EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0479-20140901

Consolidated text: Padomes Regula (EK) Nr. 479/2009 ( 2009. gada 25. maijs ) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (Kodificēta versija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/2014-09-01

2009R0479 — LV — 01.09.2014 — 002.002


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 479/2009

(2009. gada 25. maijs)

par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru

(Kodificēta versija)

(OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (ES) Nr. 679/2010 (2010. gada 26. jūlijs),

  L 198

1

30.7.2010

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 220/2014 (2014. gada 7. marts),

  L 69

101

8.3.2014


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 168, 25.6.2016, lpp 19 (479/2009)
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 479/2009

(2009. gada 25. maijs)

par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru

(Kodificēta versija)I

NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   ►M2  Protokola par pārmērīga deficīta novēršanas procedūru un šīs regulas nolūkos jēdzienus, kas ietverti 2.–6. punktā, definē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (turpmāk “EKS 2010”). Kodi iekavās attiecas uz EKS 2010. ◄

2.  “Valdība” ir “valsts pārvaldes” sektors kopumā (S.13), kas ietver “centrālo valdību” (S.1311), “pavalsts valdību” (S.1312), “vietējo valdību” (S.1313) un “sociālās nodrošināšanas fondus” (S.1314), izņemot komercdarbības, kā noteikts ►M2  EKS 2010 ◄ .

Izņēmums attiecībā uz komercdarbībām nozīmē to, ka “valsts pārvaldes” sektors kopumā (S.13) ietver vienīgi iestādes, kuru galvenā darbība ir pakalpojumi, kas nav tirgus pakalpojumi.

3.  “Valdības budžeta deficīts (pārpalikums)” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) tīrie aizņēmumi (tīrie aizdevumi) ( ►M2  B.9 ◄ ), kā noteikts ►M2  EKS 2010 ◄ . Valdības budžeta deficīta procenti ir procenti ( ►M2  D.41 ◄ ), kā noteikts ►M2  EKS 2010 ◄ .

4.  “Valdības ieguldījums” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) bruto ieguldījumi pamatkapitālā (P.51), kā noteikts ►M2  EKS 2010 ◄ .

5.  “Valdības parāds” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) parāda kopapjoms tā nominālvērtībā, kas līdz gada beigām nav nomaksāts, izņemot tādas saistības, kurām atbilstošie finanšu līdzekļi ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) rīcībā.

▼M2

Valdības parādu veido vispārējās valdības saistības šādās kategorijās: valūta un noguldījumi (AF.2); parāda vērtspapīri (AF.3) un aizdevumi (AF. 4), kā noteikts EKS 2010.

▼B

Līdz gada beigām nenokārtotas saistības nomināls ir tās nominālvērtība.

Indeksējamas saistības nominālvērtība atbilst tās nominālam, ko koriģē gada beigās kumulētais indeksētā kapitāla pieaugums.

Ārvalstu valūtā denominētas saistības vai saistības, ko saskaņā ar līgumiem no vienas ārvalstu valūtas konvertē vienā vai vairākās citās ārvalstu valūtās, konvertē citās ārvalstu valūtās pēc kursa, kas noteikts attiecīgajos līgumos, un valsts valūtā tās konvertē pēc reprezentatīva tirgus valūtas maiņas kursa, ko piemēro katra gada pēdējā darbadienā.

Valsts valūtā denominētas saistības, ko saskaņā ar līgumiem konvertē ārvalstu valūtā, attiecīgajā ārvalstu valūtā konvertē pēc kursa, kas noteikts attiecīgajos līgumos, un valsts valūtā tās konvertē pēc reprezentatīva tirgus valūtas maiņas kursa, ko piemēro katra gada pēdējā darbadienā.

Saistības ārvalstu valūtā un saskaņā ar līgumiem valsts valūtā konvertētas saistības valsts valūtā konvertē pēc kursa, kas noteikts attiecīgajos līgumos.

6.  “Iekšzemes kopprodukts” ir iekšzemes kopprodukts tirgus cenās (IKP tc) (B.1*g), kā definēts ►M2  EKS 2010 ◄ .

2. pants

1.  “Plānotie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir skaitļi, ko dalībvalstis nosaka kārtējam gadam. Tās ir visjaunākās oficiālās prognozes, kurās ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, kā arī ekonomikas attīstība un tās perspektīvas. Tās būtu jāsagatavo cik vien iespējams īsu laiku pirms datu iesniegšanas termiņa.

