EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0034-20190726

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/34/EK (2009. gada 23. aprīlis) attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/2019-07-26

02009L0034 — LV — 26.07.2019 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/34/EK

(2009. gada 23. aprīlis)

attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 106, 28.4.2009., 7. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1243 (2019. gada 20. jūnijs),

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/34/EK

(2009. gada 23. aprīlis)

attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)I

NODAĻA

PAMATPRINCIPI

1. pants

1.  Šī direktīva attiecas uz:

a) instrumentiem, kā tie definēti 2. punktā;

b) mērvienībām, mērīšanas un metroloģiskās kontroles metožu saskaņošanu un vajadzības gadījumā uz līdzekļiem, kuri nepieciešami šādu metožu piemērošanai;

c) noteikšanu, mērīšanas metodēm, metroloģisko kontroli un fasētu produktu daudzuma marķēšanu.

2.  Šajā direktīvā “instrumenti” nozīmē mērinstrumentus, mērinstrumentu sastāvdaļas, papildu ierīces un mērīšanas iekārtas.

3.  Neviena dalībvalsts, pamatojoties uz šo direktīvu un atsevišķām ar šo direktīvu saistītām direktīvām, nevar aizkavēt, aizliegt vai ierobežot 1. punktā minēta instrumenta vai izstrādājuma laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā, ja šis instruments marķēts ar EK zīmēm saskaņā ar šīs direktīvas un atsevišķo direktīvu, kuras attiecas uz attiecīgo instrumentu vai izstrādājumu, nosacījumiem.

4.  Dalībvalstis piešķir EK tipa apstiprinājumam un EK sākotnējai verifikācijai tādu pašu nozīmi kā attiecīgiem valstu pasākumiem.

5.  Attiecībā uz 1. punktā minētajiem jautājumiem atsevišķās direktīvas precizē:

 jo īpaši mērīšanas procedūras, parametrus un tehniskās prasības 1. punkta a) apakšpunktā minēto instrumentu konstrukcijai un darbībai,

 prasības attiecībā uz 1. punkta b) un c) apakšpunktu.

6.  Atsevišķās direktīvas var noteikt dienu, kurā spēkā esošie valstu noteikumi aizstājami ar Kopienas noteikumiem.II

NODAĻA

EK TIPA APSTIPRINĀJUMS

2. pants

1.  Dalībvalstis piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar šīs direktīvas un attiecīgu atsevišķu direktīvu noteikumiem.

2.  EK tipa apstiprinājums instrumentiem ietver to iekļaušanu EK sākotnējā verifikācijā un gadījumos, kad EK sākotnējā verifikācija netiek prasīta, apstiprinājumu to laišanai tirgū un/vai nodošanai ekspluatācijā. Ja atsevišķa direktīva(-as), kura(-as) piemērojama(-as) šai instrumentu kategorijai atbrīvo šo kategoriju no EK tipa apstiprinājuma, šīs kategorijas instrumenti tiek tieši iekļauti EK sākotnējā verifikācijā.

3.  Ja pārbaudes iekārtas atļauj, dalībvalstis piešķir EK tipa apstiprinājumu visiem instrumentiem, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā un atsevišķās direktīvās, kas attiecas uz attiecīgo instrumentu.

4.  Pieteikumu EK tipa apstiprinājumam var iesniegt tikai izgatavotājs vai Kopienā reģistrēts tā pārstāvis. Attiecībā uz vienu un to pašu instrumentu iesniegumu var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

5.  Dalībvalsts, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā tiek informēta par jebkādām izmaiņām vai papildinājumiem attiecībā uz apstiprināto tipu. Tā informē citas dalībvalstis par šādiem grozījumiem.

Izmaiņas vai papildinājumi attiecībā uz apstiprināto EK tipu jāapstiprina ar papildu EK tipa apstiprinājumu no dalībvalsts puses, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, ja šādas izmaiņas ietekmē vai var ietekmēt mērījumu rezultātus vai noteiktos nosacījumus instrumentu lietojumam.

Tomēr gadījumos, kad tips mainīts, jāpiešķir jauns EK tipa apstiprinājums tā vietā, lai papildinātu sākotnējo EK tipa apstiprinājumu, ja paraugs mainīts pēc tam, kad šīs direktīvas vai attiecīgas atsevišķās direktīvas noteikumi ir grozīti vai pielāgoti tādā veidā, ka mainīto tipu var apstiprināt tikai saskaņā ar jaunajiem noteikumiem.

