā ar ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,

10. “instancēt” (instantiate) ir izveidot objektu, kas atbilst instancētajam tipam noteiktajai definīcijai, atribūtiem, saistības lomām un ierobežojumiem,

11. “slānis” (layer) ir ģeogrāfiskās informācijas pamatvienība, kuru saskaņā ar ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ no servera var pieprasīt kā karti,

12. “dzīves cikla informācija” (life-cycle information) ir telpiskā objekta īpašību kopums, kas raksturo telpiskā objekta versijas laika piesaistes parametrus vai versiju atšķirības,

13. “metadatu elements” (metadata element) ir metadatu diskrēta vienība saskaņā ar ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ,

14. “pakete” (package) ir vispārizmantojams mehānisms elementu organizēšanai grupās,

15. “reģistrs” (register) ir tādu datņu kopums, kurās ir vienumiem piešķirtie identifikatori ar saistīto vienumu aprakstu, saskaņā ar ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,

16. “telpiskā objekta tips” (spatial object type) ir telpisko objektu klasifikācija,

17. “stils” (style) ir telpisko objektu tipu, to īpašību un ierobežojumu kartēšana, lai iegūtu parametrizētus simbolus, ko izmanto karšu zīmēšanai,

18. “apakštips” (sub-type of) ir konkrētāka un vispārīgāka tipa saistība gadījumos, kad konkrētākais tips pilnībā atbilst vispārīgākajam tipam un satur papildu informāciju, kas noteikta ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,

19. “tips” (type) ir telpisko objektu vai datu tips,

20. “voidable” (tāds, kas var būt nenoteikts) nozīmē, ka atribūtam vai saistības lomai var darīt pieejamu vērtību “void” (nenoteikts), ja dalībvalstu uzturētās telpisko datu kopas atbilstošo vērtību nesatur vai ja par mērenām izmaksām atbilstošo vērtību nevar iegūt no esošajām vērtībām. Ja atribūts vai saistības loma nav “voidable” (tāds, kas var būt nenoteikts), tabulas aili, kurā norāda “voidability” (nenoteiktību), atstāj neaizpildītu,

▼M2

21. “īpašība” (property) ir atribūts vai saistības loma,

22. “apvienojuma tips” (union type) ir tips, ko veido viena un tikai viena no vairākām alternatīvām (kas norādītas kā dalībatribūti) saskaņā ar ISO/TS 19103:2005,

23. “saistības klase” (association class) ir tips, kas divu citu tipu saistībai definē papildu īpašības,

24. “aptvērums” (coverage) ir telpisks objekts, kas ir kā funkcija, no kuras intervāla iegūst vērtības, kas apzīmē jebkuru tiešu atrašanās vietu tās telpiskajā, laika vai laiktelpas vērtību kopā, saskaņā ar standartu ISO 19123:2007,

25. “vērtību kopa” (domain) ir labi definēta kopa saskaņā ar standartu ISO/TS 19103:2005,

26. “diapazons” (range) ir tādu pazīmju atribūtu vērtību kopa, ko funkcija saista ar aptvēruma vērtību kopas elementiem, saskaņā ar standartu EN ISO 19123:2007,

27. “iztaisnots koordinātu tīkls” (rectified grid) ir koordinātu tīkls, kam pastāv afīnā transformācija starp koordinātu tīkla un koordinātu atskaites sistēmas koordinātām, saskaņā ar standartu EN ISO 19123:2007,

28. “norādāms koordinātu tīkls” (referenceable grid) ir koordinātu tīkls, kas saistīts ar tādu transformāciju, ko var izmantot, lai pārvērstu koordinātu tīkla koordinātu vērtības par tādu koordinātu vērtībām, kas norāda uz ārēju koordinātu atskaites sistēmu, saskaņā ar standartu EN ISO 19123:2007,

29. “mozaīkošana” (tessellation) ir telpas sadalīšana tādu blakusesošu apakštelpu kopumā, kam ir tāda pati dimensija kā sadalāmajai telpai. Divdimensiju telpā mozaīkošanu veido nepārklājošies daudzstūri, kas pilnībā nosedz interesējošo reģionu,

30. “šaurāka vērtība” (narrower value) ir vērtība, kas ir hierarhiski saistīta ar vispārīgāku vecākvērtību,

▼M3

31. “beigu punkts” (end point) ir interneta adrese, ko izmanto, lai tieši izsauktu operāciju, kuru nodrošina telpisko datu pakalpojums,

32. “piekļuves punkts” (access point) ir interneta adrese, kurā ir norādīts telpisko datu pakalpojuma sīks apraksts, tostarp saraksts ar beigu punktiem, kuros pakalpojumu var izpildīt,

33. “izsaucams telpisko datu pakalpojums” (invocable spatial data service) ir viss turpmāk minētais:

a) telpisko datu pakalpojums ar metadatiem, kas atbilst Komisijas Regulas (EK) Nr. 1205/2008 ( 3 ) prasībām;

b) telpisko datu pakalpojums ar vismaz vienu resursu vietrādi, kas ir piekļuves punkts;

c) telpisko datu pakalpojums, kas atbilst dokumentētām un publiski pieejamām tehniskajām specifikācijām, kurās ir sniegta pakalpojuma izpildei nepieciešamā informācija,

34. “savstarpēji izmantojams telpisko datu pakalpojums” (interoperable spatial data service) ir izsaucams telpisko datu pakalpojums, kas atbilst VI pielikuma prasībām,

35. “harmonizēts telpisko datu pakalpojums” (harmonised spatial data service) ir savstarpēji izmantojams telpisko datu pakalpojums, kas atbilst VII pielikuma prasībām,

36. “atbilstīga telpisko datu kopa” (conformant spatial data set) ir telpisko datu kopa, kas atbilst šīs regulas prasībām,

37. “operācija” (operation) ir darbība, ko atbalsta telpisko datu pakalpojums,

38. “saskarne” (interface) ir definētu operāciju kopums, kas raksturo objekta uzvedību, kā noteikts ISO 19119:2005.

▼B

3. pants

Kopīgie tipi

Tipi, kas ir kopīgi vairākiem Direktīvas 2007/2/EK I, II un III pielikumā minētajiem tematiem, atbilst definīcijām un ierobežojumiem, iekļaujot atribūtus un saistības lomas, kas noteiktas I pielikumā.

4. pants

Telpisko objektu apmaiņas un klasifikācijas tipi

▼M2

1.  Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai no datu kopām, kas atbilst Direktīvas 2007/2/EK 4. panta noteikumiem, dalībvalstis izmanto II, III un IV pielikumā tematiem, ar ko ir saistītas datu kopas, definētos telpisko datu tipus un saistīto datu tipus, uzskaites un kodu sarakstus.

▼B

2.  Telpisko objektu tipi un datu tipi atbilst definīcijām un ierobežojumiem, iekļaujot atribūtus un saistības lomas, kas noteiktas ►M2  pielikumos ◄ .

▼M1

3.  Uzskaites un kodu saraksti, ko izmanto telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtos vai saistības lomās, atbilst ►M2  pielikumos ◄ noteiktajām definīcijām un ietver tajos norādītās vērtības. ►M2  Uzskaites un kodu sarakstu vērtības identificē ar unikāliem valodas ziņā neitrāli mnemoniskiem kodiem datorlietojumiem. Vērtības var ietvert arī valodai specifisku nosaukumu, kas paredzēts lietošanai cilvēku saziņā. ◄

▼M1 —————

▼B

5. pants

Tipi

1.  Visiem šajā regulā definētajiem tipiem iedaļā, kurā noteiktas prasības par attiecīgo tipu, aiz virsraksta iekavās norādīts valodas ziņā neitrāls nosaukums datorlietojumiem. Šo valodas ziņā neitrālo nosaukumu lieto attiecīgā tipa norādīšanai atribūta vai saistības lomas definīcijā.

2.  Tipi, kas ir cita tipa apakštipi, iekļauj arī visus šā cita tipa atribūtus un saistības lomas.

3.  Abstraktos tipus neinstancē.

▼M2 —————

▼M2

6. pants

▼M3

Kodu saraksti un uzskaites telpisko datu kopām

▼M2

1.   ►M3  Kodu sarakstiem saskaņā ar I līdz IV pielikumu jābūt vienā no šādiem veidiem: ◄

(a) kodu saraksti, kuros ir atļauts izmantot tikai šajā regulā norādītās vērtības;

(b) kodu saraksti, kuros ir atļauts izmantot šajā regulā norādītās vērtības un datu nodrošinātāju definētās šaurākās vērtības;

(c) kodu saraksti, kuros ir atļauts izmantot šajā regulā norādītās vērtības un datu nodrošinātāju definētās jebkura līmeņa papildu vērtības;

(d) kodu saraksti, kuros atļauts izmantot jebkuras datu nodrošinātāju definētās vērtības.

Šā punkta b), c) un d) apakšpunkta nolūkā datu nodrošinātāji papildus atļautajām vērtībām drīkst izmantot Kopīgā pētniecības centra INSPIRE tīmekļa vietnē pieejamajā attiecīgajā INSPIRE Tehnisko vadlīniju (INSPIRE Technical Guidance) dokumentā norādītās vērtības.

2.  Kodu saraksti var būt hierarhiski. Hierarhisku kodu sarakstu vērtībām var būt vispārīgāka vecākvērtība. Ja derīgas hierarhiska kodu saraksta vērtības šajā regulā norāda tabulā, vecākvērtības ir norādītas pēdējā slejā.

3.  Ja datu nodrošinātājs atribūtam, kura tips ir 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minēts kodu saraksts, piešķir vērtību, kas nav norādīta šajā regulā, šo vērtību un tās definīciju dara pieejamu reģistrā.

4.  Telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtiem vai saistības lomām, kas ir kodu sarakstu veidā, var būt tikai tādas vērtības, kuras ir atļautas saskaņā ar kodu saraksta specifikāciju.

5.  Telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtiem vai saistības lomām, kas ir uzskaites veidā, var būt tikai tādas vērtības, kuras ietvertas sarakstos, kas noteikti attiecīgajam uzskaites tipam.

▼B

7. pants

Kodēšana

1.  Visi telpisko datu kodēšanai izmantojamie kodēšanas noteikumi atbilst EN ISO 19118. Jo īpaši nosaka konversijas noteikumu loģisko shēmu visiem izmantojamajiem telpisko objektu tipiem, visiem atribūtiem un saistības lomām, kā arī iegūstamo datu struktūrai.

2.  Visiem telpisko datu kodēšanai izmantojamajiem kodēšanas noteikumiem ir jābūt pieejamiem.

8. pants

Aktualizācija

1.  Dalībvalstis regulāri dara pieejamas datu aktualizācijas.

2.  Ja ►M2  pielikumos ◄ attiecībā uz konkrēto telpisko datu tematu nav noteikts cits laika periods, visas aktualizācijas jāveic ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc izmaiņu izdarīšanas izejas datu kopā.

▼M3

3.  Datu aktualizācijas jādara pieejamas visiem saistītajiem telpisko datu pakalpojumiem atbilstoši 2. punktā noteiktajam termiņam.

▼B

9. pants

Identifikatoru pārvaldība

1.  Par telpiskā objekta ārējā identifikatora tipu izmanto datu tipu “Identifier”, kas definēts I pielikuma 2.1. iedaļā.

2.  Objekta ārējo identifikatoru, ko izmanto telpisko objektu unikālai identifikācijai, nemaina visā telpiskā objekta dzīves cikla laikā.

10. pants

Telpisko objektu dzīves cikls

1.  Viena un tā paša telpiskā objekta dažādas versijas vienmēr ir tā paša telpisko objektu tipa instances.

2.  Telpiskā objekta dažādām versijām saglabā tos pašus objekta ārējā identifikatora atribūtus “namespace ”un “localId”.

3.  Gadījumos, kad izmanto atribūtus “beginLifespanVersion ”un “endLifespanVersion”, atribūta “endLifespanVersion” vērtība nedrīkst būt pirms atribūta “beginLifespanVersion” vērtības.

11. pants

Laika atskaites sistēmas

1.  Ja par laika atskaites sistēmu attiecībā uz konkrēto telpisko datu tematu ►M2  pielikumos ◄ nav noteikts citādi, izmanto Komisijas Regulas (EK) Nr. 1205/2008 ( 4 ) pielikuma B daļas 5. punktā minēto noklusējuma laika atskaites sistēmu.

2.  Ja izmanto citas laika atskaites sistēmas, tās norāda datu kopas metadatos.

12. pants

Citas prasības un noteikumi

▼M2

1.  Ja attiecībā uz konkrēto telpisko datu tematu vai tipu nav noteikts citādi, šajā regulā definēto telpisko īpašību vērtību kopu ierobežo ar “Simple Feature” telpisko shēmu saskaņā ar Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011.

▼B

2.  Ja attiecībā uz konkrēto telpisko datu tematu vai tipu nav noteikts citādi, visas izmērītās vērtības izsaka ►M2  SI mērvienībās vai citās mērvienībās, kas akceptētas lietošanai kopā ar starptautiskās mērvienību sistēmas mērvienībām ◄ .

3.  Gadījumos, kad izmanto atribūtus “validFrom” un “validTo”, atribūta “validTo” vērtība nedrīkst būt pirms atribūta “validFrom” vērtības.

4.  Turklāt piemēro visas tematiem specifiskās prasības, kas noteiktas II pielikumā.

13. pants

Savstarpējai izmantojamībai nepieciešamie metadati

Telpisko datu kopu aprakstošajos metadatos savstarpējas izmantojamības nodrošināšanai iekļauj šādus metadatu elementus.

1.

Koordinātu atskaites sistēma : datu kopā izmantotās(-o) koordinātu atskaites sistēmas(-u) apraksts.

2.

Laika atskaites sistēma :

datu kopā izmantotās(-o) laika atskaites sistēmas(-u) apraksts.

Šis elements ir obligāts tikai tad, ja telpisko datu kopa satur laika informāciju, kurai nav izmantota noklusējuma laika atskaites sistēma.

3.

Kodēšana : tādas/tādu mašīnvalodas konstrukcijas(-u) apraksts, kas nosaka datu objektu atveidošanu ierakstā, datnē, ziņā, datu glabāšanas ierīcē vai datu pārraides kanālā.

4.

Topoloģiskā pareizība :

datu kopas acīmredzami kodētu topoloģisko raksturlielumu pareizība saskaņā ar jomas aprakstu.

Šis elements ir obligāts tikai tad, ja datu kopā ietilpst tipi no vispārējā tīkla modeļa (Generic Network Model) un ja tīklā nenodrošina ass līnijas topoloģiju (ass līniju savienojamību).

5.

Rakstzīmju kodēšana :

datu kopā izmantotais rakstzīmju kodējums.

Šis elements ir obligāts tikai tad, ja tiek izmantots kodējums, kura pamatā nav UTF-8.

▼M2

6.

Telpiskā atveidojuma tips : metode, kas izmantota, lai telpiski atveidotu ģeogrāfisko informāciju.

▼B

14. pants

Atveidojums

1.  Telpisko datu kopu atveidojumam, izmantojot Komisijas Regulā (EK) Nr. 976/2009 ( 5 ) noteikto tīkla skatīšanās pakalpojumu, jābūt pieejamiem:

(a) slāņiem, kas II pielikumā noteikti tematam vai tematiem, ar ko datu kopa ir saistīta;

(b) par katru slāni — vismaz tā noklusējuma atveidojuma stilam un vismaz ar to saistītajam virsrakstam un unikālajam identifikatoram.

2.  Par katru slāni II pielikumā noteikts:

(a) cilvēkam lasāms slāņa virsraksts, kas lietotāja saskarnē jāizmanto atveidošanai;

▼M2

(b) telpisko objektu tipi, kas veido attiecīgā slāņa saturu, vai to apakškopa.

▼M2

3.  Telpisko objektu tipiem, kuru objektus var papildus klasificēt, izmantojot atribūtu, kura vērtība ir kodu sarakstā, var definēt vairākus slāņus. Katrā no šiem slāņiem iekļauj telpiskos objektus, kas atbilst vienai konkrētai kodu saraksta vērtībai. Šādu slāņu kopu definīcijas II, III un IV pielikumā atbilst visām tālāk minētajām prasībām:

a) vietturis <CodeListValue> atbilst attiecīgā kodu saraksta vērtībai, un to sāk ar lielo burtu;

b) vietturis <human-readable name> atbilst cilvēklasāmam kodu saraksta vērtības nosaukumam;

c) telpiskā objekta tips iekavās ietver attiecīgo atribūtu un kodu sarakstu;

d) sniedz vienu slāņa piemēru.

▼M3

14.a pants

Prasības izsaucamiem telpisko datu pakalpojumiem

Dalībvalstīm ne vēlāk kā līdz 2015. gada 10. decembrim jāsniedz izsaucamo telpisko datu pakalpojumu metadati atbilstoši V pielikumā noteiktajām prasībām.

14.b pants

Savstarpējās izmantojamības noteikumi un harmonizācijas prasības izsaucamiem telpisko datu pakalpojumiem

Izsaucamiem telpisko datu pakalpojumiem, kas saistīti ar datiem, kuri iekļauti vismaz vienā atbilstīgā telpisko datu kopā, jāatbilst savstarpējās izmantojamības prasībām, kas noteiktas V un VI pielikumā, un, attiecīgos gadījumos, harmonizācijas prasībām, kas noteiktas VII pielikumā.

▼B

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā [divdesmitajā] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 15. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

▼M2

KOPĪGIE TIPI, DEFINĪCIJAS UN PRASĪBAS

1.   EIROPAS UN STARPTAUTISKAJOS STANDARTOS DEFINĒTIE TIPI

Turpmāk norādītos kopīgos tipus, ko izmanto telpisko objektu tipu vai datu tipu atribūtos vai saistības lomās, definē šādi:

(1) Uz tipiem Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity un Volume attiecas ISO/TS 19103:2005 noteiktās definīcijas.

(2) Uz tipiem DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface un GM_Tin attiecas EN ISO 19107:2005 noteiktās definīcijas.

(3) Uz tipiem TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period un TM_Position attiecas EN ISO 19108:2005/AC:2008 noteiktās definīcijas.

(4) Uz tipu GF_PropertyType attiecas EN ISO 19109:2006 noteiktās definīcijas.

(5) Uz tipiem CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution un URL attiecas EN ISO 19115:2005/AC:2008 noteiktās definīcijas.

(6) Uz tipu CV_SequenceRule attiecas EN ISO 19123:2007 noteiktās definīcijas.

(7) Uz tipiem AbstractFeature, Quantity un Sign attiecas EN ISO 19136:2009 noteiktās definīcijas.

(8) Uz tipiem LocalisedCharacterString, PT_FreeText un URI attiecas CEN ISO/TS 19139:2009 noteiktās definīcijas.

(9) Uz tipu LC_LandCoverClassificationSystem attiecas ISO 19144-2:2012 noteiktās definīcijas.

(10) Uz tipiem GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface un SF_SpatialSamplingFeature attiecas ISO 19156:2011 noteiktās definīcijas.

(11) Uz tipiem Category, Quantity, QuantityRange un Time attiecas Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 noteiktās definīcijas.

(12) Uz tipiem TimeValuePair un Timeseries attiecas Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 noteiktās definīcijas.

(13) Uz tipiem CGI_LinearOrientation un CGI_PlanarOrientation attiecas CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 noteiktās definīcijas.

▼B

2.   KOPĪGIE DATU TIPI

2.1.    Identifikators (Identifier)

Objekta ārējais unikālais identifikators, ko publicē atbildīgā struktūra un kuru var izmantot ārējiem lietojumiem attiecīgā telpiskā objekta norādīšanai.

Datu tipa “Identifier” atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

localId

Vietējais identifikators, ko piešķir datu sniedzējs. Vietējais identifikators ir vārdtelpā unikāls, t. i., nevienam citam telpiskajam objektam nav tāda paša unikālā identifikatora.

CharacterString

 

namespace

Vārdtelpa, kas ir telpiskā objekta datu avota unikāla identifikācija.

CharacterString

 

versionId

Telpiskā objekta konkrētās versijas identifikators, kura maksimālais garums ir 25 rakstzīmes. Ja telpiskā objekta tipa specifikācijā ar objekta ārējo identifikatoru ietilpst dzīves cikla informācija, versijas identifikatoru izmanto telpiskā objekta dažādo versiju atšķiršanai. Telpiskā objekta visu versiju kopā versijas identifikators ir unikāls.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Saistītā puse (RelatedParty)

Organizācija vai persona, kurai ir loma, kas saistīta ar kādu resursu.

Datu tipa "RelatedParty" atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

individualName

Saistītās personas vārds.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Saistītās organizācijas nosaukums.

PT_FreeText

voidable

positionName

Ar resursu saistītās puses amats, piemēram, nodaļas vadītājs.

PT_FreeText

voidable

contact

Saistītās puses kontaktinformācija.

Contact

voidable

role

Ar resursu saistītās puses loma, piemēram, īpašnieks.

PartyRoleValue

voidable

Datu tipa "RelatedParty" ierobežojumi

Ir jānorāda vismaz personas vārds vai organizācijas vai amata nosaukums.

2.3.    Kontaktinformācija (Contact)

Saziņas kanāli, pa kuriem var piekļūt kādai personai vai informācijai.

Datu tipa "Contact" atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

address

Brīvā teksta veidā norādīta adrese.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Papildu norādījumi par to, kā vai kad sazināties ar privātpersonu vai organizāciju.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Organizācijas vai privātpersonas elektroniskās pastkastes adrese.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Laiks, kad var sazināties ar organizāciju vai privātpersonu.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Organizācijas vai privātpersonas faksa numurs.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Organizācijas vai privātpersonas tālruņa numurs.

CharacterString

voidable

website

Organizācijas vai privātpersonas nodrošinātās lapas globālajā tīmeklī.

URL

voidable

2.4.    Atsauce uz dokumentu (DocumentCitation)

Atsauce, kas paredzēta, lai nepārprotami norādītu uz dokumentu.

Datu tipa "DocumentCitation" atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Dokumenta nosaukums.

CharacterString

 

shortName

Dokumenta īss vai alternatīvs nosaukums.

CharacterString

voidable

date

Dokumenta izveides, publicēšanas vai pārskatīšanas datums.

CI_Date

voidable

link

Saite uz dokumenta versiju tiešsaistē.

URL

voidable

specificReference

Atsauce uz noteiktu dokumenta daļu.

CharacterString

voidable

2.5.    Atsauce uz tiesību aktu (LegislationCitation)

Atsauce, kas paredzēta, lai nepārprotami norādītu uz tiesību aktu vai noteiktu tiesību akta daļu.

Šis tips ir "DocumentCitation" apakštips.

Datu tipa "LegislationCitation" atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

identificationNumber

Kods, ko izmanto, lai identificētu likumdošanas instrumentu.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Oficiālais dokumenta numurs, ko izmanto likumdošanas instrumenta unikālai identifikācijai.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Datums, kad likumdošanas instruments stājās spēkā.

TM_Position

 

dateRepealed

Datums, kad likumdošanas instruments tika atcelts.

TM_Position

 

level

Līmenis, kurā ir pieņemts likumdošanas instruments.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Atsauce uz oficiālo laikrakstu, kurā publicēts tiesību akts.

OfficialJournalInformation

 

Datu tipa "LegislationCitation" ierobežojumi

Ja saites atribūts ir nenoteikts (void), jānorāda atsauce uz laikrakstu.

2.6.    Informācija par oficiālo laikrakstu (OfficialJournalInformation)

Pilna atsauce uz likumdošanas instrumenta atrašanās vietu oficiālajā laikrakstā.

Datu tipa "OfficialJournalInformation" atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

officialJournalIdentification

Atsauce uz atrašanās vietu oficiālajā laikrakstā, kur publicēts likumdošanas instruments. Šai atsaucei ir trīs daļas:

— oficiālā laikraksta nosaukums

— oficiālā laikraksta numurs un/vai sērijas numurs

— lappuses(-šu) numurs(-i)

CharacterString

 

ISSN

Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs (International Standard Serial Number — ISSN) ir astoņciparu numurs, kas identificē periodisko izdevumu, kurā publicēts likumdošanas instruments.

CharacterString

 

ISBN

Starptautiskais grāmatu standartnumurs (International Standard Book Number — ISBN) ir deviņciparu numurs, kas unikāli identificē grāmatu, kurā publicēts likumdošanas instruments.

CharacterString

 

linkToJournal

Saite uz oficiālā laikraksta versiju tiešsaistē.

URL

 

2.7.    Tematiskais identifikators (ThematicIdentifier)

Tematiskais identifikators telpiskā objekta unikālai identifikācijai.

Datu tipa "ThematicIdentifier" atribūtiAtribūts

Definīcija

Tips

Voidability

identifier

Unikāls identifikators, ko izmanto, lai identificētu telpisko objektu norādītajā identifikācijas shēmā.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikators, kas definē identifikatora piešķiršanai izmantoto shēmu.

