EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20220119

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2022-01-19

02006R0865 — LV — 19.01.2022 — 006.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 865/2006

(2006. gada 4. maijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

(OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 100/2008 (2008. gada 4. februāris),

  L 31

3

5.2.2008

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 791/2012 (2012. gada 23. augusts),

  L 242

1

7.9.2012

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 792/2012 (2012. gada 23. augusts),

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1283/2013 (2013. gada 10. decembris),

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/56 (2015. gada 15. janvāris),

  L 10

1

16.1.2015

►M6

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/870 (2015. gada 5. jūnijs),

  L 142

3

6.6.2015

►M7

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/220 (2019. gada 6. februāris),

  L 35

3

7.2.2019

►M8

KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/2280 (2021. gada 16. decembris),

  L 473

1

30.12.2021
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 865/2006

(2006. gada 4. maijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanuI NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Definīcijas

Šīs regulas vajadzībām un papildus Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta definīcijām piemēro šādas definīcijas:

▼M6

1) 

“iegūšanas datums” ir datums, kad īpatnis iegūts savvaļā, piedzimis nebrīvē vai mākslīgi pavairots, vai, ja šāds datums nav zināms, agrākais pierādāmais datums, kurā sugas īpatnis ir nokļuvis jebkuras personas īpašumā;

▼B

2) 

“otrās paaudzes pēcnācējs (F2)” un “nākamo paaudžu pēcnācēji (F3, F4 utt.)” ir īpatņi, kas kontrolētā vidē radīti no vecākiem, kuri arī radīti kontrolētā vidē, kas atšķiras no īpatņa, kas kontrolētā vidē radīts no vecākiem, no kuriem vismaz viens ir dzimis no apaugļošanas savvaļā vai iegūts savvaļā (pirmās paaudzes pēcnācējs (F1));

3) 

“vaislas dzīvnieki” ir visi dzīvnieki audzētavā, kurus izmanto pavairošanai;

4) 

“kontrolēta vide” ir vide, kas tiek ietekmēta ar mērķi pavairot konkrētu sugu dzīvniekus, kas ir norobežota, lai novērstu šo sugu dzīvnieku, olu vai dzimumšūnu iekļūšanu vai izkļūšanu no tās, un tās raksturīgās īpašības var būt mākslīgas mītnes, atkritumu aizvākšana, veselības aprūpe, aizsardzība no plēsīgiem dzīvniekiem un mākslīgs barības nodrošinājums, tomēr ne tikai tās;

▼M2

4.a) 

“kultivēta vecāku šķirne” ir kontrolētos apstākļos izaudzētu un pavairošanai izmantotu augu kopums, ko kompetentā uzraudzības iestāde, apspriežoties ar kompetentu attiecīgās dalībvalsts zinātnisko iestādi, ir atzinušas par tādu, kas:

i) 

ir izveidota saskaņā ar Cites noteikumiem un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un tādā veidā, kas netraucē konkrētajai sugai saglabāties savvaļā; un

ii) 

tiek uzturēta pavairošanai pietiekamos daudzumos, lai mazinātu vai novērstu vajadzību ievākt savvaļas augus, un šādu ievākšanu pieļaujot vienīgi izņēmuma kārtā un tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai saglabātu kultivētās vecāku šķirnes dzīvotspēju un produktivitāti;

4.b) 

“medību trofeja” ir pievienotajā Cites atļaujā vai sertifikātā norādītais dzīvnieks vai viegli atpazīstama šā dzīvnieka daļa vai atvasinājums, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

i) 

ir jēls, apstrādāts vai pārstrādāts;

ii) 

mednieks to ir likumīgi ieguvis, attiecīgo dzīvnieku nomedījot personīgām vajadzībām;

iii) 

to importē, eksportē vai reeksportē pats mednieks vai viņa pilnvarota persona, un pārvietošana sākas tā izcelsmes valstī ar galamērķi mednieka pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

▼B

5) 

“persona, kas parasti dzīvo Kopienā” ir persona, kas dzīvo Kopienā vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu darba pienākumu dēļ vai, ja personai nav darba pienākumu, personīgu iemeslu dēļ, kuri rāda ciešu saistību starp šo personu un vietu, kur viņa dzīvo;

▼M6

6) 

“ceļojošā izstāde” ir paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai;

▼M1

7) 

“noteikta darījuma sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un ir derīgi tikai vienam vai vairākiem konkrēti norādītiem darījumiem;

▼B

8) 

“noteikta īpatņa sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un kas nav noteikta darījuma sertifikāti;

▼M1

9) 

“paraugu kolekcija” ir likumīgi iegūtu nedzīvu īpatņu, to daļu vai atvasinājumu kolekcija, kuru izrādīšanas nolūkā ved pāri robežai;

10) 

“pirmskonvencijas īpatnis” ir īpatnis, kas iegūts pirms attiecīgās sugas pirmreizējās iekļaušanas Konvencijas papildinājumos.

▼BII NODAĻA

VEIDLAPAS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

▼M3 —————

▼B

4. pants

Veidlapu aizpildīšana

▼M2

1.  
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 ( 1 ) 2. pantā minētās veidlapas aizpilda mašīnrakstā.

▼M6

Tomēr pieteikumus importa un eksporta atļaujām, reeksporta sertifikātiem, Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem, mūzikas instrumentu sertifikātiem un ceļojošās izstādes sertifikātiem, kā arī paziņojumus par importu, turpinājuma lapas un etiķetes var aizpildīt salasāmi ar roku, rakstot ar tinti un drukātiem burtiem.

▼M2

2.  
Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās I pielikuma veidlapās Nr. 1 līdz Nr. 4, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās II pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās III pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās V pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā minētajās etiķetēs nedrīkst būt dzēsumu vai labojumu, ja vien šo dzēsumu vai labojumu autentiskums nav apstiprināts ar izdevējas uzraudzības iestādes zīmogu un parakstu. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 2. punktā minētajos paziņojumos par importu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās dzēsumus vai labojumus var apliecināt ar ievešanas muitas iestādes zīmogu un parakstu.

▼B

5. pants

Atļauju, sertifikātu un šādu dokumentu izsniegšanas pieteikumu saturs

Informācijai un atsaucēm atļaujās un sertifikātos, kā arī šādu dokumentu izsniegšanas pieteikumos jāatbilst sekojošām prasībām:

1) 

īpatņu aprakstā, kur tas paredzēts, jāiekļauj viens no VII pielikumā norādītajiem kodiem;

2) 

daudzuma vienību un tīrsvara norādīšanai jāizmanto VII pielikumā iekļautās vienības;

3) 

taksijas, pie kurām īpatnis pieder, norāda sugas līmenī, izņemot gadījumus, kad sugas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumiem ir diferencētas līdz pasugas līmenim vai ja Konvencijas dalībvalstu konference nolēmusi, ka pietiek ar diferencēšanu augstākā taksijas līmenī;

4) 

lai norādītu taksiju zinātniskos nosaukumus, jāizmanto šīs regulas VIII pielikumā norādītās standarta atsauces nomenklatūrai;

▼M8

5) 

vajadzības gadījumā darījuma mērķis jānosaka pēc 5.c panta kritērijiem un, izmantojot kādu no šīs regulas IX pielikuma 1. punktā minētajiem kodiem, jānorāda relevantajā atļaujā vai sertifikātā;

▼B

6) 

īpatņu avots jānorāda, izmantojot vienu no šīs regulas IX pielikuma 2. punktā iekļautajiem kodiem.

Ja 6. punktā norādīto kodu izmantošanai jāatbilst Regulā (EK) Nr. 338/97 vai šajā regulā paredzētajiem kritērijiem, tad tiem jāatbilst šādiem kritērijiem.

▼M1

5.a pants

Atļaujās, sertifikātos un to pieteikumos norādāmā informācija par augu eksemplāriem

▼M2

Ja augu eksemplāriem vairs nav piemērojami izņēmumi saskaņā ar Konvenciju vai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu “Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam”, atbilstīgi kuram tie ir likumīgi eksportēti un importēti, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās I un III pielikuma veidlapās 15. ailē, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās II pielikuma veidlapās 4. ailē un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās V pielikuma veidlapās 10. ailē norādāmā valsts var būt tā valsts, kurā attiecīgajiem eksemplāriem pārstāja piemērot minētos izņēmumus.

▼M1

Tādā gadījumā ailē, kura atļaujā vai sertifikātā atvēlēta ierakstam “īpaši nosacījumi”, ieraksta “Likumīgi ievests, ievērojot CITES paredzēto izņēmumu” un norāda, uz kuru izņēmumu šis ieraksts attiecas.

▼M7

5.b pants

Atļaujās un sertifikātos norādāmā informācija par dzīviem degunradžiem un dzīviem ziloņiem

Atļaujās un sertifikātos, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. vai 5. pantu izdoti, lai importētu vai reeksportētu dzīvus degunradžus vai dzīvus ziloņus, kuri ir no B pielikumā iekļautajām populācijām, ietver nosacījumu, ka šo dzīvnieku vai to pēcnācēju ragi vai triekņi (ziloņkauls) nedrīkst nonākt komerctirdzniecībā vai kļūt par komercdarbību objektu Savienībā. Turklāt dzīvus degunradžus vai dzīvus ziloņus no šīm populācijām ārpus to vēsturiskā areāla nemedī trofeju iegūšanas nolūkā.

▼M8

5.c pants

Darījuma mērķis

1.  
Darījuma mērķi norāda, izmantojot kādu no šīs regulas IX pielikuma 1. punkta kodiem.
2.  
Eksporta atļaujas gadījumā darījuma mērķa kodu nosaka eksportētāja un importētāja darījuma veids. Reeksporta atļaujas gadījumā darījuma mērķa kodu nosaka reeksportētāja un importētāja darījuma veids.

Kods apzīmē iemeslu, kura dēļ eksportētājs un importētājs vai reeksportētājs un importētājs apmainās ar īpatņiem vai kura dēļ īpatņi tiek pārvietoti.

3.  
Attiecībā uz importa atļauju vai sertifikātu ievešanai no jūras darījuma mērķa kodu nosaka importētāja paredzētais īpatņu pielietojums. Kods apzīmē iemeslu, kura dēļ importētājs ir pieprasījis vai saņem konkrēto īpatni.
4.  
Kad tiek izdota eksporta atļauja un importa atļauja vai reeksporta sertifikāts un importa atļauja, importa atļaujā norādītais darījuma kods drīkst nebūt tas pats, kas minēts attiecīgi eksporta atļaujā vai reeksporta sertifikātā.

▼M2

6. pants

Veidlapu pielikumi

1.  

Ja kādai no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. pantā minētajām veidlapām pievienotais pielikums ir tās neatņemama daļa, šo faktu un lappušu skaitu skaidri norāda attiecīgajā atļaujā vai sertifikātā un katrā pielikuma lappusē iekļauj:

a) 

atļaujas vai sertifikāta numuru un izdošanas datumu;

b) 

atļaujas vai sertifikāta izdevējas uzraudzības iestādes parakstu un zīmogu vai spiedogu.

2.  
Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 1. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai sūtījumā, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu sūtījumā atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 22. aili, kā arī 27. ailes daļas “faktiski importētais vai (re)eksportētais daudzums/tīrsvars” un, attiecīgā gadījumā, “transportēšanas laikā nobeigušos dzīvnieku skaits”.
3.  
Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 3. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 18. aili.
4.  
Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 5. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 4. līdz 18. aili.

▼B

7. pants

Trešo valstu izsniegtās atļaujas un sertifikāti

1.  
4. panta 1. un 2. punktu, 5. panta 3), 4) un 5) punktu un 6. pantu piemēro, lemjot par to, vai ir pieņemamas trešo valstu izsniegtas atļaujas un sertifikāti attiecībā uz īpatņiem, kurus paredzēts ievest Kopienā.
2.  
Ja 1. punktā minētās atļaujas un sertifikāti attiecas uz to sugu īpatņiem, kam fiksētās eksporta kvotas nosakāmas brīvprātīgi vai eksporta kvotas, ko piešķīrusi Konvencijas dalībvalstu konference, tos var pieņemt tikai tad, ja tajos minēts kopējais konkrētajā gadā jau eksportēto īpatņu skaits, ieskaitot tos, uz kuriem attiecas konkrētā atļauja, un attiecīgo sugu kvota.
3.  
Trešo valstu izsniegtus reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja tajos norādīta izcelsmes valsts un attiecīgās eksporta atļaujas numurs un izsniegšanas datums, un, attiecīgā gadījumā, pēdējā reeksporta valsts un attiecīgā reeksporta sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, vai, ja tajos ir norādīts pietiekams pamatojums, kāpēc šāda informācija netiek sniegta.

▼M1

4.  
Trešo valstu izdotas atļaujas un sertifikāti par īpatņiem ar izcelsmes kodu “O” ir pieņemami tikai tad, ja īpatņi atbilst pirmskonvencijas īpatņu definīcijai 1. panta 10) punktā un ja minētajos dokumentos ir norādīts īpatņu iegūšanas datums vai apliecināts, ka šie īpatņi ir iegūti pirms kāda konkrēta datuma.

▼M2

5.  
Eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus “eksporta apstiprinājuma” blokā ar daudzumu, parakstu un zīmogu vīzē eksporta vai reeksporta valsts ierēdnis. Ja pēc eksportēšanas eksporta dokuments ir palicis nevīzēts, importa valsts uzraudzības iestāde sazinās ar eksporta valsts uzraudzības iestādi un, izvērtējot attaisnojošos apstākļus vai dokumentus, izlemj par to, vai dokuments ir pieņemams.

▼M6

6.  
Trešo valstu izdotās eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja attiecīgās trešās valsts kompetentā iestāde, kad tas tiek prasīts, sniedz pietiekamu informāciju par to, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību.

▼M8

7.  
Trešo valstu izdotas eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja eksportējošā vai reeksportējošā Puse tos izdevušo uzraudzības iestādi oficiāli izraudzījusies par kompetento iestādi.

▼BIII NODAĻA

DOKUMENTU IZSNIEGŠANA, LIETOŠANA UN DERĪGUMS

8. pants

Dokumentu izsniegšana un lietošana

▼M2

1.  

Dokumentus izsniedz un lieto saskaņā ar noteikumiem un ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 338/97, jo īpaši pēdējās minētās regulas 11. panta 1. līdz 4. punktā. Atļaujas un sertifikātus var izdot papīra vai elektroniskā formātā.

▼B

Lai nodrošinātu atbilstību minētajām regulām un to īstenošanai pieņemtajiem valstu tiesību aktiem, izsniedzējas uzraudzības iestāde var uzstādīt noteikumus, nosacījumus un prasības, kurām jābūt izklāstītām atbilstošajos dokumentos.

2.  
Dokumentu lietošana neskar citas formalitātes, kas attiecas uz preču apriti Kopienā, preču ievešanu Kopienā vai arī to eksportu vai reeksportu no Kopienas, vai dokumentu, kuri tiek lietoti šādām formalitātēm, izsniegšanu.
3.  

Uzraudzības iestādes izlemj par atļauju un sertifikātu izsniegšanu mēneša laikā no aizpildīta pieteikuma iesniegšanas datuma.

Tomēr, kad izsniedzēja uzraudzības iestāde apspriežas ar trešo pusi, šādu lēmumu var pieņemt tikai pēc apspriedes veiksmīga noslēguma. Pieteikuma iesniedzēju informē, ja viņa pieteikuma noformēšana būtiski aizkavējas.

▼M6

9. pants

Īpatņu sūtījumi

Neskarot 31., 38., 44.b, 44.i un 44.p pantu, par katru īpatņu sūtījumu, ko nosūta kopā kā daļu no vienas kravas, izdod atsevišķu importa atļauju, paziņojumu par importu, eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu.

10. pants

Importa un eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu, paraugu kolekcijas sertifikātu un mūzikas instrumentu sertifikātu derīgums

▼B

1.  
Saskaņā ar 20. un 21. pantu izsniegto importa atļauju derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus. Turklāt importa atļauja nav derīga bez atbilstoša derīga dokumenta no eksporta vai reeksporta valsts.

▼M1

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem, kuram piemēro eksporta kvotas un par kuru ir izdota izvešanas atļauja, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, par kuru ir izdots atkalizvešanas sertifikāts, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

▼B

2.  
Saskaņā ar 26. pantu izsniegto eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus.

▼M1

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem un kuram piemēro eksporta kvotas, pirmajā daļā minētās izvešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru pirmajā daļā minētie atkalizvešanas sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

2.a  
Šā panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punkta otrajā daļā kvotas gads ir gads, par kuru vienojas Konvencijas Pušu konference.