3. pants

Ja EK tipa apstiprinājums piešķirts papildu iekārtām, šis apstiprinājums konkretizē:

a) instrumenta tipus, kuriem šādas papildus iekārtas nepieciešamas vai kuros tās var tikt iekļautas;

b) vispārējus nosacījumus visai instrumentu darbībai, kurai piešķirts apstiprinājums.

4. pants

Ja veiksmīgi pabeigta instrumenta EK tipa apstiprinājuma pārbaude, kas noteikta šajā direktīvā un atsevišķās direktīvās, kuras attiecas uz minēto instrumentu, dalībvalsts, kas veikusi šo pārbaudi, sastāda EK tipa apstiprinājuma sertifikātu.

Dalībvalsts nosūta minēto sertifikātu iesniedzējam.

Šīs direktīvas 11. pantā vai atsevišķā direktīvā noteiktajos gadījumos iesniedzējam vajag un visos citos gadījumos iesniedzējs var piestiprināt vai sekot, lai katram instrumentam tiktu piestiprināta EK apstiprinājuma zīme, kas norādīta šajā sertifikātā atbilstīgi apstiprinātajam paraugam.

5. pants

1.  EK tipa apstiprinājums ir derīgs 10 gadus. To var pagarināt uz 10 secīgiem gadiem. Instrumentu skaits, kurus var ražot saskaņā ar apstiprināto tipu, netiek ierobežots.

Gadījumos, kad šādus EK tipa apstiprinājumus nevar piešķirt, pamatojoties uz šiem jaunajiem noteikumiem, EK tipa apstiprinājumus, kas piešķirti, balstoties uz šīs direktīvas un atsevišķas direktīvas noteikumiem, nevar pagarināt pēc dienas, kad spēkā stājušies jebkuri grozījumi vai pielāgojumi šiem Kopienas noteikumiem.

Ja EK tipa apstiprinājums netiek pagarināts, šo apstiprinājumu tomēr turpina piemērot tiem instrumentiem, kuri jau tiek lietoti.

2.  Ja tiek izmantoti jauni tehniski paņēmieni, kuri netiek noteikti atsevišķā direktīvā, ierobežotas darbības EK tipa apstiprinājums piešķirams pēc iepriekšējām apspriedēm ar citām dalībvalstīm.

Tas var ietvert šādus ierobežojumus:

a) instrumentu skaita ierobežojumu, uz kuriem var attiekties apstiprinājums;

b) pienākumu informēt kompetentās iestādes vietās, kurās uzstādīti instrumenti;

c) ierobežojumus lietošanā;

d) īpašus ierobežojumus attiecībā uz izmantošanas paņēmieniem.

Tomēr tie netiek piešķirti līdz brīdim:

a) kad stājas spēkā atsevišķa direktīva šai instrumentu kategorijai;

b) nav pieļaujama atkāpe no maksimālā pieļaujamo kļūdu daudzuma, kas noteikts atsevišķās direktīvās.

Šāds apstiprinājums ir spēkā ne ilgāk kā divus gadus. To var pagarināt līdz trim gadiem.

▼M1 —————

▼B

6. pants

Ja EK tipa apstiprinājums netiek prasīts instrumentu kategorijai, kura atbilst atsevišķas direktīvas prasībām, ražotājs uz savu atbildību var piestiprināt šai instrumentu kategorijai īpašo zīmi, kura raksturota I pielikuma 3.3. punktā.

7. pants

1.  Dalībvalsts, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, var to anulēt:

a) ja instrumenti, kuriem tika piešķirts šis apstiprinājums, neatbilst apstiprinātajam tipam vai attiecīgas atsevišķas direktīvas noteikumiem;

b) ja netiek izpildītas metroloģiskās prasības, kuras konkretizētas apstiprinājuma sertifikātā vai 5. panta 2. punktā;

c) ja tā atklāj, ka apstiprinājums piešķirts nepienācīgā veidā.

2.  Dalībvalstij, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, tas jāanulē, ja to instrumentu darbībā, kas konstruēti saskaņā ar apstiprināto tipu, atklājas vispārēja rakstura defekti, kuri dara tos nederīgus paredzētajam lietojumam.

3.  Ja dalībvalsti, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, cita dalībvalsts informē par vienu no 1. un 2. punktā noteiktajiem gadījumiem, tā pēc apspriešanās ar šo dalībvalsti arī veic šajos punktos paredzētos pasākumus.

4.  Dalībvalsts, kura deklarē, ka radusies 2. punktā noteiktā situācija, var aizliegt attiecīgo instrumentu laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā līdz turpmākam paziņojumam.

