EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0641-20191114

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/641/2019-11-14

02009R0641 — LV — 14.11.2019 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 641/2009

(2009. gada 22. jūlijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 191, 23.7.2009., 35. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 622/2012 (2012. gada 11. jūlijs),

  L 180

4

12.7.2012

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2282 (2016. gada 30. novembris),

  L 346

51

20.12.2016

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1781 (2019. gada 1. oktobris),

  L 272

74

25.10.2019
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 641/2009

(2009. gada 22. jūlijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)▼M1

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības autonomu hermētisko cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamu hermētisko cirkulācijas sūkņu laišanai tirgū.

2.  Šo regulu nepiemēro:

a) dzeramā ūdens cirkulācijas sūkņiem, izņemot I pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkta d) daļā noteiktās prasības par informāciju par ražojumu;

▼M3

b) produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem, kuri laisti tirgū ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī, ar kuriem tiek aizstāti identiski produktos iebūvēti cirkulācijas sūkņi, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2015. gada 1. augustā, un kuri tiek īpaši laisti tirgū kā šādi aizstājēji, izņemot I pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkta e) daļā noteiktās prasības par informāciju par ražojumu.

▼M1

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

1) cirkulācijas sūknis” ir rotācijas sūknis ar korpusu vai bez korpusa, kura nominālā hidrauliskā jauda ir no 1 W līdz 2 500  W un kas ir paredzēts izmantošanai apkures sistēmās vai dzesēšanas sistēmu sekundārajos kontūros;

2) hermētiskais cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, kura rotors ir tieši savienots ar darba ratu un motors atrodas sūknējamajā vidē;

3) autonoms cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, kas paredzēts darbināšanai neatkarīgi no produkta darbības;

4) produkts” ir siltuma ģenerēšanas un/vai pārneses iekārta;

5) produktā iebūvējams cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, ko paredzēts darbināt kā daļu no produkta un kuram ir vismaz viena no šādām konstruktīvām iezīmēm:

a) sūkņa korpuss ir paredzēts uzstādīšanai un izmantošanai produktā;

b) paredzēts, ka cirkulācijas sūkņa darbības ātrumu regulē produkts;

c) cirkulācijas sūknim ir paredzēti drošības elementi, kas nav piemēroti izmantošanai autonomā režīmā (ISO IP klases);

d) ir noteikts, ka cirkulācijas sūknim ir jābūt produkta apstiprinājumam vai produkta CE marķējumam;

6) dzeramā ūdens cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, kas īpaši paredzēts Padomes Direktīvas 98/83/EK ( 1 ) 2. pantā definētā cilvēku patēriņam paredzētā ūdens recirkulācijai;

7) sūkņa korpuss” ir rotācijas sūkņa tā daļa, ko paredzēts pievienot apkures sistēmu cauruļu tīklam vai dzesēšanas sistēmas sekundārajiem kontūriem.

▼B

3. pants

Ekodizaina prasības

Ekodizaina prasības cirkulācijas sūkņiem ir noteiktas I pielikumā.

Atbilstību ekodizaina prasībām nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktā norādītajām prasībām.

Cirkulācijas sūkņu energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas metode norādīta II pielikuma 2. punktā.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

Atbilstības novērtēšanai, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK 8. pantā, izmantojamās procedūras ir Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā noteiktā iekšējā dizaina kontrole jeb konstrukcijas iekšējā kontrole vai minētās direktīvas V pielikumā noteiktā vadības sistēma atbilstības novērtēšanai.

5. pants

Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra

Veicot Direktīvas 2005/32/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, attiecībā uz šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām dalībvalstu iestādes izmanto šīs regulas III pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas IV pielikumā norādīti indikatīvie kritēriji patlaban tirgū pieejamiem cirkulācijas sūkņiem ar labākajiem raksturlielumiem.

▼M1

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu līdz 2017. gada 1. janvārim.

Pārskatīšanā ietilpst tādu konstrukcijas risinājumu novērtējums, kuri var veicināt atkārtotu izmantošanu un pārstrādāšanu.

Pārskatīšanas rezultātus iesniedz Ekodizaina apspriežu forumam.

▼B

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro šādi:

1) autonomie hermētiskie cirkulācijas sūkņi, izņemot saules siltumenerģijas sistēmu primārajiem kontūriem un siltumsūkņiem paredzētos, atbilst I pielikuma 1. punkta 1. apakšpunktā norādītajam efektivitātes līmenim no 2013. gada 1. janvāra;

2) autonomie hermētiskie cirkulācijas sūkņi un produktos iebūvējamie hermētiskie cirkulācijas sūkņi atbilst I pielikuma 1. punkta 2. apakšpunktā norādītajam efektivitātes līmenim no 2015. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

EKODIZAINA PRASĪBAS

1)   ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS

1) No 2013. gada 1. janvāra autonomo hermētisko cirkulācijas sūkņu, izņemot saules siltumenerģijas sistēmu primārajiem kontūriem un siltumsūkņiem paredzētos, energoefektivitātes indeksam (EEI), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, jābūt ne lielākam par 0,27.

