Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20190726

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificētā redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2019-07-26

02004L0037 — LV — 26.07.2019 — 005.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/37/EK

(2004. gada 29. aprīlis)

par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificētā redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/27/ES (2014. gada 26. februāris),

  L 65

1

5.3.2014

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2017/2398 Dokuments attiecas uz EEZ (2017. gada 12. decembris),

  L 345

87

27.12.2017

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/130 Dokuments attiecas uz EEZ (2019. gada 16. janvāris),

  L 30

112

31.1.2019

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/983 Dokuments attiecas uz EEZ (2019. gada 5. jūnijs),

  L 164

23

20.6.2019

►M5

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1243 (2019. gada 20. jūnijs),

  L 198

241

25.7.2019


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 146, 5.6.2019, lpp 116 (2019/130)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/37/EK

(2004. gada 29. aprīlis)

par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (kodificētā redakcija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

1.  Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus pret to veselības un drošības apdraudējumu, kā arī novērst šo apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība darbā.

Tā paredz īpašu prasību minimumu šajā jomā, tostarp robežvērtības.

2.  Šī direktīva neattiecas uz darba ņēmējiem, kas pakļauti vienīgi radiācijai saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu.

3.  Direktīva 89/391/EEK pilnībā attiecas uz visu 1. punktā noteikto jomu, neskarot stingrākus un/vai īpašus šajā direktīvā iekļautus noteikumus.

▼M1

4.  Attiecībā uz azbestu, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/148/EK ( 1 ) priekšmets, šīs direktīvas noteikumus piemēro visos gadījumos, kad tie ir labvēlīgāki veselībai un drošībai darbā.

▼B

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

▼M1

a) “kancerogēns” ir:

i) viela vai maisījums, kas atbilst 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnu klasifikācijas kritērijiem, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 ( 2 ) I pielikumā;

ii) viela, maisījums vai process, kas minēts šīs direktīvas I pielikumā, kā arī viela vai maisījums, kas izdalās kādā no procesiem, kuri uzskaitīti minētajā pielikumā;

b) “mutagēns” ir:

viela vai maisījums, kas atbilst 1.A vai 1.B kategorijas cilmes šūnu mutācijas izraisošu vielu klasifikācijas kritērijiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā;

▼B

c) “robežvērtība”, ja vien nav norādīts citādi, ir ierobežojums darba ņēmēja elpošanas zonas gaisā esošās “kancerogēna vai mutagēna” koncentrācijas vidējam svaram noteiktā salīdzināmā laikposmā, kas norādīts šīs direktīvas III pielikumā.

3. pants

Darbības joma – riska noteikšana un novērtēšana

1.  Šī direktīva attiecas uz darbībām, kuru laikā darba ņēmēji to darba rezultātā ir vai var tikt pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai.

2.  Visu tādu darbību gadījumā, kuru laikā darba ņēmēji var tikt pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu iedarbības riskam, nosaka iedarbības raksturu, pakāpi un ilgumu, lai būtu iespējams novērtēt darba ņēmēju veselības vai drošības apdraudējumu un noteikt veicamos pasākumus.

Novērtējumu regulāri atjaunina un veic vienmēr, kad mainās apstākļi, kas var ietekmēt darba ņēmēju pakļaušanu kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai.

Darba devējs pēc atbildīgo iestāžu pieprasījuma sniedz informāciju, kas izmantota, veicot novērtējumu.

3.  Novērtējot risku, vērā ņem visus citus iedarbības ceļus, piemēram absorbciju ādā un/vai caur to.

4.  Veicot riska novērtējumu, darba devēji īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz īpašam riskam pakļauto darba ņēmēju veselību vai drošību un cita starpā ņem vērā to, vai šādus darba ņēmējus ir vēlams nenodarbināt zonās, kur tie var nonākt saskarē ar kancerogēniem vai mutagēniem.II NODAĻA

DARBA DEVĒJU PIENĀKUMI

4. pants

Samazināšana un aizstāšana

1.  Darba devējs samazina kancerogēnu vai mutagēnu lietošanu darba vietā, jo īpaši aizstājot tos, ciktāl tas ir tehniski iespējams, ar vielu, ►M1  maisījumu ◄ vai procesu, kas saskaņā ar tā izmantošanas nosacījumiem attiecīgi nav bīstams vai ir mazāk bīstams darba ņēmēju veselībai vai drošībai.

