Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0207-20160323

Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 ( 2009. gada 26. februāris ) par Eiropas Savienības preču zīmi (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/2016-03-23

02009R0207 — LV — 23.03.2016 — 002.006


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 207/2009

(2009. gada 26. februāris)

par ►M1  Eiropas Savienības preču zīmi ◄

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 078, 24.3.2009., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/2424 (2015. gada 16. decembris),

  L 341

21

24.12.2015


Grozīta ar:

►A1

LĪGUMSSTARP PAR HORVĀTIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

  L 112

21

24.4.2012


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 071, 16.3.2016, lpp 322 (2015/2424)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 267, 30.9.2016, lpp 1 (2015/2424)
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 207/2009

(2009. gada 26. februāris)

par ►M1  Eiropas Savienības preču zīmi ◄

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)I SADAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. pants

▼M1

Eiropas Savienības preču zīme

▼B

1.  Preču vai pakalpojumu preču zīmi, kas ir reģistrēta saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem un tajā paredzētajā veidā, turpmāk sauc par ►M1  “Eiropas Savienības preču zīmi” (“ES preču zīmi”) ◄ .

2.   ►M1  ES preču zīme ◄ ir vienota. Tai ir vienāds spēks visā ►M1  Savienībā ◄ ; to nereģistrē, nenodod un neatdod, tā nevar būt tāda lēmuma priekšmets, kas atceļ īpašnieka tiesības vai paziņo tās par spēkā neesošām, un tās izmantošanu nevar aizliegt, ja tas neattiecas uz visu ►M1  Savienību ◄ . Šo principu piemēro, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

▼M1

2. pants

Birojs

1.  Ar šo tiek nodibināts Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (“Birojs”).

2.  Savienības tiesību aktos visas atsauces uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) uzskata par atsaucēm uz Biroju.

▼B

3. pants

Rīcībspēja

Šīs regulas īstenošanas nolūkos sabiedrības vai firmas un citas juridiskas vienības uzskata par juridiskām personām, ja tām atbilstoši tiesību aktiem, kas regulē to darbību, ir spēja savā vārdā īstenot visu veidu tiesības un pienākumus, lai slēgtu līgumus vai veiktu citas juridiskas darbības, un būt prasītājam un atbildētājam tiesā.II SADAĻA

TIESĪBU AKTI PAR PREČU ZĪMĒM1. IEDAĻA

►M1  ES preču zīmes ◄ definīcija un tās iegūšana

4. pants

Apzīmējumi, kas var būt ►M1  ES preču zīmes ◄

►M1  ES preču zīme ◄ var tikt izveidota no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem – tostarp personvārdiem – modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka tās ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.

5. pants

Personas, kas var būt ►M1  ES preču zīmju ◄ īpašnieces

►M1  ES preču zīmes ◄ īpašniece var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp iestādes, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām.

6. pants

Veids, kā iegūt ►M1  ES preču zīmi ◄

►M1  ES preču zīmi ◄ iegūst ar reģistrāciju.

7. pants

Absolūta atteikuma pamatojums

1.  Nereģistrē:

a) apzīmējumus, kas neatbilst 4. panta prasībām;

b) preču zīmes, kam nav atšķirīgu īpašību;

c) preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējuma vai norādes, kas tirdzniecībā var kalpot, lai norādītu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko izcelsmi vai laiku un citas preču un pakalpojumu īpašības;

d) preču zīmes, kas ir tikai apzīmējumi vai norādes, kuras ir kļuvušas parastas sarunvalodā vai tirdzniecības bona fide un iedibinātajā praksē;

▼M1

e) apzīmējumus, kas sastāv tikai no:

i) formas vai citas iezīmes, kura izriet no pašu preču būtības;

ii) preču formas vai citas iezīmes, kura ir vajadzīga tehniska efekta iegūšanai;

iii) formas vai citas iezīmes, kura preces apvelta ar būtisku vērtību;

▼B

f) preču zīmes, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai vispārpieņemtiem morāles principiem;

g) preču zīmes, kuru raksturs ļauj maldināt sabiedrību, piemēram, attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi;

h) preču zīmes, ko nav atļāvušas kompetentas iestādes un kas jānoraida atbilstoši Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, turpmāk “Parīzes Konvencija”, 6.b pantam;

i) preču zīmes, kas ietver simbolus, emblēmas vai ģerboņus, kurus neaptver Parīzes Konvencijas 6.b pants un kuri ir īpašu sabiedrības interešu lokā, ja vien attiecīgās iestādes nav piekritušas tās reģistrēt;

▼M1

j) preču zīmes, kas nav reģistrējamas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesībām vai starptautiskiem nolīgumiem, kuros Savienība vai attiecīgā dalībvalsts ir līgumslēdzēja puse, un kuri paredz cilmes vietas nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību;

k) preču zīmes, kas nav reģistrējamas saskaņā ar tiem Savienības tiesību aktiem vai starptautiskiem nolīgumiem, kuros Savienība ir līgumslēdzēja puse, un kuri paredz tradicionālo apzīmējumu attiecībā uz vīnu aizsardzību;

▼M1

l) preču zīmes, kas nav reģistrējamas saskaņā ar tiem Savienības tiesību aktiem vai starptautiskiem nolīgumiem, kuros Savienība ir līgumslēdzēja puse, un kuri paredz garantēto tradicionālo īpatnību aizsardzību;

m) preču zīmes, kuras sastāv no kādas agrākas augu šķirnes nosaukuma, kas ir reģistrēts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesībām vai starptautiskiem nolīgumiem, kuros Savienība vai attiecīgā dalībvalsts ir līgumslēdzēja puse, kuros ir paredzēta augu šķirņu aizsardzība, vai kuras savos būtiskajos elementos šādu augu šķirnes nosaukumu atveido, un kuras attiecas uz to pašu šķirni vai uz tai tuvi radniecīgu sugu.

▼B

2.  Šā panta 1. punktu piemēro arī tad, ja pamatojums reģistrācijas atteikumam pastāv tikai kādā ►M1  Savienības ◄ daļā.

3.  Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro, ja preču zīme tās izmantošanas rezultātā ir kļuvusi atšķirīga attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, par ko reģistrācija ir pieteikta.

8. pants

Relatīvs atteikuma pamatojums

1.  Ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi nereģistrē:

a) ja tā ir identiska agrākajai preču zīmei un ja preces vai pakalpojumi, kam reģistrācija pieprasīta, ir identiski precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem ir aizsargāta agrākā preču zīme;

b) ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi.

2.  Šā panta 1. punktā “agrākas preču zīmes” ir:

a) šādas preču zīmes ar pieteikuma iesniegšanas datumu, kas ir pirms ►M1  ES preču zīmes ◄ saņemšanas pieteikuma iesniegšanas datuma, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes attiecībā uz šīm preču zīmēm:

i)  ►M1  ES preču zīmes ◄ ;

ii) dalībvalstī reģistrētas preču zīmes vai attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu – Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā reģistrētas preču zīmes;

iii) preču zīmes, kas reģistrētas atbilstīgi starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā dalībvalstī;

iv) preču zīmes, kas reģistrētas saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas ►M1  Savienībā ◄ ;

b) iepriekš a) apakšpunktā minēto preču zīmju pieteikumi ar nosacījumu, ka tie ir reģistrēti;

c) preču zīmes, kas ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumā vai, ja vajadzīgs, prasītās prioritātes datumā, kas attiecināma uz ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikumu, ir labi pazīstamas dalībvalstī tajā pašā nozīmē, kādā vārdi “labi pazīstamas” ir lietoti Parīzes Konvencijas 6.a pantā.

3.  Ja preču zīmes īpašnieks iebilst, preču zīmi nereģistrē, ja preču zīmes īpašnieka pārstāvis iesniedz pieteikumu tās reģistrācijai savā vārdā bez īpašnieka piekrišanas, ja vien pārstāvis neattaisno savu rīcību.

4.  Ja nereģistrētas preču zīmes vai citas plašākā nekā tikai vietējas nozīmes tirdzniecībā izmantotas zīmes īpašnieks iebilst, tad preču zīmi, par kuru iesniegts pieteikums, nereģistrē, ja atbilstoši ►M1  Savienības ◄ tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz šo zīmi:

a) tiesības uz šo apzīmējumu ir iegūtas pirms ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai prasītās prioritātes datuma attiecībā uz ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikumu;

b) šī zīme uzliek īpašniekam tiesības aizliegt kādas nākošās preču zīmes izmantošanu.

▼M1

4.a  Ja kāda persona, kurai saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir atļauts izmantot no cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes izrietošās tiesības, iebilst, pieteikto preču zīmi nereģistrē tad, ja un ciktāl saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesībām, kurās ir paredzēta cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzība:

i) jau pirms ES preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma vai pirms pieteikumam prasītā prioritātes datuma (ja tas pēc tam ir ticis reģistrēts) ir iesniegts pieteikums par cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesībām;

ii) ar cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi ir piešķirtas tiesības aizliegt lietot vēlāku preču zīmi.

▼M1

5.  Ja 2. punkta nozīmē reģistrētas agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieteikto preču zīmi nereģistrē, ja tā ir identiska vai līdzīga agrākai preču zīmei neatkarīgi no tā, vai preces vai pakalpojumi, kuriem tā ir pieteikta, ir identiski, līdzīgi vai nav līdzīgi tām precēm vai pakalpojumiem, kuriem ir reģistrēta agrākā preču zīme, ja agrākas ES preču zīmes gadījumā tai ir reputācija Savienībā vai agrākas valsts preču zīmes gadījumā – tai ir reputācija attiecīgajā dalībvalstī un ja pieteiktās preču zīmes izmantošanā bez pietiekama iemesla varētu netaisnīgi gūt labumu no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas vai tai kaitēt.

▼B2. IEDAĻA

►M1  ES preču zīmju ◄ spēks

▼M1

9. pants

Tiesības, ko piešķir ES preču zīme

1.  ES preču zīmes reģistrēšana piešķir īpašniekam izņēmuma tiesības.

2.  Neskarot īpašnieku tiesības, kas iegūtas pirms ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datuma vai prioritātes datuma, minētās ES preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt visām trešām personām bez viņa piekrišanas izmantot komercdarbībā saistībā ar precēm vai pakalpojumiem jebkādu apzīmējumu, ja:

a) apzīmējums ir identisks ar ES preču zīmi un tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme;

b) apzīmējums ir identisks vai līdzīgs ES preču zīmei un tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme, ja pastāv iespēja, ka sabiedrība šīs preču zīmes var sajaukt; sajaukšanas iespēja ietver asociācijas iespēju ar preču zīmi;

c) apzīmējums ir identisks vai līdzīgs ES preču zīmei, neatkarīgi no tā, vai tas tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski, līdzīgi, vai nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme, ja šai ES preču zīmei ir reputācija Savienībā un ja ar minētā apzīmējuma lietošanu bez pamatota iemesla tiek netaisnīgi gūts labums no ES preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas vai tiek tai kaitēts.

3.  Atbilstoši 2. punktam jo īpaši var aizliegt:

a) piestiprināt apzīmējumu precēm vai to iepakojumam;

b) piedāvāt preces, laist tās tirgū vai uzglabāt tās šādos nolūkos ar minēto apzīmējumu, vai piedāvāt vai sniegt ar to pakalpojumus;

c) importēt vai eksportēt preces ar minēto apzīmējumu;

d) lietot apzīmējumu kā komercnosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu vai kā daļu no komercnosaukuma vai uzņēmuma nosaukuma;

e) lietot apzīmējumu uz darījumu dokumentiem un reklāmā;

f) lietot apzīmējumu salīdzinošajā reklāmā tādā veidā, kas ir pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/114/EK ( 1 ).

4.  Neskarot īpašnieku tiesības, kas iegūtas pirms ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datuma vai prioritātes datuma, minētās ES preču zīmes īpašniekam arī ir tiesības neļaut trešajām personām komercdarbībā Savienībā ievest preces, tās tur neizlaižot brīvā apgrozībā, ja šādas preces, tostarp iepakojums, ievestas no trešām valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura ir identiska ES preču zīmei, kas reģistrēta attiecībā uz šādām precēm, vai kuru pēc tās būtiskajiem aspektiem nevar atšķirt no šādas preču zīmes.

ES preču zīmes īpašnieka tiesības, kas tam dotas atbilstoši šā punkta pirmajai daļai, netiek īstenotas, ja procedūrā, kurā jānoskaidro, vai attiecībā uz ES preču zīmi ir noticis pārkāpums, un kura ir ierosināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 608/2013 ( 2 ) par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, preču deklarētājs vai valdītājs sniedz pierādījumus, ka ES preču zīmes īpašniekam nav tiesību aizliegt laist preces tirgū preču galamērķa valstī.

▼M1

9.a pants

Tiesības aizliegt sagatavošanas darbības attiecībā uz iepakojuma vai citu līdzekļu lietošanu

Ja pastāv risks, ka iepakojumu, etiķetes, birkas, drošības vai autentiskuma elementus vai ierīces vai citus līdzekļus, kuriem piestiprināta zīme, varētu izmantot attiecībā uz precēm un pakalpojumiem un šāda izmantošana neizraisītu ES preču zīmes īpašnieka tiesību pārkāpumu saskaņā ar 9. panta 2. un 3. punktu, šādas preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt turpmāk minētās darbības, ja tās tiek veiktas komercdarbībā:

a) apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs ES preču zīmei, piestiprināt iepakojumam, etiķetēm, birkām, drošības vai autentiskuma elementiem vai ierīcēm vai citiem līdzekļiem, kuriem zīme var tikt piestiprināta;

b) piedāvāt vai laist tirgū, vai šādos nolūkos uzglabāt, vai importēt vai eksportēt iepakojumu, etiķetes, birkas, drošības vai autentiskuma elementus vai ierīces vai citus līdzekļus, kuriem ir piestiprināta šī zīme.

9.b pants

Diena, no kuras var izmantot tiesības pret trešajām personām

1.  Tiesības, ko piešķir ES preču zīme, var vērst pret trešām personām no preču zīmes reģistrācijas publikācijas dienas.

2.  Var pieprasīt atbilstošu atlīdzību attiecībā uz darbībām, kas veiktas pēc ES preču zīmes pieteikuma publikācijas dienas, ja minētās darbības pēc preču zīmes reģistrācijas publicēšanas ar minēto publikāciju tiktu aizliegtas.

3.  Tiesa, kas izskata lietu, nelemj par minētās lietas būtību pirms reģistrācijas publikācijas.

▼B

10. pants

►M1  ES preču zīmju ◄ atveidošana vārdnīcās

Ja ►M1  ES preču zīmes ◄ atveidošana vārdnīcā, enciklopēdijā vai līdzīgā atsauces materiālā rada iespaidu, ka tas ir sugas vārds precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko preču zīme ir reģistrēta, materiāla publicētājs pēc ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka lūguma nodrošina, ka preču zīmes atveidojumam, vēlākais, nākošajā publikācijas izdevumā pievieno norādi, ka tā ir reģistrēta preču zīme.

11. pants

Aizliegums izmantot ►M1  ES preču zīmi ◄ , kas reģistrēta uz starpnieka vai pārstāvja vārda

Ja ►M1  ES preču zīme ◄ ir reģistrēta uz personas, kas ir preču zīmes īpašnieks, starpnieka vai pārstāvja vārda bez īpašnieka atļaujas, pēdējam ir tiesības iebilst, ka viņa starpnieks vai pārstāvis to izmanto, ja īpašnieks to nav atļāvis, ja vien starpnieks vai pārstāvis neattaisno savu rīcību.

▼M1

12. pants

ES preču zīmes darbības ierobežojums

1.  ES preču zīme tās īpašniekam nedod tiesības aizliegt trešai personai darījumos izmantot:

a) trešās personas vārdu vai adresi – ja trešā persona ir fiziska persona;

b) apzīmējumus vai norādes, kurām nav atšķirtspējas vai kuras attiecas uz preču vai pakalpojumu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, ģeogrāfisko izcelsmi, preču izgatavošanas vai pakalpojumu sniegšanas laiku vai citam preču vai pakalpojumu īpašībām;

c) ES preču zīmi nolūkā identificēt vai norādīt uz precēm vai pakalpojumiem kā tādiem, kas pieder minētās preču zīmes īpašniekam, jo īpaši, ja minētās preču zīmes lietošana ir nepieciešama ražojuma vai pakalpojuma paredzētā nolūka norādei, jo īpaši par piederumiem vai rezerves daļām.

2.  Šā panta 1. punktu piemēro tikai tad, ja trešā persona izmanto minēto saskaņā ar godīgu praksi rūpnieciskās vai komerciālās lietās.

▼B

13. pants

►M1  ES preču zīmes ◄ piešķirto tiesību izlietošana

▼M1

1.  ES preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības aizliegt to lietot saistībā ar precēm, kuras ar minēto preču zīmi tirgū Eiropas Ekonomikas zonā ir laidis īpašnieks vai arī tas ticis darīts ar viņa piekrišanu.

▼B

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja īpašniekam ir pamatoti iemesli iebilst pret preču turpmāku tirdzniecību, īpaši tad, ja preces pēc to laišanas apgrozībā ir izmainītas vai bojātas.

▼M1

13.a pants

Vēlāk reģistrētas preču zīmes īpašnieka tiesības iestāties lietā kā aizstāvība procedūrā

1.  Pārkāpuma procedūrā ES preču zīmes īpašniekam nav tiesību aizliegt lietot vēlāk reģistrētu ES preču zīmi, ja šī vēlākā preču zīme netiktu atzīta par spēkā neesošu saskaņā ar šīs regulas 53. panta 1., 3. vai 4. punktu, 54. panta 1. vai 2. punktu vai 57. panta 2. punktu.

2.  Pārkāpuma procedūrā ES preču zīmes īpašniekam nav tiesību aizliegt lietot vēlāk reģistrētu valsts preču zīmi, ja šī vēlāk reģistrētā valsts preču zīme netiktu atzīta par spēkā neesošu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2436 ( 3 ) 8. pantu vai 9. panta 1. vai 2. punktu vai 46. panta 3. punktu.

3.  Ja ES preču zīmes īpašniekam nav tiesību aizliegt lietot vēlāk reģistrētu ES preču zīmi saskaņā ar 1. un 2. punktu, šīs vēlāk reģistrētās preču zīmes īpašniekam nav tiesību aizliegt lietot minēto agrāko ES preču zīmi pārkāpuma procedūrā.

▼B

14. pants

Valsts tiesību aktu papildu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem

1.   ►M1  ES preču zīmju ◄ spēkā esamību nosaka tikai un vienīgi šīs regulas noteikumi. Attiecībā uz citiem jautājumiem ►M1  ES preču zīmes ◄ pārkāpumus reglamentē valsts tiesību akti, kas attiecas uz attiecīgās valsts preču zīmes pārkāpumiem saskaņā ar X sadaļas noteikumiem.

2.  Šī regula neizslēdz prasības attiecībā uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ , kas celtas atbilstoši dalībvalstu tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar civiltiesisko atbildību un negodīgu konkurenci.

3.  Piemērojamos procesuālos noteikumus nosaka saskaņā ar X sadaļas noteikumiem.3. IEDAĻA

►M1  ES preču zīmju ◄ izmantošana

15. pants

►M1  ES preču zīmju ◄ izmantošana

1.  Ja piecos gados pēc ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas tās īpašnieks nav sācis šo preču zīmi ►M1  Savienībā ◄ patiesi izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu laikposmu, uz ►M1  ES preču zīmi ◄ attiecina šajā regulā paredzētās sankcijas, ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu iemeslu.

▼M1

Pirmā punkta nozīmē par izmantošanu tiek uzskatīta arī:

a) ES preču zīmes lietošana tādā formā, kas atšķiras elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu salīdzinājumā ar formu, kādā tā tikusi reģistrēta, neatkarīgi no tā, vai preču zīme tādā formā, kā tā tiek lietota, arī ir reģistrēta īpašnieka vārdā;

b) ES preču zīmes piestiprināšana precēm vai to iepakojumam Savienībā vienīgi eksportam.

▼B

2.   ►M1  ES preču zīmes ◄ izmantošanu ar īpašnieka piekrišanu uzskata par darbību, kad preču zīmi izmanto pats īpašnieks.4. IEDAĻA

►M1  ES preču zīmes ◄ kā īpašumtiesību objekti

16. pants

►M1  ES preču zīmes ◄ pielīdzināšana valsts preču zīmei

▼M1

1.  Ja vien 17. līdz 24. pantā nav noteikts citādi, ar ES preču zīmi kā īpašumtiesību objektu rīkojas visā tās kopumā un visā Savienības teritorijā kā ar valsts preču zīmi, kas reģistrēta dalībvalstī, kurā saskaņā ar reģistru:

▼B

a) īpašniekam attiecīgajā brīdī ir administrācijas mītnes vieta vai pastāvīga dzīvesvieta;

b) ja nepiemēro a) apakšpunktu – īpašniekam attiecīgajā brīdī ir uzņēmums.

2.  Šā panta 1. punktā neminētos gadījumos attiecīgā dalībvalsts ir tā dalībvalsts, kurā ir Biroja administrācijas mītnes vieta.

3.  Ja ►M1  ES Preču zīmju ◄ reģistrā kā kopīpašnieki ir minētas divas vai vairāk personas, 1. punktu piemēro attiecībā uz pirmo minēto kopīpašnieku; ja tā nenotiek, to piemēro attiecībā uz nākamajiem kopīpašniekiem tādā kārtībā, kādā tie minēti. Ja 1. punktu neattiecina uz nevienu kopīpašnieku, piemēro 2. punktu.

17. pants

Nodošana

1.   ►M1  ES preču zīmi ◄ var nodot atsevišķi no uzņēmuma nodošanas attiecībā uz visām vai dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta.

2.  Visa uzņēmuma nodošana ietver ►M1  ES preču zīmes ◄ nodošanu, izņemot, ja saskaņā ar tiesību aktu, kas nodošanu reglamentē, ir vienošanās par pretējo vai pastāv apstākļi, kas skaidri liek rīkoties citādi. Šo noteikumu piemēro attiecībā uz līgumsaistībām par uzņēmuma nodošanu.

3.  Neskarot 2. punktu, ►M1  ES preču zīmi ◄ nodod rakstveidā, un tam nepieciešams līguma pušu paraksts, izņemot, ja tas notiek tiesas sprieduma rezultātā; pretējā gadījumā tā nav spēkā.

4.  Ja no nodošanas dokumentiem ir skaidrs, ka nodošanas dēļ ►M1  ES preču zīme ◄ varētu maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu, uz ko preču zīme ir reģistrēta, būtību, kvalitāti un ģeogrāfisko izcelsmi, Birojs nodošanu reģistrē tikai tad, ja pārņēmējs apņemas ierobežot ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrāciju tikai uz precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem maldināšana nebūtu iespējama.

5.  Pēc vienas puses lūguma nodošanu ievada reģistrā un publicē.

▼C2

5.b  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama nodošanas reģistrācijas pieteikumā;

b) nepieciešamo dokumentu veidu, ar kuriem pierāda nodošanu, ņemot vērā reģistrētā īpašnieka un tiesību pārņēmēja iesniegtos līgumus;

c) sīki izstrādātu informāciju par to, kā apstrādāt pieteikumus par daļēju nodošanu, nodrošinot, lai preces un pakalpojumi iepriekšējā un jaunajā reģistrācijā nepārklātos, un lai jaunajai reģistrācijai tiktu izveidots atsevišķs dokuments, tostarp jauns reģistrācijas numurs.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

6.  Kamēr nodošana nav ievadīta reģistrā, tiesību pārņēmējs nevar izmantot no ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas izrietošās tiesības.

7.  Ja attiecībā uz Biroju jāievēro kādi termiņi, tiesību pārņēmējs Birojam var izdarīt attiecīgus paziņojumus, līdzko Birojs ir saņēmis nodošanas reģistrācijas pieteikumu.

8.  Visus dokumentus, par kuriem saskaņā ar 79. pantu jāpaziņo ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašniekam, adresē personai, kas reģistrēta kā īpašnieks.

18. pants

Tādas preču zīmes nodošana, kas reģistrēta uz starpnieka vārda

Ja ►M1  ES preču zīme ◄ ir reģistrēta uz tās personas starpnieka vai pārstāvja vārda, kas ir šīs preču zīmes īpašnieks, bez īpašnieka atļaujas, pēdējam ir tiesības pieprasīt minētās reģistrācijas nodošanu savā labā, ja vien starpnieks vai pārstāvis neattaisno savu rīcību.

19. pants

Tiesības in rem

1.   ►M1  ES preču zīmi ◄ neatkarīgi no saistībām var sniegt kā galvojumu un tā var būt tiesību in rem subjekts.

2.  Pēc vienas puses lūguma 1. punktā minētās tiesības ievada reģistrā un publicē.

20. pants

Izpilde

1.   ►M1  ES preču zīme ◄ var būt izpildes darbību subjekts.

2.  Attiecībā uz izpildes procedūru saistībā ar ►M1  ES preču zīmi ◄ izņēmuma piekritība ir saskaņā ar 16. pantu noteiktām dalībvalstu tiesām un iestādēm.

3.  Pēc vienas puses lūguma datus par izpildi ievada reģistrā un publicē.

21. pants

Maksātnespējas procedūras

1.   ►M1  ES preču zīmes ◄ var iesaistīt tikai tajās maksātnespējas procedūrās, ko uzsāk dalībvalstī, kuras teritorijā ir debitora galvenā darbība.

Tomēr, ja debitors ir apdrošināšanas uzņēmums vai kredītiestāde, kā noteikts attiecīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK (2001. gada 19. marts) par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu ( 4 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK (2001. gada 4. aprīlis) par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju ( 5 ), tad ►M1  ES preču zīmes ◄ var iesaistīt vienīgi maksātnespējas procedūrās, ko uzsāk dalībvalstī, kurā šim uzņēmumam vai iestādei ir atļauja darboties.

2.  Ja ►M1  ES preču zīmei ◄ ir līdzīpašnieki, 1. punktu piemēro līdzīpašnieka daļai.

3.  Ja ►M1  ES preču zīme ◄ ir iesaistīta maksātnespējas procedūrās, pēc valsts kompetentās iestādes pieprasījuma par to izdara ierakstu reģistrā un to publicē 89. pantā minētajā ►M1  ES preču zīmju ◄ biļetenā.

22. pants

Licencēšana

1.   ►M1  ES preču zīmi ◄ var licencēt attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta, un visā ►M1  Savienībā ◄ vai kādā tās daļā. Licence var būt izņēmuma vai vienkārša.

2.   ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieks var izmantot tiesības, ko tam piešķir šī preču zīme, pret licenciātu, kas pārkāpj kādu licences līguma punktu attiecībā uz:

a) tā ilgumu;

b) reģistrācijā noteikto formu, kādā preču zīmi var izmantot;

c) preču vai pakalpojumu jomu, attiecībā uz ko licence ir piešķirta;

d) teritoriju, kurā preču zīmi var piestiprināt; vai

e) licenciāta saražoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti.

3.  Neskarot licences līguma noteikumus, licenciāts var celt prasību par ►M1  ES preču zīmes ◄ pārkāpumu tikai tad, ja tās īpašnieks tam piekrīt. Tomēr izņēmuma licences licenciāts var šādu prasību celt, ja preču zīmes īpašnieks pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas zināmā laikā pats to neuzsāk.

4.  Lai saņemtu kompensāciju par ciestiem zaudējumiem, licenciātam ir tiesības iestāties ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka celtā prasībā par preču zīmes pārkāpumu.

5.  Pēc vienas puses lūguma licences piešķiršanu vai nodošanu attiecībā uz ►M1  ES preču zīmi ◄ ievada reģistrā un publicē.

23. pants

Sekas attiecībā uz trešajām personām

1.  Šīs regulas 17., 19. un 22. pantā minētās juridiskās darbības saistībā ar ►M1  ES preču zīmi ◄ visās dalībvalstīs rada sekas attiecībā uz trešajām personām tikai pēc šo darbību ievadīšanas reģistrā. Tomēr šādas darbības pirms to ievadīšanas reģistrā rada sekas attiecībā uz trešajām personām, kas ir ieguvušas tiesības uz preču zīmi pēc attiecīgās darbības datuma, zinot par darbību tiesību iegūšanas brīdī.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz personām, kuras iegūst ►M1  ES preču zīmi ◄ vai ar to saistītas tiesības, nododot visu uzņēmumu vai ar citādu vispārēju nodošanu.

3.  Šīs regulas 20. pantā minēto juridisko darbību sekas attiecībā uz trešajām personām reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kas noteikta saskaņā ar 16. pantu.

4.  Līdz brīdim, kamēr nav stājušies spēkā kopīgi noteikumi dalībvalstīm bankrota jomā, bankrota un līdzīgu procesu sekas attiecībā uz trešajām personām reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā šie procesi ir pirmo reizi uzsākti valsts tiesību aktos vai attiecīgajā jomā piemērojamās konvencijās paredzētajā nozīmē.

24. pants

Pieteikumi par ►M1  ES preču zīmi ◄ kā īpašumtiesību objektu

Pieteikumiem par ►M1  ES preču zīmēm ◄ piemēro 16. līdz 23. pantu.III SADAĻA

PIETEIKUMI PAR ►M1  ES PREČU ZĪMĒM ◄1. IEDAĻA

Pieteikumu iesniegšana un nosacījumi, kas tos reglamentē

▼M1

25. pants

Pieteikumu iesniegšana

1.  ES preču zīmes pieteikumu iesniedz Birojā.

2.  Birojs nekavējoties izsniedz pieteikuma iesniedzējam kvīti, kurā iekļauj vismaz lietas numuru, zīmes atveidojumu, aprakstu vai citu identificēšanas līdzekli, dokumentu raksturu un skaitu, kā arī to saņemšanas datumu. Minēto kvīti var izsniegt elektroniski.

▼B

26. pants

Nosacījumi, kādiem jāatbilst pieteikumiem

1.  Pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ ietver:

a) lūgumu ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijai;

b) informāciju, kas identificē pieteikuma iesniedzēju;

c) preču vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrāciju pieprasa;

d) preču zīmes atveidojumu.

▼M1

2.  Par ES preču zīmes pieteikumu ir maksājama pieteikuma nodeva, kas aptver vienu preču vai pakalpojumu klasi, un vajadzības gadījumā – vēl viena vai vairākas klašu nodevas par katru preču vai pakalpojumu kategoriju, kas pārsniedz pirmo minēto kategoriju, un vajadzības gadījumā nodeva par meklēšanu.

▼B

3.   ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikumam jāatbilst nosacījumiem, kas noteikti 162. panta 1. punktā minētajā īstenošanas regulā, turpmāk “īstenošanas regula”.

