EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1007-20151018

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) N r. 1007/2009 ( 2009. gada 16. septembris ) par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/2015-10-18

2009R1007 — LV — 18.10.2015 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1007/2009

(2009. gada 16. septembris)

par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 286, 31.10.2009., 36. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/1775 (2015. gada 6. oktobris),

  L 262

1

7.10.2015
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1007/2009

(2009. gada 16. septembris)

par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 1 ),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 2 ),

tā kā:

(1)

Roņi ir jutīgas būtnes, kas spēj izjust sāpes, mokas, bailes un citādas ciešanas. Eiropas Parlaments deklarācijā par no roņiem iegūtu produktu aizliegumu Eiropas Savienībā ( 3 ) prasīja, lai Komisija nekavējoties izstrādātu regulu, ar ko tiek aizliegts visu izstrādājumu no Grenlandes un pūšļdeguna roņiem imports, eksports un tirdzniecība. Eiropas Parlaments 2006. gada 12. oktobra rezolūcijā par Kopienas rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadā ( 4 ) aicināja Komisiju ierosināt pilnībā aizliegt izstrādājumu no roņiem importu. Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 2006. gada 17. novembra Ieteikumā Nr. 1776 (2006) par roņu medībām ieteica aicināt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras nodarbojas ar roņu medībām, aizliegt visas nežēlīgās medību metodes, kas negarantē tūlītēju dzīvnieku nāvi bez ciešanām, un aizliegt dzīvnieku apdullināšanu ar tādiem instrumentiem kā hakapiki, nūjas un šaujamieroči, kā arī veicināt iniciatīvas ar mērķi aizliegt tirgot izstrādājumus no roņiem.

(2)

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/129/EEK (1983. gada 28. marts) par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs ( 5 ) ir aizliegts komerciālos nolūkos dalībvalstīs importēt Grenlandes un zilmuguraino ronēnu ādas un no tām iegūtus izstrādājumus.

(3)

Roņus medī Kopienā un ārpus tās un izmanto tādu izstrādājumu un priekšmetu ieguvei kā gaļa, eļļa, trāns, orgāni, kažokādas un no tām izgatavoti priekšmeti, tostarp arī tādu dažādu izstrādājumu ieguvei kā omega-3 kapsulas un apģērbi, kuros izmantotas apstrādātas roņu ādas un kažokāda. Šos izstrādājumus komerciāli pārdod dažādos tirgos, tostarp Kopienas tirgū. Ņemot vērā šo izstrādājumu veidu, patērētājiem ir grūti vai neiespējami tos atšķirt no līdzīgiem izstrādājumiem, kas nav iegūti no roņiem.

(4)

Roņu medības rosinājušas sabiedrības locekļus un valdības paust nopietnas bažas, jo viņiem rūp dzīvnieku labturība, ņemot vērā sāpes, mokas, bailes un citādas ciešanas, ko roņiem sagādā, tos nogalinot un dīrājot tā, kā to visbiežāk dara.

(5)

Reaģējot uz pilsoņu un patērētāju bažām par roņu nogalināšanu un dīrāšanu no dzīvnieku labturības viedokļa un iespēju, ka tirgū ir izstrādājumi, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nogalināti un nodīrāti tā, ka tiem ir sagādātas sāpes, mokas un citādas ciešanas, vairākas dalībvalstis ir pieņēmušas vai plāno pieņemt tiesību aktus, kas reglamentē izstrādājumu no roņiem tirdzniecību, aizliedzot to importu un ražošanu, bet citās dalībvalstīs šādu izstrādājumu tirdzniecība netiek ierobežota.

(6)

Tādējādi pastāv atšķirības valstu noteikumos, kas reglamentē izstrādājumu no roņiem tirdzniecību, importu, ražošanu un realizēšanu. Šīs atšķirības negatīvi ietekmē to izstrādājumu iekšējā tirgus darbību, kuri satur vai var saturēt izstrādājumus no roņiem, un tie ir šķēršļi šādu izstrādājumu tirdzniecībai.

