Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1301-20130701

Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2006 ( 2006. gada 31. augusts ), ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1301/2013-07-01

2006R1301 — LV — 01.07.2013 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1301/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu

(OV L 238, 1.9.2006, p.13)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 289/2007 (2007. gada 16. marts),

  L 78

17

17.3.2007

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 519/2013 (2013. gada 21. februāris),

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1301/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmuEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju ( 1 ), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 12. panta 1. punktu, un attiecīgos pantus citās regulās par lauksaimniecības produktu tirgu kopējo organizāciju,

tā kā:

(1)

Kopiena ir apņēmusies atvērt importa tarifu kvotas noteiktiem lauksaimniecības produktiem. Dažos gadījumos to produktu, kam atvērtas šādas importa tarifu kvotas, ievedumiem piemēro ievešanas atļauju sistēmu.

(2)

Padomes 1994. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 3290/94 par lauksaimniecības nozarē veicamajiem pielāgojumiem un pārejas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā noslēgtos nolīgumus ( 2 ), kā arī dažādos nolīgumos starp Kopienu un konkrētām trešām valstīm un Padomes lēmumos, ar ko autonomi atver importa tarifu kvotas, ir noteiktas dažādas pārvaldības metodes attiecībā uz importa tarifu kvotām, uz ko attiecas ievešanas atļauju sistēma.

(3)

Lai vienkāršotu un uzlabotu administrēšanas un kontroles mehānismu efektivitāti un lietderību, ir jāparedz kopīgi noteikumi, kā administrēt importa tarifu kvotas, uz kurām attiecas ievešanas atļauju sistēma un kas jāpārvalda atbilstoši metodei, saskaņā ar kuru atļaujas piešķir proporcionāli kopējiem pieprasītajiem daudzumiem (turpmāk tekstā – “vienlaicīgas izskatīšanas metode”), vai atbilstoši ievešanas metodei, kas pamatojas uz trešo valstu izsniegtiem dokumentiem. Šādos noteikumos jābūt iekļautiem arī pieteikumu un atļauju iesniegšanas noteikumiem, kas nepieciešamības gadījumā piemērojami papildus vai atkāpjoties no konkrētiem noteikumiem Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem ( 3 ).

(4)

Ir jāatver vienots gada importa kvotas periods visām importa tarifu kvotām, uz kurām attiecas šī regula. Tomēr dažos gadījumos var būt vajadzīgs gada importa kvotas periodu sadalīt apakšperiodos.

(5)

Pieredze liecina, ka ir jāparedz noteikumi, lai nepieļautu iespēju iesniegt neprecīzus dokumentus. Tādēļ jāizveido atbilstoša sankciju sistēma un jānosaka, kādos gadījumos sankcijas nepiemēro.

(6)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 4 ), ir piemērojama tarifu pasākumu pārvaldībai. Saskaņā ar 1. pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 5 ) Regula (EEK) Nr. 2454/93 ir piemērojama, neskarot citās jomās pieņemtos īpašos noteikumus. Šādi noteikumi ir spēkā attiecībā uz lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu pārvaldību ievešanas atļauju sistēmas ietvaros. Tomēr, lai uzlabotu kontroles kvalitāti, ir jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantā izklāstītie Kopienas uzraudzības noteikumi.

(7)

Attiecībā uz vienlaicīgās izskatīšanas metodi ir jāparedz sīki izstrādāti noteikumi, kas attiektos uz atļaujas pieteikumu iesniegšanu un iesniedzamo informāciju. Šajā sakarā, lai uzlabotu kontroles kvalitāti, pieteikumu iesniedzējiem ir jāparedz nosacījums, ka viņi var iesniegt ne vairāk kā vienu ievešanas atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kvotas kārtas numuru attiecībā uz konkrētu importa tarifu kvotas periodu vai attiecīgi apakšperiodu. Turklāt šādi pieteikumi jāiesniedz tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts kā juridiska persona un PVN maksātājs.

