Help Print this page 

Document 02004R0809-20130828

Title and reference
Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/2013-08-28
Multilingual display
Text

2004R0809 — LV — 28.08.2013 — 008.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 809/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 149, 30.4.2004, p.3)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1787/2006 (2006. gada 4. decembris),

  L 337

17

5.12.2006

►M2

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 211/2007 (2007. gada 27. februāris),

  L 61

24

28.2.2007

►M3

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1289/2008 (2008. gada 12. decembris),

  L 340

17

19.12.2008

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 311/2012 (2011. gada 21. decembris),

  L 103

13

13.4.2012

►M5

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 486/2012 (2012. gada 30. marts),

  L 150

1

9.6.2012

►M6

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 862/2012 (2012. gada 4. jūnijs),

  L 256

4

22.9.2012

 M7

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 621/2013 (2013. gada 21. marts),

  L 177

14

28.6.2013

►M8

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 759/2013 (2013. gada 30. aprīlis),

  L 213

1

8.8.2013
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 809/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK ( 1 ), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu, 7. pantu, 10. panta 4. punktu, 11. panta 3. punktu, 14. panta 8. punktu un 15. panta 7. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) ( 2 ), lai saņemtu tehnisku konsultāciju,

tā kā:

(1)

Direktīva 2003/71/EK nosaka principus, kas jāievēro, izstrādājot prospektus. Šie principi jāpapildina attiecībā uz ziņām, kas sniedzamas prospektos, prospektu uzbūvi un publicēšanas aspektiem, informāciju, kas prospektos jāiekļauj ar norādi, un reklāmas izplatīšanu.

(2)

Atkarā no emitenta un attiecīgo vērtspapīru veida jānosaka minimālās informācijas sniegšanas prasību tipoloģija atbilstoši tiem plāniem, kurus praksē izmanto visbiežāk. Plāniem jābūt balstītiem uz ziņām, kas paredzētas saskaņā ar IOSCO Informācijas izpaušanas standartiem pārrobežu piedāvājumam un sākotnējai kotācijai biržas sarakstā (I daļa), kā arī uz esošajiem plāniem Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 28. maija Direktīvā 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā biržas sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem ( 3 ).

(3)

Informācija, ko sniedz emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, saskaņā ar šo regulu jāpakļauj Eiropas Savienības noteikumiem par datu aizsardzību.

(4)

Jāraugās, lai, prospektu saliekot no atsevišķiem dokumentiem, tiktu novērsta informācijas atkārtošanās; šim nolūkam reģistrācijas dokumentam un vērtspapīru aprakstam jāparedz atsevišķi, sīkāki plāni, pielāgojot tos dažādo kategoriju emitentiem un attiecīgajiem vērtspapīriem, lai aptvertu visas vērtspapīru kategorijas.

(5)

Emitents, piedāvātājs un persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai tirgū, ir tiesīgi prospektā vai pamatprospektā iekļaut papildu informāciju līdztekus tām ziņām, kas paredzētas plānos un struktūras moduļos. Visai sniegtajai papildu informācijai jāatbilst attiecīgajai vērtspapīru kategorijai vai emitenta veidam.

(6)

Ņemot vērā daudzos un dažādos emitentus un vērtspapīru kategorijas, to, vai ir iesaistīta trešā persona kā garantiju devējs, kotācijas esību vai neesību u. c. apstākļus, lielākajā daļā gadījumu viens vienīgs plāns ieguldītājam nenodrošinās pietiekamu informāciju, kas viņam vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par ieguldījumu. Tādēļ jābūt iespējamai vairāku plānu kombinācijai. Jāizveido arvien papildināma tabula ar kombinācijām, paredzot dažādas iespējamās plānu un struktūras moduļu kombinācijas lielākajai daļai dažādu vērtspapīru veidiem, lai palīdzētu emitentiem sagatavot prospektus.

(7)

Akciju reģistrācijas dokumenta plānam jābūt attiecināmam ne tikai uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām, bet arī uz citiem vērtspapīriem, kas dod piekļuvi emitenta kapitālam, izmantojot konversiju vai maiņu. Maiņas gadījumā šo plānu neizmanto, ja piegādājamās pamatakcijas jau ir emitētas pirms to vērtspapīru emisijas, kas dod piekļuvi emitenta kapitālam; taču šis plāns jāizmanto, ja piegādājamās pamatakcijas ir jau emitētas, bet vēl nav iekļautas regulētā tirgū.

(8)

Brīvprātīga peļņas prognožu izpaušana akciju reģistrācijas dokumentā jānodrošina vienotā un salīdzināmā veidā, un klāt jāpievieno neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavots pārskats. Šo informāciju nevajag jaukt ar zināmo tendenču vai citu tādu faktisko datu izpaušanu, kas būtiski ietekmē emitenta perspektīvu. Turklāt, papildinot prospektu vai gatavojot jaunu prospektu, viņiem jāsniedz paskaidrojums par visām izmaiņām informācijas izpaušanas stratēģijā saistībā ar peļņas prognozēm.

(9)

Ir vajadzīga standarta finanšu informācija, ja kāda atsevišķa darījuma dēļ emitenta situācijā ir notikušas nozīmīgas bruto izmaiņas, t. i., viens vai vairāki emitenta uzņēmējdarbības apjoma rādītāji ir mainījušies par vairāk nekā 25 %, izņemot gadījumus, kur nepieciešama apvienošanas grāmatvedības metode.

(10)

Akcijām paredzētā vērtspapīru apraksta plānam jābūt attiecināmam uz visu kategoriju akcijām, jo tajā ir informācija, kas saistīta ar vērtspapīros nostiprināto tiesību un jebkuru vērtspapīros nostiprināto tiesību izmantošanas procedūras aprakstu.

(11)

Daža veida parāda vērtspapīros, piemēram, strukturētās obligācijās, ir daži atvasinātu vērtspapīru elementi, tādēļ parāda vērtspapīru apraksta plānā jāiekļauj papildu prasības informācijas izpaušanai par šo procentu maksājuma atvasināto komponentu.

(12)

Papildu struktūras modulim par garantijām jāattiecas uz visām saistībām neatkarīgi no vērtspapīru veida.

(13)

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru reģistrācijas dokuments nav jāattiecina ne uz hipotekārajām ķīlas zīmēm, kā tas ir paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā, ne uz citām obligācijām. Tas pats attiecas uz papildu struktūras moduli uz aktīviem balstītiem vērtspapīriem, kas jākombinē ar parāda vērtspapīru aprakstu.

(14)

Lielajiem ieguldītājiem, pieņemot lēmumu par ieguldījumu, jāņem vērā citi apsvērumi nekā mazajiem ieguldītājiem. Tādēļ prospekta saturs ir jādiferencē, nošķirot parāda un atvasinātos vērtspapīrus, lai domātu par tiem ieguldītājiem, kas iegādājas tādus parāda vai atvasinātos vērtspapīrus, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50 000 vai kuri ir denominēti citā valūtā, ar nosacījumu, ka, tos konvertējot EUR, minimālā nominālvērtība sasniedz vismaz EUR 50 000.

(15)

Depozitāro sertifikātu sakarā uzsvars jāliek uz pamatakciju emitentu, nevis uz depozitārā sertifikāta emitentu. Ja pret depozitāriju tiek iesniegts tiesisks regresa prasījums sakarā ar tā fiduciāro vai starpniecības pienākumu neizpildi, prospekta iedaļā par riska faktoriem jāiekļauj pilnīga informācija par šo faktu un par regresa prasījuma apstākļiem. Ja prospektu sagatavo no trim daļām (proti, no reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma), tad reģistrācijas dokumentā jāiekļauj tikai ziņas par depozitāriju.

(16)

Banku reģistrācijas dokumentam jābūt attiecināmam uz trešo valstu bankām, kuras neatbilst kredītiestādes definīcijai, kas noteikta 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu ( 4 ), bet kuru juridiskā adrese atrodas ESAO dalībvalstī.

(17)

Ja īpašam nolūkam izveidota sabiedrība emitē bankas garantētus parāda un atvasinātos vērtspapīrus, tad banku reģistrācijas dokumenta plāns tai nav jāizmanto.

(18)

Vērtspapīru apraksta plānam atvasināto vērtspapīru gadījumā jābūt attiecināmam uz vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas citi plāni un struktūras moduļi. Šā plāna darbības jomu nosaka ar norādi uz abām pārējām vispārējām kategorijām: akcijām un parāda vērtspapīriem. Lai sniegtu skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu ar nolūku palīdzēt ieguldītājiem saprast to, kā pamatinstrumenta vērtība ietekmē viņu ieguldījuma vērtību, emitentiem jābūt iespējai brīvprātīgi izmantot attiecīgus piemērus. Piemēri varētu būt visefektīvākais veids, kā izskaidrot, piemēram, dažu sarežģītu vērtspapīru būtību.

(19)

Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju noteikta veida parastajām akcijām jāpievieno vērtspapīru aprakstam par parāda vērtspapīriem, vai ar šo moduli jāaizstāj punkts “Informācija par pamatinstrumentu” vērtspapīru apraksta plānā par parāda vērtspapīriem atkarā no emitējamo vērtspapīru raksturlielumiem.

(20)

Dalībvalstis un to reģionālās vai vietējās varas iestādes neietilpst Direktīvas 2003/71/EK darbības jomā. Taču tās var izvēlēties sagatavot prospektu saskaņā ar šo direktīvu. Trešo valstu suverēnie emitenti un reģionālās vai vietējās varas iestādes nav ārpus Direktīvas 2003/71/EK darbības jomas, un šiem emitentiem ir jāsagatavo prospekts, ja viņi vēlas publiski piedāvāt vērtspapīrus Kopienā vai iekļaut savus vērtspapīrus regulētā tirgū. Tādos gadījumos jāizmanto īpaši plāni attiecībā uz vērtspapīriem, kurus emitē valstis, to reģionālās un vietējās varas iestādes un starptautiskas sabiedriskās organizācijas.

(21)

Pamatprospektā un tā galīgajos nosacījumos jāietver tā pati informācija kas prospektā. Visi vispārējie principi, kurus piemēro prospektam, ir piemērojami arī galīgajiem nosacījumiem. Tomēr, ja galīgie nosacījumi pamatprospektā nav iekļauti, kompetentajai iestādei tie arī nav jāapstiprina.

(22)

Dažu kategoriju emitentu gadījumā kompetentajai iestādei jābūt tiesīgai pieprasīt pielāgotu informāciju papildus tām ziņām, kas iekļautas plānos un struktūras moduļos, ievērojot šo emitentu veiktās darbības īpašo raksturu. Ir vajadzīgs precīzs saraksts ar ierobežotu veidu emitentiem, par kuriem drīkst pieprasīt pielāgotu informāciju. Šīm prasībām sniegt pielāgotu informāciju, kas piemērojamas šajā sarakstā iekļautajiem katras kategorijas emitentiem, jābūt atbilstošām konkrētajam uzņēmējdarbības veidam un samērīgām ar to. Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja varētu aktīvi mēģināt panākt šo informācijas prasību konverģenci Kopienā. Jaunu kategoriju iekļaušana sarakstā jāierobežo, pieļaujot tikai tos gadījumus, kur to var pienācīgi pamatot.

(23)

Pilnīgi jauna veida vērtspapīru gadījumā, uz kuriem nevar attiecināt esošos plānus vai kādu no kombinācijām, emitentam tik un tā jābūt iespējai iesniegt prospekta apstiprināšanas pieteikumu. Tādos gadījumos viņam jābūt iespējai apspriest sniedzamās informācijas saturu ar kompetento iestādi. Prospektam, ko kompetentā iestāde apstiprinājusi tādos apstākļos, jāpiešķir “vienotā pase”, kas noteikta Direktīvā 2003/71/EK. Kompetentajai iestādei vienmēr jācenšas atrast līdzības un cik vien iespējams izmantot esošos plānus. Visām papildu informācijas prasībām jābūt samērīgām ar attiecīgo vērtspapīru veidu un tai atbilstošām.

(24)

Noteiktas ziņas, kas jāsniedz plānos un struktūras moduļos, un līdzvērtīgas ziņas neattiecas uz konkrētu vērtspapīru, un tādēļ atsevišķos gadījumos tās var nebūt atbilstošas; tādā gadījumā emitentam jābūt iespējai nesniegt šādas ziņas.

(25)

Uzlabotajam elastīgumam pamatprospekta savienošanā ar tā galīgajiem nosacījumiem salīdzinājumā ar emisijas prospektu vienai reizei nevajadzētu apgrūtināt ieguldītāju ērto piekļuvi viņiem svarīgajai informācijai.

(26)

Attiecībā uz pamatprospektiem viegli saprotamā veidā jānorāda, kura informācija būs jāiekļauj kā galīgie nosacījumi. Šīs prasības izpildei jābūt nodrošināmai vairākos atšķirīgos veidos, piemēram, ja pamatprospektā ir veidlapas kādai informācijai, kas jāiekļauj nobeiguma nosacījumos, vai ja pamatprospektā ir trūkstošo ziņu saraksts.

(27)

Ja vienā dokumentā ir vairāk nekā viens pamatprospekts un katram pamatprospektam nepieciešams kādas citas kompetentās izcelsmes valsts iestādes apstiprinājums, tad attiecīgajām kompetentajām iestādēm jāsadarbojas un attiecīgā gadījumā jānodod tiesības apstiprināt prospektu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 13. panta 5. punktu, lai pietiktu ar vienas kompetentās iestādes apstiprinājumu visam dokumentam.

(28)

Iepriekšējo finanšu informācijai, kas jāsniedz plānos, galvenokārt jābūt sniegtai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu ( 5 ) vai saskaņā ar dalībvalstu grāmatvedības standartiem. Tomēr jāparedz atsevišķas prasības trešo valstu emitentiem.

(29)

Direktīvas 2003/71/EK 10. pantā minētā dokumenta publicēšanas vajadzībām emitentiem jāļauj izvēlēties to publicēšanas metodi, ko viņi uzskata par piemērotu, no minētās Direktīvas 14. pantā norādītajām metodēm. Izvēloties publicēšanas metodi, viņiem jāņem vērā dokumenta mērķis un tas, ka ar šādu metodi ieguldītājiem jāļauj ātri un rentabli iegūt attiecīgo informāciju.

(30)

Mērķis iekļaušanai ar norādi, kā paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 11. pantā, ir vienkāršot prospekta sagatavošanu un samazināt izmaksas; tomēr šo mērķi nedrīkst īstenot, kaitējot citām interesēm, kuras prospektā ir jāaizsargā. Piemēram, jāņem vērā arī tas, ka nepieciešamā informācija parasti tiek ievietota prospektā un ka šī informācija jāsniedz viegli saprotamā veidā. Īpaša uzmanība jāpievērš valodai, kādā informācija ir iekļauta ar norādi, kā arī tās saskanībai ar valodu, kādā sagatavots pats prospekts. Ar norādi iekļautā informācija var būt saistīta ar agrākiem datiem, tomēr, ja šī informācija vairs nav svarīga būtisku izmaiņu rezultātā, tas ir skaidri jānorāda prospektā un jāsniedz arī atjaunināta informācija.

(31)

Ja prospektu publicē elektroniskā veidā, tad salīdzinājumā ar tradicionālo publicēšanas veidu ir jāveic papildu drošības pasākumi, izmantojot vislabāko esošo praksi, lai saglabātu informācijas viengabalainumu, lai izvairītos no tā, ka nepiederošas personas var sagrozīt vai pārveidot to, lai neapgrūtinātu tās saprotamību un lai izvairītos no iespējamām nelabvēlīgām sekām, kas izriet no atšķirīgām metodēm vērtspapīru publiskai piedāvāšanai trešās valstīs.

(32)

Laikrakstam, kuru izvēlas prospekta publicēšanai, jābūt ar plašu ģeogrāfisko izplatību un lielu tirāžu.

(33)

Izcelsmes dalībvalstij jādod iespēja pieprasīt, lai tiktu publicēts paziņojums, kurā norādīts, kā prospekts ir darīts pieejams un kur to var iegūt sabiedrība. Ja kāda izcelsmes dalībvalsts prasību publicēt paziņojumus iekļauj savos tiesību aktos, tad, veidojot tāda paziņojuma saturu, jāpieturas pie nepieciešamajiem informācijas punktiem, lai neatkārtotu kopsavilkuma tekstu. Šīs izcelsmes dalībvalstis var pieprasīt arī to, lai tiktu publicēts papildu paziņojums par pamatprospekta galīgajiem nosacījumiem.

(34)

Lai sekmētu ieguldītājiem noderīgas informācijas centralizēšanu, apstiprināto prospektu sarakstā, ko izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes izliek tīmekļa vietnē, jāiekļauj atsauksme, norādot, kā prospekts ir publicēts un kur to var iegūt.

(35)

Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek efektīvi ievēroti reklamēšanas noteikumi par publiskajiem piedāvājumiem un vērtspapīru iekļaušanu regulētā tirgū. Jāpanāk pienācīga koordinācija starp kompetentajām iestādēm pārrobežu piedāvājumos vai vērtspapīru iekļaušanā pārrobežu tirgū.

(36)

Ņemot vērā starplaiku starp Regulas (EK) Nr. 1606/2002 stāšanos spēkā un noteiktas ietekmes parādīšanos, jāparedz vairāki pārejas pasākumi saistībā ar iepriekšējo finanšu informāciju, kas jāiekļauj prospektā, lai novērstu pārlieku emitentu apgrūtināšanu un ļautu viņiem pielāgot savu informācijas sagatavošanas veidu un uzrādīt iepriekšējo finanšu informāciju pieņemamā laikposmā pēc Direktīvas 2003/71/EK stāšanās spēkā.

(37)

Pienākums atkārtoti prospektā minēt iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 neattiecas uz vērtspapīriem, kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 50000; līdz ar to tādiem vērtspapīriem šādi pārejas pasākumi nav nepieciešami.

(38)

Vienotības labad šo regulu ir lietderīgi piemērot no Direktīvas 2003/71/EK transponēšanas dienas.

(39)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.I

NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka:

1) Direktīvas 2003/71/EK 5. pantā minēto prospektu uzbūvi;

2) Direktīvas 2003/71/EK 7. pantā paredzētās prospektā iekļaujamās minimālās informācijas sniegšanas prasības;

▼M5 —————

▼B

4) kārtību, kādā informāciju prospektā var iekļaut ar norādi, kā paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 11. pantā;

5) prospekta publicēšanas metodes, lai nodrošinātu, ka prospekts ir publiski pieejams saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. pantu;

6) Direktīvas 2003/71/EK 15. pantā minētās reklāmas izplatīšanas metodes.

2. pants

Definīcijas

Šīs regulas vajadzībām papildus Direktīvā 2003/71/EK paredzētajām definīcijām izmanto šādas definīcijas:

1) “plāns” ir saraksts ar minimālās informācijas sniegšanas prasībām, kuras pielāgotas dažādu veidu emitentu un/vai dažādo vērtspapīru specifikai;

2) “struktūras modulis” ir saraksts ar informācijas sniegšanas papildu prasībām, kuras nav iekļautas kādā no plāniem; tas jāpievieno attiecīgi vienam vai vairākiem plāniem atkarā no instrumenta un/vai darījuma veida, kuram tiek izstrādāts prospekts vai pamatprospekts;

3) “riska faktori” ir saraksts ar riska veidiem, kas ir raksturīgi attiecīgajai emitenta un/vai vērtspapīru situācijai un kam ir būtiska nozīme lēmumu pieņemšanā par ieguldījumu;

4) “īpašam nolūkam izveidota sabiedrība” ir emitents, kura uzdevumi un mērķi pirmām kārtām ir vērtspapīru emisija;

5) “uz aktīviem balstīti vērtspapīri” ir vērtspapīri, kuros:

a) nostiprinātas intereses par aktīviem, tostarp visas tiesības, kas paredzētas, lai nodrošinātu ar vērtspapīriem saistīto apkalpošanu vai saskaņā ar tām maksājamo summu nonākšanu vai savlaicīgu nonākšanu aktīvu turētāju rīcībā; vai

b) kuri ir nodrošināti ar aktīviem un kuru nosacījumi paredz maksājumus saistībā ar naudas summām vai samērīgām naudas summu prognozēm, kas aprēķinātas, atsaucoties uz identificētiem vai identificējamiem aktīviem;

6) “kolektīvo ieguldījumu jumta uzņēmums” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kas ir ieguldījis vienā vai vairākos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos un kura aktīvi sastāv no atsevišķas(-ām) vērstpapīru kategorijas(-ām) vai apzīmējuma(-iem);

7) “uzņēmums kolektīvajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kura ieguldījumu mērķis ir līdzdalība ilgstošā īpašuma turējumā;

8) “starptautiska sabiedriska organizācija” ir sabiedriska rakstura juridiska persona, kura dibināta ar starptautisku līgumu starp suverēnām valstīm un kuras sastāvā ir viena vai vairākas dalībvalstis;

9) “reklāma” ir sludinājumi:

a) kas attiecas uz vērtspapīru konkrētu piedāvājumu sabiedrībai vai iekļaušanu regulētā tirgū; un

b) kuru mērķis ir sevišķi veicināt iespējamo parakstīšanos uz vērtspapīriem vai to iegādi;

10) “peļņas prognozes” ir teksts, kurā skaidri vai netieši norādīts skaitlis vai minimālais vai maksimālais skaitlis, kas raksturo iespējamo peļņas vai zaudējumu apmēru kārtējā finanšu periodā un/vai nākamajos finanšu periodos, vai kurā ir iekļauti tādi dati, izejot no kuriem šādu skaitli, kas raksturo paredzamo peļņu vai zaudējumus, var aprēķināt pat tad, ja konkrēts skaitlis nav minēts un vārds “peļņa” nav lietots;

11) “peļņas novērtējums” ir peļņas prognozes finanšu periodam, kurš ir beidzies un par kuru vēl nav publicēti rezultāti;

12) “reglamentētā informācija” ir visa informācija, kas emitentam vai jebkurai personai, kura ir iesniegusi pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū bez emitenta piekrišanas, jāizpauž saskaņā ar Direktīvu 2001/34/EK vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/6/EK ( 6 ) 6. pantu;

▼M5

13) “tiesību emisija” ir jebkāda statūtos noteiktu pirmpirkuma tiesību emisija, saskaņā ar kuru var veikt parakstīšanos uz jaunām akcijām, un tā paredzēta tikai esošajiem akcionāriem. Tiesību emisijā ir arī emisija, ar kuru šādas statūtos noteiktās pirmpirkuma tiesības zaudē spēku un tiek aizstātas ar instrumentu vai noteikumu, kas piešķir gandrīz identiskas tiesības esošajiem akcionāriem, ja minētās tiesības atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tiesības akcionāriem tiek piedāvātas bez maksas;

b) akcionāri ir tiesīgi iegūt jaunas akcijas samērīgi ar savu pašreizējo līdzdalību vai, citu tādu vērtspapīru gadījumā, kuri dod tiesības piedalīties akciju emisijā, samērīgi ar savām tiesībām uz pamatakcijām;

c) tiesības veikt parakstīšanos ir tirgojamas un pārvedamas vai, pretējā gadījumā, tiesību rezultātā radītās akcijas tiek pārdotas piedāvājuma perioda beigās par labu akcionāriem, kuri nav izmantojuši šīs tiesības;

d) saistībā ar b) apakšpunktā minētajām tiesībām emitents var noteikt limitus vai ierobežojumus, vai izņēmumus un veikt pasākumus, kas tam šķiet nepieciešami vai atbilstīgi, lai veiktu darījumus ar valdības akcijām vai tiesību daļām, atbilstīgi tiesību aktos vai kāda regulatora noteiktām prasībām jebkurā valstī vai teritorijā;

e) minimālais periods, kura laikā akcijas var iegūt, ir tāds pats kā periods statūtos noteikto pirmpirkuma tiesību izmantošanai atbilstīgi Padomes Direktīvas 77/91/EEK ( 7 ) 29. panta 3. punktam;

f) tiesības zaudē spēku pēc izmantošanas perioda beigām.

2.a pants

Informācijas kategorijas pamatprospektā un galīgajos nosacījumos

1.  Regulas XX pielikumā norādītās kategorijas nosaka, cik elastīgi informāciju var sniegt pamatprospektā vai galīgajos nosacījumos. Šīs kategorijas definē šādi:

a) “A kategorija” nozīmē informāciju, kurai jābūt iekļautai pamatprospektā. Šo informāciju nedrīkst atstāt vēlākai ierakstīšanai galīgajos nosacījumos;

b) “B kategorija” nozīmē, ka pamatprospektā iekļauj visus vispārīgos principus saistībā ar prasīto informāciju, un tikai informāciju, kas nav zināma pamatprospekta apstiprināšanas laikā, var atstāt ierakstīšanai vēlāk galīgajos nosacījumos;

c) “C kategorija” nozīmē, ka pamatprospektā var atstāt brīvu vietu vēlākai ierakstīšanai informācijai, kas nav bijusi zināma pamatprospekta apstiprināšanas laikā. Šādu informāciju ieraksta galīgajos nosacījumos.

2.  Ja piemēro Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punkta nosacījumus, tad ir jāsagatavo papildinājums.

Ja minētie nosacījumi nav piemērojami, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, publicē paziņojumu par izmaiņām.

▼BII

NODAĻA

Minimālā informācija

▼M5

3. pants

Prospektā iekļaujamā minimālā informācija

Prospektu sagatavo, izmantojot vienu no šajā regulā norādītajiem plāniem un struktūras moduļiem vai to kombināciju.

▼M6

Prospektā iekļauj ziņas, kas sniedzamas saskaņā ar I–XVII un XX–XXX pielikumu atkarā no emitenta vai emisijas veida un attiecīgo vērtspapīru veida. Saskaņā ar 4.a panta 1. punktu kompetentā iestāde nepieprasa, lai prospektā būtu sniegtas ziņas, kas nav iekļautas I–XVII vai XX–XXX pielikumā.

▼M5

Lai nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minētā pienākuma izpildi, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot prospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, drīkst, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, aizpildītu katru informācijas punktu.

Ja emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, jāietver prospektā kopsavilkumu atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktam, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot prospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, var, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai noteikta informācija, kas ietverta prospektā, tiktu iekļauta kopsavilkumā.

▼B

4. pants

Akciju reģistrācijas dokumenta plāns

1. Akciju reģistrācijas dokumentā informāciju sniedz saskaņā ar I pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns, kas norādīts 1. punktā, attiecas:

1) uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām;

2) uz citiem vērtspapīriem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) tos pēc emitenta vai ieguldītāja ieskatiem vai pamatojoties uz emisijas brīdī paredzētajiem nosacījumiem, var konvertēt vai mainīt uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem, vai tie kā citādi dod iespēju iegādāties akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus; un

b) ja šīs akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus emitē vai emitēs vērtspapīra emitents un brīdī, kad apstiprina prospektu par šiem vērtspapīriem, tos vēl netirgo regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū ārpus Kopienas un ja pamatakcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus var piegādāt, norēķinoties fiziski.

▼M2

4.a pants

Akciju reģistrēšanas dokumentācija sarežģītas finanšu vēstures vai būtisku finanšu saistību gadījumos

1.  Ja vērtspapīru emitentam, uz kuru attiecas 4. panta 2. punkts, ir sarežģīta finanšu vēsture vai arī emitents ir uzņēmies nozīmīgas finanšu saistības un tā rezultātā, lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā noteikto pienākumu, ir vajadzīgs reģistrēšanas dokumentā iekļaut konkrētu finanšu informāciju par personu, kas nav emitents, tiek uzskatīts, ka minētā finanšu informācija attiecas uz emitentu. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde šādos gadījumos pieprasa, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kas lūdz iekļaušanu regulētajā tirgū, minēto informāciju iekļautu reģistrēšanas dokumentā.

Minētajā finanšu informācijā var būt ietverta pro forma informācija, kas sagatavota saskaņā ar II pielikumu. Ja emitents saistībā ar to ir uzņēmies būtiskas finanšu saistības, jebkura formāla informācija paskaidro sagaidāmos rezultātus darījumā, ko emitents ir piekritis veikt, un atbilstīgi tiek interpretētas II pielikumā minētās atsauces uz “darījumu”.