CharacterString

 

▼B

3.   KOPĪGĀS UZSKAITES

3.1.    Vertikālā pozīcija (VerticalPositionValue)

Telpiskā objekta relatīvais vertikālais novietojums.Uzskaitei “VerticalPositionValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

onGroundSurface

Telpiskais objekts ir zemes virsmas līmenī.

suspendedOrElevated

Telpiskais objekts ir piekārts vai pacelts.

underground

Telpiskais objekts ir pazemē.

4.   KOPĪGIE KODU SARAKSTI

▼M2

4.1.    Objekta stāvoklis (ConditionOfFacilityValue)

Objekta stāvoklis no tā pabeigtības un izmantošanas viedokļa.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot turpmāk tabulā sniegtās vērtības un datu nodrošinātāju definētās šaurākās vērtības.

Kodu saraksta "ConditionOfFacilityValue" vērtībasVērtība

Nosaukums

Definīcija

functional

funkcionē

Objekts funkcionē.

projected

tiek projektēts

Objekts tiek projektēts. Būvniecība vēl nav sākta.

underConstruction

tiek būvēts

Objekts tiek būvēts un vēl nefunkcionē. Tas attiecas tikai uz objekta sākotnējo būvniecību, nevis uz apkopes darbiem.

disused

netiek izmantots

Objekts vairs netiek izmantots, bet nav vai netiek izņemts no ekspluatācijas.

decommissioned

izņemts no ekspluatācijas

Objekts vairs netiek izmantots un ir vai tiek izņemts no ekspluatācijas.

▼B

4.2.    Valsts kods (CountryCode)

Valsts kods, kā definēts Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajā Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā.

▼M2 —————

▼M1

Šā kodu saraksta atļautās vērtības ir Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajā Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā uzskaitītie valstu divburtu kodi.

▼M2

4.3.    Likumdošanas līmenis (LegislationLevelValue)

Līmenis, kurā pieņemts tiesību akts vai konvencija.

Šim kodu sarakstam atļauts izmantot jebkuras datu nodrošinātāju definētās vērtības.

Datu nodrošinātāji drīkst izmantot INSPIRE Tehnisko vadlīniju dokumentā norādītās INSPIRE vispārējā konceptuālā modeļa (INSPIRE Generic Conceptual Model) vērtības.

4.4.    Puses loma (PartyRoleValue)

Ar resursu saistīto vai par resursu atbildīgo pušu lomas.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot zemāk minēto kodu sarakstu vai citu datu nodrošinātāju norādīto kodu sarakstu vērtības:

 Lomas kods (CI_RoleCode): atbildīgās puses pildītās funkcijas, kā norādīts EN ISO 19115:2005/AC:2008,

 Saistītās puses loma (RelatedPartyRoleValue): saistīto pušu lomu klasifikācija, kā norādīts turpmāk tabulā.

Kodu saraksta "RelatedPartyRoleValue" vērtībasVērtība

Nosaukums

Definīcija

authority

iestāde

Puse, kam ir juridisks pilnvarojums pārraudzīt resursu un/vai ar resursu saistītās puses.

operator

operators

Puse, kas ekspluatē resursu.

owner

īpašnieks

Puse, kurai pieder resurss, t.i., kurai ir juridiskas īpašumtiesības uz resursu.

4.5.    Klimatisko apstākļu un prognožu standarta nosaukumi (CFStandardNamesValue)

Meteoroloģijā un okeanogrāfijā novēroto parādību definīcijas.

Šim kodu sarakstam atļauts izmantot jebkuras datu nodrošinātāju definētās vērtības.

Datu nodrošinātāji drīkst izmantot INSPIRE Tehnisko vadlīniju dokumentā norādītās INSPIRE vispārējā konceptuālā modeļa vērtības.

4.6.    Dzimums (GenderValue)

Personas vai personu grupas dzimums.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

Kodu saraksta "GenderValue" vērtībasVērtība

Nosaukums

Definīcija

female

sieviete

Sieviešu dzimuma persona vai personu grupa.

male

vīrietis

Vīriešu dzimuma persona vai personu grupa.

unknown

nezināms

Nezināma dzimuma persona vai personu grupa.

▼B

5.   VISPĀRĒJAIS TĪKLA MODELIS (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Telpisko objektu tipi

5.1.1.    Mijatskaite (CrossReference)

Norāda divu elementu saistību vienā un tajā pašā tīklā.Telpisko objektu tipa “CrossReference” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

element

Elementi, uz kuriem attiecas mijatskaite.

NetworkElement

 

5.1.2.    Vispārināta saite (GeneralisedLink)

Abstraktais pamattips, kas atveido lineārā tīkla elementu, kuru var izmantot par lineārās atskaites mērķi.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.

5.1.3.    Krustošanās dažādos līmeņos (GradeSeparatedCrossing)

Indikators tam, kurš no diviem vai vairākiem elementiem, kas krustojas, ir zemāk un kurš ir augstāk, kas izmantojams gadījumos, kad nav augstuma koordinātu vai kad tās nav ticamas.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.Telpisko objektu tipa “GradeSeparatedCrossing” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

element

Krustojošos saišu secība. Secība norāda augstumu; pirmā saite ir pati zemākā saite.

Link

 

5.1.4.    Saite (Link)

Līklīniju tīkla elements, kas savieno divas pozīcijas un atveido homogēnu ceļu tīklā. Savienotās pozīcijas var atveidot kā mezglpunktus.

Šis tips ir “GeneralisedLink” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “Link” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

centrelineGeometry

Ģeometrija, kas atveido saites ass līniju.

GM_Curve

 

fictitious

Indikators, ka saites ass līnijas ģeometrija ir taisne bez starppunktiem – ja vien taisne pienācīgi neatveido ģeogrāfiju datu kopas izšķirtspējā.

Boolean

 Telpisko objektu tipa “Link” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

endNode

Saites neobligāts gala mezglpunkts. Gala mezglpunkts var būt tā pati instance kā sākuma mezglpunkts.

Node

 

startNode

Saites neobligāts sākuma mezglpunkts.

Node

 

5.1.5.    Saišu sekvence (LinkSequence)

Tīkla elements, kas atveido nepārtrauktu ceļu tīklā bez atzarojumiem. Elementam ir definēts sākums un beigas, un saišu sekvences visas pozīcijas ir identificējamas vienu vienotu parametru, piemēram, garumu.

Šis tips ir “GeneralisedLink” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “LinkSequence” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

link

Sakārtots virzītu saišu kopums, kas veido saišu sekvenci.

DirectedLink

 

5.1.6.    Saišu kopa (LinkSet)

Saišu sekvenču kopums un/vai atsevišķas saites ar noteiktām funkcijām vai nozīmi tīklā.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “LinkSet” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

link

Saišu un saišu sekvenču kopums, kas veido saišu kopu.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Tīkls (Network)

Tīkls ir tīkla elementu kopums.Telpisko objektu tipa “Network” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geographicalName

Konkrētā tīkla ģeogrāfiskais nosaukums.

GeographicalName

voidableTelpisko objektu tipa “Network” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

elements

Elementu kopums, kas veido tīklu.

NetworkElement

 

5.1.8.    Tīkla laukums (NetworkArea)

Tīkla divdimensiju elements.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “NetworkArea” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geometry

Atveido laukuma ģeometriskās īpašības

GM_Surface

 

5.1.9.    Tīklu savienojums (NetworkConnection)

Atveido dažādu tīklu divu vai vairāku elementu loģisku savienojumu.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

type

Tīklu savienojuma klasifikācija.

ConnectionTypeValue

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

element

Tīkla elementi dažādos tīklos.

NetworkElement

 

Visiem elementiem jābūt no dažādiem tīkliem.

5.1.10.    Tīkla elements (NetworkElement)

Abstraktais pamattips, kas atveido tīkla elementu. Katram elementam tīklā ir funkcija, kas attiecīgajam tīklam ir vajadzīga.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “NetworkElement” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 Telpisko objektu tipa “NetworkElement” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

inNetwork

Tīkli, kuros tīkla elements ir loceklis.

Network

voidable

5.1.11.    Tīkla īpašība (NetworkProperty)

Abstraktais pamattips, kas raksturo parādību, kura atrodas tīkla elementā vai uz tā. Šis pamattips raksturo vispārīgās īpašības, saistot ar tīklu saistītas parādības (tīkla īpašības) ar attiecīgajiem tīkla elementiem.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “NetworkProperty” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

networkRef

Ar tīklu saistītās īpašības telpiskā atskaite.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Mezglpunkts (Node)

Atveido svarīgu tīkla vietu, kura vienmēr atrodas saites sākumā vai beigās.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “Node” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geometry

Mezglpunkta atrašanās vieta.

GM_Point

 Telpisko objektu tipa “Node” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

spokeEnd

Mezglpunktā ieejošās saites.

Link

voidable

spokeStart

No mezglpunkta izejošās saites.

Link

voidable

5.2.    Datu tipi

5.2.1.    Virzīta saite (DirectedLink)

Saite tās pozitīvajā vai negatīvajā virzienā.Datu tipa “DirectedLink” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

direction

Norāda, vai virzītā saite sakrīt (pozitīvā) vai nesakrīt (negatīvā) ar saites pozitīvo virzienu.

Sign

 Datu tipa “DirectedLink” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

link

Saite

Link

 

5.2.2.    Saites atskaite (LinkReference)

Tīkla atskaite uz lineārā tīkla elementu.

Šis tips ir “NetworkReference” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

applicableDirection

Vispārinātās saites virzieni, uz kuriem atskaite attiecas. Ja īpašība neattiecas uz virzienu pa saiti, bet atveido parādību uz saites, “inDirection” attiecas uz labo pusi saites virzienā.

LinkDirectionValue

voidable

Lineārās atskaites mērķiem jābūt lineārā tīkla elementiem. Tas nozīmē, ka, izmantojot lineāro atskaiti vai gadījumos, kad ir svarīgs virziens, tīkla atskaites mērķis ir saite vai saišu sekvence.

5.2.3.    Tīkla atskaite (NetworkReference)

Norāde uz tīkla elementu.Datu tipa “NetworkReference” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

element

Norādītais tīkla elements.

NetworkElement

 

5.2.4.    Vienkārša lineārā atskaite (SimpleLinearReference)

Tīkla atskaite, kas attiecas tikai uz lineārā tīkla elementa daļu. Šī daļa ir tīkla elementa daļa no pozīcijas “fromPosition” līdz pozīcijai “toPosition”.

Šis tips ir “LinkReference” apakštips.Datu tipa “SimpleLinearReference” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

fromPosition

Lineārā elementa sākumpozīcija, ko izsaka kā attālumu no lineārā tīkla elementa sākuma pa tā līknes ģeometriju.

Length

 

offset

Nobīde no vispārinātās saites ass līnijas ģeometrijas gadījumos, kad tāda ir; pozitīva nobīde ir saites virzienā uz labo pusi, negatīva nobīde ir uz kreiso pusi.

Length

voidable

toPosition

Lineārā elementa beigu pozīcija, ko izsaka kā attālumu no lineārā tīkla elementa sākuma pa tā līknes ģeometriju.

Length

 

5.2.5.    Vienkārša punkta atskaite (SimplePointReference)

Tīkla atskaite, kas attiecas tikai uz lineārā tīkla elementa punktu. Šis punkts ir vieta uz tīkla elementa pozīcijā “atPosition” tīklā.

Šis tips ir “LinkReference” apakštips.Datu tipa “SimplePointReference” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

atPosition

Punkta pozīcija, ko izsaka kā attālumu no lineārā tīkla elementa sākuma pa tā līknes ģeometriju.

Length

 

offset

Nobīde no vispārinātās saites ass līnijas ģeometrijas gadījumos, kad tāda ir; pozitīva nobīde ir saites virzienā uz labo pusi, negatīva nobīde ir uz kreiso pusi.

Length

voidable

5.3.    Kodu saraksti

5.3.1.    Savienojuma tips (ConnectionTypeValue)

Dažādu tīklu savienojumu tipi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “ConnectionTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

crossBorderConnected

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos viena un tā paša tipa tīklos blakusesošās teritorijās. Tīkla elementi, uz kuriem tiek norādīts, apzīmē dažādas, taču telpiski savienotas reālās pasaules parādības.

crossBorderIdentical

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos viena un tā paša tipa tīklos blakusesošās teritorijās. Tīkla elementi, uz kuriem tiek norādīts, apzīmē vienādas reālās pasaules parādības.

intermodal

Savienojums starp diviem tīkla elementiem dažādos transporta tīklos, kuri izmanto atšķirīgu transporta veidu. Savienojums norāda iespēju mainīt pasažieru, preču u.c. pārvadāšanai izmantojamo transporta veidu uz citu transporta veidu.

▼B

5.3.2.    Saites virziens (LinkDirectionValue)

Saites virzienu vērtību saraksts.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “LinkDirectionValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

bothDirections

Abos virzienos.

inDirection

Saites virzienā.

inOppositeDirection

Pretēji saites virzienam.

▼M2

6.   APTVĒRUMA MODELIS (COVERAGE MODEL)

INSPIRE aptvēruma modeli veido šādas paketes:

 Aptvērums (pamata) (Coverages (Base))

 Aptvērums (vērtību kopa un diapazons) (Coverages (Domain And Range))

6.1.    Aptvērums (pamata)

6.1.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē "Aptvērums (pamata)" ir ietverts telpisko objektu tips "Coverage".

6.1.1.1.   Aptvērums (Coverage)

Telpisks objekts, kas ir kā funkcija, no kuras intervāla iegūst vērtības, kas apzīmē jebkuru tiešu atrašanās vietu tās telpiskajā, laika vai laiktelpas vērtību kopā.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

metadata

No lietojuma atkarīgi aptvēruma metadati.

Any

 

rangeType

Intervāla vērtību struktūras apraksts.

RecordType

 

6.2.    Aptvērums (vērtību kopa un diapazons)

6.2.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē "Aptvērums (vērtību kopa un diapazons)" ir šādi telpisko objeku tipi:

 Aptvērums (vērtību kopas un diapazona atveidojums) (Coverage (Domain And Range Representation))

 Iztaisnotā koordinātu tīkla aptvērums (Rectified Grid Coverage)

 Norādāmā koordinātu tīkla aptvērums (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Aptvērums (vērtību kopas un diapazona atveidojums) (CoverageByDomainAndRange)

Aptvērums, kas nodrošina vērtību kopu un diapazonu kā atsevišķas īpašības.

Šis tips ir "Coverage" apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

coverageFunction

Apraksts, kā atrašanās vietās aptvēruma vērtību kopā var iegūt diapazona vērtības.

CoverageFunction

 

domainSet

Aptvēruma vērtību kopas konfigurācija, kas aprakstīta koordinātu izteiksmē.

Any

 

rangeSet

Vērtību kopums, ko funkcija saista ar aptvēruma vērtību kopas elementiem.

Any

 

Koordinātu tīkla funkcija ir derīga tikai vērtību kopām, kas ir koordinātu tīkli.

6.2.1.2.   Iztaisnotā koordinātu tīkla aptvērums (RectifiedGridCoverage)

Aptvērums, kura vērtību kopu veido iztaisnots koordinātu tīkls.

Šis tips ir "CoverageByDomainAndRange" apakštips.

Vērtību kopa ir iztaisnots koordinātu tīkls.

"RectifiedGridCoverage" koordinātu tīkla punkti jebkurā izšķirtspējā saskan ar II pielikuma 2.2. iedaļā definētajiem ģeogrāfiskā tīkla šūnu centriem.

6.2.1.3.   Norādāmā koordinātu tīkla aptvērums (ReferenceableGridCoverage)

Aptvērums, kura vērtību kopu veido norādāms koordinātu tīkls.

Šis tips ir "CoverageByDomainAndRange" apakštips.

Vērtību kopa ir norādāms koordinātu tīkls.

6.2.2.    Datu tipi

6.2.2.1.   Aptvēruma funkcija (CoverageFunction)

Apraksts, kā atrašanās vietās aptvēruma vērtību kopā var iegūt diapazona vērtības.

Šis tips ir apvienojuma tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

ruleDefinition

Formāls vai neformāls aptvēruma funkcijas apraksts teksta veidā.

CharacterString

 

ruleReference

Formāls vai neformāls aptvēruma funkcijas apraksts atsauces veidā.

URI

 

gridFunction

Koordinātu sistēmas ģeometrijas kartēšanas noteikums.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Koordinātu tīkla funkcija (GridFunction)

Skaidri izteikts koordinātu sistēmas ģeometrijas kartēšanas noteikums.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

sequenceRule

Apraksts, kā tiek sakārtoti koordinātu sistēmas punkti to piesaistīšanai aptvēruma diapazonu kopas vērtību elementiem.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Koordinātu sistēmas punkts, kas saistāms ar aptvēruma diapazonu kopas pirmo ierakstu.

Integer

 

7.   NOVĒROJUMU MODELIS (OBSERVATIONS MODEL)

INSPIRE novērojumu modeli veido šādas paketes:

 Atsauces uz novērojumiem (Observation References)

 Procesi (Processes)

 Novērojamās īpašības (Observable Properties)

 Specializētie novērojumi (Specialised Observations)

7.1.    Atsauces uz novērojumiem

7.1.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē "Atsauces uz novērojumiem" ir ietverts telpisko objektu tips "Observation Set".

7.1.1.1.   Novērojumu kopa (ObservationSet)

Saista novērojumu kopu.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

extent

Informācija par telpisko un laika tvērumu.

EX_Extent

 Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

member

Viens objektu tipa ObservationSet dalībnieks.

OM_Observation

 

7.2.    Procesi

7.2.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē "Procesi" ir ietverts telpisko objektu tips "Process".

7.2.1.1.   Process (Process)

Novērošanas procesa apraksts.

Šis tips ir "OM_Process" apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

voidable

name

Procesa nosaukums.

CharacterString

voidable

type

Procesa tips.

CharacterString

voidable

documentation

Ar procesu saistītā papildinformācija (tiešsaistē/bezsaistē).

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametrs, kas nosaka procesa lietošanu, kā rezultātā — tā iznākumu.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Ar procesu saistīta privātpersona vai organizācija.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Datu tipi

7.2.2.1.   Procesa parametrs (ProcessParameter)

Dotā parametra apraksts.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Procesa parametra nosaukums.

ProcessParameterNameValue

 

description

Procesa parametra apraksts.

CharacterString

 

7.2.3.    Kodu saraksti

7.2.3.1.   Procesa parametra nosaukums (ProcessParameterNameValue)

Procesa parametru nosaukumu kodu saraksts.

Šim kodu sarakstam atļauts izmantot jebkuras datu nodrošinātāju definētās vērtības.

7.3.    Novērojamās īpašības

7.3.1.    Datu tipi

7.3.1.1.   Ierobežojums (Constraint)

Kādas īpašības ierobežojums, piemēram, viļņa garums = 200 nm.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

constrainedProperty

Īpašība, uz ko attiecas ierobežojums, piemēram, “krāsa”, ja ierobežojums ir “krāsa = zila”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Cilvēklasāms visa ierobežojuma nosaukums.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Ierobežojoša kategorija (CategoryConstraint)

Ierobežojums, kas pamatots uz kādu kategoriju, piemēram, krāsa = “sarkana”.

Šis tips ir "Constraint" apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

comparison

Salīdzinājuma operators. Ierobežojošas kategorijas gadījumā tā vērtībai jābūt “equalTo” vai “notEqualTo”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Īpašības, uz ko attiecas ierobežojums, vērtība, piemēram, “zila” (ja īpašība, uz ko attiecas ierobežojums, ir krāsa).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Diapazona ierobežojums (RangeConstraint)

Kādas īpašības skaitliskā diapazona ierobežojums, piemēram, viļņa garums ≥ 300 nm un viļņa garums ≤ 600 nm.

Šis tips ir "Constraint" apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

value

Īpašības, uz ko attiecas ierobežojums, skaitliskais vērtību diapazons.

RangeBounds

 

uom

Ierobežojumā lietotās mērvienības.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Diapazona robežas (RangeBounds)

Skaitliskā diapazona sākuma un beigu robežvērtības (piemēram, sākums ≥ 50, beigas ≤ 99).Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

startComparison

Salīdzinātājs, ko izmanto diapazona zemākajai robežvērtībai (piemēram, "greaterThanOrEqualTo").

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Diapazona zemākā robežvērtība.

Real

 

endComparison

Salīdzinātājs, ko izmanto diapazona augstākajai robežvērtībai (piemēram, "lessThan").

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Diapazona augstākā robežvērtība.

Real

 

7.3.1.5.   Skalārs ierobežojums (ScalarConstraint)

Kādas īpašības skaitlisks skalārs ierobežojums, piemēram, garums ≥ 1 m.

Šis tips ir "Constraint" apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

value

Īpašības, uz ko attiecas ierobežojums, skaitliskā vērtība.

Real

 

comparison

Ierobežojumā izmantotais salīdzinātājs, piemēram, "greaterThan".

ComparisonOperatorValue

 

uom

Ierobežojumā lietotās mērvienības.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Cits ierobežojums (OtherConstraint)

Ierobežojums, kas nav strukturēti modelēts, bet ko var aprakstīt, izmantojot brīvā teksta atribūtu “apraksts”.

Šis tips ir "Constraint" apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

description

Ierobežojuma apraksts.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistikas rādītājs (StatisticalMeasure)

Kāda statistikas rādītāja, piemēram, “maksimālais apjoms dienā”, apraksts.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

label

Cilvēklasāms statistikas rādītāja nosaukums.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistikas funkcija, piemēram, vidējais.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Laika intervāls, kurā statistikas rādītājs ir aprēķināts, piemēram, diena, stunda.

TM_Duration

 

aggregationLength

Viendimensionāls telpisks diapazons, kurā tiek aprēķināts statistikas rādītājs, piemēram, 1 metrs.

Length

 

aggregationArea

Divdimensionāls telpisks diapazons, kurā tiek aprēķināts statistikas rādītājs, piemēram, 1 kvadrātmetrs.

Area

 

aggregationVolume

Trīsdimensionāls telpisks diapazons, kurā tiek aprēķināts statistikas rādītājs, piemēram, 1 kubikmetrs.

Volume

 

otherAggregation

Jebkura cita tipa apkopojums.

Any

 Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

derivedFrom

Viens statistikas rādītājs var būt iegūts no cita, piemēram, mēneša maksimālā temperatūra var būt iegūta no dienas vidējo temperatūru lielumiem.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Uzskaites

7.3.2.1.   Salīdzinājuma operators (ComparisonOperatorValue)

Salīdzinājuma operatoru (piemēram, lielāks par) uzskaite.Vērtība

Definīcija

equalTo

precīzi vienāds ar

notEqualTo

nav precīzi vienāds ar

lessThan

mazāks par

greaterThan

lielāks par

lessThanOrEqualTo

mazāks par vai precīzi vienāds ar

greaterThanOrEqualTo

lielāks par vai precīzi vienāds ar

7.3.3.    Kodu saraksti

7.3.3.1.   Parādības tips (PhenomenonTypeValue)

Parādību (piemēram, temperatūra, vēja ātrums) kodu saraksts.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot zemāk minēto kodu sarakstu vai citu datu nodrošinātāju definēto kodu sarakstu vērtības:

 Klimatisko apstākļu un prognožu standarta nosaukumi (CFStandardNamesValue): meteoroloģijā un okeanogrāfijā novēroto parādību definīcijas, kā norādīts šā pielikuma 4.5. iedaļā.

 Profila elementa parametra nosaukums (ProfileElementParameterNameValue): īpašības, ko var novērot, lai raksturotu profila elementu, kā norādīts IV pielikuma 3.3.8. iedaļā.

 No datiem par augsni iegūts objekta parametra nosaukums (SoilDerivedObjectParameterNameValue): ar augsni saistītas īpašības, ko var noskaidrot no datiem par augsni un citiem datiem, kā norādīts IV pielikuma 3.3.9 iedaļā.

 Augsnes profila parametra nosaukums (SoilProfileParameterNameValue): īpašības, ko var novērot, lai raksturotu augsnes profilu, kā norādīts IV pielikuma 3.3.12. iedaļā.

 Augsnes atrašanās vietas parametra nosaukums (SoilSiteParameterNameValue): īpašības, ko var novērot, lai raksturotu augsnes vietu, kā norādīts IV pielikuma 3.3.13. iedaļā.

 ES Gaisa kvalitātes atsauces komponents (EU_AirQualityReferenceComponentValue): ar gaisa kvalitāti saistītu parādību definīcijas saistībā ar ziņošanu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kā norādīts IV pielikuma 13.2.1.1. iedaļā.

 WMO GRIB 4.2. kodu un karodziņu tabula (GRIB_CodeTable4_2Value): meteoroloģijā novēroto parādību definīcijas, kā norādīts IV pielikumaa 13.2.1.2. iedaļā.

