Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 ( 2006. gada 19. decembris ), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — LV — 01.04.2016 — 020.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1881/2006

(2006. gada 19. decembris),

ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2007 (2007. gada 28. septembris),

  L 255

14

29.9.2007

►M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 565/2008 (2008. gada 18. jūnijs),

  L 160

20

19.6.2008

►M3

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 629/2008 (2008. gada 2. jūlijs),

  L 173

6

3.7.2008

►M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 105/2010 (2010. gada 5. februāris),

  L 35

7

6.2.2010

►M5

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 165/2010 (2010. gada 26. februāris),

  L 50

8

27.2.2010

►M6

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 420/2011 (2011. gada 29. aprīlis),

  L 111

3

30.4.2011

►M7

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 835/2011 (2011. gada 19. augusts),

  L 215

4

20.8.2011

►M8

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1258/2011 (2011. gada 2. decembris),

  L 320

15

3.12.2011

►M9

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1259/2011 (2011. gada 2. decembris),

  L 320

18

3.12.2011

 M10

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 219/2012 (2012. gada 14. marts),

  L 75

5

15.3.2012

►M11

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 594/2012 (2012. gada 5. jūlijs),

  L 176

43

6.7.2012

►M12

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1058/2012 (2012. gada 12. novembris),

  L 313

14

13.11.2012

►M13

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1067/2013 (2013. gada 30. oktobris),

  L 289

56

31.10.2013

►M14

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 212/2014 (2014. gada 6. marts),

  L 67

3

7.3.2014

 M15

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 362/2014 (2014. gada 9. aprīlis),

  L 107

56

10.4.2014

►M16

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 488/2014 (2014. gada 12. maijs),

  L 138

75

13.5.2014

►M17

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 696/2014 (2014. gada 24. jūnijs),

  L 184

1

25.6.2014

►M18

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1327/2014 (2014. gada 12. decembris),

  L 358

13

13.12.2014

►M19

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/704 (2015. gada 30. aprīlis),

  L 113

27

1.5.2015

►M20

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1005 (2015. gada 25. jūnijs),

  L 161

9

26.6.2015

►M21

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1006 (2015. gada 25. jūnijs),

  L 161

14

26.6.2015

►M22

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1125 (2015. gada 10. jūlijs),

  L 184

7

11.7.2015

►M23

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1137 (2015. gada 13. jūlijs),

  L 185

11

14.7.2015

►M24

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1933 (2015. gada 27. oktobris),

  L 282

11

28.10.2015

►M25

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1940 (2015. gada 28. oktobris),

  L 283

3

29.10.2015

►M26

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/239 (2016. gada 19. februāris),

  L 45

3

20.2.2016
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1881/2006

(2006. gada 19. decembris),

ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  Pielikumā norādītos pārtikas produktus tirgū nelaiž, ja pielikumā minēto piesārņotāju saturs tajos pārsniedz pielikumā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

2.  Pielikumā precizētā maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz attiecīgo pārtikas produktu ēdamo daļu, ja vien minētajā pielikumā nav noteikts citādi.

2. pants

Žāvēti, atšķaidīti, apstrādāti un salikti pārtikas produkti

1.  Žāvētiem, atšķaidītiem, apstrādātiem vai saliktiem pārtikas produktiem piemērojot pielikumā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, jāņem vērā šādi apsvērumi:

a) piesārņotāja koncentrācijas izmaiņas, ko radījusi žāvēšana vai atšķaidīšana;

b) piesārņotāja koncentrācijas izmaiņas, ko radījusi apstrāde;

c) relatīvās sastāvdaļu attiecības produktā; un

d) kvantitatīvās noteikšanas robeža.

2.  Pārtikas uzņēmums paziņo un pamato specifisko koncentrācijas un atšķaidījuma pakāpi attiecīgajām žāvēšanas, šķaidīšanas, apstrādes un/vai jaukšanas procedūrām vai attiecīgajiem žāvētiem, atšķaidītiem, apstrādātiem un/vai saliktiem pārtikas produktiem, kad kompetentā iestāde veic oficiālu pārbaudi.

Ja pārtikas uzņēmums nepaziņo vajadzīgo koncentrāciju vai atšķaidījuma pakāpi vai ja kompetentā iestāde uzskata, ka pakāpe ir nesaderīga, ņemot vērā sniegto pamatojumu, iestāde uz pieejamo datu pamata šo pakāpi nosaka pati un ar mērķi maksimāli aizsargāt cilvēka veselību.

3.  Panta 1. un 2. punktu piemēro, ciktāl šiem žāvētajiem, atšķaidītajiem, apstrādātajiem vai saliktajiem pārtikas produktiem nav noteikta īpaša maksimāli pieļaujamā koncentrācija Kopienā.

4.  Ciktāl Kopienas tiesību akti neparedz īpašu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai, dalībvalstis var noteikt zemāku koncentrāciju.

3. pants

Izmantošanas, jaukšanas un detoksikācijas aizliegums

1.  Pārtikas produktus, kas neatbilst pielikumā noteiktajai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai, neizmanto kā pārtikas sastāvdaļas.

2.  Pārtikas produktus, kas atbilst pielikumā noteiktajai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai, nejauc ar pārtikas produktiem, kas pārsniedz šo maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

3.  Pārtikas produktus, kas tiks šķiroti vai citādi fiziski apstrādāti, lai mazinātu piesārņojumu, nejauc ar pārtikas produktiem, kas paredzēti tiešai lietošanai uzturā, vai ar pārtikas produktiem, kurus paredzēts izmantot kā sastāvdaļu pārtikas produktos.

4.  Piesārņotājus, kas uzskaitīti pielikuma 2. iedaļā (Mikotoksīni), saturoši pārtikas produkti netiek apzināti detoksicēti, tos ķīmiski apstrādājot.

▼M5

4. pants

Īpaši noteikumi zemesriekstiem, citām eļļas augu sēklām, koku riekstiem, žāvētiem augļiem, rīsiem un kukurūzai

Zemesriekstus, citas eļļas augu sēklas, koku riekstus, žāvētus augļus, rīsus un kukurūzu, kas neatbilst attiecīgajai maksimāli pieļaujamajai aflatoksīnu koncentrācijai, kas noteikta pielikuma 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.10. un 2.1.11. punktā, var laist tirgū ar nosacījumu, ka šie pārtikas produkti:

a) nav paredzēti tiešai lietošanai uzturā vai izmantošanai pārtikas produktos par sastāvdaļu;

b) atbilst attiecīgajai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai, kas noteikta pielikuma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.9. un 2.1.12. punktā;

c) tiek apstrādāti, veicot šķirošanu vai citu fizisku apstrādi, un pēc tās nav pārsniegta pielikuma 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.10. un 2.1.11. punktā noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija, un šīs apstrādes dēļ nerodas citas kaitīgas atliekas;

d) ir marķēti, skaidri norādot lietojumu, un ir ar norādi, ka “pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, produktus šķiro vai citādi fizikāli apstrādā, lai mazinātu piesārņojumu ar aflatoksīnu”. Norāde ir uz katra atsevišķa maisa, kastes utt. un uz pavaddokumenta oriģināla. Sūtījuma/partijas identifikācijas kods ir neizdzēšami marķēts uz katra sūtījumā iekļautā atsevišķā maisa, kastes utt. un pavaddokumenta oriģināla.

5. pants

Īpaši noteikumi par zemesriekstiem, citām eļļas augu sēklām, to atvasinātajiem produktiem un graudiem

Uz katra atsevišķā maisa, kastes utt. etiķetes un uz pavaddokumenta oriģināla jābūt skaidrai norādei par paredzamo lietojumu. Pavaddokumentam jābūt skaidri saistītam ar sūtījumu, norādot sūtījuma identifikācijas kodu, kas ir uz sūtījuma katra atsevišķā maisa, kastes utt. Turklāt sūtījuma saņēmēja uzņēmējdarbībai, kas norādīta pavaddokumentā, jāsader ar paredzēto izlietojumu.

Ja nav skaidras norādes, ka visu tirgū laisto zemesriekstu, citu eļļas augu sēklu, no tiem atvasināto produktu un graudu paredzētais izlietojums nav lietošana uzturā, tiem piemēro pielikuma 2.1.5. un 2.1.11. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

Izņēmumu attiecībā uz zemesriekstiem un citām eļļas augu sēklām, kuras paredzēts smalcināt, un pielikuma 2.1.1. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro tikai sūtījumiem, uz kuriem ir skaidrs marķējums attiecībā uz minēto produktu paredzamo lietojumu un norāde “produkts tiks smalcināts rafinētas augu eļļas ražošanai”. Norāde ir uz katra atsevišķa maisa, kastes utt. un uz pavaddokumenta (-iem). Galamērķim jābūt smalcināšanas ražotnei.

▼B

6. pants

Īpaši noteikumi par salātiem

Ja vien nav marķēts, ka salāti ir audzēti zem seguma (“zem seguma audzēti salāti”), piemēro pielikumā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju atklātā laukā audzētiem salātiem (“atklātā laukā audzēti salāti”).

7. pants

▼M9

Atkāpes

▼M8 —————

▼M9

4.  Atkāpjoties no 1. panta, Somija, Zviedrija un Latvija drīkst laist savā tirgū savvaļā nozvejotus Baltijas jūras reģiona izcelsmes lašus (Salmo salar) un to produktus, kuri ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru dioksīnu un/vai dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir lielāka, nekā noteikts pielikuma 5.3. punktā, ja pastāv sistēma, kas nodrošina to, ka patērētājus pilnībā informē par uztura ieteikumiem attiecībā uz Baltijas jūras reģiona savvaļā nozvejotu lašu un to produktu patēriņa ierobežojumiem noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma.

Somija, Zviedrija un Latvija turpina piemērot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savvaļā nozvejoti laši un to produkti, kas neatbilst pielikuma 5.3. punktam, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos.

Somija, Zviedrija un Latvija katru gadu ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai efektīvi informētu noteiktās mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas par uztura ieteikumiem un nodrošinātu, ka savvaļā nozvejoti laši un to produkti, kas neatbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos. Turklāt tās sniedz pierādījumus, kas apliecina šo pasākumu efektivitāti.

▼M9

5.  Atkāpjoties no 1. panta, Somija un Zviedrija drīkst laist savā tirgū Baltijas jūras reģiona izcelsmes savvaļā nozvejotas siļķes (Clupea harengus), kas lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotas palijas (Salvelinus spp.), savvaļā nozvejotus upes nēģus (Lampetra fluviatilis) un savvaļā nozvejotas foreles (Salmo trutta) un to produktus, kuri ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru dioksīnu un/vai dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir lielāka, nekā noteikts pielikuma 5.3. punktā, ja pastāv sistēma, kas nodrošina to, ka patērētājus pilnībā informē par uztura ieteikumiem attiecībā uz Baltijas jūras reģiona savvaļā nozvejotu siļķu, kas ir lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotu paliju, savvaļā nozvejotu upes nēģu un savvaļā nozvejotu foreļu un minēto zivju produktu patēriņa ierobežojumiem noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma.

