Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005D0037-20170918

Komisijas Lēmums ( 2004. gada 29. oktobris ), ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt eiro monētas no viltojumiem (2005/37/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/37(1)/2017-09-18

02005D0037 — LV — 18.09.2017 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. oktobris),

ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt eiro monētas no viltojumiem

(2005/37/EK)

(OV L 019, 21.1.2005., 73. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/1507 (2017. gada 28. augusts),

  L 222

25

29.8.2017




▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. oktobris),

ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt eiro monētas no viltojumiem

(2005/37/EK)



▼M1

1. pants

1.  Eiropas Tehnikas un zinātnes centrs (ETZC) darbojas ECFIN ĢD ietvaros Briselē.

2.  Šā lēmuma piemērošanas vajadzībām ECFIN ĢD ģenerāldirektors tiek pilnvarots veikt nepieciešamos pasākumus un noslēgt administratīvas vienošanās ar trešo valstu iestādēm un privātā sektora juridiskām personām, lai ETZC varētu veikt savus uzdevumus. Konkrētāk, šādas administratīvas vienošanās var attiekties uz tehniskas informācijas nosūtīšanu un apmaiņu.

2. pants

ETZC veic šādus uzdevumus:

a) izvērtēt un klasificēt ikvienu jauna veida euro monētu viltojumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1338/2001 5. panta 4. punktu;

b) veicināt programmas “Perikls 2020” mērķu sasniegšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 331/2014 ( 1 );

c) veikt uzdevumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1210/2010 ( 2 ) 4., 5., 7. un 12. pantā un Padomes Regulas (EK) Nr. 2182/2004 ( 3 ) 2., 4., 5. un 6. pantā;

d) ETZC sniedz palīdzību monētu valsts analīzes centriem (MVAC) un tiesībaizsardzības iestādēm un sadarbojas ar attiecīgajām iestādēm, analizējot viltotās euro monētas nolūkā stiprināt to aizsardzību.

▼B

3. pants

ETZC organizācijas principi ir šādi:

 monētu analīzes nolūkā Komisija var nosūtīt savus darbiniekus uz Parīzes Monētu kaltuvi, lai izmantotu tās iekārtas,

 savu uzdevumu veikšanai ETZC izmanto Pesakā izvietotā Francijas monētu valsts analīzes centra, kā arī Parīzes Monētu kaltuves laboratorijas personālu un iekārtas. Francijas iestādes attiecīgo personālu un iekārtas ETZC nodrošina prioritārā kārtā,

 saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu tiesību aktiem to izdevumu daļu, kas attiecināma uz ETZC uzdevumu veikšanu, sedz no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. Tā kā Francija nodrošina iepriekš minēto personālu, telpas un iekārtas un uzņemas to uzturēšanu, no Kopienu budžeta sedz Komisijas darbinieku algas, ceļojumu izmaksas un citus nelielus kārtējos izdevumus.

►M1  ECFIN ĢD ◄ kopīgi ar Parīzes Monētu kaltuvi nosaka ETZC administratīvo reglamentu.

4. pants

Komisija koordinē darbības, kas vajadzīgas eiro monētu aizsardzībai pret viltojumiem, sasaucot regulāras ekspertu sanāksmes par monētu viltošanu.

Ekonomikas un finanšu komiteju, Eiropas Centrālo banku, Eiropolu, kā arī kompetentās valstu iestādes regulāri informē par ETZC darbībām un par situāciju attiecībā uz monētu viltošanu.



( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 331/2014, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls 2020”) un atceļ Padomes Lēmumus 2001/923/EK, 2001/924/EK, 2006/75/EK, 2006/76/EK, 2006/849/EK un 2006/850/EK (OV L 103, 5.4.2014., 1. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regula (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (OV L 339, 22.12.2010., 1. lpp.).

( 3 ) Padomes 2004. gada 6. decembra Regula (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (OV L 373, 21.12.2004., 1. lpp.).

Top