 BODC P01 parametru lietojums (BODC_P01ParameterUsageValue): okeanogrāfijā novēroto parādību definīcijas, kā norādīts IV pielikumaa 14.2.1.1. iedaļā.

7.3.3.2.   Statistikas funkcijas tips (StatisticalFunctionTypeValue)

Statistikas funkciju (piemēram, maksimums, minimums, vidējais) kodu saraksts.

Šim kodu sarakstam atļauts izmantot jebkuras datu nodrošinātāju definētās vērtības.

7.4.    Specializētie novērojumi

7.4.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē "Specializētie novērojumi" ir šādi telpisko objektu tipi:

 Koordinātu tīkla novērojums

 Koordinātu tīkla novērojumu rinda

 Punkta novērojums

 Punkta novērojumu kolekcija

 Vairāku punktu novērojums

 Punkta novērojumu rinda laikā

 Profila novērojums

 Trajektorijas novērojums

7.4.1.1.   Koordinātu tīkla novērojums (GridObservation)

Novērojums, kas atveido lauku ar koordinātu tīklu kādā noteiktā laika momentā.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"featureOfInterest" ir "SF_SamplingSolid" vai "SF_SamplingSurface".

"phenomenonTime" ir "TM_Instant".

"result" ir "RectifiedGridCoverage" vai "RefererencableGridCoverage".

7.4.1.2.   Koordinātu tīkla novērojumu rinda (GridSeriesObservation)

Novērojums, kas atveido mainīgu lauku ar koordinātu tīklu secīgu laika momentu rindā.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"featureOfInterest" ir "SF_SamplingSolid".

"phenomenonTime" ir "TM_Period".

"result" ir "RectifiedGridCoverage" vai "RefererencableGridCoverage".

7.4.1.3.   Punkta novērojums (PointObservation)

Novērojums, kas atveido īpašības mērījumu vienā laika un telpas punktā.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"featureOfInterest" ir "SF_SamplingPoint".

"phenomenonTime" ir "TM_Instant".

7.4.1.4.   Punkta novērojumu kolekcija (PointObservationCollection)

Kolekcija, kas sastāv no punkta novērojumiem.

Šis tips ir "ObservationSet" apakštips.

Visi dalībnieki ir "PointObservation".

7.4.1.5.   Vairāku punktu novērojums (MultiPointObservation)

Novērojums, kas atveido mērījumu kopumu, kas veikti precīzi vienlaikus, bet dažādās vietās.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"featureOfInterest" ir "SF_SamplingCurve", "SF_SamplingSurface" vai "SF_SamplingSolid".

"phenomenonTime" ir "TM_Instant".

"result" ir "MultiPointCoverage".

7.4.1.6.   Punkta novērojumu rinda laikā (PointTimeSeriesObservation)

Novērojums, kas atveido īpašības punkta mērījumu rindu laikā noteiktā vietā telpā.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"featureOfInterest" ir "SF_SamplingPoint".

"phenomenonTime" ir "TM_Period".

"result" ir "Timeseries".

7.4.1.7.   Profila novērojums (ProfileObservation)

Novērojums, kas atveido īpašības mērījumu pa vertikālu profilu telpā kādā noteiktā laika momentā.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"featureOfInterest" ir "SF_SamplingCurve".

"phenomenonTime" ir "TM_Instant".

"result" ir "ReferenceableGridCoverage" vai "RectifiedGridCoverage".

Rezultāta telpiskā vērtību kopa ietver vienu asi un ir vertikāla.

7.4.1.8.   Trajektorijas novērojums (TrajectoryObservation)

Novērojums, kas atveido īpašības mērījumu pa līkloču līkni laikā un telpā.

Šis tips ir "SamplingCoverageObservation" apakštips.

"phenomenonTime" ir "TM_Period".

"result" ir "Timeseries".

Katrs "result" punkts ir "TimeLocationValueTriple".

"featureOfInterest" ir "SF_Sampling Curve".

7.4.2.    Datu tipi

7.4.2.1.   Trīsdaļīga laika, atrašanās vietas un vērtības kopa (TimeLocationValueTriple)

Trīsdaļīga laika, atrašanās vietas, vērtības (mērījuma) kopa. Piemēram, attiecībā uz punktu uz trajektorijas.

Šis tips ir "TimeValuePair" apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

location

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kur vērtība ir derīga.

GM_Position

 

7.5.    Prasības attiecībā uz novērojumiem

Ja datu pieejamības nodrošināšanai izmanto tipu "OM_Observation" vai jebkuru tā apakštipu, piemēro šādas prasības:

(1) Lai norādītu tipā "OM_Observation" izmantoto procedūru, izmanto tipu "Process".

(2) Ja "OM_Observation" norāda uz "EnvironmentalMonitoringFacility", nodrošina parametra atribūtu, kura nosaukuma atribūts ir “relatedMonitoringFeature” un kura vērtības atribūta tips ir AbstractMonitoringFeature.

(3) Visiem kodējumiem, ko lieto visam "OM_Observation" rezultātam vai tā daļai, ir pieejama publiska lietojumprogrammas saskarne (API), lai lasītu kodēto datni. Šis API spēj atklāt informāciju, kas vajadzīga, lai realizētu INSPIRE telpiskos objektus.

(4) Ja "OM_Observation" objekta procedūras īpašībā ir atribūts "processParameter", tā vērtību "value" (nosaukumu) iekļauj "OM_Observation" objekta parametra atribūtā.

8.   DARBĪBU KOMPLEKSA MODELIS

INSPIRE darbību kompleksa modelī ir ietverta pakete "Darbību komplekss (Activity Complex)".

8.1.    Darbību komplekss

8.1.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē "Darbību komplekss" ir telpisko objektu tips "Darbību komplekss".

8.1.1.1.   Darbību komplekss (ActivityComplex)

Atsevišķa tehniska un ekonomiska vienība, kuru apsaimnieko juridiska persona (operators), kas veic darbības, kuras uzskaitītas Eurostat NACE klasifikācijā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 ( 6 ). Darbību kompleksam ir jāatveido visa teritorija tajā pašā vai citā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā, ko apsaimnieko šis operators, tostarp visa infrastruktūra, aprīkojums un materiāli.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

thematicId

Darbību kompleksa tematiskais identifikators.

ThematicIdentifier

 

geometry

Ģeometriskie dati, kas izmantoti, lai definētu darbību kompleksa apjomu vai novietojumu.

GM_Object

 

function

Darbību kompleksa veiktās darbības. Funkciju apraksta, norādot darbību, un to var papildināt ar informāciju par ielaidi un izlaidi darbības rezultātā.

Function

 

name

Darbību kompleksa aprakstošs nosaukums.

CharacterString

voidable

validFrom

Laiks, no kura darbību komplekss sācis pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, kopš kura darbību komplekss vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

8.1.2.    Datu tipi

8.1.2.1.   Funkcija (Function)

Objekta funkcija, kas izteikta kā darbība un (fakultatīvi) kā ielaide un/vai izlaide.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

activity

Tādas atsevišķu vai organizētu tehniski saistītu procesu kopas kategorizēts apraksts, ko veic publiska vai privāta saimnieciska vienība, kas var būt bezpeļņas vai orientēta uz peļņas gūšanu.

EconomicActivityValue

 

input

Jebkurš klasificēts vai reģistrēts materiāls, kas ienāk tehniskajā un saimnieciskajā vienībā atbilstīgi tās funkcijai.

InputOutputValue

voidable

output

Jebkurš klasificēts vai reģistrēts materiāls, kas iziet no tehniskās un saimnieciskās vienības atbilstīgi tās funkcijai.

InputOutputValue

voidable

description

Sīkāks funkcijas apraksts.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Jauda (Capacity)

Kvantitatīvi izteikta faktiskā vai potenciālā spēja veikt darbību, kas parasti nemainās, nemainās bieži vai nemainās nozīmīgā apmērā.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

activity

Tādas atsevišķu vai organizētu tehniski saistītu procesu kopas kategorizēts apraksts, ko veic publiska vai privāta saimnieciska vienība, kas var būt bezpeļņas vai orientēta uz peļņas gūšanu.

EconomicActivityValue

 

input

Mērāma informācija par jebkuru klasificētu vai reģistrētu materiālu, kas ienāk tehniskajā un saimnieciskajā vienībā atbilstīgi tās funkcijai.

InputOutputAmount

 

output

Mērāma informācija par jebkuru klasificētu vai reģistrētu materiālu, kas iziet no tehniskās un saimnieciskās vienības atbilstīgi tās funkcijai.

InputOutputAmount

 

time

Laiks, uz ko attiecas norādītā jauda, piemēram, jaudai gadā tas ir 1 gads.

TM_Duration

 

description

Jaudas apraksts.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Ielaides vai izlaides daudzums (InputOutputAmount)

Klasificēta vai reģistrēta materiāla, kas ienāk tehniskajā un saimnieciskajā vienībā vai iziet no tās, tips un, ja ir pieejams, izmērāms daudzums.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inputOutput

Klasificēts vai reģistrēts materiāls, kas ienāk tehniskajā un saimnieciskajā vienībā vai iziet no tās atbilstīgi tās funkcijai.

InputOutputValue

 

amount

Klasificēta vai reģistrēta materiāla, kas ienāk tehniskajā un saimnieciskajā vienībā vai iziet no tās, daudzums (piemēram, tilpums vai masa).

Measure

voidable

8.1.2.4.   Atļauja (Permission)

Oficiāls lēmums (formāla piekrišana), kas sankcionē visa darbību kompleksa vai tā daļas ekspluatāciju saskaņā ar zināmiem nosacījumiem, kuri garantē, ka iekārtas vai iekārtu daļas tajā pašā objektā, ko ekspluatē tas pats operators, atbilst kompetentās iestādes noteiktām prasībām. Atļauja var attiekties uz vienu vai vairākām funkcijām un noteikt jaudas parametrus. Jēdziena nozīmi var paplašināt, attiecinot to uz citu veidu sertifikātiem vai īpašas nozīmes dokumentiem atkarībā no darbības jomas (piemēram, ISO, EMAS, valsts kvalitātes standarti utt.).Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

id

Identificējoša atsauce uz atļauju.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Ar darbību kompleksam piešķirto atļauju saistītās puses, kam var būt daudzas dažādas lomas, piemēram, cita starpā, kompetentās iestādes vai uzņēmums

RelatedParty

voidable

decisionDate

Norāde uz laiku, kas papildina atļaujas definīciju.

DateTime

voidable

dateFrom

Diena, no kuras atļauju piemēro un no kuras tā ir spēkā.

DateTime

voidable

dateTo

Diena, līdz kurai atļauju piemēro un līdz kurai tā ir spēkā.

DateTime

voidable

description

Atļaujas apraksts.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcija(-s), kurai(-ām) atļauja ir piešķirta.

Function

voidable

permittedCapacity

Atļaujā paredzētais maksimālais ar darbībām saistītais ielaides un/vai izlaides daudzums.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Darbību kompleksa apraksts (ActivityComplexDescription)

Papildinformācija par darbību kompleksu, tostarp tā apraksts, adrese, kontaktinformācija un saistītās puses.Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

description

“Darbību kompleksa” un tā parametru papildu definīcija.

PT_FreeText

voidable

address

Darbību kompleksa adrese, t.i., adrese, kur tiek veiktas darbības.

AddressRepresentation

voidable

contact

Darbību kompleksa kontaktinformācija.

Contact

voidable

relatedParty

Informācija par pusēm, kas saistītas ar darbību kompleksu. Tām var būt daudzas dažādas lomas, piemēram, īpašnieki, operatori vai kompetentās iestādes.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Kodu saraksti

8.1.3.1.   Saimnieciskā darbība (EconomicActivityValue)

Saimniecisko darbību klasifikācija.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot zemāk minēto kodu sarakstu vai citu datu nodrošinātāju norādīto kodu sarakstu vērtības:

 ES saimniecisko darbību klasifikācija (EconomicActivityNACEValue): saimnieciskās darbības saskaņā ar Eurostat NACE klasifikācijas vērtībām, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ( 7 ).

 ES saimniecisko darbību klasifikācija atbilstīgi regulai par statistiku attiecībā uz atkritumiem (EconomicActivityWasteStatisticsValue): saimniecisko darbību klasifikācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2150/2002 ( 8 ) I pielikuma 8. iedaļu.

 ES atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas klasifikācija (WasteRecoveryDisposalValue): atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas darbību klasifikācija atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK ( 9 ) I un II pielikumam.

8.1.3.2.   Ielaide vai izlaide (InputOutputValue)

Ielaides vai izlaides klasifikācija.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot zemāk minēto kodu sarakstu vai citu datu nodrošinātāju norādīto kodu sarakstu vērtības.

 ES preču klasifikācija (ProductCPAValue): preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 451/2008 ( 10 ).

 ES atkritumu klasifikācija (WasteValue): atkritumu klasifikācija saskaņā ar Lēmumu 2000/532/EK ( 11 ).

8.2.    Prasības darbību kompleksiem

Ja datu nodrošinātājs izmanto "ActivityComplex" apakštipu, lai nodrošinātu informāciju par stāvokli, fizisko jaudu, atļaujām un/vai papildinformāciju, izmanto paketē "Activity Complex" ietvertos attiecīgos kodu sarakstus un datu tipus (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription).

▼B
II PIELIKUMS

PRASĪBAS PAR DIREKTĪVAS 2007/2/EK I PIELIKUMĀ MINĒTAJIEM TELPISKO DATU TEMATIEM

1.   KOORDINĀTU ATSKAITES SISTĒMAS

1.1.    Definīcijas

Papildus 2. pantā noteiktajām definīcijām izmanto šādas definīcijas:

 “atskaites sistēma” ir parametrs vai parametru kopums, ar ko definē koordinātu sistēmas sākotnējo stāvokli, mērogu un orientāciju saskaņā ar EN ISO 19111,

 “ģeodēziska atskaites sistēma” ir atskaites sistēma, kas apraksta koordinātu sistēmu attiecībā pret Zemi saskaņā ar EN ISO 19111,

 “koordinātu sistēma” ir matemātisku noteikumu kopums, pēc kuriem nosakāmas punktu koordinātas saskaņā ar EN ISO 19111,

 “koordinātu atskaites sistēma” ir koordinātu sistēma, kas ar atskaites sistēmu ir saistīta ar reālo pasauli saskaņā ar EN ISO 19111. Šajā definīcijā ietilpst koordinātu sistēmas, kas balstās uz ģeodēziskajām vai Dekarta koordinātām, un koordinātu sistēmas, kas balstās uz kartes projekcijām,

 “kartes projekcija” ir koordinātu pārnešana attiecībā viens pret vienu no ģeodēziskās koordinātu sistēmas uz plakni, pamatojoties uz to pašu atskaites sistēmu, saskaņā ar EN ISO 19111,

 “salikta koordinātu atskaites sistēma” ir koordinātu atskaites sistēma, kurā pozīcijas aprakstīšanai izmanto divas citas neatkarīgas koordinātu atskaites sistēmas, vienu – horizontālajam komponentam, bet otru – vertikālajam komponentam, saskaņā ar EN ISO 19111,

 “ģeodēziskā koordinātu sistēma” ir koordinātu sistēma, kurā pozīciju norāda ar ģeodēzisko platumu, ģeodēzisko garumu un (trīsdimensiju gadījumā) elipsoidālo augstumu saskaņā ar EN ISO 19111,

▼M2

 “vidējais jūras līmenis” (mean sea level — MSL) ir vidējais jūras virsmas līmenis plūdmaiņu kontroles punktā visos plūdmaiņu posmos 19 gadu laikā, ko parasti nosaka no stundu līmeņa rādījumiem, kas mērīti no fiksēta iepriekš noteikta atsauces līmeņa (dziļumnulle),

 “zemākais plūdmaiņu līmenis” (lowest astronomical tide — LAT) ir zemākais plūdmaiņu līmenis, ko var prognozēt vidējos meteoroloģiskajos apstākļos un jebkurā astronomisko apstākļu kombinācijā.

▼B

1.2.    Atskaites sistēmas trīsdimensiju un divdimensiju koordinātu atskaites sistēmām

Trīsdimensiju un divdimensiju koordinātu atskaites sistēmām, kā arī saliktu koordinātu atskaites sistēmu horizontālajam komponentam, ko izmanto, lai darītu pieejamas telpisko datu kopas, izmantojamā atskaites sistēma ir Eiropas terestriskā atskaites sistēma ar realizācijas epohu 1989 (European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)) tās ģeogrāfiskās jomas teritorijās vai Starptautiskā terestriskā atskaites sistēma (International Terrestrial Reference System (ITRS)), vai citas ģeodēziskās koordinātu atskaites sistēmas, kas ir saskaņā ar ITRS teritorijās, kuras ir ārpus ETRS89 ģeogrāfiskās jomas. Būt saskaņā ar ITRS nozīmē to, ka sistēmas definīcijas pamatā ir ITRS definīcija, abu sistēmu saistība ir labi dokumentēta un ir saskaņā ar EN ISO 19111.

1.3.    Koordinātu atskaites sistēmas

Telpisko datu kopas dara pieejamas, izmantojot vismaz vienu no koordinātu atskaites sistēmām, kas noteiktas 1.3.1., 1.3.2. un 1.3.3. iedaļā, izņemot gadījumus, kad tiek izpildīts kāds no 1.3.4. iedaļā paredzētajiem nosacījumiem.

1.3.1.    Trīsdimensiju koordinātu atskaites sistēmas

 Trīsdimensiju Dekarta koordinātas, kuru pamatā ir 1.2. iedaļā noteiktā atskaites sistēma un kurās izmanto Ģeodēziskās atskaites sistēmas 1980 (GRS80) referencelipsoīda parametrus.

 Trīsdimensiju ģeodēziskās koordinātas (ģeogrāfiskais platums, garums un elipsoidālais augstums), kuru pamatā ir 1.2. iedaļā noteiktā atskaites sistēma un kurās izmanto GRS80 referencelipsoīda parametrus.

1.3.2.    Divdimensiju koordinātu atskaites sistēmas

 Divdimensiju ģeodēziskās koordinātas (ģeogrāfiskais platums un garums), kuru pamatā ir 1.2. iedaļā noteiktā atskaites sistēma un kurās izmanto GRS80 referencelipsoīda parametrus.

 Plaknes koordinātas, kurās izmanto ETRS89 Lamberta azimutālo vienādlaukumu (Lambert Azimuthal Equal Area) koordinātu atskaites sistēmu.

 Plaknes koordinātas, kurās izmanto ETRS89 Lamberta ortomorfo konisko (Lambert Conformal Conic) koordinātu atskaites sistēmu.

 Plaknes koordinātas, kurās izmanto ETRS89 Transversālo Merkatora (Transverse Mercator) koordinātu atskaites sistēmu.

1.3.3.    Saliktas koordinātu atskaites sistēmas

1. Saliktas koordinātu atskaites sistēmas horizontālajam komponentam izmanto vienu no 1.3.2. iedaļā noteiktajām koordinātu atskaites sistēmām.

2. Vertikālajam komponentam izmanto vienu no šādām koordinātu atskaites sistēmām.

 Vertikālajam komponentam uz zemes ar gravitāciju saistīto augstumu izsaka, izmantojot Eiropas vertikālās atskaites sistēmu - European Vertical Reference System - (EVRS) tās ģeogrāfiskajā darbības jomā. Teritorijās ārpus EVRS ģeogrāfiskās darbības jomas ar gravitāciju saistīto augstumu izteikšanai var izmantot citas vertikālās atskaites sistēmas, kuras ir saistītas ar Zemes gravitācijas lauku.

▼M2

 Vertikālajam komponentam brīvā atmosfērā izmanto barometrisko spiedienu, ko pārvērš augstumā pēc standarta ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere, vai izmanto citas lineāras vai parametriskas atsauces sistēmas. Ja izmanto citas parametriskas atsauces sistēmas, tās apraksta ar saprotamu norādi, izmantojot EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 Ja jūras platībās vertikālajam komponentam ir manāma plūdmaiņu amplitūda (plūdmaiņu ūdeņi), kā atskaites virsmu izmanto zemāko plūdmaiņu līmeni (LAT).

 Ja jūras platībās vertikālajam komponentam nav manāmas plūdmaiņu amplitūdas, kā atskaites virsmu atklātā okeānā un ūdeņos, kas ir dziļāki par 200 metriem, izmanto vidējo jūras līmeni (MSL) vai labi definētu MSL tuvu atskaites līmeni.

▼B

1.3.4.    Citas koordinātu atskaites sistēmas

Izņēmumi, kad var izmantot citas koordinātu atskaites sistēmas, kas nav minētas 1.3.1., 1.3.2. vai 1.3.3. iedaļā, ir šādi.

1. Šajā pielikumā konkrētiem telpisko datu tematiem var būt noteiktas citas koordinātu atskaites sistēmas.

2. Reģioniem ārpus kontinentālās Eiropas dalībvalstis var definēt piemērotas koordinātu atskaites sistēmas.

Saskaņā ar EN ISO 19111 un ISO 19127 dokumentē un izveido identifikatoru ģeodēziskajiem kodiem un parametriem, kas nepieciešami šādu koordinātu atskaites sistēmu aprakstam, kā arī konversijas un transformācijas operācijām.

1.4.    Skatīšanās pakalpojumā izmantojamās koordinātu atskaites sistēmas

Telpisko datu kopu atveidošanai tīkla skatīšanās pakalpojumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 976/2009 jābūt pieejamām vismaz divdimensiju ģeodēziskajām koordinātām (ģeogrāfiskais platums, garums) vajadzīgajām koordinātu atskaites sistēmām.

1.5.    Koordinātu atskaites sistēmas identifikatori

1. Koordinātu atskaites sistēmas parametrus un identifikatorus pārzina vienā vai vairākos koordinātu atskaites sistēmu kopīgajos reģistros.

2. Šajā iedaļā minēto koordinātu atskaites sistēmu norādēm izmanto tikai kopīgā reģistrā esošus identifikatorus.

2.   ĢEOGRĀFISKO KOORDINĀTU TĪKLU SISTĒMAS

2.1.    Definīcijas

Papildus 2. pantā noteiktajām definīcijām izmanto šādas definīcijas:

 “koordinātu tīkls” ir tīkls, kas sastāv no divām vai vairākām līklīniju kopām un kurā katras līklīniju kopas līnijas pēc noteikta algoritma krustojas ar līnijām no pārējām kopām,

 “koordinātu tīkla šūna” ir šūna, ko ieskicē koordinātu tīkla līklīnijas,

 “koordinātu tīkla punkts” ir punkts, kas atrodas divu vai vairāku koordinātu tīkla līklīniju krustpunktā.

2.2.    Koordinātu tīkli

▼M2

Ģeogrāfiskai atskaitei, lai INSPIRE nodrošinātu koordinātu tīklā ietvertus datus, izmantojams jebkurš no 2.2.1. un 2.2.2. iedaļā norādītajiem koordinātu tīkliem ar fiksētām un viennozīmīgi definētām atrašanās vietām, izņemot gadījumus, kad ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

(1) II-IV pielikumā konkrētiem telpisko datu tematiem var būt noteikti citi koordinātu tīkli. Šādos gadījumos tādu datu apmaiņā, kuriem izmanto tematam specifisku koordinātu tīklu, izmanto standartus, kuros koordinātu tīkla definīcija ir iekļauta kopā ar datiem vai piesaistīta ar atskaiti.

(2) Koordinātu tīkla atskaitei reģionos ārpus kontinentālās Eiropas dalībvalstis var definēt pašas savu koordinātu tīklu, pamatojoties uz ģeodēzisko koordinātu atskaites sistēmu, kas atbilst ITRS, un Lamberta azimutālo vienādlaukumu projekciju, kurā ievēroti tie paši principi, kas noteikti koordinātu tīklam 2.2.1. iedaļā. Tādos gadījumos izveido koordinātu atskaites sistēmas identifikatoru.

▼B

2.2.1.    ►M2  Vienādlaukumu koordinātu tīkls  ◄

▼M2 —————

▼B

Tīkla pamatā ir ETRS89 Lamberta azimutālā vienādlaukumu (ETRS89-LAEA) koordinātu atskaites sistēma ar projekcijas centru punktā 52° N, 10° E, ģeogrāfiskā garuma nobīdi: x0 = 4 321 000 m, ģeogrāfiskā platuma nobīdi: y0 = 3 210 000 m.

Tīkla koordinātu sākuma punkts sakrīt ar koordinātu atskaites sistēmas ETRS89-LAEA koordinātu sākuma punktu (x=0, y=0).

Uz ETRS89-LAEA bāzes esošo koordinātu tīklu punktiem ir jāsakrīt ar šā koordinātu tīkla punktiem.

Koordinātu tīkls ir hierarhisks ar izšķirtspēju 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m un 100 000 m.