▼M1

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama minētajā pieteikumā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M1

27. pants

Pieteikuma iesniegšanas datums

ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datums ir datums, kurā pieteikuma iesniedzējs iesniedzis Birojā dokumentus ar 26. panta 1. punktā paredzēto informāciju, ja pieteikuma nodeva tiek samaksāta viena mēneša laikā no minēto dokumentu iesniegšanas.

28. pants

Preču un pakalpojumu apzīmējumi un klasifikācija

1.  Preces un pakalpojumus, kuriem ir pieteikta preču zīmes reģistrācija, klasificē saskaņā ar klasifikācijas sistēmu, ko ieviesa ar 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām (“Nicas klasifikācija”).

2.  Pieteikuma iesniedzējs pietiekami skaidri un precīzi identificē preces un pakalpojumus, kuriem pieprasa preču zīmes aizsardzību, lai kompetentajām iestādēm un ekonomikas dalībniekiem sniegtu iespēju, pamatojoties vienīgi uz minēto, noteikt pieprasītās aizsardzības apmēru.

3.  Šā panta 2. punkta nolūkā var izmantot vispārīgos apzīmējumus, kas iekļauti Nicas klasifikācijas klašu virsrakstos, vai citus vispārīgus terminus, ja vien tie atbilst šajā pantā prasītajiem skaidrības un precizitātes standartiem.

4.  Birojs noraida pieteikumu attiecībā uz neskaidrām vai neprecīzām norādēm vai terminiem, ja pieteikuma iesniedzējs neierosina pieņemamu formulējumu laikposmā, ko Birojs šim nolūkam ir noteicis.

5.  Vispārīgo terminu lietojumu, tostarp Nicas klasifikācijas klašu virsrakstu vispārīgos apzīmējumus, interpretē tā, ka tie aptver visas preces un pakalpojumus, uz ko skaidri attiecas apzīmējuma vai termina burtiskā nozīme. Šādu terminu vai apzīmējumu lietojumu neinterpretē kā tādu, kas ietver prasījumus uz precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tie neattiecas.

6.  Ja pieteikuma iesniedzējs prasa reģistrēt vairāk nekā vienu klasi, pieteikuma iesniedzējs preces un pakalpojumus grupē atbilstoši Nicas klasifikācijas klasēs, pirms katras grupas norādot tās kategorijas numuru, pie kuras pieder minētā preču vai pakalpojumu grupa, un sakārto tās klašu secībā.

7.  Preces un pakalpojumus neuzskata par savstarpēji līdzīgiem, pamatojoties uz to, ka tie iekļauti vienā un tajā pašā Nicas klasifikācijas klasē. Preces un pakalpojumus neuzskata par savstarpēji atšķirīgiem, pamatojoties uz to, ka tie iekļauti dažādās Nicas klasifikācijas klasēs.

8.  To ES preču zīmju īpašnieki, kas pieteiktas pirms 2012. gada 22. jūnija un ir reģistrētas attiecībā uz visu Nicas klasifikācijas klases virsrakstu, var paziņot, ka viņu nolūks iesniegšanas dienā bija prasīt aizsardzību precēm vai pakalpojumiem, uz ko neattiecas minētās klases virsraksta burtiskā nozīme, ar noteikumu, ka šādi nosauktās preces vai pakalpojumi ir iekļauti šīs klases alfabētiskajā sarakstā Nicas klasifikācijas redakcijā, kas bija spēkā iesniegšanas dienā.

Šādu paziņojumu iesniedz Birojā līdz 2016. gada 24. septembrim, un tajā skaidri, precīzi un konkrēti norāda preces un pakalpojumus, uz ko skaidri neattiecas klašu virsrakstu apzīmējumu burtiskā nozīme un uz ko sākotnēji attiecās īpašnieka nolūks. Birojs veic piemērotus pasākumus, lai attiecīgi grozītu reģistru. Iespēja sniegt paziņojumu saskaņā ar šī punkta pirmo daļu neskar 15. panta, 42. panta 2. punkta, 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 57. panta 2. punkta piemērošanu.

Uzskata, ka ES preču zīmes, par kurām otrajā daļā minētajā laikposmā nav iesniegts paziņojums, pēc šī laikposma beigām attiecas tikai uz precēm vai pakalpojumiem, uz ko skaidri attiecas to apzīmējumu burtiskā nozīme, kuri iekļauti attiecīgās klases virsrakstā.

9.  Ja reģistrs tiek grozīts, izņēmuma tiesības, ko saskaņā ar 9. pantu piešķir ES preču zīme, neliedz trešām personām turpināt lietot preču zīmi saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, ja un ciktāl preču zīmes lietošana saistībā ar šīm precēm vai pakalpojumiem:

a) sākās pirms reģistra grozīšanas; un

b) nepārkāpa īpašnieka tiesības, pamatojoties uz tajā laikā reģistrā iekļauto preču un pakalpojumu ieraksta burtisko nozīmi.

Turklāt reģistrā iekļauto preču vai pakalpojumu saraksta grozīšana nedod ES preču zīmes īpašniekam tiesības iebilst pret vēlāku preču zīmi vai iesniegt pieteikumu šādas preču zīmes paziņošanai par spēkā neesošu, ja un ciktāl:

a) pirms reģistra grozīšanas vēlākā preču zīme tika lietota vai bija iesniegts pieteikums reģistrēt preču zīmi saistībā ar precēm vai pakalpojumiem un

b) preču zīmes izmantošanā saistībā ar šīm precēm vai pakalpojumiem netika vai netiktu pārkāptas īpašnieka tiesības, pamatojoties uz tajā laikā reģistrā iekļauto preču un pakalpojumu burtisko nozīmi.

▼B2. IEDAĻA

Prioritāte

29. pants

Prioritātes tiesības

1.  Personai vai šīs personas tiesību pārņēmējam, kas iesniedzis atbilstīgi sagatavotu preču zīmes pieteikumu jebkurā dalībvalstī vai jebkurai dalībvalstij, kas ir Parīzes Konvencijas vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma dalībniece, lai iesniegtu ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu par tādu pašu preču zīmi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem pieteikums iesniegts, vai tajos ietilpst, ir tiesības vai prioritāte sešu mēnešu laikposmā no pirmā pieteikuma iesniegšanas dienas.

2.  Uzskata, ka jebkura pieteikuma iesniegšana, kas ir līdzvērtīga parastai iesniegšanai kādā valstī atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kur tā veikta, vai atbilstoši divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem, rada tiesības uz prioritāti.

3.  Parasta pieteikuma iesniegšana kādā valstī ir jebkāda pieteikuma iesniegšana, kas ir pietiekama, lai noteiktu iesniegšanas datumu neatkarīgi no pieteikuma tālākā iznākuma.

4.  Vēlāku pieteikumu par preču zīmi, par kuru iepriekš jau ticis iesniegts pirmais iesniegums attiecībā uz tām pašām precēm un pakalpojumiem un kas ir iesniegts tajā pašā valstī vai šai valstij, prioritātes noteikšanas nolūkos uzskata par pirmo pieteikumu ar nosacījumu, ka vēlākā pieteikuma iesniegšanas brīdī iepriekšējais pieteikums ir ticis paņemts atpakaļ, atteikts vai noraidīts bez publiskas izskatīšanas un neatstājot spēkā nekādas tiesības, kā arī nav bijis pamats prasībai par prioritātes tiesībām. Iepriekšējais pieteikums pēc tam vairs nevar būt par pamatu prasībai par prioritātes tiesībām.

5.  Ja pirmais pieteikums iesniegts dalībvalstī, kas nav Parīzes Konvencijas vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma dalībniece, 1. līdz 4. punktu piemēro tikai tiktāl, ciktāl šī valsts saskaņā ar publicētajiem dokumentiem piešķir prioritātes tiesības ar līdzvērtīgu iedarbību, pamatojoties uz Birojā iesniegto pirmo pieteikumu un uz noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

▼M1

30. pants

Prioritātes prasīšana

2.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir precizēts, kāda veida dokumenti jāiesniedz saistībā ar prioritātes prasīšanu attiecībā uz kādu agrāku pieteikumu, ievērojot šā panta 1. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

31. pants

Prioritātes tiesību nozīme

Saskaņa ar prioritātes tiesībām nozīmē to, ka, lai noteiktu, kuras tiesības ir agrākas, par prioritātes datumu uzskata to datumu, kad iesniegts pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ .

32. pants

Pieteikuma iesniegšanas ►M1  Savienības ◄ līmenī un valsts līmenī līdzvērtība

Pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ , kam ir atzīts iesniegšanas datums, dalībvalstīs ir līdzvērtīgs parastai pieteikuma iesniegšanai šajās valstīs, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes tiesības attiecībā uz pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ .3. IEDAĻA

Izstādīšanas prioritāte

33. pants

Izstādīšanas prioritāte

1.  Ja pieteikuma iesniedzējs ►M1  ES preču zīmes ◄ saņemšanai ir izstādījis preces vai pakalpojumus zem preču zīmes, uz kuru pieteikums iesniegts, oficiālā vai oficiāli atzītā starptautiskā izstādē, ņemot vērā Parīzē 1928. gada 22. novembrī parakstīto Konvenciju par starptautiskajām izstādēm, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1972. gada 30. novembrī, šī persona, ja tā iesniedz pieteikumu sešos mēnešos no pirmā preču vai pakalpojumu izstādīšanas brīža zem pieteiktās preču zīmes, kopš attiecīgā datuma var pretendēt uz prioritātes tiesībām 31. panta nozīmē.

2.  Pieteikuma iesniedzējam, kas vēlas pretendēt uz prioritāti atbilstoši 1. punktam, jāiesniedz apliecinājums par preču vai pakalpojumu izstādīšanu zem pieteiktās preču zīmes saskaņā ar īstenošanas regulā noteiktajiem nosacījumiem.

3.  Dalībvalstī vai trešā valstī piešķirta izstādīšanas prioritāte nepārsniedz 29. pantā noteikto prioritātes periodu.

▼M1

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros precizē pierādījumu veidu un detalizētu informāciju, kas jāiesniedz, lai prasītu izstādīšanas prioritāti saskaņā ar šā panta 2. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B4. IEDAĻA

Pretendēšana uz valsts preču zīmes agrāku izcelsmi

34. pants

Pretendēšana uz valsts preču zīmes agrāku izcelsmi

1.  Iepriekšējas dalībvalstī reģistrētas ►M1  ES preču zīmes ◄ , kā arī Beniluksa valstīs reģistrētas preču zīmes vai atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā dalībvalstī, reģistrētas preču zīmes īpašnieks, kurš iesniedz pieteikumu identiskas preču zīmes reģistrēšanai par ►M1  ES preču zīmi ◄ precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, uz ko reģistrēta agrāka preču zīme, vai kas ir tajos ietverti, attiecībā uz ►M1  ES preču zīmi ◄ var pretendēt uz agrākās preču zīmes agrāku izcelsmi saistībā ar dalībvalsti, kurā vai kurai tā ir reģistrēta.

2.  Vienīgās agrākās izcelsmes sekas saskaņā ar šo regulu ir tad, ja ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieks atsakās no agrākās preču zīmes vai ļauj tai zaudēt spēku, šajos gadījumos uzskata, ka šai personai joprojām ir tādas pašas tiesības, kā tad, ja agrākā preču zīme joprojām būtu reģistrēta.

▼M1

3.  Senioritāte, kas prasīta attiecībā uz ES preču zīmi, zaudē spēku, ja agrāko preču zīmi, uz kuras senioritāti atsaucas, atzīst par spēkā neesošu vai atceltu. Ja agrāka preču zīme ir atcelta, senioritāte zaudē spēku, ar noteikumu, ka atcelšana stājas spēkā pirms ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datuma vai prioritātes datuma.

▼M1

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kurā ir precizēts, kāda veida dokumenti jāiesniedz, lai atbilstoši šā panta 1.a punktam prasītu valsts preču zīmes senioritāti vai tādas preču zīmes senioritāti, kura ir reģistrēta saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā kādā dalībvalstī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

35. pants

Pretendēšana uz agrāku izcelsmi pēc ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas

1.   ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieks, kas ir īpašnieks identiskai agrākai preču zīmei, kura ir reģistrēta dalībvalstī, ieskaitot preču zīmi, kas reģistrēta Beniluksa valstīs, vai arī identiskai agrākai preču zīmei, kam ir dalībvalstī spēkā esoša starptautiska reģistrācija, attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuri ir tādi paši kā tie, par kuriem reģistrēta agrākā preču zīme, vai kuros iekļauta agrākā preču zīme, var pretendēt uz agrākās preču zīmes agrāku izcelsmi attiecībā uz dalībvalsti, kurā vai kurai tā reģistrēta.

2.  Piemēro 34. panta 2. un 3. punktu.IV SADAĻA

REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA1. IEDAĻA

Pieteikumu izskatīšana

36. pants

Iesniegšanas nosacījumu pārbaude

1.  Birojs izskata, vai:

a) pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ atbilst prasībām saistībā ar iesniegšanas datumu saskaņā ar 27. pantu;

b)  ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums atbilst nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā, un nosacījumiem, kas noteikti īstenošanas regulā;

c) ja vajadzīgs, noteiktajā termiņā ir samaksāta nodeva par kategoriju.

2.  Ja pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem, Birojs lūdz pieteikuma iesniedzējam novērst trūkumus vai samaksāt nepieciešamo summu noteiktā termiņā.

3.  Ja noteiktajā termiņā 1. punkta a) apakšpunktā minētie trūkumi netiek novērsti vai samaksa netiek veikta, pieteikumu neizskata kā pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ . Ja pieteikuma iesniedzējs izpilda Biroja prasības, par pieteikuma iesniegšanas datumu kļūst datums, kad attiecīgie trūkumi tiek novērsti.

4.  Ja noteiktajā termiņā trūkumi, kas konstatēti saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, netiek novērsti, Birojs pieteikumu noraida.

5.  Ja noteiktajā termiņā samaksa, kas noteikta saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, netiek veikta, pieteikumu uzskata par paņemtu atpakaļ, ja vien ir skaidrs, kādas preču vai pakalpojumu kategorijas maksājums paredz aptvert.

6.  Nespēja izpildīt prasības attiecībā uz pretendēšanu uz prioritāti nozīmē prioritātes tiesību zaudēšanu attiecībā uz pieteikumu.

7.  Nespēja izpildīt prasības attiecībā uz pretendēšanu uz valsts preču zīmes agrāku izcelsmi nozīmē šo tiesību zaudēšanu attiecībā uz pieteikumu.

37. pants

Pārbaude attiecībā uz absolūtajiem atteikuma pamatojumiem

1.  Ja, ņemot vērā 7. pantu, preču zīme nav reģistrējama attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, ko aptver ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums, pieteikumu noraida attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

▼M1 —————

▼B

3.  Pieteikumu nenoraida, pirms tā iesniedzējam nav dota iespēja paņemt iesniegumu atpakaļ vai to grozīt, vai iesniegt savus apsvērumus.2. IEDAĻA

Meklēšana

▼M1

38. pants

Meklēšanas ziņojums

1.  Birojs pēc ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, kad tas iesniedz pieteikumu, sagatavo Eiropas Savienības meklēšanas rezultātu ziņojumu (“ES meklēšanas rezultātu ziņojums”), minot atrastās agrākās ES preču zīmes vai ES preču zīmju pieteikumus, ko saskaņā ar 8. pantu var izmantot pret pieteiktās ES preču zīmes reģistrāciju.

2.  Ja pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot ES preču zīmes pieteikumu, pieprasa, lai meklēšanas rezultātu ziņojumu sagatavo dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un ja pieteikuma iesniegšanas nodevas nomaksāšanas termiņa laikā samaksāta atbilstoša meklēšanas nodeva, Birojs nekavējoties pārsūta ES preču zīmes pieteikuma kopiju katras tās dalībvalsts centrālajam rūpnieciskā īpašuma birojam, kura informējusi Biroju par savu lēmumu veikt meklēšanu savā preču zīmju reģistrā attiecībā uz ES preču zīmju pieteikumiem.

3.  Katrs no dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem, kas minēti šā panta 2. punktā, sniedz meklēšanas rezultātu ziņojumu, kurā ir minētas vai nu jebkuras agrākas valsts preču zīmes, valsts preču zīmju pieteikumi vai saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem reģistrētas un attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs spēkā esošas preču zīmes, kuras ir atrastas un kuras saskaņā ar 8. pantu var izmantot pret pieteikumā minētās ES preču zīmes reģistrāciju, vai arī norādīts, ka meklēšanā nav atrastas šādas tiesības.

4.  Birojs pēc apspriešanās ar valdi, kas paredzēta 124. pantā (“valde”), nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama minētajā ziņojumā un sīki izstrādātu kārtību.

5.  Birojs maksā noteiktu summu katram centrālajam rūpnieciskā īpašuma birojam par katru meklēšanas rezultātu ziņojumu, ko birojs sniedzis saskaņā ar 3. punktu. Summu, kas visiem birojiem ir vienāda, nosaka budžeta komiteja, pieņemot lēmumu ar trīs ceturtdaļu dalībvalstu pārstāvju balsu vairākumu.

6.  Birojs ES preču zīmes pieteikuma iesniedzējam pārsūta pieprasīto ES meklēšanas rezultātu ziņojumu un visus pieprasītos valsts meklēšanas rezultātu ziņojumus, kas saņemti.

7.  Publicējot ES preču zīmes pieteikumu, Birojs informē visu agrāko ES preču zīmju īpašniekus vai ES preču zīmju pieteikumu iesniedzējus, kas minēti ES meklēšanas rezultātu ziņojumā, par to ka tiek publicēts ES preču zīmes pieteikums. Pēdējais minētais noteikums tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis saņemt ES meklēšanas rezultātu ziņojumu, ja vien agrākās reģistrācijas vai pieteikuma īpašnieks nav lūdzis nesaņemt šādu paziņojumu.

▼B3. IEDAĻA

Pieteikumu publicēšana

39. pants

Pieteikuma publicēšana

▼M1

1.  Ja ievēroti nosacījumi, kādiem jāatbilst ES preču zīmes pieteikumam, pieteikumu publicē 41. panta mērķiem, ja tas nav noraidīts atbilstoši 37. pantam.

▼B

2.  Ja pieteikums pēc publicēšanas ir noraidīts atbilstoši 37. pantam, lēmumu par tā noraidīšanu publicē, kad tas pieņemts galīgi.

▼M1

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros izklāstīta sīki izstrādāta informācija, kas iekļaujama pieteikuma publikācijā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B4. IEDAĻA

Trešo personu apsvērumi un iebildumi

▼M1

40. pants

Trešo personu apsvērumi

1.  Jebkura fiziska vai juridiska persona un jebkura grupa vai organizācija, kas pārstāv izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, var Birojam iesniegt rakstiskus apsvērumus, norādot pamatus atbilstoši 5. un 7. pantam, kādēļ preču zīmi nebūtu jāreģistrē ex officio.

Pirmajā daļā minētās personas, grupas vai organizācijas nav dalībnieki lietas izskatīšanā Birojā.

2.  Trešo personu apsvērumus iesniedz pirms iebildumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja pret preču zīmi ir iesniegts iebildums, pirms galīgā lēmuma par iebildumu pieņemšanas.

3.  Šā panta 1. punktā minētā iesniegšana neskar Biroja tiesības pēc paša iniciatīvas jebkurā laikā pirms reģistrēšanas, ja nepieciešams, atsākt absolūta pamata pārbaudi.

4.  Šā panta 1. punktā minētos apsvērumus paziņo pieteikuma iesniedzējam, kas tos var komentēt.

▼B

41. pants

Iebildumi

1.  Trīs mēnešos pēc ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma publicēšanas iebildumus pret preču zīmes reģistrāciju, pamatojot, ka to nevar reģistrēt, atbilstoši 8. pantam var iesniegt:

a) šīs regulas 8. panta 1. un 5. punktā minētajos gadījumos – 8. panta 2. punktā minēto agrāku preču zīmju īpašnieki, kā arī attiecīgo preču zīmju īpašnieku pilnvaroti licenciāti;

b) šīs regulas 8. panta 3. punktā minētu preču zīmju īpašnieki;

c) šīs regulas 8. panta 4. punktā minētu agrāku preču zīmju vai apzīmējumu īpašnieki, kā arī personas, kam attiecīgi valsts tiesību akti ļauj šīs tiesības izmantot;

▼M1

d) personas, kam saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem vai valsts tiesībām ir atļauts īstenot 8. panta 4.a punktā minētās tiesības.

▼B

2.  Paziņojumu par iebildumiem pret preču zīmes reģistrāciju atbilstoši 1. punkta nosacījumiem var iesniegt arī sakarā ar grozīta pieteikuma publicēšanu saskaņā ar 43. panta 2. punkta otro teikumu.

▼M1

3.  Iebildumu formulē rakstveidā, un tajā norāda tā izvirzīšanas pamatus. To neuzskata par pienācīgi iesniegtu līdz brīdim, kamēr nav samaksāta nodeva par iebilduma iesniegšanu.

▼M1

4.  Biroja noteiktajā termiņā persona, kas iebilst, var iesniegt faktus, pierādījumus un argumentus, lai pamatotu savu nostāju.

▼B

42. pants

Iebildumu izskatīšana

1.  Izskatot iebildumus, Birojs tā noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par citu pušu vai paša Biroja iesniegtiem materiāliem.

▼M1

2.  Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākas ES preču zīmes īpašnieks, kas iesniedzis savus iebildumus, apliecina, ka piecu gadu laikā, pirms ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas vai prioritātes datuma, agrākā ES preču zīme ir Savienībā faktiski lietota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskata par savu iebildumu pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās nelietošanas iemeslus, ar noteikumu, ka agrākā ES preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja šāda apliecinājuma nav, iebildumus noraida. Ja agrākā ES preču zīme ir lietota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, iebildumu izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai šīm precēm vai pakalpojumiem.

▼B

3.  Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu ►M1  Savienībā ◄ ar izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta.

4.  Birojs pēc saviem ieskatiem var uzaicināt puses noslēgt mierizlīgumu.

5.  Ja iebildumu izskatīšanā atklājas, ka preču zīmi nevar reģistrēt attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko ir iesniegts ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums, pieteikumu attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem noraida. Pārējos gadījumos iebildumus noraida.

6.  Lēmumu par pieteikuma noraidīšanu publicē tad, kad tas ir galīgs.

▼M1

42.a pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 163.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros ir precizētas detaļas par procedūrām iebildumu iesniegšanai un izskatīšanai, kas izklāstīti 41. un 42. pantā.

▼B5. IEDAĻA

Pieteikuma atsaukšana, ierobežošana, grozīšana un dalīšana

43. pants

Pieteikuma atsaukšana, ierobežošana un grozīšana

1.  Pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt savu ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu vai ierobežot tajā ietverto preču un pakalpojumu sarakstu. Ja pieteikums jau ir publicēts, publicē arī atpakaļ paņemšanas vai ierobežošanas faktu.

2.  Attiecībā uz citiem jautājumiem ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu var grozīt pēc tā iesniedzēja lūguma, tikai labojot iesniedzēja vārdu un adresi, pareizrakstības kļūdas vai pavairošanas procesā radušās kļūdas, vai acīmredzamas kļūdas, ar nosacījumu, ka minētie labojumi ievērojami neizmaina preču zīmi un nepaplašina preču vai pakalpojumu sarakstu. Ja grozījumi skar preču zīmes atveidojumu vai preču vai pakalpojumu sarakstu un tos izdara pēc pieteikuma publicēšanas, pieteikumu preču zīmes saņemšanai publicē ar grozījumiem.

▼M1

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, lai precizētu sīki izstrādātu informāciju par procedūru, ar ko reglamentē pieteikumu grozīšanu.

▼B

44. pants

Pieteikuma dalīšana

1.  Pieteikuma iesniedzējs var dalīt pieteikumu, paziņojot, ka uz dažām no precēm vai pakalpojumiem, kas ietverti sākotnējā pieteikumā, attieksies viens vai vairāki dalīti pieteikumi. Preces vai pakalpojumi dalītajā pieteikumā nedublē preces vai pakalpojumus, kuri paliek sākotnējā pieteikumā vai kuras ir ietvertas citos dalītos pieteikumos.

2.  Paziņojums par dalīšanu nav pieļaujams:

a) ja gadījumā, kad reģistrēts iebildums pret sākotnējo pieteikumu, šāda dalīta pieteikuma rezultātā tiek ieviests dalījums starp precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērsti iebildumi – līdz Iebildumu nodaļas lēmums ir kļuvis galīgs vai arī iebildumu process ir citādi izbeigts galīgi;

b) īstenošanas regulā noteiktajos termiņos.

3.  Paziņojumam par dalīšanu jāatbilst īstenošanas regulā paredzētajiem noteikumiem.

4.  Iesniedzot paziņojumu par dalīšanu, jāsamaksā nodeva. Pieteikumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva.

5.  Dalīšana stājas spēkā dienā, kad tā reģistrēta Birojā glabātajos dokumentos par sākotnējo pieteikumu.

6.  Visus pieprasījumus un pieteikumus, kas iesniegti, un visas nodevas, kas samaksātas attiecībā uz sākotnējo pieteikumu pirms dienas, kad Birojs saņem paziņojumu par dalīšanu, uzskata par iesniegtiem vai samaksātām arī attiecībā uz dalīto pieteikumu vai pieteikumiem. Nodevas par sākotnējo pieteikumu, kas attiecīgi samaksātas pirms dienas, kurā saņemts paziņojums par dalīšanu, neatmaksā.

7.  Dalītais pieteikums saglabā sākotnējā pieteikuma iesniegšanas datumu, kā arī jebkādu tā prioritātes datumu un agrākas izcelsmes datumu.

▼M1

9.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama paziņojumā par pieteikuma dalīšanu, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu;

b) sīki izstrādātu informāciju par to, kā apstrādāt paziņojumu par pieteikuma dalīšanu, nodrošinot, lai dalītam pieteikumam tiktu izveidots atsevišķs dokuments, tostarp jauns pieteikuma numurs;

c) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama publikācijā par dalītu pieteikumu saskaņā ar 8. punktu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B6. IEDAĻA

Reģistrācija

▼M1

45. pants

Reģistrācija

1.  Ja pieteikums atbilst šīs regulas prasībām un ja 41. panta 1. punktā noteiktajā termiņā nekādi iebildumi nav iesniegti vai ja visi iesniegtie iebildumi ir zaudējuši spēku atsaukuma, noraidījuma vai citas rīcības rezultātā, preču zīmi un 87. panta 2. punktā minētās ziņas ieraksta reģistrā. Reģistrāciju publicē.

2.  Birojs izsniedz reģistrācijas apliecību. Minēto apliecību var izsniegt elektroniski. Birojs nodrošina apstiprinātas vai neapstiprinātas apliecības kopijas, un ja kopijas tiek izsniegtas kā citādi, nevis elektroniski, – ar noteikumu, ka ir samaksāta nodeva.

3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama šā panta 2. punktā minētajā reģistrācijas apliecībā, kā arī šīs apliecības formu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼BV SADAĻA

►M1  ES PREČU ZĪMJU ◄ ILGUMS, PAGARINĀŠANA, IZMAIŅAS UN DALĪŠANA

46. pants

Reģistrācijas ilgums

►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrē uz desmit gadiem no pieteikuma iesniegšanas brīža. Reģistrāciju var pagarināt saskaņā ar 47. pantu uz nākošajiem laikposmiem, kas ilgst desmit gadus.

▼M1

47. pants

Pagarināšana

1.  ES preču zīmes reģistrāciju pagarina pēc ES preču zīmes īpašnieka vai tās skaidri pilnvarotas personas lūguma ar nosacījumu, ka samaksāta attiecīgā nodeva.

2.  Birojs informē ES preču zīmes īpašnieku un visas personas, kam ir reģistrētas tiesības attiecībā uz šo ES preču zīmi, par reģistrācijas beigšanos vismaz sešus mēnešus iepriekš. Ja šī informācija netiek sniegta, Birojs atbildību neuzņemas un tas neietekmē reģistrācijas beigšanos.

3.  Pagarināšanas pieprasījumu iesniedz sešu mēnešu laikā pirms reģistrācijas termiņa beigām. Pamatnodevu par pagarināšanu un – attiecīgā gadījumā – vienu vai vairākas nodevas par klasi attiecībā uz katru preču vai pakalpojumu klasi, kas pārsniedz pirmo, arī maksā šajā termiņā. Ja tā nenotiek, pieprasījumu var iesniegt un samaksu var veikt sešos mēnešos pēc reģistrācijas termiņa beigām ar noteikumu, ka šajā nākamajā termiņā samaksā papildu nodevu par nokavētu pagarināšanas nodevas maksājumu vai pagarināšanas pieteikuma novēlotu iesniegšanu.

4.  Pagarināšanas pieprasījumā iekļauj šādus datus:

a) tās personas vārdu vai nosaukumu, kas pieprasa reģistrācijas pagarinājumu;

b) ES preču zīmes, kurai pieprasa reģistrācijas pagarinājumu, reģistrācijas numuru;

c) ja pagarinājumu pieprasa tikai attiecībā uz daļu no reģistrētajām precēm un pakalpojumiem, norāda tās klases vai tās preces un pakalpojumus, kam tiek pieprasīta pagarināšana, vai tās klases vai tās preces un pakalpojumus, attiecībā uz kuriem netiek pieprasīta pagarināšana, un tos grupē atbilstoši Nicas klasifikācijas klasēm, pirms katras grupas norādot minētās klasifikācijas klases numuru, pie kuras pieder minētā preču vai pakalpojumu grupa, un sakārtojot tās minētās klasifikācijas klašu secībā.

Ja 3. punktā minētais maksājums ir veikts, tiek uzskatīts, ka tas ir pagarināšanas pieprasījums, ar noteikumu, ka tajā ir visas norādes, kas vajadzīgas maksājuma mērķa noteikšanai.

5.  Ja pieteikums ir iesniegts vai nodevas samaksātas tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko ES preču zīmi reģistrē, reģistrāciju pagarina tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem. Ja samaksāto nodevu nepietiek, lai aptvertu visas preču un pakalpojumu kategorijas, kam tiek pieprasīta pagarināšana, reģistrāciju pagarina, ja ir skaidrs, kura kategorija vai kategorijas ietveramas. Ja nav citu kritēriju, Birojs ņem vērā kategorijas klasifikācijas kārtībā.

6.  Pagarinājums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tam, kad beigusies esošā reģistrācija. Pagarinājumu reģistrē.

7.  Ja pagarināšanas pieprasījumu iesniedz 3. punktā minētajā termiņā, bet nav izpildīti citi šajā pantā paredzētie nosacījumi attiecībā uz pagarināšanu, Birojs pieteikuma iesniedzēju informē par konstatētajiem trūkumiem.