2.  Darba devējs pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma iesniedz tām tā veikto izmeklējumu rezultātus.

5. pants

Iedarbības novēršana un samazināšana

1.  Ja 3. panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai, darba ņēmēju pakļaušana iedarbībai ir jānovērš.

2.  Ja kancerogēnu vai mutagēnu nav tehniski iespējams aizstāt ar vielu, ►M1  maisījumu ◄ vai procesu, kas saskaņā ar tā izmantošanas nosacījumiem nav bīstams vai ir mazāk bīstams veselībai vai drošībai, tad darba devējs nodrošina šī kancerogēna vai mutagēna ražošanu un izmantošanu noslēgtā sistēmā tehnisko iespēju robežās.

3.  Ja noslēgtu sistēmu izmantot nav tehniski iespējams, darba devējs nodrošina iedarbības līmeņa samazināšanu darba ņēmējiem tiktāl, ciktāl tas tehniski iespējams.

4.  Iedarbība nedrīkst pārsniegt kancerogēna robežvērtību, kas norādīta III pielikumā.

5.  Vienmēr, kad tiek izmantots kancerogēns vai mutagēns, darba devējs veic visus turpmāk minētos pasākumus:

a) ierobežo kancerogēna vai mutagēna daudzumus darba vietā;

b) cik vien iespējams ierobežo darba ņēmēju skaitu, kas ir vai varētu tikt pakļauti to iedarbībai;

c) plāno darba procesus un tehniskos aizsargpasākumus tā, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kancerogēnu vai mutagēnu izplūdi darba vietā;

d) savāc kancerogēnus vai mutagēnus to izplūdes vietā, izmanto lokālas nosūces ierīces vai vispārēju ventilāciju; visām šādām metodēm jābūt piemērotām un saderīgām ar nepieciešamo sabiedrības veselības un vides aizsardzību;

e) izmanto attiecīgas esošās procedūras kancerogēnu vai mutagēnu noteikšanai, jo īpaši agrīnai tādas virsnormatīvas iedarbības atklāšanai, kas radusies neparedzēta gadījuma vai avārijas rezultātā;

f) nosaka piemērotu darba kārtību un metodes;

g) veic kolektīvās aizsardzības pasākumus un/vai, ja iedarbību nevar novērst ar citiem līdzekļiem, veic individuālus aizsardzības pasākumus;

h) veic higiēnas pasākumus, jo īpaši regulāri mazgā grīdas, sienas un pārējās virsmas;

i) informē darba ņēmējus;

j) norobežo riska zonas un izmanto piemērotas brīdinājuma un drošības zīmes, ieskaitot zīmes “Nesmēķēt!” zonās, kur darba ņēmēji ir pakļauti vai varētu tikt pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai;

k) izstrādā rīcības plānus neparedzētiem gadījumiem, kas var izraisīt virsnormatīvu iedarbību;

l) nodrošina drošu uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, jo īpaši izmantojot noslēdzamus, skaidri un saredzami marķētus konteinerus;

m) nodrošina, ka darba ņēmēji veic drošu atkritumu savākšanu, glabāšanu un apglabāšanu, tostarp izmantojot noslēdzamus, skaidri un saredzami marķētus konteinerus.

6. pants

Kompetentās iestādes informēšana

Ja 3. panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai, darba devēji pēc kompetentās iestādes pieprasījuma dara pieejamu attiecīgu informāciju par:

a) darbībām un/vai rūpnieciskiem procesiem, ko veic, norādot iemeslus, kādēļ tiek izmantoti kancerogēni vai mutagēni;

b) kancerogēnu vai mutagēnu saturošo vielu vai ►M1  maisījumu ◄ daudzumiem, ko ražo vai izmanto;

c) iedarbībai pakļauto darba ņēmēju skaitu;

d) veiktajiem preventīvajiem pasākumiem;

e) izmantoto aizsarglīdzekļu veidu;

f) iedarbības veidu un pakāpi;

g) aizstāšanas gadījumiem.