▼M8

2.b  
Ja Pušu konferences sanāksmē suga pārcelta uz Konvencijas I papildinājumu un Savienība par to nav iesniegusi atrunu, minētās sugas īpatņu importa vai eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu derīguma termiņš nav ilgāks par dienu, kurā pārcelšana uz I papildinājumu stājusies spēkā.

▼M6

3.  
Saskaņā ar attiecīgi 30., 37. un 44.h pantu izdoto ceļojošo izstāžu sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu un mūzikas instrumentu derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus.

▼M1

3.a  
Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izsniegts saskaņā ar 44.a pantu, sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 6 mēnešus. Paraugu kolekcijas sertifikāta derīguma termiņš nebeidzas vēlāk par pievienotās ATA karnetes derīguma termiņu.

▼M1

4.  
Šā panta 1., 2., 3. un 3.a punktā minētās atļaujas un sertifikātus pēc to derīguma termiņa beigām uzskata par nederīgiem.

▼M6

5.  
Ceļojošās izstādes sertifikāti, personīgā īpašuma sertifikāti vai mūzikas instrumentu sertifikāti zaudē spēku, ja īpatņus pārdod, nozaudē, iznīcina vai nozog vai ja īpašumtiesības mainās kādā citā veidā vai, dzīvu īpatņu gadījumā, ja īpatnis ir gājis bojā, aizbēdzis vai ir izlaists savvaļā.
6.  
Atļaujas vai sertifikāta turētājs bez liekas kavēšanās atdod izdevējai uzraudzības iestādei importa atļaujas, eksporta atļaujas, reeksporta sertifikāta, ceļojošās izstādes sertifikāta, personīgā īpašuma sertifikāta, paraugu kolekcijas sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta oriģinālu un visas kopijas, kam beidzies derīguma termiņš, ko neizmanto vai kas vairs nav derīgas.

▼B

11. pants

Izmantoto importa atļauju un 47., 48., 49., 60. un 63. pantā minēto sertifikātu derīgums

1.  

Turētāja izmantoto importa atļauju kopijas kļūst nederīgas šādos gadījumos:

a) 

kad šajos dokumentos minētie dzīvie īpatņi ir gājuši bojā;

b) 

kad šajos dokumentos minētie dzīvie dzīvnieki ir aizbēguši vai izlaisti savvaļā;

▼M6

c) 

kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir nozaudēti, iznīcināti vai nozagti;

▼B

d) 

kad kāds no ierakstiem 3., 6. vai 8. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

2.  

47., 48., 49. un 63. pantā minētie sertifikāti kļūst nederīgi šādos gadījumos:

a) 

kad šajos dokumentos minētie dzīvie īpatņi ir gājuši bojā;

b) 

kad šajos dokumentos minētie dzīvie dzīvnieki ir aizbēguši vai izlaisti savvaļā;

▼M6

c) 

kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir nozaudēti, iznīcināti vai nozagti;

▼B

d) 

kad kāds no ierakstiem 2. un 4. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai;

▼M1

e) 

kad vairs netiek pildīti 20. ailē norādītie īpašie nosacījumi.

▼M2

3.  

Saskaņā ar 48. un 63. pantu izdotie sertifikāti ir derīgi noteiktam darījumam, izņemot, ja attiecīgie īpatņi ir identificēti ar unikālu un pastāvīgu marķējumu vai (nedzīvi īpatņi, kurus nav iespējams marķēt) citā veidā.

▼B

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā īpatnis atrodas, var, konsultējoties ar attiecīgu zinātnisku iestādi, nolemt izsniegt noteikta darījuma sertifikātus, ja uzskata, ka ir citi ar sugu saglabāšanu saistīti faktori, kas darbojas pret noteiktu īpatņu sertifikātu izsniegšanu.

▼M1

Ja noteikta darījuma sertifikāts tiek izdots vairāku darījumu veikšanai, tas ir derīgs tikai izdevējas dalībvalsts teritorijā. Ja noteikta darījuma sertifikātus paredzēts izmantot dalībvalstī, kas sertifikātus nav izdevusi, tos izdod tikai vienam darījumam, un tie ir derīgi tikai šā viena darījuma veikšanai. Sertifikāta 20. ailē precizē, vai tas izdots vienam vai vairākiem darījumiem, kā arī norāda, kuras dalībvalsts vai dalībvalstu teritorijā tas ir derīgs.

▼B

4.  

48. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 60. pantā minētie sertifikāti kļūst nederīgi, ja ieraksts 1. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

▼M8

4.a  
Šīs regulas 48. pantā minētie sertifikāti, kas attiecas uz ziloņkaula materiālu un ir izdoti pirms 2022. gada 19. janvāra, zaudē spēku 2023. gada 19. janvārī.

▼M1

5.  
Dokumentus, kuri saskaņā ar šo pantu ir kļuvuši nederīgi, bez liekas kavēšanās atdod atpakaļ izdevējai uzraudzības iestādei, kas vajadzības gadījumā saskaņā ar 51. pantu var izdot sertifikātu, kurā atspoguļo nepieciešamos grozījumus.

▼B

12. pants

Dokumenti, kas ir atcelti, nozaudēti, nozagti, iznīcināti vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš

1.  
Kad atļauja vai sertifikāts ir izsniegts, lai aizstātu dokumentu, kas ir atcelts, pazaudēts, nozagts vai iznīcināts vai arī tādu atļauju vai reeksporta sertifikātu, kam beidzies derīguma termiņš, ailē “īpaši noteikumi” norāda aizstātā dokumenta numuru un aizstāšanas iemeslu.
2.  
Ja eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts ir atcelts, pazaudēts vai iznīcināts, izsniedzēja uzraudzības iestāde informē par to galamērķa valsts uzraudzības iestādi un Konvencijas sekretariātu.

13. pants

Pieteikumu iesniegšanas laiks importa un (re)eksporta dokumentiem un nodošana muitas procedūrai

1.  
Ņemot vērā 8. panta 3. punktu, importa atļauju, eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu pieteikumus iesniedz savlaicīgi, lai minētos dokumentus varētu izsniegt pirms īpatņu ievešanas Kopienā vai to eksporta vai reeksporta no Kopienas.
2.  
Īpatņus nav atļauts nodot muitas procedūrai, pirms nav uzrādīti vajadzīgie dokumenti.

14. pants

Trešo valstu dokumentu derīgums

Gadījumā, ja īpatņus ieved Kopienā, trešās valsts nepieciešamos dokumentus uzskata par derīgiem tikai tad, ja tie ir izsniegti eksprotam vai reeksportam no šīs valsts un izmantoti šim nolūkam pirms to derīguma termiņa beigām, un tos izmanto īpatņu ievešanai Kopienā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc to izsniegšanas datuma.

▼M6

Tomēr Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņu izcelsmes sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Savienībā 12 mēnešus pēc to izdošanas, un ceļojošās izstādes sertifikātus, personīgā īpašuma sertifikātus un mūzikas instrumentu sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Savienībā un attiecīgo sertifikātu pieprasījumam saskaņā ar šīs regulas 30., 37. un 44.h pantu trīs gadu laikā pēc to izdošanas.

▼B

15. pants

Noteiktu dokumentu izsniegšana ar atpakaļejošu spēku

1.  
Atkāpjoties no šīs regulas 13. panta 1. punkta un 14. panta un ja importētājs vai (re)eksportētājs sūtījuma piegādes brīdī vai pirms sūtījuma nosūtīšanas informē atbildīgo uzraudzības iestādi par to, kāpēc nav pieejami nepieciešamie dokumenti, dokumentus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā minētajiem sugas īpatņiem, kā arī Regulas A pielikumā un tās 4. panta 5. punktā minētajiem sugas īpatņiem izņēmuma kārtā var izsniegt ar atpakaļejošu spēku.
2.  
1. punktā noteikto atkāpi piemēro tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde, vajadzības gadījumā konsultējoties ar attiecīgām trešās valsts iestādēm, ir pārliecinājusies, ka pieļautie pārkāpumi nav attiecināmi uz importētāju vai (re)eksportētāju un ka attiecīgo īpatņu imports vai (re)eksports citādā ziņā atbilst Regulai (EK) Nr. 338/97, Konvencijai un attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.

▼M1

Attiecībā uz īpatņiem, kas ievesti vai izvesti, vai atkalizvesti kā personīgie vai mājas piederumi, piemērojot XIV nodaļas noteikumus, un attiecībā uz dzīviem, personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas iegūti likumīgi un tiek turēti personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, šā panta 1. punktā paredzēto atkāpi piemēro arī tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo kontrolējošo iestādi ir pārliecinājusies, ka notikusi patiesa kļūda un ka nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un ka attiecīgo īpatņu ievešana vai izvešana vai atkalizvešana ir notikusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97, Konvenciju un attiecīgajiem trešās valsts tiesību aktiem.

▼B

3.  

Saskaņā ar 1. punktu izsniegtajos dokumentos skaidri norāda, ka minētie dokumenti izsniegti ar atpakaļejošu spēku, un pamato šādas izsniegšanas iemeslus.

Kopienas importa atļauju, kopienas eksporta atļauju un Kopienas reeksporta sertifikātu gadījumā šo informāciju ieraksta 23. ailē.

▼M2

3.a  
Attiecībā uz personīgā īpašumā esošiem legāli iegūtiem dzīviem dzīvniekiem, kuri tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem un par kuriem ir izdota importa atļauja saskaņā ar 2. punkta otro daļu, divus gadus no atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības, un šajā laikposmā attiecībā uz A pielikumā minēto sugu īpatņiem nav pieļaujami atbrīvojumi, kas paredzēti minētās regulas 8. panta 3. punktā.

Ja importa atļauja izdota saskaņā ar 2. punkta otro daļu un attiecas uz minētajiem personīgā īpašumā esošajiem dzīvajiem dzīvniekiem vai uz Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma sugu īpatņiem, kas minēti regulas 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, atļaujas 23. ailē pievieno ierakstu “atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. vai 5. punkta, vismaz divus gadus no šīs atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt regulas 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības”.

▼B

4.  
Par eksporta atļaujām un reeksporta sertifikātiem, kas izsniegti saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, informē Konvencijas sekretariātu.

16. pants

Īpatņu tranzīts caur Kopienu

Šīs regulas 14. un 15. pantu ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis) piemēro Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā minēto sugu īpatņiem, kas tranzīta laikā atrodas Kopienā, ja citādi šis tranzīts atbilst Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikumiem.

17. pants

Fitosanitārie sertifikāti

1.  

Mākslīgi pavairoto Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā minēto augu sugu gadījumā un mākslīgi pavairoto tādu hibrīdu gadījumā, kas radīti no neanotētām A pielikumā minētām sugām, tiek piemēroti sekojoši noteikumi:

a) 

dalībvalstis var nolemt eksporta atļaujas vietā izsniegt fitosanitāro sertifikātu;

b) 

fitosanitāro sertifikātu, kuru izsniegusi trešā valsts, pieņem eksporta atļaujas vietā.

2.  

Ja izsniegts 1. punktā minētais fitosanitārais sertifikāts, tajā iekļauj zinātnisko nosaukumu sugas līmenī vai, ja tas nav iespējams, tām taksijām, kas iekļautas atbilstīgi dzimtai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, ģints līmenī.

Turpretim mākslīgi pavairotās orhidejas un kaktusi, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā, var tā arī tikt nosaukti.

Fitosanitārajā sertifikātā iekļauj arī īpatņu veidu un daudzumu, kā arī zīmogu vai citu īpašu norādi, kas apliecina, ka “īpatņi ir mākslīgi pavairoti atbilstoši CITES definīcijai”.

18. pants

Vienkāršotas procedūras noteiktai bioloģisko paraugu tirdzniecībai

1.  

Gadījumā, ja tirdzniecībai nebūs ietekmes uz attiecīgo sugu saglabāšanu vai ja ietekme būs maznozīmīga, var izveidot vienkāršotas procedūras izmantojot iepriekšēju atļauju un sertifikātu izsniegšanu XI pielikumā noteikto veidu un izmēru bioloģiskiem paraugiem, gadījumos, kad šie paraugi steidzami jāpieprasa lietošanai šajā pielikumā norādītajā veidā un ievērojot sekojošus nosacījumus:

a) 

katra dalībvalsts izveido un atjauno to personu un organizāciju reģistru, kurām var piemērot vienkāršotas procedūras, turpmāk tekstā – “reģistrētās personas un organizācijas”, kā arī to sugu reģistru, ko tās drīkst tirgot saskaņā ar šādām procedūrām, un jānodrošina, ka šādu reģistru reizi piecos gados pārskata uzraudzības iestāde;

b) 

dalībvalstīm jāsniedz reģistrētajām personām un organizācijām daļēji aizpildītas atļaujas un sertifikāti;

c) 

dalībvalstīm jādod tiesības reģistrētajām personām vai organizācijām ierakstīt konkrētu informāciju atļaujā vai sertifikātā, ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde atļaujas vai sertifikāta 23. ailē vai līdzvērtīgā vietā, vai pielikumā ir iekļāvusi sekojošo:

i) 

aiļu sarakstu, ko attiecībā uz katru sūtījumu reģistrētā persona ir tiesīga aizpildīt;

ii) 

paraksta vietu personai, kas aizpildījusi dokumentu.

Ja c) apakšpunkta i) daļā minētajā sarakstā ietilpst zinātniski nosaukumi, uzraudzības iestāde atļaujas vai sertifikāta priekšpusē vai pielikumā iekļauj apstiprināto sugu uzskaitījumu.

2.  
Personas un organizācijas var tikt iekļautas reģistrā noteiktai sugai tikai pēc tam, kad kompetenta zinātniska iestāde ir atzinusi, ka atbilstoši Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam, 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam, 5. panta 2. punkta a) apakšpunktam un 5. panta 4. punktam vairākkārtējām darbībām ar šīs regulas XI pielikumā iekļautajiem bioloģiskajiem paraugiem nebūs negatīvas ietekmes uz attiecīgu sugu saglabāšanu.
3.  
Uz iepakojuma, kurā pārvadā 1. punktā minētos bioloģiskos paraugus, piestiprina etiķeti ar norādi “Muestras biológicas CITES” vai “CITES Biological Samples”, vai “Échantillons biologiques CITES”, kā arī saskaņā ar Konvenciju izsniegtā dokumenta numuru.

19. pants

Vienkāršotas procedūras nedzīvu īpatņu eksportam vai reeksportam

1.  

Nedzīvu Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā iekļauto sugu īpatņu, ieskaitot jebkuras to daļas vai atvasinājumus, eksporta vai reeksporta gadījumā dalībvalstis var izveidot vienkāršotas procedūras, izmantojot iepriekš izsniegtas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikātus, ievērojot sekojošus nosacījumus:

a) 

kompetentai zinātniskai iestādei jāsniedz atzinums, ka šāds eksports vai reeksports nekaitēs attiecīgās sugas saglabāšanu;

b) 

katra dalībvalsts izveido un atjauno to personu reģistru, kurām var piemērot vienkāršotas procedūras, turpmāk tekstā – “reģistrētās personas un organizācijas”, kā arī to sugu reģistru, ko tās drīkst tirgot saskaņā ar šādām procedūrām, un jānodrošina, ka šādu reģistru reizi piecos gados pārskata uzraudzības iestāde;

c) 

dalībvalstīm jāizsniedz reģistrētajām personām un organizācijām daļēji aizpildītas eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti;

d) 

dalībvalstīm jādod tiesības reģistrētajām personām vai organizācijām ierakstīt konkrētu informāciju atļaujas vai sertifikāta 3., 5., 8. un 9. vai 10. ailē, ja tās izpilda sekojošas prasības:

i) 

parakstās aizpildītās atļaujas vai sertifikāta 23. ailē;

ii) 

nekavējoties nosūta atļaujas vai sertifikāta kopiju izsniedzējai uzraudzības iestādei;

iii) 

izdara ierakstu, kuru pēc pieprasījuma viņi uzrāda uzraudzības iestādei un kurā ir detalizēta informācija par pārdotajiem īpatņiem, ieskaitot sugas nosaukumu, īpatņa veidu, īpatņa izcelsmi, pārdošanas datumu un to pircēju adreses un vārdus, kuriem tie tika pārdoti.

2.  
1. punktā minētajam eksportam vai reeksportam jāatbilst Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 4. punktam un 5. punktam.IV NODAĻA

IMPORTA ATĻAUJAS

20. pants

Pieteikumi

1.  
Importa atļaujas pieteikuma iesniedzējs atbilstoši aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3. līdz 6. un 8. līdz 23. aili un oriģināla 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 22. aili, un visas kopijas. Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā šāds pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sūtījumu.
2.  

Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, tajās iekļauj informāciju, kas apliecināta ar dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu, jāizsniedz atļauja.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  
Ja tiek iesniegts pieteikums importa atļaujai tādiem īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs par šo faktu informē uzraudzības iestādi.
4.  
Attiecībā uz importa atļaujām īpatņiem, kas minēti 64. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs apliecina uzraudzības iestādei, ka izpildītas 66. pantā noteiktās marķēšanas prasības.