Koordinātu tīkls ir orientēts dienvidu-ziemeļu un rietumu-austrumu virzienā.

Šā koordinātu tīkla apzīmējums ir “Grid_ETRS89-LAEA”. Izšķirtspējas identifikācijai pievieno koordinātu tīkla šūnas izmēru.

▼M2 —————

▼B

Koordinātu tīkla šūnas viennozīmīgai atskaitei un identifikācijai izmantojams kods, kas sastāv no koordinātu tīkla šūnas izmēra un apakšējā kreisā stūra ETRS89-LAEA koordinātām. Koordinātu tīkla šūnas izmēru norāda metros (m) izmēriem līdz 100 m vai kilometros (km) 1 000 m un lielākiem izmēriem. Ziemeļu platuma un austrumu garuma starpības dala ar 10n, kur n ir nuļļu skaits aiz zīmīgā cipara koordinātu tīkla šūnas izmēra vērtībā.

▼M2

2.2.2.    Zonās iedalīts ģeogrāfiskais koordinātu tīkls

1. Ja koordinātu sistēmā ietverti dati tiek sniegti, izmantojot ģeodēziskās koordinātas, kā norādīts šā pielikuma 1.3. iedaļā, ģeogrāfiskai atskaitei var izmantot daudzpakāpju izšķiršanas koordinātu tīklu.

2. Izšķirtspējas līmeņi ir definēti 1. tabulā.

3. Koordinātu tīkls ir pamatots uz ETRS89-GRS80 ģeodēzisko koordinātu atskaites sistēmu.

4. Tīkla koordinātu sākuma punkts sakrīt ar ekvatora un Griničas meridiāna (GRS80 ģeogrāfiskais platums φ=0; GRS80 ģeogrāfiskais garums λ=0) krustpunktu.

5. Koordinātu tīkls ir orientēts dienvidu-ziemeļu un rietumu-austrumu virzienā atbilstīgi tīklam, ko definē GRS80 referencelipsoīda meridiāni un paralēles.

6. Koordinātu tīkla atskaitei reģionos ārpus kontinentālās Eiropas datu nodrošinātāji var definēt paši savu koordinātu tīklu, pamatojoties uz ģeodēzisko koordinātu atskaites sistēmu, kas atbilst ITRS, ievērojot tos pašus principus, kas noteikti Eiropas koordinātu tīklam Grid_ETRS89-GRS80zn. Tādos gadījumos izveido koordinātu atskaites sistēmas identifikatoru un atbilstošo koordinātu tīkla identifikatoru.

7. Koordinātu tīklu iedala zonās. Koordinātu tīkla izšķirtspējai dienvidu-ziemeļu virzienā ir vienādi leņķiskie soļi. Koordinātu tīkla izšķirtspēju rietumu-austrumu virzienā nosaka kā leņķiskā soļa reizinājumu ar 1. tabulā definēto zonas koeficientu.

8. Koordinātu sistēma ir norādītais Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kur n atbilst zonas numuram, bet res — šūnas lielumam leņķa vienībās, kā norādīts 1. tabulā.1.  tabula

Parastais koordinātu tīkls Grid_ETRS89-GRS80: katras zonas ģeogrāfiskā platuma solis (izšķirtspējas līmenī) un ģeogrāfiskā garuma solis

Izšķirtspējas līmeņi

ĢEOGRĀFISKĀ PLATUMA SOLIS

(loka sekundes)

ĢEOGRĀFISKĀ GARUMA SOLIS (loka sekundes)

Šūnas izmērs

1. zona

(Plat. 0°–50°)

2. zona

(Plat. 50°-70°)

3. zona

(Plat. 70°-75°)

4. zona

(Plat. 75°-80°)

5. zona

(Plat. 80°-90°)

0. LĪMENIS

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

1. LĪMENIS

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

2. LĪMENIS

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

3. LĪMENIS

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

4. LĪMENIS

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

5. LĪMENIS

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

6. LĪMENIS

120

120

240

360

480

720

2 M

7. LĪMENIS

60

60

120

180

240

360

1 M

8. LĪMENIS

30

30

60

90

120

180

30 S

9. LĪMENIS

15

15

30

45

60

90

15 S

10. LĪMENIS

5

5

10

15

20

30

5 S

11. LĪMENIS

3

3

6

9

12

18

3 S

12. LĪMENIS

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

13. LĪMENIS

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

14. LĪMENIS

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

15. LĪMENIS

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

16. LĪMENIS

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

17. LĪMENIS

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

18. LĪMENIS

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

19. LĪMENIS

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

20. LĪMENIS

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

21. LĪMENIS

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

22. LĪMENIS

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

23. LĪMENIS

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

24. LĪMENIS

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

KOEFICIENTS

1

2

3

4

6

▼B

3.   TOPONĪMI

3.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai no datu kopām, kas attiecas uz telpisko datu tematu “Toponīmi” (ģeogrāfiskie nosaukumi), izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Nosauktā vieta

3.1.1.    Nosauktā vieta (NamedPlace)

Jebkura reālās pasaules entītija, kas norādīta ar vienu vai vairākiem īpašvārdiem.Telpisko objektu tipa “NamedPlace” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

geometry

Ar nosaukto vietu saistītā ģeometrija. Šī datu specifikācija neierobežo ģeometrijas tipus.

GM_Object

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Izšķirtspēja, kas izteikta kā apgriezts lielums aptuvenam mērogam vai attālumam uz zemes un virs kura nosauktā vieta un ar to saistītais(-ie) vietvārds(-i) tīkla skatīšanās pamatpakalpojumā vairs netiek atveidoti.

MD_Resolution

voidable

localType

Ar toponīmu(-iem) norādītās entītijas veida raksturojums saskaņā ar datu sniedzēja definīciju, ko sniedz vismaz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Izšķirtspēja, kas izteikta kā apgriezts lielums aptuvenam mērogam vai attālumam uz zemes un zem kura nosauktā vieta un ar to saistītais(-ie) vietvārds(-i) tīkla skatīšanās pamatpakalpojumā vairs netiek atveidoti.

MD_Resolution

voidable

name

Nosauktās vietas vietvārds.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikators telpiskajam objektam, kas atveido to pašu entītiju, bet kas parādās citos INSPIRE datu tematos, ja tādi ir.

Identifier

voidable

type

Ar toponīmu(-iem) norādītās entītijas veida raksturojums.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Datu tipi

3.2.1.    Ģeogrāfiskais nosaukums (GeographicalName)

Īpašvārds, kurā nosaukta reālās pasaules entītija.Datu tipa “GeographicalName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

grammaticalGender

Lietvārdu gramatiskā dzimte, kas atspoguļojas ar tiem saistītajos vārdos.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Gramatiska lietvārdu kategorija, kas izsaka skaitīšanas atšķirības.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Nosaukuma valoda, kas norādīta ar trīs burtu kodu saskaņā ar ISO 639-3 vai ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitatīva informācija, kas dod iespēju izšķirt, kādu statusu nosaukumam piešķirt attiecībā uz tā standartizāciju un/vai aktualitāti.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informācija, kas dod iespēju atzīt, vai nosaukums ir tas pats natīvais, kas tiek/tika lietots teritorijā, kurā telpiskais objekts atrodas, laikā, kad tas ir/bija lietošanā.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Ģeogrāfiskā nosaukuma pienācīga, pareiza vai standarta (attiecīgās lingvistiskās kopienas standarta) izruna.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Sākotnējais datu avots, no kura ģeogrāfiskais nosaukums ņemts un integrēts datu kopā, kurā tas sniegts/publicēts. Ja cita informācija nav pieejama, par dažiem telpiskajiem objektiem ar nosaukumiem var būt atkārtoti jānorāda uz publicēšanas datu kopu.

CharacterString

voidable

spelling

Ģeogrāfiskā nosaukuma pareiza rakstība.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Nosaukuma izruna (PronunciationOfName)

Nosaukuma pienācīga, pareiza vai standarta (attiecīgās lingvistiskās kopienas standarta) izruna.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

pronunciationIPA

Nosaukuma pienācīga, pareiza vai standarta (attiecīgās lingvistiskās kopienas standarta) izruna, izmantojot IPA - starptautisko fonētisko alfabētu (International Phonetic Alphabet).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Nosaukuma pienācīga, pareiza vai standarta (attiecīgās lingvistiskās kopienas standarta) izruna, izmantojot saiti uz skaņu datni.

URI

voidable

Vismaz vienu no abiem atribūtiem “pronunciationSoundLink” un “pronunciationIPA” nedrīkst atstāt tukšu.

3.2.3.    Nosaukuma rakstība (SpellingOfName)

Nosaukuma pareiza rakstība.Datu tipa “SpellingOfName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

script

Grafisko zīmju kopums (piemēram, alfabēts), ko izmanto nosaukuma rakstībai un kas attiecīgos gadījumos norādīts ar četru burtu kodu, kurš noteikts ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Nosaukuma rakstība.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metode, ko izmanto nosaukumu atveidošanai dažādās rakstībās.

CharacterString

voidable

3.3.    Kodu saraksti

3.3.1.    Gramatiskā dzimte (GrammaticalGenderValue)

Ģeogrāfiskā nosaukuma gramatiskā dzimte.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “GrammaticalGenderValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

common

Kopīga dzimte (aptver gan vīriešu, gan sieviešu dzimti).

feminine

Sieviešu dzimte.

masculine

Vīriešu dzimte.

neuter

Nekatrā dzimte.

▼B

3.3.2.    Gramatiskais skaitlis (GrammaticalNumberValue)

Ģeogrāfiskā nosaukuma gramatiskais skaitlis.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “GrammaticalNumberValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

dual

Divskaitlis.

plural

Daudzskaitlis.

singular

Vienskaitlis.

▼B

3.3.3.    Nosaukuma statuss (NameStatusValue)

Ģeogrāfiskā nosaukuma statuss, kas ir informācija, kura dod iespēju izšķirt, kādu statusu nosaukumam piešķirt attiecībā uz tā standartizāciju un/vai aktualitāti.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “NameStatusValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

historical

Vēsturiskais nosaukums, kas pašlaik netiek lietots.

official

Nosaukums pašlaik tiek lietots un ir oficiāli apstiprināts vai noteikts tiesību aktos.

other

Pašreizējais neoficiālais un neapstiprinātais nosaukums.

standardised

Nosaukums pašlaik tiek lietots, un to ir akceptējusi vai ieteikusi struktūra, kam piešķirtas konsultatīvas funkcijas un/vai lēmējvara toponīmijas jautājumos.

▼B

3.3.4.    Nosauktās vietas tips (NamedPlaceTypeValue)

Nosauktās vietas tips.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “NamedPlaceTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

administrativeUnit

Administratīvas vienības, kas sadala apgabalus, kuros dalībvalstīm ir un/vai dalībvalstis īsteno jurisdikcijas tiesības, pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes nolūkā un kas atdalītas ar administratīvo robežu palīdzību.

building

Ēku ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

hydrography

Hidrogrāfiski elementi, tostarp jūras teritorijas un visi citi ūdens objekti un ar tiem saistītie elementi, tostarp upju baseini un apakšbaseini.

landcover

Zemes virsmas fiziskais un bioloģiskais segums, tostarp mākslīgas virsmas, lauksaimniecības teritorijas, meži, (daļēji) dabiskas platības, mitrāji.

landform

Ģeomorfoloģisks reljefa raksturlielums.

other

Telpisks objekts, kas nav kāda cita kodu sarakstā iekļautā tipa objekts.

populatedPlace

Cilvēku apdzīvota vieta.

protectedSite

Teritorija, kas noteikta vai pārvaldīta saskaņā ar starptautiskiem, Kopienas un dalībvalstu tiesību aktiem, lai nodrošinātu īpašu vides saglabāšanas mērķu īstenošanu.

transportNetwork

Autoceļu, dzelzceļa, gaisa, ūdens un trošu transporta tīkli un ar tiem saistītā infrastruktūra. Te ietver arī dažādu tīklu savienojumus.

▼B

3.3.5.    Piederība (NativenessValue)

Ģeogrāfiskā nosaukuma piederība.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “NativenessValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

endonym

Nosaukums, ko lieto ģeogrāfiska raksturlieluma apzīmēšanai, kas atrodas teritorijā, kurā šī valoda ir oficiāla vai iesakņojusies.

exonym

Nosaukums, ko noteiktā valodā lieto, lai apzīmētu ģeogrāfisku raksturlielumu, kas atrodas ārpus teritorijas, kurā šī valoda ir plaši izplatīta, un kura forma atšķiras no attiecīgā(-ajiem) endonīma(-iem), ko lieto teritorijā, kurā atrodas ģeogrāfiskais raksturlielums.

▼B

3.4.    SlāņiSlānis telpisko datu tematam “Toponīmi”

Slāņa nosaukums

Slāņa virsraksts

Telpiskā objekta tips

GN.GeographicalNames

Ģeogrāfiskie nosaukumi

NamedPlace

▼M2

4.   ADMINISTRATĪVAS VIENĪBAS

4.1.    Telpisko datu temata “Administratīvas vienības” struktūra

Telpisko datu temata “Administratīvas vienības” datu tipi ir strukturēti šādās paketēs:

 Administratīvas vienības (Administrative Units)

 Jūras vienības (Maritime Units)

4.2.    Administratīvas vienības

4.2.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē “Administratīvas vienības” ir šādi telpisko objektu tipi:

 Administratīvā robeža

 Administratīvā vienība

 Kondomināts

4.2.1.1.   Administratīvā robeža (AdministrativeBoundary)

Līnija starp administratīvajām vienībām, kas tās atdala.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

country

Valsts divzīmju kods atbilstīgi Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajai Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatai.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

geometry

Robežlīnijas ģeometrisks atveidojums.

GM_Curve

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

legalStatus

Attiecīgās administratīvās robežas juridiskais statuss.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Visu to blakusesošo administratīvo vienību hierarhijas līmeņi, kuru robežas daļa ir attiecīgā robeža.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Attiecīgās administratīvās robežas tehniskais statuss.

TechnicalStatusValue

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

admUnit

Administratīvās vienības, kuras nodala attiecīgā administratīvā robeža.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Administratīvā vienība (AdministrativeUnit)

Administratīvā vienība, kurā dalībvalstij ir jāīsteno un/vai tā īsteno jurisdikcijas tiesības vietējā, reģionālā un valsts līmeņa pārvaldē.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

country

Valsts divzīmju kods atbilstīgi Eiropas Savienības Publikāciju biroja publicētajai Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatai.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

geometry

Attiecīgās administratīvās vienības telpiskās teritorijas ģeometrisks atveidojums.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

name

Administratīvās vienības valsts oficiālais ģeogrāfiskais nosaukums, kas attiecīgos gadījumos norādīts vairākās valodās.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematiskais identifikators, kas atbilst katrā valstī noteiktajiem administratīvajiem kodiem.

CharacterString

 

nationalLevel

Valsts administrācijas hierarhiskais līmenis, kurā attiecīgā administratīvā vienība izveidota.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Tā valsts administrācijas hierarhiskā līmeņa nosaukums, kurā attiecīgā administratīvā vienība izveidota.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Valsts vai vietējās administrācijas atrašanās vieta.

ResidenceOfAuthority

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

administeredBy

Tajā pašā valsts administrācijas hierarhiskajā līmenī izveidota administratīvā vienība, kura administrē attiecīgo administratīvo vienību.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Attiecīgās administratīvās vienības administratīvās robežas ar visām tai blakusesošajām administratīvajām vienībām.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Tajā pašā valsts administrācijas hierarhiskajā līmenī izveidota administratīvā vienība, kuras koppārvaldi veic attiecīgā administratīvā vienība.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondomināts, kuru administrē attiecīgā administratīvā vienība.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Zemākā valsts administrācijas hierarhiskajā līmenī izveidotas administratīvās vienības, kuras administrē attiecīgā administratīvā vienība.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Augstākā valsts administrācijas hierarhiskajā līmenī izveidota administratīvā vienība, kura administrē attiecīgo administratīvo vienību.

AdministrativeUnit

voidable

Saistības lomu “condominium” izmanto tikai tām administratīvajām vienībām, kuru “nationalLevel”=“1st order” (valsts līmenis).

Neviena viszemākā līmeņa administratīva vienība nevar saistīt citas vēl zemāka līmeņa vienības.

Neviena visaugstākā līmeņa administratīva vienība nevar saistīt citas vēl augstāka līmeņa vienības.

4.2.1.3.   Kondomināts (Condominium)

Administratīva teritorija, kas izveidota neatkarīgi no kādas valsts teritorijas administratīvā iedalījuma un kas atrodas divu vai vairāku valstu administratīvā pārvaldē.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

geometry

Attiecīgā kondomināta telpiskās teritorijas ģeometrisks atveidojums.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

name

Kondomināta oficiālais ģeogrāfiskais nosaukums, kas attiecīgos gadījumos norādīts vairākās valodās.

GeographicalName

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

admUnit

Administratīvā vienība, kura kondominātu administrē.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Datu tipi

4.2.2.1.   Valsts iestādes atrašanās vieta (ResidenceOfAuthority)

Datu tips valsts iestādes nosaukuma un atrašanās vietas atveidošanai.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geometry

Valsts iestādes atrašanās vietas pozīcija.

GM_Point

voidable

name

Valsts iestādes atrašanās vietas ģeogrāfiskais nosaukums.

GeographicalName

 

4.2.3.    Uzskaites

4.2.3.1.   Juridiskais statuss (LegalStatusValue)

Administratīvo robežu juridiskā statusa apraksts.Vērtība

Definīcija

agreed

Blakusesošo administratīvo vienību kopīgā robeža, par kuru ir panākta vienošanās un kura patlaban ir stabila.

notAgreed

Blakusesošo administratīvo vienību kopīgā robeža, par kuru vēl nav panākta vienošanās un kura var tikt mainīta.

4.2.3.2.   Tehniskais statuss (TechnicalStatusValue)

Administratīvo robežu tehniskā statusa apraksts.Vērtība

Definīcija

edgeMatched

Blakusesošo administratīvo vienību robežām ir viena un tā pati koordinātu kopa.

notEdgeMatched

Blakusesošo administratīvo vienību robežām nav viena un tā pati koordinātu kopa.

4.2.4.    Kodu saraksti

4.2.4.1.   Administratīvās hierarhijas līmenis (AdministrativeHierarchyLevel)

Administrācijas līmeņi valsts administratīvajā hierarhijā. Šis kodu saraksts atspoguļo administratīvo struktūru līmeni hierarhijas piramīdā, kura pamatā ir teritoriju ģeometriska agregācija, un ne vienmēr apraksta subordināciju starp attiecīgajām administratīvajām vienībām.

Šo kodu sarakstu pārzina kopīgā kodu sarakstu reģistrā.

4.3.    Jūras vienības

4.3.1.    Telpisko objektu tipi

Paketē “Jūras vienības” ir šādi telpisko objektu tipi:

 Bāzes līnija

 Jūras robeža

 Jūras zona

4.3.1.1.   Bāzes līnija (Baseline)

Līnija, no kuras mēra teritoriālo ūdeņu ārējo robežu un dažas citas ārējās robežas.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

segment

Bāzes līnijas segments.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Jūras robeža (MaritimeBoundary)

Līnija, kas norāda jūras jurisdikcijas nodalīšanu.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

geometry

Jūras robežas ģeometrisks atveidojums.

GM_Curve

 

country

Valsts, kurai pieder šīs robežas jūras zona.

CountryCode

 

legalStatus

Attiecīgās jūras robežas juridiskais statuss.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Attiecīgās jūras robežas tehniskais statuss.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Jūras zona (MaritimeZone)

Starptautisko līgumu un konvenciju definēta jūras josla, kur piekrastes valsts īsteno jurisdikcijas tiesības.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

geometry

Attiecīgās jūras zonas telpiskās teritorijas ģeometrisks atveidojums.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Jūras zonas tips.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Valsts, kam pieder šī jūras zona.

CountryCode

 

name

Jūras zonas nosaukums(-i).

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

baseline

Attiecīgās jūras zonas kontūras norādīšanai izmantotā bāzes līnija vai bāzes līnijas.

Bāzes līnija

voidable

boundary

Attiecīgās jūras zonas robeža vai robežas.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Datu tipi

4.3.2.1.   Bāzes līnijas segments (BaselineSegment)

Bāzes līnijas segments, no kura mēra teritoriālo ūdeņu ārējo robežu un dažas citas ārējās robežas.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geometry

Bāzes līnijas segmenta ģeometrisks atveidojums.

GM_Curve

 

segmentType

Šim segmentam izmantotais bāzes līnijas tips.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Kodu saraksti

4.3.3.1.   Bāzes līnijas segmenta tips (BaselineSegmentTypeValue)

Bāzes līniju tipi, ko izmanto, lai mērītu teritoriālo ūdeņu platumu.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.Vērtība

Nosaukums

Definīcija

normal

normāla

Normālā bāzes līnija teritoriālo ūdeņu platuma mērīšanai ir bēguma līnija gar krastu, kas norādīta piekrastes valsts oficiāli atzītās liela mēroga jūras kartēs.

straight

taisna

Teritoriālo ūdeņu platuma mērīšanas bāzes līnija ir taisna bāzes līnija, ko nosaka, savienojot attiecīgos punktus.

archipelagic

arhipelāga

Teritoriālo ūdeņu platuma mērīšanas bāzes līnija ir taisna bāzes līnija, kas savieno savieno jūrā visvairāk attālināto salu vistālāk izvirzītos punktus un arhipelāgu nosēdušos rifus.

4.3.3.2.   Jūras zonas tips (MaritimeZoneTypeValue)

Jūras zonas tips.

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.Vērtība

Nosaukums

Definīcija

internalWaters

Iekšējie ūdeņi

Ūdeņi krasta virzienā no piekrastes valsts teritoriālo ūdeņu bāzes līnijas.

territorialSea

Teritoriālie ūdeņi

Jūras josla ar noteiktu platumu, kas nepārsniedz 12 jūras jūdzes no bāzes līnijām, kas noteiktas saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju.

contiguousZone

Piegulošā zona

Piekrastes valsts teritoriālajiem ūdeņiem pieguloša zona, kuras robeža nedrīkst būt tālāk kā 24 jūras jūdzes no bāzes līnijas, no kuras mēra teritoriālo ūdeņu platumu.

exclusiveEconomicZone

Ekskluzīvā ekonomiskā zona

Piekrastes valsts teritoriālajiem ūdeņiem blakusesoša vai aiz tiem esoša teritorija, uz ko attiecas īpašs juridiskais režīms, saskaņā ar kuru piekrastes valsts tiesības un jurisdikciju, kā arī citu valstu tiesības un brīvības reglamentē ANO Jūras tiesību konvencijas attiecīgie noteikumi.

continentalShelf

Kontinentālais šelfs

Piekrastes valsts teritoriālajiem ūdeņiem blakusesoša vai aiz tiem esoša jūras zona, kuras ārējā robeža ir noteikta saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 76. pantu.

4.4.    Tematam specifiskas prasības

1. Telpisko objektu tipa “AdministrativeUnit” katra instance, izņemot valsts līmeņa vienību, kas atveido dalībvalsti, un koppārvaldē esošas vienības, precīzi norāda uz augstāka administratīvās hierarhijas līmeņa vienu vienību. Šo atbilstību izsaka ar telpisko objektu tipa “AdministrativeUnit” saistības lomu “upperLevelUnit”.

2. Telpisko objektu tipa “AdministrativeUnit” katrai instancei, izņemot vienības viszemākajā līmenī, norāda to attiecīgās zemāka līmeņa vienības. Šo atbilstību izsaka ar telpisko objektu tipa “AdministrativeUnit” saistības lomu “lowerLevelUnit”.

3. Ja attiecīgā administratīvā vienība ir divu vai vairāku citu administratīvo vienību koppārvaldē, izmanto saistības lomu “administeredBy”. Vienībām, kas iesaistītas attiecīgās administratīvās vienības koppārvaldē, izmanto apgriezto lomu “coAdminister”.

4. Administratīvajā hierarhijā vienā līmenī esošajām administratīvajām vienībām principā nevar būt kopīgu teritoriju.

5. Telpisko objektu tipa “AdministrativeBoundary” instances atbilst malām pilnīgas (ietverot visus līmeņus) robežlīknes topoloģiskajā struktūrā.

6. Kondomināta telpiskais apjoms var nebūt daļa no ģeometrijas, kas atveido administratīvas vienības telpisko apjomu.

7. Kondominātus var pārvaldīt tikai valsts līmeņa administratīvās vienības.

4.5.    Slāņi

Slāņi telpisko datu tematam “Administratīvas vienības”Slāņa nosaukums

Slāņa virsraksts

Telpiskā objekta tips

AU.AdministrativeUnit

Administratīvā vienība

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administratīvā robeža

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondomināts

Condominium

AU.Baseline

Bāzes līnija

Baseline

AU.<Kodu_saraksta_vērtība> (1)

Piemērs: AU.ContiguousZone

<cilvēklasāms nosaukums>

Piemērs: Pieguloša zona

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Jūras robeža

MaritimeBoundary

(1)   Katrai kodu saraksta vērtībai nodrošina vienu slāni saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

▼B

5.   ADRESES

5.1.    Definīcijas

Papildus 2. pantā noteiktajām definīcijām izmanto šādu definīciju:

 “objekts adresāts” ir telpiskais objekts, kuram ir nozīme piesaistīt adreses.