▼M2

Komisijai saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 17.a pantu iesniegtajos ziņojumos dalībvalstis ņem vērā šā panta pirmās daļas a)–g) punktā minēto informāciju.

▼B

7. pants

Neparedzēta iedarbība

1.  Ja ir noticis neparedzēts gadījums vai avārija, kā rezultātā darba ņēmēji var tikt pakļauti virsnormatīvai iedarbībai, darba devējs par to informē darba ņēmējus.

2.  Kamēr situācija nav normalizēta un virsnormatīvās iedarbības izraisītāji nav likvidēti:

a) strādāt skartajā zonā atļauj tikai tiem darba ņēmējiem, kuriem jāveic remontdarbi un citi vajadzīgie darbi;

b) attiecīgos darba ņēmējus nodrošina ar aizsargtērpiem un individuālās aizsardzības respiratoriekārtām, kas tiem jālieto; iedarbība nedrīkst būt ilgstoša un katru darba ņēmēju pakļauj iedarbībai tikai pieļaujamo laika minimumu;

c) neaizsargātiem darba ņēmējiem nav atļauts strādāt skartajā zonā.

8. pants

Paredzama iedarbība

1.  Attiecībā uz dažām darbībām kā, piemēram, apkope, saistībā ar kurām ir paredzams, ka var ievērojami palielināties darba ņēmēju pakļaušana iedarbībai, un saistībā ar kurām visi iespējamie tehniskie aizsargpasākumi darba ņēmēju pakļaušanas ierobežošanai jau ir izsmelti, darba devējs, apspriežoties ar darba ņēmējiem un/vai to pārstāvjiem uzņēmumā vai iestādē, neierobežojot darba devēja atbildību, nosaka pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai līdz minimumam samazinātu darba ņēmēju pakļaušanu iedarbībai un lai nodrošinātu darba ņēmēju aizsardzību, kamēr tie veic šādas darbības.

Saskaņā ar pirmo daļu attiecīgos darba ņēmējus apgādā ar aizsargtērpiem un individuālās aizsardzības respiratoriekārtām, kas tiem jālieto, kamēr pastāv virsnormas iedarbība. Tāda iedarbība nedrīkst būt ilgstoša, un katru darba ņēmēju tai pakļauj tikai stingri noteiktu laika minimumu.

2.  Veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās zonas, kurās notiek 1. punkta pirmajā daļā minētās darbības, ir skaidri norobežotas un norādītas vai ka nepiederošām personām kādā citā veidā tiek liegta piekļuve šādām zonām.

9. pants

Piekļuve riska zonām

Darba devēji veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās zonas, kurās notiek darbības, saistībā ar kurām 3. panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus darba ņēmēju drošībai vai veselībai, ir pieejamas vienīgi tiem darba ņēmējiem, kuriem tajās jāieiet, lai veiktu savu darbu vai pildītu pienākumus.

10. pants

Higiēna un individuālā aizsardzība

1.  Darba devējiem ir jāveic attiecīgi pasākumi attiecībā uz visām darbībām, kuras rada piesārņošanas ar kancerogēniem vai mutagēniem risku, lai nodrošinātu, ka:

a) darba ņēmēji neēd, nedzer vai nesmēķē darba zonās, kurās pastāv piesārņošanas ar kancerogēniem vai mutagēniem risks;

b) darba ņēmēji tiek nodrošināti ar atbilstīgiem aizsargtērpiem vai citu atbilstīgu specapģērbu;

c) darba apģērba vai aizsargtērpa un ielas apģērba glabāšanai tiek paredzētas atsevišķas glabāšanas vietas;

d) darba ņēmēji tiek nodrošināti ar atbilstīgām un piemērotām mazgāšanās telpām un labierīcībām;

e) aizsarglīdzekļi tiek pareizi glabāti skaidri noteiktā vietā un tie tiek pārbaudīti un iztīrīti, ja iespējams, pirms un katrā ziņā pēc katras lietošanas reizes;

f) pirms katras nākamās lietošanas reizes tiek salaboti vai aizstāti bojātie aizsarglīdzekļi.