Tā nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot sava lēmuma pamatojumu.

Tāda pati procedūra piemērojama 1. punktā noteiktajos gadījumos attiecībā uz instrumentiem, kuri tikuši atbrīvoti no EK sākotnējās verifikācijas, ja ražotājs pēc pamatota brīdinājuma neražo instrumentus saskaņā ar apstiprināto paraugu vai attiecīgas atsevišķas direktīvas prasībām.

5.  Ja dalībvalsts, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, apstrīd 2. punktā minētā gadījuma rašanos vai apstrīd saskaņā ar 4. punktu veikto pasākumu pamatotību, attiecīgās dalībvalstis cenšas strīdu noregulēt.

Komisija par to jāinformē. Vajadzības gadījumā tā rīko attiecīgas apspriedes, lai rastu risinājumu.III

NODAĻA

EK SĀKOTNĒJĀ VERIFIKĀCIJA

8. pants

1.  EK sākotnējā verifikācija ietver jaunu vai koriģētu instrumentu pārbaudi un to atbilstības apstiprinājumu apstiprinātajam paraugam un/vai šīs direktīvas un atsevišķu direktīvu prasībām attiecīgajam instrumentam. To apliecina ar EK sākotnējās verifikācijas zīmi.

2.  Atsevišķās direktīvās noteiktajos gadījumos un saskaņā ar pieņemtajām procedūrām EK sākotnējo instrumentu verifikāciju var veikt ar citu metodi nekā vienību pārbaudes metode.

3.  Ja iekārtas to ļauj, dalībvalstis veic EK sākotnējo verifikāciju iesniegtajiem instrumentiem, vai tie atbilst mērinstrumentu raksturojumam un tehniskās uzbūves un darbības prasībām, kuras noteiktas atsevišķās direktīvās attiecībā uz šo instrumentu kategoriju.

4.  Gadījumā, ja instrumenti marķēti ar EK sākotnējās verifikācijas zīmi, atbilstīgi 1. panta 3. punktam noteiktās saistības dalībvalstīm ilgst līdz gada beigām, kas seko gadam, kurā piešķirta EK sākotnējās verifikācijas zīme, ja vien atsevišķas direktīvas nenosaka ilgāku laiku.

9. pants

1.  Kad instruments tiek iesniegts EK sākotnējai verifikācijai, dalībvalsts, kura veic sākotnējo verifikāciju nosaka:

a) vai instruments pieder tai kategorijai, kura ir atbrīvota no EK tipa apstiprinājuma, un, ja tā, tad vai tas atbilst atsevišķās uz šo instrumentu attiecošās direktīvās noteiktajām tehniskās uzbūves un darbības prasībām;

b) vai instrumentam piešķirts EK tipa apstiprinājums un, ja tā, tad vai tas atbilst apstiprinātajam tipam un atsevišķām direktīvām, kuras attiecas uz šo instrumentu un kuras ir spēkā dienā, kad izsniegts EK tipa apstiprinājums.

2.  Pārbaude, kas tiek izdarīta, veicot EK sākotnējo verifikāciju, saskaņā ar atsevišķām direktīvām īpaši attiecas uz:

a) metroloģiskajiem parametriem;

b) maksimālo pieļaujamo kļūdu daudzumu;

c) uzbūvi, ciktāl tā garantē, ka mērīšanas īpašības netiek īpaši zaudētas parastos lietošanas apstākļos;

d) noteikto uzrakstu un zīmoga plātņu vai EK sākotnējās verifikācijas marķējuma klātbūtni.

10. pants

Ja instruments sekmīgi izturējis EK sākotnējo verifikāciju, saskaņā ar šīs direktīvas un atsevišķu direktīvu prasībām šim instrumentam tiek piestiprinātas EK daļējas vai galīgas verifikācijas zīmes, kuras raksturotas II pielikuma 3. punktā, un par to ir atbildīga attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar minētajā punktā paredzētajiem noteikumiem.

11. pants

Ja netiek prasīta EK sākotnējā verifikācija instrumentu kategorijai, kura atbilst atsevišķas direktīvas prasībām, ražotājs uz savu atbildību piestiprina šīs kategorijas instrumentam īpašu apzīmējumu, kas aprakstīts I pielikuma 3.4. punktā.IV

NODAĻA

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA UN EK SĀKOTNĒJĀS VERIFIKĀCIJAS KOPĪGIE NOTEIKUMI

12. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu, ka uz instrumentiem tiktu lietotas zīmes vai uzraksti, ko varētu sajaukt ar EK simboliem un zīmēm.

