EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 ( 2006. gada 4. maijs ), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — LV — 05.02.2015 — 004.002


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 865/2006

(2006. gada 4. maijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

(OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 100/2008 (2008. gada 4. februāris),

  L 31

3

5.2.2008

►M2

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 791/2012 (2012. gada 23. augusts),

  L 242

1

7.9.2012

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 792/2012 (2012. gada 23. augusts),

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1283/2013 (2013. gada 10. decembris),

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/56 (2015. gada 15. janvāris),

  L 10

1

16.1.2015

►M6

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/870 (2015. gada 5. jūnijs),

  L 142

3

6.6.2015
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 865/2006

(2006. gada 4. maijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanuEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

▼M2

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ( 1 ), un jo īpaši 19. panta 2., 3. un 4. punktu,

▼B

tā kā:

(1)

Vajadzīgi noteikumi, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 338/97 un nodrošinātu pilnīgu atbilstību prasībām, kas noteiktas Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES), turpmāk tekstā – “Konvencija”.

(2)

Lai nodrošinātu vienādu Regulas (EK) Nr. 338/97 īstenošanu, ir jānosaka sīki izstrādāti nosacījumi un kritēriji atļauju un sertifikātu pieteikumu izskatīšanai, izsniegšanai, derīgumam un šādu dokumentu lietošanai. Tāpēc šiem dokumentiem ir nepieciešams noteikt atbilstošus paraugus.

(3)

Papildus ir nepieciešams noteikt detalizētus noteikumus par nebrīvē dzimušo un augušo dzīvnieku, kā arī par mākslīgi pavairotu augu sugu īpatņu turēšanas nosacījumiem un kritērijiem, lai nodrošinātu vienādu šiem paraugiem piemērojamo atkāpju īstenošanu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktā norādītajām atkāpēm attiecībā uz īpatņiem, kas ir personīgie un mājas piederumi, ir jānosaka noteikumi, lai nodrošinātu atbilstību Konvencijas VII panta 3. punktam.

(5)

Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā noteikto iekšējās tirdzniecības aizliegumu vispārējo atkāpju vienveidīgu piemērošanu, jānosaka to definīcijas nosacījumi un kritēriji.

(6)

Jānosaka noteiktu sugu īpatņu marķēšanas kārtība, lai atvieglotu to identifikāciju un nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikumu piemērošanu.

(7)

Ir jānosaka noteikumi par Regulā (EK) Nr. 338/97 paredzēto periodisko ziņojumu saturu, formu un iesniegšanu.

(8)

Lai apsvērtu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu turpmākus grozījumus, visai attiecīgajai informācijai jābūt pieejamai, īpaši par sugu bioloģisko un tirdzniecības statusu, to izmantošanu un tirdzniecības kontroles metodēm.

(9)

Laikā no 2002. gada 3. līdz 15. novembrim Santjago (Čīlē) notikušās Konvencijas dalībvalstu konferences divpadsmitajā sesijā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, tai skaitā par vienkāršotām procedūrām atļauju un sertifikātu izsniegšanai, par īpašu sertifikātu izsniegšanu, lai atvieglotu pārvietošanu attiecībā un dažām īpatņu kategorijām, kas iekļautas ceļojošās izstādēs, par papildu atkāpēm attiecībā uz personīgiem piederumiem, par atjaunotām prasībām par kaviāra iepakojuma marķēšanu un citiem rutīnas un tehniskas dabas pasākumiem, ieskaitot atļaujās un sertifikātos izmantoto kodu maiņu un grozījumus standarta atsauču sarakstā, ko lieto Konvencijas papildinājumos iekļauto sugu nosaukumu noteikšanā, un tādēļ šīs rezolūcijas ir nepieciešams ņemt vērā.

(10)

Ņemot vērā administratīvo slogu, kas saistīts ar eksporta un importa regulējumu par dzīviem nebrīvē dzimušiem un augušiem, personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kā arī personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas tika ievesti Kopienā pirms Regula (EK) Nr. 338/97, Padomes 1982. gada 3. decembra Regula (EEK) Nr. 3626/82 par Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām īstenošanu Kopienā ( 2 ) vai valstu tiesību akti Konvencijas īstenošanai kļuva piemērojami; un to, ka šāds eksports un imports nerada šķērsli savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzībai, minētajam nolūkam jāizveido īpašs sertifikāts.

(11)

Tādēļ būtiski jāgroza Komisijas 2001. gada 30. augusta Regula (EK) Nr. 1808/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu ( 3 ). Ņemot vērā šo grozījumu apjomu, kā arī skaidrības labad, minētā regula būtu pilnībā jāaizstāj ar citu.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Definīcijas

Šīs regulas vajadzībām un papildus Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta definīcijām piemēro šādas definīcijas:

▼M6

1) “iegūšanas datums” ir datums, kad īpatnis iegūts savvaļā, piedzimis nebrīvē vai mākslīgi pavairots, vai, ja šāds datums nav zināms, agrākais pierādāmais datums, kurā sugas īpatnis ir nokļuvis jebkuras personas īpašumā;

▼B

2) “otrās paaudzes pēcnācējs (F2)” un “nākamo paaudžu pēcnācēji (F3, F4 utt.)” ir īpatņi, kas kontrolētā vidē radīti no vecākiem, kuri arī radīti kontrolētā vidē, kas atšķiras no īpatņa, kas kontrolētā vidē radīts no vecākiem, no kuriem vismaz viens ir dzimis no apaugļošanas savvaļā vai iegūts savvaļā (pirmās paaudzes pēcnācējs (F1));

3) “vaislas dzīvnieki” ir visi dzīvnieki audzētavā, kurus izmanto pavairošanai;

4) “kontrolēta vide” ir vide, kas tiek ietekmēta ar mērķi pavairot konkrētu sugu dzīvniekus, kas ir norobežota, lai novērstu šo sugu dzīvnieku, olu vai dzimumšūnu iekļūšanu vai izkļūšanu no tās, un tās raksturīgās īpašības var būt mākslīgas mītnes, atkritumu aizvākšana, veselības aprūpe, aizsardzība no plēsīgiem dzīvniekiem un mākslīgs barības nodrošinājums, tomēr ne tikai tās;

▼M2

4.a) “kultivēta vecāku šķirne” ir kontrolētos apstākļos izaudzētu un pavairošanai izmantotu augu kopums, ko kompetentā uzraudzības iestāde, apspriežoties ar kompetentu attiecīgās dalībvalsts zinātnisko iestādi, ir atzinušas par tādu, kas:

i) ir izveidota saskaņā ar Cites noteikumiem un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un tādā veidā, kas netraucē konkrētajai sugai saglabāties savvaļā; un

ii) tiek uzturēta pavairošanai pietiekamos daudzumos, lai mazinātu vai novērstu vajadzību ievākt savvaļas augus, un šādu ievākšanu pieļaujot vienīgi izņēmuma kārtā un tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai saglabātu kultivētās vecāku šķirnes dzīvotspēju un produktivitāti;

4.b) “medību trofeja” ir pievienotajā Cites atļaujā vai sertifikātā norādītais dzīvnieks vai viegli atpazīstama šā dzīvnieka daļa vai atvasinājums, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

i) ir jēls, apstrādāts vai pārstrādāts;

ii) mednieks to ir likumīgi ieguvis, attiecīgo dzīvnieku nomedījot personīgām vajadzībām;

iii) to importē, eksportē vai reeksportē pats mednieks vai viņa pilnvarota persona, un pārvietošana sākas tā izcelsmes valstī ar galamērķi mednieka pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

▼B

5) “persona, kas parasti dzīvo Kopienā” ir persona, kas dzīvo Kopienā vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu darba pienākumu dēļ vai, ja personai nav darba pienākumu, personīgu iemeslu dēļ, kuri rāda ciešu saistību starp šo personu un vietu, kur viņa dzīvo;

▼M6

6) “ceļojošā izstāde” ir paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai;

▼M1

7) “noteikta darījuma sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un ir derīgi tikai vienam vai vairākiem konkrēti norādītiem darījumiem;

▼B

8) “noteikta īpatņa sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un kas nav noteikta darījuma sertifikāti;

▼M1

9) “paraugu kolekcija” ir likumīgi iegūtu nedzīvu īpatņu, to daļu vai atvasinājumu kolekcija, kuru izrādīšanas nolūkā ved pāri robežai;

10) “pirmskonvencijas īpatnis” ir īpatnis, kas iegūts pirms attiecīgās sugas pirmreizējās iekļaušanas Konvencijas papildinājumos.

▼BII NODAĻA

VEIDLAPAS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

▼M3 —————

▼B

4. pants

Veidlapu aizpildīšana

▼M2

1.  Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 ( 4 ) 2. pantā minētās veidlapas aizpilda mašīnrakstā.

▼M6

Tomēr pieteikumus importa un eksporta atļaujām, reeksporta sertifikātiem, Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem, mūzikas instrumentu sertifikātiem un ceļojošās izstādes sertifikātiem, kā arī paziņojumus par importu, turpinājuma lapas un etiķetes var aizpildīt salasāmi ar roku, rakstot ar tinti un drukātiem burtiem.

▼M2

2.  Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās I pielikuma veidlapās Nr. 1 līdz Nr. 4, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās II pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās III pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās V pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā minētajās etiķetēs nedrīkst būt dzēsumu vai labojumu, ja vien šo dzēsumu vai labojumu autentiskums nav apstiprināts ar izdevējas uzraudzības iestādes zīmogu un parakstu. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 2. punktā minētajos paziņojumos par importu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās dzēsumus vai labojumus var apliecināt ar ievešanas muitas iestādes zīmogu un parakstu.

▼B

5. pants

Atļauju, sertifikātu un šādu dokumentu izsniegšanas pieteikumu saturs

Informācijai un atsaucēm atļaujās un sertifikātos, kā arī šādu dokumentu izsniegšanas pieteikumos jāatbilst sekojošām prasībām:

1) īpatņu aprakstā, kur tas paredzēts, jāiekļauj viens no VII pielikumā norādītajiem kodiem;

2) daudzuma vienību un tīrsvara norādīšanai jāizmanto VII pielikumā iekļautās vienības;

3) taksijas, pie kurām īpatnis pieder, norāda sugas līmenī, izņemot gadījumus, kad sugas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumiem ir diferencētas līdz pasugas līmenim vai ja Konvencijas dalībvalstu konference nolēmusi, ka pietiek ar diferencēšanu augstākā taksijas līmenī;

4) lai norādītu taksiju zinātniskos nosaukumus, jāizmanto šīs regulas VIII pielikumā norādītās standarta atsauces nomenklatūrai;

5) vajadzības gadījumā, izmantojot vienu no šīs regulas IX pielikuma 1. punktā iekļautajiem kodiem, jānorāda darījuma mērķi;

6) īpatņu avots jānorāda, izmantojot vienu no šīs regulas IX pielikuma 2. punktā iekļautajiem kodiem.

Ja 6. punktā norādīto kodu izmantošanai jāatbilst Regulā (EK) Nr. 338/97 vai šajā regulā paredzētajiem kritērijiem, tad tiem jāatbilst šādiem kritērijiem.

▼M1

5.a pants

Atļaujās, sertifikātos un to pieteikumos norādāmā informācija par augu eksemplāriem

▼M2

Ja augu eksemplāriem vairs nav piemērojami izņēmumi saskaņā ar Konvenciju vai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu “Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam”, atbilstīgi kuram tie ir likumīgi eksportēti un importēti, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās I un III pielikuma veidlapās 15. ailē, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās II pielikuma veidlapās 4. ailē un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās V pielikuma veidlapās 10. ailē norādāmā valsts var būt tā valsts, kurā attiecīgajiem eksemplāriem pārstāja piemērot minētos izņēmumus.

▼M1

Tādā gadījumā ailē, kura atļaujā vai sertifikātā atvēlēta ierakstam “īpaši nosacījumi”, ieraksta “Likumīgi ievests, ievērojot CITES paredzēto izņēmumu” un norāda, uz kuru izņēmumu šis ieraksts attiecas.

▼M2

6. pants

Veidlapu pielikumi

1.  Ja kādai no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. pantā minētajām veidlapām pievienotais pielikums ir tās neatņemama daļa, šo faktu un lappušu skaitu skaidri norāda attiecīgajā atļaujā vai sertifikātā un katrā pielikuma lappusē iekļauj:

a) atļaujas vai sertifikāta numuru un izdošanas datumu;

b) atļaujas vai sertifikāta izdevējas uzraudzības iestādes parakstu un zīmogu vai spiedogu.

2.  Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 1. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai sūtījumā, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu sūtījumā atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 22. aili, kā arī 27. ailes daļas “faktiski importētais vai (re)eksportētais daudzums/tīrsvars” un, attiecīgā gadījumā, “transportēšanas laikā nobeigušos dzīvnieku skaits”.

3.  Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 3. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 18. aili.

4.  Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 5. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 4. līdz 18. aili.

▼B

7. pants

Trešo valstu izsniegtās atļaujas un sertifikāti

1.  4. panta 1. un 2. punktu, 5. panta 3), 4) un 5) punktu un 6. pantu piemēro, lemjot par to, vai ir pieņemamas trešo valstu izsniegtas atļaujas un sertifikāti attiecībā uz īpatņiem, kurus paredzēts ievest Kopienā.

2.  Ja 1. punktā minētās atļaujas un sertifikāti attiecas uz to sugu īpatņiem, kam fiksētās eksporta kvotas nosakāmas brīvprātīgi vai eksporta kvotas, ko piešķīrusi Konvencijas dalībvalstu konference, tos var pieņemt tikai tad, ja tajos minēts kopējais konkrētajā gadā jau eksportēto īpatņu skaits, ieskaitot tos, uz kuriem attiecas konkrētā atļauja, un attiecīgo sugu kvota.

3.  Trešo valstu izsniegtus reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja tajos norādīta izcelsmes valsts un attiecīgās eksporta atļaujas numurs un izsniegšanas datums, un, attiecīgā gadījumā, pēdējā reeksporta valsts un attiecīgā reeksporta sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, vai, ja tajos ir norādīts pietiekams pamatojums, kāpēc šāda informācija netiek sniegta.

▼M1

4.  Trešo valstu izdotas atļaujas un sertifikāti par īpatņiem ar izcelsmes kodu “O” ir pieņemami tikai tad, ja īpatņi atbilst pirmskonvencijas īpatņu definīcijai 1. panta 10) punktā un ja minētajos dokumentos ir norādīts īpatņu iegūšanas datums vai apliecināts, ka šie īpatņi ir iegūti pirms kāda konkrēta datuma.

▼M2

5.  Eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus “eksporta apstiprinājuma” blokā ar daudzumu, parakstu un zīmogu vīzē eksporta vai reeksporta valsts ierēdnis. Ja pēc eksportēšanas eksporta dokuments ir palicis nevīzēts, importa valsts uzraudzības iestāde sazinās ar eksporta valsts uzraudzības iestādi un, izvērtējot attaisnojošos apstākļus vai dokumentus, izlemj par to, vai dokuments ir pieņemams.

▼M6

6.  Trešo valstu izdotās eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja attiecīgās trešās valsts kompetentā iestāde, kad tas tiek prasīts, sniedz pietiekamu informāciju par to, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību.

