EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2111-20190726

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/2019-07-26

02005R2111 — LV — 26.07.2019 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 2111/2005

(2005. gada 14. decembris)

par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 596/2009 (2009. gada 18. jūnijs),

  L 188

14

18.7.2009

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs)

  L 212

1

22.8.2018

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1243 (2019. gada 20. jūnijs),

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 2111/2005

(2005. gada 14. decembris)

par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.  Ar šo regulu pieņem noteikumus:

a) par tāda Kopienas saraksta izveidi un publicēšanu, kura pamatā ir kopēji kritēriji un kurā iekļauj tos gaisa pārvadātājus, uz kuriem drošības apsvērumu dēļ Kopienā attiecas darbības aizliegums,

un

b) par gaisa transporta pasažieru informēšanu par gaisa pārvadātāja, kas apkalpo viņu lidojumus, identitāti.

2.  Šīs regulas piemērošanu Gibraltāra lidostai saprot kā tādu, kas neskar attiecīgo Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes tiesisko stāvokli attiecībā uz tās teritorijas, kurā lidosta atrodas, suverenitātes apstrīdēšanu.

3.  Šīs regulas piemērošanu Gibraltāra lidostai atliek līdz brīdim, kad sāk darboties Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes ārlietu ministru 1987. gada 2. decembrī sastādītajā kopīgajā deklarācijā ietvertie pasākumi. Spānijas un Apvienotās Karalistes valdības informēs Padomi par šādu pasākumu darbības uzsākšanas datumu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “gaisa pārvadātājs” ir gaisa transporta uzņēmums ar derīgu darbības licenci vai tai līdzvērtīgu dokumentu;

b) “pārvadājuma līgums” ir līgums par gaisa transporta pakalpojumiem vai par šādu pakalpojumu izmantošanu, tostarp gadījumos, kad pārvadājums sastāv no diviem vai vairāk lidojumiem, ko veic viens un tas pats vai dažādi gaisa pārvadātāji;

c) “gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs” ir pārvadātājs, kurš ar pasažieri slēdz līgumu par pārvadājuma veikšanu, vai ceļojuma organizētājs, ja līgums attiecas uz komplekso ceļojumu. Jebkurš biļešu pārdevējs arī tiek uzskatīts par gaisa pārvadājuma līgumslēdzēju;

d) “biļešu pārdevējs” ir gaisa transporta biļetes pārdevējs, kurš nav gaisa pārvadātājs vai ceļojuma organizētājs un kurš organizē pārvadājuma līguma slēgšanu ar pasažieri neatkarīgi no tā, vai tiek pārdota biļete tikai uz lidojumu vai arī uz lidojumu kā daļu no kompleksā ceļojuma;

e) “apkalpojošais gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs, kurš veic vai plāno veikt lidojumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pasažieri, vai citas personas vārdā, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir juridiska vai fiziska persona, un kurai ir pārvadājuma līgums ar šo pasažieri;

f) “darbības atļauja vai tehniskā atļauja” ir jebkāds dalībvalsts normatīvs vai administratīvs akts, kas ļauj gaisa pārvadātājam sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus dalībvalsts lidostās vai darboties tās gaisa telpā, vai īstenot satiksmes tiesības;

g) “darbības aizliegums” ir gaisa pārvadātāja darbības atļaujas vai tehniskās atļaujas atteikums, apturēšana, atsaukšana vai ierobežojums drošības apsvērumu dēļ vai jebkādi citi līdzvērtīgi drošības pasākumi attiecībā uz gaisa pārvadātāju, kuram nav satiksmes tiesības Kopienā, bet kura gaisa kuģi savādāk varētu tikt izmantoti Kopienā saskaņā ar frakta līgumu;

h) “komplekss pakalpojums” ir tāds pakalpojums, kas noteikts Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 1. punktā;

i) “rezervācija” ir fakts, kad pasažierim ir biļete vai cita veida pierādījums, kurā norādīts, ka šo rezervāciju ir pieņēmis un reģistrējis gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs;

j) “attiecīgie drošības standarti” ir starptautiskie drošības standarti, kas ietverti Čikāgas Konvencijā un tās pielikumos, kā arī vajadzības gadījumā – attiecīgos Kopienas tiesību aktos.II NODAĻA

KOPIENAS SARAKSTS

3. pants

Kopienas saraksta izveide

1.  Lai uzlabotu gaisa satiksmes drošību, izveido to gaisa pārvadātāju sarakstu, uz kuriem Kopienā attiecas darbības aizliegums (turpmāk – “Kopienas saraksts”). Katra dalībvalsts savā teritorijā piemēro Kopienas sarakstā iekļautos darbības aizliegumus attiecībā uz tiem gaisa pārvadātājiem, uz kuriem attiecas šie aizliegumi.

