EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2004. gada 4. marts ) par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem (ECB/2004/3) (2004/258/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — LV — 29.03.2015 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2004. gada 4. marts)

par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem

(ECB/2004/3)

(2004/258/EK)

(OV L 080, 18.3.2004, p.42)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (2011. gada 9. maijs),

  L 158

37

16.6.2011

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/529 (2015. gada 21. janvāris),

  L 84

64

28.3.2015
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2004. gada 4. marts)

par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem

(ECB/2004/3)

(2004/258/EK)EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 12.3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas reglamentu ( 1 ) un jo īpaši tā 23. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienību 1. panta otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, saskaņā ar kuru šis Līgums iezīmē jaunu posmu ciešākas Eiropas tautu savienības izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana notiek cik vien iespējams atklāti un cik vien iespējams tuvinot to pilsoņiem. Atklātība veicina pārvaldes sistēmas leģitimitāti, efektivitāti un pārskatāmību, tā nostiprinot demokrātijas principu.

(2)

Kopīgajā deklarācijā ( 2 ) par Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ( 3 ) Eiropas Parlaments, Padome un Komisija aicina citas Savienības iestādes un organizācijas pieņemt tādus iekšējos noteikumus par publisku piekļuvi dokumentiem, kas ņem vērā regulā izklāstītos principus un ierobežojumus. Attiecīgi jāpārskata režīms attiecībā uz publisko piekļuvi ECB dokumentiem, kas noteikts 1998. gada 3. novembra Lēmumā ECB/1998/12 par publisku piekļuvi Eiropas Centrālās bankas dokumentiem un arhīviem ( 4 ).

(3)

Jānosaka plašāka piekļuve ECB dokumentiem, tajā pašā laikā nodrošinot ECB un valstu centrālo banku (VCB) neatkarību, kas paredzēta Līguma 108. pantā un Statūtu 7. pantā, un dažu, ECB uzdevumu izpildei raksturīgu, jautājumu konfidencialitāti. Lai nodrošinātu ECB lēmumu pieņemšanas procesa, tajā skaitā iekšējo konsultāciju un sagatavošanās pasākumu, efektivitāti, ECB lēmējinstitūciju sanāksmju norise ir konfidenciāla, ja vien attiecīgā institūcija nenolemj, ka tās apspriežu rezultāti ir publiski.

(4)

Tomēr atsevišķos gadījumos būtu jāaizsargā sabiedrības un privātās intereses, nosakot izņēmumus. Turklāt ECB ir jāaizsargā eiro banknošu, kā maksājumu līdzekļa, integritāte, kas cita starpā ietver pretviltošanas elementus, izgatavošanas tehniskās specifikācijas, krājumu fizisko drošību un eiro banknošu transportēšanu.

(5)

Lai nodrošinātu šā Lēmuma piemērošanu pilnībā, gadījumā, ja VCB izskata lūgumu pēc tās rīcībā esošiem ECB dokumentiem, VCB apspriežas ar ECB, izņemot gadījumus, kuros ir skaidrs, ka dokumentu drīkst vai nedrīkst izsniegt.

(6)

Lai nodrošinātu lielāku atklātību, ECB atļauj piekļuvi ne tikai tās sastādītajiem dokumentiem, bet arī dokumentiem, kurus tā saņēmusi, tajā pašā laikā saglabājot attiecīgo trešo personu tiesības izteikt savu viedokli par piekļuvi to sagatavotajiem dokumentiem.

(7)

Lai nodrošinātu, ka tiek ievērota laba administratīvā prakse, ECB piemēro divu posmu procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.1. pants

Mērķis

Šā lēmuma mērķis ir noteikt nosacījumus un ierobežojumus, saskaņā ar kuriem ECB atļauj piekļuvi ECB dokumentiem, kā arī veicināt labu administratīvo praksi saistībā ar publisko piekļuvi šiem dokumentiem.

2. pants

Tiesību izmantotāji un piemērošanas joma

1.  Ikvienam Savienības pilsonim un fiziskai personai, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības piekļūt ECB dokumentiem, ievērojot šajā lēmumā noteiktos nosacījumus un ierobežojumus.

2.  Saskaņā ar šiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem ECB var nodrošināt piekļuvi dokumentiem ikvienai fiziskai personai, kas nedzīvo pastāvīgi dalībvalstī, vai juridiskai personai, kam tajā nav juridiskās adreses.

3.  Šis lēmums neierobežo sabiedrības tiesības piekļūt ECB dokumentiem, kuras izriet no starptautisko tiesību aktiem vai aktiem, kas tos īsteno.

3. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a) “dokuments” vai “ECB dokuments” ir jebkura satura informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas veida (uz papīra, elektroniskā formā vai skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), kuru sastādījusi ECB vai kura ir ECB rīcībā, un kura skar tās politiku, darbību vai lēmumus, kā arī Eiropas Monetārā institūta (EMI) dokumenti un Eiropas Ekonomikas kopienas dalībvalstu centrālo banku vadītāju komitejas (Vadītāju komitejas) dokumenti;

b) “trešā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai struktūra, kas nav saistīta ar ECB;

▼M2

c) “nacionālā kompetentā iestāde” (NKI) un “nacionālā norīkotā iestāde” (NNI) – nozīme atbilst tai, kas noteikta Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/2013 ( 5 );

d) “citas attiecīgās iestādes un struktūras” ir attiecīgās nacionālās kompetentās iestādes un struktūras, Savienības institūcijas, struktūras, biroji un aģentūras, attiecīgās starptautiskās organizācijas, uzraudzības iestādes un trešo valstu pārvaldes institūcijas.