▼BIII NODAĻA

DOKUMENTU IZSNIEGŠANA, LIETOŠANA UN DERĪGUMS

8. pants

Dokumentu izsniegšana un lietošana

▼M2

1.  Dokumentus izsniedz un lieto saskaņā ar noteikumiem un ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 338/97, jo īpaši pēdējās minētās regulas 11. panta 1. līdz 4. punktā. Atļaujas un sertifikātus var izdot papīra vai elektroniskā formātā.

▼B

Lai nodrošinātu atbilstību minētajām regulām un to īstenošanai pieņemtajiem valstu tiesību aktiem, izsniedzējas uzraudzības iestāde var uzstādīt noteikumus, nosacījumus un prasības, kurām jābūt izklāstītām atbilstošajos dokumentos.

2.  Dokumentu lietošana neskar citas formalitātes, kas attiecas uz preču apriti Kopienā, preču ievešanu Kopienā vai arī to eksportu vai reeksportu no Kopienas, vai dokumentu, kuri tiek lietoti šādām formalitātēm, izsniegšanu.

3.  Uzraudzības iestādes izlemj par atļauju un sertifikātu izsniegšanu mēneša laikā no aizpildīta pieteikuma iesniegšanas datuma.

Tomēr, kad izsniedzēja uzraudzības iestāde apspriežas ar trešo pusi, šādu lēmumu var pieņemt tikai pēc apspriedes veiksmīga noslēguma. Pieteikuma iesniedzēju informē, ja viņa pieteikuma noformēšana būtiski aizkavējas.

▼M6

9. pants

Īpatņu sūtījumi

Neskarot 31., 38., 44.b, 44.i un 44.p pantu, par katru īpatņu sūtījumu, ko nosūta kopā kā daļu no vienas kravas, izdod atsevišķu importa atļauju, paziņojumu par importu, eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu.

10. pants

Importa un eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu, paraugu kolekcijas sertifikātu un mūzikas instrumentu sertifikātu derīgums

▼B

1.  Saskaņā ar 20. un 21. pantu izsniegto importa atļauju derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus. Turklāt importa atļauja nav derīga bez atbilstoša derīga dokumenta no eksporta vai reeksporta valsts.

▼M1

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem, kuram piemēro eksporta kvotas un par kuru ir izdota izvešanas atļauja, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, par kuru ir izdots atkalizvešanas sertifikāts, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

▼B

2.  Saskaņā ar 26. pantu izsniegto eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus.

▼M1

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem un kuram piemēro eksporta kvotas, pirmajā daļā minētās izvešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru pirmajā daļā minētie atkalizvešanas sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

2.a  Šā panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punkta otrajā daļā kvotas gads ir gads, par kuru vienojas Konvencijas Pušu konference.

▼M6

3.  Saskaņā ar attiecīgi 30., 37. un 44.h pantu izdoto ceļojošo izstāžu sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu un mūzikas instrumentu derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus.

▼M1

3.a  Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izsniegts saskaņā ar 44.a pantu, sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 6 mēnešus. Paraugu kolekcijas sertifikāta derīguma termiņš nebeidzas vēlāk par pievienotās ATA karnetes derīguma termiņu.

▼M1

4.  Šā panta 1., 2., 3. un 3.a punktā minētās atļaujas un sertifikātus pēc to derīguma termiņa beigām uzskata par nederīgiem.

▼M6

5.  Ceļojošās izstādes sertifikāti, personīgā īpašuma sertifikāti vai mūzikas instrumentu sertifikāti zaudē spēku, ja īpatņus pārdod, nozaudē, iznīcina vai nozog vai ja īpašumtiesības mainās kādā citā veidā vai, dzīvu īpatņu gadījumā, ja īpatnis ir gājis bojā, aizbēdzis vai ir izlaists savvaļā.

6.  Atļaujas vai sertifikāta turētājs bez liekas kavēšanās atdod izdevējai uzraudzības iestādei importa atļaujas, eksporta atļaujas, reeksporta sertifikāta, ceļojošās izstādes sertifikāta, personīgā īpašuma sertifikāta, paraugu kolekcijas sertifikāta vai mūzikas instrumentu sertifikāta oriģinālu un visas kopijas, kam beidzies derīguma termiņš, ko neizmanto vai kas vairs nav derīgas.

▼B

11. pants

Izmantoto importa atļauju un 47., 48., 49., 60. un 63. pantā minēto sertifikātu derīgums

1.  Turētāja izmantoto importa atļauju kopijas kļūst nederīgas šādos gadījumos:

a) kad šajos dokumentos minētie dzīvie īpatņi ir gājuši bojā;

b) kad šajos dokumentos minētie dzīvie dzīvnieki ir aizbēguši vai izlaisti savvaļā;

▼M6

c) kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir nozaudēti, iznīcināti vai nozagti;

▼B

d) kad kāds no ierakstiem 3., 6. vai 8. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

2.  47., 48., 49. un 63. pantā minētie sertifikāti kļūst nederīgi šādos gadījumos:

a) kad šajos dokumentos minētie dzīvie īpatņi ir gājuši bojā;

b) kad šajos dokumentos minētie dzīvie dzīvnieki ir aizbēguši vai izlaisti savvaļā;

▼M6

c) kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir nozaudēti, iznīcināti vai nozagti;

▼B

d) kad kāds no ierakstiem 2. un 4. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai;

▼M1

e) kad vairs netiek pildīti 20. ailē norādītie īpašie nosacījumi.

▼M2

3.  Saskaņā ar 48. un 63. pantu izdotie sertifikāti ir derīgi noteiktam darījumam, izņemot, ja attiecīgie īpatņi ir identificēti ar unikālu un pastāvīgu marķējumu vai (nedzīvi īpatņi, kurus nav iespējams marķēt) citā veidā.

▼B

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā īpatnis atrodas, var, konsultējoties ar attiecīgu zinātnisku iestādi, nolemt izsniegt noteikta darījuma sertifikātus, ja uzskata, ka ir citi ar sugu saglabāšanu saistīti faktori, kas darbojas pret noteiktu īpatņu sertifikātu izsniegšanu.

▼M1

Ja noteikta darījuma sertifikāts tiek izdots vairāku darījumu veikšanai, tas ir derīgs tikai izdevējas dalībvalsts teritorijā. Ja noteikta darījuma sertifikātus paredzēts izmantot dalībvalstī, kas sertifikātus nav izdevusi, tos izdod tikai vienam darījumam, un tie ir derīgi tikai šā viena darījuma veikšanai. Sertifikāta 20. ailē precizē, vai tas izdots vienam vai vairākiem darījumiem, kā arī norāda, kuras dalībvalsts vai dalībvalstu teritorijā tas ir derīgs.

▼B

4.  48. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 60. pantā minētie sertifikāti kļūst nederīgi, ja ieraksts 1. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

▼M1

5.  Dokumentus, kuri saskaņā ar šo pantu ir kļuvuši nederīgi, bez liekas kavēšanās atdod atpakaļ izdevējai uzraudzības iestādei, kas vajadzības gadījumā saskaņā ar 51. pantu var izdot sertifikātu, kurā atspoguļo nepieciešamos grozījumus.

▼B

12. pants

Dokumenti, kas ir atcelti, nozaudēti, nozagti, iznīcināti vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš

1.  Kad atļauja vai sertifikāts ir izsniegts, lai aizstātu dokumentu, kas ir atcelts, pazaudēts, nozagts vai iznīcināts vai arī tādu atļauju vai reeksporta sertifikātu, kam beidzies derīguma termiņš, ailē “īpaši noteikumi” norāda aizstātā dokumenta numuru un aizstāšanas iemeslu.

2.  Ja eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts ir atcelts, pazaudēts vai iznīcināts, izsniedzēja uzraudzības iestāde informē par to galamērķa valsts uzraudzības iestādi un Konvencijas sekretariātu.

13. pants

Pieteikumu iesniegšanas laiks importa un (re)eksporta dokumentiem un nodošana muitas procedūrai

1.  Ņemot vērā 8. panta 3. punktu, importa atļauju, eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu pieteikumus iesniedz savlaicīgi, lai minētos dokumentus varētu izsniegt pirms īpatņu ievešanas Kopienā vai to eksporta vai reeksporta no Kopienas.

2.  Īpatņus nav atļauts nodot muitas procedūrai, pirms nav uzrādīti vajadzīgie dokumenti.

14. pants

Trešo valstu dokumentu derīgums

Gadījumā, ja īpatņus ieved Kopienā, trešās valsts nepieciešamos dokumentus uzskata par derīgiem tikai tad, ja tie ir izsniegti eksprotam vai reeksportam no šīs valsts un izmantoti šim nolūkam pirms to derīguma termiņa beigām, un tos izmanto īpatņu ievešanai Kopienā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc to izsniegšanas datuma.

▼M6

Tomēr Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņu izcelsmes sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Savienībā 12 mēnešus pēc to izdošanas, un ceļojošās izstādes sertifikātus, personīgā īpašuma sertifikātus un mūzikas instrumentu sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Savienībā un attiecīgo sertifikātu pieprasījumam saskaņā ar šīs regulas 30., 37. un 44.h pantu trīs gadu laikā pēc to izdošanas.

▼B

15. pants

Noteiktu dokumentu izsniegšana ar atpakaļejošu spēku

1.  Atkāpjoties no šīs regulas 13. panta 1. punkta un 14. panta un ja importētājs vai (re)eksportētājs sūtījuma piegādes brīdī vai pirms sūtījuma nosūtīšanas informē atbildīgo uzraudzības iestādi par to, kāpēc nav pieejami nepieciešamie dokumenti, dokumentus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā minētajiem sugas īpatņiem, kā arī Regulas A pielikumā un tās 4. panta 5. punktā minētajiem sugas īpatņiem izņēmuma kārtā var izsniegt ar atpakaļejošu spēku.

2.  1. punktā noteikto atkāpi piemēro tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde, vajadzības gadījumā konsultējoties ar attiecīgām trešās valsts iestādēm, ir pārliecinājusies, ka pieļautie pārkāpumi nav attiecināmi uz importētāju vai (re)eksportētāju un ka attiecīgo īpatņu imports vai (re)eksports citādā ziņā atbilst Regulai (EK) Nr. 338/97, Konvencijai un attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.

▼M1

Attiecībā uz īpatņiem, kas ievesti vai izvesti, vai atkalizvesti kā personīgie vai mājas piederumi, piemērojot XIV nodaļas noteikumus, un attiecībā uz dzīviem, personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas iegūti likumīgi un tiek turēti personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, šā panta 1. punktā paredzēto atkāpi piemēro arī tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo kontrolējošo iestādi ir pārliecinājusies, ka notikusi patiesa kļūda un ka nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un ka attiecīgo īpatņu ievešana vai izvešana vai atkalizvešana ir notikusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97, Konvenciju un attiecīgajiem trešās valsts tiesību aktiem.

▼B

3.  Saskaņā ar 1. punktu izsniegtajos dokumentos skaidri norāda, ka minētie dokumenti izsniegti ar atpakaļejošu spēku, un pamato šādas izsniegšanas iemeslus.

Kopienas importa atļauju, kopienas eksporta atļauju un Kopienas reeksporta sertifikātu gadījumā šo informāciju ieraksta 23. ailē.

▼M2

3.a  Attiecībā uz personīgā īpašumā esošiem legāli iegūtiem dzīviem dzīvniekiem, kuri tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem un par kuriem ir izdota importa atļauja saskaņā ar 2. punkta otro daļu, divus gadus no atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības, un šajā laikposmā attiecībā uz A pielikumā minēto sugu īpatņiem nav pieļaujami atbrīvojumi, kas paredzēti minētās regulas 8. panta 3. punktā.

Ja importa atļauja izdota saskaņā ar 2. punkta otro daļu un attiecas uz minētajiem personīgā īpašumā esošajiem dzīvajiem dzīvniekiem vai uz Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma sugu īpatņiem, kas minēti regulas 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, atļaujas 23. ailē pievieno ierakstu “atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. vai 5. punkta, vismaz divus gadus no šīs atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt regulas 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības”.

▼B

4.  Par eksporta atļaujām un reeksporta sertifikātiem, kas izsniegti saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, informē Konvencijas sekretariātu.

16. pants

Īpatņu tranzīts caur Kopienu

Šīs regulas 14. un 15. pantu ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis) piemēro Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā minēto sugu īpatņiem, kas tranzīta laikā atrodas Kopienā, ja citādi šis tranzīts atbilst Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikumiem.

17. pants

Fitosanitārie sertifikāti

1.  Mākslīgi pavairoto Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā minēto augu sugu gadījumā un mākslīgi pavairoto tādu hibrīdu gadījumā, kas radīti no neanotētām A pielikumā minētām sugām, tiek piemēroti sekojoši noteikumi:

a) dalībvalstis var nolemt eksporta atļaujas vietā izsniegt fitosanitāro sertifikātu;

b) fitosanitāro sertifikātu, kuru izsniegusi trešā valsts, pieņem eksporta atļaujas vietā.

2.  Ja izsniegts 1. punktā minētais fitosanitārais sertifikāts, tajā iekļauj zinātnisko nosaukumu sugas līmenī vai, ja tas nav iespējams, tām taksijām, kas iekļautas atbilstīgi dzimtai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, ģints līmenī.

Turpretim mākslīgi pavairotās orhidejas un kaktusi, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā, var tā arī tikt nosaukti.

Fitosanitārajā sertifikātā iekļauj arī īpatņu veidu un daudzumu, kā arī zīmogu vai citu īpašu norādi, kas apliecina, ka “īpatņi ir mākslīgi pavairoti atbilstoši CITES definīcijai”.

18. pants

Vienkāršotas procedūras noteiktai bioloģisko paraugu tirdzniecībai

1.  Gadījumā, ja tirdzniecībai nebūs ietekmes uz attiecīgo sugu saglabāšanu vai ja ietekme būs maznozīmīga, var izveidot vienkāršotas procedūras izmantojot iepriekšēju atļauju un sertifikātu izsniegšanu XI pielikumā noteikto veidu un izmēru bioloģiskiem paraugiem, gadījumos, kad šie paraugi steidzami jāpieprasa lietošanai šajā pielikumā norādītajā veidā un ievērojot sekojošus nosacījumus:

a) katra dalībvalsts izveido un atjauno to personu un organizāciju reģistru, kurām var piemērot vienkāršotas procedūras, turpmāk tekstā – “reģistrētās personas un organizācijas”, kā arī to sugu reģistru, ko tās drīkst tirgot saskaņā ar šādām procedūrām, un jānodrošina, ka šādu reģistru reizi piecos gados pārskata uzraudzības iestāde;

b) dalībvalstīm jāsniedz reģistrētajām personām un organizācijām daļēji aizpildītas atļaujas un sertifikāti;

c) dalībvalstīm jādod tiesības reģistrētajām personām vai organizācijām ierakstīt konkrētu informāciju atļaujā vai sertifikātā, ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde atļaujas vai sertifikāta 23. ailē vai līdzvērtīgā vietā, vai pielikumā ir iekļāvusi sekojošo:

i) aiļu sarakstu, ko attiecībā uz katru sūtījumu reģistrētā persona ir tiesīga aizpildīt;

ii) paraksta vietu personai, kas aizpildījusi dokumentu.

Ja c) apakšpunkta i) daļā minētajā sarakstā ietilpst zinātniski nosaukumi, uzraudzības iestāde atļaujas vai sertifikāta priekšpusē vai pielikumā iekļauj apstiprināto sugu uzskaitījumu.