2.   ►M5  Ikvienu pieprasījumu, kas atbilst 1. punkta pirmās daļas nosacījumiem, kompetentā iestāde pamato ar prasībām, kas noteiktas I pielikuma 20.1. punktā, XXIII pielikuma 15.1. punktā, XXV pielikuma 20.1. punktā, XXVII pielikuma 11.1. punktā un XXVIII pielikuma 20.1. punktā attiecībā uz finanšu informācijas saturu un piemērojamiem grāmatvedības un revīzijas principiem, un šīs prasības tiek atbilstīgi grozītas, ņemot vērā šādus faktorus: ◄

a) vērtspapīru veids;

b) kāda veida un cik plaša informācija ir iekļauta prospektā un vai finanšu informācija par subjektu, kas nav emitents, ir tādā formā, kuru negrozītu varētu iekļaut prospektā;

c) ziņas par konkrēto gadījumu, tostarp par darījuma saimniecisko būtību, kuru veicot, emitents ir iegādājies vai pārdevis uzņēmuma saistības vai to daļu, un ziņas par minēto saistību konkrēto veidu;

d) emitenta spēju, veicot pietiekamus pasākumus, iegūt finanšu informāciju par citu personu.

Ja konkrētajā gadījumā Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punkta paredzēto pienākumu var izpildīt vairāk nekā vienā veidā, priekšroku dod veidam, kurš izmaksā mazāk vai ir vieglāk izpildāms.

3.  Ar šā panta 1. punktu neierobežo valsts tiesību aktos paredzēto ikvienas personas, arī Direktīvas 2003/71/EK 6. panta 1. punktā minēto personu, pienākumu attiecībā uz prospektā iekļauto informāciju. Šīs personas ir atbildīgas par to, lai reģistrācijas dokumentos tiktu iekļauta visa informācija, ko atbilstīgi 1. punktam pieprasa kompetentā iestāde.

4.  Piemērojot 1. punktu, emitentu uzskata par tādu, kam ir sarežģīta finanšu vēsture, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

▼M5

a) iepriekšējo finanšu informācijā, kas jāsniedz saskaņā ar I pielikuma 20.1. punktu, XXIII pielikuma 15.1. punktu, XXV pielikuma 20.1. punktu, XXVII pielikuma 11.1. punktu un XXVIII pielikuma 20.1. punktu, nav precīzi atspoguļota emitenta uzņēmuma kā kopuma situācija prospekta sagatavošanas laikā;

▼M2

b) šī neprecizitāte ietekmēs ieguldītāja iespēju veikt pienācīgu novērtējumu, kā norādīts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā; un

c) informācija par emitenta uzņēmuma saistībām, kas ieguldītājam ir nepieciešama šāda novērtējuma veikšanai, ir iekļauta finanšu informācijā, kas attiecas uz citu personu.

5.  Saskaņā ar šā panta 1. punktu uzskata, ka emitents ir uzņēmies būtiskas finanšu saistības, ja tas ir noslēdzis saistošu nolīgumu, uzņemoties veikt darījumu, kura rezultāts pēc tā pabeigšanas, iespējams, būs ievērojamas bruto izmaiņas.

Saistībā ar to fakts, ka nolīgums paredz tāda darījuma pabeigšanu, uz ko attiecina nosacījumus, tostarp par pārvaldes iestādes apstiprinājuma saņemšanu, netraucē minēto nolīgumu uzskatīt par saistošu, ja ir neapšaubāma pārliecība par to, ka minētie nosacījumi tiks izpildīti.

Nolīgumu uzskata par saistošu, ja, pamatojoties uz nolīgumu, darījuma pabeigšanu nosaka tādu vērtspapīru piedāvājuma rezultāts, kuri ir prospekta priekšmets, vai arī, ja plānotās pārņemšanas gadījumā to vērtspapīru piedāvājuma, kuri ir prospekta priekšmets, mērķis ir finansēt šādu pārņemšanu.

▼M5

6.  Atbilstoši šā panta 5. punktam un I pielikuma 20.2. punktam, XXIII pielikuma 15.2. punktam un XXV pielikuma 20.2. punktam nozīmīgas bruto izmaiņas nozīmē emitenta situācijas izmaiņas, kas pārsniedz 25 % un attiecas uz vienu vai vairākiem emitenta uzņēmuma darbības lieluma rādītājiem.

▼B

5. pants

Standarta finanšu informācijas struktūras modulis

Standarta finanšu informāciju sniedz saskaņā ar II pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

Pirms standarta finanšu informācijas iekļauj paskaidrojošu ievada paragrāfu, kurā ar skaidriem vārdiem formulē to, kādam nolūkam šo informāciju iekļauj prospektā.

6. pants

Vērtspapīru apraksta plāns akcijām

1. Akcijām paredzētā vērtspapīru aprakstā informāciju sniedz saskaņā ar III pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām.

▼M8

3. Ja akcijas ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.

▼B

7. pants

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas 4. pants un kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄ , vai, ja nav atsevišķas nominālvērtības, par vērtspapīriem, kurus var iegādāties emisijā tikai par mazāk nekā EUR  ►M5  100 000 ◄ par vienu vērtspapīru, informāciju sniedz saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto plānu.

8. pants

Vērtspapīru apraksta plāns par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄

1. Vērtspapīru aprakstā par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄ , informāciju sniedz saskaņā ar V pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plānu attiecina uz tādu parādu, kas emitentam emisijas brīdī uzliek saistības izmaksāt ieguldītājam 100 % nominālvērtību un papildus, iespējams, arī procentu maksājumu.

▼M8

3. Ja parāda vērtspapīrus var apmainīt pret vai konvertēt par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plāna 4.2.2. punktā minēto informāciju.

4. Ja parāda vērtspapīrus var konvertēt par vai apmainīt pret akcijām, kuras emitē vai emitēs parāda vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas jau nav atļauts tirgot regulētā tirgū, informāciju par pamatakciju emitentu sniedz arī saskaņā ar III pielikumā izklāstītā plāna 3.1. un 3.2. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar XXIV pielikumā izklāstīto samērīgo plānu.

5. Ja parāda vērtspapīri ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.

▼B

9. pants

Garantiju struktūras modulis

Par garantijām informāciju sniedz saskaņā ar VI pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

▼M5

Ja dalībvalsts darbojas kā garantētājs, VI pielikuma 3. punktu nepiemēro.

▼B

10. pants

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru reģistrācijas dokumentā informāciju sniedz saskaņā ar VII pielikumā izklāstīto plānu.

11. pants

Uz aktīviem balstītu vērtspapīru struktūras modulis

Vērtspapīru aprakstam pievienojamo papildu informāciju par vērtspapīriem, kas balstīti uz aktīviem, sniedz saskaņā ar VIII pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

12. pants

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄

Parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas 4. pants un kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ , vai, ja nav atsevišķas nominālvērtības, par vērtspapīriem, kurus var iegādāties emisijā tikai par vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ par vienu vērtspapīru, informāciju sniedz saskaņā ar IX pielikumā izklāstīto plānu.

13. pants

Depozitāro sertifikātu plāns

Par sertifikātiem, kuri pārstāv akcijas, informāciju sniedz saskaņā ar X pielikumā izklāstīto plānu.

14. pants

Banku reģistrācijas dokumenta plāns

1. Banku reģistrācijas dokumentā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem un tiem vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas 4. pants, informāciju sniedz saskaņā ar XI pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns, kas norādīts 1. punktā, ir attiecināms uz kredītiestādēm, kuras definētas Direktīvas 2000/12/EK 1. panta 1. punktā, kā arī uz trešo valstu kredītiestādēm, kuras neatbilst šai definīcijai, bet kuru juridiskās adreses atrodas ESAO dalībvalstīs.

Šīs juridiskās personas pēc izvēles var izmantot arī tos reģistrācijas dokumenta plānus, kas paredzēti saskaņā ar 7. un 12. pantu.

15. pants

Vērtspapīru apraksta plāns par atvasinātajiem vērtspapīriem

1. Vērtspapīru aprakstā par atvasinātajiem vērtspapīriem informāciju sniedz saskaņā ar XII pielikumā izklāstīto plānu.

▼M8

2. Plāns ir attiecināms uz vērtspapīriem, kuri neietilpst pārējo 6., 8. un 16. minēto vērtspapīru apraksta plānu darbības jomā, izņemot gadījumos, kas minēti 6. panta 3. punktā, 8. panta 3. punktā un 5. punktā un 16. panta 3. un 5. punktā. Plāns ir attiecināms uz konkrētiem vērtspapīriem, kad apmaksas un/vai piegādes saistības ir saistītas ar pamatinstrumentu.

▼B

16. pants

Vērtspapīru apraksta plāns par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄

1. Vērtspapīru aprakstā par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ , informāciju sniedz saskaņā ar XIII pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plānu attiecina uz tādu parādu, kas emitentam emisijas brīdī uzliek saistības izmaksāt ieguldītājam 100 % nominālvērtību un papildus, iespējams, arī procentu maksājumu.

▼M8

3. Ja parāda vērtspapīrus var apmainīt pret vai konvertēt par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītā plāna 4.2.2. punktā minēto informāciju.

4. Ja parāda vērtspapīrus var konvertēt par vai apmainīt pret akcijām, kuras emitē vai emitēs parāda vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas jau nav atļauts tirgot regulētā tirgū, informāciju par pamatakciju emitentu sniedz arī saskaņā ar III pielikumā izklāstītā plāna 3.1. un 3.2. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar XXIV pielikumā izklāstīto samērīgo plānu.

5. Ja parāda vērtspapīri ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.

▼B

17. pants

Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju

1. Papildu informācijai par pamatakciju sniedz pamatakcijas aprakstu saskaņā ar XIV pielikumā izklāstīto struktūras moduli.

Turklāt, ja pamatakcijas emitents ir juridiska persona, kas ietilpst tajā pašā koncernā (uzņēmumu grupā), tad par šo emitentu sniedz 4. punktā minētajā plānā paredzēto informāciju.

2. Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētā papildu informācija attiecas tikai uz tiem vērtspapīriem, kuri atbilst šiem diviem nosacījumiem:

1) tos pēc emitenta vai ieguldītāja ieskatiem vai pamatojoties uz emisijas brīdī paredzētajiem nosacījumiem, var konvertēt vai mainīt uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem, vai tie kā citādi dod iespēju iegādāties akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus; un

▼M8

2) ja šīs akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus emitē vai emitēs vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, vai trešā persona un brīdī, kad apstiprina prospektu par šiem vērtspapīriem, tos vēl netirgo regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū ārpus Savienības, un ja pamatakcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus var piegādāt, norēķinoties fiziski.

▼B

18. pants

Reģistrācijas dokumenta plāns slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem

1. Papildus informācijai, kas sniedzama saskaņā ar I pielikuma 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. punktu, reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, ko emitē slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, informāciju sniedz saskaņā ar XV pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas ieguldītāju vārdā tur aktīvu portfeli un kas:

1) saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tāds uzņēmums ir dibināts, ir atzīti par slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem; vai arī

2) nepārņem vai nemēģina pārņemt likumīgu kontroli vai vadības kontroli pār kādu tā pamatieguldījumu emitentu. Tādā gadījumā likumīgu kontroli un/vai līdzdalību pamatemitenta(-u) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūrās drīkst īstenot tad, ja tāda rīcība ir saistīta ar primāro ieguldījuma mērķi, ir nepieciešama, lai aizsargātu akcionārus, un tikai tad, ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums neīstenos ievērojamu vadības kontroli pār šā (šo) pamatemitenta(-u) darbību.

19. pants

Reģistrācijas dokumenta plāns dalībvalstīm, trešām valstīm un to reģionālajām un vietējām varas iestādēm

1. Reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, ko emitē dalībvalstis, trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes, informāciju sniedz saskaņā ar XVI pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns ir attiecināms uz visu veidu vērtspapīriem, ko emitē dalībvalstis, trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes.

20. pants

Reģistrācijas dokumenta plāns starptautiskām sabiedriskām organizācijām un emitentiem, kas emitē ESAO dalībvalsts garantētus vērtspapīrus

1. Reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, ko emitē starptautiskas sabiedriskas organizācijas, un par vērtspapīriem, kurus bez nosacījumiem un neatceļami, pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību aktiem, garantē valsts, kura ir ESAO dalībvalsts, informāciju sniedz saskaņā ar XVII pielikumā izklāstīto plānu.

2. Plāns attiecināms uz

 visu veidu vērtspapīriem, ko emitē starptautiskas sabiedriskas organizācijas,

 parāda vērtspapīriem, ko bez nosacījumiem un neatceļami, pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību aktiem, garantē valsts, kura ir ESAO dalībvalsts.

▼M6

20.a pants

Papildu informācijas modulis, ja sniegta piekrišana saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 3. panta 2. punktu

1.  Direktīvas 2003/71/EK 3. panta 2. punkta trešās daļas vajadzībām prospektā iekļauj:

a) papildu informāciju, kas noteikta XXX pielikuma 1. un 2.A iedaļā, ja piekrišanu sniedz vienam vai vairākiem konkrētiem finanšu starpniekiem;

b) papildu informāciju, kas noteikta XXX pielikuma 1. un 2.B iedaļā, ja emitents vai par prospekta sagatavošanu atbildīgā persona izvēlas sniegt piekrišanu visiem finanšu starpniekiem.

2.  Ja finanšu starpnieks nepilda ar piekrišanu saistītos nosacījumus, kas minēti prospektā, vajadzīgs jauns prospekts saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 3. panta 2. punkta otro daļu.

▼B

21. pants

Plānu un struktūras moduļu kombinēšana

1. Kombinācijas, kas paredzētas XVIII pielikumā norādītajā tabulā, ir obligāti jāizmanto, sagatavojot prospektus par to veidu vērtspapīriem, kurām atbilst kombinācijas saskaņā ar šo tabulu.

Tomēr saistībā ar vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas šīs kombinācijas, var izmantot citas kombinācijas.

2. Visizsmeļošāko un stingrāko reģistrācijas dokumenta plānu, t. i., plānu ar vislielākajām prasībām punktu skaita un tajos sniedzamās informācijas apjoma ziņā, vienmēr var izmantot, lai emitētu vērtspapīrus, kuriem ir paredzēts mazāk izsmeļošs un ne tik stingrs reģistrācijas dokumenta plāns, atbilstoši šādai plānu secībai:

1) akciju reģistrācijas dokumenta plāns;

2) parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄ ;

3) parāda un atvasināto vērtspapīru reģistrācijas dokumenta plāns par vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ .

▼M5

3. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var izvēlēties sastādīt prospektu saskaņā ar samērīgajiem plāniem, kas noteikti XXIII–XXIX pielikumā, nevis plāniem, kas noteikti I, III, IV, IX, X un XI pielikumā, kā norādīts otrajā daļā, ar nosacījumu, ka ir izpildīti 26.a, 26.b un 26.c pantā paredzētie attiecīgie nosacījumi.

Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izdara šādu izvēli:

a) atsauci uz I pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXIII vai XXV pielikumu;

b) atsauci uz III pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXIV pielikumu;

c) atsauci uz IV pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXVI pielikumu;

d) atsauci uz IX pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXVII pielikumu;

e) atsauci uz X pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXVIII pielikumu;

f) atsauci uz XI pielikumu XVIII pielikumā lasa kā atsauci uz XXIX pielikumu.

▼B

22. pants

Minimālā informācija, kas jāiekļauj pamatprospektā, un ar to saistītie galīgie nosacījumi

▼M5

1. Pamatprospektu sagatavo, izmantojot kādu no šajā regulā paredzētajiem plāniem un struktūras moduļiem vai to kombināciju atbilstoši XVIII pielikumā norādītajām kombinācijām dažādu veidu vērtspapīriem.

Pamatprospektā iekļauj ziņas, kas sniedzamas saskaņā ar I–XVII, XX un XXIII–XXX pielikumu atkarā no emitenta un attiecīgo vērtspapīru veida. Kompetentās iestādes nepieprasa, lai pamatprospektā būtu sniegtas ziņas, kas nav iekļautas I–XVII, XX vai XXIII–XXX pielikumā.

Lai nodrošinātu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minētā pienākuma izpildi, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot pamatprospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, drīkst, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, aizpildītu katru informācijas punktu.

Ja emitentam, piedāvātājam vai personai, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, jāietver pamatprospektā kopsavilkumu atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktam, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, apstiprinot pamatprospektu saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu, var, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieprasīt, lai noteikta informācija, kas ietverta pamatprospektā, tiktu iekļauta kopsavilkumā.

▼M5

1.a Pamatprospektā var iekļaut variantus saistībā ar informāciju, kas iedalīta kategorijās A kategorija, B kategorija un C kategorija un kas nepieciešama saskaņā ar attiecīgajiem vērtspapīru apraksta plāniem un struktūras moduļiem un norādīta XX pielikumā. Galīgajos nosacījumos norāda, kādu izvēles informāciju piemēro konkrētajai emisijai, atsaucoties uz pamatprospekta attiecīgajām iedaļām vai atkārtoti ierakstot šo informāciju.

▼B

2. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, drīkst izlaist tos punktus, par kuriem prospekta apstiprināšanas laikā informācija nav zināma un par kuriem informāciju var iegūt tikai konkrētās emisijas laikā.

3. Kombinācijas, kas paredzētas XVIII pielikuma tabulā, ir obligāti jāizmanto, sagatavojot pamatprospektus par to veidu vērtspapīriem, kurām atbilst kombinācijas saskaņā ar šo tabulu.

Tomēr saistībā ar vērtspapīriem, uz kuriem neattiecas šīs kombinācijas, var izmantot citas kombinācijas.

▼M5

4. Pamatprospektam pievienotajos galīgajos nosacījumos ietver tikai sekojošo:

a) dažādajos vērtspapīru aprakstu plānos, saskaņā ar kuriem sagatavo pamatprospektu, – informācijas punktus B un C kategorijā, kas iekļauti XX pielikumā. Ja kāds informācijas punkts neattiecas uz prospektu, to iekļauj galīgajos nosacījumos ar norādi “nepiemēro”;

b) saskaņā ar brīvprātības principu – XXI pielikumā norādīto “papildinformāciju”;

c) pamatprospektā jau norādīto variantu atkārtojumu vai atsauci uz šiem variantiem, kurus piemēro konkrētajai emisijai.

Galīgie nosacījumi negroza un neaizstāj informāciju pamatprospektā.

▼B

5. Papildus tām ziņām, kas norādītas 4.–20. pantā minētajos plānos un struktūras moduļos, pamatprospektā iekļauj arī šādu informāciju:

1) norādi uz informāciju, ko iekļaus galīgajos nosacījumos;

▼M5

1.a) iedaļu, kurā ir veidne “galīgo nosacījumu forma” un kuru aizpilda par katru konkrēto emisiju;

▼B

2) galīgo nosacījumu publicēšanas metodi; ja emitentam prospekta apstiprināšanas brīdī nav iespējams noteikt galīgo nosacījumu publicēšanas metodi, tad iekļauj norādi par to, kā sabiedrība saņems informāciju par to, kāda metode tiks izmantota galīgo nosacījumu publicēšanai;

3) ja saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu tiek emitēti vērtspapīri, kas nav parastās akcijas, tad iekļauj vispārīgu programmas aprakstu.

6. Pamatprospektā un ar to saistītajos galīgajos nosacījumos attiecībā uz dažāda veida vērtspapīru emisiju drīkst iekļaut tikai šādu veidu vērtspapīrus:

1) uz aktīviem balstītus vērtspapīrus;

2) garantijas vērtspapīrus, uz kuriem attiecas 17. pants;

3) vērtspapīrus, kas nav parastās akcijas un kas paredzēti Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā;

4) visus citus vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, izņemot 2) apakšpunktā minētos.

Sagatavojot pamatprospektu, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, skaidri nošķir specifisko informāciju par katru šajās kategorijās iekļauto vērtspapīru.

7. Ka paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punktā, ja laikā no pamatprospekta apstiprināšanas brīža līdz visu pamatprospektā iekļauto vērtspapīru emisijas piedāvājumu galīgajai slēgšanai vai attiecīgi līdz šo vērtspapīru apgrozības sākšanai regulētā tirgū ir pamanītas kļūdas vai neprecizitātes, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, publicē papildinājumu līdz piedāvājuma galīgajai slēgšanai vai līdz attiecīgo vērtspapīru iekļaušanai tirgū.

Ja emitentam jāsagatavo papildinājums attiecībā uz informāciju pamatprospektā, kura attiecas tikai uz vienu vai vairākām noteiktām emisijām, ieguldītāju tiesības atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 2. punktu piemēro tikai attiecīgajām emisijām, nevis citām vērtspapīru emisijām saskaņā ar pamatprospektu.

23. pants

Prospektos un pamatprospektos sniegtās minimālās informācijas pielāgojumi

1. Neatkarīgi no 3. panta otrās daļas un 22. panta 1. punkta otrās daļas gadījumos, kur emitenta darbība atbilst XIX pielikumā iekļautajām kategorijām, izcelsmes dalībvalsts, ņemot vērā attiecīgās darbības specifiku, var pieprasīt sniegt pielāgotu informāciju papildus tām ziņām, kas iekļautas 4.–20. pantā izklāstītajos plānos un struktūras modeļos, attiecīgā gadījumā arī emitenta aktīvu novērtējumu vai citu ekspertu ziņojumu par emitenta aktīviem, lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minēto pienākumu. Par to kompetentā iestāde tūlīt informē Komisiju.

Lai XIX pielikumā iekļautu jaunu kategoriju, dalībvalsts paziņo savu pieprasījumu Komisijai. Komisija šo sarakstu atjaunina, ievērojot Direktīvas 2003/71/EK 24. pantā paredzēto procedūru.

2. Atkāpjoties no 3.–22. panta prasībām, ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, iesniedz pieteikumu par prospekta vai pamatprospekta apstiprinājumu attiecībā uz vērtspapīru, kas nav identisks, bet ir salīdzināms ar XVIII pielikumā norādītajā kombināciju tabulā minēto dažādo veidu vērtspapīriem, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, galveno izvēlēto vērtspapīru apraksta plānu papildina ar attiecīgajiem informācijas punktiem no cita, 4.–20. pantā paredzēta vērtspapīru apraksta plāna. Šo papildināšanu veic atbilstoši to vērtspapīru galvenajiem raksturlielumiem, kurus publiski piedāvā vai kurus iekļauj regulētā tirgū.

3. Atkāpjoties no 3.–22. panta prasībām, ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, iesniedz pieteikumu par prospekta vai pamatprospekta apstiprinājumu attiecībā uz jauna veida vērtspapīru, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, par prospekta vai pamatprospekta projektu paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Kompetentā iestāde, apspriežoties ar emitentu, piedāvātāju vai personu, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, pieņem lēmumu par to, kādu informāciju iekļaut prospektā vai pamatprospektā, lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 1. punktā minēto pienākumu. Par to kompetentā iestāde tūlīt informē Komisiju.

Pirmajā daļā minēto atkāpi piemēro tikai jauna veida vērtspapīra gadījumā, kura īpatnības pilnībā atšķiras no citiem dažādajiem vērtspapīru veidiem, kas minēti XVIII pielikumā, ja šim jaunajam vērtspapīram ir tādi raksturlielumi, kuru dēļ 4.–20. pantā paredzētajos plānos un struktūras moduļos minēto dažādo informācijas punktu kombinācija nav piemērota.

4. Atkāpjoties no 3.–22. punkta prasībām, gadījumos, kur kāds informācijas punkts, kas jāaizpilda kādā no 4.–20. pantā minētajiem plāniem vai struktūras moduļiem, vai līdzvērtīga informācija nav attiecināma uz emitentu, piedāvātāju vai vērtspapīriem, uz kuriem attiecas prospekts, šos punktus drīkst izlaist.

▼M5

24. pants

Prospekta, pamatprospekta un konkrētās emisijas kopsavilkuma saturs

1.  Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nosaka Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā minētā kopsavilkuma sīkāku saturu atbilstīgi šim pantam.

Kopsavilkumā iekļauj būtiskāko informāciju, kas noteikta XXII pielikumā. Ja informācija neattiecas uz prospektu, to iekļauj kopsavilkumā ar norādi “nepiemēro”. Kopsavilkuma apjomu nosaka, ņemot vērā emitenta un piedāvāto vērtspapīru sarežģītību, bet tas nepārsniedz 7 % no prospekta jeb 15 lapas, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir lielāks. Tajā neietver atsauces uz citām prospekta daļām.

Obligāti jāievēro XXII pielikumā norādītā iedaļu un elementu kārtība. Kopsavilkuma sagatavošanā izmanto skaidru formulējumu, sniedzot informāciju viegli uztveramā un saprotamā veidā. Ja emitentam nav pienākuma iekļaut prospektā kopsavilkumu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktu, bet tas prospektā sagatavo iedaļu par vispārēju apskatu, šādas iedaļas nosaukums nedrīkst būt “Kopsavilkums”, ja vien emitents nenodrošina atbilstību visām šajā pantā un XXII pielikumā izklāstītajām prasībām par informācijas sniegšanu kopsavilkumos.

2.  Pamatprospekta kopsavilkumā var ietvert šādu informāciju:

a) pamatprospektā iekļauto informāciju;

b) variantus saistībā ar informāciju, kas nepieciešama atbilstīgi vērtspapīru apraksta plānam un struktūras moduļiem;

c) informāciju, kas nepieciešama atbilstīgi vērtspapīru apraksta plānam un struktūras moduļiem un kas atstāta neierakstīta vēlākai iekļaušanai galīgajos nosacījumos.

3.  Kopsavilkumā par konkrēto emisiju sniedz pamatprospekta būtiskāko informāciju apvienojumā ar galīgo nosacījumu attiecīgajām daļām. Kopsavilkumā par konkrēto emisiju iekļauj:

a) pamatprospekta kopsavilkuma informāciju, kura attiecas tikai uz konkrēto emisiju;

b) pamatprospektā iekļautos variantus, kas attiecas tikai uz konkrēto emisiju, kā noteikts galīgajos nosacījumos;

c) galīgajos nosacījumos sniegto būtisko informāciju, kas iepriekš nav tikusi aizpildīta pamatprospektā.

Ja galīgie nosacījumi attiecas uz vairākiem vērtspapīriem, kuriem atšķirīgas ir tikai dažas ļoti ierobežotas detaļas, piemēram, emisijas cena vai dzēšanas termiņš, var pievienot vienu kopēju kopsavilkumu par konkrēto emisiju attiecībā uz visiem šiem vērtspapīriem, ja tiek nepārprotami nošķirta informācija par dažādiem vērtspapīriem.

Uz konkrētās emisijas kopsavilkumu attiecas tādas pašas prasības kā uz galīgajiem nosacījumiem, un kopsavilkumu pievieno tiem.

▼BIII

NODAĻA

Prospekta, pamatprospekta un papildinājumu struktūra

25. pants

Prospekta struktūra

1. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izvēlas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 3. punktu sagatavot prospektu kā vienu dokumentu, tad prospektu sastāda no šādām daļām šeit turpmāk norādītajā secībā:

1) skaidri saprotams un detalizēts satura rādītājs;

2) kopsavilkums, kas paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā;

3) riska faktori, kas saistīti ar emitentu un emisijai paredzēto vērtspapīra veidu;

4) pārējie informācijas punkti no plāniem un struktūras modeļiem, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

2. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izvēlas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 3. punktu sagatavot prospektu kā vienu dokumentu, tad vērtspapīru aprakstu un reģistrācijas dokumentu sastāda no šādām daļām šeit turpmāk norādītajā secībā:

1) skaidri saprotams un detalizēts satura rādītājs;

2) attiecīgos gadījumos – riska faktori, kas saistīti ar emitentu un emisijai paredzēto vērtspapīra veidu;

3) pārējie informācijas punkti no plāniem un struktūras modeļiem, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

3. Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, brīvi nosaka kārtību, kādā tiek pasniegti nepieciešamie informācijas punkti, kas iekļauti plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

4. Ja punktu kārtība neatbilst kārtībai, kādā informācija ir sniegta plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var lūgt emitentu, piedāvātāju vai personu, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, sniegt mijnorāžu sarakstu, lai prospektu varētu pārbaudīt pirms tā apstiprināšanas. Tādā sarakstā norāda lappuses, kur prospektā var atrast katru punktu.

5. Ja prospekta kopsavilkums jāpapildina saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punktu, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieņem lēmumu par to, vai jauno informāciju iekļaut sākotnējā kopsavilkumā, tādējādi radot jaunu kopsavilkumu, vai kopsavilkumam izveidot papildinājumu.

Ja jauno informāciju iekļauj sākotnējā kopsavilkumā, tad emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nodrošina, ka ieguldītāji bez grūtībām var atpazīt izmaiņas, jo īpaši, izmantojot vēres.

Jebkurā gadījumā par piedāvājumiem, kas veikti pirms jauna kopsavilkuma vai kopsavilkuma papildinājuma sagatavošanas, nav jāiesniedz jauni galīgie nosacījumi un tiem pievienots kopsavilkums par konkrēto emisiju.

