Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0798-20081210

Komisijas Lēmums ( 2008. gada 14. oktobris ), ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu piena produktu vai pienu saturošu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Ķīna, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/757/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6086) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2008/798/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/798/2008-12-10

2008D0798 — LV — 10.12.2008 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 14. oktobris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu piena produktu vai pienu saturošu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Ķīna, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/757/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6086)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/798/EK)

(OV L 273, 15.10.2008, p.18)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS LĒMUMS (2008. gada 9. decembris),

  L 331

19

10.12.2008
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 14. oktobris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu piena produktu vai pienu saturošu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Ķīna, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/757/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6086)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/798/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu ( 1 ), un jo īpaši tās 53. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā paredzēta iespēja pieņemt atbilstošus Kopienas ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kas importēta no trešās valsts, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi, ja šo risku nevar apmierinoši novērst ar dalībvalstu atsevišķi veiktajiem pasākumiem.

(2)

Eiropas Komisija nesen saņēma informāciju, ka zīdaiņiem paredzētā pienā un citos piena produktos Ķīnā ir konstatēts augsts melamīna līmenis. Melamīns ir ķīmisks starpprodukts, ko izmanto aminosveķu un plastmasas ražošanā un lieto kā monomēru un piedevu plastmasai. Augsts melamīna līmenis pārtikā var ļoti nopietni ietekmēt veselību.

(3)

Kopienā nav atļauts importēt Ķīnas izcelsmes pienu un piena produktus, tostarp piena pulveri; tomēr daži kombinēti produkti (proti, produkti, kas vienlaikus satur gan dzīvnieku izcelsmes pārstrādātu produktu, gan produktu, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkts), kas satur pārstrādāta piena sastāvdaļas, iespējams, ir nonākuši Eiropas Savienības tirgos.

(4)

Lai gan pieejamā faktiskā informācija liecina, ka nav importēti kombinēti produkti, kas paredzēti zīdaiņu vai mazu bērnu īpašai diētai, daži šādi kombinēti produkti atkarībā no to īpašā sastāva un jo īpaši no piena produktu satura proporcijas varētu būt importēti, neveicot sistemātiskas robežkontroles saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/275/EK, 2007. gada 17. aprīlis, par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK ( 2 ). Ņemot vērā, ka šādi produkti ir galvenais un dažos gadījumos vienīgais barības avots zīdaiņiem un maziem bērniem, ir lietderīgi aizliegt jebkādu šāda veida Ķīnas izcelsmes produktu importu Kopienā. Dalībvalstīm jānodrošina, ka visi šāda veida produkti, kas varētu būt tirgū, nekavējoties ir jāiznīcina.

(5)

Attiecībā uz citiem kombinētiem produktiem (piemēram, cepumiem un šokolādi), kas ir tikai daudzveidīga uztura neliela daļa, pēc Eiropas Komisijas lūguma novērtēt apdraudējumu, kas saistīts ar melamīna klātbūtni kombinētos produktos, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) sagatavoja paziņojumu, kurā secināja, ka lielākais apdraudējums būtu sliktākā gadījuma scenārijs, kad melamīna pieļaujamo dienas devu (PDD) (0,5 mg/kg ķermeņa masas), iespējams, varētu pārsniegt bērni, kuri ikdienā patērē daudz cepumu un šokolādes, kas satur piena pulvera augstāko proporciju (kas ir no 16 % līdz vairāk kā 20 %) un kā piesārņojums atbilst augstākajam līmenim, kāds konstatēts piena pulverī no Ķīnas.

(6)

Lai novērstu apdraudējumu veselībai, ko varētu radīt melamīna saturs šādos kombinētos produktos, dalībvalstīm saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2008/757/EK ( 3 ) ir jānodrošina, ka visi Ķīnas izcelsmes kombinētie produkti, kas satur vismaz 15 % piena produkta, tiek sistemātiski pārbaudīti pirms to importa Kopienā, un visi šāda veida produkti, kuros melamīna saturs ir vairāk nekā 2,5 mg/kg, tiek nekavējoties iznīcināti. Melamīns var nokļūt pārtikā un barībā no dažādiem avotiem, piemēram, no materiāliem, ar ko pārtika ir saskarē, vai no lietotajiem pesticīdiem. Ņemot vērā pieejamos datus par sastopamību, ir lietderīgi noteikt, ka 2,5 mg/kg ir robeža starp nenovēršamu melamīna fona klātbūtni un kaitīgu piejaukumu. Šāds līmenis noteikts, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt lielu drošības rezervi. Dalībvalstis ir ziņojušas par nopietnām grūtībām, nosakot precīzu piena vai piena produkta saturu kombinētajos produktos. Tādējādi vērtībai 15 % un vairāk lielākoties nav nozīmes, nosakot, vai sūtījumam pirms importēšanas ir jāpiemēro kontroles prasības. Lai racionalizētu un vienkāršotu importa kontroles procedūras, ir lietderīgi noteikt prasību, ka kontrole jāveic neatkarīgi no piena vai piena produkta precīza daudzuma kombinētajos produktos.