8.  Ja pagarināšanas pieprasījums netiek iesniegts vai tiek iesniegts pēc 3. punktā paredzētā termiņa beigām vai ja nodevas nav samaksātas vai ir samaksātas vienīgi pēc minētā termiņa beigām, vai ja 7. punktā minētie trūkumi netiek laboti minētajā termiņā, Birojs nosaka, ka reģistrācijas termiņš ir beidzies un attiecīgi par to informē ES preču zīmes īpašnieku. Ja lēmums ir kļuvis galīgs, Birojs zīmi svītro no reģistra. Anulēšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad beigusies spēkā esošā reģistrācija. Ja pagarināšanas nodevas ir samaksātas, bet reģistrāciju neatjauno, minētās nodevas atmaksā.

9.  Par divām vai vairāk zīmēm var iesniegt vienu pagarināšanas pieprasījumu, ja par katru zīmi ir samaksātas nepieciešamās nodevas, ar noteikumu, ka katrā gadījumā īpašnieks vai pārstāvis ir tas pats.

▼B

48. pants

Izmaiņas

1.   ►M1  ES preču zīmi ◄ reģistrācijas periodā vai pēc tā pagarināšanas nemaina.

2.  Tomēr, ja ►M1  ES preču zīme ◄ ietver īpašnieka vārdu un adresi, pēc īpašnieka lūguma var reģistrēt to maiņu, kas būtiski neietekmē preču zīmes identitāti, kā tā reģistrēta sākotnēji.

▼M1

3.  Lūgumā izdarīt izmaiņas iekļauj maināmo zīmes elementu un šo elementu tā mainītajā versijā.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama lūgumā izdarīt izmaiņas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M1

4.  Lūgumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāta nepieciešamā nodeva. Ja nodeva nav samaksāta vai tā nav samaksāta pilnībā, Birojs par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju. Lai mainītu vienu un to pašu elementu divās vai vairākās tā paša īpašnieka reģistrācijās, var iesniegt vienu lūgumu. Nepieciešamo nodevu maksā par katru izmaināmo reģistrāciju. Ja reģistrācijas maiņu reglamentējošās prasības nav izpildītas, Birojs dara zināmu šo nepilnību pieteikuma iesniedzējam. Ja nepilnību Biroja noteiktajā laikā nenovērš, Birojs lūgumu noraida.

5.  Izmaiņu reģistrācijas publikācijā ietver izmainītās ES preču zīmes atveidojumu. Trešās personas, kuru tiesības šīs izmaiņas var skart, var apstrīdēt šo reģistrāciju trīs mēnešos pēc tās publicēšanas.

48.a pants

Vārda vai adreses maiņa

1.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama lūgumā mainīt vārdu vai adresi saskaņā ar šā punkta pirmo daļu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

49. pants

Reģistrācijas dalīšana

1.   ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieks var dalīt reģistrāciju, paziņojot, ka uz dažām no precēm vai pakalpojumiem, kas ietverti sākotnējā reģistrācijā, attiecas viena vai vairākas dalītas reģistrācijas. Preces vai pakalpojumi dalītajā reģistrācijā nedublē preces vai pakalpojumus, kuri paliek sākotnējā reģistrācijā, vai arī preces vai pakalpojumus, kas iekļauti citās dalītās reģistrācijās.

2.  Paziņojums par dalīšanu nav pieļaujams:

a) ja gadījumā, kad pret sākotnējo reģistrāciju reģistrēts pieteikums par tiesību atcelšanu vai par paziņošanu par spēkā neesamību, šāda paziņojuma par dalīšanu rezultātā tiek ieviests dalījums starp precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērsts pieteikums par tiesību atcelšanu vai par paziņošanu par spēkā neesamību – līdz Anulēšanas nodaļas lēmums ir kļuvis galīgs vai process ir citādi izbeigts galīgi;

b) ja gadījumos, kad lietā, kas iesniegta ►M1  Eiropas Savienības preču zīmju tiesā (ES preču zīmju tiesā) ◄ , reģistrēta pretprasība par atcelšanu vai par spēkā neesamības paziņošanu, šāda dalīšanas paziņojuma rezultātā tiek ieviests dalījums starp precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērsta pretprasība – līdz atzīme par ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ spriedumu iekļauta reģistrā atbilstoši 100. panta 6. punktam.

3.  Paziņojumam par dalīšanu jāatbilst īstenošanas regulā paredzētajiem noteikumiem.

4.  Iesniedzot paziņojumu par dalīšanu, jāsamaksā nodeva. Paziņojumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva.

5.  Dalīšana stājas spēkā dienā, kurā tā iekļauta reģistrā.

6.  Visi pieprasījumi un pieteikumi, kas iesniegti, un visas nodevas attiecībā uz sākotnējo reģistrāciju, kas samaksātas līdz dienai, kurā Birojs saņem paziņojumu par dalīšanu, uzskata par iesniegtiem vai samaksātām arī attiecībā uz dalīto reģistrāciju vai reģistrācijām. Nodevas par sākotnējo reģistrāciju, kas attiecīgi samaksātas pirms dienas, kurā saņemts paziņojums par dalīšanu, neatmaksā.

7.  Dalītā reģistrācija saglabā sākotnējās reģistrācijas datumu, kā arī tās prioritātes datumu un agrākas izcelsmes datumu.

▼M1

8.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama paziņojumā par reģistrācijas dalīšanu saskaņā ar 1. punktu;

b) sīki izstrādātu informāciju par to, kā apstrādāt paziņojumu par reģistrācijas dalīšanu, nodrošinot, lai dalītai reģistrācijai tiktu izveidots atsevišķs dokuments, tostarp jauns reģistrācijas numurs.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼BVI SADAĻA

ATTEIKŠANĀS, ATCELŠANA UN SPĒKĀ NEESAMĪBA1. IEDAĻA

Atteikšanās

50. pants

Atteikšanās

1.  No ►M1  ES preču zīmes ◄ var atteikties attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta.

2.  Par atteikšanos preču zīmes īpašnieks rakstveidā paziņo Birojam. Atteikšanās nav spēkā līdz brīdim, kamēr tā ievadīta reģistrā.

3.  Atteikšanos ievada reģistrā tikai ar tiesību īpašnieka, kas ievadītas reģistrā, piekrišanu. Ja pastāv reģistrēta licence, atteikšanos reģistrā ievada tikai tad, kad preču zīmes īpašnieks pierāda, ka ir informējis licenciātu par nodomu atteikties; šos datus ievada noteiktā laika perioda beigās, kas paredzēts īstenošanas regulā.

▼M1

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama paziņojumā par atteikšanos saskaņā ar šā panta 2. punktu, un to, kāda dokumentācija ir vajadzīga, lai konstatētu trešās personas piekrišanu saskaņā ar šā panta 3. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B2. IEDAĻA

Pamats atcelšanai

51. pants

Pamats atcelšanai

1.   ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka tiesības paziņo par atceltām, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesu attiecībā uz pārkāpumu:

a) ja nepārtrauktā piecu gadu ilgā laikā preču zīme nav patiesi izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, un nav pamatotu iemeslu tās neizmantošanai; neviens tomēr nevar celt prasību ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka tiesību atcelšanai, ja laikā starp piecu gadu perioda beigām un pieteikuma vai pretprasības iesniegšanu preču zīmes patiesa izmantošana ir uzsākta vai atsākta no jauna; izmantošanas uzsākšanu vai atsākšanu trīs mēnešu laikā pirms pieteikuma vai pretprasības iesniegšanas, kas sākās vismaz pēc nepārtraukta piecu gadu neizmantošanas perioda beigām, tomēr neņem vērā, ja sagatavošanās izmantošanas uzsākšanai vai atsākšanai notiek tikai tad, kad īpašniekam kļūst zināms par iespēju iesniegt pieteikumu vai pretprasību;

b) ja īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā preču zīme ir kļuvusi par vispārēju nosaukumu attiecīgajā tirdzniecības nozarē precei vai pakalpojumam, uz ko tā ir reģistrēta;

c) ja preču zīmes izmantošanas rezultātā, ko veicis tās īpašnieks, vai ja tas noticis ar tā piekrišanu attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, preču zīme varētu maldināt sabiedrību, jo īpaši attiecībā uz to raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

2.  Ja tiesību atcelšana ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par atceltām tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.3. IEDAĻA

Spēkā neesamības pamats

52. pants

Absolūts spēkā neesamības pamats

1.   ►M1  ES preču zīmi ◄ paziņo par spēkā neesošu, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā par pārkāpumu:

a)  ►M1  ES preču zīme ◄ reģistrēta pretrunā 7. panta noteikumiem;

b) pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu par preču zīmi, ir rīkojies ļaunprātīgi.

2.  Ja ►M1  ES preču zīme ◄ ir reģistrēta, pārkāpjot 7. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunkta prasības, to tomēr var nepaziņot par spēkā neesošu, ja tās izmantošanas rezultātā tā ir ieguvusi atšķirīgumu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta.

3.  Ja spēkā neesamība ir pamatota tikai attiecībā uz dažām precēm vai pakalpojumiem, uz ko preču zīme ir reģistrēta, īpašnieka tiesības paziņo par spēkā neesošām tikai uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

53. pants

Relatīvs spēkā neesamības pamats

1.   ►M1  ES preču zīmi ◄ paziņo par spēkā neesošu, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz pārkāpumu:

a) ja pastāv 8. panta 2. punktā minēta agrāka preču zīme un ir izpildīti 8. panta 1. vai 5. punkta nosacījumi;

b) ja pastāv 8. panta 3. punktā minēta preču zīme un ir izpildīti minētā punkta nosacījumi;

c) ja pastāv 8. panta 4. punktā minētas agrākas tiesības un ir izpildīti minētā punkta nosacījumi;

▼M1

d) ja pastāv agrāka izcelsmes norāde vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kas minēta 8. panta 4.a punktā, un ir izpildīti minētā punkta nosacījumi.

Visi panta pirmajā daļā minētie nosacījumi ir izpildīti ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas vai prioritātes datumā.

▼B

2.   ►M1  ES preču zīmi ◄ arī paziņo par spēkā neesošu, ja par to iesniegts pieteikums Birojam vai arī pamatojoties uz pretprasību pārkāpumu tiesvedībā, ja šādas preču zīmes izmantošanu var aizliegt atbilstoši citām agrākām tiesībām saskaņā ar ►M1  Savienības ◄ tiesību aktiem vai valsts tiesību aktiem, kas reglamentē aizsardzību, un jo īpaši:

a) tiesībām uz nosaukumu;

b) tiesībām uz grafisko atveidojumu;

c) autortiesībām;

d) rūpnieciskā īpašuma tiesībām.

3.   ►M1  ES preču zīmi ◄ nevar paziņot par spēkā neesošu, ja 1. vai 2. punktā minēto tiesību īpašnieks skaidri piekrīt ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrēšanai pirms pieteikuma par spēkā neesamības paziņošanu vai pretprasības iesniegšanas.

4.  Ja kādu 1. vai 2. punktā minēto tiesību īpašnieks iepriekš iesniedzis pieteikumu par ►M1  ES preču zīmes ◄ spēkā neesamības paziņošanu vai pretprasību lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz pārkāpumu, tas nevar iesniegt jaunu pieteikumu spēkā neesamības paziņošanai vai iesniegt pretprasību, pamatojoties uz kādu citu no minētajām tiesībām, kuras viņš būtu varējis izmantot sava pirmā pieteikuma vai pretprasības atbalstam.

5.  Piemēro 52. panta 3. punktu.

54. pants

Ierobežojumi piekrišanas rezultātā

▼M1

1.  Ja ES preču zīmes īpašnieks piecus secīgus gadus ilgi ir piekritis, ka Savienībā izmanto vēlāku ES preču zīmi, zinādams par šādu lietošanu, viņam vairs nav tiesību, pamatojoties uz agrāku preču zīmi, iesniegt pieteikumu vēlākās preču zīmes atzīšanai par spēkā neesošu attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuriem vēlāko preču zīmi izmanto, ja vien pieteikums vēlākās ES preču zīmes reģistrācijai nav iesniegts negodprātīgi.

2.  Ja agrākas valsts preču zīmes īpašnieks, kā minēts 8. panta 2. punktā, vai cita agrāka apzīmējuma īpašnieks, kā minēts 8. panta 4. punktā, piecus secīgus gadus ilgi ir piekritis, ka vēlāku ES preču zīmi izmanto tajā dalībvalstī, kurā agrākā preču zīme vai cits agrākais apzīmējums ir aizsargāts, zinādams par šādu lietošanu, viņam vairs nav tiesību, pamatojoties uz agrāko preču zīmi vai citu agrāku apzīmējumu, iesniegt pieteikumu vēlākās preču zīmes atzīšanai par spēkā neesošu attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuriem vēlāko preču zīmi izmanto, ja vien pieteikums vēlākās ES preču zīmes reģistrācijai nav iesniegts negodprātīgi.

▼B

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos vēlākas ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašniekam nav tiesību iebilst pret agrāku tiesību izmantošanu, pat ja šīs tiesības vairs nevar izmantot pret vēlāko ►M1  ES preču zīmi ◄ .4. IEDAĻA

Atcelšanas un spēkā neesamības sekas

55. pants

Atcelšanas un spēkā neesamības sekas

1.  Uzskata, ka ►M1  ES preču zīmei ◄ kopš pieteikuma par atcelšanu vai pretprasības iesniegšanas brīža nav šajā regulā noteikto seku, ja īpašnieka tiesības ir atceltas. Lēmumā pēc kādas puses lūguma var noteikt agrāku datumu, kurā radies pamats atcelšanai.

2.  Uzskata, ka ►M1  ES preču zīmei ◄ jau no paša sākuma nav bijis šajā regulā noteikto seku, ja preču zīme ir paziņota par spēkā neesošu.

3.  Atkarībā no valsts noteikumiem attiecībā uz prasībām par zaudējumiem preču zīmes īpašnieka paviršības vai negodprātīgas rīcības rezultātā vai par negodīgu iedzīvošanos preču zīmes atcelšanas vai spēkā neesamības atpakaļejošās sekas neskar:

a) lēmumus attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir galīgi un izpildīti pirms lēmuma par atcelšanu vai spēkā neesamību;

b) līgumus, kas noslēgti pirms lēmuma par atcelšanu vai spēkā neesamību, ciktāl tie ir izpildīti pirms šā lēmuma; tomēr uz vienlīdzības pamata var pieprasīt atbilstoši attiecīgajam līgumam samaksāto summu atmaksāšanu, ciktāl apstākļi to attaisno.5. IEDAĻA

Lietu izskatīšanas procesi birojā saistībā ar atcelšanu un spēkā neesamību

56. pants

Pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu

1.  Pieteikumu ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka tiesību atcelšanai vai paziņojumam, ka preču zīme ir spēkā neesoša, var iesniegt Birojā:

a) ja piemērojams 51. un 52. pants, jebkura fiziska vai juridiska persona vai arī grupa vai organizācija, kas izveidota, lai pārstāvētu izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, kas atbilstoši likumam, kurš to reglamentē, var savā vārdā iesniegt prasību tiesā un būt par šādas prasības subjektu;

b) ja piemērojams 53. panta 1. punkts, 41. panta 1. punktā minēta persona;

c) ja piemērojams 53. panta 2. punkts, tajā minētu agrāko tiesību īpašnieki vai personas, kam ►M1  atbilstoši Savienības tiesību aktiem vai attiecīgās dalībvalsts tiesībām ◄ ir tiesības izmantot attiecīgās tiesības.

2.  Pieteikumu iesniedz kā pamatotu rakstveida paziņojumu. To neuzskata par iesniegtu līdz brīdim, kamēr nav samaksāta nodeva.

▼M1

3.  Pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu nepieņem, ja pieteikums saistībā ar to pašu jautājumu un prasības priekšmetu, kurā iesaistītas tās pašas puses, ir ticis pēc būtības izskatīts Birojā vai ES preču zīmju tiesā, kas minēta 95. pantā, un Biroja vai minētās tiesas lēmums par minēto pieteikumu ir galīgs.

▼B

57. pants

Pieteikuma izskatīšana

1.  Izskatot pieteikumu par tiesību atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, Birojs tā noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par otras puses vai paša Biroja iesniegtiem materiāliem.

▼M1

2.  Pēc ES preču zīmes īpašnieka lūguma agrākas ES preču zīmes īpašnieks, kas ir kāda no pusēm lietas izskatīšanas procesā par spēkā neesamību, iesniedz pierādījumus, ka piecu gadu laikā pirms pieteikuma par atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšanas dienas agrākā ES preču zīme ir Savienībā patiesi lietota precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem tā ir reģistrēta un kurus agrākas ES preču zīmes īpašnieks uzskaita kā sava pieteikuma pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās nelietošanas iemeslus ar noteikumu, ka agrākā ES preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas brīdī vai ES preču zīmes pieteikuma prioritātes datumā agrākā ES preču zīme ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus, agrākās ES preču zīmes īpašnieks turklāt iesniedz pierādījumus, ka tobrīd tika izpildīti 42. panta 2. punktā noteiktie nosacījumi. Ja šāda pierādījuma nav, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu noraida. Ja agrākā ES preču zīme ir lietota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, kam tā ir reģistrēta, tad, lai izskatītu pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu, uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

▼B

3.  Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta ar izmantošanu ►M1  Savienībā ◄ .

4.  Birojs pēc saviem ieskatiem var uzaicināt noslēgt mierizlīgumu.

5.  Ja pieteikuma izskatīšanā par tiesību atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu atklājas, ka preču zīmi nevarēja reģistrēt uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka tiesības attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem atceļ vai paziņo par spēkā neesošām. Pārējos gadījumos pieteikumu par tiesību atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu noraida.

6.  Ierakstu par Biroja lēmumu attiecībā uz pieteikumu par tiesību atcelšanu vai par paziņošanu par spēkā neesamību iekļauj reģistrā, kad tas pieņemts galīgi.

▼M1

57.a pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, sīki nosakot 56. un 57. pantā minētās procedūras, ar ko reglamentē ES preču zīmes atcelšanu un spēkā neesamības paziņošanu, kā arī uz aģenta vārda reģistrētas ES preču zīmes nodošanu, kas minēta 18. pantā.

▼BVII SADAĻA

APELĀCIJA

58. pants

Lēmumi, par kuriem var iesniegt apelāciju

▼M1

1.  Apelāciju var iesniegt par 130. panta a) līdz d) punktā un – attiecīgā gadījumā – minētā panta f) punktā norādīto Biroja lēmējiestāžu lēmumiem. Minētie lēmumi stājas spēkā tikai no 60. pantā minētā apelācijas perioda termiņa beigām. Apelācijas iesniegšanai ir apturošs efekts.

▼B

2.  Par lēmumu, kurš neizbeidz procesu pret kādu no pusēm, apelāciju var iesniegt tikai kopā ar galīgo lēmumu, ja vien šis lēmums neparedz atsevišķu apelāciju.

59. pants

Personas, kam ir tiesības iesniegt apelāciju un būt pusēm apelācijas procesos

Apelāciju var iesniegt jebkura puse, kas iesaistīta procesā un ko lēmums ietekmējis nelabvēlīgi. Pārējās puses procesā ir apelācijas procesā piedalīties tiesīgas puses.

▼M1

60. pants

Termiņi un apelācijas veids

1.  Paziņojumu par apelāciju rakstveidā iesniedz Birojā divu mēnešu laikā pēc lēmuma izziņošanas. Paziņojumu uzskata par iesniegtu tikai tad, kad ir samaksāta apelācijas nodeva. To iesniedz tās procedūras valodā, kurā pieņēma lēmumu, uz kuru attiecas apelācija. Četru mēnešu laikā pēc lēmuma izziņošanas iesniedz rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti apelācijas pamati.

2.  Inter partes procesā atbildētājs savā atbildes rakstā var prasīt atcelt vai mainīt apstrīdēto lēmumu punktā, kurš nav minēts apelācijā. Šādam atbildētāja iesniegumam nav tiesisku seku, ja apelācijas iesniedzējs apelācijas procesu neturpina.

▼B

61. pants

Lēmumu pārskatīšana ex parte lietās

1.  Ja puse, kas iesniegusi apelāciju, ir procesa vienīgā puse, un ja nodaļa, kuras lēmums tiek apstrīdēts, uzskata apelāciju par pieņemamu un pienācīgi pamatotu, nodaļa labo savu lēmumu.

2.  Ja lēmums netiek labots viena mēneša laikā pēc pamatojuma saņemšanas, apelāciju nekavējoties un bez turpmākiem komentāriem par tās būtību nodod Apelācijas padomei.

▼M1 —————

▼B

63. pants

Apelāciju izskatīšana

1.  Ja apelācija ir pieņemama, Apelācijas padome pārbauda, vai to var pieņemt izskatīšanai.

2.  Izskatot apelāciju, Apelācijas padome tās noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par otras puses vai pašas padomes iesniegtiem materiāliem.

64. pants

Lēmumi attiecībā uz apelācijām

1.  Pēc apelācijas pārbaudes attiecībā uz pieņemšanu izskatīšanai Apelācijas padome lemj par apelāciju. Padome var vai nu darboties tās instances kompetences jomā, kas atbildīga par apelācijai nodoto lēmumu, vai nodot lietu šai instancei turpmākai izskatīšanai.

2.  Ja Apelācijas padome nodod lietu tālākai izskatīšanai tai instancei, par kuras lēmumu apelācija iesniegta, šai instancei ir saistošs Apelācijas padomes ratio decidendi, ciktāl lietas fakti ir tie paši.

▼M1

3.  Apelācijas padomes lēmumi stājas spēkā tikai no 65. panta 5. punktā minētā termiņa beigām vai, ja minētajā laikā ir celta prasība Vispārējā tiesā, no šādas prasības noraidīšanas brīža vai no brīža, kad Tiesā iesniegta apelācija par Vispārējās tiesas lēmuma noraidīšanu.

▼B

65. pants

Prasības Tiesā

▼M1

1.  Pret Apelācijas padomju lēmumiem attiecībā uz apelācijām var celt prasības Vispārējā tiesā.

▼B

2.  Prasību var celt, pamatojoties uz nekompetenci, būtiska procesuāla pārkāpuma, Līguma vai šīs regulas pārkāpumu vai kāda tiesību akta pārkāpumu saistībā ar to piemērošanu, vai pilnvaru pārsniegšanu.

▼M1

3.  Vispārējai tiesai ir piekritība anulēt vai izmainīt apstrīdēto lēmumu.

▼B

4.  Prasību var celt jebkura lietas izskatīšanas procesā Apelācijas padomē iesaistīta puse, ko nelabvēlīgi ietekmējis padomes lēmums.

▼M1

5.  Prasību Vispārējā tiesā ceļ divu mēnešu laikā pēc Apelācijas padomes lēmuma izziņošanas brīža.

6.  Birojs veic nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu Vispārējās tiesas spriedumu, vai gadījumā, ja par minēto spriedumu iesniegta apelācija, Tiesas spriedumu.

▼M1

65.a pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, nosakot:

a) regulas 60. pantā minētā paziņojuma par apelāciju oficiālo saturu un procedūru apelācijas iesniegšanai un izskatīšanai;

b) Apelācijas padomes lēmumu oficiālo saturu un formu, kā minēts 64. pantā;

c) atlīdzību par apelācijas nodevu, kā minēts 60. pantā.

▼BVIII SADAĻA

▼M1

EIROPAS SAVIENĪBAS KOLEKTĪVĀS PREČU ZĪMES (ES KOLEKTĪVĀS PREČU ZĪMES)

▼B

66. pants

▼M1

Eiropas Savienības kolektīvās preču zīmes (ES kolektīvās preču zīmes)

▼B

1.   ►M1  Eiropas Savienības kolektīvā preču zīme (ES kolektīvā preču zīme) ◄ ir ►M1  ES preču zīme ◄ , kuru tā raksturo, kad iesniedz pieteikumu par to, un kas spēj nošķirt tās apvienības locekļu, kas ir šīs preču zīmes īpašnieki, preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Uz ►M1  Eiropas Savienības kolektīvām preču zīmēm (ES kolektīvām preču zīmēm) ◄ var pieteikties izgatavotāju, ražotāju, pakalpojumu sniedzēju, tirgotāju vai patērētāju apvienības, kurām atbilstoši tiesību aktiem, kas tās reglamentē, savā vārdā ir visu veidu tiesības un pienākumi, spēja slēgt līgumus vai veikt citas juridiskas darbības un iesniegt prasību tiesā, un būt par šādas prasības subjektu, kā arī juridiskas personas, uz ko attiecas publiskās tiesības.

2.  Atkāpjoties no 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta, ►M1  ES kolektīvās preču zīmes ◄ 1. punkta nozīmē var būt apzīmējumi vai norādes, kas tirdzniecībā var kalpot kā norādes par preču vai pakalpojumu ģeogrāfisko izcelsmi. Kopīga preču zīme nedod tiesības tās īpašniekam aizliegt trešajām personām šos apzīmējumus vai norādes izmantot tirdznieciskos darījumos ar nosacījumu, ka trešās personas rūpnieciskos vai komercdarījumos tās izmanto godīgi; šo preču zīmi jo īpaši nevar izmantot pret trešo personu, kam ir tiesības izmantot ģeogrāfisku nosaukumu.

3.  Šīs regulas noteikumus piemēro ►M1  ES kopīgām preču zīmēm ◄ , ja vien 67. līdz 74. pants nenosaka citādi.

67. pants

Noteikumi, kas reglamentē preču zīmes izmantošanu

1.  Pieteikuma par ►M1  ES kolektīvo preču zīmi ◄ iesniedzējam noteiktā termiņā jāiesniedz noteikumi, kas reglamentē tās izmantošanu.

2.  Noteikumos, kas reglamentē tās izmantošanu, norāda personas, kam atļauts preču zīmi izmantot, nosacījumus, lai būtu apvienības loceklis, un, ja tādi ir, preču zīmes izmantošanas nosacījumus, ieskaitot sankcijas. Noteikumiem, kas reglamentē 66. panta 2. punktā minētās preču zīmes izmantošanu, jāatļauj visām personām, kuru preču vai pakalpojumu izcelšanās vieta ir attiecīgais ģeogrāfiskais apgabals, kļūt par tās apvienības locekli, kura ir preču zīmes īpašnieks.

▼M1

3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama šā panta 2. punktā minētajos noteikumos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

68. pants

Pieteikuma noraidīšana

1.  Papildus 36. un 37. pantā paredzētajam pamatojumam ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma noraidīšanai pieteikumu par ►M1  ES kolektīvo preču zīmi ◄ noraida, ja nav atbilstības 66. vai 67. panta noteikumiem vai ja noteikumi, kas reglamentē tās izmantošanu, ir pretēji sabiedriskajai kārtībai vai vispārpieņemtiem morāles principiem.

2.  Pieteikumu par ►M1  ES kolektīvo preču zīmi ◄ noraida arī, ja sabiedrību iespējams maldināt attiecībā uz preču zīmes raksturu vai nozīmi, jo īpaši – ja to būtu iespējams uztvert citādi nekā kolektīvo preču zīmi.

3.  Pieteikumu nenoraida, ja iesniedzējs pēc noteikumu, kas reglamentē izmantošanu, grozīšanas atbilst 1. un 2. punkta prasībām.

▼M1

69. pants

Trešo personu apsvērumi

Ja Birojā saskaņā ar 40. pantu ir iesniegti rakstveida apsvērumi par ES kolektīvo preču zīmi, tie var būt balstīti uz attiecīgiem pamatiem par to, kādēļ pieteikums par ES kolektīvo preču zīmi ir noraidāms atbilstīgi 68. pantam.

▼B

70. pants

Preču zīmju izmantošana

►M1  ES kolektīvās preču zīmes ◄ izmantošana, ko veic attiecīgi pilnvarota persona, atbilst šīs regulas prasībām ar nosacījumu, ka tiek izpildīti pārējie nosacījumi, ko uzliek šī regula attiecībā uz ►M1  ES preču zīmju ◄ izmantošanu.

71. pants

Noteikumu, kas reglamentē preču zīmju izmantošanu, grozīšana

1.   ►M1  ES kolektīvās preču zīmes ◄ īpašniekam jāiesniedz Birojam visi grozītie noteikumi, kas reglamentē preču zīmes izmantošanu.

2.  Grozījumus reģistrā nemin, ja grozītie noteikumi neatbilst 67. pantam vai ir saistīti ar kādu no 68. pantā minētajiem noraidījuma iemesliem.

▼M1

3.  Rakstiskus apsvērumus, kas sniegti saskaņā ar 69. pantu, var arī iesniegt attiecībā uz grozītiem noteikumiem, kas reglamentē preču zīmju lietošanu.

▼B

4.  Šīs regulas piemērošanai grozījumi noteikumos, kas reglamentē preču zīmju izmantošanu, stājas spēkā tikai no brīža, kad datus par grozījumiem ievada reģistrā.

72. pants

Personas, kam ir tiesības celt prasību par pārkāpumiem

1.  Regulas 22. panta 3. un 4. punktu par licenciātu tiesībām attiecina uz visām personām, kam ir tiesības izmantot ►M1  ES kolektīvo preču zīmi ◄ .

2.   ►M1  ES kolektīvās preču zīmes ◄ īpašniekam ir tiesības prasīt kompensāciju to personu vārdā, kurām ir tiesības izmantot preču zīmi, ja šīs personas ir cietušas zaudējumus preču zīmes neatļautas izmantošanas rezultātā.

73. pants

Pamats atcelšanai

Papildus 51. pantā paredzētajiem atcelšanas iemesliem ►M1  ES kolektīvās preču zīmes ◄ īpašnieka tiesības atceļ, ja Birojs saņem attiecīgu pieteikumu vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesu attiecībā uz pārkāpumu, ja:

a) īpašnieks neveic piemērotus pasākumus, lai novērstu preču zīmes izmantošanu tādā veidā, kas nav savienojams ar izmantošanas nosacījumiem, ja tādi ir, kas noteikti izmantošanas noteikumos, kuru grozījumi attiecīgi ir minēti reģistrā;

b) veids, kādā īpašnieks preču zīmi izmanto, ir radījis iespēju, ka tā varētu maldināt sabiedrību 68. panta 2. punktā minētajā veidā;

c) noteikumu, kas reglamentē preču zīmes izmantošanu, grozījums ir minēts reģistrā, pārkāpjot 71. panta 2. punktu, ja vien preču zīmes īpašnieks, tālāk grozot izmantošanas noteikumus, nepanāk atbilstību minētā punkta noteikumiem.

74. pants

Spēkā neesamības pamats

Papildus 52. un 53. pantā paredzētajiem iemesliem par spēkā neesamību ►M1  ES kolektīvo preču zīmi ◄ , kas ir reģistrēta, pārkāpjot 68. pantu, paziņo par spēkā neesošu, Birojam saņemot attiecīgu pieteikumu vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesu attiecībā uz pārkāpumu, ja vien preču zīmes īpašnieks, grozot izmantošanas noteikumus, nepanāk atbilstību attiecīgajiem noteikumiem.