26. pants

Pamatprospekta un ar to saistīto galīgo nosacījumu struktūra

1. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, izvēlas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punktu sagatavot pamatprospektu, tad pamatprospektu sastāda no šādām daļām šeit turpmāk norādītajā secībā:

1) skaidri saprotams un detalizēts satura rādītājs;

2) kopsavilkums, kas paredzēts Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 2. punktā;

3) riska faktori, kas saistīti ar emitentu un emisijai paredzētā(-o) vērtspapīra(-u) veidu;

4) pārējie informācijas punkti no plāniem un struktūras modeļiem, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts.

2. Neatkarīgi no 1. punkta prasībām emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, brīvi nosaka kārtību, kādā tiek pasniegti nepieciešamie informācijas punkti, kas iekļauti plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts. Informāciju par dažādajiem vērtspapīriem, kas iekļauti pamatprospektā, skaidri nošķir.

3. Ja punktu kārtība neatbilst kārtībai, kādā informācija ir sniegta plānos un struktūras moduļos, atbilstoši kuriem tiek sagatavots prospekts, izcelsmes kompetentā iestāde var lūgt emitentu, piedāvātāju vai personu, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, sniegt mijnorāžu sarakstu, lai prospektu varētu pārbaudīt pirms tā apstiprināšanas. Tādā sarakstā jānorāda lappuses, kur prospektā var atrast katru punktu.

4. Ja emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, ir iepriekš iesniegusi reģistrācijas dokumentu par konkrēta veida vērtspapīru un vēlāk izvēlas sagatavot pamatprospektu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, tad pamatprospektā iekļauj šādas ziņas:

1) iepriekš vai vienlaicīgi iesniegtajā un apstiprinātajā reģistrācijas dokumentā ietverto informāciju, kuru iekļauj ar norādi, ievērojot šīs regulas 28. pantā paredzētos nosacījumus;

2) to informāciju, kuru citkārt iekļautu attiecīgajā vērtspapīru aprakstā, bez galīgajiem nosacījumiem, ja galīgie nosacījumi nav iekļauti pamatprospektā.

▼M5

5. Galīgos nosacījumus sagatavo atsevišķā dokumentā vai arī tos iekļauj pamatprospektā. Galīgos nosacījumus sagatavo viegli analizējamā un saprotamā veidā.

Attiecīgā vērtspapīru apraksta plāna un struktūras moduļa posteņi, kuri ir iekļauti pamatprospektā, netiek atkārtoti norādīti galīgajos nosacījumos.

Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var izvēlēties, vai iekļaut galīgajos nosacījumos jebkādu papildinformāciju, kas izklāstīta XXI pielikumā.

Galīgajos nosacījumos skaidri un nepārprotami norāda:

a) ka galīgie nosacījumi sagatavoti Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta vajadzībām un tie jāskata kopā ar pamatprospektu un tā papildinājumu(-iem);

b) kur pamatprospekts un tā papildinājums(-i) ir publicēts(-ti) atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 14. pantam;

c) ka pilna informācija iegūstama, vienīgi skatot pamatprospektu kopā ar galīgajiem nosacījumiem;

d) ka kopsavilkums par konkrēto emisiju pievienots galīgajiem nosacījumiem.

Galīgajos nosacījumos var iekļaut tā juridiskā pārstāvja vai personas parakstu, kas atbild par prospektu atbilstīgi valsts tiesību aktiem, vai arī abu šo personu parakstus.

5.a Galīgos nosacījumus un kopsavilkumu par konkrēto emisiju sagatavo tajā pašā valodā, kurā sagatavo attiecīgi pamatprospekta galīgo nosacījumu formu tās apstiprinātajā versijā un pamatprospekta kopsavilkumu.

Paziņojot galīgos nosacījumus uzņēmējas dalībvalsts vai uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja ir vairākas uzņēmējas dalībvalstis, kompetentajai iestādei atbilstīgi Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punktam, galīgajiem nosacījumiem un tiem pievienotajam kopsavilkumam piemēro šādus noteikumus par valodu:

a) ja pamatprospekta kopsavilkums jātulko saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 19. pantu, kopsavilkumam par konkrēto emisiju, ko pievieno galīgajiem nosacījumiem, piemēro tādas pašas prasības par tulkošanu kā pamatprospekta kopsavilkumam;

b) ja pamatprospekts jātulko saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 19. pantu, galīgajiem nosacījumiem un tiem pievienotajam kopsavilkumam par konkrēto emisiju, piemēro tādas pašas prasības par tulkošanu kā pamatprospektam.

Emitents nosūta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vai uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ja ir vairākas uzņēmējas dalībvalstis, šos tulkotos dokumentus kopā ar galīgajiem nosacījumiem.

▼B

6. Ja pamatprospekts attiecas uz dažādiem vērtspapīriem, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, pamatprospektā iekļauj visiem vērtspapīriem vienu kopsavilkumu. Tomēr informāciju par dažādajiem vērtspapīriem, uz kuriem attiecas kopsavilkums, skaidri nošķir.

7. Ja pamatprospekta kopsavilkums jāpapildina saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 16. panta 1. punktu, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieņem lēmumu par to, vai jauno informāciju iekļaut sākotnējā kopsavilkumā, tādējādi radot jaunu kopsavilkumu, vai kopsavilkumam izveidot papildinājumu.

Ja jauno informāciju iekļauj pamatprospekta sākotnējā kopsavilkumā, tad emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, nodrošina, ka ieguldītāji bez grūtībām var atpazīt izmaiņas, jo īpaši, izmantojot vēres.

8. Emitenti, piedāvātāji vai personas, kuras lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var vienā dokumentā apvienot divus vai vairākus atšķirīgus pamatprospektus.

▼M5III.a

NODAĻA

SAMĒRĪGS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS REŽĪMS

26.a pants

Samērīgs režīms attiecībā uz tiesību emisijām

1.  Tiesību emisijām piemēro samērīgus plānus, kas norādīti XXIII un XXIV pielikumā, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kas jau iekļautas regulētā tirgū vai tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK ( 8 ) 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā.

2.  Emitenti, kuru tādas pašas kategorijas akcijas jau tiek tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, var izmantot XXIII un XXIV pielikumā noteiktos plānus tikai tad, ja šīs daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumos ir paredzēts sekojošais:

a) noteikumi, saskaņā ar kuriem emitentam jāpublicē gada finanšu pārskati sešu mēnešu laikā pēc katra finanšu gada beigām, pusgada finanšu pārskati – četru mēnešu laikā pēc katra finanšu gada pirmo sešu mēnešu beigām, kā arī jāpublisko iekšējā informācija, kā definēts Direktīvas 2003/6/EK 1. panta pirmās daļas 1. punktā saskaņā ar minētās direktīvas 6. pantu;

b) noteikumi, saskaņā ar kuriem emitentiem jānodrošina, ka a) apakšpunktā minētie ziņojumi un informācija ir publiski pieejami to tīmekļa vietnēs;

c) noteikumi, kas nepieļauj iekšējās informācijas izmantošanu un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 2003/6/EK.

3.  Paziņojumā prospekta sākumā tiek skaidri norādīts, ka tiesību emisija attiecas uz emitenta akcionāriem un prospektā sniegtās informācijas līmenis ir samērīgs ar šāda veida emisiju.

26.b pants

Samērīgi plāni maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar samazinātu tirgus kapitalizāciju

Samērīgus plānus, kas norādīti XXV–XXVIII pielikumā, piemēro vērtspapīriem, kurus emitējuši mazie un vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, veicot to publisko piedāvājumu vai iekļaujot regulētā tirgū, kas atrodas vai darbojas dalībvalstī.

Tomēr mazi un vidēji uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju tā vietā var izvēlēties sastādīt prospektu atbilstīgi plāniem, kas norādīti I–XVII un XX–XXIV pielikumā.

26.c pants

Samērīgas prasības Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā norādītajām kredītiestāžu emisijām

Kredītiestādēm, kas emitē vērtspapīrus, kuri minēti Direktīvas 2003/71/EK 1. panta 2. punkta j) apakšpunktā, un kas sagatavo prospektu atbilstīgi minētās direktīvas 1. panta 3. punktam, var izvēlēties saskaņā ar šīs regulas XXIX pielikumu iekļaut prospektā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas tikai uz iepriekšējo finanšu gadu vai īsāku periodu, kurā emitents darbojies.

▼BIV

NODAĻA

Informācija un tās iekļaušana ar norādi

▼M5 —————

▼B

28. pants

Noteikumi par iekļaušanu ar norādi

1. Informāciju prospektā vai pamatprospektā var iekļaut ar norādi, jo īpaši tad, ja tā ir ietverta kādā no šādiem dokumentiem:

1) gada vai starpposma finanšu informācijā;

2) dokumentos, kas sagatavoti īpaša darījuma, piemēram, apvienošanas vai šķelšanās, gadījumā;

3) revīzijas ziņojumos un finanšu pārskatos;

4) dibināšanas līgumā un statūtos;

5) agrāk apstiprinātos un publicētos prospektos un/vai pamatprospektos;

6) reglamentētajā informācijā;

7) vērtspapīru turētājiem paredzētos apkārtrakstos.

2. Dokumentus, kuros ir informācija, ko prospektā, pamatprospektā vai to sastādošos dokumentos var iekļaut ar norādi, sagatavo, ievērojot Direktīvas 2003/71/EK 19. panta noteikumus.

3. Ja dokumentā, kuru var iekļaut ar norādi, ir informācija, kas ir būtiski mainījusies, tad prospektā vai pamatprospektā to skaidri norāda un sniedz atjaunināto informāciju.

4. Emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, var iekļaut informāciju prospektā vai pamatprospektā, ietverot norādi tikai uz atsevišķām dokumenta daļām, ar nosacījumu, ka tiek minēts tas, ka neiekļautās daļas vai nu ieguldītājam nav būtiskas, vai arī ir ietvertas citur prospektā.

5. Iekļaujot informāciju ar norādi, emitenti, piedāvātāji vai personas, kuras lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, cenšas neierobežot ieguldītāju aizsargātību informācijas uztveramības un pieejamības ziņā.V

NODAĻA

Reklāmas publicēšana un izplatīšana

29. pants

Publicēšana elektroniskā veidā

1. Prospekta vai pamatprospekta publicēšanu elektroniskā veidā vai nu saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 2. punkta c), d) un e) apakšpunktu, vai arī tādēļ, lai to darītu pieejamu vēl kādā citā veidā, reglamentē ar šādām prasībām:

1) prospekts vai pamatprospekts ir viegli pieejams, ieejot tīmekļa vietnē;

2) datnes formāts ir tāds, ka prospektu vai bāzes prospektu nav iespējams pārveidot;

3) prospektā vai pamatprospektā nav hipersaišu, izņemot saites ar elektroniskajām adresēm, kur ir pieejama informācija, kas iekļauta ar norādi;

4) ieguldītājiem ir iespēja prospektu vai pamatprospektu lejupielādēt un izdrukāt.

Izņēmums, kas minēts pirmās daļas 3) apakšpunktā, ir spēkā tikai attiecībā uz dokumentiem, kuri iekļauti ar norādi; tie dokumenti ir pieejami pēc viegli un ātri īstenojamiem tehniskiem pasākumiem.

2. Ja vērtspapīru publiskai piedāvāšanai paredzēto prospektu vai pamatprospektu dara pieejamu emitenta un finanšu starpnieku tīmekļa vietnēs vai regulētos tirgos, tie pieņem mērus, lai netiktu adresēti to dalībvalstu vai trešo valstu iedzīvotāji, uz kuriem vērtspapīru publiskais piedāvājums neattiecas, piemēram, ietverot precizējumu par to, kas ir piedāvājuma adresāti.

30. pants

Publicēšana laikrakstos

1. Lai izpildītu Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasības, prospektu vai pamatprospektu publicē valstiskas vai reģionālas nozīmes dienas laikrakstos vai finanšu laikrakstos.

2. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka publicēšanai izvēlētais laikraksts neatbilst 1. punktā izklāstītajām prasībām, tā nosaka laikrakstu, kura tirāžu tā uzskata par šim nolūkam atbilstošu, jo īpaši ņemot vērā ģeogrāfisko aptveramību, iedzīvotāju skaitu un lasīšanas paradumus katrā dalībvalstī.

31. pants

Paziņojuma publicēšana

1. Ja dalībvalsts izmanto Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 3. punktā minēto iespēju pieprasīt publicēt paziņojumu, kurā norāda to, kā prospekts vai pamatprospekts ir darīts pieejams un kur to var iegūt sabiedrība, šo paziņojumu publicē laikrakstā, kurš atbilst prospektu publicēšanas prasībām saskaņā ar šīs regulas 30. pantu.

Ja šis paziņojums ir saistīts ar prospektu vai pamatprospektu, kura publicēšanas vienīgais mērķis ir iekļaut vērtspapīrus regulētā tirgū, kur jau tiek tirgoti tādas pašas klases vērtspapīri, šo paziņojumu var ietvert arī attiecīgā regulētā tirgus ziņu biļetenā, neraugoties uz to, vai šis biļetens ir uz papīra vai elektroniskā formātā.

2. Paziņojumu publicē ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc prospekta vai pamatprospekta publicēšanas dienas saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 1. punktu.

3. Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

1) emitenta identifikāciju;

2) to vērtspapīru veidu, kategoriju un apjomu, kurus piedāvā un/vai kurus iekļauj tirgū, ja paziņojuma publicēšanas brīdī šīs ziņas ir zināmas;

3) paredzēto grafiku piedāvājumam/iekļaušanai tirgū;

4) paziņojumu par to, ka prospekts vai pamatprospekts ir publicēts un kur to var iegūt;

5) ja prospekts vai pamatprospekts ir publicēts drukātā veidā, tad norāda adreses, kur un kādā laikposmā šie iespieddarbi ir pieejami sabiedrībai;

6) ja prospekts vai pamatprospekts ir publicēts elektroniskā veidā, tad norāda adreses, kur ieguldītāji var lūgt novilkumu uz papīra;

7) paziņojuma datumu.

32. pants

Apstiprinātu prospektu saraksts

Apstiprināto prospektu un pamatprospektu sarakstā, ko saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 14. panta 4. punktu publicē kompetentās iestādes tīmekļa vietnē, atzīmē to, kā šie prospekti ir darīti pieejami un kur tos var iegūt.

33. pants

Pamatprospektu galīgo nosacījumu publicēšana

Ar pamatprospektu saistīto galīgo nosacījumu publicēšanas metodei nav jābūt tādai pašai, kādu izmanto pamatprospekta publicēšanai, ja vien tiek izmantota kāda no Direktīvas 2003/71/EK 14. pantā norādītajām publicēšanas metodēm.

34. pants

Reklāmas izplatīšana

Reklāmu par vērtspapīru publisko piedāvājumu vai iekļaušanu regulētā tirgū var sabiedrībai izplatīt ieinteresētās personas, piemēram, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju, finanšu starpnieki, kuri piedalās vērtspapīru izvietošanā un/vai emisijas izplatīšanā, jo īpaši, izmantojot kādu no šiem saziņas līdzekļiem:

1) adresētu vai neadresētu iespieddarbu;

2) elektronisku paziņojumu vai sludinājumu, ko saņem mobilajā tālrunī vai peidžerī;

3) standarta vēstuli;

4) sludinājumu presē ar pasūtījuma kuponu vai bez tā;

5) katalogu;

6) tālruni ar cilvēka starpniecību vai bez tās;

7) seminārus un priekšlasījumus;

8) radio;

9) videotelefonu;

10) videotekstu;

11) elektronisko pastu;

12) faksu;

13) televīziju;

14) izkārtni;

15) plakātu;

16) afišu;

17) brošūru;

18) interneta sludinājumus, ieskaitot reklāmkarogus.

▼M5

Ja saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK nav jāizmanto prospekts, jebkurā reklāmas tekstā būtu jāiekļauj attiecīgs brīdinājums, ja vien emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, neizvēlas publicēt prospektu, kas atbilst Direktīvas 2003/71/EK un šīs regulas prasībām.

▼BVI

NODAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

35. pants

Iepriekšējo finanšu informācija

1. Kopienas emitentu pienākums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 prospektā atkārtoti izklāstīt iepriekšējo finanšu informāciju, kas norādīta I pielikuma 20.1. punktā, IV pielikuma 13.1. punktā, VII pielikuma 8.2. punktā, X pielikuma 20.1. punktā un XI pielikuma 11.1. punktā, neattiecas uz laika posmu līdz 2004. gada 1. janvārim vai – ja emitentam ir vērtspapīri, kurus atļauts iekļaut regulētā tirgū 2005. gada 1. jūlijā, – iekams emitents nav publicējis savu pirmo konsolidēto gada finanšu pārskatu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

2. Ja Kopienas emitentam ir jāievēro attiecīgās valsts tiesību aktu pārejas noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 9. pantu, pienākums prospektā atkārtoti izklāstīt iepriekšējo finanšu informāciju neattiecas uz laika posmu līdz 2006. gada 1. janvārim vai – ja emitentam ir vērtspapīri, kurus atļauts iekļaut regulētā tirgū 2005. gada 1. jūlijā, – iekams emitents nav publicējis savu pirmo konsolidēto gada finanšu pārskatu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

3. Līdz 2007. gada 1. janvārim šis pienākums prospektā atkārtoti izklāstīt iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kas norādīta I pielikuma 20.1. punktā, IV pielikuma 13.1. punktā, VII pielikuma 8.2. punktā, X pielikuma 20.1. punktā un XI pielikuma 11.1. punktā, neattiecas uz trešo valstu emitentiem:

1) kam ir vērtspapīri, kurus atļauts iekļaut regulētā tirgū 2007. gada 1. janvārī; un

2) kas ir uzrādījuši un sagatavojuši iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar attiecīgās trešās valsts grāmatvedības standartiem.

Šajā gadījumā agrāko finanšu informācijai pievieno sīkāku un/vai papildu informāciju, ja prospektā iekļautie finanšu pārskati nedod patiesu un skaidru priekšstatu par emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu un zaudējumiem.

4. Trešo valstu emitenti, kas ir sagatavojuši iepriekšējo finanšu informāciju saskaņā ar starptautiski akceptētiem standartiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1606/2002 9. pantā, var izmantot šo informāciju visos prospektos, kas iesniegti līdz 2007. gada 1. janvārim bez saistībām pildīt atkārtotas izklāstīšanas pienākumus.

▼M3

5. No 2009. gada 1. janvāra trešo valstu emitenti iesniedz iepriekšējo periodu finanšu informāciju atbilstoši vienam no šādiem grāmatvedības standartiem:

a) starptautiskie finanšu pārskatu standarti, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002;

b) starptautiskie finanšu pārskatu standarti – ar noteikumu, ka pārbaudīto finanšu pārskatu pielikumā, kas ir daļa no iepriekšējo periodu finanšu informācijas, ietverts skaidrs un tiešs paziņojums, ka šie finanšu pārskati atbilst starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem saskaņā ar 1. starptautisko grāmatvedības standartu Finanšu pārskatu sniegšana;

c) Japānas vispārpieņemtie grāmatvedības principi;

d) Amerikas Savienoto Valstu vispārpieņemtie grāmatvedības principi.

Papildus pirmajā daļā minētajiem standartiem no 2012. gada 1. janvāra trešo valstu emitenti var sniegt vēsturisko finansiālo informāciju saskaņā ar šādiem standartiem:

a) Ķīnas Tautas Republikas vispārpieņemtie grāmatvedības principi;

b) Kanādas vispārpieņemtie grāmatvedības principi;

c) Korejas Republikas vispārpieņemtie grāmatvedības principi.

▼M5

5.a Trešo valstu emitentiem nepiemēro prasību saskaņā ar I pielikuma 20.1. punktu, IV pielikuma 13.1. punktu, VII pielikuma 8.2. punktu, X pielikuma 20.1. punktu, XI pielikuma 11.1. punktu, XXIII pielikuma 15.1. punktu, XXV pielikuma 20.1. punktu, XXVI pielikuma 13.1. punktu, XXVIII pielikuma 20.1. punktu vai XXIX pielikuma 11. punktu – atkārtoti norādīt iepriekšējo finanšu informāciju, kas iekļauta prospektā un attiecas uz finanšu gadiem pirms tiem finanšu gadiem, kuri sākās 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, – vai prasību saskaņā ar VII pielikuma 8.2.a punktu, IX pielikuma 11.1. punktu, X pielikuma 20.1.a punktu, XXVII pielikuma 11.1. punktu, XXVIII pielikuma 20.1. punktu – sniegt sīku aprakstu par atšķirībām starp Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, un grāmatvedības principiem, saskaņā ar kuriem šādu informāciju sagatavo par finanšu gadiem pirms tiem finanšu gadiem, kuri sākas 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, ja iepriekšējo finanšu informāciju sagatavo saskaņā ar Indijas vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.

▼M3 —————

▼B

6. Šā panta noteikumi attiecas arī uz VI pielikuma 3. punktu.

36. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dalībvalstīs divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMI

No I līdz XVII pielikumam: plāni un struktūras moduļi.

XVIII pielikums: plānu un struktūras moduļu kombināciju tabula.

XIX pielikums: specializēto emitentu saraksts.
I PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par akcijām (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgos gadījumos par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.

Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.

ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA

3.1.

Atlasītu iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu katru finanšu gadu sniedz par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un par visiem nākamajiem finanšu starpperiodiem tādā pašā valūtā, kādā sniegta finanšu informācija.

Atlasītajā iepriekšējo finanšu informācijā jāsniedz galvenie skaitļi, kas dod vispārēju priekšstatu par emitenta finansiālo stāvokli.

3.2.

Ja sniedz atlasītu finanšu informāciju par starpperiodiem, tad jāmin arī salīdzināmi dati par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šī prasība par salīdzināmu bilances informāciju nav jau izpildīta, sniedzot datus no gada beigu bilances.

4.

RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

5.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.1.

Emitenta vēsture un attīstība

5.1.1.

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

5.1.2.

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

5.1.3.

Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.

5.1.4.

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru.

5.1.5.

Svarīgākie notikumi emitenta uzņēmējdarbības attīstībā.

5.2.

Ieguldījumi

5.2.1.

Sniedz emitenta katrā finanšu gadā veikto galveno ieguldījumu aprakstu (ieskaitot apjomu) par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz dienai, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

5.2.2.

Sniedz emitenta galveno kārtējo ieguldījumu aprakstu, ieskaitot šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs), un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).

5.2.3.

Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās saistības.

6.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.1.

Galvenās darbības jomas

6.1.1.

Sniedz ziņas par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu, kā arī par saistītajiem galvenajiem faktoriem, norādot katru finanšu gadu pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija; un

6.1.2.

norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.

6.2.

Galvenie tirgi

Sniedz aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, ieskaitot kopējo ieņēmumu sadalījumu pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

6.3.

Ja informāciju, ko sniedz saskaņā ar 6.1. un 6.2. punktu, ir ietekmējuši ārkārtas faktori, to piemin.

6.4.

Izpauž apkopojošu informāciju par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta uzņēmējdarbībā vai rentabilitātē.

6.5.

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

7.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.1.

Ja emitents ietilpst kādā koncernā (uzņēmumu grupā), sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

7.2.

Uzskaita emitenta nozīmīgos meitasuzņēmumus, ieskaitot nosaukumu, dibināšanas vai mītnes valsti, līdzdalības daļu un piederošo balsstiesību daļu, ja tā atšķiras.

8.

PAMATLĪDZEKĻI

8.1.

Sniedz informāciju par visiem esošiem vai plānotiem materiāliem pamatlīdzekļiem, tostarp par nomātiem īpašumiem, un par lieliem to apgrūtinājumiem.

8.2.

Izklāsta visus vides jautājumus, kuri var iespaidot emitenta materiālo pamatlīdzekļu izmantošanu.

9.

DARĪJUMU UN FINANŠU APSKATS

9.1.

Finansiālais stāvoklis

Ciktāl tas nav minēts citur reģistrācijas dokumentā, sniedz aprakstu par emitenta finansiālo stāvokli, izmaiņām finansiālajā stāvoklī un darījumu rezultātiem par katru gadu un starpperiodu, par kuru jāsniedz iepriekšējo finanšu informācija, tostarp izklāsta iemeslus būtiskām finanšu informācijas izmaiņām gadu no gada, ciktāl tas nepieciešamas, lai gūtu priekšstatu par emitenta uzņēmējdarbību kopumā.

9.2.

Darījumu rezultāti

9.2.1.

Sniedz informāciju par būtiskiem faktoriem, tostarp neparastiem, retiem vai jauniem notikumiem, kas nozīmīgi ietekmē emitenta ieņēmumus no darījumiem, norādot, kādā mērā tie ietekmēja ieņēmumus.

9.2.2.

Ja finanšu pārskatos ir atspoguļotas būtiskas izmaiņas neto apgrozījumā vai tīrajā ieņēmumā, stāstījuma veidā sniedz šādu izmaiņu iemeslu iztirzājumu.

9.2.3.

Sniedz informāciju par valdības, ekonomikas, fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas tieši vai netieši ir būtiski iespaidojuši vai varēja būtiski iespaidot emitenta darījumus.

10.

KAPITĀLA RESURSI

10.1.

Sniedz informāciju par emitenta kapitāla resursiem (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa).

10.2.

Sniedz ziņas par emitenta naudas plūsmu avotiem un apjomu, kā arī apraksta veidā raksturo šo naudas plūsmu.

10.3.

Sniedz informāciju par emitenta aizņēmumu prasībām un finansējuma struktūru.

10.4.

Sniedz informāciju par visiem kapitāla resursu izlietošanas ierobežojumiem, kas tieši vai netieši ir būtiski ietekmējuši vai varēja būtiski ietekmēt emitenta darījumus.

10.5.

Sniedz informāciju par gaidāmajiem to līdzekļu avotiem, kas vajadzīgi 5.2.3. un 8.1. punktā minēto saistību izpildei.

11.

PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, PATENTI UN LICENCES

Ja tas ir būtiski, sniedz aprakstu par emitenta pētniecības un attīstības stratēģijām katrā finanšu gadā tajā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, tostarp par emitenta sponsorētajās pētniecības un attīstības darbībās iztērēto summu.

12.

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

12.1.

Visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai.

12.2.

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

13.

PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt 13.1. un 13.2. punktā izklāstītajai informācijai.

13.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

▼M6

13.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības principiem.

Ja finanšu informācija attiecas uz iepriekšējo finanšu gadu un satur vienīgi nemaldinošus skaitļus, kas lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā par iepriekšējo finanšu gadu, un šo skaitļu novērtēšanai nepieciešamos paskaidrojumus, ziņojums nav vajadzīgs, ja prospektā ir iekļauti visi turpmāk norādītie apgalvojumi:

a)  minēto informāciju apstiprina par šo finanšu informāciju atbildīgā persona, ja tā nav persona, kas ir atbildīga par prospektu kopumā;

b)  neatkarīgi grāmatveži vai revidenti piekrīt, ka informācija lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā;

c)  nav veikta šīs finanšu informācijas revīzija.

▼B

13.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

13.4.

Ja peļņas prognozes ir publicētas prospektā, kas vēl ir spēkā, tad sniedz paziņojumu, kurā izklāsta, vai šīs prognozes reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā joprojām ir vai vairs nav pareizas, un attiecīgā gadījumā sniedz paskaidrojumu, kāpēc šādas prognozes vairs nav spēkā.

14.

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

14.1.

Turpmāk minēto personu vārdi, uzvārdi, darba vietu adreses un ieņemamie amati emitentsabiedrībā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitentsabiedrības, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo emitentu:

a)  pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)  biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)  dibinātāji, ja emitents ir izveidots uz mazāk nekā pieciem gadiem; un

d)  visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze vadīt emitenta uzņēmējdarbību.

Norāda arī to, vai starp kādām no šīm personām pastāv ģimenes saites, un kāda veida ģimenes saites tās ir.

Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas kompetence un pieredze attiecībā uz vadību, kā arī šādu informāciju:

a)  visu sabiedrību un personālsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru, vai komanditsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)  informācija par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)  sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, maksātnespējas administrēšanu vai likvidāciju, kur vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi iesaistīta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā aprakstītā persona, kas rīkojās kādas no pirmās daļas a) un d) apakšpunktā norādīto amatpersonu statusā;

d)  sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā paredzētas vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādu personu ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, vai šādai personai ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja tāda veida informācijas nav, tad sniedz atbilstošu paziņojumu.

14.2.

Interešu konflikti starp pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 14.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 14.1. punktā minētajām personām izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekli vai augstākās vadības locekli.

Tālāk sniedz sīkākas ziņas par to, vai 14.1. punktā minētās personas ir noteiktu laikposmu piekritušas kādiem ierobežojumiem attiecībā uz emitenta vērtspapīru turējumu.

15.

ATALGOJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS

Saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas:

15.1.

Samaksātā atalgojuma apmēru (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķīris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.

Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa un emitents to publiski neizpauž citādā veidā.

15.2.

Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.

16.

