EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005F0214-20090328

Consolidated text: Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI ( 2005. gada 24. februāris ) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/214/2009-03-28

2005F0214 — LV — 28.03.2009 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES PAMATLĒMUMS 2005/214/TI

(2005. gada 24. februāris)

par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

(OV L 076, 22.3.2005, p.16)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris),

  L 81

24

27.3.2009
▼B

PADOMES PAMATLĒMUMS 2005/214/TI

(2005. gada 24. februāris)

par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijāmEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta a) punktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosinājumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

tā kā:

(1)

Eiropadome 1999. gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē apstiprināja savstarpējas atzīšanas principu, kam Savienībā būtu jākļūst par pamatu tiesu iestāžu sadarbībai gan civillietās, gan krimināllietās.

(2)

Savstarpējas atzīšanas princips būtu jāpiemēro attiecībā uz finansiālām sankcijām, ko uzliek tiesu vai administratīvas iestādes, lai veicinātu šādu sankciju izpildi dalībvalstī, kas nav tā valsts, kurā sankcijas ir uzliktas.

(3)

Padome 2000. gada 29. novembrī saskaņā ar Tamperē izdarītajiem secinājumiem pieņēma pasākumu programmu, lai īstenotu principu, kas paredz tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas pieņemti krimināllietās ( 3 ), par prioritāti nosakot tāda dokumenta pieņemšanu, ar ko finansiālām sankcijām piemēro savstarpējas atzīšanas principu (18. pasākums).

(4)

Šim pamatlēmumam būtu jāattiecas arī uz finansiālām sankcijām, ko piemēro par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

(5)

Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līguma 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ( 4 ), jo īpaši tās VI nodaļā. Šajā pamatlēmumā neko nedrīkst interpretēt kā aizliegumu atteikt lēmuma izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls domāt, ka finansiāla sankcija ir uzlikta, lai personu sodītu tās dzimuma, rases, ticības, etniskās izcelsmes, valstiskās piederības, valodas, politisko uzskatu vai dzimumorientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli varētu pasliktināt kāda minētā iemesla dēļ.

(6)

Šis pamatlēmums dalībvalstīm neliedz piemērot to konstitucionālos noteikumus attiecībā uz taisnīgu tiesu, biedrošanās brīvību, preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.1. pants

Definīcijas

Šajā pamatlēmumā

a) “lēmums” ir galīgais lēmums, ar ko fiziskai vai juridiskai personai prasa samaksāt finansiālu sankciju, ja šo lēmumu ir pieņēmusi:

i) izdevējas valsts tiesa attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem;

ii) izdevējas valsts iestāde, kas nav tiesa, attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās;

iii) izdevējas valsts iestāde, kas nav tiesa, attiecībā uz darbībām, kas ir sodāmas atbilstīgi izdevējas valsts tiesību aktiem, jo ir pārkāptas tiesību normas, ar nosacījumu, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās;

iv) tiesa, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās, ja lēmums pieņemts attiecībā uz iii) apakšpunktā minēto lēmumu;

b) “finansiāla sankcija” ir pienākums maksāt:

i) ar lēmumu noteikto naudas summu sakarā ar notiesāšanu par nodarījumu;

ii) kompensāciju cietušajiem, kas piespriesta ar to pašu lēmumu, ja cietušais nevar būt civilprasītājs tiesvedībā un ja tiesa rīkojas tās krimināltiesiskā jurisdikcijā;

iii) naudas summu, kas sedz tā tiesas vai administratīvā procesa izdevumus, kurā pieņem lēmumu;

iv) ar to pašu lēmumu noteikto naudas summu par labu sabiedriskam fondam vai cietušo atbalsta organizācijai.

Finansiāla sankcija neietver:

 lēmumus par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīku vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju,

 civiltiesiskus lēmumus, kas pamatojas uz prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu un agrākā stāvokļa atjaunošanu un kas ir izpildāmi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ( 5 );

c) “izdevēja valsts” ir dalībvalsts, kurā šā pamatlēmuma nozīmē tika pieņemts lēmums;

d) “izpildes valsts” ir dalībvalsts, kurai lēmums ir nosūtīts izpildei.

2. pants

Kompetento iestāžu noteikšana

1.  Katra dalībvalsts informē Padomes Ģenerālsekretariātu par to, kura iestāde vai iestādes atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem ir kompetentas saskaņā ar šo pamatlēmumu attiecībā uz gadījumiem, kad tā ir izdevēja valsts vai izpildes valsts.