13. pants

Katra dalībvalsts paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai par dienestiem, aģentūrām un institūtiem, kuri ir pienācīgi pilnvaroti, lai veiktu pārbaudes, kuras noteiktas šajā direktīvā un atsevišķās direktīvās, lai izsniegtu EK tipa apstiprinājuma sertifikātus un piešķirtu EK sākotnējās verifikācijas zīmes.

14. pants

Dalībvalstis var pieprasīt, lai noteiktie uzraksti tiktu sastādīti to valsts valodā vai valodās.V

NODAĻA

EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠO INSTRUMENTU KONTROLE

15. pants

Atsevišķas direktīvas konkretizē kontroles prasības ekspluatācijā esošiem instrumentiem, kuri marķēti ar EK zīmēm un simboliem, jo īpaši attiecībā uz maksimālo pieļaujamo kļūdu skaitu ekspluatācijas laikā. Ja valstu noteikumi attiecībā uz instrumentiem, kuri nav marķēti ar EK zīmēm vai simboliem, nosaka mazāk stingras prasības, par kontroles kritēriju kalpo pēdējais.VI

NODAĻA

DIREKTĪVU PIELĀGOŠANA TEHNIKAS ATTĪSTĪBAI

▼M1

16. pants

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16.a pantu, lai grozītu I un II pielikumu nolūkā tos pielāgot tehnikas attīstībai.

▼M1

16.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 16. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 26. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ( 1 ).

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 16. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼M1 —————

▼BVII

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Visi lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar noteikumiem šīs direktīvas un atsevišķu direktīvu par attiecīgiem instrumentiem īstenošanai, atsakoties piešķirt vai pagarināt EK tipa apstiprinājumu, anulējot šādu apstiprinājumu, atsakoties veikt EK sākotnējo verifikāciju vai aizliedzot laist tirgū vai nodot ekspluatācijā, jāpamato. Šāds atteikums, anulēšana vai aizliegums paziņojams ieinteresētajai pusei, kura vienlaicīgi informējama arī par pieejamajiem spēkā esošajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem dalībvalstīs, kā arī par termiņiem šo līdzekļu izmantošanai.

19. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

20. pants

Direktīvu 71/316/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar III pielikuma A daļā minētajiem aktiem, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem III pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu IV pielikumā.

21. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMS

1.   Iesniegums EK apstiprinājumam

1.1. Iesniegumu un ar to saistīto korespondenci sastāda valsts valodā saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurai iesniegums iesniegts. Dalībvalstij ir tiesības prasīt, lai pievienotie dokumenti arī tiktu rakstīti tajā pašā valsts valodā.

Iesniedzējs vienlaicīgi nosūta visām dalībvalstīm iesnieguma kopiju.

1.2. Iesniegumā jāietver šāda informācija:

a) izgatavotāja vai uzņēmuma, vai iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds (nosaukums) un adrese;

b) instrumenta kategorija;

c) paredzētais lietojums;

d) mērījuma parametri;

e) komercapzīmējums, ja tāds ir, vai veids.

1.3. Kopā ar iesniegumu iesniedz arī dokumentus, kas nepieciešami tā novērtēšanai, divos eksemplāros, un jo īpaši:

1.3.1. pienācīgi raksturojot:

a) instrumenta uzbūvi un darbību;

b) aizsardzības mehānismus, kas nodrošina precīzu darbību;

c) regulēšanas un koriģēšanas ierīces;

d) norādītās vietas:

 pārbaudes zīmēm,

 zīmogiem (vajadzības gadījumā);

1.3.2. vispārējus uzbūves rasējumus un, ja nepieciešams, precīzus svarīgu sastāvdaļu rasējumus;

1.3.3. shematisku attēlu, kas ilustrē darbības principus un vajadzības gadījumā fotoattēlu.

1.4. Vajadzības gadījumā kopā ar iesniegumu iesniedz attiecīgus dokumentus, kas attiecas uz jau piešķirtiem valsts apstiprinājumiem.

2.   Pārbaude EK apstiprinājumam

2.1. Pārbaudē ietver:

2.1.1. dokumentu izpēti un parauga mērīšanas īpašību izpēti metroloģiskajās laboratorijās, apstiprinātajās laboratorijās vai ražošanas, piegādes vai uzstādīšanas vietā;

2.1.2. ja parauga mērīšanas parametri zināmi precīzi, tiek veikta tikai iesniegto dokumentu izpēte.