5.2.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai no datu kopām, kas attiecas uz telpisko datu tematu “Adreses”, izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Adrese

 Adreses apgabala nosaukums

 Adreses sastāvdaļa

 Administratīvās vienības nosaukums

 Pasta deskriptors

 Satiksmes ceļa nosaukums

5.2.1.    Adrese (Address)

Īpašuma atrašanās vietas identifikācija, izmantojot ģeogrāfisko nosaukumu un identifikatoru strukturētu kompozīciju.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

alternativeIdentifier

Telpiskā objekta adreses ārējais tematiskais identifikators, kas nodrošina sadarbspēju ar esošajām mantotajām sistēmām vai lietojumiem.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

locator

Cilvēkam lasāms apzīmējums vai nosaukums.

AddressLocator

 

position

Tāda raksturīga punkta pozīcija, kurš atveido adreses atrašanās vietu pēc noteiktas specifikācijas, ietverot informāciju par šīs pozīcijas izcelsmi.

GeographicPosition

 

status

Adreses derīgums telpiskā objekta adreses dzīves ciklā (versijā).

StatusValue

voidable

validFrom

Datums un laiks, no kura konkrētā adreses versija bija vai būs derīga reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Datums un laiks, kad konkrētā adreses versija beigusi vai beigs pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

building

Ēka, kurai adrese piešķirta vai ar to saistīta.

Tips jānosaka telpisko datu tematā “Ēkas”

voidable

component

Norāda, ka adreses sastāvdaļa tiek izmantota kā adreses daļa.

AddressComponent

 

parcel

Kadastrālais zemes gabals, kuram adrese piešķirta vai ar to saistīta.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Galvenā adrese (mātesadrese), ar kuru šī (apakš-)adrese ir cieši saistīta

Address

voidable

Adresē jābūt telpiskā objekta adreses sastāvdaļai “administratīvā vienība”, kuras līmenis ir 1 (valsts).

Adresē jābūt pēc noklusējuma precīzi vienai ģeogrāfiskajai pozīcijai (“default” atribūtam pie telpiskā objekta “GeographicPosition” jābūt “true”).

5.2.2.    Adreses apgabala nosaukums (AddressAreaName)

Adreses sastāvdaļa, kas atveido tādas ģeogrāfiskās teritorijas vai vietas nosaukumu, kura adresēšanas vajadzībām grupē vairākus objektus adresātus un kura nav administratīva vienība.

Šis tips ir “AddressComponent” apakštips.Telpisko objektu tipa “AddressAreaName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Īpašvārds, kas attiecas uz adreses apgabalu.

GeographicalName

 Telpisko objektu tipa “AddressAreaName” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

namedPlace

Vieta ar nosaukumu, kuru atveido konkrētais adreses apgabala nosaukums.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Adreses sastāvdaļa (AddressComponent)

Konkrētas ģeogrāfiskās teritorijas, atrašanās vietas vai cita telpiska objekta identifikators vai ģeogrāfiskais nosaukums, kas definē adreses jomu.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “AddressComponent” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

alternativeIdentifier

Telpiskā objekta adreses sastāvdaļas ārējais tematiskais identifikators, kas nodrošina sadarbspēju ar esošajām mantotajām sistēmām vai lietojumiem.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

status

Adreses sastāvdaļas derīgums telpiskā objekta adreses sastāvdaļas dzīves ciklā (versijā).

StatusValue

voidable

validFrom

Datums un laiks, no kura konkrētā adreses sastāvdaļas versija bija vai būs derīga reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Datums un laiks, kad adreses sastāvdaļa beigusi vai beigs pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidableTelpisko objektu tipa “AddressComponent” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

situatedWithin

Cita adreses sastāvdaļa, kurā atrodas telpiskais objekts, ko atveido ar šo adreses sastāvdaļu.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Administratīvās vienības nosaukums (AdminUnitName)

Adreses sastāvdaļa, kas atveido tās administratīvās vienības nosaukumu, kurā dalībvalstij ir jāīsteno un/vai tā īsteno jurisdikcijas tiesības vietējā, reģionālā un valsts līmeņa pārvaldē.

Šis tips ir “AddressComponent” apakštips.Telpisko objektu tipa “AdminUnitName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

level

Administrācijas līmenis valsts administratīvajā hierarhijā.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Administratīvās vienības oficiālais ģeogrāfiskais nosaukums, kas attiecīgos gadījumos norādīts vairākās valodās.

GeographicalName

 Telpisko objektu tipa “AdminUnitName” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

adminUnit

Administratīvā vienība, kura ir administratīvās vienības nosaukuma satura avots.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Pasta deskriptors (PostalDescriptor)

Adreses sastāvdaļa, kas pasta vajadzībām atveido adrešu un pasta piegādes punktu apakšiedalījuma identifikāciju valstī, reģionā vai pilsētā.

Šis tips ir “AddressComponent” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

postCode

Kods, kas izveidots un ko uztur pasta vajadzībām, lai identificētu adrešu un pasta piegādes punktu apakšiedalījumu.

CharacterString

 

postName

Viens vai vairāki nosaukumi, kas izveidoti un ko uztur pasta vajadzībām, lai identificētu adrešu un pasta piegādes punktu apakšiedalījumu.

GeographicalName

 

Ja nav pasta koda (pasta indeksa), vajadzīgs pasta nosaukums.

Ja nav pasta nosaukuma, vajadzīgs pasta kods (pasta indekss).

5.2.6.    Satiksmes ceļa nosaukums (ThoroughfareName)

Adreses sastāvdaļa, kas atveido satiksmes ceļu vai ceļu no vienas vietas uz citu.

Šis tips ir “AddressComponent” apakštips.Telpisko objektu tipa “ThoroughfareName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Satiksmes ceļa nosaukums.

ThoroughfareNameValue

 Telpisko objektu tipa “ThoroughfareName” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

transportLink

Viena vai vairākas transporta tīkla saites, kuras apzīmētas kā telpiskais objekts “Satiksmes ceļa nosaukums”.

TransportLink

voidable

5.3.    Datu tipi

5.3.1.    Adreses vietrādis (AddressLocator)

Cilvēkam lasāms apzīmējums vai nosaukums, kas lietotājam vai lietojumam dod iespēju norādīt un atšķirt konkrēto adresi no citām blakusesošām adresēm, kas ir satiksmes ceļa nosaukuma, adreses apgabala nosaukuma, administratīvās vienības nosaukuma vai pasta deskriptora darbības jomā vietā, kurā adrese atrodas.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Skaitlis vai rakstzīmju sekvence, kas attiecīgajā jomā vai jomās ir attiecīgā vietrāža unikāla identifikācija.

LocatorDesignator

 

level

Līmenis, uz kuru vietrādis attiecas.

LocatorLevelValue

 

name

Ģeogrāfisks nosaukums vai aprakstošs teksts, kas saistīts ar vietrāža identificēto īpašumu.

LocatorName

 Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

withinScopeOf

Adreses sastāvdaļa, kas definē jomu, kurā saskaņā ar noteikumiem, kas nodrošina viennozīmīgumu, piešķirts adreses vietrādis.

AddressComponent

voidable

Ja nav apzīmējuma, vajadzīgs nosaukums.

Ja nav nosaukuma, vajadzīgs apzīmējums.

5.3.2.    Adreses atveidojums (AddressRepresentation)

Telpiskā objekta “Address” atveidojums izmantošanai ārējās lietojumu programmās, kurās lasāmā veidā jāiekļauj adreses pamatinformācija.Datu tipa “AddressRepresentation” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

addressArea

Nosaukums vai nosaukumi, kas adresēšanas vajadzībām grupē vairākus objektus adresātus ģeogrāfiskā teritorijā vai vietā, kura nav administratīva vienība.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Tādas administratīvas vienības nosaukums vai nosaukumi, kurā dalībvalstij ir jāīsteno un/vai tā īsteno jurisdikcijas tiesības vietējā, reģionālā un valsts līmeņa pārvaldē.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Skaitlis vai rakstzīmju sekvence, kas attiecīgajā jomā lietotājam vai lietojumam dod iespējas vietrādi interpretēt, veikt sintaktisko analīzi un formatēšanu. Vietrādis var ietvert vairākus vietrāža apzīmējumus.

CharacterString

 

locatorName

Īpašvārds(-i), kurā/kuros nosaukta reālās pasaules entītija, ko vietrādis identificē.

GeographicalName

 

postCode

Kods, kas izveidots un ko uztur pasta vajadzībām, lai identificētu adrešu un pasta piegādes punktu apakšiedalījumu.

CharacterString

voidable

postName

Viens vai vairāki nosaukumi, kas izveidoti un ko uztur pasta vajadzībām, lai identificētu adrešu un pasta piegādes punktu apakšiedalījumu.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Satiksmes ceļa nosaukums vai nosaukumi, kas norāda satiksmes ceļu vai ceļu no vienas vietas uz citu, piemēram, automaģistrāli vai ūdensceļu.

GeographicalName

voidableDatu tipa “AddressRepresentation” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

addressFeature

Norāde uz adreses telpisko objektu.

Address

voidable

5.3.3.    Ģeogrāfiskā pozīcija (GeographicPosition)

Tāda raksturīga punkta pozīcija, kurš atveido adreses atrašanās vietu pēc noteiktas specifikācijas, ietverot informāciju par šīs pozīcijas izcelsmi.Datu tipa “GeographicPosition” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

default

Norāda, vai šī pozīcija jāuzskata par pozīciju pēc noklusējuma vai nē.

Boolean

 

geometry

Punkta pozīcija, tā atrašanās vietu izsakot ar koordinātām izraudzītajā telpiskās atskaites sistēmā.

GM_Point

 

method

Apraksts par to, kas un kā izveidojis vai ieguvis adreses ģeogrāfisko pozīciju.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informācija, ar kuru norādīta specifikācija, kas izmantota adreses ģeogrāfiskās pozīcijas izveidošanai vai iegūšanai.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Vietrāža apzīmējums (LocatorDesignator)

Skaitlis vai rakstzīmju sekvence, kas attiecīgajā jomā vai attiecīgajās jomās ir attiecīgā vietrāža unikāla identifikācija. Vietrāža pilnā identifikācijā var būt iekļauti viens vai vairāki apzīmējumi.Datu tipa “LocatorDesignator” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Vietrāža apzīmējuma identificējošā daļa, kas sastāv no viena vai vairākiem cipariem vai citām rakstzīmēm.

CharacterString

 

type

Vietrāža vērtības tips, kas dod iespēju lietojumam atbilstīgi konkrētiem noteikumiem veikt interpretāciju, sintaktisko analīzi vai formatēšanu.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Vietrāža nosaukums (LocatorName)

Īpašvārds, kurā nosaukta reālās pasaules entītija, ko vietrādis identificē.Datu tipa “LocatorName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Vietrāža nosaukuma identificējošā daļa.

GeographicalName

 

type

Vietrāža vērtības tips, kas dod iespēju lietojumam atbilstīgi konkrētiem noteikumiem veikt interpretāciju, sintaktisko analīzi vai formatēšanu.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Nosaukuma daļa (PartOfName)

Pilnā nosaukuma daļa, kuru iegūst, sadalot satiksmes ceļa nosaukumu atsevišķās semantiskās daļās, lietojot to pašu valodu un rakstību kā satiksmes ceļa pilnajam nosaukumam.Datu tipa “PartOfName” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

part

Rakstzīmju virkne, kas izsaka nosaukuma atsevišķu daļu, lietojot to pašu valodu un rakstību kā satiksmes ceļa pilnajam nosaukumam.

CharacterString

 

type

Nosaukuma daļas klasifikācija pēc tā semantikas (nozīmes) satiksmes ceļa pilnajā nosaukumā.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Satiksmes ceļa nosaukuma vērtība (ThoroughfareNameValue)

Īpašvārds, ko izmanto satiksmes ceļa apzīmēšanai un kurā var būt iekļauts nosaukuma dalījums daļās.Datu tipa “ThoroughfareNameValue” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Īpašvārds, ko izmanto satiksmes ceļa apzīmēšanai.

GeographicalName

 

nameParts

Viena vai vairākas daļas, kurās var sadalīt satiksmes ceļa nosaukumu.

PartOfName

voidable

5.4.    Kodu saraksti

5.4.1.    Ģeometrijas metode (GeometryMethodValue)

Apraksts par to, kas un kā izveidojis vai ieguvis adreses ģeogrāfisko pozīciju.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “GeometryMethodValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

byAdministrator

Lēmumu pieņem un manuāli reģistrē oficiālā struktūra, kas atbildīga par adrešu piešķiršanu, vai datu kopas pārvaldītājs.

byOtherParty

Lēmumu pieņem un manuāli reģistrē cita persona.

fromFeature

Iegūst automātiski no cita INSPIRE telpiskā objekta, kas ir saistīts ar adresi vai adreses sastāvdaļu.

▼B

5.4.2.    Ģeometrijas specifikācija (GeometrySpecificationValue)

Informācija, ar kuru norādīta specifikācija, kas izmantota adreses ģeogrāfiskās pozīcijas izveidošanai vai iegūšanai.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “GeometrySpecificationValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

addressArea

Atrašanās vieta iegūta no saistītās adreses teritorijas.

adminUnit1stOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 1. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit2ndOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 2. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit3rdOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 3. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit4thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 4. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit5thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 5. līmeņa administratīvās vienības.

adminUnit6thOrder

Atrašanās vieta iegūta no saistītās 6. līmeņa administratīvās vienības.

building

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt saistīto ēku.

entrance

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt ieejas durvis vai vārtus.

parcel

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt saistīto zemes gabalu.

postalDelivery

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt pasta piegādes punktu.

postalDescriptor

Atrašanās vieta iegūta no saistītās pasta indeksa teritorijas.

segment

Atrašanās vieta iegūta no saistītā satiksmes ceļa segmenta.

thoroughfareAccess

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt piekļuves punktu no satiksmes ceļa.

utilityService

Atrašanās vietas mērķis ir identificēt komunālo pakalpojumu mezglu.

▼B

5.4.3.    Vietrāža apzīmējuma tips (LocatorDesignatorTypeValue)

Vietrāža apzīmējuma semantikas apraksts.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “LocatorDesignatorTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

addressIdentifierGeneral

Adreses identifikators, ko veido cipari un/vai rakstzīmes.

addressNumber

Adreses identifikators, ko veido tikai cipari.

addressNumber2ndExtension

Adreses numura otrais paplašinājums.

addressNumberExtension

Adreses numura paplašinājums.

buildingIdentifier

Ēkas identifikators, ko veido cipari un/vai rakstzīmes.

buildingIdentifierPrefix

Ēkas numura prefikss.

cornerAddress1stIdentifier

Adreses identifikators, kas saistīts ar stūra adreses primārā satiksmes ceļa nosaukumu.

cornerAddress2ndIdentifier

Adreses identifikators, kas saistīts ar stūra adreses sekundārā satiksmes ceļa nosaukumu.

entranceDoorIdentifier

Ieejas durvju, vārtu vai segtas ieejas identifikators.

floorIdentifier

Ēkas iekšpusē esoša stāva vai līmeņa identifikators.

kilometrePoint

Zīme uz ceļa, kuras numurs apzīmē attālumu no ceļa sākumpunkta līdz šai zīmei, mērot pa ceļu.

postalDeliveryIdentifier

Pasta piegādes punkta identifikators.

staircaseIdentifier

Kāpņu identifikators, parasti ēkas iekšpusē.

unitIdentifier

Ēkas iekšpusē esošu durvju, mājokļa, numura vai telpas identifikators.

▼B

5.4.4.    Vietrāža līmenis (LocatorLevelValue)

Līmenis, uz kuru vietrādis attiecas.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “LocatorLevelValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

accessLevel

Vietrādis identificē noteiktu piekļuves vietu zemes gabalam, ēkai vai tamlīdzīgam objektam, izmantojot ieejas numuru vai līdzīgu identifikatoru.

postalDeliveryPoint

Vietrādis identificē pasta piegādes punktu.

siteLevel

Vietrādis identificē konkrētu zemes gabalu, ēku vai tamlīdzīgu īpašumu, izmantojot adreses numuru, ēkas numuru, ēkas vai īpašuma nosaukumu.

unitLevel

Vietrādis identificē konkrētu ēkas daļu.

▼B

5.4.5.    Vietrāža nosaukuma tips (LocatorNameTypeValue)

Vietrāža nosaukuma semantikas apraksts.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “LocatorNameTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

buildingName

Ēkas vai ēkas daļas nosaukums.

descriptiveLocator

Atrašanās vietas vai objekta ar adresi tekstuāls apraksts stāstījuma formā.

roomName

Ēkas iekšpusē esoša mājokļa, numura vai telpas identifikators.

siteName

Nekustamā īpašuma, ēku kompleksa vai vietas nosaukums.

▼B

5.4.6.    Daļas tips (PartTypeValue)

Nosaukuma daļas klasifikācija pēc semantikas satiksmes ceļa pilnajā nosaukumā.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “PartTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

name

Nosaukuma daļa ir satiksmes ceļa nosaukuma kodols vai sakne.

namePrefix

Nosaukuma daļa tiek lietota, lai atdalītu savienojošus vārdus no satiksmes ceļa nosaukuma, nešķirojot to nozīmību.

qualifier

Nosaukuma daļa raksturo satiksmes ceļa nosaukumu.

type

Nosaukuma daļa norāda satiksmes ceļa kategoriju vai tipu.

▼B

5.4.7.    Statuss (StatusValue)

Reālās pasaules adreses vai adreses sastāvdaļas pašreizējais derīgums.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “StatusValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

alternative

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas tiek bieži lietota, bet atšķiras no adreses šablona vai adreses sastāvdaļas šablona, ko noteikusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs.

current

Pašreizējā un spēkā esošā adrese vai adreses sastāvdaļa saskaņā ar oficiālās struktūras, kas atbildīga par adrešu piešķiršanu, datiem, vai ko datu kopas pārvaldītājs uzskata par vispiemērotāko bieži lietoto adresi.

proposed

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas gaida datu kopas pārvaldītāja vai par adrešu piešķiršanu atbildīgās oficiālās struktūras apstiprinājumu.

reserved

Adrese vai adreses sastāvdaļa, ko apstiprinājusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs, bet kas vēl jāievieš.

retired

Adrese vai adreses sastāvdaļa, kas vairs netiek lietota ikdienā vai ko atcēlusi par adrešu piešķiršanu atbildīgā oficiālā struktūra vai datu kopas pārvaldītājs.

▼B

5.5.    Tematam specifiskas prasības

5.5.1.    Adreses novietojums

1. Datu kopā adreses novietojumu norāda ar faktiskās atrašanās vietas iespējami precīzām koordinātām. Tās ir precīzākās tieši nosakāmās koordinātas vai, ja tādu nav, koordinātas, kuras noteiktas pēc vienas no adreses sastāvdaļām, priekšroku dodot sastāvdaļai, pēc kuras novietojumu iespējams noteikt visprecīzāk.

2. Ja adresei ir vairāki novietojumi, visiem atšķirīgajiem novietojumiem jāizpilda “specification” atribūts.

5.5.2.    Saistības lomas

1. Jāizpilda saistības loma “withinScopeOf” visiem vietrāžiem, kuri piešķirti saskaņā ar noteikumiem, kas paredz viennozīmīguma nodrošināšanu attiecīgā adreses sastāvdaļā (t.i., satiksmes ceļa nosaukumā, adreses apgabala nosaukumā, pasta deskriptorā vai administratīvās vienības nosaukumā).

2. Saistības loma “parentAddress” jāizpilda visām adresēm, kuras saistītas ar mātesadresi (vai galveno adresi).

3. Adresei jābūt saistībai ar tās valsts nosaukumu, kurā tā atrodas. Turklāt adresei jābūt arī saistībai ar adreses papildu sastāvdaļām, kas nepieciešamas adreses instances viennozīmīgai identifikācijai un atrašanās vietas noteikšanai.

5.6.    SlāņiSlānis telpisko datu tematam “Adreses”

Slāņa nosaukums

Slāņa virsraksts

Telpiskā objekta tips

AD.Address

Adreses

Address

6.   KADASTRĀLIE ZEMES GABALI

6.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai no datu kopām, kas attiecas uz telpisko datu tematu “Kadastrālie zemes gabali”, izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Īpašuma pamatvienība

 Kadastrālā robeža

 Kadastrālais zemes gabals

 Kadastrālais zonējums

Vienmēr jādara pieejami “Kadastrālie zemes gabali”.

Īpašuma pamatvienības dalībvalstis dara pieejamas gadījumos, kad unikālās kadastrālās norādes dotas nevis par zemes gabaliem, bet tikai par īpašuma pamatvienībām.

Kadastrālās robežas dalībvalstis dara pieejamas gadījumos, kad attiecībā uz konkrēto kadastrālo robežu ir pieejama informācija par absolūto pozicionālo precizitāti.

6.1.1.    Īpašuma pamatvienība (BasicPropertyUnit)

Īpašuma pamatvienība, kas reģistrēta zemesgrāmatā, zemes reģistrā vai to ekvivalentos. To definē ar unikālām īpašuma tiesībām un homogēnām nekustamā īpašuma tiesībām, un tā var sastāvēt no viena vai vairākiem blakusesošiem vai ģeogrāfiski nodalītiem zemes gabaliem.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

areaValue

Reģistrētā platība, kas norāda īpašuma pamatvienību veidojošo kadastrālo zemes gabalu horizontālās projekcijas platību.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Valsts līmeņa tematiskais identifikators, kas parasti ir īpašuma pamatvienības pilns valsts kods. Tam jānodrošina saite ar valsts kadastra reģistru vai tā ekvivalentu.

CharacterString

 

validFrom

Oficiālais datums un laiks, kad īpašuma pamatvienība tika/tiks juridiski izveidota.

DateTime

voidable

validTo

Datums un laiks, no kura beidzās/beigsies īpašuma pamatvienības juridiska pastāvēšana.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

administrativeUnit

Viszemākā līmeņa administratīvā vienība, kurā ietilpst attiecīgā īpašuma pamatvienība.

AdministrativeUnit

voidable

Platības lielums “areaValue” jānorāda kvadrātmetros.

6.1.2.    Kadastrālā robeža (CadastralBoundary)

Daļa no kadastrālā zemes gabala kontūras. Diviem blakusesošiem kadastrālajiem zemes gabaliem viena kadastrālā robeža var būt kopīga.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Kadastrālās robežas aprēķinātā absolūtā pozicionālā precizitāte lietotajā INSPIRE koordinātu atskaites sistēmā. Absolūtā pozicionālā precizitāte ir pozīciju kopai noteikto pozicionālo nenoteiktību vidējā vērtība, kur pozicionālās nenoteiktības ir attālums starp pozīcijas izmērīto vērtību un pozīciju, ko uzskata par atbilstošu patiesajai vērtībai.

Length

voidable

geometry

Kadastrālās robežas ģeometrija.

GM_Curve

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

validFrom

Oficiālais datums un laiks, kad kadastrālā robeža tika/tiks juridiski izveidota.

DateTime

voidable

validTo

Datums un laiks, no kura beidzās/beigsies kadastrālās robežas juridiska pastāvēšana.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

parcel

Kadastrālais(-ie) zemes gabals(-i), ko apjož konkrētā kadastrālā robeža. Kadastrālā robeža var apjozt vienu vai divus blakusesošus kadastrālos zemes gabalus.

CadastralParcel

voidable

Aprēķinātās precizitātes “estimatedAccuracy” vērtība jānorāda metros.

6.1.3.    Kadastrālais zemes gabals (CadastralParcel)

Teritorijas, kas noteiktas kadastra reģistros vai līdzīgās sistēmās.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

areaValue

Reģistrētā platība, kas norāda kadastrālā zemes gabala horizontālās projekcijas platību.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

geometry

Kadastrālā zemes gabala ģeometrija.

GM_Object

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

label

Kadastrālā zemes gabala identifikācijas atveidošanai parasti izmantojamais teksts.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Valsts līmeņa tematiskais identifikators, kas parasti ir kadastrālā zemes gabala pilns valsts kods. Tam jānodrošina saite ar valsts kadastra reģistru vai tā ekvivalentu.

CharacterString

 

referencePoint

Kadastrālā zemes gabala punkts.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficiālais datums un laiks, kad kadastrālais zemes gabals tika/tiks juridiski izveidots.

