Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Komisijas Lēmums ( 2007. gada 9. novembris ), ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5357) (2007/756/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — LV — 01.01.2014 — 003.003


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 9. novembris),

ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5357)

(2007/756/EK)

(OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS LĒMUMS (2011. gada 10. februāris),

  L 43

33

17.2.2011

►M2

KOMISIJAS LĒMUMS (2012. gada 14. novembris)

  L 345

1

15.12.2012

►M3

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 101, 4.4.2014, lpp 15 (2012/757/ES)
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 9. novembris),

ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5357)

(2007/756/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību ( 1 ) un jo īpaši tās 14. panta 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību ( 2 ) un jo īpaši tās 14. panta 4. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Kad dalībvalstis atļauj nodot ekspluatācijā ritošo sastāvu, tām jānodrošina, ka katram riteklim ir piešķirts identifikācijas kods. Šis kods jāreģistrē valsts ritekļu reģistrā (turpmāk tekstā – “VRR”). Šim reģistram jābūt pieejamam kompetento iestāžu pilnvarotām personām un iesaistītajām personām. Valstu reģistriem jābūt saskanīgiem attiecībā uz datu saturu un formātu. Tāpēc tie jāveido, pamatojoties uz kopīgām darbības un tehniskajām specifikācijām.

(2)

VRR kopīgās specifikācijas jāpieņem, pamatojoties uz Eiropas Dzelzceļa aģentūras (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) sagatavoto specifikāciju projektu. Specifikāciju projektā īpaši jānosaka saturs, funkcionālā un tehniskā arhitektūra, datu formāts un izmantošanas veidi, ieskaitot noteikumus par datu ievadi un meklēšanu.

(3)

Šis lēmums ir sagatavots, pamatojoties uz Aģentūras 2006. gada 28. jūlija ieteikumu Nr. ERA/REC/INT/01-2006.

Dalībvalsts VRR jāiekļauj visi attiecīgajā dalībvalstī atļautie ritekļi. Tomēr preču vagoni un pasažieru vagoni jāreģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā tie pirmoreiz nodoti ekspluatācijā.

(4)

Ritekļu reģistrēšanai, reģistrācijas apstiprināšanai, reģistrācijas ieraksta(-u) mainīšanai un izmaiņu apstiprināšanai jāizmanto standarta veidlapa.

(5)

Katrai dalībvalstij jāizveido datorizēts VRR. Visiem VRR jābūt savienotiem ar centrālu ritekļu virtuālo reģistru (turpmāk tekstā – “RVR”), ko pārvalda Aģentūra nolūkā izveidot dokumentu par savstarpējo izmantojamību reģistru, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 881/2004 19. pantā ( 3 ). RVR jādod izmantotājiem iespēja, izmantojot vienotu portālu, veikt meklēšanu visos VRR un īstenot datu apmaiņu starp nacionālajiem VRR. Tomēr tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams uzreiz nodrošināt saiti ar RVR. Tāpēc dalībvalstīm jānosaka pienākums savienot savus VRR ar centrālo RVR tikai tad, kad tiek pierādīts, ka tas darbojas pienācīgi. Šajā nolūkā Aģentūra īstenos izmēģinājuma projektu.

(6)

Saskaņā ar reglamentējošās komitejas, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 2001/16/EK 21. pantam, 40. sanāksmes protokola 8. punktu visi ekspluatācijā esošie ritekļi jāreģistrē tās dalībvalsts VRR, kurā tie bija reģistrēti iepriekš. Attiecībā uz datu nodošanu jānodrošina pietiekams pārejas periods un jāņem vērā datu pieejamība.

(7)

Saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu VRR ieraksti jāveic un tie jāatjaunina no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma neatkarīgai iestādei. Dalībvalstīm jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis par iestādi, kas norīkota šo funkciju veikšanai, lai cita starpā atvieglotu informācijas apmaiņu starp šīm iestādēm.

(8)

Atsevišķās dalībvalstīs ir plašs 1 520 mm sliežu ceļu tīkls, kurā izmanto vagonus, kas raksturīgi Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) valstīm. Tā rezultātā ir izveidota kopīga reģistrācijas sistēma, kas ir būtisks šā 1 520 mm tīkla savstarpējās izmantojamības un drošuma elements. Ir jāatzīst šī īpašā situācija un jānosaka īpaši noteikumi nolūkā novērst neatbilstību starp vienam un tam pašam riteklim piemērojamām ES un NVS prasībām.

(9)

Reģistrējot ritekļus VRR, jāpiemēro SITS par satiksmes nodrošināšanu un vadību P pielikumā iekļautie noteikumi attiecībā uz ritekļu numurēšanas sistēmu. Aģentūra izstrādās norādes šo noteikumu saskaņotai piemērošanai.

(10)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 96/48/EK 21. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Ar šo tiek pieņemtas Direktīvas 96/48/EK 14. panta 5. punktā un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas, kas izklāstītas pielikumā.

▼M2

1.a pants

Šā lēmuma pielikuma 6. papildinājums piemērojams no 2014. gada 1. janvāra.

▼B

2. pants

Ritekļu reģistrēšanai pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas dalībvalstis izmanto pielikumā izklāstītās kopīgās specifikācijas.

3. pants

Ekspluatācijā esošos ritekļus dalībvalstis reģistrē, kā noteikts pielikuma 4. iedaļā.

4. pants

1.  Saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punkta b) apakšpunktu dalībvalstis norīko valsts iestādi, kas atbild par ierakstu veikšanu valsts ritekļu reģistrā un par tā atjaunināšanu. Šī iestāde var būt attiecīgās dalībvalsts valsts drošības iestāde. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs iestādes sadarbojas un apmainās ar informāciju, tādējādi nodrošinot, ka tiek laikus ziņots par izmaiņām datos.

2.  Dalībvalstis viena gada laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par to, kura iestāde norīkota saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.  Ritošo sastāvu, kas pirmo reizi tiek nodots ekspluatācijā Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā un ko paredzēts izmantot ārpus Eiropas Savienības kā daļu no kopējās 1 520 mm sliežu ceļu sistēmas vagonu parka, reģistrē gan VRR, gan Neatkarīgo Valstu Savienības Dzelzceļa transporta padomes informācijas datubāzē. Šajā gadījumā pielikumā izklāstītās numurēšanas sistēmas vietā var izmantot 8 ciparu numurēšanas sistēmu.

2.  Ritošo sastāvu, kas pirmo reizi tiek nodots ekspluatācijā trešā valstī un ko paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā daļu no kopējās 1 520 mm sliežu ceļu sistēmas vagonu parka, nereģistrē VRR. Tomēr atbilstīgi Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. punktam jābūt iespējai no NVS Dzelzceļa transporta padomes informācijas datubāzes iegūt informāciju, kas minēta 14. panta 5. punkta c), d) un e) apakšpunktā.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼M1
PIELIKUMS

1.   DATI

Valsts ritekļu reģistra (turpmāk tekstā “VRR”) datu formāts ir šāds.

Lauku numerācija atbilst kārtībai, kāda ierosināta reģistrācijas standartveidlapā, kas sniegta 4. papildinājumā.

Papildus tam var pievienot lauku(-us), piemēram, piezīmēm vai izmeklēšanā esošu ritekļu norādīšanai (sk. 3.4. iedaļu) utt.1.

►M2  Ciparu identifikācijas kods, kā noteikts 6. papildinājumā ◄

Obligāts

Saturs

Ciparu identifikācijas kods, kā tas noteikts savstarpējas izmantojamības tehniskajā specifikācijā (SITS) “Satiksmes nodrošināšana un vadība” (turpmāk tekstā – “SNV SITS”), P pielikumā (1)

 

Formāts

1.1.  Numurs

12 cipari

1.2.  Iepriekšējais numurs (attiecībā uz ritekļiem, kuriem mainīts numurs)

 

2.

Dalībvalsts un VDI

Obligāts

Saturs

Atsauce uz dalībvalsti, kur riteklis reģistrēts, un VDI, kas atļāvusi ritekļa nodošanu ekspluatācijā

 

Formāts

2.1.   ►M2  Dalībvalsts ciparu kods, kā noteikts 6. papildinājuma 4. daļā ◄

2 ciparu kods

2.2.  VDI nosaukums

Teksts

3.