2.  No darba ņēmējiem nedrīkst iekasēt maksu par 1. punktā norādītajiem pasākumiem.

11. pants

Darba ņēmēju informēšana un apmācība

1.  Darba devējs veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji uzņēmumā vai iestādē, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, saņem pietiekamu un piemērotu apmācību, jo īpaši informācijas un instrukciju veidā:

a) par potenciālajiem veselības apdraudējumiem, tostarp par papildu risku tabakas lietošanas dēļ;

b) par piesardzības pasākumiem, kas veicami, lai nepieļautu pakļaušanu iedarbībai;

c) par higiēnas prasībām;

d) par aizsarglīdzekļu un aizsargtērpu lietošanu;

e) par darba ņēmēju rīcību negadījumu laikā un rīcību, lai tos nepieļautu.

Apmācību:

– pielāgo, ņemot vērā jaunu vai citādu risku, un

– vajadzības gadījumā periodiski atkārto.

2.  Darba devēji informē darba ņēmējus par iekārtām un saistītiem konteineriem, kuros ir kancerogēni vai mutagēni, nodrošina, ka visi konteineri, iepakojumi un iekārtas, kuros ir kancerogēni vai mutagēni, ir skaidri un salasāmi marķēti, un uz tiem ir skaidri redzamas brīdinājuma un bīstamības zīmes.

12. pants

Informācija darba ņēmējiem

Veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a) darba ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji uzņēmumā vai iestādē var pārliecināties, ka tiek piemērotas šīs direktīvas prasības, vai darba ņēmējus var iesaistīt to izpildē, jo īpaši attiecībā uz turpmāk minēto:

i) darba ņēmēju drošības un veselības nodrošināšana ir saistīta ar aizsargtērpu un aizsarglīdzekļu izvēli, valkāšanu un lietošanu, neierobežojot darba devēja atbildību par aizsargtērpu un aizsarglīdzekļu efektivitātes noteikšanu;

ii) darba devēja noteiktie pasākumi, kas minēti 8. panta 1. punkta pirmajā daļā, neierobežo darba devēja atbildību par šādu pasākumu noteikšanu;

b) darba ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji uzņēmumā vai iestādē iespējami ātri tiek informēti par virsnormatīvas iedarbības gadījumiem, ieskaitot 8. pantā minētos, kā arī par to cēloņiem un par veiktajiem vai veicamajiem pasākumiem situācijas labošanai;

c) darba devējs nepārtraukti atjaunina visu to darba ņēmēju sarakstu, kas saistīti ar darbībām, par kurām 3. panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultāti atklāj draudus darba ņēmēju veselībai vai drošībai, norādot to, kādai iedarbībai tie bijuši pakļauti, ja šāda informācija ir pieejama;

d) ārsts un/vai kompetentā iestāde, kā arī visas citas personas, kas atbild par drošību un veselības aizsardzību darbā, var iepazīties ar c) apakšpunktā minēto sarakstu;

e) ikviens darba ņēmējs var iepazīties ar sarakstā esošo informāciju, kas attiecas tieši uz viņu;

f) darba ņēmējiem un/vai darba ņēmēju pārstāvjiem uzņēmumā vai iestādē ir pieejama anonīma kolektīvā informācija.

13. pants

Apspriešanās ar darba ņēmējiem un to līdzdalība

Apspriešanās ar darba ņēmējiem un/vai to pārstāvjiem, kā arī to līdzdalība saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, notiek saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 11. pantu.

▼M3

13.a pants

Sociālo partneru nolīgumi

Nolīgumus, kurus jomā, uz kuru attiecas šī Direktīva, iespējams, noslēgs sociālie partneri, uzskaita Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU–OSHA) tīmekļa vietnē. Minēto sarakstu regulāri atjaunina.