(7)

Šādu atšķirīgu noteikumu pastāvēšana var vēl vairāk likt patērētājiem atturēties no tādu izstrādājumu pirkšanas, kas nav izgatavoti no roņiem, bet ko nevar viegli atšķirt no līdzīgiem izstrādājumiem, kuri ir izgatavoti no roņiem, vai izstrādājumiem, kuros var būt elementi vai sastāvdaļas, kas ir iegūtas no roņiem, taču nav skaidri atpazīstamas, piemēram, kažokādas, omega-3 kapsulas un eļļa, kā arī ādas izstrādājumi.

(8)

Tādēļ ar šajā regulā paredzētajiem pasākumiem būtu jāsaskaņo Kopienas noteikumi attiecībā uz komerciālām darbībām ar izstrādājumiem no roņiem, tādējādi novēršot attiecīgo izstrādājumu, tostarp izstrādājumiem no roņiem līdzvērtīgu vai tos aizstājošu izstrādājumu, iekšējā tirgus traucējumus.

(9)

Saskaņā ar Līgumam pievienoto Protokolu par dzīvnieku aizsardzību un labturību Kopienai, izstrādājot un īstenojot, inter alia, iekšējā tirgus politiku, ir pienākums pilnībā ievērot dzīvnieku labturības prasības. Šajā regulā paredzētajos saskaņotajos noteikumos būtu pilnībā jāņem vērā attiecīgie dzīvnieku labturības apsvērumi.

(10)

Lai novērstu pašreizējo iekšējā tirgus sadrumstalotību, ir jāparedz saskaņoti noteikumi, vienlaikus ņemot vērā dzīvnieku labturības apsvērumus. Lai efektīvi un samērīgi likvidētu šķēršļus attiecīgo izstrādājumu brīvai apgrozībai un lai atjaunotu patērētāju uzticību, parasti nevajadzētu būt atļautam laist tirgū no roņiem iegūtus izstrādājumus, vienlaikus nodrošinot, ka ir pilnībā ņemtas vērā bažas par dzīvnieku labturību. Pilsoņu un patērētāju bažas attiecas uz roņu nogalināšanu un dīrāšanu, tādēļ ir arī jārīkojas, lai samazinātu pieprasījumu saistībā ar izstrādājumu no roņiem realizēšanu un arī ekonomisko pieprasījumu, kas veicina roņu komerciālas medības. Lai nodrošinātu efektīvu izpildi, šie saskaņotie noteikumi būtu jāpiemēro importētiem izstrādājumiem importēšanas laikā vai vietā.

(11)

Lai gan varētu būt iespējams nogalināt un nodīrāt roņus, nesagādājot tiem nevajadzīgas sāpes, mokas, bailes un citādas ciešanas, ņemot vērā apstākļus, kādos medības notiek, praktiski nav iespējams konsekventi pārbaudīt, kā mednieki ievēro dzīvnieku labturības prasības, vai vismaz ir ļoti grūti panākt, lai pārbaudes būtu efektīvas, kā to 2007. gada 6. decembrī secinājusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde.

(12)

Ir arī skaidrs, ka ar cita veida saskaņotiem noteikumiem, piemēram, ar marķēšanas prasībām, nevarētu panākt tādu pašu rezultātu. Turklāt, ja ražotājiem, izplatītājiem vai mazumtirgotājiem tiktu prasīts marķēt izstrādājumus, kas ir pilnīgi vai daļēji iegūti no roņiem, tas šiem uzņēmējiem radītu ievērojamu slogu un arī būtu nesamērīgi dārgi gadījumos, kad no roņiem iegūti izstrādājumi ir tikai neliela daļa no attiecīgā izstrādājuma. Savukārt šajā regulā paredzētos pasākumus būs vieglāk ievērot, un tie arī nomierinās patērētājus.

(13)

Lai nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētie saskaņotie noteikumi ir pilnībā efektīvi, tie būtu jāpiemēro ne tikai Kopienas izcelsmes izstrādājumiem no roņiem, bet arī šādiem izstrādājumiem, kas ievesti Kopienā no trešām valstīm.

(14)

Nedrīkstētu ciest to inuītu kopienu ekonomiskās un sociālās pamatintereses, kuras nodarbojas ar roņu medībām iztikas nodrošināšanai. Medības ir inuītu sabiedrības locekļu neatņemama kultūras un identitātes sastāvdaļa, un tās par tādām ir atzītas ar ANO Deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām. Tādēļ būtu jāatļauj laist tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti medībās, ko inuītu un citas iezemiešu kopienas tradicionāli veic un kas palīdz tām nodrošināt iztiku.