Ražošanas gads

Obligāts

Saturs

Gads, kurā riteklis izvests no rūpnīcas

 

Formāts

3.  Ražošanas gads

GGGG

4.

EK atsauce

Obligāts (ja pieejams)

Saturs

Atsauce uz “EK” verificēšanas deklarāciju un izsniedzēju iestādi (pieteikuma iesniedzēju)

 

Formāts

4.1.  Deklarācijas datums

Datums

4.2.  EK atsauce

Teksts

4.3.  Izdevējas iestādes (pieteikuma iesniedzēja) nosaukums

Teksts

4.4.  Numurs komercreģistrā

Teksts

4.5.  Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

4.6.  Pilsēta

Teksts

4.7.  Valsts kods

ISO (sk. 2. papildinājumu)

4.8.  Pasta indekss

Burtciparu kods

5.

Atsauce uz Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistru (ERATV)

Obligāts (2)

Saturs

Atsauce, kas dod iespēju no ERATV (3) iegūt attiecīgos tehniskos datus. Atsauce ir obligāta, ja tips ir definēts ERATV

 

Formāts

5.  Atsauce, kas dod iespēju no ERATV iegūt attiecīgos tehniskos datus

Burtciparu kods

5.a

Sērija

Neobligāts

Saturs

Sērijas identifikācija, ja riteklis ir daļa no sērijas

 

5.a  Sērija

Teksts

6.

Ierobežojumi

Obligāts

Saturs

Ritekļa izmantošanas ierobežojumi

 

Formāts

6.1.  Kodēti ierobežojumi

(sk. 1. papildinājumu)

Kods

6.2  Nekodēti ierobežojumi

Teksts

7.

Īpašnieks

Obligāts

Saturs

Ritekļa īpašnieka identifikācijas dati

 

Formāts

7.1.  Struktūras nosaukums

Teksts

7.2.  Numurs komercreģistrā

Teksts

7.3.  Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

7.4.  Pilsēta

Teksts

7.5.  Valsts kods

ISO (sk. 2. papildinājumu)

7.6.  Pasta indekss

Burtciparu kods

8.

Turētājs

Obligāts

Saturs

Ritekļa turētāja identifikācijas dati

 

Formāts

8.1.  Struktūras nosaukums

Teksts

8.2.  Numurs komercreģistrā

Teksts

8.3.  Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

8.4.  Pilsēta

Teksts

8.5.  Valsts kods

ISO (sk. 2. papildinājumu)

8.6.  Pasta indekss

Burtciparu kods

8.7.  Ritekļa turētāja marķējums (RTM) (ja ir)

Burtciparu kods

9.

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Obligāts

Saturs

Atsauce uz struktūru, kas atbild par tehnisko apkopi

 

Formāts

9.1.  Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra

Teksts

9.2.  Numurs komercreģistrā

Teksts

9.3.  Struktūras adrese: iela un numurs

Teksts

9.4.  Pilsēta

Teksts

9.5.  Valsts kods

ISO

9.6.  Pasta indekss

Burtciparu kods

9.7.  E-pasta adrese

E-pasts

10.

Izslēgšana no reģistra

Attiecīgā gadījumā obligāts

Saturs

Datums, kad riteklis oficiāli nodots metāllūžņos vai citādi iznīcināts, un attiecīgā ekspluatācijas izbeigšanas veida kods

 

Formāts

10.1.  Iznīcināšanas veids

(sk. 3. papildinājumu)

2 ciparu kods

10.2.  Ekspluatācijas izbeigšanas datums

Datums

11.

Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

Obligāts

Saturs

Dalībvalstu saraksts, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

 

Formāts

11.   ►M2  Dalībvalsts ciparu kods, kā noteikts 6. papildinājuma 4. daļā ◄

Saraksts

12.

Atļaujas numurs

Obligāts

Saturs

Saskaņotais atļaujas numurs, ko piešķir VDI, nododot ritekli ekspluatācijā

 

Formāts

12.  Atļaujas numurs

Esošajiem ritekļiem: teksts

Jauniem ritekļiem: burtciparu kods, pamatojoties uz EIN, sk. 2. papildinājumu

13.

Ekspluatācijas atļauja

Obligāts

Saturs

Datums, kad ritekli atļauts nodot ekspluatācijā (4), un atļaujas derīgums

 

Formāts

13.1.  Atļaujas piešķiršanas datums

Datums (GGGGMMDD)

13.2.  Atļauja derīga līdz (ja norādīts)

Datums (GGGGMMDD)

13.3.  Atļaujas darbība apturēta

Jā/nē

(1)   Neizmanto.

(2)   Ritekļu tipiem, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 26. pantu.

(3)   Reģistrs, kas paredzēts Direktīvas 2008/57/EK 34. pantā.

(4)   Atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK V nodaļu, vai atļauja piešķirta saskaņā ar atļauju režīmiem, kas bija spēkā pirms Direktīvas 2008/57/EK transponēšanas.

2.   ARHITEKTŪRA

2.1.    Saites ar citiem reģistriem

Daļēji ES jaunā tiesiskā regulatīvā režīma rezultātā tiek veidoti vairāki reģistri. Turpmāk sniegtajā tabulā apkopoti dati par to, kuriem reģistriem un datubāzēm varētu būt saite ar VRR, kad tie būs izveidoti.Reģistrs vai datubāze

Atbildīgā struktūra

Citas struktūras, kas var piekļūt datiem

VRR

(savstarpējās izmantojamības direktīva)

Reģistrētāja struktūra (RS) (1)/VDI

Citas VDI/RS/DPU/IP/II/RI/turētājs/īpašnieks/ERA/OTIF

ERATV

(savstarpējās izmantojamības direktīva)

ERA

Publiski pieejams

RSAD

(KPTL SITS un SEIP)

Turētājs

DPU/IP/VDI/ERA/turētājs/remontdarbnīcas

VMVDD

(KPTL SITS un SEIP)

Vēl nav nolemts

DPU/IP/VDI/ERA/turētājs/remontdarbnīcas/izmantotājs

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrs (2) (Keiptaunas konvencija)

Reģistrs

Publiski pieejams

OTIF reģistrs

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Kompetentās iestādes/DPU/IP/II/RI/turētājs/īpašnieks/ERA/OTIF sekr.

(1)   Reģistrētāja struktūra (RS) ir struktūra, ko katra dalībvalsts nozīmē saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 33. panta 1. punkta b) apakšpunktu, VRR ierakstu veikšanai un atjaunināšanai.

(2)   Kā paredzēts Luksemburgā pieņemtajā protokolā, kas pievienots Konvencijai par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu un ko parakstīja Luksemburgā 2007. gada 23. februārī.

Nevar gaidīt, kamēr visi reģistri būs gatavi, lai īstenotu VRR. Tāpēc VRR specifikācijās jāparedz, ka saskarnes ar minētajiem pārējiem reģistriem var veidot vēlāk. Tādējādi jāparedz turpmāk minētais:

  ERATV: uz to tiek dota atsauce VRR, norādot atsauci uz ritekļa tipu. Abu reģistru sasaistē galvenais elements ir 5. lauks.

 RSAD: tajā ietverti atsevišķi VRR “administratīvie” lauki. Saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas KPTL SITS un SEIP. SEIP ņem vērā VRR specifikācijas.

 VMVDD: tajā ietverti dati no RSAD un tehniskās apkopes dati. Nav paredzēta saite ar VRR.

▼M2

 RTMR – šo reģistru pārvalda ERA un OTIF, savstarpēji sadarbojoties (ERA attiecībā uz ES un OTIF attiecībā uz visām tām OTIF dalībvalstīm, kas neietilpst ES). Turētāju reģistrē NVR. 6. papildinājumā noteikti arī citi vispārēji centrālie reģistri (piemēram, ritekļu tipu kodu, savstarpējās izmantojamības, valstu kodu, utt.), ko pārvalda “centrālā iestāde”, sadarbojoties ERA un OTIF.

▼M1

 Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrs (Keiptaunas konvencija/Luksemburgas protokols): ar pārvietojamām iekārtām saistītās finanšu informācijas reģistrēšanai. Vēl nav izveidots. Šajā gadījumā iespējams izveidot saikni, jo UNIDROIT reģistram vajadzīga informācija par ritekļa numuru un īpašnieku. Abu reģistru sasaistē galvenais elements būs pirmais REN, kas piešķirts riteklim.