▼BIII NODAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

14. pants

Veselības uzraudzība

▼M2

1.  Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesībām vai praksi izveido sistēmu, ko piemēro, veicot attiecīgu veselības uzraudzību tādiem darba ņēmējiem, kam 3. panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultāti liecina par risku veselībai vai drošībai. Ārsts vai iestāde, kas atbild par darba ņēmēju veselības uzraudzību, var norādīt, ka pēc iedarbības beigām veselības uzraudzība ir jāturpina tik ilgi, cik tie uzskata par vajadzīgu, lai aizsargātu attiecīgā darba ņēmēja veselību.

▼B

2.  Šā panta 1. punktā minētajai sistēmai jābūt tādai, lai ikviens darba ņēmējs piemērotos gadījumos varētu saņemt attiecīgu veselības uzraudzību:

pirms pakļaušanas iedarbībai,

periodiski pēc tās.

Šai sistēmai jābūt tādai, lai būtu iespējams tiešā veidā īstenot individuālās un darba higiēnas pasākumus.

3.  Ja konstatē, ka darba ņēmējam ir veselības traucējumi, ko var būt izraisījusi kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība, tad ārsts vai iestāde, kas atbild par darba ņēmēju veselības uzraudzību, var pieprasīt, lai veselības pārbaudi veiktu pārējiem darba ņēmējiem, kas bija pakļauti līdzīgai iedarbībai.

Tādā gadījumā veic atkārtotu iedarbības riska novērtējumu saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

4.  Darba ņēmējiem, kuriem veic veselības uzraudzību, iekārto atsevišķu slimības vēsturi, un par veselības uzraudzību atbildīgais ārsts vai iestāde ierosina aizsardzības un preventīvus pasākumus, kas jāveic attiecībā uz jebkuru atsevišķu darba ņēmēju.

5.  Darba ņēmējiem jāsniedz informācija un padoms par veselības uzraudzību, ko tie var saņemt pēc tam, kad tie vairs nav pakļauti iedarbībai.

6.  Saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un/vai praksi:

– darba ņēmējiem ir pieejami veselības uzraudzības rezultāti, kas attiecas uz viņiem pašiem, un

– attiecīgie darba ņēmēji vai darba devējs var pieprasīt, lai tiktu pārskatīti veselības uzraudzības rezultāti.

7.  Praktiski ieteikumi par darba ņēmēju veselības uzraudzību ir sniegti II pielikumā.

▼M2

8.  Par visiem saslimšanas ar vēzi gadījumiem, kas saskaņā ar valsts tiesībām vai praksi ir atzīti par tādiem, kurus izraisījusi kancerogēna vai mutagēna iedarbība darbavietā, paziņo kompetentajai iestādei.

Komisijai saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 17.a pantu iesniegtajos ziņojumos dalībvalstis ņem vērā šajā punktā minēto informāciju.

▼B

15. pants

Dokumentu glabāšana

1.  Sarakstu, kas minēts 12. panta c) apakšpunktā, un slimības vēsturi, kas minēta 14. panta 4. punktā, glabā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un/vai praksi vismaz 40 gadus pēc iedarbības beigām.

2.  Ja uzņēmums pārtrauc darbību, minētos dokumentus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un/vai praksi nodod kompetentās iestādes rīcībā.

16. pants

Robežvērtības

1.  Padome saskaņā ar Līguma 137. panta 2. punktā paredzēto procedūru direktīvās norāda robežvērtības, pamatojoties uz pieejamo informāciju, ietverot zinātniskos un tehniskos datus par visiem kancerogēniem vai mutagēniem, attiecībā uz kuriem tas iespējams, un vajadzības gadījumā citus ar tiem tieši saistītus noteikumus.

2.  Robežvērtības un citi tieši saistīti noteikumi ir izklāstīti III pielikumā.

▼M5

17. pants

II pielikuma grozījumi

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 17.a pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko veic tikai tehniskus grozījumus II pielikumā, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskajos noteikumos vai specifikācijās un jaunus atklājumus kancerogēnu vai mutagēnu jomā.