▼M3

2.  Kopējie kritēriji, saskaņā ar kuriem gaisa pārvadātāju pakļauj darbības aizliegumam un kuri ir balstīti uz attiecīgiem drošības standartiem, ir iekļauti pielikumā (turpmāk – kopējie kritēriji).

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai grozītu pielikumu nolūkā grozīt kopējos kritērijus, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību.

▼B

3.  Lai izveidotu sākotnējo Kopienas sarakstu, katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2006. gada 16. februārī dara Komisijai zināmus tos gaisa pārvadātājus, uz kuriem tās teritorijā attiecas darbības aizliegums, minot šāda aizlieguma noteikšanas iemeslus un darot zināmu citu svarīgu informāciju. Komisija par šiem darbības aizliegumiem informē pārējās dalībvalstis.

4.  Mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemta informācija no dalībvalstīm, Komisija, balstoties uz kopējiem kritērijiem, pieņem lēmumu par darbības aizlieguma piemērošanu attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem un saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto kārtību izveido to gaisa pārvadātāju sarakstu, kuriem tā ir noteikusi darbības aizliegumu.

4. pants

Kopienas saraksta atjaunināšana

1.  Kopienas sarakstu atjaunina:

a) lai piemērotu darbības aizliegumu gaisa pārvadātājam un iekļautu šo gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem;

b) lai svītrotu gaisa pārvadātāju no Kopienas saraksta, ja drošības problēmas, kas lika attiecīgo gaisa pārvadātāju iekļaut Kopienas sarakstā, ir novērstas un nepastāv citi kopējo kritēriju iemesli, lai saglabātu gaisa pārvadātāja atrašanos Kopienas sarakstā;

c) lai mainītu nosacījumus attiecībā uz darbības aizlieguma piemērošanu gaisa pārvadātājam, kas ir iekļauts Kopienas sarakstā.

2.  Komisija, darbojoties pēc savas iniciatīvas vai dalībvalsts pieprasījuma, lemj par Kopienas saraksta atjaunināšanu tiklīdz to prasa 1. punkts saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto procedūru, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem. Vismaz reizi trīs mēnešos Komisija pārbauda, vai ir jāatjaunina Kopienas saraksts.

3.  Katra dalībvalsts un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra paziņo Komisijai visu informāciju, kas var attiekties uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Komisija nosūta dalībvalstīm visu attiecīgo informāciju.

5. pants

Pagaidu pasākumi Kopienas saraksta atjaunināšanai

1.  Ja gaisa pārvadātāja turpmāka darbība var acīmredzami būtiski apdraudēt drošību, un attiecīgās dalībvalstis veiktie steidzamie pasākumi nav novērsuši šo risku atbilstīgi 6. panta 1. punktam, Komisija var uz laiku piemērot pasākumus, kas paredzēti 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā vai c) apakšpunktā, saskaņā ar 15. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2.  Tiklīdz iespējams un vēlākais 10 darba dienu laikā Komisija iesniedz jautājumu Komitejai, kura minēta 15. panta 1. punktā, un nolemj apstiprināt, grozīt, atsaukt vai pastiprināt pasākumus, ko tā pieņēmusi atbilstīgi šā panta 1. punktam, saskaņā ar 15. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

6. pants

Izņēmuma gadījumi

1.  Steidzamības gadījumā šī regula neliedz dalībvalstij reaģēt uz neparedzētu drošības problēmu, uzliekot tūlītēju darbības aizliegumu savā teritorijā, ņemot vērā kopējos kritērijus.

2.  Komisijas lēmums neiekļaut gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstā saskaņā ar 3. panta 4. punktā vai 4. panta 2. punktā noteikto procedūru nekavē dalībvalstis piemērot vai saglabāt darbības aizliegumu attiecīgajam gaisa pārvadātājam saistībā ar drošības problēmu, kas īpaši skar šo dalībvalsti.

3.  Jebkurā no 1. un 2. punktā paredzētajiem gadījumiem attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, kas informē pārējās dalībvalstis. Gadījumā, kas paredzēts 1. punktā, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties iesniedz Komisijai pieprasījumu atjaunināt Kopienas sarakstu saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

7. pants

Tiesības uz aizstāvību

Komisija nodrošina, lai gadījumos, kad tā pieņem lēmumus atbilstīgi 3. panta 4. punktam, 4. panta 2. punktam un 5. pantam, attiecīgajam gaisa pārvadātājam tiek nodrošināta iespēja tikt uzklausītam, dažos gadījumos ņemot vērā nepieciešamību pēc steidzamības procedūras.

▼M3

8. pants

Sīki izstrādāti noteikumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz šajā nodaļā minētajām procedūrām, pienācīgi ņemot vērā to, ka ir ātri jāpieņem lēmumi par Kopienas saraksta atjaunināšanu.

Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu gadījumā, 14.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

▼B

9. pants

Publicēšana

1.  Kopienas sarakstu un jebkurus grozījumus tajā nekavējoties publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Komisija un dalībvalstis veic pasākumus, kas ir nepieciešami, lai atvieglotu katra pēdējā atjauninātā Kopienas saraksta publisku pieejamību, jo īpaši izmantojot internetu.

3.  Gaisa pārvadājumu līgumslēdzēji, valstu civilās aviācijas iestādes, Eiropas Aviācijas drošības aģentūra un lidostas, kas atrodas dalībvalstu teritorijā, iepazīstina pasažierus ar Kopienas sarakstu gan tīmekļa vietnēs, gan, kur nepieciešams, savās telpās.III NODAĻA

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM

10. pants

Darbības joma

1.  Šajā nodaļā paredzētos noteikumus piemēro attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu gaisa transportā, ja lidojums ir pārvadājuma līguma sastāvdaļa un šis pārvadājums tiek uzsākts Kopienā, un:

a) izlidošana notiek no lidostas tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums,

vai

b) izlidošana notiek no lidostas trešā valstī un ielidošana notiek lidostā tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums,

vai

c) lidojums notiek no lidostas trešā valstī uz citu šādu lidostu.

2.  Šajā nodaļā paredzētos noteikumus piemēro gan tādiem lidojumiem, kas ir plānoti vai nav plānoti, gan lidojumiem, kas ietilpst kompleksajā ceļojumā.

3.  Šajā nodaļā paredzētie noteikumi neskar pasažieru tiesības atbilstīgi Direktīvai 90/314/EEK un atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 2299/89.

11. pants

Informācija par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti

1.  Veicot rezervāciju, neatkarīgi no rezervēšanas veida gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs informē pasažieri par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti.

2.  Ja rezervācijas brīdī apkalpojošā gaisa pārvadātāja vai apkalpojošo gaisa pārvadātāju identitāte nav zināma, gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs nodrošina, lai pasažieris tiktu informēts par tā vai to gaisa pārvadātāja nosaukumu, kas, iespējams, būs apkalpojošie gaisa pārvadātāji attiecīgajam lidojumam vai lidojumiem. Šādā gadījumā gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs nodrošina, lai pasažieris tiktu informēts par apkalpojošā gaisa pārvadātāja vai apkalpojošo gaisa pārvadātāju identitāti, tiklīdz tā kļūst zināma.

3.  Neatkarīgi no tā, vai pēc rezervācijas tiek mainīts gaisa pārvadātājs vai gaisa pārvadātāji, gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs, neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši šīs maiņas iemesli, nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu pasažierus par izmaiņām cik vien ātri iespējams. Pasažieri vienmēr jāinformē reģistrācijas laikā vai iekāpšanas laikā, ja savienotais lidojums neparedz reģistrāciju.

4.  Gaisa pārvadātājs vai ceļojuma rīkotājs vajadzības gadījumā nodrošina, lai attiecīgais gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs tiktu informēts par apkalpojošā gaisa pārvadātāja vai gaisa pārvadātāju identitāti tiklīdz tā kļūst zināma, jo īpaši šādas identitātes izmaiņas gadījumā.

5.  Ja biļetes pārdevējs nav informēts par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti, tas nav atbildīgs par šajā pantā paredzēto saistību neizpildi.

6.  Gaisa pārvadājuma līgumslēdzēja pienākumu informēt pasažierus par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti konkretizē ceļojumam piemērojamajos vispārīgajos pārdošanas noteikumos.

12. pants

Tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu

1.  Šī regula neskar tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu, ko paredz Regula (EK) Nr. 261/2004.

2.  Gadījumos, uz kuriem neattiecas Regula (EK) Nr. 261/2004, un

a) ja pasažierim norādītais gaisa pārvadātājs ir iekļauts Kopienas sarakstā un uz šo gaisa pārvadātāju attiecas darbības aizliegums, kura dēļ ir atcelts attiecīgais lidojums vai kura dēļ to varētu atcelt, ja attiecīgais lidojums notiek Kopienā,

vai

b) ja pasažierim norādītais gaisa pārvadātājs ir nomainīts uz citu gaisa pārvadātāju, kurš ir iekļauts Kopienas sarakstā un uz kuru attiecas darbības aizliegums, kā dēļ ir atcelts attiecīgais lidojums vai kā dēļ to varētu atcelt, ja attiecīgais lidojums notiek Kopienā,

gaisa pārvadājuma līgumslēdzējs, kas ir pārvadājuma līgumslēdzēja puse, pasažieriem piedāvā tiesības uz kompensāciju vai maršruta pārplānošanu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 261/2004 8. pants, ar nosacījumu, ka lidojuma neatcelšanas gadījumā pasažieris ir izvēlējies neizmantot šo lidojumu.