  OTIF reģistrs: OTIF reģistru veido, ņemot vērā ES ritekļu reģistrus.

Visas sistēmas arhitektūra, kā arī saites starp VRR un citiem reģistriem tiks noteiktas tā, lai vajadzības gadījumā varētu iegūt prasīto informāciju.

2.2.    ES kopējā VRR arhitektūra

VRR veidos decentralizēti. Mērķis ir izveidot meklētājprogrammu, kura izmantotu dalītos datus un kuras kopējā lietojumprogramma izmantotājiem ļauj iegūt datus no visiem dalībvalstu vietējiem reģistriem (VR).

VRR datus uzglabā valsts mērogā, un tie būs pieejami, izmantojot interneta lietojumprogrammu (ar savu konkrētu tīmekļa adresi).

Eiropas centralizēto ritekļu virtuālo reģistru (EC RVR) veido divas apakšsistēmas:

 ritekļu virtuālais reģistrs (RVR), kas ir ERA centrālā meklētājprogramma,

 valsts ritekļu reģistrs(-i) (VRR), kas ir VR dalībvalstīs. Dalībvalstis var izmantot standarta VRR (SVRR), ko izstrādājusi aģentūra, vai veidot savas lietojumprogrammas saskaņā ar šo specifikāciju. Pēdējā gadījumā VRR saziņai ar RVR dalībvalstis izmantos translēšanas programmu (TE), ko izstrādājusi aģentūra.

1.    attēls

EC RVR arhitektūra

image

Šī arhitektūra balstās uz divām savstarpēji papildinošām apakšsistēmām, lai ļautu meklēt visu dalībvalstu vietējos reģistros saglabātos datus. Tā paredz:

 izveidot datorizētus valsts mēroga reģistrus un padarīt tos pieejamus savstarpējai meklēšanai,

 aizstāt reģistrus papīra formā ar datorizētiem ierakstiem, tādējādi dalībvalstīm dodot iespēju pārvaldīt informāciju un veikt tās apmaiņu ar citām dalībvalstīm,

 nodrošināt iespēju, izmantojot vienotus standartus un terminoloģiju, savienot VRR ar RVR.

Šīs arhitektūras galvenie principi ir šādi:

 visi VRR kļūst par datorizētas tīkla sistēmas daļu,

 izmantojot sistēmu, dalībvalstis piekļūst vienotiem datiem,

 līdz ar RVR izveidi tiek novērsta divkārša datu reģistrēšana un ar to saistītās kļūdas,

 atjaunināti dati.

Aģentūra dara pieejamus RS šādus instalācijas failus un dokumentus, ko izmanto, lai izveidotu SVRR un TE un savienotu tos ar centrālo RVR.

 Instalācijas faili:

 

  sNVR_Installation_Files,

  TE_Installation_Files.

 Dokumenti:

 

  Administrator_Guide_sNVR,

  CSV_export,

  CSV_import,

  sNVR_Deployment_Guide,

  User_Guide_sNVR,

  NVR-TE_Deployment_Guide,

  NVR-TE_Integration_Guide,

  User_Guide_VVR.

3.   DARBĪBAS REŽĪMS

3.1.    VRR izmantošana

VRR izmanto, lai:

 reģistrētu atļaujas,

 reģistrētu riteklim piešķirto REN,

 attiecībā uz konkrētu ritekli meklētu kodolīgu Eiropas mēroga informāciju,

 sekotu līdzi tādiem juridiskiem aspektiem kā saistības vai juridiskā informācija,

 iegūtu pārbaudēm vajadzīgo informāciju, galvenokārt attiecībā uz drošību un tehnisko apkopi,

 varētu sazināties ar īpašnieku un turētāju,

 pirms drošības sertifikāta izsniegšanas veiktu noteiktas drošības prasību šķērspārbaudes,

 izsekotu konkrētu ritekli.

3.2.    Pieteikuma veidlapas

3.2.1.    Reģistrācijas pieteikums

Pieteikumam jāizmanto 4. papildinājumā sniegtā veidlapa.

Subjekts, kas piesakās uz ritekļa reģistrāciju, veic atzīmi laukā “Jauna reģistrācija”. Pēc tam tas aizpilda veidlapas pirmo daļu, norādot attiecīgo informāciju 2.–9. un 11. laukā, un veidlapu nosūta:

 tās dalībvalsts RS, kurā ritekli vēlas reģistrēt,

 pirmās dalībvalsts RS, kurā vēlas ekspluatēt ritekli no kādas trešās valsts.

3.2.2.    Ritekļa reģistrēšana un ritekļa Eiropas numura piešķiršana

Ritekli reģistrējot pirmoreiz, attiecīgā RS riteklim piešķir Eiropas numuru.

Atsevišķu reģistrācijas veidlapu var sagatavot gan par vienu konkrētu ritekli, gan par vairākiem vienas sērijas vai pasūtījuma ritekļiem, pievienojot attiecīgo ritekļu numurus.

RS veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu VRR ievadīto datu pareizību. Šajā nolūkā attiecīgā RS var pieprasīt informāciju no citām RS, īpaši tad, ja subjekts, kas kādā dalībvalstī iesniedz reģistrācijas pieteikumu, nav reģistrēts minētajā dalībvalstī.

3.2.3.    Viena vai vairāku reģistrācijas ierakstu mainīšana

Subjekts, kas iesniedz pieteikumu, lai mainītu kādu(-us) ritekļa reģistrācijas ierakstu(-us):

 atzīmē lauku “Izmaiņas”,

 norāda ritekļa pašreizējo REN (0. lauks),

 veic atzīmi laukā pirms mainītā(-ajiem) ieraksta(-iem),

 norāda mainītā(-o) ieraksta(-u) jauno saturu un veidlapu nosūta visu dalībvalstu RS, kurās riteklis reģistrēts.

Atsevišķos gadījumos ar standarta veidlapu var nepietikt. Tāpēc, ja vajadzīgs, attiecīgā RS var iesniegt papīra vai elektroniskus papildu dokumentus.

Ja vien reģistrācijas dokumentos nav noteikts citādi, ritekļa turētājs tiek uzskatīts par “reģistrācijas turētāju” Direktīvas 2008/57/EK 33. panta 3. punkta nozīmē.

Ja mainās turētājs, pienākums par to paziņot attiecīgajai RS ir tobrīd reģistrētajam turētājam, un RS attiecīgi jāpaziņo jaunajam turētājam par izmaiņām reģistrācijā. Iepriekšējo turētāju no VRR izslēdz un turētāju no tā pienākumiem atbrīvo tikai tad, kad jaunais turētājs ir apliecinājis, ka piekrīt turētāja statusam. Ja dienā, kad pašlaik reģistrēto turētāju izņem no reģistra, neviens jauns turētājs nav piekritis turētāja statusam, ritekļa reģistrācija tiek apturēta.

Gadījumos, ja saskaņā ar SNV SITS tehnisku izmaiņu dēļ riteklim jāpiešķir jauns REN, reģistrācijas turētājs informē RS dalībvalstī, kurā riteklis ir reģistrēts, par šīm izmaiņām un, attiecīgā gadījumā, par jaunu atļauju nodošanai ekspluatācijā. Šī RS piešķir riteklim jaunu REN.

3.2.4.    Izslēgšana no reģistra

Subjekts, kas piesakās uz ritekļa izslēgšanu no reģistrācijas, veic atzīmi laukā “Izslēgšana no reģistra”. Pēc tam tas aizpilda 10. lauku un veidlapu nosūta visu dalībvalstu RS, kurās riteklis reģistrēts.

RS izslēgšanu no reģistra veic, aizpildot izslēgšanas datumu un attiecīgajam subjektam paziņojot par izslēgšanu.

3.2.5.    Ekspluatācijas atļaušana vairākās dalībvalstīs

1. Ja vienā dalībvalstī atļautu un reģistrētu ritekli, kas aprīkots ar mašīnista kabīni, atļauj ekspluatēt citā dalībvalstī, tas jāreģistrē šīs citas dalībvalsts VRR. Tomēr šajā gadījumā jāsaglabā tikai tie dati, kas attiecas uz 1., 2., 6., 11., 12. un 13. lauku, un, attiecīgā gadījumā, dati, kas attiecas uz laukiem, ko šī cita dalībvalsts ir pievienojusi VRR, jo tikai šie dati attiecas uz minēto dalībvalsti.