2.2. Pārbaude ietver pilnīgu instrumenta darbību parastos lietošanas apstākļos. Ievērojot šādus nosacījumus, šim instrumentam jāsaglabā prasītie mērīšanas parametri.

2.3. Šā pielikuma 2.1. punktā minētās pārbaudes raksturu un apjomu var konkretizēt ar atsevišķām direktīvām.

2.4. Metroloģiskais dienests var pieprasīt, lai iesniedzējs nodod tā rīcībā standartus, attiecīgos materiālos līdzekļus un apkalpojošo personālu, lai veiktu apstiprinājuma testus.

3.   EK sertifikāts un apstiprinājuma zīme

3.1. Sertifikāts sniedz parauga pārbaudes rezultātus un nosaka citas prasības, kuras jāpilda nekavējoties. Kopā ar sertifikātu iesniedz aprakstus, attēlus un diagrammas, kas nepieciešami, lai identificētu tipu un izskaidrotu tā darbību. 4. pantā paredzētā apstiprinājuma zīme ir stilizēts ε burts, kas ietver:

 augšējā daļā – tās dalībvalsts pazīšanas lielo burto (lielos burtus), kura apstiprinājumu sniegusi (B – Beļģijai, BG – Bulgārijai, CZ – Čehijai, DK – Dānijai, D – Vācijai, EST – Igaunijai, IRL – Īrijai, EL – Grieķijai, E – Spānijai, F – Francijai, I – Itālijai, CY – Kiprai, LV – Latvijai, LT – Lietuvai, L – Luksemburgai, H – Ungārijai, M – Maltai, NL – Nīderlandei, A – Austrijai, PL – Polijai, P – Portugālei, RO – Rumānijai, SI – Slovēnijai, SK – Slovākijai, FI – Somijai, S – Zviedrijai, UK – Apvienotajai Karalistei) un apstiprināšanas gada pēdējos divus ciparus,

 lejasdaļā – apzīmējumu, ko noteicis metroloģiskais dienests, kurš piešķīris apstiprinājumu (identifikācijas numuru).

Šīs apstiprinājuma zīmes paraugs norādīts 6.1. punktā.

3.2. EK ierobežota apstiprinājuma gadījumā burtu “P”, kuram ir tāds pats izmērs kā stilizētajam ε burtam, novieto pirms šā burta.

Šīs ierobežotā apstiprinājuma zīmes paraugs norādīts 6.2. punktā.

3.3. Zīme, kas minēta 6. pantā, ir tāda pati kā EK apstiprinājuma zīme, izņemot to, ka stilizētais burts “ε” ir simetriski apgriezts pa vertikālu asi un tam nav citu pazīmju, ja vien atsevišķas direktīvas nenosaka citādi.

Šīs zīmes paraugs parādīts 6.3. punktā.

3.4. Zīme, kura minēta 11. pantā, ir tāda pati kā EK apstiprinājuma zīme, kas ievietota sešstūrī.

Šīs zīmes paraugs norādīts 6.4. punktā.

3.5. Zīmes, kuras minētas 3.1. līdz 3.4. punktā un kuras izgatavotājs piestiprinājis saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, jāpiestiprina redzamā vietā pie katra instrumenta un pie visas papildu iekārtas, kas iesniegta pārbaudei, un tām jābūt skaidri salasāmām un neizdzēšamām. Ja to piestiprināšana rada tehniskas grūtības, atsevišķās direktīvās pieļaujami izņēmumi vai arī tie pieņemami pēc metroloģisko dienestu vienošanās.

4.   Parauga instrumenta iesniegšana

Atsevišķās direktīvās minētajos gadījumos dienests, kas piešķīris apstiprinājumu, nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniegt parauga instrumentu, kuram piešķirts apstiprinājums. Minētā parauga instrumenta vietā dienests var atļaut iesniegt instrumenta daļas, mēroga modeļus vai rasējumus, un tas tiks minēts EK apstiprinājuma sertifikātā.

5.   Apstiprinājuma paziņojums

5.1. Tajā pašā laikā, kad informēta iesaistītā puse, EK apstiprinājuma sertifikāta kopijas jānosūta Komisijai un citām dalībvalstīm, pēdējās, ja vēlas, arī var iegūt metroloģisko pārbaužu ziņojumu kopijas.

5.2. EK tipa apstiprinājuma anulēšana un citi paziņojumi attiecībā uz EK tipa apstiprinājuma apjomu un derīgumu notiek saskaņā ar 5.1. punktā minēto paziņošanas procedūru.