2.  “Faktiskie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir iepriekšējā gada aptuveni, provizoriski, daļēji pabeigti vai gala rezultāti. Plānotie dati un faktiskie dati veido saskanīgas laika rindas atbilstīgi definīcijām un koncepcijām.

▼M1

2.a pants

“Piekļuve” nozīmē, ka attiecīgie dokumenti un cita informācija ir jāsniedz pēc pieprasījuma vai nu nekavējoties, vai arī pēc tik ilga laika, cik vajadzīgs, lai apkopotu prasīto informāciju.

▼BII

NODAĻA

ZIŅOJUMU SATURS UN NOTEIKUMI

3. pants

►C1

 

Dalībvalstis divreiz gadā iesniedz Komisijai (Eurostat) datus par plānoto un faktisko valdības budžeta deficītu un valdības parādu, pirmoreiz pirms kārtējā gada (n gada) 1. aprīļa un otrreiz – pirms n gada 1. oktobra.

 ◄

Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par tām valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par datu iesniegšanu sakarā ar pārmērīga budžeta deficīta procedūru.

▼C1

2.  Dalībvalstis pirms n gada 1. aprīļa:

▼B

a) ziņo Komisijai (Eurostat) par savu plānoto budžeta deficītu n gadam, par precizētu sava faktiskā budžeta deficīta kalkulāciju n–1 gadam un par savu faktisko budžeta deficītu n–2 gadam, n–3 gadam un n–4 gadam;

b) vienlaikus iesniedz Komisijai (Eurostat) plānotos datus par n gadu un faktiskos datus par attiecīgo valdības kontu budžeta deficītu n–1, n–2, n–3 un n–4 gadā saskaņā ar attiecīgā valstī vispārpieņemto definīciju, kā arī skaitļus, kas izskaidro pāreju no valdības kontu budžeta deficīta uz valdības budžeta deficītu apakšsektorā S.1311;

c) vienlaikus iesniedz Komisijai (Eurostat) faktiskos datus par n–1, n–2, n–3 un n–4 gadu saskaņā ar attiecīgām darba bilancēm, kā arī skaitļus, kas izskaidro pāreju no katra valsts apakšsektora darba bilances uz valdības budžeta deficītu apakšsektoros S.1312, S.1313 un S.1314;

d) ziņo Komisijai (Eurostat) par plānoto valdības parāda apjomu n gada beigās, kā arī par faktisko valdības parādu n–1, n–2, n–3 un n–4 gada beigās;

e) vienlaikus iesniedz Komisijai (Eurostat) skaitļus par n–1, n–2, n–3 un n–4 gadu, ar kuriem izskaidro valdības budžeta deficīta segumu un pārējos attiecīgos faktorus, kas ietekmē valdības parāda līmeņa variācijas apakšsektoros.

▼C1

3.  Dalībvalstis pirms n gada 1. oktobra ziņo Komisijai (Eurostat) par:

▼B

a) precizēto plānoto valdības budžeta deficītu n gadam un faktisko valdības budžeta deficītu n–1, n–2, n–3 un n–4 gadā, ievērojot 2. punkta b) un c) apakšpunkta prasības;

b) precizēto n gada beigās plānoto valdības parādu un faktisko valdības parādu n–1, n–2, n–3 un n–4 gada beigās, ievērojot 2. punkta e) apakšpunkta prasības.

4.  Skaitļus attiecībā uz plānoto valdības budžeta deficītu, kas darīti zināmi Komisijai (Eurostat) saskaņā ar 2. un 3. punktu, izsaka valsts valūtā un budžeta gados.

Skaitļus attiecībā uz faktisko valdības budžeta deficītu un faktisko valdības parāda līmeni, kas Komisijai (Eurostat) darīti zināmi saskaņā ar 2. un 3. punktu, izsaka valsts valūtā un kalendārajos gados, izņemot precizētas kalkulācijas n–1 gadam, ko var izteikt budžeta gados.

Ja budžeta gads atšķiras no kalendārā gada, dalībvalstis arī dara zināmus Komisijai (Eurostat) datus par faktisko valdības budžeta deficītu un faktisko valdības parāda līmeni budžeta gados diviem budžeta gadiem pirms kārtējā budžeta gada.

4. pants

Dalībvalstis saskaņā ar 3. panta 1., 2. un 3. punktā noteikto procedūru sniedz Komisijai (Eurostat) skaitļus attiecībā uz savu valdības ieguldījuma izlietojumu un procentu izdevumiem (konsolidētiem).

5. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) prognozi par savu iekšzemes kopproduktu n gadam un savu faktisko n–1, n–2, n–3 un n–4 gada iekšzemes kopprodukta apjomu, ievērojot tos pašus termiņus, kas noteikti 3. panta 1. punktā.

6. pants

1.  Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par katru iepriekš iesniegto faktiskā un plānotā valdības budžeta deficīta un valdības parāda datu būtisku pārskatīšanu, līdzko to konstatē.

2.  Iepriekš iesniegto faktiskā budžeta deficīta un parāda datu būtisku pārskatīšanu pienācīgi dokumentē. Jebkurā gadījumā ziņo par pārskatīšanām, kuru rezultātā vērtības pārsniedz Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru paredzētās attiecīgās atsauces vērtības, vai pārskatīšanām, kuru rezultātā dalībvalsts dati vairs nepārsniedz atsauces vērtības, un tās pienācīgi dokumentē.

7. pants

Dalībvalstis publicē faktiskos datus par valdības budžeta deficītu un valdības parādu, kā arī citus datus par iepriekšējiem gadiem, kuri saskaņā ar 3. līdz 6. pantu ir iesniegti Komisijai (Eurostat).III

NODAĻA

DATU KVALITĀTE

8. pants

1.  Komisija (Eurostat) regulāri vērtē gan dalībvalstu iesniegto faktisko datu kvalitāti, gan saskaņā ar ►M2  EKS 2010 ◄ sastādīto valsts pārvaldes sektora ietverto apakšsektoru kontu kvalitāti (turpmāk “valdības konti”). Faktisko datu kvalitāte ir statistikas datu atbilstība uzskaites noteikumiem, to pilnīgums, ticamība, savlaicīgums un konsekvence. Novērtējumā uzmanību pievērsīs tādām jomām kā valsts pārvaldes sektora definēšana, valdības veikto darījumu un saistību klasifikācija, kā arī ieraksta laiks.

▼M1

2.  Dalībvalstis, cik drīz vien iespējams, sniedz Komisijai (Eurostat) attiecīgo statistikas informāciju, kas vajadzīga datu kvalitātes vērtējumam, neskarot statistikas konfidencialitātes noteikumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku ( 7 ).

Šā punkta pirmajā daļā minētā “statistikas informācija” ir tikai tā informācija, kas noteikti nepieciešama, lai pārbaudītu atbilstību EKS noteikumiem. Jo īpaši “statistikas informācija” ir:

a) nacionālo kontu dati;

b) apraksti;

c)  EDP paziņošanas tabulas;

d) paziņojumiem pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumi.

Aptauju formātu nosaka Komisija (Eurostat) pēc apspriešanās ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (turpmāk “CMFB”).

▼B

3.  Komisija (Eurostat) regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par dalībvalstu iesniegto faktisko datu kvalitāti. Ziņojumi attiecas uz dalībvalstu iesniegto faktisko datu vispārējo novērtējumu no uzskaites noteikumu ievērošanas, pilnīguma, ticamības, savlaicīguma un datu konsekvences viedokļa.

9. pants

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) detalizētus to metožu, procedūru un avotu aprakstus, ko tās izmanto, apkopojot datus par faktisko valdības budžeta deficītu un valdības parādu, un valdības kontiem.

2.  Aprakstus sagatavo saskaņā ar pamatnostādnēm, ko Komisija (Eurostat) pieņem pēc apspriešanās ar CMFB.

3.  Aprakstus atjaunina pēc tam, kad pārskatītas metodes, procedūras un avoti, ko dalībvalstis izmanto, apkopojot statistikas datus.

4.  Dalībvalstis publicē šos aprakstus.

5.  Šā panta 1., 2., un 3. punktā minētos jautājumus var risināt 11. pantā minētajos apmeklējumos.

10. pants

1.  Ja rodas šaubas par ►M2  EKS 2010 ◄ uzskaites noteikumu īstenošanas pareizību, attiecīgā dalībvalsts lūdz skaidrojumu Komisijai (Eurostat). Komisija (Eurostat) tūlīt izskata jautājumu un dara zināmu skaidrojumu attiecīgai dalībvalstij un – vajadzības gadījumā – CMFB.