Ja pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar tūlītējiem, tiešiem un nopietniem riskiem darba ņēmēju un citu personu fiziskajai veselībai un drošībai, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ nepieciešama rīcība ļoti īsā termiņā, 17.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

▼M5

17.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 26. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ( 3 ).

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 17. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

17.b pants

Steidzamības procedūra

1.  Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 17.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

▼B

18. pants

Datu izmantošana

Komisijai ir pieejami dati, kurus valsts kompetentās iestādes ieguvušas, apstrādājot 14. panta 8. punktā minēto informāciju.

▼M2

18.a pants

Izvērtēšana

Komisija – kā daļu no nākamā šīs direktīvas īstenošanas izvērtējuma saistībā ar Direktīvas 89/391/EEK 17.a pantā minēto izvērtējumu – izvērtē arī, vai ir jāgroza robežvērtība ieelpojamiem kristāliskā silīcija dioksīda putekļiem. Komisija vajadzības gadījumā ierosina nepieciešamos grozījumus un izmaiņas saistībā ar minētajām vielām.

Ne vēlāk kā 2019. gada pirmajā ceturksnī Komisija, ņemot vērā jaunāko zinātnisko pieredzi, izvērtē iespēju grozīt šīs direktīvas darbības jomu, lai tajā iekļautu reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas. Pamatojoties uz minēto, Komisija, apspriedusies ar darba devējiem un darba ņēmējiem, vajadzīgas gadījumā iesniedz leģislatīvā akta priekšlikumu.

▼M4

Ne vēlāk kā 2022. gada 11. jūlijā Komisija novērtē iespēju grozīt šo direktīvu, lai pievienotu noteikumus par arodekspozīcijas robežvērtības koncentrācijai gaisā kombinēšanu ar bioloģisko robežvērtību attiecībā uz kadmiju un tā neorganiskajiem savienojumiem.

Ne vēlāk kā 2020. gada 30. jūnijā Komisija, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas un pēc pienācīgas apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, īpaši ar veselības aprūpes darbiniekiem un speciālistiem, novērtē iespēju grozīt šo direktīvu, lai tajā iekļautu bīstamas zāles, tostarp citotoksiskas zāles, vai arī ierosināt piemērotāku instrumentu nolūkā nodrošināt darba drošību darba ņēmējiem, kas ir pakļauti šādu zāļu iedarbībai. Pamatojoties uz minēto, Komisija, apspriedusies ar darba devējiem un darba ņēmējiem, attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu.

▼B

19. pants

Paziņošana Komisijai

Dalībvalstis iepazīstina Komisiju ar savu tiesību aktu noteikumiem, ko tās nākotnē pieņems jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

20. pants

Atcelšana

Direktīvu 90/394/EEK, kas grozīta ar IV pielikuma A daļā minētajām direktīvām, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz šīs direktīvas IV pielikuma B daļā noteiktajiem transponēšanas termiņiem.

Norādes uz atcelto direktīvu uzskata par norādēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstību tabulu V pielikumā.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
I PIELIKUMS

Vielu, ►M1  maisījumu ◄ un procesu saraksts

(2. panta a) punkta iii) apakšpunkts)

1. Auramīna ražošana.

2. Darbs, kas saistīts ar akmeņogļu kvēpos, darvā un piķī esošo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu iedarbību.

3. Darbs, kurā darba ņēmēji tiek pakļauti kaparniķeļa kušņu apdedzināšanā un elektrolītiskā attīrīšanā izdalīto putekļu, dūmu un aerosolu iedarbībai.

4. Stipro skābju process izopropilspirta ražošanā.

5. Darbs, kas saistīts ar cietkoksnes putekļu iedarbību ( 4 ).

▼M2

6. Darbs, kas saistīts ar darba procesā radušos ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību.

▼M3

7. Darbs, kas saistīts ar tādu minerāleļļu saskari ar ādu, kuras iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai.