3.  Šā panta 2. punktu piemēro, neskarot Regulas (EK) Nr. 261/2004 13. pantu.

13. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu nodrošināta atbilstība šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem, un paredz sankcijas par šo noteikumu pārkāpšanu. Noteiktās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Informācija un grozījumi

Ne vēlāk kā 2009. gada 16. janvārī Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus par regulas grozījumiem.

▼M3

14.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 26. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā un 8. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ( 1 ).

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu un 8. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja vienā mēnesī no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par vienu mēnesi.

14.b pants

Steidzamības procedūra

1.  Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 14.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

▼M1

15. pants

▼M2

1.  Komisijai palīdz komiteja (“ES Aviācijas drošības komiteja”). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

▼M3 —————

▼M1

5.  Komisija var apspriesties ar komiteju jebkādos jautājumos, kas ir saistīti ar šīs regulas piemērošanu.

▼B

16. pants

Atcelšana

Ar šo tiek atcelts Direktīvas 2004/36/EK 9. pants

17. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 10., 11. un 12. pantu piemēro no 2006. gada 16. jūlijs, un 13. pantu piemēro no 2007. gada 16. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS

Kopējie kritēriji darbības aizliegumam Kopienas līmenī drošības iemeslu dēļ

Lēmumus par rīcību Kopienas līmenī pieņem atbilstoši katras lietas būtībai. Atkarībā no katras lietas būtības, gaisa pārvadātājs vai visi gaisa pārvadātāji, kas ir sertificēti vienā valstī, var atbilstoši rīkoties Kopienas līmenī.

Lemjot par to, vai gaisa pārvadātāja darbība būtu pilnībā vai daļēji jāaizliedz, jāizvērtē gaisa pārvadātāja atbilsme attiecīgajiem drošības standartiem, ņemot vērā:

1. Pārbaudītus pierādījumus par būtiskām gaisa pārvadātāja drošības problēmām:

 ziņojumus par gaisa pārvadātāja būtiskām drošības problēmām vai ilgstoši neatrisinātām problēmām, kas atklātas saskaņā ar SAFA programmu veikto trapa pārbaužu laikā un iepriekš paziņotas gaisa pārvadātājam;

 būtiskas drošības problēmas, kas atklātas saistībā ar noteikumiem attiecībā uz informācijas ieguvi, kas iekļauti 3. pantā Direktīvā 2004/36/EK par trešo valstu gaisa kuģu drošību,

 darbības aizliegumus, kas piemēroti trešās valsts pārvadātājiem pamatotu problēmu dēļ attiecībā uz starptautiskajiem drošības standartiem,

 pamatotu informāciju attiecībā uz nelaimes gadījumiem un par nopietniem starpgadījumiem, kas norāda uz slēptiem sistēmas drošības trūkumiem.

2. Gaisa pārvadātāja spējas un/vai gatavības neesamību attiecībā uz drošības problēmu risināšanu, ko parāda:

 gaisa pārvadātāja darbības pārredzamības trūkums un savlaicīga nereaģēšana uz dalībvalsts civilās aviācijas iestādes veiktu izmeklēšanu attiecībā uz šā gaisa pārvadātāja darbības drošības aspektiem,

 būtiskas drošības problēmas atklāšanas gadījumā iesniegts neatbilstošs vai nepietiekams izlabošanas pasākumu plāns.

3. Atbildīgo iestāžu spēju un/vai gatavības neesamību attiecībā uz gaisa pārvadātāju uzraudzīšanu, lai risinātu drošības problēmas, ko parāda:

 citas valsts nesadarbošanās ar dalībvalsts civilās aviācijas iestādēm, ja rodas bažas par šajā valstī licencēta vai sertificēta pārvadātāja darbības drošību,

 kompetento iestāžu nepietiekošā spēja pārraudzīt pārvadātāju, lai tas īstenotu un ieviestu atbilstošus drošības standartus. Īpaši jāņem vērā:

 

a) pārbaudes un izlabošanas pasākumu plāni, kas ieviesti saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Universālās drošības pārraudzības revīzijas programmu vai jebkuriem piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem;

b) vai jebkura pārvadātāja, kas darbojas attiecīgās valsts pārraudzībā, darbības atļauja vai tehniskā atļauja ir agrāk noraidīta vai atsaukta citā valstī;

c) gaisa pārvadātāja sertifikātu nav izdevusi tās vietas kompetentā iestāde, kurā pārvadātājs veic savu pamatdarbību,

 attiecīgās valsts kompetentās iestādes, kurā ir reģistrēts gaisa pārvadātāja izmantotais gaisa kuģis, nepietiekošā spēja uzraudzīt šo gaisa kuģi saskaņā ar attiecīgās valsts saistībām attiecībā uz Čikāgas Konvenciju.( 1 ) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Top