▼B

4. pants

Izņēmumi

1.  ECB atsaka piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt:

a) sabiedrības interešu aizsardzībai saistībā ar:

▼M2

 ECB lēmējinstitūciju, Uzraudzības valdes un citu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 izveidoto struktūru sanāksmju konfidencialitāte,

▼B

  ►M1  Savienības ◄ vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku,

 ECB vai VCB pašu finansēm,

 eiro banknošu integritātes aizsardzību,

 valsts drošību,

 starptautiskajām finanšu, monetārajām vai ekonomikas attiecībām,

▼M1

 finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā vai kādā dalībvalstī,

▼M2

 Savienības vai dalībvalsts politika, kas attiecas uz kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu prudenciālo uzraudzību,

 uzraudzības pārbaužu mērķis,

 finanšu tirgus infrastruktūras, maksājumu sistēmu vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju drošība un stabilitāte;

▼B

b) personu privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzībai, jo īpaši saskaņā ar ►M1  Savienības ◄ tiesību aktiem par personas datu aizsardzību;

c) tādas informācijas konfidencialitātes aizsardzībai, kuru sargā ►M1  Savienības ◄ tiesības.

2.  ECB atsaka piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt:

 fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu, tajā skaitā intelektuālā īpašuma, aizsardzībai,

 tiesvedības un juridisku konsultāciju aizsardzībai,

 pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķiem,

ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm.

▼M2

3.  Piekļuvi dokumentiem, kas satur iekšēja lietojuma informāciju un kuri ir daļa no apspriežu un iepriekšēju konsultāciju procesa Eiropas Centrālajā bankā vai ECB un VCB starpā, atsaka pat gadījumos, ja lēmums jau ir pieņemts, ja vien iepazīšanās ar tiem nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm.

Atsaka piekļuvi dokumentiem, kas atspoguļo viedokļu apmaiņu starp ECB un citām attiecīgām iestādēm un struktūrām, pat pēc lēmuma pieņemšanas, ja dokumenta publiskošana varētu nopietni kaitēt ECB uzdevumu veikšanas efektivitātei, ja vien iepazīšanās ar tiem nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm.

▼B

4.  Kas attiecas uz trešo personu dokumentiem, ECB apspriežas ar attiecīgo trešo personu ar mērķi noskaidrot, vai ir jāpiemēro šajā pantā paredzētais izņēmums, ja nav skaidrības par to, vai šo dokumentu drīkst vai nedrīkst izsniegt.

▼M1

Kas attiecas uz piekļuvi Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas dokumentiem, piemēro Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2011. gada 3. jūnija Lēmumu ESRK/2011/5 par publisku piekļuvi Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas dokumentiem ( 6 ), kas pieņemts, balstoties uz 7. pantu Padomes 2010. gada 17. novembra Regulā (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību ( 7 ).

▼B

5.  Ja izņēmumi attiecas tikai uz kādu pieprasītā dokumenta daļu, pārējās dokumenta daļas publisko.

6.  Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, ir spēkā tik ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir pamatota, ņemot vērā dokumenta saturu. Izņēmumus piemēro uz laiku, kas nav ilgāks par trīsdesmit gadiem, ja vien ECB Padome nav īpaši noteikusi citādu termiņu. Ja uz dokumentiem attiecas izņēmumi, kas skar privāto dzīvi vai komerciālās intereses, izņēmumus drīkst piemērot arī pēc šā termiņa.

5. pants

Dokumenti, kas ir VCB rīcībā

Dokumentus, kas ir VCB rīcībā un kurus ir sastādījusi ECB, kā arī EMI vai Vadītāju komitejas dokumentus, VCB var publiskot tikai iepriekš apspriežoties ar ECB par piekļuves apmēru, ja nav skaidrības par to, vai šo dokumentu drīkst vai nedrīkst publiskot.

VCB var arī pāradresēt šo lūgumu ECB.

6. pants

Pieteikumi

1.  Pieteikumus saistībā ar piekļuvi dokumentam ECB ( 8 ) iesniedz rakstiski, arī elektroniski, vienā no Savienības oficiālajām valodām un tiem ir jābūt pietiekami skaidri formulētiem, lai ECB varētu atrast attiecīgo dokumentu. Pieteikuma iesniedzējam nav jānorāda tā iesniegšanas iemesli.

2.  Ja pieteikums nav pietiekami skaidri formulēts, ECB lūdz pieteikuma iesniedzēju precizēt pieteikumu, kā arī palīdz pieteikuma iesniedzējam to izdarīt.

3.  Ja pieteikums attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, ECB var bez papildu formalitātēm apspriesties ar pieteikuma iesniedzēju, lai rastu pieņemamu risinājumu.