2) No 2015. gada 1. augusta autonomo hermētisko cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamo hermētisko cirkulācijas sūkņu energoefektivitātes indeksam (EEI), kas aprēķināts saskaņā ar II pielikuma 2. punktu, jābūt ne lielākam par 0,23.

▼M1

2.   PRASĪBAS PAR INFORMĀCIJU PAR PRODUKTU

1. No 2013. gada 1. janvāra:

a) autonomo cirkulācijas sūkņu energoefektivitātes indeksu, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikumu, norāda autonomā cirkulācijas sūkņa nosaukuma plāksnē, uz iepakojuma un tehniskajā dokumentācijā šādi: “EEI ≤ 0,[xx]”;

b) uz autonomajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem norāda šādu informāciju: “Efektīvāko cirkulācijas sūkņu kritērijs ir EEI ≤ 0,20.”;

c) atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem dara pieejamu informāciju par autonomo cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamu cirkulācijas sūkņu komponentu demontāžu un materiālu pārstrādi vai iznīcināšanu aprites cikla beigās;

d) uz dzeramā ūdens cirkulācijas sūkņu iepakojuma un to tehniskajā dokumentācijā norāda šādu informāciju: “Šis cirkulācijas sūknis paredzēts tikai dzeramajam ūdenim.”;

▼M3

e) produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī un ar kuriem tiek aizstāti identiski produktos iebūvēti cirkulācijas sūkņi, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2015. gada 1. augustā, uz aizstājošā cirkulācijas sūkņa vai tā iepakojuma skaidri norāda produktu(-us), kuram(-iem) tas paredzēts.

▼M1

Ražotāji sniedz informāciju par cirkulācijas sūkņa uzstādīšanu, lietošanu un uzturēšanu tā, lai iespējami samazinātu tā ietekmi uz vidi.

Iepriekšminēto informāciju redzamā vietā norāda cirkulācijas sūkņu ražotāja brīvpiekļuves tīmekļa vietnē.

2. No 2015. gada 1. augusta produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem energoefektivitātes indeksu, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikumu, norāda produkta nosaukuma plāksnē un tehniskajā dokumentācijā šādi: “EEI ≤ 0,[xx]”.

▼B
II PIELIKUMS

MĒRĪŠANAS METODES UN ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANAS METODIKA

1.   MĒRĪŠANAS METODES

Lai nodrošinātu un verificētu atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, jāveic mērījumi, izmantojot mērīšanas procedūras ar mūsdienīgām un vispāratzītām metodēm, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp ar metodēm, kas noteiktas standartos, kuru numuri šim nolūkam publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

▼M1

2.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANAS METODIKA

Energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšanas metodika cirkulācijas sūkņiem ir šāda.

1. Mērījumus autonomajiem cirkulācijas sūkņiem ar sūkņa korpusu veic kā nokomplektētai ierīcei.

Mērījumus autonomajiem cirkulācijas sūkņiem bez sūkņa korpusa veic, izmantojot sūkņa korpusu, kas identisks tam, kurā tos paredzēts izmantot.

Produktos iebūvētus cirkulācijas sūkņus demontē no produkta un mērījumus veic, izmantojot references sūkņa korpusu.

Cirkulācijas sūkņiem bez sūkņa korpusa, kurus paredzēts iebūvēt produktā, mērījumus veic, izmantojot references sūkņa korpusu.

References sūkņa korpuss” ir ražotāja piegādāts sūkņa korpuss ar uz vienas ass izvietotām ieplūdes un izplūdes atverēm, kas konstruēts pievienošanai apkures sistēmas cauruļu tīklam vai dzesēšanas sistēmas sekundārajam kontūram.

2. Ja cirkulācijas sūknim ir vairāki spiediena augstuma un plūsmas iestatījumi, cirkulācijas sūkņa efektivitātes mērījumus veic pie iestatījumu maksimālajām vērtībām.

“Spiediena augstums” (H) ir spiediena augstums (m), ko rada cirkulācijas sūknis, darbojoties noteiktā punktā.

“Plūsma” (Q) ir caur cirkulācijas sūkni izejošā ūdens tilpuma plūsma (m3/h).

3. Atrod punktu, kurā Q · H ir maksimālā vērtība, un pieņem, ka plūsma un spiediena augstums šajā punktā ir attiecīgi Q100 % un H100 % .

4. Aprēķina hidraulisko jaudu Phyd šajā punktā.

“Hidrauliskā jauda” ir plūsmas (Q), spiediena augstuma (H) un konstantes reizinājums.

“Phyd” ir hidrauliskā jauda, kas, cirkulācijas sūknim darbojoties, noteiktajā darbības punktā tiek pārnesta uz sūknējamo šķidrumu (W).