(15)

Ar šo regulu paredz saskaņotus noteikumus par izstrādājumu no roņiem laišanu tirgū. Tādēļ tā neskar citus Kopienas vai valsts noteikumus, kas regulē roņu medības.

(16)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību ( 6 ).

(17)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro noteikt nosacījumus, ar kādiem ir atļauts laist tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti medībās, ko tradicionāli veic inuītu vai citas iezemiešu kopienas un kas palīdz tām nodrošināt iztiku; noteikt nosacījumus, ar kādiem ir atļauts izstrādājumu no roņiem gadījuma rakstura imports, kurā ietilpst tikai tādas preces, ko ceļotāji vai viņu ģimenes izmanto personīgām vajadzībām; un noteikt nosacījumus, ar kādiem ir atļauts laist tirgū izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti medībās, ko reglamentē saskaņā ar valsts tiesību aktiem tikai ar mērķi nodrošināt jūras resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Šos pasākumus, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(18)

Lai atvieglotu attiecīgo valsts iestāžu veiktās izpildes darbības, Komisijai būtu jāizdod tehniski norādījumi, kuros sniegtas nesaistošas norādes par tiem kombinētās nomenklatūras kodiem, kas varētu attiekties uz šajā regulā minētajiem izstrādājumiem no roņiem.

(19)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, lai tās tiktu īstenotas. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(20)

Dalībvalstīm būtu regulāri jāziņo par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu. Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, Komisijai būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas īstenošanu.

(21)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, likvidēt šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, Kopienas līmenī saskaņojot valsts līmeņa aizliegumus tirdzniecībai ar izstrādājumiem no roņiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz saskaņotus noteikumus par izstrādājumu no roņiem laišanu tirgū.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “ronis” ir roņveidīgo kārtas jebkuras sugas īpatnis (Phocidae, Otariidae un Odobenidae);

2) “izstrādājumi no roņiem” ir visi izstrādājumi, pārstrādāti vai nepārstrādāti, kas atvasināti vai iegūti no roņiem, tostarp gaļa, eļļa, trāns, orgāni, neapstrādātas kažokādas un kažokādas, miecētas vai apdarinātas, tostarp kažokādas, kas saliktas plātnēs, krustos un līdzīgās formās, kā arī priekšmeti no kažokādām;

3) “laišana tirgū” ir preču laišana Kopienas tirgū, tādējādi padarot tās pieejamas trešām personām par samaksu;

4) “inuīti” ir inuītu dzimtenes, proti, to arktisko un subarktisko reģionu, kur pašlaik vai tradicionāli inuītiem ir pirmiedzīvotāju tiesības un intereses, iezemieši, ko inuīti ir atzinuši par savas tautas locekļiem, un tie ietver inupiātus, jupikus (Aļaska), inuītus, inuvialuītus (Kanāda), kalaalītus (Grenlande) un jupikus (Krievija);

▼M1

4.a) “citas iezemiešu kopienas” ir neatkarīgās valstīs dzīvojošas kopienas, kuras uzskata par iezemiešiem sakarā ar viņu izcelsmi no iedzīvotājiem, kuri apdzīvoja šo valsti vai ģeogrāfisko reģionu, kurā atrodas valsts, tās iekarošanas vai kolonizācijas laikā vai pašreizējo valsts robežu noteikšanas laikā, un kuras neatkarīgi no to juridiskā statusa ir saglabājušas dažas vai visas savas sociālās, ekonomiskās, kultūras un politiskās struktūras;

▼B

5) “imports” ir jebkāda preču ievešana Kopienas muitas teritorijā.

▼M1

3. pants

Nosacījumi laišanai tirgū

1.  Ir atļauts laist tirgū tikai tādus izstrādājumus no roņiem, kuri iegūti medībās, ko piekopj inuītu vai citas iezemiešu kopienas, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a) medības tradicionāli ir rīkojusi kopiena;

b) medības tiek rīkotas, lai palīdzētu kopienai nodrošināt iztiku, tostarp nodrošinot pārtiku un ienākumus, lai atbalstītu kopienas dzīvesveidu un ilgtspējīgus iztikas līdzekļus, un tās netiek rīkotas galvenokārt komerciālos nolūkos;

c) medības notiek, pienācīgi ņemot vērā dzīvnieku labturību, ņemot vērā kopienas dzīvesveidu un to, ka medību mērķis ir iztikas iegūšana.