Somija un Zviedrija turpina piemērot vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savvaļā nozvejotas siļķes, kas lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotas palijas, savvaļā nozvejoti upes nēģi un savvaļā nozvejotas foreles un minēto zivju produkti, kas neatbilst pielikuma 5.3. punktam, netiktu laisti citu dalībvalstu tirgos.

Somija un Zviedrija katru gadu ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai efektīvi informētu noteiktās mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas par uztura ieteikumiem un nodrošinātu, ka zivis un zivju produkti, kas neatbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos. Turklāt tās sniedz pierādījumus, kas apliecina šo pasākumu efektivitāti.

▼M18

6.  Atkāpjoties no 1. panta, Īrija, Spānija, Horvātija, Kipra, Latvija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste var atļaut laist to tirgū tradicionāli kūpinātu gaļu un kūpinātus gaļas produktus, kuri ir kūpināti to teritorijā un ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru PAO koncentrācijas līmeņi pārsniedz pielikuma 6.1.4. punktā noteiktos, taču ar nosacījumu, ka šie produkti atbilst maksimālajiem līmeņiem, kas bija piemērojami pirms 2014. gada 1. septembra, t. i., 5,0 μg/kg benzo(a)pirēna un 30,0 μg/kg benzo(a)pirēna, benzo(a)antracēna, benzo(b)fluorantēna un krizēna summai.

Minētās dalībvalstis turpina pārraudzīt PAO klātbūtni tradicionāli kūpinātā gaļā un kūpinātos gaļas produktos un izstrādā programmas labas kūpināšanas prakses īstenošanai, kur vien tas iespējams, taču rīkojoties saimnieciski saprātīgā veidā un tā, lai šie produkti nezaudētu tiem raksturīgās organoleptiskās īpašības.

Trīs gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas stāvokli novērtē atkārtoti, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, lai sagatavotu sarakstu ar tādu kūpinātu gaļu un gaļas produktiem, kuriem atkāpe attiecībā uz vietējo ražošanu un patēriņu saglabājas bez laika ierobežojuma.

7.  Atkāpjoties no 1. panta, Īrija, Latvija, Rumānija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste var atļaut laist to tirgū tradicionāli kūpinātas zivis un kūpinātus zivsaimniecības produktus, kuri ir kūpināti to teritorijā un ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru PAO koncentrācijas līmeņi pārsniedz pielikuma 6.1.5. punktā noteiktos, taču ar nosacījumu, ka šie kūpinātie produkti atbilst maksimālajiem līmeņiem, kas bija piemērojami pirms 2014. gada 1. septembra, t. i., 5,0 μg/kg benzo(a)pirēna un 30,0 μg/kg benzo(a)pirēna, benzo(a)antracēna, benzo(b)fluorantēna un krizēna summai.

Minētās dalībvalstis turpina pārraudzīt PAO klātbūtni tradicionāli kūpinātās zivīs un kūpinātos zivsaimniecības produktos, kā arī izstrādā programmas labas kūpināšanas prakses īstenošanai, kur vien tas iespējams, taču rīkojoties saimnieciski saprātīgā veidā un tā, lai šie produkti nezaudētu tiem raksturīgās organoleptiskās īpašības.

Trīs gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas stāvokli novērtē atkārtoti, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, lai sagatavotu sarakstu ar tādām kūpinātām zivīm un zivsaimniecības produktiem, kuriem atkāpe attiecībā uz vietējo ražošanu un patēriņu saglabājas bez laika ierobežojuma.

▼B

8. pants

Paraugu ņemšana un analīze

Paraugu ņemšana un analīze, lai oficiāli pārbaudītu pielikumā precizēto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, notiek saskaņā ar Komisijas Regulām (EK) Nr. 1882/2006 ( 38 ), (EK) Nr. 401/2006 ( 39 ), (EK) Nr. 1883/2006 ( 40 ) un Komisijas Direktīvām 2001/22/EK ( 41 ), 2004/16/EK ( 42 ) un 2005/10/EK ( 43 ).

▼M25

9. pants

Uzraudzība un ziņošana

1.  Dalībvalstis uzrauga nitrātu koncentrāciju dārzeņos, kas var saturēt ievērojamu nitrātu daudzumu, īpaši zaļo lapu dārzeņos, un rezultātus regulāri paziņo EFSA.

2.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai kopsavilkumu par konstatējumiem, kas iegūti par aflatoksīniem saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 884/2014 ( 44 ), un paziņo EFSA atsevišķos datus par piesārņotāju sastopamību.

3.  Dalībvalstis un profesionālās ieinteresēto personu organizācijas katru gadu paziņo Komisijai veikto izmeklēšanu rezultātus un jaunāko informāciju par to, kādi novēršanas pasākumi veikti, lai izvairītos no deoksinivalenola, zearalenona, fumonizīna B1 un B2 un toksīna T-2 un HT-2 piesārņojuma. Komisija šos rezultātus dara pieejamus dalībvalstīm. Saistītos datus par sastopamību paziņo Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei.

4.  Dalībvalstīm un profesionālajām ieinteresēto personu organizācijām ir stingri ieteikts uzraudzīt melno graudu alkaloīdu klātbūtni graudos un graudu produktos.

Dalībvalstīm un profesionālajām ieinteresēto personu organizācijām ir stingri ieteikts līdz 2016. gada 30. septembrim iesniegt EFSA konstatējumus par melno graudu alkaloīdiem. Šādos konstatējumos iekļauj datus par sastopamību un konkrētu informāciju par sakarību starp melno graudu sklerociju klātbūtni un atsevišķu melno graudu alkaloīdu koncentrāciju.

Komisija šos konstatējumus dara pieejamus dalībvalstīm.

5.  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei var iesniegt arī datus par citu piesārņotāju sastopamību, kuri nav 1. līdz 4. punktā minētie dati un kurus savākušas dalībvalstis un profesionālās ieinteresēto personu organizācijas.

6.  Dati par piesārņotāju sastopamību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei iesniedzami, ievērojot EFSA prasīto datu iesniegšanas formātu, EFSA norādījumus par pārtikas un dzīvnieku barības standartparaugu aprakstīšanu (EFSA's Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed)) ( 45 ) un EFSA specifiskās papildprasības ziņošanai par konkrētiem piesārņotājiem. Profesionālās ieinteresēto personu organizācijas datus par piesārņotāju sastopamību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei vajadzības gadījumā var sniegt tad, ja EFSA ir noteikusi vienkāršotu datu iesniegšanas formātu.

▼B

10. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 466/2001 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

11. pants

Pārejas posma pasākumi

▼M11

Šo regulu nepiemēro produktiem, kas saskaņā ar attiecīgajā datumā spēkā esošajiem noteikumiem laisti tirgū pirms a) – f) punktā minētajiem datumiem:

▼B

a) 2006. gada 1. jūlijā saistībā ar maksimāli pieļaujamo deoksinivalenola un zearalenona koncentrāciju, kas noteikta pielikuma 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.5.1., 2.5.3., 2.5.5. un 2.5.7. punktā;

▼M1

b) 2007. gada 1. oktobrī saistībā ar maksimāli pieļaujamo deoksinivalenola un zearalenona koncentrāciju, kas noteikta pielikuma 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 un 2.5.10. punktā;

▼B

c) 2007. gada 1. oktobrī saistībā ar maksimāli pieļaujamo fumonizīnu B1 un B2 koncentrāciju, kas noteikta pielikuma 2.6. punktā;

d) 2006. gada 4. novembrī saistībā ar maksimāli pieļaujamo koncentrāciju dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PCB summai, kas noteikta pielikuma 5. iedaļā;

▼M11

e) 2012. gada 1. janvārī saistībā ar dioksīniem nelīdzīgo PCB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kas noteikta pielikuma 5. iedaļā;

f) 2015. gada 1. janvārī saistībā ar tādu maksimāli pieļaujamo ohratoksīna A koncentrāciju Capsicum spp. sugām, kas noteikta pielikuma 2.2.11. punktā.

▼B

Par to, kad produkti ir laisti tirgū, pierādījumus sniedz attiecīgais pārtikas apritē iesaistītais pārtikas uzņēmums.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos (45) 1. sadaļa:  nitrāti

Pārtikas produkti (9)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg NO3/kg)

1.1.

Svaigi spināti (Spinacia oleracea(10)

 

3 500

1.2.

Konservēti, dziļi saldēti vai saldēti spināti

 

2 000

1.3.

Svaigi salāti (Lactuca sativa L.) (zem seguma audzēti un atklātā laukā audzēti salāti), izņemot 1.4. punktā norādītos salātus

Novākti no 1. oktobra līdz 31. martam:

 

zem seguma audzēti salāti

5 000

atklātā laukā audzēti salāti

4 000

Novākti no 1. aprīļa līdz 30. septembrim:

 

zem seguma audzēti salāti

4 000

atklātā laukā audzēti salāti

3 000

1.4.

Iceberg tipa salāti

Zem seguma audzēti salāti

2 500

Atklātā laukā audzēti salāti

2 000

1.5.

Rukola salāti (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Novākti no 1. oktobra līdz 31. martam

7 000

Novākti no 1. aprīļa līdz 30. septembrim

6 000

1.6.

Pārstrādātu graudu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (12)

 

200

▼B2. sadaļa:  mikotoksīni

Pārtikas produkti (9)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (μg/kg)

▼M5

2.1.

Aflatoksīni

B1

B1, B2, G1 un G2 summa

M1

2.1.1.

Zemesrieksti un citas eļļas augu sēklas (43), kas, pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, šķirojami vai citādi fizikāli apstrādājami,

izņemot

— zemesriekstus un citas eļļas augu sēklas, kuras paredzēts smalcināt rafinētas augu eļļas ražošanai

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2.

Mandeles, pistācijas un aprikožu kodoli, kas, pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, šķirojami vai citādi fizikāli apstrādājami

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3.

Lazdu rieksti vai Brazīlijas rieksti, kas, pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, šķirojami vai citādi fizikāli apstrādājami

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4.

Koku rieksti, izņemot 2.1.2. un 2.1.3. punktā uzskaitītos koku riekstus, kas, pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, šķirojami vai citādi fizikāli apstrādājami

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5.

Zemesrieksti un citas eļļas augu sēklas (43) un to pārstrādes produkti, ko paredzēts tieši lietot uzturā vai izmantot kā sastāvdaļu pārtikas produktos,

izņemot

— nerafinētas augu eļļas, ko paredzēts rafinēt,

— rafinētas augu eļļas

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6.

Mandeles, pistācijas un aprikožu kodoli, ko paredzēts tieši lietot uzturā vai izmantot kā sastāvdaļu pārtikas produktos (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7.

Lazdu rieksti un Brazīlijas rieksti, ko paredzēts tieši lietot uzturā vai izmantot kā sastāvdaļu pārtikas produktos (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8.

Koku rieksti, izņemot 2.1.6. un 2.1.7. punktā uzskaitītos koku riekstus, un to pārstrādes produkti, ko paredzēts tieši lietot uzturā vai izmantot kā sastāvdaļu pārtikas produktos

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9.