5.3. Dalībvalsts, kura atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu, informē citas dalībvalstis un Komisiju par savu lēmumu.

6.   Zīmes, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu

6.1. EK tipa apstiprinājuma zīmeParaugs:

image

EK tipa apstiprinājums, kuru Vācijas Metroloģiskais dienests piešķīris 1971. gadā (sk. 3.1. punkta pirmo ievilkumu).

EK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs (sk. 3.1. punkta otro ievilkumu).

6.2. Ierobežota EK tipa apstiprinājuma zīme (sk. 3.2. punktu)Paraugs:

image

EK tipa apstiprinājums, kuru Vācijas Metroloģiskais dienests piešķīris 1971. gadā.

Ierobežota EK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs.

6.3. Atbrīvojuma zīme no EK tipa apstiprinājuma (sk. 3.3. punktu)Paraugs:

image

6.4. EK tipa apstiprinājuma zīme instrumentiem, kuri atbrīvoti no EK sākotnējās verifikācijas

(sk. 3.4. punktu)Paraugs:

image

EK tipa apstiprinājums, kuru Vācijas Metroloģiskais dienests piešķīris 1971. gadā.

EK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs.
II PIELIKUMS

EK SĀKOTNĒJĀ VERIFIKĀCIJA

1.   Vispārēji jautājumi

1.1. EK sākotnējo verifikāciju var veikt vienā vai vairākos posmos (parasti divos).

1.2. Ievērojot atsevišķu direktīvu noteikumus:

1.2.1. EK sākotnējā verifikācija vienā posmā veicama instrumentiem, kuri, atstājot rūpnīcu, veido vienu veselu, tas ir, instrumentiem, kuri teorētiski nogādājami uzstādīšanas vietā neizjaucot;

1.2.2. EK sākotnējā verifikācija divos vai vairākos posmos veicama instrumentiem, kuru precīzu darbība nosaka uzstādīšanas vai lietošanas apstākļi;

1.2.3. pirmajam sākotnējās verifikācijas posmam jo īpaši jānodrošina, ka instruments atbilst apstiprinātajam EK tipam vai, ja instrumenti atbrīvoti no EK tipa apstiprinājuma, ka tie atbilst attiecīgiem noteikumiem.

2.   EK sākotnējās verifikācijas vieta

2.1. Ja atsevišķas direktīvas nenosaka vietu, kurā verifikācija veicama, instrumenti, kuriem piemērojama tikai viena posma pārbaude, jāpārbauda vietā, kuru izvēlas attiecīgais metroloģiskais dienests.

2.2. Instrumenti, kuri verificējami divos vai vairākos posmos, jāpārbauda kompetentiem metroloģiskajiem dienestiem pēc teritorijas.

2.2.1. Pēdējais verifikācijas posms jāveic uzstādīšanas vietā.

2.2.2. Citi posmi jāveic, kā noteikts 2.1. punktā.

2.3. Jo īpaši, ja verifikācija nenotiek verifikācijas iestādē, metroloģiskais dienests, kas veic verifikāciju, var pieprasīt, lai iesniedzējs:

 nodod tās rīcībā standartus, atbilstošus materiālos līdzekļus un apkalpojošo personālu verifikācijas veikšanai,

 nodrošina ar EK apstiprinājuma sertifikāta kopiju.

3.   EK sākotnējās verifikācijas zīmes

3.1.   EK sākotnējās verifikācijas zīmju apraksts

3.1.1. Ievērojot atsevišķu direktīvu noteikumus, EK sākotnējās verifikācijas zīmes, kuras piestiprinātas saskaņā ar 3.3. punktu, ir šādas:

3.1.1.1. galīgās EK verifikācijas zīmi veido divi zīmogi:

a) pirmo veido mazais burts “e”, kas ietver:

 augšējā daļā – tās valsts pazīšanas lielo burtu (lielos burtus), kurā ir veikta sākotnējā pārbaude (B – Beļģijai, BG – Bulgārijai, CZ – Čehijai, DK – Dānijai, D – Vācijai, EST – Igaunijai, IRL – Īrijai, EL – Grieķijai, E – Spānijai, F – Francijai, I – Itālijai, CY – Kiprai, LV – Latvijai, LT – Lietuvai, L – Luksemburgai, H – Ungārijai, M – Maltai, NL – Nīderlandei, A – Austrijai, PL – Polijai, P – Portugālei, RO – Rumānijai, SI – Slovēnijai, SK – Slovākijai, FI – Somijai, S – Zviedrijai, UK – Apvienotajai Karalistei) un, ja vajadzīgs, vienu vai divus ciparus, kas norāda teritoriālo vai administratīvo vienību;

 lejasdaļā – verifikācijas veicēja aģenta vai iestādes identifikācijas numuru;

b) otro zīmogu veido pēdējie divi cipari no verifikācijas gada, kas ir sešstūrī;

3.1.1.2. daļējas EK verifikācijas zīmi veido vienīgi pirmais zīmogs. Tas arī kalpo kā zīmogs.