VADĪBAS PRAKSE

Saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 14.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas:

16.1.

Piemērotos gadījumos kārtējā amata laika beigu datumu un laika posmu, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.

16.2.

Informāciju par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz attiecīgu noliedzošu paziņojumu.

16.3.

Sniedz informāciju par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī sīki izklāsta komitejas darba uzdevumu.

16.4.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents tādu režīmu neievēro, iekļauj atbilstošu paziņojumu par to kopā ar paskaidrojumu tam, kāpēc emitents to režīmu neievēro.

17.

DARBINIEKI

17.1.

Norāda vai nu darbinieku skaitu perioda beigās, vai arī vidējo rādītāju par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai (un izmaiņas šādos skaitļos, ja tās ir būtiskas), un, ja iespējams un būtiski, norāda nodarbināto personu sadalījumu pa galvenajiem darbības veidiem un atbilstoši ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Ja emitents nodarbina ievērojami daudz pagaidu darbinieku, iekļauj pagaidu darbinieku vidējo skaitu pēdējā finanšu gadā.

17.2.

Akciju pakete un akciju opcijas

Par katru personu, kas minēta 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju opcijām emitentā.

17.3.

Apraksta visas vienošanās, pēc kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.

18.

GALVENIE AKCIONĀRI

18.1.

Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.2.

Norāda to, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.3.

Ciktāl emitentam zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

18.4.

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

19.

SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

Sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem (kas šim nolūkam ir darījumi, kuri izklāstīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 pieņemtajos standartos), kurus emitents ir noslēdzis periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai, jāizpauž atbilstoši attiecīgajam standartam, kurš pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja tas attiecas uz emitentu.

Ja tādi standarti uz emitentu neattiecas, izpauž šādu informāciju:

a)  visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;

b)  to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.

20.

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

20.1.

Iepriekšējo finanšu informācija

Sniedz pārbaudītu iepriekšējo finanšu informāciju par pēdējiem trīs finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 36 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, tad vēlreiz jāsniedz finanšu pārskati.

Iepriekšējo finanšu informācija, kas pārbaudīta par diviem pēdējiem gadiem, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja emitents pašreizējā saimnieciskās darbības jomā ir darbojies mazāk nekā vienu gadu, tad pārbaudītā iepriekšējo finanšu informācija par šo periodu jāsagatavo saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz gada finanšu pārskatiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja minētā Regula nav piemērojama, tad saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, ja emitents ir no Kopienas. Trešo valstu emitentiem iepriekšējo finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Šai iepriekšējo finanšu informācijai jābūt pārbaudītai.

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  pārskats vai nu par visām pašu kapitāla izmaiņām, vai arī par tādām pašu kapitāla izmaiņām, kuras nerodas no kapitāla darījumiem ar īpašniekiem un no labumu sadales īpašniekiem;

d)  naudas plūsmas pārskats;

e)  grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

20.2.

Standarta finanšu informācija

Nozīmīgu bruto izmaiņu gadījumā apraksta to, kā darījums būtu varējis ietekmēt emitenta aktīvus, pasīvus un ieņēmumus, ja darījums būtu veikts ziņojumā aptvertā perioda sākumā vai norādītajā dienā.

Parasti šī prasība tiks izpildīta, iekļaujot standarta finanšu informāciju.

Šī standarta finanšu informācija jāsniedz, kā norādīts II pielikumā, un tajā jāiekļauj tur norādītās ziņas.

Standarta finanšu informācija jāpapildina ar neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu.

20.3.

Finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan savu, gan konsolidēto gada finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.

20.4.

Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

20.4.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir pārbaudīta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

20.4.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

20.4.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta pārbaudītajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav pārbaudīti.

20.5.

Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

20.5.1.

Pārbaudītā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par:

a)  18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj pārbaudītus starpperioda finanšu pārskatus; vai

b)  15 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments, ja emitents reģistrācijas dokumentā iekļauj nepārbaudītus starpperioda finanšu pārskatus.

20.6.

Starpperioda un cita finanšu informācija

20.6.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie pārbaudītie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai pārbaudīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav pārbaudīta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

20.6.2.

Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vairāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā pārbaudītā finanšu gada beigām, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas drīkst būt nepārbaudīta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas atteicas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.

Starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.

20.7.

Dividenžu politika

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.

20.7.1.

Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

20.8.

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

20.9.

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta pārbaudīta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

21.

PAPILDU INFORMĀCIJA

21.1.

Pamatkapitāls

Sniedz šādas ziņas, kas datētas ar to pašu dienu, kad visjaunākā iepriekšējo finanšu informācijā iekļautā bilance:

21.1.1.

Norāda emitētā kapitāla apjomu un par katru akciju kategoriju:

a)  apstiprināto akciju skaitu;

b)  emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;

c)  vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības; un

d)  apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās. Ja periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitālu ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.

21.1.2.

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

21.1.3.

Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.

21.1.4.

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai parakstīšanos.

21.1.5.

Sniedz ziņas un nosacījumus par iegādes tiesībām un/vai par saistībām attiecībā uz reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai attiecībā uz kapitāla palielināšanu.

21.1.6.

Sniedz ziņas par ikviena koncerna dalībnieka iespējamo kapitālu, uz kuru ir opcijas tiesības vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem par opcijas tiesībām uz šo kapitālu, un ziņas par šādām opcijām, tostarp par visām personām, uz kurām šīs opcijas attiecas.

21.1.7.

Iepazīstina ar akciju kapitāla priekšvēsturi, īpaši izceļot ziņas par visām izmaiņām, kas notikušas periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

21.2.

Dibināšanas līgums un statūti

21.2.1.

Izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.

21.2.2.

Īsumā izklāsta visus emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus par pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem.

21.2.3.

Apraksta tiesības, priekšrocības un ierobežojumus, kas paredzēti saistībā ar katru esošo akciju kategoriju.

21.2.4.

Apraksta, kāda rīcība ir nepieciešama, lai izmainītu akcionāru tiesības, norādot, kuros gadījumos šie nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

21.2.5.

Apraksta nosacījumus, kas regulē veidu, kādā tiek sasauktas akcionāru ikgadējās un ārkārtas pilnsapulces, kā arī nosacījumus par to, kam ir tiesības tajās būt klāt.

21.2.6.

Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.

21.2.7.

Norāda tos statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, ja tādi ir, kas paredz akciju paketes lieluma robežvērtību, kuru sasniedzot akcionāram jāizpauž savs akciju īpašums.

21.2.8.

Apraksta tos nosacījumus dibināšanas līgumā un statūtos vai nolikumā, kuri reglamentē izmaiņas kapitālā, ja šādi nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

22.

NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits koncerna dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts divu gadu laikā līdz reģistrācijas dokumenta publicēšanas dienai.

Īsi apkopo ziņas par visiem citiem reģistrācijas dokumenta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtus līgumus), ko noslēdzis kāds no koncerna dalībniekiem un kurā ir noteikums, pēc kura kāds koncerna dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visam koncernam.

23.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

23.1.

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

23.2.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

24.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas):

a)  emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)  emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.

25.

INFORMĀCIJA PAR AKCIJU PORTFEĻIEM

 

Informē par uzņēmumiem, kuros emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša uzņēmuma aktīvu un pasīvu, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.
II PIELIKUMS

Standarta finanšu informācijas struktūras modulis1.

Standarta informācijā jāiekļauj apraksts par darījumu, tajā iesaistītajiem uzņēmumiem vai citām vienībām un laika posmu, uz kuru tas attiecas, kā arī skaidri jānorāda šādas ziņas:

a)  nolūks, kādam šī informācija ir sagatavota;

b)  tas, ka tā ir sagatavota tikai paskaidrojošā nolūkā;

c)  tas, ka standarta finanšu informācija pēc savas būtības raksturo hipotētisko situāciju un līdz ar to neatspoguļo attiecīgās sabiedrības patieso finansiālo stāvokli vai rezultātus.

2.

Atkarā no apstākļiem standarta finanšu informācijā var iekļaut arī bilanci un peļņas un zaudējumu pārskatu, kā arī pievienot paskaidrojumus.

3.

Standarta finanšu informāciju parasti sniedz ailēs, un tajā iekļauj šādas ziņas:

a)  iepriekšējo informāciju, kas nav koriģēta;

b)  standarta korekcijas; un

c)  rezultātā iegūto standarta finanšu informāciju pēdējā ailē.

Jāmin standarta finanšu informācijas avoti, un attiecīgos gadījumos prospektā jāiekļauj pievienoto uzņēmumu jeb juridisko personu finanšu pārskati.

4.

Standarta informācija jāsagatavo saskaņā ar grāmatvedības politikām, uz kurām emitents balstījis savus pēdējos vai balstīs savus nākamos finanšu pārskatus, un tajā norāda šādas ziņas:

a)  uz kāda pamata šī informācija ir sagatavota;

b)  informācijas avotu katrā punktā un korekciju.

5.

Standarta informāciju drīkst publicēt tikai:

a)  par kārtējo finanšu periodu;

b)  par pēdējo noslēgto finanšu periodu un/vai

c)  par pēdējo starpperiodu, par kuru ir, tiks vai tiek publicēta attiecīgā nekoriģētā informācija tajā pašā dokumentā.

6.

Standarta korekcijām standarta finanšu informācijā jābūt šādām:

a)  skaidri parādītām un paskaidrotām;

b)  tieši saistītām ar darījumiem;

c)  pamatotām ar faktiem.

Bez tam attiecībā uz standarta peļņas un zaudējumu pārskatu vai standarta naudas plūsmas pārskatu jābūt skaidri nošķirtām korekcijām, kurām ir sagaidāma ilgstoša ietekme uz emitentu, no tām korekcijām, kurām tāda ietekme nav sagaidāma.

7.

Ziņojumā, ko sagatavo neatkarīgie grāmatveži vai revidenti, jānorāda, ka pēc viņu domām:

a)  standarta informācija ir sastādīta pareizi un atbilst norādītajam pamatojumam;

b)  šis pamatojums ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politikām.
III PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai vērtspapīru aprakstā par akcijām (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

RISKA FAKTORI

 

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž tirgus riska faktorus, kas saistīti ar vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai kurus ir atļauts iekļaut tirgū.

▼M6

3.

BŪTISKA INFORMĀCIJA

▼B

3.1.

Paziņojums par apgrozāmo kapitālu

Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

3.2.

Kapitalizācija un parādsaistības

Sniedz ziņas par kapitalizāciju un parādsaistībām (izšķirot, vai tās ir garantētas vai negarantētas, nodrošinātas vai nenodrošinātas parādsaistības). Šīs ziņas nedrīkst būt vecākas par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Parādsaistībās ietilpst arī netiešas un eventuālas parādsaistības.

3.3.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas var ietekmēt emisiju/piedāvājumu, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

3.4.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

Min piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo tīro ieņēmumu summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz par to ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai uzņēmējdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

4.1.

Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīru identifikācijas kodu.

4.2.

Norāda tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

4.3.

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

4.4.

Vērtspapīru emisijas valūta.

4.5.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

Tiesības saņemt dividendes:

— noteikts(-i) datums(-i), kurā šīs tiesības stājas spēkā,

— termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja,

— ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem vērtspapīru turētājiem,

— dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

Balsstiesības.

Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.

Tiesības uz emitenta peļņas daļu.

Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.

Izpirkšanas noteikumi.

Konvertēšanas noteikumi.

4.6.

Jaunu emisiju gadījumā paziņo par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.

4.7.

Jaunu emisiju gadījumā norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.

4.8.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

4.9.

Norāda, vai pastāv kādi noteikumi par obligātiem uzņēmuma pārņemšanas piedāvājumiem un/vai par tiesībām iegādāties atlikušos vērtspapīrus (squeeze-out) un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savus vērtspapīrus kontrolpaketes turētājam (sell-out).

4.10.

Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

4.11.

ar valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaušanai tirgū, norāda šādas ziņas:

— informāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma gūšanas vietā,

— to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

5.

PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

5.1.

Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz parakstīšanos

5.1.1.

Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.

5.1.2.

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par galīgo piedāvājuma apjomu, un laiku.

5.1.3.

Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

5.1.4.

Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atcelt vai apturēt, kā arī to, vai to var atcelt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.

5.1.5.

Sniedz ziņas par iespēju samazināt parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

5.1.6.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

5.1.7.

Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz parakstīšanos, tad norāda laika posmu, kurā to drīkst darīt.

5.1.8.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

5.1.9.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

5.1.10.

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

5.2.

Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

5.2.1.

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem daļa vērtspapīru ir vai tiek rezervēta, tad norāda, kāda ir šī daļa.

5.2.2.

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

5.2.3.

Informācija, ko izpauž pirms sadales:

a)  piedāvājuma sadalījums pa daļām, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, mazajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētās daļas un visas citas daļas;

b)  nosacījumi, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķām daļām piemērojamās minimālās procentu likmes;

c)  sadalīšanas metode vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegtas daļas, kas paredzētas mazajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem;

d)  ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēta šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās;

e)  norāda, vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties sadales procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti;

f)  norāda, vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķīrumam mazo ieguldītāju daļā;

g)  nosacījumi piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrākais iespējamais datums, kurā piedāvājumu var slēgt;

h)  ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.

5.2.4.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

5.2.5.

Pārsniegums un “green shoe” opcija:

a)  ziņas par to, vai pastāv un kādā apjomā ir iespējams pārsniegums un/vai “green shoe” opcija;

b)  ziņas par to, vai pastāv pārsnieguma un/vai “green shoe” opcijas termiņš;

c)  nosacījumi par pārsnieguma vai “green shoe” opcijas izmantošanu.

5.3.

Cenas noteikšana

5.3.1.

Norāda cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās. Ja cena nav zināma vai ja attiecīgajiem vērtspapīriem nav atzīta un/vai pietiekami likvīda tirgus, tad norāda piedāvājuma cenas noteikšanas metodi, iekļaujot paziņojumu par to, kurš šos kritērijus ir izveidojis vai kurš ir oficiāli atbildīgs par cenas noteikšanu. Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

5.3.2.

Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.

5.3.3.

Ja emitenta akciju kapitāla turētājiem ir pirmpirkuma tiesības un šīs tiesības ir ierobežotas vai atceltas, norāda, uz kāda pamata ir noteikta emisijas cena, ja akcijas jāizsniedz pret naudu, kā arī šāda ierobežojuma vai atcelšanas iemeslus un labuma guvējus no tās

5.3.4.

Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radiniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.

5.4.

Izvietošana un emisijas izplatīšana

5.4.1.

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

5.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

5.4.3.

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izplatīt visu emisiju, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, vai kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta. Norāda emisijas izplatīšanas komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

5.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums ir vai tiks noslēgts.

6.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

6.1.

Norāda, vai par piedāvājamajiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu, ja tas ir zināms, kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

6.2.

Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

6.3.

Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar to vērtspapīru radīšanu, kurus vēlas laist regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tās pašas kategorijas vērtspapīriem vai to izvietošana vai, ja tiek radītas citas kategorijas vērtspapīri publiskai vai privātai izvietošanai, tad sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu veidu un par attiecīgo vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem.

6.4.

Sniedz sīkākas ziņas par juridiskām personām, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

6.5.

Stabilizācija: ja emitents vai akcionārs, kas ir pircēja statusā, ir piešķīris pārsnieguma opciju vai ja citā veidā ir ierosināts, ka saistībā ar piedāvājumu drīkst veikt cenu stabilizēšanas darbības, tad norāda šādas ziņas:

6.5.1.

to, ka var notikt stabilizācija, bet nav garantēts, ka stabilizācija notiks, tāpat kā to jebkurā brīdī var pārtraukt;

6.5.2.

tā laika posma sākumu un beigas, kurā var notikt stabilizācija;

6.5.3.

par stabilizāciju katrā attiecīgā jurisdikcijā atbildīgā vadītāja identitāti, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma;

6.5.4.

to, ka stabilizācijas darījumu rezultātā var tikt noteikta augstāka tirgus cena, nekā tas varētu būt citā gadījumā.

7.

VĒRTSPAPĪRU TURĒTĀJI, KAS VĒLAS PĀRDOT SAVUS VĒRTSPAPĪRUS

7.1.

Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot vērtspapīrus; norāda, kāda veida amatus šādi pārdevēji ir ieņēmuši emitentā, kādā no tās priekšgājējiem vai saistītās sabiedrībās, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.

7.2.

Norāda katra vērtspapīru turētāja, kas savus vērtspapīrus vēlas pārdot, piedāvāto vērtspapīru skaitu un kategoriju.

7.3.

Vienošanās par vērtspapīru bloķēšanu

Norāda attiecīgās puses.

Izklāsta vienošanās saturu un izņēmumus.

Norāda vērtspapīru bloķēšanas termiņa ilgumu.

8.

EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS

8.1.

Norāda tīro ieņēmumu summu un kopējās paredzamās emisijas/piedāvājuma izmaksas.

9.

VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS

9.1.

Norāda no piedāvājuma tieši izrietošās vērtības samazināšanās apjomu un procentus.

9.2.

Attiecībā uz piedāvājumu parakstīties, ko izsaka esošiem akcionāriem, tiešās samazināšanās apjomu un procentus norāda tad, ja viņi neparakstās uz jaunu pirkuma piedāvājumu.

10.

PAPILDU INFORMĀCIJA

10.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

10.2.

Norāda pārējo vērtspapīra aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

10.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šo personu vārdus, uzvārdus, darbavietas adreses, kvalifikācijas un to, vai viņām ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

10.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).
IV PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem (plāns)

(Parāda un atvasinātie vērtspapīri, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄ )1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.

To emitenta revidentu vārdi, uzvārdi un adreses, kuri bija atbildīgi par laika posmu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā laika posmā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.

ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA

3.1.

Atlasītu iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu katru finanšu gadu sniedz par to laika posmu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un par visiem nākamajiem starpposma finanšu periodiem, tādā pašā valūtā, kādā sniegta finanšu informācija.

Atlasītajā iepriekšējo finanšu informācijā jāsniedz galvenie skaitļi, kas dod vispārēju priekšstatu par emitenta finansiālo stāvokli.

3.2.

Ja min atlasītu finanšu informāciju par starpperiodiem, tad jāsniedz arī salīdzināmi dati par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šī prasība par salīdzināmu bilances informāciju nav jau izpildīta, sniedzot datus no gada beigu bilances.

4.

RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt no vērtspapīriem izrietošās saistības pret ieguldītājiem.

5.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.1.

Emitenta vēsture un attīstība

5.1.1.

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

5.1.2.

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

5.1.3.

Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.

5.1.4.

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru.

5.1.5.

Ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.

5.2.

Ieguldījumi

5.2.1.

Sniedz ziņas par galvenajiem ieguldījumiem, kas veikti kopš pēdējo finanšu pārskatu publicēšanas dienas.

5.2.2.

Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās saistības.

5.2.3.

Sniedz informāciju par gaidāmajiem to līdzekļu avotiem, kas vajadzīgi 5.2.2. punktā minēto saistību izpildei.

6.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.1.

Galvenās darbības jomas

6.1.1.

Sniedz ziņas par emitenta galvenajām darbības jomām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas; un

6.1.2.

Norāda visas nozīmīgas jaunieviestās preces un/vai darbības.

6.2.

Galvenie tirgi

Sniedz īsu aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.

6.3.

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

7.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.1.

Ja emitents ietilpst kādā koncernā (uzņēmumu grupā), sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

7.2.

Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem koncernā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šis atkarīgums izpaužas.

8.

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

8.1.

Iekļauj paziņojumu, ka kopš pēdējo publicēto, pārbaudīto finanšu pārskatu dienas emitenta perspektīva nav būtiski mainījusies uz negatīvo pusi.

Ja tādu paziņojumu emitents nevar izdarīt, tad sniedz sīkākas ziņas par būtiskajām negatīvajām izmaiņām.

8.2.

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

9.

PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt 9.1. un 9.2. informācijas punktam.

9.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

▼M6

9.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības principiem.

Ja finanšu informācija attiecas uz iepriekšējo finanšu gadu un satur vienīgi nemaldinošus skaitļus, kas lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā par iepriekšējo finanšu gadu, un šo skaitļu novērtēšanai nepieciešamos paskaidrojumus, ziņojums nav vajadzīgs, ja prospektā ir iekļauti visi turpmāk norādītie apgalvojumi:

a)  minēto informāciju apstiprina par šo finanšu informāciju atbildīgā persona, ja tā nav persona, kas ir atbildīga par prospektu kopumā;

b)  neatkarīgi grāmatveži vai revidenti piekrīt, ka informācija lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā;

c)  nav veikta šīs finanšu informācijas revīzija.

▼B

9.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

10.

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

10.1.

Norāda turpmāk minēto personu vārdus, uzvārdus, adreses un pienākumus emitentā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitenta, ja šīm darbībām ir nozīme attiecībā uz šo emitentu:

a)  pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)  biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

10.2.

Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 10.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

11.

VADĪBAS PRAKSE

11.1.

Sniedz sīkākas ziņas par emitenta revīzijas komiteju, ieskaitot komitejas locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī īsumā izklāsta komitejas darba uzdevumu.

11.2.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents šo režīmu neievēro, jāiekļauj atbilstošs paziņojums par to kopā ar paskaidrojumu, kāpēc emitents šo režīmu neievēro.

12.

GALVENIE AKCIONĀRI

12.1.

Ciktāl emitentam ir zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

12.2.

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

13.

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

13.1.

Iepriekšējo finanšu informācija

Sniedz pārbaudītu iepriekšējo finanšu informācija par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, tad vēlreiz jāsniedz finanšu pārskati.

Iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo gadu jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja emitents pašreizējā saimnieciskās darbības jomā ir darbojies mazāk nekā vienu gadu, tad pārbaudītā iepriekšējo finanšu informācija par šo periodu jāsagatavo saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz gada finanšu pārskatiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja minētā regula nav piemērojama, tad saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, ja emitents ir no Kopienas. Trešo valstu emitentiem iepriekšējo finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Šai iepriekšējo finanšu informācijai jābūt pārbaudītai.

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  naudas plūsmas pārskats; un

d)  grāmatvedības politikas, kā arī paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

13.2.

Finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan savu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.

13.3.

Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

13.3.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir pārbaudīta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

13.3.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

13.3.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta pārbaudītajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav pārbaudīti.

13.4.

Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

13.4.1.

Pārbaudītā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

13.5.

Starpperioda un cita finanšu informācija

13.5.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie pārbaudītie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai pārbaudīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav pārbaudīta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

13.5.2.

Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vēlāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā pārbaudītā finanšu gada beigām, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas atteicas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem. Ja šī starpperioda finanšu informācija nav pārbaudīta, to norāda.

Starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.

13.6.

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

13.7.

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta pārbaudīta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

14.

PAPILDU INFORMĀCIJA

14.1.

Pamatkapitāls

14.1.1.

Sniedz ziņas par emitētā kapitāla apjomu, par to veidojošo akciju skaitu un kategorijām, precizējot galvenos akciju raksturlielumus, par to, cik liela emitētā kapitāla daļa vēl ir jāapmaksā, norādot vēl pilnībā neapmaksāto akciju skaitu vai kopējo nominālvērtību un veidu, attiecīgā gadījumā sīkāk sadalot summās, kādas jau ir samaksātas par šīm akcijām.

14.2.

Dibināšanas līgums un statūti

14.2.1.

Attiecīgā gadījumā sniedz ziņas par reģistru un reģistra numuru, izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietu, kur šo informāciju var atrast dibināšanas līgumā un statūtos.

15.

NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no koncerna dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.

16.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

16.1.

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

16.2.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

17.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas):

a)  emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)  emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.
V PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai vērtspapīru aprakstā par parāda vērtspapīriem (plāns)

(Parāda vērtspapīri, kuru vienības nominālvērtība ir mazāka par EUR  ►M5  100 000 ◄ )1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

RISKA FAKTORI

2.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž tirgus riska faktorus, kas saistīti ar vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū.

▼M6

3.

BŪTISKA INFORMĀCIJA

▼B

3.1.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas var ietekmēt emisiju/piedāvājumu, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

3.2.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

Min piedāvājuma iemeslus, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem. Attiecīgā gadījumā izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus.

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

4.1.

Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīru identifikācijas kodu.

4.2.

Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

4.3.

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

4.4.

Vērtspapīru emisijas valūta.

4.5.

Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, tostarp īsumā izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.

4.6.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

▼M5

4.7.

Norāda nominālo procentu likmi un noteikumus par izmaksājamiem procentiem:

— diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi,

— termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.

Ja likme nav fiksēta, sniedz ziņas par pamatinstrumenta, uz kuru tā balstīta, veidu un tā aprakstu, un metodi, kas izmantota pamatinstrumenta un likmes sasaistīšanai, kā arī norāda, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumenta vērtības līdzšinējo un turpmāko attīstību un tās svārstīgumu.

— Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.

— Izklāsta noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.

— Aprēķina veicējas iestādes nosaukums.

Ja procentu maksājums par vērtspapīru ir balstīts uz atvasinātu instrumentu, sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast to, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumenta(-u) vērtība, jo īpaši apstākļos, kuros risks ir vislabāk redzams.

▼B

4.8.

Norāda atmaksāšanas termiņu un aizņēmuma amortizācijas noteikumus, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga amortizācija, izklāsta šādas amortizācijas nosacījumus.

4.9.

Sniedz ziņas par ienesīgumu. Īsumā apraksta metodi, ko izmanto ienesīguma aprēķināšanā.

4.10.

Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda vietu, kur ir publiski pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.

4.11.

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.

4.12.

Jaunu emisiju gadījumā norāda paredzamo vērtspapīru emisijas datumu.

4.13.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

4.14.

Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaušanai tirgū, norāda šādas ziņas:

— informāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma gūšanas vietā,

— norādi par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

5.

PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

5.1.

Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz parakstīšanos

5.1.1.

Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.

5.1.2.

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par galīgo piedāvājuma apjomu, un laiku.

5.1.3.

Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

5.1.4.

Sniedz ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

5.1.5.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

5.1.6.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

5.1.7.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

5.1.8.

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

5.2.

Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

5.2.1.

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem daļa vērtspapīru ir vai tiek rezervēta, tad norāda, kāda ir šī daļa.

5.2.2.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

5.3.

Cenas noteikšana

5.3.1.

Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās, vai cenas noteikšanas metodi un tās izpaušanas procedūru. Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

5.4.

Izvietošana un emisijas izplatīšana

5.4.1.

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķu piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

5.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

5.4.3.

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izplatīt visu emisiju, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, jeb kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta. Norāda emisijas izplatīšanas komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

5.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums ir vai tiks noslēgts.

6.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

6.1.

Norāda, vai par piedāvājamajiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums par iekļaušanu tirgū, lai tos izplatītu regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks apstiprināta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu, ja tas ir zināms, kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

6.2.

Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

6.3.

Sniedz to juridisko personu nosaukumus un adreses, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

7.

PAPILDU INFORMĀCIJA

7.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

7.2.

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

7.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šo personu vārdus, uzvārdus, darbavietas adreses, kvalifikācijas un to, vai viņām ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

7.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

7.5.

Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas, pēc emitenta pieprasījuma vai emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu vai par emitenta parāda vērtspapīriem. Īsumā paskaidro šo vērtējumu nozīmi, ja vērtējuma sniedzējs tādu skaidrojumu jau ir publicējis.
VI PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai par garantijām

(Papildu struktūras modulis)1.

Garantijas veids

Sniedz aprakstu par pasākumiem, kas veikti, lai ar garantiju, nodrošinājumu, Keep well līgumu, viena apdrošināšanas veida polisi vai citām līdzvērtīgām saistībām (šeit turpmāk vispārīgi sauktām par “garantijām”, bet to nodrošinātāju – par “garantiju devēju”) nodrošinātu, ka tiek pienācīgi izpildīti visi pienākumi saistībā ar emisiju.

Neierobežojot iepriekšteiktā vispārīgo raksturu, tādos pasākumos ietilpst arī saistības par to, ka parādnieks ievēros savu pienākumu atmaksāt parāda vērtspapīrus un/vai samaksāt procentus, un aprakstā izklāsta, kā ar šo pasākumu paredzēts nodrošināt, ka garantētie maksājumi tiks pienācīgi veikti.

2.

Garantijas darbības joma

Izpauž sīkākas ziņas par garantijas nosacījumiem un darbības jomu. Neierobežojot iepriekšteiktā vispārīgo raksturu, šīs sīkās ziņas ir par garantijas piemērošanas nosacījumu izpildi gadījumā, ja netiks pildīts kāds vērtspapīra noteikums un kāds būtisks viena veida apdrošināšanas noteikums vai starp emitentu un garantiju devēju noslēgta Keep well līguma noteikums. Sīkākas ziņas jāizpauž arī par garantiju devēja veto tiesībām attiecībā uz izmaiņām vērtspapīru turētāja tiesībās, kādas bieži vien ir iekļautas viena veida apdrošināšanā.