(8)

Ir jāizstrādā noteikumi, kas reglamentē ievešanas atļauju izsniegšanu. Atļaujas jāizsniedz pēc iesniegto atļauju pieteikumu izvērtēšanai atbilstoša laika posma. Tomēr, ja atļaujas pieteikumos minētie daudzumi pārsniedz attiecīgā importa tarifu kvotas periodā pieejamos daudzumus, veicot sadali, attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro piešķīruma koeficients. Piemērojot šo koeficientu, tik un tā var būt nepieciešams pielāgot iegūto rezultātu cipariem aiz komata, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts pieejamais daudzums.

(9)

Ir jāparedz noteikums par to, ka ievešanas atļauju derīguma termiņu nosaka Komisijas regulās, kas reglamentē attiecīgo importa tarifu kvotu. Tomēr pieredze liecina, ka Kopienas īstenotās uzraudzības maksimālas efektivitātes nodrošināšanai atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantam importa tarifu kvotu pareizas pārvaldības interesēs ir jāparedz noteikums, ka, atkāpjoties no tā, kas noteikts 3. panta 4. punktā Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus ( 6 ), ievešanas atļaujas nav derīgas pēc importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas, pat ja tā ir sestdiena, svētdiena vai svētku diena. Ja ievešanas atļaujas īpašnieks vai tās pārņēmējs nav varējis izmantot atļauju nepārvaramu iemeslu dēļ, šai personai jābūt tiesīgai vērsties tikai tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā izsniegta anulējamā atļauja, un, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 41. pantā noteiktā, pēc importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas tā nevar būt tiesīga pieteikties atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai.

(10)

Ir jāparedz arī noteikumi, kas piemērojami termiņam, kurā ir jāiesniedz pierādījums par atļauju izmantošanu.

(11)

Importa tarifu kvotu pareizas pārvaldības labad Komisijai attiecīgā informācija ir jāsaņem laikus.

(12)

Pārvaldības sistēmai ir jāparedz kopējie nosacījumi, kas pamatojas uz trešās valstīs izsniegtiem dokumentiem, piemēram, izvešanas atļaujām.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I

NODAĻA

VISPĀRĒJI PRINCIPI

1. pants

Piemērošanas joma un definīcija

1.  Neskarot Komisijas regulās noteiktās atkāpes attiecībā uz noteiktām kvotām, šajā regulā ir noteikti kopīgi noteikumi par to, kā administrējamas ievešanas atļauju sistēmas ietvaros pārvaldītās importa tarifu kvotas, uz kuru pārvaldību attiecas kopīgā tirgus organizācija.

Šo regulu nepiemēro I pielikumā minētajām importa tarifu kvotām.

2.  Komisijas regulās, kas reglamentē noteiktas ievešanas atļauju sistēmas ietvaros pārvaldītu importa tarifu kvotu, uz kuras pārvaldību attiecas kopīgā tirgus organizācija, var būt noteikts, ka attiecīgajai importa tarifu kvotai piemēro šo regulu.

3.  Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, ievešanas atļaujām piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000.

4.  Šajā regulā “importa tarifu kvota” nozīmē noteiktu preču daudzumu, ko drīkst ievest ierobežotā laika posmā, kura laikā šī ievešana ir pilnībā (pilnīga atlikšana) vai daļēji (daļēja atlikšana) atbrīvota no parasti piemērojamiem nodokļiem.

2. pants

Importa tarifu kvotas periods

1.  Importa tarifu kvotas atver uz 12 secīgu mēnešu laika posmu, turpmāk tekstā – “importa tarifu kvotas periods”.

2.  Importa tarifu kvotas periodu var sadalīt vairākos apakšperiodos.

3. pants

Sankcijas

1.  Ja atklāj, ka dokumentā, ko pieteikuma iesniedzējs uzrādījis, lai iegūtu no noteiktas importa kvotas administrējošajām Komisijas regulām izrietošas tiesības, ir norādīta nepareiza informācija un ja šī nepareizā informācija ir noteicoša minēto tiesību piešķiršanai, dalībvalsts kompetentā iestāde:

a) aizliedz pieteikuma iesniedzējam attiecīgās importa tarifu kvotas ietvaros ievest jebkādas preces visā attiecīgā konstatējuma brīdī spēkā esošā importa tarifu kvotas periodā un

b) izslēdz pieteikuma iesniedzēju no atļaujas pieteikumu sistēmas attiecībā uz konkrēto importa tarifu kvotu nākamajā importa tarifu kvotas periodā.