5. References jaudu aprēķina pēc šādas formulas:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500  W

“references jauda” ir sakarība starp cirkulācijas sūkņa hidraulisko jaudu un patērēto elektrisko jaudu, ņemot vērā cirkulācijas sūkņa efektivitātes un izmēra savstarpējo sakarību.

“Pref” ir cirkulācijas sūkņa references jauda (W) pie konkrēta spiediena augstuma un plūsmas.

6. References kontrollīkni definē kā taisni starp punktiem:

(Q 100 %, H 100 %) un (Q 0 %,
image )

image

7. Izvēlas cirkulācijas sūkņa iestatījumu, kas nodrošina, ka, cirkulācijas sūknim darbojoties, uz izvēlētās līknes tiek sasniegts punkts Q · H = maksimālā vērtība. Produktos iebūvētiem cirkulācijas sūkņiem veic pieskaņošanu references kontrollīknei, šajā nolūkā koriģējot sistēmas līkni un cirkulācijas sūkņa ātrumu.

“Sistēmas līkne” ir sakarība starp plūsmu un spiediena augstumu (H = f(Q)), ko rada berze apkures sistēmā vai dzesēšanas sistēmā, kā norādīts šajā grafikā.

image

8. Nosaka P1 un H vērtību pie šādām plūsmām:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

P1 ” ir elektriskā jauda (W), ko patērē cirkulācijas sūknis, darbojoties noteiktajā punktā.

9. Aprēķina PL :

image , ja Hmeas ≤ Href

PL = P1,meas, ja Hmeas > Href

kur Href ir spiediena augstums uz references kontrollīknes pie dažādajām plūsmām.

10. Izmantojot izmērītās PL vērtības un šo slodzes profilu:

Plūsma [%]

laiks [%]

100

6

75

15

50

35

25

44

image

Aprēķina vidējo svērto jaudu PL,avg :

PL,avg = 0,06 · PL, 100 % + 0,15 · PL, 75 % + 0,35 · PL, 50 % + 0,44 · PL, 25 %

Energoefektivitātes indeksu ( 2 ) aprēķina pēc formulas:

image , kur C 20 % = 0,49

Izņemot produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem, kas paredzēti saules siltumenerģijas sistēmu primārajiem kontūriem, kuriem energoefektivitātes indeksu aprēķina šādi:

image

kur C20% = 0,49 un n s ir īpatnējais ātrums, ko definē šādi:

image

kur:

n s

[apgr./min.] ir cirkulācijas sūkņa īpatnējais ātrums;

n100 %

ir rotācijas ātrums (apgr./min.) šajā ekspluatācijas režīmā, kā noteikts pie Q 100 % un H 100 %.

▼M2
III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktā ražojumu atbilstības verifikācija

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs vai importētājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par ražojuma veiktspēju.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību tām prasībām, kas šajā regulā noteiktas atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktam, attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru.

1. Dalībvalstu iestādes verificē modeļa vienas iekārtas atbilstību.

2. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a) vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK IV pielikuma 2. punktu (deklarētās vērtības), un, attiecīgā gadījumā, vērtības, kas izmantotas, lai tās aprēķinātu, ražotājam vai importētājam nav izdevīgākas kā to atbilstošo mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar minētā punkta g) apakšpunktu; un

b) deklarētās vērtības atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, un informācijā par ražojumu, ko atbilstoši attiecīgajām prasībām publisko ražotājs vai importētājs, nekur nav norādītas vērtības, kas ražotājam vai importētājam ir izdevīgākas nekā deklarētās vērtības; un

c) kad dalībvalsts iestādes testē šo vienu modeļa iekārtu, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

3. Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktam atbilstoši rezultāti, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

4. Ja netiek iegūts 2. punkta c) apakšpunktam atbilstošs rezultāts, dalībvalsts iestādes testēšanai izraugās vēl trīs tā paša modeļa iekārtas.

5. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja minētajām trim iekārtām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 1. tabulā.

6. Ja netiek iegūts 5. punktam atbilstošs rezultāts, uzskata, ka modelis neatbilst šīs regulas prasībām.

7. Ja saskaņā ar 3. un 6. punktu tiek pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību, dalībvalsts iestādes bez kavēšanās sniedz visu attiecīgo informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.1. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaide

Energoefektivitātes indekss

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 7 %.

▼B
IV PIELIKUMS

INDIKATĪVIE KRITĒRIJI

Laikā, kad regula tiek pieņemta, tirgū labākās pieejamās tehnoloģijas kritērijs cirkulācijas sūkņiem ir EEI ≤ 0,20.( 1 ) OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.

( 2 ) Aprēķinos izmanto samazinājuma koeficientu CXX %, lai ņemtu vērā, ka tā noteikšanas laikā tikai XX % noteikta tipa cirkulācijas sūkņu ir EEI ≤ 0,20.

Top