▼M12. IEDAĻA

ES sertifikācijas zīmes

74.b pants

Noteikumi, kas reglamentē ES sertifikācijas zīmes lietošanu

3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama šā panta 2. punktā minētajos noteikumos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼BIX SADAĻA

PROCEDŪRA1. IEDAĻA

Vispārējie noteikumi

75. pants

Lēmumu pamatojums

Biroja lēmumos norāda to pamatojumu. Lēmumi balstās tikai uz tādiem iemesliem vai pierādījumiem, par ko attiecīgajām pusēm ir bijusi iespēja iesniegt savus apsvērumus.

76. pants

Faktu pārbaude, ko Birojs veic pēc savas iniciatīvas

1.  Lietas izskatīšanas procesa laikā Birojs izskata faktus pēc savas iniciatīvas, tomēr lietas izskatīšanas procesos, kas attiecas uz relatīvu pamatu reģistrācijas noraidīšanai, Birojs aprobežojas ar faktu, pierādījumu un argumentu, ko puses iesniegušas, pārbaudi. ►M1  Procedūrā atzīšanai par spēkā neesošu saskaņā ar 52. pantu Birojs pārbauda tikai pušu izvirzītos pamatus un argumentus. ◄

2.  Birojs var neņemt vērā faktus vai pierādījumus, ko attiecīgās puses nav iesniegušas laicīgi.

77. pants

Procesa mutiskā daļa

1.  Ja Birojs uzskata, ka būtu nepieciešama procesa mutiskā daļa, tā notiek vai nu pēc Biroja iniciatīvas, vai pēc kādas procesā iesaistītas puses lūguma.

2.  Procesa mutiskā daļa ar pārbaudītājiem, iebildumu nodaļu, preču zīmju piešķiršanas nodaļu un juridisko lietu nodaļu nav atklāta.

3.  Procesa mutiskā daļa, ieskaitot lēmuma pasludināšanu, ir atklāta anulēšanas nodaļā un Apelācijas padomēs, ciktāl instance, kurā lietas izskatīšanas process notiek, neizlemj citādi gadījumos, kad sabiedrības pielaišana nopietni un nepamatoti varētu radīt neizdevīgu stāvokli kādai procesā iesaistītai pusei.

▼M1

4.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 163.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros ir precizēti sīki izstrādāti noteikumi par procesa mutisko daļu, tostarp sīki izstrādāts valodu izmantošanas režīms saskaņā ar 119. pantu.

▼B

78. pants

Pierādījumu iegūšana

1.  Lietas izskatīšanas procesā Birojā pierādījumus sniedz vai iegūst:

a) uzklausot puses;

b) lūdzot informāciju;

c) uzrādot dokumentus un lietiskos pierādījumus;

d) uzklausot lieciniekus;

e) no ekspertu atzinumiem;

f) no rakstveida paziņojumiem, kas apstiprināti ar zvērestu vai ar līdzīgām sekām atbilstoši tās valsts likumiem, kurā paziņojums sastādīts.

2.  Attiecīgā instance var uzdot kādam no tās locekļiem pārbaudīt sniegtos pierādījumus.

3.  Ja Birojs uzskata par vajadzīgu, lai puse, liecinieks vai eksperts sniedz pierādījumus mutiski, tā izsniedz pavēsti, lai attiecīgā persona ierastos Birojā.

4.  Puses informē par liecinieku vai ekspertu uzklausīšanu Birojā. Tām ir tiesības būt klāt un uzdot jautājumus lieciniekam vai ekspertam.

▼M1

6.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus pierādījumu ieguvei.

▼M1

79. pants

Paziņošana

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus paziņošanas noteikumus.

▼M1

79.b pants

Birojam sniedzamie paziņojumi

2.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 163.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros ir precizēti noteikumi par saziņas līdzekļiem, tostarp par elektroniskiem saziņas līdzekļiem, ko puses izmanto lietas izskatīšanā Birojā, un veidlapas, kuru pieejamību nodrošina Birojs.

79.c pants

Termiņi

5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, lai sīkāk noteiktu termiņu aprēķināšanu un ilgumu.

▼B

80. pants

Lēmumu atcelšana

1.  Ja Birojs iekļāvis reģistrā ierakstu vai pieņēmis lēmumu, kurā ir acīmredzama procesuāla kļūda, kas attiecināma uz Biroju, tas nodrošina, ka šo ierakstu anulē vai lēmumu atceļ. Ja procesā ir tikai viena puse un ieraksts vai akts skar tās tiesības, anulēšanu vai atcelšanu nosaka pat tad, ja kļūda nav bijusi šai pusei acīmredzama.

2.  Anulēšanu vai atcelšanu, kas minēta 1. punktā, pienākuma dēļ vai pēc vienas no procesā iesaistītās puses pieprasījuma nosaka nodaļa, kas izdarījusi ierakstu vai pieņēmusi lēmumu. Anulēšanu vai atcelšanu pēc apspriešanās ar procesā iesaistītajām pusēm vai jebkuras reģistrā iekļautas attiecīgās Kopienas preču zīmes tiesību īpašnieku nosaka sešu mēnešu laikā no dienas, kurā izdarīts ieraksts reģistrā vai pieņemts lēmums.

▼M1

3.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 163.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros ir precizēta lēmuma atcelšanas vai reģistra ieraksta anulēšanas procedūra.

▼B

81. pants

Restitutio in integrum

1.  Pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedzējam vai tās īpašniekam, vai kādai pusei lietas izskatīšanas procesā Birojā, kura, neskatoties uz to, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi atbilstoši apstākļiem, nav spējusi iekļauties Biroja noteiktajā termiņā, pēc tās lūguma atjauno tās tiesības, ja, attiecīgo termiņu neievērojot, atbilstoši šīs regulas noteikumiem rodas tiešas sekas, kas izraisa kādu tiesību vai atlīdzības iespējas zaudējumu.

2.  Lūgums jāiesniedz rakstveidā divu mēnešu laikā kopš brīža, kad ir novērsts cēlonis attiecībā uz neiekļaušanos termiņā. Šajā laikā jāveic nepaveiktā darbība. Lūgums ir pieņemams tikai vienu gadu kopš neievērotā termiņa beigām. Ja netiek iesniegts pieteikums reģistrācijas pagarināšanai vai nav samaksāta reģistrācijas pagarināšanas nodeva, no viena gada laika perioda atskaita sešus mēnešus, kā paredzēts 47. panta 3. punkta trešajā teikumā.

3.  Lūgumā jānorāda tā pamatojums un jāizklāsta fakti, uz kuriem tas balstās. Lūgumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva par tiesību atjaunošanu.

4.  Par lūgumu lemj instance, kas ir kompetenta lemt par neveikto darbību.

5.  Šo pantu nepiemēro termiņiem, kas minēti šā panta 2. punktā, 41. panta 1. un 3. punktā un 82. pantā.

6.  Ja pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedzējam vai tās īpašniekam atjauno tā tiesības, tas nevar izmantot savas tiesības pret trešo personu, kura ir godprātīgi laidusi preces apgrozībā vai sniegusi pakalpojumus ar apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs ►M1  ES preču zīmei ◄ , laika periodā starp tiesību zaudējumu attiecībā uz pieteikumu vai ►M1  ES preču zīmi ◄ un publikāciju par šo tiesību atjaunošanu.

7.  Trešā persona, kas var izmantot 6. punkta noteikumus, var uzsākt procesu, kurā iesaistīta trešā persona, attiecībā uz lēmumu par tiesību atjaunošanu pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedzējam vai tās īpašniekam divu mēnešu laikā kopš publikācijas par šo tiesību atjaunošanu.

8.  Nekas šajā pantā neierobežo dalībvalsts tiesības piešķirt restitutio in integrum attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem termiņiem, kas jāievēro attiecībā uz šīs valsts iestādēm.

82. pants

Procesa turpināšana

1.   ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma iesniedzējs vai īpašnieks vai jebkura cita puse procesā, kas uzsākts Birojā, kura nav ievērojusi termiņu attiecībā uz Biroju, pēc pieprasījuma var panākt procesa turpinājumu ar noteikumu, ka laikā, kad tiek izteikts pieprasījums, neizdarība ir novērsta. Pieprasījums par procesa turpināšanu ir pieņemams vienīgi tad, ja tas iesniegts divu mēnešu laikā pēc neievērotā termiņa beigām. Pieprasījumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta nodeva par procesa turpināšanu.

2.  Šo pantu nepiemēro termiņiem, kas noteikti 25. panta 3. punktā, 27. pantā, 29. panta 1. punktā, 33. panta 1. punktā, 36. panta 2. punktā, 41. pantā, 42. pantā, 47. panta 3. punktā, 60. pantā, 62. pantā, 65. panta 5. punktā, 81. pantā, 112. pantā, vai termiņiem, kas noteikti šajā pantā, vai termiņiem, kas īstenošanas regulā noteikti pretendēšanai uz prioritāti 30. panta nozīmē, uz izstādīšanas prioritāti 33. panta nozīmē vai uz agrāku izcelsmi 34. panta nozīmē pēc tam, kad pieteikums ir bijis iesniegts.

3.  Par pieteikumu lemj tā nodaļa, kas ir kompetenta attiecībā uz konkrēto neizdarību.

▼M1

4.  Ja Birojs akceptē pieteikumu, tad uzskata, ka termiņa nokavējuma sekas nav iestājušās. Ja lēmums ir pieņemts laikposmā starp minētā termiņa beigām un pieprasījumu par procesa turpināšanu, struktūrvienība, kas ir kompetenta lemt par nepaveikto darbību, pārskata lēmumu un gadījumā, ja ir pietiekami izpildīt nepaveikto darbību, pieņem citu lēmumu. Ja pēc pārskatīšanas Birojs secina, ka sākotnējais lēmums nav maināms, tas minēto lēmumu apstiprina rakstveidā.

▼B

5.  Ja Birojs noraida pieteikumu, nodevu atmaksā.

▼M1

82.a pants

Lietas izskatīšanas pārtraukšana

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus noteikumus lietas izskatīšanas atsākšanai Birojā.

▼B

83. pants

Atsauce uz vispārējiem principiem

Ja šajā regulā, īstenošanas regulā, noteikumos par samaksu vai Apelācijas padomes procesa noteikumos nav noteikti procesuāli noteikumi, Birojs ievēro dalībvalstīs vispārēji atzītus procesa tiesību principus.

84. pants

Finansiālo saistību izbeigšana

1.  Biroja tiesības uz nodevas samaksu beidzas pēc četriem gadiem kopš tā kalendārā gada beigām, kurā attiecīgā maksa bija jāveic.

2.  Tiesības uz prasību pret Biroju par nodevu vai naudas summu, kas samaksātas, pārsniedzot vajadzīgo lielumu, atmaksāšanu beidzas pēc četriem gadiem kopš tā kalendārā gada beigām, kurā šīs tiesības radušās.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā noteikto termiņu pārtrauc 1. punktā minētajos gadījumos ar prasību samaksāt nodevu, bet 2. punktā minētajos gadījumos – ar pamatotu rakstveida prasību. Pēc šīs pārtraukšanas tas atkal nekavējoties atsākas un beidzas visvēlākais sešus gadus pēc tā gada beigām, kurā minētais termiņš sākotnēji sākās, ja vien tajā laikā nav sācies tiesas process šo tiesību izpildei; tādā gadījumā minētais laika periods beidzas vismaz vienu gadu pēc tam, kad spriedums ir kļuvis galīgs.2. IEDAĻA

Izmaksas

85. pants

Izmaksas

1.  Zaudējusī puse lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz iebildumiem, lietas izskatīšanas procesā par atcelšanu, procesā par spēkā neesamības paziņošanu vai apelācijas procesā uzņemas otras puses izmaksas, kā arī visas paša ar procesu saistītās izmaksas, neskarot 119. panta 6. punktu, ieskaitot pārstāvja, padomnieka vai advokāta ceļa un uzturēšanās izdevumus un atalgojumu to līmeņu robežās, kas katrai izmaksu kategorijai noteikti atbilstīgi īstenošanas regulas nosacījumiem.

▼M1

1.a  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir precizētas maksimālās likmes izmaksām, kuras ir būtiskas lietas izskatīšanas procesam un kuras faktiski ir radušās uzvarējušai pusei. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Precizējot minētās summas attiecībā uz ceļa un uzturēšanās izdevumiem, Komisija ņem vērā attālumu no puses, pārstāvja vai liecinieka, vai eksperta dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības vietas līdz vietai, kur notiek procesa mutiskā daļa, to procesa stadiju, kurā izmaksas rodas, un attiecībā uz pārstāvības izmaksām 93. panta 1. punkta nozīmē – vajadzību nodrošināt, lai otra puse taktisku apsvērumu dēļ nevarētu ļaunprātīgi izmantot pienākumu segt izmaksas. Dienasnaudu aprēķina saskaņā ar Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 ( 6 ) paredzētajiem Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

Zaudējusī puse sedz izmaksas tikai par vienu oponējošo pusi un, attiecīgā gadījumā, par vienu pārstāvi.

▼B

2.  Tomēr, ja viena puse uzvar attiecībā uz dažiem jautājumiem un zaudē attiecībā uz citiem jautājumiem vai ja tas vajadzīgs objektivitātes dēļ, iebildumu nodaļa, anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome nosaka citādu izmaksu sadalījumu.

3.  Puse, kura izbeidz procesu, atsaucot ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu, iebildumus, pieteikumu par tiesību atcelšanu, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu vai apelāciju vai arī nepagarinot ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrāciju vai atsakoties no ►M1  ES preču zīmes ◄ , uzņemas otras puses samaksas un izdevumus, kā noteikts 1. un 2. punktā.

4.  Ja lieta nenonāk līdz spriedumam, par izmaksām lemj iebildumu nodaļa, anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome.

5.  Ja puses iebildumu nodaļā, anulēšanas nodaļā vai Apelācijas padomē noslēdz vienošanos par izmaksām, kas atšķiras no iepriekšējās daļās noteiktā, attiecīgā instance šo vienošanos ņem vērā.

6.  Iebildumu nodaļa, anulēšanas nodaļa vai Apelācijas padome nosaka izmaksu summu, kas jāmaksā atbilstoši iepriekšējiem punktiem, ja izmaksas, kas jāmaksā, ir vienīgi nodevas, kas jāmaksā Birojam, un pārstāvniecības izmaksas. Visos citos gadījumos Apelācijas padomes reģistrs vai arī iebildumu nodaļas vai anulēšanas nodaļas darbinieks nosaka to izmaksu summu, kas jāatlīdzina pēc pieprasījuma. Pieprasījums ir pieņemams vienīgi divu mēnešu laikā no dienas, kurā lēmums, par kuru bija iesniegts pieteikums noteikt izmaksas, ir pieņemts galīgi. Šādi noteikto summu var pārskatīt ar iebildumu nodaļas, anulēšanas nodaļas vai Apelācijas padomes lēmumu pēc pieprasījuma, kas iesniegts noteiktajā termiņā.

86. pants

Lēmumu, kas nosaka izmaksu lielumu, izpilde

1.  Visi Biroja galīgie lēmumi, kas nosaka izmaksu lielumu, ir jāizpilda.

2.  Izpildi reglamentē civilprocesa noteikumi, kas ir spēkā tās valsts teritorijā, kurā izpilde notiek. ►M1  Katra dalībvalsts izraugās vienu iestādi, kas atbildīga par 1. punktā minētā lēmuma autentiskuma pārbaudi, un paziņo tās kontaktinformāciju Birojam, Tiesai un Komisijai. Rīkojumu par lēmuma izpildi pievieno minētās iestādes lēmumam, un vienīgā formalitāte ir lēmuma autentiskuma pārbaude. ◄

3.  Pēc šo formalitāšu izpildes pēc attiecīgās puses lūguma tā var sākt izpildi saskaņā ar valsts likumiem, iesniedzot lietu tieši kompetentajai iestādei.

4.  Izpildi var atcelt vienīgi ar Tiesas lēmumu. Tomēr attiecīgās valsts tiesām ir piekritība attiecībā uz sūdzībām par nepareizu izpildi.3. IEDAĻA

Dalībvalstu sabiedrības un valsts iestāžu informēšana

▼M1

87. pants

ES Preču zīmju reģistrs

1.  Birojs uztur ES Preču zīmju reģistru, kuru tas pastāvīgi atjaunina.

2.  Reģistrā tiek iekļauti šādi ieraksti attiecībā uz ES preču zīmes pieteikumiem un reģistrāciju:

a) pieteikuma iesniegšanas datums;

b) pieteikuma reģistrācijas numurs;

c) pieteikuma publicēšanas datums;

d) pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;

e) pārstāvja, kas nav minēts regulas 92. panta 3. punkta pirmajā teikumā, vārds un darījumdarbības adrese;

f) zīmes atveidojums kopā ar norādēm par tās raksturu; un, attiecīgā gadījumā, preču zīmes apraksts;

g) norāde par precēm un pakalpojumiem pēc to nosaukumiem;

h) ziņas attiecībā uz prasībām par prioritātes tiesībām saskaņā ar 30. pantu;

i) ziņas attiecībā uz prasībām par izstādīšanas prioritāti saskaņā ar 33. pantu;

j) ziņas par reģistrētas agrākas preču zīmes agrākas izcelsmes prasībām, kā minēts 34. pantā;

k) paziņojums, ka zīme tās lietošanas rezultātā ir kļuvusi atšķirtspējīga, ievērojot 7. panta 3. punktu;

l) norāde par to, ka zīme ir kolektīvā preču zīme;

n) valoda, kurā tika iesniegts pieteikums, un otrā valoda, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis savā pieteikumā, ievērojot šīs regulas 119. panta 3. punktu;

o) zīmes reģistrācijas datums Reģistrā un reģistrācijas numurs;

p) paziņojums, ka pieteikums iesniegts sakarā ar starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Savienību, pārveidošanu saskaņā ar šīs regulas 161. pantu, kopā ar dienu, kad veikta preču zīmes starptautiskā reģistrācija saskaņā ar Madrides Protokola 3. panta 4. punktu, vai dienu, kurā reģistrēta teritoriālā paplašināšana uz Savienību, kas veikta pēc preču zīmes starptautiskās reģistrācijas saskaņā ar Madrides Protokola 3.ter panta 2. punktu, un starptautiskās reģistrācijas prioritātes dienu.

3.  Reģistrā tiek ietverti arī šādi ieraksti ar katram pievienotu ieraksta izdarīšanas datumu:

a) ES preču zīmes īpašnieka vārda vai nosaukuma, adreses vai valstspiederības maiņa vai valsts, kurā viņam ir pastāvīgā dzīves vieta vai mītnes vieta, vai uzņēmējdarbības vieta, maiņa;

b) pārstāvja, kas nav minēts regulas 92. panta 3. punkta pirmajā teikumā, vārda vai darījumdarbības adreses maiņa;

c) jauna pārstāvja iecelšanas gadījumā – viņa vārds un darījumdarbības adrese;

d) zīmes grozījumi un izmaiņas saskaņā ar regulas 43. pantu un 48. pantu un kļūdu labojumi;

e) paziņojums par grozījumiem noteikumos, ar ko reglamentē kolektīvo preču zīmju lietošanu, saskaņā ar regulas 71. pantu;

f) ziņas par reģistrētas agrākas preču zīmes agrākas izcelsmes prasībām, kā norādīts regulas 34. pantā saskaņā ar 35. pantu;

g) pilnīga vai daļēja nodošana saskaņā ar regulas 17. pantu;

h) tiesību in rem radīšana vai nodošana saskaņā ar regulas 19. pantu un tiesību in rem raksturu;

i) izpildes panākšana saskaņā ar regulas 20. pantu un maksātnespējas procesi saskaņā ar regulas 21. pantu;

j) licences piešķiršana vai nodošana saskaņā ar regulas 22. pantu un, vajadzības gadījumā, licences tips;

k) reģistrācijas pagarināšana saskaņā ar regulas 47. pantu, diena, no kuras tā stājas spēkā, un jebkādi ierobežojumi saskaņā ar regulas 47. panta 4. punktu;

l) ieraksts par reģistrācijas termiņa izbeigšanās noteikšanu saskaņā ar regulas 47. pantu;

m) zīmes īpašnieka atsaukšanas vai atteikšanās paziņojumi attiecīgi saskaņā ar regulas 43. un 50. pantu;

n) iesniegšanas datums un ziņas attiecībā uz jebkuriem iebildumiem saskaņā ar 41. pantu vai pieteikumu saskaņā ar 56. pantu, vai pretprasību saskaņā ar 100. panta 4. punktu, lai atceltu vai paziņotu par spēkā neesošu, vai apelāciju saskaņā ar 60. pantu;

o) datums un saturs attiecībā uz lēmumu par iebildumiem vai iesniegumu pretprasībai saskaņā ar 57. panta 6. punktu vai 100. panta 6. punkta trešo teikumu, vai apelāciju saskaņā ar 64. pantu;

p) ieraksts par pārvēršanas lūguma saņemšanu saskaņā ar 113. panta 2. punktu;

q) tā pārstāvja anulēšana, kas reģistrēts saskaņā ar šā panta 2. punkta e) apakšpunktu;

r) valsts zīmes senioritātes anulēšana;

s) šā punkta h), i) un j) apakšpunktā norādīto pozīciju pārveidošana vai anulēšana Reģistrā;

t) ES preču zīmes aizstāšana ar starptautisku reģistrāciju saskaņā ar 157. pantu;

u) uz tādas ES preču zīmes pieteikumu pamatotas starptautiskās reģistrācijas datums un numurs, kura reģistrēta kā ES preču zīme saskaņā ar 148. panta 1. punktu;

v) uz ES preču zīmi pamatotas starptautiskas reģistrācijas datums un numurs saskaņā ar 148. panta 2. punktu;

w) pieteikuma sadalīšana saskaņā ar 44. pantu un reģistrācijas dalīšana saskaņā ar 49. pantu kopā ar šā panta 2. punktā minētajām pozīcijām attiecībā uz nodalītu reģistrāciju, kā arī grozīts sākotnējās reģistrācijas preču un pakalpojumu saraksts;

x) Reģistrā iekļauta ieraksta vai lēmuma atcelšana saskaņā ar 80. pantu, ja atcelšana skar tādu lēmumu vai ierakstu, kas ir publicēts.

4.  Izpilddirektors var noteikt, ka Reģistrā ir ierakstāmas citas pozīcijas, kas nav minētas šā panta 2. un 3. punktā, saskaņā ar 123. panta 4. punktu.

5.  Reģistru var uzturēt elektroniskā formā. Birojs vāc, kārto, publisko un uzglabā 2. un 3. punktā minētās pozīcijas, tostarp visus personas datus, 9. punktā paredzētajos nolūkos. Birojs dara reģistru viegli pieejamu publiskām pārbaudēm.

6.  ES preču zīmes īpašniekam dara zināmas jebkādas izmaiņas Reģistrā.

7.  Birojs nodrošina apstiprinātus vai neapstiprinātus Reģistra izrakstus, pēc pieprasījuma un ja ir samaksāta nodeva.

8.  Datu apstrāde attiecībā uz 2. un 3. punktā minētajiem ierakstiem, tostarp jebkādu personas datu apstrāde, notiek šādos nolūkos:

a) lai administratīvi pārvaldītu pieteikumus un/vai reģistrācijas, kā aprakstīts šajā regulā un saskaņā ar to pieņemtajos tiesību aktos;

b) lai uzturētu publisku reģistru, kas dod iespēju publiskām iestādēm un ekonomikas dalībniekiem veikt pārbaudes un saņemt informāciju ar mērķi ļaut tiem izmantot tiesības, kas tiem piešķirtas ar šo regulu, un būt informētiem par to, ka pastāv trešo personu pirmtiesības, un

c) lai izstrādātu ziņojumus un statistiku, kas Birojam ļautu optimizēt darbības un uzlabot sistēmas darbību.

9.  Visi dati, tostarp personas dati, kas skar 2. un 3. punktā minētos ierakstus, ir uzskatāmi par esošiem sabiedrības interesēs, un tiem var piekļūt ikviena trešā persona. Juridiskās noteiktības dēļ ierakstus Reģistrā glabā nenoteiktu laiku.

▼M1

87.a pants

Datubāze

1.  Papildus pienākumam uzturēt reģistru 87. panta nozīmē Birojs ievāc un elektroniskā datubāzē uzglabā visas ziņas, ko snieguši pieteikumu iesniedzēji vai ikviena cita puse procesos atbilstīgi šai regulai vai saskaņā ar to pieņemtiem aktiem.

2.  Elektroniskā datubāzē var iekļaut personas datus, kas ir plašāki par datiem, kurus Reģistrā iekļauj saskaņā ar 87. pantu, ciktāl šādas ziņas ir vajadzīgas atbilstīgi šai regulai vai saskaņā ar to pieņemtiem aktiem. Šādu datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi veic šādos nolūkos:

a) lai administratīvi pārvaldītu pieteikumus un/vai reģistrācijas, kā aprakstīts šajā regulā un saskaņā ar to pieņemtajos tiesību aktos;

b) lai piekļūtu informācijai, kas vajadzīga, lai vieglāk un efektīvāk veiktu attiecīgas procedūras;

c) lai sazinātos ar pieteikumu iesniedzējiem un citām procesu pusēm;

d) lai izstrādātu ziņojumus un statistiku, kas Birojam ļautu optimizēt darbības un uzlabot sistēmas darbību.

3.  Izpilddirektors nosaka nosacījumus par piekļuvi elektroniskajai datubāzei un veidu, kādā tās saturu, kas nav šā panta 2. punktā minētie personas dati, bet ietver 87. pantā minētos datus, var padarīt pieejamu mašīnlasāmā formā, tostarp maksu par šādu piekļuvi.

4.  Piekļuvi 2. punktā minētajiem personas datiem ierobežo un šādus datus nedara publiski pieejamus, ja vien attiecīgā puse nav devusi nepārprotamu piekrišanu.

5.  Visus datus uzglabā nenoteiktu laiku. Tomēr attiecīgā puse var lūgt izņemt no datubāzes visus personas datus 18 mēnešos pēc preču zīmes spēkā esamības beigām vai attiecīgās inter partes procesa beigšanas. Attiecīgajai pusei ir tiesības jebkurā laikā iegūt neprecīzu vai kļūdainu datu labojumu.

87.b pants

Tiešsaistes pieeja lēmumiem

1.  Biroja lēmumus dara pieejamus tiešsaistē, lai pārredzamības un paredzamības nolūkā tie būtu pieejami plašākas sabiedrības informēšanai un apskatei. Jebkura puse lietas izskatīšanā, kuras rezultātā tiek pieņemts lēmums, var lūgt visu lēmumā iekļauto personas datu izņemšanu.

2.  Birojs var dot tiešsaistes piekļuvi valstu un Savienības tiesu spriedumiem, kas saistīti ar tā uzdevumiem, lai palielinātu sabiedrības informētību intelektuālā īpašuma jautājumos un sekmētu prakses konverģenci. Birojs ievēro sākotnējās publicēšanas nosacījumus attiecībā uz personas datiem.

▼B

88. pants

Dokumentu pārbaudes

1.  Dokumentus attiecībā uz ►M1  ES Preču zīmju ◄ pieteikumiem, kas vēl nav publicēti, nepakļauj pārbaudēm bez iesniedzēja piekrišanas.

2.  Visas personas, kas var pierādīt, ka pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedzējs ir paziņojis, ka pēc preču zīmes reģistrācijas tas atsauksies uz tiesībām attiecībā uz šo preču zīmi, var panākt dokumentu pārbaudi pirms šā pieteikuma publicēšanas un bez iesniedzēja piekrišanas.

3.  Pēc ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma publicēšanas pēc lūguma var pārbaudīt dokumentus, kas attiecas uz šo pieteikumu un pašu preču zīmi.

▼M1

4.  Ja atbilstoši šā panta 2. vai 3. punktam lietas tiek pārbaudītas, pārbaudi var neattiecināt uz dokumentiem, kas saistīti ar izslēgšanu vai iebilšanu saskaņā ar 137. pantu, lēmumu un atzinumu projektiem un visiem citiem iekšējiem dokumentiem, ko izmanto lēmumu un atzinumu sagatavošanai, kā arī tām lietas daļām, par kurām attiecīgā puse pirms pieprasījuma par lietu pārbaudi iesniegšanas ir paudusi īpašu interesi to konfidencialitātes saglabāšanā, ja vien šādas lietas daļu pārbaudi neattaisno prevalējošas tās puses likumīgās intereses, kura pārbaudi ir lūgusi.

▼M1

5.  ES preču zīmju pieteikumu un reģistrētu ES preču zīmju lietu pārbaudē tiek skatīts oriģināldokuments vai tā kopijas, vai uzglabāšanas tehniskie līdzekļi, ja attiecīgās lietas tā tiek glabātas. Izpilddirektors nosaka pārbaudes veikšanas līdzekļus.

6.  Ja dokumentu pārbaude notiek tā, kā noteikts 7. punktā, pieprasījumu pārbaudīt lietas neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta prasītā nodeva. Nodeva nav jāmaksā, ja uzglabāšanas tehnisko līdzekļu pārbaude notiek tiešsaistē.

7.  Lietas pārbauda Biroja telpās. Pēc pieprasījuma attiecīgo dokumentu pārbaudi veic, izsniedzot lietas dokumentu kopijas. Uz šādu kopiju izdošanu attiecas nodevas. Birojs pēc pieprasījuma un samaksātas nodevas izsniedz arī apliecinātas vai neapliecinātas ES preču zīmes pieteikuma kopijas.

8.  Biroja uzturētās lietas, kas attiecas uz starptautiskām reģistrācijām, kurās ir norādīta Savienība, var pārbaudīt pēc pieprasījuma, sākot no 152. panta 1. punktā minētās publikācijas dienas saskaņā ar šā panta 1., 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

9.  Ņemot vērā 4. punktā paredzētos ierobežojumus, Birojs pēc pieprasījuma var sniegt informāciju no ikvienas lietas, kas attiecas uz kādu ES preču zīmi, par kuru ir iesniegts pieteikums vai kura ir reģistrēta, ja ir samaksāta nodeva. Tomēr Birojs var prasīt, lai tiktu izmantota iespēja pārbaudīt pašu lietu, ja uzskata, ka tā ir piemēroti, ņemot vērā piegādājamās informācijas apjomu.

88.a pants

Lietu glabāšana

1.  Birojs glabā lietas par visām procedūrām, kas ir saistītas ar ES preču zīmes pieteikumu vai ES preču zīmes reģistrāciju. Izpilddirektors nosaka formātu, kādā minētās lietas tiek glabātas.

2.  Ja lietas tiek glabātas elektroniskā formātā, elektroniskās datnes vai to rezerves kopijas tiek glabātas neierobežotu laiku. No oriģināldokumentiem, kurus puses iesniegušas lietas izskatīšanā un kuri veido pamatu šādām elektroniskām datnēm, atbrīvojas pēc noteikta laikposma, kas pagājis pēc to saņemšanas Birojā un ko nosaka izpilddirektors.