(7)

Turklāt dalībvalstīm jānodrošina, ka kombinētos produktus, kas jau atrodas Kopienā, atbilstoši pārbauda un vajadzības gadījumā izņem no tirgus. Par produktiem atbildīgajam pārtikas un barības apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam jāsedz izmaksas, ko rada ar importu saistītas pārbaudes un oficiāli pasākumi, kas veikti attiecībā uz produktiem, kas neatbilst minētajam maksimālajam līmenim.

(8)

Lai Komisija savlaicīgi varētu vēlreiz novērtēt šo pasākumu piemērotību, dalībvalstīm Ātrās reaģēšanas sistēmā attiecībā uz pārtiku un barību jāinformē Komisija par nelabvēlīgiem rezultātiem un labvēlīgie rezultāti jāpaziņo reizi divās nedēļās.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Šajā lēmumā atsauces uz Ķīnu ir atsauces uz Ķīnas Tautas Republiku.

2. pants

Kontroles pasākumi

 

Dalībvalstis aizliedz importēt Kopienā Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītus produktus, kuri satur pienu, piena produktus, soju vai sojas produktus un kuri paredzēti zīdaiņu un mazu bērnu īpašai diētai nozīmē, kas lietota Padomes Direktīvā 89/398/EEK par īpašas diētas pārtikas produktiem. Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai visi šādi produkti, kas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā ir tirgū, tiktu nekavējoties izņemti no aprites un iznīcināti.

 ◄

 

Dalībvalstis veic dokumentu, identitātes un fiziskas pārbaudes, tostarp laboratorijas analīzes, visiem Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītajiem amonija bikarbonāta sūtījumiem, kas paredzēti pārtikai un barībai, un pārtikas un barības sūtījumiem, kuri satur pienu, piena produktus, soju vai sojas produktus.

Dalībvalstis var veikt izlases pārbaudes, pirms importē citus tādus Ķīnas izcelsmes pārtikas un barības produktus, kuri satur daudz proteīna.

Šo pārbaužu mērķis jo īpaši ir pārliecināties, vai melamīna līmenis, ja tāds konstatēts, nepārsniedz 2,5 mg uz kg produkta. Sūtījumus aiztur, līdz ir pieejami laboratorijas analīžu rezultāti.

 ◄

3.  Šā panta 2. punkta pirmajā rindkopā minētās pārbaudes veic kontroles punktos, kurus īpaši šim nolūkam izraudzījušās dalībvalstis. Dalībvalstis izveido sabiedrībai pieejamo kontroles punktu sarakstu un paziņo to Komisijai.

4.  Ātrās reaģēšanas sistēmā attiecībā uz pārtiku un barību dalībvalstis ziņo par 2. punktā minētajiem laboratorijas analīžu nelabvēlīgiem rezultātiem. Labvēlīgos rezultātus tās paziņo Komisijai reizi divās nedēļās.

5.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. punktā minētajiem produktiem vai attiecīgi pārtikai un barībai ar lielu proteīna saturu, kas jau ir laisti tirgū, veic atbilstošu kontroli, lai noteiktu melamīna līmeni.

6.  Nekavējoties iznīcina ikvienu produktu, attiecībā uz kuru pēc kontrolēm, kas veiktas saskaņā ar 2. un 5. punktu, konstatē, ka melamīna līmenis pārsniedz 2,5 mg/produkta kg.

7.  Dalībvalstis nodrošina, ka tirgus dalībnieki, kas atbild par importu, sedz izmaksas, kas rodas, īstenojot 2. punktu, un par attiecīgo produktu atbildīgais pārtikas un barības apritē iesaistītais tirgus dalībnieks sedz izmaksas, ko rada oficiāli pasākumi, kas veikti attiecībā uz produktiem, kas neatbilst šā lēmuma prasībām.

3. pants

Iepriekšēja paziņošana

▼M1

Pārtikas un barības apritē iesaistītie tirgus dalībnieki vai to pārstāvji 2. panta 3. punktā minētajam kontroles punktam iepriekš paziņo paredzēto dienu un laiku, kad tiks saņemti Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtīti barības un pārtikas sūtījumi, kas satur pienu, piena produktus, soju vai sojas produktus.

▼B

4. pants

Pasākumu pārskatīšana

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi tiks regulāri pārskatīti, ņemot vērā dalībvalstu veikto kontroles pasākumu rezultātus.

5. pants

Lēmumu 2008/757/EK atceļ.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.( 1 ) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

( 2 ) OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.

( 3 ) OV L 259, 27.9.2008., 10. lpp.

Top