Žāvēti augļi, izņemot žāvētas vīģes, kas, pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, šķirojami vai citādi fizikāli apstrādājami

5,0

10,0

2.1.10.

Žāvēti augļi, izņemot žāvētas vīģes, un to pārstrādes produkti, ko paredzēts tieši lietot uzturā vai kā sastāvdaļu pārtikas produktos

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Visi graudi un visi no graudiem atvasinātie produkti, ieskaitot pārstrādātus graudu produktus, izņemot 2.1.12., 2.1.15. un 2.1.17. punktā uzskaitītos pārtikas produktus

2,0

4,0

2.1.12.

Kukurūza un rīsi, kas, pirms lieto uzturā vai izmanto pārtikas produktos kā sastāvdaļu, šķirojami vai citādi fizikāli apstrādājami

5,0

10,0

2.1.13.

Neapstrādāts piens (14), termiski apstrādāts piens un piens, kas paredzēts, lai ražotu produktus uz piena bāzes

0,050

2.1.14.

Šādas garšaugu sugas:

Capsicum spp. (žāvēti augļi, veseli vai malti, ieskaitot čilli, čilli pulveri, Kajennes piparus un papriku),

Piper spp. (augļi, ieskaitot baltos un melnos piparus),

Myristica fragrans (muskatrieksts),

Zingiber officinale (ingvers),

Curcuma longa (garā kurkuma).

Garšaugu maisījumi, kuros ir viens vai vairāki iepriekšminētie garšaugi

5,0

10,0

2.1.15.

Pārstrādātu graudu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (15)

0,10

2.1.16.

Mātes piena aizstājējs zīdaiņiem un piebarošanas pārtika, arī piens zīdaiņiem un piena maisījumi piebarošanai (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17.

Diētiska pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem ►M20   (11)  ◄  (16), kas īpaši paredzēta zīdaiņiem

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Žāvētas vīģes

6,0

10,0

▼B

2.2

Ohratoksīns A

 

2.2.1

Neapstrādāti graudi

5,0

▼M11

2.2.2.

Visi no neapstrādātiem graudiem atvasināti produkti, arī pārstrādāti graudu produkti un graudi, kas paredzēti tiešai lietošanai uzturā, izņemot 2.2.9., 2.2.10. un 2.2.13. punktā uzskaitītos pārtikas produktus

3,0

▼B

2.2.3

Rozīnes (korintes, rozīnes un bezkauliņu rozīnes)

10,0

2.2.4

Grauzdētas kafijas pupiņas un grauzdēta malta kafija, izņemot beznosēdumu kafiju

5,0

2.2.5

Beznosēdumu kafija (šķīstošā kafija)

10,0

2.2.6

Vīns (arī dzirkstošais vīns, izņemot deserta vīnu un vīnu ar spirta koncentrāciju, kas nav mazāka par 15 tilp. %) un augļu vīns (17)

2,0  (18)

2.2.7

Aromatizēts vīns, aromatizētus vīnus saturoši dzērieni un aromatizētus vīnus saturoši kokteiļi (19)

2,0  (18)

2.2.8

Vīnogu sula, koncentrēta vīnogu sula, kas atjaunota, vīnogu nektārs, vīnogu misas un koncentrēta vīnogu misa, kas atjaunota, kas paredzēta tiešai lietošanai uzturā (20)

2,0  (18)

2.2.9

Pārstrādātu graudu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11)(15)

0,50

2.2.10

Diētiska pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem ►M20   (11)  ◄ (16), kas īpaši paredzēta zīdaiņiem

0,50

▼M23

2.2.11

Garšvielas (garšaugi), tostarp kaltētas garšvielas (garšaugi)

 

Piper spp. (augļi, arī baltie un melnie pipari)

Myristica fragrans (muskatrieksts)

Zingiber officinale (ingvers)

Curcuma longa (garā kurkuma)

15 μg/kg

Capsicum spp. (to žāvēti augļi, veseli vai malti, arī čilli, čilli pulveris, Kajennas pipari un paprika)

20 μg/kg

Tādu garšvielu (garšaugu) maisījumi, kuros ir viena no iepriekš minētajām garšvielām (garšaugiem)

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Lakrica (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate un citas sugas)

 

2.2.12.1

Lakricas sakne, zāļu uzlējuma sastāvdaļa

20 μg/kg

2.2.12.2

Lakricas ekstrakts (45) lietošanai pārtikā, īpaši dzērienos un konditorejas izstrādājumos

80 μg/kg

▼M11

2.2.13

Kviešu lipeklis, ko tieši nepārdod patērētājam

8,0

▼B

2.3

Patulīns

 

2.3.1

Augļu sulas, koncentrētas augļu sulas, kas atjaunotas, un augļu nektāri (20)

50

2.3.2

Stiprie alkoholiskie dzērieni (21), sidrs un citi fermentētie dzērieni, kas atvasināti no āboliem vai ar ābolu sulas saturu

50

2.3.3

Produkti no ābolu gabaliņiem, to skaitā ābolu kompots un ābolu biezenis, kas paredzēti tiešam patēriņam, izņemot 2.3.4. un 2.3.5. punktā uzskaitītos pārtikas produktus

25

2.3.4

Ābolu sula un produkti no ābolu gabaliņiem, arī ābolu kompots un ābolu biezenis zīdaiņiem un maziem bērniem (22), un šādi tiek marķēti un pārdoti (12)

10,0

2.3.5

Bērnu pārtika, kas nav apstrādātu graudaugu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11)(12)

10,0

▼M1

2.4

Deoksinivalenols (23)

 

2.4.1

Neapstrādāti graudi (24) (25), kas nav rupja maluma milti, auzas un kukurūza

1 250

2.4.2

Neapstrādāti rupja maluma milti un auzas (24) (25)

1 750

2.4.3

Neapstrādāta kukurūza (24), izņemot neapstrādātu kukurūzu, ko paredzēts pārstrādāt, izmantojot mitro malšanu (40)

1 750  (26)

2.4.4

Graudi tiešai lietošanai uzturā, graudu milti, klijas un spraukumi, kas laisti tirgū kā galaprodukts tiešai lietošanai uzturā, izņemot 2.4.7., 2.4.8. un 2.4.9. punktā uzskaitītos pārtikas produktus

750

2.4.5

Mīklas izstrādājumi (sausie) (27)

750

2.4.6

Maize (arī smalkmaizītes), mīklas izstrādājumi, biskvīti, graudaugu uzkodas un sausās brokastis

500

2.4.7

Pārstrādātu graudu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (15)

200

2.4.8

Kukurūzas malšanas frakcijas, kuru daļiņu lielums pārsniedz 500 mikronus un uz kurām attiecas KN kods 1103 13 vai 1103 20 40 , un citi kukurūzas malšanas produkti, kuru daļiņu lielums pārsniedz 500 mikronus un kurus neizmanto tiešai lietošanai uzturā, un uz kuriem attiecas KN kods 1904 10 10

750  (26)

2.4.9

Kukurūzas malšanas frakcijas, kuru daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 500 mikroniem un uz kurām attiecas KN kods 1102 20 , un citi kukurūzas malšanas produkti, kuru daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 500 mikroniem un kurus neizmanto tiešai lietošanai uzturā, un uz kuriem attiecas KN kods 1904 10 10

1 250  (26)

2.5

Zearalenons (23)

 

2.5.1

Neapstrādāti graudi (24) (25), kas nav kukurūza

100

2.5.2

Neapstrādāta kukurūza (24), izņemot neapstrādātu kukurūzu, ko paredzēts pārstrādāt, izmantojot mitro malšanu (40)

350  (26)

2.5.3

Graudi tiešai lietošanai uzturā, graudu milti, klijas un spraukumi, kas laisti tirgū kā galaprodukts tiešai lietošanai uzturā, izņemot 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9. and 2.5.10. punktā uzskaitītos pārtikas produktus

75

2.5.4

Rafinēta kukurūzas eļļa

400  (26)

2.5.5

Maize (ieskaitot smalkmaizītes), mīklas izstrādājumi, biskvīti, graudaugu uzkodas un sausās brokastis, izņemot kukurūzas uzkodas un kukurūzas sausās brokastis

50

2.5.6

Kukurūza, kas paredzēta tiešai lietošanai uzturā, kukurūzas uzkodas un kukurūzas sausās brokastis

100  (26)

2.5.7

Apstrādātu graudaugu pārtikas produkti (izņemot apstrādātus kukurūzas pārtikas produktus) un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (15)

20

2.5.8

Apstrādāta kukurūzas pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (15)

20  (26)

2.5.9

Kukurūzas malšanas frakcijas, kuru daļiņu lielums pārsniedz 500 mikronus un uz kurām attiecas KN kods 1103 13 vai 1103 20 40 , un citi kukurūzas malšanas produkti, kuru daļiņu lielums pārsniedz 500 mikronus un kurus neizmanto tiešai lietošanai uzturā, un uz kuriem attiecas KN kods 1904 10 10

200  (26)

2.5.10

Kukurūzas malšanas frakcijas, kuru daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 500 mikroniem un uz kurām attiecas KN kods 1102 20 , un citi kukurūzas malšanas produkti, kuru daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 500 mikroniem un kurus neizmanto tiešai lietošanai uzturā, un uz kuriem attiecas KN kods 1904 10 10

300  (26)

2.6

Fumonizīni

B1 un B2 summa

2.6.1

Neapstrādāta kukurūza (24), izņemot neapstrādātu kukurūzu, ko paredzēts pārstrādāt, izmantojot mitro malšanu (40)

4 000  (28)

2.6.2

Kukurūza, kas paredzēta tiešai lietošanai uzturā, kukurūzas pārtika tiešai lietošanai uzturā, izņemot 2.6.3. un 2.6.4. punktā uzskaitītos pārtikas produktus

1 000  (28)

2.6.3

Kukurūzas sausās brokastis un kukurūzas uzkodas

800  (28)

2.6.4

Apstrādāta kukurūzas pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (15)

200  (28)

2.6.5

Kukurūzas malšanas frakcijas, kuru daļiņu lielums pārsniedz 500 mikronus un uz kurām attiecas KN kods 1103 13 vai 1103 20 40 , un citi kukurūzas malšanas produkti, kuru daļiņu lielums pārsniedz 500 mikronus un kurus neizmanto tiešai lietošanai uzturā, un uz kuriem attiecas KN kods 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6

Kukurūzas malšanas frakcijas, kuru daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 500 mikroniem un uz kurām attiecas KN kods 1102 20 , un citi kukurūzas malšanas produkti, kuru daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 500 mikroniem un kurus neizmanto tiešai lietošanai uzturā, un uz kuriem attiecas KN kods 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7

T-2 un HT-2 toksīns (23)

T-2 un HT-2 toksīnu summa

2.7.1

Neapstrādāti graudi (24) un graudu produkti

▼M14

2.8

Citrinīns

 

2.8.1

Pārtikas bagātinātāji, kuru pamatā ir ar sarkano raugu Monascus purpureus fermentēti rīsi

2 000  (1)

▼M25

2.9.

Melno graudu sklerociji un melno graudu alkaloīdi

 

2.9.1.

Melno graudu sklerociji

 

2.9.1.1.