3.  Ja un tādā mērā, kādā lietas vai to daļas tiek glabātas kādā citā formātā, nevis elektroniski, tie dokumenti vai lietiskie pierādījumi, kas veido daļu šādās lietās, tiek glabāti vismaz piecus gadus no tā gada beigām, kurā pieteikums ir noraidīts vai atsaukts vai tiek uzskatīts par atsauktu, ES preču zīmes reģistrācijas termiņš pilnībā beidzas saskaņā ar 47. pantu, saskaņā ar 50. pantu ir reģistrēta pilnīga atteikšanās no ES preču zīmes vai ES preču zīme ir pilnībā dzēsta no Reģistra saskaņā ar 57. panta 6. punktu vai 100. panta 6. punktu.

▼M1

89. pants

Periodiskas publikācijas

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) dienu, kas uzskatāma par publikācijas datumu Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā;

b) veidu, kā tiek publicēti ieraksti attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju, kurā nav izmaiņu, salīdzinājumā ar pieteikuma publikāciju;

c) formātus, kādos Biroja “Oficiālais Vēstnesis” tiek darīts pieejams sabiedrībai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

90. pants

Sadarbība administratīvajā jomā

►M1  1. ◄   Ja vien šajā regulā vai valstu likumos nav paredzēts citādi, pēc lūguma Birojs un dalībvalstu tiesas vai iestādes sniedz palīdzību viena otrai, paziņojot informāciju vai nododot dokumentus pārbaudei. Ja Birojs dokumentus nodod pārbaudei tiesām, prokuratūrām vai galvenajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem, pārbaudi nepakļauj 88. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

▼M1

2.  Birojs neiekasē nodevas par informācijas paziņošanu vai par dokumentu nodošanu pārbaudei.

3.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros noteikta sīki izstrādāta kārtība, kā Birojs un dalībvalstu iestādes savstarpēji apmainās ar informāciju un nodod dokumentus pārbaudei, ņemot vērā ierobežojumus, kas saskaņā ar 88. pantu attiecas uz ES preču zīmes pieteikumu vai reģistrācijas dokumentu nodošanu pārbaudei, ja tā tiek atklāta trešām personām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

91. pants

Apmaiņa ar publikācijām

1.  Birojs un dalībvalstu galvenie rūpnieciskā īpašuma biroji pēc lūguma bez maksas nosūta viens otram un lietošanai savām vajadzībām vienu vai vairākas to attiecīgo publikāciju kopijas.

2.  Birojs var noslēgt vienošanās attiecībā uz publikāciju apmaiņu vai piegādi.4. IEDAĻA

Pārstāvība

92. pants

Vispārējie pārstāvības principi

1.  Atbilstīgi 2. punktam neviens nav spiests tikt pārstāvēts Birojā.

▼M1

2.  Neskarot šā panta 3. punkta otro teikumu, fiziskas vai juridiskas personas, kam Eiropas Ekonomikas zonā nav pastāvīgās dzīvesvietas vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, vai reāli pastāvoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma, Birojā tiek pārstāvētas saskaņā ar 93. panta 1. punktu visos šajā regulā noteiktajos procesos, izņemot pieteikuma par ES preču zīmi iesniegšanu.

3.  Fizisku vai juridisku personu, kam Eiropas Ekonomikas zonā ir pastāvīgā dzīvesvieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai reāli pastāvošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums, attiecībās ar Biroju var pārstāvēt tā darbinieks. Juridiskas personas darbinieks, uz ko attiecas šis punkts, var pārstāvēt arī citas juridiskas personas, kam ir saimnieciskas saites ar pirmo juridisko personu, pat ja šīm citām juridiskajām personām Eiropas Ekonomikas zonā nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne galvenās uzņēmējdarbības vietas, ne arī reāli pastāvoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma. Darbinieki, kuri pārstāv personas šā punkta nozīmē, pēc Biroja vai attiecīgajā gadījumā pēc lietas dalībnieka lūguma tam iesniedz parakstītu pilnvaru, kas pievienojama dokumentiem.

4.  Ja ir vairāk par vienu pieteikuma iesniedzēju vai vairāk par vienu trešo personu, kas darbojas kopīgi, tiek iecelts kopējs pārstāvis.

▼B

93. pants

Profesionāla pārstāvība

▼M1

1.  Fizisku vai juridisku personu pārstāvību Birojā var uzņemties tikai:

a) praktizējošs jurists, kurš ir atzīts vienā Eiropas Ekonomikas zona dalībvalstī un kura darījumdarbības vieta ir Eiropas Ekonomikas zonā, var rīkoties kā pārstāvis preču zīmes jautājumos savu minētajā dalībvalstī noteikto pilnvaru apmērā;

b) profesionāli pārstāvji, kuru vārdi atrodas sarakstā, ko šim nolūkam sastāda Birojs.

Pārstāvji, kas veic darbības Birojā, pēc Biroja pieprasījuma vai attiecīgā gadījumā – citas procesā iesaistītas puses – iesniedz tai parakstītu pilnvaru pievienošanai dokumentiem.

2.  Profesionālo pārstāvju sarakstā var ierakstīt jebkuru fizisku personu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tā ir kādas Eiropas Ekonomikas zona dalībvalsts valstspiederīgā;

b) tās darījumdarbības vai nodarbinātības vieta atrodas Eiropas Ekonomikas zonā;

c) tai ir tiesības pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas preču zīmju jautājumos Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zona dalībvalsts centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem. Ja attiecīgajā valstī šādu tiesību ieguvei netiek prasīta īpaša profesionāla kvalifikācija, tad personām, kuras lūdz, lai tās ieraksta to personu sarakstā, kas nodarbojas ar preču zīmju jautājumiem Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā vai minētajos centrālajos rūpnieciskā īpašuma birojos, ir šajā jomā jābūt jau strādājušām vismaz piecus gadus. Tomēr uz personām, kuru profesionālā kvalifikācija pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas preču zīmju jautājumos Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā vai minētajos centrālajos rūpnieciskā īpašuma birojos ir oficiāli atzīta saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem, neattiecas prasība, ka tām ir jābūt strādājušām minētajā profesijā.

▼B

3.  Datus ievada pēc pieprasījuma, kam pievienota attiecīgās dalībvalsts galvenā rūpnieciskā īpašuma biroja izdota apliecība, kurā norādīta atbilstība 2. punkta nosacījumiem.

▼M1

4.  Izpilddirektors var piešķirt atbrīvojumu no:

a) panta 2. punkta c) apakšpunkta otrajā teikumā noteiktās prasības, ja pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka viņš nepieciešamo kvalifikāciju ir ieguvis citādā veidā;

b) panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības gadījumā, ja runa ir par augsti kvalificētiem profesionāļiem, ja ir izpildītas 2. panta b) un c) apakšpunktā noteiktās prasības.

5.  Personu var svītrot no profesionālo pārstāvju saraksta pēc šīs personas lūguma vai ja persona vairs nespēj pārstāvēt. Grozījumus profesionālo pārstāvju sarakstā publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

▼M1

93.a pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, precizējot:

a) nosacījumus un procedūru, kā tiek iecelts 92. panta 4. punktā minētais kopējais pārstāvis;

b) nosacījumus, ar kādiem 92. panta 3. punktā minētie darbinieki un 93. panta 1. punktā minētie profesionālie pārstāvji Birojā iesniedz parakstītu pilnvarojumu, lai varētu uzņemties pārstāvību, un minētā pilnvarojuma saturu;

c) apstākļus, kādos personu var svītrot no 93. panta 5. punktā minētā profesionālo pārstāvju saraksta.

▼BX SADAĻA

PRASĪBU PIEKRITĪBA UN PROCESA NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ ►M1  ES PREČU ZĪMĒM ◄1. IEDAĻA

▼M1

Savienības noteikumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās piemērošana

▼B

94. pants

▼M1

Savienības noteikumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās piemērošana

▼B

1.  Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, lietu izskatīšanas procesiem attiecībā uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ un pieteikumiem par ►M1  ES preču zīmēm ◄ , kā arī lietu izskatīšanas procesiem attiecībā uz vienlaicīgām un secīgām darbībām attiecībā uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ un valstu preču zīmēm piemēro ►M1  Savienības noteikumus par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ◄ .

2.  Attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām:

a) nepiemēro Regulas (EK) Nr. 44/2001 2. un 4. pantu, 5. panta 1., 3., 4. un 5. punktu un 31. pantu;

b) Regulas (EK) Nr. 44/2001 23. un 24. pantu piemēro atbilstīgi šīs regulas 97. panta 4. punkta ierobežojumiem;

c) Regulas (EK) Nr. 44/2001 II nodaļas noteikumus, kas ir piemērojami attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas kādā dalībvalstī, piemēro arī personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas nevienā dalībvalstī, bet tur atrodas to uzņēmums.

▼M1

3.  Šajā regulā atsauces uz Regulu (EK) Nr. 44/2001 vajadzības gadījumā uzskata arī par atsaucēm uz Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas noslēgts 2005. gada 19. oktobrī.

▼B2. IEDAĻA

Strīdi attiecībā uz ►M1  ES preču zīmju ◄ pārkāpumiem un derīgumu

95. pants

▼M1

ES preču zīmju tiesas

▼B

1.  Dalībvalstis nosaka savā teritorijā cik iespējams ierobežotu skaitu valsts pirmās un otrās instances tiesu un tribunālu, turpmāk “ ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ ”, kas veic funkcijas, kas tām piešķirtas ar šo regulu.

2.  Katra dalībvalsts trīs gadu laikā kopš Regulas (EK) Nr. 40/94 spēkā stāšanās paziņo Komisijai ►M1  ES preču zīmju tiesu ◄ sarakstu, norādot to nosaukumus un teritoriālo piekritību.

3.  Izmaiņas attiecībā uz tiesu skaitu, nosaukumiem vai teritoriālo piekritību, kas izdarītas 2. punktā minētajā sarakstā pēc tā paziņošanas, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai.

4.  Šā panta 2. un 3. punktā minēto informāciju Komisija paziņo dalībvalstīm un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.  Ja dalībvalsts nav paziņojusi sarakstu, kā noteikts 2. punktā, tad attiecīgās dalībvalsts tiesai ir piekritība attiecībā uz procesiem, kas rodas 96. pantā ietvertas darbības vai prasības rezultātā un attiecībā uz ko šīs valsts tiesām ir piekritība atbilstoši 97. pantam, un kurai būtu piekritība ratione loci un ratione materiae attiecībā uz lietas izskatīšanas procesiem par šajā valstī reģistrētu valsts preču zīmi.

96. pants

Piekritība attiecībā uz pārkāpumiem un derīgumu

►M1  ES preču zīmju tiesām ◄ ir izņēmuma piekritība attiecībā uz:

a) visām prasībām sakarā ar pārkāpumiem un, ja to atļauj valsts likums, prasībām sakarā ar pārkāpuma draudiem attiecībā uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ ;

b) prasībām par paziņošanu, ka pārkāpuma nav, ja to atļauj valsts likums;

c) visām prasībām, kas celtas ►M1  9.b panta 2. punktā ◄ minēto darbību rezultātā;

d) pretprasībās par ►M1  ES preču zīmes ◄ atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu atbilstoši 100. pantam.

97. pants

Starptautiska piekritība

1.  Atbilstīgi šīs regulas, kā arī Regulas (EK) Nr. 44/2001 noteikumiem, kas piemērojami, ievērojot 94. pantu, lietas izskatīšanas procesus attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām ceļ tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja atbildētājam nav pastāvīgās dzīvesvietas nevienā dalībvalstī, tajā dalībvalstī, kur atrodas tā uzņēmums.

2.  Ja atbildētājam nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne uzņēmuma nevienā dalībvalstī, lietas izskatīšanas procesu uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja prasītājam nav pastāvīgās dzīvesvietas nevienā dalībvalstī, tajā dalībvalstī, kur atrodas tā uzņēmums.

3.  Ja ne atbildētājam, ne prasītājam nav ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne uzņēmuma nevienā no dalībvalstīm, lietas izskatīšanas procesu uzsāk tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas Biroja mītne.

4.  Neatkarīgi no 1., 2. un 3. punkta:

a) Regulas (EK) Nr. 44/2001 23. pantu piemēro, ja puses vienojas par to, ka piekritība ir citai ►M1  ES preču zīmju tiesai ◄ ;

b) Regulas (EK) Nr. 44/2001 24. pantu piemēro, ja atbildētājs stājas citas ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ priekšā.

5.  Lietas izskatīšanas procesus attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām, izņemot prasības par paziņošanu, ka ►M1  ES preču zīmes ◄ pārkāpuma nav, var uzsākt arī tās dalībvalsts tiesās, kurā pārkāpums noticis vai draudējis notikt vai kurā notikusi darbība 9. panta 3. punkta otrā teikuma nozīmē.

98. pants

Piekritības apjoms

1.   ►M1  ES preču zīmju tiesai ◄ , kuras piekritība pamatojas uz 97. panta 1. līdz 4. punktu, ir piekritība attiecībā uz:

a) pārkāpumiem, kas izdarīti vai draudējuši notikt jebkuras dalībvalsts teritorijā;

b) darbībām 9. panta 3. punkta otrā teikuma nozīmē, kas notikušas jebkuras dalībvalsts teritorijā.

2.   ►M1  ES preču zīmju tiesai ◄ , kuras piekritība pamatojas uz 97. panta 5. punktu, ir piekritība tikai attiecībā uz darbībām, kuras notikušas vai draudējušas notikt tās dalībvalsts teritorijā, kurā šī tiesa atrodas.

99. pants

Derīguma prezumpcija – aizstāvība pēc būtības

1.   ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ uzskata ►M1  ES preču zīmi ◄ par derīgu, ja vien atbildētājs tās derīgumu neapstrīd ar pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

2.  Jautājumu par ►M1  ES preču zīmes ◄ derīgumu neceļ prasībā par paziņošanu, ka pārkāpuma nav.

▼M1

3.  Prasībās, kas minētas 96. panta a) un c) punktā, prasība par ES preču zīmes atcelšanu, kas iesniegta citādi nekā pretprasības ceļā, ir pieņemama, ja atbildētājs norāda, ka preču zīmi varētu atcelt tādēļ, ka tā faktiski netika izmantota laikā, kad iesniegta prasība par pārkāpumiem.

▼B

100. pants

Pretprasības

1.  Pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu var pamatot tikai ar šajā regulā minētajiem atcelšanas vai spēkā neesamības iemesliem.

2.   ►M1  ES preču zīmju tiesa ◄ noraida pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, ja Biroja lēmums attiecībā uz to pašu jautājumu un prasības priekšmetu, attiecībā uz tām pašām pusēm jau ir kļuvis galīgs.

3.  Ja pretprasību ceļ prasībā, kurā preču zīmes īpašnieks nav iesaistīts kā puse, īpašnieku par to informē un to var iesaistīt kā pusi prasībā saskaņā ar valsts likumā paredzētajiem nosacījumiem.

▼M1

4.  ES preču zīmju tiesa, kurā iesniegta pretprasība par ES preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, nepārbauda pretprasību, pirms ieinteresētā puse vai tiesa nav informējušas Biroju par datumu, kurā iesniegta pretprasība. Birojs ievada minēto informāciju Reģistrā. Ja pirms pretprasības iesniegšanas Birojā jau ir iesniegts pieteikums par ES preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesamības atzīšanu, Birojs par to informē tiesu, un tiesa aptur lietas izskatīšanu saskaņā ar 104. panta 1. punktu, līdz lēmums par pieteikumu tiek galīgi pieņemts vai līdz pieteikums tiek atsaukts.

▼B

5.  Piemēro 57. panta 2. līdz 5. punktu.

▼M1

6.  Ja ES preču zīmju tiesa pretprasībā par ES preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu ir pasludinājusi spriedumu, kas kļuvis galīgs, tiesa vai kāda no valsts tiesvedības pusēm nekavējoties nosūta Birojam sprieduma kopiju. Birojs vai cita ieinteresētā puse var pieprasīt informāciju par šādu pārsūtīšanu. Birojs par spriedumu izdara ierakstu Reģistrā un veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu tā rezolutīvo daļu.

▼B

7.   ►M1  ES preču zīmju tiesa ◄ , kas izskata pretprasību par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, pēc ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka iesnieguma un pēc citu pušu uzklausīšanas var apturēt lietas izskatīšanu un var lūgt atbildētājam tās noteiktā termiņā iesniegt Birojam pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu. Ja pieteikumu noteiktajā termiņā neiesniedz, lietas izskatīšanas process turpinās; pretprasību uzskata par atsauktu. Piemēro 104. panta 3. punktu.

101. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ piemēro šīs regulas noteikumus.

▼M1

2.  Attiecībā uz visiem jautājumiem par preču zīmēm, ko šī regula neaptver, attiecīgā ES preču zīmju tiesa piemēro attiecīgos valsts tiesību aktus.

▼B

3.  Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādāk, ►M1  ES preču zīmju tiesa ◄ piemēro procesuālos noteikumus, kas reglamentē tā paša veida procesus saistībā ar valsts preču zīmēm tajā valstī, kur attiecīgā tiesa atrodas.

102. pants

Sankcijas

1.  Ja ►M1  ES preču zīmju tiesa ◄ konstatē, ka atbildētājs ir pārkāpis vai draudējis pārkāpt ►M1  ES preču zīmi ◄ , ja vien nepastāv īpaši iemesli pretējai rīcībai, tā izdod rīkojumu, kas aizliedz atbildētājam turpināt darbības, kas pārkāpj vai varētu pārkāpt ►M1  ES preču zīmi ◄ . Tā arī veic pasākumus saskaņā ar savas valsts likumiem, kas nodrošina pakļaušanos šim aizliegumam.

▼M1

2.  ES preču zīmju tiesa saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var arī piemērot pasākumus vai izdot rīkojumus, ko tā uzskata par piemērotiem, ņemot vērā lietas apstākļus.

▼B

103. pants

Pagaidu un aizsardzības pasākumi

1.  Dalībvalsts tiesām, ieskaitot ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ , var iesniegt lūgumu par tādiem pagaidu, tostarp aizsardzības, pasākumiem attiecībā uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ vai ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumiem, kādi var būt pieejami atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem attiecībā uz valsts preču zīmēm, pat ja atbilstoši šai regulai citas dalībvalsts ►M1  ES preču zīmju tiesai ◄ ir piekritība attiecībā uz lietas būtību.

2.   ►M1  ES preču zīmju tiesai ◄ , kuras piekritība pamatojas uz 97. panta 1., 2., 3 vai 4. punktu, ir piekritība piešķirt pagaidu un aizsardzības pasākumus, kas atbilstīgi attiecīgajai atzīšanas un izpildes procedūrai, ievērojot Regulas (EK) Nr. 44/2001 III daļu, ir piemērojami visu dalībvalstu teritorijā. Nevienai citai tiesai nav tādas piekritības.

104. pants

Īpaši noteikumi par saistītām prasībām

1.   ►M1  ES preču zīmju tiesa ◄ , kas izskata 96. pantā minētu prasību, izņemot prasības par paziņošanu, ka pārkāpuma nav, ja vien nav īpaša iemesla turpināt izskatīšanu, pēc pušu uzklausīšanas vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas pēc savas iniciatīvas aptur lietas izskatīšanu, ja jautājums par ►M1  ES preču zīmes ◄ derīgumu jau ir celts citā ►M1  ES preču zīmju tiesā ◄ pēc pretprasības vai ja Birojam jau ir iesniegts pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

2.  Izskatot pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu, ja vien nepastāv īpaši iemesli lietas izskatīšanas turpināšanai pēc pušu uzklausīšanas vai pēc kādas puses lūguma un pēc pārējo pušu uzklausīšanas, Birojs pēc savas iniciatīvas aptur lietas izskatīšanu, ja jautājums par ►M1  ES preču zīmes ◄ derīgumu sakarā ar pretprasību jau ir celts citā ►M1  ES preču zīmju tiesā ◄ . Tomēr, ja viena no pusēm procesā ►M1  ES preču zīmju tiesā ◄ to lūdz, tiesa pēc pārējo pušu uzklausīšanas var apturēt lietas izskatīšanas procesu. Birojs šādā gadījumā turpina iesāktos lietu izskatīšanas procesus.

3.  Ja ►M1  ES preču zīmju tiesa ◄ aptur lietas izskatīšanu, tā uz šo laiku var norīkot pagaidu un aizsardzības pasākumus.

105. pants

Otrās instances ►M1  ES preču zīmju tiesu ◄ kompetence – turpmākas apelācijas

1.  Otrās instances ►M1  ES preču zīmju tiesās ◄ var iesniegt apelāciju par pirmās instances ►M1  ES preču zīmju tiesu ◄ spriedumiem attiecībā uz 96. pantā minētajām prasībām.

2.  Nosacījumus, kādos apelāciju var iesniegt otrās instances ►M1  ES preču zīmju tiesā ◄ , nosaka tās dalībvalsts likums, kurā tiesa atrodas.

3.  Attiecībā uz otrās instances ►M1  ES preču zīmju tiesu ◄ spriedumiem piemēro valstu likumus par tālāku apelāciju.3. IEDAĻA

Citi ar ►M1  ES preču zīmēm ◄ saistīti strīdi

106. pants

Papildu noteikumi par valstu tiesu, kuras nav ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ , piekritību

1.  Dalībvalstī, kuras tiesām ir piekritība atbilstoši 94. panta 1. punktam, attiecībā uz prasībām, kas nav minētas 96. pantā, ir piekritība tām tiesām, kurām būtu piekritība ratione loci un ratione materiae, ja prasība attiektos uz attiecīgajā valstī reģistrētu valsts preču zīmi.

2.  Prasības, kas attiecas uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ , izņemot 96. pantā minētās, attiecībā uz kurām atbilstoši 94. panta 1. punktam un šā panta 1. punktam nav piekritības nevienai tiesai, var izskatīt tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas Biroja mītne.

107. pants

Valsts tiesas pienākums

Valsts tiesa, kas izskata prasību par ►M1  ES preču zīmi ◄ , izņemot 96. pantā minēto prasību, uzskata preču zīmi par derīgu.

▼M1 —————

▼BXI SADAĻA

SEKAS ATTIECĪBĀ UZ DALĪBVALSTU TIESĪBU AKTIEM1. IEDAĻA

Civilprasības attiecībā uz vairākām preču zīmēm

109. pants

Vienlaicīgas un secīgas civilprasības attiecībā uz ►M1  ES preču zīmēm ◄ un valsts preču zīmēm

1.  Ja prasības par pārkāpumiem ietver to pašu prasības priekšmetu un starp tām pašām pusēm un tās celtas dažādu dalībvalstu tiesās, no kurām viena ir iesniegta attiecībā uz ►M1  ES preču zīmi ◄ un otra – attiecībā uz valsts preču zīmi:

a) tā tiesa, kura nav uzsākusi lietas izskatīšanu pirmā, pēc savas iniciatīvas atsakās no piekritības par labu šai otrai tiesai, ja attiecīgās preču zīmes ir identiskas un derīgas attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem. Tiesa, kurai vajadzētu atteikties no piekritības, var lietas izskatīšanu apturēt, ja tiek apstrīdēta otras tiesas piekritība;

b) tā tiesa, kura nav uzsākusi lietas izskatīšanu pirmā, var apturēt lietas izskatīšanu, ja attiecīgās preču zīmes ir identiskas un derīgas attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem un ja attiecīgās preču zīmes ir līdzīgas un derīgas attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem.

2.  Tiesa, kas izskata prasību par pārkāpumu attiecībā uz ►M1  ES preču zīmi ◄ , prasību noraida, ja ir nolasīts galīgs spriedums pēc būtības par to pašu prasības priekšmetu un starp tām pašām pusēm attiecībā uz identisku valsts preču zīmi, kas ir derīga attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem.

3.  Tiesa, kas izskata prasību par pārkāpumu attiecībā uz valsts preču zīmi, prasību noraida, ja ir pasludināts galīgs spriedums pēc būtības par to pašu prasības priekšmetu un starp tām pašām pusēm attiecībā uz identisku ►M1  ES preču zīmi ◄ , kas ir derīga attiecībā uz identiskām precēm vai pakalpojumiem.

4.  Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro attiecībā uz pagaidu, ieskaitot aizsardzības, pasākumiem.2. IEDAĻA

Valsts tiesību aktu piemērošana ►M1  ES preču zīmju ◄ izmantošanas aizliegšanai

110. pants

►M1  ES preču zīmju ◄ izmantošanas aizliegšana

1.  Ja vien nav noteikts citādi, šī regula neskar tiesības atbilstoši dalībvalstu tiesību aktiem celt prasības par agrāku tiesību pārkāpumu 8. panta vai 53. panta 2. punkta nozīmē saistībā ar vēlākas ►M1  ES preču zīmes ◄ izmantošanu. Tomēr prasības par agrāku tiesību pārkāpumu 8. panta 2. vai 4. punkta nozīmē vairs nevar iesniegt, ja agrāko tiesību īpašnieks vairs nevar iesniegt pieteikumu par ►M1  ES preču zīmes ◄ spēkā neesamības paziņošanu saskaņā ar 54. panta 2. punktu.

2.  Ja vien nav noteikts citādi, šī regula neskar tiesības uzsākt lietas izskatīšanas procesu atbilstoši dalībvalsts civiltiesībām, administratīvajām vai krimināltiesībām vai atbilstoši ►M1  Savienības ◄ tiesību aktu noteikumiem, lai aizliegtu ►M1  ES preču zīmes ◄ izmantošanu, ja atbilstoši valsts vai ►M1  Savienības ◄ tiesību aktiem var aizliegt valsts preču zīmes izmantošanu.

111. pants

Vietēja mēroga pirmtiesības

1.  Tādu agrāku tiesību īpašnieks, kuras piemērojamas tikai zināmā vietā, var iebilst pret ►M1  ES preču zīmes ◄ izmantošanu tajā teritorijā, kur viņa tiesības ir aizsargātas, ciktāl to atļauj attiecīgās dalībvalsts likums.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja agrāko tiesību īpašnieks ir piekritis ►M1  ES preču zīmes ◄ izmantošanai tajā teritorijā, kur viņa tiesības ir aizsargātas, piecus gadus bez pārtraukuma, par šo izmantošanu zinādams, ja vien pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ nav ticis iesniegts negodprātīgi.

3.   ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašniekam nav tiesību iebilst pret 1. punktā minēto tiesību izmantošanu, pat ja šīs tiesības vairs nevar izmantot pret ►M1  ES preču zīmi ◄ .3. IEDAĻA

Pārvēršana par pieteikumu valsts preču zīmes saņemšanai

112. pants

Lūgums piemērot valsts procedūru

1.  Pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedzējs vai tās īpašnieks var lūgt pārvērst tā ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu vai ►M1  ES preču zīmi ◄ valsts preču zīmes pieteikumā:

a) ja ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums ir atteikts, atsaukts vai uzskatāms par atsauktu;

b) ja ►M1  ES preču zīme ◄ vairs nav spēkā.

2.  Pārvēršana nenotiek:

a) ja ►M1  ES preču zīmes ◄ īpašnieka tiesības ir atceltas, pamatojoties uz neizmantošanu, ja vien tajā dalībvalstī, kurā pārvēršanu lūdz, ►M1  ES preču zīme ◄ ir izmantota tā, ka to varētu uzskatīt par patiesu izmantošanu atbilstoši šīs dalībvalsts likumiem;

b) aizsardzības nolūkos dalībvalstī, kurā saskaņā ar Biroja lēmumu vai valsts tiesas lēmumu, reģistrācijas atteikuma iemesls vai atcelšanas, vai spēkā neesamības iemesls attiecas uz ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu vai ►M1  ES preču zīmi ◄ .

3.  Valsts preču zīmes pieteikumam, kas radies, pārvēršot ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu vai ►M1  ES preču zīmi ◄ , saistībā ar attiecīgo dalībvalsti ir šā pieteikuma vai preču zīmes iesniegšanas datums vai prioritātes datums un, ja vajadzīgs, šīs valsts preču zīmes agrāka izcelsme atbilstoši 34. vai 35. pantam.

4.  Gadījumos, kad ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu uzskata par atsauktu, Birojs nosūta pieteikuma iesniedzējam paziņojumu, kurā nosaka trīs mēnešu termiņu no šīs paziņošanas dienas, kad var iesniegt pārvēršanas pieprasījumu.

5.  Ja ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums ir atsaukts vai ►M1  ES preču zīmes ◄ sekas izbeidzas atsaukšanas reģistrēšanas dēļ vai tādēļ, ka reģistrācija nav atjaunota, pārvēršanas pieprasījumu iesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad atsaukts ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums, vai no dienas, kad izbeidzas ►M1  ES preču zīmes ◄ sekas.

6.  Ja ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums ir noraidīts ar Biroja lēmumu vai ►M1  ES preču zīmes ◄ sekas izbeidzas Biroja vai ►M1  ES preču zīmju tiesas ◄ lēmuma rezultātā, pārvēršanas pieprasījumu iesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kurā šāds lēmums ieguvis galīga lēmuma spēku.

7.  Regulas 32. pantā minētās sekas neiestājas, ja lūgumu neiesniedz noteiktajā laikā.

▼M1

113. pants

Pārvēršanas lūguma iesniegšana, publicēšana un pārsūtīšana

▼B

1.  Pārvēršanas lūgumu iesniedz Birojā, un tajā norāda tās dalībvalstis, kurās iesniedzējs vēlas pieteikties uz valsts preču zīmes reģistrāciju. Lūgumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav veikta pārvēršanas nodeva.

2.  Ja ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikums ir publicēts, šā lūguma saņemšanu reģistrē ►M1  ES Preču zīmju ◄ reģistrā un lūgumu par pārvēršanu publicē.

3.  Birojs pārbauda, vai pieprasītā pārvēršana atbilst nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā, jo īpaši 112. panta 1., 2., 4., 5. un 6. punktā, kā arī šā panta 1. punktā, kopā ar oficiālajiem nosacījumiem, kas noteikti īstenošanas regulā. Ja šie nosacījumi ir ievēroti, Birojs pārsūta pārvēršanas pieprasījumu tajā norādīto dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma birojiem.

▼M1

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama lūgumā pārvērst ES preču zīmes pieteikumu vai reģistrētu ES preču zīmi par valsts preču zīmes pieteikumu saskaņā ar 1. punktu;

b) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama pārvēršanas lūguma publikācijā saskaņā ar 2. punktu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

114. pants

Obligātas prasības attiecībā uz pārvēršanas formu

1.  Ikviens centrālais rūpnieciskā īpašuma birojs, kam nosūtīts pārvēršanas pieprasījums, var saņemt no Biroja jebkādu papildu informāciju attiecība uz pieprasījumu, kas ļauj šim birojam pieņemt lēmumu par attiecīgās valsts preču zīmi, ko iegūst pārvēršanas rezultātā.