3.

Informācija, kas jāizpauž par garantiju devēju

Garantiju devējam jāizpauž par sevi informācija tā, it kā tas būtu emitents tāda paša veida vērtspapīram, par ko ir izdota garantija.

4.

Sabiedrībai pieejamie dokumenti

Norāda vietas, kur sabiedrībai ir pieejami nozīmīgie līgumi un citi dokumenti, kas saistīti ar garantiju.
VII PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, kas balstīti uz aktīviem (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām, pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā sniegtā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.

Norāda to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par laika posmu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību attiecīgā profesionālā struktūrā).

3.

RISKA FAKTORI

3.1.

Viegli pamanāmā dokumenta vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” jāizpauž riska faktori, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

4.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ir dibināts kā īpašam nolūkam izveidota sabiedrība vai juridiska persona, kuras mērķis ir emitēt uz aktīviem balstītus vērtspapīrus.

4.2.

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

4.3.

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

4.4.

Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.

4.5.

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru.

4.6.

Sniedz ziņas par emitenta reģistrētā un emitētā pamatkapitāla lielumu un tā kapitāla daļu, kas jau ir apstiprināts emisijai, kā arī par to veidojošo vērtspapīru skaitu un kategorijām.

5.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

5.1.

Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbības jomām.

5.2.

Sniedz kopēju pārskatu par pusēm, kas iesaistītas programmā pārvēršanai vērtspapīros, tostarp informāciju par tiešām vai netiešām īpašuma vai kontroles saiknēm starp šīm pusēm.

6.

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

6.1.

Norāda turpmāk minēto personu vārdus, uzvārdus, adreses un pienākumus emitentā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitenta, ja šīm darbībām ir nozīme attiecībā uz šo emitentu:

a)  pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)  biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

7.

GALVENIE AKCIONĀRI

7.1.

Ciktāl emitentam ir zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

8.

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

8.1.

Ja emitents kopš dibināšanas vai izveidošanas dienas vēl nav sācis darījumus, un uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav finanšu pārskatu, par to reģistrācijas dokumentā sniedz atbilstošu paziņojumu.

8.2.

Iepriekšējo finanšu informācija

Ja emitents pēc dibināšanas vai izveidošanas dienas ir sācis darījumus, un ir sagatavoti finanšu pārskati, reģistrācijas dokumentā jāiekļauj pārbaudīta iepriekšējo finanšu informācija vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai par īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, tad vēlreiz jāsniedz finanšu pārskati.

Iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo gadu jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja emitents pašreizējā saimnieciskās darbības jomā ir darbojies mazāk nekā vienu gadu, tad pārbaudītā iepriekšējo finanšu informācija par šo periodu jāsagatavo saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz gada finanšu pārskatiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja minētā regula nav piemērojama, tad saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, ja emitents ir no Kopienas. Trešo valstu emitentiem iepriekšējo finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Šai iepriekšējo finanšu informācijai jābūt pārbaudītai.

 

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo rubriku sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  grāmatvedības politikas un skaidrojošas piezīmes.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

8.2.a

Šo punktu drīkst izmantot tikai attiecībā uz tādu uz aktīviem balstītu vērtspapīru emisijām, kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ .

Ja emitents pēc dibināšanas vai izveidošanas dienas ir sācis darījumus un ir sagatavoti finanšu pārskati, reģistrācijas dokumentā jāiekļauj pārbaudīta iepriekšējo finanšu informācija vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai par īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)  viegli pamanāmā vietā ievieto paziņojumu, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā minēto procedūru, un ka tajā varēja būt būtiskas atšķirības, ja iepriekšējo finanšu informācijai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;

b)  uzreiz pēc iepriekšējo finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā minēto procedūru, un tiem grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents.

Iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo gadu jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents izmantos nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

 

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  grāmatvedības politikas un skaidrojošas piezīmes.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)  viegli pamanāmā vietā sniedz paziņojumu, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)  paskaidro visas būtiskās atkāpes no starptautiskajiem revīzijas standartiem.

8.3.

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai ir būtiski ietekmējuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

8.4.

Būtiskas negatīvas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

Ja emitents ir sagatavojis finanšu pārskatus, iekļauj paziņojumu, ka kopš pēdējo publicēto, pārbaudīto finanšu pārskatu dienas emitenta perspektīvas nav būtiski mainījušās uz negatīvo pusi. Ja būtiskas negatīvas izmaiņas ir notikušas, tas jāizpauž reģistrācijas dokumentā.

9.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

9.1.

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

9.2.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

10.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

10.1.

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā attiecīgā gadījumā drīkst aplūkot šādus dokumentus (vai to kopijas):

a)  emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

 

c)  emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietas, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.
VIII PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai par vērtspapīriem, kas balstīti uz aktīviem (papildu struktūras modulis)1.

VĒRTSPAPĪRI

1.1.

Norāda minimālo emisijas nominālvērtību.

1.2.

Ja tiek sniegtas ziņas par kādu uzņēmumu vai debitoru, kas emisijā nepiedalās, apstiprina, ka ziņas par šo uzņēmumu vai debitoru ir precīzi reproducētas no informācijas, ko šis uzņēmums vai debitors ir publicējis. Apstiprina, ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šā uzņēmuma vai debitora publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša.

Turklāt, ja vērtspapīru aprakstā ir sniegta informācija, kas ir reproducēta no kāda cita uzņēmuma vai debitora publicētās informācijas, tad norāda tās avotu(-us).

2.

PAMATAKTĪVI

2.1.

Apstiprina, ka ar vērtspapīriem nodrošinātie aktīvi, kas ir emisijas pamatā, spēj ģenerēt līdzekļus, kuri noder par segumu maksājumiem, kas maksājami par vērtspapīriem.

2.2.

Ja emisijas pamatā ir nošķirtu aktīvu kopējs fonds, tad norāda šeit turpmāk minēto informāciju.

2.2.1.

Juridiskais pamatojums, kas attiecas uz šo aktīvu kopfondu.

2.2.2.

a)  Katra debitora vispārīgs apraksts, ja ir neliels skaits viegli identificējamu debitoru;

b)  visos pārējos gadījumos sniedz ziņas par šo debitoru vispārējām iezīmēm un raksturo ekonomiskos apstākļus, kā arī sniedz vispārējos statistikas datus par aktīviem, kas nodrošināti ar vērtspapīriem.

2.2.3.

Aktīvu juridiskais raksturs.

2.2.4.

Aktīvu maksājuma vai dzēšanas termiņš(-i).

2.2.5.

Aktīvu kopsumma.

2.2.6.

Aizņēmuma lieluma un aktīvu vērtības attiecība vai nodrošinājuma pakāpe.

2.2.7.

Aktīvu radīšanas metode un – attiecībā uz aizdevumiem un kredītlīgumiem – galvenie aizdevuma izsniegšanas kritēriji, kā arī ziņas par tādiem aizņēmumiem, kas šiem kritērijiem neatbilst, un par tiesībām vai saistībām turpināt aizdevuma izmaksāšanu.

2.2.8.

Norāda nozīmīgus apliecinājumus un nodrošinājumus, kas piešķirti emitentam saistībā ar aktīviem.

2.2.9.

Iespējamās tiesības apmainīt aktīvus, aizstāšanas metodes un tādu kategoriju aktīvi, kurus var apmainīt; ja aktīvus ir iespējams apmainīt pret citas kategorijas vai atšķirīgas kvalitātes aktīviem, par to sniedz atbilstošu paziņojumu, kā arī apraksta šādas apmaiņas ietekmi.

2.2.10.

Visas svarīgās apdrošināšanas polises, kas attiecas uz aktīviem. Ja pastāv koncentrēšanās uz vienu un to pašu apdrošinātāju, par to jāinformē, ja tam ir būtiska nozīme attiecībā uz darījumu.

2.2.11.

Ja aktīvus veido ne vairāk kā piecu debitoru, kas ir juridiskas personas, obligācijas vai ja debitors atbild par vismaz 20 % aktīvu, vai ja debitors atbild par būtisku aktīvu daļu, cik tas emitentam ir zināms un/vai ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot debitora(-u) publicēto informāciju, tad norāda vienu no šiem punktiem:

a)  informācija par katru debitoru, it kā tas būtu emitents, kas sagatavo reģistrācijas dokumentu parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR ►M5  100 000 ◄ ;

b)  ja debitoram vai garantiju devējam ir tādi vērtspapīri, kas jau ir iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, vai saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts tirgot regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad norāda tā nosaukumu, adresi, dibināšanas valsti, uzņēmējdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīri ir iekļauti tirgū.

2.2.12.

Ja starp emitentu, garantiju devēju un debitoru pastāv sakari, kam ir būtiska nozīme attiecībā uz emisiju, sniedz sīkākas ziņas par šo sakaru galvenajiem nosacījumiem.

2.2.13.

Ja aktīvus veido saistības, kas netiek tirgotas regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, izklāsta galvenos saistību nosacījumus.

2.2.14.

Ja aktīvus veido parastās akcijas, kas ir iekļautas regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad sniedz šādas ziņas:

a)  šo vērtspapīru aprakstu;

b)  aprakstu par tirgu, kurā tie tiek tirgoti, tostarp šā tirgus izveidošanas datumu, to, kā tiek publicēta informācija par cenu, dienas tirdzniecības apjomu, informāciju par šā tirgus nozīmīgumu attiecīgajā valstī, kā arī tirgus pārvaldes iestādes nosaukumu;

c)  to, cik bieži tiek publicētas attiecīgo vērtspapīru cenas.

2.2.15.

Ja vairāk nekā desmit procentus (10 %) aktīvu veido parastās akcijas, kas nav iekļautas regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad raksturo šīs parastās akcijas un sniedz informāciju, kas atbilst informācijai, kura iekļauta akciju reģistrācijas dokumenta plānā un kas attiecas uz šo vērtspapīru emitentu.

2.2.16.

Ja būtiska aktīvu daļa ir nodrošināta ar vai balstīta uz nekustamo īpašumu, tad iekļauj novērtējuma ziņojumu par šo īpašumu, izklāstot gan īpašuma novērtējumu, gan naudas plūsmu un ieņēmumu plūsmu.

Šī prasība nav jāievēro, ja emisiju veido vērtspapīri, kas balstīti uz hipotekārajiem aizdevumiem, kur par nodrošinājumu tiek izmantots īpašums, ja emisijas vajadzībām nav veikta atkārtota īpašumu novērtēšana un ja ir skaidri norādīts, ka tiek citēti tie novērtējumi, uz kuru pamata ir piešķirts sākotnējais hipotekārais aizdevums.

2.3.

Ja emisijas pamatā ir aktīvi pārvaldīts aktīvu kopējs fonds, tad norāda šeit turpmāk minēto informāciju.

2.3.1.

Informācija, kas atbilst 2.1. un 2.2. punktā ietvertajai informācijai, lai varētu novērtēt veidu, kvalitāti, pietiekamību un likviditāti šiem sarakstā esošajiem aktīviem, ar kuriem tiks nodrošināta emisija.

2.3.2.

Norāda parametrus, pēc kuriem var veikt ieguldījumus, par šādu pārvaldību atbildīgās juridiskās personas nosaukumu un aprakstu, iekļaujot ziņas par šīs juridiskās personas kompetenci un pieredzi, apkopo noteikumus par sadarbības izbeigšanu ar šādu juridisku vienību un citas pārvaldes iestādes iecelšanu, kā arī apraksta šīs juridiskās vienības saikni ar citiem emisijas dalībniekiem.

2.4.

Ja emitents grasās emitēt papildu vērtspapīrus, kas balstīti uz tiem pašiem aktīviem, par to viegli pamanāmā vietā sniedz paziņojumu un, ja vien šie papildu vērtspapīri nav atvietojami ar jau esošu parāda vērtspapīru kategorijām vai nav tām pakārtoti, sniedz ziņas par to, kā tiks informēti esošās kategorijas vērtspapīru turētāji.

3.

STRUKTŪRA UN NAUDAS PLŪSMA

3.1.

Sniedz ziņas par darījuma struktūru, vajadzības gadījumā iekļaujot arī struktūras shēmu.

3.2.

Sniedz ziņas par juridiskajām personām, kas piedalās emisijā, un apraksta viņu funkcijas.

3.3.

Apraksta metodi un norāda datumu, kad notiek aktīvu vai kādu aktīvos nostiprinātu tiesību un/vai pienākumu pret emitentu tirgošana, nodošana, pārjaunojums vai cesija, vai attiecīgā gadījumā norāda, kādā veidā emitents pilnīgi investēs ieņēmumus no emisijas, vai laika posmu, kurā ieguldījumi tiks īstenoti.

3.4.

Sniedz skaidrojumu par līdzekļu plūsmu, tostarp par šeit turpmāko.

3.4.1.

Ziņas par to, kā emitents izmantos naudas plūsmu no aktīviem, lai izpildītu savas saistības pret vērtspapīru turētājiem, vajadzības gadījumā iekļaujot arī finanšu pakalpojumu tabulu un pieņēmumus, uz kuru pamata šī tabula ir izstrādāta.

3.4.2.

Sniedz informācija par visiem papildu kredītiem, norāda, kur var parādīties būtisks likviditātes trūkums, un iespējamos likviditātes avotus, kā arī norāda rezerves, kas paredzētas, lai novērstu risku saistībā ar līdzekļu nepietiekamību, lai veiktu procentu vai pamatsummas maksājumus.

3.4.3.

Neierobežojot 3.4.2. punkta prasības, sniedz ziņas par jebkuru subordinētā parāda finansēšanu.

3.4.4.

Norāda likvīdo aktīvu pagaidu atlikuma ieguldījuma parametrus, un sniedz ziņas par pusēm, kuras atbild par šādu ieguldījumu.

3.4.5.

Sniedz ziņas par to, kā tiek iekasēti maksājumi attiecībā uz aktīviem.

3.4.6.

Norāda secību, kādā emitents veic maksājumus attiecīgās kategorijas vērtspapīru turētājiem.

3.4.7.

Sniedz sīkākas ziņas par citiem noteikumiem, uz kuru pamata tiek veikti procentu un pamatsummas maksājumi ieguldītājiem.

3.5.

Sniedz ar vērtspapīriem nodrošināto aktīvu radītāju nosaukumus, adreses un svarīgākās uzņēmējdarbības jomas.

3.6.

Ja vērtspapīra atdeve un/vai atmaksājums ir saistīts ar citu, emitentam nepiederošu aktīvu efektivitāti vai kredītspējām, tad jāiekļauj 2.2. un 2.3. punkts.

3.7.

Sniedz pārvaldnieka, aprēķina veicējas iestādes vai par līdzīgiem uzdevumiem atbildīgo personu nosaukumus/vārdus, uzvārdus, adreses un svarīgākās uzņēmējdarbības jomas, izklāsta pārvaldnieka/aprēķina veicēju pienākumus, viņu saistību ar aktīvu radītāju, kā arī izklāsta noteikumus par līguma izbeigšanu ar pārvaldnieku/aprēķina veicēju vai cita pārvaldnieka/aprēķina veicēja iecelšanu.

3.8.

Sniedz nosaukumus, adreses un īsu aprakstu:

a)  par visiem mijmaiņas darījuma partneriem un visiem citu būtisku papildu kredīta/likviditātes veidu nodrošinātājiem;

b)  par bankām, kurās ir atvērti galvenie konti darījuma sakarā.

4.

ZIŅOŠANA PĒC EMISIJAS

4.1.

Prospektā norāda to, vai tajā paredzēts pēc emisijas sniegt informāciju par darījumiem ar tirgū iekļaujamajiem vērtspapīriem un par pamatā esošā nodrošinājuma efektivitāti. Ja emitents ir norādījis, ka tas plāno paziņot šādu informāciju, prospektā precizē to, kādu informāciju tas ziņos, kur šo informāciju varēs iegūt un cik bieži šādu informāciju ziņos.
IX PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem (plāns)

(Parāda un atvasinātie vērtspapīri, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ )1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.

Min to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā laika posmā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.

RISKA FAKTORI

3.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, pret ieguldītājiem.

4.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1.

Emitenta vēsture un attīstība

4.1.1.

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

4.1.2.

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

4.1.3.

Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.

4.1.4.

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru.

4.1.5.

Ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.

5.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

5.1.

Galvenās darbības jomas

5.1.1.

Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbības jomām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.

5.1.2.

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam reģistrācijas dokumentā par savu konkurētspēju.

6.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1.

Ja emitents ietilpst kādā koncernā (uzņēmumu grupā), sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

6.2.

Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem koncernā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šis atkarīgums izpaužas.

7.

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

7.1.

Iekļauj paskaidrojumu, ka kopš pēdējo pārbaudīto finanšu pārskatu publicēšanas dienas emitenta perspektīvas nav būtiski mainījušās uz negatīvo pusi.

Ja tādu paziņojumu emitents nevar izdarīt, tad sniedz sīkākas ziņas par būtiskajām negatīvajām izmaiņām.

8.

PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt šeit turpmāk norādītajam 8.1. un 8.2. informācijas punktam.

8.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; šiem pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

8.2.

Visas peļņas prognozes, kas izklāstītas reģistrācijas dokumentā, jāpapildina ar paziņojumu, kurā apstiprina, ka prognoze ir sagatavota pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības politikām.

8.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

9.

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

9.1.

Norāda turpmāk minēto personu vārdus, uzvārdus, adreses un pienākumus emitentsabiedrībā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitentsabiedrības, ja šīm darbībām ir nozīme attiecībā uz šo emitentu:

a)  pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)  biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

9.2.

Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

10.

GALVENIE AKCIONĀRI

10.1.

Ciktāl emitentam ir zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

10.2.

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

11.

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

11.1.

Iepriekšējo finanšu informācija

Sniedz pārbaudītu iepriekšējo finanšu informāciju par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks), un revīzijas ziņojumu par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)  viegli pamanāmā vietā ievieto paziņojumu, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā minēto procedūru, un ka tajā varēja būt būtiskas atšķirības, ja iepriekšējo finanšu informācijai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;

b)  uzreiz pēc iepriekšējo finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā minēto procedūru, un tiem grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents.

Iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo gadu jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)  viegli pamanāmā vietā sniedz paziņojumu, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)  paskaidro visas būtiskās atkāpes no starptautiskajiem revīzijas standartiem.

11.2.

Finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan savu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.

11.3.

Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

11.3.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir pārbaudīta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

11.3.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

11.3.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta pārbaudītajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav pārbaudīti.

11.4.

Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

11.4.1.

Pārbaudītā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

11.5.

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.6.

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta pārbaudīta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

12.

NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no koncerna dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.

13.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

13.1.

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

13.2.

Trešo personu informācija

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša; turklāt norāda informācijas avotu(-us).

14.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā drīkst aplūkot attiecīgā gadījumā šādus dokumentus vai to kopijas:

a)  emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)  emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietas, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.
X PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai par sertifikātiem, kas pārstāv akcijas (plāns) 

INFORMĀCIJA PAR PAMATAKCIJU EMITENTU

1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Sniedz par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos sniedz par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.

Min to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā laika posmā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.

ATLASĪTA FINANŠU INFORMĀCIJA

3.1.

Atlasītu iepriekšējo finanšu informāciju par emitentu katru finanšu gadu sniedz par to laika posmu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un par visiem nākamajiem starpposma finanšu periodiem, tādā pašā valūtā, kādā sniegta finanšu informācija.

Atlasītajā iepriekšējo finanšu informācijā jāsniedz galvenie skaitļi, kas dod vispārēju priekšstatu par emitenta finansiālo stāvokli.

3.2.

Ja min atlasītu finanšu informāciju par starpperiodiem, tad iekļauj arī salīdzināmus datus par to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šī prasība par salīdzināmu bilances informāciju nav jau izpildīta, sniedzot datus no gada beigu bilances.

4.

RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas ir raksturīgi emitentam vai tā nozarei.

5.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

5.1.

Emitenta vēsture un attīstība

5.1.1.

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

5.1.2.

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

5.1.3.

Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.

5.1.4.

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru.

5.1.5.

Svarīgākie notikumi emitenta uzņēmējdarbības attīstībā.

5.2.

Ieguldījumi

5.2.1.

Sniedz emitenta katrā finanšu gadā veikto galveno ieguldījumu aprakstu (ieskaitot apjomu) par to periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz dienai, ar kuru ir datēts prospekts.

5.2.2.

Sniedz emitenta galveno kārtējo ieguldījumu aprakstu, ieskaitot šo ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu (iekšzemē un ārzemēs), un finansēšanas metodi (iekšēja vai ārēja).

5.2.3.

Sniedz ziņas par emitenta galvenajiem plānotajiem ieguldījumiem, par kuriem emitenta vadības struktūras jau ir uzņēmušās stingras saistības.

6.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

6.1.

Galvenās darbības jomas

6.1.1.

Sniedz ziņas par emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu, kā arī par saistītajiem galvenajiem faktoriem, norādot katru finanšu gadu pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

6.1.2.

Norāda visas nozīmīgās preces un/vai pakalpojumus, kas ieviesti no jauna, un attiecībā uz jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādi, ciktāl to izstrāde ir publiski atklāta, norāda, kādā izstrādes stadijā tie atrodas.

6.2.

Galvenie tirgi

Sniedz aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas, ieskaitot kopējo ieņēmumu sadalījumu pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

6.3.

Ja informāciju, ko sniedz saskaņā ar 6.1. un 6.2. punktu, ir ietekmējuši ārkārtas faktori, to piemin.

6.4.

Izpauž apkopojošu informāciju par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs no patentiem vai licencēm, no ražošanas, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai no jauniem ražošanas procesiem, ja šie faktori ir nozīmīgi emitenta uzņēmējdarbībā vai rentabilitātē.

6.5.

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam par savu konkurētspēju.

7.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.1.

Ja emitents ietilpst kādā koncernā, sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

7.2.

Uzskaita emitenta nozīmīgos meitasuzņēmumus, ieskaitot nosaukumu, dibināšanas vai mītnes valsti, līdzdalības daļu un piederošo balsstiesību daļu, ja tā atšķiras.

8.

PAMATLĪDZEKĻI

8.1.

Sniedz informāciju par visiem esošiem vai plānotiem materiāliem pamatlīdzekļiem, tostarp par nomātiem īpašumiem, un par lieliem to apgrūtinājumiem.

8.2.

Izklāsta visus vides jautājumus, kuri var iespaidot emitenta materiālo pamatlīdzekļu izmantošanu.

9.

DARĪJUMU UN FINANŠU APSKATS

9.1.

Finansiālais stāvoklis

Ciktāl tas nav minēts citur prospektā, sniedz aprakstu par emitenta finansiālo stāvokli, izmaiņām finansiālajā stāvoklī un darījumu rezultātiem par katru gadu un starpperiodu, par kuru jāsniedz iepriekšējo finanšu informācija, tostarp izklāsta iemeslus būtiskām finanšu informācijas izmaiņām gadu no gada, ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu priekšstatu par emitenta uzņēmējdarbību kopumā.

9.2.

Darījumu rezultāti

9.2.1.

Sniedz informāciju par būtiskiem faktoriem, tostarp neparastiem, retiem vai jauniem notikumiem, kas nozīmīgi ietekmē emitenta ieņēmumus no darījumiem, norādot, kādā mērā tie ietekmēja ieņēmumus.

9.2.2.

Ja finanšu pārskatos ir atspoguļotas būtiskas izmaiņas neto apgrozījumā vai tīrajā ieņēmumā, stāstījuma veidā sniedz šādu izmaiņu iemeslu iztirzājumu.

9.2.3.

Sniedz informāciju par valdības, ekonomikas, fiskālajām, monetārajām vai politikas stratēģijām vai faktoriem, kas tieši vai netieši ir būtiski iespaidojuši vai varēja būtiski iespaidot emitenta darījumus.

10.

KAPITĀLA RESURSI

10.1.

Sniedz informāciju par emitenta kapitāla resursiem (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa).

10.2.

Sniedz ziņas par emitenta naudas plūsmu avotiem un apjomu, kā arī apraksta veidā raksturo šo naudas plūsmu.

10.3.

Sniedz informāciju par emitenta aizņēmumu prasībām un finansējuma struktūru.

10.4.

Sniedz informāciju par visiem kapitāla resursu izlietošanas ierobežojumiem, kas tieši vai netieši ir būtiski ietekmējuši vai varēja būtiski ietekmēt emitenta darījumus.

10.5.

Sniedz informāciju par gaidāmajiem to līdzekļu avotiem, kas vajadzīgi 5.2.3. un 8.1. punktā minēto saistību izpildei.

11.

PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, PATENTI UN LICENCES

Ja tas ir būtiski, sniedz aprakstu par emitenta pētniecības un attīstības stratēģijām katrā finanšu gadā tajā periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, tostarp par emitenta sponsorētajās pētniecības un attīstības darbībās iztērēto summu.

12.

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

12.1.

Visnozīmīgākās jaunākās tendences produkcijā, pārdošanā un inventārā, kā arī izmaksās un pārdošanas cenās kopš pēdējā finanšu gada beigām līdz prospekta datēšanas dienai.

12.2.

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

13.

PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad prospektā jābūt 13.1.

13.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem viegli saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

▼M6

13.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības principiem.

Ja finanšu informācija attiecas uz iepriekšējo finanšu gadu un satur vienīgi nemaldinošus skaitļus, kas lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā par iepriekšējo finanšu gadu, un šo skaitļu novērtēšanai nepieciešamos paskaidrojumus, ziņojums nav vajadzīgs, ja prospektā ir iekļauti visi turpmāk norādītie apgalvojumi:

a)  minēto informāciju apstiprina par šo finanšu informāciju atbildīgā persona, ja tā nav persona, kas ir atbildīga par prospektu kopumā;

b)  neatkarīgi grāmatveži vai revidenti piekrīt, ka informācija lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā;

c)  nav veikta šīs finanšu informācijas revīzija.

▼B

13.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

13.4.

Ja emitents peļņas prognozes ir publicējis prospektā, kas vēl ir spēkā, tad sniedz paziņojumu, kurā izklāsta, vai šīs prognozes prospekta datēšanas dienā joprojām ir vai vairs nav pareizas, un attiecīgā gadījumā sniedz paskaidrojumu, kāpēc šādas prognozes vairs nav spēkā.

14.

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS UN AUGSTĀKĀ VADĪBA

14.1.

Norāda turpmāk minēto personu vārdus, uzvārdus, darbavietas adreses un pienākumus emitentā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitenta, ja šīm darbībām ir nozīme attiecībā uz šo emitentu:

a)  pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)  biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā;

c)  dibinātāji, ja emitents ir izveidots uz mazāk nekā pieciem gadiem;

d)  visas augstākās vadības amatpersonas, kas ir svarīgas, lai garantētu, ka emitentam ir attiecīgā kompetence un pieredze, lai vadītu emitenta uzņēmējdarbību.

Norāda arī to, vai starp kādām no šīm personām pastāv ģimenes saites, un kāda veida ģimenes saites tās ir.

Par katru emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli un par katru pirmās daļas b) un d) apakšpunktā aprakstīto personu sniedz sīkākas ziņas par to, kāda ir šīs personas kompetence un pieredze attiecībā uz vadību, kā arī šādu informāciju:

a)  visu sabiedrību un personālsabiedrību nosaukumi, kurās šīs personas kaut kad iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijušas pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi, norādot, vai viņi joprojām ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru vai komanditsabiedrības locekļi. Nav nepieciešams uzskaitīt arī visus emitenta meitasuzņēmumus, kurās šāda persona ir pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru loceklis;

b)  informācija par to, vai vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā personai ir pierādīta vaina krāpnieciskos nodarījumos;

c)  sīkākas ziņas par visiem bankrotiem, maksātnespējas administrēšanu vai likvidāciju, kur vismaz iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi iesaistīta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā aprakstītā persona, kas rīkojās kādas no pirmās daļas a) un d) apakšpunktā norādīto amatpersonu statusā;

d)  sīkākas ziņas par to, vai vismaz piecu iepriekšējo gadu laikā likumā noteiktās vai pārvaldes iestādes (tostarp specializētas profesionālās struktūras) pret šādu personu ir cēlušas oficiālu, publisku apsūdzību, vai šādai personai ar tiesas lēmumu bijis noteikts aizliegums būt par kāda emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli, ieņemt amatu vadībā vai kārtot kāda emitenta darījumus.

Ja nav šādas informācijas, ko izpaust, par to jāsniedz paziņojums.

14.2.