2.  Personas un organizācijas var tikt iekļautas reģistrā noteiktai sugai tikai pēc tam, kad kompetenta zinātniska iestāde ir atzinusi, ka atbilstoši Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam, 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam, 5. panta 2. punkta a) apakšpunktam un 5. panta 4. punktam vairākkārtējām darbībām ar šīs regulas XI pielikumā iekļautajiem bioloģiskajiem paraugiem nebūs negatīvas ietekmes uz attiecīgu sugu saglabāšanu.

3.  Uz iepakojuma, kurā pārvadā 1. punktā minētos bioloģiskos paraugus, piestiprina etiķeti ar norādi “Muestras biológicas CITES” vai “CITES Biological Samples”, vai “Échantillons biologiques CITES”, kā arī saskaņā ar Konvenciju izsniegtā dokumenta numuru.

19. pants

Vienkāršotas procedūras nedzīvu īpatņu eksportam vai reeksportam

1.  Nedzīvu Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā iekļauto sugu īpatņu, ieskaitot jebkuras to daļas vai atvasinājumus, eksporta vai reeksporta gadījumā dalībvalstis var izveidot vienkāršotas procedūras, izmantojot iepriekš izsniegtas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikātus, ievērojot sekojošus nosacījumus:

a) kompetentai zinātniskai iestādei jāsniedz atzinums, ka šāds eksports vai reeksports nekaitēs attiecīgās sugas saglabāšanu;

b) katra dalībvalsts izveido un atjauno to personu reģistru, kurām var piemērot vienkāršotas procedūras, turpmāk tekstā – “reģistrētās personas un organizācijas”, kā arī to sugu reģistru, ko tās drīkst tirgot saskaņā ar šādām procedūrām, un jānodrošina, ka šādu reģistru reizi piecos gados pārskata uzraudzības iestāde;

c) dalībvalstīm jāizsniedz reģistrētajām personām un organizācijām daļēji aizpildītas eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti;

d) dalībvalstīm jādod tiesības reģistrētajām personām vai organizācijām ierakstīt konkrētu informāciju atļaujas vai sertifikāta 3., 5., 8. un 9. vai 10. ailē, ja tās izpilda sekojošas prasības:

i) parakstās aizpildītās atļaujas vai sertifikāta 23. ailē;

ii) nekavējoties nosūta atļaujas vai sertifikāta kopiju izsniedzējai uzraudzības iestādei;

iii) izdara ierakstu, kuru pēc pieprasījuma viņi uzrāda uzraudzības iestādei un kurā ir detalizēta informācija par pārdotajiem īpatņiem, ieskaitot sugas nosaukumu, īpatņa veidu, īpatņa izcelsmi, pārdošanas datumu un to pircēju adreses un vārdus, kuriem tie tika pārdoti.

2.  1. punktā minētajam eksportam vai reeksportam jāatbilst Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 4. punktam un 5. punktam.IV NODAĻA

IMPORTA ATĻAUJAS

20. pants

Pieteikumi

1.  Importa atļaujas pieteikuma iesniedzējs atbilstoši aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3. līdz 6. un 8. līdz 23. aili un oriģināla 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 22. aili, un visas kopijas. Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā šāds pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sūtījumu.

2.  Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, tajās iekļauj informāciju, kas apliecināta ar dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu, jāizsniedz atļauja.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  Ja tiek iesniegts pieteikums importa atļaujai tādiem īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs par šo faktu informē uzraudzības iestādi.

4.  Attiecībā uz importa atļaujām īpatņiem, kas minēti 64. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs apliecina uzraudzības iestādei, ka izpildītas 66. pantā noteiktās marķēšanas prasības.

▼M1

20.a pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas ievešanas atļauju pieteikumus, ja saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.

▼B

21. pants

Importa atļaujas, kas izsniegtas Konvencijas I papildinājumā iekļauto un Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem

Ja importa atļaujas izsniegtas Konvencijas I papildinājumā iekļauto un Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, kopija eksportētāja vai reeksportētāja valstij var tikt atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam iesniegšanai eksporta vai reeksporta valsts uzraudzības iestādē eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta izsniegšanas nolūkam. Saskaņā ar tās regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu šādas importa atļaujas oriģinālu patur, līdz tiek uzrādīta attiecīga eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts.

Ja kopija eksportētāja vai reeksportētāja valstij netiek atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam, viņam izsniedz rakstveida izziņu, kurā apliecina, ka importa atļauja tiks izsniegta, un apraksta izsniegšanas nosacījumus.

22. pants

Dokumenti, kas importētājam jāiesniedz muitas iestādei

Neskarot 53. pantu, importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz visus sekojošos dokumentus robežas muitas iestādei ievešanas vietā Kopienā, kas norādīts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktam:

1) importa atļaujas oriģinālu (veidlapa Nr. 1);

2) “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2);

3) ja tas ir norādīts importa atļaujā, dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts.

Attiecīgos gadījumos importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 26. ailē norāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numuru.

23. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

22. pantā vai attiecīgajos gadījumos 53. panta 1. punktā minētā muitas iestāde pēc importa atļaujas oriģināla (veidlapa Nr. 1) un “turētāja kopijas” (veidlapa Nr. 2) 27. ailes aizpildīšanas atdod kopiju importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Importa atļaujas oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un jebkuru dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts pārsūta saskaņā ar 45. pantu.V NODAĻA

PAZIŅOJUMI PAR IMPORTU

24. pants

Dokumenti, kas importētājam jāiesniedz muitas iestādei

1.  Importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kur tas nepieciešams, aizpilda 1. līdz 13. aili oriģinālā paziņojumā par importu (veidlapa Nr. 1), un “importētāja kopijā” (veidlapa Nr. 2) un, ievērojot 25. pantu, iesniedz tos kopā ar dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts, ja tāda ir, robežas muitas iestādei ievešanas vietā Kopienā, kā tas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

2.  Gadījumā, ja paziņojumi par importu attiecas uz Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņiem, muitas iestādes nepieciešamības gadījumā var aizturēt šos īpatņus, kamēr tiek pārbaudīts pavaddokumentu derīgums, kā tas paredzēts tās regulas 4. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā.

25. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

24. pantā vai attiecīgajos gadījumos 53. panta 1. punktā minētā muitas iestāde pēc paziņojuma par importu (veidlapa Nr. 1) oriģināla un “importētāja kopijas” (veidlapa Nr. 2) 14. ailes aizpildīšanas atdod kopiju importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

Paziņojuma par importu (veidlapa Nr. 1) oriģinālu un visu dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts nosūta saskaņā ar 45. pantu.VI NODAĻA

EKSPORTA ATĻAUJAS UN REEKSPORTA SERTIFIKĀTI

26. pants

Pieteikumi

1.  Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vajadzības gadījumā aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 23. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 22. aili. Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sūtījumu.

2.  Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz tās dalībvalsts uzraudzības iestādē, kuras teritorijā īpatņi atrodas, un tajā iekļauj informāciju, kas apliecināta ar dokumentiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/96 5. pantu, atļauja/sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  Ja tiek iesniegts pieteikums eksporta atļaujai vai reeksporta sertifikātam attiecībā uz īpatņiem, par kuriem iepriekš šāds pieteikums ticis noraidīts, pieteicējs informē uzraudzības iestādi par šādu faktu.

4.  65. pantā minēto eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu gadījumā pieteikuma iesniedzējs apliecina uzraudzības iestādei, ka ievērotas 66. pantā iekļautās marķēšanas prasības.

5.  Ja, iesniedzot pieteikumu reeksporta sertifikātam, uzrāda importa atļaujas “turētāja kopiju” vai paziņojuma par importu “importētāja kopiju”, vai sertifikātu, kas izsniegts uz tā pamata, šos dokumentus atdod pieteikuma iesniedzējam tikai pēc tam, kas izlabots to īpatņu skaits, attiecībā uz kuriem dokuments ir derīgs.

Minēto dokumentu neatdod pieteikuma iesniedzējam, ja reeksporta sertifikāts ir piešķirts attiecīgo īpatņu kopējam skaitam, kuram dokuments ir derīgs, vai dokuments ir aizstāts saskaņā ar 51. pantu.

6.  Uzraudzības iestāde pārbauda visu apstiprinošu dokumentu derīgumu, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi.

7.  5. un 6. punktu piemēro, ja, iesniedzot pieteikumu eksporta atļaujai, kā atbalsta dokumentu uzrāda sertifikātu.

8.  Ja dalībvalsts uzraudzības iestādes pārraudzībā īpatņus atsevišķi marķē tā, lai atvieglotu atsauces uz 5. un 7. punktā minētajiem dokumentiem, šie dokumenti nav jāpievieno pieteikumam, ja to numurs ir iekļauts pieteikumā.

9.  Ja nav 5. līdz 8. punktā minēto apliecinājumu, uzraudzības iestāde pārbauda, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, vai (re)eksportējamo īpatņu ievešana vai iegāde Kopienā ir legāla.

10.  Ja 3. līdz 9. punkta vajadzībām uzraudzības iestāde konsultējas ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, pēdējai jāsniedz atbilde nedēļas laikā.

▼M1

26.a pants

Izvešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas izvešanas atļauju pieprasījumus, ja vien saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.

▼B

27. pants

Dokumenti, kas (re)eksportētājam jāiesniedz muitas iestādei

(Re)eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1), turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) un kopiju, kas jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3) muitas iestādei, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Attiecīgos gadījumos (re)eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 26. ailē norāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numuru.

28. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

27. pantā minētā muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) (re)eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju, kas jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), pārsūta saskaņā ar 45. pantu.

29. pants

Stādu audzētavām iepriekš izsniegtās atļaujas

Kad saskaņā ar Konvencijas dalībvalstu konferencē pieņemtajām vadlīnijām dalībvalsts reģistrē stādu audzētavas, kas eksportē mākslīgi pavairotus sugu īpatņus, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, tā var attiecīgajām stādu audzētavām iepriekš izsniegt eksporta atļaujas tās regulas A un B pielikumā uzskaitītajām sugām.

Iepriekš izsniegto eksporta atļauju 23. ailē norāda stādu audzētavas reģistrācijas numuru, kā arī šādu teikumu:

“Atļauja ir derīga tikai mākslīgi pavairotiem augiem, kā noteikts ar CITES Rezolūciju Konf. 11.11. (Rev.CoP13), un tikai šādām taksijām: . . .”.VII NODAĻA

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES SERTIFIKĀTI

30. pants

Izsniegšana

1.  Dalībvalstis var izsniegt ceļojošās izstādes sertifikātu attiecībā uz legāli iegūtiem īpatņiem, kas veido ceļojošās izstādes daļu un kas atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

a) dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar 56. pantu;

b) iegūti vai ievesti Kopienā, pirms nosacījumi, kas attiecas uz sugām, kuras uzskaitītas Konvencijas I, II vai III pievienojumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kļuva tām piemērojami.

2.  Dzīvu dzīvnieku gadījumā ceļojošās izstādes sertifikāts attiecas tikai uz vienu īpatni.

3.  Ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno turpinājuma lapu lietošanai saskaņā ar 35. pantu.

▼M2

4.  Gadījumā, ja īpatņi nav dzīvi dzīvnieki, uzraudzības iestāde ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno uzskaites lapu, kurā attiecībā uz katru īpatni uzrādīta visa informācija, kas prasīta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās III pielikuma veidlapās 8. līdz 18. ailē.

▼B

31. pants

Lietošana

Ceļojošās izstādes sertifikātu var lietot kā:

1) importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2) eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu;

▼M1

3) sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.

▼B

32. pants

Izsniedzējiestāde

1.  Ja ceļojošā izstāde izveidota Kopienā, ceļojošās izstādes sertifikātā izsniedzējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota ceļojošā izstāde.

2.  Ja ceļojošās izstādes izcelsmes valsts ir trešā valsts, ceļojošās izstādes sertifikāta izsniedzējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu sertifikātu.

3.  Ja uzturēšanās laikā dalībvalstī dzīvniekam, uz ko attiecas ceļojošās izstādes sertifikāts, piedzimst mazuļi, to paziņo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kura izsniedz vajadzīgo atļauju vai sertifikātu.

33. pants

Prasības īpatņiem

1.  Ja uz īpatni attiecas ceļojošās izstādes sertifikāts, jāievēro visas turpmāk minētās prasības:

a) īpatnim jābūt reģistrētam izsniedzējas uzraudzības iestādē;

b) īpatnis jāatgriež dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām;

c) īpatnim jābūt īpaši un paliekoši marķētam saskaņā ar 66. pantu dzīvo dzīvnieku gadījumā vai citādi identificētam tā, lai iestādes katrā dalībvalstī, kura ieved īpatni, varētu pārbaudīt, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim.

2.  Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts ir izsniegts saskaņā ar 32. panta 2. punktu, tad šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro. Šādos gadījumos sertifikāta 20. ailē iekļauj šādu tekstu:

“Šis sertifikāts nav derīgs, izņemot, ja tam ir pievienots ceļojošās izstādes sertifikāta oriģināls, ko izsniegusi trešā valsts.”

34. pants

Pieteikumi

1.  Ceļojošās izstādes sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, kur tas iespējams, aizpilda pieteikuma veidlapas (veidlapa Nr. 3) 3. un 9. līdz 18. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 3. un 9. līdz 18. aili.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā šāds pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sertifikātu.

2.  Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai 32. panta 2. punktā minētajā gadījumā pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

35. pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.  Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts izsniegts saskaņā ar 32. panta 1. punktu, tā turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbaudes nolūkos iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim, vizē turpinājuma lapas kopiju un pārsūta vizēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar 45. pantu.

2.  Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts izsniegts saskaņā ar 32. panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, izņemot, ja turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbaudes nolūkos iesniedz arī trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu un turpinājuma lapu.

Muitas iestāde pēc abu turpinājuma lapu aizpildīšanas atdod ceļojošās izstādes sertifikātu oriģinālus un turpinājuma lapas importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegtā sertifikāta turpinājuma lapas vīzētu kopiju minētajai iestādei.

36. pants

Aizvietošana

Ceļojošās izstādes sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kura to izsniegusi.

▼M1

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 20. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

▼BVIII NODAĻA

PERSONĪGĀ ĪPAŠUMA SERTIFIKĀTS

37. pants

Izsniegšana

▼M2

1.  Dalībvalstis var izdot personīgā īpašuma sertifikātu likumīgajam īpašniekam tiem legāli iegūtajiem dzīvajiem dzīvniekiem, kas tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem.

▼B

2.  Personīgā īpašuma sertifikāts attiecas tikai uz vienu īpatni.

3.  Sertifikātam pievieno turpinājuma lapu, lietošanai saskaņā ar 42 pantu.

38. pants

Lietošana

Ja īpatni, uz ko attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, pavada tā juridiskais īpašnieks, sertifikātu var izmantot kā:

1) importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2) eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja tam piekrīt galamērķa valsts.

39. pants

Izsniedzējiestāde

1.  Ja īpatņa izcelsmes valsts ir Kopienā, personīgā īpašuma sertifikāta izsniedzējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kuras teritorijā atrodas īpatnis.

2.  Ja īpatni ieved no trešās valsts, personīgā īpašuma sertifikāta izsniedzējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kura izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz šīs trešās valsts izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu.