8. Darbs, kas ir saistīts ar dīzeļdzinēja izplūdes gāzu emisiju iedarbību.

▼B
II PIELIKUMS

Praktiski ieteikumi par darba ņēmēju veselības uzraudzību

(14. panta 7. punkts)

1. Ārstam un/vai iestādei, kas atbild par to darba ņēmēju veselības uzraudzību, kuri ir pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai, jāiepazīstas ar iedarbības nosacījumiem vai apstākļiem katra darba ņēmēja gadījumā.

2. Darba ņēmēju veselības uzraudzība jāveic saskaņā ar arodmedicīnas principiem un praksi; tajā jākļauj vismaz šādi pasākumi:

darba ņēmēja slimības vēstures un arodvēstures reģistrēšana;

personiska saruna;

attiecīgos gadījumos bioloģiskā uzraudzība, kā arī agrīnu un atgriezenisku seku noteikšana.

Var pieņemt lēmumu ikvienu veselības uzraudzībā esošu darba ņēmēju nosūtīt uz papildu pārbaudēm, ņemot vērā jaunākās atziņas arodmedicīnā.

▼M3
III PIELIKUMS

ROBEŽVĒRTĪBAS UN CITI TIEŠI SAISTĪTI NOTEIKUMI (16. PANTS)

A.   ARODEKSPOZĪCIJAS ROBEŽVĒRTĪBASAģenta nosaukums

EK Nr. (1)

CAS Nr. (2)

Robežvērtības

Piebilde

Pārejas pasākumi

8 stundas (3)

Īslaicīga (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Cietkoksnes putekļi

(8)

Robežvērtība 3 mg/m3 līdz 2023. gada 17. janvārim

Hroma (VI) savienojumi, kas ir kancerogēni 2. panta a) punkta i) apakšpunkta nozīmē

(kā hroms)

0,005

Robežvērtība 0,010 mg/m3 līdz 2025. gada 17. janvārim

Robežvērtība: 0,025 mg/m3 metināšanas vai plazmas griešanas procesiem vai līdzīgiem darba procesiem, kas rada tvaikus, līdz 2025. gada 17. janvārim

Ugunsizturīgas keramikas šķiedras, kas ir kancerogēnas 2. panta a) punkta i) apakšpunkta nozīmē

0,3

 

Ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda putekļi

0,1 (9)

 

Benzols

200-753-7

71-43-2

3,25

1

iedarbība caur ādu (10)

 

Vinilhlorīda monomērs

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Etilēna oksīds

200-849-9

75-21-8

1,8

1

iedarbība caur ādu (10)

 

1,2-epoksipropāns

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Trihloretilēns

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

iedarbība caur ādu (10)

 

Akrilamīds

201-173-7

79-06-1

0,1

iedarbība caur ādu (10)

 

2-Nitropropāns

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-toluidīns

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

iedarbība caur ādu (10)

 

4,4′-metilēndianilīns

202-974-4

101-77-9

0,08

iedarbība caur ādu (10)

 

Epihlorhidrīns

203-439-8

106-89-8

1,9

iedarbība caur ādu (10)

 

Etilēndibromīds

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

iedarbība caur ādu (10)

 

1,3-butadiēns

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Etilēndihlorīds

203-458-1

107-06-2

8,2

2

iedarbība caur ādu (10)

 

Hidrazīns

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

iedarbība caur ādu (10)

 

Brometilēns

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

Robežvērtību sāk piemērot no 2023. gada 21. februāra. Kas attiecas uz pazemes kalnrūpniecību un tuneļu būvniecību, robežvērtību sāk piemērot no 2026. gada 21. februāra.

Benz[a]pirēnu saturoši policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, kas ir kancerogēni šīs direktīvas nozīmē

 

 

 

 

 

 

 

 

iedarbība caur ādu (10)

 

Minerāleļļas, kas iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

iedarbība caur ādu (10)

 

▼M4

Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi

0,001 (11)

 

Robežvērtība 0,004 mg/m3 (12) līdz 2027. gada 11. jūlijam.

Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi

0,0002 (11)

ādas un elpceļu sensibilizācija (13)

Robežvērtība 0,0006 mg/m3 līdz 2026. gada 11. jūlijam.

Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi

0,01 (11)

Vara kausēšanas nozarē robežvērtību piemēro no 2023. gada 11. jūlija.

Formaldehīds

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

ādas sensibilizācija (14)

Robežvērtība 0,62 mg/m3 vai 0,5 ppm (3) veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs līdz 2024. gada 11. jūlijam.

4,4′-metilēnbis(2-hloranilīns)

202-918-9

101-14-4

0,01

āda (10)

 

▼M3

(1)   EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (Einecs), Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas par polimēriem (NLP), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā.

(2)    CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistra numurs.

(3)   Izmērīts vai aprēķināts kā vidējā vērtība laikā, izmantojot astoņu stundu salīdzināmo periodu (TWA).

(4)   Īslaicīgas iedarbības robežvērtība (STEL). Robežvērtība, kuru iedarbība nedrīkst pārsniegt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja vien nav norādīts citādi.

(5)    mg/m3 = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (pie 760 mm spiediena uz dzīvsudraba stabiņa).

(6)    ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m3).

(7)    f/ml = šķiedras mililitrā.

(8)   Ieelpojamā frakcija: ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu koksnes putekļiem.

(9)   Ieelpojamā frakcija.

(10)   Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu.

(11)   Ieelpojamā frakcija.

(12)   Ieelpojamā frakcija. Ieelpojamā frakcija tajās dalībvalstīs, kas šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā īsteno biomonitoringa sistēmu ar bioloģisko robežvērtību, kas nepārsniedz 0,002 mg Cd/g kreatinīna urīnā.

(13)   Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju.

(14)   Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju.

(*1)   Tiek mērīts kā elementārais ogleklis.

B.   CITI TIEŠI SAISTĪTI NOTEIKUMI

pm

▼B
IV PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva un secīgie grozījumi tajā

(kas minēti 20. pantā)Padomes Direktīva 90/394/EEK

(OV L 196, 26.7.1990., 1. lpp.)

Padomes Direktīva 97/42/EK

(OV L 179, 8.7.1997., 4. lpp.)

Padomes Direktīva 1999/38/EK

(OV L 138, 1.6.1999., 66. lpp.)

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(kas minēti 20. pantā)Direktīva

Transponēšanas termiņš

90/394/EEK

1992. gada 31. decembris

97/42/EK

2000. gada 27. jūnijs

1999/38/EK

2003. gada 29. aprīlis
V PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULADirektīva 90/394/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. panta a) punkts

2. panta a) punkts

2. panta aa) punkts

2. panta b) punkts

2. panta b) punkts

2. panta c) punkts

3. līdz 9. pants

3. – 19. pants

10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

10. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums

10. panta 1. punkta b) apakšpunkts

10. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais teikums

10. panta 1. punkta c) apakšpunkts

10. panta 1. punkta c) apakšpunkts

10. panta 1. punkta d) apakšpunkts

10. panta 1. punkta d) apakšpunkta pirmais un otrais teikums

10. panta 1. punkta e) apakšpunkts

10. panta 1. punkta d) apakšpunkta trešais teikums

10. panta 1. punkta f) apakšpunkts

10. panta 2. punkts

10. panta 2. punkts

No 11. līdz 18. pantam

No 11. līdz 18. pantam

19. panta 1. punkta pirmā daļa

 

19. panta 1. punkta otrā daļa

 

19. panta 1. punkta trešā daļa

 

19. panta 2. punkts

19. pants

 

20. pants

 

21. pants

20. pants

22. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

 

IV pielikums

 

V pielikums( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/148/EK (2009. gada 30. novembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (OV L 330, 16.12.2009., 28. lpp.).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

( 3 ) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

( 4 ) Saraksts ar dažām cietkoksnēm ir pieejams monogrāfiju par kanceroģenēzes risku cilvēkiem 62. sējumā “Koksnes putekļi un formaldehīds”, ko publicējusi Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra, Lionā, 1995. gadā.

Top