7. pants

Sākotnējo pieteikumu izskatīšana

1.  Pieteikumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem izskata ātri. Pieteikuma iesniedzējam nosūta saņemšanas apstiprinājumu. Divdesmit darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas vai pēc saskaņā ar 6. panta 2. punktu prasīto precizējumu saņemšanas ECB ►M2  Sekretariāta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ◄ dod atļauju piekļūt pieprasītajam dokumentam un nodrošina piekļuvi saskaņā ar 9. pantu vai rakstiskā atbildē paskaidro pilnīgā vai daļējā atteikuma iemeslus, kā arī informē pieteikuma iesniedzēju par tiesībām iesniegt atkārtotu pieteikumu saskaņā ar 2. punktu.

2.  Saņemot pilnīgu vai daļēju atteikumu, pieteikuma iesniedzējs 20 darba dienu laikā pēc ECB atbildes saņemšanas var iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu ECB Valdei pārskatīt ECB nostāju. Turklāt, ja ECB nav sniegusi atbildi sākotnējā pieteikuma izskatīšanai paredzēto 20 dienu laikā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt atkārtotu pieteikumu.

3.  Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja pieteikums attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, vai ir nepieciešams apspriesties ar trešo personu, 1. punktā paredzēto termiņu ECB var pagarināt par 20 darba dienām, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš informēts un saņēmis sīkus paskaidrojumus.

4.  Pārmērīgu vai nepamatotu pieteikumu gadījumos, jo īpaši gadījumos, ja šie pieteikumi ir atkārtoti, 1. punktu nepiemēro.

8. pants

Atkārtotu pieteikumu izskatīšana

1.  Atkārtotus pieteikumus izskata ātri. Valde 20 darba dienu laikā pēc šāda pieteikuma saņemšanas dod atļauju piekļūt pieprasītajam dokumentam un šajā laikā nodrošina piekļuvi saskaņā ar 9. pantu vai rakstiskā atbildē paskaidro pilnīgā vai daļējā atteikuma iemeslus. Pilnīga vai daļēja atteikuma gadījumā ECB informē pieteikuma iesniedzēju par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tam ir pieejami saskaņā ar Līguma ►M1  263. un 228. ◄  pantu.

2.  Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja pieteikums attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, 1. punktā paredzēto termiņu ECB var pagarināt par 20 darba dienām, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš informēts un saņēmis sīkus paskaidrojumus.

3.  Ja ECB nav sniegusi atbildi paredzētajā laikā, uzskata, ka atbilde ir noraidoša, un pieteikuma iesniedzējam ir tiesības griezties tiesā un/vai iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam saskaņā ar Līguma ►M1  263. vai 228. ◄  pantu.

9. pants

Piekļuve dokumentiem pēc pieteikuma izskatīšanas

1.  Ar dokumentiem, kuriem ECB atļāvusi piekļuvi, pieteikuma iesniedzēji var iepazīties ECB telpās vai saņemt to kopiju, tajā skaitā, ja tas iespējams, elektronisku kopiju. Kopiju izgatavošanas un pārsūtīšanas izdevumus var likt apmaksāt pieteikuma iesniedzējam. Šī maksa nedrīkst pārsniegt kopiju izgatavošanas un pārsūtīšanas faktiskās izmaksas. Iepazīšanās uz vietas, kopiju izgatavošana līdz 20 A4 lappusēm un tieša piekļuve dokumentam elektroniskā formā ir bez maksas.

2.  Ja ECB jau agrāk ir izsniegusi dokumentu un tas ir viegli pieejams pieteikuma iesniedzējam, ECB var izpildīt savu pienākumu nodrošināt piekļuvi dokumentam, paziņojot pieteikuma iesniedzējam, kā var iegūt pieprasīto dokumentu.

3.  Dokumentus nodrošina spēkā esošajā redakcijā un veidā (tajā skaitā elektroniskā vai citā veidā), kādu lūdzis pieteikuma iesniedzējs.

10. pants

Dokumentu pavairošana

1.  Dokumentus, kas izsniegti saskaņā ar šo lēmumu, nedrīkst pavairot vai izmantot komerciāliem mērķiem bez ECB īpašas iepriekšējas atļaujas. ECB var šādu atļauju liegt, nenorādot iemeslu.

2.  Šis lēmums neskar spēkā esošos autortiesību noteikumus, kas var ierobežot trešās personas tiesības pavairot vai izmantot izsniegtos dokumentus.

11. pants

Nobeiguma noteikumi

Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Lēmums ECB/1998/12 ir atcelts.( 1 ) 2004. gada 19. februāra Lēmums ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas reglamentu, OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

( 2 ) OV L 173, 27.6.2001., 5. lpp.

( 3 ) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

( 4 ) OV L 110, 28.4.1999., 30. lpp.

( 5 ) Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

( 6 ) OV C 176,16.6.2011., 3. lpp.

( 7 ) OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.

( 8 ) Adresētus Eiropas Centrālajai bankai, Sekretariāta nodaļai, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main. Fakss: + 49 (69) 1344 6170. E-pasts: ecb.secretariat@ecb.int

Top