2.  Neatkarīgi no 4. panta katra dalībvalsts var, ja tas ir vajadzīgs tās iekšējās sistēmas organizācijas dēļ, izraudzīties vienu vai vairākas centrālās iestādes, kas ir atbildīgas par lēmumu administratīvu pārsūtīšanu un saņemšanu un palīdzības sniegšanu kompetentajām iestādēm.

3.  Padomes Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai.

3. pants

Pamattiesības

Šis pamatlēmums negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma 6. pantā.

4. pants

Lēmumu pārsūtīšana un vēršanās pie centrālās iestādes

1.  Lēmumu kopā ar šajā pantā paredzētu apliecību var nosūtīt tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā fiziskai vai juridiskai personai, pret kuru ir izvirzīts lēmums, ir īpašums vai ienākumi, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai, juridiskas personas gadījumā, juridiskā adrese.

2.  Apliecība, kuras veidlapa ir dota pielikumā, ir jāparaksta, un tās satura pareizību apstiprina kompetentā iestāde izdevējā valstī.

3.  Izdevējas valsts kompetentā iestāde nosūta lēmumu vai tā apliecinātu kopiju kopā ar apliecību tieši kompetentajai iestādei izpildes valstī, izmantojot jebkurus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstisku apliecinājumu, un apstākļos, kuri ļauj izpildes valstij noteikt tā autentiskumu. Lēmuma oriģinālu vai tā apstiprinātu kopiju un apliecības oriģinālu nosūta izpildes valstij, ja tā to lūdz. Arī visiem oficiāliem sakariem jānotiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.

4.  Izdevēja valsts vienlaicīgi nosūta lēmumu tikai vienai izpildes valstij.

5.  Ja kompetentā iestāde izpildes valstī nav zināma kompetentajai iestādei izdevējā valstī, pēdējā veic visu nepieciešamo izziņas darbu, tostarp izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktus ( 6 ), lai iegūtu informāciju no izpildes valsts.

6.  Ja izpildes valsts iestādei, kas saņem lēmumu, nav kompetenta to atzīt un veikt tā izpildei vajadzīgos pasākumus, tā ex officio nosūta lēmumu kompetentajai iestādei un attiecīgi informē izdevējas valsts kompetento iestādi.

7.  Apvienotā Karaliste un Īrija var deklarācijā attiecīgi norādīt, ka lēmums kopā ar apliecību jānosūta ar tādas centrālās iestādes vai iestāžu starpniecību, ko tās noteikušas deklarācijā. Šīs dalībvalstis jebkurā laikā ar citu deklarāciju var ierobežot minētās deklarācijas darbības jomu, lai nodrošinātu 3. punkta plašāku piemērošanu. Tās šādi rīkojas tad, kad tajās stājas spēkā Šengenas Īstenošanas konvencijas noteikumi par savstarpēju palīdzību. Visas deklarācijas deponē Padomes Ģenerālsekretariātam un paziņo Komisijai.

5. pants

Piemērošanas joma

1.  Šādi nodarījumi, ja izdevējā valstī tie ir sodāmi un kā tos definē izdevējas valsts tiesību akti, saskaņā ar šā pamatlēmuma noteikumiem un nepārbaudot nodarījuma abpusējo sodāmību, ir pamats lēmumu atzīšanai un izpildei:

 dalība kriminālā organizācijā,

 terorisms,

 cilvēku tirdzniecība,

 bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

 narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība,

 ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

 korupcija,

 krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē,

 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

 naudas, tostarp euro, viltošana,

 datornoziegumi,

 noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

 palīdzība nelikumīgi ieceļot un uzturēties,

 slepkavība, smagi miesas bojājumi,

 cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

 personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,

 rasisms un ksenofobija,

 organizēta vai bruņota laupīšana,

 kultūras preču, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

 krāpšana,

 rekets un izspiešana,

 izstrādājumu viltošana un pirātisms,

 administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

 maksāšanas līdzekļu viltošana,

 hormonālu vielu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

 kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

 zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

 izvarošana,

 dedzināšana,

 noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

 kuģa vai lidaparāta nelikumīga sagrābšana,

 sabotāža,

 rīcība, kas ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, tostarp tādu noteikumu neievērošana, kuri attiecas uz braukšanas un atpūtas laikposmiem un bīstamām precēm,

 preču kontrabanda,

 intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi,

 draudi un vardarbība pret cilvēkiem, jo īpaši vardarbība sporta pasākumos,

 zaudējumu noziedzīga nodarīšana,

 zādzība,

 nodarījumi, kurus konstatējusi izdevēja valsts un uz kuriem attiecas īstenošanas pienākumi, kas izriet no instrumentiem, kuri pieņemti saskaņā ar EK līgumu vai ES līguma VI sadaļu.