3.  Personīgā īpašuma sertifikāta 23. ailē vai atbilstošajā sertifikāta pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“Derīgs daudzkārtējai robežas šķērsošanai, ja īpatni pavada tā īpašnieks. Juridiskajam īpašniekam ir jāsaglabā veidlapas oriģināls.

Īpatni, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai citādi nodot, izņemot, ja tas notiek saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 43. pantu. Šis sertifikāts nav nododams lietošanai citai personai. Ja īpatnis iet bojā, tiek nozagts, iznīcināts vai nozaudēts, vai pārdots, vai arī, ja īpašumtiesības uz to ir citādi nodotas, šis sertifikāts nekavējoties jāatgriež izsniedzējai uzraudzības iestādei.

Šis sertifikāts nav derīgs, ja tam nav pievienota turpinājuma lapa, kurai ir jābūt muitas amatpersonas apzīmogotai un parakstītai katrā robežas šķērsošanas reizē.

Šis sertifikāts nevar nekādā veidā ietekmēt tiesības pieņemt stingrākus valsts pasākumus attiecībā uz dzīvu dzīvnieku turēšanas ierobežojumiem vai nosacījumiem.”

4.  Ja uzturēšanās laikā dalībvalstī dzīvniekam, uz ko attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, piedzimst mazuļi, to paziņo attiecīgās valsts uzraudzības iestādei, kura izsniedz vajadzīgo atļauju vai sertifikātu.

40. pants

Prasības īpatņiem

1.  Ja uz īpatņiem attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, jāievēro šādi nosacījumi:

a) īpatnis ir jāreģistrē tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā atrodas īpašnieka ierastā dzīvesvieta;

b) īpatnis jāatgriež dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, pirms sertifikātu derīguma termiņa beigām;

c) īpatni nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, izņemot saskaņā ar 43. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

d) īpatnis ir īpaši un paliekoši jāmarķē saskaņā ar 66. pantu.

2.  Gadījumā, ja personīgā īpašuma sertifikāts ir izsniegts saskaņā ar 39. panta 2. punktu, tad nepiemēro šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktus.

Šādos gadījumos sertifikāta 23. ailē iekļauj šādu ierakstu:

“Šis sertifikāts nav derīgs, izņemot, ja tam ir pievienots personīgā īpašuma sertifikāta oriģināls, ko ir izsniegusi trešā valsts, un ja īpatni, uz ko tas attiecas, pavada tā īpašnieks.”

41. pants

Pieteikumi

1.  Personīgā īpašuma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, kur tas iespējams, aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 4. un 6. līdz 23. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 1., 4. un 6. līdz 22. aili.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, šādā gadījumā minēto pieteikumu var izmantot vairāk nekā vienam sertifikātam.

2.  Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatnis, vai 39. panta 2. punktā minētajā gadījumā pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizdod.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

42. pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.  Īpatņa importa, eksporta vai reeksporta gadījumā, ja attiecībā uz to personīgā īpašuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar 39. panta 1. punktu, tā turētājs pārbaudes nolūkos iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam, vizē turpinājuma lapas kopiju un nodod vizēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar šīs regulas 45. pantu.

2.  Gadījumā, ja personīgā īpašuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar 39. panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, izņemot, ja turētājs pārbaudes nolūkos iesniedz arī trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu.

Muitas iestāde pēc abu turpinājuma lapu aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam un saskaņā ar 45. pantu pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegtā sertifikāta turpinājuma lapas vizētu kopiju minētajai iestādei.

43. pants

Īpatņu pārdošana

Ja saskaņā ar šīs regulas 39. panta 1. punktu izsniegtā personīgā īpašuma sertifikāta turētājs vēlas īpatni pārdot, tas vispirms atdod sertifikātu izsniedzējai uzraudzības iestādei un, ja īpatnis pieder pie sugas, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kompetentajā iestādē iesniedz pieteikumu sertifikātam saskaņā ar tās regulas 8. panta 3. punktu.

44. pants

Aizstāšana

Personīgā īpašuma sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izsniegusi.

▼M1

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

▼M1VIIIa

NODAĻA

PARAUGU KOLEKCIJAS SERTIFIKĀTI

44.a pants

Izdošana

Dalībvalstis var izdot paraugu kolekcijas sertifikātus attiecībā uz paraugu kolekcijām, kam pievienota derīga ATA karnete, ja kolekcijā ir Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā minētu sugu īpatņi, to daļas vai atvasinājumi.

Lai piemērotu šā panta pirmo daļu, A pielikumā minēto sugu īpatņiem, to daļām vai atvasinājumiem ir jāatbilst šīs regulas XIII nodaļas noteikumiem.

44.b pants

Izmantošana

Ja paraugu kolekcijai, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir pievienota derīga ATA karnete, saskaņā ar 44.a pantu izdotu sertifikātu var lietot kā:

1) ievešanas atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2) izvešanas atļauju vai atkalizvešanas sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja galamērķa valsts atzīst un atļauj ATA karnešu izmantošanu;

3) sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.

44.c pants

Izdevēja iestāde

1.  Ja paraugu kolekcija izveidota Kopienā, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota paraugu kolekcija.

2.  Ja paraugu kolekcijas izcelsmes valsts ir trešā valsts, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izdod sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu dokumentu.

44.d pants

Prasības

1.  Paraugu kolekcija, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir jāieved atpakaļ Kopienā pirms sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās.

2.  Īpatņus, uz kuriem attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citai personai, kamēr tie atrodas ārpus sertifikāta izdevējas valsts teritorijas.

3.  Paraugu kolekcijas sertifikāts nav nododams citai personai. Ja īpatņus, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nozog, iznīcina vai nozaudē, par to nekavējoties jāinformē atļaujas izdevējiestāde un uzraudzības iestāde valstī, kurā tas noticis.

4.  Paraugu kolekcijas sertifikātā jābūt norādei, ka dokuments izsniegts “citām operācijām: paraugu kolekcijai”, un 23. ailē jābūt norādītam pievienotās ATA karnetes numuram.

Sertifikāta 23. ailē vai attiecīgajā pielikumā jābūt šādam ierakstam:

“Paraugu kolekcijai, kam pievienota ATA karnete Nr. xxx

Šis sertifikāts ir izdots paraugu kolekcijai un nav derīgs bez pievienotas derīgas ATA karnetes. Sertifikāts nav nododams citām personām. Īpatņus, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citām personām, kamēr tie atrodas ārpus šā dokumenta izdevējas valsts teritorijas. Šo sertifikātu var izmantot izvešanai vai atkalizvešanai no [izvešanas vai atkalizvešanas valsts] caur [valstīm, kas tiks apmeklētas] izrādīšanas nolūkā un ievešanai atpakaļ [izvešanas vai atkalizvešanas valstī].”

5.  Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro. Tādos gadījumos sertifikāta 23. ailē jābūt šādam ierakstam:

“Šis sertifikāts nav derīgs bez pievienota CITES dokumenta oriģināla, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātajiem noteikumiem.”

44.e pants

Pieteikumi

1.  Paraugu kolekcijas sertifikāta pieteikuma iesniedzējs attiecīgi aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4. un 7.–23. aili, kā arī 1., 3., 4. un 7.–22. aili sertifikāta oriģinālā un visās kopijās. Ierakstiem 1. un 3. ailē jābūt vienādiem. Visu apmeklējamo valstu nosaukumi jānorāda 23. ailē.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa.

2.  Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai – 44.c panta 2. punktā minētajā gadījumā – pirmās galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, pievienojot vajadzīgo informāciju un dokumentārus pierādījumus, ko minētā iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Ja pieteikumā informācija nav norādīta, tas attiecīgi jāpamato.

3.  Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

44.f pants

Dokumenti, kas sertifikāta turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.  Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 1. punktu, sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un kopiju, kā arī – nepieciešamības gadījumā – sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2), kopiju, kuru muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), un derīgas ATA karnetes oriģinālu, pārbaudes nolūkā iesniedz muitas iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc ATA karnetes noformēšanas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2454/93 paredzētajiem muitas noteikumiem un, nepieciešamības gadījumā, pēc pievienotās ATA karnetes numura ierakstīšanas paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālā un kopijā atdod dokumentu oriģinālus sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu vīzē un pārsūta paraugu kolekcijas sertifikāta kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Tomēr, kad paraugi pirmoreiz tiek izvesti no Kopienas, muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un kopiju, kuru muita atdod izsniedzēja uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), nosūta izdevējai uzraudzības iestādei, kā noteikts 45. pantā.

2.  Ja paraugu kolekcijas sertifikāts ir izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, un sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis pārbaudes vajadzībām iesniedz arī trešās valsts izdotā sertifikāta oriģinālu.

44.g pants

Aizstāšana

Paraugu kolekcijas sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

▼M6VIIIb NODAĻA

MŪZIKAS INSTRUMENTU SERTIFIKĀTS

44.h pants

Izdošana

1.  Dalībvalstis var izdot mūzikas instrumentu sertifikātu mūzikas instrumentu nekomerciālai pārvietošanai pāri robežām, tostarp, bet ne tikai, personīgai lietošanai, spēlēšanai, producēšanai (ierakstīšanai), izmantošanai radio vai televīzijas pārraidēs, apmācīšanai spēlēt, izstādēm vai konkursiem, ja šie instrumenti atbilst visām šādām prasībām:

a) tie ir iegūti no sugām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā, izņemot to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kuri iegūti pēc sugas iekļaušanas Konvencijas papildinājumos;

b) īpatnis, kas izmantots mūzikas instrumenta izgatavošanā, ir iegūts legāli;

c) mūzikas instruments ir pienācīgi identificēts.

2.  Sertifikātam pievieno turpinājuma lapu, ko lieto saskaņā ar 44.m pantu.

44.i pants

Izmantošana

Sertifikātu var izmantot jebkurā no šādiem veidiem:

a) kā importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

b) kā eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu.

44.j pants

Izdevējiestāde

1.  Mūzikas instrumentu sertifikāta izdevējiestāde ir tās valsts uzraudzības iestāde, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta.

2.  Mūzikas instrumentu sertifikāta 23. ailē vai attiecīgā sertifikāta pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“Derīgs daudzkārtējai robežas šķērsošanai. Oriģinālu patur turētājs.

Mūzikas instruments, uz ko attiecas šis sertifikāts, kas atļauj daudzkārtēju pārvietošanu pāri robežām, ir paredzēts nekomerciālai izmantošanai, tostarp, bet ne tikai, personīgai lietošanai, spēlēšanai, producēšanai (ierakstīšanai), izmantošanai radio vai televīzijas pārraidēs, apmācīšanai spēlēt, izstādēm vai konkursiem. Mūzikas instrumentu, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai nodot valdījumā citai personai laikā, kad tas ir ārpus valsts, kurā sertifikāts izdots.

Šis sertifikāts pirms tā termiņa beigām ir jāatdod tās valsts uzraudzības iestādei, kas izdevusi sertifikātu.

Šis sertifikāts ir derīgs tikai kopā ar tam pievienotu turpinājuma lapu, kuru katrā robežas šķērsošanas reizē apzīmogo un paraksta muitas amatpersona.”

44.k pants

Prasības īpatņiem

Ja uz īpatni attiecas mūzikas instrumentu sertifikāts, jāievēro šādi nosacījumi:

a) mūzikas instrumentam jābūt reģistrētam izdevējā uzraudzības iestādē;

b) pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām mūzikas instruments jānogādā atpakaļ dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts;

c) īpatni nedrīkst pārdot vai nodot valdījumā citai personai laikā, kad tas ir ārpus valsts, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta, izņemot saskaņā ar 44.n pantā paredzētajiem nosacījumiem;

d) mūzikas instrumentam jābūt pienācīgi identificētam.

44.l pants

Pieteikumi

1.  Mūzikas instrumentu sertifikāta pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju, kā noteikts 44.h un 44.k pantā, un vajadzības gadījumā aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 4. un 7. līdz 23. aili, kā arī sertifikāta oriģināla un visu kopiju 1., 4. un 7. līdz 22. aili.

Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairākiem sertifikātiem.

2.  Pareizi aizpildītu pieteikuma veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā ir pieteikuma iesniedzēja parastā dzīvesvieta, kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noskaidrotu, vai sertifikāts būtu jāizdod.

Ja pieteikumā kāda informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.  Ja sertifikāta pieteikums ir saistīts ar īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs par šo faktu informē uzraudzības iestādi.

44.m pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

Gadījumā, ja Savienībā ieved, eksportē vai reeksportē īpatni, uz kuru attiecas mūzikas instrumentu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar 44.j pantu, sertifikāta turētājs pārbaudes vajadzībām iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam, vīzē turpinājuma lapas kopiju un nodod vīzēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar 45. pantu.

44.n pants

Īpatņu pārdošana

Ja saskaņā ar šīs regulas 44.j pantu izdotā mūzikas instrumentu sertifikāta turētājs vēlas īpatni pārdot, viņš vispirms atdod sertifikātu izdevējai uzraudzības iestādei un, ja īpatnis pieder pie sugas, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kompetentajā iestādē iesniedz sertifikāta pieteikumu saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu.

44.o pants

Aizstāšana

Mūzikas instrumentu sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, ar jaunu var aizstāt tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizstātajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šādiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.”

44.p pants

Tādu mūzikas instrumentu ievešana Savienībā, kuriem sertifikātus izdevušas trešās valstis

Lai Savienībā ievestu mūzikas instrumentu, eksporta dokuments vai importa atļauja nav jāuzrāda, ja instrumentam ir mūzikas instrumentu sertifikāts, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzīgi 44.h pantā un 44.j pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Lai mūzikas instrumentu reeksportētu, reeksporta sertifikāts nav jāiesniedz.

▼BIX NODAĻA

MUITAS PROCEDŪRA

45. pants

Muitas iestādēm iesniegto dokumentu pārsūtīšana

1.  Muitas iestādes bez kavēšanās pārsūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei visus dokumentus, kas tām ir iesniegti, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97 un šo regulu.

▼M2

Uzraudzības iestādes, kas saņem šādus dokumentus, bez kavēšanās pārsūta citu dalībvalstu izdotos dokumentus attiecīgajām uzraudzības iestādēm kopā ar visiem apstiprinošiem dokumentiem, kas izdoti saskaņā ar Konvenciju. Ziņošanas nolūkos sākotnējos paziņojumus par importu pārsūta arī uzraudzības iestādēm importētājā valstī, ja tā nav pirmā Savienības valsts, kurā konkrētos īpatņus ieved.

▼B

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, muitas iestādes var apstiprināt savas dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegto dokumentu iesniegšanu elektroniski.X NODAĻA

SERTIFIKĀTI, KAS PAREDZĒTI REGULAS (EK) Nr. 338/97 5. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ, 3. UN 4. PUNKTĀ, 8. PANTA 3. PUNKTĀ UN 9. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ

46. pants

Izsniedzējiestāde

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, var būt tās dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegti, kurā atrodas īpatņi pieteikuma saņemšanas brīdī, saskaņā ar šīs regulas 50. pantu.

47. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā (eksportam vai reeksportam nepieciešamie sertifikāti)

Sertifikātos, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, ieraksta atbilstošo paziņojumu, kurš attiecas uz īpatņiem:

1) tie ir paņemti no savvaļas saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem;

2) tie ir pamesti vai izbēguši un tikuši atgūti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā notika atgūšana;

3) tie ir iegūti vai ievesti Kopienā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97;

4) tie ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms 1997. gada 1. jūnija saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82;

5) tie ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms 1984. gada 1. janvāra saskaņā ar Konvenciju;

6) tie ir iegūti vai ievesti dalībvalsts teritorijā, pirms tiem vai šajā dalībvalstī kļuva piemērojamas regulas, kas minētas 3) un 4) punktā, vai Konvencija.

48. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā (komerciālas lietošanas sertifikāti)

1.  Sertifikātā Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta vajadzībām norāda, ka to sugu īpatņi, kas uzskaitīti A pielikumā, ir atbrīvojami no tās regulas 8. panta 1. punktā ietvertajiem aizliegumiem viena no zemāk minētā iemesla dēļ:

a) tie ir iegūti vai ievesti Kopienā, pirms noteikumi attiecībā uz sugām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā vai Konvencijas I papildinājumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C1 pielikumā, kļuva tiem piemērojami;

b) tie ir cēlušies dalībvalstī un ir paņemti no savvaļas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem;

c) tie ir nebrīvē dzimuši un audzēti dzīvnieki vai ir daļa no tiem, vai ir no tiem cēlušies;

d) tie ir pilnvaroti izmantošanai vienam no nolūkiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta c) un e) līdz g) apakšpunktā.

2.  Dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde var uzskatīt, ka importa atļauja ir pieņemama kā sertifikāts Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta vajadzībām, ja tiek uzrādīta, “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2), ja šajā veidlapā norādīts, kā tas ir paredzēts tas 8. panta 3. punktā, ka īpatņi ir atbrīvojami no viena vai vairākiem tās regulas 8. panta 1. punktā ietvertajiem aizliegumiem.

49. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā (sertifikāti dzīvu īpatņu pārvietošanai)

Sertifikātā Regulas (EK) Nr. 338/97 9. panta 2. punkta b) apakšpunkta vajadzībām norāda, ka to dzīvo īpatņu pārvietošana, kuru suga ir iekļauta tās regulas A pielikumā, no vietas, kas norādīta importa atļaujā vai iepriekšēji izsniegtā sertifikātā, ir atļauta.

50. pants

Pieteikums sertifikātiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā

1.  Pieteikuma iesniedzējs sertifikātiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, kur tas iespējams, aizpilda 1., 2. un 4. līdz 19. aili pieteikuma veidlapā, kā arī 1. un 4. līdz 18. aili oriģinālā un visās kopijās.

Tomēr dalībvalstis var paredzēt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sertifikātu.

2.  Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā īpatnis atrodas, kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

51. pants

Atļauju, paziņojumu un sertifikātu labojumi

1.  Ja sūtījums, uz ko attiecas importa atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2) vai paziņojuma par importu “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2), vai sertifikāts, ir sadalīts vai ja citu iemeslu dēļ šā dokumenta informācija vairs neatbilst patiesībai, uzraudzības iestāde var veikt vienu no šīm darbībām:

a) veikt vajadzīgos labojumus šajos dokumentos saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

b) izdot vienu vai vairākus atbilstošus sertifikātus 47. un 48. pantā minētajiem nolūkiem.

Uzraudzības iestādei b) apakšpunkta nolūkam sākumā jāpārbauda aizvietojamā dokumenta derīgums, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi.

2.  Ja sertifikāti izsniegti, lai aizvietotu importa atļaujas “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2) vai paziņojuma par importu “kopiju importētājam” (veidlapa Nr. 2) vai iepriekš izdotu sertifikātu, šo dokumentu patur uzraudzības iestāde, kura izsniedz sertifikātu.

3.  Atļauju, paziņojumu vai sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to izsniegusi.

4.  Ja 1. punkta vajadzībām uzraudzības iestāde konsultējas ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, pēdējai jāsniedz atbilde nedēļas laikā.XI NODAĻA

ETIĶETES

52. pants

Etiķešu lietošana

▼M2

1.  Etiķetes, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā, izmanto tikai tad, ja herbāriju paraugus, iekonservētus, izžāvētus vai cieši noslēgtus muzeja paraugus un dzīvu augu materiālu pārvieto bezpeļņas aizdevumiem, ziedojumiem un apmaiņai starp pienācīgi reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm zinātniskai izpētei.

▼B

2.  1. punktā minētajiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā tie atrodas, piešķir reģistrācijas numuru.

Reģistrācijas numurs sastāv no piecām rakstzīmēm, no tām pirmās divas ir attiecīgās dalībvalsts divu burtu ISO valsts kods un pēdējās trīs ir vienreizējs numurs, ko katrai iestādei piešķīrusi kompetentā uzraudzības iestāde.

3.  Attiecīgie zinātnieki un zinātniskās institūcijas aizpilda etiķetes 1. līdz 5. aili un, atdodot šim nolūkam paredzētu etiķetes daļu, nekavējoties informē uzraudzības iestādi, kurā tie ir reģistrēti, par visiem datiem attiecībā uz katras etiķetes izmantošanu.XII NODAĻA

ATKĀPES NO MUITAS PROCEDŪRĀM, KAS NORĀDĪTAS REGULAS (EK) Nr. 338/97 4. PANTA 7. PUNKTĀ

53. pants

Muitas iestādes, kas nav robežas muitas iestādes ievešanas punktā

1.  Ja Kopienā ievedamais sūtījums pienāk robežas muitas iestādē pa jūru, gaisu vai ar dzelzceļu nosūtīšanai ar tādu pašu transporta veidu un bez pagaidu uzglabāšanas citā Kopienas muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu, pārbaudes un importa dokumentu uzrādīšanu veic pēdējā muitas iestādē.

2.  Ja sūtījums tika pārbaudīts muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu, un nosūtīts uz citu muitas iestādi turpmākām muitas procedūrām, pēdējā iestāde pieprasa uzrādīt importa atļaujas “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2), kas aizpildīta saskaņā ar šīs regulas 23. pantu, vai paziņojuma par importu “kopiju importētājam” (veidlapa Nr. 2), kas aizpildīta saskaņā ar šīs regulas 24. pantu, un tā var veikt jebkuras pārbaudes, ko uzskata par nepieciešamām, lai noteiktu, vai ir ievērota šī regula un Regula (EK) Nr. 338/97.XIII NODAĻA

ĪPATŅI, KAS DZIMUŠI UN AUGUŠI NEBRĪVĒ, UN MĀKSLĪGI PAVAIROTI ĪPATŅI

54. pants

Dzīvnieku sugu īpatņi, kas dzimuši un auguši nebrīvē

Neierobežojot 55. pantu, dzīvnieku sugu īpatņus uzskata par nebrīvē dzimušiem un augušiem tikai gadījumā, ja kompetentā uzraudzības iestāde, konsultējoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetentu zinātnisko iestādi, ir pārliecinājusies par sekojošu kritēriju izpildi:

1) īpatnis ir pēcnācējs vai atvasināts no pēcnācēja, kas dzimis vai kā citādi radīts kontrolētā vidē vienā no sekojošajiem gadījumiem:

a) no vecākiem, kuri sapārojušies vai kuru dzimumšūnas ir citādi pārnestas kontrolētā vidē dzimumvairošanās gadījumā;

b) no vecākiem, kas bijuši kontrolētā vidē, kad sākusies pēcnācēja attīstība bezdzimuma vairošanās gadījumā;

2) vaislas dzīvnieki ir noteikti saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem iegādes laikā un tādā veidā, kas nav kaitīgs attiecīgo savvaļas sugu izdzīvošanai;

3) vaislas dzīvniekus tur nošķirti no savvaļas īpatņiem, izņemot gadījuma rakstura dzīvnieku, olu vai dzimumšūnu pievienošanu, saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem, un veidā, kas nav kaitīgs sugu izdzīvošanai savvaļā vienam vai vairākiem sekojošiem nolūkiem:

a) lai novērstu vai atvieglinātu kaitīgu krustošanu, kur šādu pievienojumu lielumu nosaka nepieciešamība pēc jauna ģenētiskā materiāla;

b) lai atbrīvotos no konfiscētiem dzīvniekiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 16. panta 3. punktu;

c) izņēmuma kārtā, lai tos izmantotu kā vaislas dzīvniekus;

4) vaislas dzīvnieki ir paši radījuši otro vai nākamo pēcnācēju paaudzi (F2, F3 utt.) kontrolētā vidē, vai arī ar tiem rīkojas tādā veidā, kas ir pierādījies kā drošs veids otrās paaudzes pēcnācēju radīšanai kontrolētā vidē.

55. pants

Izcelšanās noteikšana

Ja 54. panta, 62. panta 1. punkta vai 63. panta 1. punkta vajadzībām kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamu noteikt dzīvnieka izcelšanos asins vai citu audu analīzes veidā, šāda analīze vai nepieciešamie paraugi ir jānodrošina tādā veidā, kādu noteikusi tā iestāde.

56. pants

Mākslīgi pavairoti augu šķirņu īpatņi

1.  Augu šķirņu īpatni uzskata par mākslīgi pavairotu, ja kompetentā uzraudzības iestāde, konsultējoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetentu zinātnisko iestādi, pārliecinās, ka ir izpildīti sekojoši kritēriji:

a) īpatnis ir iegūts vai atvasināts no augiem, kas audzēti no sēklām, cirtēm, šķirojuma, mizas audiem vai citiem augu audiem, sporām vai citām reproduktīvām stadijām vai veidojumiem kontrolētos apstākļos;

▼M2

b) kultivētā vecāku šķirne ir izveidota un tiek uzturēta saskaņā ar 1. panta 4.a) punkta definīciju;

▼M2 —————

▼M2

d) potaugu gadījumā gan saknes šķirne, gan potšķirne ir mākslīgi pavairota saskaņā ar a) un b) apakšpunktu.

▼M6

Kontrolēti apstākļi a) apakšpunkta īstenošanas nolūkā ir mākslīga vide, kas tiek intensīvi manipulēta ar cilvēka iejaukšanās palīdzību, kura var ietvert, taču neaprobežoties ar apstrādi, mēslošanu, nezāļu apkarošanu vai dēstīšanas darbībām, tādām kā pārstādīšana podiņos, pārpiķēšana un aizsardzība pret laika apstākļiem. Attiecībā uz akvilāriju sugu kokaugiem, ko audzē no sēklām, cirtēm, potējumiem, gaisa noliektņiem, atvasēm, mizas audiem vai citiem auga audiem, sporām vai citiem dzinumiem, “kontrolēti apstākļi” attiecas uz kokaudzētavām, kas ietver citu mākslīgu vidi, ko intensīvi manipulē ar cilvēka iejaukšanās palīdzību, lai iegūtu augus vai augu daļas un atvasinājumus.

▼M2

2.  Koksni un citas koku daļas un atvasinājumus, kas iegūti no kokiem, kuri auguši monospecifiskā audzē, uzskata par mākslīgi pavairotiem saskaņā ar 1. punktu.

▼M6

3.  Akvilāriju sugas kokaugus, ko kultivē, piemēram:

a) dārzos (piemājas un/vai kopienas dārzs);

b) valsts, privātās vai kopienas kokaudzēs, kur stādījumi var būt viensugas vai vairāksugu,

uzskata par mākslīgi pavairotiem saskaņā ar 1. punktu.

▼BXIV NODAĻA

PERSONĪGIE UN MĀJAS PIEDERUMI

57. pants

Personīgo un mājas piederumu ievešana un atkalievešana Kopienā

1.  Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts tās regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz īpatņiem, ko izmanto komerciālam labumam, pārdod, izstāda komerciāliem nolūkiem, tur pārdošanai, piedāvā vai transportē pārdošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz īpatņiem, ieskaitot medību trofejas, ja tie atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem:

a) tie ir ievietoti personīgajā bagāžā ceļotājiem no trešām valstīm; vai

b) tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no trešās valsts uz Kopienu;

c) tie ir ceļotāja iegūtas medību trofejas, ko importē vēlāk.

2.  Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts šīs regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz to sugu īpatņiem, kas uzskaitītas tās A pielikumā, kad tos Kopienā pirmo reizi ieved persona, kuras ierastā dzīvesvieta ir Kopienā vai kura uzsāk dzīvi Kopienā.

3.  Pirmo reizi ievedot Kopienā personīgus vai mājas piederumus, ieskaitot medību trofejas, un kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā, personai, kas parasti dzīvo Kopienā nav nepieciešams muitā uzrādīt importa atļauju, ja tiek uzrādīts (re)eksporta dokumenta oriģināls un tā kopija.

Muita pārsūta oriģinālu saskaņā ar šīs regulas 45. pantu un atdod turētājam apzīmogotu kopiju.

▼M6

3.a  Atkāpjoties no 3. punkta, ja Savienībā pirmo reizi ieved tādu sugu vai populāciju īpatņu medību trofejas, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā un šīs regulas XIII pielikumā, piemēro Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu.

▼B

4.  Ja persona, kas parasti dzīvo Kopienā, veic personīgu vai mājas piederumu, ieskaitot medību trofeju, kas ir to sugu īpatņi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A vai B pielikumā, atkalievešanu Kopienā, tai nav nepieciešams muitā uzrādīt importa atļauju, ja tiek uzrādīts viens no sekojošiem:

a) muitas apstiprināta, iepriekš izmantota Kopienas importa vai eksporta atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2);

b) (re)eksporta dokumenta kopija, kas norādīta 3. punktā;

c) pierādījums, ka īpatņi iegūti Kopienā.

▼M1

5.  Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, izvešanas vai atkalizvešanas dokuments vai ievešanas atļauja nav jāuzrāda, ja Kopienā ieved vai atkārtoti ieved šādus priekšmetus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā:

a) storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviārs, ne vairāk kā 125 grami vienai personai, ja katrs iepakojums ir atsevišķi marķēts saskaņā ar 66. panta 6. punkta prasībām;

b) “lietus stienīši” [rituāli mūzikas instrumenti lietus izsaukšanai] no kaktusaugiem (Cactaceae spp.), ne vairāk kā trīs vienai personai;

c) nedzīvi, apstrādāti krokodilveidīgo dzīvnieku (Crocodylia spp.) īpatņi, izņemot gaļu un medību trofejas, ne vairāk kā četri vienai personai;

d)  Strombus gigas gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai;

e) jūraszirdziņi (Hippocampus spp.), ne vairāk kā četri nedzīvi īpatņi vienai personai;

f)  Tridacnidae spp. gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai, ja to svars kopā nepārsniedz trīs kilogramus, turklāt par “īpatni” uzskata gan divas dabīgi savienotas gliemežvāka puses, gan divas atsevišķas, bet saderīgas gliemežvāka puses;

▼M6

g) akvilāriju sugu kokaugi (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) – ne vairāk par 1 kg kokskaidu, 24 ml eļļas un divām kreļļu virtenēm vai lūgšanu krellēm (vai divām kaklarotām vai aprocēm) vienai personai.

▼B

58. pants

Personīgo un mājas piederumu eksports un reeksports no Kopienas

1.  Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts tās regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz īpatņiem, ko izmanto komerciālam labumam, pārdod, izstāda komerciāliem nolūkiem, tur pārdošanai, piedāvā vai transportē pārdošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz īpatņiem, ja tie atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem:

a) tie ir ievietoti personīgajā bagāžā ceļotājiem dodoties uz trešo valsti;

b) tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no Kopienas uz trešo valsti.