2.  Uz ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu vai ►M1  ES preču zīmi ◄ , kas nosūtīta saskaņā ar 113. pantu, neattiecas valsts likuma obligātās prasības, kas atšķiras no šajā regulā vai īstenošanas regulā paredzētajām prasībām vai ir tām papildus.

3.  Galvenais rūpnieciskā īpašuma birojs, kam lūgums nosūtīts, var lūgt tā iesniedzējam ne mazāk kā divu mēnešu laikā:

a) samaksāt valsts pieteikuma nodevu;

b) iesniegt lūguma un tam pievienoto dokumentu tulkojumu vienā no attiecīgās valsts valodām;

c) norādīt adresi attiecīgajā valstī;

d) iesniegt preču zīmes atveidojumu attiecīgās valsts noteiktajā skaitā.XII SADAĻA

BIROJS1. IEDAĻA

Vispārējie noteikumi

115. pants

Juridiskais statuss

1.   ►M1  Birojs ir Savienības aģentūra. ◄ Tas ir juridiska persona.

2.  Birojam visās dalībvalstīs ir visplašākā rīcībspēja, ko juridiskai personai piešķir šo valstu likumi; tas jo īpaši var iegūt vai atsavināt kustamu vai nekustamu īpašumu un būt puse tiesas procesos.

3.  Biroju pārstāv tā ►M1  izpilddirektors ◄ .

116. pants

Personāls

1.  Neskarot 136. panta piemērošanu Apelācijas padomju locekļiem, attiecībā uz Biroja personālu piemēro ►M1  Savienības ◄ Civildienesta noteikumus, turpmāk “noteikumi”, ►M1  Savienības ◄ Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ko, savstarpēji vienojoties, pieņēmušas ►M1  Savienības ◄ iestādes, lai minētie Civildienesta noteikumi un Nodarbināšanas kārtība stātos spēkā.

▼M1

2.  Neskarot 1. punktu, Birojs var izmantot norīkotus valstu ekspertus vai citu personālu, kas nav nodarbināts Birojā. Valde pieņem lēmumu, paredzot noteikumus par valstu ekspertu norīkojumu uz Biroju.

▼B

117. pants

Privilēģijas un imunitāte

►M1  Uz Biroju un tā personālu ◄ attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti ►M1  Savienībā ◄ .

118. pants

Atbildība

1.  Biroja līgumsaistības reglamentē tiesību akti, kas reglamentē attiecīgo līgumu.

2.  Tiesai ir piekritība lemt atbilstīgi arbitrāžas klauzulai, kas iekļauta Biroja noslēgtā līgumā.

3.  Attiecībā uz ārpuslīguma saistībām Birojs saskaņā ar vispārējiem principiem, kas kopīgi dalībvalstu tiesībām, atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies tā nodaļu vai tā darbinieku pienākumu izpildes rezultātā.

4.  Tiesai ir piekritība strīdos attiecībā par kompensāciju par 3. punktā minētajiem zaudējumiem.

5.  Biroja darbinieku personīgo atbildību attiecībā uz Biroju reglamentē Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kas uz tiem attiecas.

119. pants

Valodas

1.  Pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedz vienā no ►M1  Savienības ◄ oficiālajām valodām.

2.  Biroja oficiālās valodas ir angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu valoda.

3.  Pieteikuma iesniedzējam jānorāda otra valoda, kas ir Biroja valoda, kuras lietošanai kā iespējamai valodai lietas izskatīšanas procesos sakarā ar iebildumiem lietas izskatīšanas procesos par atcelšanu vai spēkā neesamību tas piekrīt.

Ja pieteikums iesniegts valodā, kura nav viena no Biroja valodām, Birojs noorganizē, kā minēts 26. panta 1. punktā, pieteikuma tulkošanu iesniedzēja norādītajā valodā.

4.  Ja pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ iesniedzējs ir vienīgā puse lietas izskatīšanas procesā Birojā, lietas izskatīšanas procesa valoda ir valoda, kurā pieteikums par ►M1  ES preču zīmi ◄ aizpildīts. Ja pieteikums iesniegts valodā, kura nav Biroja valoda, Birojs var sūtīt iesniedzējam rakstveida paziņojumus otrajā valodā, kuru iesniedzējs pieteikumā norādījis.

5.  Paziņojumu par iebildumiem un pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamību iesniedz vienā no Biroja valodām.

6.  Ja saskaņā ar 5. punktu izvēlētā valoda paziņojumam par iebildumiem un pieteikumam par atcelšanu vai spēkā neesamību ir pieteikuma par preču zīmi valoda vai, aizpildot pieteikumu, norādītā otrā valoda, lietas izskatīšana notiek šajā valodā.

Ja saskaņā ar 5. punktu izvēlētā valoda paziņojumam par iebildumiem un pieteikumam par atcelšanu vai spēkā neesamību nav ne pieteikuma par preču zīmi valoda, ne arī, aizpildot pieteikumu, norādītā otrā valoda, pretējai pusei vai tai pusei, kura vēlas panākt atcelšanu vai spēkā neesamību, uz sava rēķina jāsagatavo sava pieteikuma tulkojums vai nu pieteikuma par preču zīmi valodā, ar nosacījumu, ka tā ir viena no Biroja valodām, vai arī, aizpildot pieteikumu, norādītajā otrajā valodā. Tulkojumu sagatavo īstenošanas regulā noteiktajā termiņā. Lietas izskatīšana tad notiek valodā, kurā pieteikums pārtulkots.

7.  Puses lietas izskatīšanas procesos sakarā ar iebildumiem, atcelšanu, spēkā neesamību vai apelāciju var vienoties, ka lietas izskatīšanas process notiek citā ►M1  Savienības ◄ oficiālajā valodā.

▼M1

10.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) to, kādā mērā apliecinošus dokumentus, kas izmantojami Biroja procesa rakstiskajā daļā, var iesniegt kādā no Savienības valodām, un vai ir jānodrošina tulkojums;

b) prasītos Birojā iesniedzamo tulkojumu standartus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

120. pants

Publicēšana un ieraksti reģistrā

1.  Pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ , kas aprakstīts 26. panta 1. punktā, kā arī visu pārējo informāciju, kuras publicēšanu paredz šī regula vai īstenošanas regula, publicē visās ►M1  Savienības ◄ oficiālajās valodās.

2.  Visi ieraksti ►M1  ES Preču zīmju ◄ reģistrā ir visās ►M1  Savienības ◄ oficiālajās valodās.

3.  Ja rodas šaubas, autentisks ir pieteikuma par ►M1  ES preču zīmi ◄ teksts tajā Biroja valodā, kurā tas iesniegts. Ja pieteikums ir iesniegts kādā ►M1  Savienības ◄ oficiālajā valodā, kura nav Biroja valoda, autentisks ir teksts iesniedzēja norādītajā otrajā valodā.

121. pants

Biroja darbībai nepieciešamo tulkošanu veic Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

▼M1 —————

▼M1

123. pants

Pārredzamība

1.  Biroja rīcībā esošiem dokumentiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 ( 7 ).

2.  Valde pieņem sīki izstrādātus noteikumus par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu.

3.  Lēmumus, ko Birojs pieņēmis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var apstrīdēt, vēršoties pie Eiropas ombuda vai ar prasību Eiropas Savienības Tiesā atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 228. un 263. pantā.

4.  Uz personas datu apstrādi Birojā attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 ( 8 ).

▼M1

123.a pants

Drošības noteikumi par klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzību

Birojs piemēro drošības principus, kas paredzēti Komisijas drošības noteikumos Eiropas Savienības klasificētās informācijas (turpmāk “ESKI”) un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzībai, kā izklāstīts Komisijas Lēmumā (ES, Euratom) 2015/443 ( 9 ) un Komisijas Lēmumā 2015/444 ( 10 ). Drošības principi cita starpā aptver noteikumus par šādas informācijas apmaiņu, apstrādi un glabāšanu.1.a IEDAĻA

Biroja uzdevumi un sadarbība konverģences veicināšanai

123.b pants

Biroja uzdevumi

1.  Birojam ir šādi uzdevumi:

a) ar šo regulu izveidotās ES preču zīmju sistēmas pārvaldība un veicināšana;

b) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 ( 11 ) izveidotās Eiropas Savienības dizainparaugu sistēmas pārvaldība un veicināšana;

c) paņēmienu un rīku konverģences veicināšana preču zīmju un dizainparaugu jomā, sadarbojoties ar dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem, tostarp ar Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroju;

d) uzdevumi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 386/2012 ( 12 );

e) uzdevumi, kas tam uzticēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/28/ES ( 13 ).

2.  Veicot Birojam 1. punktā paredzētos uzdevumus, tas sadarbojas ar institūcijām, iestādēm, struktūrām, rūpnieciskā īpašuma birojiem, starptautiskām un nevalstiskām organizācijām.

3.  Birojs var sniegt brīvprātīgus mediācijas pakalpojumus, lai palīdzētu pusēm panākt mierizlīgumu.

123.c pants

Sadarbība prakses un instrumentu konverģences veicināšanai

1.  Birojs, dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs savstarpēji sadarbojas, lai veicinātu prakses un instrumentu konverģenci preču zīmju un dizainparaugu jomā.

Neskarot 3. punktu, minētā sadarbība jo īpaši attiecas uz šādām darbības jomām:

a) kopēju izskatīšanas standartu izstrāde;

b) kopēju vai savstarpēji saistītu datubāžu un portālu izveide, ko visā Savienībā izmanto meklēšanas, informācijas iegūšanas un klasifikācijas nolūkā;

c) pastāvīga datu un informācijas sniegšana un apmaiņa, tostarp b) apakšpunktā minēto datubāžu un portālu papildināšanai;

d) kopēju standartu un prakses izveide, lai nodrošinātu procedūru un sistēmu savietojamību visā Savienībā un uzlabotu to konsekvenci un efektivitāti;

e) informācijas apmaiņa par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un procedūrām, tostarp savstarpējs atbalsts palīdzības dienestiem un informācijas centriem;

f) tehniskās pieredzes apmaiņa un palīdzība saistībā ar a) līdz e) apakšpunktos minētajām jomām.

2.  Pamatojoties uz izpilddirektora priekšlikumu, valde definē un koordinē Savienības un dalībvalstu interešu projektus saistībā ar 1. un 6. punktā minētajām jomām un aicina dalībvalstu centrālos rūpnieciskā īpašuma birojus un Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroju piedalīties minētajos projektos.

Projekta definīcijā iekļauj katra dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroja, kas piedalās, Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja un Biroja konkrētās saistības un atbildību. Birojs apspriežas ar lietotāju pārstāvjiem, jo īpaši projektu definēšanas un to rezultātu izvērtēšanas posmos.

3.  Dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs var nepiedalīties, ierobežot vai uz laiku apturēt savu sadarbību projektos, kas minēti 2. punkta pirmajā daļā.

Izmantojot pirmajā daļā paredzētās iespējas, dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs iesniedz Birojam rakstisku paziņojumu, kurā izskaidro savu lēmumu iemeslus.

4.  Kad tie uzņēmušies saistības piedalīties konkrētos projektos, dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs, neskarot 3. punktu, efektīvi piedalās projektos, kas minēti 2. punktā, lai nodrošinātu to attīstību, darbību, savietojamību un atjaunināšanu.

5.  Birojs sniedz finansiālu atbalstu 2. punktā minētajiem projektiem tādā mērā, kas nepieciešams, lai 4. punkta vajadzībām nodrošinātu dalībvalstu centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju un Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja efektīvu līdzdalību minētajos projektos. Finansiālu atbalstu var sniegt dotāciju veidā un kā ieguldījumus natūrā. Kopējais finansējuma apjoms nepārsniedz 15 % no Biroja gada ienākumiem. Dotāciju saņēmēji ir dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs. Dotācijas var piešķirt bez uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar finanšu noteikumiem, ko piemēro Birojam, un dotāciju procedūru principiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 ( 14 ) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 ( 15 ).

6.  Birojs un dalībvalstu attiecīgās kompetentās iestādes brīvprātīgi savstarpēji sadarbojas, lai sekmētu informētības palielināšanu saistībā ar preču zīmju sistēmu un viltošanas apkarošanu. Šāda sadarbība ietver projektus, kuru mērķis jo īpaši ir īstenot noteiktos standartus un praksi, kā arī organizēt izglītības un apmācības aktivitātes. Finansiālais atbalsts minētajiem projektiem ir daļa no kopējā finansējuma, kas minēts 5. punktā. Šā panta 2. līdz 5. punktu piemēro mutatis mutandis.

▼M12. IEDAĻA

Valde

124. pants

Valdes funkcijas

1.  Neskarot Budžeta komitejas funkcijas, kā norādīts 5. iedaļā, valdei ir šādas funkcijas:

a) pamatojoties uz izpilddirektora saskaņā ar 128. panta 4. punkta c) apakšpunktu iesniegto projektu, pieņemt Biroja gada darba programmu nākamajam gadam, ņemot vērā Komisijas atzinumu, un pieņemto gada darba programmu nosūtīt Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai;

b) pamatojoties uz izpilddirektora saskaņā ar 128. panta 4. punkta e) apakšpunktu iesniegto projektu, ņemot vērā Komisijas atzinumu un pēc viedokļu apmaiņas starp izpilddirektoru un attiecīgo Eiropas Parlamenta komiteju, pieņemt Biroja daudzgadu stratēģisko programmu, tostarp Biroja stratēģiju starptautiskai sadarbībai, un pieņemto daudzgadu stratēģisko programmu nosūtīt Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai;

c) pamatojoties uz izpilddirektora saskaņā ar 128. panta 4. punkta g) apakšpunktu iesniegto projektu, pieņemt gada ziņojumu un apstiprināto gada ziņojumu nosūtīt Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai;

d) pamatojoties uz izpilddirektora saskaņā ar 128. panta 4. punkta h) apakšpunktu iesniegto projektu, pieņemt daudzgadu plānu personāla politikas jomā;

e) īstenot pilnvaras, kas tai uzticētas saskaņā ar 123.c panta 2. punktu;

f) īstenot pilnvaras, kas tai uzticētas saskaņā ar 139. panta 5. punktu;

g) pieņemt noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību Birojā;

i) pieņemt piemērotus Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu;

j) sastādīt 129. panta 2. punktā paredzēto kandidātu sarakstu;

k) balstoties uz iekšējas vai ārējas revīzijas ziņojumos un novērtējumos, kas minēti 165.a pantā, un izmeklēšanā, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), norādītajiem konstatējumiem un ieteikumiem, nodrošināt atbilstošu turpmāku rīcību;

l) ar to apspriežas pirms tiek pieņemtas pamatnostādnes attiecībā uz Biroja veiktām pārbaudēm, kā arī pārējos šajā regulā paredzētos gadījumos;

m) sniegt atzinumus un lūgt informāciju izpilddirektoram un Komisijai, ja tā to uzskata par vajadzīgu.

2.  Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 142. pantu valde pieņem lēmumu, kas balstās uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras deleģējot izpilddirektoram un definējot nosacījumus minēto iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanai.

Izpilddirektors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt citai personai.

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un izpilddirektora citai personai deleģētās pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai personāla loceklim, kas nav izpilddirektors.

125. pants

Valdes sastāvs

1.  Valdē ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji, viens Eiropas Parlamenta pārstāvis un to attiecīgie aizstājēji.

2.  Atbilstīgi valdes reglamentam valdes locekļiem var palīdzēt konsultanti vai eksperti.

126. pants

Valdes priekšsēdētājs

1.  Valde no savu locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks ex officio aizvieto priekšsēdētāju, ja to kaut kas kavē izpildīt savus pienākumus.

2.  Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir četri gadi. Pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi. Tomēr, ja valdes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņa laikā beidzas viņu dalība valdē, tajā pašā dienā automātiski beidzas arī viņu amata pilnvaru termiņš.

127. pants

Sanāksmes

1.  Valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs.

2.  Izpilddirektors piedalās apspriedēs, ja vien valde nav nolēmusi citādi.

3.  Valde kārtējās sapulces sasauc vismaz reizi gadā. Papildus to sasauc pēc priekšsēdētāja ierosinājuma vai pēc Komisijas vai vienas trešdaļas dalībvalstu pieprasījuma.

4.  Valde pieņem reglamentu.

5.  Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu absolūtu vairākumu. Tomēr to lēmumu pieņemšanai, ko valde ir pilnvarota pieņemt saskaņā ar 124. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 126. panta 1. punktu un 129. panta 2. un 4. punktu, ir nepieciešamas divas trešdaļas locekļu balsu vairākuma. Abos gadījumos katram loceklim ir viena balss.

6.  Valde var uzaicināt novērotājus piedalīties tās sanāksmēs.

7.  Birojs nodrošina valdi ar sekretariātu.3. IEDAĻA

Izpilddirektors

128. pants

Izpilddirektora funkcijas

1.  Biroju vada izpilddirektors. Izpilddirektors atskaitās valdei.

2.  Neskarot Komisijas, valdes un Budžeta komitejas pilnvaras, izpilddirektors, pildot savus pienākumus, rīkojas neatkarīgi un nelūdz un nepieņem instrukcijas no nevienas valdības vai citas iestādes.

3.  Izpilddirektors ir Biroja juridiskais pārstāvis.

4.  Izpilddirektors veic jo īpaši šādas funkcijas, ko var deleģēt:

a) veic visus nepieciešamos pasākumus, ieskaitot iekšēju administratīvu instrukciju pieņemšanu un paziņojumu publicēšanu, lai nodrošinātu Biroja darbu;

b) īsteno valdes pieņemtos lēmumus;

c) sagatavo gada darba programmas projektu, kurā norāda aplēses par to, cik cilvēkresursu un finanšu resursu vajadzēs katrai darbībai, un pēc apspriešanās ar Komisiju iesniedz to valdei;

d) iesniedz valdei priekšlikumus saskaņā ar 123.c panta 2. punktu;

e) sagatavo daudzgadu stratēģiskās programmas projektu, tostarp Biroja stratēģiju starptautiskai sadarbībai, un pēc apspriešanās ar Komisiju un viedokļu apmaiņas ar Eiropas Parlamenta attiecīgo komiteju iesniedz to valdei;

f) īsteno gada darba programmu un daudzgadu stratēģisko programmu un ziņo valdei par to īstenošanu;

g) sagatavo gada ziņojumu par Biroja darbībām un iesniedz to apstiprināšanai valdē;

h) sagatavo daudzgadu plāna personāla politikas jomā projektu un pēc apspriešanās ar Komisiju iesniedz to valdei;

i) sagatavo rīcības plānu, balstoties uz iekšējas vai ārējas revīzijas ziņojumu un izvērtējumu secinājumiem, kā arī izmeklēšanām, ko veic OLAF, un divreiz gadā ziņo Komisijai un valdei par gūtajiem panākumiem;

j) aizsargā Savienības finanšu intereses, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām pretlikumīgām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes, un gadījumā, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepareizi samaksātās summas un vajadzības gadījumā uzliekot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus un finansiālus sodus;

k) sagatavo Biroja stratēģiju krāpšanas apkarošanai un iesniedz to apstiprināšanai Budžeta komitejā;

l) lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu, vajadzības gadījumā vēršas pie paplašinātās Apelācijas padomes (turpmāk – “Lielā padome”) saistībā ar juridiskiem jautājumiem, jo īpaši tad, ja Apelācijas padomes minētajos jautājumos ir izdevušas dažādus lēmumus;

m) sastāda Biroja ienākumu un izdevumu aplēses un īsteno budžetu.

5.  Izpilddirektoram palīdz viens vai vairāki izpilddirektora vietnieki. Ja izpilddirektors ir prombūtnē vai nav pieejams, izpilddirektora vietnieks vai viens no izpilddirektora vietniekiem aizvieto viņu saskaņā ar valdes noteikto procedūru.

129. pants

Izpilddirektora iecelšana amatā un atcelšana no amata un pilnvaru laika pagarināšana

1.  Izpilddirektoru pieņem darbā kā Biroja pagaidu darbinieku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.

2.  Izpilddirektoru ieceļ Padome ar vienkāršu balsu vairākumu no valdes ierosināto kandidātu saraksta pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras. Pirms iecelšanas valdes izraudzīto kandidātu var uzaicināt teikt uzrunu jebkurai kompetentai Eiropas Parlamenta komitejai un atbildēt uz tās locekļu jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru noslēgtu līgumu, Biroju pārstāv valdes priekšsēdētājs.

Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai pamatojoties uz Padomes lēmumu, kura rīkojas pēc valdes priekšlikuma.

3.  Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Līdz minētā termiņa beigām valde veic novērtējumu, kurā ņem vērā izpilddirektora snieguma izvērtējumu un turpmākos Biroja uzdevumus un problēmjautājumus.

4.  Padome, ņemot vērā 3. punktā minēto novērtējumu, var vienreiz pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

5.  Izpilddirektors, kura pilnvaru laiks ir pagarināts, sava amata kopējā termiņa beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

6.  Izpilddirektora vietnieku vai vietniekus ieceļ amatā vai atceļ no amata kā paredzēts 2. punktā pēc apspriešanās ar izpilddirektoru un attiecīgajā gadījumā iecelto izpilddirektoru. Izpilddirektora vietnieka amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Padome pēc apspriešanās ar izpilddirektoru to var pagarināt vienu reizi, bet ne vairāk kā uz pieciem gadiem.

▼B4. IEDAĻA

Procedūru īstenošana

130. pants

Kompetence

Lēmumu pieņemšanai saistībā ar šajā regulā noteiktajām procedūrām ir kompetenti:

a) pārbaudītāji;

b) iebildumu nodaļas;

▼M1

c) struktūrvienība, kas atbilst par Reģistru;

▼B

d) anulēšanas nodaļas;

e) Apelācijas padomes;

▼M1

f) citas vienības vai personas, ko šajā sakarā iecēlis izpilddirektors.

▼B

131. pants

Pārbaudītāji

Pārbaudītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu Biroja vārdā saistībā ar pieteikumu par ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrēšanu, ieskaitot jautājumus, kas minēti ►M1  36., 37., 68. un 74.c pantu ◄ , izņemot, ciktāl ir atbildīga iebildumu nodaļa.

132. pants

Iebildumu nodaļas

1.  Iebildumu nodaļa ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz iebildumiem par pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ reģistrēšanu.

2.  Iebildumu nodaļas lēmumus pieņem grupas, kurās ir trīs locekļi. Vismaz viens no locekļiem ir juridiski kvalificēts. Dažos īpašos gadījumos, kas paredzēti īstenošanas regulā, lēmumus pieņem viens loceklis.

▼M1

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir precizēts, kāda veida lēmumus pieņem viens loceklis. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M1

133. pants

Struktūrvienība, kas atbild par Reģistru

1.  Struktūrvienība, kas atbild par Reģistru, ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Reģistra ierakstiem.

2.  Tā ir arī atbildīga par 93. panta 2. punktā minētā profesionālo pārstāvju saraksta uzturēšanu.

3.  Šīs struktūrvienības lēmumus pieņem viens loceklis.

▼B

134. pants

Anulēšanas nodaļas

1.  Anulēšanas nodaļa ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieteikumu par ►M1  ES preču zīmes ◄ atcelšanu vai spēkā neesamības paziņošanu.

2.  Anulēšanas nodaļas lēmumus pieņem grupas, kurās ir trīs locekļi. Vismaz viens no locekļiem ir juridiski kvalificēts. Dažos īpašos gadījumos, kas paredzēti īstenošanas regulā, lēmumus pieņem viens loceklis.

▼M1

134.a pants

Vispārēja kompetence

Šajā regulā noteiktos lēmumus, kas nav pārbaudītāja, iebildumu nodaļas, anulēšanas nodaļas vai struktūrvienības, kas atbild par Reģistru, kompetencē, pieņem jebkura amatpersona vai vienība, ko šajā nolūkā ir iecēlis izpilddirektors.

▼B

135. pants

Apelācijas padomes

▼M1

1.  Apelācijas padomes ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar apelācijām par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 131. –134.a pantu.

▼B

2.  Apelācijas padomju lēmumus pieņem trīs locekļi, no kuriem vismaz divi ir juridiski kvalificēti. Dažos īpašos gadījumos lēmumus pieņem ►M1  Lielā padome ◄ , kuru vada Apelācijas padomju ►M1  izpilddirektors ◄ , vai arī viens loceklis, kuram jābūt juridiski kvalificētam.

▼M1

3.  Lai noteiktu īpašos gadījumus, uz kuriem attiecas Lielās padomes kompetence, ņem vērā lietas juridisko sarežģītību vai nozīmīgumu, vai arī īpašos apstākļus, kas to pamato. Lielajai padomei var nodot šādas lietas:

a) ar Apelācijas padomju pilnvarojumu, kuras izveidotas saskaņā ar 136. panta 4. punkta a) apakšpunktā minētajiem padomju procedūras noteikumiem; vai

b) ko tai nodod padome, kas izskata lietu.

4.  Lielā padome ir arī atbildīga par pamatotu atzinumu sniegšanu par juridiskiem jautājumiem, ko tai saskaņā ar 128. panta 4. punkta l) apakšpunktu adresējis izpilddirektors.

▼B

5.  Lai noteiktu, kādu lietu izskatīšana ir viena locekļa kompetencē, ņem vērā to, ka attiecīgais jautājums nav juridiski vai faktoloģiski sarežģīts, ka konkrētā lieta nav nozīmīga vai tajā nav citu īpašu apstākļu. Lēmumu nodot lietu vienam loceklim minētajos gadījumos pieņem padome, kas izskata lietu. ►M1  ————— ◄

▼M1

136. pants

Apelācijas padomju locekļu neatkarība

1.  Apelācijas padomju prezidentu un padomju priekšsēdētājus ieceļ uz piecu gadu termiņu saskaņā ar procedūru, kas noteikta 129. pantā izpilddirektora iecelšanai. Šā termiņa laikā viņus neatceļ no amata, ja vien šādai atcelšanai nav nopietnu pamatu, un ja Tiesa pēc tās iestādes pieteikuma, kas viņus iecēlusi, nepieņem šādu lēmumu.

2.  Apelācijas padomju prezidenta pilnvaru termiņu pēc iepriekšēja pozitīva viņa snieguma izvērtējuma, ko veic valde, var vienu reizi pagarināt uz papildu piecu gadu laikposmu vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja šis vecums pienāk jaunā pilnvaru termiņa laikā.

3.  Padomju priekšsēdētāju pilnvaru termiņus pēc iepriekšēja pozitīva viņu snieguma izvērtējuma, ko veic valde pēc apspriešanās ar apelācijas padomju prezidentu, var pagarināt uz papildu piecu gadu laikposmu vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja šis vecums pienāk jaunā pilnvaru termiņa laikā.

4.  Apelācijas padomju prezidentam ir šādas vadības un organizatoriskās funkcijas:

a) vadīt Apelācijas padomju prezidiju (“Prezidijs”), kas ir atbildīgs par noteikumu noteikšanu un padomju darba organizēšanu;

b) nodrošināt Prezidija lēmumu īstenošanu;

c) nodot lietas padomei, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, ko noteicis Prezidijs;

d) iesniegt izpilddirektoram padomju izdevumu pieprasījumus nolūkā sagatavot izdevumu tāmes.

Apelācijas padomju prezidents vada Lielo padomi.

5.  Apelācijas padomju locekļus ieceļ valde uz piecu gadu termiņu. Viņu pilnvaru termiņus pēc iepriekšēja pozitīva viņu snieguma izvērtējuma, ko veic valde, un pēc apspriešanās ar Apelācijas padomju prezidentu, var pagarināt uz papildu piecu gadu laikposmu vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja šis vecums pienāk jaunā pilnvaru termiņa laikā.

6.  Apelācijas padomju locekļus neatceļ no amata, ja vien šādai atcelšanai nav nopietnu pamatu un ja Tiesa šajā sakarā nepieņem lēmumu pēc tam, kad valde nodevusi tai lietu pēc Apelācijas padomju prezidenta ieteikuma, apspriedusies ar tās padomes priekšsēdētāju, kuras sastāvā ir attiecīgais loceklis.

7.  Apelācijas padomju prezidents un Apelācijas padomju priekšsēdētāji un locekļi ir neatkarīgi. Pieņemot lēmumus, viņus nesaista nekādi norādījumi.

8.  Lēmumi, ko Lielā padome pieņem par apelācijām, vai atzinumi par juridiskiem jautājumiem, kurus tai adresējis izpilddirektors, saskaņā ar 135. pantu, ir saistoši Biroja lēmējiestādēm, kas minētas 130. pantā.

9.  Apelācijas padomju prezidents un Apelācijas padomju priekšsēdētāji un locekļi nav iebildumu nodaļas, struktūrvienības, kas atbild par Reģistru, vai anulēšanas nodaļas pārbaudītāji vai locekļi.

▼M1

136.a pants

Apelācijas padomju un Lielās padomes prezidijs

1.  Prezidijā ir Apelācijas padomju prezidents, kurš to vada, padomju priekšsēdētāji un padomju locekļi, ko uz katru kalendāro gadu no sava vidus ievēl visi padomju locekļi, izņemot Apelācijas padomju prezidentu un padomju priekšsēdētājus. Šādi ievēlēto padomju locekļu skaits ir viena ceturtā daļa no padomju locekļu skaita, izņemot Apelācijas padomju prezidentu un padomju priekšsēdētājus, vajadzības gadījumā minēto skaitu noapaļojot.

2.  Regulas 135. panta 2. punktu minēto Lielo padomi veido deviņi locekļi, tostarp Apelācijas padomju prezidents, padomju priekšsēdētāji, attiecīgā gadījumā referents, kas iecelts pirms nodošanas Lielajai padomei, un locekļi, kas rotācijas kārtībā izvēlēti no saraksta, kurā ir visu Apelācijas padomju locekļu vārdi, izņemot Apelācijas padomju prezidentu un padomju priekšsēdētājus.

136.b pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, lai sniegtu sīkāku informāciju par Apelācijas padomju organizāciju, tostarp Prezidija izveidi un lomu, Lielās padomes sastāvu un noteikumiem par tai iesniedzamajiem atzinuma pieprasījumiem, un nosacījumiem, atbilstoši kuriem lēmumus pieņem viens loceklis saskaņā ar 135. panta 2. un 5. punktu.

▼B

137. pants

Izslēgšana un iebilšana

1.  Pārbaudītāji un Birojā izveidoto nodaļu vai Apelācijas padomju locekļi nevar piedalīties lietas izskatīšanas procesos, ja viņi tajos ir personīgi ieinteresēti vai ja viņi iepriekš ir bijuši iesaistīti kā kādas puses pārstāvji. Divi no trijiem iebildumu nodaļas locekļiem nedrīkst būt piedalījušies pieteikuma izskatīšanā. Anulēšanas nodaļu locekļi nevar piedalīties lietas izskatīšanas procesos, ja tie ir piedalījušies galīgā lēmuma pieņemšanā attiecīgajā procesā sakarā ar reģistrāciju vai iebildumiem. Apelācijas padomju locekļi nevar piedalīties apelāciju procesos, ja tie ir piedalījušies apstrīdētā lēmuma pieņemšanā.