2.  Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu saskaņā ar ES līguma 39. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, Padome jebkurā laikā var pieņemt vienprātīgu lēmumu papildināt 1. punktā doto sarakstu ar citām nodarījumu kategorijām.

Ņemot vērā ziņojumu, kas tai iesniegts saskaņā ar 20. panta 5. punktu, Padome izvērtē to, vai saraksts būtu jāpaplašina vai jāgroza. Padome turpmāk apsvērs šo jautājumu, pamatojoties uz ziņojumu, kas attiecas uz pamatlēmuma praktisko piemērošanu un ko Komisija sagatavo 5 gadu laikā pēc 20. panta 1. punktā minētās dienas.

3.  Tādu nodarījumu gadījumā, uz ko neattiecas 1. punkts, izpildes valsts lēmuma atzīšanu un izpildi var pakļaut nosacījumam, ka lēmums ir saistīts ar darbību, ko atzītu par nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, neatkarīgi no tā sastāva elementiem vai kvalifikācijas.

6. pants

Lēmumu atzīšana un izpilde

Izpildes valsts kompetentās iestādes atzīst lēmumu, kas nosūtīts saskaņā ar 4. pantu, nepieprasot izpildīt nekādas papildu formalitātes, un tūlīt veic visus tā izpildei vajadzīgos pasākumus, ja vien kompetentā iestāde nenolemj atsaukties uz kādu no 7. pantā paredzētajiem neatzīšanas vai neizpildīšanas iemesliem.

7. pants

Neatzīšanas un neizpildīšanas iemesli

1.  Izpildes valsts kompetentās iestādes var atteikties atzīt vai izpildīt lēmumu, ja apliecība, kas paredzēta 4. pantā, nav uzrādīta, ir nepilnīga vai acīm redzami neatbilst lēmumam.

2.  Izpildes valsts kompetentā iestāde arī var atteikties atzīt un izpildīt lēmumu, ja tā konstatē, ka:

a) izpildes valstī vai jebkurā citā valstī, kas nav izdevēja valsts vai izpildes valsts, ir bijis pieņemts lēmums pret notiesāto personu attiecībā uz tiem pašiem nodarījumiem, un pēdējā no minētajiem gadījumiem lēmums ir izpildīts;

b) vienā no 5. panta 3. punktā minētajiem gadījumiem lēmums attiecas uz nodarījumiem, ko neatzītu par pārkāpumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem;

c) ja lēmuma izpildei ir iestājies noilgums saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem un ja lēmums attiecas uz nodarījumiem, kas ir izpildes valsts jurisdikcijā saskaņā ar tās tiesību aktiem;

d) lēmums attiecas uz nodarījumiem, kas:

i) saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem atzīti par pilnīgi vai daļēji izdarītiem izpildes dalībvalsts teritorijā vai vietā, ko par tādu uzskata, vai

ii) veikti ārpus izdevējas valsts teritorijas, un izpildes dalībvalsts tiesību akti neļauj veikt kriminālvajāšanu par tādiem pašiem nodarījumiem, ja tie izdarīti ārpus tās teritorijas,

e) izpildes valsts tiesību aktos ir paredzēta imunitāte, kas lēmuma izpildi padara par neiespējamu;

f) lēmums attiecināts uz fizisku personu, kurai saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem vecuma dēļ nevar iestāties kriminālatbildība par nodarījumiem, attiecībā uz kuriem lēmumu pieņēma;

▼M1

g) saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecību attiecīgā persona – rakstiskās procedūras gadījumā – saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem nebija personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību, kurš ir kompetents atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, informēta par savām tiesībām apstrīdēt lēmumu un par šāda tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas termiņiem;

▼B

h) finansiāla sankcija ir mazāka par EUR 70 vai līdzvērtīgu summu;

▼M1

i) saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecību persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums, izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā norādīts, ka saskaņā ar izdevējas dalībvalsts tiesību aktos paredzētajām procesuālajām prasībām attiecīgā persona:

i) vai nu savlaicīgi:

 saņēma pavēsti un tādējādi tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts lēmums, vai ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par minētās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu,

 un

 tika informēta par to, ka lēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

vai arī

ii) zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

vai arī

iii) ir saņēmusi lēmumu un, būdama skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā personai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais lēmums varētu tikt atcelts:

 ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu

 vai

 attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību;

j) saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecību attiecīgā persona personiski nepiedalījās, izņemot gadījumus, kad apliecībā norādīts, ka persona, būdama skaidri informēta par lietas izskatīšanu un iespēju personiski piedalīties lietas izskatīšanā, ir skaidri atteikusies no tiesībām uz uzklausīšanu tiesas sēdē un ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu.