Interešu konflikti starp administratīvām, pārvaldes un uzraudzības struktūrām un augstāko vadību

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 14.1. punkta pirmajā daļā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

Norāda visas norunas vai vienošanās ar galvenajiem akcionāriem, klientiem, piegādātājiem vai citiem, pēc kurām jebkura no 14.1. punkta pirmajā daļā minētajām personām tika izraudzīta par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekli vai augstākās vadības locekli.

15.

ATALGOJUMS UN PRIEKŠROCĪBAS

Saistībā ar pēdējo pilno finanšu gadu par 14.1. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minētajām personām norāda šādas ziņas:

15.1.

Samaksātā atalgojuma apmēru (ieskaitot jebkuru no rezultātiem atkarīgu vai atliktu atlīdzību) un pabalstus natūrā, ko tādām personām piešķīris emitents un tā meitasuzņēmumi par pakalpojumiem, ko šīs personas sniegušas emitentam un tā meitasuzņēmumiem.

Šī informācija jāsniedz par katru personu atsevišķi, ja vien emitenta izcelsmes valsts individuālu ziņu izpaušanu nepieprasa un emitents to publiski neizpauž citādā veidā.

15.2.

Kopsummas, ko emitents vai tā meitasuzņēmumi rezervējuši vai uzkrājuši pensijas vai līdzīgu pabalstu nodrošināšanai.

16.

VADĪBAS PRAKSE

Saistībā ar emitenta pēdējo noslēgto finanšu gadu un, ja nav norādīts citādi, par tām personām, kas minētas 14.1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, norāda šādas ziņas:

16.1.

Piemērotos gadījumos kārtējā amata laika beigu datumu un laika posmu, kurā persona ir ieņēmusi attiecīgo amatu.

16.2.

Informāciju par pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu pakalpojumu sniegšanas līgumiem ar emitentu vai kādu tā meitasuzņēmumu, kuros ir paredzēti pabalsti pēc darba attiecību izbeigšanas, vai sniedz attiecīgu noliedzošu paziņojumu.

16.3.

Sniedz informāciju par emitenta revīzijas komiteju un atalgojuma samaksas komiteju, ieskaitot komiteju locekļu vārdus un uzvārdus, kā arī īsumā izklāsta komitejas darba uzdevumu.

16.4.

Sniedz paziņojumu par to, vai emitents ievēro vai neievēro tā dibināšanas valstī spēkā esošo(-os) uzņēmumu vadības režīmu(-us). Ja emitents šo režīmu neievēro, jāiekļauj atbilstošs paziņojums par to kopā ar paskaidrojumu, kāpēc emitents šo režīmu neievēro.

17.

DARBINIEKI

17.1.

Norāda vai nu darbinieku skaitu perioda beigās, vai arī vidējo rādītāju par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, līdz prospekta datēšanas dienai (un izmaiņas šādos skaitļos, ja tās ir būtiskas), un, ja iespējams un būtiski, norāda nodarbināto personu sadalījumu pa galvenajiem darbības veidiem un atbilstoši ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Ja emitents nodarbina ievērojami lielu skaitu pagaidu darbinieku, iekļauj pagaidu darbinieku vidējo skaitu pēdējā finanšu gadā.

17.2.

Akciju pakete un akciju opcijas

Par katru personu, kas minēta 14.1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, sniedz pēc iespējas jaunāku informāciju par viņas akciju daļu un visām šo akciju opcijām emitentā.

17.3.

Apraksta visas vienošanās, pēc kurām darbinieki var iegūt emitenta kapitāla daļas.

18.

GALVENIE AKCIONĀRI

18.1.

Ciktāl emitentam zināms, norāda visu to personu vārdus un uzvārdus, kas nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi un kam tieši vai netieši ir līdzdalība emitenta kapitālā vai balsstiesības, par kurām ir jāziņo saskaņā ar emitenta valsts tiesību aktiem, kā arī norāda katras tādas personas līdzdalības procentus vai, ja tādu personu nav, sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.2.

Norāda to, vai emitenta galvenajiem akcionāriem ir atšķirīgas balsstiesības, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

18.3.

Ciktāl emitentam zināms, min to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

18.4.

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

19.

SAISTĪTO PUŠU DARĪJUMI

Sīkākas ziņas par saistīto pušu darījumiem (kas šim nolūkam ir darījumi, kuri izklāstīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 pieņemtajos standartos), kurus emitents ir noslēdzis periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, un līdz prospekta datēšanas dienai, jāizpauž atbilstoši attiecīgajam standartam, kurš pieņemts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, ja tas attiecas uz emitentu.

Ja tādi standarti uz emitentu neattiecas, izpauž šādu informāciju:

a)  visu to darījumu veidu un apjomu, kuri atsevišķi vai kopumā emitentam ir ļoti nozīmīgi. Ja tādi saistīto pušu darījumi nav noslēgti godīgas konkurences apstākļos, paskaidro, kāpēc. Ja ir nenomaksāti aizdevumi, tostarp jebkāda veida garantijas, tad norāda nenomaksāto summu;

b)  to, kādu summu vai procentuālo daļu no emitenta apgrozījuma sastāda saistīto pušu darījumi.

20.

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

20.1.

Iepriekšējo finanšu informācija

Sniedz pārbaudītu iepriekšējo finanšu informāciju par pēdējiem trīs finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 36 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, tad vēlreiz jāsniedz finanšu pārskati.

Iepriekšējo finanšu informācija, kas pārbaudīta par diviem pēdējiem gadiem, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja emitents pašreizējā saimnieciskās darbības jomā ir darbojies mazāk nekā vienu gadu, tad pārbaudītā iepriekšējo finanšu informācija par šo periodu jāsagatavo saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz gada finanšu pārskatiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja minētā regula nav piemērojama, tad saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, ja emitents ir no Kopienas. Trešo valstu emitentiem iepriekšējo finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Šai iepriekšējo finanšu informācijai jābūt pārbaudītai.

 

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  pārskats vai nu par visām pašu kapitāla izmaiņām, vai arī par tādām pašu kapitāla izmaiņām, kuras nerodas no kapitāla darījumiem ar īpašniekiem un no labumu sadales īpašniekiem;

d)  naudas plūsmas pārskats;

e)  grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai prospekta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

20.1.a

Šo punktu drīkst izmantot tikai attiecībā uz tādu depozitāro sertifikātu emisijām, kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ .

Pārbaudīta iepriekšējo finanšu informācija par pēdējiem trijiem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojums par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 36 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Pretējā gadījumā prospektā jāiekļauj šāda informācija:

a)  viegli pamanāmā vietā ievieto paziņojumu, ka reģistrācijas dokumentā iekļautā finanšu informācija nav sagatavota saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā minēto procedūru, un ka tajā varēja būt būtiskas atšķirības, ja iepriekšējo finanšu informācijai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasības;

b)  uzreiz pēc iepriekšējo finanšu informācijas apraksta veidā izklāsta atšķirības starp starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā minēto procedūru, un tiem grāmatvedības standartiem, ko, sastādot gada finanšu pārskatus, izmantojis emitents.

Iepriekšējo finanšu informācija, kas pārbaudīta par diviem pēdējiem gadiem, jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  pārskats vai nu par visām pašu kapitāla izmaiņām, vai arī par tādām pašu kapitāla izmaiņām, kuras nerodas no kapitāla darījumiem ar īpašniekiem un no labumu sadales īpašniekiem;

d)  naudas plūsmas pārskats;

e)  grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai prospekta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā prospektā jāiekļauj šāda informācija:

a)  viegli pamanāmā vietā sniedz paziņojumu, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)  paskaidro visas būtiskās atkāpes no starptautiskajiem revīzijas standartiem.

20.2.

Finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan savu, gan konsolidēto gada finanšu pārskatu, prospektā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.

20.3.

Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

20.3.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir pārbaudīta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

20.3.2.

Norāda citu informāciju prospektā, kuru pārbaudījuši revidenti.

20.3.3.

Ja finanšu dati prospektā nav ņemti no emitenta pārbaudītajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav pārbaudīti.

20.4.

Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

20.4.1.

Pārbaudītā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par:

a)  18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts prospekts, ja emitents prospektā iekļauj pārbaudītus starpperioda finanšu pārskatus;

b)  15 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts prospekts, ja emitents prospektā iekļauj nepārbaudītus starpperioda finanšu pārskatus.

20.5.

Starpperioda un cita finanšu informācija

20.5.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie pārbaudītie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj prospektā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai pārbaudīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav pārbaudīta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

20.5.2.

Ja prospekts ir sastādīts vēlāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā pārbaudītā finanšu gada beigām, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas var būt nepārbaudīta (tādā gadījumā šis fakts ir jānorāda) un kas atteicas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem.

Starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.

20.6.

Dividenžu politika

Izklāsta emitenta politiku attiecībā uz dividenžu sadali un visiem ierobežojumiem šajā sakarā.

20.6.1.

Par katru finanšu gadu periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda dividenžu skaitu par vienu akciju, ko beigās salīdzināšanas vajadzībām koriģē, ja emitentā akciju skaits ir mainījies.

20.7.

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

20.8.

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta pārbaudīta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

21.

PAPILDU INFORMĀCIJA

21.1.

Pamatkapitāls

Sniedz šādu informāciju, kas datēta ar tādu pašu datumu kā jaunākā bilance, kura iekļauta iepriekšējo finanšu informācijā:

21.1.1.

Norāda emitētā kapitāla lielumu un par katru akciju kategoriju:

a)  apstiprināto akciju skaitu;

b)  emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu;

c)  vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības;

d)  apgrozībā esošo akciju skaita salīdzinājumu gada sākumā un beigās. Ja periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, par vairāk nekā 10 % kapitālu ir samaksāts ar aktīviem, kas nav skaidra nauda, to norāda.

21.1.2.

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

21.1.3.

Par akcijām emitentā, ko tur pats emitents vai viņa uzdevumā, vai emitenta meitasuzņēmumi, norāda to skaitu, uzskaites vērtību un nominālvērtību.

21.1.4.

Norāda, cik daudz ir konvertējamu vērtspapīru, apmaināmu vērtspapīru vai vērtspapīru ar garantijām, kā arī min nosacījumus un procedūras, kas regulē konvertēšanu, maiņu vai pierakstīšanos.

21.1.5.

Sniedz ziņas un nosacījumus par iegādes tiesībām un/vai par saistībām pret reģistrēto, bet vēl neemitēto pamatkapitālu vai pret kapitāla palielināšanu.

21.1.6.

Sniedz ziņas par ikviena koncerna dalībnieka iespējamo kapitālu, uz kuru ir opcijas tiesības vai par kuru ir panākta vienošanās ar vai bez ierobežojumiem par opcijas tiesībām uz šo kapitālu, un ziņas par šādām opcijām, tostarp par visām personām, uz kurām šīs opcijas attiecas.

21.1.7.

Iepazīstina ar akciju kapitāla priekšvēsturi, īpaši izceļot ziņas par visām izmaiņām, kas notikušas periodā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija.

21.2.

Dibināšanas līgums un statūti

21.2.1.

Izklāsta emitenta uzdevumus un mērķus, kā arī norāda vietas, kur šo informāciju var atrast memorandā un statūtos.

21.2.2.

Īsumā izklāsta visus emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus par pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem.

21.2.3.

Apraksta tiesības, priekšrocības un ierobežojumus, kas paredzēti saistībā ar katru esošo akciju kategoriju.

21.2.4.

Apraksta, kāda rīcība ir nepieciešama, lai izmainītu akcionāru tiesības, norādot, kuros gadījumos šie nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

21.2.5.

Apraksta nosacījumus, kas regulē veidu, kādā tiek sasauktas akcionāru ikgadējās un ārkārtas pilnsapulces, kā arī nosacījumus par to, kam ir tiesības tajās būt klāt.

21.2.6.

Īsumā izklāsta tos emitenta statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, kas varētu aizkavēt, novilcināt vai nepieļaut izmaiņas emitenta kontrolē.

21.2.7.

Norāda tos statūtu, dibināšanas līguma vai nolikuma noteikumus, ja tādi ir, kas paredz akciju paketes lieluma robežvērtību, kuru sasniedzot akcionāram jāizpauž savs akciju īpašums.

21.2.8.

Apraksta tos nosacījumus dibināšanas līgumā un statūtos vai nolikumā, kuri reglamentē izmaiņas kapitālā, ja šādi nosacījumi ir stingrāki, nekā to paredz likums.

22.

NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsi apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kam emitents vai kāds cits koncerna dalībnieks ir līgumslēdzēja puse un kas noslēgts divu gadu laikā līdz prospekta publicēšanas dienai.

Īsi apkopo ziņas par visiem citiem prospekta datēšanas dienā spēkā esošiem līgumiem (izņemot parastā uzņēmējdarbības gaitā noslēgtus līgumus), ko noslēdzis kāds no koncerna dalībniekiem un kurā ir noteikums, pēc kā kāds koncerna dalībnieks uzņemas saistības vai iegūst tiesības, kas ir nozīmīgas visam koncernam.

23.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

23.1.

Ja prospektā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, prospektā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās prospekta daļas saturu.

23.2.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

24.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka prospekta derīguma laikā drīkst aplūkot attiecīgā gadījumā šādus dokumentus vai to kopijas:

a)  emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti prospektā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)  emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms prospekta publicēšanas.

Norāda vietu, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.

25.

INFORMĀCIJA PAR AKCIJU PORTFEĻIEM

25.1.

Informē par uzņēmumiem, kuros emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša uzņēmuma aktīvu un pasīvu, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.

26.

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMA SERTIFIKĀTU EMITENTU

26.1.

Sniedz nosaukumu, juridisko adresi un galveno pārvaldes iestādi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.

26.2.

Norāda emitenta dibināšanas datumu un pastāvēšanas ilgumu, ja vien šis laiks nav neierobežots.

26.3.

Norāda tiesību aktus, pēc kuriem emitents darbojas, un juridisko formu, kāda tam ir saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

27.

INFORMĀCIJA PAR PAMATAKCIJĀM

27.1.

Sniedz aprakstu par pamatakciju veidu un kategoriju, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīru identifikācijas kodu.

27.2.

Norāda tiesību aktus, pēc kuriem pamatakcijas ir radītas.

27.3.

Norāda, vai šīs pamatakcijas ir vārda akcijas vai uzrādītāja akcijas, un to, vai pamatakcijas ir sertifikāta veidā vai dematerializētas. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

27.4.

Norāda pamatakciju valūtu.

27.5.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar pamatakcijām, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

27.6.

Tiesības saņemt dividendes:

a)  noteikts(-i) datums(-i), kurā šīs tiesības stājas spēkā;

b)  termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;

c)  ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;

d)  dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

27.7.

Balsstiesības

Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos pierakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.

Tiesības uz emitenta peļņas daļu.

Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.

Izpirkšanas noteikumi.

Konvertēšanas noteikumi.

27.8.

Norāda pamatakciju emisijas datumu, ja depozitāro sertifikātu emisijai tiek radītas jaunas pamatakcijas, kuras depozitāro sertifikātu emisijas laikā vēl neeksistē.

27.9.

Ja depozitāro sertifikātu emisijai tiek radītas jaunas pamatakcijas, paziņo par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata jaunās pamatakcijas ir vai tiks radītas un/vai emitētas.

27.10.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai pamatakciju pārvedamībai.

27.11.

Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaut akcijas tirgū, norāda šādas ziņas:

a)  informāciju par pamatakciju ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma iegūšanas vietā;

b)  norādi par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

27.12.

Norāda, vai pastāv kādi noteikumi par obligātiem uzņēmuma pārņemšanas piedāvājumiem un/vai par tiesībām iegādāties atlikušās akcijas (squeeze-out) un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas kontrolpaketes turētājam (sell-out).

27.13.

Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem no trešo personu puses, kas izteikti pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

27.14.

Vienošanās par akciju bloķēšanu:

— norāda attiecīgās puses,

— izklāsta vienošanās saturu un izņēmumus,

— norāda akciju bloķēšanas termiņa ilgumu.

27.15.

Informācija par akcionāriem, kuri savas akcijas pārdod (ja tādi ir)

27.15.1.

Norāda tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un darbavietas adresi, kas piedāvā pārdot pamatakcijas; norāda, kāda veida amatus šie pārdevēji ir ieņēmuši pamatakciju emitentā, kādā no tā priekšgājējiem vai saistītā uzņēmumā, vai cita veida būtiskus sakarus ar tiem pēdējo trīs gadu laikā.

27.16.

Vērtības samazināšanās

27.16.1.

Norāda no depozitāro sertifikātu piedāvājuma tieši izrietošās vērtības samazināšanās apjomu un procentus.

27.16.2.

Attiecībā uz piedāvājumu parakstīties uz depozitārajiem sertifikātiem, ko izsaka esošiem akcionāriem, tiešās vērtības samazināšanās apjomu un procentus norāda tad, ja viņi neparakstās uz depozitāro sertifikātu pirkuma piedāvājumu.

27.17.

Sniedz papildu informāciju, ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus tiek piedāvātas vai iekļautas tirgū pamatakcijas, kuras ir identiskas tās kategorijas pamatakcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti.

27.17.1.

Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar tādu depozitāro sertifikātu radīšanu, par kuriem lūdz atļauju iekļaut regulētā tirgū, tiek privāti parakstītas vai izvietotas tādas pamatakcijas, kas ir identiskas tās kategorijas pamatakcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti, sniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu raksturu un par to pamatakciju skaitu un raksturlielumiem, ar kurām šie darījumi ir saistīti.

27.17.2.

Izpauž visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgus tirgus, kuros, cik depozitāro sertifikātu emitentam zināms, tiek piedāvātas vai iekļautas tirgū pamatakcijas, kas ir identiskas tās klases pamatakcijām, par kurām tiek emitēti depozitārie sertifikāti.

27.17.3.

Cik depozitāro sertifikātu emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai vadības, uzraudzības un pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

28.

INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRAJIEM SERTIFIKĀTIEM

28.1.

Sniedz ziņas par to, kāda veida un kategorijas depozitāros sertifikātus piedāvā un/vai iekļauj tirgū.

28.2.

Norāda tiesību aktus, pēc kuriem depozitārie sertifikāti ir radīti.

28.3.

Norāda, vai šie depozitārie sertifikāti ir vārda vai uzrādītāja sertifikāti, un to, vai depozitārie sertifikāti ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā iekļauj tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

28.4.

Norāda depozitāro sertifikātu valūtu.

28.5.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar depozitārajiem sertifikātiem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru, ja tāda ir.

28.6.

Ja ar depozitārajiem sertifikātiem saistītās tiesības saņemt dividendes atšķiras no tām tiesībām saņemt dividendes, kuras norādītas saistībā ar pamatinstrumentu, par šīm tiesībām sniedz šādas ziņas:

a)  noteikts(-i) datumu(-i), kurā(-os) šīs tiesības stājas spēkā;

b)  termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja;

c)  ierobežojumi dividenžu saņemšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem akcionāriem;

d)  dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

28.7.

Ja ar depozitārajiem sertifikātiem saistītās balsstiesības atšķiras no tām balsstiesībām, kuras norādītas saistībā ar pamatakcijām, par šīm balsstiesībām sniedz šādas ziņas:

— balsstiesības,

— pirmpirkuma tiesības piedāvājumos pierakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem,

— tiesības uz emitenta peļņas daļu,

— tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā,

— izpirkšanas noteikumi,

— konvertēšanas noteikumi.

28.8.

Apraksta ar pamatakcijām saistīto tiesību, jo īpaši balsstiesību, realizēšanu un labumu no tām, nosacījumus, ar kādiem šīs tiesības drīkst izmantot depozitāro sertifikātu emitents, un pasākumus, kas paredzēti, lai saņemtu depozitāro sertifikātu turētāju norādījumus, kā arī tiesības uz peļņas daļu un iespējamo atlikuma daļu likvidācijas gadījumā, kuras netiek nodotas depozitārā sertifikāta turētājam.

28.9.

Norāda paredzamo depozitāro sertifikātu emisijas datumu.

28.10.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai depozitāro sertifikātu pārvedamībai.

28.11.

Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai tiek lūgta atļauja iekļaut akcijas tirgū, norāda šādas ziņas:

a)  informāciju par depozitāro sertifikātu ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma iegūšanas vietā;

b)  norādi par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

28.12.

Min bankas garantijas vai citas garantijas, kas attiecas uz depozitārajiem sertifikātiem un kas paredzētas emitenta saistību izpildes garantēšanai.

28.13.

Norāda, vai pastāv iespēja depozitāros sertifikātus konvertēt sākotnējās akcijās, kā arī šādas konversijas procedūru.

29.

INFORMĀCIJA PAR DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMIEM

29.1.

Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz parakstīšanos

29.1.1.

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu, precizējot vērtspapīru skaitu, ko piedāvā pārdošanai, un vērtspapīru skaitu, uz ko piedāvā parakstīties; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par galīgo piedāvājuma apjomu, un laiku.

29.1.2.

Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

29.1.3.

Norāda, kad un kādos apstākļos piedāvājumu drīkst atsaukt vai apturēt, kā arī to, vai to var atsaukt pēc tam, kad tirdzniecība jau ir sākusies.

29.1.4.

Sniedz ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā pieteikumu iesniedzējiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa.

29.1.5.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var parakstīties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

29.1.6.

Ja ieguldītājiem ir atļauts atsaukt savu pieteikumu uz parakstīšanos, tad norāda laika posmu, kurā to drīkst darīt.

29.1.7.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

29.1.8.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

29.1.9.

Izklāsta kārtību, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumus par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām.

29.2.

Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

29.2.1.

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem daļa vērtspapīru ir vai tiek rezervēta, tad norāda, kāda ir šī daļa.

29.2.2.

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai uz piedāvājumu plāno pieteikties galvenie akcionāri vai emitenta vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi, vai arī to, vai kāda persona plāno parakstīties vairāk nekā uz pieciem procentiem no piedāvājuma.

29.2.3.

Informācija, ko izpauž pirms sadales

29.2.3.1.

Izklāsta piedāvājuma sadalījumu pa daļām, ieskaitot institucionāliem ieguldītājiem, mazajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem atvēlētās daļas un visas citas daļas.

29.2.3.2.

Norāda nosacījumus, ar kuriem drīkst izmantot atgūšanas tiesības, šādu tiesību maksimālo apjomu un iespējamās, atsevišķām daļām piemērojamās minimālās procentu likmes.

29.2.3.3.

Norāda sadalīšanas metodi vai metodes, kas jāizmanto, ja ir pārsniegtas daļas, kas paredzētas mazajiem ieguldītājiem un emitenta darbiniekiem.

29.2.3.4.

Sniedz ziņas par iespējamu iepriekš noteiktu preferenciālu režīmu, kas piešķirot piemērojams dažu kategoriju ieguldītājiem vai noteiktām interešu grupām (tostarp draugu un ģimenes programmas), kā arī norāda piedāvājuma daļu procentos, kas rezervēta šādam preferenciālam režīmam, un kritērijus iekļaušanai šādās kategorijās vai grupās.

29.2.3.5.

Norāda, vai attieksme pret parakstiem vai pret piedāvājumiem parakstīties sadales procesā var būt atkarīga no uzņēmuma, ar kura starpniecību vai no kura tie saņemti.

29.2.3.6.

Norāda, vai pastāv minimālā mērķa summa individuālam piešķīrumam mazo ieguldītāju daļā.

29.2.3.7.

Norāda nosacījumus piedāvājuma slēgšanai, kā arī agrāko iespējamo datumu, kurā piedāvājumu drīkst slēgt.

29.2.3.8.

Sniedz ziņas par to, vai ir atļauta vairākkārtēja parakstīšanās, ja tā nav atļauta, tad norāda, kāda būs rīcība vairākkārtējas parakstīšanas gadījumā.

29.2.3.9.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

29.2.4.

Pārsniegums un “green shoe” opcija

29.2.4.1.

Sniedz ziņas par to, vai pastāv un kādā apjomā ir iespējams pārsniegums un/vai “green shoe” opcija.

29.2.4.2.

Sniedz ziņas par to, vai pastāv pārsnieguma un/vai “green shoe” opcijas termiņš.

29.2.4.3.

Norāda nosacījumus par pārsnieguma vai “green shoe” opcijas izmantošanu.

29.3.

Cenas noteikšana

29.3.1.

Norāda cenu, par kādu vērtspapīri tiks piedāvāti. Ja cena nav zināma vai ja attiecīgajiem vērtspapīriem nav noteikta un/vai pietiekami likvīda tirgus, tad norāda piedāvājuma cenas noteikšanas metodi, kā arī to, kas šos kritērijus ir izveidojis vai kas ir oficiāli atbildīgs par cenas noteikšanu. Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

29.3.2.

Izklāsta piedāvājuma cenas izpaušanas procedūru.

29.3.3.

Ja starp publiskā piedāvājuma cenu un cenu, ko pēdējā gada laikā pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, augstākās vadības locekļiem vai viņu radiniekiem faktiski nācās samaksāt par darījumos iegūtiem vērtspapīriem vai par kādu viņiem bija tiesības tos iegādāties, tad iekļauj salīdzinājumu par sabiedrības ieguldījumu paredzētā publiskā piedāvājuma ietvaros un par šādu personu faktisko naudas ieguldījumu.

29.4.

Izvietošana un emisijas izplatīšana

29.4.1.

Sniedz kopējā piedāvājuma un atsevišķu piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

29.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

29.4.3.

Norāda to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas apņēmušās izplatīt visu emisiju, kā arī to juridisko personu nosaukumus un adreses, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, jeb kas apņēmušās pārdot iespējami vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Norāda noslēgto līgumu būtiskākos aspektus, ieskaitot kvotas. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta. Norāda emisijas izplatīšanas komisijas maksas un izvietošanas komisijas maksas kopējo summu.

29.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums tika vai tiks noslēgts.

30.

DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

30.1.

Norāda, vai par piedāvājamajiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums to iekļaušanai tirgū ar mērķi tos izplatīt regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks atļauta. Jānorāda visdrīzākais iespējamais termiņš, ja tas ir zināms, kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

30.2.

Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

30.3.

Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar to vērtspapīru radīšanu, par kuriem lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, notiek privāta parakstīšanās uz tā paša veida vērtspapīriem vai to izvietošana vai tiek radīti citu veidu vērtspapīri publiskai vai privātai izvietošanai, tad jāsniedz sīkākas ziņas par šādu darījumu raksturu un par to vērtspapīru skaitu un raksturlielumiem, ar kuriem šie darījumi ir saistīti.

30.4.

Sniedz to juridisko personu nosaukumus un adreses, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

30.5.

Stabilizācija: ja emitents vai akcionārs, kas ir pircēja statusā, ir piešķīris pārsnieguma opciju vai ja citā veidā ir ierosināts, ka saistībā ar piedāvājumu drīkst veikt cenu stabilizēšanas darbības, tad norāda šādas ziņas:

30.6.

to, ka var notikt stabilizācija, bet nav garantēts, ka stabilizācija notiks, tāpat kā to jebkurā brīdī var pārtraukt;

30.7.

tā laika posma sākumu un beigas, kurā var notikt stabilizācija;

30.8.

par stabilizāciju katrā attiecīgā jurisdikcijā atbildīgā vadītāja identitāti, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma;

30.9.

To, ka stabilizācijas darījumu rezultātā var tikt noteikta augstāka tirgus cena, nekā tas varētu būt citā gadījumā.

▼M6

31.

BŪTISKA INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMA SERTIFIKĀTU EMISIJU

▼B

31.1.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

31.1.1.

Min piedāvājuma iemeslus un attiecīgā gadījumā paredzamo ieņēmumu tīro summu, sadalot atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka paredzamie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai finansētu visus iecerētos izlietojumus, tad norāda pārējo nepieciešamo līdzekļu summu un avotus. Sīkākas ziņas jāsniedz par ieņēmumu izlietojumu, jo īpaši, ja tos izmanto, lai iegādātos aktīvus, kas nav paredzēti parastajai uzņēmējdarbības gaitai, lai finansētu cita uzņēmuma pārņemšanu vai lai dzēstu, samazinātu vai izpirktu parādsaistības.

31.2.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

31.2.1.

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas var ietekmēt emisiju/piedāvājumu, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

31.3.

Riska faktori

31.3.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž tirgus riska faktorus, kas saistīti ar vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai kurus iekļauj tirgū.

32.

DEPOZITĀRO SERTIFIKĀTU EMISIJAS/PIEDĀVĀJUMA IZDEVUMI

32.1.

Norāda tīro ieņēmumu summu un kopējās paredzamās emisijas/piedāvājuma izmaksas.
XI PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par bankām (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Norāda visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos norāda par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

APSTIPRINĀTI REVIDENTI

2.1.

Min to emitenta revidentu vārdus, uzvārdus un adreses, kuri bija atbildīgi par periodu, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija (norādot arī to dalību profesionālā struktūrā).