Importētiem izstrādājumiem no roņiem pirmajā daļā izklāstītos nosacījumus piemēro importēšanas laikā vai vietā.

1.a  Kad izstrādājumus no roņiem laiž tirgū, tiem ir pievienots dokuments, kas apliecina atbilstību 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem (“atbilstības dokuments”).

Atbilstības dokumentu pēc pieprasījuma izsniedz struktūra, kuru minētajam mērķim ir atzinusi Komisija.

Šādas atzītās struktūras ir neatkarīgas, kompetentas veikt savas funkcijas un pakļautas ārējai revīzijai.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, izstrādājumu no roņiem imports ir atļauts arī tad, ja imports ir gadījuma rakstura un tajā ietilpst tikai tādas preces, ko ceļotāji vai viņu ģimenes izmanto personīgām vajadzībām. Minēto preču veids un daudzums nav tāds, kas liecinātu par to, ka tās ieved komerciālā nolūkā.

3.  Šā panta 1. un 2. punkta piemērošana nekaitē šīs regulas mērķa sasniegšanai.

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai sīkāk precizētu administratīvus pasākumus attiecībā uz to struktūru atzīšanu, kuras var apliecināt atbilstību nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 1. punktā, un attiecībā uz atbilstības dokumentu izsniegšanu un kontroli, kā arī administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 2. punktam. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.  Ja ir pierādījumi, ka roņu medības tiek rīkotas galvenokārt komerciālu iemeslu dēļ, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4.a pantu, lai aizliegtu laist tirgū izstrādājumus no roņiem, kas iegūti attiecīgajās medībās, vai ierobežotu to izstrādājumu daudzumu, ko drīkst laist tirgū. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija ievērotu savu parasto praksi un pirms minēto deleģēto aktu pieņemšanas rīkotu apspriešanās ar ekspertiem, tostarp ar dalībvalstu ekspertiem.

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai izdotu tehniskus norādījumus, kuros ir indikatīvs saraksts ar tiem kombinētās nomenklatūras kodiem, kas varētu attiekties uz šajā pantā minētajiem izstrādājumiem no roņiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

4. pants

Brīva aprite

Dalībvalstis nekavē tādu izstrādājumu no roņiem laišanu tirgū, kas atbilst šai regulai.

▼M1

4.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 10. oktobra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 3. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼M1

5. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktu ( 7 ). Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 ( 8 ) nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.  Attiecībā uz pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot 3. panta 4. punktu, ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

▼M1

5.a pants

Informācija

Komisija informē sabiedrību, lai palielinātu tās informētību, un kompetentās iestādes, tostarp muitas dienestus, par šīs regulas noteikumiem un noteikumiem, saskaņā ar kuriem izstrādājumus, kuri iegūti no inuītu vai citu iezemiešu kopienu nomedītiem roņiem, var laist tirgū.

▼B

6. pants

Sankcijas un izpilde

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis šos noteikumus dara zināmus Komisijai līdz 2010. gada 20. augustam un nekavējoties dara tai zināmus jebkādus turpmākus grozījumus.

▼M1

7. pants

Ziņošana

1.  Dalībvalstis līdz 2018. gada 31. decembrim un tad ik pēc četriem gadiem Komisijai iesniedz ziņojumu, kurā izklāstīti veiktie pasākumi, lai īstenotu šo regulu.

2.  Komisija 12 mēnešos pēc katra 1. punktā minētā ziņošanas termiņa beigām iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2019. gada 31. decembrim.

3.  Ziņojumos, ko iesniedz saskaņā ar 2. punktu, Komisija izvērtē šīs regulas darbību, efektivitāti un ietekmi tās mērķu sasniegšanā.

▼B

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 3. pantu piemēro no 2010. gada 20. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) 2009. gada 26. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 2 ) Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 27. jūlija Lēmums.

( 3 ) OV C 306 E, 15.12.2006., 194. lpp.

( 4 ) OV C 308 E, 16.12.2006., 170. lpp.

( 5 ) OV L 91, 9.4.1983., 30. lpp.

( 6 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

( 7 ) Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.).

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Top