▼M1

3.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā un 2. punkta c), g), i) un j) apakšpunktā, pirms izpildes valsts kompetentā iestāde nolemj pilnīgi vai daļēji neatzīt vai neizpildīt kādu lēmumu, tā apspriežas ar izdevējas valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, un attiecīgā gadījumā lūdz tai nekavējoties sniegt jebkādu vajadzīgo informāciju.

▼B

8. pants

Maksājamās summas noteikšana

1.  Ja ir konstatēts, ka lēmums attiecas uz nodarījumiem, kas nav izdarīti izdevējas valsts teritorijā, izpildes valsts var nolemt samazināt piedzenamās sankcijas summu līdz maksimāli pieļaujamai summai, kas paredzēta attiecībā uz tāda paša veida nodarījumiem izpildes valsts tiesību aktos, ja šie nodarījumi ir izpildes valsts jurisdikcijā.

2.  Izpildes valsts kompetentā iestāde vajadzības gadījumā sankcijas summu konvertē izpildes valsts valūtā, piemērojot valūtas maiņas kursu, kas bijis spēkā laikā, kad sankcija uzlikta.

9. pants

Tiesību akti, kas reglamentē izpildi

1.  Neskarot šā panta 3. punktu un 10. pantu, šā lēmuma izpildi reglamentē izpildes valsts tiesību akti tādā pašā veidā, kā tie reglamentē izpildes valsts uzliktas finansiālas sankcijas. Tikai izpildes valsts iestādes ir kompetentas lemt par izpildes procedūrām un noteikt visus pasākumus, kas uz tām attiecas, tostarp izpildes izbeigšanas iemeslus.

2.  Ja notiesātā persona var sniegt pierādījumu par maksājumu, kas pilnībā vai daļēji veikts jebkurā valstī, izpildes valsts kompetentā iestāde apspriežas ar izdevējas valsts kompetento iestādi tā, kā paredzēts 7. panta 3. punktā. Jebkuru sankcijas daļu, kas jebkādā veidā atgūta jebkurā valstī, atskaita pilnā apjomā no summas, kas paredzēta izpildei izpildes valstī.

3.  Finansiālu sankciju, kas uzlikta juridiskai personai, izpilda, pat ja izpildes valsts neatzīst juridisku personu kriminālatbildības principu.

10. pants

Ieslodzījums vai cita alternatīva sankcija, aizstājot neatgūstamu finansiālu sankciju

Ja nav iespējams pilnīgi vai daļēji izpildīt kādu lēmumu, izpildes valsts var piemērot alternatīvas sankcijas, tostarp brīvības atņemšanas sodus, ja tās tiesību akti to atļauj šādos gadījumos un ja izdevēja valsts ir pieļāvusi šādu alternatīvu sankciju piemērošanu 4. pantā minētajā apliecībā. Alternatīvās sankcijas smagumu nosaka saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, bet tas nepārsniedz jebkuru maksimāli pieļaujamo līmeni, kas norādīts izdevējas valsts nosūtītajā apliecībā.

11. pants

Amnestija, apžēlošana, sprieduma pārskatīšana

1.  Amnestiju un apžēlošanu var piešķirt izdevēja valsts, kā arī izpildes valsts.

2.  Neskarot 10. pantu, tikai izdevēja valsts var lemt attiecībā uz lūgumu pārskatīt lēmumu.

12. pants

Izpildes izbeigšana

1.  Izdevējas valsts kompetentā iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi par jebkuru lēmumu vai pasākumu, sakarā ar kuru lēmums vairs nav izpildāms vai to atsauc no izpildes valsts jebkura cita iemesla dēļ.

2.  Izpildes valsts izbeidz lēmuma izpildi, tiklīdz izdevējas valsts kompetentā iestāde tai ir paziņojusi par šādu lēmumu vai pasākumu.

13. pants

Naudas līdzekļu uzkrājums sakarā ar lēmumu izpildi

Naudas līdzekļi, kas iegūti sakarā ar lēmuma izpildi, paliek izpildes valsts īpašumā, ja vien izdevēja valsts un izpildes valsts nav vienojušās citādi, jo īpaši 1. panta b) punkta ii) apakšpunktā minētajos gadījumos.