Neapstrādāti graudi  (24), izņemot kukurūzu un rīsus

0,5 g/kg (3)

2.9.2.

Melno graudu alkaloīdi (4)

 

2.9.2.1.

Neapstrādāti graudi  (24), izņemot kukurūzu un rīsus

— (5)

2.9.2.2.

Graudu malšanas produkti, izņemot kukurūzas un rīsu malšanas produktus

— (5)

2.9.2.3.

Maize (arī smalkmaizītes), kūkas, biskvīti, graudaugu uzkodas, brokastu pārslas un makaronu izstrādājumi

— (5)

2.9.2.4.

Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta graudaugu pārtika

— (5)

▼B3. sadaļa:  metāli

Pārtikas produkti (9)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

(mg/kg mitra svara)

▼M20

3.1.

Svins

 

3.1.1.

Neapstrādāts piens (14), termiski apstrādāts piens un piens, kas paredzēts, lai ražotu produktus uz piena bāzes

0,020

3.1.2.

Maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem

 

 

Tiek pārdoti kā pulveris (11) (33)

0,050

 

Tiek pārdoti šķidrā veidā (11) (33)

0,010

3.1.3.

Apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (33), izņemot to, kas minēta 3.1.5. punktā

0,050

3.1.4.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika (11), kas īpaši paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem

 

 

Tiek pārdota kā pulveris (33)

0,050

 

Tiek pārdota šķidrā veidā (33)

0,010

3.1.5.

Tādi dzērieni zīdaiņiem un maziem bērniem, kas šādi tiek marķēti un pārdoti, izņemot tos, kas minēti 3.1.2. un 3.1.4. punktā

 

 

Tiek pārdoti šķidrā veidā vai ir jārekonstituē atbilstoši ražotāja norādījumiem, ieskaitot augļu sulas (12)

0,030

 

Pagatavo, aplejot vai novārot (33)

1,50

3.1.6.

Liellopu, aitu, cūku un mājputnu gaļa (izņemot subproduktus) (14)

0,10

3.1.7.

Liellopu, aitu, cūku un mājputnu subprodukti (14)

0,50

3.1.8.

Zivs muskuļu gaļa (29) (30)

0,30

3.1.9.

Galvkāji (55)

0,30

3.1.10.

Vēžveidīgie (31) (47)

0,50

3.1.11.

Gliemenes (31)

1,50

3.1.12.

Graudi un pākšaugi

0,20

3.1.13.

Dārzeņi, izņemot lapu krustziežus, plostbāržus, lapu dārzeņus un svaigus garšaugus, sēnes, jūraszāles un augļu dārzeņus (32) (56)

0,10

3.1.14.

Lapu krustzieži, plostbārži, lapu dārzeņi, izņemot svaigus garšaugus un šādas sēnes: Agaricus bisporus (šampinjoni (atmatenes)), Pleurotus ostreatus (austersēne), Lentinula edodes (šitake sēne) (32)

0,30

3.1.15.

Augļu dārzeņi

 

 

Cukurkukurūza (32)

0,10

 

Citi, kas nav cukurkukurūza (32)

0,05

3.1.16.

Augļi, izņemot dzērvenes, jāņogas, plūškoka ogas un zemeņkoka augļus (32)

0,10

3.1.17.

Dzērvenes, jāņogas, plūškoka ogas un zemeņkoka augļi (32)

0,20

3.1.18.

Tauki un eļļas, ieskaitot piena taukus

0,10

3.1.19.

Augļu sulas, koncentrētas augļu sulas, kas rekonstituētas, un augļu nektāri

 

 

Tikai no ogām un citiem sīkaugļiem (20)

0,05

 

No augļiem, kas nav ogas un citi sīkaugļi (20)

0,03

3.1.20.

Vīns (ieskaitot dzirkstošo vīnu, bet ne deserta vīnu), sidrs, bumbieru vīns un augļu vīns (17)

 

 

Produkti, kas iegūti no 2001. līdz 2015. gada augļu ražas

0,20

 

Produkti, kas iegūti, sākot no 2016. gada augļu ražas

0,15

3.1.21.

Aromatizēts vīns, aromatizētus vīnus saturoši dzērieni un aromatizētus vīnus saturoši kokteiļi (19)

 

 

Produkti, kas iegūti no 2001. līdz 2015. gada augļu ražas

0,20

 

Produkti, kas iegūti, sākot no 2016. gada augļu ražas

0,15

3.1.22.

Uztura bagātinātāji (42)

3,0

3.1.23.

Medus

0,10

▼M16

3.2

Kadmijs

 

3.2.1

Dārzeņi un augļi, izņemot sakņu un bumbuļu dārzeņus, lapu dārzeņus, svaigus garšaugus, krustziežu dzimtas lapu dārzeņus, stublāju dārzeņus, sēnes un jūraszāles (32)

0,050

3.2.2

Sakņu un bumbuļu dārzeņi (izņemot sakņu selerijas, pastinakus, plostbāržus un mārrutkus), stublāju dārzeņi (izņemot selerijas) (32). Maksimāli pieļaujamā koncentrācija kartupeļiem attiecas uz mizotiem kartupeļiem.

0,10

3.2.3

Lapu dārzeņi, svaigi garšaugi, krustziežu dzimtas lapu dārzeņi, selerijas, sakņu selerijas, pastinaki plostbārži un šādas sēnes (32): Agaricus bisporus (divsporu atmatene), Pleurotus ostreatus (austersēne), Lentinula edodes (šitake sēne)

0,20

3.2.4

Sēnes, izņemot tās, kas minētas 3.2.3. punktā (32)

1,0

3.2.5

Graudi, izņemot kviešus un rīsus

0,10

3.2.6

— Kviešu graudi, rīsu graudi

— Kviešu klijas un kviešu dīgļi, kas paredzēti tiešam patēriņam

— Sojas pupas

0,20

3.2.7

Atsevišķi kakao un šokolādes produkti, kā norādīts turpmāk (52)

 

—  Piena šokolāde, kurā kopējais sausā kakao saturs ir < 30 %

0,10 no 2019. gada 1. janvāra

—  Šokolāde, kurā kopējais sausā kakao saturs ir < 50 %; piena šokolāde, kurā kopējais sausā kakao saturs ir ≥ 30 %

0,30 no 2019. gada 1. janvāra

—  Šokolāde, kurā kopējais sausā kakao saturs ir ≥ 50 %

0,80 no 2019. gada 1. janvāra

—  Kakao pulveris, ko pārdod galapatērētājam vai izmanto kā sastāvdaļu saldinātā kakao pulverī, kuru pārdod galapatērētājam (dzeramā šokolāde)

0,60 no 2019. gada 1. janvāra

3.2.8

Liellopu, aitu, cūku un mājputnu gaļa (izņemot subproduktus) (14)

0,050

3.2.9

Zirgu gaļa, izņemot subproduktus (14)

0,20

3.2.10

Liellopu, aitu, cūku, mājputnu un zirgu aknas (14)

0,50

3.2.11

Liellopu, aitu, cūku, mājputnu un zirgu nieres (14)

1,0

3.2.12

Zivju muskuļu gaļa (29) (30), izņemot 3.2.13., 3.2.14. un 3.2.15. punktā minētās sugas

0,050

3.2.13

Šādu zivju muskuļu gaļa (29) (30):

makreles (Scomber species), tunzivis (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), Sicyopterus lagocephalus sugas zivis

0,10

3.2.14

Šādu zivju muskuļu gaļa (29) (30):

makreļtunzivis (Auxis species)

0,15

3.2.15

Šādu zivju muskuļu gaļa (29) (30):

anšovi (Engraulis species)

zobenzivis (Xiphias gladius)

sardīnes (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Vēžveidīgie (31): muskuļu gaļa no piedēkļiem un vēdera (47). Krabji un krabjveidīgie vēži (Brachyura un Anomura): muskuļu gaļa no piedēkļiem

0,50

3.2.17

Gliemenes (31)

1,0

3.2.18

Galvkāji (izņemot iekšējos subproduktus) (31)

1,0

3.2.19

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem ►M20   (11)  ◄  (33)

 

—  pulverveida maisījumi, kas ražoti no govs piena olbaltumvielām vai olbaltumvielu hidrolizātiem

0,010 no 2015. gada 1. janvāra

—  šķidrie maisījumi, kas ražoti no govs piena olbaltumvielām vai olbaltumvielu hidrolizātiem

0,005 no 2015. gada 1. janvāra

—  pulverveida maisījumi, kas ražoti no sojas olbaltumvielu izolātiem vai to maisījuma ar govs piena olbaltumvielām

0,020 no 2015. gada 1. janvāra

—  šķidrie maisījumi, kas ražoti no sojas olbaltumvielu izolātiem vai to maisījuma ar govs piena olbaltumvielām

0,010 no 2015. gada 1. janvāra

3.2.20

Apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (33)

0,040 no 2015. gada 1. janvāra

3.2.21

Uztura bagātinātāji (42), izņemot tos, kas minēti 3.2.22. punktā

1,0

3.2.22

Uztura bagātinātāji (42), kas sastāv tikai vai lielākoties no kaltētām jūraszālēm, produktiem, kuri iegūti no jūraszālēm, vai no žāvētām gliemenēm

3,0

▼B

3.3

Dzīvsudrabs

 

▼M6

3.3.1.

Zvejniecības produkti (31) un zivju muskuļu gaļa (29) (30), izņemot zivju sugas, kas uzskaitītas 3.3.2. punktā. Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (47). Krabjiem un krabjveidīgajām garnelēm (Brachyura un Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem

0,50

▼M3

3.3.2

Šādu zivju muskuļu gaļa (29) (30):

jūrasvelni (Lophius species),

vilkzivs (Anarhichas lupus),

pelamīda (Sarda sarda),

zutis (Anguilla anguilla),

letrinīda, Atlantijas lielgalvis, trillija (Hoplostethus species),

makrūrzivs (Coryphaenoides rupestris),

paltuss (Hippoglossus hippoglossus),

Kapzemes vēdzeļzutis (Genypterus capensis),

marlīnas (Makaira species),

megrimi (Lepidorhombus species),

jūras barbes (Mullus species),

Amerikas vēdzeļzutis (Genypterus blacodes),

līdaka (Esox lucius),

vienkrāsas pelamīda (Orcynopsis unicolor),

Atlantijas menca (Trisopterus minutus),

baltacu haizivs (Centroscymnes coelolepis),

rajas (Raja species),

sarkanasari (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus),

burzivs (Istiophorus platypterus),

lepidops (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo),

zobaines (Pagellus species),

haizivis (visas sugas),

čūskas makrele jeb sviestazivs (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens),

store (Acipenser species),

zobenzivs (Xiphias gladius),

tunzivis (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis),

1,0

▼M3

3.3.3.