▼M1

20.a pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas ievešanas atļauju pieteikumus, ja saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.

▼B

21. pants

Importa atļaujas, kas izsniegtas Konvencijas I papildinājumā iekļauto un Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem

Ja importa atļaujas izsniegtas Konvencijas I papildinājumā iekļauto un Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, kopija eksportētāja vai reeksportētāja valstij var tikt atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam iesniegšanai eksporta vai reeksporta valsts uzraudzības iestādē eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta izsniegšanas nolūkam. Saskaņā ar tās regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu šādas importa atļaujas oriģinālu patur, līdz tiek uzrādīta attiecīga eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts.

Ja kopija eksportētāja vai reeksportētāja valstij netiek atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam, viņam izsniedz rakstveida izziņu, kurā apliecina, ka importa atļauja tiks izsniegta, un apraksta izsniegšanas nosacījumus.

22. pants

Dokumenti, kas importētājam jāiesniedz muitas iestādei

Neskarot 53. pantu, importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz visus sekojošos dokumentus robežas muitas iestādei ievešanas vietā Kopienā, kas norādīts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktam:

1) 

importa atļaujas oriģinālu (veidlapa Nr. 1);

2) 

“turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2);

3) 

ja tas ir norādīts importa atļaujā, dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts.

Attiecīgos gadījumos importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 26. ailē norāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numuru.

23. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

22. pantā vai attiecīgajos gadījumos 53. panta 1. punktā minētā muitas iestāde pēc importa atļaujas oriģināla (veidlapa Nr. 1) un “turētāja kopijas” (veidlapa Nr. 2) 27. ailes aizpildīšanas atdod kopiju importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Importa atļaujas oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un jebkuru dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts pārsūta saskaņā ar 45. pantu.V NODAĻA

PAZIŅOJUMI PAR IMPORTU

24. pants

Dokumenti, kas importētājam jāiesniedz muitas iestādei

1.  
Importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kur tas nepieciešams, aizpilda 1. līdz 13. aili oriģinālā paziņojumā par importu (veidlapa Nr. 1), un “importētāja kopijā” (veidlapa Nr. 2) un, ievērojot 25. pantu, iesniedz tos kopā ar dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts, ja tāda ir, robežas muitas iestādei ievešanas vietā Kopienā, kā tas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.
2.  
Gadījumā, ja paziņojumi par importu attiecas uz Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņiem, muitas iestādes nepieciešamības gadījumā var aizturēt šos īpatņus, kamēr tiek pārbaudīts pavaddokumentu derīgums, kā tas paredzēts tās regulas 4. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā.

25. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

24. pantā vai attiecīgajos gadījumos 53. panta 1. punktā minētā muitas iestāde pēc paziņojuma par importu (veidlapa Nr. 1) oriģināla un “importētāja kopijas” (veidlapa Nr. 2) 14. ailes aizpildīšanas atdod kopiju importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

Paziņojuma par importu (veidlapa Nr. 1) oriģinālu un visu dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts nosūta saskaņā ar 45. pantu.VI NODAĻA

EKSPORTA ATĻAUJAS UN REEKSPORTA SERTIFIKĀTI

26. pants

Pieteikumi

1.  
Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vajadzības gadījumā aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 23. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 22. aili. Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sūtījumu.
2.  

Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz tās dalībvalsts uzraudzības iestādē, kuras teritorijā īpatņi atrodas, un tajā iekļauj informāciju, kas apliecināta ar dokumentiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/96 5. pantu, atļauja/sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  
Ja tiek iesniegts pieteikums eksporta atļaujai vai reeksporta sertifikātam attiecībā uz īpatņiem, par kuriem iepriekš šāds pieteikums ticis noraidīts, pieteicējs informē uzraudzības iestādi par šādu faktu.
4.  
65. pantā minēto eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu gadījumā pieteikuma iesniedzējs apliecina uzraudzības iestādei, ka ievērotas 66. pantā iekļautās marķēšanas prasības.
5.  

Ja, iesniedzot pieteikumu reeksporta sertifikātam, uzrāda importa atļaujas “turētāja kopiju” vai paziņojuma par importu “importētāja kopiju”, vai sertifikātu, kas izsniegts uz tā pamata, šos dokumentus atdod pieteikuma iesniedzējam tikai pēc tam, kas izlabots to īpatņu skaits, attiecībā uz kuriem dokuments ir derīgs.

Minēto dokumentu neatdod pieteikuma iesniedzējam, ja reeksporta sertifikāts ir piešķirts attiecīgo īpatņu kopējam skaitam, kuram dokuments ir derīgs, vai dokuments ir aizstāts saskaņā ar 51. pantu.

6.  
Uzraudzības iestāde pārbauda visu apstiprinošu dokumentu derīgumu, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi.
7.  
5. un 6. punktu piemēro, ja, iesniedzot pieteikumu eksporta atļaujai, kā atbalsta dokumentu uzrāda sertifikātu.
8.  
Ja dalībvalsts uzraudzības iestādes pārraudzībā īpatņus atsevišķi marķē tā, lai atvieglotu atsauces uz 5. un 7. punktā minētajiem dokumentiem, šie dokumenti nav jāpievieno pieteikumam, ja to numurs ir iekļauts pieteikumā.
9.  
Ja nav 5. līdz 8. punktā minēto apliecinājumu, uzraudzības iestāde pārbauda, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, vai (re)eksportējamo īpatņu ievešana vai iegāde Kopienā ir legāla.
10.  
Ja 3. līdz 9. punkta vajadzībām uzraudzības iestāde konsultējas ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, pēdējai jāsniedz atbilde nedēļas laikā.

▼M1

26.a pants

Izvešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas izvešanas atļauju pieprasījumus, ja vien saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.

▼B

27. pants

Dokumenti, kas (re)eksportētājam jāiesniedz muitas iestādei

(Re)eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1), turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) un kopiju, kas jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3) muitas iestādei, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Attiecīgos gadījumos (re)eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 26. ailē norāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numuru.

28. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

27. pantā minētā muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) (re)eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju, kas jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), pārsūta saskaņā ar 45. pantu.

29. pants

Stādu audzētavām iepriekš izsniegtās atļaujas

Kad saskaņā ar Konvencijas dalībvalstu konferencē pieņemtajām vadlīnijām dalībvalsts reģistrē stādu audzētavas, kas eksportē mākslīgi pavairotus sugu īpatņus, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, tā var attiecīgajām stādu audzētavām iepriekš izsniegt eksporta atļaujas tās regulas A un B pielikumā uzskaitītajām sugām.

Iepriekš izsniegto eksporta atļauju 23. ailē norāda stādu audzētavas reģistrācijas numuru, kā arī šādu teikumu:

“Atļauja ir derīga tikai mākslīgi pavairotiem augiem, kā noteikts ar CITES Rezolūciju Konf. 11.11. (Rev.CoP13), un tikai šādām taksijām: . . .”.VII NODAĻA

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES SERTIFIKĀTI

30. pants

Izsniegšana

1.  

Dalībvalstis var izsniegt ceļojošās izstādes sertifikātu attiecībā uz legāli iegūtiem īpatņiem, kas veido ceļojošās izstādes daļu un kas atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

a) 

dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar 56. pantu;

b) 

iegūti vai ievesti Kopienā, pirms nosacījumi, kas attiecas uz sugām, kuras uzskaitītas Konvencijas I, II vai III pievienojumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kļuva tām piemērojami.

2.  
Dzīvu dzīvnieku gadījumā ceļojošās izstādes sertifikāts attiecas tikai uz vienu īpatni.
3.  
Ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno turpinājuma lapu lietošanai saskaņā ar 35. pantu.

▼M2

4.  
Gadījumā, ja īpatņi nav dzīvi dzīvnieki, uzraudzības iestāde ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno uzskaites lapu, kurā attiecībā uz katru īpatni uzrādīta visa informācija, kas prasīta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās III pielikuma veidlapās 8. līdz 18. ailē.

▼B

31. pants

Lietošana

Ceļojošās izstādes sertifikātu var lietot kā:

1) 

importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2) 

eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu;

▼M1

3) 

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.

▼B

32. pants

Izsniedzējiestāde

1.  
Ja ceļojošā izstāde izveidota Kopienā, ceļojošās izstādes sertifikātā izsniedzējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota ceļojošā izstāde.
2.  
Ja ceļojošās izstādes izcelsmes valsts ir trešā valsts, ceļojošās izstādes sertifikāta izsniedzējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu sertifikātu.
3.  
Ja uzturēšanās laikā dalībvalstī dzīvniekam, uz ko attiecas ceļojošās izstādes sertifikāts, piedzimst mazuļi, to paziņo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kura izsniedz vajadzīgo atļauju vai sertifikātu.

33. pants

Prasības īpatņiem

1.  

Ja uz īpatni attiecas ceļojošās izstādes sertifikāts, jāievēro visas turpmāk minētās prasības:

a) 

īpatnim jābūt reģistrētam izsniedzējas uzraudzības iestādē;

b) 

īpatnis jāatgriež dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām;

c) 

īpatnim jābūt īpaši un paliekoši marķētam saskaņā ar 66. pantu dzīvo dzīvnieku gadījumā vai citādi identificētam tā, lai iestādes katrā dalībvalstī, kura ieved īpatni, varētu pārbaudīt, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim.

2.  

Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts ir izsniegts saskaņā ar 32. panta 2. punktu, tad šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro. Šādos gadījumos sertifikāta 20. ailē iekļauj šādu tekstu:

“Šis sertifikāts nav derīgs, izņemot, ja tam ir pievienots ceļojošās izstādes sertifikāta oriģināls, ko izsniegusi trešā valsts.”

34. pants

Pieteikumi

1.  

Ceļojošās izstādes sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, kur tas iespējams, aizpilda pieteikuma veidlapas (veidlapa Nr. 3) 3. un 9. līdz 18. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 3. un 9. līdz 18. aili.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā šāds pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sertifikātu.

2.  

Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai 32. panta 2. punktā minētajā gadījumā pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  
Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

35. pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.  

Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts izsniegts saskaņā ar 32. panta 1. punktu, tā turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbaudes nolūkos iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim, vizē turpinājuma lapas kopiju un pārsūta vizēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar 45. pantu.

2.  

Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts izsniegts saskaņā ar 32. panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, izņemot, ja turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbaudes nolūkos iesniedz arī trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu un turpinājuma lapu.

Muitas iestāde pēc abu turpinājuma lapu aizpildīšanas atdod ceļojošās izstādes sertifikātu oriģinālus un turpinājuma lapas importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegtā sertifikāta turpinājuma lapas vīzētu kopiju minētajai iestādei.

36. pants

Aizvietošana

Ceļojošās izstādes sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kura to izsniegusi.

▼M1

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 20. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

▼BVIII NODAĻA

PERSONĪGĀ ĪPAŠUMA SERTIFIKĀTS

37. pants

Izsniegšana

▼M2

1.  
Dalībvalstis var izdot personīgā īpašuma sertifikātu likumīgajam īpašniekam tiem legāli iegūtajiem dzīvajiem dzīvniekiem, kas tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem.

▼B

2.  
Personīgā īpašuma sertifikāts attiecas tikai uz vienu īpatni.
3.  
Sertifikātam pievieno turpinājuma lapu, lietošanai saskaņā ar 42 pantu.

38. pants

Lietošana

Ja īpatni, uz ko attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, pavada tā juridiskais īpašnieks, sertifikātu var izmantot kā:

1) 

importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2) 

eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja tam piekrīt galamērķa valsts.

39. pants

Izsniedzējiestāde

1.  
Ja īpatņa izcelsmes valsts ir Kopienā, personīgā īpašuma sertifikāta izsniedzējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kuras teritorijā atrodas īpatnis.
2.  
Ja īpatni ieved no trešās valsts, personīgā īpašuma sertifikāta izsniedzējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kura izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz šīs trešās valsts izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu.
3.  

Personīgā īpašuma sertifikāta 23. ailē vai atbilstošajā sertifikāta pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“Derīgs daudzkārtējai robežas šķērsošanai, ja īpatni pavada tā īpašnieks. Juridiskajam īpašniekam ir jāsaglabā veidlapas oriģināls.

Īpatni, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai citādi nodot, izņemot, ja tas notiek saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 43. pantu. Šis sertifikāts nav nododams lietošanai citai personai. Ja īpatnis iet bojā, tiek nozagts, iznīcināts vai nozaudēts, vai pārdots, vai arī, ja īpašumtiesības uz to ir citādi nodotas, šis sertifikāts nekavējoties jāatgriež izsniedzējai uzraudzības iestādei.

Šis sertifikāts nav derīgs, ja tam nav pievienota turpinājuma lapa, kurai ir jābūt muitas amatpersonas apzīmogotai un parakstītai katrā robežas šķērsošanas reizē.

Šis sertifikāts nevar nekādā veidā ietekmēt tiesības pieņemt stingrākus valsts pasākumus attiecībā uz dzīvu dzīvnieku turēšanas ierobežojumiem vai nosacījumiem.”

4.  
Ja uzturēšanās laikā dalībvalstī dzīvniekam, uz ko attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, piedzimst mazuļi, to paziņo attiecīgās valsts uzraudzības iestādei, kura izsniedz vajadzīgo atļauju vai sertifikātu.

40. pants

Prasības īpatņiem

1.  

Ja uz īpatņiem attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, jāievēro šādi nosacījumi:

a) 

īpatnis ir jāreģistrē tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā atrodas īpašnieka ierastā dzīvesvieta;

b) 

īpatnis jāatgriež dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, pirms sertifikātu derīguma termiņa beigām;

c) 

īpatni nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, izņemot saskaņā ar 43. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

d) 

īpatnis ir īpaši un paliekoši jāmarķē saskaņā ar 66. pantu.

2.  

Gadījumā, ja personīgā īpašuma sertifikāts ir izsniegts saskaņā ar 39. panta 2. punktu, tad nepiemēro šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktus.

Šādos gadījumos sertifikāta 23. ailē iekļauj šādu ierakstu:

“Šis sertifikāts nav derīgs, izņemot, ja tam ir pievienots personīgā īpašuma sertifikāta oriģināls, ko ir izsniegusi trešā valsts, un ja īpatni, uz ko tas attiecas, pavada tā īpašnieks.”

41. pants

Pieteikumi

1.  

Personīgā īpašuma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, kur tas iespējams, aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 4. un 6. līdz 23. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 1., 4. un 6. līdz 22. aili.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, šādā gadījumā minēto pieteikumu var izmantot vairāk nekā vienam sertifikātam.

2.  

Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatnis, vai 39. panta 2. punktā minētajā gadījumā pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizdod.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

42. pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.  

Īpatņa importa, eksporta vai reeksporta gadījumā, ja attiecībā uz to personīgā īpašuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar 39. panta 1. punktu, tā turētājs pārbaudes nolūkos iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam, vizē turpinājuma lapas kopiju un nodod vizēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar šīs regulas 45. pantu.

2.  

Gadījumā, ja personīgā īpašuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar 39. panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, izņemot, ja turētājs pārbaudes nolūkos iesniedz arī trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu.

Muitas iestāde pēc abu turpinājuma lapu aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam un saskaņā ar 45. pantu pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegtā sertifikāta turpinājuma lapas vizētu kopiju minētajai iestādei.

43. pants

Īpatņu pārdošana

Ja saskaņā ar šīs regulas 39. panta 1. punktu izsniegtā personīgā īpašuma sertifikāta turētājs vēlas īpatni pārdot, tas vispirms atdod sertifikātu izsniedzējai uzraudzības iestādei un, ja īpatnis pieder pie sugas, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kompetentajā iestādē iesniedz pieteikumu sertifikātam saskaņā ar tās regulas 8. panta 3. punktu.

44. pants

Aizstāšana

Personīgā īpašuma sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izsniegusi.

▼M1

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

▼M1VIIIa

NODAĻA

PARAUGU KOLEKCIJAS SERTIFIKĀTI

44.a pants

Izdošana

Dalībvalstis var izdot paraugu kolekcijas sertifikātus attiecībā uz paraugu kolekcijām, kam pievienota derīga ATA karnete, ja kolekcijā ir Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā minētu sugu īpatņi, to daļas vai atvasinājumi.

Lai piemērotu šā panta pirmo daļu, A pielikumā minēto sugu īpatņiem, to daļām vai atvasinājumiem ir jāatbilst šīs regulas XIII nodaļas noteikumiem.