14. pants

Informācija no izpildes valsts

Izpildes valsts kompetentā iestāde, izmantojot jebkādus līdzekļus, ar ko var iegūt rakstisku apliecinājumu, nekavējoties informē izdevējas valsts kompetento iestādi par:

a) lēmuma pārsūtīšanu kompetentajai iestādei saskaņā ar 4. panta 6. punktu;

b) jebkuru lēmumu neatzīt un neizpildīt lēmumu saskaņā ar 7. pantu vai 20. panta 3. punktu, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu;

c) lēmuma pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu tādu iemeslu dēļ, kas minēti 8. pantā, 9. panta 1. un 2. punktā un 11. panta 1. punktā;

d) lēmuma izpildi, tiklīdz tā izpilde ir pabeigta;

e) alternatīvas sankcijas piemērošanu saskaņā ar 10. pantu.

15. pants

Lēmuma pārsūtīšanas sekas

1.  Ievērojot 2. punktu, izdevēja valsts nevar veikt tā lēmuma izpildi, kas pārsūtīts saskaņā ar 4. pantu.

2.  Tiesības izpildīt lēmumu tiek nodotas atpakaļ izdevējai valstij:

a) kad izpildes valsts to informē par pilnīgu vai daļēju lēmuma neizpildīšanu vai ta neatzīšanu vai neizpildīšanu 7. pantā paredzētajā gadījumā, izņemot gadījumus, kas paredzēti 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 11. panta 1. punktā un 20. panta 3. punktā, vai

b) ja izdevēja valsts informē izpildes valsti par to, ka lēmums ir ticis atsaukts no izpildes valsts saskaņā ar 12. pantu.

3.  Ja pēc lēmuma pārsūtīšanas, kas notikusi saskaņā ar 4. pantu, izdevējas valsts iestāde saņem jebkuru naudas summu, ko notiesātā persona labprātīgi iemaksājusi saistībā ar lēmumu, šī iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi. Piemēro 9. panta 2. punktu.

16. pants

Valodas

1.  Apliecība, kuras standarta veidlapa ir dota pielikumā, ir jāiztulko izpildes valsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām. Šā pamatlēmuma pieņemšanas brīdī vai vēlāk ikviena dalībvalsts var noteikt deklarācijā, ko deponē Padomes Ģenerālsekretariātam, ka tā pieņems tulkojumu vienā vai vairākās citās Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

2.  Lēmuma izpildi var apturēt uz laiku, kas vajadzīgs, lai iegūtu tā tulkojumu, kuru apmaksā izpildes valsts.

17. pants

Izmaksas

Dalībvalstis nepieprasa viena otrai segt izmaksas, kas radušās sakarā ar šā pamatlēmuma piemērošanu.

18. pants

Saistība ar citiem nolīgumiem un pasākumiem

Šis pamatlēmums neliedz piemērot divpusējos vai daudzpusējos nolīgumus vai pasākumus dalībvalstu starpā tiktāl, ciktāl šādi nolīgumi vai pasākumi ļauj pārsniegt šī pamatlēmuma prasības un palīdz papildus vienkāršot vai atvieglot finansiālu sankciju izpildes procedūras.

19. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo pamatlēmumu piemēro Gibraltāram.

20. pants

Īstenošana

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2007. gada 22. martam panāktu atbilstību šā pamatlēmuma prasībām.

2.  Katrai dalībvalstij uz laiku līdz 5 gadiem no šā pamatlēmuma spēkā stāšanās dienas ir tiesības attiecināt to tikai uz:

a) lēmumiem, kas minēti 1. panta a) punkta i) un iv) apakšpunktā; un/vai

b) attiecībā uz juridiskām personām – lēmumiem, kas saistīti ar rīcību, attiecībā uz kuru Eiropas tiesību aktā paredz piemērot juridisku personu atbildības principu.

Jebkura dalībvalsts, kas vēlas izmantot šo punktu, šajā sakarā iesniedz deklarāciju Padomes ģenerālsekretāram līdz ar šā pamatlēmuma pieņemšanu. Deklarāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.  Katra dalībvalsts var nepiekrist atzīt vai izpildīt lēmumu, ja 4. pantā minētā apliecība rada aizdomas, ka varētu būt pārkāptas Līguma 6. pantā paredzētās pamattiesības vai tiesību pamatprincipi. Piemēro 7. panta 3. punktā minēto procedūru.

4.  Jebkura dalībvalsts var piemērot savstarpīguma principu attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kas izmanto 2. punktu.

5.  Dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem to tiesību sistēmā transponē saistības, kuras tām uzliek šis pamatlēmums. Pamatojoties uz ziņojumu, kas sagatavots, balstoties uz Komisijas sniegto informāciju, Padome vēlākais līdz 2008. gada 22. martam izvērtē, kā dalībvalstis ir izpildījušas šā pamatlēmuma prasības.

6.  Padomes Ģenerālsekretariāts informē dalībvalstis un Komisiju par deklarācijām, kas sniegtas atbilstīgi 4. panta 7. punktam un 16. pantam.