Uztura bagātinātāji (42)

0,10

▼B

3.4

Alva (neorganiskā)

 

3.4.1

Konservēti pārtikas produkti, kas nav dzērieni

200

3.4.2

Konservēti pārtikas produkti, ieskaitot augļu sulas un dārzeņu sulas

100

3.4.3

Konservēta bērnu pārtika un apstrādāta graudaugu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, izņemot žāvētus un pulverveida produktus (11)(33)

50

3.4.4

Konservēts mātes piena aizstājējs zīdaiņiem un piebarošanas pārtika (arī piens zīdaiņiem un piena maisījumi piebarošanai), izņemot žāvētus un pulverveida produktus ►M20   (11)  ◄ (33)

50

3.4.5

Konservēta diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem ►M20   (11)  ◄ (33), kas paredzēta tieši bērniem, izņemot žāvētus un pulverveida produktus

50

▼M21

3.5.

Arsēns (neorganiskais) (53) (54)

 

3.5.1.

Netvaicēti, slīpēti rīsi (pulētie vai baltie rīsi)

0,20

3.5.2.

Tvaicēti rīsi un lobīti rīsi

0,25

3.5.3.

Rīsu galetes, rīsu vafeles, rīsu krekeri un rīsu kēksi

0,30

3.5.4.

Rīsi, kas paredzēti pārtikas ražošanai zīdaiņiem un maziem bērniem (11)

0,10

▼B4. sadaļa:  3-monohloropropān-1,2-diols (3-MHPD)

Pārtikas produkti (9)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

(μg/kg)

4.1

Hidrolizētie augu proteīni (34)

20

4.2

Sojas mērce (34)

20

▼M95. sadaļa:  dioksīni un PHB (35)

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

Dioksīnu summa (PVO-PHDD/F-TEQ(36)

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo phb summa (PVO-PHDD/F-PHB-TEQ(36)

PHB 28, PHB 52, PHB 101, PHB 138, PHB 153 un PHB 180 Summa (ICES – 6) (36)

5.1

Šādu dzīvnieku gaļa un gaļas produkti (izņemot ēdamos subproduktus) (14):

 

 

 

—  liellopi un aitas;

2,5 pg uz g tauku (37)

4,0 pg uz g tauku (37)

40 ng uz g tauku (37)

—  mājputni;

1,75 pg uz g tauku (37)

3,0 pg uz g tauku (37)

40 ng uz g tauku (37)

—  cūkas

1,0 pg uz g tauku (37)

1,25 pg uz g tauku (37)

40 ng uz g tauku (37)

▼M13

5.2

5.1. punktā minēto sauszemes dzīvnieku, izņemot aitas, aknas un atvasinātie produkti

0,30 pg uz g mitra svara

0,50 pg uz g mitra svara

3,0 ng uz g mitra svara

 

Aitu aknas un atvasinātie produkti

1,25 pg uz g mitra svara

2,00 pg uz g mitra svara

3,0 ng uz g mitra svara

▼M19

5.3

Zivju muskuļu gaļa, zivsaimniecības produkti un to izstrādājumi (30)  (38), izņemot:

— savvaļā nozvejotus zušus,

— savvaļā nozvejotas dzelkņu haizivis (Squalus acanthias),

— savvaļā nozvejotas saldūdens zivis, izņemot diadromās zivis, kas nozvejotas saldūdenī,

— zivju aknas un atvasinātos produktus,

— jūras dzīvnieku eļļas.

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (47). Krabjiem un krabjveidīgajiem vēžiem (Brachyura and Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem.

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

75 ng uz g mitra svara

▼M9

5.4

Savvaļā nozvejotu saldūdens zivju muskuļu gaļa, izņemot diadromās zivis, kas nozvejotas saldūdenī, un to produktus (30)

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

125 ng uz g mitra svara

▼M19

5.4.a

Muskuļu gaļa no savvaļā nozvejotām dzelkņu haizivīm (Squalus acanthias) un tās produkti (38)

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

200 ng uz g mitra svara

▼M9

5.5

Savvaļā nozvejotu zušu (Anguilla anguilla) muskuļu gaļa un tās produkti

3,5 pg uz g mitra svara

10,0 pg uz g mitra svara

300 ng uz g mitra svara

5.6

Zivju aknas un no tām iegūti produkti, izņemot 5.7. punktā minētās jūras dzīvnieku eļļas

20,0 pg uz g mitra svara (41)

200 ng uz g mitra svara (41)

5.7

Jūras dzīvnieku eļļa (zivju eļļa, zivju aknu eļļa un citu cilvēku uzturam paredzētu jūras organismu eļļa)

1,75 pg uz g tauku

6,0 pg uz g tauku

200 ng uz g tauku

5.8

Neapstrādāts piens (14) un piena produkti (14), tostarp sviesta tauki

2,5 pg uz g tauku (37)

5,5 pg uz g tauku (37)

40 ng uz g tauku (37)

5.9

Dējējvistu olas un olu produkti (14)

2,5 pg uz g tauku (37)

5,0 pg uz g tauku (37)

40 ng uz g tauku (37)

5.10

Šādu dzīvnieku tauki:

 

 

 

—  liellopi un aitas,

2,5 pg uz g tauku

4,0 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

—  mājputni,

1,75 pg uz g tauku

3,0 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

—  cūkas.

1,0 pg uz g tauku

1,25 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.11

Jaukti dzīvnieku tauki

1,5 pg uz g tauku

2,50 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.12

Augu eļļas un tauki

0,75 pg uz g tauku

1,25 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.13

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika (12)

0,1 pg uz g mitra svara

0,2 pg uz g mitra svara

1,0 ng uz g mitra svara

▼M226. sadaļa:  Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pirēns, benz(a)antracēns, benzo(b)fluorantēns un krizēns

Benzo(a)pirēns

Benzo(a)pirēna, benz(a)antracēna, benzo(b)fluorantēna un krizēna summa (48)

6.1.1

Eļļas un tauki (bet ne kakao sviests un kokosriekstu eļļa), kurus paredzēts lietot tieši uzturā vai izmantot kā sastāvdaļu pārtikā

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakao pupiņas un atvasinātie produkti, izņemot 6.1.11. punktā minētos produktus

no 1.4.2013. – 5,0 μg/kg tauku

no 1.4.2013. līdz 31.3.2015. – 35,0 μg/kg tauku

no 1.4.2015. – 30,0 μg/kg tauku

▼M22

6.1.3

Kokosriekstu eļļa, kuru nav paredzēts lietot tieši uzturā vai izmantot kā sastāvdaļu pārtikā

2,0

20,0

6.1.4

Kūpināta gaļa un kūpinātas gaļas produkti

līdz 31.8.2014. – 5,0

1.9.2014. – 2,0

no 1.9.2012. līdz 31.8.2014. – 30,0

no 1.9.2014. – 12,0

6.1.5

Muskuļaudu gaļa no kūpinātām zivīm un kūpinātiem zvejniecības produktiem (30) (39), izņemot 6.1.6. un 6.1.7. punktā minētos zvejniecības produktus. Maksimāli pieļaujamā koncentrācija kūpinātiem vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļaudu gaļu no ekstremitātēm un vēdera (47). Kūpinātiem krabjiem un krabjveidīgajiem vēžiem (Brachyura un Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļaudu gaļu no ekstremitātēm.

līdz 31.8.2014. – 5,0

no 1.9.2014. – 2,0

no 1.9.2012. līdz 31.8.2014. – 30,0

no 1.9.2014. – 12,0

6.1.6

Kūpinātas brētliņas un kūpinātu brētliņu konservi (30) (50) (Sprattus sprattus), kūpinātas Baltijas reņģes (garums ≤ 14 cm) un kūpinātu Baltijas reņģu (garums ≤ 14 cm) (30) (50) (Clupea harengus membras) konservi, Katsuobushi (kaltēta svītrainā tunzivs, Katsuwonus pelamis), gliemenes (svaigas, dzesētas vai saldētas) (31), termiski apstrādāta gaļa un termiski apstrādāti gaļas produkti (49), ko pārdod galapatērētājam.

5,0

30,0

6.1.7

Gliemenes (39) (kūpinātas)

6,0

35,0

6.1.8

Pārstrādātu graudaugu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Mātes piena aizstājējs zīdaiņiem un piebarošanas pārtika, arī piens zīdaiņiem un piena maisījumi piebarošanai ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Diētiska pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem ►M20   (11)  ◄  (33), kas īpaši paredzēta zīdaiņiem

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakao šķiedra un produkti, kas iegūti no kakao šķiedras, kurus paredzēts izmantot kā sastāvdaļu pārtikā

3,0

15,0

6.1.12

Banānu čipsi

2,0

20,0

6.1.13

Uztura bagātinātāji, kas satur botāniskās piedevas un to preparātus (42) (7) (8)

Uztura bagātinātāji, kas satur propolisu, peru pieniņu, spirulīnu vai to preparātus (42)

10,0

50,0

6.1.14

Žāvēti garšaugi

10,0

50,0

6.1.15

Žāvētas garšvielas, izņemot kardamonu un kūpinātus piparus (Capsicum spp.)

10,0

50,0

▼M117. iedaļa:  melamīns un tā strukturālie analogi

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

(mg/kg)

7.1.

Melamīns

 

7.1.1.

Pārtika, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus (51)

2,5

7.1.2.

Pulverveida mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi

1

▼M178. iedaļa:  raksturīgi augu toksīni

Pārtikas produkti (9)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (g/kg)

8.1.

Erukskābe

 

8.1.1.

Augu eļļas un tauki

50 (2)

8.1.2.

Pārtikas produkti, kas satur augu eļļas un taukus, izņemot 8.1.3. punktā minētos pārtikas produktus

50 (2)

8.1.3.

Maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Pārtikas produkti (9)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (μg/kg)

8.2

Tropāna alkaloīdi (6)

 

 

Atropīns

Skopolamīns

8.2.1

Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika, kas satur prosu, sorgo un griķus vai no tiem iegūtus produktus (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir jāpārskata līdz 2016. gada 1. janvārim, ņemot vērā informāciju par eksponētību citrinīnam no citiem pārtikas produktiem un atjauninātu informāciju par citrinīna toksicitāti, it īpaši attiecībā uz kancerogenitāti un genotoksicitāti.

(2)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz erukskābes līmeni, kas aprēķināts, ņemot vērā kopējo taukskābju līmeni pārtikas produkta tauku saturā.

(

3

)   Paraugu ņemšanu veic saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 401/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.) I pielikuma B punktu.

Analīzi veic ar mikroskopiskās pārbaudes palīdzību.

(4)   Šādu 12 melno graudu alkaloīdu summa: ergokristīns/ergokristinīns, ergotamīns/ergotaminīns, ergokriptīns/ergokriptinīns, ergometrīns/ergometrinīns, ergozīns/ergozinīns, ergokornīns/ergokorninīns.

(5)   Atbilstoša un sasniedzama maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas nodrošina augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni, šīm attiecīgajām pārtikas produktu kategorijām ir nosakāma līdz 2017. gada 1. jūlijam.;

(6)   Minētie tropāna alkaloīdi ir atropīns un skopolamīns. Atropīns ir racēmisks (-)-hiosciamīna un (+)-hiosciamīna maisījums, kurā antiholīnerģiski aktīvs ir vienīgi (-)-hiosciamīna enantiomērs. Tā kā ar analīzēm saistītu iemeslu dēļ hiosciamīna enantiomēri ne vienmēr ir atšķirami, maksimālā koncentrācija ir noteikta attiecībā uz atropīnu un skopolamīnu.