2.2.

Ja revidenti ir atteikušies no amata, atlaisti vai nav atkārtoti iecelti amatā laika posmā, uz kuru attiecas iepriekšējo finanšu informācija, norāda sīkākas ziņas, ja tās ir būtiskas.

3.

RISKA FAKTORI

3.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, pret ieguldītājiem.

4.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

4.1.

Emitenta vēsture un attīstība

4.1.1.

Emitenta juridiskais nosaukums un komercnosaukums.

4.1.2.

Emitenta reģistrācijas vieta un reģistrācijas numurs.

4.1.3.

Emitenta dibināšanas datums un pastāvēšanas ilgums, ja vien šis laiks nav neierobežots.

4.1.4.

Norāda emitenta juridisko adresi un juridisko formu, tiesību aktus, pēc kuriem emitents veic darbību, dibināšanas valsti, kā arī reģistrētā biroja (vai galvenās uzņēmējdarbības vietas, ja tā atšķiras no reģistrētā biroja) adresi un tālruņa numuru.

4.1.5.

Sniedz ziņas par pēdējiem notikumiem emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē emitenta maksātspējas novērtējumu.

5.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSKATS

5.1.

Galvenās darbības jomas

5.1.1.

Sniedz īsu aprakstu par emitenta galvenajām darbības jomām, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.

5.1.2.

Norāda visas nozīmīgas jaunieviestās preces un/vai darbības.

5.1.3.

Galvenie tirgi

Sniedz īsu aprakstu par galvenajiem tirgiem, kuros emitents darbojas.

5.1.4.

Sniedz pamatojumu katram emitenta paziņojumam reģistrācijas dokumentā par savu konkurētspēju.

6.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6.1.

Ja emitents ietilpst kādā koncernā (uzņēmumu grupā), sniedz īsu aprakstu par šo koncernu un par emitenta stāvokli tajā.

6.2.

Ja emitents ir atkarīgs no citiem uzņēmumiem koncernā, tas skaidri jānorāda kopā ar paskaidrojumu, kā šis atkarīgums izpaužas.

7.

INFORMĀCIJA PAR TENDENCĒM

7.1.

Iekļauj paskaidrojumu, ka kopš pēdējo pārbaudīto finanšu pārskatu publicēšanas dienas emitenta perspektīvas nav būtiski mainījušās uz negatīvo pusi.

Ja tādu paziņojumu emitents nevar izdarīt, tad sniedz sīkākas ziņas par būtiskajām negatīvajām izmaiņām.

7.2.

Sniedz informāciju par visām apzinātajām tendencēm, nedrošības faktoriem, pieprasījumiem, saistībām vai notikumiem, kas var būtiski ietekmēt emitenta perspektīvas vismaz kārtējā finanšu gadā.

8.

PEĻŅAS PROGNOZES VAI NOVĒRTĒJUMI

Ja emitents izvēlas iekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu, tad reģistrācijas dokumentā jābūt 8.1. un 8.2. informācijas punktam.

8.1.

Sniedz paziņojumu, kurā norāda galvenos pieņēmumus, uz kādiem emitents ir balstījis prognozes vai novērtējumu.

Jābūt skaidri nošķirtiem pieņēmumiem par faktoriem, kurus var ietekmēt pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, no tiem pieņēmumiem par faktoriem, kuri pilnīgi nav pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu ietekmes zonā; šiem pieņēmumiem jābūt ieguldītājiem saprotamiem, konkrētiem un precīziem, un tiem nav jābūt atkarīgiem no tā, vai prognožu pamatā esošie novērtējumi visumā ir precīzi.

▼M6

8.2.

Iekļauj neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu, kurā norāda, ka, pēc neatkarīgo grāmatvežu vai revidentu domām, prognoze vai novērtējums ir sastādīts pareizi, balstoties uz noteikto bāzi, un ka peļņas prognozēm vai novērtējumam izmantotā aprēķinu bāze ir saskaņā ar emitenta grāmatvedības principiem.

Ja finanšu informācija attiecas uz iepriekšējo finanšu gadu un satur vienīgi nemaldinošus skaitļus, kas lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā par iepriekšējo finanšu gadu, un šo skaitļu novērtēšanai nepieciešamos paskaidrojumus, ziņojums nav vajadzīgs, ja prospektā ir iekļauti visi turpmāk norādītie apgalvojumi:

a)  minēto informāciju apstiprina par šo finanšu informāciju atbildīgā persona, ja tā nav persona, kas ir atbildīga par prospektu kopumā;

b)  neatkarīgi grāmatveži vai revidenti piekrīt, ka informācija lielā mērā saskan ar galīgajiem skaitļiem, kuri publicējami nākamajā revidētajā gada finanšu pārskatā;

c)  nav veikta šīs finanšu informācijas revīzija.

▼B

8.3.

Bāzei, ko izmanto, sagatavojot peļņas prognozes vai novērtējumu, jābūt salīdzināmai ar bāzi, ko izmanto iepriekšējo finanšu informācijas sagatavošanā.

9.

PĀRVALDES, VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS STRUKTŪRAS

9.1.

Norāda turpmāk minēto personu vārdus, uzvārdus, adreses un pienākumus emitentā un galvenās darbības jomas, ko viņas veic ārpus emitenta, ja šīm darbībām ir nozīme attiecībā uz šo emitentu:

a)  pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi;

b)  biedri ar neierobežotu atbildību komanditsabiedrības ar akciju kapitālu gadījumā.

9.2.

Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru interešu konflikti

Skaidri jānorāda iespējamie interešu konflikti starp 9.1. punktā minēto personu pienākumiem pret emitentu un viņu privātajām interesēm vai/un citiem pienākumiem. Ja tādu konfliktu nav, sniedz atbilstošu paziņojumu.

10.

GALVENIE AKCIONĀRI

10.1.

Ciktāl emitentam zināms, norāda to, vai emitentam ir tiešs vai netiešs īpašnieks vai kontrole, to, kas ir šis īpašnieks vai kā kontrolē tas ir, un apraksta šādas kontroles raksturu, kā arī to, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šādu kontroli neizmanto ļaunprātīgi.

10.2.

Apraksta visas vienošanās, kādas emitentam ir zināmas, kuru izpilde vēlāk var novest pie izmaiņām emitenta kontrolē.

11.

FINANŠU INFORMĀCIJA PAR EMITENTA AKTĪVIEM UN PASĪVIEM, FINANSIĀLO STĀVOKLI, PEĻŅU UN ZAUDĒJUMIEM

11.1.

Iepriekšējo finanšu informācija

Sniedz pārbaudītu iepriekšējo finanšu informāciju par pēdējiem diviem finanšu gadiem (vai īsāku periodu, ja emitenta pastāvēšanas mūžs ir īsāks) un revīzijas ziņojumu par katru gadu. ►M2  Ja emitents laikposmā, par kuru ir pieprasīta vēsturiskā finanšu informācija, ir grozījis grāmatvedības atsauces datumu, revidētā vēsturiskā informācija attiecas vismaz uz 24 mēnešiem vai visu laikposmu, kurā emitents ir veicis darbību, izvēloties īsāko laikposmu. ◄ Kopienas emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 vai, ja tā nav piemērojama, tad saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts grāmatvedības standartiem. Trešo valstu emitentiem šāda finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Ja tāda veida finanšu informācija nav līdzvērtīga šiem standartiem, tad vēlreiz jāsniedz finanšu pārskati.

Pārbaudīta iepriekšējo finanšu informācija par pēdējo gadu jāsniedz un jāsagatavo tā, lai tā saskanētu ar informāciju, ko emitents publicēs nākamajos gada finanšu pārskatos, ņemot vērā grāmatvedības standartus un grāmatvedības politikas, kā arī šādiem gada finanšu pārskatiem piemērojamos tiesību aktus.

Ja emitents pašreizējā saimnieciskās darbības jomā ir darbojies mazāk nekā vienu gadu, tad pārbaudītā iepriekšējo finanšu informācija par šo periodu jāsagatavo saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz gada finanšu pārskatiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, vai, ja minētā regula nav piemērojama, tad saskaņā ar dalībvalsts grāmatvedības standartiem, ja emitents ir no Kopienas. Trešo valstu emitentiem iepriekšējo finanšu informācija jāsagatavo saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. pantā paredzētajai procedūrai, vai saskaņā ar šiem standartiem līdzvērtīgiem trešās valsts grāmatvedības standartiem. Šai iepriekšējo finanšu informācijai jābūt pārbaudītai.

Ja pārbaudītā finanšu informācija ir sagatavota saskaņā ar valsts grāmatvedības standartiem, tad saskaņā ar šo iedaļu sniedzamajā finanšu informācijā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)  bilance;

b)  peļņas vai zaudējumu aprēķins;

c)  tikai tad, ja vērtspapīri tiek iekļauti regulētā tirgū, – naudas plūsmas pārskats;

d)  grāmatvedības politikas un paskaidrojumi.

Iepriekšējo finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamajiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu neatkarīgi pārbaudītai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

11.2.

Finanšu pārskati

Ja emitents sagatavo gan savu, gan konsolidēto finanšu pārskatu, reģistrācijas dokumentā iekļauj vismaz konsolidēto gada finanšu pārskatu.

11.3.

Iepriekšējo gada finanšu informācijas revīzija

11.3.1.

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir pārbaudīta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par iepriekšējo finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas vai atrunas, tad tādu atteikumu, tādas ierunas vai atrunas pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

11.3.2.

Norāda uz citu informāciju reģistrācijas dokumentā, kuru pārbaudījuši revidenti.

11.3.3.

Ja finanšu dati reģistrācijas dokumentā nav ņemti no emitenta pārbaudītajiem finanšu pārskatiem, min šo datu avotu un norāda, ka dati nav pārbaudīti.

11.4.

Jaunākās finanšu informācijas pastāvēšanas ilgums

11.4.1.

Pārbaudītā finanšu informācija par pēdējo finanšu gadu nedrīkst būt vecāka par 18 mēnešiem, skaitot no dienas, ar kuru ir datēts reģistrācijas dokuments.

11.5.

Starpperioda un cita finanšu informācija

11.5.1.

Ja emitents pēc dienas, ar kuru ir datēti pēdējie pārbaudītie finanšu pārskati, ir publicējis ceturkšņa vai pusgada finanšu informāciju, tā jāiekļauj reģistrācijas dokumentā. Ja ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija ir pārskatīta vai pārbaudīta, tad jāiekļauj arī pārskata vai revīzijas ziņojums. Ja šī ceturkšņa vai pusgada finanšu informācija nav pārbaudīta vai nav pārskatīta, norāda arī to.

11.5.2.

Ja reģistrācijas dokuments ir sastādīts vēlāk nekā deviņus mēnešus pēc pēdējā pārbaudītā finanšu gada beigām, tajā jāiekļauj starpperioda finanšu informācija, kas atteicas vismaz uz pirmajiem sešiem finanšu gada mēnešiem. Ja šī starpperioda finanšu informācija nav pārbaudīta, to norāda.

Starpperioda finanšu informācijā jāiekļauj salīdzināmi pārskati par vienu un to pašu periodu iepriekšējā finanšu gadā, ja vien šo prasību par salīdzināmu bilances informāciju nevar izpildīt, sniedzot gada beigu bilanci.

11.6.

Tiesvedība un arbitrāža

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši emitenta un/vai koncerna finansiālo stāvokli vai rentabilitāti, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

11.7.

Nozīmīgas izmaiņas emitenta finansiālajā stāvoklī

Izklāsta visas nozīmīgās izmaiņas koncerna finansiālajā stāvoklī, kas ir notikušas pēc pēdējā finanšu perioda beigām, par kuru ir publicēta pārbaudīta finanšu informācija vai starpperioda finanšu informācija, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

12.

NOZĪMĪGI LĪGUMI

Īsumā apkopo ziņas par ikvienu nozīmīgu līgumu, izņemot parastā emitenta uzņēmējdarbības gaitā noslēgtos līgumus, kurš kādam no koncerna dalībniekiem uzliek tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības pret akcionāriem sakarā ar emitējamajiem vērtspapīriem.

13.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA, EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

13.1.

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai šai personai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

13.2.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

14.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā drīkst aplūkot attiecīgā gadījumā šādus dokumentus vai to kopijas:

a)  emitenta dibināšanas līgumu un statūtus;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, iepriekšējo finanšu informāciju, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)  emitenta iepriekšējo finanšu informāciju vai koncerna gadījumā iepriekšējo finanšu informāciju, kas attiecas uz emitentu un tā meitasuzņēmumiem, par diviem finanšu gadiem pirms reģistrācijas dokumenta publicēšanas.

Norāda vietas, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.
XII PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai vērtspapīru aprakstā par atvasinātajiem vērtspapīriem (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Sniedz par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos sniedz par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

RISKA FAKTORI

 

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž tirgus riska faktorus, kas saistīti ar vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai kurus iekļauj tirgū. Jāiekļauj arī brīdinājums par risku, ar kuru ieguldītāju informē, ka viņš var zaudēt attiecīgi visu sava ieguldījuma vērtību vai tās daļu, un/vai, ja ieguldītāja risks neaprobežojas tikai ar viņa ieguldījuma vērtību, paziņo par to, izklāstot arī apstākļus, kas rada papildu risku, un iespējamo finansiālo ietekmi.

▼M6

3.

BŪTISKA INFORMĀCIJA

▼B

3.1.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas var ietekmēt emisiju/piedāvājumu, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

3.2.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums, ja tā nav peļņas gūšana un/vai dažu riska veidu ierobežošana

Ja tiek izpausti piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums, norāda kopējos tīros ieņēmumus un kopējo emisijas/piedāvājuma izdevumu tāmi.

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS PIEDĀVĀ VAI IEKĻAUJ TIRGŪ

4.1.

Informācija par vērtspapīriem

4.1.1.

Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīru identifikācijas kodu.

4.1.2.

Sniedz skaidru un izsmeļošu paskaidrojumu, lai palīdzētu ieguldītājiem saprast to, kā viņu ieguldījuma vērtību ietekmē pamatinstrumenta(-u) vērtība, sevišķi apstākļos, kur risks ir vislabāk redzams, izņemot, ja vērtspapīru nominālvērtība par vienu vienību ir EUR  ►M5  100 000 ◄ vai ja tos var iegādāties tikai mazākais par EUR  ►M5  100 000 ◄ par vienu vienību.

4.1.3.

Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

4.1.4.

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

4.1.5.

Vērtspapīru emisijas valūta.

4.1.6.

Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, tostarp īsumā izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.

4.1.7.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

4.1.8.

Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgie vērtspapīri ir vai tiks radīti un/vai emitēti.

4.1.9.

Norāda vērtspapīru emisijas datumu.

4.1.10.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

4.1.11.

— Norāda atvasināto vērtspapīru termiņa izbeigšanās jeb atmaksāšanas datumu.

— Norāda opcijas izmantošanas termiņu vai pēdējo kotēšanas dienu.

4.1.12.

Izklāsta atvasināto vērtspapīru norēķinu procedūru.

4.1.13.

Apraksta, kā notiek atvasināto vērtspapīru atdeve, norāda apmaksas vai piegādes dienu un aprēķina metodi.

4.1.14.

Par valsti, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un valsti(-īm), kurā(-ās) tiek izteikts piedāvājums vai kurā emitents vēlas iekļaut akcijas tirgū, norāda šādas ziņas:

a)  informāciju par vērtspapīru ienākuma nodokļiem, ko ietur ienākuma iegūšanas vietā;

b)  to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma gūšanas vietā.

4.2.

Informācija par pamatinstrumentu

4.2.1.

Norāda pamatinstrumenta opcijas izmantošanas cenu vai pēdējo kotēto cenu.

4.2.2.

Iekļauj paziņojumu par pamatinstrumenta veidu, un sniedz sīkākas ziņas par vietām, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumentu.

— Norāda vietas, kur var iegūt informāciju par pamatinstrumenta līdzšinējo un turpmāko efektivitāti un par tās nepastāvību.

— Ja pamatinstruments ir vērtspapīrs, tad norāda šādas ziņas:

— 

— vērtspapīra emitenta nosaukumu,

— ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīra identifikācijas kodu.

►M6  

— Ja pamatinstruments ir indekss, tad norāda šādas ziņas:

— 

— indeksa nosaukumu,

— indeksa aprakstu, ja indeksu ir izveidojis emitents vai jebkura juridiska persona, kas ietilpst vienā grupā ar emitentu,

— indeksa, ko sniegusi juridiska vai fiziska persona, kura rīkojas saistībā ar emitentu vai emitenta vārdā, aprakstu, ja prospektā nav ietverti turpmāk norādītie apgalvojumi:

— 

— pilnīgs indeksa noteikumu kopums un informācija par indeksa darbības rezultātiem ir brīvi pieejami emitenta vai indeksa sniedzēja vietnē,

— un

— indeksa pārvaldības noteikumi (tostarp indeksa komponentu atlases un pārbalansēšanas metodika, tirgus traucējumu gadījumu apraksts un korekcijas noteikumi) balstās uz iepriekš noteiktiem un objektīviem kritērijiem.

— Ja indeksu nav izveidojis emitents, norāda, kur var iegūt informāciju par indeksu.

 ◄

— Ja pamatinstruments ir procentu likme, tad norāda šādas ziņas:

— — 

—  procentu likmes aprakstu.

— Citi

— Ja pamatinstruments neatbilst nevienai no iepriekš norādītajām kategorijām, tad vērtspapīra aprakstā iekļauj līdzvērtīgu informāciju.

— Ja pamatinstruments ir pamatinstrumentu grozs, tad norāda šādas ziņas:

— 

— izpauž attiecīgos katra pamatinstrumenta svērumus grozā.

4.2.3.

Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.

4.2.4.

Izklāsta noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.

5.

PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

5.1.

Nosacījumi, statistikas dati par piedāvājumu, paredzamais grafiks un informācija par to, kā var pieteikties uz parakstīšanos

5.1.1.

Izklāsta nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.

5.1.2.

Norāda emisijas/piedāvājuma kopapjomu; ja šis apjoms nav noteikts, sniedz ziņas par kārtību, kādā notiks publiska paziņošana par piedāvājuma apjomu, un laiku.

5.1.3.

Norāda laika posmu, minot iespējamās izmaiņas, kurā piedāvājums būs spēkā, un izklāsta pieteikšanās procedūru.

5.1.4.

Sniedz sīkākas ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties (norādot vai nu vērtspapīru skaitu, vai arī kopējo summu, kas jāiegulda).

5.1.5.

Norāda vērtspapīru apmaksas un piegādes metodi un laiku.

5.1.6.

Sīki izklāsta, kādā veidā un kurā datumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar piedāvājuma rezultātiem.

5.2.

Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

5.2.1.

Uzskaita dažādās potenciālo ieguldītāju kategorijas, kam vērtspapīrus piedāvā. Ja piedāvājumu izsaka vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kādam no šiem tirgiem daļa vērtspapīru ir vai tiek rezervēta, tad norāda, kāda ir šī daļa.

5.2.2.

Izklāsta, kā pieteikumu iesniedzējiem paziņos par piešķirto daudzumu, un norāda, vai tirdzniecība var sākties, pirms tas ir paziņots.

5.3.

Cenas noteikšana

 

Norāda paredzamo cenu, par kādu vērtspapīrus piedāvās, vai cenas noteikšanas metodi un tās izpaušanas procedūru. Norāda visu izdevumu un nodokļu summu, kas būs jāsedz tieši parakstītājam vai pircējam.

5.4.

Izvietošana un emisijas izplatīšana

5.4.1.

Norāda kopējā piedāvājuma un atsevišķo piedāvājuma daļu koordinatora(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es), kā arī, ciktāl emitentam vai piedāvātājam zināms, vērtspapīru izvietotāju nosaukumus un adreses dažādajās valstīs, uz kurām attiecas piedāvājums.

5.4.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

5.4.3.

Norāda juridiskās personas, kas apņēmušās izplatīt visu emisiju, kā arī tās juridiskās personas, kas piekritušas izvietot vērtspapīrus, tos nenopērkot, jeb kas apņēmušās pārdot pēc iespējas vairāk uzņēmuma vērtspapīru. Ja nav nopirkta visa emisija, tad sniedz paziņojumu par to daļu, kas nav izpirkta.

5.4.4.

Norāda laiku, kad emisijas izplatīšanas līgums tika vai tiks noslēgts.

5.4.5.

Sniedz aprēķina veicējas iestādes nosaukumu un adresi.

6.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

6.1.

Norāda, vai par piedāvājamajiem vērtspapīriem ir vai tiks iesniegts pieprasījums to iekļaušanai tirgū ar mērķi tos izplatīt regulētā tirgū vai citos līdzvērtīgos tirgos, norādot šos attiecīgos tirgus. Šis apstāklis jāpiemin, neradot iespaidu, ka iekļaušana tirgū noteikti tiks atļauta. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu, ja tas ir zināms, kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

6.2.

Min visus regulētos tirgus vai līdzvērtīgos tirgus, kuros, cik emitentam zināms, jau ir iekļauti tirgū tās pašas kategorijas vērtspapīri, kurus plānots piedāvāt vai iekļaut tirgū.

6.3.

Sniedz to juridisko personu nosaukumus un adreses, kuras ir stingri apņēmušās rīkoties starpnieku statusā otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus.

7.

PAPILDU INFORMĀCIJA

7.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti ar emisiju saistīti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

7.2.

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši apstiprināti revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

7.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai viņai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

7.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt emitents norāda informācijas avotu(-us).

7.5.

Prospektā norāda to, vai emitents plāno vai neplāno sniegt informāciju pēc emisijas. Ja emitents ir norādījis, ka tas plāno ziņot šādu informāciju, tad emitents prospektā precizē, kāda informācija tiks ziņota un kur šādu informāciju var iegūt.
XIII PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai vērtspapīru aprakstā par parāda vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR  ►M5  100 000 ◄ (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Sniedz par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

RISKA FAKTORI

 

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori”, izpauž tirgus riska faktorus, kas saistīti ar vērtspapīriem, kurus iekļauj tirgū.

▼M6

3.

BŪTISKA INFORMĀCIJA

▼B

 

Emisijā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas var ietekmēt emisiju, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

4.

INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KURUS IEKĻAUJ TIRGŪ

4.1.

Norāda kopējo vērtspapīru summu, kurus iekļauj tirgū.

4.2.

Apraksta to, kāda veida un kategorijas vērtspapīrus iekļauj tirgū, ieskaitot ISIN (starptautisko vērtspapīru identificēšanas numuru) vai citu tādu vērtspapīru identifikācijas kodu.

4.3.

Min tiesību aktus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti.

4.4.

Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

4.5.

Vērtspapīru emisijas valūta.

4.6.

Iedala kategorijās vērtspapīrus, kurus iekļauj tirgū, tostarp īsumā izklāsta visus nosacījumus, ar kuriem paredzēts ietekmēt vērtspapīra klasificēšanu vai pakļaušanu kādām emitenta esošām vai nākotnes saistībām.

4.7.

Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

▼M5

4.8.

Norāda nominālo procentu likmi un noteikumus par izmaksājamiem procentiem:

— diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi,

— termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus un atmaksāt pamatsummu.

Ja likme nav fiksēta, sniedz ziņas par pamatinstrumenta veidu un instrumenta aprakstu un metodi, kas izmantota pamatinstrumenta un likmes sasaistīšanai.

— Apraksta visus gadījumus, kad ir bijis tirgus traucējums vai norēķinu pārtraukums, kas ietekmējis pamatinstrumentu.

— Izklāsta noteikumus par pielāgošanu, lai ņemtu vērā notikumus, kas ietekmē pamatinstrumentu.

— Aprēķina veicējas iestādes nosaukums.

▼B

4.9.

Norāda atmaksāšanas termiņu un aizņēmuma amortizācijas noteikumus, ieskaitot atmaksāšanas kārtību. Ja pēc emitenta vai vērtspapīru turētāja iniciatīvas ir iecerēta priekšlaicīga dzēšana, jāizklāsta šādas dzēšanas nosacījumi.

4.10.

Sniedz ziņas par ienesīgumu.

4.11.

Norāda, kā tiek pārstāvēti parāda vērtspapīru turētāji, kā arī norāda organizāciju, kas pārstāv ieguldītājus, un noteikumus par šādu pārstāvību. Norāda vietas, kur ieguldītājiem ir pieeja līgumiem, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.

4.12.

Norāda rezolūcijas, atļaujas un apstiprinājumus, pēc kuriem vērtspapīri ir radīti un/vai emitēti.

4.13.

Norāda vērtspapīru emisijas datumu.

4.14.

Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai vērtspapīru pārvedamībai.

5.

IEKĻAUŠANA TIRGŪ UN TIRDZNIECĪBAS NOSACĪJUMI

5.1.

Norāda tirgu, kur vērtspapīrus tirgos un kam ir publicēts prospekts. Norāda visdrīzāko iespējamo termiņu, ja tas ir zināms, kad vērtspapīri tiks iekļauti tirgū.

5.2.

Norāda katrā valstī pilnvaroto maksātāju un pilnvaroto depozitāriju nosaukumus un adreses.

6.

IZDEVUMI, IEKĻAUJOT TIRGŪ

 

Iekļauj kopējo izdevumu tāmi, kas saistīta ar iekļaušanu tirgū.

7.

PAPILDU INFORMĀCIJA

7.1.

Ja vērtspapīru aprakstā ir minēti padomnieki, tad norāda, kādā statusā šie padomnieki ir darbojušies.

7.2.

Norāda pārējo vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju, kuru ir pārbaudījuši vai pārskatījuši revidenti un kuru revidenti ir iekļāvuši ziņojumā. Reproducē šo ziņojumu vai ar kompetentās iestādes atļauju iekļauj tā kopsavilkumu.

7.3.

Ja vērtspapīru aprakstā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi, kvalifikāciju un to, vai viņai ir būtiska interese par emitentu. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, vērtspapīru aprakstā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās vērtspapīru apraksta daļas saturu.

7.4.

Ja informāciju ir sniegusi trešā persona, tad apstiprina, ka šī informācija ir precīzi reproducēta un ka, cik emitentam ir zināms un ciktāl viņš par to var pārliecināties, izlasot šīs trešās personas publicēto informāciju, neviens fakts nav izlaists, kā rezultātā šī reproducētā informācija būtu neprecīza vai maldinoša. Turklāt norāda informācijas avotu(-us).

7.5.

Sniedz ziņas par kredītvērtējumiem, kas pēc emitenta pieprasījuma vai, emitentam sadarbojoties vērtēšanas procesā, izsniegti par emitentu vai par emitenta parāda vērtspapīriem.
XIV PIELIKUMS

▼M8

Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju

▼B

1. Pamatakciju apraksts

1.1. Norāda akciju veidu un kategoriju.

1.2. Norāda tiesību aktus, pēc kuriem akcijas ir vai tiks radītas.

1.3. Norāda, vai šie vērtspapīri ir vārda vērtspapīri vai uzrādītāja vērtspapīri, un to, vai vērtspapīri ir sertifikāta veidā vai dematerializēti. Pēdējā gadījumā norāda tās juridiskās personas nosaukumu un adresi, kas atbild par uzskaites veikšanu.

1.4. Norāda akciju emisijas valūtu.

1.5. Sniedz ziņas par tiesībām, kas ir saistītas ar šiem vērtspapīriem, ieskaitot visus šo tiesību ierobežojumus, kā arī par šo tiesību realizēšanas procedūru.

 Tiesības saņemt dividendes:

 

 noteikts(-i) datums(-i), kurā šīs tiesības stājas spēkā,

 termiņš, pēc kura beigām tiesības saņemt dividendes tiek zaudētas, un ziņas par personu, kas tā rezultātā ir labuma guvēja,

 ierobežojumi dividenžu izsniegšanai un procedūras attiecībā uz nerezidentiem vērtspapīru turētājiem,

 dividenžu lielums vai tā aprēķina metode, maksājumu regularitāte un kumulatīvais vai nekumulatīvais raksturs.

 Balsstiesības.

 Pirmpirkuma tiesības piedāvājumos pierakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas vērtspapīriem.

 Tiesības uz emitenta peļņas daļu.

 Tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā.

 Izpirkšanas noteikumi

 Konvertēšanas noteikumi.

1.6. Jaunu emisiju gadījumā sniedz ziņas par rezolūcijām, atļaujām un apstiprinājumiem, uz kuru pamata akcijas ir vai tiks radītas un/vai emitētas, kā arī norāda emisijas datumu.

1.7. Norāda vietu un laiku akciju iekļaušanai tirgū.

1.8. Dara zināmus visus ierobežojumus brīvai akciju pārvedamībai.

1.9. Norāda, vai attiecībā uz akcijām pastāv kādi noteikumi par obligātiem uzņēmuma pārņemšanas piedāvājumiem un/vai par tiesībām iegādāties atlikušās akcijas un mazākumdalībnieku tiesībām pārdot savas akcijas kontrolpaketes turētājam.