2.  Eksporta gadījumā atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta personīgiem un mājas piederumiem, kas noteikti šīs regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz to sugu īpatņiem, kas uzskaitītas tās regulas A vai B pielikumā.

3.  Ja persona, kas parasti dzīvo Kopienā, reeksportē no Kopienas personīgus vai mājas piederumus, ieskaitot medību trofejas, kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A vai B pielikumā, nav nepieciešams muitā uzrādīt reekporta sertifikātu, ja tiek uzrādīts viens no sekojošiem:

a) muitas apstiprināta, iepriekš izmantota Kopienas importa vai eksporta atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2);

b) (re)eksporta dokumenta kopija, kas norādīta šīs regulas 57. panta 3. punktā;

c) pierādījums, ka īpatņi iegūti Kopienā.

▼M6

Iepriekšējā daļā minētie noteikumi neattiecas uz to degunradžu ragu vai ziloņkaula reeksportu, kas ir personīgajos vai mājas piederumos; attiecībā uz šiem īpatņiem muitā jāuzrāda reeksporta sertifikāts.

▼M6

3.a  Ja persona, kas pastāvīgi nedzīvo Savienībā, reeksportē ārpus pastāvīgās dzīvesvietas valsts iegūtus personīgus vai mājas piederumus, arī personīgas medību trofejas, kas ir to sugu īpatņi, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, muitā ir jāuzrāda reeksporta sertifikāts. Tādas pašas prasības attiecas uz to degunradžu ragu vai ziloņkaula reeksportu, kuri ir personīgie vai mājas piederumi, kas iegūti no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā uzskaitītajām īpatņu populācijām.

4.  Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, eksportējot vai reeksportējot priekšmetus, kas uzskaitīti 57. panta 5. punkta a) līdz g) apakšpunktā, nav jāuzrāda eksporta vai reeksporta dokuments.

▼M2

58.a pants

Personīgo un mājas piederumu komerciāla izmantošana Savienībā

▼M6

1.  Dalībvalsts uzraudzības iestāde drīkst atļaut komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktu, tikai ar šādiem nosacījumiem:

▼M2

a) pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka konkrētie īpatņi Savienībā ievesti vismaz divus gadus pirms plānotās komerciālās izmantošanas; un

b) attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies par to, ka laikā, kad konkrētos īpatņus ieveda Savienībā, tos būtu varēts arī importēt komerciāliem nolūkiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 2. punktu.

Kad minētie nosacījumi ir izpildīti, uzraudzības iestāde rakstveidā apliecina, ka konkrētos īpatņus var izmantot komerciālos nolūkos.

▼M6

2.  Ir aizliegtas komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktu vai ar to sugu īpatņiem, kas uzskaitīti Konvencijas I papildinājumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikuma 1. daļā un kuri ievesti Savienībā kā personīgie un mājas piederumi.

▼BXV NODAĻA

ATBRĪVOJUMI UN ATKĀPES

59. pants

Atbrīvojumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punkta, kas noteikti tās 8. panta 3. punktā

1.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunkta atbrīvojumus var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ir izpildīti minēto punktu un šīs regulas 48. panta nosacījumi.

▼M2

1.a  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā minētos atbrīvojumus piešķir tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka attiecīgie īpatņi ir iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas augu un dzīvnieku saglabāšanu.

▼B

2.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, kas konsultējusies ar kompetentu zinātnisku iestādi, ka ir ievēroti šīs regulas 48. pantā minētie nosacījumi un ka attiecīgie īpatņi ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar šīs regulas 54., 55. un 56. pantu.

3.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, kas ir konsultējusies ar kompetentu zinātnisku iestādi, ka ir izpildīti minēto punktu un šīs Regulas 48. panta nosacījumi.

4.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta h) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem piešķir tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka attiecīgie īpatņi ir paņemti no savvaļas dalībvalstī, ievērojot šīs valsts tiesību aktus.

5.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā noteikto atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz dzīviem mugurkaulniekiem, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ir ievēroti attiecīgie šīs regulas 66. panta noteikumi.

60. pants

Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punkta par labu zinātniskām institūcijām

Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 338/97 9. pantu, atkāpi no tās 8. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma var piešķirt zinātniskām institūcijām, ko apstiprinājusi uzraudzības iestāde, konsultējoties ar zinātnisko iestādi, izsniedzot sertifikātu attiecībā uz visiem to sugu īpatņiem, kuri uzskaitīti minētās regulas A pielikumā to kopumā, kas ir paredzēti vienam no sekojošā:

1) audzēšanai nebrīvē un mākslīgai pavairošanai, kura sekmēs atbilstošo sugu saglabāšanas iespējas;

2) pētniecībai, vai izglītībai, kas domāta atbilstošo sugu aizsardzībai un saglabāšanai.

Jebkura īpatņa pārdošana, uz kuru attiecas šāds sertifikāts, var notikt tikai tad, ja pircējs ir cita zinātniska institūcija, kurai ir šāds sertifikāts.

61. pants

Izņēmumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. un 3. punkta

Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 338/97 9. pantu, gan tās 8. panta 1. punktā noteikto aizliegumu attiecībā uz pirkšanu, pirkšanas piedāvājumu vai A pielikumā uzskaitīto īpatņu iegūšanu komerciāliem nolūkiem, gan tās 8. panta 3. punkta noteikumu, ka izņēmumi no aizliegumiem ir piešķirami, izsniedzot sertifikātu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, nepiemēro, ja attiecīgie īpatņi atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

1) uz tiem attiecas viens no noteiktu īpatņu sertifikātiem, kas paredzēti šīs regulas 48. pantā;

2) uz tiem attiecas viens no vispārīgajiem izņēmumiem, kas paredzēti šīs regulas 62. pantā.

62. pants

Vispārīgie izņēmumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. un 3. punkta

Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta noteikumi, ka 8. panta 1. punkta izņēmumus no aizliegumiem piešķir, izsniedzot sertifikātu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, nepiemēro, un sertifikāts nav nepieciešams:

1) nebrīvē dzimušiem un augušiem to dzīvnieku sugu īpatņiem, kas uzskaitīti šīs regulas X pielikumā, un to hibrīdiem, ja anotēto sugu īpatņi marķēti saskaņā ar šīs regulas 66. panta 1. punktu;

2) mākslīgi pavairotiem augu šķirņu īpatņiem;

3) apstrādātiem īpatņiem, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) apakšpunktā;

▼M2

4) nedzīviem A pielikumā iekļauto Crocodylia sugu īpatņiem ar izcelsmes kodu D, ja tie ir marķēti vai citā veidā identificēti, kā paredzēts šajā regulā;

5) stores Acipenser brevirostrum un tās hibrīdu kaviāram ar izcelsmes kodu D, ja kaviāra iepakojums ir marķēts, kā paredzēts šajā regulā.

▼B

63. pants

Iepriekš izsniegti sertifikāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu

1.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) apakšpunkta vajadzībām ir pieļaujama iepriekšēja sertifikātu izsniegšana audzētājiem, kas apstiprināti uzraudzības iestādē ar noteikumu, ka tie saglabā audzēšanas ierakstus, ko pēc pieprasījuma uzrāda kompetentajai uzraudzības iestādei.

Minēto sertifikātu 20. ailē iekļauj šādu ierakstu:

“Sertifikāts derīgs tikai šādai(-ām) taksijai(-ām): …”

2.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) un h) apakšpunkta vajadzībām ir pieļaujama iepriekšēja sertifikātu izsniegšana personām, kuras ir apstiprinājusi uzraudzības iestāde, pamatojoties uz šādu sertifikātu pārdot nebrīvē audzētus nedzīvus īpatņus un/vai nelielu skaitu nedzīvu īpatņu, kas likumīgi ir ņemti no savvaļas Kopienā, ar noteikumu, ka šī persona atbilst sekojošām prasībām:

a) tā saglabā ierakstu, ko tā pēc pieprasījuma uzrāda kompetentai uzraudzības iestādei un kas satur pārdoto īpatņu/sugu informāciju, nāves iemeslu, ja zināms, personas, no kurām īpatņi tika iegūti, un personas, kurām tie tika pārdoti; un

b) tā iesniedz gada pārskatu kompetentajai uzraudzības iestādei, kas ietver pārdošanas informāciju par visu gadu, īpatņu tipu un skaitu, attiecīgās sugas un informāciju par to, kā īpatņi iegūti.

▼M2

3.  Iepriekš izdoti sertifikāti kļūst derīgi tikai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir tos aizpildījis un nosūtījis sertifikāta kopiju izdevējai uzraudzības iestādei.

▼BXVI NODAĻA

MARĶĒŠANAS PRASĪBAS

64. pants

Īpatņu marķēšana importa un komerciālas darbības nolūkiem Kopienā

1.  Importa atļauju šādām vienībām izdod tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka īpatņi ir individuāli marķēti saskaņā ar 66. panta 6. punktu:

a) īpatņi, kas iegūti no Konvencijas dalībvalstu konferences apstiprinātas metodes pavairošanai nebrīvē;

b) īpatņi, kas iegūti audzētavā, ko apstiprinājusi Konvencijas dalībvalstu konference;

c) sugu populācijas īpatņi, kas uzskaitīti Konvencijas I papildinājumā, kam Konvencijas dalībvalstu konference apstiprinājusi eksporta kvotas;

d) Āfrikas ziloņu ilkņi un to atgriezumi ir 20 cm vai vairāk gari un vismaz 1 kg vai vairāk smagi;

e) jēla, žāvēta un/vai apstrādāta krokodilu āda, sāni, astes, kakli, kājas, muguras un citas to daļas, kas eksportētas Kopienā, un visas jēlas, žāvētas vai apstrādātas krokodilu ādas un sāni, kas reeksportēti Kopienā;

f) dzīvi sugu mugurkaulnieki, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kas pieder ceļojošai izstādei;

g) jebkurš Acipenseriformes spp. kaviāra iepakojums, tai skaitā konservu kārba, burka vai kārba, kurā šāds kaviārs tiek uzreiz iepakots.

2.  Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 5. punkta vajadzībām visus kaviāra iepakojumus, kā tas ir noteikts šī panta 1. punkta g) apakšpunktā, iezīmē saskaņā ar šīs regulas 66. panta 6. punktu, ievērojot papildus prasības tās 66. panta 7. punktā.

65. pants

Īpatņu marķēšana eksporta un reeksporta nolūkiem

1.  Reeksporta sertifikātus īpatņiem, kas minēti 64. panta 1. punkta no a) līdz d) apakšpunktam un f) apakšpunktā, attiecībā uz kuriem nav veiktas pārmaiņas, izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs pārliecinājis uzraudzības iestādi, ka oriģinālais marķējums ir neskarts.

2.  Reeksporta sertifikātus jēlām, žāvētām un/vai apstrādātām krokodilu ādām un malām izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis uzraudzības iestādi, ka oriģinālās birkas nav skartas, vai, ja tie ir nozaudēti vai noņemti, īpatņi ir apzīmēti ar reeksporta birkām.

3.  Eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti jebkuram kaviāra iepakojumam, kā tas ir noteikts 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, izdod tikai tad, ja iepakojumu iezīmē saskaņā ar 66. panta 6. punktu.

4.  Eksporta atļaujas izdod attiecībā uz dzīviem sugu mugurkaulniekiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ievērotas atbilstošās šīs regulas 66. panta prasības. ►M2  Šo prasību neattiecina uz šīs regulas X pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, ja vien anotācija X pielikumā neparedz marķēšanu. ◄

66. pants

Marķēšanas metodes

1.  33. panta 1. punkta, 40. panta 1. punkta, 59. panta 5. punkta un 65. panta 4. punkta vajadzībām piemēro šī panta 2. un 3. punktu.

2.  Nebrīvē dzimušus un augušus putnus marķē saskaņā ar 8. punktu vai, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka šī metode nav atbilstoša dzīvnieku fizisku un uzvedības īpašību dēļ, ar vienreizēji numurētu, nemaināmu mikročipa retranslētāju, saskaņā ar ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E).

3.  Dzīvus mugurkaulniekus, kas nav nebrīvē dzimušie un augušie putni, marķē ar vienreizēji numurētu, nemaināmu mikročipa retranslētāju saskaņā ar ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E) vai, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka šī metode nav atbilstoša īpatņu/sugu fizisku vai uzvedības īpašību dēļ, īpatņus marķē ar unikāli numurētiem gredzeniem, saitēm, birkām, tetovējumiem un tamlīdzīgiem paņēmieniem vai identificē jebkurā citā atbilstošā veidā.

4.  33. panta 1. punktu, 40. panta 1. punktu, 48. panta 2. punktu, 59. panta 5. punktu un 65. panta 4. punktu nepiemēro, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka īpatņu fiziskās īpašības atbilstošā sertifikāta izdošanas laikā nepieļauj nevienu drošu marķēšanas metodes lietošanu.

Šādos gadījumos uzraudzības iestāde izsniedz noteikta darījuma sertifikātu un ieraksta šo faktu sertifikāta 20. ailē vai, ja marķēšanas metode var būt droši lietojama vēlākā laikā, iekļauj tajā attiecīgus nosacījumus.

▼M2

Sertifikātus par konkrētiem īpatņiem, ceļojošās izstādes sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus neizdod par dzīviem īpatņiem, uz kuriem attiecas šā punkta prasības.

▼B

5.  Īpatņi, kuri pirms 2002. gada 1. janvāra marķēti ar mikročipa retranslētāju, kas neatbilst ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E), vai ar vienu no 3. punktā minētajām metodēm pirms 1997. gada 1. jūnija, vai atbilstoši 6. punktam pirms to ievešanas Kopienā, ir uzskatāmi par marķētiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.

▼M1

6.  Īpatņus, kas minēti 64. un 65. pantā, marķē saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu vai ieteiktu metodi atbilstošajiem īpatņiem, un jo īpaši kaviāra iepakojumus, kas minēti 57. panta 5. punkta a) apakšpunktā, 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, 64. panta 2. punktā un 65. panta 3. punktā, marķē individuāli ar atkārtoti nelietojamām etiķetēm, tās pievienojot katram primārajam iepakojumam. Ja atkārtoti nelietojamā etiķete vienlaikus nav primārā iepakojuma plomba, kaviāru iepako tā, lai iepakojuma atvēršana būtu vizuāli konstatējama.

▼M6

Kaviāru no dažādām Acipenseriformes kārtas zivīm nedrīkst kopā fasēt primārajā tarā, izņemot presētu kaviāru (piemēram, kaviārs, kas sastāv no vienas vai vairāku storveidīgo sugu zivju neapaugļotām oliņām (ikri), kas paliek pāri pēc augstākas kvalitātes kaviāra apstrādes un sagatavošanas).

▼M1

7.  Apstrādāt un fasēt vai pārfasēt kaviāru eksportam, reeksportam vai Kopienas iekšējai tirdzniecībai drīkst tikai tās apstrādes un fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcas, kuras licencējusi dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Licencētām apstrādes, fasēšanas un pārfasēšanas rūpnīcām pienācīgi jāuzskaita kaviāra daudzums, kas attiecīgi ir ievests, izvests, atkalizvests, saražots attiecīgajā rūpnīcā vai uzglabāts. Šai uzskaitei jābūt pieejamai pārbaudēm, ko veic uzraudzības iestāde attiecīgajā dalībvalstī.