DateTime

voidable

validTo

Datums un laiks, no kura beidzās/beigsies kadastrālā zemes gabala juridiska pastāvēšana.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

administrativeUnit

Viszemākā līmeņa administratīvā vienība, kurā ietilpst attiecīgais kadastrālais zemes gabals.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Īpašuma pamatvienība vai pamatvienības, kurā ietilpst attiecīgais kadastrālais zemes gabals.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Viszemākā līmeņa kadastrālais zonējums, kurā ietilpst attiecīgais kadastrālais zemes gabals.

CadastralZoning

voidable

Platība “areaValue” jānorāda kvadrātmetros.

Ģeometrijas tipam jābūt “GM_Surface” vai “GM_MultiSurface”.

6.1.4.    Kadastrālais zonējums (CadastralZoning)

Palīgteritorijas, kuras izmanto valsts teritorijas sadalīšanai kadastrālajos zemes gabalos.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

beginLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā ievietota telpiskā objekta attiecīgā versija vai izdarītas šīs versijas izmaiņas.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datums un laiks, kad telpisko datu kopā aizstāta telpiskā objekta attiecīgā versija vai šī versija no tās izņemta.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Kadastrālo zemes gabalu aprēķinātā absolūtā pozicionālā precizitāte kadastrālajā zonējumā lietotajā INSPIRE koordinātu atskaites sistēmā. Absolūtā pozicionālā precizitāte ir pozīciju kopai noteikto pozicionālo nenoteiktību vidējā vērtība, kur pozicionālās nenoteiktības ir attālums starp pozīcijas izmērīto vērtību un pozīciju, ko uzskata par atbilstošu patiesajai vērtībai.

Length

voidable

geometry

Kadastrālā zonējuma ģeometrija.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

label

Kadastrālā zonējuma identifikācijas atveidošanai parasti izmantojamais teksts.

CharacterString

 

level

Kadastrālā zonējuma līmenis valsts kadastrālajā hierarhijā.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Kadastrālā zonējuma nosaukums valsts kadastrālajā hierarhijā vismaz vienā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Kadastrālā zonējuma nosaukums.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Valsts līmeņa tematiskais identifikators, kas parasti ir kadastrālā zonējuma pilns valsts kods.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Oriģinālās papīra kartes (ja ir) mēroga rādītājs, kuram atbilst kadastrālais zonējums.

Integer

voidable

referencePoint

Kadastrālā zonējuma punkts.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficiālais datums un laiks, kad kadastrālais zonējums tika/tiks juridiski izveidots.

DateTime

voidable

validTo

Datums un laiks, no kura beidzās/beigsies kadastrālā zonējuma juridiska pastāvēšana.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

upperLevelUnit

Nākamā augstākā līmeņa kadastrālais zonējums, kurā ietilpst attiecīgais kadastrālais zonējums.

CadastralZoning

voidable

Aprēķinātās precizitātes “estimatedAccuracy” vērtība jānorāda metros.

Zemāka līmeņa kadastrālais zonējums ir augstāka līmeņa zonējuma daļa.

6.2.    Kodu saraksti

6.2.1.    Kadastrālā zonējuma līmenis (CadastralZoningLevelValue)

Kadastrālā zonējuma hierarhijas līmeņi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “CadastralZoningLevelValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

1stOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas augstākais līmenis (lielākās teritorijas), kas ir vienāds ar pašvaldību vai līdzvērtīgs tai.

2ndOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas otrais līmenis.

3rdOrder

Kadastrālā zonējuma hierarhijas trešais līmenis.

▼B

6.3.    Tematam specifiskas prasības

6.3.1.    Ģeometriskais atveidojums

1. Šajā iedaļā definēto telpisko īpašību vērtību kopa netiek ierobežota ar “Simple Feature” telpisko shēmu saskaņā ar EN ISO 19125-1.

2. Ja ir norādītas kadastrālās robežas, kadastrālajām robežām, kas atbilst kadastrālā zemes gabala kontūrai, ir jābūt noslēgtai līnijai (vai līnijām).

6.3.2.    Objektu norāžu veidošana

Visām telpisko objektu tipa “CadastralParcel” instancēm par tematisko identifikatoru izmanto atribūtu “nationalCadastralReference”. Šim atribūtam jānodrošina lietotājiem iespējas izveidot saiti ar īpašuma tiesībām, īpašniekiem un citu kadastrālo informāciju valsts kadastra reģistros vai to ekvivalentā.

6.3.3.    Koordinātu atskaites sistēmas

Ja dati, kas attiecas uz telpisko datu tematu “Kadastrālie zemes gabali” ir pieejami plaknes koordinātās, izmantojot “Lambert Conformal Conic” projekciju, tiem jābūt pieejamiem arī vismaz vienā citā no 1.3.1., 1.3.2. un 1.3.3. iedaļā norādītajām koordinātu atskaites sistēmām.

6.4.    Atveidojuma noteikumi

6.4.1.    SlāņiSlānis telpisko datu tematam “Kadastrālie zemes gabali”

Slāņa nosaukums

Slāņa virsraksts

Telpiskā objekta tips

CP.CadastralParcel

Kadastrālais zemes gabals

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Kadastrālais zonējums

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Kadastrālā robeža

CadastralBoundary

7.   TRANSPORTA TĪKLI

7.1.    Definīcijas

Papildus 2. pantā noteiktajām definīcijām izmanto šādas definīcijas:

 “lidlauka atskaites punkts” ir lidlaukam norādīta ģeogrāfiskās atrašanās vieta, kas atrodas netālu no lidlauka sākotnējā vai plānotā ģeometriskā centra un parasti saglabājas sākotnēji noteiktajā vietā,

 “lidosta/heliports” ir noteikta teritorija uz zemes vai ūdens (tostarp ēkas, iekārtas un ierīces), kas pilnībā vai daļēji paredzēta izmantošanai gaisa kuģu/helikopteru ielidošanas un izlidošanas vajadzībām, kā arī to kustībai uz zemes,

 “dziļūdens maršruts” ir maršruts noteiktā teritorijā definētās robežās, kas ir precīzi izpētīts attiecībā uz jūras dziļumu un zemūdens šķēršļiem līdz norādītajam minimālajam ūdens dziļumam,

 “intermodāls savienojums” ir divu dažāda veida transporta tīklu divu elementu savienojums, kas dod iespējas mainīt pasažieru, kravu u.c. pārvadāšanai izmantojamo transporta veidu no viena uz citu,

 “lineārs elements” ir viendimensijas objekts, ko izmanto par asi, uz kuras veic lineāro atskaiti,

 “lineārā atskaite” ir atrašanās vietas norādīšana attiecībā pret viendimensijas objektu mērījuma veidā gar šo elementu (un pēc vajadzības ar nobīdi no tā),

 “navigācijas aprīkojums” ir navigācijas līdzeklis, kas atrodas uz Zemes virsmas, kā “Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)”, “Distance Measuring Equipment (DME)”, kursa radiobāka, “Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)” u.c., kas pa esošajiem gaisa satiksmes ceļiem palielina gaisa kuģu kustības vadības drošību,

 “objekta atskaite” ir objekta telpiskā apjoma norādīšana salīdzinājumā ar esošu telpisko objektu vai telpisko objektu sakopojumu,

 “vagonu parks” ir teritorija, ko šķērso vairāki paralēli sliežu ceļi (parasti vairāk par diviem), kas ir savstarpēji savienoti un ko izmanto vilcienu stāvēšanai kravas iekraušanas un izkraušanas laikā, nepārtraucot satiksmi pa galveno dzelzceļa līniju,

 “kontrolpunkts” ir norādīta ģeogrāfiskā atrašanās vieta, ko izmanto “Air Traffic Service” (ATS) maršruta vai gaisa kuģu lidojuma trajektorijas definēšanai, kā arī citām ar navigāciju/ATS saistītām vajadzībām,

▼M1

 “reģionālā navigācija (RNAV)” ir navigācijas metode, kas ļauj ekspluatēt gaisa kuģus jebkurā vēlamā lidojuma maršrutā, kurš atrodas tādu navigācijas līdzekļu pārklājuma teritorijā, kuri izmanto stacijas norādes, vai autonomu līdzekļu darbības robežās, vai abu līdzekļu darbības robežās vienlaikus,

 TACAN navigācija” ir navigācijas metode, kas ļauj ekspluatēt gaisa kuģus jebkurā vēlamā lidojuma maršrutā, kurš atrodas tādu taktisko gaisa navigācijas bāku (Tactical Air Navigation BeaconTACAN) pārklājuma teritorijā, kuras izmanto stacijas norādes.

▼B

7.2.    Telpisko datu temata “Transporta tīkli” struktūra

Telpisko datu temata “Transporta tīkli” tipi ir strukturēti šādās paketēs:

 Kopīgie transporta elementi

 Gaisa transporta tīkls

 Trošu transporta tīkls

 Dzelzceļa transporta tīkls

 Autotransporta tīkls

 Ūdenstransporta tīkls

7.3.    Kopīgie transporta elementi

7.3.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai saistībā ar “Kopīgajiem transporta elementiem” izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Piekļuves ierobežojums

 Objekta stāvoklis

 Uzturētāja iestāde

 Marķējuma stabs

 Īpašniece iestāde

 Ierobežojumi transportlīdzekļiem

 Satiksmes plūsmas virziens

 Transporta teritorija

 Transporta posms

 Transporta posmu sekvence

 Transporta posmu kopa

 Transporta tīkls

 Transporta mezglpunkts

 Transporta objekts

 Transporta punkts

 Transporta īpašība

 Vertikālā pozīcija

7.3.1.1.   Piekļuves ierobežojums (AccessRestriction)

Piekļuves ierobežojums transporta elementam.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Telpisko objektu tipa “AccessRestriction” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

restriction

Piekļuves ierobežojuma raksturojums.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Objekta stāvoklis (ConditionOfFacility)

Transporta tīkla elementa stāvoklis attiecībā uz tā gatavību un lietošanu.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Telpisko objektu tipa “ConditionOfFacility” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

currentStatus

Transporta tīkla elementa pašreizējā stāvokļa vērtība attiecībā uz tā gatavību un lietošanu.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Uzturētāja iestāde (MaintenanceAuthority)

Par transporta elementa uzturēšanu atbildīgā iestāde.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Telpisko objektu tipa “MaintenanceAuthority” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

authority

Uzturētājas iestādes identifikācija.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Marķējuma stabs (MarkerPost)

Atskaites marķējuma stabs, kas izvietots transporta tīkla maršrutā, parasti vienādos attālumos, kas norāda attālumu no maršruta sākuma vai kāda cita atskaites punkta līdz punktam, kas ir marķējuma staba atrašanās vietā.

Šis tips ir “TransportPoint” apakštips.Telpisko objektu tipa “MarkerPost” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

location

Attālums no maršruta sākuma vai kāda cita atskaites punkta līdz punktam, kas ir marķējuma staba atrašanās vieta.

Distance

 Telpisko objektu tipa “MarkerPost” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

route

Transporta tīkla maršruts, kurā novietots marķējuma stabs.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Īpašniece iestāde (OwnerAuthority)

Iestāde, kuras īpašumā ir transporta elements.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Telpisko objektu tipa “OwnerAuthority” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

authority

Īpašnieces iestādes identifikācija.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Ierobežojumi transportlīdzekļiem (RestrictionForVehicles)

Ierobežojumi attiecībā uz transporta elementa transportlīdzekļiem.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Telpisko objektu tipa “RestrictionForVehicles” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

measure

Ierobežojošais pasākums.

Measure

 

restrictionType

Ierobežojuma veids.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Satiksmes plūsmas virziens (TrafficFlowDirection)

Norāda satiksmes plūsmas virzienu attiecībā pret transporta posma vektora virzienu.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

direction

Norāda satiksmes plūsmas virzienu.

LinkDirectionValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu tipu “Link” vai “LinkSequence”.

7.3.1.8.   Transporta teritorija (TransportArea)

Virsma, kas atveido transporta tīkla elementa telpisko apjomu.

Šis tips ir “NetworkArea” apakštips.

Šis tips ir “TransportObject” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

validFrom

Laiks, no kura transporta teritorija sākusi pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta teritorija vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

Visām transporta teritorijām ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.9.   Transporta posms (TransportLink)

Lineārs telpiskais objekts, kas raksturo transporta tīkla ģeometriju un savienojamību starp diviem tīkla punktiem.

Šis tips ir “Link” apakštips.

Šis tips ir “TransportObject” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

validFrom

Laiks, no kura transporta posms sācis pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta posms vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

Visiem transporta posmiem ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.10.   Transporta posmu sekvence (TransportLinkSequence)

Lineārs telpiskais objekts, ko veido sakārtots transporta posmu kopums, kurš atveido nepārtrauktu ceļu transporta tīklā bez atzarojumiem. Elementam ir definēts sākums un beigas, un transporta posmu sekvences visas pozīcijas ir identificējamas ar vienu vienotu parametru, piemēram, garumu. Ar to apraksta transporta tīkla elementu, ko raksturo viens vai vairāki tematiskie identifikatori un/vai īpašības.

Šis tips ir “LinkSequence” apakštips.

Šis tips ir “TransportObject” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

validFrom

Laiks, no kura transporta posmu sekvence sākusi pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta posmu sekvence vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

Transporta posmu sekvencei jāsastāv no transporta posmiem, kas visi atrodas vienā un tajā pašā transporta tīklā.

Visām transporta posmu sekvencēm ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.11.   Transporta posmu kopa (TransportLinkSet)

Transporta posmu sekvenču un/vai atsevišķu transporta posmu sakopojums, kam ir noteiktas funkcijas vai nozīme transporta tīklā.

Šis tips ir “LinkSet” apakštips.

Šis tips ir “TransportObject” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

validFrom

Laiks, no kura transporta posmu kopa sākusi pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta posmu kopa vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidableSaistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

post

Marķējuma stabs, kas izvietots transporta tīkla maršrutā.

MarkerPost

voidable

Transporta posmu kopai jāsastāv no transporta posmiem un/vai transporta posmu sekvencēm, kas visas atrodas vienā un tajā pašā transporta tīklā.

Visām transporta posmu kopām ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.12.   Transporta tīkls (TransportNetwork)

Vienam transporta veidam piederīgu tīkla elementu sakopojums.

Šis tips ir “Network” apakštips.Telpisko objektu tipa “TransportNetwork” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

inspireId

Telpiskā objekta ārējais objekta identifikators.

Identifier

 

typeOfTransport

Transporta tīkla veids, pamatojoties uz tīklā izmantotās infrastruktūras veidu.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Transporta mezglpunkts (TransportNode)

Punktveida telpiskais objekts, ko izmanto savienojamībai.

Šis tips ir “Node” apakštips.

Šis tips ir “TransportObject” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

validFrom

Laiks, no kura transporta mezglpunkts sācis pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta mezglpunkts vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

Visiem transporta mezglpunktiem ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.14.   Transporta objekts (TransportObject)

Transporta tīkla objektu identitātes pamats reālajā pasaulē.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “TransportObject” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geographicalName

Ģeogrāfiskais nosaukums, ko izmanto, lai transporta tīkla objektu identificētu reālajā pasaulē. Tas ir atslēgvārds, lai nešaubīgi saistītu objekta dažādus atveidojumus.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Transporta punkts (TransportPoint)

Punktveida telpiskais objekts, kas nav mezglpunkts un kas atveido elementa pozīciju transporta tīklā.

Šis tips ir “NetworkElement” apakštips.

Šis tips ir “TransportObject” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

geometry

Transporta punkta atrašanās vieta.

GM_Point

 

validFrom

Laiks, no kura transporta punkts sācis pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta punkts vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

Visiem transporta punktiem ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.16.   Transporta īpašība (TransportProperty)

Norāde uz īpašību, kas piemīt tīklam. Šī īpašība var attiekties uz visu tīkla elementu, ar ko tā ir saistīta, vai attiecībā uz lineāriem telpiskajiem objektiem to var aprakstīt ar lineāru atskaiti.

Šis tips ir “NetworkProperty” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

validFrom

Laiks, no kura transporta īpašība sākusi pastāvēt reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

validTo

Laiks, no kura transporta īpašība vairs nepastāv reālajā pasaulē.

DateTime

voidable

Visām transporta īpašībām ir objekta ārējais identifikators.

7.3.1.17.   Vertikālā pozīcija (VerticalPosition)

Vertikālais līmenis attiecībā pret citiem transporta tīkla elementiem.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Telpisko objektu tipa “VerticalPosition” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

verticalPosition

Transporta elementa relatīvā vertikālā pozīcija.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Uzskaites

7.3.2.1.   Transporta veids (TransportTypeValue)

Iespējamie transporta tīklu veidi.Uzskaitei “TransportTypeValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

air

Transporta tīklu veido gaisa transports.

cable

Transporta tīklu veido trošu transports.

rail

Transporta tīklu veido dzelzceļa transports.

road

Transporta tīklu veido autotransports.

water

Transporta tīklu veido ūdenstransports.

7.3.3.    Kodu saraksti

7.3.3.1.   Piekļuves ierobežojums (AccessRestrictionValue)

Transporta elementa piekļuves ierobežojumu veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AccessRestrictionValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

forbiddenLegally

Piekļuve transporta elementam ir aizliegta ar likumu.

physicallyImpossible

Piekļuve transporta elementam ir fiziski neiespējama barjeru vai citu fizisku šķēršļu dēļ.

private

Piekļuve transporta elementam ir ierobežota, jo tas pieder privātpersonai.

publicAccess

Transporta elements ir publiski pieejams.

seasonal

Piekļuve transporta elementam ir atkarīga no gadalaika.

toll

Piekļuve transporta elementam ir par maksu.

▼B

7.3.3.2.   Ierobežojuma veids (RestrictionTypeValue)

Iespējamie ierobežojumi attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas var piekļūt transporta elementam.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RestrictionTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

maximumDoubleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz divām asīm.

maximumDraught

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā iegrime.

maximumFlightLevel

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais lidojuma augstums.

maximumHeight

Transportlīdzekļa maksimālais augstums, kas ļauj pabraukt zem cita objekta.

maximumLength

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais garums.

maximumSingleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz ass.

maximumTotalWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā kopējā masa.

maximumTripleAxleWeight

Transporta elementā atļautā transportlīdzekļa maksimālā slodze uz trijām asīm.

maximumWidth

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa maksimālais platums.

minimumFlightLevel

Transporta elementā atļautais transportlīdzekļa minimālais lidojuma augstums.

▼B

7.4.    Gaisa transporta tīkls

7.4.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai saistībā ar “Gaisa transporta tīklu” izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Lidlauka teritorija

 Lidlauka kategorija

 Lidlauka mezglpunkts

 Lidlauka veids

 Gaisa transporta posms

 Gaisa transporta posmu sekvence

 Gaisa transporta mezglpunkts

 Gaisa transporta maršruts

 Gaisa transporta maršruta posms

 Gaisa telpas teritorija

 Lidlauka perona teritorija

 Gaisa transporta objekta stāvoklis

 Norādītais punkts

 Elementa garums

 Elementa platums

 Lauka pacēlums

 Instrumentālās pieejas procedūra

 Zemākais augstuma ierobežojums

 Navigācijas aprīkojums

 Procedurāla saite

 Skrejceļa teritorija

 Skrejceļa ass līnijas punkts

 Standarta instrumentālā ielidošana

 Standarta instrumentālā izlidošana

 Virsmas sastāvs

 Manevrēšanas zona

 Piezemēšanās un pacelšanās laukums

 Augstākais augstuma ierobežojums

 Izmantošanas ierobežojums

7.4.1.1.   Lidlauka teritorija (AerodromeArea)

Noteikta teritorija uz zemes vai ūdens (tostarp ēkas, iekārtas un ierīces), kas pilnībā vai daļēji paredzēta izmantošanai gaisa kuģu un/vai helikopteru ielidošanas un izlidošanas vajadzībām, kā arī to kustībai uz zemes.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.4.1.2.   Lidlauka kategorija (AerodromeCategory)

Lidlauka kategorija, pamatojoties uz to gaisa satiksmes pakalpojumu apjomu un svarīgumu, kurus piedāvā no šā lidlauka un uz to.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

aerodromeCategory

Vērtība, kas norāda lidlauka kategoriju.

AerodromeCategoryValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir lidlauka mezglpunkts vai lidlauka teritorija.

7.4.1.3.   Lidlauka mezglpunkts (AerodromeNode)

Mezglpunkts, kas atrodas lidostas/heliporta lidlauka atskaites punktā un ko izmanto tā atveidošanai vienkāršotā veidā.

Šis tips ir “AirNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “AerodromeNode” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designatorIATA

IATA trīsburtu apzīmējums, kas piešķirts lidlaukam (lidostai/heliportam).

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Lidlauka (lidostas/heliporta) atrašanās vietas ICAO četrburtu indikators, kas norādīts ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableTelpisko objektu tipa “AerodromeNode” saistības lomas

Saistības loma

Definīcija

Tips

Voidability

controlTowers

Lidlaukam (lidostai/heliportam) piederīgu satiksmes vadības torņu kopums.

Tips jānosaka telpisko datu tematā “Ēkas”

voidable

7.4.1.4.   Lidlauka veids (AerodromeType)

Kods, kas norāda lidlauka veidu.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

aerodromeType

Lidlauka veids.

AerodromeTypeValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir lidlauka mezglpunkts vai lidlauka teritorija.

7.4.1.5.   Gaisa transporta posms (AirLink)

Lineārs telpiskais objekts, kas raksturo gaisa transporta tīkla ģeometriju un savienojamību starp diviem tīkla punktiem.

Šis tips ir “TransportLink” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.

7.4.1.6.   Gaisa transporta posmu sekvence (AirLinkSequence)

Lineārs telpiskais objekts, ko veido sakārtots gaisa transporta posmu kopums, kurš atveido nepārtrauktu ceļu gaisa transporta tīklā bez atzarojumiem.

Šis tips ir “TransportLinkSequence” apakštips.

7.4.1.7.   Gaisa transporta mezglpunkts (AirNode)

Mezglpunkts gaisa transporta tīklā.

Šis tips ir “TransportNode” apakštips.

Šis tips ir abstraktais tips.Telpisko objektu tipa “AirNode” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

significantPoint

Atribūts, kas norāda, vai gaisa transporta mezglpunkts ir vai nav kontrolpunkts.

Boolean

 

7.4.1.8.   Gaisa transporta maršruts (AirRoute)

Konkrēts maršruts, kas paredzēts, lai virzītu gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai vajadzīgo satiksmes plūsmu, no pacelšanās un augstuma uzņemšanas sākotnējā posma beigām līdz pieejas un nosēšanās posma beigām.

Šis tips ir “TransportLinkSet” apakštips.Telpisko objektu tipa “AirRoute” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

airRouteType

Maršrutu klasifikācija.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kods vai apzīmējums, kas identificē gaisa transporta maršrutu.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Gaisa transporta maršruta posms (AirRouteLink)

Maršruta daļa, ko parasti nolido bez starpnosēšanās un ko nosaka divi secīgi kontrolpunkti.

Šis tips ir “AirLink” apakštips.Telpisko objektu tipa “AirRouteLink” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

airRouteLinkClass

“AirRouteLink” klase vai tips.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Gaisa telpas teritorija (AirspaceArea)

Noteikts gaisa telpas apjoms, ko raksturo horizontāla projekcija ar vertikāliem ierobežojumiem.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.Telpisko objektu tipa “AirspaceArea” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

AirspaceAreaType

Kods, kas norāda konkrētas gaisa telpas vispārējo struktūru vai raksturīgās iezīmes.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Lidlauka perona teritorija (ApronArea)

Noteikta teritorija uz lidlauka/heliporta zemes, kas paredzēta gaisa kuģu/helikopteru uzņemšanai, lai nodrošinātu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, kravas vai pasta sūtījumu iekraušanu un izkraušanu, kā arī degvielas uzpildīšanas, gaisa kuģu stāvēšanas vai tehniskās apkopes vajadzībām.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.4.1.12.   Gaisa transporta objekta stāvoklis (ConditionOfAirFacility)

Gaisa transporta tīkla elementa stāvoklis attiecībā uz tā gatavību un lietošanu.

Šis tips ir “ConditionOfFacility” apakštips.

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir lidlauka mezglpunkts, lidlauka teritorija vai skrejceļa teritorija.

7.4.1.13.   Norādītais punkts (DesignatedPoint)

Ģeogrāfiska atrašanās vieta, kas nav iezīmēta kā vieta, kur atrodas radionavigācijas līdzeklis, un ko izmanto ATS maršruta vai gaisa kuģa lidojuma trajektorijas definēšanai vai citām ar navigāciju vai ATS saistītām vajadzībām.

Šis tips ir “AirNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “DesignatedPoint” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Kodēts punkta apzīmējums.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elementa garums (ElementLength)

Elementa fiziskais garums.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

length

Elementa fiziskais garums.