Šis noteikums ir piemērojams, kamēr RVR un saite ar visiem VRR vēl pilnībā nedarbojas, un šajā periodā attiecīgajām RS jāapmainās ar informāciju, lai nodrošinātu, ka saskan visi dati par konkrētu ritekli.

2. Ritekļus, kas nav aprīkoti ar mašīnista kabīni, piemēram, kravas vagonus, pasažieru vagonus un dažus īpašos ritekļus, reģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā tie pirmoreiz nodoti ekspluatācijā.

3. Visiem ritekļiem tajā VRR, kurā riteklis ir pirmoreiz reģistrēts, ir dati, kas attiecas uz 2., 6., 12. un 13. lauku attiecībā uz katru dalībvalsti, kurā šim riteklim piešķirta atļauja nodot ekspluatācijā.

3.3.    Piekļuves tiesības

Piekļuves tiesības attiecībā uz dalībvalsts “XX” VRR datiem sniegtas nākamajā tabulā, kurā piekļuves kodi definēti šādi:Piekļuves kods

Piekļuves veids

0.

Piekļuve liegta

1.

Ierobežota meklēšana (nosacījumi ailē “Datu lasīšanas tiesības”)

2.

Neierobežota meklēšana

3.

Ierobežota meklēšana un atjaunināšana

4.

Neierobežota meklēšana un atjaunināšanaStruktūra

Definīcija

Lasīšanas tiesības

Atjaunināšanas tiesības

7. lauks

Pārējie lauki

RS/VDI “XX”

RS/VDI dalībvalstī “XX”

Visi dati

Visi dati

4

4

Citas VDI/RS

Citas VDI un/vai citas reģistrētājas struktūras

Visi dati

Nav

2

2

ERA

Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Visi dati

Nav

2

2

Turētāji

Ritekļa turētājs

Visi dati par ritekļiem, kuru turētājs tas ir

Nav

1

1

Ritošā sastāva parka pārvaldītāji

Turētāju iecelti ritekļu pārvaldītāji

Dati par ritekļiem, kurus turētājs uzdevis pārvaldīt

Nav

1

1

Īpašnieki

Ritekļa īpašnieks

Visi dati par ritekļiem, kuru īpašnieks tas ir

Nav

1

1

DPU

Vilciena ekspluatētājs

Visi dati, pamatojoties uz ritekļa numuru

Nav

0

1

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

Visi dati, pamatojoties uz ritekļa numuru

Nav

0

1

II un RI

Dalībvalstu paziņotās pārbaužu un revīzijas iestādes

Visi dati par ritekļiem, kuriem veic pārbaudes vai revīziju

Nav

2

2

Citi likumīgi izmantotāji

Visi pagaidu izmantotāji, ko atzinusi VDI vai ERA

Jānosaka atsevišķi, iespējams ierobežots darbības laiks

Nav

0

1

3.4.    Vēsturiski ieraksti

Visi VRR iekļautie dati jāsaglabā 10 gadus no dienas, kad riteklis ir izņemts no reģistra. Vismaz pirmos trīs gadus datiem vēl jābūt pieejamiem tiešsaistē. Kad šie trīs gadi pagājuši, datus var glabāt elektroniski, papīra veidā vai izmantojot jebkādu citu arhivēšanas sistēmu. Ja minētajā 10 gadu periodā tiek sākta izmeklēšana par ritekli (ritekļiem), ja vajadzīgs, attiecīgie dati jāglabā ilgāk par noteiktajiem 10 gadiem.

Pēc ritekļa izņemšanas no reģistra 100 gadus no dienas, kad riteklis tiek izņemts, nevienu no riteklim piešķirtajiem reģistrācijas numuriem nedrīkst piešķirt citam riteklim.

Visas VRR veiktās izmaiņas ir jāreģistrē. Vēsturisko izmaiņu pārvaldībai var izmantot IT risinājumus.

4.   EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠIE RITEKĻI

4.1.    Datu saturs

Turpmāk uzskaitīti 13 saglabātie datu lauki ar norādi, vai tie ir obligāti vai nav.

4.1.1.    1. lauks – Ritekļa Eiropas numurs (obligāts)

a)   Ritekļi, kuriem jau ir 12 ciparu numurs

Valstīs, kurām ir viens vienīgs valsts kods:

Šiem ritekļiem jāsaglabā pašreizējais numurs. Attiecīgais 12 ciparu numurs jāreģistrē nemainīgs.

Valstīs, kurās ir gan valsts galvenais kods, gan iepriekš piešķirts īpašais kods, proti:

 Vācijā ar valsts galveno kodu “80” un īpašo kodu “68” attiecībā uz AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Šveicē ar valsts galveno kodu “85” un īpašo kodu “63” attiecībā uz BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

 Itālijā ar valsts galveno kodu “83” un īpašo kodu “64” attiecībā uz FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Ungārijā ar valsts galveno kodu “55” un īpašo kodu “43” attiecībā uz GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Šiem ritekļiem jāsaglabā pašreizējais numurs. Attiecīgais 12 ciparu numurs jāreģistrē nemainīgs ( 4 ).

IT sistēmai abi kodi (valsts galvenais kods un īpašais kods) jāinterpretē kā vienas valsts kodi.

b)   Ritekļi, kuriem nav 12 ciparu numura

Jāpiemēro divu posmu procedūra:

 VRR saskaņā ar ritekļa raksturlielumiem piešķir 12 ciparu numuru (saskaņā ar SNV SITS). IT sistēmai šis reģistrētais numurs jāsasaista ar ritekļa pašreizējo numuru.

 Ritekļiem, ko izmanto starptautiskajā satiksmē, izņemot tos, kuri rezervēti tikai vēsturiskam izmantojumam, sešu gadu periodā pēc piešķiršanas VRR ar 12 ciparu numuru fiziski apzīmē pašu ritekli. Ritekļiem, ko izmanto iekšzemes satiksmē, un tiem, kuri rezervēti vēsturiskam izmantojumam, fiziskā apzīmēšana ar 12 ciparu numuru ir brīvprātīga.

4.1.2.    2. lauks – Dalībvalsts un VDI (obligāts)

Laukā “dalībvalsts” vienmēr jānorāda dalībvalsts, kuras ritekļu reģistrā riteklis reģistrēts. Attiecībā uz ritekļiem no trešām valstīm šis lauks attiecas uz pirmo dalībvalsti, kas izsniegusi atļauju ritekli laist ekspluatācijā Eiropas Savienības dzelzceļa tīklā. Laukā “VDI” jānorāda iestāde, kas piešķīrusi atļauju ritekli nodot ekspluatācijā.

4.1.3.    3. lauks – Ražošanas gads

Ja precīzs ražošanas gads nav zināms, jānorāda aptuvenais.

4.1.4.    4. lauks – EK atsauce

Ekspluatācijā esošiem ritekļiem vispārīgā gadījumā šādas atsauces nav, izņemot atsevišķus ĀS RST. Jānorāda, ja ir pieejama.

4.1.5.    5. lauks – ERATV atsauce

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

Līdz ERATV izveidošanai var atsaukties uz ritošā sastāva reģistru (Padomes Direktīvas 96/48/EK ( 5 ) 22.a pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/16/EK ( 6 ) 24. pants).

4.1.6.    6. lauks – Ierobežojumi

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.7.    7. lauks – Īpašnieks (obligāts)

Obligāts un parasti ir pieejams.

4.1.8.    8. lauks – Turētājs (obligāts)

Obligāts un parasti ir pieejams. RTM (unikāls kods, kā norādīts RTM reģistrā) ir jāieraksta, ja turētājam tas ir.

4.1.9.    9. lauks – Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra (obligāts)

Šis lauks ir obligāts.

4.1.10.    10. lauks – Izņemšana no ekspluatācijas

Piemērojams pēc vajadzības.

4.1.11.    11. lauks – Dalībvalstis, kurās atļauta ritekļa ekspluatācija

Parasti RIV kravas vagonus, RIC pasažieru vagonus un ritekļus, uz ko attiecas divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi, attiecīgi reģistrē. Ja šī informācija ir pieejama, tā ir jānorāda.

4.1.12.    12. lauks – Atļaujas numurs

Ieraksts jāveic tikai tad, ja attiecīgie dati ir pieejami.