Uzraudzības iestāde katrai apstrādes, fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcai piešķir identificējošu reģistrācijas kodu.

Konvencijas sekretariātam un Komisijai paziņo saskaņā ar šo punktu licencēto rūpnīcu sarakstu un šā saraksta izmaiņas.

Šajā punktā par apstrādes rūpnīcām uzskata arī lauksaimniecības uzņēmumus, kuros ražo kaviāru.

▼B

8.  Nebrīvē dzimušus un augušus putnus, kā arī citus kontrolētā vidē dzimušus putnus, marķē ar unikāli numurētu bezšuves slēgtu kājas gredzenu.

Bezšuves slēgts kājas gredzens nozīmē gredzenu vai saiti nepārtrauktā aplī bez savienojuma vai pārrāvuma, kas nav nekādā veidā apstrādāts, tāda izmēra, ko nevar noņemt no putna, kad tā kāja ir pilnībā izaugusi pēc tam, kad gredzens uzlikts pirmajās putna dzīves dienās, un kas ir rūpnieciski ražots šādām vajadzībām.

67. pants

Humānas marķēšanas metodes

Ja Kopienas teritorijā dzīvnieku marķēšanai nepieciešams pievienot birku, saiti, gredzenu vai citu priekšmetu vai iezīmēt dzīvnieka ķermeņa daļas, vai implantēt mikroshēmas transponderu, to veic humāni, rūpējoties par īpatņa labsajūtu un dabīgo uzvedību.

68. pants

Marķēšanas metožu savstarpējā atpazīšana

1.  Dalībvalsts kompetentajās iestādēm atzīst marķēšanas metodes, ko apstiprinājušas citas dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras ievēro 66. pantu.

2.  Ja saskaņā ar šo regulu nepieciešama atļauja vai sertifikāts, šādā dokumentā norāda pilnīgu informāciju par īpatņu marķēšanu.XVII NODAĻA

ZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA

69. pants

Ziņojumi par importu, eksportu un reeksportu

1.  Dalībvalstis uzkrāj datus par importu Kopienā, eksportu un reeksportu no Kopienas, kas noticis, pamatojoties uz to uzraudzības iestāžu izsniegtajām atļaujām un sertifikātiem, neatkarīgi no ievešanas vai (re)eksporta faktiskās vietas.

Dalībvalstis, ievērojot Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu, datorizētā veidā un saskaņā ar CITES gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas vadlīnijām, ko izdevis Konvencijas sekretariāts, nodot šo informāciju Komisijai saskaņā ar šī panta 4. daļā noteikto grafiku par tās regulas A, B un C pielikumā uzskaitītajām sugām.

Ziņojumos ietver informāciju par konfiscētajiem sūtījumiem.

2.  1. punktā minēto informāciju iesniedz divās atsevišķās daļās, sekojoši:

a) daļa par Konvencijas papildinājumos uzskaitīto sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu;

b) daļa par citu to sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, un par D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā.

3.  Attiecībā uz to sūtījumu importu, kuros ir dzīvi dzīvnieki, dalībvalstis, kur tas iespējams, veic uzskaiti par to sugu īpatņu procentiem, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā, kas ir bijuši nedzīvi, ievedot tos Kopienā.

4.  1., 2. un 3. punktā minēto informāciju dara zināmu Komisijai katram kalendārajam gadam pirms nākamā gada 15. jūnija par katru sugu un par katru (re)eksporta valsti.

5.  Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajā informācijā ietver datus par veiktajiem likumdošanas, regulējošiem un administratīvajiem pasākumiem, kas ir veikti, lai īstenotu un izpildītu Regulas (EK) Nr. 338/97 un šīs regulas noteikumus.

Turklāt dalībvalstis ziņo par sekojošiem aspektiem:

a) personas un organizācijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 18. un 19. pantu;

b) zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 60. pantu;

c) audzētāji, kas ir apstiprināti saskaņā ar šīs regulas 63. pantu;

d) kaviāra (pār)fasēšanas rūpnīcas, kas licencētas saskaņā ar šīs regulas 66. panta 7. punktu;

e) fitosanitāro sertirfikātu izmantošana saskaņā ar šīs regulas 17. pantu;

▼M1

f) gadījumi, kuros izvešanas atļaujas un atkalizvešanas sertifikāti izdoti ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar šīs regulas 15. pantu.

6.  Šā panta 5. punktā minēto informāciju iesniedz datorizētā veidā katru otro gadu līdz 15. jūnijam, ievērojot Konvencijas sekretariāta izdoto un Komisijas grozīto “Divgadu ziņojuma formātu”, un sniegtajai informācijai jāatbilst divu gadu periodam, kas beidzas iepriekšējā gada 31. decembrī.

▼B

70. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu grozījumi

1.  Lai sagatavotu Regulas (EK) Nr. 338/97 grozījumus saskaņā ar minētās regulas 15. panta 5. punktu, dalībvalstis attiecībā uz sugām, kas jau uzskaitītas tās regulas pielikumā, un tām, kuras varētu iekļaut sarakstā, nosūta visu attiecīgo informāciju Komisijai par sekojošiem aspektiem:

a) to bioloģisko un tirdzniecības statusu;

b) šādu sugu īpatņu izmantošanu;

c) īpatņu tirdzniecības kontroles metodēm.

2.  Jebkurus Regulas (EK) Nr. 338/97 B un D pielikumu grozījumu projektus saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta c) vai d) apakšpunktu vai 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu Komisija iesniedz apspriedei zinātnieku darba grupai, kas minēta tās regulas 17. pantā, pirms tos iesniedz Komitejai.XVIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

▼M1

71. pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana pēc ierobežojumu noteikšanas

▼B

1.  Uzreiz pēc ierobežojumu noteikšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 6. punktu un līdz laikam, kad tie atcelti, dalībvalstīs atsaka importa atļauju pieteikumus, kas attiecas uz īpatņiem, kuri eksportēti no attiecīgās valsts vai izcelsmes valstīm.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, importa atļauju var izsniegt, ja importa atļaujas pieteikums ir iesniegts pirms ierobežojumu ieviešanas, un dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka pastāv līgums vai pasūtījums, par ko ir veikts maksājums vai kā rezultātā īpatņi jau nosūtīti.

3.  Tādas importa atļaujas derīguma periods, kas izsniegta saskaņā ar 2. punktu, nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

4.  Ja vien nav noteikts citādi, 1. punktā minētos ierobežojumus nepiemēro sekojošiem īpatņiem:

a) īpatņiem, kas dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar 56. pantu;

b) īpatņiem, kas ir importēti nolūkiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta e), f) vai g) apakšpunktā;

c) īpatņiem, dzīviem vai nedzīviem, kas ir daļa no to personu mājas piederumiem, kas pārceļas uz dzīvi Kopienā.

72. pants

Pārejas pasākumi

1.  Sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 11. pantu un Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3418/83 ( 5 ) 22. pantu, var joprojām izmantot Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta, 5. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunkta, 5. panta 4. punkta, un 8. panta 3. punkta a) apakšpunkta un d) līdz h) apakšpunkta vajadzībām.

2.  Atbrīvojumi no aizliegumiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3626/82 6. panta 1. punktā, paliek spēkā līdz to pēdējai derīguma dienai, ja tāda norādīta.

▼M6

3.  Dalībvalstis drīkst turpināt izdot importa un eksporta atļaujas, reeksporta sertifikātus, ceļojošo izstāžu sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 I, III un IV pielikumā, paziņojumus par importu, kā noteikts II pielikumā, un ES sertifikātus, kā noteikts V pielikumā, vienu gadu pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/57 ( 6 ) stāšanās spēkā.

▼B

73. pants

Paziņojumi par īstenošanas noteikumiem

Katra dalībvalsts dara zināmus Komisijai un Konvencijas sekretariātam noteikumus, ko tā īpaši pieņem šīs regulas īstenošanai, un visus izmantotos juridiskos dokumentus un pasākumus, kas veikti tās īstenošanai un izpildei. Komisija šo informāciju dara zināmu citām dalībvalstīm.

74. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1808/2001 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar korelācijas tabulu XII pielikumā.

75. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3 —————

▼B
VII PIELIKUMS

Kodi, kuri jāiekļauj īpatņu aprakstos, un mērvienības, kuras ir izmantotas atļaujās un sertifikātos atbilstoši 5. panta 1) un 2) punktamVeids

Kods

Atzītās vienības

Alternatīvas vienības

Paskaidrojums

Miza

BAR

kg

 

Koku miza (neapstrādāta, izkaltēta vai saberzta pulverī; nepārstrādāta)

Ķermenis

BOD

skaits

kg

Veseli nedzīvu dzīvnieku ķermeņi, tai skaitā svaigas vai apstrādātas zivis, izbāzti bruņurupuči, iekonservēti taureņi, rāpuļi spirtā, veselas izbāztas medību trofejas utt.

Kauls

BON

kg

skaits

Kauli, tai skaitā žokļi

Kalipī (Calipee)

CAL

kg

 

Kalipī (Calipee) vai kalipašs (calipash) (bruņurupuču skrimšļi zupai)

Čaulas

CAP

skaits

kg

Neapstrādātas, veselas Testudinata sugas čaulas

Grebumi

CAR

kg

m3

Grebumi (tai skaitā no koka, kā arī pabeigti koka izstrādājumi, piemēram, mēbeles, mūzikas instrumenti un rokdarbi). NB: ir vairāki materiāli, no kuriem var izgrebt vairāk nekā viena veida produktus (piemēram, rags un kauls); kur nepieciešams, jāpievieno produkta veida apraksts (piemēram, koka grebums)

Kaviārs

CAV

kg

 

Neapaugļotas, mirušas, apstrādātas visu Acipenseriformes sugu olas; pazīstamas arī kā ikri

Skaidas

CHP

kg

 

Koksnes skaidas, īpaši Aquilaria malaccensis un Pterocarpus santalinus

Nagi

CLA

skaits

kg

Nagi – piemēram, kaķveidīgo, lāčveidīgo vai krokodilveidīgo (NB: “bruņurupuču nagi” parasti ir zvīņas un tie nav īsti nagi)

Audums

CLO

m2

kg

Audums – ja audums nav pilnīgi izgatavots no CITES sugu apmatojuma, aptverto sugu apmatojuma svars, ja iespējams, jāieraksta zem koda “HAI”

Korallis (neapstrādāts)

COR

kg

skaits

Atmiris korallis un koraļļu klintis. NB: tirdzniecības datos jānorāda gabalu skaits, bet tikai tad, ja koraļļus transportē ūdenī

Kultūra

CUL

pudeļu skaits utt.

 

Mākslīgi pavairotu augu kultūras

Atvasinājumi

DER

kg/l

 

Atvasinājumi (tie, kas nav iekļauti citur šajā tabulā)

Kaltēts augs

DPL

skaits

 

Kaltēti augi – piemēram, herbāriju eksemplāri

Auss

EAR

skaits

 

Ausis – parasti ziloņu

Olas

EGG

skaits

kg

Veselas olas, kas nav svaigas olas, vai izpūstas olas (skatīt arī “kaviārs”)

Olas (dzīvas)

EGL

skaits

kg

Dzīvas olas – parasti putnu un rāpuļu, bet aptver arī zivju un bezmugurkaulnieku olas

Olu čaumalas

SHE

g/kg

 

Svaigas vai neapstrādātas olu čaumalas, izņemot veselas olas

Ekstrakts

EXT

kg

l

Ekstrakti – parasti augu ekstrakti

Spalvas

FEA

kg/spārnu skaitu

skaits

Spalvas – atkarībā no priekšmeta, kas izgatavots no spalvām (piemēram, bildes), jānorāda priekšmetu skaits

Šķiedra

FIB

kg

m

Šķiedras – piemēram, augu šķiedras, aptver arī tenisa rakešu stīgas

Spura

FIN

kg

 

Svaigas, saldētas vai kaltētas spuras un spuru daļas

Zivju mazuļi

FIG

kg

skaits

Jaunas divus līdz trīs gadus vecas zivis akvārijiem, zivju audzētavām vai palaišanai brīvā dabā

Zieds

FLO

kg

 

Ziedi

Puķu pods

FPT

skaits

 

Puķu podi, izgatavoti no augu daļām, piemēram, kokpapardes šķiedrām (NB: dzīvi augi, ko pārdod dekoratīvajās koka kastēs, jāreģistrē kā “dzīvie augi” un nevis puķu podi)

Varžu kājiņas

LEG

kg

 

Varžu kājiņas

Auglis

FRU

kg

 

Augļi

Kāja

FOO

skaits

 

Kājas – piemēram, ziloņu, degunradžu, nīlzirgu, lauvu, krokodilu utt.

Žults

GAL

kg

 

Žults

Žults pūslis

GAB

skaits

kg

Žults pūslis

Apģērbs

GAR

skaits

 

Apģērbi – tajā skaitā cimdi un cepures, bet ne apavi. Aptver arī tērpu rotājumus vai dekorācijas.

Ģenitālijas

GEN

kg

skaits

Nogriezti un izkaltēti peņi

Potēta sakņu sistēma

GRS

skaits

 

Potēta sakņu sistēma (bez potzara)

Mati

HAI

kg

g

Mati – visu dzīvnieku apmatojums, piemēram, ziloņu, jaku, vikuņas, Guanako lamas

Rags

HOR

skaits

kg

Ragi – arī briežu ragi

Ādas izstrādājumi (nelieli)

LPS

skaits

 

Nelieli ādas izstrādājumi, piemēram, jostas, bikšturi, velosipēda sēdekļi, čeku grāmatiņas vai kredītkaršu turētāji, auskari, rokassomiņas, atslēgu maciņi, maki, tabakasmaki, kabatas portfeļi, pulksteņu siksniņas

Ādas izstrādājumi (lieli)

LPL

skaits

 

Lieli ādas izstrādājumi, piemēram, portfeļi, mēbeles, somas, ceļojumu čemodāni

Dzīvs īpatnis

LIV

skaits

 

Dzīvi dzīvnieki un augi. Dzīviem koraļļiem, ko transportē ūdenī, jāuzrāda gabalu skaits

Lapa

LVS

skaits

kg

Lapas

Apaļkoki

LOG

m3

 

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai apzāģēti, apstrādei zāģmateriālos, saplākšņos vai finierī. NB: īpašiem mērķiem paredzētu kokmateriālu tirdzniecībā jāuzrāda svars kilogramos (piemēram, lignum vitae, Guaiacum sugai).