2.  Ja kāda 1. punktā minēta iemesla dēļ vai kāda cita iemesla dēļ kādas nodaļas vai Apelācijas padomes loceklis uzskata, ka viņam nevajadzētu piedalīties kādā tiesas procesā, viņš par to informē attiecīgo nodaļu vai padomi.

3.  Visas puses var iebilst pret pārbaudītājiem un nodaļu vai Apelācijas padomes locekļiem viena 1. punktā minētā iemesla dēļ vai ja ir aizdomas par to neobjektivitāti. Iebildums nav pieņemams, ja, zinot par iemeslu iebildumam, puse ir veikusi kādu procesuālu pasākumu. Iebildumi nevar būt pamatoti uz pārbaudītāju vai locekļu valstisko piederību.

4.  Nodaļas un Apelācijas padomes lemj par veicamajiem pasākumiem 2. un 3. punktā minētajos gadījumos bez attiecīgā locekļa piedalīšanās. Šā lēmuma pieņemšanas nolūkos to locekli, kurš atturas vai pret kuru iebilst, nodaļā vai Apelācijas padomē aizvieto ar tā aizvietotāju.

▼M1

137.a pants

Mediācijas centrs

1.  Regulas 123.b panta 3. punkta nolūkā Birojs var izveidot Mediācijas centru (“centrs”).

2.  Ikviena fiziska vai juridiska persona var izmantot centra pakalpojumus brīvprātīgi, lai, savstarpēji vienojoties, rastu mierizlīgumu strīdiem, pamatojoties uz šo regulu vai Regulu (EK) Nr. 6/2002.

3.  Puses var izmantot mediāciju uz kopīga pieprasījuma pamata. Pieprasījumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta attiecīgā maksa. Izpilddirektors nosaka iekasējamo summu saskaņā ar 144. panta 1. punktu.

4.  Tādu strīdu gadījumā, kuros ir aizsākts process iebildumu nodaļās, anulēšanas nodaļās vai Biroja Apelāciju padomēs, kopīgs pieprasījums veikt mediāciju var tikt iesniegts jebkurā laikā pēc tam, kad ir iesniegts paziņojums par iebildumiem, pieteikums par atcelšanu vai pieteikums par atzīšanu par spēkā neesošu, vai apelācijas paziņojums pret iebildumu nodaļas vai anulēšanas nodaļas lēmumiem.

5.  Konkrēto procesu aptur un termiņi, izņemot piemērojamās nodevas samaksas termiņu, tiek apturēti no dienas, kurā iesniegts kopīgais mediācijas pieprasījums. Termiņi turpinās no dienas, kad tiek atsākts process.

6.  Puses tiek aicinātas no 12. punktā minētā saraksta kopīgi iecelt mediatoru, kas ir apliecinājis, ka pārvalda konkrēto mediācijas valodu. Ja puses neieceļ mediatoru 20 dienu laikā pēc aicinājuma to darīt, mediāciju uzskata par neizdevušos.

7.  Puses kopā ar mediatoru mediācijas nolīgumā vienojas par sīki izstrādātu mediācijas kārtību.

8.  Mediators izbeidz mediācijas procesu vai nu tiklīdz puses panāk vienošanos par izlīgumu, viena puse paziņo, ka vēlas mediāciju izbeigt, vai mediators konstatē, ka pusēm nav izdevies panākt šādu vienošanos.

9.  Mediators informē puses, kā arī attiecīgo Biroja instanci, tiklīdz mediācijas process ir izbeigts.

10.  Mediācijas laikā veiktās diskusijas un sarunas ir konfidenciālas visām mediācijā iesaistītajām personām, jo īpaši mediatoram, pusēm un to pārstāvjiem. Visi dokumenti un informācija, kas iesniegti mediācijas laikā, tiek glabāti atsevišķi un nav daļa no dokumentiem jebkurā citā Biroja procesā.

11.  Mediācija tiek veikta vienā no Savienības oficiālajām valodām, par ko vienojas puses. Ja mediācija attiecas uz strīdiem, ko izskata Birojs, mediācija notiek Biroja procesu valodā, ja vien puses nav vienojušās citādi.

12.  Birojs izveido sarakstu ar mediatoriem, kas palīdz pusēm risināt strīdus. Mediatori ir neatkarīgi un ar atbilstīgu kvalifikāciju un pieredzi. Sarakstā var iekļaut mediatorus, kas ir nodarbināti Birojā, un tādus, kuri nav šādi nodarbināti.

13.  Mediatori ir neatkarīgi savu pienākumu veikšanā un iecelšanas brīdī deklarē jebkuru reālu vai šķietamu interešu konfliktu. Biroja lēmējiestāžu locekļi, kas minēti 130. pantā, nepiedalās mediācijā attiecībā uz lietu, kurā:

a) tie jebkādā veidā iepriekš ir bijuši iesaistīti procesos, kas nodoti mediācijai;

b) tiem ir jebkādas personiskas intereses minētajos procesos; vai

c) tie iepriekš ir bijuši iesaistīti kā vienas no pusēm pārstāvji.

14.  Mediatori nepiedalās kā Biroja lēmējiestāžu locekļi, kas minēti 130. pantā, procesos, kuri atsākti pēc neveiksmīgas mediācijas.

15.  Birojs var sadarboties ar citām atzītām valsts vai starptautiskām struktūrām, kas nodarbojas ar mediāciju.

▼B5. IEDAĻA

Budžeta un finanšu kontrole

▼M1

138. pants

Budžeta komiteja

1.  Budžeta komitejai ir funkcijas, kas tai piešķirtas ar šo iedaļu.

2.  Regulas 125. pants un126. pants, un 127. panta 1. līdz 4. punkts un 5. punkts, ciktāl tas attiecas uz priekšsēdētāja un tā vietnieka ievēlēšanu un 6. un 7. punkts mutatis mutandis attiecas uz Budžeta komiteju.

3.  Budžeta komiteja pieņem lēmumus ar tās locekļu absolūtu vairākumu. Tomēr attiecībā uz lēmumiem, ko Budžeta komiteja ir pilnvarota pieņemt atbilstoši 140. panta 3. punktam un 143. pantam, ir nepieciešams divu trešdaļu tās locekļu vairākums. Abos gadījumos katram loceklim ir viena balss.

139. pants

Budžets

1.  Biroja ieņēmumu un izdevumu aplēses sagatavo katram finanšu gadam, un tās norāda Biroja budžetā, un katrs finanšu gads atbilst kalendārajam gadam.

2.  Budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvaroti.

3.  Neskarot citus ienākumu veidus, ienākumi ietver kopējās maksas, kas maksājamas atbilstīgi šīs regulas -I pielikumam, kopējās maksas, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 6/2002, kopējās maksas, kas saskaņā ar šīs regulas 145. pantā minēto Madrides Protokolu maksājamas par starptautisko reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību, un citus maksājumus, ko izdara Madrides Protokola līgumslēdzējām pusēm, kopējās maksas, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6/2002 106.c pantā minēto Ženēvas Aktu maksājamas par starptautisko reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību, un citus maksājumus, ko izdara Ženēvas Akta līgumslēdzējām pusēm, un, ciktāl tas vajadzīgs, subsīdiju, kas ierakstīta īpašā Savienības vispārējā budžeta pozīcijā Komisijas iedaļā.

4.  Katru gadu Birojs kompensē izmaksas, kas dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem, Beniluksa valstu Intelektuālā īpašuma birojam un visām citām attiecīgām iestādēm, kuras jāizvirza dalībvalstīm, ir radušās tādēļ, ka tie, īstenojot ES preču zīmju sistēmas funkcijas, veic konkrētus uzdevumus saistībā ar šādiem pakalpojumiem un procedūrām:

a) iebildumu un spēkā neesamības procesi saistībā ar ES preču zīmēm dalībvalstu centrālajos rūpnieciskā īpašuma birojos un Beniluksa valstu Intelektuālā īpašuma birojā;

b) informācijas nodrošināšana par ES preču zīmju sistēmas darbību caur palīdzības dienestiem un informācijas centriem;

c) izpilde saistībā ar ES preču zīmēm, tostarp rīcība, kas veikta saskaņā ar 9. panta 4. punktu.

5.  Kopējā izmaksu kompensācija, kas noteikta 4. punktā atbilst 5 % no Biroja gada ienākumiem. Neskarot šā punkta trešo apakšpunktu, valde pēc Biroja ierosinājuma un pēc apspriešanās ar Budžeta komiteju nosaka sadalījuma principu, pamatojoties uz šādiem taisnīgiem, vienlīdzīgiem un atbilstīgiem rādītājiem:

a) katras dalībvalsts pieteikumu iesniedzēju sagatavotu ES preču zīmju pieteikumu skaits gadā,

b) valsts preču zīmju pieteikumu skaits gadā katrā dalībvalstī,

c) to iebildumu un pieteikumu atzīšanai par spēkā neesošu skaits gadā, ko iesnieguši ES preču zīmju īpašnieki katrā dalībvalstī,

d) tādu prasību skaits gadā, kas celtas ES preču zīmju tiesās, ko izraudzījusies katra dalībvalsts saskaņā ar 95. pantu.

Lai pamatotu 4. punktā minētās izmaksas, dalībvalstis līdz katra gada 31. martam Birojam iesniedz statistikas datus par pagājušo gadu, kuri apliecina šā apakšpunkta pirmās daļas a) līdz d) punktā minētos rādītājus un kurus iekļauj priekšlikumā valdei.

Pamatojoties uz vienlīdzības principu, uzskata, ka izmaksas, kas radušās 4. punktā minētajām struktūrām, katrā dalībvalstī atbilst vismaz 2 % no kopējās šajā punktā paredzētās kompensācijas.

6.  Biroja pienākums kompensēt 4. punktā minētās izmaksas, kas radušās attiecīgajā gadā, tiek piemērots tikai tādā apmērā, lai minētajā gadā nerastos budžeta deficīts.

7.  Budžeta pārpalikuma gadījumā un neskarot 10. punktu, valde pēc Biroja ierosinājuma un pēc apspriešanās ar Budžeta komiteju var palielināt 5. punkta minēto procentuālo daļu līdz maksimāli 10 % no Biroja gada ienākumiem.

8.  Neskarot šā panta 4. līdz 7. un 10. punktu un 123.b un 123.c pantu, gadījumā, ja piecus gadus pēc kārtas ir izveidojies būtisks pārpalikums, Budžeta komiteja pēc Biroja ierosinājuma un saskaņā ar 124. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto gada darba programmu un daudzgadu stratēģisko programmu ar divu trešdaļu balsu vairākumu lemj par pārpalikuma, kas radies no 2016. gada 23. marta, pārskaitīšanu Savienības budžetā.

9.  Birojs divreiz gadā sagatavo ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par savu finansiālo stāvokli, tostarp par finanšu operācijām, kas veiktas saskaņā ar 123.c panta 5. un 6. punktu un 139. panta 5. un 7. punkta. Pamatojoties uz minēto ziņojumu, Komisija pārskata Biroja finansiālo stāvokli.

10.  Birojs paredz rezervju fondu, kas aptver darbības izmaksas viena gada garumā, lai nodrošinātu tā darbības nepārtrauktību un uzdevumu izpildi.

▼B

140. pants

Budžeta sagatavošana

1.   ►M1  Izpilddirektors ◄ katru gadu sagatavo Biroja ieņēmumu un izdevumu aplēses nākošajam gadam un katru gadu līdz 31. martam nosūta tās Budžeta komitejai kopā ar budžeta pozīcijām.

2.  Ja budžeta aplēses paredz ►M1  Savienības ◄ subsīdijas, Budžeta komiteja nekavējoties nosūta aplēses Komisijai, kura tās tālāk pārsūta par budžetu atbildīgajām ►M1  Savienības ◄ iestādēm. Komisija aplēsēm var pievienot savu atzinumu kopā ar alternatīvām aplēsēm.

3.  Budžeta komiteja pieņem budžetu, kas ietver Biroja budžeta pozīcijas. Ja budžeta aplēsēs ietvertas subsīdijas no ►M1  Savienības ◄ vispārējā budžeta, Biroja budžetu, ja vajadzīgs, attiecīgi pielāgo.

141. pants

Revīzija un kontrole

1.  Iekšējās revīzijas funkciju var noteikt Birojā, un tā jāizpilda saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem. Iekšējais revidents, ko iecēlis ►M1  izpilddirektors ◄ , atbild viņam par to, lai pārbaudītu Biroja budžeta izpildes sistēmu un procedūru pareizu darbību.

2.  Iekšējais revidents sniedz ►M1  izpilddirektoram ◄ padomu par to, kā cīnīties pret risku, sniedzot neatkarīgus atzinumus par vadības un kontroles sistēmu kvalitāti un izdodot ieteikumus darbību izpildes nosacījumu uzlabošanai un pareizas finanšu vadības veicināšanai.

3.  Atbildību par iekšējās kontroles sistēmu un procedūru, kas derīgas viņa uzdevumu izpildei, izmantošanu uzņemas kredītrīkotājs.

▼M1

141.a pants

Krāpšanas apkarošana

1.  Lai palīdzētu apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 ( 16 ), Birojs pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, kuru veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un, izmantojot veidlapu minētā nolīguma pielikumā, pieņem piemērotus noteikumus, kas attiecas uz visiem Biroja darbiniekiem.

2.  Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības veikt gan dokumentu revīzijas, gan klātienes revīzijas attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, darbuzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no Biroja saņēmuši Savienības līdzekļus.

3.  OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp klātienes pārbaudes un inspekcijas, saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas izklāstītas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 ( 17 ), lai noteiktu, vai notikusi krāpšana, korupcija vai kāda cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finansiālās intereses saistībā ar Biroja finansētu dotāciju vai līgumu.

4.  Neskarot 1., 2. un 3. punktu, Biroja sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, līgumos, dotāciju līgumos un dotāciju piešķiršanas lēmumos jābūt ietvertiem noteikumiem, kas skaidri pilnvaro Eiropas Revīzijas palātu un OLAF veikt šādas revīzijas un izmeklēšanas saskaņā ar savu attiecīgo kompetenci.

5.  Budžeta komiteja pieņem stratēģiju krāpšanas apkarošanai, kas ir samērīga ar krāpšanas riskiem, ņemot vērā īstenojamo pasākumu izmaksas un ieguvumus.

▼B

142. pants

Grāmatvedības revīzija

1.  Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam ►M1  izpilddirektors ◄ nosūta Komisijai, Eiropas Parlamentam, Budžeta komitejai un Revīzijas palātai pārskatu par Biroja kopējiem ienākumiem un izdevumiem iepriekšējā finanšu gadā. Revīzijas palāta to izskata saskaņā ar Līguma 248. pantu.

2.  Budžeta komiteja atbrīvo ►M1  Biroja izpilddirektors ◄ no atbildības par budžeta īstenošanu.

143. pants

Noteikumi attiecībā uz finansēm

Pēc apspriešanās ar ►M1  Savienības ◄ Revīzijas palātu un Komisiju Budžeta komiteja pieņem iekšējus noteikumus attiecībā uz finansēm, kuros nosaka jo īpaši Biroja budžeta sastādīšanas un īstenošanas procedūru. Ciktāl tas ir savienojams ar Biroja īpašo būtību, šie noteikumi pamatojas uz finanšu noteikumiem, kas pieņemti attiecībā uz citām iestādēm, ko izveidojusi ►M1  Savienība ◄ .

▼M1

144. pants

Nodevas un maksas un termiņi

1.  Izpilddirektors nosaka summu, kas tiek pieprasīta par jebkuriem pakalpojumiem, ko sniedzis Birojs, izņemot -I. pielikumā minētos, kā arī summu, kas tiek pieprasīta par Eiropas Savienības Preču zīmju biļetenu, Biroja “Oficiālo Vēstnesi” un jebkurām citām Biroja izdotām publikācijām. Maksu summas izsaka euro un publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī. Katras maksas apmērs nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai segtu Birojam radušās izmaksas, sniedzot konkrēto pakalpojumu.

2.  Nodevas un maksas, attiecībā uz kurām termiņš šajā regulā nav noteikts, maksā datumā, kad saņemts pieprasījums sniegt pakalpojumu, par kuru jāmaksā nodeva vai maksa.

Ar Budžeta komitejas piekrišanu izpilddirektors var noteikt, kurš no pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem nav atkarīgs no attiecīgās nodevas vai maksas iepriekšēja maksājuma.

▼M1

144.a pants

Nodevu un maksu samaksa

1.  Nodevas un maksas, kas maksājamas Birojam, maksā, iemaksājot tās Birojam piederošā bankas kontā vai pārskaitot tās uz šo kontu.

Ar Budžeta komitejas piekrišanu izpilddirektors var noteikt, kādas konkrētas maksājumu metodes, kas nav paredzētas punkta pirmajā daļā, var izmantot, jo īpaši maksājumus ar noguldījumiem Biroja norēķinu kontos.

Saskaņā ar punkta otro daļu pieņemtos lēmumus publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

Visi maksājumi, tostarp tie, ko veic, izmantojot jebkuru citu maksājuma metodi, kas noteikta saskaņā ar punkta otro daļu, tiek veikti euro.

2.  Veicot visus maksājumus, norāda tās personas vārdu, kas veic attiecīgo maksājumu, un ietver vajadzīgo informāciju, lai Birojs nekavējoties varētu noteikt maksājuma mērķi. Jo īpaši norāda šādu informāciju:

a) ja maksā pieteikuma nodevu – maksājuma mērķis, proti, “pieteikuma nodeva”;

b) ja maksā iebildumu nodevu – pieteikuma lietas numurs un tās ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēja vārds/uzvārds, pret kuru ir iesniegts iebildums, un maksājuma mērķis, proti,“iebildumu nodeva”;

c) ja maksā atcelšanas nodevu un nodevu par spēkā neesamības paziņošanu – reģistrācijas numurs un tās ES preču zīmes īpašnieka vārds/uzvārds, pret kuru pieteikums ir vērsts, un maksājuma mērķis, proti, “atcelšanas nodeva” vai “nodeva par spēkā neesamības paziņošanu”.

3.  Ja 2. punktā minētā maksājuma mērķi nevar uzreiz noteikt, Birojs pieprasa personai, kas veic maksājumu, rakstiski paziņot par šo mērķi Biroja noteiktajā laikposmā. Ja minētā persona laikus neizpilda šo prasību, uzskata, ka maksājums nav veikts. Samaksāto summu atmaksā.

144.b pants

Datums, ko uzskata par maksājuma datumu

1.  Regulas 144.a panta 1. punkta pirmajā daļā minētajos gadījumos par datumu, kad veikts maksājums Birojam, uzskata datumu, kurā maksājuma vai pārskaitījuma summa ir faktiski ieskaitīta Birojam piederošā bankas kontā.

2.  Ja var izmantot 144.a panta 1. punkta otrajā daļā minētās maksājumu metodes, izpilddirektors nosaka datumu, kas uzskatāms par tādu, kurā šādi maksājumi Birojam ir veikti.

3.  Ja saskaņā ar 1. un 2. punktu nodevas maksājumu neuzskata par veiktu līdz laikam, kad beidzies tās samaksas termiņš, šo termiņu uzskata par ievērotu, ja Birojam ir sniegti pierādījumi par to, ka personas, kas veikušas maksājumu dalībvalstī, laikposmā, kurā maksājumu vajadzēja veikt, ir laikus devušas rīkojumu banku iestādei pārskaitīt maksājuma summu un samaksājušas papildu maksu 10 % apmērā no attiecīgās nodevas vai maksas, bet nepārsniedzot EUR 200. Papildu maksa nemaksā, ja attiecīgais rīkojums banku iestādei ir dots ne vēlāk kā 10 dienas pirms maksājuma termiņa beigām.

4.  Birojs var pieprasīt personai, kas ir veikusi maksājumu, sniegt pierādījumu par datumu, kurā tika dots 3. punktā minētais rīkojums banku iestādei, un vajadzības gadījumā samaksāt attiecīgo papildu maksu Biroja noteiktajā termiņā. Ja persona neizpilda minēto prasību vai ja pierādījumi ir nepietiekami, vai ja pieprasītā papildu maksa nav samaksāta noteiktajā termiņā, uzskata, ka maksājuma termiņš nav ievērots.

144.c pants

Nepietiekami maksājumi un nenozīmīgu summu atmaksa

1.  Principā maksājuma termiņu uzskata par ievērotu tikai tad, ja noteiktajā laikā ir samaksāta pilna nodevas summa. Ja nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, summu, kas ir samaksāta, atmaksā pēc maksājuma termiņa beigām.

2.  Tomēr Birojs, cik tas ir iespējams līdz termiņa beigām atlikušajā laikā, var dot personai, kas veic maksājumu, iespēju samaksāt trūkstošo summu vai, ja to uzskata par pamatotu, neņemt vērā trūkstošas nelielas summas, neskarot personas, kas veic maksājumu, tiesības.

3.  Ar Budžeta komitejas piekrišanu izpilddirektors var neizvirzīt prasību par jebkuras maksājamās summas piespiedu piedziņu, ja atlīdzināmā summa ir minimāla, vai šāda piedziņa ir pārāk neskaidra.

4.  Ja nodevas vai maksas summa ir pārmaksāta, pārmaksāto summu neatmaksā, ja šī pārmaksātā summa ir nenozīmīga un ja attiecīgā puse nav skaidri pieprasījusi atmaksu.

Ar Budžeta komitejas piekrišanu izpilddirektors var noteikt mazāko summu, zem kuras pārmaksātā nodevas vai maksas summa nav atlīdzināma.

Lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šā punkta otro daļu, publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

▼BXIII SADAĻA

PREČU ZĪMJU STARPTAUTISKĀ REĢISTRĀCIJA1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi

145. pants

Noteikumu piemērošana

Ja šajā sadaļā nav noteikt citādi, šo regulu un jebkuras regulas, ar ko īsteno šo regulu, piemēro starptautiskas reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar protokolu attiecībā uz Madrides Nolīguma par preču zīmju starptautisku reģistrāciju, kurš pieņemts 1989. gada 27. jūnijā Madridē (turpmāk attiecīgi “starptautiski pieteikumi” un “Madrides Protokols”), pamatojot ar pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ vai pamatojot ar ►M1  ES preču zīmi ◄ , kā arī tās piemēro preču zīmju reģistrēšanai starptautiskajā reģistrā, ko kārto Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs (turpmāk attiecīgi “starptautiskas reģistrācijas” un “Starptautiskais birojs”) un ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ .2. IEDAĻA

Starptautiska reģistrācija, kas veikta, pamatojot ar pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ un pamatojot ar ►M1  ES preču zīmēm ◄

146. pants

Starptautiska pieteikuma iesniegšana

1.  Birojam iesniedz starptautiskus pieteikumus, ko iesniedz atbilstoši Madrides Protokola 3. pantam, pamatojot ar pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ vai pamatojot ar ►M1  ES preču zīmi ◄ .

2.  Ja starptautisku pieteikumu iesniedz, pirms preču zīme, uz kuru paredzēts pamatot starptautisko reģistrāciju, ir reģistrēta kā ►M1  ES preču zīme ◄ , starptautiskās reģistrācijas pieteikuma iesniedzējam jānorāda, vai starptautiskā reģistrācija jāpamato ar pieteikumu par ►M1  ES preču zīmi ◄ vai reģistrāciju. Ja starptautiskā reģistrācija jāpamato uz ►M1  ES preču zīmi ◄ , kad tā reģistrēta, tad starptautisko pieteikumu uzskata kā saņemtu Birojā ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas dienā.

147. pants

Starptautiskā pieteikuma veidlapa un saturs

1.  Starptautisko pieteikumu iesniedz vienā no ►M1  Savienības ◄ oficiālajām valodām, izmantojot veidlapu, ko izsniedz Birojs. Ja vien pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot starptautisko pieteikumu, šajā veidlapā nenosaka citādi, Birojs sarakstās ar pieteikuma iesniedzēju valodā, kādā iesniegta standarta veidlapa.

2.  Ja starptautiskais pieteikums iesniegts valodā, kas nav viena no valodām, kuras pieļautas saskaņā ar Madrides Protokolu, pieteikuma iesniedzējam jānorāda viena no šīm valodām kā otrā valoda. Birojs iesniedz starptautisko pieteikumu Starptautiskajam birojam šajā valodā.

3.  Ja starptautiskais pieteikums ir iesniegts kādā valodā, kura nav viena no valodām, kas saskaņā ar Madrides Protokolu pieļautas starptautisko pieteikumu iesniegšanai, pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt preču vai pakalpojumu saraksta tulkojumu valodā, kādā starptautiskais pieteikums iesniedzams Starptautiskajam birojam atbilstoši 2. punktam.

4.  Birojs iesniedz starptautisko pieteikumu Starptautiskajam birojam tiklīdz iespējams.

5.  Lai iesniegtu starptautisko pieteikumu, ir jāsamaksā nodeva Birojam. Gadījumos, kas minēti 146. panta 2. punkta otrajā teikumā, nodevas samaksas termiņš ir ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas dienā. Pieteikumu uzskata par neiesniegtu, kamēr nav samaksāta nepieciešamā nodeva.

6.  Starptautiskajam pieteikumam jāatbilst attiecīgiem nosacījumiem, kas paredzēti īstenošanas regulā.

▼M1

9.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir precizēts, kāda konkrēta veidlapa, tostarp tās elementi, jāizmanto, aizpildot starptautisku pieteikumu saskaņā ar 1. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

148. pants

Ieraksti dokumentos un reģistrā

1.  Uz ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma pamatotas starptautiskas reģistrācijas datumu un numuru ieraksta minētā pieteikuma dokumentos. Ja pieteikuma rezultātā izveido ►M1  ES preču zīmi ◄ , reģistrā ieraksta starptautiskās reģistrācijas datumu un numuru.

2.  Uz ►M1  ES preču zīmi ◄ pamatotas starptautiskas reģistrācijas datumu un numuru ieraksta reģistrā.

▼M1

148.a pants

Paziņojums par pamata pieteikuma vai reģistrācijas spēkā neesamību

2.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir precizēti individuāli fakti un lēmumi, uz ko attiecas paziņošanas pienākums saskaņā ar Madrides Protokola 6. panta 3. punktu, kā arī atbilstošais brīdis šādu paziņojumu sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M1

149. pants

Pieprasījums attiecināt uz plašāku teritoriju pēc starptautiskās reģistrācijas

2.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi, kas attiecas uz pieprasījumu attiecināt uz plašāku teritoriju saskaņā ar šā panta 1. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

150. pants

Starptautiskās nodevas

Visas nodevas, kas maksājamas Starptautiskajam birojam saskaņā ar Madrides Protokolu, samaksā tieši Starptautiskajam birojam.3. IEDAĻA

Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄

151. pants

Uz ►M1  Savienību ◄ attiecinātas starptautiskas reģistrācijas sekas

1.  Starptautiskai reģistrācijai, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , no dienas, kad tā reģistrēta atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 4. punktam, vai no dienas, kad tā pēc tam attiecināta uz ►M1  Savienību ◄ atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, ir tādas pašas sekas kā pieteikumam par ►M1  ES preču zīmi ◄ .

2.  Ja nav paziņots par aizsardzības atteikumu saskaņā ar Madrides Protokola 5. panta 1. un 2. punktu vai arī ja šāds atteikums atsaukts, tad starptautiskai preču zīmes reģistrācijai, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , ir no 1. punktā minētās dienas tādas pašas sekas kā tam, ka preču zīme reģistrēta kā ►M1  ES preču zīme ◄ .

3.  Lai piemērotu 9. panta 3. punktu, ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma publicēšanu aizstāj ar to ziņu publicēšanu, kas iekļautas starptautiskā reģistrācijā, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , kas paredzētas 152. panta 1. punktā, un ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas publicēšanu aizstāj ar 152. panta 2. punktā minēto ziņu publicēšanu.

152. pants

Publicēšana

1.  Atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 4. punktam Birojs publicē reģistrācijas datumu preču zīmei, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , vai arī datumu, kad pēc tam notikusi attiecināšana uz ►M1  Savienību ◄ atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, valodu, kādā iesniegts starptautiskais pieteikums un pieteikuma iesniedzēja norādīto otro valodu, starptautiskās reģistrācijas numuru un šādas reģistrācijas publicēšanas datumu Starptautiskā biroja izdotajā biļetenā, preču zīmes atveidojumu, kā arī preču vai pakalpojumu klašu skaitu, attiecībā uz kurām tiek pieteikta aizsardzība.

2.  Ja starptautiskai reģistrācijai, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , nav paziņots par aizsardzības atteikumu saskaņā ar Madrides Protokola 5. panta 1. un 2. punktu vai arī ja šāds atteikums atsaukts, Birojs publicē šo faktu līdz ar starptautiskās reģistrācijas numuru un attiecīgā gadījumā datumu, kurā par šo reģistrāciju bijusi publikācija Starptautiskā biroja izdotajā biļetenā.

153. pants

Senioritāte

1.  Tādas starptautiskās reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs, kuru attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , var starptautiskajā pieteikumā pieprasīt senioritāti agrākai preču zīmei, kas reģistrēta dalībvalstī, tostarp preču zīmei, kas reģistrēta Beniluksa valstīs vai kas reģistrēta saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas dalībvalstīs, kā noteikts 34. pantā.

2.  Tādas starptautiskās reģistrācijas īpašnieks, kuru attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , var no dienas, kad publicēts par šādas reģistrācijas sekām atbilstoši 152. panta 2. punktam, pieprasīt Birojam senioritāti agrākai preču zīmei, kas reģistrēta dalībvalstī, tostarp preču zīmei, kas reģistrēta Beniluksa valstīs vai kas reģistrēta saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas dalībvalstī, kā noteikts 35. pantā. Birojs attiecīgi par to paziņo Starptautiskajam birojam.

▼M1

153.a pants

Senioritātes prasīšana Birojam

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama senioritātes prasījumā saskaņā ar šā panta 1. punktu un norāda sīki izstrādātu informāciju, kas jāpaziņo saskaņā ar šā panta 5. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M1

154. pants

Preču un pakalpojumu attiecināšana un pārbaude attiecībā uz atteikuma absolūto pamatu

1.  Starptautiskām reģistrācijām, ko attiecina uz Savienību, piemēro pārbaudi par to atbilstību 28. panta 2.–4. punktam un par atteikuma absolūto pamatu tādā pašā veidā, kā to piemēro pieteikumiem uz ES preču zīmēm.