3.2.   Zīmju forma un izmēri

3.2.1. Pievienotie attēli norāda 3.1. punktā noteikto EK sākotnējās verifikācijas zīmju formu, izmēru un burtu kontūras; pirmie divi attēli attēlo dažādas zīmoga daļas, trešais ir zīmoga paraugs. Attēlos norādītie izmēri ir relatīvi; tie ir diametrs aplim, kas novilkts ap mazo burtu “e” un ap sešstūri.

Faktiskie aprakstīto apļu diametri ap zīmēm ir 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2. Dalībvalstu metroloģiskie dienesti savstarpēji apmainās ar EK sākotnējo verifikāciju zīmju attēlu oriģināliem, kuri atbilst pievienoto attēlu modeļiem.

3.3.   Zīmju piestiprināšana

3.3.1. Galīgās EK verifikācijas zīme piestiprināma instrumentam norādītajā vietā, kad pēdējais pilnīgi pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu EK prasībām.

3.3.2. Daļējas EK verifikācijas zīme piestiprināma:

3.3.2.1. vietā, kur piestiprināts zīmogs ar datumu vai kādā citā vietā, kura noteikta atsevišķā direktīvā, ja instrumenta vai instrumenta daļas verifikācija veikta vairākos posmos atbilstīgi darbības nosacījumiem, kas atšķiras no nosacījumiem uzstādīšanas vietā;

3.3.2.2. visos gadījumos kā zīmogs atsevišķās direktīvās noteiktajās vietās.

image image image image
III PIELIKUMS

A    DAĻAAtceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēti 20. pantā)

Padomes Direktīva 71/316/EEK

(OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.)

 

1972. gada Pievienošanās akts, I pielikuma X.12. punkts

(OV L 73, 27.3.1972., 118. lpp.)

 

Padomes Direktīva 72/427/EEK

(OV L 291, 28.12.1972., 156. lpp.)

 

1979. gada Pievienošanās akts, I pielikuma X.A punkts

(OV L 291, 19.11.1979., 108. lpp.)

 

Padomes Direktīva 83/575/EEK

(OV L 332, 28.11.1983., 43. lpp.)

 

1985. gada Pievienošanās akts, I pielikuma IX.A.7. punkts

(OV L 302, 15.11.1985., 212. lpp.)

 

Padomes Direktīva 87/354/EEK

(OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.)

tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 71/316/EEK 1. pantā un pielikuma 4. punktā

Padomes Direktīva 87/355/EEK

(OV L 192, 11.7.1987., 46. lpp.)

 

Padomes Direktīva 88/665/EEK

(OV L 382, 31.12.1988., 42. lpp.)

tikai 1. panta 1. punkts

1994. gada Pievienošanās akts, I pielikuma XI.C.VII.1. punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 211. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 807/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.)

tikai III pielikuma 5. punkts

2003. gada Pievienošanās akts, II pielikuma I.D.1. punkts

(OV L 236, 23.9.2003., 64. lpp.)

 

Padomes Direktīva 2006/96/EK

(OV L 363, 20.12.2006., 81. lpp.)

tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 71/316/EEK 1. pantā un pielikuma B.1. punktā

Komisijas Direktīva 2007/13/EK

(OV L 73, 13.3.2007., 10. lpp.)