4.1.13.    13. lauks – Nodošana ekspluatācijā (obligāts)

Ja precīzs ekspluatācijā nodošanas datums nav zināms, jānorāda aptuvenais gads.

4.2.    Procedūra

Struktūrai, kas iepriekš atbildēja par ritekļu reģistrēšanu, visa informācija jānodod savas valsts VDI vai RS.

Ekspluatācijā esošie preču vagoni un pasažieru vagoni jāreģistrē tikai tās dalībvalsts VRR, kurā bija to iepriekšējā reģistrētāja struktūra.

Ja ekspluatācijā esošs riteklis ir bijis atļauts vairākās dalībvalstīs, reģistrētājai struktūrai, kas reģistrē šo ritekli, jānosūta dati pārējo attiecīgo dalībvalstu RS.

VDI vai RS informāciju pārņem savā VRR.

Kad informācijas pārņemšana ir pabeigta, VDI vai RS par to informē visas iesaistītās personas. Jāinformē vismaz šādas struktūras:

 par ritekļu reģistrēšanu iepriekš atbildīgā struktūra,

 turētājs,

  ERA.
1. papildinājums

IEROBEŽOJUMU KODĒŠANA

1.   PRINCIPI

Ierobežojumi (tehniskie parametri), kas jau iekļauti citos reģistros, kuri ir pieejami VDI, nav atkārtoti jāiekļauj VRR.

Atzīšana pārrobežu satiksmē balstās uz:

 ritekļa numurā iekodēto informāciju,

 burtu kodu,

 ritekļa marķējumu.

Tāpēc šī informācija nav atkārtoti jāiekļauj VRR.

2.   STRUKTŪRA

Kodi ir strukturēti trīs līmeņos:

 1. līmenis: ierobežojuma kategorija,

 2. līmenis: ierobežojuma veids,

 3. līmenis: vērtība vai specifikācija.Ierobežojumu kodēšana

Kat.

Tips

Vērtība

Apraksts

1

 

 

Ar uzbūvi saistīti tehniski ierobežojumi

 

1

cipari (3)

Liekuma minimālais rādiuss metros

 

2

Sliežu ceļa ķēdes ierobežojumi

 

3

cipari (3)

Ātruma ierobežojumi, km/h (atzīmēti uz kravas un pasažieru vagoniem, bet ne lokomotīvēm)

2

 

 

Ģeogrāfiski ierobežojumi

 

1

burti un cipari (3)

Gabarīta kontūra (kods saskaņā ar RSKV SITS C pielikumu)

 

2

Kodēts saraksts

Riteņpāra kontūra

 

 

1

Maināms platums 1435/1520

 

 

2

Maināms platums 1435/1668

 

3

Nav aprīkots ar KVS

 

4

Aprīkots ar ERTMS A

 

5

cipari (3)

Aprīkots ar B sistēmu (1)

3

 

 

Vides ierobežojumi

 

1

Kodēts saraksts

Klimatiskā josla EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Atļaujā noteikti ekspluatācijas ierobežojumi

 

1

Attiecībā uz laiku

 

2

Dažādi nosacījumi (nobrauktais attālums, nolietojums utt.)

(1)   Ja riteklis ir aprīkots ar vairāk nekā vienu B sistēmu, katrai sistēmai jānorāda atsevišķs kods. — “1xx” – ar signalizācijas sistēmu aprīkots riteklis, — “2xx” – ar radio aprīkots riteklis.
2. papildinājums

EIN STRUKTŪRA UN SATURS

Saskaņotas numerācijas sistēmas nolūkos izmantotais drošības sertifikātiem un citiem dokumentiem paredzētais kods, ko sauc par Eiropas identifikācijas numuru (EIN)

PiemērsI

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Valsts kods

(2 burti)

Dokumenta veids

(2 cipari)

Izdošanas gads

(4 cipari)

Kārtas skaitlis

(4 cipari)

1. aile

2. aile

3. aile

4. aile

1. AILE –   VALSTS KODS (2 BURTI)

▼M3

Valstu kodi ir kodi, kas ir oficiāli publicēti un atjaunināti Eiropas Savienības tīmekļa vietnē pieejamajā Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā (http://publications.eu.int/code/lv/lv-5000600.htm).VALSTS

KODS

Austrija

AT

Beļģija

BE

Bulgārija

BG

Horvātija

HR

Kipra

CY

Čehija

CZ

Dānija

DK

Igaunija

EE

Somija

FI

Francija

FR

Vācija

DE

Grieķija

EL

Ungārija

HU

Islande

IS

Īrija

IE

Itālija

IT

Latvija

LV

Lihtenšteina

LI

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Norvēģija

NO

Malta:

MT

Nīderlande

NL

Polija

PL

Portugāle

PT

Rumānija

RO

Slovākija

SK

Slovēnija

SI

Spānija

ES

Zviedrija

SE

Šveice

CH

Apvienotā Karaliste

UK

Daudzvalstu drošības iestāžu kodus veido tāpat. Pašreiz ir tikai viena iestāde: Lamanša tuneļa drošības iestāde. Ir ierosināts izmantot šādu kodu:DAUDZVALSTU DROŠĪBAS IESTĀDE

KODS

Lamanša tuneļa drošības iestāde

CT

▼M1

2. AILE –   DOKUMENTA VEIDS (2 CIPARU NUMURS)

Divi cipari ļauj identificēt dokumenta tipu:

 pirmais cipars norāda uz dokumenta vispārējo klasifikāciju,

 otrais cipars norāda uz dokumenta apakšveidu.

Šo numerācijas sistēmu var paplašināt, ja vajadzīgi citi kodi. Turpmāk sniegts ierosinātais zināmo un iespējamo divciparu kombināciju saraksts, kas papildināts ar kombināciju variantiem attiecībā uz atļauju nodot ritekļus ekspluatācijā:Ciparu kombinācija 2. ailei

Dokumenta veids

Dokumenta apakšveids

[0 1]

Licences

DPU licences

[0 x]

Licences

Citi

[1 1]

Drošības sertifikāts

A daļa

[1 2]

Drošības sertifikāts

B daļa

[1 x]

Rezervēts

Rezervēts

[2 1]

Drošības atļauja

 

[2 2]

Rezervēts

Rezervēts

[2 x]

Rezervēts

Rezervēts

[3 x]

Rezervēts, piemēram, ritošā sastāva apkopei, infrastruktūrai u. c.

 

[4 x]

Rezervēts paziņotajām institūcijām

Piemēram, dažādi paziņoto institūciju veidi

[5 1] un [5 5] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Vilces ritekļi

[5 2] un [5 6] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Velkamie pasažieru vagoni

[5 3] un [5 7] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Kravas vagoni

[5 4] un [5 8] (1)

Ekspluatācijas atļauja

Īpašie ritekļi

[5 9] (2)

Ritekļa tipa atļauja

 

[6 0]

Ekspluatācijas atļauja

Infrastruktūras, enerģijas apgādes un vadības iekārtu un signalizācijas lauka iekārtu kompleksa apakšsistēmas

[6 1]

Ekspluatācijas atļauja

Infrastruktūras apakšsistēma

[6 2]

Ekspluatācijas atļauja

Enerģijas apgādes apakšsistēma

[6 3]

Ekspluatācijas atļauja

Vadības iekārtu un signalizācijas lauka iekārtu kompleksa apakšsistēma

[7 1]

Vilciena vadītāja apliecība

Kārtas skaitlis līdz un ieskaitot 9 999

[7 2]

Vilciena vadītāja apliecība

Kārtas skaitlis no 10 000 līdz un ieskaitot 19 000

[7 3]

Vilciena vadītāja apliecība

Kārtas skaitlis no 20 000 līdz un ieskaitot 29 000

[8 x] … [9 x]

Rezervēts (2 dokumentu veidi)

Rezervēts (10 apakšveidi katram veidam)

(1)   Ja 4. ailē “Kārtas skaitlis” rezervētie 4 cipari gada laikā tiek pilnībā izmantoti, pirmos divus 2. ailes ciparus attiecīgi maina šādi: — no [5 1] uz [5 5] attiecībā uz vilces ritekļiem, — no [5 2] uz [5 6] attiecībā uz velkamajiem pasažieru vagoniem, — no [5 3] uz [5 7] attiecībā uz kravas vagoniem, — no [5 4] uz [5 8] attiecībā uz īpašajiem ritekļiem.