7.  Neskarot Līguma 35. panta 7. punktu, dalībvalsts, kas atkārtoti ir sastapusies ar grūtībām vai citas dalībvalsts bezdarbību attiecībā uz lēmumu savstarpēju atzīšanu un izpildi, kas nav atrisinātas ar divpusējām apspriedēm, var informēt Padomi, lai tā novērtētu šā pamatlēmuma īstenošanu dalībvalsts līmenī.

8.  Jebkura dalībvalsts, kas kalendārā gada laikā ir piemērojusi 3. punktu, nākamā kalendārā gada sākumā informē Padomi un Komisiju par gadījumiem, uz kuriem attiecināti iemesli lēmumu neatzīšanai un neizpildīšanai, kas uzskatīti minētajā noteikumā.

9.  Septiņus gadus pēc šā pamatlēmuma stāšanās spēkā Komisija sagatavo ziņojumu, pamatojoties uz saņemto informāciju, kuram pievieno ierosinājumus, ko tā uzskata par lietderīgiem. Padome, ņemot par pamatu ziņojumu, pārskata šo pantu, lai izvērtētu, vai 3. punkts ir jāsaglabā vai jāaizstāj ar konkrētāku noteikumu.

21. pants

Spēkā stāšanās

Šis pamatlēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
PIELIKUMS

APLIECĪBA

kas minēta 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

a) 

* Izdevēja valsts:

* Izpildes valsts:

b) Iestāde, kas izdevusi lēmumu, ar ko uzliek finansiālu sankciju:

Oficiālais nosaukums:

Adrese:

Lietas numurs (…)

Tālruņa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

Faksa nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

E-pasta adrese (ja ir)

Valodas, kurās iespējams sazināties ar izdevēju iestādi

Ziņas par to/-ām personu/-ām, ar kuru/-ām sazināties, lai iegūtu papildu informāciju lēmuma izpildei vai, attiecīgā gadījumā, lai pārsūtītu lēmuma izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus uz izdevēju valsti (uzvārds, amata nosaukums/pakāpe, tālruņa nr., faksa nr. un, ja ir, e-pasta adrese)

c) Iestāde, kas ir atbildīga par lēmuma, ar ko uzliek finansiālu sankciju, izpildi izdevējā valstī (ja šī iestāde nav b) punktā minētā iestāde):

Oficiālais nosaukums:

Adrese:

Tālruņa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

Faksa nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

E-pasta adrese (ja ir)

Valodas, kurās iespējams sazināties ar iestādi, kas atbildīga par izpildi:

Ziņas par to/-ām personu/-ām, ar kuru/-ām sazināties, lai iegūtu papildu informāciju lēmuma izpildei vai, attiecīgā gadījumā, lai pārsūtītu lēmuma izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus uz izdevēju valsti (uzvārds, amata nosaukums/pakāpe, tālruņa nr., faksa nr. un, ja ir, e-pasta adrese)

d) Gadījumos, kad centrālā iestāde ir atbildīga par administratīvo lēmumu, ar ko izdevējā valstī uzliek finansiālu sankciju, nosūtīšanu:

Centrālās iestādes nosaukums:

Kontaktpersona, ja tāda ir (amata nosaukums/pakāpe un uzvārds):

Adrese:

Lietas numurs

Tālruņa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

Faksa nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

E-pasta adrese (ja ir):

e) Iestāde vai iestādes, ar kurām var sazināties (ja aizpildīts c) un/vai d) punkts):

 Iestāde, kas minēta b) punktā

Var sazināties šādos jautājumos:

 Iestāde, kas minēta c) punktā

Var sazināties šādos jautājumos:

 Iestāde, kas minēta d) punktā

Var sazināties šādos jautājumos:

f) Informācija par fizisku vai juridisku personu, kurai piemērota finansiāla sankcija:

1.   Ja tā ir fiziska persona

Uzvārds:

Vārds/-i:

Pirmslaulību uzvārds, ja tāds ir:

Pseidonīmi, ja tādi ir:

Dzimums:

Valsts piederība:

Personas kods un sociālā nodrošinājuma numurs (ja zināms):

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Pēdējā zināmā adrese:

Valoda/-s, kuru/-as persona saprot (ja zināma/s):

a) Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, tur ir pastāvīgā dzīvesvieta, sniegt šādu papildu informāciju:

Pastāvīgā dzīvesvieta izpildes valstī:

b) Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, pieder īpašums izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Personas īpašuma apraksts:

Personas īpašuma atrašanās vieta:

c) Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, ir ienākumi izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Personas ienākumu avota/-u apraksts:

Personas ienākumu avota/-u atrašanās vieta:

2.   Ja tā ir juridiska persona:

Nosaukums:

Juridiskās personas forma:

Reģistrācijas numurs (ja zināms) ( 7 ):

Juridiskā adrese (ja zināma) (7) :

Juridiskas personas adrese:

a) Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka juridiskai personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, pieder īpašums izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Juridiskas personas īpašuma apraksts:

Juridiskas personas īpašuma atrašanās vieta:

b) Ja lēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka juridiskai personai, pret kuru lēmums ir pieņemts, ir ienākumi izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:

Juridiskas personas ienākumu avota/-u apraksts:

Juridiskas personas ienākumu avota/-u atrašanās vieta:

g) Lēmums, ar ko piemēro finansiālu sankciju:

1. Lēmuma, ar ko piemēro finansiālu sankciju, veids (vajadzīgo atzīmēt ar ķeksīti):

 i) Izdevējas valsts tiesas lēmums attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem;

 ii) Izdevējas valsts iestādes, kas nav tiesa, lēmums attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem. Ir apliecināts, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās;

 iii) Izdevējas valsts iestādes, kas nav tiesa, lēmums attiecībā uz darbībām, kas ir sodāmas atbilstīgi izdevējas valsts tiesību aktiem, jo ir pārkāptas tiesību normas. Ir apliecināts, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās.

 iv) Tiesas, kurai ir īpaša jurisdikcija krimināllietās, lēmums attiecībā uz ii) punktā minēto lēmumu.

Lēmumu pieņēma (datums)

Lēmums kļuva galīgs (datums)

Lēmuma atsauces numurs (ja zināms):

Finansiāla sankcija ir pienākums samaksāt (vajadzīgo/s atzīmēt ar ķeksīti, norādot summu/-as un valūtu):

 i) ar lēmumu noteikto naudas summu sakarā ar notiesāšanu par nodarījumu;

Summa:

 ii) kompensāciju cietušajiem, kas piespriesta ar to pašu lēmumu, ja cietušais nav civilprasītājs tiesvedībā un ja tiesa rīkojas tās krimināltiesiskā jurisdikcijā;

Summa:

 iii) naudas summu, kas sedz tā tiesas vai administratīvā procesa izdevumus, kurā pieņem lēmumu;

Summa:

 iv) ar to pašu lēmumu noteikto naudas summu sabiedriskam fondam vai cietušo atbalsta organizācijai;

Summa:

Kopējā finansiālas sankcijas summa, norādot valūtu:

2. Faktu kopsavilkums un to apstākļu apraksts, kuros nodarījums/-i tika izdarīts/-i, tostarp ziņas par laiku un vietu:

Nodarījuma/-u veids un juridiskā klasifikācija un piemērojamās tiesību normas/kodekss, uz kā pamata pieņemts lēmums:

3. Ja 2. punktā norādīto/-os nodarījumu/-us veido viens vai vairāki no šādiem nodarījumiem, vajadzīgos atzīmēt ar ķeksīti:

 dalība kriminālā organizācijā;

 terorisms;

 cilvēku tirdzniecība;

 bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija;

 narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība;

 ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība;

 korupcija;

 krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē;

 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

 naudas, tostarp euro, viltošana;

 datornoziegumi;

 noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība;

 palīdzība nelikumīgi ieceļot un uzturēties;

 slepkavība, smagi miesas bojājumi;

 cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība;

 personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana;

 rasisms un ksenofobija;

 organizēta vai bruņota laupīšana;

 kultūras preču, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība;

 krāpšana;

 rekets un izspiešana;

 izstrādājumu viltošana un pirātisms;

 administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība;

 maksāšanas līdzekļu viltošana;

 hormonālu vielu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība;

 kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība;

 zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība;

 izvarošana;

 dedzināšana;

 noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā;

 kuģa vai lidaparāta nelikumīga sagrābšana;

 sabotāža;

 rīcība, kas ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, tostarp tādu noteikumu neievērošana, kuri attiecas uz braukšanas un atpūtas laikposmiem un bīstamām precēm;

 preču kontrabanda;

 intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

 draudi un vardarbība pret cilvēkiem, tostarp vardarbība sporta pasākumos;

 zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

 zādzība;

 nodarījumi, kurus konstatējusi izdevēja valsts un uz kuriem attiecas īstenošanas pienākumi, kas izriet no instrumentiem, kuri pieņemti saskaņā ar EK līgumu vai ES līguma VI sadaļu.