Measure

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir skrejceļa teritorija, manevrēšanas zona vai piezemēšanās un pacelšanās laukums.

7.4.1.15.   Elementa platums (ElementWidth)

Elementa fiziskais platums.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

width

Elementa fiziskais platums.

Measure

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir skrejceļa teritorija, manevrēšanas zona vai piezemēšanās un pacelšanās laukums.

7.4.1.16.   Lauka pacēlums (FieldElevation)

Lidlauka pacēlums kā vertikālais attālums starp lidlauka nosēšanās zonas augstāko punktu un vidējo jūras līmeni.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

altitude

Lauka augstuma vērtība.

Measure

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir lidlauka mezglpunkts vai lidlauka teritorija.

7.4.1.17.   Instrumentālās pieejas procedūra (InstrumentApproachProcedure)

Iepriekš noteiktu manevru virkne, ko veic atkarībā no pilotēšanas instrumentu rādījumiem, lai izvairītos no sadursmēm ar šķēršļiem, no pieejas sākuma posma kontrolpunkta vai attiecīgā gadījumā no noteikta ielidošanas maršruta sākuma līdz punktam, no kura var pabeigt nosēšanos, un pēc tam, ja nosēšanās nav pabeigta, līdz punktam, no kura ievēro šķēršļu pārlidošanas kritērijus gaidīšanas rajonā vai maršrutā.

Šis tips ir “ProcedureLink” apakštips.

7.4.1.18.   Zemākais augstuma ierobežojums (LowerAltitudeLimit)

Augstums, kas nosaka gaisa transporta tīkla objekta zemāko ierobežojumu.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

altitude

Augstuma ierobežojuma vērtība.

Measure

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir gaisa transporta maršruta posms vai gaisa telpas teritorija.

7.4.1.19.   Navigācijas aprīkojums (Navaid)

Viena vai vairākas navigācijas iekārtas, ar ko nodrošina navigācijas pakalpojumus.

Šis tips ir “AirNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “Navaid” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Kodēts identifikators, kas piešķirts navigācijas sistēmai.

CharacterString

voidable

navaidType

Navigācijas pakalpojuma veids.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Procedurāla saite (ProcedureLink)

Iepriekš noteiktu manevru virkne, lai izvairītos no sadursmēm ar šķēršļiem.

Šis tips ir “AirLink” apakštips.

7.4.1.21.   Skrejceļa teritorija (RunwayArea)

Noteikta taisnstūra teritorija uz lidlauka/heliporta zemes, kas sagatavota gaisa kuģu nosēšanās un pacelšanās vajadzībām.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.Telpisko objektu tipa “RunwayArea” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Skrejceļa pilnīgs tekstuāls apzīmējums, ko izmanto skrejceļa unikālai identifikācijai lidlaukā/heliportā, kurā ir vairāki skrejceļi.

CharacterString

voidable

runwayType

Skrejceļa veids – lidmašīnu skrejceļš vai pieejas beigu posma un pacelšanās teritorija (FATO) helikopteriem.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Skrejceļa ass līnijas punkts (RunwayCentrelinePoint)

Operacionāli svarīga vieta uz skrejceļa virziena ass līnijas.

Šis tips ir “AirNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “RunwayCentrelinePoint” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

pointRole

Uz skrejceļa virziena ass līnijas novietota punkta nozīme.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standarta instrumentālā ielidošana (StandardInstrumentArrival)

Norādīts instrumentālā lidojuma noteikumiem (IFR) atbilstošs ielidošanas maršruts, kas savieno kontrolpunktu, kurš parasti atrodas ATS maršrutā, ar punktu, no kura var uzsākt publicēto instrumentālās pieejas procedūru.

Šis tips ir “ProcedureLink” apakštips.Telpisko objektu tipa “StandardInstrumentArrival” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Standarta instrumentālās ielidošanas tekstuālais apzīmējums.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standarta instrumentālā izlidošana (StandardInstrumentDeparture)

Norādīts instrumentālā lidojuma noteikumiem (IFR) atbilstošs izlidošanas maršruts, kas savieno lidlauku vai konkrētu lidlauka skrejceļu ar konkrētu kontrolpunktu, kurš parasti atrodas norādītā ATS maršrutā un kurā sākas lidojuma posms maršrutā.

Šis tips ir “ProcedureLink” apakštips.Telpisko objektu tipa “StandardInstrumentDeparture” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Standarta instrumentālās izlidošanas pilnīgs tekstuālais apzīmējums.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Virsmas sastāvs (SurfaceComposition)

Ar lidlauku/heliportu saistītas virsmas sastāvs.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

surfaceComposition

Kods, kas norāda ar lidlauku/heliportu saistītas virsmas sastāvu.

SurfaceCompositionValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir skrejceļa teritorija, manevrēšanas zona, lidlauka perona teritorija vai piezemēšanās un pacelšanās laukums.

7.4.1.26.   Manevrēšanas zona (TaxiwayArea)

Noteikts ceļš lidlaukā/heliportā, kas izveidots gaisa kuģu/helikopteru manevrēšanas vajadzībām un paredzēts, lai nodrošinātu savienojumu starp lidlauka daļām.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.Telpisko objektu tipa “TaxiwayArea” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Manevrēšanas zonas tekstuālais apzīmējums.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Piezemēšanās un pacelšanās laukums (TouchDownLiftOff)

Slodzi nesoša teritorija, kas paredzēta helikoptera piezemēšanās vai pacelšanās vajadzībām.

Šis tips ir “AirNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “TouchDownLiftOff” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

designator

Piezemēšanās un pacelšanās teritorijas tekstuālais apzīmējums.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Augstākais augstuma ierobežojums (UpperAltitudeLimit)

Augstums, kas nosaka gaisa transporta tīkla objekta augstāko ierobežojumu.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

altitude

Augstuma ierobežojuma vērtība.

Measure

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir gaisa transporta maršruta posms vai gaisa telpas teritorija.

7.4.1.29.   Izmantošanas ierobežojums (UseRestriction)

Gaisa transporta tīkla objekta izmantošanas ierobežojumi.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

restriction

Gaisa transporta tīkla objekta izmantošanas ierobežojuma veids.

AirUseRestrictionValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir gaisa transporta maršruts, gaisa transporta posms (vai specializēts gaisa transporta posms), gaisa transporta mezglpunkts (vai specializēts gaisa transporta mezglpunkts) vai lidlauka teritorija.

7.4.2.    Kodu saraksti

7.4.2.1.   Lidlauka kategorija (AerodromeCategoryValue)

Iespējamās lidlauka kategorijas, pamatojoties uz to gaisa satiksmes pakalpojumu apjomu un svarīgumu, kurus piedāvā no šā lidlauka un uz to.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AerodromeCategoryValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

domesticNational

Lidlauks, kas apkalpo valsts iekšzemes gaisa satiksmi.

domesticRegional

Lidlauks, kas apkalpo valsts reģionālo gaisa satiksmi.

international

Lidlauks, kas apkalpo starptautisko gaisa satiksmi.

▼B

7.4.2.2.   Lidlauka veids (AerodromeTypeValue)

Kods, kas norāda, vai konkrētā entītija ir lidlauks vai heliports.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AerodromeTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

aerodromeHeliport

Lidlauks ar helikopteru nosēšanās laukumu.

aerodromeOnly

Tikai lidlauks.

heliportOnly

Tikai heliports.

landingSite

Nosēšanās vieta.

▼B

7.4.2.3.   Gaisa transporta maršruta posma kategorija (AirRouteLinkClassValue)

Maršruta veids no navigācijas viedokļa.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AirRouteLinkClassValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

conventional

Parasts navigācijas maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti neizmanto ne reģionālo navigāciju, ne TACAN navigāciju.

RNAV

Reģionālās navigācijas maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti izmanto reģionālo navigāciju (RNAV).

TACAN

TACAN maršruts: gaisa satiksmes maršruts, kurā gaisa satiksmes dienesti izmanto TACAN navigāciju.

▼B

7.4.2.4.   Gaisa transporta maršruta veids (AirRouteTypeValue)

Maršruta klasifikācija – ATS maršruts vai Ziemeļatlantijas maršruts (North Atlantic Tracks).

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AirRouteTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

ATS

ATS maršruts, kā aprakstīts ICAO 11. pielikumā.

NAT

Ziemeļatlantijas maršruts (organizētās maršrutu sistēmas daļa).

▼B

7.4.2.5.   Izmantošanas ierobežojums gaisa transportā (AirUseRestrictionValue)

Gaisa transporta tīkla objekta izmantošanas ierobežojumi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AirUseRestrictionValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

reservedForMilitary

Gaisa transporta tīkla objekts ir paredzēts lietošanai tikai militārām vajadzībām.

temporalRestrictions

Gaisa transporta tīkla objekta lietošanas laiks ir ierobežots.

▼B

7.4.2.6.   Gaisa telpas teritorijas veids (AirspaceAreaTypeValue)

Atzītie gaisa telpas veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AirspaceAreaTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

ATZ

Lidostas satiksmes zona. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kas izveidota ap lidostu, lai aizsargātu lidostas satiksmi.

CTA

Kontroles teritorija. Kontrolēta gaisa telpa augstāk par noteiktu augstumu virs zemes.

CTR

Kontroles zona. Kontrolēta gaisa telpa no zemes virsmas līdz noteiktai augšējai robežai.

D

Bīstamā zona. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā noteiktā laikā var notikt darbības, kas apdraud gaisa kuģu lidojumus.

FIR

Lidojumu informācijas reģions. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā tiek nodrošināti lidojumu informācijas pakalpojumi un brīdināšanas pakalpojumi. To var izmantot, piemēram, ja pakalpojumu nodrošina vairākas vienības.

P

Aizliegta teritorija. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem virs kādas valsts sauszemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumi ir aizliegti.

R

Ierobežota teritorija. Gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem virs kādas valsts sauszemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumiem ir noteikti ierobežojumi saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem.

TMA

Termināla kontroles teritorija. Kontroles teritorija, ko parasti nosaka vietās, kur viena vai vairāku lielu lidlauku tuvumā saplūst vairāki ATS maršruti. To galvenokārt izmanto Eiropā saskaņā ar gaisa telpas elastīgas izmantošanas koncepciju.

UIR

Augšējais lidojumu informācijas reģions (UIR). Augšējā gaisa telpa ar noteiktiem izmēriem, kurā tiek nodrošināti lidojumu informācijas pakalpojumi un brīdināšanas pakalpojumi. Katra valsts nosaka savu augšējās gaisa telpas definīciju.

▼B

7.4.2.7.   Navigācijas pakalpojuma veids (NavaidTypeValue)

Navigācijas pakalpojumu veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “NavaidTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

DME

Iekārta attāluma mērīšanai.

ILS

Instrumentālās nosēšanās sistēma.

ILS-DME

ILS izvietota kopā ar DME.

LOC

Lokalizators.

LOC-DME

LOC un DME izvietoti kopā.

MKR

Marķierbāka.

MLS

Nosēšanās vadības mikroviļņu sistēma.

MLS-DME

MLS izvietota kopā ar DME.

NDB

Nevirzīta radiobāka.

NDB-DME

NDB un DME izvietotas kopā.

NDB-MKR

Nevirzīta radiobāka un marķierbāka.

TACAN

Gaisa navigācijas taktiskā bāka.

TLS

Transpondera nosēšanās sistēma.

VOR

VHF rotējošā radiobāka.

VOR-DME

VOR un DME izvietotas kopā.

VORTAC

VOR un TACAN izvietotas kopā.

▼B

7.4.2.8.   Punkta nozīme (PointRoleValue)

Skrejceļa ass līnijas punkta nozīme.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “PointRoleValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

end

Skrejceļa virziena fiziskās beigas.

mid

Skrejceļa viduspunkts.

start

Skrejceļa virziena fiziskais sākums.

threshold

Tās skrejceļa daļas sākums, ko var izmantot nosēšanās vajadzībām.

▼B

7.4.2.9.   Skrejceļa veids (RunwayTypeValue)

Kods, ar ko nošķir skrejceļus lidmašīnām un FATO helikopteriem.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RunwayTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

FATO

Pieejas beigu posma un pacelšanās teritorija helikopteriem.

runway

Lidmašīnu skrejceļš.

▼B

7.4.2.10.   Virsmas sastāvs (SurfaceCompositionValue)

Kods, kas norāda virsmas sastāvu.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “SurfaceCompositionValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

asphalt

Virsma no asfalta slāņa.

concrete

Virsma no betona slāņa.

grass

Virsma no zāles slāņa.

▼B

7.5.    Trošu transporta tīkls

7.5.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai saistībā ar “Trošu transporta tīklu” izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Trošu ceļa posms

 Trošu ceļa posmu sekvence

 Trošu ceļa posmu kopa

 Trošu ceļa mezglpunkts

7.5.1.1.   Trošu ceļa posms (CablewayLink)

Lineārs telpiskais objekts, kas raksturo trošu tīkla ģeometriju un savienojamību starp diviem trošu transporta tīkla punktiem.

Šis tips ir “TransportLink” apakštips.Telpisko objektu tipa “CablewayLink” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

cablewayType

Trošu transporta veids.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Trošu ceļa posmu sekvence (CablewayLinkSequence)

Sakārtots trošu ceļa posmu kopums, ko raksturo viens vai vairāki tematiski identifikatori un/vai īpašības.

Šis tips ir “TransportLinkSequence” apakštips.

7.5.1.3.   Trošu ceļa posmu kopa (CablewayLinkSet)

Trošu ceļa posmu sekvenču un/vai atsevišķu trošu ceļa posmu kopums, kam ir noteiktas funkcijas vai nozīme trošu transporta tīklā.

Šis tips ir “TransportLinkSet” apakštips.

7.5.1.4.   Trošu ceļa mezglpunkts (CablewayNode)

Punktveida telpiskais objekts, ko izmanto, lai atveidotu savienojamību starp diviem secīgiem trošu ceļa posmiem.

Šis tips ir “TransportNode” apakštips.

7.5.2.    Kodu saraksti

7.5.2.1.   Trošu ceļa veids (CablewayTypeValue)

Iespējamie trošu ceļa transporta veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “CablewayTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

cabinCableCar

Trošu ceļa transports, kura transportlīdzekļi ir piekārtas kabīnes, kas paredzētas tajās esošo cilvēku grupu un/vai preču pārvadāšanai no vienas vietas uz citu.

chairLift

Trošu ceļa transports, kura transportlīdzekļi ir piekārti krēsli, kas paredzēti atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu pārvadāšanai no vienas vietas uz citu, izmantojot tērauda kabeli vai trosi, kas cilpveidā savieno divus punktus.

skiTow

Trošu ceļa transports slēpotāju vai snovbordistu uzvilkšanai kalnā.

▼B

7.6.    Dzelzceļa transporta tīkls

7.6.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai saistībā ar “Dzelzceļa transporta tīklu” izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Projektētais ātrums

 Nominālais sliežu ceļa platums

 Sliežu ceļu skaits

 Dzelzceļa teritorija

 Dzelzceļa elektrifikācija

 Dzelzceļa līnija

 Dzelzceļa posms

 Dzelzceļa posmu sekvence

 Dzelzceļa mezglpunkts

 Dzelzceļa stacijas teritorija

 Dzelzceļa stacijas kods

 Dzelzceļa stacijas mezglpunkts

 Dzelzceļa veids

 Dzelzceļa izmantojums

 Vagonu parka teritorija

 Vagonu parka mezglpunkts

7.6.1.1.   Projektētais ātrums (DesignSpeed)

Maksimālā ātruma specifikācija, kuram dzelzceļa līnija ir projektēta.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

speed

Maksimālā ātruma specifikācija, kuram dzelzceļa līnija ir projektēta.

Velocity

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.2.   Nominālais sliežu ceļa platums (NominalTrackGauge)

Nominālais attālums starp dzelzceļa sliežu ceļa divām malējām sliedēm (platums).

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

nominalGauge

Viena vērtība, kas identificē sliežu ceļa platumu.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Dzelzceļa sliežu ceļa platums kā precīzi nedefinēta kategorija attiecībā uz Eiropas standarta nominālo sliežu ceļa platumu.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.3.   Sliežu ceļu skaits (NumberOfTracks)

Sliežu ceļu skaits dzelzceļa posmā.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Norāda, vai sliežu ceļu skaits uzskatāms par minimālo vai maksimālo vērtību.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Pastāvošo sliežu ceļu skaits.

Integer

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.4.   Dzelzceļa teritorija (RailwayArea)

Virsma, ko aizņem dzelzceļa sliežu ceļš, ieskaitot balastu.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.6.1.5.   Dzelzceļa elektrifikācija (RailwayElectrification)

Norāde par to, vai dzelzceļš ir aprīkots ar elektroapgādes sistēmu pa dzelzceļu braucošo ritekļu energoapgādei.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

electrified

Norāda, vai dzelzceļš ir aprīkots ar elektroapgādes sistēmu pa dzelzceļu braucošo ritekļu energoapgādei.

Boolean

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.6.   Dzelzceļa līnija (RailwayLine)

Dzelzceļa posmu sekvenču un/vai atsevišķu dzelzceļa posmu kopums, ko raksturo viens vai vairāki tematiski identifikatori un/vai īpašības.

Šis tips ir “TransportLinkSet” apakštips.Telpisko objektu tipa “RailwayLine” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

railwayLineCode

Dzelzceļa līnijai piešķirts kods, kas dalībvalstī ir unikāls.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Dzelzceļa posms (RailwayLink)

Lineārs telpiskais objekts, kas raksturo dzelzceļa tīkla ģeometriju un savienojamību starp diviem tīkla punktiem.

Šis tips ir “TransportLink” apakštips.Telpisko objektu tipa “RailwayLink” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

fictitious

Dzelzceļa posms neatveido reālu un pastāvošu dzelzceļa sliežu ceļu, bet fiktīvu trajektoriju.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Dzelzceļa posmu sekvence (RailwayLinkSequence)

Lineārs telpiskais objekts, ko veido sakārtots dzelzceļa posmu kopums, kurš atveido nepārtrauktu ceļu dzelzceļa tīklā bez atzarojumiem. Elementam ir definēts sākums un beigas, un dzelzceļa posmu sekvences visas pozīcijas ir identificējamas ar vienu vienotu parametru, piemēram, garumu. Ar to apraksta dzelzceļa tīkla elementu, ko raksturo viens vai vairāki tematiskie identifikatori un/vai īpašības.

Šis tips ir “TransportLinkSequence” apakštips.

7.6.1.9.   Dzelzceļa mezglpunkts (RailwayNode)

Punktveida telpiskais objekts, kas atveido kontrolpunktu dzelzceļa tīklā vai definē dzelzceļa sliežu ceļu krustošanās punktu, kuru izmanto, lai raksturotu dzelzceļa savienojamību.

Šis tips ir “TransportNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “RailwayNode” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

formOfNode

Dzelzceļa mezglpunkta funkcija dzelzceļa tīklā.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Dzelzceļa stacijas teritorija (RailwayStationArea)

Laukumveida telpiskais objekts, ko izmanto, lai atveidotu topogrāfiskās robežas, kurās atrodas dzelzceļa stacijas būves un aprīkojums (ēkas, vagonu parki, iekārtas un aprīkojums), ko izmanto dzelzceļa stacijas ekspluatācijā.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.6.1.11.   Dzelzceļa stacijas kods (RailwayStationCode)

Unikāls kods, kas piešķirts dzelzceļa stacijai.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

stationCode

Unikāls kods, kas piešķirts dzelzceļa stacijai.

CharacterString

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.12.   Dzelzceļa stacijas mezglpunkts (RailwayStationNode)

Dzelzceļa mezglpunkts, kas atveido dzelzceļa stacijas atrašanās vietu dzelzceļa tīklā.

Šis tips ir “RailwayNode” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

numberOfPlatforms

Vērtība, kas norāda dzelzceļa stacijā pieejamo peronu skaitu.

Integer

voidable

Tipam “RailwayStationNode” atribūta “formOfNode” vērtība vienmēr ir “RailwayStop”.

7.6.1.13.   Dzelzceļa veids (RailwayType)

Dzelzceļa transporta veids, kuram līnija ir projektēta.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

type

Dzelzceļa transporta veids, kuram līnija ir projektēta.

RailwayTypeValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.14.   Dzelzceļa izmantojums (RailwayUse)

Dzelzceļa pašreizējais izmantojums.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

use

Dzelzceļa pašreizējais izmantojums.

RailwayUseValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir dzelzceļa transporta tīkla daļa.

7.6.1.15.   Vagonu parka teritorija (RailwayYardArea)

Laukumveida telpiskais objekts, ko izmanto, lai atveidotu topogrāfiskās robežas, kurās atrodas vagonu parks.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.6.1.16.   Vagonu parka mezglpunkts (RailwayYardNode)

Dzelzceļa mezglpunkts, kas atrodas vagonu parka teritorijā.

Šis tips ir “RailwayNode” apakštips.

Tipam “RailwayYardNode” atribūta “formOfNode” vērtība vienmēr ir “RailwayStop”.

7.6.2.    Uzskaites

7.6.2.1.   Minimālais vai maksimālais sliežu ceļu skaits (MinMaxTrackValue)

Vērtība, kas norāda, vai sliežu ceļu skaits uzskatāms par maksimālo, minimālo vai vidējo skaitu.Uzskaitei “MinMaxTrackValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

average

Sliežu ceļu skaits attiecīgajā dzelzceļa tīkla daļā ir vidējā vērtība.

maximum

Sliežu ceļu skaits attiecīgajā dzelzceļa tīkla daļā ir maksimālā vērtība.

minimum

Sliežu ceļu skaits attiecīgajā dzelzceļa tīkla daļā ir minimālā vērtība.

7.6.2.2.   Sliežu ceļa platuma kategorija (TrackGaugeCategoryValue)

Iespējamās dzelzceļa kategorijas attiecībā uz tā nominālo sliežu ceļa platumu.Uzskaitei “TrackGaugeCategoryValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

broad

Nominālais sliežu ceļa platums ir lielāks par standarta platumu.

standard

Nominālais sliežu ceļa platums ir vienāds ar Eiropas standarta platumu (1 435 mm).

narrow

Nominālais sliežu ceļa platums ir mazāks par standarta platumu.

notApplicable

Nominālo sliežu ceļa platumu dzelzceļa transporta veidam nenosaka.

7.6.3.    Kodu saraksti

7.6.3.1.   Dzelzceļa mezglpunkta veids (FormOfRailwayNodeValue)

Dzelzceļa mezglpunkta iespējamās funkcijas dzelzceļa tīklā.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “FormOfRailwayNodeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

junction

Dzelzceļa mezglpunkts, kur dzelzceļa tīklā ir mehānisms, ko veido dzelzceļa sliežu ceļš ar divām kustīgām sliedēm un nepieciešamajiem savienojumiem, lai ritekļi varētu nogriezties no viena sliežu ceļa uz citu.

levelCrossing

Dzelzceļa mezglpunkts, kur dzelzceļa tīkls vienā līmenī krustojas ar autoceļu.

pseudoNode

Dzelzceļa mezglpunkts, kas apzīmē punktu, kur maina vērtību viens vai vairāki ar to savienoto dzelzceļa posmu atribūti, vai punktu, kas vajadzīgs, lai aprakstītu tīkla ģeometriju.

railwayEnd

Dzelzceļa mezglpunktā ir savienojums tikai ar vienu dzelzceļa posmu. Tas apzīmē dzelzceļa līnijas beigas.

railwayStop

Vieta dzelzceļa tīklā, kur vilcieni apstājas, lai iekrautu/izkrautu kravu vai ļautu pasažieriem iekāpt vilcienā un izkāpt no tā.

▼B

7.6.3.2.   Dzelzceļa veids (RailwayTypeValue)

Iespējamie dzelzceļa transporta veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RailwayTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

cogRailway

Dzelzceļa transports, kas ļauj ritekļiem darboties stāvā slīpumā un ko veido dzelzceļš ar zobstieni (parasti starp gaitas sliedēm), kur ritekļi ir aprīkoti ar vienu vai vairākiem riteņiem ar tapu sazobi vai zobratiem, kas saķeras ar minēto zobstieni.

funicular

Dzelzceļa transports, ko veido trose, kas piestiprināta uz sliedēm novietotam riteklim un kas pārvieto to augšup un lejup ļoti stāvā slīpumā. Ja iespējams, augšup un lejup braucošie ritekļi atsver viens otru.

magneticLevitation

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir ritekļa virzītāja un balsts, kurā izmantots magnētiskā “spilvena” mehānisms.

metro

Pilsētas dzelzceļa transporta sistēma, ko izmanto lielās pilsētās un kas brauc pa atsevišķu sliežu ceļu, kuru neizmanto citas transporta sistēmas; to parasti darbina ar elektroenerģiju, un dažos gadījumos tā atrodas pazemē.

monorail

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir vienīgais balsts un virzītāja.

suspendedRail

Dzelzceļa transports ar vienu sliedi, kas ir gan balsts, gan virzītāja un kurā riteklis ir iekārts, lai pārvietotos pa dzelzceļu.

train

Dzelzceļa transports, ko parasti veido divas paralēlas sliedes, pa kurām motorvagons vai vilciena lokomotīve velk savienotu ritekļu rindu, lai pārvietotu tos pa dzelzceļu nolūkā pārvadāt kravu vai pasažierus no viena galapunkta uz otru.

tramway

Dzelzceļa transporta sistēma, ko izmanto pilsētās, bieži ielas līmenī, un kas pārvietojas pa ceļu kopā ar autotransporta satiksmi un gājējiem. Tramvajus parasti darbina ar elektroenerģiju.