(2)   4. ailē piešķirtie skaitļi ir šādi: — no 1 000 līdz 1 999 attiecībā uz vilces ritekļiem, — no 2 000 līdz 2 999 attiecībā uz velkamajiem pasažieru vagoniem, — no 3 000 līdz 3 999 attiecībā uz vagoniem, — no 4 000 līdz 4 999 attiecībā uz īpašajiem ritekļiem.

3. AILE –   IZDOŠANAS GADS (4 CIPARU NUMURS)

Šajā ailē norāda gadu (norādītajā formātā “gggg”, t. i., 4 cipari), kurā atļauja tika izdota.

4. AILE –   KĀRTAS SKAITLIS

Kārtas skaitlis ir numurs pēc kārtas, ko palielina par vienu ciparu ik reizi, kad izdod dokumentu, neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna, atjaunota vai precizēta/grozīta atļauja. Pat tad, ja sertifikātu anulē vai atļaujas darbību aptur, attiecīgo numuru nevar izmantot atkārtoti.

Katru gadu numurs pēc kārtas sākas no nulles.
3. papildinājums

KODĒŠANA, IZSLĒDZOT NO REĢISTRAKods

Izslēgšanas veids

Apraksts

00

Nav

Riteklim ir derīga reģistrācija.

10

Reģistrācija apturēta

Iemesls nav norādīts

Ritekļa reģistrācija ir apturēta pēc īpašnieka vai turētāja pieprasījuma vai ar VDI vai RS lēmumu.

11

Reģistrācija apturēta

Ritekli paredzēts turēt darba kārtībā kā pasīvu vai stratēģisku rezervi.

20

Reģistrācija pārcelta

Zināms, ka riteklis ir pārreģistrēts ar citu numuru vai citā VRR, lai to turpinātu izmantot Eiropas dzelzceļu tīklā (visā tīklā vai tā daļā).

30

Izslēgšana

Iemesls nav norādīts

Ritekļa reģistrācija darbībai Eiropas dzelzceļu tīklā ir beigusies, un nav zināms, ka riteklis būtu pārreģistrēts.

31

Izslēgšana

Ritekli paredzēts turpināt izmantot kā dzelzceļa transportu ārpus Eiropas dzelzceļu tīkla.

32

Izslēgšana

Ritekli paredzēts izmantot, lai no tā iegūtu galvenos savstarpējās izmantojamības komponentus/moduļus/rezerves daļas, vai to paredzēts ievērojami pārbūvēt.

33

Izslēgšana

Ritekli paredzēts nodot metāllūžņos un materiālus (ieskaitot galvenās rezerves daļas) pārstrādāt.

34

Izslēgšana

Ritekli paredzēts izmantot kā “saglabātu vēsturisku ritošo sastāvu” darbībai nodalītā tīklā vai statiskai izstādīšanai ārpus Eiropas dzelzceļu tīkla.

Kodu izmantošana

 Ja iemesls izslēgšanai no reģistra nav norādīts, reģistrācijas statusa maiņas apzīmēšanai attiecīgi jāizmanto kodi “10”, “20” un “30”.

 Ja ir zināms iemesls izslēgšanai no reģistra, VRR datubāzē iespējamās izvēles ir kodi “11”, “31”, “32”, “33” un “34”. Šie kodi pamatojas tikai uz turētāja vai īpašnieka RS sniegto informāciju.

Reģistrācijas jautājumi

 Ritekli, kura reģistrācija ir apturēta vai kurš ir izņemts no reģistra, Eiropas dzelzceļu tīklā nedrīkst ekspluatēt, pamatojoties uz līdzšinējo reģistrāciju.

 Lai reģistrāciju atjaunotu pēc apturēšanas, reģistrācijas iestāde pārbauda reģistrācijas apturēšanas apstākļus.

 Reģistrācijas pārcelšana saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti ar 1.b pantu Komisijas Lēmumā 2006/920/EK ( 7 ) un 1.b pantu Komisijas Lēmumā 2008/231/EK ( 8 ), kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2010/640/ES ( 9 ), nozīmē ritekļa jaunu reģistrāciju un sekojošu iepriekšējās reģistrācijas atcelšanu.
4. papildinājums

REĢISTRĀCIJAS STANDARTA VEIDLAPA

image

image

image
5. papildinājumsGLOSĀRIJS

Saīsinājums

Definīcija

KVS

Vadības iekārtu apakšsistēma

NVS

Neatkarīgo Valstu Savienība

COTIF

Starptautiskā dzelzceļa pārvadājumu konvencija

CR

Parasto dzelzceļu sistēma

DB

Datubāze

EK

Eiropas Komisija

EC RVR

Eiropas centralizētais ritekļu virtuālais reģistrs

EIN

Eiropas identifikācijas numurs

EN

Eiropas standarts (Euro Norm)

REN

Ritekļa Eiropas numurs

ERA

Eiropas Dzelzceļa aģentūra, tekstā arī “aģentūra”

ERATV

Apstiprināto ritekļu tipu Eiropas reģistrs

ERTMS

Eiropas Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēma

ES

Eiropas Savienība

HS

Ātrgaitas dzelzceļa sistēma

II

Izmeklēšanas iestāde

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

INF

Infrastruktūra

IT

Informācijas tehnoloģijas

VR

Vietējais reģistrs

NoBo

Paziņotā struktūra

VDI

Valsts drošības iestāde

VRR

Valsts ritekļu reģistrs

SNV (SITS)

Satiksmes nodrošināšana un vadība (SITS)

OTIF

Starptautiskā Dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija

RS

Reģistrētāja struktūra, t. i., struktūra, kas atbildīga par VRR vešanu un atjaunināšanu

RI

Regulatīvā iestāde

RIC

Noteikumi par pasažieru vagonu un bagāžas vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RIV

Noteikumi par vagonu savstarpēju izmantošanu starptautiskajā satiksmē

RS vai RST

Ritošais sastāvs

RSAD (KPTL)

Ritošā sastāva atsauces datubāze (KPTL)

DPU

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

SEDP (KPTL)

Eiropas stratēģiskais izvēršanas plāns (KPTL)

KPTL (SITS)

Kravu pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammas (SITS)

SITS

Savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija

RTM

Ritekļa turētāja marķējums

RTMR

Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs

RVR

Ritekļu virtuālais reģistrs

RSKV (SITS)

Vagons (SITS)

WIMO (KPTL)

Vagonu un multimodālo vienību ekspluatācijas datubāze (KPTL)

▼M2
6. papildinājums

0. DAĻA.    RITEKĻA IDENTIFIKĀCIJA

Vispārējas piebildes

Šajā papildinājumā raksturots Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītais marķējums, ko saredzami norāda uz ritekļa, lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu tā unikālu un pastāvīgu identifikāciju. Šeit nav raksturoti citi numuri vai marķējumi, kas jau ir iegravēti vai pastāvīgi piestiprināti šasijai vai ritekļa galvenajām sastāvdaļām to ražošanas procesā.

Eiropas ritekļa numurs un ar to saistītie saīsinājumi

Katrs dzelzceļa riteklis saņem numuru, ko veido 12 cipari (tā dēvēto Eiropas ritekļa numuru (EVN)) ar šādu struktūru:Ritošā sastāva grupa

Savstarpējās izmantojamības iespēja un ritekļa tips

[2 cipari]

Valsts, kurā riteklis reģistrēts

[2 cipari]

Tehniskie raksturlielumi

[4 cipari]

Sērijas numurs

[3 cipari]

Kontrolcipars

[1 cipars]

Vagoni

00 līdz 09

10 līdz 19

20 līdz 29

30 līdz 39

40 līdz 49

80 līdz 89

[sīkāk 6. daļā]

01 līdz 99

[sīkāk 4. daļā]

0000 līdz 9999

[sīkāk 9. daļā]

000 līdz 999

0 līdz 9

[sīkāk 3. daļā]

Piekabināmie pasažieru vagoni

50 līdz 59

60 līdz 69

70 līdz 79

[sīkāk 7. daļā]

0000 līdz 9999

[sīkāk 10. daļā]

000 līdz 999

Vilces ritošais sastāvs un vilciena sastāva vienības, kas sakabinātas konstantā vai iepriekš noteiktā veidā

90 līdz 99

[sīkāk 8. daļā]

0000000 līdz 8999999

[šo ciparu nozīmi nosaka dalībvalstis, iespējams, slēdzot divpusējus vai daudzpusējus nolīgums]

Īpašie ritekļi

9000 līdz 9999

[sīkāk 11. daļā]

000 līdz 999

Konkrētā valstī pietiek ar septiņiem cipariem, kas raksturo tehniskos parametrus un sērijas numuru, lai unikālā veidā identificētu ritekli, kas pieder pie piekabināmo pasažieru vagonu vai īpašo ritekļu grupas ( 10 ).