Tomēr pirmās daļas a) un b) apakšpunktus nepiemēro, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei pierāda, ka pirmajā daļā norādīto situāciju nav radījusi viņa rupja neuzmanība vai ka tā radusies nepārvaramu apstākļu vai acīmredzamas kļūdas rezultātā.

2.  Ja pieteikuma iesniedzējs ar nodomu uzrāda nepareizu dokumentu, kā norādīts 1. punktā, tad:

a) pieteikuma iesniedzējam aizliedz attiecīgās importa tarifu kvotas ietvaros ievest jebkādas preces visā attiecīgā konstatējuma brīdī spēkā esošā importa tarifu kvotas periodā un

b) pieteikuma iesniedzēju izslēdz no atļaujas pieteikumu sistēmas attiecībā uz konkrēto importa tarifu kvotu divos turpmākajos importa tarifu kvotas periodos.

3.  Ja ievešana ir veikta jau pirms 1. vai 2. punktā norādītā konstatējuma, ir jāatlīdzina visas tās rezultātā nepamatoti gūtās finansiālās priekšrocības.

4.  Ievērojot Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 ( 7 ) 6. pantu, šā panta 1. un 2. punktā paredzētās sankcijas piemēro, neskarot papildu sankcijas, kas izriet no citiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem.

4. pants

Preču uzraudzība

Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis nosūta Komisijai sīku informāciju par produktu apjomiem, kas tarifu kvotu ietvaros laisti brīvā apgrozībā Komisijas norādīto mēnešu laikā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantu.

5. pants

Pieteikuma iesniedzēji

Kopā ar pirmo pieteikumu par noteiktu importa tarifu kvotu periodu pieteikuma iesniedzēji tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā tie ir reģistrēti kā juridiskas personas un kā PVN maksātāji, iesniedz 6. panta 1. punktā norādīto pieteikumu un pierādījumu tam, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī tādu produktu tirdzniecībā ar trešām valstīm, kurus aptver attiecīgā tirgus kopējā organizācija, viņi ir bijuši iesaistīti:

 12 mēnešu periodā tieši pirms šā pieteikuma iesniegšanas un

 12 mēnešu periodā tieši pirms pirmajā ievilkumā minētā 12 mēnešu perioda.

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda, iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizē muitas iestādes un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs, vai arī muitas iestāžu pienācīgi vizētus muitas dokumentu par izvešanu.

Muitas aģenti vai pārstāvji nevar pieteikties, lai saņemtu atļauju ievest preces to kvotu ietvaros, uz kurām attiecas šī regula.II

NODAĻA

VIENLAICĪGAS IZSKATĪŠANAS METODE

6. pants

Ievešanas atļaujas pieteikumi un ievešanas atļaujas

1.  Ievešanas atļaujas pieteikumu iesniedzēji neiesniedz vairāk kā vienu ievešanas atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kvotas kārtas numuru attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu vai apakšperiodu. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem.

2.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktu ir jāiemaksā nodrošinājums. Nodrošinājuma summu atmaksā attiecībā uz tajos pieteikumos minētajiem daudzumiem, par kuriem, piemērojot šīs regulas 7. panta 2. punktā minēto piešķīruma koeficientu, nav bijis iespējams izsniegt atļauju.

3.  Ja to uzskata par nepieciešamu noteiktas importa tarifu kvotas pārvaldībai, šādas kvotas reglamentējošās Komisijas regulās var paredzēt papildu noteikumus. Tajos jo īpaši var paredzēt tādas sistēmas piemērošanu, saskaņā ar kuru kvotas pārvalda, vispirms piešķirot ievešanas tiesības un tad izsniedzot ievešanas atļaujas.

Šā panta 1., 2. un 5. punktu, šīs regulas 5. pantu, 7. panta 1. punkta otro daļu, 7. panta 2. un 4. punktu un 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu piemēro mutis mutandis, ja ir piemērota ievešanas tiesību piešķiršanas sistēma.

4.  Ievešanas atļaujas pieteikuma un ievešanas atļaujas 20. ailē jābūt norādītam importa tarifu kvotas kārtas numuram, kas minēts 1. punktā.