 

B    DAĻATermiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 20. pantā)

Direktīvas

Termiņš transponēšanai

71/316/EEK

1973. gada 30. janvāris

83/575/EEK

1985. gada 1. janvāris

87/354/EEK

1987. gada 31. decembris

87/355/EEK

1987. gada 31. decembris

2006/96/EK

2007. gada 1. janvāris

2007/13/EK

2008. gada 9. marts
IV PIELIKUMSATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 71/316/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

1. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 1. panta 2. punkts

1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts

1. panta 4. punkta pirmā daļa

1. panta 5. punkts

1. panta 4. punkta otrā daļa

1. panta 6. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts

2. panta 4. punkts

2. panta 5. punkts

2. panta 5. punkts

2. panta 1. punkts

3. panta ievadvārdi

3. panta ievadvārdi

3. panta pirmais ievilkums

3. panta a) punkts

3. panta otrais ievilkums

3. panta b) punkts

4. panta pirmais teikums

4. panta pirmā un otrā daļa

4. panta otrais teikums

4. panta trešā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkta pirmā daļa

5. panta 2. punkta pirmā daļa

5. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

5. panta 2. punkta otrās daļas ievadvārdi

5. panta 2. punkta otrās daļas pirmais ievilkums

5. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunkts

5. panta 2. punkta otrās daļas otrais ievilkums

5. panta 2. punkta otrās daļas b) apakšpunkts

5. panta 2. punkta otrās daļas trešais ievilkums

5. panta 2. punkta otrās daļas c) apakšpunkts

5. panta 2. punkta otrās daļas ceturtais ievilkums

5. panta 2. punkta otrās daļas d) apakšpunkts

5. panta 2. punkta trešās daļas ievadvārdi

5. panta 2. punkta trešās daļas ievadvārdi

5. panta 2. punkta trešās daļas pirmais ievilkums

5. panta 2. punkta trešās daļas a) apakšpunkts

5. panta 2. punkta trešās daļas otrais ievilkums

5. panta 2. punkta trešās daļas, b) apakšpunkts

5. panta 2. punkta ceturtā daļa

5. panta 2. punkta ceturtā daļa

5. panta 3. punkts

5. panta 3. punkts

6. pants

6. pants

7. panta 1., 2. un 3. punkts

7. panta 1., 2. un 3. punkts

7. panta 4. punkta pirmais teikums

7. panta 4. punkta pirmā daļa

7. panta 4. punkta otrais teikums

7. panta 4. punkta otrā daļa

7. panta 4. punkta trešais teikums

7. panta 4. punkta trešā daļa

7. panta 5. punkts

7. panta 5. punkts

8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

8. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkta ievadvārdi

9. panta 2. punkta ievadvārdi

9. panta 2. punkta pirmais ievilkums

9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

9. panta 2. punkta otrais ievilkums

9. panta 2. punkta b) apakšpunkts

9. panta 2. punkta trešais ievilkums

9. panta 2. punkta c) apakšpunkts

9. panta 2. punkta ceturtais ievilkums

9. panta 2. punkta d) apakšpunkts

10. un 11. pants

10. un 11. pants

12., 13. un 14. pants

12., 13. un 14. pants

15. pants

15. pants

16. panta pirmais teikums

16. panta pirmā daļa

16. panta otrais teikums

16. panta otrā daļa

17. pants

18. panta 1. punkts

17. panta 1. punkts

18. panta 2. punkta pirmā daļa

17. panta 2. punkts

18. panta 2. punkta otrā daļa

18. panta 3. punkts

19. pants

18. pants

20. panta 1. punkts

20. panta 2. punkts

19. pants

20. un 21. pants

21. pants

22. pants

I pielikums

I pielikums

1. un 1.1. punkts

1. un 1.1. punkts

1.2. punkta ievadvārdi

1.2. punkta ievadvārdi

1.2. punkta pirmais ievilkums

1.2. panta a) apakšpunkts

1.2. punkta otrais ievilkums

1.2. punkta b) apakšpunkts

1.2. punkta trešais ievilkums

1.2. punkta c) apakšpunkts

1.2. punkta ceturtais ievilkums

1.2. punkta d) apakšpunkts

1.2. punkta piektais ievilkums

1.2. punkta e) apakšpunkts

1.3. punkts

1.3. punkts

1.3.1. punkta ievadvārdi

1.3.1. punkta ievadvārdi

1.3.1. punkta pirmais ievilkums

1.3.1. punkta a) apakšpunkts

1.3.1. punkta otrais ievilkums

1.3.1. punkta b) apakšpunkts

1.3.1. punkta trešais ievilkums

1.3.1. punkta c) apakšpunkts

1.3.1. punkta ceturtais ievilkums

1.3.1. punkta d) apakšpunkts

no 1.3.2. punkta līdz 5. punktam

no 1.3.2. punkta līdz 5. punktam

5.2. punkts

5.1. punkts

5.3. punkts

5.2. punkts

5.4. punkts

5.3. punkts

no 6. punkta līdz 6.4. punktam

no 6. punkta līdz 6.4. punktam

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums( 1 ) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Top