Numuru papildina burtu marķējums:

a) ritekļa reģistrācijas valsts saīsinātais apzīmējums (papildu informācija 4. daļā);

b) ritekļa turētāja marķējums (papildu informācija 1. daļā);

c) tehniskos raksturlielumus apzīmējoši saīsinājumi (papildu informācija 12. daļā par vagoniem un 13. daļā par piekabināmajiem pasažieru vagoniem).

Eiropas ritekļa numuru maina, ja tas ritekļa tehnisku pārveidojumu dēļ neatspoguļo savstarpējās izmantojamības iespējas vai tehniskos raksturlielumus saskaņā ar šo papildinājumu. Šādu tehnisku pārveidojumu dēļ var būt vajadzīga jauna ekspluatācijas atļauja saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 20.–25. pantu.

1. DAĻA.   RITEKĻA TURĒTĀJA MARĶĒJUMS

1.    Ritekļa turētāja marķējuma (RTM) definīcija

Ritekļa turētāja marķējums (RTM) ir alfabētiskais kods, ko veido 2–5 burti ( 11 ). Ar RTM apzīmē katru dzelzceļa ritekli, norādot to līdzās Eiropas ritekļa numuram. RTM identificē ritekļa turētāju, kā norādīts valsts ritekļu reģistrā.

RTM ir unikāls un spēkā katrā valstī, uz kuru attiecas šī SITS, un visās valstīs, kas noslēdz nolīgumu, kurā paredzēta tāda ritekļu numurēšanas sistēmas un ritekļu turētāja marķējuma izmantošana, kā aprakstīts šajā SITS.

2.    Ritekļa turētāja marķējuma formāts

RTM atveido ritekļa turētāja pilnu nosaukumu vai saīsinājumu, ja iespējams, atpazīstamā veidā. Var izmantot visus 26 latīņu alfabēta burtus. RTM burtus raksta kā lielos burtus. Burtus, kas nav turētāja nosaukumā ietilpstošo vārdu pirmie burti, var rakstīt ar mazajiem burtiem. Pārbaudot unikalitāti, mazos burtus uzskata par lielajiem burtiem.

Burtiem var būt diakritiskās zīmes ( 12 ). Pārbaudot unikalitāti, diakritiskās zīmes, kas izmantotas šajos burtos, neņem vērā.

Ritekļiem, kuru turētājs atrodas valstī, kurā neizmanto latīņu alfabētu, aiz RTM, atdalot ar slīpsvītru (“/”), var norādīt RTM tulkojumu šā turētāja izmantotajā alfabētā. Datu apstrādāšanā šo tulkoto RTM neņem vērā.

3.    Noteikumi par ritekļa turētāja marķējuma piešķiršanu

Ritekļa turētājam var piešķirt vairākus RTM gadījumos, ja:

 ritekļa turētājam ir oficiāls nosaukums vairāk nekā vienā valodā,

 ritekļa turētājam ir pamatoti iemesli savā organizācijā atsevišķi nodalīt dažādus vagonu parkus.

Vienotu RTM var piešķirt uzņēmumu grupai, kas:

 pieder pie vienotas korporatīvas struktūras (piemēram, holdinga struktūras),

 pieder pie vienotas korporatīvas struktūras, kurā viena organizācija ir norīkota un pilnvarota kārtot visus jautājumus pārējo organizāciju vārdā,

 ir pilnvarojusi vienu atsevišķu juridisko personu kārtot visus jautājumus šīs uzņēmumu grupas vārdā, un šādā gadījumā minētā juridiskā persona ir turētājs.

4.    Ritekļa turētāja marķējumu reģistrs un to piešķiršanas kārtība

RTM reģistrs ir publisks reģistrs, un to atjaunina reālā laikā.

Pieteikumu RTM saņemšanai iesniedz pieteikuma iesniedzēja valsts kompetentajā iestādē un pārsūta ERA. RTM var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

RTM turētājam pēc RTM izmantošanas beigām ir jāinformē valsts kompetentā iestāde, un valsts kompetentā iestāde pārsūta šo informāciju ERA. Tad RTM tiks anulēts, tiklīdz turētājs būs pierādījis, ka visiem attiecīgajiem ritekļiem ir nomainīts marķējums. Tas netiks atkārtoti piešķirts 10 gadu laikposmā, ja vien to atkārtoti nepiešķirs tā sākotnējam turētājam vai citam turētājam pēc sākotnējā turētāja pieprasījuma.

RTM var nodot citam turētājam, kurš ir sākotnējā turētāja tiesību pārņēmējs. RTM saglabā derīgumu, ja RTM turētājs maina savu nosaukumu uz tādu nosaukumu, kuram nav līdzības ar RTM.

Turētāja maiņas gadījumā, kas rada izmaiņas RTM, attiecīgie ritekļi jāmarķē ar jauno RTM trīs mēnešu laikā no turētāja maiņas reģistrācijas dienas valsts ritekļu reģistrā. Neatbilstības gadījumā starp RTM marķējumu uz ritekļa un datiem, kas reģistrēti NVR, NVR reģistrācija ir noteicošā.

2.   DAĻA

Neizmanto

3. DAĻA.   NOTEIKUMI PĀRBAUDES CIPARA NOTEIKŠANAI (12. CIPARS)

Pārbaudes ciparu nosaka šādi:

 par ciparu, kas pamatnumurā atrodas pāra pozīcijās (skaitot no labās puses), vērtību pieņem to decimālo vērtību,

 ciparus, kas pamatnumurā atrodas nepāra pozīcijās (skaitot no labās puses), reizina ar 2,

 pēc tam aprēķina summu, saskaitot ciparus pāra pozīcijās un visus tos ciparus, kas veido no nepāra pozīcijām iegūtos starpreizinājumus,

 šajā summā patur tikai pēdējo vienības ciparu,

 saskaitāmais, ar kuru saskaitot vienības ciparu, summā iegūtu 10, ir pārbaudes cipars. Ja vienības cipars ir nulle, arī pārbaudes cipars ir nulle.

Piemēri

1 —

 Ja pamata numurs ir

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Šajā summā pēdējais cipars ir 2.

Pārbaudes cipars tādēļ ir 8, un pamata numurs tādējādi kļūst par reģistrācijas numuru 33 84 4796 100 – 8.

2 —

 Ja pamata numurs ir

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

reizinātājs ir

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Šajā summā pēdējais cipars ir 0.

Pārbaudes cipars tādēļ ir 0, un pamata numurs tādējādi kļūst par reģistrācijas numuru 31 51 3320 198 – 0.