5.  Ievešanas atļaujas pieteikums nedrīkst attiekties uz daudzumu, kas pārsniedz attiecīgajā importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamo daudzumu vai attiecīgā gadījumā importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās fiksētu ierobežojumu attiecīgajam importa tarifu kvotas periodam vai apakšperiodam.

6.  Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz attiecīgo importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās noteiktā laika posmā. Šis laika posms var būt noteikts pirms importa tarifu kvotas perioda vai apakšperioda.

7.  Daudzumus ievešanas atļaujas pieteikumos norāda, minot svaru, apjomu veselās vienībās vai gabalos, nevis to daļās.

7. pants

Ievešanas atļauju izsniegšana

1.  Ievešanas atļaujas izsniedz attiecīgo importa tarifu kvotu regulējošās Komisijas regulās noteiktā termiņā saskaņā ar Komisijas pieņemtiem pasākumiem atbilstīgi 2. punktam.

Atļaujas izsniedz visiem pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un par kuriem ir ziņots Komisijai atbilstīgi 11. panta 1. punkta a) apakšpunktam. Ievešanas atļaujas neizsniedz par daudzumiem, par kuriem nav ziņots.

2.  Ja saskaņā ar 11. pantu dalībvalstu iesniegtā informācija liecina par to, ka daudzumi, uz kuriem attiecas atļauju pieteikumi, pārsniedz importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamos daudzumus, Komisija nosaka piešķīruma koeficientu, ko dalībvalstis piemēro katrā atļaujas pieteikumā pieprasītajam daudzumam.

Piešķīruma koeficientu aprēķina šādi:

[(pieejamais daudzums/pieprasītais daudzums) × 100] %

Vajadzības gadījumā Komisija koriģē šo koeficientu, lai nodrošinātu, ka importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamos daudzumus nekādā gadījumā nepārsniegtu.

3.  Ievešanas atļaujas izsniedz par atļaujas pieteikumā norādīto daudzumu, reizinot to ar 2. punktā norādīto piešķīruma koeficientu.

Summu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, noapaļo uz leju līdz tuvākajai vienībai.

4.  Nepiešķirtos vai importa tarifu kvotas apakšperiodā neizmantotos daudzumus nosaka, pamatojoties uz dalībvalstu atbilstīgi 11. pantam sniegto informāciju. Šādus daudzumus automātiski pārceļ uz nākamo apakšperiodu pārdalīšanai.

Tomēr nekādu daudzumu nepārceļ uz nākamo importa tarifu kvotas periodu.

8. pants

Ievešanas atļauju derīguma termiņš

Saskaņā ar 7. pantu izsniegtas ievešanas atļaujas ir derīgas termiņā, kas noteikts attiecīgo importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās. Jebkurā gadījumā ievešanas atļaujas nav derīgas pēc importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas. Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro.

Ja ievešanas atļaujas derīguma termiņš beidzas attiecīgās importa tarifu kvotas pēdējā dienā, ievešanas atļaujas 24. ailē ieraksta vienu no šīs regulas II pielikumā minētajām norādēm.

Šā panta otrajā daļā norādītajā gadījumā, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 41. pantā noteiktā, atļaujas derīguma termiņu jebkurā gadījumā nepagarina ilgāk par importa tarifu kvotas perioda pēdējo dienu.

9. pants

Muitas nodoklis

Attiecīgo importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās noteikto muitas nodokli ieraksta ievešanas atļaujas 24. ailē, izmantojot vienu no III pielikumā minētajiem ieraksta paraugiem.

10. pants

Pierādījums par atļaujas izmantošanu

Ievešanas atļaujām, uz kurām attiecas šī regula, piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 35. panta 6. punktu.

11. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

1.  Dalībvalstis Komisijai sniedz paziņojumus, tostarp nulles paziņojumus:

a) par kopējiem daudzumiem, uz kuriem attiecas atļaujas pieteikumi attiecīgo importa tarifu kvotas periodu reglamentējošās Komisijas regulās noteiktajā periodā, kas seko pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datumam;

b) par daudzumiem, uz kuriem attiecas attiecīgajās dalībvalstīs izsniegtās ievešanas atļaujas;

c) par daudzumiem, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās ievešanas atļaujas un kas atbilst starpībai starp atļaujas otrā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izsniegtas.