44.b pants

Izmantošana

Ja paraugu kolekcijai, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir pievienota derīga ATA karnete, saskaņā ar 44.a pantu izdotu sertifikātu var lietot kā:

1) 

ievešanas atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2) 

izvešanas atļauju vai atkalizvešanas sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja galamērķa valsts atzīst un atļauj ATA karnešu izmantošanu;

3) 

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.

44.c pants

Izdevēja iestāde

1.  
Ja paraugu kolekcija izveidota Kopienā, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota paraugu kolekcija.
2.  
Ja paraugu kolekcijas izcelsmes valsts ir trešā valsts, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izdod sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu dokumentu.

44.d pants

Prasības

1.  
Paraugu kolekcija, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir jāieved atpakaļ Kopienā pirms sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās.
2.  
Īpatņus, uz kuriem attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citai personai, kamēr tie atrodas ārpus sertifikāta izdevējas valsts teritorijas.
3.  
Paraugu kolekcijas sertifikāts nav nododams citai personai. Ja īpatņus, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nozog, iznīcina vai nozaudē, par to nekavējoties jāinformē atļaujas izdevējiestāde un uzraudzības iestāde valstī, kurā tas noticis.
4.  
Paraugu kolekcijas sertifikātā jābūt norādei, ka dokuments izsniegts “citām operācijām: paraugu kolekcijai”, un 23. ailē jābūt norādītam pievienotās ATA karnetes numuram.

Sertifikāta 23. ailē vai attiecīgajā pielikumā jābūt šādam ierakstam:

“Paraugu kolekcijai, kam pievienota ATA karnete Nr. xxx

Šis sertifikāts ir izdots paraugu kolekcijai un nav derīgs bez pievienotas derīgas ATA karnetes. Sertifikāts nav nododams citām personām. Īpatņus, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citām personām, kamēr tie atrodas ārpus šā dokumenta izdevējas valsts teritorijas. Šo sertifikātu var izmantot izvešanai vai atkalizvešanai no [izvešanas vai atkalizvešanas valsts] caur [valstīm, kas tiks apmeklētas] izrādīšanas nolūkā un ievešanai atpakaļ [izvešanas vai atkalizvešanas valstī].”

5.  

Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro. Tādos gadījumos sertifikāta 23. ailē jābūt šādam ierakstam:

“Šis sertifikāts nav derīgs bez pievienota CITES dokumenta oriģināla, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātajiem noteikumiem.”

44.e pants

Pieteikumi

1.  
Paraugu kolekcijas sertifikāta pieteikuma iesniedzējs attiecīgi aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4. un 7.–23. aili, kā arī 1., 3., 4. un 7.–22. aili sertifikāta oriģinālā un visās kopijās. Ierakstiem 1. un 3. ailē jābūt vienādiem. Visu apmeklējamo valstu nosaukumi jānorāda 23. ailē.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa.

2.  
Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai – 44.c panta 2. punktā minētajā gadījumā – pirmās galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, pievienojot vajadzīgo informāciju un dokumentārus pierādījumus, ko minētā iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Ja pieteikumā informācija nav norādīta, tas attiecīgi jāpamato.

3.  
Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

44.f pants

Dokumenti, kas sertifikāta turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.  
Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 1. punktu, sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un kopiju, kā arī – nepieciešamības gadījumā – sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2), kopiju, kuru muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), un derīgas ATA karnetes oriģinālu, pārbaudes nolūkā iesniedz muitas iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc ATA karnetes noformēšanas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2454/93 paredzētajiem muitas noteikumiem un, nepieciešamības gadījumā, pēc pievienotās ATA karnetes numura ierakstīšanas paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālā un kopijā atdod dokumentu oriģinālus sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu vīzē un pārsūta paraugu kolekcijas sertifikāta kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Tomēr, kad paraugi pirmoreiz tiek izvesti no Kopienas, muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un kopiju, kuru muita atdod izsniedzēja uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), nosūta izdevējai uzraudzības iestādei, kā noteikts 45. pantā.

2.  
Ja paraugu kolekcijas sertifikāts ir izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, un sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis pārbaudes vajadzībām iesniedz arī trešās valsts izdotā sertifikāta oriģinālu.

44.g pants

Aizstāšana

Paraugu kolekcijas sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

▼M6VIIIb NODAĻA

MŪZIKAS INSTRUMENTU SERTIFIKĀTS

44.h pants

Izdošana

1.  

Dalībvalstis var izdot mūzikas instrumentu sertifikātu mūzikas instrumentu nekomerciālai pārvietošanai pāri robežām, tostarp, bet ne tikai, personīgai lietošanai, spēlēšanai, producēšanai (ierakstīšanai), izmantošanai radio vai televīzijas pārraidēs, apmācīšanai spēlēt, izstādēm vai konkursiem, ja šie instrumenti atbilst visām šādām prasībām:

a) 

tie ir iegūti no sugām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā, izņemot to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kuri iegūti pēc sugas iekļaušanas Konvencijas papildinājumos;

b) 

īpatnis, kas izmantots mūzikas instrumenta izgatavošanā, ir iegūts legāli;

c) 

mūzikas instruments ir pienācīgi identificēts.

2.  
Sertifikātam pievieno turpinājuma lapu, ko lieto saskaņā ar 44.m pantu.

44.i pants

Izmantošana

Sertifikātu var izmantot jebkurā no šādiem veidiem:

a) 

kā importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

b) 

kā eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu.

44.j pants

Izdevējiestāde

1.  
Mūzikas instrumentu sertifikāta izdevējiestāde ir tās valsts uzraudzības iestāde, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta.
2.  

Mūzikas instrumentu sertifikāta 23. ailē vai attiecīgā sertifikāta pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“Derīgs daudzkārtējai robežas šķērsošanai. Oriģinālu patur turētājs.

Mūzikas instruments, uz ko attiecas šis sertifikāts, kas atļauj daudzkārtēju pārvietošanu pāri robežām, ir paredzēts nekomerciālai izmantošanai, tostarp, bet ne tikai, personīgai lietošanai, spēlēšanai, producēšanai (ierakstīšanai), izmantošanai radio vai televīzijas pārraidēs, apmācīšanai spēlēt, izstādēm vai konkursiem. Mūzikas instrumentu, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai nodot valdījumā citai personai laikā, kad tas ir ārpus valsts, kurā sertifikāts izdots.

Šis sertifikāts pirms tā termiņa beigām ir jāatdod tās valsts uzraudzības iestādei, kas izdevusi sertifikātu.

Šis sertifikāts ir derīgs tikai kopā ar tam pievienotu turpinājuma lapu, kuru katrā robežas šķērsošanas reizē apzīmogo un paraksta muitas amatpersona.”

44.k pants

Prasības īpatņiem

Ja uz īpatni attiecas mūzikas instrumentu sertifikāts, jāievēro šādi nosacījumi:

a) 

mūzikas instrumentam jābūt reģistrētam izdevējā uzraudzības iestādē;

b) 

pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām mūzikas instruments jānogādā atpakaļ dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts;

c) 

īpatni nedrīkst pārdot vai nodot valdījumā citai personai laikā, kad tas ir ārpus valsts, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta, izņemot saskaņā ar 44.n pantā paredzētajiem nosacījumiem;

d) 

mūzikas instrumentam jābūt pienācīgi identificētam.

44.l pants

Pieteikumi

1.  
Mūzikas instrumentu sertifikāta pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju, kā noteikts 44.h un 44.k pantā, un vajadzības gadījumā aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 4. un 7. līdz 23. aili, kā arī sertifikāta oriģināla un visu kopiju 1., 4. un 7. līdz 22. aili.

Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairākiem sertifikātiem.

2.  
Pareizi aizpildītu pieteikuma veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta, kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noskaidrotu, vai sertifikāts būtu jāizdod.

Ja pieteikumā kāda informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  
Ja sertifikāta pieteikums ir saistīts ar īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs par šo faktu informē uzraudzības iestādi.

44.m pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

Gadījumā, ja Savienībā ieved, eksportē vai reeksportē īpatni, uz kuru attiecas mūzikas instrumentu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar 44.j pantu, sertifikāta turētājs pārbaudes vajadzībām iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam, vīzē turpinājuma lapas kopiju un nodod vīzēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar 45. pantu.

44.n pants

Īpatņu pārdošana

Ja saskaņā ar šīs regulas 44.j pantu izdotā mūzikas instrumentu sertifikāta turētājs vēlas īpatni pārdot, viņš vispirms atdod sertifikātu izdevējai uzraudzības iestādei un, ja īpatnis pieder pie sugas, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kompetentajā iestādē iesniedz sertifikāta pieteikumu saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu.

44.o pants

Aizstāšana

Mūzikas instrumentu sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, ar jaunu var aizstāt tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizstātajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šādiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

44.p pants

Tādu mūzikas instrumentu ievešana Savienībā, kuriem sertifikātus izdevušas trešās valstis

Lai Savienībā ievestu mūzikas instrumentu, eksporta dokuments vai importa atļauja nav jāuzrāda, ja instrumentam ir mūzikas instrumentu sertifikāts, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzīgi 44.h pantā un 44.j pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Lai mūzikas instrumentu reeksportētu, reeksporta sertifikāts nav jāiesniedz.

▼BIX NODAĻA

MUITAS PROCEDŪRA

45. pants

Muitas iestādēm iesniegto dokumentu pārsūtīšana

1.  

Muitas iestādes bez kavēšanās pārsūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei visus dokumentus, kas tām ir iesniegti, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97 un šo regulu.

▼M2

Uzraudzības iestādes, kas saņem šādus dokumentus, bez kavēšanās pārsūta citu dalībvalstu izdotos dokumentus attiecīgajām uzraudzības iestādēm kopā ar visiem apstiprinošiem dokumentiem, kas izdoti saskaņā ar Konvenciju. Ziņošanas nolūkos sākotnējos paziņojumus par importu pārsūta arī uzraudzības iestādēm importētājā valstī, ja tā nav pirmā Savienības valsts, kurā konkrētos īpatņus ieved.

▼B

2.  
Atkāpjoties no 1. punkta, muitas iestādes var apstiprināt savas dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegto dokumentu iesniegšanu elektroniski.X NODAĻA

SERTIFIKĀTI, KAS PAREDZĒTI REGULAS (EK) Nr. 338/97 5. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ, 3. UN 4. PUNKTĀ, 8. PANTA 3. PUNKTĀ UN 9. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ

46. pants

Izsniedzējiestāde

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, var būt tās dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegti, kurā atrodas īpatņi pieteikuma saņemšanas brīdī, saskaņā ar šīs regulas 50. pantu.

47. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā (eksportam vai reeksportam nepieciešamie sertifikāti)

Sertifikātos, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, ieraksta atbilstošo paziņojumu, kurš attiecas uz īpatņiem:

1) 

tie ir paņemti no savvaļas saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem;

2) 

tie ir pamesti vai izbēguši un tikuši atgūti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā notika atgūšana;

3) 

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97;

4) 

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms 1997. gada 1. jūnija saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82;

5) 

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms 1984. gada 1. janvāra saskaņā ar Konvenciju;

6) 

tie ir iegūti vai ievesti dalībvalsts teritorijā, pirms tiem vai šajā dalībvalstī kļuva piemērojamas regulas, kas minētas 3) un 4) punktā, vai Konvencija.

48. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā (komerciālas lietošanas sertifikāti)

1.  

Sertifikātā Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta vajadzībām norāda, ka to sugu īpatņi, kas uzskaitīti A pielikumā, ir atbrīvojami no tās regulas 8. panta 1. punktā ietvertajiem aizliegumiem viena no zemāk minētā iemesla dēļ:

a) 

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā, pirms noteikumi attiecībā uz sugām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā vai Konvencijas I papildinājumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C1 pielikumā, kļuva tiem piemērojami;

b) 

tie ir cēlušies dalībvalstī un ir paņemti no savvaļas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem;

c) 

tie ir nebrīvē dzimuši un audzēti dzīvnieki vai ir daļa no tiem, vai ir no tiem cēlušies;

d) 

tie ir pilnvaroti izmantošanai vienam no nolūkiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta c) un e) līdz g) apakšpunktā;

▼M8

e) 

tas ir apstrādāts ziloņkaula materiāls, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) punkta definīciju iegūts pirms vairāk nekā 50 gadiem.

▼B

2.  
Dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde var uzskatīt, ka importa atļauja ir pieņemama kā sertifikāts Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta vajadzībām, ja tiek uzrādīta, “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2), ja šajā veidlapā norādīts, kā tas ir paredzēts tas 8. panta 3. punktā, ka īpatņi ir atbrīvojami no viena vai vairākiem tās regulas 8. panta 1. punktā ietvertajiem aizliegumiem.

49. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā (sertifikāti dzīvu īpatņu pārvietošanai)

Sertifikātā Regulas (EK) Nr. 338/97 9. panta 2. punkta b) apakšpunkta vajadzībām norāda, ka to dzīvo īpatņu pārvietošana, kuru suga ir iekļauta tās regulas A pielikumā, no vietas, kas norādīta importa atļaujā vai iepriekšēji izsniegtā sertifikātā, ir atļauta.

50. pants

Pieteikums sertifikātiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā

1.  

Pieteikuma iesniedzējs sertifikātiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, kur tas iespējams, aizpilda 1., 2. un 4. līdz 19. aili pieteikuma veidlapā, kā arī 1. un 4. līdz 18. aili oriģinālā un visās kopijās.

Tomēr dalībvalstis var paredzēt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sertifikātu.

2.  

Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā īpatnis atrodas, kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

51. pants

Atļauju, paziņojumu un sertifikātu labojumi

1.  

Ja sūtījums, uz ko attiecas importa atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2) vai paziņojuma par importu “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2), vai sertifikāts, ir sadalīts vai ja citu iemeslu dēļ šā dokumenta informācija vairs neatbilst patiesībai, uzraudzības iestāde var veikt vienu no šīm darbībām:

a) 

veikt vajadzīgos labojumus šajos dokumentos saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

b) 

izdot vienu vai vairākus atbilstošus sertifikātus 47. un 48. pantā minētajiem nolūkiem.

Uzraudzības iestādei b) apakšpunkta nolūkam sākumā jāpārbauda aizvietojamā dokumenta derīgums, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi.

2.  
Ja sertifikāti izsniegti, lai aizvietotu importa atļaujas “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2) vai paziņojuma par importu “kopiju importētājam” (veidlapa Nr. 2) vai iepriekš izdotu sertifikātu, šo dokumentu patur uzraudzības iestāde, kura izsniedz sertifikātu.
3.  
Atļauju, paziņojumu vai sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to izsniegusi.
4.  
Ja 1. punkta vajadzībām uzraudzības iestāde konsultējas ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, pēdējai jāsniedz atbilde nedēļas laikā.XI NODAĻA

ETIĶETES

52. pants

Etiķešu lietošana

▼M8

1.  
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā minētās etiķetes izmanto tikai tad, ja starp pienācīgi reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm bezpeļņas aizdevuma, ziedojuma vai apmaiņas veidā tiek pārvietoti zinātniskai izpētei paredzēti herbāriji, diagnostiskais un tiesu medicīnas materiāls (aprakstīts šīs regulas XI pielikumā), iekonservēti, izžāvēti vai iedarināti muzeja eksponāti un dzīvu augu materiāls.

▼B

2.  

1. punktā minētajiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā tie atrodas, piešķir reģistrācijas numuru.

Reģistrācijas numurs sastāv no piecām rakstzīmēm, no tām pirmās divas ir attiecīgās dalībvalsts divu burtu ISO valsts kods un pēdējās trīs ir vienreizējs numurs, ko katrai iestādei piešķīrusi kompetentā uzraudzības iestāde.