(7)   Botāniskie preparāti ir preparāti, ko iegūst no botāniskajām piedevām (piemēram, augiem, to daļām, sadalītiem vai sasmalcinātiem augiem), izmantojot dažādus procesus (piemēram, presēšanu, blīvēšanu, ekstrakciju, frakcionēšanu, destilāciju, sabiezināšanu, žāvēšanu un fermentāciju). Šī definīcija ietver sasmalcinātus vai pulverveida augus, augu daļas, aļģes, sēnes, ķērpjus, tinktūras, ekstraktus, ēteriskās eļļas (izņemot augu eļļas, kas minētas 6.1.1. punktā), augu sulas un apstrādātus augu eksudātus.

(8)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija neattiecas uz uztura bagātinātājiem, kas satur augu eļļas. Augu eļļām, ko lieto kā uztura bagātinātāju sastāvdaļas, ir jāatbilst maksimālajam līmenim, kas noteikts 6.1.1. punktā.

(9)   Attiecībā uz augļiem, dārzeņiem un labību sniedz atsauci uz attiecīgajā kategorijā uzskaitītajiem pārtikas produktiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta 2005. gada 23. februāra Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 178/2006 (OV L 29, 2.2.2006., 3. lpp.). Cita starpā tas nozīmē, ka griķus (Fagopyrum spp.) norāda pie “labības” un griķu produktus – pie “labības produktiem”. ►M3  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija augļiem neattiecas uz koku riekstiem. ◄

(10)   Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nepiemēro svaigiem spinātiem, ko pakļauj pārstrādei un neiesaiņotus tieši transportē no lauka uz pārstrādes uzņēmumu.

(11)   Šajā kategorijā uzskaitīti pārtikas produkti, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

(12)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz produktiem, kas ir gatavi lietošanai (šādi tiek pārdoti vai atjaunoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem).

(13)    ►M5  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz zemesriekstu un koku riekstu ēdamo daļu. Ja zemesriekstiem un koku riekstiem čaumalās izdara analīzes, aprēķinot aflatoksīna saturu, uzskata, ka viss piesārņojums ir ēdamajā daļā, izņemot Brazīlijas riekstus. ◄

(14)   Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.).

(15)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz sausnu. Sausnu nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 401/2006.

(16)   Piena un piena produktu gadījumā maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz produktiem, kas jau gatavi lietošanai, (šādi tiek pārdoti vai atjaunoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem) un uz sausnu tādu produktu gadījumā, kas nav piens un piena produkti. Sausnu nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 401/2006.

(17)   Vīns un dzirkstošie vīni, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(18)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz produktiem, ko iegūst, sākot no 2005. gada raas.

(

19

)   Šajā kategorijā uzskaitīti pārtikas produkti, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regulā (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 (OV L 84, 20.3.2014., 14. lpp.).

Maksimāli pieļaujamā OTA koncentrācija, kas piemērojama šiem dzērieniem, ir atkarīga no vīna un/vai vīnogu misas samēra galaproduktā.

(20)   Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (OV L 10, 12.1.2002., 58. lpp.).

(21)   Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Padomes 1989. gada 29. maija Regulā (EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu (OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Protokolu par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā.

(22)   Zīdaiņi un mazi bērni, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

(23)   Lai piemērotu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju deoksinivalenolam, zearalenonam, T-2 un HT-2 toksīnam, kas noteikts 2.4., 2.5. un 2.7. punktā, rīsus neiekļauj “graudos” un rīsu produktus – “graudu produktos”.

(

24

)   Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro neapstrādātiem graudiem, kas laisti tirgū pirmā posma apstrādei.

“Pirmā posma apstrāde” ir jebkāda graudu fiziska vai termiska apstrāde, kas nav žāvēšana. Par “pirmā posma apstrādi” netiek uzskatītas tīrīšanas (arī lobīšanas), šķirošanas un žāvēšanas procedūras, ciktāl pēc tīrīšanas un šķirošanas pats grauds tiek saglabāts neskarts.

Lobīšana ir graudu tīrīšana, kad tie tiek enerģiski birstēti un/vai skrubēti.

Graudus, kuriem konstatēta melno graudu sklerociju klātbūtne, pirms lobīšanas pakļauj pirmajam tīrīšanas posmam. Pēc lobīšanas, kuras laikā izmanto putekļu nosūcēju, pirms uzsākt malšanu, veic šķirošanu pa krāsām.

Integrētās ražošanas un apstrādes sistēmas ir sistēmas, kur visas ienākošās graudu partijas tiek notīrītas, sašķirotas un apstrādātas vienā uzņēmumā. Šādās integrētajās ražošanas un apstrādes sistēmās maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz neapstrādātiem graudiem pēc tīrīšanas un šķirošanas, bet pirms pirmā posma apstrādes veikšanas.

Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina atbilstību, ievērojot savu riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) procedūru, saskaņā ar kuru ir izveidota efektīva uzraudzības procedūra, kas tiek īstenota šajā kritiskajā kontrolpunktā.

(25)   Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro novāktiem vai pārņemtiem graudiem, saskaņā ar Komisijas 2000. gada 19. aprīļa Regulu (EK) Nr. 824/2000, kas nosaka kārtību, kādā intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai (OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1068/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 65. lpp.).

(26)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā no 2007. gada 1. oktobra.

(27)   Mīkla (sausā) ir mīkla ar aptuveni 12 % ūdens saturu.

(28)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā no 2007. gada 1. oktobra.

(29)   Šajā kategorijā uzskaitītās zivis, kā noteikts a) kategorijā, izņemot zivs aknas ar KN kodu 0302 70 00 , 1. panta sarakstā Padomes Regulā (EK) Nr. 104/2000 (OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumus (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.). Žāvētu, atšķaidītu, apstrādātu un/vai saliktu pārtikas produktu gadījumā spēkā ir 2. panta 1. un 2. punkts.

(30)   Ja zivi paredzēts ēst veselā veidā, maksimālais pieļaujamais piesārņotāju līmenis attiecināms uz visu zivi.

(31)   Pārtikas produkti (atbilstīgajā ailē uzskaitītās sugas), kas attiecīgi iekļauti I pielikuma saraksta c) un f) kategorijā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.). Žāvētu, atšķaidītu, apstrādātu un/vai saliktu pārtikas produktu gadījumā spēkā ir 2. panta 1. un 2. punkts. Pecten maximus gadījumā maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas tikai uz slēdzējmuskuli un gonādu.

(32)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā pēc augļu un dārzeņu mazgāšanas un ēdamās daļas atdalīšanas.

(33)   Maksimālie pieļaujamie līmeņi attiecas uz pārdošanā esošajiem produktiem.

(34)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija norādīta šķidram produktam ar 40 % sausnas saturu, kas atbilst maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai 50 μg/kg sausnā. Koncentrācija proporcionāli jāpielāgo atbilstīgi produktu sausnas saturam.

(

35

)   

►M9

 Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PHDD) un polihlordibenzofurānu (PHDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktais toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-

TEF

)), un dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa (PHDD, PHDF un polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO-

TEF

). PVO-

TEF

riska novērtējums attiecībā uz cilvēkiem, kura pamatā ir secinājumi, kas tika sagatavoti Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās ķīmiskās drošības programmas ekspertu sanāksmē, kura notika 2005. gada jūnijā Ženēvā ((

Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences

93(2), 223.–241. lpp. (2006)).Radniecīgā viela

TEF vērtība

Dibenzo-p-dioksīni (“PHDD”)

2,3,7,8-THDD

1

1,2,3,7,8-PeHDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzfurāni (“PHDF”)

2,3,7,8-THDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHDF

0,01

OHDF

0,0003

“Dioksīniem līdzīgie” PHB: neorto PHB + mono-orto PHB

Neorto PHB

PHB 77

0,0001

PHB 81

0,0003

PHB 126

0,1

PHB 169

0,03

Mono-orto PHB

PHB 105

0,00003

PHB 114

0,00003

PHB 118

0,00003

PHB 123

0,00003

PHB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PHB 167

0,00003

PHB 189

0,00003

Lietotie saīsinājumi: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = heksa; “Hp” = hepta; “O” = okta; “HDD” = hlordibenzodioksīns; “HDF” = hlordibenzofurāns; “HB” = hlorbifenils.

 ◄

(36)   Augstākā pieļaujamā koncentrācija: Augstāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķina, pieņemot, ka visas dažādu radniecīgu vielu vērtības zem kvantitatīvās noteikšanas robežas ir vienādas ar kvantitatīvās noteikšanas robežu.

(

37

)   

►M9

 Maksimālā pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu, nav piemērojama pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %. Pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku, piemērojamais maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmenis ir līmenis attiecībā pret produktu, kas atbilst tāda produkta līmenim attiecībā pret produktu, kurā ir 2 % tauku, un to aprēķina no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmeņa, kas noteikts attiecībā pret tauku saturu, izmantojot šādu formulu:

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret produktu, pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku = maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu × 0,02.

 ◄

(38)   Šīs kategorijas pārtikas produkti, kā definēts Regulas (EK) Nr. 104/2000 1. panta a), b), c), e) un f) kategorijā, izņemot 5.11. punktā minētās zivju aknas.

(39)   Šajā kategorijā iekļautie pārtikas produkti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1379/2013 1. pielikuma saraksta b), c) un i) kategorijai.

(40)   Izņēmumu piemēro vienīgi attiecībā uz kukurūzu, kuras galamērķis ir acīmredzams, piemēram, izmantojot marķējumu, un kura ir paredzēta tikai lietošanai mitrās malšanas procesā (cietes ražošanā).

(41)   Konservētām zivju aknām maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz visu kārbas satura ēdamo daļu.

(42)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz pārdošanā esošajiem uztura bagātinātājiem.

(43)   Eļļas augu sēklas, uz kurām attiecas KN kodi 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 , un atvasinātie produkti ar KN kodu 1208 ; meloņu sēklas, uz kurām attiecas kods ex 1207 99 .

(44)   Ja atvasinātie/pārstrādātie produkti ir atvasināti/iegūti pārstrādē tikai vai gandrīz tikai no attiecīgajiem koku riekstiem, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kas noteikta attiecīgajiem koku riekstiem, piemēro arī minētajiem atvasinātajiem/pārstrādātajiem produktiem. Citos gadījumos 2. panta 1. punktu un 2. panta 2. punktu piemēro atvasinātajiem/pārstrādātajiem produktiem.

(45)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz tīru un neatšķaidītu ekstraktu, ja 1 kg ekstrakta iegūts no 3 līdz 4 kg lakricas saknes.

(46)   Maksimāli pieļaujamā koncentrācija lapu dārzeņiem nav spēkā attiecībā uz svaigiem garšaugiem (ar kodu 0256000 Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā).

(47)   Muskuļu gaļa no piedēkļiem un vēdera. Šajā definīcijā neietilpst vēžveidīgo galvkrūtis. Attiecībā uz krabjiem un krabjveidīgiem vēžiem (Brachyura un Anomura) – muskuļu gaļa no piedēkļiem.