2.  Ja no Komisijas vai attiecīgās dalībvalsts viedokļa gadījums ir sarežģīts vai rada vispārēju ieinteresētību, Komisija (Eurostat) pirms lēmuma pieņemšanas apspriežas ar CMFB. Komisija (Eurostat) lēmumus publicē līdz ar CMFB atzinumu, neskarot Regulā (EK) Nr. 322/97 paredzētos statistikas konfidencialitātes noteikumus.

▼M1

11. pants

1.  Komisija (Eurostat) nodrošina pastāvīgu dialogu ar dalībvalstu statistikas iestādēm. Šajā nolūkā Komisija (Eurostat) visās dalībvalstīs regulāri veic ar dialogu saistītus, kā arī iespējamus metodikas izpētes apmeklējumus.

2.  Organizējot ar dialogu saistītus apmeklējumus un metodikas izpētes apmeklējumus, Komisija (Eurostat) attiecīgām dalībvalstīm pārsūta savus provizoriskus secinājumus, lai tās varētu izteikt apsvērumus.

▼M1

11.a pants

Ar dialogu saistīti apmeklējumi ir paredzēti, lai caurskatītu saskaņā ar 8. pantu iesniegtos faktiskos datus, izskatītu metodikas jautājumus, pārrunātu aprakstos raksturotos statistikas procesus un avotus un novērtētu atbilstību uzskaites noteikumiem. Ar dialogu saistītus apmeklējumus izmanto, lai konstatētu riska faktorus vai iespējamas problēmas saistībā ar iesniegto datu kvalitāti.

11.b pants

1.  Metodikas izpētes apmeklējumi ir paredzēti, lai uzraudzītu procesus un pārbaudītu uzskaiti, kas ir iesniegto datu pamatā, un lai izdarītu detalizētus secinājumus par iesniegto datu kvalitāti, kā aprakstīts 8. panta 1. punktā.

2.  Metodikas izpētes apmeklējumus veic vienīgi izņēmuma gadījumos, kad ir skaidri konstatēti nozīmīgi ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai problēmas.

3.  Šīs regulas nolūkā turpmāk norādītajos gadījumos būtu pamats uzskatīt, ka dalībvalstu ziņotajos datos pastāv nozīmīgi ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai problēmas:

a) notiek biežas un apjomīgas deficīta vai parāda pārskatīšanas, kas nav skaidri un pietiekami izskaidrotas;

b) attiecīgā dalībvalsts nesūta Komisijai (Eurostat) visu statistikas informāciju, kas pieprasīta saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras paziņojumu skaidrošanas etapiem vai saistībā ar dialoga apmeklējumu laikposmā, par kuru panākta vienošanās, turklāt aizkavēšanās vai atbildes nesniegšana netiek skaidri un pietiekami pamatota;

c) attiecīgā dalībvalsts vienpusēji un bez skaidra pamatojuma maina aprakstā ietvertos avotus un metodes vispārējā valsts budžeta deficīta un valsts parāda novērtēšanai, kas ievērojami ietekmē novērtējumu;

d) pastāv neatrisināti metodikas jautājumi, kas varētu ievērojami ietekmēt parāda vai deficīta statistiku un kas radušies starp dalībvalsti un Komisiju (Eurostat) skaidrošanas etapos vai iepriekšējo dialoga apmeklējumu laikā, un kā rezultātā Komisija (Eurostat) iesniegusi atrunas divos iepriekšējos EDP paziņojumos;

e) pastāvīgi notiek neparasti lielas krājumu plūsmu korekcijas, kas nav nepārprotami izskaidrotas.

4.  Galvenokārt ņemot vērā 3. punktā minētos kritērijus, Komisija (Eurostat), iepriekš informējot CMFB, pieņem lēmumu veikt metodikas izpētes apmeklējumu.

5.  Komisija sniedz Ekonomikas un finanšu komitejai pilnīgu informāciju, pamatojot metodikas izpētes apmeklējumu iemeslus.

▼B

12. pants

▼M1

1.  No dalībvalstīm sagaida, ka tās pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma un brīvprātīgi nodrošinās valstu nacionālo kontu ekspertu palīdzību, tostarp sagatavojot un veicot metodikas izpētes apmeklējumus. Pildot savus pienākumus, eksperti veic neatkarīgu novērtējumu. Valstu nacionālo kontu ekspertu sarakstu sagatavo, pamatojoties uz priekšlikumiem, ko Komisijai (Eurostat) iesūtījušas valstu iestādes, kuras atbildīgas par pārmērīga budžeta deficīta ziņošanu.