2.  Ja ir konstatēts, ka starptautiskā reģistrācija, kas attiecināta uz Savienību, nav tiesīga saņemt aizsardzību saskaņā ar šīs regulas 28. panta 4. punktu vai 37. panta 1. punktu attiecībā uz visām vai jebkuru daļu no tām precēm vai pakalpojumiem, ko reģistrējis Starptautiskais birojs, Birojs izsniedz Starptautiskajam birojam ex officio paziņojumu par pagaidu atteikumu saskaņā ar Madrides Protokola 5. panta 1. un 2. punktu.

3.  Ja starptautiskās reģistrācijas īpašniekam ir jābūt pārstāvētam Birojā saskaņā ar regulas 92. panta 2. punktu, paziņojumā, kas minēts šā panta 2. punktā, iekļauj aicinājumu iecelt pārstāvi regulas 93. panta 1. punkta nozīmē.

4.  Paziņojumā par pagaidu atteikumu norāda iemeslus, kas ir atteikuma pamatā, un nosaka termiņu, līdz kuram starptautiskās reģistrācijas īpašnieks var iesniegt savus komentārus, un vajadzības gadījumā ieceļ pārstāvi. Minētais laikposms sākas dienā, kurā Birojs sniedz pagaidu atteikumu.

5.  Ja Birojs konstatē, ka starptautiskais pieteikums, ko attiecina uz Savienību, neietver norādi uz otru valodu saskaņā ar šīs regulas 161.b pantu, Birojs Starptautiskajam birojam izsniedz ex officio paziņojumu par pagaidu atteikumu saskaņā ar Madrides Protokola 5. panta 1. un 2. punktu.

6.  Ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieks noteiktajā laikposmā nevar novērst aizsardzības atteikuma iemeslu vai attiecīgā gadījumā iecelt pārstāvi vai norādīt otru valodu, Birojs atsaka aizsardzību attiecībā uz visām vai daļu no tām precēm vai pakalpojumiem, par ko veic starptautisko reģistrāciju. Aizsardzības atteikums aizstāj ES preču zīmes pieteikuma atteikumu. Par lēmumu var iesniegt apelāciju saskaņā ar 58.–65. pantu.

7.  Ja līdz 156. panta 2. punktā paredzētā iebildumu iesniegšanas laikposma sākumam Birojs nav izsniedzis ex officio paziņojumu par pagaidu atteikumu saskaņā ar šā panta 2. punktu, tas Starptautiskajam birojam nosūta paziņojumu par aizsardzības piešķiršanu, norādot, ka atteikuma pamata izvērtēšana saskaņā ar 37. pantu ir pabeigta, bet par starptautisko reģistrāciju vēl var iesniegt iebildumus vai trešo personu komentārus. Šāds pagaidu paziņojums neskar Biroja tiesības atsākt absolūto pamatu pārbaudi pēc savas iniciatīvas jebkurā laikā, pirms izdots galīgais paziņojums par aizsardzības piešķiršanu.

8.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kurā ir noteikta informācija, kas ietverama ex officio paziņojumā par aizsardzības pagaidu atteikumu, kas jānosūta Starptautiskajam birojam, un gala paziņojumos, kas jānosūta Starptautiskajam birojam par galīgo aizsardzības piešķiršanu vai atteikumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼M1

154.a pants

Kolektīvās preču zīmes un sertifikācijas zīmes

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, kuros nosaka precīzu procedūru attiecībā uz starptautiskām reģistrācijām, kas balstās uz pamata pieteikumu vai pamata reģistrāciju attiecībā uz kolektīvo preču zīmi, sertifikācijas zīmi vai garantijas zīmi.

▼B

155. pants

Meklēšana

1.  Kad Birojs saņēmis paziņojumu par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , tas sagatavo ►M1  Savienības ◄ ziņojumu par meklēšanu, kā paredzēts 38. panta 1. punktā ►M1  ar noteikumu, ka meklēšanas ziņojuma pieprasījums saskaņā ar 38. panta 1. punktu tiek iesniegts Birojam viena mēneša laikā pēc paziņošanas dienas. ◄

2.  Tiklīdz Birojs saņēmis paziņojumu par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , Birojs pārsūta tā kopiju centrālajam rūpnieciskā īpašuma birojam katrā dalībvalstī, kas informējusi Biroju par lēmumu veikt meklēšanu savā preču zīmju reģistrā, kā noteikts 38. panta 2. punktā ►M1  ar noteikumu, ka meklēšanas rezultātu ziņojuma pieprasījums saskaņā ar 38. panta 2. punktu tiek iesniegts Birojam viena mēneša laikā pēc paziņojuma dienas, un meklēšanas nodeva tiek samaksāta tajā pašā laikposmā. ◄

3.  38. panta 3. līdz 6. punktu piemēro pēc analoģijas.

4.  Birojs informē jaunāku ►M1  ES preču zīmju ◄ vai ►M1  ES preču zīmju ◄ pieteikumu īpašniekus, kas minēti ►M1  Savienības ◄ ziņojumā par meklēšanu, par 152. panta 1. punktā paredzēto starptautiskās reģistrācijas, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , publicēšanu. ►M1  Minētais tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai starptautiskās reģistrācijas īpašnieks ir pieprasījis ES rezultātu ziņojumu vai ne, ja vien agrākās reģistrācijas vai pieteikuma īpašnieks nav informējis, ka nevēlas saņemt šādu paziņojumu. ◄

156. pants

Iebildumi

1.  Starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , pakļauj iebildumiem tādā pašā veidā kā publicētus ►M1  ES preču zīmju ◄ pieteikumus.

▼M1

2.  Paziņojumu par iebildumiem iesniedz trīs mēnešu laikposmā, kas sākas vienu mēnesi pēc publicēšanas dienas saskaņā ar 152. panta 1. punktu. Iebildumus neuzskata par pienācīgi iesniegtiem, pirms nav samaksāta nodeva par iebildumu iesniegšanu.

▼B

3.  Aizsardzības atteikums aizstāj ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikuma atteikumu.

▼M1

4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 163.a pantu, kuros ir precizēta procedūra iebildumu iesniegšanai un pārbaudei, tostarp nepieciešamajiem paziņojumiem, kas jāsniedz Starptautiskajam birojam.

▼B

157. pants

►M1  ES preču zīmes ◄ aizstāšana ar starptautisku reģistrāciju

Birojs pēc pieprasījuma ieraksta reģistrā paziņojumu, ka ►M1  ES preču zīmi ◄ uzskata par aizstātu ar starptautisku reģistrāciju saskaņā ar Madrides Protokola 4.a pantu.

158. pants

Starptautiskas reģistrācijas seku atzīšana par spēkā neesošām

1.  Tādas starptautiskas reģistrācijas sekas, kuru attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , var atzīt par spēkā neesošām.

2.  Pieteikums attiecībā uz ►M1  Savienību ◄ attiecinātas starptautiskās reģistrācijas seku atzīšanu par spēkā neesošām aizstāj pieteikumu par atsaukšanas deklarāciju, kā noteikts 51. pantā, vai pieteikumu par atzīšanu par spēkā neesošu, kā noteikts 52. pantā vai 53. pantā.

▼M1

4.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama paziņojumā, kas jāsniedz Starptautiskajam birojam saskaņā ar šā panta 3. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

159. pants

►M1  Savienības ◄ attiecinājuma, kas iegūts ar starptautisku reģistrāciju, pārveidošana par valsts preču zīmes pieteikumu vai attiecinājumu uz dalībvalstīm

1.  Ja attiecinājumam uz ►M1  Savienību ◄ , kas izveidots ar starptautisku reģistrāciju, atteikta aizsardzība vai izbeidzas tā sekas, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks var pieprasīt ►M1  Savienības ◄ attiecinājuma pārveidošanu:

a) par valsts preču zīmes pieteikumu atbilstoši 112., 113. un 114. pantam vai

▼M1

b) par attiecinājumu uz dalībvalsti, kas ir Madrides Protokola puse, ar noteikumu, ka dienā, kad pieprasīta pārvēršana, bija iespējams attiecināt preču zīmi tieši uz šo dalībvalsti saskaņā ar Madrides Protokolu. Piemēro šīs regulas 112., 113. un 114. pantu.

2.  Tādu valsts preču zīmes pieteikumu vai attiecinājumu uz dalībvalsti, kas ir Madrides Protokola puse, kurš iegūts, pārvēršot ar starptautisku reģistrāciju iegūtu attiecinājumu uz Savienību, attiecībā uz attiecīgo dalībvalsti datē ar starptautiskās reģistrācijas datumu atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 4. punktam vai ar datumu, kad veikta paplašināšana attiecībā uz Savienību atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 2. punktam, ja paplašināšana veikta pēc starptautiskās reģistrācijas, vai ar minētās reģistrācijas prioritātes datumu un attiecīgā gadījumā ar datumu, kad minētā valsts ir prasījusi preču zīmes senioritāti saskaņā ar šīs regulas 153. pantu.

▼B

3.  Pārveidošanas pieprasījumu publicē.

▼M1

10.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama 4. un 7. punktā minētajos pārvēršanas pieprasījumos;

b) sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama pārvēršanas pieprasījumu publikācijā saskaņā ar 3. punktu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

160. pants

Preču zīmes izmantošana saskaņā ar starptautisku reģistrāciju

Lai piemērotu 15. panta 1. punktu, 42. panta 2. punktu, 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 57. panta 2. punktu, publicēšanas datums atbilstoši 152. panta 2. punktam aizstāj reģistrācijas datumu nolūkā noteikt dienu, no kuras preču zīme, kas ir starptautiskas reģistrācijas priekšmets, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , ir faktiski jāizmanto ►M1  Savienībā ◄ .

161. pants

Pārveidošana

1.  Ievērojot 2. punktu, noteikumus, ko piemēro ►M1  ES preču zīmju ◄ pieteikumiem, pēc analoģijas piemēro pieteikumiem par starptautiskas reģistrācijas pārveidošanu par ►M1  ES preču zīmes ◄ pieteikumu atbilstoši Madrides Protokola 9.d pantam.

2.  Nepiemēro 37. līdz 42. pantu, ja pārveidošanas pieteikums saistīts ar starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz ►M1  Savienību ◄ , par kuru ziņas publicētas atbilstoši 152. panta 2. punktam.

▼M1

6.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka sīki izstrādātu informāciju, kas iekļaujama pārveidošanas pieteikumā saskaņā ar šā panta 3. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 163. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼BXIV SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

▼M1 —————

▼M1

163. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Īstenošanas noteikumu komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 ( 18 ) nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

▼M1

163.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 42.a pantā, 43. panta 3. punktā, 57.a pantā, 65.a pantā, 77. panta 4. punktā, 78. panta 6. punktā, 79. panta 5. punktā, 79.b panta 2. punktā, 79.c panta 5. punktā, 80. panta 3. punktā, 82.a panta 3. punktā, 93.a pantā, 136.b pantā, 154.a panta 3. punktā un 156. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2016. gada 23. marta. Ir īpaši būtiski, lai Komisija ievērotu savu parasto praksi un pirms minēto deleģēto aktu pieņemšanas rīkotu apspriešanās ar ekspertiem, tostarp ar dalībvalstu ekspertiem.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 42.a pantu, 43. panta 3. punktu, 57.a pantu, 65.a pantu, 77. panta 4. punktu, 78. panta 6. punktu, 79. panta 5. punktu, 79.b panta 2. punktu, 79.c panta 5. punktu, 80. panta 3. punktu, 82.a panta 3. punktu, 93.a pantu, 136.b pantu, 154.a panta 3. punktu un 156. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts, stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼M1 —————

▼B

165. pants

Noteikumi saistībā ar ►M1  Savienības ◄ paplašināšanos

▼A1

1.  No Bulgārijas, Čehijas Republikas, Igaunijas, Horvātijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Slovākijas (turpmāk “jaunās dalībvalstis”) pievienošanās dienas ►M1  ES preču zīme ◄ , kas atbilstīgi šai regulai reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms attiecīgās valsts pievienošanās dienas, attiecas arī uz iepriekšminēto dalībvalstu teritorijām, lai tādējādi nodrošinātu tās vienādu darbību visā ►M1  Savienībā ◄ .

▼B

2.  Tādas ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrāciju, kura pieteikta reģistrācijai pievienošanās dienā, nedrīkst atteikt, izmantojot 7. panta 1. punktā uzskaitītos absolūtos atteikuma pamatojumus, ja šie pamatojumi ir piemērojami vienīgi tāpēc, ka ir pievienojusies jauna dalībvalsts.

3.  Ja ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikums ir iesniegts sešos mēnešos pirms pievienošanās dienas, iebildumu pret reģistrāciju var iesniegt atbilstīgi 41. pantam, ja jaunajā dalībvalstī pastāv agrāka preču zīme vai kādas citas pirms pievienošanās iegūtas agrākas tiesības, kas definētas 8. pantā, ar nosacījumu, ka tās iegūtas labā ticībā un ka agrākās preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datums vai, attiecīgos gadījumos, prioritātes datums vai agrāko tiesību iegūšanas datums jaunajā dalībvalstī ir pirms ►M1  ES preču zīmes ◄ reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma vai, attiecīgos gadījumos, prioritātes datuma.

4.  Iepriekš 1. punktā minēto ►M1  ES preču zīmi ◄ nevar atzīt par spēkā neesošu:

a) atbilstīgi 52. pantam, ja pamatojumi tās atzīšanai par spēkā neesošu ir piemērojami vienīgi tāpēc, ka ir pievienojusies jauna dalībvalsts;

b) atbilstīgi 53. panta 1. un 2. punktam, ja agrākās tiesības jaunajā dalībvalstī ir reģistrētas, pieteiktas reģistrācijai vai iegūtas pirms pievienošanās dienas.

5.  Iepriekš 1. punktā minētās ►M1  ES preču zīmes ◄ izmantošanu var aizliegt atbilstīgi 110. un 111. pantam, ja agrākā preču zīme vai kādas citas agrākas tiesības ir attiecīgajā jaunajā dalībvalstī labā ticībā reģistrētas, pieteiktas reģistrācijai vai iegūtas pirms šīs valsts pievienošanās dienas vai – attiecīgos gadījumos – ja to prioritātes datums ir pirms šīs valsts pievienošanās dienas.

▼M1

165.a pants

Izvērtēšana un pārskatīšana

1.  Līdz 2021. gada 24. martam un turpmāk reizi piecos gados Komisija izvērtē šīs regulas īstenošanu.

2.  Novērtējumā pārskata tiesisko regulējumu Biroja un dalībvalstu centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju un Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja sadarbībai, īpašu uzmanību pievēršot finansēšanas mehānismam, kas paredzēts 123.c pantā. Novērtējumā izvērtē arī Biroja un tā darba prakses ietekmi un efektivitāti. Novērtējumā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Biroja pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

3.  Komisija novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem secinājumiem, pamatojoties uz minēto ziņojumu, nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Novērtējuma rezultātus publisko.

4.  Katram otrajam novērtējumam pievieno izvērtējumu par Biroja sasniegtajiem rezultātiem, ņemot vērā tā mērķus, pilnvaras un uzdevumus.

▼B

166. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 40/94, kurā grozījumi izdarīti ar I pielikumā minētajiem aktiem, ar šo atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

167. pants

Spēkā stāšanās

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Trīs gadu laikā pēc Regulas (EK) Nr. 40/94 spēkā stāšanās dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus 95. un 114. panta īstenošanai.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
-I PIELIKUMS

NODEVU APMĒRS

A. Saskaņā ar šo regulu Birojam maksājamās nodevas ir šādas (EUR):

1. Pamatnodeva par pieteikumu individuālai ES preču zīmei (26. panta 2. punkts):

EUR 1 000

2. Pamatnodeva par elektronisku pieteikumu individuālai ES preču zīmei (26. panta 2. punkts):

EUR 850

3. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu individuālo ES preču zīmi (26. panta 2. punkts):

EUR 50

4. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases individuālo ES preču zīmi (26. panta 2. punkts):

EUR 150

5. Pamatnodeva par pieteikumu ES kolektīvajai preču zīmei vai ES sertifikācijas zīmei (26. panta 2. punkts un 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 800

6. Pamatnodeva par elektronisku pieteikumu ES kolektīvajai preču zīmei vai ES sertifikācijas zīmei (26. panta 2. punkts un 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 500

7. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu ES kolektīvo preču zīmi vai ES sertifikācijas zīmi (26. panta 2. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 50

8. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases ES kolektīvo preču zīmi vai ES sertifikācijas zīmi (26. panta 2. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 150

9. Meklēšanas nodeva par ES preču zīmes pieteikumu (38. panta 2. punkts) vai par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību (38. panta 2. punkts un 155. panta 2. punkts): EUR 12 reizināti ar 38. panta 2. punktā minēto centrālo industriālā īpašuma biroju skaitu; šo summu un turpmākās izmaiņas Birojs publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

10. Iebildumu nodeva (41. panta 3. punkts):

EUR 320

11. Pamatnodeva par individuālas ES preču zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 1 000

12. Pamatnodeva par individuālas ES preču zīmes elektronisku atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 850

13. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu individuālās ES preču zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 50

14. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases individuālās ES preču zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts):

EUR 150

15. Pamatnodeva par ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 800

16. Pamatnodeva par ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes elektronisku atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 1 500

17. Nodeva par otrās klases preču un pakalpojumu ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 50

18. Pārsniedzot divu klašu skaitu, nodeva par katras preču un pakalpojumu klases ES kolektīvās preču zīmes vai ES sertifikācijas zīmes atjaunošanu (47. panta 3. punkts, 66. panta 3. punkts vai 74.a panta 3. punkts):

EUR 150

19. Papildu nodeva par atjaunošanas nodevas maksājuma kavējumu vai atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanas kavējumu (47. panta 3. punkts): 25 % no kavētās atjaunošanas nodevas, bet nepārsniedzot EUR 1 500

20. Nodeva par pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības atzīšanu (56. panta 2. punkts):

EUR 630

21. Apelācijas nodeva (60. panta 1. punkts):

EUR 720

22. Nodeva par pieteikumu restitutio in integrum (81. panta 3. punkts):

EUR 200

23. Nodeva, iesniedzot pieteikumu par ES preču zīmes pieteikuma vai ES preču zīmes pārvēršanu (113. panta 1. punkts, arī saistībā ar 159. panta 1. punktu):

a) par pieteikumu par valsts preču zīmi;

b) par attiecinājumu uz dalībvalsti saskaņā ar Madrides Protokolu:

EUR 200

24. Nodeva par procedūras turpināšanu (82. panta 1. punkts):

EUR 400

25. Nodeva par paziņojumu par reģistrētas ES preču zīmes dalīšanu (49. panta 4. punkts) vai ES preču zīmes pieteikuma dalīšanu (44. panta 4. punkts):

EUR 250

26. Nodeva par pieteikumu licences vai citu tiesību reģistrācijai attiecībā uz reģistrētu ES preču zīmi (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 33. panta 2. punkts un pēc minētā datuma 22.a panta 2. punkts) vai attiecībā uz pieteikumu ES preču zīmei (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 33. panta 2. punkts un pēc minētā datuma 22.a panta 2. punkts):

a) piešķirot licenci;

b) nododot licenci;

c) ieviešot tiesības in rem;

d) nododot tiesības in rem;

e) izpildes panākšana

EUR 200 par katru reģistrāciju, bet, ja vienā pieteikumā vai vienlaikus tiek iesniegti vairāki reģistrācijas pieprasījumi, nodeva nepārsniedz EUR 1 000 .

27. Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšanu (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 35. panta 3. punkts un pēc minētā datuma 24.a panta 3. punkts) ir EUR 200 par anulēšanu, bet gadījumos, kad vienā pieteikumā vai vienlaicīgi ir iesniegti vairāki pieteikumi, nodeva nepārsniedz EUR 1 000

28. Nodeva par izmaiņām reģistrētā ES preču zīmē (48. panta 4. punkts):

EUR 200

29. Nodeva par ES preču zīmes pieteikuma kopijas izsniegšanu (88. panta 7. punkts), reģistrācijas apliecības kopijas izsniegšanu (45. panta 2. punkts) vai reģistra izraksta izsniegšanu (87. panta 7. punkts):

a) par neapliecinātu kopiju vai izrakstu:

EUR 10

b) par apliecinātu kopiju vai izrakstu:

EUR 30

30. Nodeva par dokumentu pārbaudi (88. panta 6. punkts):

EUR 30

31. Nodeva par dokumentu kopiju izsniegšanu (88. panta 7. punkts):

a) par neapliecinātu kopiju:

EUR 10

b) par apliecinātu kopiju:

EUR 30

papildus tam par katru lapu, kas pārsniedz 10 lapas:

EUR 1

32. Nodeva par dokumentos ietvertās informācijas paziņošanu (88. panta 9. punkts):

EUR 10

33. Nodeva par atlīdzināmo procesuālo izmaksu noteikšanas pārskatīšanu (līdz 2017. gada 1. oktobrim Regulas (EK) Nr. 2868/95 94. panta 4. punkts un pēc minētā datuma 85.a panta 7. punkts):

EUR 100

34. Nodeva par starptautiska pieteikuma iesniegšanu Birojā (līdz 2017. gada 1. oktobrim 147. panta 5. punkts un pēc minētā datuma 147. panta 4. punkts):

EUR 300

B. Nodevas, ko maksā Starptautiskajam birojam

I.   Individuāla nodeva par starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību

1. Personai, kas iesniedz pieteikumu uz tādu starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Savienību, Starptautiskajam birojam ir jāmaksā individuāla nodeva par attiecināšanu uz Savienību saskaņā ar Madrides Protokola 8. panta 7. punktu.

2. Starptautiskas reģistrācijas īpašniekam, kas iesniedz pieprasījumu par teritoriālu paplašināšanu, ko attiecina uz Savienību, un ko izdara pēc starptautiskās reģistrācijas, jāmaksā Starptautiskajam birojam individuāla nodeva par attiecināšanu uz Savienību saskaņā ar Madrides Protokola 8. panta 7. punktu.

3. Šīs sadaļas B.I.1 vai B.I.2. punktos minētās nodevas apmērs ir turpmāk norādīto summu ekvivalents Šveices frankos, kā PIĪO ģenerāldirektors noteicis saskaņā ar Madrides Nolīguma un Protokola kopējo noteikumu 35. panta 2. punktu:

a) par individuālu preču zīmi – EUR 820 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru starptautiskā reģistrācijā iekļautu preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu;

b) par kolektīvu preču zīmi vai sertifikācijas zīmi – EUR 1 400 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu.

II.   Individuāla nodeva par starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Savienību, atjaunošanu

1. Tādas starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Savienību, īpašniekam jāmaksā Starptautiskajam birojam individuāla nodeva par attiecināšanu uz Savienību kā daļa no nodevām par starptautiskās reģistrācijas atjaunošanu saskaņā ar Madrides Protokola 8. panta 7. punktu.

2. Šīs sadaļas B.II.1. punktā minētās nodevas apmērs ir turpmāk norādīto summu ekvivalents Šveices frankos, kā PIĪO ģenerāldirektors noteicis saskaņā ar Madrides Nolīguma un Protokola kopējo noteikumu 35. panta 2. punktu:

a) par individuālu preču zīmi – EUR 820 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru starptautiskā reģistrācijā iekļautu preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu;

b) par kolektīvu preču zīmi vai sertifikācijas zīmi -– EUR 1 400 plus attiecīgā gadījumā EUR 50 par otrās klases precēm un pakalpojumiem un EUR 150 par katru starptautiskā reģistrācijā iekļautu preču un pakalpojumu klasi, pārsniedzot divu klašu skaitu.

▼B
I PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēti 166. pantā)Padomes Regula (EK) Nr. 40/94

(OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 3288/94

(OV L 349, 31.12.1994., 83. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 807/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.)

tikai III pielikuma 48. punkts

Padomes Regula (EK) Nr. 1653/2003

(OV L 245, 29.9.2003., 36. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1992/2003

(OV L 296, 14.11.2003., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 422/2004

(OV L 70, 9.3.2004., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1891/2006

(OV L 386, 29.12.2006., 14. lpp.)

tikai 1. pants

2003. gada Pievienošanās akta II pielikuma 4 C I daļa

(OV L 236, 23.9.2003., 342. lpp.)

 

2005. gada Pievienošanās akta III pielikuma 1.I punkts

(OV L 157, 21.6.2005., 231. lpp.)

 
II PIELIKUMS

Atbilstības tabulaRegula (EK) Nr. 40/94

Šī regula

1. līdz 14. pants

1. līdz 14. pants

15. panta 1. punkts

15. panta 1. punkta pirmā daļa

15. panta 2. punkta ievadvārdi

15. panta 1. punkta otrās daļas ievadvārdi

15. panta 2. punkta a) apakšpunkts

15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

15. panta 2. punkta b) apakšpunkts

15. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

15. panta 3. punkts

15. panta 2. punkts

16. līdz 36. pants

16. līdz 36. pants

37. pants

38. pants

37. pants

39. pants

38. pants

40. pants

39. pants

41. pants

40. pants

42. pants

41. pants

43. pants

42. pants

44. pants

43. pants

44.a pants

44. pants

45. līdz 48. pants

45. līdz 48. pants

48.a pants

49. pants

49. pants

50. pants

50. pants

51. pants

51. pants

52. pants

52. pants

53. pants

53. pants

54. pants

54. pants

55. pants

55. pants

56. pants

56. pants

57. pants

57. pants

58. pants

58. pants

59. pants

59. pants

60. pants

60. pants

61. pants

60.a pants

62. pants

61. pants

63. pants

62. pants

64. pants

63. pants

65. pants

64. pants

66. pants

65. pants

67. pants

66. pants

68. pants

67. pants

69. pants

68. pants

70. pants

69. pants

71. pants

70. pants

72. pants

71. pants

73. pants

72. pants

74. pants

73. pants

75. pants

74. pants

76. pants

75. pants

77. pants

76. pants

78. pants

77. pants

79. pants

77.a pants

80. pants

78. pants

81. pants

78.a pants

82. pants

79. pants

83. pants

80. pants

84. pants

81. pants

85. pants

82. pants

86. pants

83. pants

87. pants

84. pants

88. pants

85. pants

89. pants

86. pants

90. pants

87. pants

91. pants

88. pants

92. pants

89. pants

93. pants

90. pants

94. pants

91. pants

95. pants

92. pants

96. pants

93. pants

97. pants

94. panta 1. punkta ievadvārdi

98. panta 1. punkta ievadvārdi

94. panta 1. punkta pirmais ievilkums

98. panta 1. punkta a) apakšpunkts

94. panta 1. punkta otrais ievilkums

98. panta 1. punkta b) apakšpunkts

94. panta 2. punkts

98. panta 2. punkts

95. pants

99. pants

96. pants

100. pants

97. pants

101. pants

98. pants

102. pants

99. pants

103. pants

100. pants

104. pants

101. pants

105. pants

102. pants

106. pants

103. pants

107. pants

104. pants

108. pants

105. pants

109. pants

106. pants

110. pants

107. pants

111. pants

108. pants

112. pants

109. pants

113. pants

110. pants

114. pants

111. pants

115. pants

112. pants

116. pants

113. pants

117. pants

114. pants

118. pants

115. pants

119. pants

116. pants

120. pants

117. pants

121. pants

118. pants

122. pants

118.a pants

123. pants

119. pants

124. pants

120. pants

125. pants

121. panta 1. un 2. punkts

126. panta 1. un 2. punkts

121. panta 3. punkts

121. panta 4. punkts

126. panta 3. punkts

121. panta 5. punkts

126. panta 4. punkts

121. panta 6. punkts

126. panta 5. punkts

122. pants

127. pants

123. pants

128. pants

124. pants

129. pants

125. pants

130. pants

126. pants

131. pants

127. pants

132. pants

128. pants

133. pants

129. pants

134. pants

130. pants

135. pants

131. pants

136. pants

132. pants

137. pants

133. pants

138. pants

134. pants

139. pants

135. pants

140. pants

136. pants

141. pants

137. pants

142. pants

138. pants

143. pants

139. pants

144. pants

140. pants

145. pants

141. pants

146. pants

142. pants

147. pants

143. pants

148. pants

144. pants

149. pants

145. pants

150. pants

146. pants

151. pants

147. pants

152. pants

148. pants

153. pants

149. pants

154. pants

150. pants

155. pants

151. pants

156. pants

152. pants

157. pants

153. pants

158. pants

154. pants

159. pants

155. pants

160. pants

156. pants

161. pants

157. panta 1. punkts

162. panta 1. punkts

157. panta 2. punkta ievadvārdi

162. panta 2. punkta ievadvārdi

157. panta 2. punkta 2) apakšpunkts

162. panta 2. punkta a) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 3) apakšpunkts

162. panta 2. punkta b) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 5) apakšpunkts

162. panta 2. punkta c) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 6) apakšpunkts

162. panta 2. punkta d) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 7) apakšpunkts

162. panta 2. punkta e) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 8) apakšpunkts

162. panta 2. punkta f) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 9) apakšpunkts

162. panta 2. punkta g) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 10) apakšpunkts

162. panta 2. punkta h) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 11) apakšpunkts

162. panta 2. punkta i) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 12) apakšpunkts

162. panta 2. punkta j) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 13) apakšpunkts

162. panta 2. punkta k) apakšpunkts

157. panta 2. punkta 14) apakšpunkts

162. panta 2. punkta l) apakšpunkts

157. panta 3. punkts

162. panta 3. punkts

158. pants

163. pants

159. pants

164. pants

159.a panta 1., 2., un 3. punkts

165. panta 1., 2., un 3. punkts

159.a panta 4. punkta ievadvārdi

165. panta 4. punkta ievadvārdi

159.a panta 4. punkta pirmais ievilkums

165. panta 4. punkta a) apakšpunkts

159.a panta 4. punkta otrais ievilkums

165. panta 4. punkta b) apakšpunkts

159.a panta 5. punkts

165. panta 5. punkts

166. pants

160. panta 1. punkts

167. panta 1. punkts

160. panta 2. punkts

167. panta 2. punkts

160. panta 3. un 4. punkts

I pielikums

II pielikums( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/114/EK (2006. gada 12. decembris) par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 608/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2436 (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 336, 23.12.2015., 1 lpp.).

( 3 ) OV L 110, 20.4.2001., 28. lpp.

( 3 ) OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.

( 4 ) OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

( 6 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

( 7 ) Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 (2015. gada 13. marts) par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

( 8 ) Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 (2015. gada 13. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

( 9 ) Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV L 3, 5.1.2002., 1. lpp.).

( 10 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 386/2012 (2012. gada 19. aprīlis) par tādu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi), kuri saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, tostarp par publiskā un privātā sektora pārstāvju sapulcēšanu Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrā (OV L 129, 16.5.2012., 1. lpp.).

( 11 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/28/ES (2012. gada 25. oktobris) par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem (OV L 299, 27.10.2012., 5. lpp.).

( 12 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

( 13 ) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

( 14 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

( 15 ) Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

( 16 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Top