▼B

7.6.3.3.   Dzelzceļa izmantojums (RailwayUseValue)

Iespējamie dzelzceļa izmantojumi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RailwayUseValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

cargo

Dzelzceļš ir paredzēts tikai kravu pārvadājumiem.

carShuttle

Dzelzceļš ir paredzēts tikai automobiļu transportēšanai abos virzienos.

mixed

Dzelzceļš paredzēts jaukta tipa darbībām. To izmanto pasažieru un kravu pārvadājumiem.

passengers

Dzelzceļš ir paredzēts tikai pasažieru pārvadājumiem.

▼B

7.7.    Autotransporta tīkls

7.7.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai saistībā ar “Autotransporta tīklu” izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 E-ceļš

 Ceļa forma

 Autoceļa funkcionālā kategorija

 Braucamo joslu skaits

 Autoceļš

 Autoceļa teritorija

 Autoceļa posms

 Autoceļa posmu sekvence

 Autoceļa nosaukums

 Autoceļa mezglpunkts

 Autoceļa apkalpes zona

 Autoceļa apkalpes veids

 Autoceļa virsmas kategorija

 Autoceļa platums

 Braukšanas ātruma ierobežojums

 Transportlīdzekļu satiksmes zona

7.7.1.1.   E-ceļš (ERoad)

Autoceļa posmu sekvenču un/vai atsevišķu autoceļa posmu kopums, kas atveido maršrutu, kurš ir starptautiskā E-ceļu tīkla daļa un ko raksturo tā Eiropas maršruta numurs.

Šis tips ir “TransportLinkSet” apakštips.Telpisko objektu tipa “ERoad” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

europeanRouteNumber

Kods, kas maršrutu identificē starptautiskajā E-ceļu tīklā. Kods vienmēr sākas ar burtu “E”, kam seko viena, divu vai trīs ciparu skaitlis.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Ceļa forma (FormOfWay)

Klasifikācija, kas pamatojas uz autoceļa posma fiziskajām īpašībām.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

formOfWay

Ceļa fiziskā forma.

FormOfWayValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.3.   Autoceļa funkcionālā kategorija (FunctionalRoadClass)

Klasifikācija, kas pamatojas uz autoceļa svarīgumu autoceļu tīklā.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

functionalClass

Autoceļa posma funkcionālā pakāpe autoceļu tīklā.

FunctionalRoadClassValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.4.   Braucamo joslu skaits (NumberOfLanes)

Autoceļa elementa braucamo joslu skaits.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

direction

Norāda, uz kuru virzienu attiecas braucamo joslu skaits.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Norāda, vai braucamo joslu skaits uzskatāms par minimālo vai maksimālo vērtību.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Braucamo joslu skaits.

Integer

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.5.   Autoceļš (Road)

Autoceļa posmu sekvenču un/vai atsevišķu autoceļa posmu kopums, ko raksturo viens vai vairāki tematiski identifikatori un/vai īpašības.

Šis tips ir “TransportLinkSet” apakštips.Telpisko objektu tipa “Road” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

localRoadCode

Identifikācijas kods, ko autoceļam piešķīrusi vietējā autoceļu pārvaldības iestāde.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Autoceļa nacionālais numurs.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Autoceļa teritorija (RoadArea)

Virsma, kas sniedzas līdz autoceļa robežām, tostarp satiksmes zonas un citas autoceļa daļas.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.7.1.7.   Autoceļa posms (RoadLink)

Lineārs telpiskais objekts, kas raksturo autoceļu tīkla ģeometriju un savienojamību starp diviem tīkla punktiem. Autoceļa posmi var atveidot takas, velosipēdu celiņus, autoceļus ar vienu vai vairākām brauktuvēm un pat fiktīvas trajektorijas satiksmes laukumos.

Šis tips ir “TransportLink” apakštips.

7.7.1.8.   Autoceļa posmu sekvence (RoadLinkSequence)

Lineārs telpiskais objekts, ko veido sakārtots autoceļa posmu kopums, kurš atveido nepārtrauktu ceļu autoceļu tīklā bez atzarojumiem. Elementam ir definēts sākums un beigas, un autoceļa posmu sekvences visas pozīcijas ir identificējamas ar vienu vienotu parametru, piemēram, garumu. Ar to apraksta autoceļu tīkla elementu, ko raksturo viens vai vairāki tematiskie identifikatori un/vai īpašības.

Šis tips ir “TransportLinkSequence” apakštips.

7.7.1.9.   Autoceļa nosaukums (RoadName)

Nosaukums, ko autoceļam piešķīrusi atbildīgā iestāde.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

name

Autoceļa nosaukums.

GeographicalName

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.10.   Autoceļa mezglpunkts (RoadNode)

Punktveida telpiskais objekts, ko izmanto, lai atveidotu savienojamību starp diviem autoceļa posmiem vai lai atveidotu svarīgu telpisko objektu, piemēram, benzīna uzpildes un tehniskās apkopes staciju vai apļveida krustojumu.

Šis tips ir “TransportNode” apakštips.Telpisko objektu tipa “RoadNode” atribūti

Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

formOfRoadNode

Autoceļa mezglpunkta funkcijas raksturojums autoceļu tīklā.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Autoceļa apkalpes zona (RoadServiceArea)

Autoceļam pievienota virsma, kas paredzēta konkrētu autoceļa apkalpes pasākumu veikšanai.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.7.1.12.   Autoceļa apkalpes veids (RoadServiceType)

Autoceļa apkalpes zonas veida un pieejamā aprīkojuma apraksts.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

availableFacility

Aprīkojums, kas pieejams konkrētajā autoceļa apkalpes zonā.

ServiceFacilityValue

 

type

Autoceļa apkalpes zonas veids.

RoadServiceTypeValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu tipu “RoadServiceArea” vai “RoadNode” (ja “formOfRoadNode”=“roadServiceArea”).

7.7.1.13.   Autoceļa virsmas kategorija (RoadSurfaceCategory)

Saistītā autoceļa elementa virsmas stāvokļa specifikācija. Norāda, vai autoceļam ir pārklājums vai tā nav.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

surfaceCategory

Autoceļa virsmas veids.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.14.   Autoceļa platums (RoadWidth)

Autoceļa platums, kas izmērīts kā vidējā vērtība.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

measuredRoadPart

Norāda, uz kuru autoceļa daļu attiecas atribūta “width” vērtība.

RoadPartValue

voidable

width

Autoceļa platuma vērtība.

Measure

 

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.15.   Braukšanas ātruma ierobežojums (SpeedLimit)

Transportlīdzekļa braukšanas ātruma ierobežojums uz autoceļa.

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts

Definīcija

Tips

Voidability

areaCondition

Braukšanas ātruma ierobežojums ir atkarīgs no vides apstākļiem.

AreaConditionValue

voidable

direction

Norāda, uz kuru virzienu attiecas braukšanas ātruma ierobežojums.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

To braucamo joslu skaits (ietverot sākuma joslu), uz kurām attiecas braukšanas ātruma ierobežojums.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Norāda, vai braukšanas ātruma ierobežojums ir maksimālais vai minimālais un vai tas ir ieteicamais ātrums.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Braukšanas ātruma ierobežojuma avots.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Braukšanas ātruma ierobežojuma vērtība.

Velocity

 

startLane

Kārtas numurs pirmajai braucamajai joslai, uz kuru attiecas braukšanas ātruma ierobežojums. Valstīs, kurās braukšana notiek pa ceļa labo pusi, kārtas numurs 1 attiecas uz vistālāk labajā pusē esošo joslu, un tas palielinās virzienā uz kreiso pusi; valstīs, kurās braukšana notiek pa ceļa kreiso pusi, kārtas numurs 1 attiecas uz vistālāk kreisajā pusē esošo joslu, un tas palielinās virzienā uz labo pusi.

Integer

voidable

validityPeriod

Laikposms, kurā braukšanas ātruma ierobežojums ir spēkā.

TM_Period

voidable

vehicleType

Transportlīdzekļa veids, uz kuru attiecas braukšanas ātruma ierobežojums.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Laika apstākļi, no kuriem atkarīgs braukšanas ātruma ierobežojums.

WeatherConditionValue

voidable

Šo īpašību var saistīt vienīgi ar telpisko objektu, kas ir autotransporta tīkla daļa.

7.7.1.16.   Transportlīdzekļu satiksmes zona (VehicleTrafficArea)

Virsma, kas atveido autoceļa daļu, kuru izmanto parastai transportlīdzekļu satiksmei.

Šis tips ir “TransportArea” apakštips.

7.7.2.    Uzskaites

7.7.2.1.   Autoceļa funkcionālā kategorija (FunctionalRoadClassValue)

Autoceļu funkcionālās klasifikācijas vērtības. Šī klasifikācija pamatojas uz autoceļa svarīgumu autoceļu tīklā.Uzskaitei “FunctionalRoadClassValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

mainRoad

Vissvarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

firstClass

Otrie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

secondClass

Trešie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

thirdClass

Ceturtie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

fourthClass

Piektie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

fifthClass

Sestie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

sixthClass

Septītie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

seventhClass

Astotie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

eighthClass

Devītie svarīgākie autoceļi konkrētā tīklā.

ninthClass

Vismazāk svarīgie autoceļi konkrētā tīklā.

7.7.2.2.   Minimālais vai maksimālais braucamo joslu skaits (MinMaxLaneValue)

Vērtība, kas norāda, vai braucamo joslu skaits uzskatāms par maksimālo, minimālo vai vidējo skaitu.Uzskaitei “MinMaxLaneValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

maximum

Braucamo joslu skaits attiecīgajā autoceļu tīkla daļā ir maksimālā vērtība.

minimum

Braucamo joslu skaits attiecīgajā autoceļu tīkla daļā ir minimālā vērtība.

average

Braucamo joslu skaits attiecīgajā autoceļu tīkla daļā ir vidējā vērtība.

7.7.2.3.   Braukšanas ātruma ierobežojuma raksturojums (SpeedLimitMinMaxValue)

Iespējamās vērtības braukšanas ātruma ierobežojuma raksturojuma norādīšanai.Uzskaitei “SpeedLimitMinMaxValue” atļautās vērtības

Vērtība

Definīcija

maximum

Braukšanas ātruma ierobežojums ir maksimālā vērtība.

minimum

Braukšanas ātruma ierobežojums ir minimālā vērtība.

recommendedMaximum

Braukšanas ātruma ierobežojums ir ieteicamā maksimālā vērtība.

recommendedMinimum

Braukšanas ātruma ierobežojums ir ieteicamā minimālā vērtība.

7.7.3.    Kodu saraksti

7.7.3.1.   Teritorijas apstākļi (AreaConditionValue)

Braukšanas ātruma ierobežojums atkarībā no teritorijas.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “AreaConditionValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

inNationalPark

Braukšanas ātruma ierobežojums nacionālajā parkā.

insideCities

Braukšanas ātruma ierobežojums pilsētās.

nearRailroadCrossing

Braukšanas ātruma ierobežojums pie dzelzceļa pārbrauktuvēm.

nearSchool

Braukšanas ātruma ierobežojums pie skolām.

outsideCities

Braukšanas ātruma ierobežojums ārpus pilsētām.

trafficCalmingArea

Braukšanas ātruma ierobežojums satiksmes intensitātes mazināšanas zonā.

▼B

7.7.3.2.   Autoceļa mezglpunkta veids (FormOfRoadNodeValue)

Autoceļa mezglpunktu funkcijas.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “FormOfRoadNodeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

enclosedTrafficArea

Autoceļa mezglpunkts atrodas noslēgtā satiksmes zonā un/vai apzīmē to. Satiksmes zona ir zona bez tiesību aktos definētu braukšanas virzienu iekšējas struktūras. Ar zonu ir savienoti vismaz divi autoceļi.

junction

Autoceļu mezglpunkts, kur krustojas trīs vai vairāk autoceļa posmi.

levelCrossing

Autoceļa mezglpunkts, kur autoceļu tīkls vienā līmenī krustojas ar dzelzceļu.

pseudoNode

Ar autoceļa mezglpunktu ir savienoti tieši divi autoceļa posmi.

roadEnd

Ar autoceļa mezglpunktu ir savienots tikai viens autoceļa posms. Tas apzīmē autoceļa beigas.

roadServiceArea

Autoceļam pieguļoša virsma, kas paredzēta, lai sniegtu noteiktus pakalpojumus ceļā.

roundabout

Autoceļa mezglpunkts apzīmē apļveida krustojumu vai ir tā daļa. Apļveida krustojums ir autoceļa apļveida segments, kurā satiksmes kustība atļauta tikai vienā virzienā.

trafficSquare

Autoceļa mezglpunkts atrodas autoceļu norobežotā laukumā un/vai apzīmē to. Autoceļu norobežots laukums ir platība, ko (daļēji) ietver autoceļi un kas netiek izmantota satiksmei, un kas nav apļveida krustojums.

▼B

7.7.3.3.   Ceļa forma (FormOfWayValue)

Klasifikācija, kas pamatojas uz autoceļa posma fiziskajām īpašībām.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “FormOfWayValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

bicycleRoad

Ceļš, pa kuru atļauts braukt tikai velosipēdiem.

dualCarriageway

Autoceļš ar fiziski atdalītām brauktuvēm neatkarīgi no braukšanas joslu skaita, kas nav ātrgaitas autoceļš vai automaģistrāle.

enclosedTrafficArea

Zona bez tiesību aktos definētu braukšanas virzienu iekšējas struktūras. Ar zonu ir savienoti vismaz divi autoceļi.

entranceOrExitCarPark

Autoceļš, kas īpaši paredzēts iebraukšanai stāvvietā vai izbraukšanai no tās.

entranceOrExitService

Autoceļš, ko izmanto tikai, lai iebrauktu apkopes zonā vai izbrauktu no tās.

freeway

Autoceļš, kam nav viena līmeņa krustojumu ar citiem autoceļiem.

motorway

Autoceļš, kam parasti tiek piemēroti noteikumi attiecībā uz uzbraukšanu uz tā un tā lietošanu. Tam ir divas vai vairākas galvenokārt fiziski atdalītas brauktuves un nav viena līmeņa krustojumu.

pedestrianZone

Zona ar ceļu tīklu, kas ir īpaši paredzēts gājējiem.

roundabout

Autoceļa apļveida segments, kurā satiksmes kustība atļauta tikai vienā virzienā.

serviceRoad

Autoceļš, kas atrodas paralēli autoceļam ar salīdzinoši lielu pievedceļu skaitu un kas paredzēts, lai nodrošinātu savienojumu ar autoceļiem ar mazāku pievedceļu skaitu.

singleCarriageway

Autoceļš, kur satiksmi nenodala nekāds fizisks objekts.

slipRoad

Autoceļš, kas īpaši konstruēts, lai izbrauktu uz cita autoceļa vai nobrauktu no tā.

tractorRoad

Īpašs autoceļš, ko var lietot tikai traktori (lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļi) vai apvidus transportlīdzekļi (transportlīdzekļi ar augstāku šasiju, lieliem riteņiem un četru riteņu piedziņu).

trafficSquare

Zona, ko (daļēji) ietver autoceļi un kas netiek izmantota satiksmei, un kas nav apļveida krustojums.

walkway

Ceļš, kas paredzēts tikai gājējiem un kas ir slēgts parastai transportlīdzekļu kustībai, izmantojot fizisku barjeru.

▼B

7.7.3.4.   Autoceļa daļa (RoadPartValue)

Norāda, uz kuru autoceļa daļu attiecas mērījuma vērtība.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RoadPartValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

carriageway

Autoceļa daļa, kas paredzēta satiksmei.

pavedSurface

Autoceļa virsmas daļa ar cieto segumu.

▼B

7.7.3.5.   Autoceļa apkalpes veids (RoadServiceTypeValue)

Autoceļa apkalpes zonu veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RoadServiceTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

busStation

Autoceļa apkalpes zona ir autobusu pietura.

parking

Autoceļa apkalpes zona ir stāvvieta.

restArea

Autoceļa apkalpes zona ir atpūtas vieta.

toll

Zona, kas nodrošina ar maksas ceļu lietošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, biļešu automāti, vai maksas iekasēšanas pakalpojumus.

▼B

7.7.3.6.   Autoceļa virsmas kategorija (RoadSurfaceCategoryValue)

Vērtības, kas norāda, vai autoceļam ir pārklājums vai tā nav.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “RoadSurfaceCategoryValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

paved

Autoceļš ar cietā seguma virsmu.

unpaved

Autoceļš bez cietā seguma virsmas.

▼B

7.7.3.7.   Apkalpes aprīkojums (ServiceFacilityValue)

Iespējamais apkalpes aprīkojums, kas pieejams autoceļa apkalpes zonā.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “ServiceFacilityValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

drinks

Ir pieejami dzērieni.

food

Ir pieejama pārtika.

fuel

Ir pieejama degviela.

picnicArea

Ir pieejama piknika zona.

playground

Ir pieejams rotaļu laukums.

shop

Ir pieejams veikals.

toilets

Ir pieejamas tualetes.

▼B

7.7.3.8.   Braukšanas ātruma ierobežojuma avots (SpeedLimitSourceValue)

Braukšanas ātruma ierobežojumu iespējamie avoti.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “SpeedLimitSourceValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

fixedTrafficSign

Avots ir fiksēta ceļa zīme (no vietas atkarīga administratīva kārtība, tiešs braukšanas ātruma ierobežojums).

regulation

Avots ir noteikumi (valsts tiesību akti, noteikumi vai “netiešs braukšanas ātruma ierobežojums”).

variableTrafficSign

Avots ir mainīga ceļa zīme.

▼B

7.7.3.9.   Transportlīdzekļa veids (VehicleTypeValue)

Iespējamie transportlīdzekļu veidi.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “VehicleTypeValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

allVehicle

Jebkurš transportlīdzeklis, neieskaitot gājējus.

bicycle

Jebkurš divriteņu transportlīdzeklis ar pedāļiem.

carWithTrailer

Jebkurš pasažieru automobilis ar pievienotu piekabi.

deliveryTruck

Salīdzinoši neliels kravas automobilis, kuru galvenokārt izmanto, lai piegādātu preces un materiālus.

emergencyVehicle

Operatīvais transportlīdzeklis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un ugunsdzēsības transportu.

employeeVehicle

Transportlīdzeklis, ko lieto organizācijas darbinieks saskaņā ar šīs organizācijas noteikto kārtību.

facilityVehicle

Transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai noteiktā platībā privātā vai ierobežotā īpašumā.

farmVehicle

Transportlīdzeklis, kas parasti saistīts ar lauksaimniecības darbībām.

highOccupancyVehicle

Transportlīdzeklis, kurā ir liels skaits pasažieru, kas atbilst noteiktajam minimālajam pasažieru skaitam (vai pārsniedz to).

lightRail

Vilcienam līdzīgs transportlīdzeklis, kas tiek lietots ierobežotas platības sliežu ceļa tīklā.

mailVehicle

Transportlīdzeklis, kas savāc, pārvadā vai piegādā pastu.

militaryVehicle

Ar militāru pilnvaru sankcionēts transportlīdzeklis.

moped

Divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju, kura tilpums ir mazāks par 50 cm3, un kura maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju, kura tilpums ir lielāks par 50 cm3, un kura maksimālais braukšanas ātrums pārsniedz 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Mazs transportlīdzeklis, kas paredzēts privātiem cilvēku pārvadājumiem.

pedestrian

Cilvēks, kas pārvietojas kājām.

privateBus

Privāts vai saskaņā ar līgumu norīkots transportlīdzeklis, kas paredzēts lielu cilvēku grupu pārvadāšanai.

publicBus

Transportlīdzeklis, kas paredzēts lielu cilvēku grupu pārvadāšanai, ko parasti raksturo vispārēji publiskoti maršruti un kustības grafiki.

residentialVehicle

Transportlīdzeklis, kura īpašnieks dzīvo (vai viesojas) noteiktā pilsētas ielā vai rajonā.

schoolBus

Transportlīdzeklis, ko ekspluatē skolas vārdā, lai pārvadātu skolēnus.

snowChainEquippedVehicle

Jebkurš transportlīdzeklis, kas aprīkots ar sniega ķēdēm.

tanker

Kravas automobilis ar vairāk nekā divām asīm, kas tiek izmantots, lai transportētu šķidrumu vai gāzveida beztaras kravas.

taxi

Transportlīdzeklis, kas tiek iznomāts saskaņā ar licenci un parasti ir aprīkots ar skaitītāju.

transportTruck

Kravas transportlīdzeklis tāliem preču pārvadājumiem.

trolleyBus

Autobusam līdzīgs transportlīdzeklis lielu cilvēku grupu pārvadāšanai, kura energoapgādi nodrošina savienojums ar elektrotīklu.

vehicleForDisabledPerson

Transportlīdzeklis ar papildu identifikāciju, kas norāda, ka tas ir paredzēts invalīdiem.

vehicleWithExplosiveLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā sprādzienbīstamu kravu.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā bīstamu kravu, kura nav sprādzienbīstama vai nerada ūdens piesārņojumu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Transportlīdzeklis, kas pārvadā kravu, kura rada ūdens piesārņojumu.

▼B

7.7.3.10.   Laika apstākļi (WeatherConditionValue)

Vērtības, kas norāda laika apstākļus, kuri ietekmē braukšanas ātruma ierobežojumus.

▼M2

Šajā kodu sarakstā atļauts izmantot tikai turpmāk tabulā norādītās vērtības.

▼M1►M2  Kodu saraksta ◄ “WeatherConditionValue” ►M2  vērtības ◄

Vērtība

Definīcija

fog

Braukšanas ātruma ierobežojums miglas apstākļos.

ice

Braukšanas ātruma ierobežojums apledojuša ceļa apstākļos.

rain

Braukšanas ātruma ierobežojums lietus apstākļos.

smog

Braukšanas ātruma ierobežojums noteikta biezuma smoga apstākļos.

snow

Braukšanas ātruma ierobežojums sniega apstākļos.

▼B

7.8.    Ūdenstransporta tīkls

7.8.1.    Telpisko objektu tipi

Telpisko objektu apmaiņai un klasifikācijai saistībā ar “Ūdenstransporta tīklu” izmanto šādus telpisko objektu tipus:

 Bāka

 Boja

  CEMT kategorija

 Ūdenstransporta objekta stāvoklis

 Kuģu ceļa teritorija

 Prāmja šķērsojums

 Prāmja izmantojums

 Iekšējais ūdensceļš

 Jūras ūdensceļš

 Ostas teritorija

 Ostas mezglpunkts

 Ierobežojums ūdenstransporta līdzekļiem

 Satiksmes nodalīšanas shēma

 Satiksmes nodalīšanas shēmas teritorija

 Satiksmes nodalīšanas shēmas krustojums

 Satiksmes nodalīšanas shēmas josla

 Satiksmes nodalīšanas shēmas aplis

 Satiksmes nodalīšanas shēmas atdalītājs

 Ūdenstransporta posmu sekvence

 Ūdenstransporta mezglpunkts

 Ūdenstransporta satiksmes plūsmas virziens

 Ūdensceļš

 Ūdensceļa posms

 Ūdensceļa mezglpunkts

7.8.1.1.   Bāka (Beacon)

Labi saredzams, īpaši konstruēts objekts, kas ir uzkrītoša zīme, kuru izmanto kā fiksētu navigācijas līdzekli vai hidrogrāfiskiem mērījumiem.

Šis tips ir “TransportPoint” apakštips.

7.8.1.2.   Boja (Buoy)

Peldošs objekts, kas noenkurots pie grunts konkrētā (uz kartes atzīmētā) vietā un ko izmanto kā navigācijas līdzekli vai citiem konkrētiem mērķiem.

Šis tips ir “TransportPoint” apakštips.

7.8.1.3.    CEMT kategorija (CEMTClass)

Iekšējo ūdensceļu klasifikācija saskaņā ar CEMT (Eiropas Transporta ministru konference).

Šis tips ir “TransportProperty” apakštips.Atribūts