Ja atķeksēts šajā lodziņā, norādīt konkrētos tā instrumenta noteikumus, kas pieņemts, balstoties uz EK Līgumu vai ES Līgumu, un kas attiecas uz nodarījumu:

4. Ja 2. punktā norādītie nodarījumi nav uzskaitīti 3. punktā, sniegt šā/šo nodarījuma/-u pilnu aprakstu:

h) Lēmuma, ar ko uzliek finansiālu sankciju, statuss

1. Apstiprināt, ka (atzīmēt ar ķeksīti lodziņos):

 a) lēmums ir galīgais lēmums;

 b) saskaņā ar apliecības izdevējas iestādes rīcībā esošo informāciju, lēmums pret to pašu personu attiecībā uz tiem pašiem nodarījumiem nav pieņemts izpildes valstī un ka šāds lēmums, kas ir pieņemts jebkurā citā valstī, kas nav izdevēja valsts vai izpildes valsts, nav izpildīts.

2. Norādīt, ja lieta izskatīta rakstiskā procedūrā:

 a) Nē, tā nav.

 b) Jā, tā ir. Ir apliecināts, ka attiecīgā persona saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem tika informēta personīgi vai ar pārstāvja, kas ir kompetents atbilstīgi valsts tiesību aktiem, starpniecību par viņa/viņas tiesībām apstrīdēt lēmumu un par šāda tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas termiņiem.

3.
 
Norādiet, vai attiecīgā persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums
:
1.
 
Jā, persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums
.
2.
 
Nē, persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums
.
3.
 
Ja veikta atzīme lodziņā 2. punktā, lūdzu, apstipriniet, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem
:
3.1.a
 
personai … (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts lēmums, un tika informēta par to, ka lēmums var tikt pieņemts aizmuguriski
;
VAI
3.1.b
 
personai pavēste netika izsniegta, bet attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts lēmums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka lēmums var tikt pieņemts aizmuguriski
;
VAI
3.2.
 
zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā
;
VAI
3.3.
 
personai lēmums tika izsniegts … (diena/mēnesis/gads), un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais lēmums varētu tikt atcelts, un
persona ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu
;
VAI
persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību
;
VAI
3.4.
 
persona, būdama skaidri informēta par lietas izskatīšanu un iespēju personiski piedalīties lietas izskatīšanā, ir skaidri atteikusies no tiesībām uz uzklausīšanu tiesas sēdē un ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu
.
4.
 
Ja veiktas atzīmes lodziņā 3.1.b, 3.2., 3.3. vai 3.4. punktā, lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā ir izpildīts attiecīgais nosacījums
.

4. Sankcijas daļēja apmaksa

Ja kāda sankcijas daļa jau ir samaksāta izdevējai valstij vai – saskaņā ar apliecības izdevējas iestādes rīcībā esošo informāciju - jebkurai citai valstij, norādīt samaksāto summu:

i) Alternatīvas sankcijas, tostarp brīvības atņemšana

1. Norādīt, vai izdevēja valsts atļauj izpildes valstij piemērot alternatīvas sankcijas gadījumā, ja pilnībā vai daļēji nav iespējams izpildīt lēmumu, ar ko uzliek sankciju:

 

 

2. Ja jā, norādīt, kādas sankcijas var piemērot (sankciju veidu, sankciju maksimālo līmeni):

 Brīvības atņemšana. Maksimālais laikposms:

 Sabiedrisks darbs (vai kas līdzvērtīgs). Maksimālais laikposms

 Citas sankcijas. Apraksts:

j) Citi lietai nozīmīgi apstākļi (informāciju var sniegt pēc izvēles):

k) Lēmuma, ar kuru uzliek finansiālu sankciju, teksts ir pievienots apliecībai.

Tās iestādes paraksts, kas izdod apliecību, un/vai tās pārstāvja paraksts, ar kuru apliecina apliecības satura pareizību:

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats (amata nosaukums/pakāpe):

Datums:

Oficiāls zīmogs (ja ir)( 1 ) OV C 278, 2.10.2001., 4. lpp.

( 2 ) OV C 271 E, 7.11.2002., 423. lpp.

( 3 ) OV C 12, 15.1.2001., 10. lpp.

( 4 ) OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

( 5 ) OV C 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 10. lpp.).

( 6 ) Padomes Vienotā rīcība 98/428/TI (1998. gada 29. jūnijs) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla izveidi (OV L 191, 7.7.1998., 4. lpp.).

( 7 ) Ja lēmums ir nosūtīts izpildes valstij tādēļ, ka tās juridiskas personas juridiskā adrese, pret kuru lēmums ir pieņemts, ir šajā valstī, tad ailes “Reģistrācijas numurs” un “Reģistrācijas vieta” ir jāaizpilda.

Top