3.  
Attiecīgie zinātnieki un zinātniskās institūcijas aizpilda etiķetes 1. līdz 5. aili un, atdodot šim nolūkam paredzētu etiķetes daļu, nekavējoties informē uzraudzības iestādi, kurā tie ir reģistrēti, par visiem datiem attiecībā uz katras etiķetes izmantošanu.XII NODAĻA

ATKĀPES NO MUITAS PROCEDŪRĀM, KAS NORĀDĪTAS REGULAS (EK) Nr. 338/97 4. PANTA 7. PUNKTĀ

53. pants

Muitas iestādes, kas nav robežas muitas iestādes ievešanas punktā

1.  
Ja Kopienā ievedamais sūtījums pienāk robežas muitas iestādē pa jūru, gaisu vai ar dzelzceļu nosūtīšanai ar tādu pašu transporta veidu un bez pagaidu uzglabāšanas citā Kopienas muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu, pārbaudes un importa dokumentu uzrādīšanu veic pēdējā muitas iestādē.
2.  
Ja sūtījums tika pārbaudīts muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu, un nosūtīts uz citu muitas iestādi turpmākām muitas procedūrām, pēdējā iestāde pieprasa uzrādīt importa atļaujas “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2), kas aizpildīta saskaņā ar šīs regulas 23. pantu, vai paziņojuma par importu “kopiju importētājam” (veidlapa Nr. 2), kas aizpildīta saskaņā ar šīs regulas 24. pantu, un tā var veikt jebkuras pārbaudes, ko uzskata par nepieciešamām, lai noteiktu, vai ir ievērota šī regula un Regula (EK) Nr. 338/97.XIII NODAĻA

ĪPATŅI, KAS DZIMUŠI UN AUGUŠI NEBRĪVĒ, UN MĀKSLĪGI PAVAIROTI ĪPATŅI

54. pants

Dzīvnieku sugu īpatņi, kas dzimuši un auguši nebrīvē

Neierobežojot 55. pantu, dzīvnieku sugu īpatņus uzskata par nebrīvē dzimušiem un augušiem tikai gadījumā, ja kompetentā uzraudzības iestāde, konsultējoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetentu zinātnisko iestādi, ir pārliecinājusies par sekojošu kritēriju izpildi:

1) 

īpatnis ir pēcnācējs vai atvasināts no pēcnācēja, kas dzimis vai kā citādi radīts kontrolētā vidē vienā no sekojošajiem gadījumiem:

a) 

no vecākiem, kuri sapārojušies vai kuru dzimumšūnas ir citādi pārnestas kontrolētā vidē dzimumvairošanās gadījumā;

b) 

no vecākiem, kas bijuši kontrolētā vidē, kad sākusies pēcnācēja attīstība bezdzimuma vairošanās gadījumā;

2) 

vaislas dzīvnieki ir noteikti saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem iegādes laikā un tādā veidā, kas nav kaitīgs attiecīgo savvaļas sugu izdzīvošanai;

3) 

vaislas dzīvniekus tur nošķirti no savvaļas īpatņiem, izņemot gadījuma rakstura dzīvnieku, olu vai dzimumšūnu pievienošanu, saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem, un veidā, kas nav kaitīgs sugu izdzīvošanai savvaļā vienam vai vairākiem sekojošiem nolūkiem:

a) 

lai novērstu vai atvieglinātu kaitīgu krustošanu, kur šādu pievienojumu lielumu nosaka nepieciešamība pēc jauna ģenētiskā materiāla;

b) 

lai atbrīvotos no konfiscētiem dzīvniekiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 16. panta 3. punktu;

c) 

izņēmuma kārtā, lai tos izmantotu kā vaislas dzīvniekus;

4) 

vaislas dzīvnieki ir paši radījuši otro vai nākamo pēcnācēju paaudzi (F2, F3 utt.) kontrolētā vidē, vai arī ar tiem rīkojas tādā veidā, kas ir pierādījies kā drošs veids otrās paaudzes pēcnācēju radīšanai kontrolētā vidē.

55. pants

Izcelšanās noteikšana

Ja 54. panta, 62. panta 1. punkta vai 63. panta 1. punkta vajadzībām kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamu noteikt dzīvnieka izcelšanos asins vai citu audu analīzes veidā, šāda analīze vai nepieciešamie paraugi ir jānodrošina tādā veidā, kādu noteikusi tā iestāde.

56. pants

Mākslīgi pavairoti augu šķirņu īpatņi

1.  

Augu šķirņu īpatni uzskata par mākslīgi pavairotu, ja kompetentā uzraudzības iestāde, konsultējoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetentu zinātnisko iestādi, pārliecinās, ka ir izpildīti sekojoši kritēriji:

a) 

īpatnis ir iegūts vai atvasināts no augiem, kas audzēti no sēklām, cirtēm, šķirojuma, mizas audiem vai citiem augu audiem, sporām vai citām reproduktīvām stadijām vai veidojumiem kontrolētos apstākļos;

▼M2

b) 

kultivētā vecāku šķirne ir izveidota un tiek uzturēta saskaņā ar 1. panta 4.a) punkta definīciju;

▼M2 —————

▼M2

d) 

potaugu gadījumā gan saknes šķirne, gan potšķirne ir mākslīgi pavairota saskaņā ar a) un b) apakšpunktu.

▼M6

Kontrolēti apstākļi a) apakšpunkta īstenošanas nolūkā ir mākslīga vide, kas tiek intensīvi manipulēta ar cilvēka iejaukšanās palīdzību, kura var ietvert, taču neaprobežoties ar apstrādi, mēslošanu, nezāļu apkarošanu vai dēstīšanas darbībām, tādām kā pārstādīšana podiņos, pārpiķēšana un aizsardzība pret laika apstākļiem. Attiecībā uz akvilāriju sugu kokaugiem, ko audzē no sēklām, cirtēm, potējumiem, gaisa noliektņiem, atvasēm, mizas audiem vai citiem auga audiem, sporām vai citiem dzinumiem, “kontrolēti apstākļi” attiecas uz kokaudzētavām, kas ietver citu mākslīgu vidi, ko intensīvi manipulē ar cilvēka iejaukšanās palīdzību, lai iegūtu augus vai augu daļas un atvasinājumus.

▼M2

2.  
Koksni un citas koku daļas un atvasinājumus, kas iegūti no kokiem, kuri auguši monospecifiskā audzē, uzskata par mākslīgi pavairotiem saskaņā ar 1. punktu.

▼M6

3.  

Akvilāriju sugas kokaugus, ko kultivē, piemēram:

a) 

dārzos (piemājas un/vai kopienas dārzs);

b) 

valsts, privātās vai kopienas kokaudzēs, kur stādījumi var būt viensugas vai vairāksugu,

uzskata par mākslīgi pavairotiem saskaņā ar 1. punktu.

▼BXIV NODAĻA

PERSONĪGIE UN MĀJAS PIEDERUMI

57. pants

Personīgo un mājas piederumu ievešana un atkalievešana Kopienā

1.  

Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts tās regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz īpatņiem, ko izmanto komerciālam labumam, pārdod, izstāda komerciāliem nolūkiem, tur pārdošanai, piedāvā vai transportē pārdošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz īpatņiem, ieskaitot medību trofejas, ja tie atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem:

a) 

tie ir ievietoti personīgajā bagāžā ceļotājiem no trešām valstīm; vai

b) 

tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no trešās valsts uz Kopienu;

c) 

tie ir ceļotāja iegūtas medību trofejas, ko importē vēlāk.

2.  
Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts šīs regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz to sugu īpatņiem, kas uzskaitītas tās A pielikumā, kad tos Kopienā pirmo reizi ieved persona, kuras ierastā dzīvesvieta ir Kopienā vai kura uzsāk dzīvi Kopienā.
3.  

Pirmo reizi ievedot Kopienā personīgus vai mājas piederumus, ieskaitot medību trofejas, un kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā, personai, kas parasti dzīvo Kopienā nav nepieciešams muitā uzrādīt importa atļauju, ja tiek uzrādīts (re)eksporta dokumenta oriģināls un tā kopija.

Muita pārsūta oriģinālu saskaņā ar šīs regulas 45. pantu un atdod turētājam apzīmogotu kopiju.

▼M6

3.a  
Atkāpjoties no 3. punkta, ja Savienībā pirmo reizi ieved tādu sugu vai populāciju īpatņu medību trofejas, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā un šīs regulas XIII pielikumā, piemēro Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu.

▼B

4.  

Ja persona, kas parasti dzīvo Kopienā, veic personīgu vai mājas piederumu, ieskaitot medību trofeju, kas ir to sugu īpatņi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A vai B pielikumā, atkalievešanu Kopienā, tai nav nepieciešams muitā uzrādīt importa atļauju, ja tiek uzrādīts viens no sekojošiem:

a) 

muitas apstiprināta, iepriekš izmantota Kopienas importa vai eksporta atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2);

b) 

(re)eksporta dokumenta kopija, kas norādīta 3. punktā;

c) 

pierādījums, ka īpatņi iegūti Kopienā.

▼M1

5.  

Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, izvešanas vai atkalizvešanas dokuments vai ievešanas atļauja nav jāuzrāda, ja Kopienā ieved vai atkārtoti ieved šādus priekšmetus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā:

a) 

storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviārs, ne vairāk kā 125 grami vienai personai, ja katrs iepakojums ir atsevišķi marķēts saskaņā ar 66. panta 6. punkta prasībām;

b) 

“lietus stienīši” [rituāli mūzikas instrumenti lietus izsaukšanai] no kaktusaugiem (Cactaceae spp.), ne vairāk kā trīs vienai personai;

c) 

nedzīvi, apstrādāti krokodilveidīgo dzīvnieku (Crocodylia spp.) īpatņi, izņemot gaļu un medību trofejas, ne vairāk kā četri vienai personai;

d) 

Strombus gigas gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai;

e) 

jūraszirdziņi (Hippocampus spp.), ne vairāk kā četri nedzīvi īpatņi vienai personai;

f) 

Tridacnidae spp. gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai, ja to svars kopā nepārsniedz trīs kilogramus, turklāt par “īpatni” uzskata gan divas dabīgi savienotas gliemežvāka puses, gan divas atsevišķas, bet saderīgas gliemežvāka puses;

▼M6

g) 

akvilāriju sugu kokaugi (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) – ne vairāk par 1 kg kokskaidu, 24 ml eļļas un divām kreļļu virtenēm vai lūgšanu krellēm (vai divām kaklarotām vai aprocēm) vienai personai.

▼B

58. pants

Personīgo un mājas piederumu eksports un reeksports no Kopienas

1.  

Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts tās regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz īpatņiem, ko izmanto komerciālam labumam, pārdod, izstāda komerciāliem nolūkiem, tur pārdošanai, piedāvā vai transportē pārdošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz īpatņiem, ja tie atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem:

a) 

tie ir ievietoti personīgajā bagāžā ceļotājiem dodoties uz trešo valsti;

b) 

tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no Kopienas uz trešo valsti.

2.  
Eksporta gadījumā atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta personīgiem un mājas piederumiem, kas noteikti šīs regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz to sugu īpatņiem, kas uzskaitītas tās regulas A vai B pielikumā.
3.  

Ja persona, kas parasti dzīvo Kopienā, reeksportē no Kopienas personīgus vai mājas piederumus, ieskaitot medību trofejas, kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A vai B pielikumā, nav nepieciešams muitā uzrādīt reekporta sertifikātu, ja tiek uzrādīts viens no sekojošiem:

a) 

muitas apstiprināta, iepriekš izmantota Kopienas importa vai eksporta atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2);

b) 

(re)eksporta dokumenta kopija, kas norādīta šīs regulas 57. panta 3. punktā;

c) 

pierādījums, ka īpatņi iegūti Kopienā.

▼M6

Iepriekšējā daļā minētie noteikumi neattiecas uz to degunradžu ragu vai ziloņkaula reeksportu, kas ir personīgajos vai mājas piederumos; attiecībā uz šiem īpatņiem muitā jāuzrāda reeksporta sertifikāts.

▼M6

3.a  
Ja persona, kas pastāvīgi nedzīvo Savienībā, reeksportē ārpus pastāvīgās dzīvesvietas valsts iegūtus personīgus vai mājas piederumus, arī personīgas medību trofejas, kas ir to sugu īpatņi, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, muitā ir jāuzrāda reeksporta sertifikāts. Tādas pašas prasības attiecas uz to degunradžu ragu vai ziloņkaula reeksportu, kuri ir personīgie vai mājas piederumi, kas iegūti no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā uzskaitītajām īpatņu populācijām.
4.  
Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, eksportējot vai reeksportējot priekšmetus, kas uzskaitīti 57. panta 5. punkta a) līdz g) apakšpunktā, nav jāuzrāda eksporta vai reeksporta dokuments.

▼M2

58.a pants

Personīgo un mājas piederumu komerciāla izmantošana Savienībā

▼M6

1.  

Dalībvalsts uzraudzības iestāde drīkst atļaut komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktu, tikai ar šādiem nosacījumiem:

▼M2

a) 

pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka konkrētie īpatņi Savienībā ievesti vismaz divus gadus pirms plānotās komerciālās izmantošanas; un

b) 

attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies par to, ka laikā, kad konkrētos īpatņus ieveda Savienībā, tos būtu varēts arī importēt komerciāliem nolūkiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 2. punktu.

Kad minētie nosacījumi ir izpildīti, uzraudzības iestāde rakstveidā apliecina, ka konkrētos īpatņus var izmantot komerciālos nolūkos.

▼M6

2.  
Ir aizliegtas komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktu vai ar to sugu īpatņiem, kas uzskaitīti Konvencijas I papildinājumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikuma 1. daļā un kuri ievesti Savienībā kā personīgie un mājas piederumi.

▼BXV NODAĻA

ATBRĪVOJUMI UN ATKĀPES

59. pants

Atbrīvojumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punkta, kas noteikti tās 8. panta 3. punktā

1.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunkta atbrīvojumus var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ir izpildīti minēto punktu un šīs regulas 48. panta nosacījumi.

▼M2

1.a  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā minētos atbrīvojumus piešķir tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka attiecīgie īpatņi ir iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas augu un dzīvnieku saglabāšanu.

▼B

2.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, kas konsultējusies ar kompetentu zinātnisku iestādi, ka ir ievēroti šīs regulas 48. pantā minētie nosacījumi un ka attiecīgie īpatņi ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar šīs regulas 54., 55. un 56. pantu.
3.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, kas ir konsultējusies ar kompetentu zinātnisku iestādi, ka ir izpildīti minēto punktu un šīs Regulas 48. panta nosacījumi.
4.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta h) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem piešķir tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka attiecīgie īpatņi ir paņemti no savvaļas dalībvalstī, ievērojot šīs valsts tiesību aktus.
5.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā noteikto atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz dzīviem mugurkaulniekiem, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ir ievēroti attiecīgie šīs regulas 66. panta noteikumi.

60. pants

Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punkta par labu zinātniskām institūcijām

Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 338/97 9. pantu, atkāpi no tās 8. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma var piešķirt zinātniskām institūcijām, ko apstiprinājusi uzraudzības iestāde, konsultējoties ar zinātnisko iestādi, izsniedzot sertifikātu attiecībā uz visiem to sugu īpatņiem, kuri uzskaitīti minētās regulas A pielikumā to kopumā, kas ir paredzēti vienam no sekojošā:

1) 

audzēšanai nebrīvē un mākslīgai pavairošanai, kura sekmēs atbilstošo sugu saglabāšanas iespējas;

2) 

pētniecībai, vai izglītībai, kas domāta atbilstošo sugu aizsardzībai un saglabāšanai.

Jebkura īpatņa pārdošana, uz kuru attiecas šāds sertifikāts, var notikt tikai tad, ja pircējs ir cita zinātniska institūcija, kurai ir šāds sertifikāts.

61. pants

Izņēmumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. un 3. punkta

Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 338/97 9. pantu, gan tās 8. panta 1. punktā noteikto aizliegumu attiecībā uz pirkšanu, pirkšanas piedāvājumu vai A pielikumā uzskaitīto īpatņu iegūšanu komerciāliem nolūkiem, gan tās 8. panta 3. punkta noteikumu, ka izņēmumi no aizliegumiem ir piešķirami, izsniedzot sertifikātu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, nepiemēro, ja attiecīgie īpatņi atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

1) 

uz tiem attiecas viens no noteiktu īpatņu sertifikātiem, kas paredzēti šīs regulas 48. pantā;

2) 

uz tiem attiecas viens no vispārīgajiem izņēmumiem, kas paredzēti šīs regulas 62. pantā.

62. pants

Vispārīgie izņēmumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. un 3. punkta

Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta noteikumi, ka 8. panta 1. punkta izņēmumus no aizliegumiem piešķir, izsniedzot sertifikātu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, nepiemēro, un sertifikāts nav nepieciešams:

1) 

nebrīvē dzimušiem un augušiem to dzīvnieku sugu īpatņiem, kas uzskaitīti šīs regulas X pielikumā, un to hibrīdiem, ja anotēto sugu īpatņi marķēti saskaņā ar šīs regulas 66. panta 1. punktu;

2) 

mākslīgi pavairotiem augu šķirņu īpatņiem;

▼M8

3) 

apstrādātiem īpatņiem (izņemot ziloņkaula materiālu), kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) punktā;

▼M2

4) 

nedzīviem A pielikumā iekļauto Crocodylia sugu īpatņiem ar izcelsmes kodu D, ja tie ir marķēti vai citā veidā identificēti, kā paredzēts šajā regulā;

5) 

stores Acipenser brevirostrum un tās hibrīdu kaviāram ar izcelsmes kodu D, ja kaviāra iepakojums ir marķēts, kā paredzēts šajā regulā.

▼B

63. pants

Iepriekš izsniegti sertifikāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu

1.  

Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) apakšpunkta vajadzībām ir pieļaujama iepriekšēja sertifikātu izsniegšana audzētājiem, kas apstiprināti uzraudzības iestādē ar noteikumu, ka tie saglabā audzēšanas ierakstus, ko pēc pieprasījuma uzrāda kompetentajai uzraudzības iestādei.

Minēto sertifikātu 20. ailē iekļauj šādu ierakstu:

“Sertifikāts derīgs tikai šādai(-ām) taksijai(-ām): …”

2.  

Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) un h) apakšpunkta vajadzībām ir pieļaujama iepriekšēja sertifikātu izsniegšana personām, kuras ir apstiprinājusi uzraudzības iestāde, pamatojoties uz šādu sertifikātu pārdot nebrīvē audzētus nedzīvus īpatņus un/vai nelielu skaitu nedzīvu īpatņu, kas likumīgi ir ņemti no savvaļas Kopienā, ar noteikumu, ka šī persona atbilst sekojošām prasībām:

a) 

tā saglabā ierakstu, ko tā pēc pieprasījuma uzrāda kompetentai uzraudzības iestādei un kas satur pārdoto īpatņu/sugu informāciju, nāves iemeslu, ja zināms, personas, no kurām īpatņi tika iegūti, un personas, kurām tie tika pārdoti; un

b) 

tā iesniedz gada pārskatu kompetentajai uzraudzības iestādei, kas ietver pārdošanas informāciju par visu gadu, īpatņu tipu un skaitu, attiecīgās sugas un informāciju par to, kā īpatņi iegūti.

▼M2

3.  
Iepriekš izdoti sertifikāti kļūst derīgi tikai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir tos aizpildījis un nosūtījis sertifikāta kopiju izdevējai uzraudzības iestādei.

▼BXVI NODAĻA

MARĶĒŠANAS PRASĪBAS

64. pants

Īpatņu marķēšana importa un komerciālas darbības nolūkiem Kopienā

1.  

Importa atļauju šādām vienībām izdod tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka īpatņi ir individuāli marķēti saskaņā ar 66. panta 6. punktu:

a) 

īpatņi, kas iegūti no Konvencijas dalībvalstu konferences apstiprinātas metodes pavairošanai nebrīvē;

b) 

īpatņi, kas iegūti audzētavā, ko apstiprinājusi Konvencijas dalībvalstu konference;

c) 

sugu populācijas īpatņi, kas uzskaitīti Konvencijas I papildinājumā, kam Konvencijas dalībvalstu konference apstiprinājusi eksporta kvotas;

d) 

Āfrikas ziloņu ilkņi un to atgriezumi ir 20 cm vai vairāk gari un vismaz 1 kg vai vairāk smagi;

e) 

jēla, žāvēta un/vai apstrādāta krokodilu āda, sāni, astes, kakli, kājas, muguras un citas to daļas, kas eksportētas Kopienā, un visas jēlas, žāvētas vai apstrādātas krokodilu ādas un sāni, kas reeksportēti Kopienā;

f) 

dzīvi sugu mugurkaulnieki, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kas pieder ceļojošai izstādei;

g) 

jebkurš Acipenseriformes spp. kaviāra iepakojums, tai skaitā konservu kārba, burka vai kārba, kurā šāds kaviārs tiek uzreiz iepakots.

2.  
Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 5. punkta vajadzībām visus kaviāra iepakojumus, kā tas ir noteikts šī panta 1. punkta g) apakšpunktā, iezīmē saskaņā ar šīs regulas 66. panta 6. punktu, ievērojot papildus prasības tās 66. panta 7. punktā.

65. pants

Īpatņu marķēšana eksporta un reeksporta nolūkiem

1.  
Reeksporta sertifikātus īpatņiem, kas minēti 64. panta 1. punkta no a) līdz d) apakšpunktam un f) apakšpunktā, attiecībā uz kuriem nav veiktas pārmaiņas, izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs pārliecinājis uzraudzības iestādi, ka oriģinālais marķējums ir neskarts.
2.  
Reeksporta sertifikātus jēlām, žāvētām un/vai apstrādātām krokodilu ādām un malām izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis uzraudzības iestādi, ka oriģinālās birkas nav skartas, vai, ja tie ir nozaudēti vai noņemti, īpatņi ir apzīmēti ar reeksporta birkām.
3.  
Eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti jebkuram kaviāra iepakojumam, kā tas ir noteikts 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, izdod tikai tad, ja iepakojumu iezīmē saskaņā ar 66. panta 6. punktu.
4.  
Eksporta atļaujas izdod attiecībā uz dzīviem sugu mugurkaulniekiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ievērotas atbilstošās šīs regulas 66. panta prasības. ►M2  Šo prasību neattiecina uz šīs regulas X pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, ja vien anotācija X pielikumā neparedz marķēšanu. ◄

66. pants

Marķēšanas metodes

1.  
33. panta 1. punkta, 40. panta 1. punkta, 59. panta 5. punkta un 65. panta 4. punkta vajadzībām piemēro šī panta 2. un 3. punktu.
2.  
Nebrīvē dzimušus un augušus putnus marķē saskaņā ar 8. punktu vai, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka šī metode nav atbilstoša dzīvnieku fizisku un uzvedības īpašību dēļ, ar vienreizēji numurētu, nemaināmu mikročipa retranslētāju, saskaņā ar ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E).
3.  
Dzīvus mugurkaulniekus, kas nav nebrīvē dzimušie un augušie putni, marķē ar vienreizēji numurētu, nemaināmu mikročipa retranslētāju saskaņā ar ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E) vai, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka šī metode nav atbilstoša īpatņu/sugu fizisku vai uzvedības īpašību dēļ, īpatņus marķē ar unikāli numurētiem gredzeniem, saitēm, birkām, tetovējumiem un tamlīdzīgiem paņēmieniem vai identificē jebkurā citā atbilstošā veidā.
4.  

33. panta 1. punktu, 40. panta 1. punktu, 48. panta 2. punktu, 59. panta 5. punktu un 65. panta 4. punktu nepiemēro, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka īpatņu fiziskās īpašības atbilstošā sertifikāta izdošanas laikā nepieļauj nevienu drošu marķēšanas metodes lietošanu.

Šādos gadījumos uzraudzības iestāde izsniedz noteikta darījuma sertifikātu un ieraksta šo faktu sertifikāta 20. ailē vai, ja marķēšanas metode var būt droši lietojama vēlākā laikā, iekļauj tajā attiecīgus nosacījumus.

▼M2

Sertifikātus par konkrētiem īpatņiem, ceļojošās izstādes sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus neizdod par dzīviem īpatņiem, uz kuriem attiecas šā punkta prasības.

▼B

5.  
Īpatņi, kuri pirms 2002. gada 1. janvāra marķēti ar mikročipa retranslētāju, kas neatbilst ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E), vai ar vienu no 3. punktā minētajām metodēm pirms 1997. gada 1. jūnija, vai atbilstoši 6. punktam pirms to ievešanas Kopienā, ir uzskatāmi par marķētiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.

▼M1

6.  
Īpatņus, kas minēti 64. un 65. pantā, marķē saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu vai ieteiktu metodi atbilstošajiem īpatņiem, un jo īpaši kaviāra iepakojumus, kas minēti 57. panta 5. punkta a) apakšpunktā, 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, 64. panta 2. punktā un 65. panta 3. punktā, marķē individuāli ar atkārtoti nelietojamām etiķetēm, tās pievienojot katram primārajam iepakojumam. Ja atkārtoti nelietojamā etiķete vienlaikus nav primārā iepakojuma plomba, kaviāru iepako tā, lai iepakojuma atvēršana būtu vizuāli konstatējama.

▼M6

Kaviāru no dažādām Acipenseriformes kārtas zivīm nedrīkst kopā fasēt primārajā tarā, izņemot presētu kaviāru (piemēram, kaviārs, kas sastāv no vienas vai vairāku storveidīgo sugu zivju neapaugļotām oliņām (ikri), kas paliek pāri pēc augstākas kvalitātes kaviāra apstrādes un sagatavošanas).

▼M1

7.  
Apstrādāt un fasēt vai pārfasēt kaviāru eksportam, reeksportam vai Kopienas iekšējai tirdzniecībai drīkst tikai tās apstrādes un fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcas, kuras licencējusi dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Licencētām apstrādes, fasēšanas un pārfasēšanas rūpnīcām pienācīgi jāuzskaita kaviāra daudzums, kas attiecīgi ir ievests, izvests, atkalizvests, saražots attiecīgajā rūpnīcā vai uzglabāts. Šai uzskaitei jābūt pieejamai pārbaudēm, ko veic uzraudzības iestāde attiecīgajā dalībvalstī.

Uzraudzības iestāde katrai apstrādes, fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcai piešķir identificējošu reģistrācijas kodu.

Konvencijas sekretariātam un Komisijai paziņo saskaņā ar šo punktu licencēto rūpnīcu sarakstu un šā saraksta izmaiņas.

Šajā punktā par apstrādes rūpnīcām uzskata arī lauksaimniecības uzņēmumus, kuros ražo kaviāru.

▼B

8.  

Nebrīvē dzimušus un augušus putnus, kā arī citus kontrolētā vidē dzimušus putnus, marķē ar unikāli numurētu bezšuves slēgtu kājas gredzenu.

Bezšuves slēgts kājas gredzens nozīmē gredzenu vai saiti nepārtrauktā aplī bez savienojuma vai pārrāvuma, kas nav nekādā veidā apstrādāts, tāda izmēra, ko nevar noņemt no putna, kad tā kāja ir pilnībā izaugusi pēc tam, kad gredzens uzlikts pirmajās putna dzīves dienās, un kas ir rūpnieciski ražots šādām vajadzībām.

67. pants

Humānas marķēšanas metodes

Ja Kopienas teritorijā dzīvnieku marķēšanai nepieciešams pievienot birku, saiti, gredzenu vai citu priekšmetu vai iezīmēt dzīvnieka ķermeņa daļas, vai implantēt mikroshēmas transponderu, to veic humāni, rūpējoties par īpatņa labsajūtu un dabīgo uzvedību.

68. pants

Marķēšanas metožu savstarpējā atpazīšana

1.  
Dalībvalsts kompetentajās iestādēm atzīst marķēšanas metodes, ko apstiprinājušas citas dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras ievēro 66. pantu.
2.  
Ja saskaņā ar šo regulu nepieciešama atļauja vai sertifikāts, šādā dokumentā norāda pilnīgu informāciju par īpatņu marķēšanu.XVII NODAĻA

ZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA

69. pants

▼M8

Ziņojumi par importu, eksportu un reeksportu un par īstenošanu

▼B

1.  

Dalībvalstis uzkrāj datus par importu Kopienā, eksportu un reeksportu no Kopienas, kas noticis, pamatojoties uz to uzraudzības iestāžu izsniegtajām atļaujām un sertifikātiem, neatkarīgi no ievešanas vai (re)eksporta faktiskās vietas.

Dalībvalstis, ievērojot Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu, datorizētā veidā un saskaņā ar CITES gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas vadlīnijām, ko izdevis Konvencijas sekretariāts, nodot šo informāciju Komisijai saskaņā ar šī panta 4. daļā noteikto grafiku par tās regulas A, B un C pielikumā uzskaitītajām sugām.

▼M8 —————

▼B

2.  

1. punktā minēto informāciju iesniedz divās atsevišķās daļās, sekojoši:

a) 

daļa par Konvencijas papildinājumos uzskaitīto sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu;

b) 

daļa par citu to sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, un par D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā.

3.  
Attiecībā uz to sūtījumu importu, kuros ir dzīvi dzīvnieki, dalībvalstis, kur tas iespējams, veic uzskaiti par to sugu īpatņu procentiem, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā, kas ir bijuši nedzīvi, ievedot tos Kopienā.
4.  
1., 2. un 3. punktā minēto informāciju dara zināmu Komisijai katram kalendārajam gadam pirms nākamā gada 15. jūnija par katru sugu un par katru (re)eksporta valsti.
5.  

Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajā informācijā ietver datus par veiktajiem likumdošanas, regulējošiem un administratīvajiem pasākumiem, kas ir veikti, lai īstenotu un izpildītu Regulas (EK) Nr. 338/97 un šīs regulas noteikumus.

Turklāt dalībvalstis ziņo par sekojošiem aspektiem:

a) 

personas un organizācijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 18. un 19. pantu;

b) 

zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 60. pantu;

c) 

audzētāji, kas ir apstiprināti saskaņā ar šīs regulas 63. pantu;

d) 

kaviāra (pār)fasēšanas rūpnīcas, kas licencētas saskaņā ar šīs regulas 66. panta 7. punktu;

e) 

fitosanitāro sertirfikātu izmantošana saskaņā ar šīs regulas 17. pantu;

▼M1

f) 

gadījumi, kuros izvešanas atļaujas un atkalizvešanas sertifikāti izdoti ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar šīs regulas 15. pantu.

▼M8

6.  
Šā panta 5. punkta pirmajā teikumā minēto informāciju iesniedz datorizētā veidā un saskaņā ar Konvencijas sekretariāta izdoto un Komisijas grozīto “Īstenošanas ziņojuma formātu”; informācija ikreiz jāiesniedz gadu pirms Konvencijas Pušu konferences, un tai jāaptver trīs gadu periods, kas beidzas iepriekšējā gada 31. decembrī.

Šā panta 5. punkta otrajā daļā minēto informāciju, ja tā nav iekļauta paziņojumā, ko izdara saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu vai šīs regulas 66. panta 7. punktu, iesniedz datorizētā veidā kopā ar paziņojumu, ko izdara saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktu

▼B

70. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu grozījumi

1.  

Lai sagatavotu Regulas (EK) Nr. 338/97 grozījumus saskaņā ar minētās regulas 15. panta 5. punktu, dalībvalstis attiecībā uz sugām, kas jau uzskaitītas tās regulas pielikumā, un tām, kuras varētu iekļaut sarakstā, nosūta visu attiecīgo informāciju Komisijai par sekojošiem aspektiem:

a) 

to bioloģisko un tirdzniecības statusu;

b) 

šādu sugu īpatņu izmantošanu;

c) 

īpatņu tirdzniecības kontroles metodēm.

2.  
Jebkurus Regulas (EK) Nr. 338/97 B un D pielikumu grozījumu projektus saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta c) vai d) apakšpunktu vai 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu Komisija iesniedz apspriedei zinātnieku darba grupai, kas minēta tās regulas 17. pantā, pirms tos iesniedz Komitejai.XVIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

▼M1

71. pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana pēc ierobežojumu noteikšanas

▼B

1.  
Uzreiz pēc ierobežojumu noteikšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 6. punktu un līdz laikam, kad tie atcelti, dalībvalstīs atsaka importa atļauju pieteikumus, kas attiecas uz īpatņiem, kuri eksportēti no attiecīgās valsts vai izcelsmes valstīm.
2.  
Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, importa atļauju var izsniegt, ja importa atļaujas pieteikums ir iesniegts pirms ierobežojumu ieviešanas, un dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka pastāv līgums vai pasūtījums, par ko ir veikts maksājums vai kā rezultātā īpatņi jau nosūtīti.
3.  
Tādas importa atļaujas derīguma periods, kas izsniegta saskaņā ar 2. punktu, nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.
4.  

Ja vien nav noteikts citādi, 1. punktā minētos ierobežojumus nepiemēro sekojošiem īpatņiem:

a) 

īpatņiem, kas dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar 56. pantu;

b) 

īpatņiem, kas ir importēti nolūkiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta e), f) vai g) apakšpunktā;

c) 

īpatņiem, dzīviem vai nedzīviem, kas ir daļa no to personu mājas piederumiem, kas pārceļas uz dzīvi Kopienā.

72. pants

Pārejas pasākumi

1.  
Sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 11. pantu un Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3418/83 ( 2 ) 22. pantu, var joprojām izmantot Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta, 5. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunkta, 5. panta 4. punkta, un 8. panta 3. punkta a) apakšpunkta un d) līdz h) apakšpunkta vajadzībām.
2.  
Atbrīvojumi no aizliegumiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3626/82 6. panta 1. punktā, paliek spēkā līdz to pēdējai derīguma dienai, ja tāda norādīta.

▼M6

3.  
Dalībvalstis drīkst turpināt izdot importa un eksporta atļaujas, reeksporta sertifikātus, ceļojošo izstāžu sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 I, III un IV pielikumā, paziņojumus par importu, kā noteikts II pielikumā, un ES sertifikātus, kā noteikts V pielikumā, vienu gadu pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/57 ( 3 ) stāšanās spēkā.

▼B

73. pants

Paziņojumi par īstenošanas noteikumiem

Katra dalībvalsts dara zināmus Komisijai un Konvencijas sekretariātam noteikumus, ko tā īpaši pieņem šīs regulas īstenošanai, un visus izmantotos juridiskos dokumentus un pasākumus, kas veikti tās īstenošanai un izpildei. Komisija šo informāciju dara zināmu citām dalībvalstīm.

74. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1808/2001 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar korelācijas tabulu XII pielikumā.

75. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3 —————

▼M7
VII PIELIKUMS

Kodi, kas īpatņu vai paraugu aprakstā jāiekļauj, un mērvienības, kas atļaujās un sertifikātos jāizmanto, ievērojot 5. panta 1) un 2) punktuApraksts

Tirdzniecības termina kods

Vēlamā mērvienība

Alternatīvā mērvienība

Paskaidrojums

Plātņvaļu filtrplātnes

BAL

kg

skaits

Vaļa bārda

Miza

BAR

kg

 

Koka miza (neapstrādāta, izkaltēta vai saberzta pulverī; nepārstrādāta)

Ķermenis

BOD

skaits

kg

Būtībā veseli nedzīvu dzīvnieku ķermeņi, to vidū svaigas vai apstrādātas zivis, izbāzti bruņurupuči, kolekcijas tauriņi, rāpuļi spirtā, veselas izbāztas medību trofejas u. c.

Kauli

BON

kg

skaits

Kauli, arī žokļi

Kalipī (calipee)

CAL

kg

 

Kalipī (calipee) vai kalipašs (calipash) (bruņurupuču gaļa zupai)

Bruņurupuču bruņas

CAP

skaits

kg

Neapstrādātas, nesadalītas Testudines sugu bruņurupuču bruņas

Grebumi

CAR

kg

skaits

Grebti izstrādājumi, piemēram, no koraļļiem un koka (arī daiļamatniecības izstrādājumi), izņemot ziloņkaula, kaula un raga grebumus.

NB! Ziloņkaula grebumi jānorāda kā tādi (sk. zemāk pie “IVC”). To sugu gadījumā, kuru pārstāvji dod materiālu vairāku veidu (piem., raga un kaula) grebumiem, ar tirdzniecības termina kodu, ja iespējams, jānorāda tirgojamā izstrādājuma veids (piem., “BOC” kaula grebumiem un “HOC” raga grebumiem)

Grebumi no kaula

BOC

kg

skaits

Kaula grebumi

Grebumi no raga

HOC

kg

skaits

Raga grebumi

Grebumi no ziloņkaula

IVC

kg

skaits

Ziloņkaula grebumi, arī, piem., mazāki apstrādāta ziloņkaula gabali (naža spali, šaha komplekti, madžonga komplekti u. c.). NB! No vesela triekņa veidoti grebumi jāpaziņo kā ilkņi (sk. zemāk pie “TUS”). Grebta ziloņkaula rotas jāpaziņo kā rotas no ziloņkaula (sk. zemāk pie “IJW”)

Kaviārs

CAV

kg

 

Neapaugļotas, nedzīvas, apstrādātas visu Acipenseriformes sugu zivju olas; pazīstamas arī kā ikri

Šķeldas

CHP

kg

 

Kokmateriāla šķeldas, īpaši no Aquilaria spp., Gyrinops spp. un Pterocarpus santalinus

Nagi

CLA

skaits

kg

Nagi, piem., Felidae, Ursidae vai Crocodylia sugu pārstāvju nagi (NB! “Bruņurupuču nagi” parasti ir zvīņas, nevis īstie nagi)

Drāna

CLO

m2

kg

Drāna; ja tā nav pilnībā izgatavota no Cites sugu pārstāvju apmatojuma, attiecīgo sugu pārstāvju apmatojuma svars, ja iespējams, jānorāda ar kodu “HAI”

Koraļļi (neapstrādāti)

COR

skaits

kg

Neapstrādāti koraļļi un koraļļu ieži (arī dzīvi koraļļu ieži un substrāts) [kas definēti Rezolūcijā Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koraļļu ieži jānorāda kā Scleractinia spp.

NB! Gabalu skaits jānorāda tikai tad, ja transportētie koraļļi atrodas ūdenī.

Dzīvie koraļļu ieži (transportēti mitrā veidā un kastēs) jāpaziņo, izsakot kilogramos. Koraļļu substrāts jāpaziņo, izsakot ar [koraļļu] skaitu (jo transportēšanas laikā tas, kalpodams par substrātu, uz kura piestiprinājušies Cites sarakstos neiekļautu sugu koraļļi, atrodas ūdenī)

Kosmētikas līdzekļi

COS

g

ml

►M8  Jebkurš produkts vai produktu maisījums, ko lieto tikai ārīgi (piemēram, uz ādas, matiem, nagiem, dzimumorgāniem, lūpām vai zobiem vai mutes dobuma gļotādas), lai attiecīgo ķermeņa daļu tīrītu, atsvaidzinātu, pārmainītu izskatā vai aizsargātu. Kosmētikas līdzekļi var būt dekoratīvā kosmētika, smaržas, ķermeņa krēms, nagu laka, matu krāsa, ziepes, šampūns, skūšanās krēms, dezodorants, saules aizsargkrēms vai zobu pasta. Norādītajiem daudzumiem jāatspoguļo līdzekļa sastāvā esošo CITES sugu skaits. ◄

Kultūras

CUL

pudeļu skaits u. c.

 

Mākslīgi pavairotu augu kultūras

Derivāti

DER

kg/l

 

Derivāti (kas nav iekļauti citur šajā tabulā)

Kaltēti augi

DPL

skaits

 

Kaltēti augi, piem., herbārija eksemplāri

Ausis

EAR

skaits

 

Ausis, parasti ziloņu ausis

Olas

EGG

skaits

kg

Nedzīvas veselas vai izpūstas olas (sk. arī aili “kaviārs”)

Olas (dzīvas)

EGL

skaits

kg

Dzīvas apaugļotas olas, parasti putnu un rāpuļu, bet var būt arī zivju un bezmugurkaulnieku olas

Olu čaumalas

ESH

g/kg

 

Neapstrādātas olu čaumalas, izņemot veselas olas

Ekstrakti

EXT

kg

l

Ekstrakti, parasti augu ekstrakti

Spalvas

FEA

kg/spārnu skaits

skaits

Spalvas; ja no spalvām izgatavots kāds priekšmets (piem., izveidots attēls), jānorāda priekšmetu skaits

Šķiedras

FIB

kg

m

Šķiedras, piem., augu šķiedras, bet var būt arī tenisa rakešu stīgas

Spuras

FIN

kg

 

Svaigas, saldētas vai kaltētas spuras un spuru daļas (arī airkājas)

Zivju mazuļi

FIG

kg

skaits

►M8  Dzīvi zivju mazuļi akvārijiem, akvakultūrai, inkubatoriem, patēriņam vai atbrīvošanai, arī dzīvi zuši (Anguilla anguilla), kuru garums nepārsniedz 12 cm. ◄

Ziedi

FLO

kg

 

Ziedi

Puķpodi

FPT

skaits

 

Puķpodi no augu daļām, piem., no kokpaparžu šķiedras (NB! Dzīvi augi, ko pārdod, sastādītus dažādsugu grupā vienā puķpodā, jānorāda kā dzīvie augi, nevis kā puķpods)

Varžu kājiņas

LEG

kg

 

Varžu kājiņas

Augļi

FRU

kg

 

Augļi

Pēdas

FOO

skaits

 

Pēdas, piem., ziloņu, degunradžu, nīlzirgu, lauvu, krokodilu u. c. kāju apakšējā daļa

Kažokādas izstrādājumi (lieli)

FPL

skaits

 

Lieli kažokādas izstrādājumi, piem., lāčādas vai lūšādas pārklāji vai citi liela izmēra izstrādājumi no kažokādas

Kažokādas izstrādājumi (sīki)

FPS

skaits

 

Sīki kažokādas izstrādājumi, kā rokassomas, atslēgu piekariņi, maki, spilveni, apmalojums u. c.

Žults

GAL

kg

 

Žults

Žultspūšļi

GAB

skaits

kg

Žultspūšļi

Apģērbi

GAR

skaits

 

Apģērbi, arī cimdi un cepures, bet ne apavi. Ietver tērpu apmalojumus un rotājumus

Ģenitālijas

GEN

kg

skaits

Kastrējumi un izkaltēti peņi

Žaunu loki

GIL

skaits

 

Žaunu loki (piem., haizivju)

Potcelmi

GRS

skaits

 

Potcelmi (bez potzara)

Apmatojums

HAI

kg

g

Apmatojums; ietver jebkuru dzīvnieku, piem., ziloņu, jaku, vikuņu, gvanako, apmatojumu

Apmatojuma izstrādājumi

HAP

skaits

g

Izstrādājumi no apmatojuma (piem., ziloņa matu aproces)

Ragi

HOR

skaits

kg

Ragi, arī briežveidīgo dzīvnieku ragi

Rotas

JWL

skaits

g

Rotas, to vidū aproces, kaklarotas un citi izstrādājumi (piem., no koka, koraļļiem u. c.), izņemot ziloņkaula rotas

Rotas no ziloņkaula

IJW

skaits

g

Ziloņkaula rotas

Ādas izstrādājumi (lieli)

LPL

skaits

 

Lieli ādas izstrādājumi, piem., portfeļi, mēbeles, čemodāni, ceļojuma somas

Ādas izstrādājumi (sīki)

LPS

skaits

 

Sīki ādas izstrādājumi, piem., jostas, bikšturi, velosipēda sēdekļi, čeku grāmatiņas vai kredītkaršu turētāji, rokassomas, atslēgu piekariņi, piezīmju grāmatiņas, somiņas, apavi, tabakmaki, naudasmaki, pulksteņsiksniņas un apmalojums

Dzīvi īpatņi

LIV

skaits

kg

Dzīvi augi un dzīvnieki

Lapas

LVS

kg

skaits

Lapas

Apaļkoki

LOG

m3

 

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, kas var būt apzāģēti vēlākai pārstrādei zāģmateriālos, papīrmalkā vai finierī. NB! Īpašiem mērķiem paredzētu, uz svara tirgotu apaļkoku (piem., ārstniecības gvaijaka, Guaiacum spp.) gadījumā jānorāda svars kilogramos

Gaļa

MEA

kg

 

Gaļa, arī zivs gaļa, ja zivs ir sadalīta (sk. aili “ķermenis”), svaiga vai nepārstrādāta gaļa, kā arī pārstrādāta gaļa (piem., kūpināta, vītināta, kaltēta, saldēta vai konservēta)

Zāles

MED

kg/l

 

Zāles

Muskuss

MUS

g

 

Muskuss

Eļļa

OIL

kg

l

Eļļa, piem., bruņurupuču, roņu, vaļu, zivju, dažādu augu eļļa

Pērles

PRL

skaits

 

Pērles (piem., no Strombus gigas)

Klavieru taustiņi

KEY

skaits

 

Klavieru taustiņi no ziloņkaula (piem., parastu klavieru gadījumā tie būtu 52 ziloņkaula taustiņi)

Kaula gabali

BOP

kg

 

Kaula gabali, neapstrādāti

Raga gabali

HOP

kg

 

Raga gabali, neapstrādāti, arī atlikumi

Ziloņkaula gabali

IVP

kg

 

Ziloņkaula gabali, neapstrādāti, arī atlikumi

Komplektēti sašūti kažokādas gabali

PLA

m2

 

Komplektēti sašūti kažokādas gabali, arī paklāji, ja tie izgatavoti no vairākām ādām

Saplāksnis

PLY

m2

m3

Materiāls, kas sastāv no trim vai vairākām savstarpēji salīmētām un presētām koka sloksnēm, kuras parasti izvieto tā, lai šķiedru virziens blakusesošajos slāņos būtu atšķirīgs

Pulveris

POW

kg

 

Pulveris

Kūniņas

PUP

skaits

 

Tauriņu kūniņas

Saknes

ROO

skaits

kg

Saknes, sīpoli, bumbuļsīpoli vai bumbuļi

NB! Akvilāriju (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) gadījumā vēlamā mērvienība ir kilogrami, bet alternatīvā mērvienība – skaits

Paklāji

RUG

skaits

 

Paklāji

Zāģzivju zāģveida purns

ROS

skaits

kg

Zāģzivju zāģveida purns

Zāģmateriāli

SAW

m3

 

Kokmateriāli, kas vienkārši sazāģēti gareniski vai saražoti profilēšanas-šķeldošanas procesā; parasti biezāki par 6 mm. NB! Īpašiem mērķiem paredzētu, uz svara tirgotu zāģmateriālu (piem., ārstniecības gvaijaka, Guaiacum spp.) gadījumā jānorāda svars kilogramos

Zvīņas

SCA

kg

 

Zvīņas, piem., bruņurupuču, citu rāpuļu, zivju, zvīņnešu zvīņas vai vairodziņi

Sēklas

SEE

kg

 

Sēklas

Čaulas

SHE

skaits

kg

Neapstrādātas gliemju čaulas

Ādas sānmalas

SID

skaits

 

Ādas sānmalas vai sāngabali; neietver krokodilu ādas sāngabalus (sk. ailē “ādas”)

Skelets

SKE

skaits

 

Būtībā vesels skelets

Ādas

SKI

skaits

 

Būtībā veselas ādas, neapstrādātas vai miecētas; arī krokodilu ādas sāngabali ar vairodziņiem vai bez tiem

Ādas gabali

SKP

kg

 

Ādas gabali, arī atlikumi, neapstrādāti vai miecēti

Galvaskausi

SKU

skaits

 

Galvaskausi

Zupa

SOU

kg

l

Zupa, piem., bruņurupuča zupa

Paraugi (zinātniskie)

SPE

kg/l/ml/ skaits

 

Zinātniskie paraugi, arī asiņu, audu (piem., nieru, liesas u. c.) paraugi, histoloģiskie preparāti, konservēti muzeju eksponāti u. c.

Stumbri

STE

skaits

kg

Augu stumbri

NB! Akvilāriju (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) gadījumā vēlamā mērvienība ir kilogrami, bet alternatīvā mērvienība – skaits

Peldpūšļi

SWI

kg

 

Hidrostatiskie orgāni, arī to produkti: isinglass un stores līme (izmanto restaurācijā, alus, vīna un sidra dzidrināšanā u. c.)

Astes

TAI

skaits

kg

Astes, piem., kaimanu astes (ādai) vai lapsu astes (apģērba rotāšanai, apkaklēm, boa u. c.), arī vaļu astes

Zobi

TEE

skaits

kg

Zobi, piem., vaļu, lauvu, nīlzirgu, krokodilu u. c.

Kokmateriāli

TIM

m3

kg

Neapstrādāti kokmateriāli, izņemot apaļkokus zāģēšanai un zāģmateriālus

Trofejas

TRO

skaits

 

Trofeja – visas viena dzīvnieka trofejdaļas, ja tās eksportē kopā, piem., 2 ragi, galvaskauss, galvas–plecu daļas āda, muguras āda, aste, 4 pēdas (t. i., desmit vienības) kopā veido vienu trofeju, bet ja eksportē, piem., tikai dzīvnieka galvaskausu un ragus, arī tie jāreģistrē kopā kā viena trofeja. Citādi šīs vienības būtu jāreģistrē atsevišķi. Vesels izbāzts ķermenis jāreģistrē ar kodu “BOD”. Tikai āda jāreģistrē ar kodu “SKI”. Visa ķermeņa, galvas–plecu daļas un pusķermeņa izbāzeņi, ja tos ar vienu atļauju eksportē kopā ar citām tā paša dzīvnieka daļām, jāpaziņo ar kodu “1 TRO”

Snuķi

TRU

skaits

kg

Ziloņu snuķi. NB! Ziloņa snuķis, kuru kā daļu no medību trofejas ar vienu atļauju eksportē kopā ar citām tā paša dzīvnieka trofejdaļām, jāpaziņo ar kodu “TRO”

Ilkņi

TUS

skaits

kg

Būtībā veseli ilkņi, var būt apstrādāti. Ietver ziloņu triekņus un nīlzirgu garos priekšzobus, valzirgu un narvaļu ilkņus, bet ne citus zobus

Finiera loksnes

 

 

 

 

— lobītais finieris

VEN

m3

kg

Plānas koksnes kārtas vai loksnes, kuru biezums parasti nepārsniedz 6 mm, parasti lobītas (lobītais finieris) vai sadalītas loksnēs (lokšņu finieris), un kuras izmanto saplākšņa, mēbeļu furnitūras un finiera kastu u. c. ražošanai

— lokšņu finieris

VEN

m2

kg

Vasks

WAX

kg

 

Vasks

Koksnes izstrādājumi

WPR

skaits

kg

Ražojumi no koksnes, arī gatavi koksnes izstrādājumi, kā mēbeles un mūzikas instrumenti

Mērvienību apzīmējumiMērvienība

Kods

grami

g

kilogrami

kg

litri

l

kubikcentimetri

cm3

mililitri

ml

metri

m

kvadrātmetri

m2

kubikmetri

m3

īpatņu vai paraugu skaits

skaits

NB! Ja mērvienība nav norādīta, tiek pieņemts, ka tā ir (piemēram, dzīvu dzīvnieku) skaits.