Komisija izstrādā noteikumus un procedūras saistībā ar ekspertu atlasi, ņemot vērā ekspertu pienācīgu sadalījumu pa dalībvalstīm un pienācīgu rotāciju starp dalībvalstīm, viņu darba kārtību un finanšu informāciju. Komisija kopīgi ar dalībvalstīm pilnībā sedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās tāpēc, ka šo valstu eksperti snieguši palīdzību.

2.  Sakarā ar metodikas izpētes apmeklējumiem Komisijai (Eurostat) ir tiesības piekļūt valdības struktūru kontiem centrālajā, pavalsts, vietējā un sociālā nodrošinājuma līmenī, arī pamatā esošai detalizētai uzskaites un budžeta informācijai.

Šādā nozīmē uzskaites un budžeta informācija ietver:

 darījumus un bilances,

 atbilstīgus valsts pārvaldes statistikas apsekojumus un aptaujas, kā arī papildu saistītu informāciju, piemēram, analītiskus dokumentus,

 informāciju no attiecīgām valsts, reģionālām un vietējām iestādēm par visu valsts pārvaldes sektora apakšnozaru budžeta izpildi,

 tādu ārpusbudžeta struktūru, korporāciju un bezpeļņas iestāžu, un citu līdzīgu struktūru uzskaiti, kuras nacionālajos kontos ir daļa no valsts pārvaldes sektora,

 sociālās nodrošināšanas līdzekļu uzskaite.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu metodikas izpētes apmeklējumus. Šos apmeklējumus var veikt valsts iestādēs, kuras ir saistītas ar datu sniegšanu sakarā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, kā arī visos citos dienestos, kuri tieši vai netieši iesaistīti valdības kontu un parāda dokumentu gatavošanā. Abos gadījumos valstu statistikas institūti, būdami valstu koordinatori saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 1. punktu, atbalsta Komisiju (Eurostat), kad tā organizē un koordinē apmeklējumus. Dalībvalstis nodrošina, lai minētās valsts iestādes un dienesti, un vajadzības gadījumā valsts iestādes, kam uzlikta funkcionāla atbildība par valdības kontu kontroli, Komisijas ierēdņiem vai citiem 1. punktā minētajiem ekspertiem sniegtu vajadzīgo palīdzību pienākumu izpildē, tostarp nodrošinot piekļuvi dokumentiem, lai apliecinātu iesniegtos datus par faktisko deficītu un parādu, un valsts kontiem. Konfidenciālas ziņas par valstu statistikas sistēmu, kā arī citi konfidenciāli dati būtu jāiesniedz Komisijai (Eurostat) vienīgi to kvalitātes novērtēšanas nolūkā. Valstu nacionālo kontu eksperti, kas palīdz Komisijai (Eurostat) saistībā ar metodikas izpētes apmeklējumiem, paraksta saistības ievērot konfidencialitāti, pirms piekļūst šīm konfidenciālajām ziņām vai datiem.

▼B

3.  Komisija (Eurostat) nodrošina to, ka ierēdņi un eksperti, kas piedalās šajos apmeklējumos, atbilst visiem kritērijiem attiecībā uz tehnisko kompetenci, profesionālo neatkarību un konfidencialitātes principa ievērošanu.

13. pants

Komisija (Eurostat) ziņo Ekonomikas un finanšu lietu komitejai par dialoga un metodikas izpētes apmeklējumos konstatētiem faktiem, pievienojot jebkādus attiecīgo dalībvalstu apsvērumus par tiem. Šos ziņojumus līdz ar iespējamiem attiecīgas dalībvalsts apsvērumiem pēc pārsūtīšanas Ekonomikas un finanšu lietu komitejai publicē, neskarot Regulā (EK) Nr. 322/97 paredzētos statistikas konfidencialitātes noteikumus.IV

NODAĻA

KOMISIJAS (EUROSTAT) SNIEGTIE DATI

14. pants

1.  Trīs nedēļās pēc 3. panta 1. punktā noteiktā pārskatu sniegšanas termiņa vai pēc 6. panta 1. punktā paredzētās datu pārskatīšanas Komisija (Eurostat) paziņo faktiskos valdības budžeta deficīta un valdības parāda datus, lai piemērotu Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Datus paziņo, tos publicējot.

2.  Ja kāda dalībvalsts šos datus nav sniegusi, Komisija (Eurostat) neaizkavē faktisko datu apkopošanu par dalībvalstu valdības budžeta deficītu un valdības parādu.