Informācija, kas norādīta b) un c) apakšpunktā, jāiesniedz vēlākais divu mēnešu laikā pēc attiecīgo atļauju derīguma termiņa beigām.

2.  Paziņojumus, kas minēti 1. punktā, nosūta elektroniski, izmantojot veidlapu, ko Komisija nodevusi dalībvalstu rīcībā.

3.  Paziņojumus, tostarp nulles paziņojumus, nosūta vēlākais līdz noteiktā datuma plkst. 13.00 (Briseles laiks). Ja saskaņā ar šo pantu Komisijai iesniedzamajos paziņojumos ir norāde uz darbdienām Komisijas regulā, kas reglamentē noteiktu importa tarifu kvotu, tad to uzskata par norādi uz darbdienām Regulas (EEK) Nr. 1182/71 2. panta nozīmē.III

NODAĻA

PĀRVALDĪBAS METODE, KAS PAMATOJAS UZ TREŠO VALSTU IZSNIEGTIEM DOKUMENTIEM

12. pants

Vispārēji principi

Ja importa tarifu kvotas administrē, izmantojot metodi, kas pamatojas uz trešo valstu izsniegtu dokumentu, šo dokumentu iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei kopā ar ievešanas atļaujas pieteikumu, uz kuru tas attiecas. Dokumenta oriģināls paliek attiecīgās kompetentās iestādes rīcībā.

13. pants

Ievešanas atļauju pieteikumi, ievešanas atļaujas un paziņojumi

Regulas 6. panta 2., 3. un 4. punktu, 8., 9. un 10. pantu, 11. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, 11. panta 2. un 3. punktu un vajadzības gadījumā 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu piemēro mutis mutandis, ja ir izmantota pārvaldības metode, kas pamatojas uz trešo valstu izsniegtiem dokumentiem.IV

NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro ievešanas atļaujām importa tarifu kvotas periodiem no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

 “ĀKK un Indijas preferences cukurs”, kā norādīts 12. pantā Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem ( 8 ).

 Importa tarifu kvotas, uz kurām attiecas Komisijas 1995. gada 26. jūlija Regula (EK) Nr. 1839/95, kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo ievešanai Spānijā un kukurūzas ievešanai Portugālē ( 9 ).

 Importa tarifu kvotas, uz kurām attiecas Padomes 2005. gada 29. novembra Regula (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem ( 10 ).

▼M1
II PIELIKUMS

8. pantā minētās norādes

Bulgāru valodā

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

Spāņu valodā

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

Čehu valodā

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

Dāņu valodā

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

Vācu valodā

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

Igauņu valodā

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

Grieķu valodā

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

Angļu valodā

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

Franču valodā

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

Horvātu valodā

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

Itāliešu valodā

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

Latviešu valodā

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

Lietuviešu valodā

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

Ungāru valodā

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

Holandiešu valodā

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

Poļu valodā

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

Portugāļu valodā

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

Rumāņu valodā

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

Slovāku valodā

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

Slovēņu valodā

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

Somu valodā

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

Zviedru valodā

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
III PIELIKUMS

9. pantā minētās norādes

Bulgāru valodā

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

Spāņu valodā

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

Čehu valodā

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

Dāņu valodā

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

Vācu valodā

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

Igauņu valodā

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

Grieķu valodā

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

Angļu valodā

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

Franču valodā

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

Horvātu valodā

:

Carina … – Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

Itāliešu valodā

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

Latviešu valodā

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

Lietuviešu valodā

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

Ungāru valodā

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

Holandiešu valodā

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

Poļu valodā

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

Portugāļu valodā

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

Rumāņu valodā

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

Slovāku valodā

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

Slovēņu valodā

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

Somu valodā

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

Zviedru valodā

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

( 2 ) OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1340/98 (OV L 184, 27.6.1998., 1. lpp.).

( 3 ) OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1233/2006 (OV L 225, 17.8.2006., 14. lpp.).

( 4 ) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 402/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 35. lpp.).

( 5 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

( 6 ) OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

( 7 ) OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

( 8 ) OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.

( 9 ) OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp.

( 10 ) OV L 316, 2.12.2005., 1. lpp.

Top