(48)   Zemāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķina, pieņemot, ka zemāk minēto četru vielu vērtība, kas ir zem kvantitatīvās noteikšanas robežas, ir nulle.

(49)   Gaļa un gaļas produkti, kuriem ir piemērota tāda termiska apstrāde, kuras laikā var veidoties PAO, t. i., tikai grilēšana un cepšana uz restēm.

(50)   Konservētu produktu gadījumā analīzi veic visam konservu kārbas saturam. Nosakot maksimāli pieļaujamo koncentrāciju visam saliktajam produktam, piemēro 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 2. panta 2. punktu.

(51)   Maksimāli pieļaujamais koncentrācijas līmenis neattiecas uz pārtiku, kurā melamīna koncentrācija pārsniedz 2,5 mg/kg, ja var pierādīt, ka tā radusies, kā insekticīdu atļautā veidā izmantojot ciromazīnu. Melamīna koncentrācija nepārsniedz ciromazīna koncentrāciju.

(52)   Attiecībā uz konkrētajiem kakao un šokolādes produktiem piemēro definīcijas, kas noteiktas I pielikuma A daļas 2. 3 un 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. jūnija Direktīvā 2000/36/EK par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 197, 3.8.2000., 19. lpp.).

(53)   As(III) un As(V) summa.

(54)   Rīsi, lobīti rīsi, slīpēti rīsi un tvaicēti rīsi, kā definēts Standartu kodeksā 198-1995.

(55)   Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro dzīvniekam, ko pārdod bez iekšām.

(56)   Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kartupeļiem piemēro attiecībā uz mizotiem kartupeļiem.( 1 ) OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

( 2 ) OV L 77, 16.3.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 199/2006 (OV L 32, 4.2.2006., 32. lpp.).

( 3 ) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1662/2006 (OV L 320, 18.11.2006., 1. lpp.).

( 4 ) Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, 38. sērija, Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par nitrātiem un nitrītu, 1.–33. lpp. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, 35. sērija, Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par aflatoksīniem, ohratoksīnu A un patulīnu, 45.–50. lpp. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par ohratoksīnu A (sagatavots 1998. gada 17. septembrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.7. uzdevums “ES dalībvalstu iedzīvotāju ohratoksīna A devas novērtējums”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) OV L 52, 4.3.1993., 18. lpp.

( 9 EFSA Pārtikas aprites piesārņotāju zinātniskās ekspertu grupas atzinums pēc Komisijas pieprasījuma par ohratoksīna A saturu pārtikā. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Briselē 2000. gada 8.–9. martā notikušās Pārtikas zinātniskās komitejas 120. sanāksmes protokols, protokola punkts par patulīnu. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.8. uzdevums “ES dalībvalstu iedzīvotāju patulīna devas novērtējums”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) OV L 203, 12.8.2003., 34. lpp.

( 13 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par Fusarium toksīniem, 1. daļa: deoksinivalenols (DON), (sagatavots 1999. gada 2. decembrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par Fusarium toksīniem, 2. daļa: Zearalenons (ZEA), (sagatavots 2000. gada 22. jūnijā). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par Fusarium toksīniem, 3. daļa: Fumonizīns B1 (FB1 ), (sagatavots 2000. gada 17. oktobrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par fumonizīnu B1, B2 un B3 (sagatavots 2003. gada 4. aprīlī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par Fusarium toksīniem, 4. daļa: Nivalenols, (sagatavots 2000. gada 19. oktobrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par Fusarium toksīniem, 5. daļa: T-2 toksīns un HT-2 toksīns, (sagatavots 2001. gada 30. maijā). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par Fusarium toksīniem, 6. daļa: T-2 toksīna, HT-2 toksīna, nivalenola un deoksinivalenola grupas novērtējums, (pieņemts 2002. gada 26. februārī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.10. uzdevums “Datu vākšana par Fusarium toksīnu sastopamību pārtikā un tās devas novērtējums, ko ar pārtiku uzņem ES dalībvalstu iedzīvotāji”. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) OV L 234, 29.8.2006., 35. lpp.

( 22 ) Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, 32. sērija, Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par “Iespējamo veselības apdraudējumu, ko rada svins pārtikā un dzērienos”, 7.–8. lpp. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.11. uzdevums “ES dalībvalstu iedzīvotāju uztura iedarbības novērtējums attiecībā uz arsēnu, kadmiju, svinu un dzīvsudrabu”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, 36. sērija, Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par 3-monohloro-propān-1,2-diols 3-MHPD, 31.–34. lpp. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnes ekspertu grupas jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc Komisijas pieprasījuma 2004. gada 24. februārī par dzīvsudrabu un metildzīvsudrabu (pieņemts 2004. gada 24. februārī). http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par akūtiem draudiem, ko izraisa konservēta pārtika, (pieņemts 2001. gada 12. decembrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par 3-monohloro-propān-1,2-diolu (3-MHPD), ar ko atjaunina PZK 1994. gada atzinumu, (pieņemts 2001. gada 30. maijā). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, 36. sērija, Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par kadmiju, 31.–34. lpp. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.9. uzdevums “Datu vākšana un apstrāde par 3-monohloropropāndiolu (3-MHPD) un saistītām vielām pārtikas produktos”, 256 lpp. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par pārtikā esošu dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PCB riska novērtējumu. Atjauninātā versija, kurā ņemtas vērā jaunākās zinātnes atziņas, pieejama no dienas, kad pieņemts Pārtikas zinātniskās komitejas 2000. gada 22. novembra atzinums, (pieņemts 2001. gada 30. maijā). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par pārtikā esošu dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PCB novērtējums (pieņemts 2000. gada 22. novembrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.5. uzdevums “ES dalībvalstu iedzīvotāju dioksīnu un saistīto PCB devu novērtējums”. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) OV L 42, 14.2.2006., 26. lpp.

( 35 ) Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par pārtikā esošu policiklisku aromātisko ogļūdeņražu radītajiem cilvēka veselības draudiem (sagatavots 2002. gada 4. decembrī). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) Dažu pārtikas piesārņotāju novērtējums, Apvienotās FAO/PTO pārtikas piedevu ekspertu komitejas ziņojums, Sešdesmit ceturtā sanāksme, Roma 2005. gada 8.–17. februāris, 1.–6. lpp. un 61.–81. lpp.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 – http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Ziņojumi par uzdevumiem zinātniskai sadarbībai, 3.2.12. uzdevums “Datu vākšana par policiklisko aromātisko ogļūdeņražu sastopamību pārtikas produktos”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

( 39 ) OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.

( 40 ) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 32. lpp.

( 41 ) OV L 77, 16.3.2001., 14. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/4/EK (OV L 19, 21.1.2005., 50. lpp.).

( 42 ) OV L 42, 13.2.2004., 16. lpp.

( 43 ) OV L 34, 8.2.2005., 15. lpp.

( 44 ) Komisijas 2014. gada 13. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē konkrētas barības un pārtikas importu no konkrētām trešām valstīm saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1152/2009 (OV L 242, 14.8.2014., 4. lpp.).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir jāpārskata līdz 2016. gada 1. janvārim, ņemot vērā informāciju par eksponētību citrinīnam no citiem pārtikas produktiem un atjauninātu informāciju par citrinīna toksicitāti, it īpaši attiecībā uz kancerogenitāti un genotoksicitāti.

( 47 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz erukskābes līmeni, kas aprēķināts, ņemot vērā kopējo taukskābju līmeni pārtikas produkta tauku saturā.

( 48 ) Paraugu ņemšanu veic saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 401/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.) I pielikuma B punktu.

Analīzi veic ar mikroskopiskās pārbaudes palīdzību.

( 49 ) Šādu 12 melno graudu alkaloīdu summa: ergokristīns/ergokristinīns, ergotamīns/ergotaminīns, ergokriptīns/ergokriptinīns, ergometrīns/ergometrinīns, ergozīns/ergozinīns, ergokornīns/ergokorninīns.

( 50 ) Atbilstoša un sasniedzama maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas nodrošina augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni, šīm attiecīgajām pārtikas produktu kategorijām ir nosakāma līdz 2017. gada 1. jūlijam.;

( 51 ) Minētie tropāna alkaloīdi ir atropīns un skopolamīns. Atropīns ir racēmisks (-)-hiosciamīna un (+)-hiosciamīna maisījums, kurā antiholīnerģiski aktīvs ir vienīgi (-)-hiosciamīna enantiomērs. Tā kā ar analīzēm saistītu iemeslu dēļ hiosciamīna enantiomēri ne vienmēr ir atšķirami, maksimālā koncentrācija ir noteikta attiecībā uz atropīnu un skopolamīnu.

( 52 ) Botāniskie preparāti ir preparāti, ko iegūst no botāniskajām piedevām (piemēram, augiem, to daļām, sadalītiem vai sasmalcinātiem augiem), izmantojot dažādus procesus (piemēram, presēšanu, blīvēšanu, ekstrakciju, frakcionēšanu, destilāciju, sabiezināšanu, žāvēšanu un fermentāciju). Šī definīcija ietver sasmalcinātus vai pulverveida augus, augu daļas, aļģes, sēnes, ķērpjus, tinktūras, ekstraktus, ēteriskās eļļas (izņemot augu eļļas, kas minētas 6.1.1. punktā), augu sulas un apstrādātus augu eksudātus.

( 53 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija neattiecas uz uztura bagātinātājiem, kas satur augu eļļas. Augu eļļām, ko lieto kā uztura bagātinātāju sastāvdaļas, ir jāatbilst maksimālajam līmenim, kas noteikts 6.1.1. punktā.

( 54 ) Attiecībā uz augļiem, dārzeņiem un labību sniedz atsauci uz attiecīgajā kategorijā uzskaitītajiem pārtikas produktiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta 2005. gada 23. februāra Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 178/2006 (OV L 29, 2.2.2006., 3. lpp.). Cita starpā tas nozīmē, ka griķus (Fagopyrum spp.) norāda pie “labības” un griķu produktus – pie “labības produktiem”. ►M3  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija augļiem neattiecas uz koku riekstiem. ◄

( 55 ) Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nepiemēro svaigiem spinātiem, ko pakļauj pārstrādei un neiesaiņotus tieši transportē no lauka uz pārstrādes uzņēmumu.

( 56 ) Šajā kategorijā uzskaitīti pārtikas produkti, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

( 57 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz produktiem, kas ir gatavi lietošanai (šādi tiek pārdoti vai atjaunoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem).

( 58 ►M5  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz zemesriekstu un koku riekstu ēdamo daļu. Ja zemesriekstiem un koku riekstiem čaumalās izdara analīzes, aprēķinot aflatoksīna saturu, uzskata, ka viss piesārņojums ir ēdamajā daļā, izņemot Brazīlijas riekstus. ◄

( 59 ) Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.).

( 60 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz sausnu. Sausnu nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 401/2006.

( 61 ) Piena un piena produktu gadījumā maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz produktiem, kas jau gatavi lietošanai, (šādi tiek pārdoti vai atjaunoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem) un uz sausnu tādu produktu gadījumā, kas nav piens un piena produkti. Sausnu nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 401/2006.