4. DAĻA.   TO VALSTU KODI, KUR RITEKĻI IR REĢISTRĒTI (3. LĪDZ 4. CIPARS UN ABREVIATŪRA)

Informācija par trešām valstīm ir sniegta tikai informatīvos nolūkos.Valstis

Alfabētiskais valsts kods (1)

Ciparu valsts kods

Albānija

AL

41

Alžīrija

DZ

92

Armēnija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbaidžāna

AZ

57

Baltkrievija

BY

21

Beļģija

B

88

Bosnija Hercegovina

BIH

49

Bulgārija

BG

52

Ķīna

RC

33

Horvātija

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Kipra

CY

 

Čehijas Republika

CZ

54

Dānija

DK

86

Ēģipte

ET

90

Igaunija

EST

26

Somija

FIN

10

Francija

F

87

Gruzija

GE

28

Vācija

D

80

Grieķija

GR

73

Ungārija

H

55

Irāna

IR

96

Irāka

IRQ (1)

99

Īrija

IRL

60

Izraēla

IL

95

Itālija

I

83

Japāna

J

42

Kazahstāna

KZ

27

Kirgizstāna

KS

59

Latvija

LV

25

Libāna

RL

98

Lihtenšteina

FL

 

Lietuva

LT

24

Luksemburga

L

82

Maķedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Melnkalne

MNE

62

Maroka

MA

93

Nīderlande

NL

84

Ziemeļkoreja

PRK (1)

30

Norvēģija

N

76

Polija

PL

51

Portugāle

P

94

Rumānija

RO

53

Krievija

RUS

20

Serbija

SRB

72

Slovākija

SK

56

Slovēnija

SLO

79

Dienvidkoreja

ROK

61

Spānija

E

71

▼C1

Zviedrija

S

74

▼M2

Šveice

CH

85

Sīrija

SYR

97

Tadžikistāna

TJ

66

Tunisija

TN

91

Turcija

TR

75

Turkmenistāna

TM

67

Ukraina

UA

22

Apvienotā Karaliste

GB

70

Uzbeksistāna

UZ

29

Vjetnama

VN (1)

32

(1)   Saskaņā ar alfabētisko kodu sistēmu, kas aprakstīta 1949. gada Konvencijas par ceļu satiksmi 4. papildinājumā un 1968. gada Konvencijas par ceļu satiksmi 45. panta 4. punktā.

5.   DAĻA

Neizmanto

6. DAĻA.   SAVSTARPĒJAS IZMANTOJAMĪBAS KODI VAGONIEM (1. LĪDZ 2. CIPARS) 

2. cipars1. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. cipars1. cipars

 

 

Sliežu ceļa platums

fiksēts vai maināms

fiksēts

maināms

fiksēts

maināms

fiksēts

maināms

fiksēts

maināms

fiksēts vai maināms

Sliežu ceļa platums

 

Vagoni atbilst WAG SITS (), tostarp 7.1.2. iedaļai un visiem nosacījumiem, kas izklāstīti C pielikumā.

0

ar asīm

Neizmanto

vagoni

neizmanto ()

PPV/PPW vagoni

(ar maināmu gabarītu)

ar asīm

0

1

ar ratiņiem

ar ratiņiem

1

2

ar asīm

vagoni

PPV/PPW vagoni

(ar fiksētu gabarītu)

ar asīm

2

3

ar ratiņiem

ar ratiņiem

3

Citi vagoni

4

ar asīm ()

Tehniskās apkopes vagoni

Citi vagoni

Vagoni ar īpašu numerāciju attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kas netiek ekspluatēti ES teritorijā

ar asīm ()

4

8

ar ratiņiem ()

ar ratiņiem ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1. cipars2. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. cipars2. cipars

(1)   Komisijas regula [WAG SITS kā pieņemta pēc pārskatīšanas].

(2)   Fiksēts vai maināms gabarīts.

(3)   Izņemot I kategorijas vagonus (ar temperatūras kontroli), neizmanto jauniem ritekļiem, kas nodoti ekspluatācijā.

7. DAĻA.   KODI VELKAMO PASAŽIERU VAGONU STARPTAUTISKAS SATIKSMES IESPĒJU NORĀDĪŠANAI (1.-2. CIPARS) 

Iekšzemes satiksme

TEN () un/vai COTIF () un/vai PPV/PPW

Iekšzemes satiksme vai ar īpašu nolīgumu noteikta starptautiska satiksme

TEN () un/vai COTIF ()

PPV/PPW

2. cipars1. cipars

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Ritekļi iekšzemes satiksmei

Ritekļi ar fiksētu gabarītu bez gaisa kondicionēšanas (tostarp vagoni automobiļu pārvadāšanai)

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) bez gaisa kondicionēšanas

Neizmanto

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) bez gaisa kondicionēšanas

Vēsturiskie ritekļi

Neizmanto ()

Ritekļi ar fiksētu gabarītu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un maināmiem ratiņiem

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un asīm ar pielāgojamu gabarītu

6

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1520) un ar gaisa kondicionēšanu

Dienesta ritekļi

Ritekļi ar pielāgojamu gabarītu (1435/1668) un ar gaisa kondicionēšanu

Vagoni, kas paredzēti automobiļu pārvadāšanai

Neizmanto ()

7

Hermētiski ritekļi ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Neizmanto

Hermētiski ritekļi ar fiksētu gabarītu un ar gaisa kondicionēšanu

Neizmanto

Citi ritekļi

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

Neizmanto

(1)   Ilstība piemērojamajām SITS, sk. P papildinājuma 5. daļu.

(2)   Tostarp ritekļi, kas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir apzīmēti ar šajā tabulā noteiktajiem cipariem. COTIF: riteklis atbilst COTIF regulai, kas ir spēkā, kad riteklis tiek nodots ekspluatācijā.

(3)   Izņemot pasažieru vagonus ar fiksētu gabarītu (56) un pielāgojamu gabarītu (66), kas jau ir ekspluatācijā, neizmanto jauniem ritekļiem.

8. DAĻA.   VILCES RITOŠĀ SASTĀVA UN TĀDU VILCIENA SASTĀVA VIENĪBU TIPI, KAS SAKABINĀTAS KONSTANTĀ VAI IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ VEIDĀ (1. LĪDZ 2. CIPARS)

Pirmais cipars ir “9”.

Ja otrais cipars raksturo vilces ritošā sastāva tipu, obligāti jālieto šādi kodi:Kods

Vispārīgais ritekļa tips

0

Pārējie

1

Elektrolokomotīve

2

Dīzeļlokomotīve

3

Elektrovilciens (ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

4

Elektrovilciens (izņemot ātrgaitas) [motorvagons vai piekabināmais vagons]

5

Dīzeļvilciens [motorvagons vai piekabināmais vagons]

6

Specializēts piekabināmais vagons

7

Manevru elektrolokomotīve

8

Manevru dīzeļlokomotīve

9

Īpašs riteklis

9. DAĻA.   STANDARTA SKAITLISKAIS VAGONU MARĶĒJUMS (5. LĪDZ 8. CIPARS)

9. daļā norādīts skaitliskais marķējums, kas saistīts ar vagona galvenajiem tehniskajiem parametriem, un šo marķējumu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

10. DAĻA.   KODI VELKAMO PASAŽIERU VAGONU TEHNISKAJAM RAKSTUROJUMAM (5. LĪDZ 6. CIPARS)

10. daļu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

11. DAĻA.   KODI ĪPAŠO RITEKĻU TEHNISKAJAM RAKSTUROJUMAM (6. LĪDZ 8. CIPARS)

11. daļu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

12. DAĻA.   BURTU MARĶĒJUMS VAGONIEM, IZŅEMOT LOCĪKLAS VAGONUS UN VAGONU SEKCIJAS

12. daļu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.

13. DAĻA.   PIEKABINĀMO PASAŽIERU VAGONU BURTU MARĶĒJUMS

13. daļu publicē ERA tīmekļa vietnē (www.era.europa.eu).

Pieteikumu par jaunu kodu iesniedz reģistrācijas iestādē (kā minēts Lēmumā 2007/756/EK) un nosūta ERA. Jauno kodu var izmantot tikai pēc tam, kad ERA ir to publicējusi.( 1 ) OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/32/EK (OV L 141, 2.6.2007., 63. lpp.).

( 2 ) OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/32/EK.

( 3 ) OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

( 4 ) Tomēr visiem jaunajiem ritekļiem, ko nodod ekspluatācijā AAE, BLS, FNME un GySEV/ROeEE, jāpiešķir valsts standarta kods.

( 5 ) OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp.

( 6 ) OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.

( 7 ) OV L 359, 18.12.2006., 1. lpp.

( 8 ) OV L 84, 26.3.2008., 1. lpp.

( 9 ) OV L 280, 26.10.2010., 29. lpp.

( 10 ) Īpašajiem ritekļiem konkrētā valstī numura unikalitāti nodrošina pirmais cipars un pieci pēdējie cipari, kas raksturo tehniskos parametrus un sērijas numuru.

( 11 ) Attiecībā uz NMBS/SNCB var turpināt aplī ievilkta B burta izmantošanu.

( 12 ) Diakritiskās zīmes ir “akcentētas zīmes”, piemēram À, Ç, Ö, Č, Ž, Å utt. Īpašo burtu, piemēram, Ø un Æ, atveidē izmanto vienu burtu; unikalitātes testos Ø saprot kā O un Æ kā A.

Top