1.10. Sniedz ziņas par publiskiem emitenta akciju kapitāla pārņemšanas piedāvājumiem, ko trešās personas izteikušas pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada laikā. Jāuzrāda cena vai maiņas noteikumi šādos piedāvājumos, kā arī to rezultāti.

1.11. Norāda no pamatakcijām izrietošo tiesību realizēšanas ietekmi uz šo akciju emitentu un iespējamās vērtības samazināšanās ietekmi akcionāriem.

2. Ja pamatinstrumenta emitents ir juridiska persona, kura ietilpst vienā un tajā pašā koncernā, par šo emitentu sniedzamā informācija ir informācija, ko pieprasa akciju reģistrācijas dokumenta plāns.
XV PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, kurus emitē slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (plāns) 

Papildus informācijai, ko prasa šis plāns, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem jāsniedz informācija, kas sniedzama saskaņā ar I pielikuma 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3, 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. punktu (prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumenta plānā par akcijām).

1.

Ieguldījumu mērķis un politika

1.1.

Sniedz sīku aprakstu par ieguldījumu mērķi un politiku, pēc kuras rīkosies kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kā arī apraksta to, kā šos ieguldījumu mērķus un politiku var mainīt, tostarp visus apstākļus, kuros ieguldītājiem šādas izmaiņas ir jāapstiprina. Apraksta visus paņēmienus un līdzekļus, ko var izmantot, lai vadītu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu.

1.2.

Norāda, kādi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir aizņēmuma un/vai tā izmantojuma ierobežojumi. Ja ierobežojumu nav, iekļauj paziņojumu par to.

1.3.

Norāda kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma reglamentējošo statusu kopā ar tā dibināšanas valstī esošās reglamentējošās iestādes nosaukumu.

1.4.

Raksturo tipiska ieguldītāja profilu, kuram kolektīvais ieguldījumu uzņēmums ir izveidots.

2.

Ieguldījuma ierobežojumi

2.1.

Paziņo, vai pastāv ieguldījuma ierobežojumi, kas attiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, un norāda, kā vērtspapīru turētājus informēs par pasākumiem, ko ieguldījumu pārvaldnieks veiks pārkāpumu gadījumā.

2.2.

Ja vairāk nekā 20 % no bruto aktīviem, kas pieder kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam (izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 2.3. vai 2.5. punkts), var:

a)  vai nu tieši, vai netieši ieguldīt vai aizdot vienam pamatemitentam (ieskaitot pamatemitenta meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus) vai arī

b)  ieguldīt vienā vai vairākos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri drīkst ieguldīt vairāk nekā 20 % no saviem bruto aktīviem citos (atklāta un/vai slēgta tipa) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos; vai arī

c)  būt atkarīgi no jebkura darījuma partnera (ieskaitot tā meitasuzņēmumus vai saistītos uzņēmumus) kredītspējas vai maksātspējas;

jāizpauž šāda informācija:

i)  informācija par katru pamatemitentu/kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu/darījumu partneri, it kā tas būtu emitents, ievērojot prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumenta plānā par akcijām (ja attiecināms a) apakšpunkts) vai prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumenta plānā par vērtspapīriem, kurus izdod slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (ja attiecināms b) apakšpunkts), vai prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumenta plānā par parāda un atvasinātajiem vērtspapīriem, kuru vienības nominālvērtība ir vismaz EUR ►M5  100 000 ◄ (ja attiecināms c) apakšpunkts); vai arī

 

ii)  ja vērtspapīri, kurus emitējis pamatemitents/kolektīvo ieguldījumu uzņēmums/darījumu partneris, jau ir iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, vai saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts tirgot regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad norāda šā uzņēmuma nosaukumu, adresi, dibināšanas valsti, uzņēmējdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīri ir iekļauti tirgū.

Šo prasību nepiemēro, ja šie 20 % tiek pārsniegti šādu iemeslu dēļ: vērtības celšanās vai samazināšanās, izmaiņas maiņas kursā, tiesību, prēmiju, pabalstu saņemšana kapitāla veidā vai kāda cita darbība, kas ietekmē ikvienu šā ieguldījuma turētāju, ar nosacījumu, ka ieguldījumu pārvaldnieks ievēro šo limitu, apsverot izmaiņas ieguldījumu portfelī.

2.3.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums drīkst ieguldīt vairāk nekā 20 % no saviem bruto aktīviem citos (atklāta tipa un/vai slēgta tipa) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, norāda, vai un kā tiek izkliedēts risks saistībā ar šādiem ieguldījumiem. Turklāt 2.2 punktu pilnībā attiecina uz pamatieguldījumiem, it kā tie būtu tiešie ieguldījumi.

2.4.

Attiecībā uz 2.2. punkta c) apakšpunktu, ja iepriekš tiek sniegts nodrošinājums, lai kādam no darījuma partneriem segtu riska darījuma daļu, kas pārsniedz 20 % no kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma bruto aktīviem, sniedz sīkākas ziņas par šādu nodrošinājumu.

2.5.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums drīkst ieguldīt vairāk nekā 40 % no saviem bruto aktīviem citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā, izpauž a) vai b) apakšpunktā minēto informāciju:

a)  ziņas par katru kolektīvo ieguldījumu pamatuzņēmumu, it kā tas būtu emitents, atbilstoši prasībām minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumenta plānā par vērtspapīriem, kurus emitē slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums;

b)  ja vērtspapīri, kurus emitējis kolektīvo ieguldījumu pamatuzņēmums, jau ir iekļauti regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, vai saistību izpildi garantē juridiska persona, kam atļauts tirgot regulētā vai līdzvērtīgā tirgū, tad norāda šā uzņēmuma nosaukumu, adresi, dibināšanas valsti, uzņēmējdarbības veidu un tā tirgus nosaukumu, kurā vērtspapīri ir iekļauti.

2.6.

Fiziskas preces

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums veic tiešo ieguldījumu fiziskās precēs, norāda šo faktu un procentuālo daļu, kas tādā veidā tiks ieguldīta.

2.7.

Uzņēmumi kolektīvajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir uzņēmums kolektīvajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, tad norāda šo faktu un procentuālo daļu no portfeļa, ko ieguldīs nekustamajā īpašumā, kā arī raksturo nekustamo īpašumu un norāda visas būtiskās izmaksas saistībā ar šāda īpašuma iegādi. Turklāt jāiekļauj nekustamā(-o) īpašuma(-u) novērtējums.

Informācijas saskaņā ar 4.1. punktu ir sniedzama par:

a)  juridisko personu, kas sniedz novērtējumu;

b)  visām citām juridiskajām personām, kas atbild par īpašuma apsaimniekošanu.

2.8.

Atvasinātie finanšu instrumenti/naudas tirgus instrumenti/valūtas

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums iegulda atvasinātajos finanšu instrumentos, naudas tirgus instrumentos vai valūtās ar mērķi, kas nav efektīva portfeļa pārvaldība (t. i., vienīgi tādēļ, lai samazinātu, pārnestu vai likvidētu ieguldījumu risku kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma veiktajos pamatieguldījumos, ieskaitot visus paņēmienus vai līdzekļus, ko izmanto, lai nodrošinātu aizsardzību pret maiņas un kredītrisku), sniedz paziņojumu, vai šos ieguldījumus izmanto riska ierobežošanas vai ieguldījumu vajadzībām, un norāda, vai un kā tiek izkliedēts risks saistībā ar šādiem ieguldījumiem.

2.9.

Prasības 2.2. punktā neattiecas uz ieguldījumu vērtspapīros, kurus emitē vai garantē dalībvalsts valdība, dalībvalsts aģentūra vai starpniecības iestāde, dalībvalsts reģionālās vai vietējās varas iestādes vai ESAO dalībvalsts.

▼M6

2.10.

Prasības 2.2. punkta a) apakšpunktā neattiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kura ieguldījumu mērķis ir bez būtiskiem pārveidojumiem atspoguļot publicētu indeksu, kas balstās uz plašu vērtspapīru spektru un ir vispārēji atzīts. Jāiekļauj sīki izklāstītas norādes par to, kur var iegūt informāciju par indeksu.

▼B

3.

Pakalpojumu sniedzēji pieteikuma iesniedzējam

3.1.

Norāda faktisko vai paredzamo maksimālo summu visai būtiskajai atlīdzībai, kas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam tieši vai netieši jāsamaksā par pakalpojumiem saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta vēlākais dienā, ar kuru datēts reģistrācijas dokuments, un paskaidro, kā šīs maksas tiek aprēķinātas.

3.2.

Norāda visas atlīdzības, būtiskas vai iespējami būtiskas, kuras kolektīvo ieguldījumu uzņēmums tieši vai netieši maksā un kurām nevar noteikt summu atbilstoši 3.1. punktam.

3.3.

Ja kāds kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pakalpojumu sniedzējs saņem kādus pabalstus no trešajām pusēm (kuras nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) par pakalpojumu sniegšanu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam un ja šos pabalstus negūst kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, sniedz paziņojumu par to, norāda attiecīgās trešās puses nosaukumu, ja tas ir zināms, un raksturo pabalstu veidu.

3.4.

Norāda tā pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, kurš atbild par kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma neto aktīvu vērtības noteikšanu un aprēķinu.

3.5.

Apraksta iespējamos būtiskos interešu konfliktus, kādi kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem var pastāvēt starp viņu pienākumiem pret kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, viņu pienākumiem pret trešajām personām un citām viņu interesēm. Norāda visus pasākumus, kurus veic, lai tiktu galā ar šādiem iespējamiem interešu konfliktiem.

4.

Ieguldījumu pārvaldnieks/konsultanti

4.1.

Par katru ieguldījumu pārvaldnieku izpauž tādu informāciju, kāda ir paredzēta saskaņā ar I pielikuma 5.1.1.–5.1.4. punktu un, ja tas ir būtiski, saskaņā ar 5.1.5. punktu, kā arī tā reglamentējošo statusu un pieredzi.

4.2.

Par katru juridisko personu, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas attiecībā uz kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem, norāda tās nosaukumu un iekļauj īsu aprakstu.

5.

Glabāšana

5.1.

Sniedz pilnīgu aprakstu par to, kā kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīvi tiks glabāti un kas tos glabās, kā arī par fiduciārām vai līdzīga veida attiecībām starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu un trešo pusi saistībā ar glabāšanu.

Ja ir norīkots glabātājs, pilnvarotais vai cita uzticības persona, tad iekļauj šādas ziņas:

a)  tādu informāciju, kas jāizpauž saskaņā ar I pielikuma 5.1.1.–5.1.4. punktu, un, ja tas ir būtiski, saskaņā ar 5.1.5. punktu;

b)  aprakstu par šīs puses saistībām saskaņā ar glabāšanas līgumu vai līdzvērtīgu vienošanos;

c)  visas vienošanās par glabāšanas pilnvaru deleģēšanu;

d)  norīkotā glabātāja un viņa pilnvaroto pārstāvju reglamentējošo statusu.

5.2.

Ja kādus kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma aktīvus glabā juridiska persona, kas nav minēta 5.1. punktā, apraksta, kādā veidā šie aktīvi tiek saturēti kopā, kā arī norāda iespējamos papildu riskus.

6.

Novērtēšana

6.1.

Apraksta, cik bieži un pēc kādiem principiem un metodes tiks noteikta kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma neto aktīvu vērtība, nošķirot ieguldījumu kategorijas, kā arī norāda, kā šo neto aktīvu vērtību darīs zināmu ieguldītājiem.

6.2.

Sniedz sīkākas ziņas par visiem apstākļiem, kādos novērtēšanu drīkst atlikt, un norāda, kā par tādu atlikšanu paziņos vai darīs zināmu ieguldītājiem.

7.

Savstarpēja atbildība

7.1.

Kolektīvo ieguldījumu jumta uzņēmuma gadījumā paziņo par savstarpēju atbildību, kas var pastāvēt starp dažādu kategoriju vērtspapīriem vai ieguldījumiem citos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kā arī izklāsta šādas atbildības ierobežošanai veiktos pasākumus.

8.

Finanšu informācija

8.1.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums kopš tā dibināšanas vai izveidošanas dienas vēl nav sācis darījumus, un uz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienu vēl nav finanšu pārskatu, par to reģistrācijas dokumentā sniedz atbilstošu paziņojumu.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums darījumus ir sācis, piemēro I pielikuma 20. punkta noteikumus par prasībām minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par akcijām.

8.2.

Iekļauj kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma portfeļa plašu un izsmeļošu analīzi (ja portfelis nav pārbaudīts, to skaidri norāda).

8.3.

Vērtspapīru apraksta plānā jānorāda visjaunākā tīrā aktīvu vērtība par vienu vērtspapīru (un, ja šī vērtība nav pārbaudīta, tas skaidri jānorāda).
XVI PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, kurus emitē dalībvalstis, trešās valstis un to reģionālās un vietējās varas iestādes (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Norāda visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Norāda par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

RISKA FAKTORI

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, pret ieguldītājiem.

3.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

3.1.

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un īsumā izklāsta emitenta stāvokli valsts pārvaldes struktūrā.

3.2.

Norāda emitenta juridisko adresi vai ģeogrāfisko atrašanās vietu un juridisko formu, kā arī kontaktadresi un tālruņa numuru.

3.3.

Piemin jaunākos notikumus, kas saistīti ar emitenta maksātspējas novērtējumu.

3.4.

Sniedz aprakstu par emitenta ekonomiku, ieskaitot:

a)  ekonomikas struktūru, sniedzot arī ziņas par galvenajām ekonomikas nozarēm;

b)  iekšzemes kopproduktu, iedalot atbilstoši emitenta ekonomikas nozarēm, par diviem pēdējiem finanšu gadiem.

3.5.

Sniedz vispārēju aprakstu par emitenta politisko sistēmu un valsts pārvaldi, tostarp arī ziņas par emitenta vadības institūciju.

4.

VALSTS FINANSES UN TIRDZNIECĪBA

Sniedz šeit turpmāk norādīto informāciju par diviem finanšu gadiem līdz reģistrācijas dokumenta datēšanas dienai:

a)  nodokļu un budžeta sistēma;

b)  bruto valsts parāds, ieskaitot īsu aprakstu par šo parādu, nenokārtota parāda dzēšanas termiņu (jo īpaši atzīmējot parādu, kura dzēšanas termiņš beidzas agrāk nekā pēc gada) un parāda atmaksājumiem, kā arī par tām parāda daļām, kas atmaksājamas emitenta izcelsmes valsts valūtā un ārvalstu valūtās;

c)  ārējās tirdzniecības un maksājumu bilances rādītāji;

d)  ārvalstu valūtas rezerves, tostarp potenciālie šo ārvalstu valūtas rezervju apgrūtinājumi, kā nestandartizēti nākotnes līgumi vai atvasinātie instrumenti;

e)  finansiālais stāvoklis un finanšu līdzekļi, tostarp likvīdie noguldījumi, kas pieejami izcelsmes valsts valūtā;

f)  ienākumi un izdevumi.

Sniedz ziņas par emitenta pārskatu revīzijas procedūrām vai neatkarīgām pārskatīšanas procedūrām.

5.

NOZĪMĪGAS IZMAIŅAS

5.1.

Sniedz sīkākas ziņas par visām pēdējā finanšu gadā notikušajām nozīmīgajām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 4. punktu, vai arī sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

6.

TIESVEDĪBA UN ARBITRĀŽA

6.1.

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri nesenajā pagātnē varēja būtiski iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši emitenta finansiālo stāvokli, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

6.2.

Sniedz informāciju par to, vai emitentam ir piešķirta imunitāte attiecībā uz tiesas prāvām.

7.

EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi un kvalifikāciju. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt tās personas piekrišanai, kas ir apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas dokumenta daļas saturu.

Cik emitentam zināms, sniedz informāciju, vai ekspertam ir kādas intereses, kas var ietekmēt viņa neatkarību ziņojuma sagatavošanā.

8.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā drīkst aplūkot attiecīgā gadījumā šādus dokumentus vai to kopijas:

a)  finanšu pārskatus un revīzijas ziņojumus par emitentu, kas attiecas vismaz par diviem pēdējiem finanšu gadiem, un kārtējā finanšu gada budžetu;

b)  visus ziņojumus, vēstules un citus dokumentus, novērtējumus un izteikumus, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem.

Norāda vietas, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.
XVII PIELIKUMS

Prasības minimālās informācijas izpaušanai reģistrācijas dokumentā par vērtspapīriem, kurus emitē starptautiskas sabiedriskas organizācijas, un par ESAO dalībvalsts garantētiem parāda vērtspapīriem (plāns)1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

1.1.

Norāda visas personas, kas atbild par reģistrācijas dokumentā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; pēdējā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

1.2.

Iekļauj par reģistrācijas dokumentu atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, reģistrācijas dokumentā iekļautā informācija, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām reģistrācijas dokumenta daļām atbildīgo personu apliecinājumu tam, ka, veltot pietiekamu uzmanību, lai to nodrošinātu, tajā reģistrācijas dokumenta daļā iekļautā informācija, par ko viņi ir atbildīgi, cik viņiem zināms, ir saskaņā ar faktiem un ka tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

2.

RISKA FAKTORI

 

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” izpauž riska faktorus, kas var ietekmēt emitenta spēju izpildīt savas saistības, ko uzliek vērtspapīri, pret ieguldītājiem.

3.

INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

3.1.

Norāda emitenta juridisko nosaukumu un īsumā apraksta emitenta juridisko statusu.

3.2.

Norāda emitenta galveno reģistrācijas vietu un juridisko formu, kā arī tā kontaktadresi un tālruņa numuru.

3.3.

Sniedz sīkākas ziņas par emitenta vadības institūciju un apraksta tā vadības sistēmu, ja tāda ir.

3.4.

Sniedz īsu aprakstu par emitenta mērķi un funkcijām.

3.5.

Norāda emitenta finansējuma avotus, garantijas un citas emitentu locekļu saistības pret emitentu.

3.6.

Piemin jaunākos notikumus, kas saistīti emitenta maksātspējas novērtējumu.

3.7.

Iekļauj emitenta locekļu sarakstu.

4.

FINANŠU INFORMĀCIJA

4.1.

Iekļauj divus pēdējos publicētos pārbaudītos gada finanšu pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar emitenta pieņemtiem grāmatvedības un revīzijas principiem, kā arī sniedz īsu aprakstu par šiem grāmatvedības un revīzijas principiem.

Sniedz sīkākas ziņas par visām nozīmīgām izmaiņām emitenta finansiālajā stāvoklī, kas notikušas pēc pēdējā pārbaudītā gada finanšu pārskata publicēšanas, vai sniedz atbilstošu negatīvu paziņojumu.

5.

TIESVEDĪBA UN ARBITRĀŽA

5.1.

Sniedz ziņas par visām valsts intervencēm, tiesas prāvām vai arbitrāžas procesiem (ieskaitot visus nepabeigtus vai draudošus tiesas procesus, par kuriem emitentam ir zināms) vismaz iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā, kuri varēja būtiski iespaidot vai nesenajā pagātnē ir būtiski iespaidojuši emitenta finansiālo stāvokli, vai sniedz atbilstošu noliedzošu paziņojumu.

5.2.

Sniedz informāciju par to, vai emitentam saskaņā ar tā dibināšanas aktu ir piešķirta imunitāte attiecībā uz tiesas prāvām.

6.

EKSPERTU IZTEIKUMS UN ZIŅAS PAR TO, VAI TREŠAJĀM PERSONĀM IR INTERESE PAR EMITENTU

 

Ja reģistrācijas dokumentā ir iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju, izteikums vai ziņojums, norāda šīs personas vārdu, uzvārdu, darbavietas adresi un kvalifikāciju. Ja ziņojums ir sagatavots pēc emitenta pieprasījuma, reģistrācijas dokumentā to paskaidro, tāpat kā veidu un kontekstu, kādā tas ir iekļauts, un jābūt attiecīgās personas piekrišanai.

Cik emitentam zināms, sniedz informāciju, vai ekspertam ir kādu interešu konflikti, kas var ietekmēt viņa neatkarību ziņojuma sagatavošanā.

7.

SABIEDRĪBAI PIEEJAMIE DOKUMENTI

 

Iekļauj paziņojumu, ka reģistrācijas dokumenta derīguma laikā pēc pieprasījuma varēs iepazīties attiecīgā gadījumā ar šādiem dokumentiem vai to kopijām:

a)  emitenta gada un revīzijas ziņojumiem par diviem pēdējiem finanšu gadiem, kas sagatavoti saskaņā ar emitenta pieņemtajiem grāmatvedības un revīzijas principiem;

b)  visiem ziņojumiem, vēstulēm un citiem dokumentiem, novērtējumiem un izteikumiem, kurus sagatavojis kāds eksperts pēc emitenta pieprasījuma un kuri daļēji ir iekļauti reģistrācijas dokumentā vai ir izdarīta atsauce uz tiem;

c)  emitenta dibināšanas aktu.

Norāda vietas, kur šos sabiedrībai pieejamos dokumentus var aplūkot uz papīra vai elektroniskā veidā.

▼M8
XVIII PIELIKUMS

DAĻA

Kombināciju tabulaNr.

XVIII PIELIKUMS

I daļa

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

PLĀNI

STRUKTŪRAS MODULIS

PLĀNI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Banku parāda un atvasinātie vērtspapīri

Standarta informācija

(vajadzības gadījumā)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

Valstis un to reģionālās un vietējās iestādes

Starptautiskas sabiedriskas organizācijas/ESAO dalībvalsts garantēti parāda vērtspapīri

1.

Akcijas (priekšrocību akcijas, lietotāja akcijas, akcijas ar parakstīšanās priekšrocību tiesībām u. c.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000

 

VAI

 
 

VAI

 
 
 
 

3.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000

 
 

VAI

 

VAI

 
 
 
 

4.

Trešās personas garantēti parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

5.

Trešās personas garantēti atvasinātie vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

6.

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta akcijām vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

8.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Apmaināmu vai konvertējamu parāda vērtspapīru emitents

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akciju emitents

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.

Parāda vērstpapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Apmaināmu vai konvertējamu parāda vērtspapīru emitents

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akciju emitents

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.

Parāda vērtspapīri ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.

Akcijas ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tās iegādāties

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

15.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vai iegādāties tās, un atvasinātie vērtspapīri, kas ir saistīti ar kādu citu pamatinstrumentu, kurš nav emitenta vai koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū (ieskaitot visus atvasinātos vērtspapīrus, kas dod tiesības uz skaidras naudas izmaksu)

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 Nr.

XVIII PIELIKUMS

I daļa

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS

PLĀNI

PAPILDU STRUKTŪRAS MODUĻI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Atvasinātie vērtspapīri

Garantijas

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Pamatakcijas

1.

Akcijas (priekšrocību akcijas, lietotāja akcijas, akcijas ar parakstīšanās priekšrocību tiesībām u. c.)

 
 
 
 
 
 
 

2.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000

 
 
 
 
 
 
 

3.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000

 
 
 
 
 
 
 

4.

Trešās personas garantēti parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 
 
 
 

5.

Trešās personas garantēti atvasinātie vērtspapīri

 
 
 
 
 
 
 

6.

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

 

VAI

VAI

 
 
 
 

7.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta akcijām vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN vienīgi 4.2.2. punkts

 
 
 

8.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akcijas

 
 
 
 
 
 

UN izņemot 2. punktu

9.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 
 
 
 

10.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akcijas

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

 
 
 
 
 
 

11.

Parāda vērtspapīri ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN izņemot 4.2.2. punktu

 
 
 

12.

Akcijas ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 
 
 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 
 
 

13.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tās iegādāties

 
 
 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 
 
 

14.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 
 
 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 
 
 

15.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vai iegādāties tās, un atvasinātie vērtspapīri, kas ir saistīti ar kādu citu pamatinstrumentu, kurš nav emitenta vai koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū (ieskaitot visus atvasinātos vērtspapīrus, kas dod tiesības uz skaidras naudas izmaksu)

 
 
 
 
 
 
 

DAĻA

Kombināciju tabula attiecībā uz to parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, un to parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus vai konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, kad šādas tiesību emisijas un parāda vērtspapīrus emitē mazie un vidējie uzņēmumi (“MVU”) vai uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju (“Small Caps”) (samērīgs informācijas sniegšanas režīms)

Tomēr emitenti var izvēlēties izveidot prospektu saskaņā ar pilno informācijas sniegšanas režīmu.Nr.

XVIII PIELIKUMS

II daļa: Samērīgs informācijas sniegšanas režīms

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

PLĀNI

STRUKTŪRAS MODULIS

PLĀNI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Banku parāda un atvasinātie vērtspapīri

Standarta informācija

(vajadzības gadījumā)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

Valstis un to reģionālās un vietējās iestādes

Starptautiskas sabiedriskas organizācijas/ESAO dalībvalsts garantēti parāda vērtspapīri

1.

Tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijas, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kuras jau atļauts tirgot regulētā tirgū, vai ir izpildīti 26.a panta 2. punktā paredzētie daudzpusējas tirdzniecības sistēmas nosacījumi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

3.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akcijas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akcijas

 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.

XVIII PIELIKUMS

II daļa: Samērīgs informācijas sniegšanas režīms

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS

PLĀNI

PAPILDU STRUKTŪRAS MODUĻI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Atvasinātie vērtspapīri

Garantijas

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Pamatakcijas

1.

Tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijas, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kuras jau atļauts tirgot regulētā tirgū, vai ir izpildīti 26.a panta 2. punktā paredzētie daudzpusējas tirdzniecības sistēmas nosacījumi

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 
 
 

UN izņemot 2. punktu

2.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN vienīgi 4.2.2. punkts

 
 
 

3.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akcijas

 
 
 
 
 
 

UN izņemot 2. punktu

4.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 
 
 
 

5.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 
 
 
 

(Pamat)akcijas

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

 
 
 
 
 
 

▼B
XIX PIELIKUMS

Specializēto emitentu saraksts

 Nekustamā īpašuma sabiedrības

 Kalnrūpniecības sabiedrības

 Ieguldījumu sabiedrības

 Sabiedrības, kas darbojas zinātniskajā pētniecībā

 Sabiedrības ar ne vairāk kā trīs gadu pastāvēšanas ilgumu (jaunizveidotas sabiedrības)

 Kuģošanas sabiedrības

▼M5
XX PIELIKUMSVērtspapīru apraksta plānu un struktūras moduļu uzskaitījums

 

V Pielikums

Norādījumi

1.

ATBILDĪGĀS PERSONAS

 

1.1.

Dara zināmas visas personas, kas atbild par prospektā sniegto informāciju un attiecīgi par dažām tā daļām; otrā gadījumā šīs daļas norāda. Ja šīs personas ir fiziskas personas, tostarp emitenta pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi, norāda viņu vārdus, uzvārdus un amatus; ja šīs personas ir juridiskas personas, norāda nosaukumu un juridisko adresi.

A kategorija

1.2.

Iekļauj par prospektu atbildīgo personu apliecinājumu, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību, prospektā iekļautā informācija, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi. Attiecīgos gadījumos iekļauj par dažām prospekta daļām atbildīgo personu apliecinājumu, ka tajā prospekta daļā iekļautā informācija, par ko viņas atbild, cik viņām zināms, ir saskaņā ar faktiem un tajā nav izlaistas nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tā nozīmi.

A kategorija

2.

RISKA FAKTORI

 

2.1.

Viegli pamanāmā vietā iedaļā ar nosaukumu “Riska faktori” sniedz informāciju par riska faktoriem, kas ir nozīmīgi vērtspapīriem, kurus piedāvā un/vai iekļauj tirgū, lai novērtētu ar šādiem vērtspapīriem saistīto tirgus risku.

A kategorija

▼M6

3.

BŪTISKA INFORMĀCIJA

 

▼M5

3.1.

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses

 

Raksturo jebkuras intereses, arī konfliktējošas intereses, kas ir būtiskas emisijai/piedāvājumam, sniedzot sīkākas ziņas par iesaistītajām personām un interešu būtību.

C kategorija

3.2.

Piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izlietojums

 

Min piedāvājuma iemeslus, ja tie nav peļņas gūšana un/vai nodrošināšanās pret dažiem riska veidiem. Attiecīgā gadījumā izpauž paredzamos kopējos emisijas/piedāvājuma izdevumus un paredzamo tīro ieņēmumu summu. Šos izdevumus un ieņēmumus sadala atbilstoši galvenajiem paredzamajiem izlietojumiem un uzskaitot šo izlietojumu secībā. Ja emitents apzinās, ka pared