Gaļa

MEA

kg

 

Gaļa, ieļauj svaigas zivis, ja tās nav veselas (skatīt “ķermenis”)

Medikaments

MED

kg/l

 

Medikamenti

Muskuss

MUS

g

 

Muskuss

Eļļa

OIL

kg

l

Eļļa – piemēram, bruņurupuču, roņu, vaļu, zivju, dažādu augu

Kaula gabali

BOP

kg

 

Kaulu gabali – neapstrādāti

Raga gabali

HOP

kg

 

Neapstrādāti ragu gabali – tajā skaitā arī atliekas

Ziloņkaula gabali

IVP

kg

 

Neapstrādāti ziloņkaulu gabali – tajā skaitā arī atliekas

Gabals

PLA

m2

 

Kažokādas gabali – arī kažokādas tepiķi

Pulveris

POW

kg

 

Pulveris

Sakne

ROO

skaits

kg

Saknes, sīpoli, graudi vai gumi

Zāģmateriāli

SAW

m3

 

Koki, kas vienkārši sazāģēti garumā vai saražoti profilēšanas – šķeldošanas procesā; parasti vairāk nekā 6 mm biezi. NB: tirgojoties ar īpašas koksnes zāģmateriāliem (piemēram, lignum vitae, Guaiacum spp.) svars jāuzrāda kilogramos

Zvīņas

SCA

kg

 

Zvīņas – piemēram, bruņurupuča, citu rāpuļu, zivju, skudrulāča

Sēkla

SEE

kg

 

Sēklas

Čaula

SHE

skaits

kg

Neapstrādātas molusku čaulas

Gabals

SID

skaits

 

Gabali vai ādas malas; neaptver krokodilveidīgo Tinga ķermeni (skatīt “āda”)

Skelets

SKE

skaits

 

Būtībā viss skelets

Āda

SKI

skaits

 

Būtībā visa āda – neapstrādāta vai miecēta, arī krokodilveidīgo Tinga ķermenis

Ādas gabali

SKP

skaits

 

Ādas gabali – tajā skaitā, atlikumi, neapstrādāti miecēti

Galvaskauss

SKU

skaits

 

Galvaskausi

Zupa

SOU

kg

l

Zupa – piemēram, bruņurupuču

Īpatņi (zinātniskie)

SPE

kg/l/ml

 

Zinātniskie īpatņi – piemēram, asinis, audi (piemēram, niere, liesa utt.), histoloģiskie preparāti utt.

Stumbrs

STE

skaits

kg

Augu stumbri

Peldpūslis

SWI

kg

 

Hidrostatisks orgāns, tajā skaitā zivju līme/stores līme

Aste

TAI

skaits

kg

Astes – piemēram, kaimanu (ādai) vai lapsu (apģērba rotāšanai, apkaklēm, boa utt.)

Zobs

TEE

skaits

kg

Zobi – piemēram, vaļu, lauvu, nīlzirgu, krokodilu utt.

Koksne

TIM

m3

kg

Neapstrādāta koksne, izņemot apaļkokus zāģēšanai un zāģmateriālus

Trofeja

TRO

skaits

 

Trofeja – visas viena dzīvnieka trofejas daļas, ja tās transportē kopā: piemēram, ragi (2), galvaskauss, āda, muguras āda, aste, kājas (t. i., desmit eksemplāri) aptver vienu trofeju. Bet, ja piemēram, galvaskauss un ragi ir vienīgie eksemplāri, ko eksportē kā trofeju, tad šos priekšmetus reģistrē kopā kā vienu trofeju. Citādi šie priekšmeti jāreģistrē atsevišķi. Vesels izbāzts ķermenis jāreģistrē kā BOD. Tikai āda – kā SKI.

Ilknis

TUS

skaits

kg

Veseli ilkņi, neatkarīgi no tā, vai tie ir apstrādāti vai nav. Aptver ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu ilkņus, bet ne zobus.

Finiera loksnes

— lobītais finieris

— lokšņu finieris

VEN

m3, m2

kg

Plānas koksnes kārtas vai loksnes, kuras biezumā nepārsniedz 6 mm, parasti lobītas (lobītais finieris) vai sadalītas sloksnēs (lokšņu finieris) un kuras izmanto saplākšņa, mēbeļu furnitūras un finiera kastu ražošanai utt.

Vasks

WAX

kg

 

Vasks, tajā skaitā pelēko vaļu ambra

Viss

WHO

kg

skaits

Viss dzīvnieks vai augs (dzīvs vai nedzīvs)

Mērvienību apzīmējumu skaidrojumi (var tikt izmantoti līdzvērtīgi nemetriski mēri)

g = grami

kg = kilogrami

l = litri

cm3 = kubikcentimetri

ml = mililitri

m = metri

m2 = kvadrātmetri

m3 = kubikcentimetri

skaits = īpatņu skaitss

▼M6
VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142. lpp. John Hopkins University Press, Baltimore. [visām zīdītāju sugām, izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; un izņemot turpmāk minētās sugas]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [Sotalia fluviatilis un Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [Physeter macrocephalus un Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207. lpp., Washington (Smithsonian Institution Press). [Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe un Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207. lpp. [putnu kārtu un dzimtu nosaukumiem]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039. lpp. London (Christopher Helm). [visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus un Lophura imperialis, kuras īpatņi jāuzskata par L. edwardsi īpatņiem]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005.) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (Cites tīmekļa vietne) [kopā ar DICKINSON 2003 visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [Psittacula intermedia un Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club 124: 160-171. [Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131. [Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105. [Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [Calumma vatosoa un Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706. lpp. [Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal of Herpetology, 55(2): 123-141. [Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): Cites Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the Cites Nomenclature Committee [Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez papildinājuma; Testudines sugām un dzimtām, izņemot nosaukumu saglabāšanu šādām sugām: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496. lpp. [Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253. lpp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [Phelsuma spp., tomēr saglabājot nosaukumu sugai Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta un Morelia tracyae, un pielīdzinot sugai Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. 19.–44. lpp. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae dzimtai, izņemot šādu sugu atzīšanu par piederīgām: Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense un P. wigginsi]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [Python breitensteini un Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85. lpp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo un Furcifer, izņemot Bradypodion sugu, kas nomainīta uz Kinyongia un Nadzikambia, un izņemot šādu sugu atzīšanu par piederīgām: Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi un C. marojezense]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae un Viperidae – izņemot šādu ģinšu piederības saglabāšanu: Acrantophis, Sanzinia, Calabaria un Lichanura, un Epicrates maurus un Tropidophis xanthogaster atzīšanu par piederīgu]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Salamandra, 18(3/4): 125-132. [Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [Sauria dzimtu noteikšanai]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423-440. [Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [Chamaeleo balebicornutus un Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis pareizrakstībai]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., publicēts tiešsaistē 2010. gada 8. septembrī, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506. lpp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines kārtu nosaukumiem, Crocodylia un Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix un Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of Cites-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, dokuments tiešsaistē (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) versija 5.5, 2011. gada decembris

kopā ar BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [visām Amphibian sugām]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the Cites Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, dokuments tiešsaistē, versija 5.6 (2013. gada 9. janvāris)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII UN SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all Cites listed Shark and Fish species (Elasmobranchii un Actinopterygii, izņemot Hippocampus ģinti), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, dokuments tiešsaistē (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), versija lejupielādēta 2011. gada 30. novembrī. [visām haizivju un zivju sugām, izņemot Hippocampus ģinti]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Otrais izdevums pieejams uz CD-ROM). [Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [Pandinus ģints skorpioniem]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of Cites listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, dokuments tiešsaistē, versija 6.5, 2006. gada 7. aprīlis[Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367. lpp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [Ornithoptera, Trogonoptera un Troides ģinšu dižtauriņiem]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178. lpp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [Hirudo medicinalis un Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA UN HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all Cites listed Coral Species, pamatojoties uz UNEPWCMC 2012. g. savākto informāciju.

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (visu Konvencijas papaildinājumos minēto augu nosaukumiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti)

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (The Plant Book neminētiem sugu nosaukumu sinonīmiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti, kas minēti turpmāk)

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, 55.–64. lpp., Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae.

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cyclamen (Primulaceae) un Galanthus un Sternbergia (Liliaceae)

Cites Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cactaceae

Cites Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dionaea, Nepenthes un Sarracenia

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmāka versija: An Update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Aloe un Pachypodium

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Taxus

Cites Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (Volume 2, 1997); un Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (Volume 3, 2001); un Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (Volume 4, 2006)

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas sukulentajām eiforbijām

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dicksonia

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Hoodia

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Guaiacum.

Cites checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Bulbophyllum.

The Checklist of Cites species (2005. g., 2007. g. un versijas), ko publicējusi UNEP-WCMC, var izmantot kā neoficiālu to zinātnisko nosaukumu pārskatu, kurus Pušu konference pieņēmusi dzīvnieku sugām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, un kā neoficiālu tās informācijas kopsavilkumu, kas ietverta Cites nomenklatūras standartatsaucēs.

▼B
IX PIELIKUMS

1. Apzīmējuma kodi atļaujās un sertifikātos, lai apzīmētu darbības mērķi saskaņā ar 5.panta 5)punktu

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

▼M6

Q

ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeju izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)

▼B

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

2. Apzīmējuma kodi atļaujās un sertifikātos, lai norādītu īpatņu izcelsmi saskaņā ar 5.panta 6)punktu

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

▼M2

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta Cites sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā), un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

▼B

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

▼M2

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

▼B

F

Dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet uz kuriem neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi ( 7 )

O

iepriekšēja vienošanās (7) 

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

▼M6

X

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā

▼M1
X PIELIKUMS

DZĪVNIEKU SUGAS, KAS MINĒTAS 62. PANTA 1. PUNKTĀ

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
XI PIELIKUMS

18. pantā minēto bioloģisko paraugu veidi un to pielietojumsParauga veids

Tipiskais parauga lielums

Parauga pielietojums

asinis, šķidras

pilieni vai 5 ml no visām asinīm ar antikoagulantu; drīkst uzglabāt 36 stundas

hematoloģijai un standarta bioķīmiskajiem testiem, lai noteiktu slimību; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

asinis, sausās asins uztriepes

asins lāse zem mikroskopa priekšmetstikliņa, parasti nofiksēta ar ķīmisku fiksētāju

asinsanalīzēm un slimību izraisītāju skrīningam

asinis, sarecējis serums

5 ml asins stobriņā ar vai bez asins seruma

seroloģijai un tādu svešķermeņu, kuri izraisa slimības, noteikšanai; biomedicīniskajai izpētei

audi, saistaudi

5 mm3 audu gabaliņi fiksatīvā

histoloģijai un elektronu mikroskopijai, slimības pazīmju noteikšanai; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

dzīvi audi (izņemot olšūnas, spermu un embrijus)

5 mm3 lieli audu gabaliņi, dažkārt sasaldēti

mikrobioloģijai un toksikoloģijai, organismu un indīgu vielu noteikšanai; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

uztriepes

sīki audu gabaliņi stobriņā uz tampona

baktēriju, sēnīšu utt. audzēšanai, lai varētu konstatēt slimības

apmatojums, āda, spalvas, zobakmens

mazi, dažkārt niecīgi ādas virskārtas gabaliņi stobriņā (līdz 10 ml atzīmei) ar vai bez fiksatīva

ģenētiskajiem un tiesu medicīnas testiem, kā arī parazītu un patogēnu noteikšanai u.c. testiem

šūnu virknes un audu kultūras

parauga lielums – neierobežots

šūnu virknes ir mākslīgi kultivēts produkts, vai nu kā sākotnējā vai pastāvīgā šūnu virkne, kuru plaši izmanto, lai pārbaudītu ražotās vakcīnas vai citus medicīniskus produktus, kā arī taksonomiskajai izpētei (piemēram, hromosomu izpētei un DNS ekstrakcijai)

DNS

nelieli asins paraugi (līdz 5 ml), apmatojums, spalvu folikuls, muskulis un orgānu audi (piemēram, aknas, sirds utt.), attīrīts DNS utt.

dzimuma noteikšanai; identifikācijai; tiesu medicīnas testiem; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

sekrēti (siekalas, inde, piens)

1–5 ml pudelītē

filoģenētiskajai izpētei, pretindes izstrādāšanai, biomedicīniskajai izpētei
XII PIELIKUMS

Korelācijas tabulaRegula (EK) Nr 1808/2001

Šī regula

1. panta a) un b) apakšpunkts

1. panta 1) un 2) punkts

1. panta c) apakšpunkts

1. panta d), e) un f) apakšpunkts

1. panta 3), 4) un 5) punkts

1. panta 6), 7) un 8) punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 5. un 6. punkts

3. pants

3. pants

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

5. panta pirmā daļa, 1) un 2) punkts

5. panta pirmā daļa, 3) punkts

4. panta 3. punkta c), d) un e) apakšpunkts

5. panta pirmā daļa, 4), 5) un 6) punkts

4. panta 4. punkts

6. pants

4. pants 5. punkts

7. pants

5. pants

8. pants

6. pants

9. pants

7. panta 1. punkts

10. pants

7. panta 2. punkts

11. pants

7. panta 3. un 4. punkts

12. pants

8. panta 1. punkts

13. pants

8. panta 2. punkts

14. pants

8. panta 3. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

8. panta 4. punkts

15. panta 3. un 4. punkts

8. panta 5. punkts

16. pants

8. panta 6. un 7. punkts

17. pants

18.un 19. pants

9. pants

20. pants

10. pants

21. pants

11. pants

22. pants

12. pants

23. pants

13. pants

24. pants

14. pants

25. pants

15. pants

26. pants

16. pants

27. pants

17. pants

28. pants

18. pants

29. pants

30.līdz 44. pants

19. pants

45. pants

20. panta 1. punkts

46. pants

20. panta 2. punkts

47. pants

20. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

48. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

20. panta 3. punkta c) apakšpunkts

20. panta 3. punkta d) un e) apakšpunkts

48. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts

20. panta 4. punkts

49. pants

20. panta 5. un 6. punkts

50. panta 1. un 2. punkts

21. pants

51. pants

22. pants

52. pants

23. pants

53. pants

24. pants

54. pants

25. pants

55. pants

26. pants

56. pants

27. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums un tiem sekojošais teksts

57. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

27. panta 2., 3. un 4. punkts

57. panta 2., 3. un 4. punkts

27. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts

57. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts

57. panta 5. punkta c) un d) apakšpunkts

28. panta 1. punkta pirmā un otrā atkāpe

58. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

28. panta 2. un 3. punkts

58. panta 2. un 3. punkts

28. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkts

58. panta 4. punkts

29. pants

59. pants

30. pants

60. pants

31. pants

61. pants

32. pants

62. pants

33. pants

63. pants

34. panta 1. punkts

34. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunkts

64. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunkts

34. panta 2. punkta g) un h) apakšpunkts

64. panta 2. punkts

35. panta 1. un 2. punkts

65. panta 1. un 2. punkts

35. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

65. panta 3. punkts

65. panta 4. punkts

36. panta 1. punkts

66. panta 1., 2. un 3. punkts

36. panta 2. punkts

66. panta 4. punkts

36. panta 3. un 4. punkts

66. panta 5. un 6. punkts

66. panta 7. punkts

36. panta 5. punkts

66. panta 8. punkts

37. pants

67. pants

38. pants

68. pants

39. pants

69. pants

40. pants

70. pants

41. pants

71. pants

42. pants

74. pants

43. pants

72. pants

44. pants

73. pants

45. pants

75. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

V pielikums

IV pielikums

VI pielikums

V pielikums

VII pielikums

VI pielikums

VIII pielikums

VII pielikums

IX pielikums

VIII pielikums

X pielikums

XI pielikums

XII pielikums

▼M6
XIII PIELIKUMS

SUGAS UN POPULĀCIJAS, KAS MINĒTAS 57. PANTA 3.a PUNKTĀ

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

( 2 ) OV L 384, 31.12.1982., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2727/95 (OV L 284, 28.11.1995., 3. lpp.).

( 3 ) OV L 250, 19.9.2001., 1. lpp.

( 4 ) OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.

( 5 ) OV L 344, 7.12.1983.,1. lpp

( 6 ) Komisijas 2015. gada 15. janvāra Īstenošanas regula (ES) 2015/57, ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (OV L 10, 16.1.2015., 19. lpp.).

( 7 ) Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.

Top