15. pants

1.  Komisija (Eurostat) var izteikt atrunu par dalībvalstu iesniegto faktisko datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas un finanšu lietu komitejas priekšsēdētājam par atrunu, kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas. Ja jautājumu pēc datu un atrunas publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam publicē atrunas atsaukumu.

2.  Komisija (Eurostat) var labot dalībvalstu iesniegtos faktiskos datus un ziņot labotos datus, pamatojot izdarītos labojumus, ja ir pierādījums tam, ka dalībvalstu iesniegtie faktiskie dati neatbilst 8. panta 1. punktā izvirzītajām prasībām. Ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas un finanšu lietu komitejas priekšsēdētājam iesniedz labotos datus, kā arī labojuma izdarīšanas pamatojumu.V

NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

▼M1

16. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka faktiskos datus, ko iesniedz Komisijai (Eurostat), sniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā noteiktajiem principiem. Šajā sakarā valstu statistikas iestāžu pienākums ir nodrošināt iesniegto datu atbilstību minētās regulas 1. pantam, kā arī ►M2  EKS 2010 ◄ uzskaites pamatnoteikumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu statistikas iestādēm ir piekļuve visai atbilstīgajai informācijai, kas vajadzīga šo uzdevumu izpildei.

2.  Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka iestādes un ierēdņi, kas atbild par faktisko datu iesniegšanu Komisijai (Eurostat) un to pamatā esošajiem valdības kontiem, uzņemas atbildību un rīkojas saskaņā ar principiem, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā.

▼B

17. pants

Gadījumā, ja tiek veikta ►M2  EKS 2010 ◄ pārskatīšana vai metodikas grozījumi, par ko jālemj Eiropas Parlamentam un Padomei vai Komisijai saskaņā ar Līgumā un Regulā (EK) Nr. 2223/96 paredzēto kompetenci un procedūru, Komisija šīs regulas 1. un 3. pantā ievieš jaunas atsauces attiecībā uz ►M2  EKS 2010 ◄ .

18. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 3605/93.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

19. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMSAtceltā regula ar turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EK) Nr. 3605/93

(OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.).

Padomes Regula (EK) Nr. 475/2000

(OV L 58, 3.3.2000., 1. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2002

(OV L 55, 26.2.2002., 23. lpp.).

Padomes Regula (EK) Nr. 2103/2005

(OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.).
II PIELIKUMSATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 3605/93

Šī regula

1. sadaļa

I nodaļa

1. panta 1. līdz 5. punkts

1. panta 1. līdz 5. punkts

2. pants

1. panta 6. punkts

3. pants

2. pants

2. sadaļa

II nodaļa

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

4. panta 2. punkta pirmais līdz piektais ievilkums

3. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunkts

4. panta 3. punkta pirmais un otrais ievilkums

3. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

4. panta 4. punkts

3. panta 4. punkts

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

2.a sadaļa

III nodaļa

8.a panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8.a panta 2. punkta pirmā daļa

8. panta 2. punkta pirmā daļa

8.a panta 2. punkta otrās daļas pirmais līdz ceturtais ievilkums

8. panta 2. punkta otrās daļas a) līdz d) apakšpunkts

8.a panta 2. punkta trešā daļa

8. panta 2. punkta trešā daļa

8.a panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

8.b pants

9. pants

8.c pants

10. pants

8.d panta pirmās daļas pirmais un otrais teikums

11. panta 1. punkts

8.d panta pirmās daļas trešais teikums

11. panta 3. punkta trešā daļa

8.d panta otrās daļas pirmais un otrais teikums

11. panta 2. punkts

8.d panta otrās daļas trešais teikums

11. panta 3. punkta otrā daļa

8.d panta otrās daļas ceturtais un piektais teikums

11. panta 3. punkta pirmā daļa

8.d panta trešā daļa

11. panta 4. punkts

8.e pants

12. pants

8.f pants

13. pants

2.b sadaļa

IV nodaļa

8.g pants

14. pants

8.h pants

15. pants

2.c sadaļa

V nodaļa

8.i pants

16. pants

8.j pants

17. pants

18. pants

19. pants

I pielikums

II pielikums( 1 ) 2008. gada 21. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 2 ) OV C 88, 9.4.2008., 1. lpp.

( 3 ) OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.

( 4 ) Sk. I pielikumu.

( 5 ) OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

( 6 ) OV L 112, 29.4.1997., 56. lpp.

( 7 ) OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

Top