▼M8
VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA 

 

Attiecīgais taksons

Taksonomiskā atsauce

MAMMALIA

 

 

Visi MAMMALIA klases taksoni,

— izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, un

— izņemot tālāk atsevišķi norādītos dažādo MAMMALIA kārtu taksonus

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis spp.

Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.

 

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CARNIVORA

Felidae

Felidae spp.

Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (for Mico marcai lumped with Mico manicorensis treated as Callithrix manicorensis under CITES]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave’s Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon’s Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – American Journal of Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. - International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus

Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

AVES

 

 

Putnu kārtu un dzimtu nosaukumi

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

Visas putnu sugas, izņemot tālāk minētos taksonus un Lophura imperialis un Lophura hatinhensis, kuru īpatņi jāuzskata par L. edwardsi īpatņiem

Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm).

kopsakarā ar

Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).

APODIFORMES

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk,126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 130 (2): 116–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia (izņemot tālāk minētos taksonus)

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

Sauria (dzimtu nodalīšana)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1-2): 55-99.

 

Anguidae

Abronia spp.

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. Informācija par sugām izgūta no “The Reptile Database”2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35. (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

 

Cordylidae

Cordylidae spp. (izņemot tālāk minēto taksonu)

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Cnemaspis psychedelica

Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46–58.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Lygodactylus williamsi

Informācija par sugām izgūta no UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). “The Reptile Database”2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Paroedura masobe

Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43-49.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009). Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Ctenosaura spp.

Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004). Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117.

 

Lanthanotidae

Lanthanotidae spp.

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informācija par dzimtu, ģintīm un sugām izgūta no tiešsaistes avota – Integrētā taksonomiskās informācijas dienesta (ITIS); informācija par sugām izgūta no The Reptile Database2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1–156.

 

Varanidae

Varanidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43.

kopsakarā ar

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp. Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

izņemot ģinšu Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura paturēšanu,

Epicrates maurus atzīšanu par atsevišķu sugu

un izņemot tālāk minētos taksonus

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists’ League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002). Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432.

 

Viperidae

Atheris desaixi

Bitis worthingtoni

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informācija par sugām izgūta no The Reptile Database2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf

TESTUDINES

 

Testudines [apakš]kārtu nosaukumi

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Sugu un dzimtu nosaukumi, izņemot nosaukuma paturēšanu sugām Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata un izņemot tālāk minētos taksonus

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez pielikuma]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz’s land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56 (1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia leithii

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36:301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Frost, D. R. (ed.) (2015). CITES papildinājumos un Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto abinieku sugu taksonomiskais kontrolsaraksts. Informācija par sugām izgūta no Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference (tiešsaistes avots (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), 2015. gada maija versija 6.0 ar papildu komentāriem no CITES Dzīvnieku komitejas nomenklatūras speciālista) Sk. CoP17 Doc. 81.1 (Annex 5) vietnē

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

 

 

Anura: Microhylidae:

Dyscophus spp un Scaphiophryne spp.;

Telmatobiidae:

Telmatobius culeus; Caudata: Salamandridae:

Paramesotriton hongkongensis

FROST, D. R. (ed.) (2017). Informācija par sugām izgūta no Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, tiešsaistes avots, versija 6.0, skatīta 2017. gada 12. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 3) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

 

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI un DIPNEUSTI

 

 

Visas zivju sugas, izņemot tālāk minētos taksonus

Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). CITES papildinājumos un Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto zivju sugu taksonomiskais kontrolsaraksts (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, un Dipneusti, izņemot Hippocampus ģinti). Informācija izgūta no Catalog of Fishes, tiešsaistes avots, versijas 2015. gada 3. februāra atjauninājums. Sk.CoP17 Doc. 81.1 (Annex 6) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

 

 

Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: Carcharhinus falciformis; Lamniformes: Alopiidae: Alopias spp.;

Myliobatiformes: Myliobatidae: Mobula spp.;

Potamotrygonidae:

Potamotrygon spp.;

Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: Holacanthus clarionensis

ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informācija izgūta no Catalog of Fishes: Genera, Species, References, tiešsaistes avots, 2017. gada 28. aprīļa versija, skatīta 2017. gada 12. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 4) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1-066.

 

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Platnick, N. (2006). CITES sarakstos iekļauto zirnekļu sugu taksonomiskais kontrolsaraksts. Informācija izgūta no The World Spider Catalog (tiešsaistes avots, 2006. gada 7. aprīļa versija 6.5) [pieejama http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui kopā ar Brachypelma albiceps, kuriem piešķir tādu pašu statusu kā Aphonopelma albiceps saskaņā ar CITES

Platnick, N. I. (2014). The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133-143.

 

Scorpionidae

Pandinus camerounensis

Pandinus roeseli

Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139-151.

 

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Achillides spp. [tikai Filipīnu sugas]

Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.

 

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001). Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).

 

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

CEPHALOPODA

 

Nautilidae

Nautilidae spp.

Informācija par dzimtu, ģintīm un sugām izgūta no tiešsaistes avota – Integrētā taksonomiskās informācijas dienesta (ITIS). Sk. AC29 Doc.35 (Annex 5) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf

 

ANTHOZOA & HYDROZOA

 

Visas CITES sarakstā iekļautās sugas

Visu CITES sarakstā iekļauto koraļļu sugu taksonomiskais kontrolsaraksts, pamatojoties uz UNEP WCMC 2012. g. savākto informāciju

FLORA 

 

Attiecīgais taksons

Taksonomiskā atsauce

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus un Sternbergia

Davis, A.P. et al. (1999). CITES Bulb Checklist (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cyclamen un Galanthus, un Sternbergia sugām.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe un Pachypodium kontrolsaraksts (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tā atjauninājums: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Aloe un Pachypodium sugām

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. (National Botanical Institute, Pretoria, South Africa) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Hoodia sugām

CACTACEAE

 

Cactaceae (visi)

CITES Cactaceae Checklist third edition (2016, compiled by D. Hunt) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cactaceae sugām, un grozījumi un atjauninājumi, kas izklāstīti A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Kontrolsarakstu un tā papildinājumu var atrast Royal Botanic Gardens, Kew, UK tīmekļvietnē goo.gl/M26yL8

CYCADACEAE, STANGERIACEAE, ZAMIACEAE

 

Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae (visi)

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user’s guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae sugām

DICKSONIACEAE

 

Dicksonia (Amerikas sugas)

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Dicksonia sugām

DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes un Sarracenia

CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Dionaea, Nepenthes un Sarracenia sugām

EBENACEAE

 

Diospyros spp. (Madagaskaras populācijas)

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (pieejams kataloga tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Diospyros sugām no Madagaskaras. Sk. http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17. Saite uz minēto lapu: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17. Lejupielādēšana: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

Tikai informācijai: ziņas par jaunajiem nosaukumiem tiks regulāri darītas pieejamas tiešsaistes datubāzē “Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar” (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar)

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia (sukulentsugas)

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sukulento eiforbiju sugām

LEGUMINOSAE

 

Dalbergia spp. (Madagaskaras populācijas)

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā pieejams CITES tīmekļvietnē, sk. SC65 Inf. 21). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Dalbergia sugām no Madagaskaras. Sk.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

Tikai informācijai: ziņas par jaunajiem nosaukumiem tiks regulāri darītas pieejamas tiešsaistes datubāzē “Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar” (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar)

LEGUMINOSAE

 

Paubrasilia echinata

Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz šo sugu. Bez maksas pieejams https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, un papildu ziņas par šo taksonu var iegūt http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil

LEGUMINOSAE

 

Platymiscium pleiostachyum

Bente B. Klitgraard (2005). Platymiscium (LeguminosaeDalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400. Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz šo sugu. Pieejams https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Šis materiāls ir pieejams bez maksas

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe un Pachypodium kontrolsaraksts (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tā atjauninājums: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Aloe un Pachypodium sugām

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Phalaenopsis, Pleione un Sophronitis (1. sējums, 1995) un Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (2. sējums, 1997), un Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (3. sējums, 2001), un Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (4. sējums, 2006)

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas pieder pie Cattleya (izņemot C. jongheana), Cypripedium, Laelia (izņemot Laelia jongheana/Cattleya jongheana), Phalaenopsis, Pleione un Sophronitis (1. sējums, 1995) un Cymbidium, Dendrobium (izņemot D. cruentum), Disa, Dracula un Encyclia (2. sējums, 1997), un Aerangis (izņemot A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (3. sējums, 2001), un Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (4. sējums, 2006)

ORCHIDACEAE

 

Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata un Renanthera imschootiana

Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata un Renanthera imschootiana.

Atrodams Royal Botanic Gardens, Kew, UK tīmekļvietnē goo.gl/M26yL8

ORCHIDACEAE

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Bulbophyllum sugām

PALMAE

 

Dypsis decipiens un Dypsis decaryi

Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā atrodams US Fish & Wildlife Service tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Dypsis decipiens un Dypsis decaryi. Sk.: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Taxus spp.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Taxus sugām

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Guaiacum sugām.

▼B
IX PIELIKUMS

1. Apzīmējuma kodi atļaujās un sertifikātos, lai apzīmētu darbības mērķi saskaņā ar 5.panta 5)punktu

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

▼M6

Q

ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)

▼B

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

2. Apzīmējuma kodi atļaujās un sertifikātos, lai norādītu īpatņu izcelsmi saskaņā ar 5.panta 6)punktu

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

▼M2

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta Cites sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā), un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

▼B

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

▼M2

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

▼B

F

Dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet uz kuriem neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi ( 4 )

O

iepriekšēja vienošanās (4) 

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

▼M6

X

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā

▼M8

Y

Līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai izstāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē

▼M1
X PIELIKUMS

DZĪVNIEKU SUGAS, KAS MINĒTAS 62. PANTA 1. PUNKTĀ

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼M8
XI PIELIKUMS

18. pantā minēto bioloģisko paraugu veidi un to pielietojumsParauga veids

Tipiskais parauga lielums

Parauga pielietojums

asins un asins komponenti

maks. 5 ml (šķidriem paraugiem) vai sauss asins paraugs uz mikroskopa priekšmetstikliņa, uz filtrpapīra vai uztriepes veidā

biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika (arī seroloģiskā)

iekšējie audi (botāniskie vai zooloģiskie), fiksēti

audi (5 mm3–25 mm3) uz fiksējošā vai histoloģiskā priekšmetstikliņa, uz kura ir +/-5um slānis fiksēto audu preparāta

histoloģiskā un elektronu mikroskopija organismu un indīgu vielu noteikšanai; taksonomiskā izpēte; biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika

iekšējie audi (botāniskie vai zooloģiskie), sasaldēti

audu fragmenti (5 mm3–25 mm3)

biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika

iekšējie audi (botāniskie vai zooloģiskie), dzīvi (izņemot olšūnas, spermu un embrijus)

audu fragmenti (5 mm3–25 mm3)

biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika

ārējie audi, to vidū mati, āda, spalvas, zvīņas, kauli, olu čaumalas, zobi, ziloņkauls, ragi, lapas, miza, sēklas, augļi vai ziedi

individuāli ziloņkaula paraugi ar fiksāciju vai bez tās: aptuveni 3 cm × 3 cm lieli un 1 cm (vai – atkarībā no analīzes metodes – mazāk) biezi ziloņkaula fragmenti saskaņā ar ICCWC vadlīnijām par ziloņkaulu un tā laboratoriskās analīzes metodēm un kārtību (1)

degunradža raga paraugi: nedaudz raga pulvera/skaidu aizzīmogotā viltojumdrošā paraugošanas pudelē saskaņā ar degunradža raga DNS paraugošanas kārtību (2)

sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika; vecuma analīze; biomedicīniskā izpēte

mutes dobuma/ kloākas/ gļotu/ deguna dobuma/ urīnceļu/ rektālā uztriepe

nedaudz audu vai šūnu uz stobriņā ievietotas uztriepes

sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika (arī seroloģiskā); biomedicīniskā izpēte

šūnu līnijas un audu kultūras

parauga lielums nav ierobežots

biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika; vecuma analīze

DNS vai RNS (attīrīta)

līdz 0,5 ml attīrītas DNS vai RNS uz indivīdu

biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika; vecuma analīze

sekrēti (siekalas, inde, piens, augu sekrēti)

1–5 ml pudelītē

pretindes izstrāde; biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika (arī seroloģiskā); vecuma analīze

(1)   

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.

(2)   

Dienvidāfrikas Republikas Vides lietu departaments. Procedures for Rhino horn DNA Sampling.

▼B
XII PIELIKUMS

Korelācijas tabulaRegula (EK) Nr 1808/2001

Šī regula

1. panta a) un b) apakšpunkts

1. panta 1) un 2) punkts

1. panta c) apakšpunkts

1. panta d), e) un f) apakšpunkts

1. panta 3), 4) un 5) punkts

1. panta 6), 7) un 8) punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 5. un 6. punkts

3. pants

3. pants

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

5. panta pirmā daļa, 1) un 2) punkts

5. panta pirmā daļa, 3) punkts

4. panta 3. punkta c), d) un e) apakšpunkts

5. panta pirmā daļa, 4), 5) un 6) punkts

4. panta 4. punkts

6. pants

4. pants 5. punkts

7. pants

5. pants

8. pants

6. pants

9. pants

7. panta 1. punkts

10. pants

7. panta 2. punkts

11. pants

7. panta 3. un 4. punkts

12. pants

8. panta 1. punkts

13. pants

8. panta 2. punkts

14. pants

8. panta 3. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

8. panta 4. punkts

15. panta 3. un 4. punkts

8. panta 5. punkts

16. pants

8. panta 6. un 7. punkts

17. pants

18.un 19. pants

9. pants

20. pants

10. pants

21. pants

11. pants

22. pants

12. pants

23. pants

13. pants

24. pants

14. pants

25. pants

15. pants

26. pants

16. pants

27. pants

17. pants

28. pants

18. pants

29. pants

30.līdz 44. pants

19. pants

45. pants

20. panta 1. punkts

46. pants

20. panta 2. punkts

47. pants

20. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

48. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

20. panta 3. punkta c) apakšpunkts

20. panta 3. punkta d) un e) apakšpunkts

48. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts

20. panta 4. punkts

49. pants

20. panta 5. un 6. punkts

50. panta 1. un 2. punkts

21. pants

51. pants

22. pants

52. pants

23. pants

53. pants

24. pants

54. pants

25. pants

55. pants

26. pants

56. pants

27. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums un tiem sekojošais teksts

57. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

27. panta 2., 3. un 4. punkts

57. panta 2., 3. un 4. punkts

27. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts

57. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts

57. panta 5. punkta c) un d) apakšpunkts

28. panta 1. punkta pirmā un otrā atkāpe

58. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

28. panta 2. un 3. punkts

58. panta 2. un 3. punkts

28. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkts

58. panta 4. punkts

29. pants

59. pants

30. pants

60. pants

31. pants

61. pants

32. pants

62. pants

33. pants

63. pants

34. panta 1. punkts

34. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunkts

64. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunkts

34. panta 2. punkta g) un h) apakšpunkts

64. panta 2. punkts

35. panta 1. un 2. punkts

65. panta 1. un 2. punkts

35. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

65. panta 3. punkts

65. panta 4. punkts

36. panta 1. punkts

66. panta 1., 2. un 3. punkts

36. panta 2. punkts

66. panta 4. punkts

36. panta 3. un 4. punkts

66. panta 5. un 6. punkts

66. panta 7. punkts

36. panta 5. punkts

66. panta 8. punkts

37. pants

67. pants

38. pants

68. pants

39. pants

69. pants

40. pants

70. pants

41. pants

71. pants

42. pants

74. pants

43. pants

72. pants

44. pants

73. pants

45. pants

75. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

V pielikums

IV pielikums

VI pielikums

V pielikums

VII pielikums

VI pielikums

VIII pielikums

VII pielikums

IX pielikums

VIII pielikums

X pielikums

XI pielikums

XII pielikums

▼M6
XIII PIELIKUMS

SUGAS UN POPULĀCIJAS, KAS MINĒTAS 57. PANTA 3.a PUNKTĀ

Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon

▼M8

O. collium
O. darwini
O. jubata
O. karelini
O. рolii
O. severtzovi

▼M6

Panthera leo
Ursus maritimus( 1 ) OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.

( 1 ) OV L 344, 7.12.1983.,1. lpp

( 2 ) Komisijas 2015. gada 15. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2015/57, ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (OV L 10, 16.1.2015., 19. lpp.).

( 2 ) Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.

Top