( 62 ) Vīns un dzirkstošie vīni, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

( 63 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz produktiem, ko iegūst, sākot no 2005. gada raas.

( 64 ) Šajā kategorijā uzskaitīti pārtikas produkti, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regulā (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 (OV L 84, 20.3.2014., 14. lpp.).

Maksimāli pieļaujamā OTA koncentrācija, kas piemērojama šiem dzērieniem, ir atkarīga no vīna un/vai vīnogu misas samēra galaproduktā.

( 65 ) Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvā 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (OV L 10, 12.1.2002., 58. lpp.).

( 66 ) Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Padomes 1989. gada 29. maija Regulā (EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu (OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Protokolu par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā.

( 67 ) Zīdaiņi un mazi bērni, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).

( 68 ) Lai piemērotu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju deoksinivalenolam, zearalenonam, T-2 un HT-2 toksīnam, kas noteikts 2.4., 2.5. un 2.7. punktā, rīsus neiekļauj “graudos” un rīsu produktus – “graudu produktos”.

( 69 ) Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro neapstrādātiem graudiem, kas laisti tirgū pirmā posma apstrādei.

“Pirmā posma apstrāde” ir jebkāda graudu fiziska vai termiska apstrāde, kas nav žāvēšana. Par “pirmā posma apstrādi” netiek uzskatītas tīrīšanas (arī lobīšanas), šķirošanas un žāvēšanas procedūras, ciktāl pēc tīrīšanas un šķirošanas pats grauds tiek saglabāts neskarts.

Lobīšana ir graudu tīrīšana, kad tie tiek enerģiski birstēti un/vai skrubēti.

Graudus, kuriem konstatēta melno graudu sklerociju klātbūtne, pirms lobīšanas pakļauj pirmajam tīrīšanas posmam. Pēc lobīšanas, kuras laikā izmanto putekļu nosūcēju, pirms uzsākt malšanu, veic šķirošanu pa krāsām.

Integrētās ražošanas un apstrādes sistēmas ir sistēmas, kur visas ienākošās graudu partijas tiek notīrītas, sašķirotas un apstrādātas vienā uzņēmumā. Šādās integrētajās ražošanas un apstrādes sistēmās maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz neapstrādātiem graudiem pēc tīrīšanas un šķirošanas, bet pirms pirmā posma apstrādes veikšanas.

Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina atbilstību, ievērojot savu riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) procedūru, saskaņā ar kuru ir izveidota efektīva uzraudzības procedūra, kas tiek īstenota šajā kritiskajā kontrolpunktā.

( 70 ) Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro novāktiem vai pārņemtiem graudiem, saskaņā ar Komisijas 2000. gada 19. aprīļa Regulu (EK) Nr. 824/2000, kas nosaka kārtību, kādā intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai (OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1068/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 65. lpp.).

( 71 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā no 2007. gada 1. oktobra.

( 72 ) Mīkla (sausā) ir mīkla ar aptuveni 12 % ūdens saturu.

( 73 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā no 2007. gada 1. oktobra.

( 74 ) Šajā kategorijā uzskaitītās zivis, kā noteikts a) kategorijā, izņemot zivs aknas ar KN kodu 0302 70 00 , 1. panta sarakstā Padomes Regulā (EK) Nr. 104/2000 (OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Aktu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumus (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.). Žāvētu, atšķaidītu, apstrādātu un/vai saliktu pārtikas produktu gadījumā spēkā ir 2. panta 1. un 2. punkts.

( 75 ) Ja zivi paredzēts ēst veselā veidā, maksimālais pieļaujamais piesārņotāju līmenis attiecināms uz visu zivi.

( 76 ) Pārtikas produkti (atbilstīgajā ailē uzskaitītās sugas), kas attiecīgi iekļauti I pielikuma saraksta c) un f) kategorijā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.). Žāvētu, atšķaidītu, apstrādātu un/vai saliktu pārtikas produktu gadījumā spēkā ir 2. panta 1. un 2. punkts. Pecten maximus gadījumā maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas tikai uz slēdzējmuskuli un gonādu.

( 77 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā pēc augļu un dārzeņu mazgāšanas un ēdamās daļas atdalīšanas.

( 78 ) Maksimālie pieļaujamie līmeņi attiecas uz pārdošanā esošajiem produktiem.

( 79 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija norādīta šķidram produktam ar 40 % sausnas saturu, kas atbilst maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai 50 μg/kg sausnā. Koncentrācija proporcionāli jāpielāgo atbilstīgi produktu sausnas saturam.

( 80 ) Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PHDD) un polihlordibenzofurānu (PHDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktais toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-TEF)), un dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa (PHDD, PHDF un polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO-TEF). PVO-TEF riska novērtējums attiecībā uz cilvēkiem, kura pamatā ir secinājumi, kas tika sagatavoti Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās ķīmiskās drošības programmas ekspertu sanāksmē, kura notika 2005. gada jūnijā Ženēvā ((Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223.–241. lpp. (2006)).

Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PHDD) un polihlordibenzofurānu (PHDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktais toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-

TEF

)), un dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa (PHDD, PHDF un polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO-

TEF

). PVO-

TEF

riska novērtējums attiecībā uz cilvēkiem, kura pamatā ir secinājumi, kas tika sagatavoti Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās ķīmiskās drošības programmas ekspertu sanāksmē, kura notika 2005. gada jūnijā Ženēvā ((

Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences

93(2), 223.–241. lpp. (2006)).Radniecīgā viela

TEF vērtība

Dibenzo-p-dioksīni (“PHDD”)

2,3,7,8-THDD

1

1,2,3,7,8-PeHDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzfurāni (“PHDF”)

2,3,7,8-THDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHDF

0,01

OHDF

0,0003

“Dioksīniem līdzīgie” PHB: neorto PHB + mono-orto PHB

Neorto PHB

PHB 77

0,0001

PHB 81

0,0003

PHB 126

0,1

PHB 169

0,03

Mono-orto PHB

PHB 105

0,00003

PHB 114

0,00003

PHB 118

0,00003

PHB 123

0,00003

PHB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PHB 167

0,00003

PHB 189

0,00003

Lietotie saīsinājumi: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = heksa; “Hp” = hepta; “O” = okta; “HDD” = hlordibenzodioksīns; “HDF” = hlordibenzofurāns; “HB” = hlorbifenils.

 ◄

( 81 ) Augstākā pieļaujamā koncentrācija: Augstāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķina, pieņemot, ka visas dažādu radniecīgu vielu vērtības zem kvantitatīvās noteikšanas robežas ir vienādas ar kvantitatīvās noteikšanas robežu.

( 82 ) Maksimālā pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu, nav piemērojama pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %. Pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku, piemērojamais maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmenis ir līmenis attiecībā pret produktu, kas atbilst tāda produkta līmenim attiecībā pret produktu, kurā ir 2 % tauku, un to aprēķina no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmeņa, kas noteikts attiecībā pret tauku saturu, izmantojot šādu formulu:

Maksimālā pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu, nav piemērojama pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %. Pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku, piemērojamais maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmenis ir līmenis attiecībā pret produktu, kas atbilst tāda produkta līmenim attiecībā pret produktu, kurā ir 2 % tauku, un to aprēķina no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmeņa, kas noteikts attiecībā pret tauku saturu, izmantojot šādu formulu:

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret produktu, pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku = maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu × 0,02.

 ◄

( 83 ) Šīs kategorijas pārtikas produkti, kā definēts Regulas (EK) Nr. 104/2000 1. panta a), b), c), e) un f) kategorijā, izņemot 5.11. punktā minētās zivju aknas.

( 84 ) Šajā kategorijā iekļautie pārtikas produkti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1379/2013 1. pielikuma saraksta b), c) un i) kategorijai.

( 85 ) Izņēmumu piemēro vienīgi attiecībā uz kukurūzu, kuras galamērķis ir acīmredzams, piemēram, izmantojot marķējumu, un kura ir paredzēta tikai lietošanai mitrās malšanas procesā (cietes ražošanā).

( 86 ) Konservētām zivju aknām maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz visu kārbas satura ēdamo daļu.

( 87 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz pārdošanā esošajiem uztura bagātinātājiem.

( 88 ) Eļļas augu sēklas, uz kurām attiecas KN kodi 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 , un atvasinātie produkti ar KN kodu 1208 ; meloņu sēklas, uz kurām attiecas kods ex 1207 99 .

( 89 ) Ja atvasinātie/pārstrādātie produkti ir atvasināti/iegūti pārstrādē tikai vai gandrīz tikai no attiecīgajiem koku riekstiem, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, kas noteikta attiecīgajiem koku riekstiem, piemēro arī minētajiem atvasinātajiem/pārstrādātajiem produktiem. Citos gadījumos 2. panta 1. punktu un 2. panta 2. punktu piemēro atvasinātajiem/pārstrādātajiem produktiem.

( 90 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz tīru un neatšķaidītu ekstraktu, ja 1 kg ekstrakta iegūts no 3 līdz 4 kg lakricas saknes.

( 91 ) Maksimāli pieļaujamā koncentrācija lapu dārzeņiem nav spēkā attiecībā uz svaigiem garšaugiem (ar kodu 0256000 Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā).

( 92 ) Muskuļu gaļa no piedēkļiem un vēdera. Šajā definīcijā neietilpst vēžveidīgo galvkrūtis. Attiecībā uz krabjiem un krabjveidīgiem vēžiem (Brachyura un Anomura) – muskuļu gaļa no piedēkļiem.

( 93 ) Zemāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķina, pieņemot, ka zemāk minēto četru vielu vērtība, kas ir zem kvantitatīvās noteikšanas robežas, ir nulle.

( 94 ) Gaļa un gaļas produkti, kuriem ir piemērota tāda termiska apstrāde, kuras laikā var veidoties PAO, t. i., tikai grilēšana un cepšana uz restēm.

( 95 ) Konservētu produktu gadījumā analīzi veic visam konservu kārbas saturam. Nosakot maksimāli pieļaujamo koncentrāciju visam saliktajam produktam, piemēro 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 2. panta 2. punktu.

( 96 ) Maksimāli pieļaujamais koncentrācijas līmenis neattiecas uz pārtiku, kurā melamīna koncentrācija pārsniedz 2,5 mg/kg, ja var pierādīt, ka tā radusies, kā insekticīdu atļautā veidā izmantojot ciromazīnu. Melamīna koncentrācija nepārsniedz ciromazīna koncentrāciju.

( 97 ) Attiecībā uz konkrētajiem kakao un šokolādes produktiem piemēro definīcijas, kas noteiktas I pielikuma A daļas 2. 3 un 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. jūnija Direktīvā 2000/36/EK par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 197, 3.8.2000., 19. lpp.).

( 98 ) As(III) un As(V) summa.

( 99 ) Rīsi, lobīti rīsi, slīpēti rīsi un tvaicēti rīsi, kā definēts Standartu kodeksā 198-1995.

( 100 ) Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro dzīvniekam, ko pārdod bez iekšām.

( 101 ) Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kartupeļiem piemēro attiecībā uz mizotiem kartupeļiem.

Top